"Kaavoituksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja pyrkiä ensisijaisesti taajamien pirstoutuneen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""Kaavoituksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja pyrkiä ensisijaisesti taajamien pirstoutuneen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen."

Transkriptio

1 lause: "Taajamissa liikkumistarvetta vähennetään tiivistämällä kaupunkirakennetta." Täällä se on sanottu terveesti ja saman kaltaisin periaattein esitän kohtaan 7. täydennystä seuraavan sisältöisenä: "Kaavoituksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja pyrkiä ensisijaisesti taajamien pirstoutuneen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen." Samalla haluaisin esittää epäilykseni edustaja Salmisen sinänsä hyvään esitykseen siitä, että turvattaisiin peruskorjattujen asuntojen kohtuullinen vuokrataso. Tämä on kaikkialla maailmassa melkoinen ongelma. Kun huonoon kuntoon päässeitä kiinteistöjä kunnostetaan, se usein tarkoittaa sitä, että samalla alkuperäiset tai sen hetkiset asukkaat saneerataan sieltä pois. Toisaalta tämä saattaa aiheuttaa seurauksena uhan, että rakennusten kunnossapitoa laiminlyötäisiin. Mielestäni tämä on hyvin komplisoitu kysymys. Haluaisin, että asia lähetettäisiin valiokuntaan pohdittavaksi. Puheenjohtaja: Kari Nenosen sijasta puheenvuoro on Rauni Kinnusella, Oulu, valmistautuu Tapio Luttinen, Etelä-Häme. Kinnunen, Rauni (Oulun piiri): Toveri puheenjohtaja! Kannatan Jouni Koiso- Kanttilan tekemää esitystä. Puheenjohtaja: Seuraavana Tapio Luttinen, Etelä-Häme, valmistautuu Heikki Vierumäki, Etelä-Häme. Luttinen, Tapio (Etelä-Hämeen piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit! Kiinnitän huomiota täsmälleen samaan kohtaan, eli kohtaan 7, tässä on "Kuntien maanhankintaa on lisättävä. Kaavoitusta on nopeutettava riittävän maan saannin turvaamiseksi.", mielestäni se kuulostaa pääkaupunkiseudun ongelmalta. Maanhankinnassahan tulee olla aktiivinen, jos vähäinen maanomistus rajoittaa maan käytön kehittämistä ja sitä kautta työllisyyttä. Kuntien varoja ei työttömyyden aikana tule sitoa maaomaisuuteen, jonka hyödyntämisestä ei ole tietoa moniin vuosiin. Lisäksi kaavoitusta tuskin ratkaisee puoluekokouksen päätös. Se on kunnissa kuntakohtaisesti ratkaistava. Jos se on ongelma, niihin on löydettävä parannuksia. Tekstin muotoilu on tässä varsin hämmentävä. Tänä iltana ei varmaan ole suurempaa kiinnostusta laajempaan maa- tai kaavoituspoliittiseen keskusteluun. Alkuperäinen esitykseni, jonka olen jo toimittanut puheenjohtajistolle, oli se, että tämä kohta poistettaisiin kokonaan, mutta äsken esitetty teksti on mielestäni sellainen, että se voisi tähän jäädä. Tähän painetun tekstin esitän poistettavaksi. Puheenjohtaja: Seuraavana Heikki Vierumäki, Etelä-Häme, valmistautuu Tarja Kautto, Uusimaa. 331

2 Vierumäki, Heikki (Etelä-Hämeen piiri): Kannatan Tapio Luttisen tekemää esitystä yhden lauseen poistamisesta. Puheenjohtaja: Seuraavana Tarja Kautto, Uusimaa, valmistautuu Reino Breilin, Varsinais-Suomi. Kautto, Tarja (Uudenmaan piiri): Toveri puheenjohtaja! Haluaisin hieman puuttua peruskorjausproblematiikkaan. Se ei todellakaan ole aivan yksinkertainen asia. Kun ajattelee asiaa asukkaiden kannalta, heistä olisi mukavaa, jos pystyttäisiin takaamaan, että asumisen hintataso pysyisi mahdollisesti sellaisena kuin se oli ennen peruskorjausta ja että ainakin voitaisiin jotenkin määritellä vuokrataso mahdollisimman kohtuulliseksi. Tässä tulee esiin nimenomaan se problematiikka, että onko yhteiskunnan asia ensin rakentaa, sitten tukea asumista ja vielä peruskorjatakin, jos näissä taloyhtiöissä ei ole itse älytty hoitaa asioita. Ei ole itsestään selvää, että nyt pitäisi luoda uusi asumisen tukijärjestelmä. Siksi mielestäni tässä yhteydessä ei ole järkevää ottaa tämän tyyppistä kantaa, koska se on erittäin laaja kysymys, jota täytyy pohtia. Olemme sinänsä selvittämässä sitä, miten peruskorjaukseen löydettäisiin jatkossa keinoja, jotka houkuttaisivat taloyhtiöitä jatkuvaan kunnostustoimintaan, joka olisi silloin myös tekijä, jolla voitaisiin taata nimenomaan asuntojen hintatason pysyminen kohtuullisena. Toinen asia kohtaan 7. Mielestäni tämä oli aivan hyvä uudistusesitys kohdan osalta, ja varmasti se on lyhyen kaavan mukaan kirjoitettu esitykseen. Tonttipula on todella ongelma, se on ongelma pääkaupunkiseudulla, mutta se on ongelma myös joissakin muissakin asumistaajamissa, jotka ovat nimenomaan niitä kohteita, joissa asuminen tulee tiivistymään ja jatkumaan, eli tietyllä tavalla maalta muutto kaupunkiyhdyskuntiin tulee jatkumaan. Siihen pitäisi pystyä varautumaan, niin että pystymme pitämään sekä asutustaajamat että kaupungit inhimillisinä paikkoina. Mitä tulee kaavoitus- ja muihin ongelmiin, ne ovat myös ratkaistavia asioita, mutta voin sanoa, että meidän hyvä hallituksemme on jo toiminut asian eteen siinä mielessä, että on nimetty toimikunta, jonka tehtävänä on koko rakennuslain uudistaminen. Siinä yhteydessä joudutaan uusimaan myös koko kaavoitusproblematiikkaamme liittyviä kysymyksiä. Puheenjohtaja: Seuraavana Reino Breilin, Varsinais-Suomi, valmistautuu Arto Saarinen, Varsinais-Suomi. Breilin, Reino (Varsinais-Suomen piiri): Puheenjohtaja, hyvät toverit! Asuntopolitiikka on laaja alue, mutta haluan kiinnittää huomiota erääseen tärkeään lohkoon, nimittäin vuokra-asuntopolitiikkaan ja vuokralla asumiseen. Toimin ny- 332

3 kyisin Vuokralaisten Keskusliiton johtokunnan puheenjohtajana, ja aikaisemmin olin LVI-suunnittelijana, joten olen joutunut katsomaan näitä asioita varsin läheltä. Puoluehallituksen esitys kannanotoksi asuntopolitiikasta on mielestäni joka kohdaltaan hyvin perusteltu. Voi olla niin, että sitä halutaan muuttaa, mutta minua tyydyttää tässä olevat ehdotukset. Kuitenkin ehdotan laitettavaksi sinne uuden kohdan, joka erityisesti liittyy asumisviihtyvyyteen ja asuntojen säilymiseen. On tunnettua, että vuokrakiinteistöjä kohdellaan vähän kovakouraisesti, joten ehdotan kannanottoon lisäystä. Ehkä tämä ei ole aivan oikea muoto, mutta esitän: "Vuokralla asumisen ohjausta tehostetaan sekä asumisen että asuntojen säilymisen tason huomioon ottaen." Mielestäni juuri tämä kohta on hyvin tärkeä, ja Vuokralaisten Keskusliiton yhteiseen toimintaan sekä valtionavun perusteisiinkin liittyy tehokas neuvonta-ja opastustyö sekä erilaiset sopimukset ja ohjaus näiden tekemiseen. Asuminen on tietysti välttämätöntä, ja silloin kun puhutaan sosiaalisesta asuntotuotannosta ja sosiaalisesta asumisesta, on tärkeätä, että Sosialidemokraattisessa Puolueessa, joka aina on tuntenut vastuuta asumisesta, kiinnitetään asiaan huomiota. Karl-August Fagerholm sanoi minulle ja muutamille tovereille viimeisinä elinvuosinaan, ollessaan Vuokralaisten Keskusliiton valtuuskunnan jäsenenä, että hoitakaa ja laatikaa maahan uusi asuntotuotantolaki. On totta, että sitä on asteittain uusittu, ja varmasti sitä nykyisin uudistetaan. Haluan vielä kiinnittää huomiota erääseen tärkeään asiaan, eli siihen, että kohdakkoin vapautuu varsin suuri määrä aravavuokrataloja. Mielestäni niitä ei saa päästää jobbarien käsiin, vaan kuten ohjelmassa sanotaan, ne on säilytettävä kunnan ja muiden asuntoja säilyttävien tahojen hallinnassa. Puheenjohtaja: Seuraavana Arto Saarinen, Varsinais-Suomi, valmistautuu Sirkka-Liisa Vehviläinen, Helsinki. Saarinen, Arto (Varsinais-Suomen piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät vielä sitkeästi mukana olevat toverit! Kannatan Reino Breilinin tekemää esitystä. Puheenjohtaja: Seuraavana Sirkka-Liisa Vehviläinen, Helsinki. Vehviläinen, Sirkka-Liisa (Helsingin piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät puoluekokoustoverit! Puutun puheenvuorossani puoluehallituksen esitykseen 109. Kannanotto aluepolitiikasta, kohtaan 7. Mielestäni kanta on hankalasti muotoiltu. Se antaa meille useita tulkinnan mahdollisuuksia. Mielestäni koko puoluehallituksen esitys pitäisi viedä muutosesityksineen valiokuntaan ja kohta 7. kirjata 333

4 sillä tavoin, että meille kaikille syntyisi yhteinen näkemys siitä, mitä tällä kohdalla ajetaan takaa. Kun täällä todettiin, että tämä on ilmeisesti kirjattu tänne pääkaupungin tarpeita varten, niin Helsingillä on itsellään maata, minne kaavoittaa, mutta kaavojen käsittely vie niin kauan aikaa, että emme kykene siinä aikataulussa toteuttamaan esimerkiksi vuokra-asuntotuotantoa, jonka olemme asunto-ohjelmassamme hyväksyneet. Mielestämme on tarpeellista, että kaavoitus saataisiin joustavammaksi ja se vastaisi silloin kunnan asukkaiden tarpeita. Tämä muotoilu antaa todella erilaisia värityksiä, ja toivon, että valiokunnan käsittelyn jälkeen se saa selkeämmän muodon. Puheenjohtaja: Esitykseen 109 ei ole muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun. Todetaan, että keskustelun aikana on tehty seuraavanlaisia esityksiä. Leena-Riitta Salminen esittää Sirkka Kotolan kannattamana, että kohtaan 2. lauseen "Valtion on tuettava asuntojen korjaus- ja perusparannustoimintaa sekä lähiöiden kehittämistä." jälkeen lisättäisiin uusi lause: "On luotava erityinen valtion tukijärjestelmä, jolla peruskorjattujen asuntojen vuokrataso pysyy kohtuullisena." Marjukka Hosia esittää Mika Hentusen kannattamana - ilmeisesti ensimmäiseksi lauseeksi kannanoton alkuun - seuraavaa: "Asuminen on kansalaisen perusoikeus." Tapio Luttinen Heikki Vierumäen kannattamana esittää kokonaan poistettavaksi kohdan 7. Jouni Koiso-Kanttila esittää Rauni Kinnunen kannattamana lisäystä kohtaan 7. "Kaavoituksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja pyrkiä ensisijaisesti taajamien pirstoutuneen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen." Lisäksi totean, että Tapio Luttinen on valmis hyväksymään kohdan 7. tällä lisämuotoilulla. Reino Breilin esittää Arto Saarisen kannattamana uutta 8. kohtaa: "Vuokrallaasumisen ohjausta tehostetaan sekä asumisen että asuntojen säilymisen tason huomioon ottaen." Hyväksyttäneen selonteko. Hyväksytään. Marjukka Hosia esittää kannanoton alkuun Mika Hentusen kannattamana lausetta: "Asuminen on kansalaisen perusoikeus." Voiko kokous hyväksyä tämän yksimielisesti? 334

5 Sinikka Mönkäreellä on puheenvuoro. Mönkäre, Sinikka (hallitusryhmä): Viime elokuussa perusoikeusuudistuksessa on hyväksytty tämä asia. Suomessa asuminen on perusoikeus, joten olemme siinä edelläkävijämaa. Se on siis jo lainsäädännössämme. Puheenjohtaja: Voimmeko katsoa, että tämä on esityksenä tarpeeton, koska se on jo voimassa olevassa lainsäädännössä? Menettelemme näin yksimielisesti. Kohtaan 2. Leena-Riitta Salminen esittää uudeksi lauseeksi "On luotava erityinen valtion tukijärjestelmä, jolla peruskorjattujen asuntojen vuokrataso pysyy kohtuullisena." Puheenjohtaja: Sinikka Mönkäreellä puheenvuoro. Mönkäre, Sinikka (hallitusryhmä): Meillä on olemassa monia tapoja. Jo tällä hetkellä hallitus yrittää pitää peruskorjattujen asuntojen vuokratason kohtuullisena. Näihin peruskorjattaviin kohteisiin saa arava- ja korkotukilainoitusta, ja sen lisäksi meillä on olemassa asumistukijärjestelmä, jolla tasoitetaan asumiskustannuksia. Tuloloukkutyöryhmän työn seurauksena tullaan nyt asumistukijärjestelmään lisäämään enemmän rahaa, kuin mitä karsimme viime vuodenvaihteessa. En oikein enää keksi mitään muuta uutta tukijärjestelmää, millä voisimme asiaa edistää. Täällä käytettiinkin asiasta jo hyvin viisas puheenvuoro. Meillä on olemassa kaikki mahdolliset yhteiskunnan tavat tukea myös peruskorjaamisen kautta sitä, että vuokrataso ei nousisi. Pitäisi löytää konkreettisempi esitys, jotta sellainen voitaisiin lisätä. Puheenjohtaja: Leena Riitta Salminen, Kymi, ole hyvä! Salminen, Leena-Riitta (Kymen piiri): Ymmärrän, että se on ongelmana monimutkainen, siitä ei ole epäilystäkään, mutta minä haenkin siihen tiettyä rajausta. Otetaan siihen se kulttuurihistoriallinen kohde. Puheenjohtaja: Haluaako Leena-Riitta Salminen pysyä esityksessään? Siinä tapauksessa äänestämme. Puoluehallituksen esitys "jaa" ja Leena-Riitta Salmisen esitys "ei" kohtaan 2.: "On luotava erityinen valtion tukijärjestelmä, jolla peruskorjattujen asuntojen vuokrataso pysyy pysyy kohtuullisena." Koeäänestys Puheenjohtaja: Pyydän nostamaan puoluehallituksen esitystä kannattavat "jaa"- liput. Alas! Ja sitten "ei"-liput. Voitte laskea liput. Puoluehallituksen esitys on voittanut äänestyksessä. 335

6 Jouni Koiso-Kanttila on esittänyt Rauni Kinnusen kannattamana kohtaan 7. seuraavaa lisäystä: "Kaavoituksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja pyrkiä ensisijaisesti taajamien pirstoutuneen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen." Voimmeko hyväksyä tämän yksimielisesti lisäyksenä kohtaan 7? Hyväksyttäneen. Hyväksytään. Vetääkö tässä tapauksessa Tapio Luttinen esityksensä kohdan 7. poistamisesta? Mönkäre, Sinikka (hallitusryhmä): Toveri puheenjohtaja! Kun Tapio Luttinen ei vetänyt pois omaa hylkäysesitystään, haluan täydentää puoluehallituksen esitystä sillä tavalla, että se, mitä kohdassa 7. sanotaan, lisättynä Koiso-Kanttilan lisäyksellä, on mielestäni se, mitä sillä tarkoitetaan. Meillä on erilaisia kuntia, joissa on erilaisia ongelmia, on maanhankinta-, on kaavoitus- sekä yhdyskuntarakenneongelmia. Kolmella lauseella on kuvattu erilaisia kuntia. Ei se tarkoita, että täytyy olla kunta, jossa on kaikki kolme ongelmaa, vaan että yritämme kattaa tällä mahdollisimman monta. Tiedämme, että meillä on kaavoittamattoman maan puute pääkaupunkiseudulla. Voi olla, että Helsingissä on riittävästi kaupungin omistamaa maata, mutta on kuntia, joissa ei ole. Tämä olisi mielestäni puoluehallituksen pohjaesitys. Puheenjohtaja: Teen seuraavan äänestysesityksen. Puoluehallituksen esitys täydennettynä Koiso-Kanttilan esityksellä on "jaa", Tapio Luttisen esitys kokonaan kohdan 7. poistamisesta on "ei". Koeäänestys Puheenjohtaja: Nyt nostavat korttinsa ne, jotka ovat puoluehallituksen esityksen kannalla, kortit ylös! Nyt nostavat korttinsa ne, jotka ovat kohdan poistamisen kannalla, siis "ei"-liput. Puoluehallituksen esitys täydennettynä Koiso-Kanttilan esityksellä on voittanut äänestyksessä. Tähän kohtaan on vielä yksi puheenvuoro. Sinikka Mönkäre, ole hyvä! Mönkäre, Sinikka (hallitusryhmä): Toveri puheenjohtaja! Täällä oli Reino Breilinin esitys "Vuokralla asumisen ohjausta tehostetaan sekä asumisen että asuntojen säilymisen tason huomioon ottaen." Voisiko tämä tarkoittaa sitä, että edistetään asukkaiden kiinnostusta vuokra-asumisen kehittämiseen? Voisiko sen muotoilla "vuokralla-asumisen edistämiseen ja kehittämiseen"? Breilin, Reino (Varsinais-Suomen piiri): Kehittäminen tähtää tekniseen kehittämiseen. 336

7 Puheenjohtaja: Puoluehallitus pitäytyy esityksessään, joten äänestämme esityksestä. Puoluehallituksen esitys "jaa" ja Reino Breilinin esitys "ei", joka kuuluu: "Vuokralla asumisen ohjausta tehostetaan sekä asumisen että asuntojen säilymisen tason huomioon ottaen." Koeäänestys Puheenjohtaja: Nyt nostavat korttinsa ne, jotka ovat puoluehallituksen esityksen kannalla, kortit ylös! Voitte laskea! Sitten nostavat korttinsa Breilinin esityksen kannattajat. Voitte laskea. Tulkintani on, että puoluehallituksen esitys on voittanut. Näin on esitys 109. Kannanotto asuntopolitiikasta on hyväksytty edellä mainitulla lisäyksellä puoluekokouksen päätökseksi. Asuntopolitiikan keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että asuntoja ja asumisvaihtoehtoja on riittävästi ja asumismenot pysyvät kohtuullisina. Tarjonnassa on otettava huomioon väestön rakenteen muutos. Asumisen viihtyvyys ja terveys on nähtävä yhä tärkeämpinä. Suomessa harjoitetun asuntopolitiikan merkittävin tulos on asumisolosuhteiden tasa-arvoisuus verrattuna moniin muihin maihin. Tämän vaaliminen tulee olla edelleen asuntopolitiikan perusta. Yhteiskunnan niukentuneita voimavaroja on käytettävä erityisesti asumistuen kehittämiseen. On varmistettava myös riittävän vuokra-asuntomäärän rakentaminen. Taloudellinen lama ja sen mukanaan tuoma epävarmuus on estänyt vapaarahoitteisten asuntomarkkinoiden elpymisen. Asuntojen tarve tulee vielä lähitulevaisuudessa olemaan huomattavasti tämän hetkistä kysyntää suurempi. Erityisesti kodeista itsenäistyvät nuoret tulevat tarvitsemaan asuntoja. Kysyntä kohdistuu nimenomaan vuokra- ja asumisoikeusasuntoihin. Vuokra-asuntoihin hakeutuvien määrät ovat jo kasvussa ja tyhjien arava-asuntojen määrä on vähentynyt. 1. Vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamista on olennaisesti lisättävä. Valtion tuen ehtojen tulee olla sellaiset, etteivät vuokrat nouse kohtuuttomiksi. Valtion tukemassa tuotannossa tulee hinta-ja laatuohjaus säilyttää. 2. Vanhaa asuntokantaa ei saa päästää rapistumaan. Myös lähiöitä on uudistettava viihtyisiksi. Valtion on tuettava asuntojen korjaus- ja perusparannustoimintaa sekä lähiöiden kehittämistä. Kuntien on varmistettava lähiöiden perusparantaminen. Yhdyskuntasuunnittelun keinoin tulee asuntoalueita kehittää palvelu- 337

8 ja asukasrakenteiltaan monipuolisiksi. Valtion taloudellisella ohjauksella ei saa olla tätä tavoitetta estäviä rajoituksia. 3. Käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautuvien aravavuokra-asuntojen käyttöä rajoitusajan jälkeen vuokra-asuntoina tulee edistää mm. lisäämällä omistajien kiinnostusta. Kuntien ja yleishyödyllisten yhteisöjen on voitava hankkia vuokra-asuntoja omistukseensa. 4. Asuntorahoituksen tulee olla kustannuksiltaan vakaata, lainaajoiltaan pitkäaikaista ja kohtuuehtoista. Kilpailua asuntorahoituksen järjestämisessä on edistettävä. 5. Valtion tukeman tuotannon tukirahoitus tulee varmistaa ja rahoituksen tulee olla pitkäjänteistä. 6. Vuokrasääntelyn purkautumisen vaikutuksia on seurattava. Mahdollisten tasapainohäiriöitten syntymistä on pyrittävä torjumaan jo ennakkoon. Vuokralaisten asumis- ja oikeusturvasta on huolehdittava. Asunnottomuuden poistamiseksi on edelleen ponnisteltava. Asukasjärjestöjen toimintaa on tuettava. 7. Kuntien maahankintaa on lisättävä. Kaavoitusta on nopeutettava riittävän maan saannin turvaamiseksi. Kaavoituksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja pyrkiä ensisijaisesti taajamien pirstoutuneen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Puheenjohtaja: Aloite 110. Valtiontakuu ensiasunnon ostajille. Avaan keskustelun. Pyydettyjä puheenvuoroja ei ole, joten voinemme hyväksyä puoluehallituksen esityksen puoluekokouksen päätökseksi. Hyväksytään. Puoluekokous yhtyi aloitteen vaatimukseen valtion täytetakauksesta osalle ensiasunnon ostajan omapääomaosuutta. Säästämisen edistämiseksi ja asunnon hankkijan oman varovaisuuden varmistamiseksi täytetakauksen ei ole hyvä olla täydellinen. Sen vuoksi aloitteessa esitettyä prosentin valtiontakausosuutta voidaan pitää hyvänä. Puheenjohtaja: Aloite 111. Ensiasunnon ostajan leimaverovapauden ehtojen muuttaminen. Ensimmäinen puheenvuoro Tuula Parkkisella, Pohjois-Karjala, valmistautuu Hannu Loijas, samoin Pohjois-Karjala. Parkkinen, Tuula (Pohjois-Karjalan piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit! Viialan Työväenyhdistyksen aloitteessa on kysymys ensiasunnon ostajan leimaverovapauden ehtojen muuttamisesta, eli leimaveron yläikärajasta luopumisesta. Tässähän puoluehallitus vastaa, että ikärajan poistamiseen ei ole perusteita. Aloitteessa sanotaan, että ensiasunnon ostaja on todella ensiasunnon ostaja, olipa 338

9 hän minkä ikäinen tahansa, eli mm. työttömyys, osa-aikatyö ja opiskelu siirtävät yhä useampien kohdalla ensiasunnon hankkimista yhä myöhemmälle iälle. Esimerkiksi jos asuu työsuhdeasunnossa useamman vuoden ja sen jälkeen haluaakin ostaa ensiasunnon itsellensä, tästä rangaistaan. Esitänkin puoluehallituksen lausuntoon muutosesitystä seuraavasti: "Voimassa olevan lain tarkoitus on perusteltu. Sillä on tuettu perheen perustamisvaiheessa asuntokustannusten kanssa kamppailevia. Ikään perustuvaa syrjimistä vastustaen puoluekokous velvoittaa puoluetta ja sen eduskuntaryhmää toimimaan ensiasunnon ostajan leimaverovapauden yläikärajan poistamiseksi." Puheenjohtaja: Seuraavana Hannu Loijas, Pohjois-Karjala. Loijas, Hannu (Pohjois-Karjalan piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit! Lyhyestä virsi kaunis, kello on paljon. Kannatan Tuula Parkkisen tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja: Kohdasta ei ole esitetty muita puheenvuoropyyntöjä, joten päätän keskustelun. Keskustelun aikana on Tuula Parkkinen Hannu Loijaksen kannattamana tehnyt muutosehdotuksen, joka kuuluu: "Voimassa olevan lain tarkoitus on perusteltu. Sillä on tuettu perheen perustamisvaiheessa asuntokustannusten kanssa kamppailevia. Ikään perustuvaa syrjimistä vastustaen puoluekokous velvoittaa puoluetta ja sen eduskuntaryhmää toimimaan ensiasunnon ostajan leimaverovapauden yläikärajan poistamiseksi." Sinikka Mönkäreellä on puheenvuoro. Mönkäre, Sinikka (hallitusryhmä) Kyllä tämä leimaverohelpotus on tarkoitettu nimenomaan nuorille ensiasunnon hankkijoille. Se on aikoinaan siihen nimenomaan suunnattu. Se on tarkoitettu perheen perustamisvaiheessa oleville. Meillähän on myös asp-lainoitus, joka on tarkoitettu erityisesti nuorille. Tämä on sitä asuntopolitiikkaa, jota olemme halunneet suunnata nuoriin. Mielestäni ei voi puhua ikärasismista, kun edistämme nuorten asumistarpeita silloin, kun he ovat kaikkein pahimmassa tarpeessa tässä suhteessa. Puheenjohtaja: Joudumme äänestämään. Puoluehallituksen esitys "jaa" ja Tuula Parkkisen esittämä Hannu Loijaksen kannattama esitys "ei". Koeäänestys Puheenjohtaja: Nyt nostavat korttinsa ne, jotka ovat puoluehallituksen esityksen kannalla, kortit ylös! Pyydän ääntenlaskijoita paikalle. Voitte laskea! Sitten nostavat korttinsa Tuula Parkkisen esityksen kannattajat. Voitte laskea. 38 "jaa"- ääntä, joten puoluehallituksen esitys on voittanut. 339

10 Puoluehallituksen esitys hyväksytään puoluekokouksen päätökseksi. Voimassa olevan lain tarkoitus on ollut perusteltu. Sillä on tuettu erityisesti perheen perustamisvaiheessa asuntokustannusten kanssa kamppailevia. Edun merkitys on kuitenkin vähäinen ja se on nähtävä poikkeukseksi yleisestä verotuslinjasta. joka ei ole täysin johdonmukainen. Ikärajan poistaminen ei ole perusteltua. Puheenjohtaja: Aloite 112. SDP ja hallitus kehittämään asumisoikeusasumista. Kohtaan ei ole jätetty puheenvuoropyyntöjä, joten puoluehallituksen esitys hyväksyttäneen puoluekokouksen päätökseksi. Hyväksytään. Asumisoikeusjärjestelmä on muodostunut kysytyksi asumismuodoksi, jonka kehitys on turvattava niin, että asuntovaihtoehtoja on riittävästi. Kaupunkien asujaimistorakenteen monipuolistamiseksi vuokraja asumisoikeusasuntoja tulee nykyistä laajemmin voida hankkia myös olemassa olevasta asuntokannasta. Myös palveluasuntoja voidaan asumisoikeusjärjestelmään perustaa. Ei ole kuitenkaan olemassa tulonjaollisia perusteita sille, että valtion tukemaa asumisoikeusasuntotuotantoa ohjattaisiin väestölle, jolla jo on oma asunto. Puheenjohtaja: Aloite 113. Verohelpotukset työllisyyttä ja vanhaa asuntokantaa parantamaan. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoro Esko Jokelalla, Vaasan piiri, valmistautuu Miapetra Kumpula, Vaasa. Jokela, Esko (Vaasan piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät puoluekokousedustajat! Suuri verouudistus toi mukanaan paljon hyvää. Pyrkimys tulojen saamiseksi saman kohtelun piiriin onnistui ainakin osittain. Monta epäkohtaa saatiin korjatuksi. Epäoikeudenmukaisuuksiakin tuli ja jäi. Verotuksen yksinkertaistamisesta voidaan olla monta eri mieltä. Kuinka moni kansalainen pystyy tarkistamaan oman verotuksen oikeellisuuden? Ei riitä, että verotus yksinkertaistuu verottajan kannalta, verotuskohteen kannalta se on yhtä tärkeää. Ennen muuta se on sitä hänen oikeusturvansa kannalta. Kun verotusta käytetään myös suhdannepolitiikan välineenä, olisi tärkeää, että päätökset kohdentuisivat oikein. Olemme tilanteessa, jossa mm. asuntorakentaminen on voimakkaasti taantunut. Rakennustoiminnalla on vahvasti taloutta elvyttävä vaikutus. Rakentamiseen liittyvä ketju on pitkä. Rakentamisen työllisyysvaikutukset ulottuvat laajalle alueelle. Siksi suhdannepoliittisesti olisi tärkeää, että rakennustoiminta vilkastuisi. Yhtenä keinona ja moottorina toimisi varmasti verotuksellisesti paluu entiseen. Asunnon hankkimiseen ja rakentamiseen, mutta myös saneeraukseen otettavien lainojen korot pitäisi saattaa verotuksessa vähennyskelpoisiksi. Verotuksen oikeudenmukaisuuden kannalta vähennykset tulisi tehdä verosta. 340

11 Esitänkin, että puoluekokous velvoittaisi maan hallituksessa olevia sosialidemokraattisia ministereitä toimimaan siten, että korkovähennysoikeus otettaisiin käyttöön. Näin menetellen kevennettäisiin maassamme vallitsemaa vaikeata työttömyyttä ja samalla luotaisiin nuorille tulevaisuuden uskoa, jota - herra paratkoon - juuri nyt tarvitaan. Esitän lisäystä aloitteen 113 puoluehallituksen päätösesitykseen. Kun täällä on: "Puoluekokous viittaa talous-, työllisyys- ja verokannanottoon ja veroaloitteista annettuihin lausuntoihin. Tulisi selvittää, onko mahdollista tehdä korjaustoiminta vähennyskelpoiseksi." esitän lisäystä: "sekä tarkastella korkovähennysoikeuden käyttöönoton mahdollisuutta". "Tämän tapainen vähennysoikeus tulisi kuitenkin rajata verotuksellisesti todettaviin palkkamenoihin ja vähennys tulisi tehdä verosta." Puheenjohtaja: Seuraavana Miapetra Kumpula, Vaasa. Kumpula, Miapetra (Vaasan piiri): Puheenjohtaja, yölliset toverini! Kannatan Esko Jokelan tekemää lisäystä. Puheenjohtaja: Kohtaan ei ole jätetty muita puheenvuoropyyntöjä, joten päätän keskustelun. Käydyn keskustelun aikana on Esko Jokela Miapetra Kumpulan kannattamana esittänyt lisäystä puoluehallituksen vastauksen toisen virkkeen loppuun "sekä tarkastella korkovähennysoikeuden käyttöönoton mahdollisuutta". Siitä eteenpäin jatko on puoluehallituksen esityksen mukaisesti. Esitän, että verotuskäytäntöön liittyvä esitys vietäisiin valiokunnan käsiteltäväksi. Hyväksytäänkö esitys? Hyväksytään. Siirrytään käsittelemään aloitetta 114. Puurakentaminen. Aloitamme keskustelun, ensimmäinen puhuja on Jouni Koiso-Kanttila, Oulu, valmistautuu Rauni Kinnunen, Oulu. Koiso-Kanttila, Jouni (Oulun piiri): Hyvät toverit! Saanen tarkentaa puoluehallituksen esitystä, koska se on kahdesta kohtaa virheellinen, ilmeisesti tahattomasti, koska ymmärsin tekstistä, että puoluehallitus oli puurakentamisen edistämisestä samaa mieltä aloitteen tehneen Haapajärven Työväenyhdistyksen kanssa. Puoluehallituksen esityksessä on ensinnäkin virhe ensimmäisessä virkkeessä. Siinä sanotaan: "Puurakentamisen pahin este on tällä hetkellä kerrostalorakentamisen huono osaaminen." Tämä ehkä johtuu siitä, että tällä hetkellä on kolme puurakentamisen koerakennushanketta, puukerrostaloa meneillään, mutta vielä suurempi tieto-taidon puute meillä on monimutkaisiin suurimittakaavaisiin rakennuksiin soveltuvien puurakenteiden kehittämisessä. Se on seuraavan polven 341

12 kehitystehtävä. Sana "kerrostalorakentaminen" pitäisi poistaa. Se osoittaa tietämättömyyttä alasta. Toiseksi viimeinen virke "Sen sijaan säädökset eivät enää ole este rakentamiselle." on ehdottomasti virheellinen. Ehkä syynä tähän virheeseen on se, että tällä hetkellä todella rakennetaan kolmea puukerrostaloa. Itse olen vetänyt yhtä niistä tutkimusjohtajana. Ne ovat olleet mahdollisia hyvin monimutkaisin poikkeusmenettelyin, ja säädökset ovat este, kuten aloitteessa sanotaan. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan El korjausesitys on valmistunut. Sekään ei vielä suinkaan suosi puurakentamista, ja se on ollut vasta lausuntokierroksella. Sen hyväksyminen on epätodennäköistä. Uusitussakin El:ssä puurakentaminen esitetään vain poikkeuksena normaahsäädöksiin, ja poikkeuksessa ei sallita muuta kuin asuinrakentaminen 3-4-kerroksisiksi taloiksi puusta. Esimerkiksi julkisia rakennuksia, liike- ja toimistorakennuksia ei tuon mukaan voitaisi Suomeen rakentaa puusta, muualla rakennetaan yliopistojakin. Näin ollen esitän, että poistetaan toiseksi viimeinen lause: "Sen sijaan säädökset eivät enää ole este rakentamiselle." Loppuun tulisi lisäys tämän alkuperäisen Haapajärven Työväenyhdistyksen henkeen "ja että puolue toimii aktiivisesti lainsäädännön muuttamiseksi puurakentamiselle myönteiseksi." Tällä on ehdottomasti työllisyyttä edistävä vaikutus. Puheenjohtaja: Seuraavana Rauni Kinnunen, Oulu. Kinnunen, Rauni (Oulun piiri): Hyvät toverit! Kannatan Jouni Koiso-Kanttilan tekemää muutosesitystä. Puheenjohtaja: Kohtaan ei ole muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun. Käydyn keskustelun aikana Jouni Koiso-Kanttila on tehnyt Rauni Kinnusen kannattamana muutosehdotuksen, joka muuttaa puoluehallituksen esityksen seuraavaksi: "Puurakentamisen pahin este on tällä hetkellä huono osaaminen. Tarvitaan puurakentamisen kokeilukohteita, joissa materiaaleja ja osaamista voidaan kehittää." Seuraava lause ehdotetaan poistettavaksi, joka kuuluu: "Sen sijaan säännökset eivät enää ole este rakentamiselle." Esitys jatkuu: "Puoluekokous edellyttääkin, että puurakentamista edistetään ja että puolue toimii aktiivisesti lainsäädännön muuttamiseksi puurakentamiselle myönteiseksi." Voiko kokous hyväksyä muutoksen yksimielisesti? Hyväksyttäneen. Hyväksytään. Puurakentamisen pahin este on tällä hetkellä huono osaaminen. Tarvitaan puurakentamisen kokeilukohteita, joissa materiaaleja ja osaamista voidaan kehittää. Puoluekokous edellyttikin, että puurakentamista edistetään ja että puolue toimii aktiivisesti lainsäädännön muuttamiseksi puurakentamiselle myönteiseksi. 342

13 Puheenjohtaja: Olemme käsitelleet ympäristö-ja asuntoaloitteet siltä osin kuin niitä ei ole palautettu valiokuntiin käsiteltäväksi. Keskeytän tämän kohdan käsittelyn. Puheenjohtajaksi siirtyi Leena Piikivi Alue-, kunnallis- ja maaseutualoitteet (esitykset ) Puheenjohtaja: Siirrymme käsittelemään kohtaa Alue-, kunnallis-ja maaseutualoitteet. Ennen kuin otan asian käsittelyyn, otan esille kokouksen alussa hyväksytyt järjestyssäännöt, joista voidaan todeta, että kokouksella on oikeus rajoittaa puheenvuorojen käyttämisaika kahdeksi minuutiksi. Tämän perusteella esitän, että yön myöhäisestä hetkestä johtuen rajoitamme puheenvuorot kahteen minuuttiin. Keskustelua. Keskustelu päättynyt. Puheenvuorojen rajoitus on kaksi minuuttia, joten toivon, että keskitytään vain muutoksiin. Siirrymme käsittelemään esitystä 115. Kannanotto kunnallis-ja aluepolitiikasta. Keskustelu alkaa. Ensimmäinen puheenvuoron käyttää Pentti Sahi, Keski-Suomi, valmistautuu Seija Vuorenpää, Keski-Suomi. Sahi, Pentti (Keski-Suomen piiri): Toveri puheenjohtaja! Keskustelu läänijaosta käy taas kuumana. Aluksi on pakko todeta, että lääninhallitusten määrän supistaminen ei ratkaise julkishallinnon rahoitusongelmia. Esimerkiksi Keski-Suomessa valtion työp' ikoista on lääninhallituksessa vain prosentti. Keskustelua on toistaiseksi leimannut kokonaisvaltaisuuden puute. Yksisilmäisesti on tuijotettu pelkästään valtion aluehallintoon, byrokratian päälinnakkeet valtion keskushallinnossa on jätetty liki rauhaan. Harvaanasutussa maassa alueellistamisnäkökulman korostaminen johtaa väistämättä melko useaan lääniin. Mikäli läänien lukumäärää kovin supistetaan, luovutaan samalla alueellistamisnäkökulmasta. Keinotekoisten suurläänien muodostaminen kuulostaa varsinaiselta voimavarojen tuhlaukselta. Malli hylkää aidon alueellistamisnäkökulman, eikä se tuota merkittäviä taloudellisia säästöjä. Kansalaisuus-/läheisyysperiaate unohtuu. Tavoite palvelukyvyn parantamisesta käy entistä kaukaisemmaksi, itse asiassa kolmiportainen hallintorakenne saa lisäportaita. Kun ministeri Jouni Backman on nyt käynnistänyt keskustelun valtion keskushallinnon tehtävien uudelleenjärjestelyistä, sille on annettava maakunnista täysi tuki. Nyt tartutaan olennaiseen asiaan. Koska keskushallinnon järjestelyt ovat kiinteästi kytköksissä läänitasoon, olisi järkevää ottaa aikalisä. Lääninjakokysymykseen voitaisiin palata keskushallinnon selvitysten jälkeen. 343

Kolmas kokouspäivä 7. kesäkuuta 1975

Kolmas kokouspäivä 7. kesäkuuta 1975 Kolmas kokouspäivä 7. kesäkuuta 1975 Kolmannen kokouspäivän avaus Puhetta kello 9.00 alkaneessa kokouksessa johti Kalervo Aattela ja sihteereinä toimivat Risto Savolainen, Juhani Hietanen ja Martti Äberg.

Lisätiedot

XVI Järjestötalousaloitteet. 243. Puolueen yhtenäisjäsenmaksu vuosiksi 1988-1990

XVI Järjestötalousaloitteet. 243. Puolueen yhtenäisjäsenmaksu vuosiksi 1988-1990 XVI Järjestötalousaloitteet 243. Puolueen yhtenäisjäsenmaksu vuosiksi 1988-1990 Nieminen, Maija-Liisa: Aloitan aloitteesta 243, josta kiinnitän huomiotanne kolmeen seikkaan. Ensinnäkin: esityksen mukaan

Lisätiedot

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi Avohoidon kehitys on hyvä asia, mutta siinä on pidettävä järki ja tunne mukana ja otettava huomioon sekä omaiset että ne yksilöt, jotka ovat avohoidon kohteena. Haluaisin yhtyä niihin ajatuksiin, joita

Lisätiedot

TULin merkityksestä sosialidemokraattiselle työväenliikkeelle pu-

TULin merkityksestä sosialidemokraattiselle työväenliikkeelle pu- 221 TUL:n piirissä syntyneet erimielisyydet saivat alkunsa samasta kysymyksestä, joka on nyt käsiteltävänä olevan alustuksen ydinasia. Kiista syntyi siitä, olisiko mentävä yhteisiin liittoihin porvareiden

Lisätiedot

Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960

Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960 Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960 33. Nimenhuuto. 34. Ehdotukset puolueneuvoston uusista jäsenistä. Ilmoitusasia. 35. Puoluetoimikunnan jäsenehdokkaiden nimeäminen. 36. Valistustyötä ja kunnallisvaaleja

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA ASUNTO POLIITTINEN VALIOKUNTA

YMPÄRISTÖ- JA ASUNTO POLIITTINEN VALIOKUNTA VI YMPÄRISTÖ- JA ASUNTO POLIITTINEN VALIOKUNTA 165. YMPÄRISTÖNSUOJELUN YLEISLAKI SÄÄDETTÄVÄ Kontulan Sosialidemokraatit r.y:n aloite Maamme ympäristöhallintoa on sosialidemokraattien määrätietoisen työn

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 PTK 56/2011 vp 56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 kello 16.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Suullinen kyselytunti 1) Suullisia kysymyksiä... 2 Vastaamassa ovat seuraavat ministerit: Pääministeri Jyrki Katainen

Lisätiedot

Kuntakirja uudistusajatuksia

Kuntakirja uudistusajatuksia Kuntakirja uudistusajatuksia 30995_Polemia_81.indd 1 11.11.2011 15.02 30995_Polemia_81.indd 2 11.11.2011 15.02 Antti Mykkänen (toim.) Kuntakirja uudistusajatuksia K U N N A L L I S A L A N K E H I T T

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS. Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE. Yleistä

SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS. Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE. Yleistä XI SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE Yleistä Puoluetoimikunta on käsitellyt puoluekokoukselle tehdyt sääntöaloitteet ja toteaa, että SDP:n

Lisätiedot

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 PTK 115/2014 vp 115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello 14.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Valiokuntien täydennysvaali... 6 Ainoa käsittely 2) Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston

Lisätiedot

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

Tuottavuutta ja kansanvaltaa Kansan näkemys juuri aloittaneen Juha Sipilän hallituksen tärkeimmistä asioista on yksiselitteisen selvä. Kolmen kärki koskettaa suoraan tällä hetkellä kuntien vastuulla olevia

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

ARTO ELOMAA Työllisyys työllisten ehdoilla SEPPO HONKAPOHJA - HANNU TÖRMÄ Työnantajan sosiaaliturvamaksun uudistamisvaihtoehtojen

ARTO ELOMAA Työllisyys työllisten ehdoilla SEPPO HONKAPOHJA - HANNU TÖRMÄ Työnantajan sosiaaliturvamaksun uudistamisvaihtoehtojen ARTO ELOMAA Työllisyys työllisten ehdoilla SEPPO HONKAPOHJA - HANNU TÖRMÄ Työnantajan sosiaaliturvamaksun uudistamisvaihtoehtojen hyvinvointivaikutukset: kokeita GEMFIN-mallilla VISA HEINONEN Thorstein

Lisätiedot

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 66» IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 32. Puoluesihteerin valinnan siirtäminen puoluekokoukselta puoluetoimikunnalle (IV/1) 33. Puoluesihteerin valinnan

Lisätiedot

KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI

KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2015 Ekorakentaminen yleistyy Kuopio tiivistää konserniyhteistyötä Ratkaisun avaimia Inspirasta Hollola Uusia ratkaisuja asuntotarpeeseen Sivu 14 luottaa leasingiin 2 Huomisen

Lisätiedot

Valtuutetun käsikirja

Valtuutetun käsikirja Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen 3 Kustantaja KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

KAAVOIHIN KANGISTUNEET

KAAVOIHIN KANGISTUNEET KAAVOIHIN KANGISTUNEET Tusina ratkaisua kaavoituksen hitauteen ja tehottomuuteen Markku Hurmeranta Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki

Lisätiedot

Puheenjohtaja Lauri Salomaa: Kiitoksia. Seuraava Risto Kuisma, SAK:n hallitus ja valmistautuu Heikki Mäkinen, Metalliliitto.

Puheenjohtaja Lauri Salomaa: Kiitoksia. Seuraava Risto Kuisma, SAK:n hallitus ja valmistautuu Heikki Mäkinen, Metalliliitto. keliiton ja Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liiton osa-aikatyötä koskevaan esitykseen, että edustajakokous velvoittaisi SAK:n hallitusta ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin osa-aikatyön

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

Liittokokousaloitteet 2014 Liittokokouksessa HYVÄKSYTTY

Liittokokousaloitteet 2014 Liittokokouksessa HYVÄKSYTTY ALOITTEET LIITTOKOKOUKSELLE 2014 Liiton sääntöjen 15 kohdan 20 mukaisesti liittokokouksessa käsitellään asiat, jotka liiton jäsenet ovat viimeistään kuukautta ennen liittokokousta hallitukselle kirjallisesti

Lisätiedot

Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net. Maaliskuu 2011. Kannen kuva: Rypistetty paperi

Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net. Maaliskuu 2011. Kannen kuva: Rypistetty paperi Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi Suomen valtuuskunta Kevät 2011 Toimittaja: Helena Johansson Suomen Kuntaliitto helena.johansson@kuntaliitto. www.kunnat.net Maaliskuu 2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 PTK 51/2011 vp 51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys

Lisätiedot