,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio"

Transkriptio

1 ISSN KD-AC FI-C 2001 XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Euroopan komissio XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta teoksen kanssa) Hinta Luxemburgissa (ei sis. alv:a): 20 EUR EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLISTEN JULKAISUJEN TOIMISTO L-2985 Luxembourg ISBN ,!7IJ2I9-edffcj! FI

2 Euroopan komissio XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta teoksen kanssa) Bryssel Luxemburg, 2002

3 Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2002 ISBN Euroopan yhteisot, 2002 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE

4 MARIO MONTIN ESIPUHE Kilpailupolitiikasta vastaava komission jäsen Toiminta oli vuonna 2001 vilkasta kaikilla kolmella kilpailupolitiikan alalla: kilpailunrajoitukset, yrityskeskittymien valvonta ja valtiontuki. Useat asiat, joissa komissio teki päätöksen, herättivät paljon julkista kiinnostusta. Tämä johtui esimerkiksi erityisen suurista sakoista tai tukimääristä, lopulta kiellettyjen fuusioiden koosta tai urheilua koskevissa asioissa tehdyistä merkittävistä sopimuksista (jalkapalloilijoiden siirrot, Formula 1). Yrityskeskittymiin liittyvä toiminta on jatkunut runsaana, mutta kielteiseen päätökseen johtaneiden ilmoitettujen keskittymien osuus on kuitenkin pysynyt erittäin vaatimattomana. Käynnistääkseen keskustelun EU:n nykyisen yrityskeskittymien valvontajärjestelmän parantamisesta komissio antoi vihreän kirjan sulautuma-asetuksen tarkistamisesta. Myös valtiontukipolitiikassa tapahtui merkittävää edistystä. Tukholmassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi kaikkia jäsenvaltioita pienentämään valtiontukimääriä ja suuntaamaan tukea uudelleen yhteisen edun mukaisiin horisontaalisiin tavoitteisiin. Uuden valtiontukirekisterin ja valtiontuen tulostaulun aikaansaama suurempi avoimuus mahdollistaa jäsenvaltioiden edistyksen seuraamisen. Merkittäviä uraauurtavia päätöksiä olivat muun muassa ehdotus lopettaa valtiontakaukset julkisille pankeille Saksassa, laajan tutkimuksen aloittaminen verotuksellisten toimenpiteiden muodossa myönnettyjen tukien vaikutuksista ja sähköalan hukkakustannuksia koskevat päätökset. Tämän kehityksen huomioon ottaen on erityisen tärkeää, että kilpailuasioista vastaavana komission jäsenenä selvitän kilpailupolitiikan tuomia etuja ja Euroopan komission työtä tällä alalla. Vuosikertomus tarjoaa hyvän tilaisuuden tarkastella kriittisesti saavutuksiamme, tehdä johtopäätöksiä tulevaa toimintaa silmällä pitäen ja varmistaa, että toimintamme ja tavoitteemme ovat yhdenmukaisia. Tavoitteenamme on taata vääristymätön kilpailu, jotta kuluttajilla olisi enemmän valinnanvaraa ja varmistettaisiin tekniset innovaatiot ja hintakilpailu. Tämä on mahdollista, kun yritykset kilpailevat salaisen yhteistyön sijasta ja kun markkinavoimaa ei käytetä väärin. Kun edellytykset kilpailulle ovat olemassa, tuottajat yrittävät houkutella asiakkaita tarjoamalla alhaisempaa hintaa ja parempaa laatua tai palvelua kuin kilpailijansa. Toisin sanoen olemme sitoutuneet ajamaan Euroopan kansalaisten etua. Tässä kertomuksessa kuvailtujen esimerkkien avulla on mahdollista tarkistaa, onko tavoite saavutettu. Kertomuksessa kuvaillaan laajasti, kuinka Euroopan komissio on täyttänyt tehtävänsä valvoa kilpailun moitteetonta toimintaa sisämarkkinoilla. Tässä yhteydessä haluan keskittyä kahteen alueeseen, joilla on edistytty merkittävästi vuonna 2001: taistelu kartelleja vastaan sekä kansainvälinen ja monenvälinen yhteistyö (laajentuminen mukaan luettuna). Kartellit Ennätysmäärä sakkoja Vuosi 2001 muistetaan epäilyksettä ennennäkemättömän runsaasta toiminnasta kartellien alalla. Vuoden aikana tehtiin kymmenen kielteistä päätöstä, jotka koskivat 56:ta yritystä, määrättiin sakkoja yhteensä yli

5 4 MARIO MONTIN ESIPUHE miljoonaa euroa, josta lähes puolet vitamiineja koskevassa asiassa, sekä suurimmat koskaan määrätyt yksittäiset sakot itsejäljentävää paperia koskevassa asiassa. Tämän vuoksi vuosi 2001 jää varmasti mieliin merkittävänä vuotena komission taistelussa kartelleja vastaan. Sen jälkeen, kun otin vastaan nykyisen tehtäväni syyskuussa 1999, olen useissa tilanteissa todennut julkisuudessa selvästi, että pidän kartelleja todellisena syöpänä avoimessa, uudenaikaisessa markkinataloudessa. Toisin kuin muut kilpailunvastaisen toiminnan muodot, niillä on ainoastaan yksi tavoite: kilpailun vähentäminen tai poistaminen. Ne eivät hyödytä taloutta, minkä vuoksi niihin ei talouden kannalta tarkasteltuna voida koskaan suhtautua myönteisesti. Niiden vaikutus on pelkästään kielteinen, sillä ne pienentävät kuluttajien valintamahdollisuuksia, nostavat kustannuksia, pienentävät alan kilpailukykyä, viivästyttävät välttämättömiä yritysten rakenneuudistuksia ja vähentävät innovaatiota. Tämä hinta on maksettava kartellitaloudesta, ja hinta on Euroopan talouden kannalta korkea. Kuten vuoden 2001 aikana tehdyt päätökset osoittavat, kartelleja on paljon ja ne vaikuttavat monilla aloilla pankkipalveluista teollisiin tuotteisiin ja lentoliikenteestä päivittäisiin kulutushyödykkeisiin. Niissä on mukana sekä pieniä yrityksiä että maailman markkinajohtajia, ja ne koskevat yhtä lailla paikallisia kuin maailmanlaajuisiakin markkinoita. Kilpailusääntöjen täytäntöönpanon tehostaminen Otin vastaan tehtäväni kilpailuasioista vastaavana komission jäsenenä vakaana aikomuksenani lisätä komission toimintaa kilpailusääntöjen täytäntöönpanon alalla. Olen vakuuttunut siitä, että kartellien vastaisen politiikan tehokkuus riippuu ennen kaikkea siitä, kuinka se pystyy saamaan yritysjohtajat luopumaan salaisesta yhteistyöstä. Tämä onnistuu ainoastaan silloin, kuin rankaiseminen on erittäin todennäköistä ja sakot ovat riittävän suuret verrattuna kartellista saatavaan hyötyyn. Viimeisten kahden vuoden aikana tämä priorisointi on johtanut merkittäviin toimenpiteisiin asioiden käsittelyssä. Kartellien käsittelystä vastaavan yksikkömme henkilöstö- ja aineellisia resursseja on lisätty huomattavasti ja lisätään edelleen vuonna Olemme lisänneet kartellien vastaisen taistelun osuutta kilpailun pääosaston muiden kilpailunrajoituksia käsittelevien yksikköjen toiminnassa sekä kartellien paljastamisen että niihin puuttumisen ja seuraamusten määräämisen osalta. Olemme tiivistäneet yhteyksiä virkaveljiimme jäsenvaltioiden ja muiden maiden, erityisesti Yhdysvaltojen ja Kanadan, kilpailuvirastoissa, jotta voisimme taistella paremmin maailmanlaajuisiksi muuttuvia käytäntöjä vastaan. Olemme myös luoneet välineitä kartelleja koskevien asioiden käsittelemiseksi tehokkaammin ja nopeammin. Vuonna 2001 saavutetut suuret edistysaskeleet ovat ensimmäinen tulos tästä toiminnasta. Vaikka olenkin tulokseen erittäin tyytyväinen, on tämä vasta alku. Kartellien vastainen politiikka muovautuu ajan mittaan uskottavaksi, varoittavaksi ja tehokkaaksi. Kartelleihin syyllistyvien yritysten on oltava varmoja siitä, että emme jätä niitä rauhaan, että ne paljastuvat ja seuraamukset ovat ankaria. Toisin sanoen, että kartelliin osallistumisesta aiheutuvat riskit ovat suurempia kuin siitä seuraava hyöty ja että kartelleihin syyllistyvien yritysten ainoa mahdollisuus pienentää toiminnastaan määrättäviä taloudellisia seuraamuksia on lopettaa kyseinen toiminta ja ilmoittautua komissiolle, jolloin voimme keskustella sakkojen lieventämistä tai niiden määräämättä jättämistä koskevan ohjelman soveltamisesta. Laajentuminen ja kilpailu Vuosi 2001 oli tärkeä vuosi kilpailua koskevien liittymisneuvottelujen kannalta. Kyseisen neuvotteluluvun käsittely saatiin toistaiseksi päätettyä joulukuun alussa Latvian, Liettuan, Slovenian ja Viron kanssa. Neuvot-

6 MARIO MONTIN ESIPUHE 5 teluja käydään edelleen Bulgarian, Kyproksen, Maltan, Puolan, Romanian, Slovakian, Tsekin tasavallan ja Unkarin kanssa. Tilannetta seurataan jatkuvasti myös niiden neljän ehdokasmaan osalta, joiden kohdalta kilpailua koskevat neuvottelut toistaiseksi päätettiin. Neuvottelujen päättäminen neljän ehdokasmaan kanssa vuonna 2001 on seurausta niiden merkittävästä edistymisestä yhteisön kilpailuoikeuden periaatteiden siirtämisessä osaksi kansallista oikeutta ja edistymisestä kilpailuoikeuden täytäntöönpanossa. Tulevina kuukausina komissio jatkaa työtään ehdokasmaiden auttamiseksi muutosprosessissa kilpailupolitiikan alalla. Tässä yhteydessä haluan korostaa ongelmaa, jonka aiheuttavat sisämarkkinoille soveltumattomat ehdokasmaiden valtiontukitoimenpiteet, erityisesti tuet, joiden tarkoituksena on houkutella suoria ulkomaisia investointeja. Näyttääkin siltä, että valtiontukivalvonta on suurin kompastuskivi niille ehdokasmaille, joiden osalta kilpailua koskevia neuvotteluja vielä jatketaan. Koska on tärkeää säilyttää sisämarkkinoiden yhtenäisyys, EU ei voi hyväksyä sisämarkkinoille soveltumattomien valtiontukitoimenpiteiden jatkumista ehdokasmaissa liittymisen jälkeen. Tämä on erittäin tärkeä seikka, eikä vähiten oikeusvarmuutta haluavien investoijien kannalta. Komissio auttaakin aktiivisesti ehdokasmaita muuttamaan sisämarkkinoille soveltumattomat valtiontuet sallituiksi tukijärjestelyiksi ennen maiden liittymistä EU:iin. Jotta ehdokasmaiden liittyminen unioniin sujuisi ongelmitta, maiden on luotava kilpailukulttuuri, jossa yritykset ovat oppineet noudattamaan sääntöjä ja kuluttajien tietoisuus kilpailukulttuurin eduista on riittävän laajaa. Tämä on erityisen tärkeää myös siksi, että tietoisuus kilpailupolitiikan tärkeästä roolista johtaa sääntöjen tehokkaampaan soveltamiseen. Yritykset ja yksityiset henkilöt voivat auttaa suuresti sääntöjen soveltamisessa saattamalla kilpailuasioita tuomioistuinten käsiteltäväksi ja tekemällä kanteluja kilpailuviranomaisille. Toivon tämän yleistyvän myös ehdokasmaissa, sillä se auttaisi takaamaan terveen kilpailun markkinoilla ja siten saattamaan loppuun ehdokasmaiden talouksien kehityksen hyvin toimiviksi markkinatalouksiksi. Komission uudistusehdotukset kilpailuoikeuden alalla on suunnattu juuri tällaisen kilpailukulttuurin edistämiseen. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa kilpailuoikeuden täytäntöönpanoa antamalla kansallisille tuomioistuimille ja viranomaisille mahdollisuus soveltaa suoraan kaikkia kilpailusääntöjämme. Lisäksi uudistushankkeen yhteydessä on korostettu erityisesti komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten välisen verkoston toiminnan kehittämistä kilpailusääntöjen soveltamisessa. Tämä on luonnollisesti erittäin tärkeää ehdokasmaiden kannalta. Uusien jäsenvaltioiden liittymiselle ja kilpailuoikeuden uudistamiselle asetetut määräpäivät ovat pitkälti yhtenevät. Heti kun nykyisistä ehdokasmaista on tullut jäsenvaltioita, niiden kilpailuviranomaiset liittyvät mainittuun verkostoon, jonka tarkoituksena on valvoa aktiivisesti kilpailusääntöjen soveltamista. Tästä syystä nykyinen liittymistä edeltävä vaihe on erityisen tärkeä. Ottaen huomioon tähänastisen kehityksen sekä komission ja ehdokasmaiden kilpailuvirastojen välille luodut säännölliset yhteydet voimme kuitenkin suhtautua tulevaisuuteen luottavaisesti. Kansainvälinen ja monenvälinen yhteistyö Globalisaation aikakautena kansainvälinen yhteistyö ei saa rajoittua ehdokasmaihin. Meidän on löydettävä keinoja liittää kilpailuviranomaiset ja myös kilpailupolitiikat toisiinsa maailmanlaajuisella tasolla. Vuonna 2001 edistyttiin kahdella monenvälisen yhteistyön alalla, joilla komissio on ollut aloitteentekijöiden joukossa. WTO: kauppa- ja kilpailupolitiikka Yksi merkittävä foorumi on Maailman kauppajärjestö (WTO). Vuodesta 1996 olemme tukeneet monenvälisen kauppaa ja kilpailua koskevan sopimuksen tekemistä. WTO:n neljäs ministerikokous,

7 6 MARIO MONTIN ESIPUHE joka pidettiin Dohassa (Qatar) marraskuuta, antoi julistuksen kaupan ja kilpailupolitiikan välisestä vuorovaikutuksesta. Julistus merkitsee suurta edistystä pyrkimyksissämme kohti monenvälisiä kilpailusääntöjä WTO:ssa, sillä siinä tunnustetaan ensimmäistä kertaa, että WTO:lla on pätevä syy neuvotella ja tehdä monenvälinen kauppaa ja kilpailua koskeva sopimus. Viime aikoihin asti jopa periaate tällaisesta sopimuksesta WTO:n puitteissa oli kiistanalainen kysymys. Se, että nyt on tunnustettu tällaisen järjestelyn kehittämisen tärkeys ja sen merkitys kansainväliselle kaupalle ja kehitykselle, auttaa osaltaan ottamaan käyttöön ja soveltamaan tehokkaammin kansallisia kilpailusääntöjä ja hyödyttää suuresti kuluttajia maailmanlaajuisesti. Vaikka monenvälisten kilpailusääntöjen kannattajien onkin odotettava WTO:n viidenteen ministerikokoukseen, ennen kuin muodolliset neuvottelut monenvälisestä sopimuksesta käynnistyvät, on nyt olemassa selvä sitoumus tällaisten neuvottelujen käynnistämiseen ja kysymyksen käsittelemiseen tiettynä ajankohtana. Olemme nyt käytännössä aloittaneet valmisteluvaiheen, jonka aikana voimme tehdä paljon hyödyllistä työtä selvittääksemme kehitys- ja teollisuusmaita edustavien kumppaneidemme kanssa, mitkä tekijät ovat välttämättömiä tällaisen sopimuksen kannalta. Tällaisen sopimuksen perustekijöitä koskevat EU:n ehdotukset hyväksyttiin suurelta osin Dohassa. Julistuksessa keskitytäänkin seikkoihin, joiden EU on korostanut vaativan selvitystä ensimmäisenä (kilpailupolitiikan perusperiaatteet, kuten avoimuus, syrjimättömyys ja menettelyjen oikeudenmukaisuus, sitoumus kieltää vakavat kartellit ja kilpailuviranomaisten vapaaehtoista yhteistyötä koskevat säännöt). Lopuksi julistuksessa annetaan mahdollisuus paremmin suunnattuun tekniseen apuun ja kapasiteetin lisäämiseen, mikä auttaa nousevan talouden maita ja kehitysmaita ymmärtämään paremmin näiden kysymysten tärkeyden. Kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko Epävirallisemmalla tasolla perustettiin lokakuussa kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko, joka on tulosta vuoden 2000 syksyllä käynnistetyistä tiiviistä neuvotteluista. Tämä on ensimmäinen kilpailuviranomaisten omatoimisesti tekemä maailmanlaajuinen aloite, jonka tarkoituksena on antaa niille mahdollisuus kokemusten ja mielipiteiden vaihtoon kilpailua koskevista kysymyksistä, joita alati lisääntyvä maailmantalouden globalisoituminen synnyttää. Kansainvälisestä kilpailuviranomaisverkosta tulee epävirallinen teollisuus- ja kehitysmaiden kilpailuvirastojen verkko, jonka toiminta perustuu hankkeisiin ja yksimielisyyteen. Se käsittelee kilpailusääntöjen soveltamisen valvontaan ja kilpailupolitiikkaan liittyviä yhteisen edun mukaisia kysymyksiä ja laatii ehdotuksia lähentymisen edistämiseksi menettelyjen ja aineellisoikeudellisten kysymysten alalla tuloksiin suuntautuvan ohjelman ja rakenteen avulla. Se kannustaa myös levittämään kilpailuoikeuden soveltamisesta saatuja kokemuksia ja parhaita käytäntöjä, tekee tunnetuksi kilpailuvirastojen roolia kilpailun puolustajana ja pyrkii helpottamaan kansainvälistä yhteistyötä. Kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko keskittyy kansainvälisiin kysymyksiin, jotka ovat vaikeita mutta ratkaistavissa. Alussa kilpailuviranomaisverkko käsittelee kahta tärkeää kilpailuoikeuteen liittyvää kysymystä: yrityskeskittymien valvontaa keskittymän vaikuttaessa useilla lainkäyttöalueilla ja kilpailuvirastojen roolia kilpailun puolustajina. Ohjelmaa laajennetaan myöhemmin myös erityisesti siirtymävaiheessa olevien maiden ja kehitysmaiden kannalta tärkeisiin kysymyksiin. * * * Tässä yhteydessä haluan myös kiittää Euroopan parlamenttia sekä talous- ja sosiaalikomiteaa niiden johdonmukaisesta tuesta komission kilpailupolitiikalle. Vuonna 2001 ne tukivat kilpailuoikeudellisen menettelyn uudistamista koskevia ehdotuksiamme, jotka neuvosto toivottavasti hyväksyy vuonna 2002.

8 MARIO MONTIN ESIPUHE 7 Palaute Euroopan kansalaisten sekä taloudellisten ja sosiaalisten piirien edustajilta on erittäin merkittävä politiikkaamme valvova tekijä. Tuki ja rakentava kritiikki auttavat ohjaamaan työtämme. Vuosikertomus tarjoaa minulle tavallisesti tilaisuuden herättää molemmissa toimielimissä keskustelua kaikista ajankohtaisista kilpailupolitiikan kysymyksistä. Nämä keskustelut ovat hyödyllisiä, sillä niissä ei rajoituta komission menneen toiminnan arviointiin vaan käsitellään myös politiikkamme tulevaa kehitystä. Odotan jo ennakolta mielipiteiden vaihdon jatkamista tämän kertomuksen perusteella.

9

10 Sisällys I osa Euroopan yhteisön kilpailupolitiikka JOHDANTO 19 I Kilpailuoikeus: perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla; valtion monopolit ja yksinoikeudet: perustamissopimuksen 31 ja 86 artikla 25 A Lainsäädännön ja sen tulkintasääntöjen nykyaikaistaminen 25 B EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artiklan soveltaminen 31 C Alakohtainen kehitys 41 D Tilastokatsaus 75 II Yrityskeskittymien valvonta 77 A Yleinen politiikka ja uudet kehityssuunnat 77 B Tilastokatsaus 101 III Valtiontuki 103 A Yleinen valtiontukipolitiikka 103 B Tuen käsite 112 C Valtiontuen soveltuvuus yhteismarkkinoille 116 D Menettelyt 135 E Tilastokatsaus 140 IV Yleishyödylliset palvelut 143 V Kansainvälinen toiminta 149 A Laajentuminen 149 B Kahdenvälinen yhteistyö 153 C Monenvälinen yhteistyö 156 VI Kehitysnäkymät vuonna LIITE KERTOMUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT 165

11 10 SISÄLLYS II osa Kertomus kilpailusääntöjen soveltamisesta Euroopan unionissa 171 I Kilpailuoikeus: EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla sekä EHTY:n perustamissopimuksen 65 artikla 177 A Tiivistelmä käsitellyistä asioista 177 B Komission antamat tai ehdottamat uudet säädökset ja tiedonannot 217 C EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artiklan nojalla tehdyt muodolliset päätökset 218 D Hallinnollisella kirjeellä päätökseen saatetut asiat vuonna E EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan nojalla annetut tiedonannot 222 F Lehdistötiedotteet 223 G Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot ja määräykset 227 II Yrityskeskittymien valvonta: neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/89 ja EHTY:n perustamissopimuksen 66 artikla 231 A Tiivistelmä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 6 artiklan 2 kohdan nojalla tehdyistä päätöksistä, joissa yritykset ovat antaneet sitoumuksia 231 B Tiivistelmä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan nojalla tehdyistä päätöksistä 236 C Sulautuma-asetuksen 2 artiklan 4 kohdan nojalla tehdyt päätökset (yhteisyritykset) 249 D Tiivistelmä sulautuma-asetuksen 9 artiklan nojalla tehdyistä siirtämispäätöksistä 251 E Tiivistelmä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemistä päätöksistä 254 F Komission päätökset 254 G Lehdistötiedotteet 263 H Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot 270 III Valtiontuki 271 A Tiivistelmä käsitellyistä asioista 271 B Komission antamat tai ehdottamat uudet säädökset ja tiedonannot 301 C Luettelo valtiontukiasioista muilla kuin maatalouden, kalastuksen ja kivihiiliteollisuuden aloilla 301 D Luettelo valtiontukiasioista muilla aloilla 320 E Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot 335 F Tuen takaisinperimisestä tehtyjen komission päätösten täytäntöönpano 337 IV Kansainvälinen toiminta 343 V Kilpailusääntöjen soveltaminen jäsenvaltioissa 357 A Lainsäädännön alalla tapahtunut kehitys 357 B Kansallisten viranomaisten toteuttama yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen 364 C Yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen kansallisissa tuomioistuimissa 370 D Komission ja kansallisten tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä vuonna 1993 annetun tiedonannon soveltaminen 380 VI Tilastot 387 A EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla sekä EHTY:n perustamissopimuksen 65 artikla 387 B Yrityskeskittymien valvonnasta 21 päivänä joulukuuta 1989 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/ C Valtiontuki 390

12 SISÄLLYS 11 VII Tutkimukset 393 VIII Reaktiot XXX:een kilpailupolitiikkaa koskevaan kertomukseen 395 A Euroopan parlamentti 395 B Talous- ja sosiaalikomitea 401

13

14 I osa Euroopan yhteisön kilpailupolitiikka 2001 SEC(2002) 462 lopullinen

15

16 Sisällys JOHDANTO 19 Lisälehti 1: Kilpailu ja kuluttaja komission tärkeimmät päätökset vuonna I Kilpailuoikeus: perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla; valtion monopolit ja yksinoikeudet: perustamissopimuksen 31 ja 86 artikla 25 A Lainsäädännön ja sen tulkintasääntöjen nykyaikaistaminen 25 1 EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen 25 2 Sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annetun tiedonannon tarkistaminen 26 3 Tekniikan siirtoa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen tarkistus 26 Lisälehti 2: Uusi vähämerkityksisiä sopimuksia koskeva tiedonanto 28 4 Menettelysääntöjen tarkistaminen: kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan uudet toimivaltuudet 29 B EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artiklan soveltaminen artikla ja 86 artikla 38 Lisälehti 3: Kilpailupolitiikka pakkausjätealalla 39 C Alakohtainen kehitys 41 1 Energia: sähkö- ja kaasualan markkinoiden vapauttaminen 41 2 Postipalvelut 45 3 Televiestintä 48 4 Liikenne 52 5 Viestintäala 57 6 Moottoriajoneuvojen jälleenmyynti 58 Lisälehti 4: Hyväksyntä Covisintille, yritysten väliselle autoalan markkinapaikalle 61 7 Rahoituspalvelut 63 8 Tietoyhteiskunta 67 9 Urheilu 69 Lisälehti 5: Jalkapalloilijoiden siirrot Lääkeaineet 71 D Tilastokatsaus 75 II Yrityskeskittymien valvonta 77 A Yleinen politiikka ja uudet kehityssuunnat 77 1 Johdanto yleinen kehitys 77 2 Kansalliset markkinat ja potentiaalinen kilpailu 78 Lisälehti 6: Paperiteollisuutta koskevat asiat ja yhteinen määräävä asema: 83 3 Yrityskeskittymien valvonta 2000-luvulla vihreä kirja sulautuma-asetuksen tarkistamisesta 85 Lisälehti 7: Liitännäisrajoitukset komission politiikan muuttaminen 87 4 Failing firm defence -periaatteen soveltamisen kehitys 88

17 16 SISÄLLYS Lisälehti 8: Schneider/Legrand 89 5 Korjaustoimenpiteet 90 6 Siirtäminen jäsenvaltioille 9 artiklan nojalla uusi kehitys 96 7 Kansainvälinen yhteistyö 98 Lisälehti 9: GE/Honeywell 99 B Tilastokatsaus 101 III Valtiontuki 103 A Yleinen valtiontukipolitiikka Avoimuus Valtiontukien valvonnan uudenaikaistaminen 104 Lisälehti 10: Riskipääoma Valtiontuki ja veropolitiikka Hukkakustannukset Julkinen yleisradiotoiminta Tuki elokuva- ja audiovisuaalituotannolle Laajentuminen 110 Lisälehti 11: Saksan julkiset pankit (Anstaltslast ja Gewährträgerhaftung) 110 B Tuen käsite Varojen alkuperä Yrityksen saama hyöty Valikoivuus Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan 116 C Valtiontuen soveltuvuus yhteismarkkinoille Horisontaaliset tuet Aluetuet Alakohtaiset tuet 123 D Menettelyt Muodollisen tutkintamenettelyn aloittaminen Voimassa olevat tuet Tukien takaisinperintä Päätösten noudattamatta jättäminen 138 E Tilastokatsaus 140

18 SISÄLLYS 17 IV Yleishyödylliset palvelut Yleiset periaatteet Viimeaikainen kehitys Kilpailuoikeus (mukaan lukien markkinoiden vapauttaminen) 145 V Kansainvälinen toiminta 149 A Laajentuminen Liittymisvalmistelut ja -neuvottelut Kilpailusääntöjen yhdenmukaistamisessa saavutettu edistys Eurooppa-sopimusten ja tulliliittoa koskevan päätöksen sisältämät täytäntöönpanosäännöt Eurooppa-sopimuksissa määrätyn EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisen aseman jatkaminen ja aluetukikarttojen hyväksyminen Tekninen apu ehdokasmaille Länsi-Balkanin maat 153 B Kahdenvälinen yhteistyö Yhdysvallat Kanada Muut OECD-maat Välimeren maat Latinalainen Amerikka Venäjän federaatio ja Ukraina 156 C Monenvälinen yhteistyö WTO: kauppa- ja kilpailupolitiikka 156 Lisälehti 12: Kauppa ja kilpailu: Van Miertin kertomuksesta Dohaan OECD Unctad Kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko 159 VI Kehitysnäkymät vuonna Kilpailuoikeus Yrityskeskittymät Valtiontuki Kansainvälinen toiminta 163 Liite Kertomuksessa käsitellyt asiat EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla Yrityskeskittymien valvonta Valtiontuki 166

19

20 JOHDANTO XXXI KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2001 SEC(2002) 462 LOPULLINEN Kilpailusääntöjen täytäntöönpano on yksi komission keskeisistä tehtävistä, ja sillä on tärkeä asema yhtenäismarkkinoiden talouden toiminnassa. Kun otetaan huomioon euron käyttöönoton viimeisen vaiheen alkaminen 1. tammikuuta 2002 ja Euroopan unionin laajentuminen ennennäkemättömässä mittakaavassa, kilpailunrajoituksia, yrityskeskittymiä ja valtiontukea koskevien sääntöjen uudistaminen on välttämätöntä, jotta komissio voi mukauttaa toimintansa nopeasti muuttuvaan taloudelliseen ympäristöön. Tällöin komissio voi keskittää toimintansa sellaisiin markkinatoimijoiden käytäntöihin, jotka eniten vaarantavat vapaaseen kilpailuun perustuvan avoimen markkinatalouden, kuten EY:n perustamissopimuksessa määritellään. 2. Vuonna 2001 joukko kartellipäätöksiä korosti komission jatkuvaa pyrkimystä puuttua yritysten avoimesti kilpailunvastaiseen toimintaan useilla aloilla. Nämä päätökset, samoin kuin vuoden aikana tehdyt autoteollisuutta koskevat päätökset, osoittavat, kuinka kilpailupolitiikka vaikuttaa suoraan kuluttajien hyvinvointiin. Lisäksi sellaisten markkinoiden avaaminen, joilla kilpailu ei ole vielä täysin vakiintunut, samalla kun taataan tasapuoliset toimintaedellytykset ja turvataan yleishyödylliset palvelut, oli edelleen korkealla komission työjärjestyksessä. 3. Komissio käsittelee yrityskeskittymiä ympäristössä, jolle on ominaista globaalistuminen ja käsiteltävien asioiden monimutkaistuminen. Maailmanlaajuisista sulautumista johtuvat, useita lainkäyttöalueita koskevat seikat edellyttävät lisääntyvää kansainvälistä yhteistyötä eri foorumeilla, kuten kansainvälisessä kilpailuviranomaisverkossa ja kahdenvälisten sopimusten nojalla. Jotta voidaan varmistaa, että EU:n yrityskeskittymien valvontajärjestelmällä on tarpeelliset keinot kohdata maailmanlaajuisista sulautumista ja unionin laajentumisesta johtuvat haasteet, komissio tarkistaa perusteellisesti EY:n sulautuma-asetuksen. Toimivaltakysymyksiä, menettelyjä ja aineellisoikeudellisia seikkoja käsittelevä neuvotteluasiakirja (vihreä kirja) julkaistiin joulukuussa Valtiontukia koskeva avoimuus parani huomattavasti, kun vuonna 2001 hyväksyttiin valtiontukien tulostaulu ja online-valtiontukirekisteri avattiin yleisölle. Komissio jatkoi valtiontukisääntöjen ajantasaistamista ja uudistamista hyväksymällä riskipääomaa koskevat uudet valtiontukisäännöt ja aloittamalla kolme laajaa toimintapoliittista tarkistusta, jotka koskevat työllisyystukea, tutkimus- ja kehitystukea ja suuriin alueellisiin investointihankkeisiin myönnettävää tukea. Seurannassa ja täytäntöönpanossa kiinnitettiin erityistä huomiota pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävää valtiontukea ja koulutustukea koskevan kahden ryhmäpoikkeusasetuksen sekä vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen voimaantuloon. 5. Kun kilpailuasioita koskevat yhteiset kannat hyväksyttiin 12. joulukuuta, valtiontukea koskevien laajentumisneuvottelujen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen. Assosiaationeuvosto päätti alustavasti lopettaa kilpailuasioiden käsittelyn neljän ehdokasmaan kanssa. 6. Komission on kiinnitettävä paljon huomiota tulevan laajentumisen kilpailukysymyksiin ja työskenneltävä ehdokasmaiden kanssa varmistaakseen, että samoilla säännöillä on yhtäläinen teho koko laajentuneen unionin alueella. 7. Vuonna 2001 uusien asioiden kokonaismäärä oli Näistä 284 koski kilpailunrajoituksia (81, 82 ja 86 artikla), 335 yrityskeskittymiä ja 417 valtiontukea (kantelut pois luettuina). Vuonna 2000 uusia asioita oli 1 211, joista 297 koski kilpailunrajoituksia, 345 yrityskeskittymiä ja

21 20 XXXI KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2001 SEC(2002) 462 LOPULLINEN 569 valtiontukea. ( 1 ) Kokonaismäärän lasku kuvastaa yleistä suuntausta, sillä kilpailunrajoituksia koskevien uusien asioiden määrä aleni hieman, yrityskeskittymien määrä väheni ensimmäisen kerran useaan vuoteen ja valtiontukiasioiden määrä supistui huomattavasti. 8. Kilpailunrajoituksia koskevien uusien asioiden hienoinen väheneminen vahvistaa sen, että horisontaalisia ja vertikaalisia sopimuksia koskevien suuntaviivojen julkaisemisesta johtuvat vaikutukset ilmoituksiin kahden viime vuoden aikana (jyrkkä supistuminen alkoi vuonna 1999) ovat säilyneet. Kanteluiden lukumäärä, joka on vaihdellut suuresti aikaisempina vuosina, oli suhteellisen vakaa vuonna 2001 (116 verrattuna 112:een vuonna 2000). 9. Loppuun käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä oli 1 204, joista 378 koski kilpailunrajoituksia, 346 yrityskeskittymiä ja 480 valtiontukea (kantelut pois luettuina). Vuonna 2000 loppuun käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli 1 230, joista 400 koski kilpailunrajoituksia ( 2 ), 355 yrityskeskittymiä ja 475 valtiontukea. Vaikka loppuun käsiteltyjen kilpailunrajoitusasioiden hienoinen väheneminen johtuu huomion kiinnittämisestä entistä enemmän (paljon resursseja vaativiin) kartelliasioihin, niiden määrä (378) ylittää huomattavasti uusien asioiden lukumäärän (284) ja vähentää kasaantuneiden töiden määrää. 10. Komission tarkasteltavaksi vuonna 2001 tulleiden yrityskeskittymien ja liittoutumien lukumäärän hienoinen aleneminen näyttää kuvastavan teollistuneen maailman taloussuhdanteiden yleistä heikentymistä ja yritysmaailman muuttunutta näkemystä viimeaikaisen yrityskeskittymiä ja -ostoja koskevan toiminnan menestyksestä. Ensimmäisen kerran vuoden 1993 jälkeen komissiolle ilmoitettujen yrityskeskittymien lukumäärä aleni (345:stä vuonna :een vuonna 2001), mutta se on yhä paljon suurempi kuin vuonna Vuoden aikana tehtiin 340 muodollista päätöstä (vuonna 2000 luku oli 345). Vaikka yrityskeskittymäilmoitusten kokonaismäärän kasvu keskeytyi vuonna 2001, yrityskeskittymistä on tulossa entistä monimutkaisempia ja markkinoista entistä keskittyneempiä. Erityisesti niiden käsittelyyn otettujen asioiden määrä, jotka edellyttävät perusteellisia tutkimuksia, on kasvanut nopeammin kuin yrityskeskittymäasioiden kokonaismäärä (II vaiheen päätökset: 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2000 ja 100 prosenttia enemmän kuin vuonna 1999). 11. Valtiontukea koskevien ilmoitusten lukumäärä aleni noin 30 prosenttia ja uusien ilmoittamattomien tukiasioiden määrä laski arviolta 45 prosenttia vuoteen 2000 verrattuna. Tukien tarkistusta koskevien pyyntöjen määrä sen sijaan lähes viisinkertaistui. Aloitettujen menettelyjen määrä sen sijaan pysyi vakaana (66 vuonna 2001 verrattuna 67:ään vuonna 2000). Kielteisten lopullisten päätösten määrä nousi hieman (31 vuonna 2001 ja 26 vuonna 2000). Käsiteltävänä olevien asioiden lukumäärä on myös noussut (621 vuonna 2001 ja 584 vuonna 2000) kantelujen määrän vuoksi. ( 3 ) 1 Valtiontukia koskevaa vuoden 2000 lukua on tarkistettu vuoden 2000 kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen julkaisemisen jälkeen. 2 Kilpailunrajoituksia koskevaa vuoden 2000 lukua on tarkistettu vuoden 2000 kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen julkaisemisen jälkeen. 3 Vuoden 2000 lukua on tarkistettu vuoden 2000 kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen julkaisemisen jälkeen.

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2002 -teoksen kanssa) Bryssel Luxemburg, 2003 Europe Direct -palvelu auttaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS. I osa. XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS. I osa. XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.4.2003 SEK(2003) 467 lopullinen KOMISSION KERTOMUS I osa XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 KOMISSION KERTOMUS I osa XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.5.2014 COM(2014) 249 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Kilpailupolitiikkaa koskeva

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX DFAFT [ ](2015) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO LUONNOS: SUUNTAVIIVAT YHTEISTÄ MARKKINAJÄRJESTELYÄ KOSKEVAN ASETUKSEN 169, 170 JA 171 ARTIKLASSA OLEVIEN SÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Kilpailu kannustaa ympäristöinnovaatioihin

Kilpailu kannustaa ympäristöinnovaatioihin Kilpailuviraston uutislehti 1 2011 Kilpailu kannustaa ympäristöinnovaatioihin Pohjoismaiset kilpailuviranomaiset korostavat tuoreessa yhteisraportissaan toimivan kilpailun ja kilpailupolitiikan merkitystä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.4.2004 KOM(2004) 327 lopullinen VIHREÄ KIRJA JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA SEKÄ JULKISIA HANKINTOJA JA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA KOSKEVASTA

Lisätiedot

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 KOM(2011) 941 lopullinen VIHREÄ KIRJA Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta FI Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta 1. JOHDANTO (1) Laajakaistayhteydet ovat avainasemassa tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2009 (OR. en) 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 ENER 479 ENV 1041 TRANS 495 AGRI 474 CODEC 1905 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 09.11.1999 KOM(1999)569 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITYSPOLITIIKAN ALALLA

Lisätiedot

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287 13989/06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD) COMPET 1 ETS 1 SOC 4 JUSTCIV 1 CODEC 5 EHDOTUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Kauppa. Vapaakauppa on talouskasvun lähde VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kauppa. Vapaakauppa on talouskasvun lähde VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kauppa Vapaakauppa on talouskasvun lähde Uusien markkinoiden avautuminen auttaa taloutta kasvamaan ja edellyttää EU:lta aktiivista vapaakauppa- ja investointipolitiikkaa.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.1.2007 KOM(2007) 27 lopullinen VIHREÄ KIRJA Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot (komission esittämä) FI FI SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 4 II

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot