VOKKE Laajennettu jaosvetäjien kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOKKE Laajennettu jaosvetäjien kokous"

Transkriptio

1 1 VOKKE Laajennettu jaosvetäjien kokous MUISTIO Aika: tiistai klo Paikka: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Bulevardi 18, Helsingin yliopisto, seminaarihuone 2 Läsnä: Merja Ikonen - Varila Professori/Helsingin yliopisto/aikuiskasvatustieteen jaos Timo Saloviita Professori/Jyväskylän yliopisto/erityispedagogiikan jaos Arja Virta Professori/Turun yliopisto/historian ja yhteiskuntaopin jaos Pirjo Nuutinen Professori/Joensuun yliopisto/kasvatustieteen jaos Annikki Koskensalo Professori/Turun yliopisto/vieraiden kielten jaos Katri Sarmavuori Professori/Turun yliopisto/äidinkielen ja kirjallisuuden jaos Matti Meri Professori/Helsingin yliopisto/luokanopettajajaos Marja-Liisa Julkunen Professori/Joensuun yliopisto/luokanopettajajaos Maija Aksela Yliopistonlehtori/Helsingin yliopisto/matemaattis - luonnontieteellisten aineiden jaos Marjatta Vanhalakka Ruoho Professori/Joensuun yliopisto/opinto-ohjauksen jaos Taina Kaivola Koordinaattori/Helsingin yliopisto/ohjatun harjoittelun jaos Inkeri Sava Professori/Taideteollinen korkeakoulu/taideaineiden jaos Juhani Peltonen/ Professori/Turun yliopisto/taitoaineiden jaos Leena Kaukinen/ Professori/Helsingin yliopisto/taitoaineiden jaos Terttu Tuomi Gröhn Professori/Helsingin yliopisto, kotitaloustiede Eero Salmenkivi Assistentti/Helsingin yliopisto, uskonnon ja elämänkatsomustiedon jaos

2 2 1. Kokouksen avaus Annu Brotherus/ Yliopistonlehtori/Helsingin yliopisto, varhaiskasvatuksen jaos Aili Helenius Professori/Turun yliopisto, varhaiskasvatuksen jaos Jari Lavonen Professori/Helsingin yliopisto, fysiikka ja kemia Mauri Åhlberg Professori/Helsingin yliopisto, biologia Ritva Jakku - Sihvonen Dosentti, projektinjohtaja/helsingin yliopisto/vokke, kokouksen puheenjohtaja Leena Lehtimäki Tutkija/Helsingin yliopisto/vokke, kokouksen sihteeri Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. 2. Tiedotusasiat VOKKE tiedottaa pääosin sähköisesti (sähköposti ja www-sivut). Jaoksien tuottama materiaali (verkkojulkaisu) on tavoitteena saada verkkosivuille syyskauden 2004 aikana. Kieli- ja viestintäopinnot ovat aiheena marraskuussa neuvotteluk unnan kokouksessa. Teemasta alustaa Kielikeskusten koordinaatioryhmän puheenjohtaja Tuija Nikko. VOKKE -symposium 7.9., kuulemme mm. tutkinnonuudistuksen tilasta Ruotsissa. Tutkinnonuudistuksen aikataulu etenee siten, että tutkintojen tavoitteet ja rakenteet ovat valmiit syksyn 2004 aikana. Tästä eteenpäin alkaa pedagogisten innovaatioiden kehittäminen ja ydinaineskeskustelun syventäminen. Tämä merkitsee, että tuleva syksy on tärkeää jaosten työskentelyn aikaa. 3. Katsaus VOKKE - projektin jaosten tilanteisiin Kokouksen tavoitteena oli käydä läpi VOKKE - jaosten tilanne jaoksittain jaetun kokousmateriaalin pohjalta. Samalla käytiin keskustelua perusopetuksessa opetettavista aineista tutkinnonuudistuksessa: haasteista ja mahdollisuuksista. Jaoksilta toivottiin myös ideoita VOKKE työskentelyyn tulevalle vuodelle Luokanopettajajaos, pj. Matti Meri, varapj. Marja-Liisa Julkunen Jaoksessa on keskusteltu luokanopettajatutkinnon rakenteesta, tavoitteista ja ydinaineksesta. Eri yliopistoissa käytännön ratkaisut vaihtelevat. Jatkossa tavoitteena on keskustella, mikä tavoitteiden ja sisältöjen osalta on sellaista, mikä tyydyttää kaikkia

3 3 yliopistoja. Kehittämishaasteena ovat erityisesti monialaiset opinnot. Jaos toivoo yhteistä keskusteluseminaaria loka-marraskuun vaihteeseen. Ohjatun harjoittelun jaos, pj. Taina Kaivola Jaoksessa on keskusteltu sekä aineenopettajakoulutuksen että luokanopettaja-koulutuksen opettajan pedagogisista opinnoista. Praktikum -termi on korvattu sanalla ohjattu harjoittelu. Keskusteltiin aineenopettajien mahdollisuudesta tehdä ns. suppeampi, ainedidaktinen gradu. Käytännöt vaihtelevat eri yliopistoissa. Puheenjohtaja kertoi, että VOKKE konttorille tulleiden viestien perusteella lähes kaikki yliopistot tulevat noudattamaan opettajan pedagogisten opintojen suhteen VOKKEmallia opintopistettä. Tampereen yliopistossa mietitään erilaista ratkaisua. Opetusministeriö on korostanut, että opettajan pedagogisista opinnoista (60 opintopistettä) pitää pystyä osoittamaan tarkasti, miten opinnot sijoittuvat/muodostuvat tutkinnon rakenteeseen. Ajankohtaisia kysymyksiä opettajan pedagogisissa opinnoissa ovat mm., - Miten opintojen ohjaus on piilotettu opettajan pedagogisiin opintoihin? - Opetushallinto-käsite ei esiinny asetuksessa enää lainkaan? Virtuaalisista opettajan pedagogisista opinnoista on pidetty neuvottelu. Siihen osallistui eri yliopistojen aineenopettajakoulutuksesta vastaavia, KASVIn ja VOKKEn henkilöstöä sekä ministeriön edustajana Armi Mikkola. Valmistelutyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Helsingin yliopistosta professori Jari Lavonen. Kotitalousopettajan koulutus, Terttu Tuomi - Gröhn Terttu Tuomi - Gröhn kertoi, että kotitalousopettajankoulutus Helsingin yliopistossa seuraa Helsingin yliopiston aineenopettajakoulutus-ryhmän ratkaisuja. Tutkinnon yleinen rakenne ja tavoitteet on tehty, tällä hetkellä työstetään tutkintovaatimusten kirjallisuutta. Terttu Tuomi -Gröhn kertoi, että VOKKE -työssä on tarkasteltu sitä kasvatustiedettä, mikä jää aineenopettajan pedago gisten opintojen ulkopuolelle. Käsityönopettajan koulutus (tekstiili), Leena Kaukinen Leena Kaukinen kertoi käsityötieteen osalta, että työ etenee samalla tavoin kuin kotitaloustieteen puolella. Taitoaineiden jaos, pj. Juhani Peltonen Juhani Peltonen kertoi, että käsityökasvatuksen osalta tavoitteet ja rakenteet ovat valmiit. Ydinainesanalyysiä työstettiin juuri pidetyssä meriseminaarissa.

4 4 Taideaineiden jaos, pj. Inkeri Sava Inkeri Sava kertoi taideaineiden jaoksen työskentelystä. Jaoksessa ovat edustettuina kuvataide, musiikki ja tanssipedagogiikka, jotka kukin ovat omaleimaisia tieteenaloja ja tutkintorakenneuudistustyö etenee niissä eri tavoin. Taideaineilla on oma VOKKEseminaari Varhaiskasvatuksen jaos, Aili Helenius ja Annu Brotherus Aili Helenius ja Annu Brotherus esittelivät varhaiskasvatuksen jaoston toimintaa. Lastentarhanopettajan koulutuksen rakenteelle on hyväksytty VOKKE suositus, jota osa yliopistoista noudattaa sellaisenaan, osa ilmeisesti soveltaen. Varhaiskasvatuksella on VOKKE -seminaari Aili Helenius nosti esiin teeman pienten lasten opettajuus. Teemasta kaivattaisiin keskustelua. Liikunnan aineenopettajakoulutus jaos, pj. Pilvikki Heikinaro Johansson Liikunnan aineenopettajakoulutuksen osalta kokousmateriaalina jaettiin tutkinnon tavoitteet ja koulutuksen rakenne. Oppilaan- ja opinto-ohjaajan koulutus, jaoksen pj. Marjatta Vanhalakka- Ruoho Marjatta Vanhalakka - Ruoho esitteli oman jaoksensa toimintaa. Alan koulutusta järjestetään sekä Joensuun että Jyväskylän yliopistossa. Tutkintorakenne on valmis, tavoitteita ja ydinainesanalyysiä on työstetty eteenpäin. Historian ja yhteiskuntaopin jaos, pj. Arja Virta Arja Virta kertoi historian ja yhteiskuntaopin jaoksen työskentelystä. Keskeisiä haasteita alan opettajankoulutukselle on mm. se, että yhteiskuntaoppi on itsenäinen opetettava oppiaine. Matemaattis-luonnontieteelliset aineet jaos, pj. Erkki Sutinen Maija Aksela toimi kokouksessa jaoksen edustajana. Jaoksessa on edustettuina yhteensä kuusi perusopetuksen oppiainetta. Jaos on koonnut kandidaatin ja maisterin tutkinnon tavoitteet ja kehittämishaasteita. Tilanne on melko kirjava eri oppiaineissa ja eri yliopistoissa. Kokouksessa Mauri Åhlberg edusti biologiaa sekä Jari Lavonen fysiikkaa ja kemiaa.

5 5 Vieraiden kielten jaos, pj. Annikki Koskensalo Annikki Koskensalo edusti vieraiden kielten jaosta. Keskeisiä kehittämishaasteita vieraiden kielten opetuksessa ovat : 1. puhutun kielen ymmärtäminen ja yleensä puhutun kielen painotus, 2. näkökulma, että kieli on osa kulttuuria ja sidoksissa siihen, 3. kielen diskurssi-näkökulma. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon jaos, Eero Salmenkivi Eero Salmenkivi kertoi uskonnon ja elämänkatsomustiedon jaoksen toiminnasta. Yhteistyö on ollut kohtuullisen helppoa, sillä usko ntoa opetetaan vain Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Elämänkatsomustiedon asema opetettavana aineena on erilainen kuin uskonnon, siksi tämän oppiaineen työryhmä on kokoontunut osin erikseen luonteeltaan epävirallisena ryhmä nä. VOKKElle toimitettu materiaali löytyy VOKEN verkkosivulta. Äidinkielen ja kirjallisuuden jaos Jaoksen puheenjohtaja Pirjo Vaittinen Tampereen yliopistosta oli estynyt olemaan paikalla. Hän oli toimittanut materiaalia, joka jaettiin kokouksessa. Ainekohtaisilta jaoksilta odotetaan jatkossa ainedidaktisia/ainepedagogisia muistioita, joita yliopistot voisivat hyödyntää. Kasvatustieteen jaos, pj. Pirjo Nuutinen Pirjo Nuutinen esitteli kasvatustieteen jaoksen työskentelyä. Tutkintojen tavoitteet on laadittu ja syksyn 2004 tavoitteena on ydinaineksen työstäminen. Aikuiskasvatustieteen jaos, Merja Ikonen-Varila Aikuiskasvatustieteen jaoksen edustajana toimi Merja Ikonen - Varila. Jaoksella on VOKKE- keskusteluseminaari Erityispedagogiikan jaos, pj. Timo Saloviita Timo Saloviita kertoi, että erityispedagogiikan jaos kokoontuu VOKKE -symposiumin yhteydessä Jaosvetäjäkokouksessa esiin nousseita ideoita/toiveita VOKKElle Alakohtaisia seminaareja: Taito- ja taideaineiden yhteinen seminaari Kasvatustieteen jaos + ohjatun harjoittelun jaos + luokanopettajajaos yhteinen seminaari näille jaoksille

6 6 Erityispedagogiikan seminaari Opettajan pedagogisten opintojen seminaari, mukaan myös VIRPEDA - suunnitelman kehittäjiä, mahdollisesti Luokanopettajajaokselle yhteinen seminaari Uskonnon aineenopettajuutta käsittelevä seminaari Elämänkatsomustiedon, filosofian aineenopettajuuden kehittämistä/haasteita koskeva seminaari Asioita, joihin halutaan neuvottelukunnan kannanottoa: Opettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana? Pääaineena käytännöllinen filosofia valtiotieteellisessä tiedekunnassa (HY) nykyisin mahdollisuus auskultoida vain aikuisopetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot? Pienten lasten opettaja, pienten lasten opettajuus? Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat siirtyminen yliopistoon? 5. Muut mahdolliset asiat Muita asioita ei ollut. 6. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KOULUTUSPOLIITTISET LINJAUKSET... 1 3. OPETTAJANKOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET... 2 4. YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

OPETTAJUUS - KRIISISSÄ?

OPETTAJUUS - KRIISISSÄ? JULKAISUJA 5/2001 OPETTAJUUS - KRIISISSÄ? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 16.5.2001 keskustelutilaisuuden "Opettajuus - kriisissä?". Tilaisuudessa

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt Pirjo-Liisa Omar (toim.) Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-038-0 (painettu) ISBN 952-206-039-9 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA 0 Sisällysluettelo: Johdanto: Opettajakelpoisuus Suomessa... 2 Luokanopettajan kelpoisuus... 2 Aineenopettajan kelpoisuus... 3 EU/ETA:n ulkopuolisen opettajakoulutuksen rinnastaminen...

Lisätiedot

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 21, 2011 Riikka Jalonen LAPSEN oikeuksien SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lapsen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN 205 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN KANSLIAN JA LAITOSTEN YHTEYSTIEDOT Tiedekunnan kanslia 33014 Tampereen yliopisto Käyntiosoite: Ratapihankatu 55 Yliopiston vaihde, puh. (03) 355 111 Telefax (03) 3551

Lisätiedot

Pysähtyneisyyden aika Aineenopettajakoulutuksen akateeminen taival

Pysähtyneisyyden aika Aineenopettajakoulutuksen akateeminen taival Pysähtyneisyyden aika Aineenopettajakoulutuksen akateeminen taival Matti Rautiainen Johdanto: Aineenopettajakoulutuksen historian lyhyt oppimäärä Aineenopettajien systemaattinen opettajankoulutus syntyi

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Asia on mielettömän tärkeä 25.10.2011

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvoston päätös 11.9.2012 KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 ALKAEN Tutkintojen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen kuntoutuksen. asiakasyhteistyötoimikunta. joulukuu 31. asiakasyhteistyötoimikunnan toiminta 2012

Pohjois-Suomen kuntoutuksen. asiakasyhteistyötoimikunta. joulukuu 31. asiakasyhteistyötoimikunnan toiminta 2012 Pohjois-Suomen kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta joulukuu 31 2012 Pohjois-Suomen kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan toiminta 2012 Toimikunnan kokoonpano ja muistiot vuodelta 2012,. POHJOIS-SUOMEN

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arviointi

Tutkinnonuudistuksen arviointi Jari Niemelä Sakari Ahola Carita Blomqvist Henna Juusola Merja Karjalainen Juha-Pekka Liljander Ida Mielityinen Kerttu Oikarinen Sirpa Moitus Johanna Mattila Tutkinnonuudistuksen arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Suomen kasvatustieteellinen seura Kasvatusalan tutkimuksia 52 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen.

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen. HUMANISTI NEN T IEDEKUNTA Koulutustoimikunta Pöytäkirja aika: 4.4.13 klo 12.1 13.42 paikka: Snellmanian kokoushuone YY301 jäsen Kuisma Korhonen, pj., koulutusdekaani Kaisu Heinänen, amanuenssi Jarmo Jantunen,

Lisätiedot

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Huhtikuu 2003 Anna Lyra-Katz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS Esipuhe Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) tutkimuksesta ja jatkotutkintokoulutuksesta.

Lisätiedot

Opetusministeri korostaa ohjauksen merkitystä

Opetusministeri korostaa ohjauksen merkitystä Opetusministeri korostaa ohjauksen merkitystä 1 2 Outoa niuhotusta Meneillään oleva lukuvuosi tullaan opinto-ohjaajien keskuudessa muistamaan. Paineet ohjausta kohtaan on kasvanut joka suunnalta. Valintajärjestelmiä

Lisätiedot

Kansainvälisyyskasvatuksen tila opettajankoulutuksessa 2006

Kansainvälisyyskasvatuksen tila opettajankoulutuksessa 2006 1 Kansainvälisyyskasvatuksen tila opettajankoulutuksessa 2006 Selvitys opettajaksi opiskelevien kokemuksista ja näkemyksistä kansainvälisyyskasvatuksen toteutumisesta opettajankoulutuksessa. Suomen Opettajaksi

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 3/2010. Uudet opetuksen mallit. Kielet kilpailuvalttina

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 3/2010. Uudet opetuksen mallit. Kielet kilpailuvalttina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 3/2010 Uudet opetuksen mallit Kielet kilpailuvalttina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI Tiedonjyvä 3/10 30.4.2010 8 Teemana kielten maailma 8 Kansainvälisyyden

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

Kouvolan kuulumisia sisäsivuilla

Kouvolan kuulumisia sisäsivuilla Kouvolan kuulumisia sisäsivuilla 1 Tsekkaa www.maistuvaammatti.fi -sivuston uudet ammattivideot ja vinkkaa elintarvikealan maistuvista ammateista myös opiskelijoillesi! Centria AMMATTIKORKEAKOULU vieraskielisessä

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015)

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä

Lisätiedot

Pitkää uraa, mutta ei putkessa. Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa

Pitkää uraa, mutta ei putkessa. Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa rekrytoi SISÄLTÖ 1/2010 Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen Asiakaslehti 2 2010 Pitkää uraa, mutta ei putkessa Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa 1 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

8. Luokanopettajan koulutus

8. Luokanopettajan koulutus Opinto-opas 2008 2011 83 Luokanopettajan koulutus 8. Luokanopettajan koulutus tarjoaa opiskelijoille monipuoliset ammatilliset valmiudet sekä pätevyyden luokanopettajan työhön. Koulutuksessa on useita

Lisätiedot