,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio"

Transkriptio

1 ISSN KD-AC FI-C 2001 XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Euroopan komissio XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta teoksen kanssa) Hinta Luxemburgissa (ei sis. alv:a): 20 EUR EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLISTEN JULKAISUJEN TOIMISTO L-2985 Luxembourg ISBN ,!7IJ2I9-edffcj! FI

2 Euroopan komissio XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta teoksen kanssa) Bryssel Luxemburg, 2002

3 Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2002 ISBN Euroopan yhteisot, 2002 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE

4 MARIO MONTIN ESIPUHE Kilpailupolitiikasta vastaava komission jäsen Toiminta oli vuonna 2001 vilkasta kaikilla kolmella kilpailupolitiikan alalla: kilpailunrajoitukset, yrityskeskittymien valvonta ja valtiontuki. Useat asiat, joissa komissio teki päätöksen, herättivät paljon julkista kiinnostusta. Tämä johtui esimerkiksi erityisen suurista sakoista tai tukimääristä, lopulta kiellettyjen fuusioiden koosta tai urheilua koskevissa asioissa tehdyistä merkittävistä sopimuksista (jalkapalloilijoiden siirrot, Formula 1). Yrityskeskittymiin liittyvä toiminta on jatkunut runsaana, mutta kielteiseen päätökseen johtaneiden ilmoitettujen keskittymien osuus on kuitenkin pysynyt erittäin vaatimattomana. Käynnistääkseen keskustelun EU:n nykyisen yrityskeskittymien valvontajärjestelmän parantamisesta komissio antoi vihreän kirjan sulautuma-asetuksen tarkistamisesta. Myös valtiontukipolitiikassa tapahtui merkittävää edistystä. Tukholmassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi kaikkia jäsenvaltioita pienentämään valtiontukimääriä ja suuntaamaan tukea uudelleen yhteisen edun mukaisiin horisontaalisiin tavoitteisiin. Uuden valtiontukirekisterin ja valtiontuen tulostaulun aikaansaama suurempi avoimuus mahdollistaa jäsenvaltioiden edistyksen seuraamisen. Merkittäviä uraauurtavia päätöksiä olivat muun muassa ehdotus lopettaa valtiontakaukset julkisille pankeille Saksassa, laajan tutkimuksen aloittaminen verotuksellisten toimenpiteiden muodossa myönnettyjen tukien vaikutuksista ja sähköalan hukkakustannuksia koskevat päätökset. Tämän kehityksen huomioon ottaen on erityisen tärkeää, että kilpailuasioista vastaavana komission jäsenenä selvitän kilpailupolitiikan tuomia etuja ja Euroopan komission työtä tällä alalla. Vuosikertomus tarjoaa hyvän tilaisuuden tarkastella kriittisesti saavutuksiamme, tehdä johtopäätöksiä tulevaa toimintaa silmällä pitäen ja varmistaa, että toimintamme ja tavoitteemme ovat yhdenmukaisia. Tavoitteenamme on taata vääristymätön kilpailu, jotta kuluttajilla olisi enemmän valinnanvaraa ja varmistettaisiin tekniset innovaatiot ja hintakilpailu. Tämä on mahdollista, kun yritykset kilpailevat salaisen yhteistyön sijasta ja kun markkinavoimaa ei käytetä väärin. Kun edellytykset kilpailulle ovat olemassa, tuottajat yrittävät houkutella asiakkaita tarjoamalla alhaisempaa hintaa ja parempaa laatua tai palvelua kuin kilpailijansa. Toisin sanoen olemme sitoutuneet ajamaan Euroopan kansalaisten etua. Tässä kertomuksessa kuvailtujen esimerkkien avulla on mahdollista tarkistaa, onko tavoite saavutettu. Kertomuksessa kuvaillaan laajasti, kuinka Euroopan komissio on täyttänyt tehtävänsä valvoa kilpailun moitteetonta toimintaa sisämarkkinoilla. Tässä yhteydessä haluan keskittyä kahteen alueeseen, joilla on edistytty merkittävästi vuonna 2001: taistelu kartelleja vastaan sekä kansainvälinen ja monenvälinen yhteistyö (laajentuminen mukaan luettuna). Kartellit Ennätysmäärä sakkoja Vuosi 2001 muistetaan epäilyksettä ennennäkemättömän runsaasta toiminnasta kartellien alalla. Vuoden aikana tehtiin kymmenen kielteistä päätöstä, jotka koskivat 56:ta yritystä, määrättiin sakkoja yhteensä yli

5 4 MARIO MONTIN ESIPUHE miljoonaa euroa, josta lähes puolet vitamiineja koskevassa asiassa, sekä suurimmat koskaan määrätyt yksittäiset sakot itsejäljentävää paperia koskevassa asiassa. Tämän vuoksi vuosi 2001 jää varmasti mieliin merkittävänä vuotena komission taistelussa kartelleja vastaan. Sen jälkeen, kun otin vastaan nykyisen tehtäväni syyskuussa 1999, olen useissa tilanteissa todennut julkisuudessa selvästi, että pidän kartelleja todellisena syöpänä avoimessa, uudenaikaisessa markkinataloudessa. Toisin kuin muut kilpailunvastaisen toiminnan muodot, niillä on ainoastaan yksi tavoite: kilpailun vähentäminen tai poistaminen. Ne eivät hyödytä taloutta, minkä vuoksi niihin ei talouden kannalta tarkasteltuna voida koskaan suhtautua myönteisesti. Niiden vaikutus on pelkästään kielteinen, sillä ne pienentävät kuluttajien valintamahdollisuuksia, nostavat kustannuksia, pienentävät alan kilpailukykyä, viivästyttävät välttämättömiä yritysten rakenneuudistuksia ja vähentävät innovaatiota. Tämä hinta on maksettava kartellitaloudesta, ja hinta on Euroopan talouden kannalta korkea. Kuten vuoden 2001 aikana tehdyt päätökset osoittavat, kartelleja on paljon ja ne vaikuttavat monilla aloilla pankkipalveluista teollisiin tuotteisiin ja lentoliikenteestä päivittäisiin kulutushyödykkeisiin. Niissä on mukana sekä pieniä yrityksiä että maailman markkinajohtajia, ja ne koskevat yhtä lailla paikallisia kuin maailmanlaajuisiakin markkinoita. Kilpailusääntöjen täytäntöönpanon tehostaminen Otin vastaan tehtäväni kilpailuasioista vastaavana komission jäsenenä vakaana aikomuksenani lisätä komission toimintaa kilpailusääntöjen täytäntöönpanon alalla. Olen vakuuttunut siitä, että kartellien vastaisen politiikan tehokkuus riippuu ennen kaikkea siitä, kuinka se pystyy saamaan yritysjohtajat luopumaan salaisesta yhteistyöstä. Tämä onnistuu ainoastaan silloin, kuin rankaiseminen on erittäin todennäköistä ja sakot ovat riittävän suuret verrattuna kartellista saatavaan hyötyyn. Viimeisten kahden vuoden aikana tämä priorisointi on johtanut merkittäviin toimenpiteisiin asioiden käsittelyssä. Kartellien käsittelystä vastaavan yksikkömme henkilöstö- ja aineellisia resursseja on lisätty huomattavasti ja lisätään edelleen vuonna Olemme lisänneet kartellien vastaisen taistelun osuutta kilpailun pääosaston muiden kilpailunrajoituksia käsittelevien yksikköjen toiminnassa sekä kartellien paljastamisen että niihin puuttumisen ja seuraamusten määräämisen osalta. Olemme tiivistäneet yhteyksiä virkaveljiimme jäsenvaltioiden ja muiden maiden, erityisesti Yhdysvaltojen ja Kanadan, kilpailuvirastoissa, jotta voisimme taistella paremmin maailmanlaajuisiksi muuttuvia käytäntöjä vastaan. Olemme myös luoneet välineitä kartelleja koskevien asioiden käsittelemiseksi tehokkaammin ja nopeammin. Vuonna 2001 saavutetut suuret edistysaskeleet ovat ensimmäinen tulos tästä toiminnasta. Vaikka olenkin tulokseen erittäin tyytyväinen, on tämä vasta alku. Kartellien vastainen politiikka muovautuu ajan mittaan uskottavaksi, varoittavaksi ja tehokkaaksi. Kartelleihin syyllistyvien yritysten on oltava varmoja siitä, että emme jätä niitä rauhaan, että ne paljastuvat ja seuraamukset ovat ankaria. Toisin sanoen, että kartelliin osallistumisesta aiheutuvat riskit ovat suurempia kuin siitä seuraava hyöty ja että kartelleihin syyllistyvien yritysten ainoa mahdollisuus pienentää toiminnastaan määrättäviä taloudellisia seuraamuksia on lopettaa kyseinen toiminta ja ilmoittautua komissiolle, jolloin voimme keskustella sakkojen lieventämistä tai niiden määräämättä jättämistä koskevan ohjelman soveltamisesta. Laajentuminen ja kilpailu Vuosi 2001 oli tärkeä vuosi kilpailua koskevien liittymisneuvottelujen kannalta. Kyseisen neuvotteluluvun käsittely saatiin toistaiseksi päätettyä joulukuun alussa Latvian, Liettuan, Slovenian ja Viron kanssa. Neuvot-

6 MARIO MONTIN ESIPUHE 5 teluja käydään edelleen Bulgarian, Kyproksen, Maltan, Puolan, Romanian, Slovakian, Tsekin tasavallan ja Unkarin kanssa. Tilannetta seurataan jatkuvasti myös niiden neljän ehdokasmaan osalta, joiden kohdalta kilpailua koskevat neuvottelut toistaiseksi päätettiin. Neuvottelujen päättäminen neljän ehdokasmaan kanssa vuonna 2001 on seurausta niiden merkittävästä edistymisestä yhteisön kilpailuoikeuden periaatteiden siirtämisessä osaksi kansallista oikeutta ja edistymisestä kilpailuoikeuden täytäntöönpanossa. Tulevina kuukausina komissio jatkaa työtään ehdokasmaiden auttamiseksi muutosprosessissa kilpailupolitiikan alalla. Tässä yhteydessä haluan korostaa ongelmaa, jonka aiheuttavat sisämarkkinoille soveltumattomat ehdokasmaiden valtiontukitoimenpiteet, erityisesti tuet, joiden tarkoituksena on houkutella suoria ulkomaisia investointeja. Näyttääkin siltä, että valtiontukivalvonta on suurin kompastuskivi niille ehdokasmaille, joiden osalta kilpailua koskevia neuvotteluja vielä jatketaan. Koska on tärkeää säilyttää sisämarkkinoiden yhtenäisyys, EU ei voi hyväksyä sisämarkkinoille soveltumattomien valtiontukitoimenpiteiden jatkumista ehdokasmaissa liittymisen jälkeen. Tämä on erittäin tärkeä seikka, eikä vähiten oikeusvarmuutta haluavien investoijien kannalta. Komissio auttaakin aktiivisesti ehdokasmaita muuttamaan sisämarkkinoille soveltumattomat valtiontuet sallituiksi tukijärjestelyiksi ennen maiden liittymistä EU:iin. Jotta ehdokasmaiden liittyminen unioniin sujuisi ongelmitta, maiden on luotava kilpailukulttuuri, jossa yritykset ovat oppineet noudattamaan sääntöjä ja kuluttajien tietoisuus kilpailukulttuurin eduista on riittävän laajaa. Tämä on erityisen tärkeää myös siksi, että tietoisuus kilpailupolitiikan tärkeästä roolista johtaa sääntöjen tehokkaampaan soveltamiseen. Yritykset ja yksityiset henkilöt voivat auttaa suuresti sääntöjen soveltamisessa saattamalla kilpailuasioita tuomioistuinten käsiteltäväksi ja tekemällä kanteluja kilpailuviranomaisille. Toivon tämän yleistyvän myös ehdokasmaissa, sillä se auttaisi takaamaan terveen kilpailun markkinoilla ja siten saattamaan loppuun ehdokasmaiden talouksien kehityksen hyvin toimiviksi markkinatalouksiksi. Komission uudistusehdotukset kilpailuoikeuden alalla on suunnattu juuri tällaisen kilpailukulttuurin edistämiseen. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa kilpailuoikeuden täytäntöönpanoa antamalla kansallisille tuomioistuimille ja viranomaisille mahdollisuus soveltaa suoraan kaikkia kilpailusääntöjämme. Lisäksi uudistushankkeen yhteydessä on korostettu erityisesti komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten välisen verkoston toiminnan kehittämistä kilpailusääntöjen soveltamisessa. Tämä on luonnollisesti erittäin tärkeää ehdokasmaiden kannalta. Uusien jäsenvaltioiden liittymiselle ja kilpailuoikeuden uudistamiselle asetetut määräpäivät ovat pitkälti yhtenevät. Heti kun nykyisistä ehdokasmaista on tullut jäsenvaltioita, niiden kilpailuviranomaiset liittyvät mainittuun verkostoon, jonka tarkoituksena on valvoa aktiivisesti kilpailusääntöjen soveltamista. Tästä syystä nykyinen liittymistä edeltävä vaihe on erityisen tärkeä. Ottaen huomioon tähänastisen kehityksen sekä komission ja ehdokasmaiden kilpailuvirastojen välille luodut säännölliset yhteydet voimme kuitenkin suhtautua tulevaisuuteen luottavaisesti. Kansainvälinen ja monenvälinen yhteistyö Globalisaation aikakautena kansainvälinen yhteistyö ei saa rajoittua ehdokasmaihin. Meidän on löydettävä keinoja liittää kilpailuviranomaiset ja myös kilpailupolitiikat toisiinsa maailmanlaajuisella tasolla. Vuonna 2001 edistyttiin kahdella monenvälisen yhteistyön alalla, joilla komissio on ollut aloitteentekijöiden joukossa. WTO: kauppa- ja kilpailupolitiikka Yksi merkittävä foorumi on Maailman kauppajärjestö (WTO). Vuodesta 1996 olemme tukeneet monenvälisen kauppaa ja kilpailua koskevan sopimuksen tekemistä. WTO:n neljäs ministerikokous,

7 6 MARIO MONTIN ESIPUHE joka pidettiin Dohassa (Qatar) marraskuuta, antoi julistuksen kaupan ja kilpailupolitiikan välisestä vuorovaikutuksesta. Julistus merkitsee suurta edistystä pyrkimyksissämme kohti monenvälisiä kilpailusääntöjä WTO:ssa, sillä siinä tunnustetaan ensimmäistä kertaa, että WTO:lla on pätevä syy neuvotella ja tehdä monenvälinen kauppaa ja kilpailua koskeva sopimus. Viime aikoihin asti jopa periaate tällaisesta sopimuksesta WTO:n puitteissa oli kiistanalainen kysymys. Se, että nyt on tunnustettu tällaisen järjestelyn kehittämisen tärkeys ja sen merkitys kansainväliselle kaupalle ja kehitykselle, auttaa osaltaan ottamaan käyttöön ja soveltamaan tehokkaammin kansallisia kilpailusääntöjä ja hyödyttää suuresti kuluttajia maailmanlaajuisesti. Vaikka monenvälisten kilpailusääntöjen kannattajien onkin odotettava WTO:n viidenteen ministerikokoukseen, ennen kuin muodolliset neuvottelut monenvälisestä sopimuksesta käynnistyvät, on nyt olemassa selvä sitoumus tällaisten neuvottelujen käynnistämiseen ja kysymyksen käsittelemiseen tiettynä ajankohtana. Olemme nyt käytännössä aloittaneet valmisteluvaiheen, jonka aikana voimme tehdä paljon hyödyllistä työtä selvittääksemme kehitys- ja teollisuusmaita edustavien kumppaneidemme kanssa, mitkä tekijät ovat välttämättömiä tällaisen sopimuksen kannalta. Tällaisen sopimuksen perustekijöitä koskevat EU:n ehdotukset hyväksyttiin suurelta osin Dohassa. Julistuksessa keskitytäänkin seikkoihin, joiden EU on korostanut vaativan selvitystä ensimmäisenä (kilpailupolitiikan perusperiaatteet, kuten avoimuus, syrjimättömyys ja menettelyjen oikeudenmukaisuus, sitoumus kieltää vakavat kartellit ja kilpailuviranomaisten vapaaehtoista yhteistyötä koskevat säännöt). Lopuksi julistuksessa annetaan mahdollisuus paremmin suunnattuun tekniseen apuun ja kapasiteetin lisäämiseen, mikä auttaa nousevan talouden maita ja kehitysmaita ymmärtämään paremmin näiden kysymysten tärkeyden. Kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko Epävirallisemmalla tasolla perustettiin lokakuussa kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko, joka on tulosta vuoden 2000 syksyllä käynnistetyistä tiiviistä neuvotteluista. Tämä on ensimmäinen kilpailuviranomaisten omatoimisesti tekemä maailmanlaajuinen aloite, jonka tarkoituksena on antaa niille mahdollisuus kokemusten ja mielipiteiden vaihtoon kilpailua koskevista kysymyksistä, joita alati lisääntyvä maailmantalouden globalisoituminen synnyttää. Kansainvälisestä kilpailuviranomaisverkosta tulee epävirallinen teollisuus- ja kehitysmaiden kilpailuvirastojen verkko, jonka toiminta perustuu hankkeisiin ja yksimielisyyteen. Se käsittelee kilpailusääntöjen soveltamisen valvontaan ja kilpailupolitiikkaan liittyviä yhteisen edun mukaisia kysymyksiä ja laatii ehdotuksia lähentymisen edistämiseksi menettelyjen ja aineellisoikeudellisten kysymysten alalla tuloksiin suuntautuvan ohjelman ja rakenteen avulla. Se kannustaa myös levittämään kilpailuoikeuden soveltamisesta saatuja kokemuksia ja parhaita käytäntöjä, tekee tunnetuksi kilpailuvirastojen roolia kilpailun puolustajana ja pyrkii helpottamaan kansainvälistä yhteistyötä. Kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko keskittyy kansainvälisiin kysymyksiin, jotka ovat vaikeita mutta ratkaistavissa. Alussa kilpailuviranomaisverkko käsittelee kahta tärkeää kilpailuoikeuteen liittyvää kysymystä: yrityskeskittymien valvontaa keskittymän vaikuttaessa useilla lainkäyttöalueilla ja kilpailuvirastojen roolia kilpailun puolustajina. Ohjelmaa laajennetaan myöhemmin myös erityisesti siirtymävaiheessa olevien maiden ja kehitysmaiden kannalta tärkeisiin kysymyksiin. * * * Tässä yhteydessä haluan myös kiittää Euroopan parlamenttia sekä talous- ja sosiaalikomiteaa niiden johdonmukaisesta tuesta komission kilpailupolitiikalle. Vuonna 2001 ne tukivat kilpailuoikeudellisen menettelyn uudistamista koskevia ehdotuksiamme, jotka neuvosto toivottavasti hyväksyy vuonna 2002.

8 MARIO MONTIN ESIPUHE 7 Palaute Euroopan kansalaisten sekä taloudellisten ja sosiaalisten piirien edustajilta on erittäin merkittävä politiikkaamme valvova tekijä. Tuki ja rakentava kritiikki auttavat ohjaamaan työtämme. Vuosikertomus tarjoaa minulle tavallisesti tilaisuuden herättää molemmissa toimielimissä keskustelua kaikista ajankohtaisista kilpailupolitiikan kysymyksistä. Nämä keskustelut ovat hyödyllisiä, sillä niissä ei rajoituta komission menneen toiminnan arviointiin vaan käsitellään myös politiikkamme tulevaa kehitystä. Odotan jo ennakolta mielipiteiden vaihdon jatkamista tämän kertomuksen perusteella.

9

10 Sisällys I osa Euroopan yhteisön kilpailupolitiikka JOHDANTO 19 I Kilpailuoikeus: perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla; valtion monopolit ja yksinoikeudet: perustamissopimuksen 31 ja 86 artikla 25 A Lainsäädännön ja sen tulkintasääntöjen nykyaikaistaminen 25 B EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artiklan soveltaminen 31 C Alakohtainen kehitys 41 D Tilastokatsaus 75 II Yrityskeskittymien valvonta 77 A Yleinen politiikka ja uudet kehityssuunnat 77 B Tilastokatsaus 101 III Valtiontuki 103 A Yleinen valtiontukipolitiikka 103 B Tuen käsite 112 C Valtiontuen soveltuvuus yhteismarkkinoille 116 D Menettelyt 135 E Tilastokatsaus 140 IV Yleishyödylliset palvelut 143 V Kansainvälinen toiminta 149 A Laajentuminen 149 B Kahdenvälinen yhteistyö 153 C Monenvälinen yhteistyö 156 VI Kehitysnäkymät vuonna LIITE KERTOMUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT 165

11 10 SISÄLLYS II osa Kertomus kilpailusääntöjen soveltamisesta Euroopan unionissa 171 I Kilpailuoikeus: EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla sekä EHTY:n perustamissopimuksen 65 artikla 177 A Tiivistelmä käsitellyistä asioista 177 B Komission antamat tai ehdottamat uudet säädökset ja tiedonannot 217 C EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artiklan nojalla tehdyt muodolliset päätökset 218 D Hallinnollisella kirjeellä päätökseen saatetut asiat vuonna E EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan nojalla annetut tiedonannot 222 F Lehdistötiedotteet 223 G Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot ja määräykset 227 II Yrityskeskittymien valvonta: neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/89 ja EHTY:n perustamissopimuksen 66 artikla 231 A Tiivistelmä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 6 artiklan 2 kohdan nojalla tehdyistä päätöksistä, joissa yritykset ovat antaneet sitoumuksia 231 B Tiivistelmä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 8 artiklan nojalla tehdyistä päätöksistä 236 C Sulautuma-asetuksen 2 artiklan 4 kohdan nojalla tehdyt päätökset (yhteisyritykset) 249 D Tiivistelmä sulautuma-asetuksen 9 artiklan nojalla tehdyistä siirtämispäätöksistä 251 E Tiivistelmä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemistä päätöksistä 254 F Komission päätökset 254 G Lehdistötiedotteet 263 H Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot 270 III Valtiontuki 271 A Tiivistelmä käsitellyistä asioista 271 B Komission antamat tai ehdottamat uudet säädökset ja tiedonannot 301 C Luettelo valtiontukiasioista muilla kuin maatalouden, kalastuksen ja kivihiiliteollisuuden aloilla 301 D Luettelo valtiontukiasioista muilla aloilla 320 E Yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot 335 F Tuen takaisinperimisestä tehtyjen komission päätösten täytäntöönpano 337 IV Kansainvälinen toiminta 343 V Kilpailusääntöjen soveltaminen jäsenvaltioissa 357 A Lainsäädännön alalla tapahtunut kehitys 357 B Kansallisten viranomaisten toteuttama yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen 364 C Yhteisön kilpailusääntöjen soveltaminen kansallisissa tuomioistuimissa 370 D Komission ja kansallisten tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä vuonna 1993 annetun tiedonannon soveltaminen 380 VI Tilastot 387 A EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla sekä EHTY:n perustamissopimuksen 65 artikla 387 B Yrityskeskittymien valvonnasta 21 päivänä joulukuuta 1989 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/ C Valtiontuki 390

12 SISÄLLYS 11 VII Tutkimukset 393 VIII Reaktiot XXX:een kilpailupolitiikkaa koskevaan kertomukseen 395 A Euroopan parlamentti 395 B Talous- ja sosiaalikomitea 401

13

14 I osa Euroopan yhteisön kilpailupolitiikka 2001 SEC(2002) 462 lopullinen

15

16 Sisällys JOHDANTO 19 Lisälehti 1: Kilpailu ja kuluttaja komission tärkeimmät päätökset vuonna I Kilpailuoikeus: perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla; valtion monopolit ja yksinoikeudet: perustamissopimuksen 31 ja 86 artikla 25 A Lainsäädännön ja sen tulkintasääntöjen nykyaikaistaminen 25 1 EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen 25 2 Sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annetun tiedonannon tarkistaminen 26 3 Tekniikan siirtoa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen tarkistus 26 Lisälehti 2: Uusi vähämerkityksisiä sopimuksia koskeva tiedonanto 28 4 Menettelysääntöjen tarkistaminen: kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan uudet toimivaltuudet 29 B EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artiklan soveltaminen artikla ja 86 artikla 38 Lisälehti 3: Kilpailupolitiikka pakkausjätealalla 39 C Alakohtainen kehitys 41 1 Energia: sähkö- ja kaasualan markkinoiden vapauttaminen 41 2 Postipalvelut 45 3 Televiestintä 48 4 Liikenne 52 5 Viestintäala 57 6 Moottoriajoneuvojen jälleenmyynti 58 Lisälehti 4: Hyväksyntä Covisintille, yritysten väliselle autoalan markkinapaikalle 61 7 Rahoituspalvelut 63 8 Tietoyhteiskunta 67 9 Urheilu 69 Lisälehti 5: Jalkapalloilijoiden siirrot Lääkeaineet 71 D Tilastokatsaus 75 II Yrityskeskittymien valvonta 77 A Yleinen politiikka ja uudet kehityssuunnat 77 1 Johdanto yleinen kehitys 77 2 Kansalliset markkinat ja potentiaalinen kilpailu 78 Lisälehti 6: Paperiteollisuutta koskevat asiat ja yhteinen määräävä asema: 83 3 Yrityskeskittymien valvonta 2000-luvulla vihreä kirja sulautuma-asetuksen tarkistamisesta 85 Lisälehti 7: Liitännäisrajoitukset komission politiikan muuttaminen 87 4 Failing firm defence -periaatteen soveltamisen kehitys 88

17 16 SISÄLLYS Lisälehti 8: Schneider/Legrand 89 5 Korjaustoimenpiteet 90 6 Siirtäminen jäsenvaltioille 9 artiklan nojalla uusi kehitys 96 7 Kansainvälinen yhteistyö 98 Lisälehti 9: GE/Honeywell 99 B Tilastokatsaus 101 III Valtiontuki 103 A Yleinen valtiontukipolitiikka Avoimuus Valtiontukien valvonnan uudenaikaistaminen 104 Lisälehti 10: Riskipääoma Valtiontuki ja veropolitiikka Hukkakustannukset Julkinen yleisradiotoiminta Tuki elokuva- ja audiovisuaalituotannolle Laajentuminen 110 Lisälehti 11: Saksan julkiset pankit (Anstaltslast ja Gewährträgerhaftung) 110 B Tuen käsite Varojen alkuperä Yrityksen saama hyöty Valikoivuus Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan 116 C Valtiontuen soveltuvuus yhteismarkkinoille Horisontaaliset tuet Aluetuet Alakohtaiset tuet 123 D Menettelyt Muodollisen tutkintamenettelyn aloittaminen Voimassa olevat tuet Tukien takaisinperintä Päätösten noudattamatta jättäminen 138 E Tilastokatsaus 140

18 SISÄLLYS 17 IV Yleishyödylliset palvelut Yleiset periaatteet Viimeaikainen kehitys Kilpailuoikeus (mukaan lukien markkinoiden vapauttaminen) 145 V Kansainvälinen toiminta 149 A Laajentuminen Liittymisvalmistelut ja -neuvottelut Kilpailusääntöjen yhdenmukaistamisessa saavutettu edistys Eurooppa-sopimusten ja tulliliittoa koskevan päätöksen sisältämät täytäntöönpanosäännöt Eurooppa-sopimuksissa määrätyn EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisen aseman jatkaminen ja aluetukikarttojen hyväksyminen Tekninen apu ehdokasmaille Länsi-Balkanin maat 153 B Kahdenvälinen yhteistyö Yhdysvallat Kanada Muut OECD-maat Välimeren maat Latinalainen Amerikka Venäjän federaatio ja Ukraina 156 C Monenvälinen yhteistyö WTO: kauppa- ja kilpailupolitiikka 156 Lisälehti 12: Kauppa ja kilpailu: Van Miertin kertomuksesta Dohaan OECD Unctad Kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko 159 VI Kehitysnäkymät vuonna Kilpailuoikeus Yrityskeskittymät Valtiontuki Kansainvälinen toiminta 163 Liite Kertomuksessa käsitellyt asiat EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla Yrityskeskittymien valvonta Valtiontuki 166

19

20 JOHDANTO XXXI KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2001 SEC(2002) 462 LOPULLINEN Kilpailusääntöjen täytäntöönpano on yksi komission keskeisistä tehtävistä, ja sillä on tärkeä asema yhtenäismarkkinoiden talouden toiminnassa. Kun otetaan huomioon euron käyttöönoton viimeisen vaiheen alkaminen 1. tammikuuta 2002 ja Euroopan unionin laajentuminen ennennäkemättömässä mittakaavassa, kilpailunrajoituksia, yrityskeskittymiä ja valtiontukea koskevien sääntöjen uudistaminen on välttämätöntä, jotta komissio voi mukauttaa toimintansa nopeasti muuttuvaan taloudelliseen ympäristöön. Tällöin komissio voi keskittää toimintansa sellaisiin markkinatoimijoiden käytäntöihin, jotka eniten vaarantavat vapaaseen kilpailuun perustuvan avoimen markkinatalouden, kuten EY:n perustamissopimuksessa määritellään. 2. Vuonna 2001 joukko kartellipäätöksiä korosti komission jatkuvaa pyrkimystä puuttua yritysten avoimesti kilpailunvastaiseen toimintaan useilla aloilla. Nämä päätökset, samoin kuin vuoden aikana tehdyt autoteollisuutta koskevat päätökset, osoittavat, kuinka kilpailupolitiikka vaikuttaa suoraan kuluttajien hyvinvointiin. Lisäksi sellaisten markkinoiden avaaminen, joilla kilpailu ei ole vielä täysin vakiintunut, samalla kun taataan tasapuoliset toimintaedellytykset ja turvataan yleishyödylliset palvelut, oli edelleen korkealla komission työjärjestyksessä. 3. Komissio käsittelee yrityskeskittymiä ympäristössä, jolle on ominaista globaalistuminen ja käsiteltävien asioiden monimutkaistuminen. Maailmanlaajuisista sulautumista johtuvat, useita lainkäyttöalueita koskevat seikat edellyttävät lisääntyvää kansainvälistä yhteistyötä eri foorumeilla, kuten kansainvälisessä kilpailuviranomaisverkossa ja kahdenvälisten sopimusten nojalla. Jotta voidaan varmistaa, että EU:n yrityskeskittymien valvontajärjestelmällä on tarpeelliset keinot kohdata maailmanlaajuisista sulautumista ja unionin laajentumisesta johtuvat haasteet, komissio tarkistaa perusteellisesti EY:n sulautuma-asetuksen. Toimivaltakysymyksiä, menettelyjä ja aineellisoikeudellisia seikkoja käsittelevä neuvotteluasiakirja (vihreä kirja) julkaistiin joulukuussa Valtiontukia koskeva avoimuus parani huomattavasti, kun vuonna 2001 hyväksyttiin valtiontukien tulostaulu ja online-valtiontukirekisteri avattiin yleisölle. Komissio jatkoi valtiontukisääntöjen ajantasaistamista ja uudistamista hyväksymällä riskipääomaa koskevat uudet valtiontukisäännöt ja aloittamalla kolme laajaa toimintapoliittista tarkistusta, jotka koskevat työllisyystukea, tutkimus- ja kehitystukea ja suuriin alueellisiin investointihankkeisiin myönnettävää tukea. Seurannassa ja täytäntöönpanossa kiinnitettiin erityistä huomiota pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävää valtiontukea ja koulutustukea koskevan kahden ryhmäpoikkeusasetuksen sekä vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen voimaantuloon. 5. Kun kilpailuasioita koskevat yhteiset kannat hyväksyttiin 12. joulukuuta, valtiontukea koskevien laajentumisneuvottelujen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen. Assosiaationeuvosto päätti alustavasti lopettaa kilpailuasioiden käsittelyn neljän ehdokasmaan kanssa. 6. Komission on kiinnitettävä paljon huomiota tulevan laajentumisen kilpailukysymyksiin ja työskenneltävä ehdokasmaiden kanssa varmistaakseen, että samoilla säännöillä on yhtäläinen teho koko laajentuneen unionin alueella. 7. Vuonna 2001 uusien asioiden kokonaismäärä oli Näistä 284 koski kilpailunrajoituksia (81, 82 ja 86 artikla), 335 yrityskeskittymiä ja 417 valtiontukea (kantelut pois luettuina). Vuonna 2000 uusia asioita oli 1 211, joista 297 koski kilpailunrajoituksia, 345 yrityskeskittymiä ja

21 20 XXXI KILPAILUPOLITIIKKAA KOSKEVA KERTOMUS 2001 SEC(2002) 462 LOPULLINEN 569 valtiontukea. ( 1 ) Kokonaismäärän lasku kuvastaa yleistä suuntausta, sillä kilpailunrajoituksia koskevien uusien asioiden määrä aleni hieman, yrityskeskittymien määrä väheni ensimmäisen kerran useaan vuoteen ja valtiontukiasioiden määrä supistui huomattavasti. 8. Kilpailunrajoituksia koskevien uusien asioiden hienoinen väheneminen vahvistaa sen, että horisontaalisia ja vertikaalisia sopimuksia koskevien suuntaviivojen julkaisemisesta johtuvat vaikutukset ilmoituksiin kahden viime vuoden aikana (jyrkkä supistuminen alkoi vuonna 1999) ovat säilyneet. Kanteluiden lukumäärä, joka on vaihdellut suuresti aikaisempina vuosina, oli suhteellisen vakaa vuonna 2001 (116 verrattuna 112:een vuonna 2000). 9. Loppuun käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä oli 1 204, joista 378 koski kilpailunrajoituksia, 346 yrityskeskittymiä ja 480 valtiontukea (kantelut pois luettuina). Vuonna 2000 loppuun käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli 1 230, joista 400 koski kilpailunrajoituksia ( 2 ), 355 yrityskeskittymiä ja 475 valtiontukea. Vaikka loppuun käsiteltyjen kilpailunrajoitusasioiden hienoinen väheneminen johtuu huomion kiinnittämisestä entistä enemmän (paljon resursseja vaativiin) kartelliasioihin, niiden määrä (378) ylittää huomattavasti uusien asioiden lukumäärän (284) ja vähentää kasaantuneiden töiden määrää. 10. Komission tarkasteltavaksi vuonna 2001 tulleiden yrityskeskittymien ja liittoutumien lukumäärän hienoinen aleneminen näyttää kuvastavan teollistuneen maailman taloussuhdanteiden yleistä heikentymistä ja yritysmaailman muuttunutta näkemystä viimeaikaisen yrityskeskittymiä ja -ostoja koskevan toiminnan menestyksestä. Ensimmäisen kerran vuoden 1993 jälkeen komissiolle ilmoitettujen yrityskeskittymien lukumäärä aleni (345:stä vuonna :een vuonna 2001), mutta se on yhä paljon suurempi kuin vuonna Vuoden aikana tehtiin 340 muodollista päätöstä (vuonna 2000 luku oli 345). Vaikka yrityskeskittymäilmoitusten kokonaismäärän kasvu keskeytyi vuonna 2001, yrityskeskittymistä on tulossa entistä monimutkaisempia ja markkinoista entistä keskittyneempiä. Erityisesti niiden käsittelyyn otettujen asioiden määrä, jotka edellyttävät perusteellisia tutkimuksia, on kasvanut nopeammin kuin yrityskeskittymäasioiden kokonaismäärä (II vaiheen päätökset: 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2000 ja 100 prosenttia enemmän kuin vuonna 1999). 11. Valtiontukea koskevien ilmoitusten lukumäärä aleni noin 30 prosenttia ja uusien ilmoittamattomien tukiasioiden määrä laski arviolta 45 prosenttia vuoteen 2000 verrattuna. Tukien tarkistusta koskevien pyyntöjen määrä sen sijaan lähes viisinkertaistui. Aloitettujen menettelyjen määrä sen sijaan pysyi vakaana (66 vuonna 2001 verrattuna 67:ään vuonna 2000). Kielteisten lopullisten päätösten määrä nousi hieman (31 vuonna 2001 ja 26 vuonna 2000). Käsiteltävänä olevien asioiden lukumäärä on myös noussut (621 vuonna 2001 ja 584 vuonna 2000) kantelujen määrän vuoksi. ( 3 ) 1 Valtiontukia koskevaa vuoden 2000 lukua on tarkistettu vuoden 2000 kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen julkaisemisen jälkeen. 2 Kilpailunrajoituksia koskevaa vuoden 2000 lukua on tarkistettu vuoden 2000 kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen julkaisemisen jälkeen. 3 Vuoden 2000 lukua on tarkistettu vuoden 2000 kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen julkaisemisen jälkeen.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.04.2002 SEK(2002)462 lopullinen KOMISSION KERTOMUS XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 9 Lisälehti 1: Kilpailu ja kuluttaja

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2012 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 1150/2011 (julkaisupäivä 22.11.2011) sekä Euroopan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.04.2002 SEK(2002)462 lopullinen KOMISSION KERTOMUS XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 9 Lisälehti 1: Kilpailu ja kuluttaja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA Sopimuspuolet korostavat olevan tärkeää, että nykyiset sopimuspuolet ja uudet

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

,!7IJ2I9-eaiejd! XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio

,!7IJ2I9-eaiejd! XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio ISSN 1606-2973 1 6 8 KD-36-01-071-FI-C 2000 XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Euroopan komissio XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2000 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

XXIX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 1999

XXIX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 1999 Euroopan komissio XXIX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 1999 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 1999 -teoksen kanssa) Euroopan komissio XXIX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä 1. Ovatko kalastusalan valtiontukisäännöt muuttuneet kaudella 2014 2020? Tiettyjen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Finnisch (Normativer Teil) 1 von 13 SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Euroopan yhteisön kilpailupolitiikka

Euroopan yhteisön kilpailupolitiikka Euroopan yhteisön kilpailupolitiikka 1999 Euroopan yhteisön kilpailupolitiikka XXIX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 1999 Euroopan komissio Kilpailun pääosasto Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2002 -teoksen kanssa) Bryssel Luxemburg, 2003 Europe Direct -palvelu auttaa

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0190 (NLE) 11916/15 WTO 185 PI 57 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2014 COM(2014) 274 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisellä vakautus-

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 25. marraskuuta 2002 (02.12) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14594/02 LIMITE ELARG 386

PUBLIC. Bryssel, 25. marraskuuta 2002 (02.12) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14594/02 LIMITE ELARG 386 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2002 (02.12) (OR. en) 14594/02 PUBLIC LIMITE ELARG 386 ILMOITUS: I-KOHTA Lähettäjä: Laajentumistyöryhmä Päivämäärä: 22. marraskuuta 2002 Vastaanottaja:

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 11. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot