Perusturvalautakunta Sivu 29. Vanhusten palvelukeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "22.4.2013. Perusturvalautakunta Sivu 29. Vanhusten palvelukeskus"

Transkriptio

1 Viranomainen No 3 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vanhusten palvelukeskus puheenjohtaja jäsenet Riitta Sianoja Leena Karilainen Katriina Koho Jari Laaksonen Ari Liukko-Sipi Antero Nieminen Päivi Toikander MUUT SAAPUVILLA OLLEET kunnanhallituksen pj Mika Männistö, poissa kunnanjohtaja Seppo Saarinen, poissa esittelijä-sihteeri Ritva Vainio LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin 24 ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Riitta Sianoja PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla Allekirjoitukset varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirjanpitäjä Ritva Vainio PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Antero Nieminen Aika ja paikka Virka-asema Päivi Toikander Allekirjoitus Todistaa perusturvajohtaja Ritva Vainio

2 Perusturvalautakunta SISÄLTÖ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT SOSIAALITYÖN TEEMAKOKOUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOITAJAN VAPAAN AIKAISEN SIJAISHOIDON JÄRJESTÄMINEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSELLA ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA / CITYWORK TURKU OY JA PUITESOPIMUS VAMMAISPALVELULAIN 8 C :N MUKAISEN AVUSTAJAPALVELUN TUOTTAMISEKSI LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN KOTIAVUN JÄRJESTÄMINEN ILMOITUSASIAT... 38

3 Perusturvalautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perusturvaltk 24 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Perusturvaltk 25 Tarkastusvuorossa lautakunnan jäsenet Antero Nieminen ja Päivi Toikander. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antero Nieminen ja Päivi Toikander.

4 Perusturvalautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Perusturvaltk 26 Perusturvalautakunnalle esitellään seuraavat viranhaltijapäätökset helmikuulta: Perusturvajohtaja: 14: Hoitajan toimen täyttäminen ja tehtäväkohtaisen palkan ja työaikajärjestelmän vahvistaminen Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että tehty päätös ei anna aihetta siirtää asiaa lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös todetaan täytäntöönpanokelpoisiksi. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

5 Perusturvalautakunta SOSIAALITYÖN TEEMAKOKOUS Perusturvaltk. 27 Sosiaalityöntekijä Riikka Kourujärvi on mukana kokouksessa kertomassa lautakunnalle toimeentulotuki-, vammaispalvelu- ja päihdehuoltoasioista. Jäsenillä on myös mahdollisuus esittää aiheista kysymyksiä. Lastensuojelu ja lastenvalvojan tehtävät käsitellään eri kerralla omana kokonaisuutenaan. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta merkitsee sosiaalityöntekijän esityksen toimeentulotuki-, vammaispalvelu- ja päihdehuollon asioista tietoonsa saatetuksi. Päätös: Sosiaalityön teema siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

6 Perusturvalautakunta VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET Perusturvaltk. 28 Vammaispalvelulain 8 :n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Kuljetuspalvelua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelun tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, joista aiheutuva haitta on pysyvä tai pitkäaikainen. Pitkäaikaisella tarkoitetaan yleensä vähintään vuoden kestävää tilannetta. Kuljetuspalveluihin kuuluvat vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen vuoksi tarpeelliset jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Kuljetuspalveluja on järjestettävä siten, että vaikeavammaisella henkilöllä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön tai opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Asiakkaalta peritään jokaisesta yhdensuuntaisesta matkasta omavastuuosuus asiakasmaksuasetuksen 6 :n mukaan. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy seuraavat vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet alkaen: 1. Kuljetuspalvelua myönnetään Köyliössä ja lähikuntien alueella. Lähikuntia ovat Eura, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki ja Säkylä. 2. Erikseen voidaan myöntää matkoja ns. toiminnalliseen lähikuntaan. Toiminnallisen matkan tulee sisältyä kotikunnassa ja lähikuntien alueella myönnettyjen matkojen määrään. Toiminnallisen matkan pituuden tulee olla kohtuullinen, matka ei saa olla 100 km pidempi ja näistä matkoista tulee sopia erikseen sosiaalityöntekijän kanssa. Toiminnallisia matkoja myönnetään enintään neljä yhdensuuntaista matkaa vuodessa.

7 Perusturvalautakunta Kuljetuspalvelupäätös on henkilökohtainen eli asiakkaan tulee aina itse olla mukana matkassa. 4.Jos vammainen henkilö tarvitsee saattajaa käyttääkseen palvelua, hänen päätökseensä kirjataan oikeus saattajaan. Jos saattajana toimii taksinkuljettaja, sisältyy kuljetuspalvelukustannuksiin taksin veloittama avustuslisä. 5. Invataksin käyttöoikeus myönnetään, jos asiakas ei vammansa tai sairautensa vuoksi kykene käyttämään tavallista taksia. 6. Yhdensuuntaisen matkan odotusajalta korvataan enintään 15 minuuttia. Edestakaisella matkalla taksin odotusajalta korvataan enintään 30 minuuttia. Loppu taksin odotusajasta jää asiakkaan maksettavaksi. Taksin odottamista ei suositella, mikäli kaksi erillistä matkaa tulee edullisemmaksi. 7. Vammaispalvelulain mukainen yksi kuljetuspalvelumatka on yhdensuuntainen matka kohteesta A kohteeseen B. Yhteen matkaan voi sisältyä kaksi pientä pysähdystä. 8. Kuljetuspalveluna ei korvata oman auton käyttöä. 9. Kuljetuspalvelua ei myönnetä matkoihin, joihin on mahdollisuus saada korvaus muun lain perusteella, esim. sairausvakuutuslaki. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää terveyskeskus- ja sairaalakäynteihin eikä lääkärin määräämiin kuntoutuksiin ja hoitoihin. 10.Omavastuuosuus määräytyy nouto-osoitteesta määränpääosoitteeseen kertyvien kilometrien mukaan seuraavasti: alle 25 km 3,30 / yhdensuuntainen matka, 25 km alle 60 km 6,10 / yhdensuuntainen matka ja 60 km alle 110 km 10,90 / yhdensuuntainen matka. Asiakas maksaa taksissa omavastuuosuuden ja taksiautoilija laskuttaa omavastuuosuuden ylittävältä osalta kuntaa kuukausittain kunnan lomakkeella, johon tulee myös asiakkaan kuittaus. Laskun mukaan liitetään asiakkaan taksitositteet Omavastuuosuuksien muuttuessa asiasta ilmoitetaan asiakkaalle ja taksiautoilijoille. 11.Säännöllisesti suoritettavista työ- ja opiskelumatkoista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset korvataan autoilijalle jälkikäteen laskua vastaan. Kunta laskuttaa asiakkaalta omavastuuosuuden jälkikäteen. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

8 Perusturvalautakunta OMAISHOITAJAN VAPAAN AIKAISEN SIJAISHOIDON JÄRJESTÄMINEN TOIMEKSIANTO- SOPIMUKSELLA Perusturvaltk. 29 Köyliössä omaishoitajien vapaapäivät on järjestetty enimmäkseen palvelusetelien tai intervallihoidon avulla. Omaishoidontuesta annettuun lakiin on vuonna 2011 lisätty 4 a, jonka mukaan kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen hoidon tekemällä tehtävään sopivan henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen. Omaishoitajan sijaisen avulla järjestetty hoito toteutetaan hoidettavan kotona. Sijaishoitajan ei tarvitse olla hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö. Kunnan sijaishoitajan kanssa tekemässä toimeksiantosopimuksessa sovitaan 1. sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta 2. toimeksiantosopimuksen voimassaolosta 3. tarvittaessa muista sijaishoitoa koskevista seikoista. Henkilön soveltuvuudesta omaishoitajaksi on säädetty omaishoitolain 3 :ssä. Lain mukaan omaishoitajan terveyden ja toimintakyvyn on vastattava omaishoidon asettamia vaatimuksia. Edellytys koskee myös sijaishoitajia. Sijaishoitajan työoikeudellinen asema sekä eläke- ja tapaturmavakuutusturva on samanlainen kuin omaishoitajalla. Omaishoitajan vapaan aikaisesta sijaishoidosta kunta voi periä sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa säädetyn maksun 10,60 vuorokaudelta. Kunta päättää sijaishoitajalle maksettavan palkkion määräytymisestä. Palkkiosta sovitaan kunnan ja sijaishoitajan välillä. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito voidaan järjestää myös toimeksiantosopimuksella sopivan sijaishoitajan avulla. Toimeksiantosopimuksella järjestettävästä sijaishoidosta maksetaan palkkiona 39,40 vuorokaudelta (24 h) vuonna Toimeksiantosopimuksella järjestetystä sijaishoidosta omaishoitajan vapaan ajalta ei peritä asiakasmaksua. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

9 Perusturvalautakunta ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA / CITYWORK TURKU OY JA PUITESOPIMUS VAMMAISPALVELULAIN 8 C :N MUKAISEN AVUSTAJAPALVELUN TUOTTAMISEKSI Perusturvaltk. 30 Citywork Turku Oy:n edustajat ovat käyneet kunnassa esittelemässä yrityksen avustajatoimintaa ja Konserni toimii maassa laajalla alueella ja on laajentamassa toimintaansa Satakunnassa. Avustajapalvelusopimuksella Citywork Turku Oy tarjoaa kunnille mahdollisuutta tuottaa vammaispalvelulain 8 c :n mukaista vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toiminnoissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Citywork Turku Oy:n asiakirjat ja puitesopimusluonnos ovat nähtävinä lautakunnan kokouksessa. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Citywork Turku Oy:n yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajaksi Köyliössä ja oikeuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan kunnan ja yhtiön välille laaditun puitesopimuksen palvelujen käyttämisestä tarvittaessa alkaen. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

10 Perusturvalautakunta LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN KOTIAVUN JÄRJESTÄMINEN Perusturvaltk. 31 Suomessa lapsiperheiden kunnallisen kotipalvelun saaminen on ollut 2000-luvulla harvinaista. Köyliössä perheet eivät juurikaan ole edes kyselleet palvelua, koska tietävät kotipalvelun resurssien kohdentuvan melkein pelkästään vanhusväestön tarpeisiin. Viime vuonna, kun sosiaaliohjaajan virka Köyliössä perustettiin, suunniteltiin, että lastensuojelun perhetyön ja omaishoidontukiasioiden lisäksi myös ennaltaehkäisevä perhetyö kuuluisi sosiaaliohjaajalle. Nyt tilanne on kuitenkin lastensuojelussa se, että meillä on jonossa lastensuojeluasiakkaiksi tulleita perheitä, jotka ovat perhetyön tarpeessa, mutta joille ei ole vielä sitä pystytty tarjoamaan. Käytäntö on tuonut esiin myös tilanteita, että mitä enemmän perheen kotona on tehty työtä, sitä selvempänä ja laajempana tarve näkyy. Nyt alkuvuonna on tullut muutamia yhteydenottoja, joissa on pyydetty lapsiperheeseen kotiapua. Kahden perheen kohdalla olemme alkuvuodesta ostaneet kotiapua, toiseen perheeseen yksityiseltä palveluntuottajalta ja toiseen Säkylän kunnalta. Useimmiten tällaiset tilanteet tulevat nopeasti ratkaistaviksi, jolloin kotihoidon työsuunnitelmien muuttaminen on haasteellista. Kotihoidon henkilöstössä on hoitajia, jotka mielellään välillä tekisivät lapsiperhekäyntejä. Vs. vanhustyön ohjaaja, kotihoidon hoitaja, sosiaaliohjaaja ja perusturvajohtaja ovat neuvotelleet lapsiperheiden kotiavun järjestämisestä. Sosiaalityöntekijän osallistuminen keskusteluun peruuntui akuutin lastensuojeluasian vuoksi. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että lapsiperheiden kotipalvelu pyritään järjestämään ensisijaisesti kotihoitoyksikön kautta. Jos työtilanne on sellainen, että kotihoitoyksikkö ei pysty avun tarpeeseen vastaamaan, perusturvatoimisto voi hankkia avun ostopalveluna naapurikunnasta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. Lapsiperheiden kotiavusta peritään sama tilapäisen kotiavun maksu kuin vanhuskotitalouksiltakin. Lastensuojelun perhetyö on asiakkaille maksutonta. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

11 Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT Perusturvaltk 32 Perusturvalautakunnalle esitellään seuraavat ilmoitusasiat: Köyliön kunnan henkilöstökertomus 2012 Köyliön kunnan tilinpäätös 2012 Köyliön kunnanhallitus Pk.ote : Kunnanviraston suljettunaolo vuonna 2013 Pk.ote : Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän asettaminen Pk.ote : Satakunnan sairaanhoitopiirin kumppanuussopimuksen Tahto-osaneuvottelut Pk.ote : Köyliön kunnan tilivelvolliset viranhaltijat Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon ky, yhtymähallitus Pk.ote Vastaus aluehallintoviraston selvityspyyntöön Satakunnan sairaanhoitopiiri Satakunnan sairaanhoitopiirin erityishuoltoneuvoston kannanotto koskien kunnallisia ja alueellisia vammaisneuvostoja Satakunnassa Ensihoidon ja päivystyksen ta yhteensä/ toteutunut laskutus vrt Yhtymähallituksen pk.ote : kaudelle Kumppanuussopimukset Yhtymähallituksen pk.ote : Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteisen perusterveydenhuollon yksikön v toimintakertomus Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2012 Eduskunnan oikeusasiamies, tiedotteet Kunnat ovat rajoittaneet hoitotarvikkeiden jakelua vastoin lakia KT Kuntatyönantajat Työtuomioistuimen mukaan työnantajalla oli työtaistelun päätyttyä oikeus muuttaa työvuoroluetteloita Perusturvajohtaja: Lautakunta päättää merkitä edellä luetellut asiat tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

12

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 13.12.2011, kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet hotelli Sorsanpesä Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet 1.1.2013 alkaen Sotelk 102 Kuljetuspalvelut on osa vanhus- ja vammaispalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään palvelun tar peen arviointiin.

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN 1 JOENSUUN KAUPUNKI Joensuu Kontiolahti Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN Vammaisuuden perusteella järjestettävistä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31 Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Perusturvakuntayhtymä Karviainen Työikäisten palvelulinja Sosiaalipalvelukeskus Vammaispalvelut

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 19.1.2012, kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Onnenkoti Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59)

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59) SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 2 Lukijalle Munuais- ja maksaliiton Sosiaaliopas 2013 kokoaa keskeiset tiedot munuais- ja maksasairaiden sosiaaliturvasta. Opas on tarkoitettu sekä munuais- ja maksasairauksiin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.06.2015 Sisällysluettelo Sivu 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 32 Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

VAMNE 03.12.2013 35 Puheenjohtaja Minna Mäkinen on laatinut alla olevan pohjatekstin vammaisneuvoston esitykseksi perusturvalautakunnalle.

VAMNE 03.12.2013 35 Puheenjohtaja Minna Mäkinen on laatinut alla olevan pohjatekstin vammaisneuvoston esitykseksi perusturvalautakunnalle. Vammaisneuvosto 35 03.12.2013 Perusturvalautakunta 44 01.04.2014 Perusturvalautakunta 84 26.08.2014 Vaatimus perusturvalautakunnan päätöksen muuttamisesta (Esitys keskitetyn kuljetuspalvelujärjestelmän

Lisätiedot

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien Äänekosken kaupunki perusturvalautakunta 15.12.2010 liite nro 4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAKI JA ASETUS Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 16.12.2014 klo 17.00 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Limingan kunta Sosiaalityö, vammaispalvelut 26.11.2014 Perusturvalautakunta 26.11.2014 89 Voimaantulo 1.1.2015 Limingan kunta, Iivarinpolku 6, 91900

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 kello 19.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot