Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta"

Transkriptio

1 HAKEMUS CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Centria ammattikorkeakoulu Oy Centria yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Kokkola 1.3. Ylläpitäjän omistaja tai taustatahot 1 kokouksessa Ylläpitäjän toimintamuoto on osakeyhtiö. Yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiö Centria ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeet jakautuvat A ja B osakkeisiin. Äänivalta määräytyy A osakkeiden perusteella. B osakkeet muodostavat etuosakepääoman. A sarjan osakkeet: kpl % Keski Pohjanmaan koulutusyhtymä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Pietarsaaren kaupunki Keski Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry 3 1 Raudaskylän Kristillinen Opisto ry 3 1 Yhteensä B sarjan osakkeet: Keski Pohjanmaan koulutusyhtymä 300 Ammattikorkeakoulun perustamisvaiheessa osakkeenomistajien kanssa on tehty osakassopimuksia. Ammattikorkeakoulutoiminnan alkuvuosina kaikki koulutus järjestettiin yhteisissä tiloissa ja yhteisin henkilöstöresurssein toisen asteen oppilaitosten kanssa. Tämän toiminnan pohjalta on tehty osakassopimuksia resurssien yhteiskäytöstä sekä kustannusten jakautumisesta. Osakassopimukset ovat vanhentuneet niiltä osin, kun toimintaa on eriytetty. Kaupparekisteriote on liitteessä 3, yhtiöjärjestys liitteenä 4, perustamiskirja liitteenä 5 ja osakassopimukset liitteenä Ammattikorkeakoulun nimi Centria ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Centria 1.5. Ammattikorkeakoulun opetus Suomi, englanti ja tutkintokielet 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, joilla ammattikorkeakoulutoimintaa on tarkoitus harjoittaa 2 Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta Kokkolassa ja Ylivieskassa. Tarpeen mukaan toimintaa järjestetään aikuiskoulutuksena myös Pietarsaaressa. Ammattikorkeakoulun päätoimipaikka on osoitteessa Talonpojankatu 2, Kokkola. Muilla kuin em. paikkakunnilla ei ole tarkoitus järjestää vakiintunutta toimintaa. 2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus ja visio Toiminta ajatus: Centria ammattikorkeakoulu edistää Botnia alueen hyvinvointia, kehittymistä ja kilpailukykyä. Aluevaikutuksesta ja kansainvälisyydestä tunnettu Centria ammattikorkeakoulu tukee yrittäjyyttä sekä elinkeino ja työelämän kansainvälistymistä. Visio 2020: Centria ammattikorkeakoulun visiona on olla Botnia alueen ihmisten ja organisaatioiden osaamisen halutuin ja aikaansaavin uudistaja.

2 2.2. Ammattikorkeakoulun profiili ja painoalat 4 Centria ammattikorkeakoulu profiloituu työelämälähtöisyyteen ja turvallisuuteen. Centriassa kaiken tekemisen ytimessä on alueen elinkeino ja työelämän kehittymisen tukeminen sen omista tarpeista lähtien. Pyrkimyksenä on jatkuvasti tuoda ja luoda uutta tietoa, osaamista ja teknologioita yrityksille ja yhteisöille. Centrian profiloituminen turvallisuuteen tuo alueelle uutta osaamista, jolla vahvistetaan elinkeino ja työelämän laatua, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Turvallisuus profiloi Centrian omaleimaisesti koko suomalaisessa korkeakoulukentässä. Centria ammattikorkeakoulun painoalat konkretisoivat profiilia ja määrittävät sen, mihin asioihin ammattikorkeakoulu keskittyy kaikessa tekemisessään. Painoalat vuoteen 2020 saakka ovat: teollisuusprosessien ja tuotantoteknologioiden kehittäminen tietoverkot ja niihin liittyvä sisällöntuotanto moniammatillinen palvelu ja liiketoimintaosaaminen Painoalavalinnat nousevat alueen elinkeino ja työelämän tarpeista ja niissä yhdistetään eri koulutusvastuualueiden paras osaaminen aluetta palvelevaksi kokonaisuudeksi. Painoalat kytkeytyvät keskeisiin alueellisiin strategisiin linjauksiin. Centria ammattikorkeakoulun Strategia 2020 on liitteenä Ammattikorkeakoulun strategiset kumppanuudet 5 Centria määrittelee strategisen kumppanuuden syväksi ja vuorovaikutukselliseksi molempia hyödyntäväksi sopimusperusteiseksi yhteistyöksi, jossa osapuolet merkittävästi edistävät toistensa strategisten tavoitteiden toteutumista. Centrian tärkeimpinä kansallisina ja alueellisina strategisina kumppaneina ovat Botnia strategiaan perustuvan yhteistyösopimuksen mukaisesti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot), Oulun Eteläisen instituutti (Oulun yliopisto), Keski Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Botnia toimijoiden yhteisenä missiona on edistää alueen vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. Sitoutuminen Osaava Pohjois Suomi yhteistyösopimukseen määrittää strategiset yhteistyökumppanuudet koko Pohjois Suomen alueelle. Yhteistyö keskittyy kolmeen toimintalinjaan, joita ovat koulutus, TKItoiminta sekä kansainvälisyys ja lähialueyhteistyö. Merkittävä maakunnallinen strateginen kumppanuusyhteistyö toteutuu myös toiminta alueen kolmen maakuntaliiton kanssa. Maakuntaliitot suuntaavat maakuntaohjelmilla ja niihin liittyvillä rahoituspäätöksillä maakunnan kehittämistä, jonka toteuttamisessa Centrian rooli on keskeinen. Maakunnallinen yhteistyö on lisännyt organisaatioiden yhteistyötä ja esimerkiksi TKItoiminta alueella on vahvistunut. Centrialla on toimialakohtaisia ja osaamiseen perustuvia kansallisia strategisia kumppanuuksia. Näistä tärkeimpinä Seinäjoen, Vaasan ja Kajaanin ammattikorkeakoulut, joiden kanssa vastataan elinikäisen oppimisen tavoitteisiin toteuttamalla yhteistyössä ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavia koulutuksia Teknologiaosaamisen johtaminen (Kajaanin AMK) sekä Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (Seinäjoen ja Vaasan AMK:t). Centrian mukanaolo Digile Oy:ssä, yhdessä Suomen innovaatiopolitiikkaa toteuttavan strategisessa huippuosaamisen keskittymässä (SHOK), vahvistaa ammattikorkeakoulun strategian tietoverkot ja niihin liittyvä sisällöntuotanto painoalaa.

3 Centria ammattikorkeakoulu näkee tärkeimpinä kansainvälisinä strategisina yhteistyökumppaneina ne partnerikorkeakoulut, jotka edistävät ammattikorkeakoulun ja toiminta alueen elinkeino ja työelämän kansainvälistymisen tavoitteita. Näiden avulla edistetään opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutta, vieraskielisen koulutuksen kehittymistä, kansainvälistä TKI toimintaa, kotikansainvälistymistä sekä monikulttuurisuutta korkeakouluyhteisössä ja alueen elinkeino ja työelämässä. Tärkeimpänä strategisena kumppanina Centria pitää kahdenkeskisiin vaihtosopimuksiin (Shanghai University, Dong Hua University sekä Shanghai Institute of Health Sciences) perustuvaa Shanghai vaihto ohjelmaa, jonka kautta noin 1800 suomalaista korkeakouluopiskelijaa on suorittanut vaihtojakson Kiinassa. Lisäksi yhteisiä kansainvälistymisen tavoitteita edistämässä ovat strategisina kumppaneina Inholland University, Hochschule Niederrhein, Poznan University of Technology, ESCE International Business School sekä La Rochelle Business School Keskeiset muutokset Centrian toiminta keskitetään kahdelle kampukselle aikana. Pääkampus on Kokkolassa ja sivukampus Ylivieskassa. Pietarsaaressa nuorten koulutus päättyy. Ratkaisulla luodaan vahvoja monialaisia ja vetovoimaisia kampuksia päällekkäisistä koulutusvastuista luopumalla. Opetusta johdetaan Kokkolasta ja TKI toimintaa Ylivieskasta. Opetuksen keskeisinä muutoksina ovat entistä vahvempi työelämälähtöisyys ja turvallisuusosaamisen tuominen opetussisältöihin sekä opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen kehittäminen (kts ). Ylivieskan kampuksella TKI toiminta on laajaa ja tämä toimintamalli juurrutetaan koko ammattikorkeakouluun uudelleen organisoinnilla. Organisaatiomuutoksella haetaan myös entistä syvempää yhteistyötä TKI:n ja opetuksen välille. Yrkeshögskolan Novia ja Centria ammattikorkeakoulu toimivat hyvässä yhteistyössä Campus Allegrolla Pietarsaaressa. Toimilupavalmistelun yhteydessä rehtorit ovat keskustelleet yhteistyön syventämisestä ja mahdollisesta resurssien siirrosta koulutusvastuun näkökulmasta Centrialta Novialle. Molempien ammattikorkeakoulujen hallitukset pitävät yhteistyön syventämistä hyvänä ratkaisuna ja velvoittivat johdon toteuttamaan selvityksen laajemman yhteistyön sisällöstä, muodoista ja resursoinnista mennessä. Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Centria ammattikorkeakoulu ovat käyneet toimilupavalmistelun yhteydessä keskustelua sosiaali ja terveysalan koulutuksen järjestämisestä Oulun eteläisellä alueella. Keskustelun perusteella on nähty tarkoituksenmukaiseksi selvittää mahdollisuutta siirtää Oulun seudun ammattikorkeakoulun Oulaisten toimipisteessä toteuttama sairaanhoitaja ja terveydenhoitajakoulutus Centria ammattikorkeakoulun vastuulle. Molemmat ammattikorkeakoulut näkevät, että mahdollisessa siirrossa on varmistettava riittävä terveydenhoitohenkilöstön koulutusvolyymi Oulun eteläisellä alueella. Selvitys toteutetaan ja siihen liittyvät päätökset valmistellaan mennessä Perustelut ammattikorkeakoulun toimintarakenteelle Toiminta keskitetään ammattikorkeakoulun toiminta alueen keskuksiin Kokkolaan ja Ylivieskaan. Kampusten määrä vähenee kahteen. Kokkolassa Vingenkadun tiloista luovutaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Kiinteistössä on toiminut esittävän taiteen koulutus. Kokkolan Terveystien tiloista luovutaan vuoden 2014 loppuun mennessä, sosiaali ja terveysalan koulutus siirtyy Talonpojankadun pääkampukselle. Musiikin koulutus jatkuu osittain Keski Pohjanmaan konservatorion tiloissa Pitkänsillankadulla siirtyen kuitenkin pääosin pääkampukselle. Ylivieskassa yhteisöpedagogi

4 koulutus siirtyy Raudaskylältä Vierimaantien kampukselle vuoden 2014 loppuun mennessä. Kampusten koulutusvastuut tukevat alueen elinkeino ja työelämän painotuksia ja tarpeita. Tällä turvataan osaavan työvoiman saanti alueelle. Monialainen kampusrakenne vahvistaa koulutusvastuurajat ylittävää osaamista ja innovaatiotoimintaa. Toimipisterakenne mahdollistaa opintojen järjestämisen työelämärajapinnassa, jolloin opiskelijat saavat projekteissa ja muissa työelämän tilanteissa suoritetuista opinnoista autenttisia työelämäkokemuksia. Hanketoiminnan kautta opetukseen saadaan tuotua uusinta tutkittua tietoa ja ajantasaista työelämätietoutta henkilöstön tehdessä osan työstä TKI toiminnassa ja osan opetuksessa. Toimipisterakenteella taataan toiminta alueen elinkeino ja työelämälle niiden tarpeita vastaavat palvelut. Toimijoiden sijainti lähellä asiakasta palvelee etenkin TKI toimintaa. TKI toiminnan asiakaslähtöinen toiminta vaatii läsnäoloa asiakkaan luona. Kahden ELY keskuksen ja kolmen maakuntaliiton alueella toimiminen mahdollistaa useiden rahoituskanavien hyödyntämisen.

5 3. Haetun ammattikorkeakoulun toiminnalliset edellytykset 3.1. Toimintaympäristöanalyysi 6 Ammattikorkeakoulun toiminta alueen muodostaa Botnia alue, jonka keskuksina ovat Kokkolan, Ylivieskan ja Pietarsaaren kaupungit. Alueen väestömäärä on Alue muodostaa koko Suomen bruttokansantuotteesta 3,1 %. Botnia alueen maakuntien osuus koko maan viennistä on merkittävä, 12 %. Alueella on paljon metalli ja konepaja, puutuote, rakennus, elintarvike ja veneteollisuutta. Alueella on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, joka työllistää yli 2000 henkilöä. Alueen yrityksistä lähes joka viides on tukku ja vähittäiskaupassa. Alue on erittäin yrittäjäintensiivistä; yrittäjien osuus työllisistä on 18 % (koko maa 10 %). Työpaikat jakaantuvat tasaisesti eri toimialoille, suurimpina työllistäjinä ovat teollisuus, kauppa ja sosiaali ja terveyspalvelut. Alkutuotanto on myös suuri työllistäjä. Pohjois Suomen kaivokset ja alueen suurhankkeet, kuten Pyhäjoen ydinvoimala, tuovat toteutuessaan tulevaisuudessa työpaikkoja mukanaan. Työttömyys on Botnia alueella koko maata alhaisempaa. Työvoiman poistuma alueella on 2025 mennessä henkilöä, mikä on 21 % 15 vuotta täyttäneistä. Väestö on koko maata nuorempaa ja syntyvyys on maan kärkeä. Botniaalueella alle 14 vuotiaiden osuus on 20 %. Perhekoko on myös selvästi muuta maata suurempi. Alueen koulutustaso on koko maata alhaisempi ja koulutusasteen kasvu on selvästi hitaampaa muuhun maahan verrattuna. Alueen väestö kasvaa edelleen ja nuoret ikäluokat ovat maan keskiarvoja suuremmat myös tulevaisuudessa. Koulutettavaa väestöä riittää siten pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi alhainen koulutustaso tarjoaa erinomaisen potentiaalin aikuisväestön osaamisen kehittämiselle. Alueen kilpailukyvyn kannalta keskeisiä ovat hyvät liikenneyhteydet kansainvälisille markkinoille. Botnia alueen logistinen sijainti sekä meri että raideliikenteen osalta on erinomainen. Kokkolan satama on Suomen kolmanneksi suurin yleissatama ja alue on raideliikenteen kuljetusvirtojen solmukohta. Rautatiet ovat Suomen ulkomaankaupan keskeinen logistiikkaväylä ja transitoliikenne Venäjältä Ylivieskan kautta Kokkolan satamaan on toinen maan kahdesta tärkeimmästä reitistä. Botnia alueen logistinen sijainti paranee entisestään, kun vuoteen 2017 jatkuva Suomen historian suurin ratahanke valmistuu. Hankkeeseen sisältyy yhtenä osana Kokkola Ylivieska rataosan kaksoisraiteen rakentaminen. Lisäraide poistaa tavaraliikenteen kannalta merkittävän pullonkaulan, joka on esteenä tavaraliikenteen kasvulle. Liikennevirasto on ennustanut tavaraliikenteen kasvavan merkittävästi kyseisellä raideosuudella. Toinen alueen logistista sijaintia parantava hanke on Pietarsaaren sataman väylän syvennys, joka saadaan päätökseen vuoden 2013 lopussa. Botnia alueen merkittävillä toimialoilla, teollisuudessa, kaupassa sekä sosiaali ja terveyspalveluissa, turvallisuuteen liittyvät näkökulmat ovat keskeinen osa toimintaa. Myös tulevissa suurhankkeissa ne ovat kriittisiä. Alueen elinkeino ja työelämä on vientiorientoitunutta ja globaalissa taloudessa nämä asiat tulevat korostuneesti esille. Myös alati tiukkeneva lainsäädäntö ja lupakäytänteet tuovat haasteita etenkin mikro ja pkyrityksille, joita alueella on paljon. Centrian profiloituminen turvallisuuteen nousee alueen tarpeista. Alueen turvallisuuskulttuurin kehittämisellä parannetaan yritysten ja organisaatioiden toiminnan laatua ja vaikutetaan positiivisesti tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. Botnia alueen runsas yrityskanta yhdessä ammattikorkeakoulun kansainvälisyysosaamisen kanssa antavat erinomaiset mahdollisuudet viennin

6 lisäämiselle. Vientiin suuntautunut teollisuus on herkkä talouden globaaleille vaihteluille. Alueen elinkeinorakenne on kuitenkin monipuolinen eikä alueen menestys ole yhden toimialan varassa. Alue ei myöskään ole kohdannut suuria irtisanomisia tai toimintojen lakkautuspäätöksiä monien muiden alueiden tapaan. Päinvastoin alueen teollisuus ja kauppa ovat tehneet suuria investointeja, esimerkiksi Kokkolan suurteollisuusalueella on parhaillaan käynnissä 100 M :n suuruiset investoinnit. Elinkeino ja työelämä näkee alueella toimimisen siis jatkossakin kannattavana ja tarvitsee osaavaa työvoimaa. Yleinen talouden taantuma voi heikentää mikro ja pk yritysten mahdollisuuksia osallistua TKI toimintaan. Riskinä on lisäksi se, että alue ei pysty houkuttelemaan osaavaa työvoimaa kuten suuret kaupunkikeskukset. Tämä näkyy yritysten rekrytointivaikeuksina ja myös ammattikorkeakoulun vetovoimassa. Tarkempi kuvaus toimintaympäristöstä on liitteenä Keskeiset työelämäkumppanuudet Työelämäkumppanuudet ovat muodostuneet ammattikorkeakoulun keskeisten aluekehitystehtävien ympärille. Ammattikorkeakoulun aluekehitystyö on osaamisen siirtämistä opetuksen, toiminta alueelle sijoittuvien valmistuneiden opiskelijoiden sekä yritysten kilpailukykyä kehittävän TKItoimintojen keinoin. Opetussisällöt suunnitellaan ja toteutetaan vastaamaan alueen elinkeino ja työelämärakennetta ja osaamistarpeita. TKItoiminta kohdennetaan alueen elinkeino ja työelämän kilpailukyvyn kasvattamiseen sekä ammattikorkeakoulun uudistamiseen ja kehittämiseen. Ammattikorkeakoulun keskeisimmät työelämäkumppanit edustavat alueen suuryrityksiä, pk yrityksiä, sosiaali ja terveysalan organisaatiota, yhdistyksiä ja yhteisöjä sekä seurakuntia. Lähitulevaisuudessa kolmannen sektorin merkitys lisääntyy ja yhteistyötä toimijoiden kanssa lisätään. Yhteistyön yhtenä ydintavoitteena on suunnata koulutus palvelemaan entistä paremmin työelämän tarpeita ja turvata valmistuneen hyvä työllistyminen. Ammattikorkeakoululla on toimintaan ja talouteen merkittävästi vaikuttavia työelämäkumppaneita tällä hetkellä yli 200. Vuositasolla ammattikorkeakoulun TKI toimintaa rahoittaa noin 500 yritystä tai yhteisöä. Ammattikorkeakoulu valmistelee parhaillaan puitesopimuksia keskeisten työelämäorganisaatioiden kanssa. Näiden tavoitteena on pitkäjänteisesti ja monipuolisesti kehittää molempien osapuolten keskeisiä toimintoja, kuten tuotantoa, tuotekehitystä, palvelutuotantoa, myyntiä, opetusta, harjoittelua ja kansainvälistymistä. Tästä hyvänä esimerkkinä on nuorten opiskelua ja työllistymistä tukeva monivuotinen yhteistyömalli Elisa Oyj:n kanssa, jossa yhteistyö pitää sisällään valitut, yhdessä toteutetut opintokokonaisuudet, harjoitustyömahdollisuudet sekä harjoittelupaikat (http://web.centria.fi/item.aspx?news=1567) Henkilöstöresurssit ja henkilöstön kehittäminen Ammattikorkeakoulun palveluksessa oli vuoden 2012 lopussa 293 henkilöä, joista opetustehtävissä toimi 138. TKI toiminnassa oli 85 henkilöä ja tukipalvelutehtävissä 70 henkilöä. Yhteensä henkilötyövuosia tehtiin 288. Vuosina henkilöstörakenne muuttuu rakenteellisen kehittämisen toimenpiteiden vuoksi. Päällekkäisiä koulutuksia karsitaan sekä tekniikan, liiketalouden että sosiaalialan osalta. Henkilöstövähennykset kohdentuvat pääasiassa näille koulutusvastuille sekä jo lakkautettuihin koulutusvastuisiin (esittävä taide, matkailu, kone ja tuotantotekniikka sekä mediatekniikka). Opiskelija ja tukipalveluita on keskitetty jo vuosien

7 aikana ja toimipisteverkon keskittäminen näkyy vielä jatkossakin henkilöstövähennyksinä sekä oman henkilöstön että ostopalveluiden osalta. Pietarsaaren kampuksen profiili muodostuu alueen tarpeisiin vastaavasta aikuiskoulutuksesta sekä TKI toiminnasta (päätoiminen henkilöstö Kokkolasta). Ammattikorkeakoulun menestyminen perustuu osaavaan, sitoutuneeseen ja motivoituneeseen henkilöstöön. Koko henkilöstöstä 57,7 %:lla on vähintään ylempi korkeakoulututkinto. Näistä yhdeksällä on ylempi AMKtutkinto, 112:lla ylempi korkeakoulututkinto, 19:llä lisensiaatin tutkinto ja 29:llä tohtorin tutkinto. Opetushenkilöstöstä 94,2 %:lla on vähintään ylempi korkeakoulututkinto. Opetushenkilöstöstä 17,4 %:lla on tohtorin tutkinto ja 12,3 %:lla lisensiaatin tutkinto. Ammattikorkeakoulu on pitkäjänteisesti kehittänyt henkilöstön osaamista ja kannustanut omaehtoiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen. Myös monivuotinen yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa henkilöstön jatkotutkintojen toteuttamisessa on tuottanut tulosta. Ammattikorkeakoulu suhtautuu myönteisesti henkilöstön omaan yritystoimintaan ja kannustaa henkilöstöä kehittämään omaa substanssiosaamistaan myös osallistumalla aktiivisesti TKItoimintaan. Ammattikorkeakoulu vahvistaa osaamisen johtamisen toimintamallia, jonka avulla saadaan parempia työkaluja osaamisen ennakointiin, arviointiin, kehittämiseen ja johtamiseen. Tähän liittyen ammattikorkeakoulu kehittää myös yhteistä alueellista osaamisen ennakointimallia yhdessä Botnia kumppaneiden kanssa. Myös ementorointi on tunnistettu yhtenä tärkeänä toimintamallina, jota tullaan tulevina vuosina hyödyntämään. Menestyäkseen ja pysyäkseen laadukkaana ja kilpailukykyisenä aluekehitystoimijana Centria panostaa aktiivisesti henkilöstön osaamiseen, työ ja opiskeluyhteisön hyvinvointiin sekä henkilöstötuottavuuden edistämiseen. Henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteet pohjautuvat ammattikorkeakoulun strategiaan Henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteet ammattiosaamisen kehittämisen lisäksi vuosina ovat: 1) Pedagogisen osaamisen kehittäminen 2) TKI osaamisen vahvistaminen 3) Turvallisuusosaamisen ja työhyvinvoinnin edistäminen Strategiassa 2020 ammattikorkeakoulun tavoitteena on nostaa turvallisuus kilpailutekijäksi. Se tarkoittaa määrätietoista uudenlaisen osaamisprofiilin kehittämistä, jossa turvallisuusosaaminen nivoo ammattikorkeakoulun monialaisuuden jatkossa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi läpileikaten opetuksen, TKI toiminnan ja sisäiset prosessit. Vahvan turvallisuusosaamisen kautta varmistetaan myös henkilöstön ja opiskelijoiden tasa arvon ja hyvinvoinnin sekä turvallisen opiskelu ja työympäristön kehittyminen. Ammattikorkeakoulun palveluksessa olevan henkilöstön keski ikä on 44,4 vuotta. Vuosien aikana eläkeiän saavuttaa arviolta 47 henkilöä. Koulutuksen leikkaukset kohdentuvat myös aloille, joissa henkilöstövähennykset eivät toteudu eläköitymisien kautta. Haasteena lähivuosina onkin hoitaa toiminnan supistuminen ja säästötoimenpiteet mahdollisimman hallitusti niin, että pystytään myös jatkossa turvaamaan laadukas opetus, TKI toiminta sekä kattavat, laadukkaat ja tasapuoliset opiskelijapalvelut. Ammattikorkeakoulun tekemillä rakenteellisen kehittämisen toimilla sekä

8 3.4. Koulutus liitteessä 1 esitetyllä henkilöstörakenteella haetaan suurempien osaamiskeskittymien muotoutumista kampuksille ja sitä kautta toiminnallisia synergiaetuja. Keskittämällä toimintoja Kokkolaan ja Ylivieskaan turvataan osaamisen säilyminen ja kehittyminen. TKI toiminnan ja opetuksen tiiviin yhteistoiminnan kautta vahvistetaan koulutusvastuualueiden osaamista ja työelämälähtöistä uudistumista. Vuoteen 2016 mennessä toiminnan supistumisen ja säästötoimenpiteiden henkilöstövaikutus on yhteensä htv:ta. Tähän päästään edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi uudistamalla organisaatiorakenteita sekä johtamisjärjestelmää, suuntaamalla työtehtäviä uudelleen opetus, TKI ja muun henkilöstön keskuudessa, palvelurakenteiden päällekkäisyyden karsimisella sekä resurssien yhteiskäytöllä ja oikealla kohdentamisella. Henkilöstöresurssien yhteiskäyttö muiden toimijoiden kanssa toteutuu YAMK tutkintoon johtavien koulutusten toteutuksissa (Kajaanin, Seinäjoen ja Vaasan AMK:t) ja osakassopimuksissa määriteltyjen henkilöstöresurssien ja palvelujen yhteiskäyttönä niiltä osin, kun toimintaa on vielä yhteisissä tiloissa. Lisäksi henkilöstöresurssien yhteiskäyttöä on kampuksilla sijaitsevien muiden korkeakoulujen kanssa tukipalveluissa sekä erilaisten yhteisten TKI hankkeiden ja maksullisen palvelutoiminnan toteutuksissa, jossa yhteiskäyttö on määritelty hanke tai toimintokohtaisesti. Ammattikorkeakoulu huomioi toiminnassaan työntekijöiden ja opiskelijoiden tasa arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun laaditun tasaarvosuunnitelman mukaisesti. Ammattikorkeakoulussa huolehditaan ennakoivasta työsuojelusta työsuojelun toimintaohjelman kehittämislinjausten mukaisesti sekä varhaisen puuttumisen toimintamalleja noudattaen. Toimiva lähijohtaminen, jatkuvan parantamisen käytänteet, vuosittain toteutettava henkilöstökysely, säännölliset kehityskeskustelut sekä systemaattinen sairauspoissaolojen seuranta ovat välineitä, joiden avulla arvioidaan henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa sekä työyhteisön ja johtamisen toimivuutta. Yhteiset toimintaperiaatteet ja ohjelmat kuten sisäinen valvonta ja riskienhallinta, yhteistoiminta sekä työsuojelu ja turvallisuuskäytänteet ylläpitävät ja kehittävät kaikki omalta osaltaan henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Ammattikorkeakoulu kannustaa henkilöstöä pitämään huolta terveydestään ja henkisestä hyvinvoinnistaan tarjoamalla henkilöstön käyttöön liikunta ja kulttuuriseteleitä sekä järjestämällä yhteisiä liikuntamahdollisuuksia Koulutustarve 7 Opetus ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa solmitussa sopimuksessa opiskelijamäärä on 2665 vuonna 2013 ja vuonna 2016 se on AMKtutkintoon johtavan koulutuksen aloittajamäärä on 605 vuonna 2014 ja YAMK tutkintoon johtavassa koulutuksessa on 40 aloittajaa. Ammattikorkeakoulu on tehnyt laajan ennakointiselvityksen alueen tulevaisuuden osaamistarpeista. Selvityksen pohjalta koulutusta suunnataan uudelleen. Tekniikan alalla keskitytään prosessiteollisuuteen, erityisesti kemiantekniikkaan, tietotekniikkaan, sähkötekniikkaan ja tuotantotalouteen. Liiketalouden alalla painopiste on yrittäjyydessä, taloushallinnossa ja kansainvälisessä liiketoiminnassa. Sosiaali ja terveysalalla opiskelijamäärää kasvatetaan vastaamaan alueen mittavaa työvoiman poistumaa. Nuorten koulutuksen päällekkäiset koulutusvastuut kampusten välillä poistetaan syksyllä Liiketalouden koulutus keskitetään Kokkolaan ja sosionomikoulutus Ylivieskaan. Tekniikan koulutusta tarjotaan Kokkolassa ja Ylivieskassa, mutta koulutusvastuualueita on vähennetty ja päällekkäi

9 set koulutusvastuut on poistettu. Kokkolassa päättyvät kone ja tuotantotekniikan ja sosiaalialan koulutukset sekä englanninkielinen sairaanhoitajakoulutus. Ylivieskassa päättyvät mediatekniikan ja liiketalouden koulutukset. Pietarsaaressa päättyy liiketalouden koulutus. Vuonna 2013 ei ole OKM:n päätösten mukaisesti enää aloitettu esittävän taiteen ja matkailun koulutuksia. Kemiantekniikan ja yhteisöpedagogin koulutuksilla vastataan valtakunnalliseen koulutustarpeeseen. Tuotantotalouden ja musiikin koulutukset vastaavat laajasti pohjoisen Suomen tarpeeseen. Alueelliseen koulutustarpeeseen vastaavat sairaanhoitaja ja terveydenhoitajakoulutus, sosionomikoulutus, tieto ja viestintätekniikan koulutus, sähkö ja automaatiotekniikan koulutus sekä liiketalouden koulutus. Alueen kansainvälistymistä tuetaan englanninkielisillä liiketalouden, tuotantotalouden ja keskenään vuorovuosin käynnistettävillä tietotekniikan ja kemiantekniikan koulutuksilla. Koulutuksen sisällöissä korostuu entistä vahvemmin työelämälähtöisyys. Näin saadaan ydintoiminnot vahvemmin osaamisperusteisiksi ja toisiaan tukeviksi. Opetussuunnitelmatyössä huolehditaan, että työelämävuoropuhelu on systemaattista. Ammattikorkeakoulun TKI toiminta on aktiivista, laajaa ja monialaista. Kampuksilla sijaitsevat laboratorio ja erilaiset tutkimus ja kehittämisympäristöt toimivat työelämälähtöisinä oppimisympäristöinä opiskelijoille. Oppimisympäristöjä on luotu myös yritysten tiloihin. Opetuksen ja tutkimuksen infrastruktuureja kehitetään ja uudistetaan jatkuvasti vastaamaan opiskelijoiden, oppimisen ja työelämän tarpeita. Ammattikorkeakoulu on viime vuosina investoinut merkittävästi tieto ja viestintätekniikan sekä kemiantekniikan infrastruktuuriin. Tällä on mahdollistettu muun muassa opetuksen käyttöön virtuaaliset oppimisalustat. Uusia, projektioppimista ja innovatiivisia opetuksen ja TKI toiminnan integraatiomalleja kehitetään edelleen vuosina Ammattikorkeakoulussa profiloitumisen uutena työelämäkompetenssina tuodaan kaikkiin koulutuksiin koulutusvastuualueen ydinosaamista täydentävänä osaamisalueena turvallisuusosaaminen. Eri koulutusvastuualueilla painottuvat alalle tyypilliset ja työelämässä tarvittavat kompetenssit. Näitä ovat esimerkiksi kemikaali, kone, tieto, potilas ja henkilöturvallisuus sekä tuotteiden ja palveluiden turvallisuus. Turvallisuusosaaminen antaa Centriasta valmistuneille kilpailuedun rekrytointitilanteessa. Ammattikorkeakoulu on toteuttanut jo useamman vuoden ajan toimintaalueen muiden koulutusorganisaatioiden kanssa pedagogista yhteistyötä verkko opetuksen, uusien oppimisympäristöjen sekä pedagogisten toimintamallien ja muotojen kehittämisessä. Ammattikorkeakoulu on tehnyt myös itse omaa soveltavaa TKI työtä autenttisten verkko oppimisratkaisujen osalta yhdessä kansallisten, erityisesti VirtuaaliAMK verkoston, ja kansainvälisten yhteistyökorkeakoulujen kanssa. Ammattikorkeakoulu on esimerkiksi mukana Tekesin Systeemiset oppimisratkaisut arvoverkkohankkeessa, jossa tavoitteena on kehittää teknologisia oppimisratkaisuja sekä edistää 2000 luvun osaamista ja taitoja. Yliopistokeskuksen kasvatustieteen professuurin myötä on pedagoginen yhteistyö syventynyt entisestään ja opetushenkilöstölle on järjestetty yhteistyössä jo useita pedagogista osaamista kehittäviä koulutuksia. Yhteistyöstä on saatu myös tutkimuksellista tukea alueellisten koulutusväylien kehittämiseen toisen asteen koulutuksesta ammattikorkeakouluun ja edelleen maisteriopintoihin. Ammattikorkeakoulussa on laadittu

10 pedagogisen osaamisen kehittämisen toimintaohjelma vuoteen 2016, jossa keskeisimmiksi pedagogisiksi kehittämisalueiksi tulevina vuosina on nostettu sulautuva oppiminen, työelämäläheiset pedagogiset käytänteet sekä yhteisölliset oppimisratkaisut. Vuosien aikana ammattikorkeakoulu kehittää pedagogista osaamistaan ja varmistaa opetustoimintansa laatua myös henkilöstön yhteisöllisen vertaismentoroinnin avulla. Oppimisalustat ovat hyvällä tasolla ja uusi Optima oppimisympäristö vastaa sulautuvan oppimisen tarpeisiin. Verkko oppimisen avulla on kehitetty menetelmiä myös kotikansainvälistymisen edistämiseen. Ammattikorkeakoulun laajat ja monipuoliset kielten opiskelumahdollisuudet turvaavat hyvät lähtökohdat kansainvälistymiselle. Kielten ja viestinnän opetuksen taustalla on monivuotinen yhteistyö suomalaisessa korkeakoulukentässä. Ammattikorkeakoulusta vuosien aikana valmistuneista oli Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2010 työllisiä 70,1 %. Näistä 75 % työllistyi toiminta alueen maakuntiin. Nyt haettavien koulutusvastuualueiden osalta tekniikan alalla työllisyys on vuosina ollut 66 %, liiketaloudessa 66 %, sosiaali ja terveysalalla 74 %, musiikissa 52 % ja humanistisella ja kasvatusalalla 79 %. Työllisyystilanne on jatkuvasti parantunut vuodesta 2009 ja hyvä kehitys jatkuu. Ammattikorkeakoulusta vuosien aikana valmistuneista ylempien ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista oli vuonna 2012 työllisiä 86 %. Insinööri (ylempi AMK) tutkinnon suorittaneiden työllisyys oli 98,4 %, tradenomi (ylempi AMK) tutkinnon suorittaneiden työllisyys oli 96,6 % ja sosiaali ja terveysalan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen suorittaneiden työllisyys 88,9 %. Liiketalouden englanninkielisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyysaste oli 60 %. Centria ammattikorkeakoulun vetovoima on tunnistettu haaste. Toiminta alueen heikko vetovoima on tuttua myös muille toimijoille ja se näkyy elinkeino ja työelämässä vaikeutena saada osaavaa työvoimaa alueelle, mikäli sitä joudutaan rekrytoimaan muualta Suomesta. Kevään 2013 yhteishaussa Centria teki parhaan tuloksen kautta aikojen: vetovoima oli nuorten suomenkielisessä koulutuksessa 1,8, aikuisten koulutuksessa 3,6 ja ylempien AMK tutkintojen koulutuksessa 2,1. Nuorten vieraskielisessä koulutuksessa ammattikorkeakoulu oli Suomen vetovoimaisin tuloksella 14,28. Hakijamäärä kasvoi vuoden takaisesta koko maassa 0,3 %, mutta Centrian hakijamäärän kasvu oli 50 %. Vaikka Centria jää häntäpäähän valtakunnallisissa nuorten suomenkielisen yhteishaun vetovoimatilastoissa, niin kevään 2013 haussa ammattikorkeakoulu kasvatti vetovoimaansa 21 % edellisvuodesta. Tämä oli seitsemänneksi paras tulos koko maassa. Kevään 2013 nuorten suomenkielisen koulutuksen yhteishaussa hakijoista 85 % tuli ammattikorkeakoulun toiminta alueen kolmesta maakunnasta. Vieraskielisessä haussa hakijoista 11 % oli Suomesta ja 89 % ulkomailta. Suomalaisten hakijoiden määrä kasvoi edellisvuodesta 240 %. Suomalaisista hakijoista 69 %:n kotipaikka oli Centrian toimialueen maakunnissa Koulutusvastuu Ammattikorkeakoulu hakee viidellä koulutusalalla kahdeksaa koulutusvastuualuetta, joilla on yhteensä 10 suomenkielistä hakukohdetta ja neljä englanninkielistä hakukohdetta. TKI toiminta keskittyy koulutusvastuualueille ja opiskelijalla on hyvät mahdollisuudet osallistua TKI hankkeisiin ja muuhun TKI toimintaan. Aikuiskoulutusta toteutetaan koulutusvastuiden puitteissa ja aikuisten AMK tutkintoon johtavaa koulutusta tarjotaan

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii Karelia ammattikorkeakoulu LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. YLLÄPITÄJÄN JA HAETUN AMMATTIKORKEAKOULUN PERUSTIEDOT 1.1. Ylläpitäjän nimi Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013 HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Päätoimipiste on ICT-talo, Joukahaisenkatu. Tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Turussa ja Salossa.

Päätoimipiste on ICT-talo, Joukahaisenkatu. Tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Turussa ja Salossa. HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

joka on osakeyhtiömuotoinen

joka on osakeyhtiömuotoinen LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Mikkeli

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta.

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta. 0 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen 1 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN. Diakonia ammattikorkeakoulu Oy

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN. Diakonia ammattikorkeakoulu Oy Diakonia ammattikorkeakoulu Oy HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Käsitelty: Diakonia ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus (1.3., 3.5. ja 6.6.), Toimilupahakemuksen koordinaatioryhmä (16.5., 5.6.

Lisätiedot

Ylläpitäjän omistajatahot: Osakkeenomistaja Y- tunnus Osakkeiden lukumäärä (kpl)

Ylläpitäjän omistajatahot: Osakkeenomistaja Y- tunnus Osakkeiden lukumäärä (kpl) LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Pori

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Ylläpitäjän toimintamuoto on osakeyhtiö. johtavaa koulutusta järjestetään Porvoossa ja Heinolassa (Vierumäki).

Ylläpitäjän toimintamuoto on osakeyhtiö. johtavaa koulutusta järjestetään Porvoossa ja Heinolassa (Vierumäki). LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi HAAGA HELIA Oy Ab 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Helsinki 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Pekka Hulkko, rehtori

REHTORIN KATSAUS. Pekka Hulkko, rehtori Vuosikertomus 2012 1 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tekniikan ja liiketalouden yksikkö, Kokkola-Pietarsaari 6 Ylivieskan yksikkö 9 Hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikkö, Kokkola 10 Opiskelijakunta

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen

REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen Vuosikertomus 2014 1 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Kokkola-Pietarsaaren yksikkö 6 Ylivieskan yksikkö 9 Oppimisprosessi 10 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessi 13 Talousprosessi

Lisätiedot

Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta

Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa

Lisätiedot

Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015

Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015 Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO SISÄLLYS sivu 1. TAUSTAA 1 1.1. Toimintaympäristön muutos 1 1.2. Strategisten linjausten valmistelu

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Merkittävimmät. Toimitusjohtajan. Tammikuu Metropolian opiskelijoiden. Helmikuu Tutkimuksen mukaan sidosryhmät

Vuosikertomus 2012. Merkittävimmät. Toimitusjohtajan. Tammikuu Metropolian opiskelijoiden. Helmikuu Tutkimuksen mukaan sidosryhmät Vuosikertomus 2012 11 Merkittävimmät t a p a ht u m a t 22 Toimitusjohtajan k at s a u s Tammikuu Metropolian opiskelijoiden dokumenttielokuvia oli esillä DocPointfestivaalilla Helmikuu Tutkimuksen mukaan

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Teemana. Laatu. Yhteiset projektit yritysten kanssa antavat Jonna Keski-Vinkalle ja Martta Anttilalle valmiuksia tulevaa työelämää varten.

Teemana. Laatu. Yhteiset projektit yritysten kanssa antavat Jonna Keski-Vinkalle ja Martta Anttilalle valmiuksia tulevaa työelämää varten. Centria Teemana Laatu Yhteiset projektit yritysten kanssa antavat Jonna Keski-Vinkalle ja Martta Anttilalle valmiuksia tulevaa työelämää varten. sivu 9 3D-tulostus mullistaa valmistuksen 4 7 8 10 16 Mystery

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot