Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011."

Transkriptio

1 Turun Steiner-koulun johtosääntö Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii esiopetuksen ja luokkien 1-9 osalta Turun seudun steinerkouluyhdistys ry (jäljempänä kouluyhdistys). Luokkien opetuksen järjestäjänä toimii Lahden Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry (jäljempänä kannatusyhdistys). 2 Johtosäännön piiriin kuuluva koulutus ja muu toiminta Kouluyhdistys järjestää opetusministeriön 15. päivänä joulukuuta 1998 tekemän päätöksen mukaisesti perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettua esiopetusta ja perusopetusta. Kannatusyhdistys järjestää lukiolaissa (629/1998) tarkoitettua lukiokoulutusta. Kaikessa koulutuksessa noudatetaan steinerpedagogiikkaan perustuvia työtapoja ja niiden toteuttamisesta koulussa on vastuussa koulun opettajakunta. Opettajakunta toimii yhteistyössä Steinerkasvatuksen liiton ja Goetheanumin pedagogisen osaston kanssa. Turun seudun steinerkouluyhdistys huolehtii Turun toimintayksikköä koskevista johtosäännössä määritellyistä hallinnollisista tehtävistä. 3 Koulu, jossa opetus järjestetään Opetus järjestetään Turun Steiner-koulu -nimisessä koulussa, joka sijaitsee Turussa. Kouluun voi kuulua useita toimintayksiköitä. Koulun opetuskieli on suomi. Koulussa järjestetään esiopetusta ja perusopetusta luokilla 1-9 ja lukio-opetusta luokilla 10-13, joista 13. luokka on ylioppilastutkintoon valmentava luokka. 2. TOIMIELIMET JA TOIMIHENKILÖT SEKÄ NIIDEN TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT 4 Toimielimet ja niiden tehtävien jaon perusteet sekä hallinnossa noudatettavat periaatteet Koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä hallinnosta vastaa koulun johtokunta. Koulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen sekä hallintoon liittyvistä käytännön toimista sovitaan vuosittain hallituksessa, johtokunnassa sekä opettajakunnassa, siten kuin laissa ja tässä johtosäännössä mainitaan. Toimielimien toiminnassa noudatetaan yhdistystoimintaa koskevia säännöksiä ja periaatteita sekä koulutusta, työnantajaa, hallintolakia koskevaa lainsäädäntöä ja tätä johtosääntöä. Hallituksessa, johtokunnassa sekä opettajakunnassa asiat päätetään esittelystä. Asioiden esittelijänä toimii johtokunnan kokouksissa omaan toimialueensa kuuluvissa asioissa talouspäällikkö, opettajakunnan edustaja tai toimikunnan/työryhmän edustaja. Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimii talouspäällikkö, toimikunnan/työryhmän edustaja tai johtokunnan edustaja. Opettajakunnan kokouksissa esittelijänä toimii johtoryhmän jäsen tai opettajakunnan jäsen.

2 Asioiden niin vaatiessa, voidaan kokouksiin pyytää kouluyhdistyksen tai koulun asiantuntijoita tai ulkopuolisia asiantuntijoita esittelijöiksi. 5 Kouluyhdistyksen hallituksen tehtävät Kouluyhdistyksen hallinnosta vastaa yhdistykselle vuosittain, yhdistyksen sääntöjen mukaan valittava hallitus. Koulun toiminnan osalta hallituksen tehtävänä on: 1. päättää yhdistykselle koulun kannatustoimintaan kerättävän kannatusmaksun suuruudesta johtokunnan ja opettajakunnan ehdotuksesta. 2. hyväksyä tämä opettajakunnan ja johtokunnan valmistelema ja ehdottama johtosääntö. 3. Kouluyhdistys on kaikkien yhdistykselle palkattujen henkilöiden työnantaja. Työnantajaa edustavat hallitus ja sen puheenjohtaja, jotka toimivat myös yhdistykselle suoraan palkatun, muun kuin opetushenkilökunnan esimiehenä. 4. olla vastuussa kouluun alihankintana tuotettujen palvelujen valvonnasta sekä tarvittavien sopimusten laadinnasta. 5. huolehtia tällä johtosäännöllä eri tahoille annettujen tehtävien hoitamiseksi tarvittavan koulutuksen järjestämisestä. 6. asettaa koulun johtokunta. Johtokuntaan kuuluu 5-9 jäsentä, joista hallitus valitsee keskuudestaan 2/3 ja hyväksyy opettajakunnan jäsenet opettajakunnan esityksestä. 7. valita rehtori määräajaksi tai toistaiseksi opettajakunnan ja johtokunnan esityksestä. Hallituksen tulee toiminnassaan noudattaa hyvää hallintotapaa. Muutoksenhausta hallituksen ja muiden koulun toimielinten päätöksiin säädetään perusopetus- ja lukiolaissa. Valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain mukaan koulutuksen järjestäjän toimenpiteistä voi kannella lääninhallitukselle tai Turun hallinto-oikeudelle. Hallituksen kokousten pöytäkirjat saatetaan tiedoksi johtokunnalle ja opettajakunnalle. 6 Koulun johtokunta Koulun johtokuntaan kuuluu 5-9 jäsentä, joista hallitus valitsee keskuudestaan 2/3 johtokunnan jäsenistä ja opettajakunta 1/3 jäsenistä. Hallitus ei voi valita oman kiintiönsä edustajaksi koulun opettajaa. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan sihteerinä toimii koulun talouspäällikkö tai hänen ollessaan estyneenä johtokunnan keskuudestaan valitsema jäsen. Koulun opettajia ei näihin tehtäviin saa valita. Johtokunta kokoontuu lukuvuoden aikana noin kerran kuukaudessa, muina aikoina tarvittaessa. Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja omasta aloitteestaan tai kolmen johtokunnan jäsenen pyynnöstä. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on läsnä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yksi opettajajäsen. Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa ja sen allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirja saatetaan hallituksen ja opettajakunnan tiedoksi.

3 Johtokunnan kokouksissa pyritään neuvotellen yksimielisiin ratkaisuihin. Äänestettäessä johtokunta tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi henkilövalinnoissa, joissa ratkaisee arpa. Johtokunta voi asettaa avoimia toimikuntia, joiden jäsenet kutsutaan erikseen. Toimikuntien työskentelystä annetaan selvitys johtokunnalle. 7 Johtokunnan tehtävät Johtokunnan tehtävänä on: 1. hoitaa ja valvoa koulun taloutta ja omaisuutta koulun tarkoitusta vastaavalla tavalla hallituksen sille antaman talousarvion rajoissa ja raportoida siitä hallitukselle. 2. edustaa koulua ja pitää yhteyttä viranomaisiin ja muihin koulun ulkopuolisiin tahoihin toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. 3. seurata säännöllisin väliajoin talousarvion toteutumista ja tehdä opettajakuntaa kuultuaan tarvittavat täsmennykset koulun talousarvioon loppuvuodeksi. 4. valmistella talouspäällikön esityksestä koulun talousarvion kalenterivuosittain ja jättää se kouluyhdistyksen hallituksen hyväksyttäväksi marraskuun loppuun mennessä. 5. päättää oppilaille tarjottavien materiaalien hinnoista. 6. esittää kouluyhdistyksen hallitukselle perusteet kouluyhdistyksen kannatusmaksun määräytymiseksi. 7. vastata koulun stipendi-, lahja- ja muista rahastoista ja käyttää niitä opettajakunnan ehdotuksesta. 8. hyväksyä järjestyssääntö opettajakunnan ehdotuksesta. 9. valmistella koulun johtosääntö yhdessä opettajakunnan ja hallituksen kanssa. 10. hyväksyä opettajakunnan esityksestä koulun työ- ja tilasuunnitelmat. 11. hyväksyä opettajakunnan esityksestä opetushenkilökunnan lukumäärä. 12. koordinoida koulun itsearviointia sekä huolehtia sen raportoinnista. 13. vastata muiden johtokunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden hoitamisesta. 8 Opettajakunta Opettajakunnan jäseniä ovat kaikki koulun päätoimiset opettajat. Sivutoimisilla opettajilla on oikeus osallistua opettajakunnan kokouksiin ja opettajakunnan toimikuntien työskentelyyn. Opettajakunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan opettajakunnan puheenjohtajan, vuosirehtorin, lukioastevastaavan ja sihteerin. Opettajakunta kokoontuu päätöksiään ja koulutustaan varten määräämänään aikana. Opettajalle voidaan perustellusta syystä myöntää vapautus opettajainkokouksesta enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Ylimääräisiä opettajakunnan kokouksia voidaan lukukausien tai lomien aikana pitää opettajakunnan puheenjohtajan tai vuosirehtorin kutsusta tai opettajakunnan päätöksestä. Puheenjohtajan on kutsuttava ylimääräinen opettajakunnan kokous koolle, jos kolme opettajakunnan jäsentä sitä vaatii. Ylimääräisestä opettajakunnan kokouksesta ja siinä käsiteltävistä asioista on ilmoitettava opettajakunnan jäsenille henkilökohtaisesti tai lukuvuoden aikana opettajainhuoneen ilmoitustaululla vähintään kaksi päivää ennen kokousta tai lomien aikana kirjeitse neljä päivää ennen kokousta. Opettajakunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy opettajakunta

4 seuraavassa kokouksessaan. Pöytäkirjat saatetaan tiedoksi koulun johtokunnalle ja kouluyhdistyksen hallitukselle, kuitenkin niin etteivät ne sisällä salassa pidettäviä asioita. Opettajakunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Opettajakunnan kokouksissa pyritään neuvotellen yksimieliseen päätökseen. Jos kuitenkin joudutaan äänestämään, opettajakunnan kokous tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi henkilövalinnoissa ratkaisee arpa. Opettajakunnan kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelua varten opettajakunta jakautuu toimikuntiin. Opettajakunnan kokous voi asettaa keskuudestaan määräaikaisia ja vakituisia toimikuntia hoitamaan erityistä tehtävää. Toimikuntien työstä annetaan selvitys opettajakunnan kokoukselle ja niiden toimenpiteet ja päätökset on opettajakunnan kokouksen hyväksyttävä ja merkittävä pöytäkirjaan. 9 Opettajakunnan tehtävät Opettajakunnan tehtävänä on: 1. johtaa, ohjata ja valvoa koulun opetus- ja kasvatustyötä. 2. laatia ja hyväksyä koulun opetussuunnitelma. 3. päättää koulun työ- ja loma-ajoista. 4. laatia vuosittain työ- ja tilasuunnitelma sekä toimintasuunnitelma talousarvion teon yhteydessä. 5. valmistella johtosääntö ja sen muutokset yhteistyössä johtokunnan kanssa. 6. laatia koulun järjestyssäännöt yhteistoiminnassa oppilaskunnan kanssa. 7. ottaa kouluun oppilaat. 8. pitää yhteyttä oppilaiden huoltajiin sekä muihin steinerpedagogiikasta kiinnostuneisiin henkilöihin ja yhteisöihin järjestämällä tiedotustilaisuuksia, näyttelyitä ja vastaavia tilaisuuksia yhdessä johtokunnan ja hallituksen kanssa. 9. myöntää oppilaille hyväksyttävästä syystä kolme päivää pidemmät luvat koulusta poissaoloon. 10. päättää oppilaille annettavista kirjallisista varoituksista ja oppilaan erottamisesta. 11. päättää vapautuksen myöntämisestä oppilaalle jonkin aineen opiskelusta. 12. tehdä johtokunnalle esitykset opettajan tehtävissä, muissa opetuksen ja kasvatuksen alan sekä oppilashuoltoon liittyvissä tehtävissä toimivien henkilöiden lukumäärästä ja määrätä näihin toimiin kuuluvat tehtävät. 13. ottaa toimeen opettajat ja muu pedagoginen henkilökunta johtokunnan vahvistaman tuntikehyksen ja palvelussuhteen ehtojen puitteissa sekä päättää heidän työsuhteensa irtisanomisesta tai purkamisesta sekä muista työnantajalle työnjohdollisesti kuuluvista asioista. 14. myöntää palkattomat ja palkalliset vapautukset toimen hoidosta kohdassa 12 mainituille henkilöille vahvistetun talousarvion puitteissa. 15. vastata sijaisjärjestelyistä yli viikon pituisissa sijaisuuksissa. 16. valita luokanopettajat, luokanvalvojat ja oppilaskunnan ohjaava opettaja. 17. valita opettajakunnan toimihenkilöt, toimikuntien jäsenet ja opettajakunnan edustajat koulun johtokuntaan. 18. päättää stipendien ja muiden apurahojen jaosta, mikäli rahastojen säännöissä ei toisin määrätä. 19. edustaa koulua ja toimii yhteistyössä viranomaisten, koulun ulkopuolisten henkilöiden ja yhteisöjen kanssa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

5 20. päättää koulun toiminnan pedagogisesta arvioinnista, pedagogisen alueen itsearvioinnista ja vastata arviointien keskeisten tulosten julkistamisesta. 21. laatia koulun vuosikertomus yhteistyössä johtokunnan kanssa. 22. suunnitella ja järjestää tarvittavaa koulutusta opettajille ja muille steinerpedagogiikasta kiinnostuneille henkilöille. 23. huolehtia muut tehtävät, jotka säännösten ja määräysten tai asian laadun mukaan sille kuuluvat. 10 Opettajakunnan puheenjohtaja Opettajakunnan puheenjohtajan tehtävänä on: 1. suunnitella ja johtaa opettajakunnan kokousta. 2. valmistella kokoukseen tulevat asiat yhdessä vuosirehtorin ja lukioastevastaavan kanssa. 3. valvoa, että opettajakunnan kokous ja toimikunnat käsittelevät kaikki niille kuuluvat asiat. 4. valvoa opettajakunnan päätösten toimeenpanoa ja tiedottamista asianosaisille. 5. huolehtia opettajakunnan taiteellisesta ja pedagogisesta työskentelystä sekä opettajien koulutuksesta kehityskeskustelujen perusteella. 6. valmistella lukuvuoden työsuunnitelma yhdessä muiden opettajakunnan toimihenkilöiden kanssa. 7. toimia opettajakunnan edustajana sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa. 8. huolehtia koulun kokonaistoiminnan kannalta tarpeellisten asioiden esille ottamisesta ajallaan. 9. huolehtia uusien opettajien opastamisesta koulun toimintaan. 10. huolehtia opettajien ja oppilaiden yhteistyön tarvitsemista toimenpiteistä. 11. suorittaa muut opettajakunnan kokouksen antamat tehtävät. 12. toimia koulun työsuojelupäällikkönä. 13. kehittää ja seurata esiopetusta ja koululaisten iltapäivätoimintaa. 11 Vuosirehtori Vuosirehtorin tehtävänä on: 1. toimia perusopetus- ja lukiolaissa tarkoitettuna toiminnasta vastaavana rehtorina. 2. valmistella lukuvuoden työsuunnitelma yhdessä muiden opettajakunnan toimihenkilöiden kanssa. 3. seurata talousarvion toteutumista yhdessä talouspäällikön kanssa. 4. huolehtia opettajakunnan toimialaan kuuluvasta kirjeenvaihdosta ja yhteydenpidosta koulun ulkopuolisiin tahoihin. 5. koota ja toimittaa perille yhdessä talouspäällikön kanssa viranomaisten tarvitsemat valtionrahoituksen perusteena olevat tiedot samoin kuin muut tilastotiedot koulusta. 6. arkistoida opettajakunnan toimialaan kuuluvat asiapaperit. 7. pitää opettajien nimikirjaa ja antaa pyynnöstä opettajille todistuksia heidän toiminnastaan. 8. myöntää kiireellisissä tapauksissa vapautus toimen hoitamisesta ja hankkia tarvittaessa sijainen tointa hoitamaan. 9. toimittaa tiedot opetushenkilöstön palkanlaskennan perusteeksi palkanlaskijalle. 10. allekirjoittaa oppilaille annettavat todistukset. 11. vastata luokkien 1-9 numerotodistuspohjien oikeellisuudesta.

6 12. vastata ylioppilastutkinnon järjestelyistä ylioppilastutkintolautakunnan määräysten ja ohjeiden mukaan yhdessä lukioastevastaavan ja yläastetoimikunnan kanssa. 13. valmistella koulun vuosikertomus yhdessä opettajakunnan ja johtokunnan kanssa. 14. tehdä ja allekirjoittaa työsopimukset opetustoimen henkilökunnan kanssa. 15. edustaa koulua opettajakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa. 16. suorittaa muut omaan toimialueeseen kuuluvat tehtävät. 12 Lukioastevastaava Lukioastevastaavan tehtävänä on: 1. valmistella lukuvuoden työsuunnitelma yhdessä muiden opettajakunnan toimihenkilöiden kanssa. 2. vastata lukioasteen (luokat 10-13) numerotodistuspohjien oikeellisuudesta. 3. valvoa, että lukion oppilailla on vaadittava määrä opintoja päättötodistuksen saamiseksi. 4. kerätä ylioppilastutkintoon ilmoittautumiset ja toimittaa ne Lahden Rudolf Steiner-koululle. 5. valvoa, että ylioppilastutkintoon osallistuvat ovat suorittaneet vaadittavan määrän opintoja ja että kokelaat suorittavat ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet säädetyssä ajassa. 6. vastata ylioppilastutkinnon järjestelyistä ylioppilastutkintolautakunnan määräysten ja ohjeiden mukaan yhdessä vuosirehtorin ja yläastetoimikunnan kanssa. 7. suorittaa muut opettajakunnan antamat tehtävät. 13 Opettajakunnan sihteeri Opettajakunnan sihteerin tehtävänä on: 1. pitää pöytäkirjaa opettajakunnan kokouksista ja saattaa se tiedoksi johtokunnalle ja hallitukselle, kuitenkin niin, ettei pöytäkirja sisällä salassa pidettäviä asioita. 2. arkistoida kokousasioiden käsittelyyn liittyvät asiakirjat. 3. kirjoittaa muistioita opettajakunnan esittämistä asioista. 4. hoitaa opettajakunnan kirjeenvaihtoon ja julkaisutoimintaan liittyviä asioita. 14 Talouspäällikön tehtävät Talouspäällikön tehtävänä koulun toiminnan osalta on: 1. johtaa ja valvoa kouluyhdistyksen ja koulun taloushallintoa ja hoitaa kouluyhdistyksen omaisuutta hallituksen ja johtokunnan ohjeiden mukaan. 2. tehdä hallitukselle ja johtokunnalle esitykset taloushallinnon alaisen henkilökunnan toimista ja työsuhteista sekä heidän toimenkuvastaan. 3. toimia taloushallinnon alaisen henkilökunnan esimiehenä ja pitää nimikirjaa. 4. valmistella hallitukselle ja johtokunnalle talousarvio ja tilinpäätös sekä muut talousasiat yhdessä opettajakunnan kanssa. 5. huolehtia kouluyhdistyksen hallinnoimien tilojen ja irtaimiston hoidosta. 6. vastata yhdessä vuosirehtorin kanssa oppilasrekisterin oikeellisuudesta ja huolehtia tarvittavien tietojen toimittamisesta viranomaisille ja sidosryhmille. 7. suunnitella ja koordinoida kouluyhdistyksen varainhankintaa. 15 Toimielinten välinen yhteistyö Kouluyhdistyksen hallituksen, koulun johtokunnan ja opettajakunnan on kaikissa koulua koskevissa asioissa toimittava keskenään hyvässä yhteistyössä pyrkien yksimielisyyteen.

7 Yhteistyömuotona voidaan käyttää esimerkiksi viikkopalaveria. Koulun edustamisessa ja viranomaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä noudatetaan koulun kaikkien elinten hyväksymää tiedotusstrategiaa, joka laaditaan kussakin elimessä sen toimialaan kuuluvissa asioissa. 16 Koulun nimen kirjoittaminen Kouluyhdistyksen hallituksen ja koulun johtokunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa koulun nimen kirjoittaa hallituksen ja johtokunnan puheenjohtaja. Opettajakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa nimen kirjoittavat vuosirehtori tai opettajakunnan puheenjohtaja. Opettajakunnan valtuuttamana nimen voivat kirjoittaa opettajakunnan sihteeri tai toimikunnan edustaja tai luokanohjaaja. Talouspäällikkö kirjoittaa koulun nimen oman toimivaltansa alaisuuteen kuuluvissa asioissa. Jos asia kuuluu kahden eri toimielimen tai toimihenkilön alaisuuteen, nimen kirjoittavat kyseisten toimielinten mainitut edustajat tai kyseiset toimihenkilöt. 3. OPETTAJAT JA MUU HENKILÖKUNTA JA HEIDÄN TEHTÄVÄNSÄ 17 Opettajat ja muu henkilökunta Opettajan ja muun koulun henkilökuntaan kuuluvan on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä sekä noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Hänen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Opettajina toimivat esiluokanopettajat, luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat sekä sivutoimiset tuntiopettajat. Luokanopettajat opettavat luokilla 1-8. Tarvittaessa luokanopettaja voi opettaa myös muilla luokilla. Aineenopettajat huolehtivat pääsääntöisesti luokkien 9-13 opetuksesta, mutta voivat antaa opetusta myös luokanopettaja-asteella. Jokaisella luokalla on opettajakunnan valitsema luokanohjaaja, joka opettajakunnan edustajana ohjaa luokan oppilaiden työskentelyä. Luokanopettaja-asteella luokanohjaajana toimii luokanopettaja. Opettajakunta valitsee uusille opettajille ohjaavat opettajat. Esiluokanopettaja opettaa esiopetusryhmää. Koulussa voi olla myös muuta kuin edellä todettua pedagogista henkilökuntaa kuten koulunkäyntiavustajia, iltapäiväkerhon ohjaajia, opetusharjoittelijoita ja terapiatoimintaa ohjaava lääkäri ja terapiahenkilökuntaa. Koulussa voi lisäksi olla kansliahenkilökuntaa, talousasioista vastaavaa henkilökuntaa ja muuta tarpeellista henkilökuntaa. 18 Opettajan tehtävät Opettajan tehtävänä on: 1. antaa opetusta. 2. noudattaa hyväksyttyä opetussuunnitelmaa ja käsitellä opetussuunnitelman mukaiset oppimäärät.

8 3. valmistella ja tarkistaa oppilaiden tehtävät ja ohjata niiden suorittamista sekä huolehtia oppilasarvioinnista. 4. käyttää ja kehittää erilaisiin opetustilanteisiin soveltuvia steinerpedagogiikan mukaisia opetusmenetelmiä ja työmuotoja. 5. osallistua opettajakunnan kokouksiin. 6. osallistua koulutyön suunnitteluun ja kehittämiseen sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. 7. huolehtia mahdollisuuksien mukaan toisenkin opettajan tehtävistä milloin tämä odottamattoman esteen takia ei voi antaa opetusta. 8. osallistua koulussa tapahtuvaan arviointityöskentelyyn. 9. osallistua koulutyön kannalta tarpeellisiin valvontatehtäviin. 10. pitää huolta niistä opetusvälineistä ja tiloista, jotka hänen käyttöönsä on luovutettu. 11. osallistua steinerpedagogiseen täydennyskoulutukseen. 12. toimia ohjaavana opettajana uusille opettajille ja opetusharjoittelijoille. 13. suorittaa muut opettajakunnan kokouksen antamat tehtävät. 19 Luokanopettajan ja luokanohjaajan tehtävät Luokanopettajan ja luokanohjaajan tehtävänä on, opettajien tehtävien lisäksi: 1. pitää tarvittavia luetteloita luokan oppilaista. 2. huolehtia luokan oppilaiden lausuntojen ja todistusten antamisesta sekä niiden oikeellisuudesta. 3. pitää luokan oppilaiden huoltajiin sellaista yhteyttä, joka oppilaan opetuksen ja kasvatuksen kannalta on tarpeen. 4. seurata luokkansa oppilaiden poissaoloja ja antaa luokkansa oppilaalle lupa enintään kolmen päivän poissaoloon koulusta. 20 Koulukuraattori Turun Steiner-koulussa toimii koulukuraattori. Koulukuraattorin tehtävänä on: 1. auttaa oppilaita koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa ja henkilökohtaisissa kysymyksissä. 2. toimia opettajien tukena lapsen ja nuoren avun tarpeen tunnistamisessa ja hoitotarpeen arvioimisessa. 3. osallistua oppilashuollon toimintaan. 4. toimia kutsuttaessa opettajan työparina perhetapaamisissa. 5. toimia vanhempien apuna ja tukena lasten kasvatukseen ja koulutyöhön liittyvissä asioissa. 6. toimia yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 21 Muun henkilökunnan tehtävät Muun koulun henkilökuntaan kuuluvan henkilön tulee suorittaa hänelle työsopimuksessa osoitetut tehtävät. Tehtävistä laaditaan erillinen toimenkuva. 22 Tehtävien hakumenettely Toistaiseksi tai yli kuuden (6) kuukauden pituiseksi määräajaksi työsuhteeseen otettavien henkilöiden tehtävät täytetään hakumenettelyn perusteella. Edellä todetut tehtävät julistetaan haettaviksi, mikäli mahdollista, viimeistään kuukautta ennen työsuhteen alkamista. Hakuilmoitus julkaistaan tarpeellista julkisuutta noudattaen ja

9 ilmoituksessa todetaan ajankohta, mihin mennessä kirjallinen hakemus tulee toimittaa ilmoituksessa mainitulle taholle. Tehtävä voidaan julistaa uudelleen haettavaksi tai hakuaikaa pidentää, jollei kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa ole tai, jos koulun edun katsotaan sitä vaativan. Jos tehtävä julistetaan uudelleen haettavaksi, on hakuilmoituksessa samalla mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset tehtävää täytettäessä huomioon. 23 Tehtävän täyttäminen Hakumenettelyn piiriin 21 :n mukaan kuuluvissa tehtävissä työsopimus voidaan tehdä vain sellaisen henkilön kanssa, joka on kirjallisesti hakenut tehtävää ennen hakuajan päättymistä ja täyttää tehtävän kelpoisuusvaatimukset hakuajan päättyessä. Hakemukseen on liitettävä selvitykset, jotka osoittavat hakijan kelpoisuuden. Hakijoiden vertailussa pannaan painoa steinerpedagogiselle perehtyneisyydelle. Jos kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole tai siihen on muu erityinen syy, tehtävään voidaan enintään lukuvuodeksi kerrallaan ottaa henkilö, jolla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 23 :ssä säädetty koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Työsuhteeseen valitun henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 770/ :n toisessa momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä. Toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen otettavalle henkilölle määrätään neljän kuukauden pituinen koeaika. Vuosirehtorin tulee hyvissä ajoin muistuttaa opettajakuntaa koeajan päättymisestä. 4. OPPILAAKSI OTTAMINEN JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 24 Sovellettavat säännökset ja määräykset Oppilaaksi ottamisesta, opetuksesta ja työajoista on voimassa mitä perusopetuslaissa ja lukiolaissa sekä niiden nojalla säädetään ja määrätään sekä mitä opetussuunnitelmassa ja tässä johtosäännössä määrätään. 25 Oppilaaksi ottaminen Ilmoittautuminen esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle tehdään koulun kansliaan. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava lapsen henkilötiedot sekä huoltajien nimet ja postiosoite. Postiosoitteen muutoksista on ilmoitettava koulun kansliaan. Oppilaat otetaan koulun esiopetukseen ilmoittautumisjärjestyksessä niin, että jos hakijoita on enemmän kuin täytettäviä esiopetuspaikkoja etusija on sillä, jolla syntymän ja ilmoittautumisen välinen aika on lyhin. Adoptiopäivämäärä katsotaan syntymäpäivää vastaavaksi. Oppilaat ensimmäiselle luokalle valitaan koulukypsyystestin perusteella. Etusijalla ovat steinerpedagogisessa esiopetuksessa olleet lapset. Muutoin noudatetaan ilmoittautumisjärjestystä niin, että jos hakijoita on enemmän kuin täytettäviä oppilaspaikkoja etusija on sillä, jolla syntymän ja ilmoittautumisen välinen aika on lyhin. Adoptiopäivämäärä katsotaan syntymäpäivää vastaavaksi.

10 Huoltajien on kirjallisesti vahvistettava ilmoittautuminen esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle koulun edellyttämällä tavalla. Mikäli vahvistusta ei tehdä, oppilaspaikka katsotaan vapautuneeksi. Koulun ulkopuolelta lukioasteelle pyrkivät oppilaat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen ja valintatilaisuuden perusteella. Hakemukset osoitetaan opettajakunnalle. Opetuksen alkamisen jälkeen mahdollisesti vapautuvat oppilaspaikat opettajakunta täyttää harkintansa mukaan. 26 Työajat esiopetuksessa ja vuosiluokilla Esiopetuksessa työpäivien määrä on sama kuin perusopetuksessa. Luokilla työpäivien lukumäärä on sama kuin perusopetuksessa. Luokalla 13 opetusta järjestetään enintään 120 työpäivänä. 27 Opetusryhmien muodostaminen Opetusryhmän enimmäiskoko on 32 oppilasta. Opetusryhmän enimmäiskoko voidaan luokilla 1-9 pedagogisista syistä ylittää niin, että ryhmään voi kuulua enintään 36 oppilasta. 28 Erityisopetus Oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, järjestetään osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Koulussa ei järjestetä muuta erityisopetusta. 5. OPPILASKUNTA 29 Oppilaskunta ja sen tehtävät Oppilaskuntaan kuuluvat luokkien 8-13 oppilaat. Oppilaskunta valitsee itselleen hallituksen, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu vähintään 1 oppilas kutakin luokkaa kohti. Oppilaskunnan ohjaajana toimii opettajakunnan nimeämä opettaja. Koulukuraattori voi osallistua oppilaskunnan kokouksiin. Oppilaskunnan tehtävänä on: 1. järjestää jäsenilleen ja koulun muille oppilaille sellaista toimintaa, joka tukee koulun kasvatustavoitteita ja kehittää yhteistyökykyä. 2. myötävaikuttaa keskustelujen ja esitysten avulla oppilaiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen koulussa. 3. valmistella koulun järjestyssäännöt yhdessä opettajakunnan kanssa. 4. toimittaa lukuvuoden alussa tarpeelliset henkilövalinnat oppilaskunnan hallitukseen. 5. suunnitella ja toteuttaa koulun yhteisiä tapahtumia yhteistyössä johtokunnan ja opettajakunnan kanssa. 6. pitää yhteyttä johtokuntaan, opettajakuntaan, viranomaisiin ja yhteisöihin, jotka tukevat oppilaskunnan tavoitteita. 7. laatia oppilaskunnan säännöt ja lähettää ne opettajakunnalle vahvistettavaksi.

11 Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on: 1. valita keskuudestaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja muut mahdolliset toimihenkilöt. 2. pitää pöytäkirjaa kokouksistaan. 3. valmistella oppilaskunnan kokoukset ja kutsua oppilaskunta koolle säännönmukaisiin kokouksiin. 4. laatia oppilaskunnan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. 5. valmistella asiat, jotka käsitellään oppilaskunnan kokouksissa ja panna täytäntöön oppilaskunnan päätökset. 6. antaa esitykset opettajakunnalle. 7. kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan johdolla. Sellaista oppilaskunnan tai sen hallituksen päätöstä asiassa, joka edellyttää myös johtokunnan tai opettajakunnan päätöstä, ei saa panna täytäntöön ennen kuin em. toimielimet ovat asian hyväksyneet. 6. VOIMAANTULO JA ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 30 Voimaantulo Tämä johtosääntö tulee voimaan Tämä johtosääntö korvaa 16. päivänä marraskuuta 2009 hyväksytyn Turun steinerkoulun ohjesäännön. LISÄYS TURUN STEINER-KOULUN JOHTOSÄÄNTÖÖN LIITTYEN OPETTAJAKUNNAN HALLINTOJÄRJESTELYIHIN Lisäys on määräaikainen astuen voimaan ja päättyen Opettajakunnan puheenjohtaja Opettajakunnan puheenjohtajan toimenkuvaan sisältyvät tehtävät kohtien 1, 3, 4, 7, 8, 10 ja 11 osalta säilyvät ennallaan. Opettajakunnan puheenjohtajan toimenkuvaan tehdyt muutokset: Kohta 2: valmistella kokoukseen tulevat asiat yhdessä johtoryhmän kanssa Kohta 5: huolehtia opettajakunnan taiteellisesta ja pedagogisesta työskentelystä. Huolehtia opettajien koulutuksesta kehityskeskustelujen pohjalta yhdessä ma. rehtorien kanssa Kohta 6: vastata lukuvuoden työsuunnitelman laatimisesta yhdessä johtoryhmän kanssa Kohta 9: huolehtia uusien opettajien opastamisesta koulun toimintaan yhdessä ma. apulaisrehtorien kanssa Opettajakunnan puheenjohtajan toimenkuvaan tehdyt lisäykset: Kohta 12: toimia koulun työsuojelupäällikkönä Kohta 13: kehittää ja seurata esiopetusta ja koululaisten iltapäivätoimintaa 11 Vuosirehtori

12 Vuosirehtorin toimenkuvaan sisältyviä tehtäviä hoitavat määräaikaiset rehtorit (luokat 0-8 ja 9-13) ja apulaisrehtorit ( luokat 0-8 ja 9-13). Kohtien 1-16 hoito on määritelty johtoryhmän uusissa toimenkuvissa liitteen mukaisesti. 12 Lukioastevastaava Lukioastevastaavan toimenkuvaan sisältyviä tehtäviä hoitavat määräaikainen rehtori ja apulaisrehtori ( luokat 9-13) Kohtien 1-7 hoito on määritelty johtoryhmän uusissa toimenkuvissa liitteen mukaisesti. 13 Opettajakunnan sihteeri Opettajakunnan sihteerin toimenkuvaan sisältyvät tehtävät säilyvät johtosäännön kohtien 1-4 suhteen ennallaan.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö EMO Espoon musiikkiopisto EMO Johtosääntö ESPOON MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ jonka Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. on hyväksynyt 12.4.2007. Johtosääntö korvaa 1989 hyväksytyn ohjesäännön.

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö Hyväksytty Turun konservatorion kannatusyhdistys - Garantiföreningen för Åbo konservatorium ry:n hallituksen kokouksessa 27.12.2012. I luku Toimiala l Toiminnan

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SUOMENKIELISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ SUOMENKIELISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Helsingin Rudolf Steiner koulun kannatusyhdistys Understödsföreningen för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors ry:n hallituksen kokouksessa 10 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU

JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ ON HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 13/2012 JA SITÄ ON PÄIVITETTY HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 07/2013. JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU

Lisätiedot

Kuopion steinerkoulu Virkkulan Johtosääntö

Kuopion steinerkoulu Virkkulan Johtosääntö Kuopion steinerkoulu Virkkulan Johtosääntö Hyväksytty Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry:n yhdistyksen kokouksessa 27.4.2017 ja astuu voimaan 1.8.2017 2 Johtosääntö Kuopion steinerkoulu Virkkulan

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjänä toimii Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry. Kouluyhdistys järjestää opetusministeriön 15. päivänä joulukuuta 1998

Koulutuksen järjestäjänä toimii Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry. Kouluyhdistys järjestää opetusministeriön 15. päivänä joulukuuta 1998 JOHTOSÄÄNTÖ 1 luku YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry. 2 Johtosäännön piiriin kuuluva koulutus ja muu toiminta Kouluyhdistys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU

JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ ON HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 13/2012 JA SITÄ ON PÄIVITETTY HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 07/2013 ja 04/2014 ja 08/2015. JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (1) HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Jäsenyys Yhdistyksen nimi on Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys- Understödsföreningen

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/7 n opetustoiminnan johtosääntö 1-4, 8, 11, 14, 16-19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 5-7, 9-10, 12-13, 15 voimassa 13.6.2017 lähtien (hallitus 13.6.2017, 10 ) Sisältö 1 Toiminnan

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ. Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ. Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(7) HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Harjoittelukoulujen hallinnollinen asema...

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU

JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ ON HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 13/2012 JA SITÄ ON PÄIVITETTY HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 07/2013 ja 04/2014 ja 08/2015 ja 1/2017, 3/2017, 6/2017 ja 11/2017.

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU

JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ ON HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 13/2012 JA SITÄ ON PÄIVITETTY HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 07/2013 ja 04/2014. JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi LAUSUNTO 30.3.2015 1(1) Opetus-ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö OKM 15/010/2015 Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi Lausunnon keskeinen sisältö

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot