Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan rantaosayleiskaavan muutos. Kivenkolo 10:136 Väisälä 141 Uutelan risteysalueen osayleiskaavan kaavaehdotuksen käsittely 142 Sopimuksen hyväksyminen koskien tievalaistuksen omistuksen siirtoa tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiirille/lisämäärärahan varaaminen 143 Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2012 talousarvioon 144 Talousarvion 2013 raamit 145 Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymän kiinteistöjen selvitys 146 RaudusEnergian kirje kunnanhallitukselle Lausunnon antaminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin terveydenhuollon palvelujen alueellisesta järjestämissuunnitelmasta vuosille Edustajien nimeäminen Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton järjestämään tilaisuuteen 149 Selvitys hallintojohtaja Mervi Simoskan virkavapaista 150 Varajäsenten nimeäminen kunnan keskusvaalilautakuntaan 151 Ilmoitusasiat 152 Varajäsenten nimeäminen kunnan vaalilautakuntaan 153 Hirvensalmen Kokoomus ry:n kirje kunnanhallitukselle/ Seutu foorumin edustajat 154 Kunnanhallituksen puheenjohtajan esitys 155 Kunnanjohtajan informaatioasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus Aika: klo Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Kalevi Puukko pj. Heidi Honkanen Maarit Honkanen Ahti Lindgren Pirkko Luntta Jukka Manninen esteellinen 146 Pentti Pylkkänen Muut läsnäolijat: Esko Kekkonen kunnanvaltuuston pj. Riikka Lång kunnanvaltuuston I vpj. Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Poissa Markku Kivisaari kunnanvaltuuston II vpj. 137 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 138 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heidi Honkanen ja Maarit Honkanen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kalevi Puukko puheenjohtaja Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Heidi Honkanen Maarit Honkanen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Heli Rummukainen

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 139 / Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan muutoksin, lisätty

4 Kunnanhallitus PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KIVENKOLO 10:136 VÄISÄLÄ Tekn.ltk Puulan rantaosayleiskaavan muutos koskee Väisälän kylän tilaa Kivenkolo 10:136. Tila sijaitsee Väisälänsaaressa Soisalonselän rannalla. Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Puulan rantaosayleiskaavan Tilan maanomistaja on pyytänyt rantaosayleiskaavan muuttamista. Tilan 10:136 kohdalla rakennusalueen rajat eivät ole yhtenevät kiinteistörajojen kanssa. Tilaan on lohkottu lisää maata vuonna Tilan kiinteistörajat ovat muuttuneet Puulan rantaosayleiskaavan vireillä ollessa. Rakennusalueen rajat noudattelevat tilan alkuperäisiä rajoja. Voimassa olevassa kaavassa on tällä osin virhe. Tila sisältää ja rajoittuu luonnonsuojelualueeseen. Luonnonsuojelu perustuu rantojensuojeluohjelmaan. Laajentamalla rakennusaluetta ei vaaranneta niitä arvoja, joiden takia alue on otettu mukaan rantojensuojeluohjelmaan. Kaavalla ei muuteta vapaan rantaviivan määrää merkittävässä määrin. Tilalle on osoitettu 1 lomarakennuspaikka (RA). Kaavalla ei lisätä rakennuspaikkojen lukumäärää, eikä kasvateta alueen rakennusoikeutta. Kaavamuutosalueella sijaitsee jo olemassa olevia rakennuksia. Kaavamuutoksella ei muuteta alueen käyttötarkoitusta. Viranomaisneuvottelu on pidetty Kaavamuutosasiakirjat, liite nro 1. Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville 14 vuorokauden ajaksi Puulan rantaosayleiskaavan muutosluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRL 62 ja 63 :n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Muutosluonnos koskee Väisälän kylän tilaa Kivenkolo 10:136. Hyväksyttiin. Tekn.ltk

5 Kunnanhallitus Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana saatiin neljä viranomaislausuntoa. Viranomaislausunnoissa, Etelä-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla ja Rakennuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa. Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan lausunto: Vesi ja jätehuoltoa koskevia määräyksiä pyydetään täydentämään lauseella: Ranta-alueen rakennuspaikoilla sovelletaan VNA 209/2011 mukaista pilaantumiselle herkkien alueiden vaatimustasoa, joilla perusratkaisuna on käymälävesien kokoaminen erillisellä viemäröinnillä tiiviiseen varastosäiliöön. Metsänhoidossa ja puuston käsittelyssä tulee huomioida alueen maisemalliset ja luonnonsuojelulliset arvot. Ympäristölautakunta pitää hyvänä, että kaavamääräyksissä on määräys Rantojensuojeluohjelman alueella on rakennuslupahakemuksesta pyydettävä lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta. Alueellinen ympäristökeskus on syytä muuttaa alueelliseksi ely-keskukseksi. Ympäristölautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa nyt tarkasteltavana olevista kaavamuutosehdotuksista. Muistutuksia ei maanomistajilta tullut. Lausunnot, liite nro 2. Lausunnot huomioidaan kaavaehdotuksessa. Kaavaehdotusasiakirjat, liite nro 3. Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville 30 vuorokauden ajaksi Puulan rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen MRA 19 :n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. MRA 20. Muutosehdotus koskee Väisälän kylän tilaa Kivenkolo 10:136 Hyväksyttiin. Tekn.ltk Kaavaehdotus oli nähtävillä Viranomaislausunnoissa Etelä-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilla ja rakennuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Muistutuksia ei maanomistajilta tullut. Lausunnot, liite nro 1. Kaava-asiakirjat, liite nro 2.

6 Kunnanhallitus Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle Puulan rantaosayleiskaavan muutoksen hyväksymistä, MRL 37. Kaavamuutos koskee Väisälän kylän tilaa Kivenkolo 10:136. Hyväksyttiin. Khall 140/ liite 1 Khall liite 2 esitys Lausunnot, liite nro 1. Kaava-asiakirjat, liite nro 2. Kaavamuutos koskee Väisälän kylän tilaa Kivenkolo 10:136. Kj Kunnanhallitus hyväksyy Puulan rantaosayleiskaavan muutoksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 37. Hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus UUTELAN RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVAEHDOTUKSEN KÄSITTELY Tekn.ltk Osayleiskaava sijaitsee Hirvensalmen kunnan eteläosassa valtatien 5 ja Hirvensalmelta Mäntyharjulle menevän tien risteysalueella. Kirkonkylältä matkaa alueelle on noin 13 km. alueen kaavoittamisesta on tehty vuoden 2003 aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä vuonna Kaava-luonnos oli nähtävillä joulukuu 2005 tammikuu Ensimmäinen kaavaehdotus valmistui huhtikuussa 2007 ja oli nähtävillä Ympäristöministeriö oli antanut vastauksen Hirvensalmen kunnan lähettämään suostumuspyyntöön, joka koski Uutelan yleiskaavan hyväksymistä Etelä-Savon seutukaavasta poiketen. Ympäristöministeriö ei antanut suostumusta Hirvensalmen kunnan Uutelan risteysalueen osayleiskaavan hyväksymiseen Etelä- Savon seutukaavasta poiketen suostumuspyynnössä ja sen liitteenä olevassa päivätyssä osayleiskaavakartassa esitetyllä tavalla siltä osin kuin suostumuspyyntö koski osayleiskaavan työpaikka-alueita (TP). Kaavaehdotusta ei viety kunnanvaltuuston käsittelyyn. Kaavaprosessi on laitettu uudelleen vireille keväällä Ehdotusta on muutettu (TP- aluerajaus ja kokonaisrakennusoikeus). Alustava viranomaisneuvottelu pidettiin Uutelan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä ja siitä oli pyydetty tarvittavat lausunnot. Lausuntoja antoivat: Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunta ja Mäntyharjun kunta. Muistutuksia saapui kolme. Kaavoittajan vastineet annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin luonnoksesta, liite nro 2. Hirvensalmi, Mikkeli ja Ristiina laativat vuonna 2007 kunta- ja palvelurakennelainsäädännön velvoittaman kaupunkiseutusuunnitelman, jossa luonnosteltiin asumisen, maankäytön ja liikenteen sekä palveluiden linjauksia tulevaisuuteen. Siinä mainittiin mm.

8 Kunnanhallitus VT 5 kehittämiskäytävä ja mm. Uutelan alue yhtenä työpaikkojen ja palveluiden optioalueena. Vuonna 2007 Uutelan alueen osayleiskaava oli ympäristöministeriön lausuttavana seutukaavasta poikkeamisen osalta. Lausunto oli kielteinen. Nykyisin alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama maakuntakaava. Kaupunkiseutusuunnitelmatyötä on jatkettu Mikkelin seudun rakennemallityönä. Rakennemalli esiintyy maakuntakaavassa suosituksen muodossa kaupunkiseudun kehittämisvyöhykkeessä. Rakennemallityön tarkoituksena ei ole hidastaa kuntien maankäytön suunnittelua, vaan tiivistää yhteistyötä maankäytön suunnittelussa yleis- ja asemakaavoituksen pohjaksi. Uutelan risteysalueen osayleiskaavassa esitetyt ratkaisut ovat yhdensuuntaisia sekä seudulla tarkasteltavana olevan rakennemallin, maakuntakaavan että valtakunnallisten alueiden käytön tavoitteiden kanssa. Maakuntaliitto toteaa lausunnossaan erityisesti, että alueelle suunniteltua maankäyttöä ja rakentamista voidaan pitää kokoluokaltaan vahvistetun maakuntakaavan mukaisena paikallisena maankäyttönä. Kunnanhallitus asetti kaavaehdotuksen nähtäville väliseksi ajaksi ja pyysi tarvittavat lausunnot. Nähtävillä olon aikana muistutuksia kaavaehdotukseen saapui 2 kpl ja lausuntoja 7 kpl. Kaavanlaatijan vastine ehdotuksen vastineisiin ja lausuntoihin, liite nro 3. Kaavaprosessi ehdotusvaiheessa keskeytettiin Mikkelin seudun rakennemallityön ajaksi. Prosessia päätettiin jatkaa keväällä Kaavaehdotukseen on muutettu neuvottelujen, lausuntojen ja muistutusten perusteella: Oikorata sekä voimalinja Kieppi Hirvensalmi on lisätty, paikallistie on merkitty kaduksi, yksi rakennuspaikka on lisätty Huruksen rannalle, selostusta on täydennetty, kaavan pohjakartta on vaihdettu ajantasaiseen maastokarttaan ja TP-aluetta on laajennettu. Kaava-asiakirjat, liite nro 4.

9 Kunnanhallitus Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Uutelan risteysalueen osayleiskaavaehdotuksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, MRA19 ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot, MRA 20. Hyväksyttiin. Tekn.ltk Kaavaehdotus oli nähtävillä Viranomaislausuntoja pyydettiin viisi. Lausunnot ja maanomistajien muistutus, liite nro 3 Vastine osayleiskaavaehdotuksesta 2012 saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin, liite nro 4. Kaava-asiakirjat, liite nro 5. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle Uutelan risteysalueen osayleiskaavan hyväksymistä, MRL 37. Hyväksyttiin. Khall 141 / Liitteet 3-5 Lausunnot ja maanomistajien muistutus, liite nro 3. Vastine osayleiskaavaehdotuksesta 2012 saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin, liite nro 4.. Kaava-asiakirjat, liite nro 5. Kj Kunnanhallitus hyväksyy Uutelan risteysalueen osayleiskaavan ja esittää se edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MRL 37. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

10 Kunnanhallitus SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN KOSKIEN TIEVALAISTUKSEN OMISTUKSEN SIIRTOA TIEHALINNON KAAKKOIS-SUOMEN TIEPIIRILLE / LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN Khall Tiehallinto ja Suomen kuntaliitto hyväksyivät vuonna 2001 yleisperiaatteet yleisten teiden tienpidon kustannusjaosta kuntien ja valtion kesken. Yleisperiaatteissa on todettu, millä perusteilla tievalaistuksen omistus tulisi määrätä. Kuntien kanssa käytyjen neuvottelujen ja selvitysten perusteella Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiiri on laatinut liitteenä 7 olevan sopimuksen koskien tievalaistuksen omistuksen siirtoa Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiirin ja Hirvensalmen kunnan kesken. Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 7 olevan sopimuksen. Hyväksyttiin. Tekn.ltk Tiehallinto (Pohjois- Savon ELY- keskus) on kilpailuttanut alueellaan urakoitsijat ja urakkaan sisältyy myös katuvalaistuksen perusparannuksen suunnittelu. Halvimman urakkatarjouksen on tehnyt HSK Sähkö Oy Kalajoelta. Hirvensalmen kohteen tarjoushinta on ,99 (alv 0 %) josta kunnan osuus on ,00 Vuodelle 2012 ei ole varattu ko. määrärahaa koska alustavasti hankkeen tuli käynnistyä vasta Liitteenä nro 8 kunnanhallituksen hyväksymä Tiehallinnon kanssa tehty sopimus. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle lisämäärärahan varaamista vuodelle 2012 menokohtaan tievalaistus Hyväksyttiin. Khall 142 / Liitteenä nro 6 kunnanhallituksen hyväksymä Tiehalliite 6 linnon kanssa tehty sopimus.

11 Kunnanhallitus Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2012 talousarvioon euron lisämäärärahan menokohtaan tievalaistus Kunnanhallitus hyväksyi esityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

12 Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2012 TALOUSARVIOON Khall. 143 / Talousarvion elokuun lopun seurantaraportin mukaan vuoden 2012 talousarvioon varatut määrärahat ovat ylittymässä seuraavien tehtäväalueiden osalta: määräraha toteutuma 8/12 toteutuma-% Sosiaalipalvelut ,5 Toimeentuloturva ,4 Ruokapalvelut ,2 Vuoden 2012 alusta lukien sosiaalipalvelut ja toimeentuloturvan palvelut kunnalle on tuottanut Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Sosiaalipalvelujen lisämäärärahan tarve kohdistuu vanhusten- ja kehitysvammahuollon tarpeisiin. Toimeentuloturvan tehtäväalueella lisämäärätarve kohdistuu toimeentulotukeen ja pakolaisten vastaanottotoimintaan. Pakolaisten vastaanottotoiminnan määrärahatarve euroa on budjettitekninen, koska vastaava tulomääräraha kattaa menot. Ruokapalvelujen lisämäärärahantarve johtuu suunniteltua suuremmasta sijaistarpeesta ja siitä johtuneista palkkamenoista sekä jatkuvasti nousevista raaka-ainekuluista. Perusopetuksen euron lisämäärärahan tarve johtuu pakolaisten maahanmuuttokoulutuksesta, johon talousarviossa ei ollut varattu määrärahaa. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2012 talousarvioon lisämäärärahan seuraavasti: menot tulot Sosiaalipalvelut eur Toimeentuloturva eur ja eur Ruokapalvelut eur. Perusopetus eur. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

13 Kunnanhallitus TALOUSARVION 2013 RAAMIT Khall 144/ Talousarvion laadinnan ohjeeksi on hallintokunnille laadittu kehysbudjetti. Käyttötalousmenojen osalta pohjana on käytetty kuluvan vuoden talousarviota ja arvioitua talousarvion toteutumista. Kuluvaa syksyä ja tulevaa vuotta näyttää edelleenkin hallitsevan epävarmuus. Euroalueen ongelmat jatkuvat ja niiden sekä maailmantalouden kehityksen vuoksi eri tutkimuslaitokset alentaneet kasvuennusteitaan. Myös viime päivänä ovat uutiset yritysten ytneuvotteluista ja lomautuksista lisääntyneet. Epävarmuutta lisää kuntauudistus, jonka seuraavia askelia odotetaan. Valtioneuvoston selonteossa on esitetty selvitys- ja yhdistymiskriteereitä ja mm. kuntatalouden tunnuslukuja. Kuntaliitoselvityksen kynnys ylittyisi, mikäli yhden vuoden tarkastelujaksolla kolme seuraavista neljästä kriteeristä täyttyy: vuosikate, lainanmäärä, kertynyt alijäämä ja tuloveroprosentti. Rakennelain lisäksi ollaan uudistamassa kuntalakia ja valtionosuuslainsäädäntöä. Kuntatalouden haasteita lisäävät valtiontalouden sopeuttamisvaatimukset, jotka vuonna 2013 näkyvät mm. valtionosuuksien 125 milj. euron leikkauksina. Tälle vuodelle leikkaukset olivat 631 milj.euroa. Myönteinen tekijä on korkotason alhaisuus, eikä merkittävää korkojen nousua ole näköpiirissä. Kuntien vuosikatteiden arvioidaan heikkenevän. Kuntien talouden haasteena on väestön ikääntyminen. Ikäsidonnaisten menojen korotuspaine kunnallisveroon on n. 7 %. Vuonna 2013 tilitysten arvioidaan kasvavan n. 2-3 prosenttia. Yhteisöveroissa ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Yhteisöveron tuoton arvioidaan alenevan lähes 16 % kuluvana vuonna verrattuna vuoteen Hirvensalmen kunnan määrärahakehyksiä määriteltäessä on arvioitu palkkakustannusten nousuksi 2,0 %. Poistojen muutokset on myös huomioitu. Bruttomääräisiä määrärahoja kasvattaa vuoden 2013 alusta lukien toteutettava sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Hankkeen johdosta useita lähinnä tukipalveluihin

14 Kunnanhallitus kuuluvien erien ulkoiset kustannukset jäävät kunnalle, joka laskuttaa ne edelleen yhteistoiminta-alueen palvelutuotantoyksiköltä. Vuoden 2012 aikana kasvua on ollut juuri sosiaali- ja terveystoimen kustannuksissa. Osittain tämä johtuu yhteistoiminta-alueen toiminnan käynnistymisestä ja vakiintumattomasta tilanteesta. Myös pakolaisten ottaminen kuntaan vaikuttaa kustannuksiin. Vuoden 2013 talousarviossa on arvioitu terveydenhuoltoon tarvittavien määrärahojen säilyvän kuluvan vuoden toteumaennusteen tasolla. Työllistämishankkeen menot vuonna 2013 ovat euroa ja tulot euroa. Menoihin sisältyvät kunnalle osoitetut työmarkkinatuen kuntaosuudet. Menokehyksessä on huomioitu mm. yksityisteiden peruskorjausten avustaminen euroa ja vesiosuuskuntien investointien tukeminen euroa. Uusia toiminnallisia hankkeita kehyksissä ei ole esitetty. Talousarvion laadinnan lähtökohtina ovat, että: - laadukkaat, nykytasoiset peruspalvelut säilyvät ja - kuntatalous on kestävällä pohjalla. Ehdotukseen ei sisälly toiminnan supistuksia, säästötoimia eikä henkilöstön irtisanomisia saati lomautuksia. Alustavan arvion mukaan kunnan verotulot kasvavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna vain tuloveron osalta. Yhteisöverojen kertymiseen vaikuttaa yleinen talouskehitys ja yritysten tulosten kehittyminen. Arvio on esitetty tässä vaiheessa nykyisen 19,5 tuloveroprosentin pohjalta. Verotulojen arvioidaan olevan 6,7 milj. euroa ilman veroperusteiden muutoksia. Valtionosuudet tulevat olemaan noin 7,2 milj. euroa edellyttäen, että hallituksen valtionosuusleikkauksen soveltaminen toteutetaan ennakkolaskelmien mukaisena. Kehysbudjetin tavoitteena on, että vuosikate pysyy positiivisena ja sillä voidaan kattaa poistot. Kunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä. Liitteet 7-8 Liitteenä 7 on talousarvion menokehykset vuodelle 2013 käyttötalousmenojen osalta ja liitteenä 8 palkkakustannusten arvioinnin perusteet. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 7 olevan menokehyksen ja liitteenä 8 olevat palkkakustannusten arvioinnin perusteet annetta-

15 Kunnanhallitus vaksi hallintokunnille talousarvion laadinnan perusteiksi. Talousarviossa pidättäydytään uusista nettomenoja aiheuttavista toiminnoista. Talousarvion laadinnan tavoitteena on saavuttaa positiivinen vuosikate, joka kattaa poistot. Tämän johdosta hallintokuntien on kriittisesti arvioitava toimintansa tavoitteita ja taloudellisuutta sekä edistettävä toiminnan tuottavuutta. Lisäksi kunnanhallitus ohjeistaa, että maksuja ja taksoja on nostettava keskimäärin 3-4 %. Päätökset maksujen ja taksojen tarkistamisesta on tehtävä siten, että ne voivat tulla voimaan lukien. Hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus ETELÄ-SAVON KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖJEN SELVITYS Khall 214 / Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymän jäsenkuntien kaupungin- / ja kunnanjohtajille järjestettiin kuulemistilaisuus , jossa esiteltiin Harri Isoniemen Trellum Oy:stä laatima kiinteistöjohtamisen selvitys. Selvitys oheismateriaalina A sekä kuulemistilaisuuden muistio oheismateriaalina B. Tilaisuudessa ei esitetty varsinaisia muutoksia tai korjauksia esitettyyn selvitykseen. Tilaisuudessa ei myöskään otettu kantaa selvityksessä esitettyihin kahteen kiinteistöomaisuuden vaihtoehtoisuuden hallintamuotoon. Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymän hallitus on käsitellyt kiinteistöjen omistusjärjestelyistä laadittua loppuraporttia ja kuntayhtymän purkamista. Jäsenkunnilta pyydetään lausunnot mennessä. Kuntayhtymän hallitus käsittelee asian lausuntojen perusteella kokouksessaan ja tekee silloin esityksen jäsenkunnille kuntayhtymän purkamisesta ja omaisuuden uudelleen järjestelyistä. Mikäli osoittautuu tarpeelliseksi, kutsutaan vielä ennen lopullisia päätöksiä kokoon jäsenkuntien kokous. Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymän hallitus esittää kuntayhtymän jäsenkunnille, että 1) Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevat kiinteistöt myydään perustettavalle Mikkelin kaupungin omistamalle kiinteistöyhtiölle. 2) Juvan kunnan alueella sijaitseva kiinteistö myydään Juvan kunnalle. Kauppahintana kiinteistökaupoissa käytetään kiinteistöjen kaupantekohetken kirjanpidollista tasearvoa. Etelä-Savon Koulutus Oy vuokraa perustettavalta kiinteistöyhtiöltä ja Juvan kunnalta tarvitsemansa tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Pääomavuokran suuruus määräytyy Trellum Oy:n laatimassa kiinteistöselvityksessä esitettyjen perusteiden mukaan.

17 Kunnanhallitus Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä puretaan vuoden 2012 aikana ja sen toiminta loppuu ko. vuoden loppuun mennessä. Etelä- Savon koulutuksen kuntayhtymä palauttaa jäsenkunnille perus pääoman suhteessa jaetun rahasumman, joka määräytyy kun otetaan huomioon kauppahinta ja kuntayhtymän rahavarallisuus ja velat. Kiinteistöjen ylläpidosta sovitaan erikseen ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Kuntayhtymän omistamien rakennusten pinta-ala on yhteensä m2, joista valtion lahjoittamien rakennusten osuus on m2. Valtion lahjoittamien kiinteistöjä ei voida vapaasti realisoida. Kuntayhtymä on teettänyt konsulttiyhtiö Trellum Consulting Oy:llä arvioita kiinteistöjen arvosta. Jälleenhankinta-arvon mukaan rakennusten arvo olisi 100,6 Meur ja teknisen arvion mukainen arvo 73,3 meur. Tekninen arvio kuvaa rakennusten todellista fyysisiin ominaisuuksiin pohjautuvaa arvoa, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään mm. iän, käytön ja kulumisesta aiheutuvat arvonalennukset. Konsulttiyhtiön on laskenut myös rakennusten arvot kassavirtaperiaatteen mukaisesti. Mikäli pääoman tuottona pidettäisiin 7 %:ia, tulisi arvoksi 73,8 meur. Audiator Oy on tehnyt oman siirtohinta arvionsa vuonna 2009, jossa on huomioitu kirjanpitoarvo ja tekninen arvo, tehdyt investoinnit sekä saadut valtionosuudet. Audiator Oy:n arvio kiinteistöjen arvosta on 23,1 meur. Kiinteistöjen kirjanpitoarvo on 17,1 meur. Hirvensalmen kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta on 2,49 %. Kj Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon: - kunta hyväksyy kuntayhtymän hallituksen esityksen kiinteistöjen myymisestä Mikkelin kaupungin omistamalle kiinteistöyhtiölle ja Juvan kunnalle sekä kuntayhtymän purkamisen omaisuuden siirtojen jälkeen - huomioiden konsulttien tekemät arviot kiinteistöjen arvosta, pitää kunta esitettyä omaisuuden siirtosummaa liian alhaisena eikä siltä osin voi hyväksyä kuntayhtymän hallituksen esitystä.

18 Kunnanhallitus Khall 145/ Hyväksyttiin. Etelä-Savon Koulutuksen kuntayhtymä on kutsunut koolle kuntayhtymäkokouksen, jolla yhtymähallitus on päättänyt esittää, että 1. Mikkelin kaupungin perustamalle kiinteistöosakeyhtiölle myydään kaupungin alueella sijaitseva maaomaisuus, rakennukset, osakkeet ja irtaimisto tasearvosta, joka kiinteän omaisuuden osalta tällä hetkellä asiakirjojen mukaan on 19 miljoonaa euroa. 2. Juvan kunnan alueella olevat maa-alueet ja rakennukset myydään Juvan kunnalle tasearvolla, joka asiakirjojen mukaan tällä hetkellä on 0,9 miljoonaa euroa. Kiinteistökauppojen toteuduttua kuntayhtymän tarkoituksena on maksaa nimissään olevat lainat (4,5 milj.euroa) pois ja tulouttaa rahat kunnille peruspääoman suhteessa. Kuntayhtymä on tarkoitus purkaa vuoden 2012 aikana. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa lausuntoasiana ja todennut konsulttien 2009 tilinpäätöksen perusteella tekemien arvioiden pohjautuen, että kiinteistöjen tasearvo siirtosummana on liian alhainen eikä kunta sitä sen vuoksi voi hyväksyä. Muutoin kunnalla ei ole ollut huomautettavaa kuntayhtymän purkamisen ja omaisuuden siirtämisen suhteen Mikkelin kaupungin kiinteistöosakeyhtiölle ja Juvan kunnalle. Etelä-Savon Koulutuksen yhtymäkokouksen kokonaisäänimäärä on ääntä, josta Hirvensalmen kunnan osuus on 249 ääntä. Kj Kunnanhallitus merkitsee kuntayhtymähallituksen esityksen tiedoksi ja ohjeistaa kunnan edustajaa yhtymäkokouksessa esittämään esityksen hylkäämistä ja asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus RAUDUSENERGIA OY:N KIRJE KUNNANHALLITUKSELLE Khall 125/ RaudusEnergia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Kuitunen on toimittanut kunnanhallitukselle osoitetun seuraavan sisältöisen kirjeen. Vuokrarästit Vastaanottohalli, Kangastie heinä- ja elokuu -12 yht Tänään sovittu Sirpa Ripatin kanssa heinäkuun 450,- maksetaan elokuun aikana ja heinäkuu 450,- 15/9.12. Setynoil-Kuusikko-hallin vuokrat ja tapahtumien kulku Vuokrasopimuksen allekirjoitus Asko Viljanen/Antti Kuitunen. Läsnä Timo Kuitunen ja Markku Häyrinen Kunnanhallitus (kunnanjohtaja) puoskaroinut tehtyä vuokrasopimusta lisäämällä yksipuolisesti siihen kolmen kuukauden vuokratakuun ottamatta mitään yhteyttä vuokralaiseen Kunnanvaltuustossa Pentti Pylkkänen kunnanjohtajan esittämänä sortui takausasian yhteydessä levittämään perätöntä tietoa RaudusEnergia Oy:n vuokrarästeistä yli ,-?! Todelliset rästit olivat 3422,23. Itse takauspäätöstä voidaan pitää kahden veijarin omana maalina onhan Seppo Ruhanen jalkapallosukua ja Pentti Pylkkänen muutoin jalkapallon johtotehtävistä kiinnostunut Koska kunta on pyörittänyt vuokria perintätoimistojen kautta ja uhkaillut edelleenkin, olen tänään selvittänyt Sirpa Ripatille kantamme asiassa ts. emme maksa Setynoil-Kuusisto -hallista mitään vuokraa seuraavin perustein. 1) Vuokrasopimus ei ole ollut voimassa jälkeen, koska kunta on yksipuolisesti lisännyt päätöksellään 3 kk:n vuokratakuun sopimatta asiasta RaudusEnergia Oy:n kanssa.

20 Kunnanhallitus Lopputoteamus 2) Käydyissä neuvotteluissa talvella/keväällä -12 elinkeinoasiamies Isokääntän (myös Kalevi Puukon) teimme selväksi, että emme tarvitse ko. hallitilaa, jos meillä ei ole kuivaamoja, jota kunnan takauspäätös koski. 3) Jälkeen ensi tarkastuksen on ilmennyt hallissa puutteita ja vikoja, joista pahimmat ovat ainakin 10 kpl katon vesivuotoja ja lattian ja maaperän outo haju. Asioista olen lähettänyt s-postia ja Kalevi Puukolle ja Esko Kekkoselle ja ilmoittanut yksimielisesti, että emme tarvitse Setynoil- Kuusisto hallitilaa. Sittemmin Asko Viljanen on kommentoinut johon olen vastannut samana päivänä. Tuntien maaperän ja taimien laadun olemme ainakin omasta mielestä toimineet asiassa johdonmukaisesti ja tarvittavalla kunnallisenbyrokratian edellyttämällä viiveellä elokuusta 2011 alkaen. Meille on syntynyt ko. projektin tiimoilta melkoisesti kuluja. Vastaanottohallin 9 kk:n vuokrat, koneiden hankinnat ja siirrot paikasta toiseen, suunnittelu- ja markkinointimatkat yms. Asian pitkittyessä ja kunnan kielteinen kanta hankkeeseemme on aiheuttanut muutaman asiakkaan menettämisen nim. epäluotettava toimittaja, joksi kunta myös RaudusEnergia Oy:n luokittelee. Tietysti päinvastoin pidämme Hirvensalmen kuntaa arveluttavana yhteistyökumppanina. Jatkotoimenpiteistä haluamme vielä ilmaista kantamme oikeustoimenpiteisiin. Jos kunta haluaa ruveta röttelöimään, niin asia sopii maille erinomaisesti. Ensinnäkin siitä tulee julkinen ja toi seksi meillä on erinomainen tilaisuus saada kuluillemme ja menetyksillemme maksaja. Perättömän tiedon levittäminen on rikos. Vetoaminen erilaisiin direktiiveihin takausasian valmistelussa mm. kunnanhallituksessa on mielenkiintoinen juridinen kysymys, joka tuskin sietää kaikilta osin päivänvaloa. Osaltamme tämä surullinen elinkeinopoliittinen kokemus on loppuun käsitelty kohtalokkain seuraamuksin. Terveisin RaudusEnergia Oy

21 Kunnanhallitus Timo Kuitunen Timo Kuitunen Hall.puh.joht RaudusEnergia Oy:llä on kunnalta vuokrattuna seuraavat tilat: Vastaanottohallista lukien 150 m2, jonka vuokrasuhde jatkuu edelleen. Toimitilaan kohdistuvat erääntyneet maksamattomat vuokrat ovat ( tilanne) 1.531,35 euroa lukien 140 m2, joka on kunnan teknisen johtajan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella sovittu päättyneeksi , koska toiminta siirtyy Setynoilin halliin. Erillistä irtisanomisilmoitusta tai muuta asiakirjaa sopimuksen päättymisestä ei ole. Ns. Setynoilin halli Pöyryn kylässä m lukien. RaudusEnergia Oy:n kirjeen olennainen sisältö lienee ilmoitus, ettei yhtiö omalta osaltaan katso velvollisuudekseen maksaa vuokraa lukien vuokraamastaan ns. Setynoilin hallista. Halli on ollut yhtiön hallinnassa alkaen ja on edelleen. Yhtiö ei ole maksanut vuokranantajalle päivättyyn vuokrasopimukseen perustuvaa vuokraan ensimmäiseltäkään kuukaudelta. RaudusEnergia Oy:n kirjeen mukaan yritys on ilmoittanut kunnan luottamushenkilöille, ettei tarvitse tiloja. Kirjeestä ei ilmene, mikä on mainitun ilmoituksen luonne. Vuokrasuhteen päättymisen edellyttämää irtisanomisilmoitusta ja vuokrasuhteen purkamisilmoitusta ei kuitenkaan kuntaan ole toimitettu. Vuokrasopimuksessa on sovittu 6 kk:n irtisanomisaika. Vuokratilat ovat kuitenkin edelleen vuokralaisen hallinnassa. Kj Kunnanhallitus päättää; että - RaudusEnergia Oy:n kirje tulkitaan vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitukseksi, jolloin vuokrasuhde päättyy periikö kunta vuokra-ajan vuokran ( ) 4.981,50 euroa ja irtisanomisajan vuokran ,00 euroa ajalta takuuajan vuokraa ei peritä vuokrasopimuksen päättymisen johdosta. Merkittiin pöytäkirjaan, että Jukka Manninen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 272 Työjärjestyksen hyväksyminen 273 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015 Kunnanhallitus 52 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Hirvensalmen kunnan viranhaltijapäätösten

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007 Kunnanhallitus 1.10.2007 332 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 229 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 230 Työjärjestyksen hyväksyminen 231 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen Kunnanhallitus 14.5.2007 164 Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (39) Aika 22.06.2015, klo 17:04-17:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan tarkastus 55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot