SISÄLLYS. N:o 855. Valtioneuvoston asetus. maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 855. Valtioneuvoston asetus. maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2000 N:o 855 SISÄLLYS N:o Sivu 855 Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta N:o 855 Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2000 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, kumotaan 21 päivänä kesäkuuta 2000 maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 31 :n 4 momentti, muutetaan 14, 16 :n 1 momentti, 25 :n otsikko, 26 :n 1, 4 ja 5 momentti, 28 :n 1 momentin johtolause ja 1 kohta, 31 :n 3 momentti, 35 :n 2 ja 3 momentti, 36 :n 2 momentin 2 kohta, 45, 47 :n 4 momentti, 48 :n otsikko sekä 2 ja 4 momentti, 49 :n 4 momentti, 50 :n 2 momentti, 51 :n 1 momentin johtolause, 52, 53 :n 1 momentti, 56 58, 60 :n 1 momentti, 62 :n 1 momentti, 63 :n 1 momentti, 65, 79 :n 2 momentti, 82 :n 2 momentti, 89 :n 1 ja 2 momentti, 92 :n 1 momentti, 94, 97, 100 :n 2 momentti ja 103 :n 1 momentti sekä lisätään 27 :ään uusi 2 momentti, 46 :ään uusi 2 momentti, 48 :ään uusi 5 momentti, asetukseen uusi 48 a, 83 :ään uusi 4 momentti, asetukseen uusi 15 a luku ja 103 :ään uusi 4 momentti seuraavasti: 14 Yrityskoko ja toimiala eräissä tapauksissa Jos kysymys on rakennerahastojen yleisasetuksen 20 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista maaseudun yhteisöaloitetta koskevaan ohjelmaan sisältyvästä toimenpiteestä, rahoituslain 10 :n 3 momentissa tarkoitettu yritys voi työllistää enintään viittä henkilö

2 2230 N:o 855 työvuotta vastaavasti. Yrityksen tulee lisäksi täyttää rahoituslain 3 :n 1 momentissa säädettyä toimialaa sekä tämän asetuksen 11 :n 2 momentissa ja 12 :ssä säädettyjä edellytyksiä lukuun ottamatta muut tuettavalle maaseutuyritykselle rahoituslaissa ja tässä asetuksessa säädetyt edellytykset. Jos kysymys on muuhun yhteisöaloiteohjelmaan sisältyvästä toimenpiteestä, yrityksen tulee täyttää rahoituslain 3 :n 1 momentin 1 kohdassa tai lain 3 :n 2 momentissa tarkoitetut edellytykset. Jos yhteisön rahoitusosuuden myöntävä viranomainen ei kuulu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan viranomaisiin, kansallisen rahoitusosuuden saa myöntää ainoastaan ehdoin, että yhteisön rahoitusosuus myönnetään samoin edellytyksin ja tukiehdoin. 16 Kirjanpitovelvollisuus Tuki myönnetään ehdolla, että tuen saaja pitää tämän asetuksen mukaisesta tuettavasta hankkeesta tai, jos kysymys on toimintaan myönnetystä tuesta, toiminnastaan erillistä kirjanpitoa. Erillistä kirjanpitovelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos tuettava hanke tai toiminta liittyy tuen saajan liiketoimintaan tai muuhun toimintaan ja toiminta tai hankkeen toteuttaminen sekä niiden rahoitus on mahdollista esittää kyseisen elinkeinonharjoittajan, yrityksen tai muun yhteisön kirjanpidossa omalla tilillään siten, että tilinpidon valvominen on vaikeudetta mahdollista. Tuen saajan on säilytettävä kaikki tuettavan toiminnan toteuttamiseen liittyvät tositteet niin, että niiden tutkiminen on vaikeudetta mahdollista. Kirjanpito on pidettävä siten, kuin kirjanpitolaissa (1336/1997) säädetään. Jos elinkeinonharjoittaja tai yhtiö ei kirjanpitolain mukaan ole kirjanpitovelvollinen eikä muualla laissa säädetä erikseen siitä, miten asianomaisessa tapauksessa kirjanpito on pidettävä, kirjanpidossa on soveltuvin osin noudatettava kirjanpitolain mukaisia periaatteita. 25 Ympäristö, hygienia ja eläinten hyvinvointi 26 Investointituen enimmäismäärä maatilalla toteutettavissa investoinneissa Tukea maatilalla toteutettavaan investointiin voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävien kustannusten määrästä. Tukea maa- ja metsätaloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin liittyvään investointiin voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävien kustannusten määrästä. Tukea 1 4 momentissa tarkoitettuihin investointeihin voidaan myöntää hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin vain siltä osin, kuin kustannukset eivät ylitä euron määrää tai, jos kysymys on puutarhatalouteen liittyvästä investoinnista, euron määrää. Jos investointiin osallistuu vähintään kolme maaseutuyritystä tai kysymys on 11 :n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta organisaatiosta, jossa on vähintään kolme osakasta, tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärä voidaan korottaa kaksinkertaiseksi. 27 Investointituen enimmäismäärä muussa yritystoiminnassa Edellä 1 momentissa tarkoitettua tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden jalostusta tai markkinointia koskevaan investointiin. Tukea ei kuitenkaan myönnetä investointiin, jonka hyväksyttävät kustannukset ylittävät 25 miljoonaa euroa, eikä tuen enimmäismäärä voi ylittää 12 miljoonaa euroa. 28 Vähämerkityksinen tuki Tukea voidaan myöntää enintään

3 N:o euroa ja enintään 30 prosenttia hyväksyttävien kustannusten määrästä, jos muualla kuin maatilalla toteutettava investointi liittyy maaseutuyrityksen 1) maa- tai metsätaloustuotteiden toisen asteen jalostukseen, jolla tarkoitetaan muuta kuin perustamissopimuksen liitteen I mukaista jalostusta, taikka toisen asteen jalostustuotteiden markkinointiin; Maatilaa kohden voidaan myöntää yksi aloitustuki. Lukuun ottamatta aviopuolisoita tuki voidaan myöntää yhteisesti useammalle kuin yhdelle yrittäjälle vain, jos kunkin hakijan osuutta vastaava osa maatilasta yksinään täyttäisi 36 :n 2 momentin 2 kohdan mukaisesti elinkelpoisen maatilan edellytykset. Myönnettäessä tukea yhteisesti aviopuolisoille ei osuuksien elinkelpoisuutta tarkastella erikseen. Tukea voidaan lisäksi myöntää sellaiselle henkilölle, jonka aviopuolisolle jo on myönnetty tukea, jos hän ryhtyy harjoittamaan maatilataloutta puolisonsa maatilalle perustamassaan maaseutuyrityksessä, jota verotetaan erillisenä tulolähteenä ja jos yrittäjää ja maaseutuyritystä koskevat tuen myöntämisen edellytykset :ssä säädettyjä edellytyksiä lukuun ottamatta täyttyvät. Tässä luvussa sekä 22 :n 4 momenttia sovellettaessa aviopuolisoon rinnastetaan henkilö, jonka kanssa yrittäjä avioliittoa solmimatta jatkuvasti elää yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa. 31 Maatilojen tuettavat investoinnit Käytetyn koneen tai laitteen hankintaan voidaan myöntää tukea vain, jos: 1) koneen tai laitteen myyjä todistaa laitteen alkuperän ja vahvistaa, ettei hankintaan ole saatu avustusta tai julkista tukea missään vaiheessa luovutusta edeltävän seitsemän vuoden aikana; 2) koneen tai laitteen hinta ei ylitä sen markkina-arvoa tai hinta on pienempi kuin vastaavan uuden koneen tai laitteen hinta; ja 3) koneen tai laitteen tekniset ominaisuudet täyttävät tekniset vaatimukset toimenpiteen tai hankkeen toteuttamiseksi ja ne vastaavat asianmukaisia säännöksiä, määräyksiä ja standardeja. 35 Nuoren viljelijän aloitustuki 36 Tilanpidon aloittaminen Aloittamisajankohta ratkaistaan sen luovutuksen tai vuokrasopimuksen luonnoksen perusteella, jolla yrittäjä on saanut hallintaansa 2) maatilaan kuuluvasta jokaisesta rekisteritilasta vähintään puolet käsittävän määräosan siten, että a) luovutettu osuus maatilasta yksin täyttää elinkelpoisuuden edellytykset taikka osuus yhdessä luovutusta seuraavan kolmen vuoden kuluessa luovutettavan maatilan loppuosan kanssa täyttää elinkelpoisuuden edellytykset; ja b) loppuosan luovuttamisesta on annettu sitoumus yrittäjälle; 45 Muiden yritysten kiinteistön hankinta Tukea ei myönnetä rakentamattoman maan hankintaan muuhun tarkoitukseen kuin tavanomaiseen maatilatalouteen. Tukea kiinteistön tai sen osan hankintaan voidaan kuitenkin myöntää, mikäli hankitulla alueella oleva rakennus muodostaa valtaosan kiinteistön arvosta ja on tarpeen tämän päätöksen mukaisessa yritystoiminnassa ja tuen saaja esittää siihen erityisen päteviä perusteita. Tuki myönnetään maanostolainan ehdoin. Tukitasoon ja tuen enimmäismäärään sovelletaan, mitä 27 :ssä säädetään, tai, jos tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena, mitä 28 :ssä säädetään.

4 2232 N:o Maanhankinnan tukemisen edellytykset Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään, noudatetaan maanhankinnan tukemiseen 26 :ssä säädettyjä tukitasoja lukuun ottamatta soveltuvin osin, mitä 3 luvussa investointien tukemisesta säädetään. 47 Maaseutuyritysten ja muiden yritysten kehittämistuki Myönnettäessä tukea yksinomaan kansallisista varoista on lisäksi otettava huomioon, mitä kysymyksessä olevaa valtiontukea koskevassa yhteisön lainsäädännössä tai vastaavissa yhteisön suuntaviivoissa tai muissa määräyksissä tuen myöntämisestä säädetään tai määrätään. 48 Yrityksen pienimuotoisen kehittämishankkeen hyväksyttävät kustannukset ja tukitaso Jos yritys sijaitsee 27 :ssä tarkoitetulla kehitysalueella, 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu tuki voidaan myöntää viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Jos tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena, voidaan tukea 1 momentin prosentuaalisten enimmäismäärien estämättä myöntää 1 momentin mukaisiin tarkoituksiin enintään 75 prosenttia kehittämissuunnitelman mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Jos kehittämissuunnitelma koskee muita kuin perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettuja tuotteita, tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena noudattaen vähämerkityksisestä tuesta annetun komission tiedonannon ehtoja. Jos suunnitelma koskee kysymyksessä olevassa liitteessä I tarkoitettuja tuotteita, tukea enintään 2 vuoden hankkeeseen, joka täyttää maatalousalan valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen (2000/C 28/0002) 14 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetut edellytykset, voidaan myöntää yritystä kohden kolmen vuoden aikana enintään euroa. 48 a Yrityksen laajan kehittämishankkeen hyväksyttävät kustannukset ja tukitaso Yhden tai useamman yrityksen toteuttamaan tai yrityksiä hyödyttävään laajaan maataloutta koskevaan kehittämishankkeeseen, jota varten myönnettävän tuen määrä ylittää 48 :n 5 momentissa säädetyn enimmäismäärän, voidaan myöntää tukea enintään 90 prosenttia 48 :n 1 momentissa tarkoitetuista hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen saaja ja tuettava toimenpide täyttävät tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtiontuelle annettujen yhteisön puitteiden, sellaisina kuin ne ovat yhteisön tiedonannon (98/C 48/02) kohdassa 5.14 tarkoitetut edellytykset. 49 Yritystoiminnan käynnistystuki Tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena noudattaen vähämerkityksisestä tuesta annetun komission tiedonannon (96/C 68/09) ehtoja. 50 Kehittämishanke Yritystoimintaa koskevissa kehittämishankkeissa toiminnan tavoitteen tulee olla maataloutta hyödyttävä ja hyödyn hankkeen toteutumisesta kohdistua usealle rahoituslain 3 :n 1 momentin 1 kohdassa tai 3 :n 2 momentissa tarkoitetulle yritykselle. Tuki voi kohdistua myös paliskunnalle. Lisäksi tukea voidaan myöntää sellaiseen yritystoimintaa yleisesti hyödyttävään kehittämishankkeeseen, johon myönnetty tuki ei täytä perustamissopimuksen

5 N:o artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kielletyn valtiontuen edellytyksiä. 51 Tuen saajat Tukea voidaan myöntää kehittämishankkeen toteuttamiseen luonnolliselle henkilölle, useammalle luonnolliselle henkilölle yhdessä taikka yksityis- tai julkisoikeudelliselle yhteisölle tai säätiölle, jos: 52 Tuettavat kehittämistoimenpiteet Kehittämishankkeen tulee liittyä vähintään yhteen EY:n maaseudun kehittämisasetuksen 30 ja 33 artiklan mukaisista toimenpiteistä. Tukea voidaan myöntää 1) asuin- ja elinympäristöä sekä paikkakunnan asumisviihtyvyyttä sekä ympäristönsuojelua edistäviin kehittämishankkeisiin, jotka täyttävät rahoituslain 13 tai 15 :ssä säädetyt edellytykset ja jotka eivät ole tuloa tuottavia; sekä 2) sellaisiin maataloutta koskeviin kehittämishankkeisiin, jotka täyttävät tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevissa yhteisön puitteissa (96/C 45/06), sellaisina kuin ne ovat tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden muuttamisesta annetussa komission tiedonannossa (98/C 48/02), tarkoitetut edellytykset. 3) muuta kuin 2 kohdassa tarkoitettua maaseudun elinkeinotoimintaa koskevaan, erityisesti pieniä yrityksiä hyödyttävään kehittämishankkeeseen, jos se täyttää tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden (96/C 45/06) mukaisesti sellaisen toiminnan edellytykset, jota ei pidetä puitteiden 2 kohdan mukaisesti perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna valtiontukena; 4) muuta kuin 2 kohdassa tarkoitettua maaseudun elinkeinotoimintaa koskevaan, erityisesti pieniä yrityksiä hyödyttävään kehittämishankkeeseen, jos se täyttää koulutukseen myönnettävää tukea koskevien yhteisön puitteiden (98/C 334/10) mukaisesti sellaisen toiminnan edellytykset, jota ei pidetä puitteiden 14 kohdan mukaisesti perustamissopimuksen 87 artilan 1 kohdassa tarkoitettuna valtiontukena. Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kehittämishankkeen toteuttamisen on kokonaisuutena edistettävä yritystoimintaa alueella tai parannettava kehittämishankkeeseen osallistuvien yrittäjien ja yritysten toimintaedellytyksiä, vaikka yksittäinen tuensaaja toimisikin voittoa tuottamatta. Kehittämishankkeella tulee olla luonnollinen henkilö johtamassa hankkeen toteuttamista ja vastaamassa yhteydenpidosta tuen myöntävään viranomaiseen. Tukea ei saa myöntää toimintatukena. 53 Valtakunnallisia hankkeita koskevan tuen myöntämisen edellytykset Pelkästään kansallisin varoin voidaan tukea myös sellaisia kehittämishankkeita, joilla on valtakunnallista merkitystä ja jotka muutoin täydentävät Euroopan unionin osaksi rahoittamia toimenpiteitä. Tällaiseen hankkeeseen sisältyvillä toimenpiteillä tulee edistää rahoituslain 1 :ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumista. Tukea voidaan myöntää myös 65 :n 2 momentissa tarkoitettuihin tutkimuksiin 52 :n 2 momentin mukaisin edellytyksin. 56 Kehittämishankkeeseen sisältyvien investointien hyväksyttävät kustannukset Sen lisäksi, mitä 55 :ssä säädetään, tukea voidaan myöntää sellaisiin kehittämishankkeeseen liittyviin ja sen toteuttamiseksi tarpeellisiin käyttöomaisuushankintoihin ja niiden muutos- ja parannustöihin, jotka eivät liity yritystoimintaan ja joissa kysymyksessä on: 1) rakennusten rakentaminen, laajentaminen tai perusparantaminen;

6 2234 N:o 855 2) laitteiden ja koneiden hankinta; taikka 3) rakennelmat ja reitistöt. Tukea ei myönnetä rakentamattoman maan hankintaan. Tukea kiinteistön tai sen osan hankintaan voidaan kuitenkin myöntää, jos hankittavalla alueella oleva rakennus muodostaa valtaosan kiinteistön arvosta ja rakennus on tarpeen tämän asetuksen mukaisen kehittämishankkeen toteuttamiseksi ja tuen hakija esittää siihen erityisen päteviä perusteita. Edellä 53 :ssä tarkoitettuihin kehittämishankkeisiin ei saa myöntää 4 luvussa tarkoitettua investointitukea. Tukea tekniseen apuun voidaan myöntää ohjelmien toteuttamisen kannalta tarpeellisiin kustannuksiin siten, kuin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista yhteisrahoitettujen toimien tukikelpoisuuden osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1685/ säännössä säädetään. EMOTR:n varoja ei saa käyttää työvoima- ja elinkeinokeskusten tai maa- ja metsätalousministeriön virkamiesten palkkojen maksuun eikä sellaisten työntekijöiden palkkojen maksuun, jotka osallistuvat tavanomaisiin hallinnollisiin tehtäviin. EMOTR:n varoja ei saa käyttää muihinkaan hallinnollisiin menoihin. Kansallisista varoista teknistä apua voidaan käyttää määräaikaisiin, enintään kolmen vuoden työ- tai virkasuhteiden palkkakustannuksiin. 57 Tuen enimmäismäärä Tukea 52 :n 1 momentissa tarkoitettuihin kehittämishankkeisiin voidaan myöntää enintään 90 prosenttia kehittämishankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään määrä, joka on sovittu asianomaisessa ohjelmassa, jos tuki myönnetään osarahoitettuna. Kehittämishankkeeseen liittyviä esiselvityksiä toteutettaessa sekä tavoite 1 -ohjelmaa, alueellista maaseutuohjelmaa ja maaseudun yhteisöaloiteohjelmaa toteutettaessa teknisenä apuna voidaan tukea myöntää enintään 100 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi perustellusta syystä 53 :ssä tarkoitettuihin hankkeisiin voidaan myöntää tukea enintään 100 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Edellä 56 :ssä tarkoitettuihin investointeihin voidaan tukea myöntää enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. 58 Teknisen avun hyväksyttävät kustannukset 60 Asuntolaina Asuinrakennusta varten voidaan myöntää vain lainaan liittyvää tukea. Asuntolainaa voidaan myöntää rahoituslain 22 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin hankkeisiin asuntotilan hankintaa lukuun ottamatta tämän asetuksen 11 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun maataloutta harjoittavan yrittäjän lisäksi sille, jonka määräysvallan perusteella yhteisön katsotaan täyttävän 12 :ssä säädetyt edellytykset. Tuen saajan ja tuettavan maatilan tulee muilta osin täyttää 13, ja 25 :ssä säädetyt edellytykset ottaen huomioon, mitä 62 :ssä säädetään. Edellä 15 :ssä tarkoitetun taloudellisen elinkelpoisuuden osoittamiseksi riittää maksuvalmiuden selvittäminen. 62 Muusta ammatista saadut enimmäistulot Lainaan liittyvää tukea tai valtionlainaa rahoituslain 22 :n 1 ja 2 momentissa mainittuihin tarkoituksiin ei saa myöntää sille, jonka kokonaistulot ylittävät yhteensä euroa vuodessa. Jos hakijoina ovat aviopuolisot tai toinen heistä, vastaavat kokonaistulot eivät saa ylittää euroa vuodessa. Jos hakijana muutoin on useampi kuin yksi henkilö, otetaan huomioon eniten ansaitsevan tulot. Tätä pykälää sovellettaessa aviopuo-

7 N:o lisoon rinnastetaan henkilö, joka avioliittoa solmimatta jatkuvasti elää hakijan kanssa yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta. 63 Kokonaistulo Kokonaistulolla tarkoitetaan 62 :ssä asian vireilletuloajankohtaa edeltävässä viimeksi toimitetussa verotuksessa todettuja tulon hankkimisesta johtuneilla kustannuksilla vähennettyjä tuloja. Kokonaistuloissa otetaan kuitenkin huomioon todettavissa olevat tai arvioidut muutokset. 65 Tutkimusvarojen myöntäminen Maatilatalouden kehittämisrahaston maataloudelliseen tutkimustoimintaan vuosittain osoitetuista varoista voidaan myöntää tukea taloudellisiin, ympäristöön ja teknisiin kysymyksiin liittyviin, sosiaalisiin, hallinnollisiin ja oikeudellisiin tutkimuksiin ja selvityksiin, jotka koskevat maatilatalouden ja maaseudun pienyritystoiminnan kehittämistä sekä maatilatalouteen liittyvää rakentamista. Tukea saadaan myöntää myös tarpeelliseen kilpailu- ja koerakennustoimintaan. Lisäksi tukea voidaan myöntää maatilatalouden tai maatalousoikeuden tutkimukseen liittyvien kongressien järjestelykustannusten kattamiseen, jos kongressin vastuullinen järjestäjä on julkisyhteisö, aatteellinen yhdistys tai niitä vastaava yhteisö. Valtion talousarviossa maaseudun tutkimustoimintaan varatuista varoista voidaan tukea myöntää sellaisille tutkimushankkeille, joissa selvitetään maaseudun väestön, toimintatapojen, elinkeinojen ja maaseutuympäristön kehittämisen sosiaalisia, taloudellisia, hallinnollisia, alue- ja yhteiskunnallisia tai maatalousoikeuteen liittyviä kysymyksiä. Tukikelpoisiin kustannuksiin luetaan myös edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tutkimustulosten ja selvitysten julkaisemisesta ja kääntämisestä aiheutuvat hyväksyttävät kustannukset, jollei tutkimuksen julkaiseminen muutoin ole mahdollista 4 momentissa tarkoitetussa tiedonannossa tarkoitetulla tavalla. Tutkimusvarojen myöntämisen edellytyksenä on, että tutkimustulokset julkaistaan maaja metsätalousministeriön hyväksymällä tavalla siten, kuin tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden (96/C 45/06), sellaisena kuin se on tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden muuttamisesta annetussa komission tiedonannossa (98/C 48/02), 5 kohdan 1 alakohdan 3 luetelmakohdassa edellytetään ja että tutkimus muutenkin täyttää sanotun tiedonannon 5.14 kohdassa tarkoitetut edellytykset. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun tutkimushankkeen tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä sellaiset kohtuulliset kustannukset, jotka johtuvat tutkimusta varten palkatun henkilöstön palkoista, palkkioista ja matkoista, ostopalveluista, tarvikehankinnoista sekä sellaisista ylimääräisistä toimintamenoista, jotka ovat aiheutuneet tutkimukseen tarvitun yhteisön käyttö- tai vaihto-omaisuuden käyttämisestä. Tutkimukseen myönnettyä tukea ei saa käyttää perusinvestointeihin eikä tavanomaisiin kone- tai laitehankintoihin. Maatilatalouden kehittämisrahastosta tutkimusvaroja voidaan myöntää myös osaamiskeskusten toimintaa varten. Tutkimukseen voidaan myöntää tukea enintään 100 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään määrä, joka hakemuksen kohteena olevaan tutkimushankkeeseen tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden (96/C 45/06), sellaisena kuin se on tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtiontuelle annettujen yhteisön puitteiden muuttamisesta annetussa komission tiedonannossa (98/C 48/02, mukaan enintään voidaan myöntää. 79 Hakuaika Edellä 65 :ssä tarkoitettua maataloudellista tutkimushanketta tai 53 :ssä tarkoitettua valtakunnallista kehittämis- ja tutkimushanketta koskeva hakemus on jätettävä rahoitus-

8 2236 N:o 855 vuotta edeltävän lokakuun loppuun mennessä maa- ja metsätalousministeriölle. Erityisestä syystä hakemuksen saa jättää määräajan jälkeenkin, kuitenkin ennen tutkimuksen aloittamista. 82 Tuen myöntäminen Maa- ja metsätalousministeriö myöntää tuen 65 :n 1 momentissa tarkoitettuihin tutkimuksiin, 53 :ssä tarkoitettuihin valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin sekä 65 :n 2 momentissa tarkoitettuihin valtakunnallisiin maaseudun tutkimushankkeisiin, valtakunnallisiin hankkeisiin kuitenkin vasta saatuaan asiasta lausunnon 100 :ssä tarkoitetulta maaseutupolitiikan yhteistyöryhmältä. Työvoimaja elinkeinokeskuksen lisäksi maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää tukea 58 :ssä tarkoitettuihin kustannuksiin. 83 Avustuksen maksava viranomainen Avustuksen saa maksaa, vaikka tuen myöntäneen viranomaisen päätös ei olisikaan vielä lainvoimainen. Jos valituksen johdosta annetun lainvoimaisen tuki- tai maksatuspäätöksen mukaan avustuksesta maksettavissa oleva määrä poikkeaa jo maksetusta määrästä, on puuttuva avustus tai sen osa maksettava tuen saajalle mahdollisimman pian. maksetaan osoitettujen kustannusten mukaan vuosittain enintään kolmessa erässä mahdollinen ennakko mukaan lukien. Jos kehittämishanke sisältyy maaseudun yhteisöaloiteohjelmaan, maksatuskertoja voi kuitenkin mahdollinen ennakko mukaan lukien olla enintään neljä. Ennakkona voidaan maksaa enintään 30 prosenttia vuotuisesta avustuserästä. Toinen erä voidaan maksaa vasta, kun ensimmäistä ja toista erää vastaava osuus hankkeesta on toteutettu ja selonteko varojen käytöstä on toimitettu työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja valtakunnallisista hankkeista maa- ja metsätalousministeriölle. Viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja toimittaa määräajassa toiminnastaan, varojen käytöstä ja hankkeen toteutumisesta selvityksen tukipäätöksen ehtojen mukaisesti. Osarahoitetusta tuesta voidaan maksaa ennakkoa vain, jos tuen saaja on yksityisoikeudellinen yleishyödyllinen yhteisö ja ennakon maksamiseksi esitetään erityisiä perusteita. 92 Ohjausryhmä Kehittämishankkeen ja tarvittaessa muun hankkeen ohjausta ja seurantaa varten voidaan valita ohjausryhmä, jonka työvoima- ja elinkeinokeskus hyväksyy ja johon kuuluu työvoima- ja elinkeinokeskuksen edustajan lisäksi hankkeen muiden rahoittajien edustajia sekä hankkeen laajuus huomioon ottaen riittävä määrä asiantuntijoita. Ohjausryhmä jätetään kuitenkin pääsääntöisesti valitsematta, jos kehittämishankkeen kustannukset ovat enintään euroa. Mitä edellä säädetään työvoimaja elinkeinokeskuksesta, sovelletaan vastaavasti maa- ja metsätalousministeriöön, jos se myöntää tuen. 89 Kehittämishankkeeseen myönnetyn tuen maksatus Kehittämishankkeeseen myönnetty tuki 94 Vaikuttavuuden arviointi Edellä 27, 28 ja 45 :ssä sekä 7 ja 8 luvussa

9 N:o tarkoitettu tuki myönnetään ehdolla, että tuen saaja esittää tuetun toimenpiteen tai hankkeen toteuttamisesta selvityksen. Selvityksestä on käytävä ilmi, miten toimenpide tai hanke on toteutettu ja mitkä sen vaikutukset ovat. Selvitys on esitettävä kahden vuoden kuluessa tuen viimeisen erän maksamisesta tai lainan nostamisesta. Muista kehittämishankkeista tai tutkimuksista selvitys on toimitettava siten, kuin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella tarkemmin säädetään. Edellä 26, 29, 35, 44, 60 ja 61 :ssä tarkoitettujen tukien vaikuttavuutta seurataan tukijärjestelmäkohtaisilla otantaan perustuvilla arvioinneilla. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että otantaan valittu tuen saaja vastaa niihin kysymyksiin, joita arvioinnin tekijä tai hänen edustajansa tuen saajalle esittää. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on arvioitava myöntämiensä tukien vaikuttavuutta ja tuille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Koko tukijärjestelmän vaikuttavuuden arvioinnista vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään tarkemmin seurannan ja seurantaa varten suoritettavan otannan toteuttamistavasta ja seurattavista tiedoista. Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, maa- ja metsätalousministeriön on määräajoin sopivimmaksi katsomallaan tavalla ja sopivimmaksi katsomassaan laajuudessa tehtävä tai teetettävä arviointeja tässä asetuksessa tarkoitettujen tukijärjestelmien vaikuttavuudesta ja toimivuudesta. 15 a luku Valvonnan suorittaminen 94 a Tarkastettavien kohteiden valinta Maa- ja metsätalousministeriö valitsee vuosittain keskitetysti ne tuensaajat, joiden luona valvonta suoritetaan. Valinta tehdään pääsääntöisesti riskianalyysiin perustuvalla satunnaisotannalla. Maa- ja metsätalousministeriö voi tarvittaessa muun syyn perusteella suorittaa tai määrätä suoritettavaksi lisätarkastuksia. Työvoima- ja elinkeinokeskus voi myös omasta aloitteestaan tarvittaessa suorittaa tarkastuksia lisävalvontana. Lisäksi suoritetaan ne lisätarkastukset, joiden tekemistä yhteisöjen toimielimet edellyttävät. 94 b Valvonnan suorittaja Valvontaa ei saa suorittaa henkilö, joka on päättänyt tuen myöntämisestä tai hyväksynyt maksamisen tai muuten olennaisella tavalla vaikuttanut tarkastettavien kustannusten hyväksymiseen. Valvontaa suorittavalla henkilöllä tulee olla joko maa- ja metsätalousministeriön antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi tai rahoituslain 44 :n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen tai toimielimen antama valtakirja. Valvontapassi tai valtakirja on pyydettäessä esitettävä tuen saajalle tai tämän edustajalle ennen tarkastuksen aloittamista. Valvonnassa voidaan tarvittaessa käyttää apuna asiantuntijoita. Asiantuntijalla tulee olla valtuutus 2 momentissa tarkoitetulta viranomaiselta tai toimielimeltä. 94c Tarkastuksesta ilmoittaminen Kansallisesti rahoitettuja tukia valvontaotannan perusteella valvottaessa tarkastuksen ajankohdasta on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa tuen saajalle. Lisävalvonta voidaan suorittaa siitä etukäteen ilmoittamatta. Osarahoitettavia tukia valvottaessa noudatetaan, mitä 1 momentissa säädetään, ellei yhteisön lainsäädännöstä muuta johdu. 94d Tarkastuksen suorittaminen Tarkastus tulee pääsääntöisesti toteuttaa siten, että tuen saajalle tai hänen edustajalleen varataan tilaisuus olla läsnä tarkastusta suoritettaessa. Tarkastus on suoritettava sillä tavoin, että /119

10 2238 N:o 855 tarkastuksen perusteella voidaan todeta, ovatko tuen myöntämisen ja maksamisen edellytykset olleet olemassa sekä onko tukipäätöksen ehtoja noudatettu. Tarkastuksen tulee lisäksi käsittää sekä tuen saajan kirjanpidon, muiden asiakirjojen että tarvittaessa tuensaajan tietojärjestelmien tarkastuksen sillä tavoin ja siinä laajuudessa, kuin tuen asianmukaisen käytön varmistaminen edellyttää. Osarahoitettua tukea valvottaessa on tarkastettava ne seikat, jotka yhteisön lainsäädännössä ja valvontaa koskevissa määräyksissä edellytetään yhteisön tuen osalta tarkastettavaksi. Kansallista tukea valvottaessa on noudatettava soveltuvin osin samoja periaatteita. 94e Valvontapöytäkirja Tarkastuksen suorittamisesta on laadittava viipymättä pöytäkirja. Valvontapöytäkirjasta tulee riittävästi yksilöidä tarkastus, tarkastetut kohteet, tarkastustapa ja tarkastuksen keskeiset havainnot. Tarkastuksen suorittajan on allekirjoitettava valvontapöytäkirja. Tuen saajalle tai hänen edustajalleen on varattava mahdollisuus lausua käsityksensä tarkastuksesta ja saada se merkityksi pöytäkirjaan tai liitettäväksi siihen. Tuen saajalle on annettava jäljennös pöytäkirjasta, jonka saa lähettää postitse tavallisena kirjeenä. 94f Toimenpiteet valvonnan johdosta Valvontapöytäkirja on viipymättä toimitettava tukijärjestelmästä vastaavalle viranomaiselle sekä asianomaisen tuen myöntämistä ja maksamisesta vastanneelle viranomaiselle tai toimielimelle. Asianomaisen viranomaisen tai toimielimen on tarkastettava, antavatko valvontapöytäkirjassa esitetyt havainnot aihetta jatkotoimenpiteisiin, ja tarvittaessa ryhdyttävä asian edellyttämiin toimenpiteisiin. 97 Tuen hakemiseen liittyvä neuvonta Tukea myöntävien viranomaisten on annettava tarvittaessa sellaista yleistä tukijärjestelmiin liittyvää neuvontaa, jonka perusteella tuki- tai maksatushakemuksen tekeminen on mahdollista. Tukien myöntämisestä ja maksamisesta vastaavien henkilöiden tulee pääsääntöisesti välttää yksityiskohtaisten neuvojen antamista vireillä olevassa asiassa. 100 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän työ tehdään virkatyönä siltä osin, kuin työ tehdään ministeriössä tai sen tekee muu yhteistyöryhmän jäsenenä toimiva virkamies. Yhteistyöryhmän käyttöön voidaan osoittaa ministeriön vuotuisista toimintamenomäärärahoista vuosittain enintään määrä, joka vastaa kahta prosenttia valtakunnallisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osoitetusta määrärahasta. Yhteistyöryhmä voi käyttää varoja yhteistyöryhmän kokouspalkkioihin, matkakustannuksiin, muihin palkkioihin ja toimintamenoihin sekä sellaisten yhteistyöryhmän tarvitsemien osa- tai kokopäiväisten toimihenkilöiden määräaikaisiin palkkakustannuksiin, jotka toimivat yhteistyöryhmän tai jonkun sen teemaryhmän sihteerinä tai vastaavassa tehtävässä. Työnantajana on tällöin maa- ja metsätalousministeriö. Palkkiota tai palkkaa voidaan vain poikkeustapauksissa maksaa henkilölle, joka on virkasuhteessa tai muussa työsuhteessa valtioon. 103 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta Asetuksen 11 14, 15 :n 1 ja 2 momentti, 16 25, 4 11 luku, 67 71

11 N:o Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2000, 73 76, 14, 15, 15 a ja 16 luku, ja 103 :n 2 ja 3 momentti tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä marraskuuta Asetuksen 15 :n 3 ja 4 momentti, 72 ja 13 luku tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella erikseen säädettävänä ajankohtana. Sen estämättä, mitä 39 :n 3 momentissa säädetään, sovelletaan vuonna 2000 vireille tulleisiin hakemuksiin, mitä Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1750/1999 muuttamisesta annetun komission asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa säädetään. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa

12 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 855, 1 1 /2 arkkia OY EDITA AB, HELSINKI 2000 PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin Esko Leinonen Maaseutuvirasto Hevosjalostusliittojen toiminnanjohtajien ja ProAgrian neuvojien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 ALKUVOIMAA ALOITUSTUESTA Nuoren viljelijän aloitustuki helpottaa elinkeinon siirtymistä sukupolvelta toiselle ja takaa

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1176/2014 Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1176/2014 Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1176/2014 Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät 1.4.2009, Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja,

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015 MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015 Sivu 1 9.6.2015 ALKUVOIMAA ALOITUSTUESTA Nuoren viljelijän aloitustuki helpottaa elinkeinon siirtymistä sukupolvelta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 30.3.2015 LUONNOS Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä huhtikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 241/2015 Valtioneuvoston asetus. maatilan investointituen kohdentamisesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 241/2015 Valtioneuvoston asetus. maatilan investointituen kohdentamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 241/2015 Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään

Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään 1 Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään sellaisenaan. EU-osarahoitteiset tuet vaativat mm otantatarkastukset

Lisätiedot

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020. Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3.

Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020. Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3. Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020 Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3.2015 Lahti Esityksen sisältö Kehittämishanketuen hyväksyttävät kustannukset

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1199. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun lain voimaantulosta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 1199. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun lain voimaantulosta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000 N:o 1199 1201 SISÄLLYS N:o Sivu 1199 Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun lain voimaantulosta... 3201 1200

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

SISÄLLYS. N:o 111. Valtioneuvoston asetus. sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2005 N:o 111 115 SISÄLLYS N:o Sivu 111 Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetusta ostokerrasta

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen Arvoisa vastaanottaja, Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2006 N:o 715 721 SISÄLLYS N:o Sivu 715 Laki aravalain muuttamisesta... 2197 716 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 2199 717 Laki

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN, MAASEUDUN YRITYSTUEN JA TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUN HAKEMISESTA

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN, MAASEUDUN YRITYSTUEN JA TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUN HAKEMISESTA 1(5) MÄÄRÄYS Nro 53/15 Dnro 1189/54/2015 Voimassaoloaika 2.7.2015-31.12.2023 MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN, MAASEUDUN YRITYSTUEN JA TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUN HAKEMISESTA Maaseutuvirasto

Lisätiedot

1) maataloustuotteella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettuja maa- ja puutarhataloustuotteita;

1) maataloustuotteella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettuja maa- ja puutarhataloustuotteita; Valtioneuvoston asetus ruokaketjun toiminnan edistämisestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaisia asioita Ylitarkastaja Kirsi Perälä Maksupäätökset

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Faktaa Mansikasta Yhdistyksen johtavana ajatuksena toimia maaseutualueiden elinvoimaisuuden puolesta Yhdistyksen toimialue Sisä-Savo, Leppävirta, Varkauden

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

TARKASTUSHAVAINTOJA LEADER-RAHOITTEISISTA YRITYS- JA HANKETUISTA

TARKASTUSHAVAINTOJA LEADER-RAHOITTEISISTA YRITYS- JA HANKETUISTA Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 TARKASTUSHAVAINTOJA LEADER-RAHOITTEISISTA YRITYS- JA HANKETUISTA Leader-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 25.5.2012 suunnittelija Taru Niemelä Jatkotoimenpideyksikkö,

Lisätiedot

MAATILOJEN INVESTOINTITUET 2015-2020. Helmikuu 2016

MAATILOJEN INVESTOINTITUET 2015-2020. Helmikuu 2016 MAATILOJEN INVESTOINTITUET 2015-2020 Helmikuu 2016 Sivu 1 19.2.2016 MANNER-SUOMEN MAASEUTUOHJELMA 2014-2020 Maatilojen investointituet rahoitetaan osittain ohjelmasta 1) Ns. EU-osarahoitteisia tukia 2)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS

OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS OPET hankkeen loppuseminaari 5.11.2014 Ojituksesta ilmoittaminen Hankkeesta vastaavan on kirjallisesti ilmoitettava muusta kuin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1215. Laki. kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1215. Laki. kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1215 1221 SISÄLLYS N:o Sivu 1215 Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 175. Valtioneuvoston asetus. porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 175. Valtioneuvoston asetus. porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 175 176 SISÄLLYS N:o Sivu 175 Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta... 465 175 Valtioneuvoston

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Nuoren viljelijän aloitustuki

Nuoren viljelijän aloitustuki Nuoren viljelijän aloitustuki Pohjois-Karjalan ELY-keskus Mauri Räsänen 7.2.2013 1 Tuen saaja Tuen saaja on luonnollinen henkilö iältään hakemuksen vireille tulessa vähintään 18 vuotta ja (ennen kuin täyttää

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS Kevät 2015. Yleistä Suora tuki Aktiiviviljelijän määritelmä Rahoituskuri Täydentävät ehdot Suorien tukien 200 euron alaraja Maksetaan koko maassa Haetaan

Lisätiedot

Maaseudun yritystuet

Maaseudun yritystuet Maaseudun yritystuet Yritystuet ja kehittämishanketyypit Yritystuet Hanketuet Kehittämistuki -toimintaedellytykset / aloitettava - yritysryhmähanke - muu kehittäminen Käynnistystuki Yleishyödyllinen kehittämishanke

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS POROTALOUTEEN JA LUONTAISELINKEINOIHIN OTETTUJEN LAINOJEN VAPAAEHTOISESTA VELKAJÄRJESTELYSTÄ

VALTIONEUVOSTON ASETUS POROTALOUTEEN JA LUONTAISELINKEINOIHIN OTETTUJEN LAINOJEN VAPAAEHTOISESTA VELKAJÄRJESTELYSTÄ 18.6.2012 VALTIONEUVOSTON ASETUS POROTALOUTEEN JA LUONTAISELINKEINOIHIN OTETTUJEN LAINOJEN VAPAAEHTOISESTA VELKAJÄRJESTELYSTÄ 1. Asian tausta Ehdotetulla asetuksella säädettäisiin porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset Hankekoulutus 2011 Tuettava toiminta, hyväksyttävät Tuen myöntämisen edellytykset Hanke on valtakunnallisen sekä paikallisen ohjelman mukainen Hanke antaa hakijalle mahdollisuuden sellaisiin toimenpiteisiin,

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa

Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa #91949 Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä Heureka, Vantaa 12.2.2013 Seija Oikarinen ylitarkastaja, rakentaminen Maaseutuvirasto

Lisätiedot

Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit

Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit Kuopio 7.10.2014 Sanna Koivumäki Ruokaosasto/ Maaseudun kehittämisyksikkö Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 9.10.2014 Ruokaosaston tehtäväalueen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2002 N:o 755 761 SISÄLLYS N:o Sivu 755 kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta... 3727 756 perhe-eläkeasetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta.

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta. 1 (8) Nuoren viljelijän tuki (EU), kevään 2015 koulutuksen taustamateriaali 1. Tukiehdot Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Maatalouden peruskuivatuksen rahoitusmahdollisuudet

Maatalouden peruskuivatuksen rahoitusmahdollisuudet Maatalouden peruskuivatuksen rahoitusmahdollisuudet OJITUSTEN LUONNONMUKAINEN PERUSKUNNOSTUS SEMINAARI 29.10.2012 Ilkka Närhi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta 24.10.1997/947

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1023. Laki. Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1023. Laki. Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2000 N:o 1023 1028 SISÄLLYS N:o Sivu 1023 Laki Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2011. 986/2011 Laki. porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2011. 986/2011 Laki. porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2011 986/2011 Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan maatalouden rakennetuista annettua lakia muutettavaksi siten, että korkotukilainojen korkotukea

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta N:o 1019 1026 SISÄLLYS N:o Sivu 1019 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 4641 1020 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Pilkepäivä Airport Hotel 10.12.2014. Maaseutuohjelman Yritystuet uudelle ohjelmakaudelle v. 2014-2020. Asiantuntija Kalevi Hiivala POP ELY.

Pilkepäivä Airport Hotel 10.12.2014. Maaseutuohjelman Yritystuet uudelle ohjelmakaudelle v. 2014-2020. Asiantuntija Kalevi Hiivala POP ELY. Pilkepäivä Airport Hotel 10.12.2014 Maaseutuohjelman Yritystuet uudelle ohjelmakaudelle v. 2014-2020 Asiantuntija Kalevi Hiivala POP ELY Sivu 1 Yritystukitoimenpiteiden valmistelun tilanne ohjelma-asiakirjaa

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2014

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2014 NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2014 Pirkanmaan ELY-keskus Maaseutu ja energia Rahoituspäällikkö Heli Hantula p. 0295 036 044 Maatalousrahoituksen asiantuntija Mikko Teivaala p. 0295 036 108 Maksatusasiantuntija

Lisätiedot

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet Ohjelmakaudella 2007-2013 Pohjois-Savossa toimii kolme Leader -toimintaryhmää: Ylä-Savon Veturi ry www.ylasavonveturi.fi Kehittämisyhdistys Kalakukko ry www.kalakukkory.fi

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 15-5-2001 SG(2001) 288577 Asia: Valtiontuki/Ahvenanmaa (Suomi) Tuki nro N 189/2000 Investointituki Herra Ministeri, Suomen viranomaiset ilmoittivat tästä toimenpiteestä komissiolle

Lisätiedot

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAA 2007-2013 Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoituksen hakeminen. Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 6.6.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoituksen hakeminen. Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 6.6.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoituksen hakeminen Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton ja muiden liittojen roolit MY R Rahoittaja-rooli (hankkeiden valinta ja rahoituspäätöksen

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET

MAATALOUDEN RAKENNETUET MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki Mauri Räsänen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2015 ALKUVOIMAA ALOITUSTUESTA Aloitustuesta saat apua, kun aloitat viljelijänä ensimmäistä kertaa. Tuki helpottaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 557 563 SISÄLLYS N:o Sivu 557 Laki Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020

Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020 Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020 EU-tulotukikoulutus Kuopio 25.3.2015 Sivu 1 27.3.2015 Investoinnit viime ohjelmakaudella Pohjois-Savossa on rahoitettu viime ohjelmakauden aikana

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 Anne Juutilainen 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan alueellinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

1.5. Sovelletaanko toimenpidettä yrityksiin, jotka sijaitsevat

1.5. Sovelletaanko toimenpidettä yrityksiin, jotka sijaitsevat OSA III.12.P LISÄTIETOLOMAKE - TUKI VAIKEUKSISSA OLEVIEN YRITYSTEN RAKENTEIDEN UUDISTAMISEKSI: MAATALOUSALAN TOIMIJAT Tätä liitettä on käytettävä ilmoitettaessa maatalousalan rakentden uudistamiseksi myönnettäviä

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa

Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa #99622 Maaseutuviraston tehtäviä tuetun rakentamisen prosessissa Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä Oulu 20.2.2013 Seija Oikarinen ylitarkastaja, rakentaminen Maaseutuvirasto seija.oikarinen@mavi.fi

Lisätiedot