Kokousaika Tiistaina klo Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu ""

Transkriptio

1 121 Kokousaika Tiistaina klo Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka Metsäkallio Kari Heikkilä Aki Huopainen Markku " Karhu Asmo " Yläoutinen Matti Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu " Rämä Antti Tanskanen Ville Salenius Pentti Poissa Lisäksi paikalla oli puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen varajäsen jäsen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Erkki Kurppa, jäsen, esteen ilmoitettuaan Ville Tanskasen henkilökohtaisena avustajana Eeva Tanskanen Muut saapuvilla olleet Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä Haikonen Tarja Asiat :t Allekirjoitus Puheenjohtaja kunnankamreeri, pöytäkirjanpitäjä Liikanen Harri asiantuntija, 72 klo Hartikainen Pertti asiantuntija, 72 klo Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hilkka Suoanttila Aika ja paikka Taavetissa Allekirjoitukset Tarja Haikonen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Terttu Väkevä Aki Heikkilä Aika ja paikka Taavetissa, kunnanvirastossa, perjantaina klo Virka-asema Allekirjoitus kunnankamreeri Tarja Haikonen

2 122 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall. 65 Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 123 NTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 66 Kunnan hallintosäännön 17 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa pu- heenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. on päättänyt pöytäkirjan tarkastamistavasta ja tarkastamisajankohdasta kokouksessaan ja edellä mainitun päätöksen mukaan kunnanhallitus valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka suorittavat tarkastamisen kokouspäivää seuraavana keskiviikkona. Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokouspäivää seuraavana perjantaina kello 9 14 kunnantalolla. valitsee keskuudestaan kaksi kunnanhallituksen jäsentä suorittamaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastuksen. Ehdotetaan valittavaksi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Kari Metsäkallio ja Aki Heikkilä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella, että Kari Metsäkallion tilalle toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Terttu Väkevä.

4 124 TAAVETIN LINNOITUKSESTA KERTOVAN SATUKIRJAN RAHOITUS Khall. 67 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Luumäen Taideseura ry tekee yhdessä Kirjoittajapiiri Kursiivin kanssa Taavetin linnoituksesta kertovan satukirjan Luumäen kunnan 370- juhlavuoden kunniaksi. Kirja on osa Taavetin linnoitus tutuksihanketta. Kaakkois-Suomen Ely-keskus on myöntänyt satukirjan tekemiseen hanketukea yhteensä euroa. Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden tukikelpoisten kustannusten perusteella. Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry on puoltanut hanketta. Luumäen Taideseura ry anoo kunnalta lyhytaikaista lainaa kirjan painatuskulujen maksamista varten yhteensä euroa. Laina maksetaan kunnalle takaisin, kun Ely-keskus maksaa myönnetyn tuen hankkeelle. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt periaatteen, jonka mukaisesti kunta voi myöntää leader-hankkeita toteuttaville yhdistyksille välirahoitusta, mikäli hanke on saanut Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry:n puoltavan esityksen. Välirahoituksen myöntäminen on delegoitu kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan seuraavilla reunaehdoilla: 1. Asia käsitellään yhdistyksen kirjallisesta hakemuksesta, johon tulee liittää hankesuunnitelma, hankkeen rahoitussuunnitelma sekä lainan takaisinmaksusuunnitelma ja yhteyshenkilön tiedot; 2. voi harkintansa mukaan myöntää Luumäkeläiselle rekisteröidylle yhdistykselle lainaa osin tai kokonaan Luumäellä toteuttavan hankkeen rahoittamiseen; 3. huomioi yhdistyksen kyvyn toteuttaa kyseistä hanketta sekä hankkeen tärkeyden paikkakunnan kehittämisen kannalta; 4. Laina-aika on enintään 24 kk; 5. Lainamäärä on enintään euroa/hanke; 6. Lainasta ei peritä korkoa;

5 Lainalle ei vaadita erillistä vakuutta, mutta yhdistyksen tulee sitoutua maksamaan laina takaisin Ely-keskuksen maksamasta hankerahasta hyväksytyn lyhennysohjelman mukaisesti; 8. Lainasta peritään 30 euron suuruinen käsittelymaksu. : päättää myöntää Luumäen Taideseura ry:lle lyhytaikaisen lainan siihen saakka, kunnes Ely-keskus maksaa hankkeelle myönnetyn tuen esitettyjen reunaehtojen mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 126 VUOKRASOPIMUKSEN TÄYDENNYS LUUMÄEN KUNTA/SANELKO OY Khall. 68 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Sanelko Oy hakee kunnalta rakennuslupaa kunnalta vuokraamalleen Luumäen kunnan Koskelan kylässä sijaitsevalle kiinteistölle toteutettavaan tuotantorakennuksen laajentamiseen. Voimassa olevaan vuokrasopimukseen on tarkoituksenmukaista täsmentää sopimusehtoja. Sopimukseen kirjataan seuraavan sisältöinen täydennys vuokraehtoihin: Vuokralainen on oikeutettu omalla kustannuksellaan suorittamaan vuokratilojen mahdolliset laajennustyöt ehdolla, että kunta on niistä tietoinen ja hyväksyy ne. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrasuhteen päättyessä saada korvausta sopimuksen kohteen arvoa nostaneista laajennuksista. : päättää hyväksyä edellä mainitun täydennyksen vuokrasopimukseen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 127 PÄÄKIRJANPITÄJÄN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 69 Valmistelija: kunnankamreeri Tarja Haikonen p on kokouksessaan valinnut kunnan pääkirjanpitäjän virkaan Helena Peräkasarin. Kunnanhallituksen tekemä päätöksen oikaisuvaatimusaika on päättynyt , joten päätös on lainvoimainen. Helena Peräkasari on saapuneella kirjeellä ilmoittanut ottavansa pääkirjanpitäjän viran vastaan Pääkirjanpitäjä on sijoitettu KVTES:n palkkaryhmään I 01TOI010. päättää vahvistaa pääkirjanpitäjän tehtäväkohtaiseksi palkaksi e/kk. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 128 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS Khall. 70 Valmistelija: kunnankamreeri Tarja Haikonen p Kunnan tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolaissa ja kuntalaissa. Kuntalain 68 :n mukaan Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 68a :n mukaan Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Toimintakertomus on osa kunnan tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen sisällön painopiste onkin kunnan ja kuntakonsernin taloutta koskevissa tiedoissa. Toimintakertomuksen on myös tyydytettävä valtion viranomaisten kunnan tilinpäätösvuotta koskevat tietotarpeet sekä annettava kunnan asukkaille ja sidosryhmille selkeä kuva toiminnan ja talouden kehityksestä. Kuntalain 69 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Jos kunnan taseessa on alijäämää, kunnanhallituksella on velvollisuus toimintakertomuksessa esittää selonteko talouden tasapainotuksesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja erillisen toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa otettava kantaa tilikauden tulokseen ja tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tili-

9 129 kauden tuloksella tarkoitetaan kunnan tuloslaskelmasta ilmenevää tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai siirtää muuhun vapaaseen pääomaan. Valtuusto päättää tuloksen käsittelystä tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Tilikauden tuloksen käsittelyn osalta todetaan seuraavaa: Kokouksessaan kunnanhallitus päätti, että vuoden 2011 tilinpäätöksen positiivisesta tuloksesta tehdään euron investointivaraus kirjastohankkeeseen. Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on kirjattu kokonaisuudessaan toimintakertomuksen lla 47. Kunnan tilinpäätös vuodelta 2011 on valmistunut ja esitetään nyt pidettävässä kokouksessa kunnanhallituksen allekirjoitettavaksi. Toimintakertomus vuodelta 2011 on otettu oheiseksi liitteeksi. Toimintakertomukseen sisältyvät kaikki olennaiset tilinpäätöstiedot myös kuntakonsernin osalta, joten tilinpäätöstietoja ei ole erikseen jäljennetty esityslistan liitteeksi. Tilinpäätöksen tarkemmat liitetiedot ovat tarvittaessa nähtävänä kokouksessa. Vuoden 2011 tilikauden tulos on ,10 euroa. päättää allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen sekä jättää tilit ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettaviksi Merkittiin, että kunnanjohtaja Anne Ukkonen selosti vuoden 2011 tilinpäätöstä. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja tilinpäätös allekirjoitettiin.

10 130 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN Ymp.ltk. 8 Valmistelija: rakennustarkastaja Eero Henttu p Luumäen kunnan voimassaoleva rakennusjärjestys on hyväksytty Yleinen käytäntö on, että rakennusjärjestystä tarkastellaan äännöllisin väliajoin. Naapureina olevissa kaupunkikunnissa rakennusjärjestykset ovat jo työn alla ja alustavaa keskustelua uudistustyöstä on käyty naapureina olevien maaseutukuntien kanssa. Tavoitteena on saada yleissisällöltään yhteneväinen rakennusjärjestys kaikkiin maaseutukuntiin ( Taipalsaari, Lemi, Suomenniemi, Savitaipale ja Luumäki ). Rakennusjärjestyksen uudistaminen aloitetaan maankäyttö- ja rakennus lain 63 :n mukaisella osallistumis ja arviointisuunnitelman laadinnalla. Suunnitelmassa arvioidaan rakennusjärjestyksen vaikutukset, osalliset ja alustava aikataulu. Esittelijä: rakennustarkastaja Eero Henttu Ympäristölautakunta päättää käynnistää rakennusjärjestyksen uudistustyön, tavoitteena uudistettu rakennusjärjestys, joka otettaisiin käyttöön vuoden 2012 alusta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ymp.ltk. 38 Valmistelija: vs. rakennustarkastaja Antti Tuuva puh Rakennusvalvonta on aloittanut Luumäen kunnan rakennusjärjestyksen uusimisen. Uusimistyötä on tehty yhteistyössä Savitaipaleen ja Lemin kuntien kanssa. Alkuperäisen tavoitteen mukaan uusimistyöhön oli tarkoitus osallistua myös Suomenniemen ja Taipalsaaren kunnat, mutta ne jättäytyivät pois yhteistyöstä. Yhteistyön tuloksena on syntynyt samalla periaatteella laaditut ja lähes samansisältöiset, jokaisen kunnan erityispiirteet huomioon ottavat rakennusjärjestysluonnokset kaikkiin kolmeen kuntaan.

11 131 Esittelijä: vs. rakennustarkastaja Antti Tuuva Ympäristölautakunta hyväksyy päivätyn rakennusjärjestysluonnoksen sekä sitä vastaavan päivätyn osallistumis- ja arviointi-suunnitelman sekä laittaa ne yleisesti nähtäville MRL 62 :n mukaisesti 30 päivän ajaksi ja pyytää niistä lausunnot OAS:ssa mainituilta tahoilta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ymp.ltk. 19 Valmistelija: rakennustarkastaja Antti Tuuva puh Rakennusjärjestyksen (liite 1) uusimistyön valmistelua on jatkettu yhteis-työssä Lemin ja Savitaipaleen kuntien kanssa. Luumäen kunnan rakennusjärjestysluonnos sekä osallistumis- ja arviointi-suunnitelma on ollut nähtävillä välisenä aikana kirjastossa, teknisessä toimistossa sekä kunnan internet illa. Kuulutus on julkaistu Luumäen Lehdessä Rakennusjärjestysluonnoksesta ei tullut huomautuksia. Viranomaisneuvottelut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa on käyty Kouvolassa. Neuvotteluissa sovitut muutokset ja lisäykset on otettu ehdotuksessa huomioon. Pieniä tarkistuksia teksteissä ja pinta-aloissa ym. on tehty yhteispalaverissa Savitaipaleella pidetyssä tilaisuudessa. Esittelijä: rakennustarkastaja Antti Tuuva Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle päivätyn rakennusjärjestysehdotuksen hyväksymistä ja yleisesti nähtäville laittamista MRL 6 :n mukaisesti 30 päivän ajaksi, jonka aikana kuullaan viranomaisia ja osallisia.

12 132 ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi päätettiin korjata 7 siten, että toimenpideilmoituksella hyväksyttäväksi tulisijattoman talousrakennuksen enimmäiskooksi muutetaan 15 m2. Khall. 71 päättää hyväksyä päivätyn rakennusjärjestysehdotuksen esitetyllä 7 korjauksella ja asettaa sen yleisesti nähtäville. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 133 JURVALANHARJU-LEPOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Khall. 19 Valmistelija: kunnankamreeri Tarja Haikonen p on kokouksessaan päättänyt keskeyttää v käynnistetyn Jurvalan asemakaavan muutosprosessin. Samalla kunnanhallitus päätti käynnistää kaavallisen tarkastelun liitteenä olevan OAS:n tarkoittamalla laajemmalla alueella. Kaavoitusprosessiin sisällytetään aiemman kaavaehdotuksen mukaiset maanomistajien toivomukset koskien Outi Turpeisen, Rauno Rönnbergin, Lasse Nihtilän, Pirkko Nihtilän, Juha Kuninkaan ja Hannu Junton omistamia tiloja 1:359, 1:240, 1:230 ja 1:229 Suunnittelualue sijaitsee Jurvalan taajamassa Kivijärven rannalla. Pääosa alueesta on asemakaavan mukaisesti rakennettua pientaloaluetta. Lepolan alue Kivijärven pohjukassa on uimaranta- ja ulkoilualuetta. Tekninen johtaja on viranhaltijapäätöksellään hyväksynyt kaavoittajaksi Karttaako Oy:n/DI Pertti Hartikaisen. Kaavoittaja on toimittanut kunnanhallituksen käsiteltäväksi liitteeksi otetun päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, Jurvalan Laukuslahden luontoselvityksen 2011, Luontoselvitys Metsänen (sisältää myös liito-oravaselvityksen) sekä Jurvalanharjun pienten asemakaavamuutosten luontoselvitykset, JS-Enviro Oy, Juha Saajoranta. Tekninen johtaja Harri Liikanen on kutsuttu kunnanhallituksen kuultavaksi tämän asian kohdalla. päättää 1. käynnistää asemakaavamuutoksen ja laajennuksen koskien Jurvalanharju-Lepolan aluetta 2. hyväksyä kaavan laatijaksi teknisen johtajan viranhaltijapäätöksen mukaisesti Karttaako Oy/DI Pertti Hartikaisen

14 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja toimittaa OAS:in osallisille viranomaisille, joita ovat - Luumäen kunnan tekninen lautakunta - Luumäen kunnan ympäristölautakunta - Kaakkois-Suomen ELY-keskus - Etelä-Karjalan liitto - Etelä-Karjalan museo - Museovirasto - Kymenlaakson Sähkö Oy 4. päättää toimittaa kirjeen kaavoituksen aloittamisesta naapuritilojen omistajille Samalla kunnanhallitus toteaa, että kunta vastaa kaavoituskustannuksista kaikilta osin Merkittiin, että tekninen johtaja Harri Liikanen oli kunnanhallituksen kuultavana tämän asian kohdalla. Asian käsittelyn aikana kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksen kohdan 4 kuuluvaksi seuraavasti: 4. päättää toimittaa kirjeen kaavoituksen aloittamisesta laajennusalueen naapuritilojen omistajille. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 46 Valmistelija: kunnankamreeri Tarja Haikonen p Kaavan laatija Pertti Hartikainen / KARTTAAKO OY on toimittanut kunnanhallituksen käsittelyä varten liitteeksi otetun kaavaluonnoksen. Kaavaselostus toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille myöhemmin. Tekninen johtaja on kutsuttu kunnanhallituksen kuultavaksi tämän asian kohdalla.

15 135 päättää asettaa kaavaluonnoksen MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää lausunnot luonnoksesta osallisilta viranomaisilta, joita ovat - Luumäen kunnan tekninen lautakunta - Luumäen kunnan ympäristölautakunta - Kaakkois-Suomen ELY-keskus - Etelä-Karjalan liitto - Etelä-Karjalan museo - Museovirasto - Kymenlaakson Sähkö Oy - Etelä-Karjalan pelastuslaitos Merkittiin, että kunnan tekninen johtaja Harri Liikanen oli kunnanhallituksen kuultavana klo tämän asian johdosta. Asian käsittelyn aikana kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Kari Metsäkallio esitti, että asia jätetään pöydälle ja että ennen seuraavaa kunnanhallituksen kokousta tulisi neuvotella vielä maanomistajien kanssa. Kunnanhallituksen jäsen Terttu Väkevä kannatti Metsäkallion esitystä. päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Khall. 72 Kunnanhallituksen tarkoittama neuvottelu maanomistajien kanssa pidettiin Pirkko ja Lasse Nihtilä jättivät päivätyn KH:lle osoitetun kirjelmän, jossa esitetään, että Jurvalanharju-Lepolan alue otetaan mukaan Kivijärven rantaosayleiskaavaan ja poiste-taan virkistysalueet koskien tiloja Järvirinne 1:359, Kotiranta 1:240, Juntto 1:230 ja Rinne 1:229 ja tämän jälkeen palataan asemakaavamuutoksiin. Kaavan laatija on antanut esitykseen päivätyn vastineen, jossa ei puolleta asemakaavoituksen keskeyttämistä.

16 136 Tekninen johtaja Harri Liikanen ja kaavan laatija Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä on kutsuttu kokoukseen kuultavaksi tämän asian johdosta. päättää, 1. asemakaavoitusta ei keskeytetä maanomistajalta tulleen kirjelmän johdosta 2. asettaa kaavaluonnoksen MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää lausunnot luonnoksesta osallisilta viranomaisilta, joita ovat Luumäen kunnan tekninen lautakunta Luumäen kunnan ympäristölautakunta Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan museo Museovirasto Kymenlaakson Sähkö Oy Etelä-Karjalan pelastuslaitos Merkittiin, että kaavoittaja Pertti Hartikainen / Karttaako Oy:stä ja tekninen johtaja Harri Liikanen olivat kunnanhallituksen kuultavana tämän asian kohdalla klo Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Päivi Kärmeniemi ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta klo ryhdyttäessä käsittelemään tätä asiaa. Asian käsittelyn aikana esittelijä teki seuraavan sisältöisen muutetun päätösehdotuksen: Muutettu päätösehdotus (muutos kohdassa 2 kursiivilla): päättää, 1. asemakaavoitusta ei keskeytetä maanomistajalta tulleen kirjelmän johdosta 2. asettaa kaavoittajan kokouksessa esittämällä yhden tontin laajennuksella päivitetyn kaavaluonnoksen MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää lausunnot luonnoksesta osallisilta viranomaisilta, joita ovat

17 137 Luumäen kunnan tekninen lautakunta Luumäen kunnan ympäristölautakunta Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan museo Museovirasto Kymenlaakson Sähkö Oy Etelä-Karjalan pelastuslaitos ehdotus hyväksyttiin. Kari Metsäkallio jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

18 138 LAUSUNTO LEMIN KUNNAN RAKENNUSJÄJRESTYSEHDOTUKSESTA Khall. 73 Valmistelija: kunnankamreeri Tarja Haikonen p Lemin kunta on valmistellut rakennusjärjestyksen ehdotusta ja Lemin kunnanhallitus on päättänyt asettaa rakennusjärjestyksen ehdotuksen nähtäville MRA 6 :n mukaisesti väliseksi ajaksi. Lemin kunnanhallitus on pyytänyt Luumäen kunnalta lausuntoa rakennusjärjestyksen ehdotuksesta mennessä. käsittelyä varten asian johdosta on pyydetty ja saatu teknisen osaston lausunto, jossa ei ole huomauttamista liitteeksi otetusta Lemin kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta. Teknisen osaston lausunto on otettu oheiseksi liitteeksi. päättää ilmoittaa lausuntonaan Lemin kunnanhallitukselle, ettei Luumäen kunnalla ole huomautettavaa lausunnolle lähetetystä Lemin kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 139 LIIKEHUONEISTOJEN JA VASTAAVIEN VUOKRIEN TARKISTAMINEN LUKIEN Khall. 74 Valmistelija: kunnankamreeri Tarja Haikonen p Oheiselle liitteelle on koottu tiedot kunnan yrityksille ja yhteisöille vuokraamista toimitiloista. Luettelo sisältää ne toimitilat, joiden vuokraa ei tarkisteta indeksiehtojen mukaisesti, vaan kiinteistökustannusten nousua vastaavasti. Tekniseltä osastolta saadun selvityksen mukaan kiinteistökustannusten nousua vastaava korotus on 3,00 % kuukauokrasta laskettuna. Liitteestä käy selville nykyinen vuokra, vuokra (jos korotus on esityksen mukainen) sekä korotuksen vaikutus kuukauokraan. päättää hyväksyä kunnalta vuokrattujen liike- ym. toimitilojen vuokrantarkistukset lukien oheisen liitteen mukaisina. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 140 KUNTA-ALAN SOPIMUSTEN PALKANTARKISTUKSET Khall. 75 Valmistelija: kunnankamreeri Tarja Haikonen p Vuoden 2012 alusta lukien kunta-alan palkkoja tarkistettiin yleiskorotuksella, kertaerällä ja teknisten sopimuksessa paikallisella järjestelyerällä. Yleiskorotus on OVTES:ssa 1,6 % ja muilla sopimusaloilla 1,7 %. Kertaerä on kaikilla sopimusaloilla 150 euroa. Palkkojen yleiskorotukset samoin kuin kertaerät on maksettu tammikuussa normaaleina palkanmaksupäivinä. Teknisten sopimusalalla tulee alkaen jaettavaksi myös 0,4 %:n paikallinen järjestelyerä. Luumäen kunnassa jaettava erä on 164,65 e/kk (41.161,32 e * 0,4 %) Erien laskenta perustuu marraskuun 2011 palkkatietoihin. Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan paikallisen palkkausjärjestelmän puitteissa tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin. Neuvottelut henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa on käyty Neuvotteluissa ei saavutettu yksimielistä neuvottelutulosta, joten paikallinen järjestelyerä maksetaan tasasuuruisena prosentuaalisena yleiskorotuksena. Neuvottelupöytäkirja on otettu oheiseksi liitteeksi. päättää hyväksyä Teknisten sopimuksen 0,4 %:n järjestelyerän jakamisen lukien tasasuuruisena prosentuaalisena yleiskorotuksena. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 141 LUPAPYYNTÖ LUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMISEEN Khall. 76 Valmistelija: kunnankamreeri Tarja Haikonen p Sivistystoimenjohtaja Jorma Uusiheimala on jättänyt kunnanhallitukselle liitteeksi otetun kirjelmän, jossa pyydetään kunnanhallitusta myöntämään koululautakunnalle lupa täyttää Taavetin koulun luokanopettajan virka nro lukien vakinaisen viranhaltijan eläkkeelle siirtymisen johdosta. päättää myöntää koululautakunnalle luvan Taavetin koulun luokanopettajan viran nro 16 täyttämiseen lähtien nykyisen viranhaltijan eläkkeelle siirtymisen johdosta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 142 KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN JUHLALLISUUDET LUUMÄELLÄ Khall. 77 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Kansallista veteraanipäivää vietetään perjantaina Veteraanipäivää vietetään nyt 26. kerran tunnuksella Jälleenrakentamisen sankarit. Kuntien ja kuntayhtymien toivotaan osallistuvan päivän viettoon järjestämällä runsaasti erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Valtakunnallinen päätapahtuma on tänä vuonna Espoossa Veteraanipäivän juhlallisuuksia Luumäellä on järjestelty yhteistyössä Kulttuuripalvelu Kaiku ky:n kanssa. Juhlallisuuksiin kuuluu seppeleen lasku Kirkolla sankarihautamuistomerkillä. Tähän tilaisuuteen tulee nimetä kunnan edustaja. Varsinainen juhla järjestetään Taavetin koululla. Juhlapuheen pitää tänä vuonna lukiolaisten edustaja. päättää merkitä Kansallista veteraanipäivää koskevat järjestelyt tietoonsa saatetuiksi ja valita kunnan edustajan seppeleenlaskuun Kirkon sankarihautamuistomerkille juhlapäivänä klo ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnan edustajaksi valittiin kunnanjohtaja Anne Ukkonen.

23 143 LAUSUNTO KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUDELLE ARJA HIETAMIEHEN VALITUKSEN JOHDOSTA KOSKIEN VALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ Khall. 78 Valmistelija: tekninen johtaja Harri Liikanen Kokouksessaan Luumäen kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Luumäen rantaosayleiskaavan muutoksen. Arja Hietamies on Kouvolan hallinto-oikeudelle saapuneella valituksella hakenut muutosta mainittuun päätökseen vaatien, että mainittu valtuuston päätös käsitellään uudelleen tiealuetta koskevalta osalta. Hietamiehen valituskirjelmä on otettu oheiseksi liitteeksi. Kouvolan hallinto-oikeus pyytää Luumäen kunnanvaltuustoa antamaan Hietamiehen valituksen johdosta lausunnon mennessä ja liittämään asiakirjoihin valituksen alaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Luumäen kunnanhallituksen johtosäännön 4 :n 5.-kohdan perusteella selityksen antaminen valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen kuuluu kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan. päättää antaa Kouvolan hallinto-oikeudelle Arja Hietamiehen valtuuston päätökseen kohdistuvaan valitukseen liitteen mukaisen lausunnon. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 144 LAUSUNTO KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUDELLE JUHA MENTULAN YM. VALITUKSEN JOHDOSTA KOSKIEN VALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ Khall. 79 Valmistelija: tekninen johtaja Harri Liikanen Kokouksessaan Luumäen kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Puukylän asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Juha Mentula ym. on Kouvolan hallinto-oikeudelle saapuneella valituksella hakenut muutosta mainittuun päätökseen vaatien, että kaavaehdoissa tulee kieltää polttoaineen jakeluaseman sijoittuminen alueelle kaavaan merkityllä tavalla sekä Nikinojan täyttämisen mahdollisuus noin 100 metrin matkalta tulee poistaa kaavaehdoista kokonaan ja se tulee kieltää. Juha Mentulan ym. valituskirjelmä on otettu oheiseksi liitteeksi. Kouvolan hallinto-oikeus pyytää Luumäen kunnanvaltuustoa antamaan Juha Mentulan ym. valituksen johdosta lausunnon mennessä ja liittämään asiakirjoihin valituksen alaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Luumäen kunnanhallituksen johtosäännön 4 :n 5.-kohdan perusteella selityksen antaminen valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen kuuluu kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan. päättää antaa Kouvolan hallinto-oikeudelle Juha Mentulan ym. valtuuston päätökseen kohdistuvaan valitukseen liitteen mukaisen lausunnon. Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsenet Kari Metsäkallio ja Asmo Karhu eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja poistuivat kokoushuoneesta klo ryhdyttäessä käsittelemään tätä asiaa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kari Metsäkallio ja Asmo Karhu palasivat kokoushuoneeseen klo asian tultua käsitellyksi.

25 145 LAUSUNTO KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUDELLE UMACON OY:N VALITUKSEN JOHDOSTA KOSKIEN VALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ Khall. 80 Valmistelija: tekninen johtaja Harri Liikanen Kokouksessaan Luumäen kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Puukylän asemaakavan muutoksen ja laajennuksen. Umacon Oy on Kouvolan hallinto-oikeudelle saapuneella valituksella hakenut muutosta mainittuun päätökseen vaatien, että mainittu valtuuston päätös kumotaan perusteettomana ja ehdottaa, että kaava ulotetaan koskemaan myös Umacon Oy:n omistamaa tonttia. Umacon Oy:n valituskirjelmä on otettu oheiseksi liitteeksi. Kouvolan hallinto-oikeus pyytää Luumäen kunnanvaltuustoa antamaan Umacon Oy:n valituksen johdosta lausunnon mennessä ja liittämään asiakirjoihin valituksen alaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Luumäen kunnanhallituksen johtosäännön 4 :n 5.-kohdan perusteella selityksen antaminen valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen kuuluu kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan. päättää antaa Kouvolan hallinto-oikeudelle Umacon Oy:n valtuuston päätökseen kohdistuvaan valitukseen liitteen mukaisen lausunnon. Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsenet Kari Metsäkallio ja Asmo Karhu eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja poistuivat kokoushuoneesta klo ryhdyttäessä käsittelemään tätä asiaa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kari Metsäkallio ja Asmo Karhu palasivat kokoushuoneeseen klo asian tultua käsitellyksi.

26 146 LAUSUNTO KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUDELLE ILKKA MÖNKKÖSEN VALITUKSEN JOHDOSTA KOSKIEN VALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ Khall. 81 Valmistelija: tekninen johtaja Harri Liikanen Kokouksessaan Luumäen kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Puukylän asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Ilkka Mönkkönen on Kouvolan hallinto-oikeudelle saapuneella valituksella ja saapuneella valituksen täydennyksellä hakenut muutosta mainittuun päätökseen vaatien, että mainittuun päätökseen lisätään vaatimus suoja-aidasta ja metsäautotiestä. Mönkkösen valituskirjelmä on otettu oheiseksi liitteeksi. Kouvolan hallinto-oikeus pyytää Luumäen kunnanvaltuustoa antamaan Mönkkösen valituksen johdosta lausunnon mennessä ja liittämään asiakirjoihin valituksen alaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Luumäen kunnanhallituksen johtosäännön 4 :n 5.-kohdan perusteella selityksen antaminen valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen kuuluu kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan. päättää antaa Kouvolan hallinto-oikeudelle Ilkka Mönkkösen valtuuston päätökseen kohdistuvaan valitukseen liitteen mukaisen lausunnon. Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsenet Kari Metsäkallio ja Asmo Karhu eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja poistuivat kokoushuoneesta klo ryhdyttäessä käsittelemään tätä asiaa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kari Metsäkallio ja Asmo Karhu palasivat kokoushuoneeseen klo asian tultua käsitellyksi.

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÖYTÄKIRJA 312 Kokousaika Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Käsitellyt asiat nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 klo 14.00 16.15. Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 8.30 9:51 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 231 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 232 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5.3.2012 Käsiteltävät asiat 38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 39. kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 1.6.2015 klo 18.15 20.15 Isonkyrön

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot