"Kaavoituksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja pyrkiä ensisijaisesti taajamien pirstoutuneen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""Kaavoituksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja pyrkiä ensisijaisesti taajamien pirstoutuneen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen."

Transkriptio

1 lause: "Taajamissa liikkumistarvetta vähennetään tiivistämällä kaupunkirakennetta." Täällä se on sanottu terveesti ja saman kaltaisin periaattein esitän kohtaan 7. täydennystä seuraavan sisältöisenä: "Kaavoituksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja pyrkiä ensisijaisesti taajamien pirstoutuneen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen." Samalla haluaisin esittää epäilykseni edustaja Salmisen sinänsä hyvään esitykseen siitä, että turvattaisiin peruskorjattujen asuntojen kohtuullinen vuokrataso. Tämä on kaikkialla maailmassa melkoinen ongelma. Kun huonoon kuntoon päässeitä kiinteistöjä kunnostetaan, se usein tarkoittaa sitä, että samalla alkuperäiset tai sen hetkiset asukkaat saneerataan sieltä pois. Toisaalta tämä saattaa aiheuttaa seurauksena uhan, että rakennusten kunnossapitoa laiminlyötäisiin. Mielestäni tämä on hyvin komplisoitu kysymys. Haluaisin, että asia lähetettäisiin valiokuntaan pohdittavaksi. Puheenjohtaja: Kari Nenosen sijasta puheenvuoro on Rauni Kinnusella, Oulu, valmistautuu Tapio Luttinen, Etelä-Häme. Kinnunen, Rauni (Oulun piiri): Toveri puheenjohtaja! Kannatan Jouni Koiso- Kanttilan tekemää esitystä. Puheenjohtaja: Seuraavana Tapio Luttinen, Etelä-Häme, valmistautuu Heikki Vierumäki, Etelä-Häme. Luttinen, Tapio (Etelä-Hämeen piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit! Kiinnitän huomiota täsmälleen samaan kohtaan, eli kohtaan 7, tässä on "Kuntien maanhankintaa on lisättävä. Kaavoitusta on nopeutettava riittävän maan saannin turvaamiseksi.", mielestäni se kuulostaa pääkaupunkiseudun ongelmalta. Maanhankinnassahan tulee olla aktiivinen, jos vähäinen maanomistus rajoittaa maan käytön kehittämistä ja sitä kautta työllisyyttä. Kuntien varoja ei työttömyyden aikana tule sitoa maaomaisuuteen, jonka hyödyntämisestä ei ole tietoa moniin vuosiin. Lisäksi kaavoitusta tuskin ratkaisee puoluekokouksen päätös. Se on kunnissa kuntakohtaisesti ratkaistava. Jos se on ongelma, niihin on löydettävä parannuksia. Tekstin muotoilu on tässä varsin hämmentävä. Tänä iltana ei varmaan ole suurempaa kiinnostusta laajempaan maa- tai kaavoituspoliittiseen keskusteluun. Alkuperäinen esitykseni, jonka olen jo toimittanut puheenjohtajistolle, oli se, että tämä kohta poistettaisiin kokonaan, mutta äsken esitetty teksti on mielestäni sellainen, että se voisi tähän jäädä. Tähän painetun tekstin esitän poistettavaksi. Puheenjohtaja: Seuraavana Heikki Vierumäki, Etelä-Häme, valmistautuu Tarja Kautto, Uusimaa. 331

2 Vierumäki, Heikki (Etelä-Hämeen piiri): Kannatan Tapio Luttisen tekemää esitystä yhden lauseen poistamisesta. Puheenjohtaja: Seuraavana Tarja Kautto, Uusimaa, valmistautuu Reino Breilin, Varsinais-Suomi. Kautto, Tarja (Uudenmaan piiri): Toveri puheenjohtaja! Haluaisin hieman puuttua peruskorjausproblematiikkaan. Se ei todellakaan ole aivan yksinkertainen asia. Kun ajattelee asiaa asukkaiden kannalta, heistä olisi mukavaa, jos pystyttäisiin takaamaan, että asumisen hintataso pysyisi mahdollisesti sellaisena kuin se oli ennen peruskorjausta ja että ainakin voitaisiin jotenkin määritellä vuokrataso mahdollisimman kohtuulliseksi. Tässä tulee esiin nimenomaan se problematiikka, että onko yhteiskunnan asia ensin rakentaa, sitten tukea asumista ja vielä peruskorjatakin, jos näissä taloyhtiöissä ei ole itse älytty hoitaa asioita. Ei ole itsestään selvää, että nyt pitäisi luoda uusi asumisen tukijärjestelmä. Siksi mielestäni tässä yhteydessä ei ole järkevää ottaa tämän tyyppistä kantaa, koska se on erittäin laaja kysymys, jota täytyy pohtia. Olemme sinänsä selvittämässä sitä, miten peruskorjaukseen löydettäisiin jatkossa keinoja, jotka houkuttaisivat taloyhtiöitä jatkuvaan kunnostustoimintaan, joka olisi silloin myös tekijä, jolla voitaisiin taata nimenomaan asuntojen hintatason pysyminen kohtuullisena. Toinen asia kohtaan 7. Mielestäni tämä oli aivan hyvä uudistusesitys kohdan osalta, ja varmasti se on lyhyen kaavan mukaan kirjoitettu esitykseen. Tonttipula on todella ongelma, se on ongelma pääkaupunkiseudulla, mutta se on ongelma myös joissakin muissakin asumistaajamissa, jotka ovat nimenomaan niitä kohteita, joissa asuminen tulee tiivistymään ja jatkumaan, eli tietyllä tavalla maalta muutto kaupunkiyhdyskuntiin tulee jatkumaan. Siihen pitäisi pystyä varautumaan, niin että pystymme pitämään sekä asutustaajamat että kaupungit inhimillisinä paikkoina. Mitä tulee kaavoitus- ja muihin ongelmiin, ne ovat myös ratkaistavia asioita, mutta voin sanoa, että meidän hyvä hallituksemme on jo toiminut asian eteen siinä mielessä, että on nimetty toimikunta, jonka tehtävänä on koko rakennuslain uudistaminen. Siinä yhteydessä joudutaan uusimaan myös koko kaavoitusproblematiikkaamme liittyviä kysymyksiä. Puheenjohtaja: Seuraavana Reino Breilin, Varsinais-Suomi, valmistautuu Arto Saarinen, Varsinais-Suomi. Breilin, Reino (Varsinais-Suomen piiri): Puheenjohtaja, hyvät toverit! Asuntopolitiikka on laaja alue, mutta haluan kiinnittää huomiota erääseen tärkeään lohkoon, nimittäin vuokra-asuntopolitiikkaan ja vuokralla asumiseen. Toimin ny- 332

3 kyisin Vuokralaisten Keskusliiton johtokunnan puheenjohtajana, ja aikaisemmin olin LVI-suunnittelijana, joten olen joutunut katsomaan näitä asioita varsin läheltä. Puoluehallituksen esitys kannanotoksi asuntopolitiikasta on mielestäni joka kohdaltaan hyvin perusteltu. Voi olla niin, että sitä halutaan muuttaa, mutta minua tyydyttää tässä olevat ehdotukset. Kuitenkin ehdotan laitettavaksi sinne uuden kohdan, joka erityisesti liittyy asumisviihtyvyyteen ja asuntojen säilymiseen. On tunnettua, että vuokrakiinteistöjä kohdellaan vähän kovakouraisesti, joten ehdotan kannanottoon lisäystä. Ehkä tämä ei ole aivan oikea muoto, mutta esitän: "Vuokralla asumisen ohjausta tehostetaan sekä asumisen että asuntojen säilymisen tason huomioon ottaen." Mielestäni juuri tämä kohta on hyvin tärkeä, ja Vuokralaisten Keskusliiton yhteiseen toimintaan sekä valtionavun perusteisiinkin liittyy tehokas neuvonta-ja opastustyö sekä erilaiset sopimukset ja ohjaus näiden tekemiseen. Asuminen on tietysti välttämätöntä, ja silloin kun puhutaan sosiaalisesta asuntotuotannosta ja sosiaalisesta asumisesta, on tärkeätä, että Sosialidemokraattisessa Puolueessa, joka aina on tuntenut vastuuta asumisesta, kiinnitetään asiaan huomiota. Karl-August Fagerholm sanoi minulle ja muutamille tovereille viimeisinä elinvuosinaan, ollessaan Vuokralaisten Keskusliiton valtuuskunnan jäsenenä, että hoitakaa ja laatikaa maahan uusi asuntotuotantolaki. On totta, että sitä on asteittain uusittu, ja varmasti sitä nykyisin uudistetaan. Haluan vielä kiinnittää huomiota erääseen tärkeään asiaan, eli siihen, että kohdakkoin vapautuu varsin suuri määrä aravavuokrataloja. Mielestäni niitä ei saa päästää jobbarien käsiin, vaan kuten ohjelmassa sanotaan, ne on säilytettävä kunnan ja muiden asuntoja säilyttävien tahojen hallinnassa. Puheenjohtaja: Seuraavana Arto Saarinen, Varsinais-Suomi, valmistautuu Sirkka-Liisa Vehviläinen, Helsinki. Saarinen, Arto (Varsinais-Suomen piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät vielä sitkeästi mukana olevat toverit! Kannatan Reino Breilinin tekemää esitystä. Puheenjohtaja: Seuraavana Sirkka-Liisa Vehviläinen, Helsinki. Vehviläinen, Sirkka-Liisa (Helsingin piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät puoluekokoustoverit! Puutun puheenvuorossani puoluehallituksen esitykseen 109. Kannanotto aluepolitiikasta, kohtaan 7. Mielestäni kanta on hankalasti muotoiltu. Se antaa meille useita tulkinnan mahdollisuuksia. Mielestäni koko puoluehallituksen esitys pitäisi viedä muutosesityksineen valiokuntaan ja kohta 7. kirjata 333

4 sillä tavoin, että meille kaikille syntyisi yhteinen näkemys siitä, mitä tällä kohdalla ajetaan takaa. Kun täällä todettiin, että tämä on ilmeisesti kirjattu tänne pääkaupungin tarpeita varten, niin Helsingillä on itsellään maata, minne kaavoittaa, mutta kaavojen käsittely vie niin kauan aikaa, että emme kykene siinä aikataulussa toteuttamaan esimerkiksi vuokra-asuntotuotantoa, jonka olemme asunto-ohjelmassamme hyväksyneet. Mielestämme on tarpeellista, että kaavoitus saataisiin joustavammaksi ja se vastaisi silloin kunnan asukkaiden tarpeita. Tämä muotoilu antaa todella erilaisia värityksiä, ja toivon, että valiokunnan käsittelyn jälkeen se saa selkeämmän muodon. Puheenjohtaja: Esitykseen 109 ei ole muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun. Todetaan, että keskustelun aikana on tehty seuraavanlaisia esityksiä. Leena-Riitta Salminen esittää Sirkka Kotolan kannattamana, että kohtaan 2. lauseen "Valtion on tuettava asuntojen korjaus- ja perusparannustoimintaa sekä lähiöiden kehittämistä." jälkeen lisättäisiin uusi lause: "On luotava erityinen valtion tukijärjestelmä, jolla peruskorjattujen asuntojen vuokrataso pysyy kohtuullisena." Marjukka Hosia esittää Mika Hentusen kannattamana - ilmeisesti ensimmäiseksi lauseeksi kannanoton alkuun - seuraavaa: "Asuminen on kansalaisen perusoikeus." Tapio Luttinen Heikki Vierumäen kannattamana esittää kokonaan poistettavaksi kohdan 7. Jouni Koiso-Kanttila esittää Rauni Kinnunen kannattamana lisäystä kohtaan 7. "Kaavoituksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja pyrkiä ensisijaisesti taajamien pirstoutuneen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen." Lisäksi totean, että Tapio Luttinen on valmis hyväksymään kohdan 7. tällä lisämuotoilulla. Reino Breilin esittää Arto Saarisen kannattamana uutta 8. kohtaa: "Vuokrallaasumisen ohjausta tehostetaan sekä asumisen että asuntojen säilymisen tason huomioon ottaen." Hyväksyttäneen selonteko. Hyväksytään. Marjukka Hosia esittää kannanoton alkuun Mika Hentusen kannattamana lausetta: "Asuminen on kansalaisen perusoikeus." Voiko kokous hyväksyä tämän yksimielisesti? 334

5 Sinikka Mönkäreellä on puheenvuoro. Mönkäre, Sinikka (hallitusryhmä): Viime elokuussa perusoikeusuudistuksessa on hyväksytty tämä asia. Suomessa asuminen on perusoikeus, joten olemme siinä edelläkävijämaa. Se on siis jo lainsäädännössämme. Puheenjohtaja: Voimmeko katsoa, että tämä on esityksenä tarpeeton, koska se on jo voimassa olevassa lainsäädännössä? Menettelemme näin yksimielisesti. Kohtaan 2. Leena-Riitta Salminen esittää uudeksi lauseeksi "On luotava erityinen valtion tukijärjestelmä, jolla peruskorjattujen asuntojen vuokrataso pysyy kohtuullisena." Puheenjohtaja: Sinikka Mönkäreellä puheenvuoro. Mönkäre, Sinikka (hallitusryhmä): Meillä on olemassa monia tapoja. Jo tällä hetkellä hallitus yrittää pitää peruskorjattujen asuntojen vuokratason kohtuullisena. Näihin peruskorjattaviin kohteisiin saa arava- ja korkotukilainoitusta, ja sen lisäksi meillä on olemassa asumistukijärjestelmä, jolla tasoitetaan asumiskustannuksia. Tuloloukkutyöryhmän työn seurauksena tullaan nyt asumistukijärjestelmään lisäämään enemmän rahaa, kuin mitä karsimme viime vuodenvaihteessa. En oikein enää keksi mitään muuta uutta tukijärjestelmää, millä voisimme asiaa edistää. Täällä käytettiinkin asiasta jo hyvin viisas puheenvuoro. Meillä on olemassa kaikki mahdolliset yhteiskunnan tavat tukea myös peruskorjaamisen kautta sitä, että vuokrataso ei nousisi. Pitäisi löytää konkreettisempi esitys, jotta sellainen voitaisiin lisätä. Puheenjohtaja: Leena Riitta Salminen, Kymi, ole hyvä! Salminen, Leena-Riitta (Kymen piiri): Ymmärrän, että se on ongelmana monimutkainen, siitä ei ole epäilystäkään, mutta minä haenkin siihen tiettyä rajausta. Otetaan siihen se kulttuurihistoriallinen kohde. Puheenjohtaja: Haluaako Leena-Riitta Salminen pysyä esityksessään? Siinä tapauksessa äänestämme. Puoluehallituksen esitys "jaa" ja Leena-Riitta Salmisen esitys "ei" kohtaan 2.: "On luotava erityinen valtion tukijärjestelmä, jolla peruskorjattujen asuntojen vuokrataso pysyy pysyy kohtuullisena." Koeäänestys Puheenjohtaja: Pyydän nostamaan puoluehallituksen esitystä kannattavat "jaa"- liput. Alas! Ja sitten "ei"-liput. Voitte laskea liput. Puoluehallituksen esitys on voittanut äänestyksessä. 335

6 Jouni Koiso-Kanttila on esittänyt Rauni Kinnusen kannattamana kohtaan 7. seuraavaa lisäystä: "Kaavoituksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja pyrkiä ensisijaisesti taajamien pirstoutuneen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen." Voimmeko hyväksyä tämän yksimielisesti lisäyksenä kohtaan 7? Hyväksyttäneen. Hyväksytään. Vetääkö tässä tapauksessa Tapio Luttinen esityksensä kohdan 7. poistamisesta? Mönkäre, Sinikka (hallitusryhmä): Toveri puheenjohtaja! Kun Tapio Luttinen ei vetänyt pois omaa hylkäysesitystään, haluan täydentää puoluehallituksen esitystä sillä tavalla, että se, mitä kohdassa 7. sanotaan, lisättynä Koiso-Kanttilan lisäyksellä, on mielestäni se, mitä sillä tarkoitetaan. Meillä on erilaisia kuntia, joissa on erilaisia ongelmia, on maanhankinta-, on kaavoitus- sekä yhdyskuntarakenneongelmia. Kolmella lauseella on kuvattu erilaisia kuntia. Ei se tarkoita, että täytyy olla kunta, jossa on kaikki kolme ongelmaa, vaan että yritämme kattaa tällä mahdollisimman monta. Tiedämme, että meillä on kaavoittamattoman maan puute pääkaupunkiseudulla. Voi olla, että Helsingissä on riittävästi kaupungin omistamaa maata, mutta on kuntia, joissa ei ole. Tämä olisi mielestäni puoluehallituksen pohjaesitys. Puheenjohtaja: Teen seuraavan äänestysesityksen. Puoluehallituksen esitys täydennettynä Koiso-Kanttilan esityksellä on "jaa", Tapio Luttisen esitys kokonaan kohdan 7. poistamisesta on "ei". Koeäänestys Puheenjohtaja: Nyt nostavat korttinsa ne, jotka ovat puoluehallituksen esityksen kannalla, kortit ylös! Nyt nostavat korttinsa ne, jotka ovat kohdan poistamisen kannalla, siis "ei"-liput. Puoluehallituksen esitys täydennettynä Koiso-Kanttilan esityksellä on voittanut äänestyksessä. Tähän kohtaan on vielä yksi puheenvuoro. Sinikka Mönkäre, ole hyvä! Mönkäre, Sinikka (hallitusryhmä): Toveri puheenjohtaja! Täällä oli Reino Breilinin esitys "Vuokralla asumisen ohjausta tehostetaan sekä asumisen että asuntojen säilymisen tason huomioon ottaen." Voisiko tämä tarkoittaa sitä, että edistetään asukkaiden kiinnostusta vuokra-asumisen kehittämiseen? Voisiko sen muotoilla "vuokralla-asumisen edistämiseen ja kehittämiseen"? Breilin, Reino (Varsinais-Suomen piiri): Kehittäminen tähtää tekniseen kehittämiseen. 336

7 Puheenjohtaja: Puoluehallitus pitäytyy esityksessään, joten äänestämme esityksestä. Puoluehallituksen esitys "jaa" ja Reino Breilinin esitys "ei", joka kuuluu: "Vuokralla asumisen ohjausta tehostetaan sekä asumisen että asuntojen säilymisen tason huomioon ottaen." Koeäänestys Puheenjohtaja: Nyt nostavat korttinsa ne, jotka ovat puoluehallituksen esityksen kannalla, kortit ylös! Voitte laskea! Sitten nostavat korttinsa Breilinin esityksen kannattajat. Voitte laskea. Tulkintani on, että puoluehallituksen esitys on voittanut. Näin on esitys 109. Kannanotto asuntopolitiikasta on hyväksytty edellä mainitulla lisäyksellä puoluekokouksen päätökseksi. Asuntopolitiikan keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että asuntoja ja asumisvaihtoehtoja on riittävästi ja asumismenot pysyvät kohtuullisina. Tarjonnassa on otettava huomioon väestön rakenteen muutos. Asumisen viihtyvyys ja terveys on nähtävä yhä tärkeämpinä. Suomessa harjoitetun asuntopolitiikan merkittävin tulos on asumisolosuhteiden tasa-arvoisuus verrattuna moniin muihin maihin. Tämän vaaliminen tulee olla edelleen asuntopolitiikan perusta. Yhteiskunnan niukentuneita voimavaroja on käytettävä erityisesti asumistuen kehittämiseen. On varmistettava myös riittävän vuokra-asuntomäärän rakentaminen. Taloudellinen lama ja sen mukanaan tuoma epävarmuus on estänyt vapaarahoitteisten asuntomarkkinoiden elpymisen. Asuntojen tarve tulee vielä lähitulevaisuudessa olemaan huomattavasti tämän hetkistä kysyntää suurempi. Erityisesti kodeista itsenäistyvät nuoret tulevat tarvitsemaan asuntoja. Kysyntä kohdistuu nimenomaan vuokra- ja asumisoikeusasuntoihin. Vuokra-asuntoihin hakeutuvien määrät ovat jo kasvussa ja tyhjien arava-asuntojen määrä on vähentynyt. 1. Vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamista on olennaisesti lisättävä. Valtion tuen ehtojen tulee olla sellaiset, etteivät vuokrat nouse kohtuuttomiksi. Valtion tukemassa tuotannossa tulee hinta-ja laatuohjaus säilyttää. 2. Vanhaa asuntokantaa ei saa päästää rapistumaan. Myös lähiöitä on uudistettava viihtyisiksi. Valtion on tuettava asuntojen korjaus- ja perusparannustoimintaa sekä lähiöiden kehittämistä. Kuntien on varmistettava lähiöiden perusparantaminen. Yhdyskuntasuunnittelun keinoin tulee asuntoalueita kehittää palvelu- 337

8 ja asukasrakenteiltaan monipuolisiksi. Valtion taloudellisella ohjauksella ei saa olla tätä tavoitetta estäviä rajoituksia. 3. Käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautuvien aravavuokra-asuntojen käyttöä rajoitusajan jälkeen vuokra-asuntoina tulee edistää mm. lisäämällä omistajien kiinnostusta. Kuntien ja yleishyödyllisten yhteisöjen on voitava hankkia vuokra-asuntoja omistukseensa. 4. Asuntorahoituksen tulee olla kustannuksiltaan vakaata, lainaajoiltaan pitkäaikaista ja kohtuuehtoista. Kilpailua asuntorahoituksen järjestämisessä on edistettävä. 5. Valtion tukeman tuotannon tukirahoitus tulee varmistaa ja rahoituksen tulee olla pitkäjänteistä. 6. Vuokrasääntelyn purkautumisen vaikutuksia on seurattava. Mahdollisten tasapainohäiriöitten syntymistä on pyrittävä torjumaan jo ennakkoon. Vuokralaisten asumis- ja oikeusturvasta on huolehdittava. Asunnottomuuden poistamiseksi on edelleen ponnisteltava. Asukasjärjestöjen toimintaa on tuettava. 7. Kuntien maahankintaa on lisättävä. Kaavoitusta on nopeutettava riittävän maan saannin turvaamiseksi. Kaavoituksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja pyrkiä ensisijaisesti taajamien pirstoutuneen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Puheenjohtaja: Aloite 110. Valtiontakuu ensiasunnon ostajille. Avaan keskustelun. Pyydettyjä puheenvuoroja ei ole, joten voinemme hyväksyä puoluehallituksen esityksen puoluekokouksen päätökseksi. Hyväksytään. Puoluekokous yhtyi aloitteen vaatimukseen valtion täytetakauksesta osalle ensiasunnon ostajan omapääomaosuutta. Säästämisen edistämiseksi ja asunnon hankkijan oman varovaisuuden varmistamiseksi täytetakauksen ei ole hyvä olla täydellinen. Sen vuoksi aloitteessa esitettyä prosentin valtiontakausosuutta voidaan pitää hyvänä. Puheenjohtaja: Aloite 111. Ensiasunnon ostajan leimaverovapauden ehtojen muuttaminen. Ensimmäinen puheenvuoro Tuula Parkkisella, Pohjois-Karjala, valmistautuu Hannu Loijas, samoin Pohjois-Karjala. Parkkinen, Tuula (Pohjois-Karjalan piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit! Viialan Työväenyhdistyksen aloitteessa on kysymys ensiasunnon ostajan leimaverovapauden ehtojen muuttamisesta, eli leimaveron yläikärajasta luopumisesta. Tässähän puoluehallitus vastaa, että ikärajan poistamiseen ei ole perusteita. Aloitteessa sanotaan, että ensiasunnon ostaja on todella ensiasunnon ostaja, olipa 338

9 hän minkä ikäinen tahansa, eli mm. työttömyys, osa-aikatyö ja opiskelu siirtävät yhä useampien kohdalla ensiasunnon hankkimista yhä myöhemmälle iälle. Esimerkiksi jos asuu työsuhdeasunnossa useamman vuoden ja sen jälkeen haluaakin ostaa ensiasunnon itsellensä, tästä rangaistaan. Esitänkin puoluehallituksen lausuntoon muutosesitystä seuraavasti: "Voimassa olevan lain tarkoitus on perusteltu. Sillä on tuettu perheen perustamisvaiheessa asuntokustannusten kanssa kamppailevia. Ikään perustuvaa syrjimistä vastustaen puoluekokous velvoittaa puoluetta ja sen eduskuntaryhmää toimimaan ensiasunnon ostajan leimaverovapauden yläikärajan poistamiseksi." Puheenjohtaja: Seuraavana Hannu Loijas, Pohjois-Karjala. Loijas, Hannu (Pohjois-Karjalan piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit! Lyhyestä virsi kaunis, kello on paljon. Kannatan Tuula Parkkisen tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja: Kohdasta ei ole esitetty muita puheenvuoropyyntöjä, joten päätän keskustelun. Keskustelun aikana on Tuula Parkkinen Hannu Loijaksen kannattamana tehnyt muutosehdotuksen, joka kuuluu: "Voimassa olevan lain tarkoitus on perusteltu. Sillä on tuettu perheen perustamisvaiheessa asuntokustannusten kanssa kamppailevia. Ikään perustuvaa syrjimistä vastustaen puoluekokous velvoittaa puoluetta ja sen eduskuntaryhmää toimimaan ensiasunnon ostajan leimaverovapauden yläikärajan poistamiseksi." Sinikka Mönkäreellä on puheenvuoro. Mönkäre, Sinikka (hallitusryhmä) Kyllä tämä leimaverohelpotus on tarkoitettu nimenomaan nuorille ensiasunnon hankkijoille. Se on aikoinaan siihen nimenomaan suunnattu. Se on tarkoitettu perheen perustamisvaiheessa oleville. Meillähän on myös asp-lainoitus, joka on tarkoitettu erityisesti nuorille. Tämä on sitä asuntopolitiikkaa, jota olemme halunneet suunnata nuoriin. Mielestäni ei voi puhua ikärasismista, kun edistämme nuorten asumistarpeita silloin, kun he ovat kaikkein pahimmassa tarpeessa tässä suhteessa. Puheenjohtaja: Joudumme äänestämään. Puoluehallituksen esitys "jaa" ja Tuula Parkkisen esittämä Hannu Loijaksen kannattama esitys "ei". Koeäänestys Puheenjohtaja: Nyt nostavat korttinsa ne, jotka ovat puoluehallituksen esityksen kannalla, kortit ylös! Pyydän ääntenlaskijoita paikalle. Voitte laskea! Sitten nostavat korttinsa Tuula Parkkisen esityksen kannattajat. Voitte laskea. 38 "jaa"- ääntä, joten puoluehallituksen esitys on voittanut. 339

10 Puoluehallituksen esitys hyväksytään puoluekokouksen päätökseksi. Voimassa olevan lain tarkoitus on ollut perusteltu. Sillä on tuettu erityisesti perheen perustamisvaiheessa asuntokustannusten kanssa kamppailevia. Edun merkitys on kuitenkin vähäinen ja se on nähtävä poikkeukseksi yleisestä verotuslinjasta. joka ei ole täysin johdonmukainen. Ikärajan poistaminen ei ole perusteltua. Puheenjohtaja: Aloite 112. SDP ja hallitus kehittämään asumisoikeusasumista. Kohtaan ei ole jätetty puheenvuoropyyntöjä, joten puoluehallituksen esitys hyväksyttäneen puoluekokouksen päätökseksi. Hyväksytään. Asumisoikeusjärjestelmä on muodostunut kysytyksi asumismuodoksi, jonka kehitys on turvattava niin, että asuntovaihtoehtoja on riittävästi. Kaupunkien asujaimistorakenteen monipuolistamiseksi vuokraja asumisoikeusasuntoja tulee nykyistä laajemmin voida hankkia myös olemassa olevasta asuntokannasta. Myös palveluasuntoja voidaan asumisoikeusjärjestelmään perustaa. Ei ole kuitenkaan olemassa tulonjaollisia perusteita sille, että valtion tukemaa asumisoikeusasuntotuotantoa ohjattaisiin väestölle, jolla jo on oma asunto. Puheenjohtaja: Aloite 113. Verohelpotukset työllisyyttä ja vanhaa asuntokantaa parantamaan. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoro Esko Jokelalla, Vaasan piiri, valmistautuu Miapetra Kumpula, Vaasa. Jokela, Esko (Vaasan piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät puoluekokousedustajat! Suuri verouudistus toi mukanaan paljon hyvää. Pyrkimys tulojen saamiseksi saman kohtelun piiriin onnistui ainakin osittain. Monta epäkohtaa saatiin korjatuksi. Epäoikeudenmukaisuuksiakin tuli ja jäi. Verotuksen yksinkertaistamisesta voidaan olla monta eri mieltä. Kuinka moni kansalainen pystyy tarkistamaan oman verotuksen oikeellisuuden? Ei riitä, että verotus yksinkertaistuu verottajan kannalta, verotuskohteen kannalta se on yhtä tärkeää. Ennen muuta se on sitä hänen oikeusturvansa kannalta. Kun verotusta käytetään myös suhdannepolitiikan välineenä, olisi tärkeää, että päätökset kohdentuisivat oikein. Olemme tilanteessa, jossa mm. asuntorakentaminen on voimakkaasti taantunut. Rakennustoiminnalla on vahvasti taloutta elvyttävä vaikutus. Rakentamiseen liittyvä ketju on pitkä. Rakentamisen työllisyysvaikutukset ulottuvat laajalle alueelle. Siksi suhdannepoliittisesti olisi tärkeää, että rakennustoiminta vilkastuisi. Yhtenä keinona ja moottorina toimisi varmasti verotuksellisesti paluu entiseen. Asunnon hankkimiseen ja rakentamiseen, mutta myös saneeraukseen otettavien lainojen korot pitäisi saattaa verotuksessa vähennyskelpoisiksi. Verotuksen oikeudenmukaisuuden kannalta vähennykset tulisi tehdä verosta. 340

11 Esitänkin, että puoluekokous velvoittaisi maan hallituksessa olevia sosialidemokraattisia ministereitä toimimaan siten, että korkovähennysoikeus otettaisiin käyttöön. Näin menetellen kevennettäisiin maassamme vallitsemaa vaikeata työttömyyttä ja samalla luotaisiin nuorille tulevaisuuden uskoa, jota - herra paratkoon - juuri nyt tarvitaan. Esitän lisäystä aloitteen 113 puoluehallituksen päätösesitykseen. Kun täällä on: "Puoluekokous viittaa talous-, työllisyys- ja verokannanottoon ja veroaloitteista annettuihin lausuntoihin. Tulisi selvittää, onko mahdollista tehdä korjaustoiminta vähennyskelpoiseksi." esitän lisäystä: "sekä tarkastella korkovähennysoikeuden käyttöönoton mahdollisuutta". "Tämän tapainen vähennysoikeus tulisi kuitenkin rajata verotuksellisesti todettaviin palkkamenoihin ja vähennys tulisi tehdä verosta." Puheenjohtaja: Seuraavana Miapetra Kumpula, Vaasa. Kumpula, Miapetra (Vaasan piiri): Puheenjohtaja, yölliset toverini! Kannatan Esko Jokelan tekemää lisäystä. Puheenjohtaja: Kohtaan ei ole jätetty muita puheenvuoropyyntöjä, joten päätän keskustelun. Käydyn keskustelun aikana on Esko Jokela Miapetra Kumpulan kannattamana esittänyt lisäystä puoluehallituksen vastauksen toisen virkkeen loppuun "sekä tarkastella korkovähennysoikeuden käyttöönoton mahdollisuutta". Siitä eteenpäin jatko on puoluehallituksen esityksen mukaisesti. Esitän, että verotuskäytäntöön liittyvä esitys vietäisiin valiokunnan käsiteltäväksi. Hyväksytäänkö esitys? Hyväksytään. Siirrytään käsittelemään aloitetta 114. Puurakentaminen. Aloitamme keskustelun, ensimmäinen puhuja on Jouni Koiso-Kanttila, Oulu, valmistautuu Rauni Kinnunen, Oulu. Koiso-Kanttila, Jouni (Oulun piiri): Hyvät toverit! Saanen tarkentaa puoluehallituksen esitystä, koska se on kahdesta kohtaa virheellinen, ilmeisesti tahattomasti, koska ymmärsin tekstistä, että puoluehallitus oli puurakentamisen edistämisestä samaa mieltä aloitteen tehneen Haapajärven Työväenyhdistyksen kanssa. Puoluehallituksen esityksessä on ensinnäkin virhe ensimmäisessä virkkeessä. Siinä sanotaan: "Puurakentamisen pahin este on tällä hetkellä kerrostalorakentamisen huono osaaminen." Tämä ehkä johtuu siitä, että tällä hetkellä on kolme puurakentamisen koerakennushanketta, puukerrostaloa meneillään, mutta vielä suurempi tieto-taidon puute meillä on monimutkaisiin suurimittakaavaisiin rakennuksiin soveltuvien puurakenteiden kehittämisessä. Se on seuraavan polven 341

12 kehitystehtävä. Sana "kerrostalorakentaminen" pitäisi poistaa. Se osoittaa tietämättömyyttä alasta. Toiseksi viimeinen virke "Sen sijaan säädökset eivät enää ole este rakentamiselle." on ehdottomasti virheellinen. Ehkä syynä tähän virheeseen on se, että tällä hetkellä todella rakennetaan kolmea puukerrostaloa. Itse olen vetänyt yhtä niistä tutkimusjohtajana. Ne ovat olleet mahdollisia hyvin monimutkaisin poikkeusmenettelyin, ja säädökset ovat este, kuten aloitteessa sanotaan. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan El korjausesitys on valmistunut. Sekään ei vielä suinkaan suosi puurakentamista, ja se on ollut vasta lausuntokierroksella. Sen hyväksyminen on epätodennäköistä. Uusitussakin El:ssä puurakentaminen esitetään vain poikkeuksena normaahsäädöksiin, ja poikkeuksessa ei sallita muuta kuin asuinrakentaminen 3-4-kerroksisiksi taloiksi puusta. Esimerkiksi julkisia rakennuksia, liike- ja toimistorakennuksia ei tuon mukaan voitaisi Suomeen rakentaa puusta, muualla rakennetaan yliopistojakin. Näin ollen esitän, että poistetaan toiseksi viimeinen lause: "Sen sijaan säädökset eivät enää ole este rakentamiselle." Loppuun tulisi lisäys tämän alkuperäisen Haapajärven Työväenyhdistyksen henkeen "ja että puolue toimii aktiivisesti lainsäädännön muuttamiseksi puurakentamiselle myönteiseksi." Tällä on ehdottomasti työllisyyttä edistävä vaikutus. Puheenjohtaja: Seuraavana Rauni Kinnunen, Oulu. Kinnunen, Rauni (Oulun piiri): Hyvät toverit! Kannatan Jouni Koiso-Kanttilan tekemää muutosesitystä. Puheenjohtaja: Kohtaan ei ole muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun. Käydyn keskustelun aikana Jouni Koiso-Kanttila on tehnyt Rauni Kinnusen kannattamana muutosehdotuksen, joka muuttaa puoluehallituksen esityksen seuraavaksi: "Puurakentamisen pahin este on tällä hetkellä huono osaaminen. Tarvitaan puurakentamisen kokeilukohteita, joissa materiaaleja ja osaamista voidaan kehittää." Seuraava lause ehdotetaan poistettavaksi, joka kuuluu: "Sen sijaan säännökset eivät enää ole este rakentamiselle." Esitys jatkuu: "Puoluekokous edellyttääkin, että puurakentamista edistetään ja että puolue toimii aktiivisesti lainsäädännön muuttamiseksi puurakentamiselle myönteiseksi." Voiko kokous hyväksyä muutoksen yksimielisesti? Hyväksyttäneen. Hyväksytään. Puurakentamisen pahin este on tällä hetkellä huono osaaminen. Tarvitaan puurakentamisen kokeilukohteita, joissa materiaaleja ja osaamista voidaan kehittää. Puoluekokous edellyttikin, että puurakentamista edistetään ja että puolue toimii aktiivisesti lainsäädännön muuttamiseksi puurakentamiselle myönteiseksi. 342

13 Puheenjohtaja: Olemme käsitelleet ympäristö-ja asuntoaloitteet siltä osin kuin niitä ei ole palautettu valiokuntiin käsiteltäväksi. Keskeytän tämän kohdan käsittelyn. Puheenjohtajaksi siirtyi Leena Piikivi Alue-, kunnallis- ja maaseutualoitteet (esitykset ) Puheenjohtaja: Siirrymme käsittelemään kohtaa Alue-, kunnallis-ja maaseutualoitteet. Ennen kuin otan asian käsittelyyn, otan esille kokouksen alussa hyväksytyt järjestyssäännöt, joista voidaan todeta, että kokouksella on oikeus rajoittaa puheenvuorojen käyttämisaika kahdeksi minuutiksi. Tämän perusteella esitän, että yön myöhäisestä hetkestä johtuen rajoitamme puheenvuorot kahteen minuuttiin. Keskustelua. Keskustelu päättynyt. Puheenvuorojen rajoitus on kaksi minuuttia, joten toivon, että keskitytään vain muutoksiin. Siirrymme käsittelemään esitystä 115. Kannanotto kunnallis-ja aluepolitiikasta. Keskustelu alkaa. Ensimmäinen puheenvuoron käyttää Pentti Sahi, Keski-Suomi, valmistautuu Seija Vuorenpää, Keski-Suomi. Sahi, Pentti (Keski-Suomen piiri): Toveri puheenjohtaja! Keskustelu läänijaosta käy taas kuumana. Aluksi on pakko todeta, että lääninhallitusten määrän supistaminen ei ratkaise julkishallinnon rahoitusongelmia. Esimerkiksi Keski-Suomessa valtion työp' ikoista on lääninhallituksessa vain prosentti. Keskustelua on toistaiseksi leimannut kokonaisvaltaisuuden puute. Yksisilmäisesti on tuijotettu pelkästään valtion aluehallintoon, byrokratian päälinnakkeet valtion keskushallinnossa on jätetty liki rauhaan. Harvaanasutussa maassa alueellistamisnäkökulman korostaminen johtaa väistämättä melko useaan lääniin. Mikäli läänien lukumäärää kovin supistetaan, luovutaan samalla alueellistamisnäkökulmasta. Keinotekoisten suurläänien muodostaminen kuulostaa varsinaiselta voimavarojen tuhlaukselta. Malli hylkää aidon alueellistamisnäkökulman, eikä se tuota merkittäviä taloudellisia säästöjä. Kansalaisuus-/läheisyysperiaate unohtuu. Tavoite palvelukyvyn parantamisesta käy entistä kaukaisemmaksi, itse asiassa kolmiportainen hallintorakenne saa lisäportaita. Kun ministeri Jouni Backman on nyt käynnistänyt keskustelun valtion keskushallinnon tehtävien uudelleenjärjestelyistä, sille on annettava maakunnista täysi tuki. Nyt tartutaan olennaiseen asiaan. Koska keskushallinnon järjestelyt ovat kiinteästi kytköksissä läänitasoon, olisi järkevää ottaa aikalisä. Lääninjakokysymykseen voitaisiin palata keskushallinnon selvitysten jälkeen. 343

14 Lääninjakokeskustelua paremman vaihtoehdon aluetasolla tarjoaa valtionhallinnon organisaation yhteen kokoaminen. Erityisen tärkeää on koota elinkeinoelämää koskettavat tehtävät samaan alueorganisaatioon. Keski-Suomessa onkin valmiuksia mahdollisen aikalisän aikana läänitasoiseen kokeiluun. Keski-Suomen maakunta ja lääni on poikkeuksellisen yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus. Valtion aluehallinnon ja maakunnan sekä useimpien elinkeinoelämään, puolueisiin, kansalaisjärjestöihin liittyvien yhteisöjen toiminta-alueiden rajat on alueella samat. Sen ansiosta edellytykset organisaatioiden väliselle yhteistyölle ovat poikkeuksellisen hyvät. Laajat kansalaispiirit allekirjoittivat tammikuussa kannanoton Keski-Suomen puolesta. Pidän välttämättömänä, että nykyiset läänit säilytetään valtionhallinnon toimialueena ja kannatan valtion alueellisten elinkeinotehtävien kokoamista yhteen organisaatioon Keski-Suomessa. Pidän läänijaon muutosta liian nopeana. Esitän, että ennen päätösten tekemistä tulee perusteellisemmin selvittää keskushallinnon, läänien maakunnallisten liittymien sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten tehtävät ja alueelliset rajat. Lopetan tähän, ja lyhensinkin sanottavaani, mutta esitys tuli kai selväksi. Puheenjohtaja: Saammeko esityksen kirjallisena! Seuraavana Seija Vuorenpää, Pohjois-Karjala, valmistautuu Jari Horttanainen, Pohjois-Karjala. Vuorenpää, Seija (Pohjois-Karjalan piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit! Pohjois-Karjalan osalta on samanlaisia perusteluita, kuin mitä Pentti Sahi esitti äsken Keski-Suomen osalta, eli kannatan Pentti Sahin ehdotusta lääniasiassa aikalisän ottamiseksi. Toiseksi esitän muutosta kannanottoon kunnallis- ja aluepolitiikasta. Ensiksikin numerolla 9. merkitty kohta muutetaan kuulumaan näin: "Kuntien ja valtion vastuu-ja rahoitussuhteita on selkeytettävä. Valtionosuusjärjestelmää on kehitettävä niin, että se turvaa palveluitten tasapuolisen kehittämisen kunnissa." Toinen ehdotukseni on, että numerolla 10. merkitty kohta muutetaan kuulumaan näin: "Suomi tarvitsee oloihimme sovitettua kaupunkipolitiikkaa modernin maaseutupolitiikan rinnalle. Samalla kaupunkeja on tuettava kasaantuvien sosiaalisten ongelmien ja työttömyyden torjunnassa." Kolmas muutosehdotus on, että esittelyosasta otsikon "Alueajattelu on uudistettava ja aluehallinto pidettävä kevyenä" alta poistetaan maininta Etelä-Suomen laman myötä niukentuneista voimavaroista, koska viimeaikaiset uutiset mm. Helsingin kaupungin miljardien kassavaroista eivät ole linjassa tämän kannanoton sanonnan kanssa. 344

15 Neljäs ehdotukseni on, että numerolla 11. merkityn kohdan ensimmäinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Aluepolitiikan on tuettava sosialidemokraattien päätavoitetta työllisyyden parantamisesta." En ehdi lukea perusteluitani kuin viimeiseen. Sosialidemokraattien, joita me edustamme, mielipide tulee kirjata kannanotoksi tässä puoluekokouksessa, jonka asettamiin tavoitteisiin hallituksessa olevin sosialidemokraattien tulee pyrkiä, ei päinvastoin, sillä hallitukset tulevat ja menevät, mutta sosialidemokratia on ikuista. Puheenjohtaja: Seuraavana Jari Horttanainen, Pohjois-Karjala, valmistautuu Heikki Luukkanen, Kymi. Horttanainen, Jari (Pohjois-Karjalan piiri): Toveri puheenjohtaja! On aivan oikein torjua kaupunki- ja maaseutukuntien vastakkainasettelu, mutta sen sijaan joustavuus ja kuntien erilaistuminen on nähtävä mahdollisuutena ja tulevaisuuden vahvuutena. Kaikki kunnat eivät tee kaikkia mahdollisia tehtäviä. Olosuhteet ratkaisevat kulloinkin tarvittavan yhteistyön. Alueellisten olosuhteiden erilaisuus on tosiasia. Yhtä sopivaa mallia toimivalle kunnalle koko maassa ei ole. Tehokkuutta on vaikea mitata ja verrata keskenään eri olosuhteissa. Kunnat ovat osoittaneet sopeutumiskykynsä tulopohjan olennaisesti heikennyttyä viime vuosina. Peruspalvelut ovat sittenkin varsin hyvin kunnossa, kuntien talous on jopa yllättävän hyvä. Kuntarakenteeseen kohdistuvat pakkotoimenpiteet olisivat vakava virhe. Ei pidä tuhota sitä, mikä on toimivaa ja hyvää. Sen sijaan meidän tulee kannustaa kuntia yhteistyöhön, ja on uskottava, että kunnallisella itsehallinnolla on edelleen viisautta löytää kulloiseenkin tilanteeseen sopivat ratkaisut. Kunnat ovat nimittäin palvelujen tuottajina käytännön asiantuntijoita. Mielestäni kuntien tulisi ohjata mahdollista taloudellista liikkumavaraa työllisyyden hoitoon, rakentamiseen ja ennen kaikkea elinkeinojen kehittämiseen. Tähän ei ole kunnissa täydellä teholla lähdetty. Seija Vuorenpää teki hyviä esityksiä kannanottoon. Vuorenpään esittämin muutoksin kannanotto olisi alueellisesti tasapuolisempi ja realistisempi. Kannatan Vuorenpään ja Sahin tekemiä esityksiä. Puheenjohtaja: Seuraavana Heikki Luukkanen, Kymi, valmistautuu Maili Hanski, Kymi. Luukkanen, Heikki (Kymen piiri): Lisäysehdotus puoluehallituksen esitykseen 115. Kannanotto kunnallis-ja aluepolitiikasta, kohdaksi 15: "Hallituksen asettaman Aluehallinto 2000-uudistuksen tavoitteet koota, selkeyttää, tehostaa ja keventää valtion aluehallintoa ovat oikeita. Uudistuksella tulee päästä vaikuttavuudeltaan nykyistä tehokkaampaan järjestelmään, jossa keskushallinnon tulosohjauksen ja kunnista lähtevän alueellisen kehittämisnäkemyksen yhteen sovittamisella edesautetaan talouskasvua ja työllisyyttä. Tavoitteet voidaan saavuttaa 345

16 kokoamalla yhteen elinkeinotehtäviä hoitavat alueviranomaiset, mukaan lukien maaseutuelinkeinopiirit tulosohjattuihin, yhtenäisesti toimiviin elinkeino-ja työvoimakeskuksiin sekä keskittämällä yleistä järjestystä ja turvallisuutta, oikeusvarmuuteen liittyviä tehtäviä, lupahallintoa, tarkastusta ja valvontaa lääninhallituksiin. Elinkeino- ja työvoimakeskusten sekä lääninhallitusten aluejaon tulee perustua maakuntajakoon. Lääninhallitusten tehtävien edelleen muuttuminen mahdollistaa läänien vähentämisen. Uudistus tulee toteuttaa yhteistyössä henkilöstön kanssa niin, ettei sen seurauksena lisätä työttömyyttä." Puheenjohtaja: Saammeko esityksen kirjallisena! Seuraavana Maili Hanski, Kymi, valmistautuu Veijo Koskinen, Keski-Suomi. Hanski, Maili (Kymen piiri): Viimein yön sitkeys palkitaan. Kannatan Luukkasen Heikin tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja: Seuraavana Veijo Koskinen, Keski-Suomi. Koskinen, Veijo (Keski-Suomen piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit! Kysymys läänijaosta on tullut erityisen ajankohtaiseksi ja päivänpolttavaksi Aluehallinto hankkeen myötä. Tässä yhteydessä kannattaa muistaa, että istuvan hallituksen ohjelman mukaisesti alueellisen hallinnon arvioinnissa tulisi sen selkeyttä lisätä, edistää alueiden omaleimaisuutta, poistaa päällekkäistä työtä ja vähentää organisaatioiden määrää. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että pyrkimys on enemmänkin mekaaniseen läänien vähentämiseen jakamalla maa viiteen pinta-alaltaan yhdenmukaiseen alueeseen, joita sitten ruvettaisiin kutsumaan lääneiksi. Näitä uudistuksia on perusteltu mm. sillä, että lääninhallinnon palveluita käytetään varsin vähän kansalaisten toimesta. Näin onkin, mutta se ei ole koko totuus. Lääninhallinnon asiakkuuttahan esiintyy nimenomaan kuntien, kihlakuntien, kansalaisjärjestöjen ja erilaisten yhteisöjen toimesta, eikä näille ole ollenkaan yhdentekevää, missä tämä lääninhallinto fyysisesti sijaitsee. Samoin perustelut markkamääräisillä säästöillä ovat aika lailla puutteellisesti selvitettyjä, ja ne näyttävät osin virheellisiltä. Työryhmän esityksen linjaukset poikkeavat myös muitten Pohjoismaitten omaksumasta lääniajattelusta. Ruotsissa läänejä on 24, Norjassa 19, Tanskassakin 14, ja alueitten ja maakuntien läänien rajat vastaavat toisiaan. Näin on varmistettu, että alue-ja läänijako perustuu todelliseen toimivaan aluerakenteeseen, jolla voidaan esimerkiksi EU:n suuntaan asioida luontevasti. Esitys vaikuttaa erittäin mekaaniselta ja on kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta toteuttamiskelvoton. Yhdyn Pentti Sahin aiemmin tekemään ehdotukseen aikalisätyyppisestä menettelystä ja korostan, että tämän tyyppinen ajattelu oli myös SAK:n edustajakokouksen kannanotossa nähtävillä tämän viikon alkupuolella. 346

17 Puheenjohtaja: Puoluehallituksen puheenvuoron käyttää ministeri Jouni Backman. Backman, Jouni (puoluehallitus): Läänikeskustelu on saanut elämää suuremmat mittakaavat, suurta mystiikkaa. Tämän hankkeen seurauksena tullaan asiakaspalvelua vaativat tehtävät siirtämään valtion paikallishallintoon, eli lähemmäksi kansalaista. Hanke tulee säästämään suoraan eriteltyinä markkamääräisinä säästöinä 75 miljoonaa markkaa vuositasolla. Hanke ei tule irtisanomaan yhtään henkilöä, lukuun ottamatta maaherroja, joille tässä ei ole turvattu irtisanomissuojaa. Hanke on vaihtoehto sille menettelylle, joka on viimeiset kolme vuotta ollut päällä ja jossa lääninhallitusten muuta henkilöstöä on vähennetty 40 prosenttia. Kun tässä vaiheessa ryhdytään vähentämään organisaatioiden yläpäätä ensimmäistä kertaa jossakin organisaatiossa, ollaan yhtäkkiä sitä mieltä, että nyt on tullut raja vastaan. Pystyn tekemään tämän 75 miljoonan markan säästön pelkästään organisaatioiden yläpäästä, puuttumatta yhtään alempaan organisaatioon ja puuttumatta yhtään palvelutuotantoon. Sen vuoksi toivon, että kun meillä pystytään tekemään hyvin nopeasti päätöksiä sosiaaliturvakysymyksissä, kuntien valtionosuusleikkauksissa ja tämän tyyppisissä asioissa, me pystyisimme tekemään parinkymmenen vuoden valmistelujen jälkeen - tiiviin 200-sivuisen muistion jälkeen, jossa on käyty kaikki asiat tarkasti läpi - tässä aikataulussa ratkaisut, jotta toimenpiteet voitaisiin aloittaa vuoden päästäjä että siirtymäkausi olisi useita vuosia. Jos tätä aikataulua pidetään liian nopeana, en suoraan sanoen ymmärrä, miksi näin yksinkertaista asiaa ei voitaisi tehdä tässä aikataulussa? Haluan vielä lopuksi vahvistaa sen, ettei tule irtisanomisia, palvelut eivät heikkene, mutta maaherra ja hänen keskeinen esikuntansa, valtiovallan edustaja siellä alueella - ei suinkaan sen alueen edustaja valtiovallan suuntaan - tulee poistumaan. Se on tehtävä, jos haluamme viime puoluekokouksen periaatteiden mukaisesti korostaa kunnallista itsehallintoa ja siirtää aluekehitysvastuun maakunnanliitoista tapahtuvaksi. Kun puhutaan identiteetistä, on parempi tässä yhteydessä puhua itsetunnosta. Toivon, että kunnissa on itsetuntoa, eikä tarvita valtiovallan edustajaa kertomaan, mitä pitää tehdä, vaan nyt ryhdytään kehittämään asiaa alhaalta päin. Puheenjohtaja: Seuraavana Markku Mononen, Pohjois-Karjala. Mononen, Markku (Pohjois-Karjalan piiri): Aioin jättää puhumatta, mutta ministeri Backmanin - huomio, ei puoluehallituksen jäsen Backmanin - puheenvuoro todellakin oli sellainen, että siihen täytyy puuttua. Kysyn, miksi ihmeessä näitä muutoksia ei voi tehdä ilman suurläänihanketta. Puheenjohtaja: Ministeri Backman vastaa. 347

18 Backman, Jouni (puoluehallitus): Hyvin lyhyesti, jos meillä on 11 lääniä manner-suomessa, tarvitsemme 11 maaherraa, 11 kansliapäällikköä, ja kun siellä on 7 ministeriön tehtäviä per lääni, 7 osastopäällikköä. Siellä on tällä hetkellä 83 yli 28 palkkaluokan virkaa. Yhteiskustannus pelkästään niistä on palkkakustannuksina 42 miljoonaa vuodessa plus residenssit, autot, autonkuljettajat, sihteerit ym. Kyseessä eivät ole palvelut, joita tarjotaan kansalaisille, vaan ne ovat nimenomaan yläpään organisaation virkoja. Niitä tarvitaan 11 kertaa keskimäärin 7 per lääninhallitus. Jos meillä on viisi lääninhallitusta, tarvitsemme näitä organisaatiotasoja kaikkine tukipalveluineen puolta vähemmän. Sieltä pystyn löytämään sen säästön 75 miljoonaa markkaa vuodessa, ilman että palvelut heikkenevät. Pystyn tekemään tämän vielä luonnollisen poistuman kautta. Se pystytään tekemään, jos päätökset tehdään riittävän ajoissa. Jos niin ei tehdä, joudumme menettelemään samalla tavalla kuin tähän saakka, että on vähennetty 40 prosenttia henkilöstöstä, mutta se on tehty alemmalta tasolta. Jos SDP on todella sitä mieltä, kuten täällä on puhuttu, että meidän pitää olla pienituloisen puolella ja olla valmiita ottamaan yläpäästä, niin nyt on ensimmäinen kerta, kun sitä ryhdyttäisiin tekemään hallinnossakin. Jos pistämme nyt tälle stopin, en ymmärrä, onko se meidän periaatteidemme mukaista. Puheenjohtaja: Keskustelu on päättynyt. Keskustelun kuluessa Sahi on tehnyt muutos-ja lisäysesityksen Vuorenpään kannattamana. Edelleen Seija Vuorenpää on tehnyt lukuisia muutosesityksiä Kari Horttanaisen kannattamana, ja edelleen Heikki Luukkainen Maili Hanskin kannattamana on tehnyt lisäysehdotuksen kohdaksi 15. Esitän, että nämä muutosehdotukset viedään valiokuntakäsittelyyn. Esitys hyväksyttäneen. Hyväksytään. Aloite 116. Peruspalvelut turvattava kaikissa olosuhteissa. Tähän ei ole puheenvuoropyyntöjä, joten puoluehallituksen esitys hyväksyttäneen puoluekokouksen päätökseksi. Hyväksytään. Puoluekokous korosti peruspalvelujen puolustamisen tärkeyttä ja viittasi tältä osin kunnallis- ja aluepoliittisen kannanoton kohtaan 6. ja sosiaali-ja terveyspoliittisen kannanoton kohtaan 1. Puheenjohtaja: Aloite 117. Julkiset rakennukset, kunnallistekniset verkostot ja muut investoinnit pidettävä kunnossa. Tähän ei myöskään ole puheenvuoropyyntöjä, joten puoluehallituksen esitys hyväksyttäneen puoluekokouksen päätökseksi. Hyväksytään. Puoluekokous piti välttämättömänä ylläpitää yhteiskuntamme teknistä perusrakennetta myös tulevaisuudessa. Puolue tulee osaltaan edistämään kunnallisteknisiä investointeja. 348

19 Puheenjohtaja: Aloite 118. Demokratiaa myös kuntayhtymien valtuustoihin. Tähän ei ole puheenvuoropyyntöjä. Puoluehallituksen esitys hyväksyttäneen puoluekokouksen päätökseksi. Hyväksytään. Puoluekokous piti tärkeänä poliittisen suhteellisuuden toteutuvan kunnallisissa ja ylikunnallisissa päätöselimissä. Suhteellisuutta lisättäessä on kuntayhtymien, mukaan luettuna maakunnalliset liitot, kuntalähtöisyys turvattava. Puheenjohtaja: Aloitteet 119. Lääni-, vaalipiiri- ja puoluepiiri)ako talousmaakuntarajojen mukaiseksi ja 120. Pohjois-Karjalan lääni tulee säilyttää. Avaan keskustelun. Ensimmäisenä Osmo Keinänen, Pohjois-Karjala. Keinänen, Osmo (Pohjois-Karjalan piiri): Utran Työväenyhdistyksen aloite koski Pohjois-Karjalan läänin säilyttämistä, josta käytiin laaja keskustelu. Asia meni valiokuntaan, mutta tässä kohdassa voin todeta, että Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto piti kokousta, joka oli ikään kuin Keski-Suomen kevätpiirikokous. Siinä oli kepulainen puheenjohtaja, samoin sihteeri ja maakuntavaltuuston vt. puheenjohtaja olivat kepulaisia. Kepulainen hallituksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja tilit. Tämäkö on se linja, että maaseudulla vahvistetaan kepulaisten asemaa hallinnossa? Ymmärrän hyvin, että tässä kokouksessa myös tässä asiassa herrat ja rouvat ministerit ovat katsoneet asiaa hallintoalan sektorista, he eivät ole katsoneet asiaa puolueen sektorista, kuten täällä aikaisemmin mainittiin. Herra ministeri Backmanin puheenvuorosta tämä kävi hyvin selvästi ilmi hänen yrittäessään taivuttaa mielipiteet omien ajatustensa mukaisiksi. En puolusta näitä kuvernöörejä, mielestäni he joutavat mäkeen. Pelkään pahoin, samoin kuin täällä keskisuomalaiset ja pohjoiskarjalaiset näkemyksiään esiin tuoneet, sen vaikutusta oloihimme. Jos läänejä täytyy vähentää, esitän, että perustetaan yksi Suomi-niminen lääni. Silloin Joensuun ja Pohjois-Karjalankin osuus verrattuna muihin talousalueisiin on samassa asemassa kuin muut. Neljä tai viisi lääniä ei ole hyvä ajatus, koska silloin menee useampia talousalueita. Hämeessä ja varmasti muuallakin tiedetään, kun näitä on saman läänin sisällä useampia, minkälaista kissanhännänvetoa siitä on. Lopetettakoon kaikki läänit, tai perustetaan niin monta lääniä kuin on maakuntavaltuustoja, eli 19, kun otetaan syrjäkylä Ahvenanmaa mukaan. Toivottavasti valiokunnassa on järkeä, niin että saadaan jatkoaikaa riittävästi, jotta tämä sukupolvi saatetaan rauhassa hautaan nykyisen lääninjaon puitteissa. Puheenjohtaja: Keskustelu on päättynyt. Puoluehallituksen esitys aloitteista 119 ja 120 hyväksyttäneen puoluekokouksen päätökseksi. Hyväksytään. Puoluekokous ei ottanut kantaa lääninjakoon vaan antoi puoluehallitukselle sekä hallitus- ja eduskuntaryhmälle tehtäväksi määritellä kantansa sisäasiainministeriön laatimien selvitysten valmistuttua. 349

20 Puheenjohtaja: Aloite 121. Maakuntien itsehallinto. Tähän ei ole puheenvuoropyyntöjä, joten puoluehallituksen esitys puoluekokouksen päätökseksi hyväksyttäneen. Hyväksytään. Puoluekokous katsoi, että maakunnallisen päätöksenteon on rakennuttava kuntayhteistyön varaan, jossa ei ole sijaa maakunnallisen tason vaaleilla valituille elimille. Aloite ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Puheenjohtaja: Aloite 122. Perustettava yrityskehityskeskus Hämeen maakuntaan ja Hämeenlinnaan. Puoluehallituksen esitys on sivulla 274. Tähän ei ole puheenvuoropyyntöjä, joten puoluehallituksen esitys puoluekokouksen päätökseksi hyväksyttäneen. Hyväksytään. Puoluekokous tuki valtion aluehallinnon kehittämistä siten, että elinkeinotoiminnoista vastaavat piirihallintoviranomaiset voidaan koota yhdeksi organisaatioksi. Puoluekokous evästi puoluehallitusta aluehallinto 2000-uudistuksen osalta saatuaan asiasta selvityksen kokouksen aikana. Puheenjohtaja: Aloite 123. Seutukunnasta uusi kuntakokonaisuus. Tähän ei ole puheenvuoroja, joten puoluehallituksen esitys puoluekokouksen päätökseksi hyväksyttäneen. Hyväksytään. Puoluekokous korosti seutukuntien merkitystä aluekehittämisessä ja kuntien yhteistyön lisäämisessä. Päätökset tulee tehdä vapaaehtoisesti kuntatasolla mutta valtakunnallisesti tulee raivata esteet syvällekin menevältä yhteistoiminnalta. Puheenjohtaja: Aloite 124. Kannanotto maaseutupolitiikasta. Avaan keskustelun. Ensimmäisen puheenvuoron käyttää Taina Lackman. Uusimaa, valmistautuu Merja Kuusisto, Uusimaa. Lackman, Taina (Uudenmaan piiri): Sääli, että näin suuret asiat jäävät näin vähälle huomiolle SDP:ssä. Se kuvastaa hyvin sitä tilannetta, mikä kentällä on käsityksenä siitä, mikä on SDP:n edustajien käsitys maaseutu-, maatalous-, alue-ja kunnallispolitiikasta. Haluan tuoda esiin muutamia näkemyksiä maaseutupoliittisesta kannanotosta. Haluan muistuttaa, että maaseudulla asuu meitä muusta kuin perinteisestä maatilatalouden ammateista toimeentulonsa saavia suuri enemmistö. SDP:n tulee ottaa myös tämä voimavara huomioon. Maataloudenharjoittajain äänitorvet löytyvät muualta kuin SDP:n riveistä. Ensinnäkin on todettava, että siinä, missä nyt puhutaan maaseutupolitiikasta, puhuttiin aikaisemmin maatalouspolitiikasta. Nimi on muuttunut, sisältö ei aina- 350

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) 24.03.2014 Sivu 1 / 1 4236/10.04.00/2013 8 20.1.2014 12 10.2.2014 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) Valmistelijat / lisätiedot: Anne Savolainen, puh. 040 353

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Eurooppalaiset hallintojärjestelmät vertailussa haja-ajatuksia. Hankkeen loppuseminaari, Varatoimitusjohtaja Timo Reina

Eurooppalaiset hallintojärjestelmät vertailussa haja-ajatuksia. Hankkeen loppuseminaari, Varatoimitusjohtaja Timo Reina Eurooppalaiset hallintojärjestelmät vertailussa haja-ajatuksia Hankkeen loppuseminaari, 20.9.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Yleistä Eurooppalainen tai pohjoismainenkaan vertailu ei ole helppoa. Näissä

Lisätiedot

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta.

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle Yleishyödyllisyyssäädöksiä on muutettava kohtuuhintaisen

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta Lausuntopyyntökysely TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Padasjoen kunta Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Kristiina Laakso Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot kristiina.laakso@padasjoki.fi

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 37b

KUUMA-johtokunta Liite 37b KUUMA-johtokunta 20.9.2017 37 Liite 37b MAAKUNTA- JA SOTEVALMISTELU / Tilannekatsaus KUUMA -johtokunta 20.9.2017 Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja Valiokunnan kritiikki koski kahta asiaa / 29.6.2017 Yhtiöittämispakko

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pirkanmaan liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Petri Pikkuaho 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Kunnanhallitus 84 18.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 28.02.2013 Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 100/00.04.01/2013 Kunnanhallitus 18.02.2013 84 Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen

Lisätiedot

@Jari_Parkkonen #PHliitto. Päijät-Hämeen liitto

@Jari_Parkkonen #PHliitto. Päijät-Hämeen liitto @Jari_Parkkonen #PHliitto MAAKUNNAT ITSEHALLINTOALUEIDEN PURISTUKSESSA VAI TOISINPÄIN? Päijät-Häme osana suurmetropolia, sen rajalla vai ulkopuolella? Jari Parkkonen, maakuntajohtaja, Ossi Savolainen,

Lisätiedot

Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Matti Lipsanen.

Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Matti Lipsanen. Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta 25.10.2016 Matti Lipsanen www.omahäme.fi Lausunnon taustaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lähettivät sote- ja maakuntauudistusta

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy

Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Sata-komitea Tausta Julkisesti tuetun asuntokannan tarkoituksenmukaisen käytön

Lisätiedot

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp. Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp. Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 2009 lähettänyt

Lisätiedot

Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015

Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015 Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015 Bru

Lisätiedot

Päijät-Hämeen seminaari: YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN

Päijät-Hämeen seminaari: YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN Päijät-Hämeen seminaari: YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN Sibelius talo, Lahti Maakuntajohtaja Juho Savo 19.4.2012 Johdantona aiheeseen: Kadonnutta kansanvaltaa etsimässä Maakunta 2020 Sitran ja maakuntajohtajien

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kari Haring 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta 90 04.10.2016 Kaupunginhallitus 404 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 96 17.10.2016 Lausuntojen antaminen sote- ja maakuntauudistuksessa 525/30/300/2016 PTL 90 Selostus: Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1 4236/10.04.00/2013 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 8 20.1.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 12 10.2.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012 HALLITUSOHJELMAN PÄÄTAVOITTEET: 1. Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen 2. Julkisen talouden

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

Aluehallintouudistus

Aluehallintouudistus Aluehallintouudistus www.alueuudistus.fi Tilannekatsaus tammikuu 2016 1.2.2016 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla

Lisätiedot

Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta. KOVA-seminaari Tommi Laanti

Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta. KOVA-seminaari Tommi Laanti Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta KOVA-seminaari 11.11.2016 Tommi Laanti Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus Toimikausi 1.11.2013-31.1.2015

Lisätiedot

Yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen rooli kuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän toiminnan tukena. johtaja Tatu Rauhamäki

Yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen rooli kuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän toiminnan tukena. johtaja Tatu Rauhamäki Yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen rooli kuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän toiminnan tukena johtaja Tatu Rauhamäki Työllisyys Hyvinvoinnin lisäämiseksi parasta politiikkaa on yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 33 28.11.2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 2 03.02.2014 Kunnanhallitus 67 10.02.2014 Valtuusto 19 24.02.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kela-siirto

Toimeentulotuen Kela-siirto Toimeentulotuen Kela-siirto Pasi Moisio Sosiaalipolitiikan tutkimusyksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Sosiaaliturvan uudistukset -seminaari Sosiaalipoliittinen yhdistys 3.2.2015 Tieteiden talo

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 1 4236/10.04.00/2013 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 8 20.1.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 12 10.2.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto

Lisätiedot

Odotukset maakuntauudistukselta

Odotukset maakuntauudistukselta Odotukset maakuntauudistukselta Kommenttipuheenvuoro Oulu 11.11.2016 Sote- ja Maakuntauudistus Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä: työ- ja elinkeinopalvelut sekä

Lisätiedot

KOLME SUKUPOLVEA ENSIASUNTOA HANKKIMASSA. Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 12.3.2012

KOLME SUKUPOLVEA ENSIASUNTOA HANKKIMASSA. Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 12.3.2012 KOLME SUKUPOLVEA ENSIASUNTOA HANKKIMASSA Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 12.3.2012 KOLME SUKUPOLVEA Munkkivuori 1960 Tapiola 1979 Taka-Töölö 2011 12.3.2012 2 ENSIASUNNON HANKINTA KOLMESSA SUKUPOLVESSA

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Helmikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 2 Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä KUNNAT Paikallisen osallistumisen,

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Asian käsittely, päätöksenteko, äänestyspäätös, vaalitilanne

VERKKO-OPISTO Asian käsittely, päätöksenteko, äänestyspäätös, vaalitilanne VERKKO-OPISTO Asian käsittely, päätöksenteko, äänestyspäätös, vaalitilanne Timo Reko timo.reko@msl.fi Asian käsittely Asian käsittelyn vaiheilla tarkoitetaan niitä menettelyjä, miten kokouksessa toimitaan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

"Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaaminen:

Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaaminen: Kaupunginhallitus 87 11.02.2013 Lappeenrannan kaupungin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 740/002/2012 KH 87 Strategia- ja talousyksikön kirje 8.2.2013: "Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Viite STMO68:00/2015. MliDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Liikanen, Timo Halonen. Li itteet 1 Liite Mikkelin kaupungin lausuntoluonnos

Viite STMO68:00/2015. MliDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Liikanen, Timo Halonen. Li itteet 1 Liite Mikkelin kaupungin lausuntoluonnos Viite STMO68:00/2015 Mikkeli Ote pöytäkirjasta 1/2016 1(5) Kaupunginvaltuusto 25.01.201 6 Kaupunginhallitus, 24, 18.01.2016 Kaupunginvaltuusto, 12, 25.01.2016 12 Lausunto hallituksen linjaukseen itsehallintoaluejaon

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Selvityksen tarkoitus 1. Helmikuussa näytti mahdolliselta, että pääministeri Stubbin hallituksen esityksenä kaikkien puolueiden hyväksymä

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Miksi Uusi Kunta? Jyrki Myllyvirta 9.10.2009

Miksi Uusi Kunta? Jyrki Myllyvirta 9.10.2009 Miksi Uusi Kunta? Jyrki Myllyvirta 9.10.2009 Miksi päijäthämäläisten tulee olla innostuneita Uudesta Kunnasta? 1. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yleiset perusteet 2. Lisäperusteita kuntarajojen purkuun

Lisätiedot

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu Sote-yrittäjyyden asialla Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu 26.1.2017 Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa Yritysrakenne Suomessa 2014 0,2% Keskisuuret yritykset 0,2% Suuryritykset (250

Lisätiedot

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja haasteet

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja haasteet Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja haasteet - Valiokuntien yhteinen kuuleminen 29.11.2017 Kalervo Haverinen Toimitusjohtaja Turun Ylioppilaskyläsäätiö Asuntopolitiikan kehittämiskohteita -tutkimushanke

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistus

Aluehallinnon uudistus Aluehallinnon uudistus Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 15.12.2015 Itsehallintoalue Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma (s. 30): Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2011 1 (6) 684 Lausunto Varautuminen ja kokonaisturvallisuus - komiteamietinnöstä HEL 2011-000148 T 00 01 06 Päätös päätti antaa komiteamietinnöstä seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö

Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö Kaisa Saario LAUSUNTO 9.4.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö Työ- ja elinkeinoministeriö on 25.3.2015

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 33 28.11.2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 39 03.02.2014 Kunnanhallitus 67 10.02.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014 Tulevaisuus-

Lisätiedot

Tilannekatsaus Harri Jokiranta

Tilannekatsaus Harri Jokiranta Tilannekatsaus 9.8.2017 Harri Jokiranta Alueelliset erot talouskehityksessä väestökartat Muuttoliike kartta Yle.fi 6.8.2017 Perustuslakivaliokunnan mukaan valinnanvapautta koskevan lakiesityksen

Lisätiedot

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska

Puoluevaltuuston avaus ja järjestäytyminen puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska Puoluevaltuuston vuosikokous Jyväskylässä 23. 24.4.2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2-3 3 Ohjelma ja aikataulu (muutosvarauksin) Lauantai 23.4. klo 8.30-11 Ilmoittautuminen ja aamukahvi kokouspaikalla

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN Taustamuistio 5.11.2011 tausta Kokemukset vaalikampanjasta: Monet äänestäjät kokivat puolueohjelman liian kapeaksi. Piraattiehdokkailla oli joissakin puolueohjelman

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan

Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan Kunnanhallitus 234 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 83 27.10.2015 Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 270/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 19.10.2015

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kuntauudistus ja Kittilä Kuntalaisinfo 22.10.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kaikki mitä olet halunnut kysyä! Mikä on kuntauudistus ja mihin sitä tarvitaan? Miksi Kittilän kunta on mukana kuntauudistuksessa?

Lisätiedot

Liite. Vastaukset sähköisen kyselylomakkeen kysymyksiin.

Liite. Vastaukset sähköisen kyselylomakkeen kysymyksiin. 1 Liite. Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi Vastaukset sähköisen kyselylomakkeen

Lisätiedot

Sujuvampaa toimintaa ja kustannussäästöjä normeja purkamalla

Sujuvampaa toimintaa ja kustannussäästöjä normeja purkamalla Jos uutiskirje ei näy ehjänä, tai haluat lukea sen selaimella, niin klikkaa tästä Sujuvampaa toimintaa ja kustannussäästöjä normeja purkamalla Valvira on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuopion kauppakamari 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kaisa Saario/Keskuskauppakamari 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Alueellisen toiminnan strategia

Alueellisen toiminnan strategia Alueellisen toiminnan strategia Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeen sidosryhmäfoorumi 10.6.2014 Ilkka P. Laurila, kehitysjohtaja 23.6.2014 1 Lähtökohta Toimintaa lähes 40 paikkakunnalla - Laaja verkosto

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistuu. Alueelliset nuorisotyöpäivät Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisolaki uudistuu. Alueelliset nuorisotyöpäivät Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisolaki uudistuu Alueelliset nuorisotyöpäivät 17.-18.2.2016 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 0-29-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä vuosina 1994-2024 1994

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Rautavaaran kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Unto Murto 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2018 budjetista

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2018 budjetista Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2018 budjetista Asunto- ja ympäristöjaosto 11.10.2017 Mia Koro-Kanerva OTM, toiminnanjohtaja Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pohjois Karjalan Ympäristöterveys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Elina Felin 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

Joensuun asuntokupla?

Joensuun asuntokupla? Joensuun asuntokupla? Author : paul Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna sanoi Yle Uutisissa 16.1.: "Asuntokupla voi olla totta Helsingin sinkuilla ja dinkuilla*." Lyhyesti hänen mielestään

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vihdin kunta Vastauksen kirjanneen henkilön

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Sosiaali- ja terveysturvan päivät, Seinäjoki 14.- 15.8.2013 / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Tiedän mitä tahdon! projekti

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kuntien ja sote-tehtävien uudistuva rajapinta. Alivaltiosihteeri, OTT Tuomas Pöysti ( lukien)

Sote-uudistus. Kuntien ja sote-tehtävien uudistuva rajapinta. Alivaltiosihteeri, OTT Tuomas Pöysti ( lukien) Sote-uudistus Kuntien ja sote-tehtävien uudistuva rajapinta Alivaltiosihteeri, OTT Tuomas Pöysti (1.10.2015 lukien) Ehdotusten vaikutukset kuntiin 1/2 Kunnat ja kuntayhtymät eivät jatkossa järjestä tai

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 IITIN KUNNAN MAAKUNNANVAIHTOESITYKSEN HYLKÄÄMINEN (VM/2013/00.01.01.00/2011) Iitin kunnan esitys Maakuntajakolaki

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Asia: lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista

Asia: lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista LAUSUNTO Helsinki 10.6.2014 Viite: Lausuntopyyntö VM093:00/2013 (16.4.2014) Asia: lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Oma Häme Aluekehitys- ja kasvupalvelulaki Maakuntahallitus

Oma Häme Aluekehitys- ja kasvupalvelulaki Maakuntahallitus www.omahäme.fi Oma Häme Aluekehitys- ja kasvupalvelulaki Maakuntahallitus 10.4.2017 Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Maakunnat, valtio ja kunnat yhdessä: Maakunnat toimivat aluekehittämisviranomaisina

Lisätiedot