TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Johtoryhmä YT-ryhmä Hallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN DIREKTÖRENS ÖVERSIKT FÖR ÅR KOULUTUSYHTYMÄN RAKENNE JA YLEINEN TILANNE Jäsenkunnat Opiskelijamäärän kehitys Valtuusto Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat Hallitus Johtokunnat YT-elin ja työsuojelu Ammattiosaamisen toimikunta Johtoryhmä Opiskelijayhdistys Henkilöstömäärän kehitys TILIKAUDEN 2012 TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA KOULUTUSYHTYMÄN TALOUDELLINEN ASEMA Koulutusyhtymän tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Koulutusyhtymän tase ja sen tunnusluvut Koulutusyhtymän konsernitase ja olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Koulutusyhtymän kokonaistulot ja menot vuonna Koulutusyhtymän sisäisen valvonnan järjestäminen TALOUSARVION 2012 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Yhteisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalousosan toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan 2012 toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu KEHITTÄMISPROSESSIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Johtaminen ja tukipalvelut prosessi Nuorten koulutuspalvelut -prosessi (NuKo-tiimi) Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut -prosessi (TYKE) TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄALUEITTAIN Yhtymän hallinto ja yhteiset palvelut Yhtymäpalvelut ja kiinteistöpalvelut Oppisopimuspalvelut RegiOnline IT-palvelut Kokkolan ammattiopistot Kokkolan ammattiopisto Kokkolan kauppaopisto Karleby handelsinstitut Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Keski-Pohjanmaan Opisto Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto Keski-Pohjanmaan aikuisopisto HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMISTA JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET KOULUTUSYHTYMÄN MENOIHIN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitase Perussopimus, opiskelijamääräkeskiarvot kunnittain ja opistoittain Perussopimus, jäsenkuntien maksuosuudet Perussopimus, jäsenkuntien osuudet peruspääomasta Peruspääoma, jäsenkuntien ääniosuudet ja äänimäärä valtuustokaudella TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

3 1 JOHDON KATSAUS VUOTEEN 2012 Vuoden 2012 lopussa alueemme elinkeinoelämässä ja taloudessa elettiin edelleen hyvin epävarmoissa tunnelmissa. Euroalueen kriisi ei ollut vieläkään osoittanut vakautumisen merkkejä. Myös Yhdysvaltojen velkakriisi sekä Kiinan kasvun hidastuminen loivat lisää epävarmuustekijöitä maailmantalouteen ja sitä kautta vientiriippuvaisen Suomen ja toimialueemme elinkeinoelämään. Keski-Pohjanmaan alueella heijastusvaikutukset jäivät onneksi edelleenkin muuta maata pienemmiksi. Loppuvuodesta suhdannetilannetta voitiin luonnehtia Pohjanmaan ELY-keskuksen aluetalouskatsauksen mukaan varovaisen odottavaksi hitaan kasvun ajaksi. Alueen työllisyystilanne vuoden 2012 lopussa oli edelleen Suomen parhaimmistoa, vaikka työttömyysaste kohosikin hiukan vuoden aikana. Keski-Pohjanmaan maakunnan työttömyysaste oli marraskuun 2012 lopussa 8,1 %, Kokkolan seutukunnan 8,5%, Kaustisen seutukunnan 6,6% ja Pietarsaaren seutukunnan 5,3%. Koko maan työttömyysaste oli samana ajankohtana 9,7%. Myös nuorten työttömien määrä kasvoi hiukan vuoden 2012 aikana. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä Keski-Pohjanmaan maakunnassa yhteensä 378 (ed. vuonna 333), mikä on 15,0 % kaikista työttömistä. Koko maassa nuorten osuus työttömistä oli 12,0 %, joten maakunnan nuorten työttömyys on edelleen hiukan muuta maata korkeampi. Hallitusohjelmaan sisältyvä kuntarakenneuudistuksen pohjatyö oli aktiivisessa vaiheessa vuonna Ns. kuntakartta-vaiheeseen liittyvä kuntien kuuleminen pidettiin Keski-Pohjanmaan osalta Kaustisella Loppuvuodesta kunnille ja kuntayhtymille lähetettiin lausuntopyyntö ehdotukseen kuntarakennelaista. Koulutusyhtymän lausunnoissa viestitettiin nykyisen lähialueyhteistyöhön perustuvan yhteistoimintamallin toimivan alueellamme erittäin hyvin. Ammatillisen koulutuksen vetovoima jatkui hyvänä vuonna Ammatillisen peruskoulutuksen painotettu kokonaisopiskelijamäärä vuonna 2012 oli 2782 opiskelijaa, joka ylitti järjestämisluvan 56 opiskelijalla. Vuoden lopussa OKM myönsi 42 määräaikaista lisäpaikkaa vuotta 2012 koskien, joten ylitys jäi 14 opiskelijaan. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa opiskelijamäärät pysyivät edellisvuoden hyvällä tasolla. Omaehtoiseen ammatilliseen lisäkoulutukseen myönnettiin loppuvuodesta yllättäen lisärahoitusta euroa vuodelle Oppisopimuksen peruskoulutuksessa opiskelijamäärä hieman putosi yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi, työnantajat eivät uskalla sitoutua pitkiin sopimuksiin epävarmoina aikoina. Oppisopimuksen lisäkoulutuksen osalta ennakkotietoa kiintiöpaikkojen vähenemisestä vuotta 2013 koskien saatiin kesäkuussa. Ehdotukseen annettiin lausunto ja tilannetta saatiin parannettua. Vapaan sivistystyön kansanopistotoiminnan rahoitus väheni 12 %:lla edellisvuodesta, mutta opiskelijaviikkoja tuotettiin lähes aiempaa vastaava määrä, Tulosrahoituksessa vuonna 2012 koulutusyhtymä oli sijalla 16. suurten järjestäjien joukossa, ja tulosrahoitusta saatiin noin 1,3 m. Vuoden 2012 toimintatuotot olivat 48,4 m, jossa kasvua edellisvuoteen oli vain 0,6 %. Taloudellista sopeuttamista vahvistettiin vuoden 2012 aikana toimintatuottojen kasvun hidastumisen ja merkittävien rakennusinvestointien aiheuttamien menojen vuoksi. Sopeuttamisessa onnistuttiin sangen hyvin. Kaikkiaan toimintakulut laskivat tiukan kulukurin ansiosta 1,2%, mutta henkilöstökulut kasvoivat 3,7 % edellisvuodesta. Talousarvioissa tilikauden tulokseksi asetettiin euroa, ylijäämätavoitteeksi euroa ja vuosikatteeksi 3,5 milj. euroa. Tilikauden 2012 tulokseksi muodostui euroa eli tulostavoitteesta jäätiin suhteellisen vähän. Yhtymän opistojen ja tehtäväalueiden osalta taloudelliset tulokset pääosin ylittivät talousarvion tavoitteet. Tilikauden ylijäämäksi muodostui euroa. Vuosikate oli 3,3 m, joka riittää 2,6 milj.euron poistoihin. Yhtymän taseen loppusumma vuoden 2012 lopussa oli Oma pääoma oli 21,3m. Yhtymän omavaraisuusaste oli 59%, mikä on laskenut viimevuotisesta (67%). Rakennusinvestoinneista ammattikampuksen 1.vaihe ( ) ja aikuisopiston mediakeskus Lime ( ) valmistuivat vuoden lopussa ja Perhon riistateurastamon rakentaminen oli hyvässä vaiheessa. Nettoinvestoinnit olivat 7,7 milj. euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 4.5 milj. euroa. Investointiohjelmassa painottuivat myös uusien rakennuskohteiden suunnittelu, joista merkittävimmät ovat Kokkolan Torkinmäen ammattikampushankkeen 2.vaihe ja Kampus-halli. Pieniin peruskorjauksiin käytettiin ja irtaimen kaluston hankintoihin Uutta lainaa otettiin 6 m. Talousarviolainojen määrä oli yhteensä 11,1 1

4 m. Kokkolan kauppaopisto siirtyi Kokkolan kaupungin omistukseen vuoden 2013 alusta lähtien. Kauppasumma, euroa, vähennettiin Kokkolan kaupungin peruspääomasta. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin suunnitellun mukaisesti. Koulutustarpeen ja tarjonnan analyysiä toteutettiin mm. opistojen itsearvioinnilla. Opetuksen laatua kehitettiin useissa verkostohankkeissa valtakunnallisten tavoitteiden suuntaisesti. Opetushenkilöstöä kouluttautui mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toteuttamiseen, mitkä ovat kehittämisen kohteina myös Väylä-hankkeessa ja kasvatustieteen lahjoitusprofessuurin tutkimuksissa. Turvallisuutta edistettiin mm. sähköisen turvallisuusjärjestelmän käytöllä ja kytkemällä turvallisuusajattelu uudisrakennusten suunnitteluun. Kestävän kehityksen ohjelmaa toteutettiin yksiköissä ja yhteisesti eri tavoin. Maaseutuopiston Kannuksen yksikössä toteutettiin OKKA-säätiön kestävän kehityksen auditointi ja yksikölle myönnettiin sertifikaatti. Tietotekniikan ja järjestelmien hyväksikäyttöä tehostettiin mm. siirtymällä sähköiseen kokouskäytäntöön hallituksen ja johtoryhmän kokouksissa. Henkilöstöprosesseihin otettiin käyttöön Kuntarekry-palvelu ja ElbitSkills järjestelmä. Esimieskoulutuksia jatkettiin. SAKU ry:n kesäkisat järjestettiin Kokkolassa syyskuun alussa ja sen järjestelyistä ja ohjelmasta saatiin ylistävä palaute. Alueellisessa koulutus- ja kehittämisyhteistyössä toimittiin aktiivisesti, mm. Botnia-yhteistyösopimus allekirjoitettiin, MeriPohjolan koulutusohjelmiin osallistuttiin ja toisen asteen koulutusyhteistyö jatkui aktiivisena. Koulutusyhtymä sitoutui osaltaan Yliopistokeskus Chydeniuksen liiketalouden professuurin rahoittamiseen. Tavoitteet organisaatio- ja johtamisjärjestelmän sekä hallintosäännön uudistamisesta koulutusyhtymässä siirtyivät vuodelle 2013 mm. yhtymäjohtajan vaihtumisen vuoksi. Vuoden aikana saatiin myös uudet rehtorit Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistoon ja vuoden alussa nimeänsä vaihtaneeseen Keski-Pohjanmaan Opistoon. Uutena perustutkintona käynnistyi turvallisuusalan perustutkinto Kokkolan ammattiopistossa. Vuoden 2012 aikana käynnistyi valmistautuminen Opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelmaan kohdentaa ammatillista koulutusta lähivuosina uudelleen alakohtaisten ja alueellisten sekä väestönkehityksen mukaisesti. Marraskuussa OKM antoi maakuntakohtaiset ehdotukset ammatillisen peruskoulutuksen kohdentamisesta. Keski-Pohjanmaata koskeva ehdotus sisälsi 26,5%:n leikkauksen nykyiseen opiskelijapaikkamäärään, mikä oli valtakunnallisesti suhteellisesti suurin. Koulutusyhtymä antoi vastineensa ehdotukseen vuodenvaihteessa. Kevään 2013 aikana odotamme päätöstä siitä missä laajuudessa pystymme vastaamaan alueen ammatillisen koulutuksen tarpeeseen tulevina vuosina. Ammatillisen omaehtoisen lisäkoulutuksen rahoitusta ja oppisopimuksen lisäkoulutuksen paikkamääriä alennetaan jo vuonna Ammatillisen peruskoulutuksen osalta leikkausvaikutukset kohdentuvat vuosille Erityisesti vuoden 2012 loppupuolelta merkittävä osa ajasta kului tulevaisuuden huolen ja suunnittelun merkeissä ja oman toimintavolyymin perustelujen laatimisessa OKM:n ehdotuksiin. Koulutustarjonnan, väestökehityksen ja alueen elinkeinoelämän tarpeiden analyysiä tehtiin aktiivisesti. OKM:lle lähteneeseen palautteeseen saatiin runsaasti lausuntoja alueen elinkeinoelämältä ja sidosryhmiltä. Huoli ammatillisen työvoiman saannista oli yhteinen. Tuleva toimintavuosi 2013 on talouden ja toiminnan osalta entistäkin haasteellisempi. Ammatillista peruskoulutusta koskevista leikkaussuunnitelmista saadaan päätökset, ja niiden mukaisesti tulevia vuosia on suunniteltava. Koulutustakuu astuu voimaan vuoden 2013 alusta. Siihen saimme 20 lisäpaikkaa kesäkuussa Kuntarakenne on selviteltävänä, valtionosuusjärjestelmäkeskustelu on jo avattu kohti seuraavaa hallitusohjelmakautta. Koulutusyhtymän organisaatio- ja johtamisjärjestelmää on tavoitteena uudistaa vuoden 2014 alusta. Aikuiskoulutuksen kaikkiin rahoitusmuotoihin on tulossa merkittäviä supistuksia. Toiminnan tehokkuuteen ja taloudelliseen tuloksellisuuteen sekä yhteistyöhön opistojen ja eri aluetoimijoiden kesken on kiinnitettävä erityistä huomiota samalla kun toiminnan laadullinen kehitys halutaan varmistaa. Kiitokset vuodesta 2012 opiskelijoillemme, henkilöstölle, luottamushenkilöstölle sekä työelämän yhteistyökumppaneillemme. Kokkolassa Liisa Sadeharju, johtaja 2

5 1 LEDNINGENS ÖVERSIKT FÖR ÅR 2012 I slutet av år 2012 rådde fortfarande osäkerhet i regionens näringsliv och ekonomi. Krisen i eurozonen hade ännu inte visat tecken på att stabilisera sig. Också USA:s skuldkris och den långsammare tillväxten i Kina skapade mera osäkerhetsfaktorer i världsekonomin och därigenom i det exportberoende Finland och i näringslivet i vårt verksamhetsområde. I Mellersta Österbotten var återverkningarna lyckligtvis alltjämt mindre än i övriga landet. Konjunkturläget kunde i slutet av året enligt Österbottens närings-, trafik och miljöcentrals regionalekonomiska översikt beskrivas som en period av försiktig förväntan och långsam tillväxt. Sysselsättningsläget i området var i slutet av 2012 fortfarande bland de bästa i Finland, trots att arbetslösheten ökade något under året. I slutet av november 2012 var arbetslösheten i Mellersta Österbottens landskap 8,1 %, i Karleby ekonomiska region 8,5 %, i Kaustby ekonomiska region 6,6 % och i Jakobstads ekonomiska region 5,3 %. Arbetslösheten i hela landet var vid samma tidpunkt 9,7 %. Även ungdomsarbetslösheten ökade något under år I Mellersta Österbottens landskap var under 25-åriga antalet arbetslösa den 30 november 2011 sammanlagt 378 (föregående år 333), vilket är 15,0 % av alla arbetslösa. De ungas andel av alla arbetslösa i hela landet uppgick till 12,0 %. Ungdomsarbetslösheten i landskapet är således fortfarande något högre än i övriga landet. Det grundläggande arbetet med kommunstrukturreformen som ingår i regeringsprogrammet var i sitt aktiva skede år Hörandet av kommunerna som ingår i fasen för kommunkartan, ordnades för Mellersta Österbottens del i Kaustby den 22 februari I slutet av året skickades till kommunerna och samkommunerna begäran om utlåtande om utkastet till kommunstrukturlag. I utlåtandena från utbildningssamkommunen informerades om att den nuvarande samarbetsmodellen som grundar sig på samarbete i närområdet fungerar väldigt väl i vårt område. Yrkesutbildningen var fortsatt attraktiv år Det viktade totala antalet studerande inom grundläggande yrkesutbildning 2012 var 2 782, vilket överskred utbildningstillståndet med 56 studerande. I slutet av året beviljade Undervisnings- och kulturministeriet 42 tidsbegränsade tilläggsplatser för 2012 och det överskridande antalet studerande sjönk därmed till 14. Inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen höll sig antalet studerande på samma goda nivå som året innan. För den frivilliga yrkesinriktade tilläggsutbildningen beviljades i slutet av året en oväntad tilläggsfinansiering på euro för år Antalet studerande i läroavtal i grundläggande utbildning minskade något på grund av det allmänna ekonomiska läget, då arbetsgivarna i osäkra tider inte vågar förbinda sig till långa avtal. Gällande tilläggsutbildning genom läroavtal inkom i juni förhandsuppgifter om en minskning av antalet kvotplatser år Ett utlåtande om förslaget inlämnades och situationen förbättrades. Finansieringen av folkhögskoleverksamhet inom fritt bildningsarbete minskade med 12 % jämfört med året innan, men antalet studieveckor var nästan det samma som tidigare, dvs För den resultatfinansieringens del låg utbildningskommunen 2012 på 16:e plats bland de stora anordnarna och finansieringen uppgick till cirka 1,3 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna 2012 var 48,8 miljoner euro med en tillväxt från föregående år på endast 0,6 %. Den ekonomiska anpassningen stärktes under år 2012 på grund av den långsammare ökningen av verksamhetsintäkterna och ökningen av utgifterna som orsakades av de betydande byggnadsinvesteringarna. Anpassningen lyckades synnerligen väl. Verksamhetskostnaderna minskade tack vare den strama kostnadsdisciplinen med 1,2 % men personalkostnaderna ökade med 3,7 % jämfört med året innan. Enligt budgeten var resultatmålet för räkenskapsperioden euro, överskottsmålet euro och årsbidraget 3,5 miljoner euro. Resultatet för räkenskapsperioden 2012 uppgick till euro, vilket betyder att det inte var speciellt långt till resultatmålet. Gällande samkommunens institut och verksamhetsområden översteg de ekonomiska resultaten budgetmålen. Räkenskapsperiodens överskott blev euro. Årsbidraget var 3,3 miljoner euro, vilket täcker avskrivningarna på 2,6 miljoner euro. Slutsumman i samkommunens balansräkning var euro. Eget kapital var 21,3 miljoner euro. Samkommunens soliditetsgrad var 59 %, vilket är en minskning jämfört med fjolåret (67 %). Av byggnadsinvesteringarna färdigställdes yrkescampus första fas ( euro) och vuxeninstitutets mediecenter Lime ( euro) i slutet av året och byggandet av Perho viltslakteri var på god väg. Nettoinvesteringarna var 7,7 miljoner euro, medan de ett år tidigare var 4,5 miljoner euro. Investeringsprogrammet hade fokus även på planeringen av nybyggnation, där de viktigaste objekten var andra fasen av Torkinmäki 3

6 yrkescampusprojekt i Karleby och Campushallen. För små grundrenoveringsobjekt användes euro och för anskaffning av lösa inventarier sammanlagt euro. Nytt lån på 6 miljoner euro upptogs. Budgetlånens summa var sammanlagt 11,1 miljoner euro. Karleby handelsinstitut övergick i Karleby stads ägo från och med ingången av år Köpesumman på euro drogs av från Karleby stads grundkapital. De operativa målen uppnåddes huvudsakligen enligt planerna. Analysen av utbildningsbehov och utbildningsutbud genomfördes bl.a. som självutvärdering av instituten. Utbildningens kvalitet utvecklades i linje med de landsomfattande målen genom flera nätverksprojekt. Undervisningspersonalen utbildades bl.a. i identifiering av den studerandes kunnande och i erkännande av tidigare förvärvad kompetens och i genomförande av dessa, vilka är föremål för utveckling även i projektet Väylä och i donationsprofessurernas pedagogiska forskning. Säkerheten främjades bl.a. genom användning av elektroniskt säkerhetssystem och införlivande av säkerhetstänkandet i planeringen av nybyggnation. Programmet för hållbar utveckling genomfördes i enheterna och gemensamt på olika sätt. I landsbygdsinstitutets enhet i Kannus genomfördes en auditering av hållbar utveckling av stiftelsen OKKA och enheten beviljades certifikat. Användningen av datateknik och -system effektiverades bl.a. genom övergång till E-mötespraxis vid styrelsens och ledningsgruppens möten. I personalprocesserna togs tjänsten Kuntarekry och systemet ElbitSkills i bruk. Chefsutbildningarna fortsatte. SAKU rf:s sommartävlingar ordnades i Karleby i början av september och arrangemangen och programmet lovordades. Inom det regionala utbildnings- och utvecklingssamarbetet arbetade man aktivt, bl.a. undertecknades Botnia-samarbetsavtalet, man deltog i MeriPohjolas utbildningsprogram och även samarbetet inom andra stadiets utbildning fortsatte aktivt. Utbildningssamkommunen förband sig till finansieringen av universitetscenter Chydenius professur i företagsekonomi. Målen att förnya utbildningssamkommunens organisations- och ledningssystem samt förvaltningsstadga flyttades till år 2013 bl.a. på grund av bytet av samkommundirektör. Under året fick man också nya rektorer till Karleby social- och hälsovårdsinstitut och till Mellersta Österbottens Institut, som bytte namn i början av året. Som ny grundläggande examen inleddes grundexamen inom säkerhetsbranschen vid Karleby yrkesinstitut. Under år 2012 inleddes förberedelserna inför Undervisnings- och kulturministeriets plan att inom de närmaste åren omfördela den yrkesinriktade utbildningen enligt bransch- och regionspecifik utveckling samt befolkningsutveckling. I november gav UKM landskapsspecifika förslag till fördelningen av yrkesinriktad grundutbildning. Förslaget innebar för Mellersta Österbottens del en nedskärning på 26,5 % jämfört med det nuvarande antalet studieplatser, vilket var den proportionellt sett största nedskärningen i landet. Utbildningssamkommunen gav sitt genmäle vid årsskiftet. Våren 2013 inväntar vi beslut om i vilken omfattning vi kan svara mot regionens behov av yrkesinriktad utbildning under de kommande åren. Finansieringen av den frivilliga yrkesinriktade tilläggsutbildningen och antalet platser i tilläggsutbildning genom läroavtal minskas redan år För den yrkesinriktade grundutbildningens del hänförs nedskärningskraven till åren Speciellt under den senare delen av 2012 gick en betydande del av tiden åt till omsorg och planering inför framtiden samt till att utarbeta motiveringar till de egna verksamhetsvolymerna som svar på UKM:s förslag. Behoven i anslutning till utbildningsutbud, befolkningsutveckling och regionens näringsliv analyserades aktivt. Inför genmälet till UKM inlämnades ett stort antal utlåtanden från regionens näringsliv och intressentgrupper. Oron över tillgången till yrkesutbildad arbetskraft var gemensam. Det förestående verksamhetsåret 2013 är ännu mera utmanande beträffande ekonomi och verksamhet. Beslut kommer att fattas om nedskärningsplanerna inom den yrkesinriktade grundutbildningen, och de kommande åren kommer att planeras enligt dessa. Utbildningsgarantin träder i kraft från och med ingången av år För den fick vi 20 tilläggsplatser i juni Kommunstrukturen ska utredas och diskussionen om statsandelar har inletts inför följande regeringsprogram. Utbildningssamkommunens organisations- och ledningssystem ska enligt målen förnyas från och med början av år Betydande nedskärningar väntas inom alla finansieringsmodeller för vuxenutbildningen. Speciell fokus bör läggas vid verksamhetens effektivitet och ekonomiska resultat samt vid samarbetet mellan instituten och med olika regionaktörer och samtidigt säkerställa verksamhetens kvalitativa utveckling. Ett varmt tack för år 2012 till våra studerande, vår personal, de förtroendevalda och våra samarbetspartner inom arbetslivet. Karleby Liisa Sadeharju, direktör 4

7 2 KOULUTUSYHTYMÄN RAKENNE JA YLEINEN TILANNE 2.1 Jäsenkunnat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymään kuuluu 11 varsinaista jäsenkuntaa ja 3 sopimuskuntaa. Jäsenkuntien alueella asui vuoden 2012 lopussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yhteensä asukasta. Jäsenkuntien asukasluku, omistusosuus koulutusyhtymästä ja opiskelijamäärät kolmen vuoden keskiarvona ovat: Jäsenkunta Asukasmäärä (arvio) Opiskelijat Peruspääoma Omistus-% kasvu , ka , Halsua , ,02 2,38 Kalajoki , ,84 3,08 Kannus , ,56 7,00 Kaustinen , ,30 7,84 Kokkola , ,26 49,08 Lestijärvi , ,12 0,80 Perho , ,86 4,37 Pietarsaari , ,81 13,67 Sievi , ,37 1,36 Toholampi , ,05 4,53 Veteli , ,61 4,64 Sopimuskunnat: Kruunupyy , ,26 0,31 Vöyri , ,26 0,31 Pedersöre , ,52 0,63 Yhteensä , ,84 100, Opiskelijamäärän kehitys Yhtymän oppilaitoksissa opiskeli vuonna 2012 keskimäärin yksikköhinnalla rahoitettavaa opiskelijaa tutkintotavoitteisissa sekä valmistavissa koulutuksissa (tammi- ja syyskuun painotettu keskiarvo). Eniten opiskelijoita oli Kokkolan ammattiopistossa ja pienin opiskelijamäärän mukaan oli Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kaustisen yksikkö. Kun mukaan lasketaan myös aikuiskoulutuksen opiskelijat, niin vuosiopiskelijoiden kokonaismäärä oli noin opiskelijaa. Näitä opiskelijamääriä ei voi mitata samalla tavalla kuin muiden, koska kurssien kesto ja sopimusten määrä vaihtelee. Perustutkinto-opiskelijat yksiköittäin vuosina (painotettu ka/vuosi): Oppilaitos Kokkolan ammattiopisto Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Kokkolan kauppaopisto Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto yht. Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka Keski-Pohjanmaan Opisto Keski-Pohjanmaan aikuisopisto YHTEENSÄ Tavoite Toteutunut , , ,1 449,6 416, ,6 464,1 439, ,2 534,9 565, ,8 203,2 235, ,5 86,1 77, ,9 146,2 153, ,4 99,5 99, ,0 104,3 113, ,8 185,3 175, , , , ,3 5

8 Perustutkinto-opiskelijoista kaksoistutkintoa suorittavia opiskelijoita on ollut seuraavasti: Toteutunut Oppilaitos Kokkolan ammattiopisto 94,3 109,8 100,8 Tekniikan ala 58,5 62,8 64,4 Majoitus-, ravitsemis- ja talousala 35,8 47,0 36,4 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto 73,0 71,7 71,0 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 73,0 71,7 71,0 Kokkolan kauppaopisto 122,3 112,5 120,8 Yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden ja hallinnon ala 96,5 89,2 94,7 Luonnontieteiden ala 21,8 19,0 19,8 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 4,0 4,3 6,3 Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto yht. 60,9 68,7 71,1 Kannuksen toimipaikka, luonnonvara- ja ympäristöala 31,3 29,3 29,6 Kaustisen toimipaikka, luonnonvara- ja ympäristöala 4,3 8,1 11,3 Perhon toimipaikka, luonnonvara- ja ympäristöala 23,4 29,3 29,1 Toholammin toimipaikka, kulttuuriala 2,0 2,0 1,2 Keski-Pohjanmaan Opisto 9,5 11,6 5,7 Humanistinen ja kasvatusala 1,0 1,4 1,2 Kulttuuriala 8,5 10,2 4,5 Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 360,0 374,3 369,3 Muita opiskelijoita on ollut seuraavasti: Muut kuin yksikköhintaopiskelijat Ammatillisen lisäkoulutuksen VOS, opiskelijatyövuotta Oppisopimuskoulutus, perustutkinnot, opiskelijaa Oppisopimuskoulutus, lisäkoulutuskiintiö Vapaan sivistystyön opiskelijaviikot Työvoimakoulutuksen opiskelijatyöpäivät Muu, opiskelijatyöpäivinä* * mm. hankkeisiin liittyvät koulutukset, suorat yrityskoulutukset jne. 6

9 2.3 Valtuusto Koulutusyhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää 46-jäseninen valtuusto, joka koostuu jäsenkuntien valtuustojen valitsemista edustajista. Vuonna 2012 valtuusto kokoontui viisi kertaa, josta yksi kokous ei ollut päätösvaltainen. Valtuusto päätti yhteensä 46 asiasta. Valtuuston puheenjohtajisto Palosaari-Penttilä Pirjo pj. Isohanni Anna-Maria I vpj. Mikkola Silja II vpj. Jäsenkuntien edustajat HALSUA Hotakainen Tapani Jylhä Hanne KALAJOKI Hänninen Sami Tilus Riitta A. Tuorila Sanna KANNUS Isohanni Anna-Maria Koskinen Tommi Mikkola Silja Mäkitalo Tarja KAUSTINEN Hakola Kirsti Harju Jorma Koskinen Jouni Palosaari-Penttilä Pirjo KOKKOLA Harsunen Raimo Heino Esa Kippo-Kovasin Lea Koskela Joonas Laitila Veikko Passoja Terttu Pohjola Vesa Ström Aija ( saakka) Timonen Marlén ( alkaen) Uusikartano Lea Ylitalo Alpo LESTIJÄRVI Haasiomäki Osmo Tuikka Elina PERHO Humalajoki Tapani Koivuniemi Jorma Vainionpää Sakari PIETARSAARI Häggblom Bjarne Ittonen Jarmo Silvennoinen Pentti Aspvik Matts Vähäsöyrinki Eija SIEVI Jussila Mauno Kinnunen Kimmo TOHOLAMPI Heikkilä Timo Hylkilä Marja Pahkakangas Kauko VETELI Pakkala Risto Pulkkinen Marketta Savolainen Veijo Sopimuskuntien edustajat KRUUNUPYY Lerbacka Markus Saajoranta Pekka VÖYRI Näsman Lisbeth ( saakka) Karls Seija ( alkaen) PEDERSÖRE Björklund Ritva Sundqvist Rolf 2.4 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat Tarkastuslautakunnan jäseninä ovat toimineet Raimo Harsunen (pj.) Kokkolasta, Bjarne Häggblom (vpj.) Pietarsaaresta, Elsi Hautaniemi Kokkolasta, Jussi Rämet Kokkolasta ( saakka), Tapani Hankaniemi Kokkolasta ( alkaen) ja Annikki Korpijärvi Kokkolasta. Koulutusyhtymän vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Elina Pesonen KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:stä. 7

10 2.5 Hallitus Koulutusyhtymän 11-jäsenisen hallituksen tehtävänä on vastata käytännön päätöksenteosta ja koordinoinnista sekä valtuuston käsittelemien asioiden täytäntöönpanosta. Hallitus kokoontui 13 kertaa vuonna 2012 ja päätettävänä oli yhteensä 150 asiaa. Varsinaiset jäsenet 2012 Henkilökohtaiset varajäsenet Timo Virolainen, puheenjohtaja (Kokkola) Kimmo Kinnunen (Sievi) Esa Kant, varapuheenjohtaja (Kokkola) Jaana Pikkarainen-Haapasaari (Kokkola) Carl-Göran Henriksén (Kokkola) Katja Liimatta-Åström (Kokkola) Marja Hylkilä (Toholampi) Maria Keltti-Heikkilä (Veteli) Sirkka Juusela-Pekkarinen (Kannus) Mikko Tamminen (Perho) Leila Lehtinen (Kannus) Leena Oikarinen (Kokkola) Pekka Märsylä (Kalajoki) Tapani Hotakainen (Halsua) Sari Puutio (Kokkola) Kaisu Valtonen (Lestijärvi) Jarmo Rasmus (Kokkola) Ritva Hänninen (Toholampi) Pentti Silvennoinen (Pietarsaari) Maija Ekman (Pietarsaari) Maarit Wik (Pietarsaari) Ahti Lehtonen (Pietarsaari) Esittelijät Liisa Sadeharju, johtaja Jukka Penttinen, vs. koulutusjohtaja Minna Kallioinen, vs. talouspäällikkö Pöytäkirjanpitäjä Eija Nylund, hallintosihteeri 2.6 Johtokunnat Vuonna 2012 koulutusyhtymässä on toiminut kaksi johtokuntaa. Ammattiopetuksen johtokunta toimii ammattiopiston, kauppaopiston, sosiaali- ja terveysalan opiston ja kulttuuriopiston johtokuntana ja maaseutuopetuksen johtokunta maaseutuopiston ja sen yksiköiden johtokuntana. Hallitus toimii aikuisopiston johtokuntana. Johtokuntien varsinaiset jäsenet vuonna 2012: Ammattiopetuksen johtokunta: Yrjö Kurth, pj. (Kokkola) Taisto Paasila, vpj. (Kokkola) Johanna Lehtinen (Pietarsaari) Eija Liikamaa (Kokkola) saakka Tanja Savela alkaen Behljulji Mihrija (Kokkola) Eero Mourujärvi (Kokkola) Outi Niemi-Parpala (Kokkola) Risto Nikkanen (Kokkola) Ari Tuikka (Kokkola) Jarmo Rasmus (hallituksen edustaja) Dieter Heiermann (opettajien edustaja) Sanna Siirilä-Hyyppä (muun henkilökunnan edustaja) Eveliina Sippola (opiskelijoiden edustaja) Esittelijät: Sirkku Purontaus, rehtori Mervi Huttula, rehtori ( saakka) Kaija Kähäri Wiik ( alkaen) Tarja Halkosaari, rehtori Kari Ilmonen, rehtori ( saakka) Marjo-Riitta Ventola ( alkaen) Maaseutuopetuksen johtokunta: Tapani Orjala, pj. (Kokkola) Oili Salo, vpj. (Kaustinen) Håkan Bystedt (Kokkola) Matti Humalajoki (Perho) Jouni Koskinen (Kaustinen) Kauko Pahkakangas (Toholampi) Marjo Pietilä (Kokkola) Leila Pihlajamaa (Lestijärvi) Marja Tastula (Kaustinen) Marja Hylkilä (hallituksen edustaja) Jorma Koivuniemi (opettajien edustaja) Tapani Humalajoki (muun henkilökunnan edustaja) Esittelijä: Jarmo Matintalo, rehtori Sihteeri: Liisa Takalo, taloussihteeri Kokouksissa on paikalla myös yksikönjohtajat ja aikuiskoulutuspäällikkö. 8

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Johtoryhmä 15.2.2012 YT-ryhmä 23.2.2012 Hallitus 23.2.2012 Tarkastuslautakunta 23.2.2012 Valtuusto 2.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2011... 1

Lisätiedot

2014 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

2014 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS Johtoryhmä 18.2.2015 Hallitus 5.3.2015 Tarkastuslautakunta 7.4.2015 YT-ryhmä 15.4.2015 Valtuusto 15.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDON KATSAUS VUOTEEN 2014... 2 LEDNINGENS

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 KAM TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 TASEKIRJA VUODELTA 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS 1.1.-31.12.2011... 3 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS... 7 2.1 TILIKAUDEN

Lisätiedot

Loimaan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2010. Yhtymähallitus 15.3.2011 35 Yhtymävaltuusto

Loimaan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2010. Yhtymähallitus 15.3.2011 35 Yhtymävaltuusto Loimaan koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtymähallitus 15.3.2011 35 Yhtymävaltuusto Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 29.3.2012 Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 JOHDANTO...1 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...2 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 2 1.1.2 Kunnan hallinto...

Lisätiedot

sivu SISÄLLYSLUETTELO

sivu SISÄLLYSLUETTELO TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS 2009 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Kaupungin organisaatio 3 1.2.1 Luottamushenkilöorganisaatio 7 1.2.2 Viranhaltijaorganisaatio

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot