Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011."

Transkriptio

1 Turun Steiner-koulun johtosääntö Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii esiopetuksen ja luokkien 1-9 osalta Turun seudun steinerkouluyhdistys ry (jäljempänä kouluyhdistys). Luokkien opetuksen järjestäjänä toimii Lahden Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry (jäljempänä kannatusyhdistys). 2 Johtosäännön piiriin kuuluva koulutus ja muu toiminta Kouluyhdistys järjestää opetusministeriön 15. päivänä joulukuuta 1998 tekemän päätöksen mukaisesti perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettua esiopetusta ja perusopetusta. Kannatusyhdistys järjestää lukiolaissa (629/1998) tarkoitettua lukiokoulutusta. Kaikessa koulutuksessa noudatetaan steinerpedagogiikkaan perustuvia työtapoja ja niiden toteuttamisesta koulussa on vastuussa koulun opettajakunta. Opettajakunta toimii yhteistyössä Steinerkasvatuksen liiton ja Goetheanumin pedagogisen osaston kanssa. Turun seudun steinerkouluyhdistys huolehtii Turun toimintayksikköä koskevista johtosäännössä määritellyistä hallinnollisista tehtävistä. 3 Koulu, jossa opetus järjestetään Opetus järjestetään Turun Steiner-koulu -nimisessä koulussa, joka sijaitsee Turussa. Kouluun voi kuulua useita toimintayksiköitä. Koulun opetuskieli on suomi. Koulussa järjestetään esiopetusta ja perusopetusta luokilla 1-9 ja lukio-opetusta luokilla 10-13, joista 13. luokka on ylioppilastutkintoon valmentava luokka. 2. TOIMIELIMET JA TOIMIHENKILÖT SEKÄ NIIDEN TOIMIVALTA JA TEHTÄVÄT 4 Toimielimet ja niiden tehtävien jaon perusteet sekä hallinnossa noudatettavat periaatteet Koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä hallinnosta vastaa koulun johtokunta. Koulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen sekä hallintoon liittyvistä käytännön toimista sovitaan vuosittain hallituksessa, johtokunnassa sekä opettajakunnassa, siten kuin laissa ja tässä johtosäännössä mainitaan. Toimielimien toiminnassa noudatetaan yhdistystoimintaa koskevia säännöksiä ja periaatteita sekä koulutusta, työnantajaa, hallintolakia koskevaa lainsäädäntöä ja tätä johtosääntöä. Hallituksessa, johtokunnassa sekä opettajakunnassa asiat päätetään esittelystä. Asioiden esittelijänä toimii johtokunnan kokouksissa omaan toimialueensa kuuluvissa asioissa talouspäällikkö, opettajakunnan edustaja tai toimikunnan/työryhmän edustaja. Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimii talouspäällikkö, toimikunnan/työryhmän edustaja tai johtokunnan edustaja. Opettajakunnan kokouksissa esittelijänä toimii johtoryhmän jäsen tai opettajakunnan jäsen.

2 Asioiden niin vaatiessa, voidaan kokouksiin pyytää kouluyhdistyksen tai koulun asiantuntijoita tai ulkopuolisia asiantuntijoita esittelijöiksi. 5 Kouluyhdistyksen hallituksen tehtävät Kouluyhdistyksen hallinnosta vastaa yhdistykselle vuosittain, yhdistyksen sääntöjen mukaan valittava hallitus. Koulun toiminnan osalta hallituksen tehtävänä on: 1. päättää yhdistykselle koulun kannatustoimintaan kerättävän kannatusmaksun suuruudesta johtokunnan ja opettajakunnan ehdotuksesta. 2. hyväksyä tämä opettajakunnan ja johtokunnan valmistelema ja ehdottama johtosääntö. 3. Kouluyhdistys on kaikkien yhdistykselle palkattujen henkilöiden työnantaja. Työnantajaa edustavat hallitus ja sen puheenjohtaja, jotka toimivat myös yhdistykselle suoraan palkatun, muun kuin opetushenkilökunnan esimiehenä. 4. olla vastuussa kouluun alihankintana tuotettujen palvelujen valvonnasta sekä tarvittavien sopimusten laadinnasta. 5. huolehtia tällä johtosäännöllä eri tahoille annettujen tehtävien hoitamiseksi tarvittavan koulutuksen järjestämisestä. 6. asettaa koulun johtokunta. Johtokuntaan kuuluu 5-9 jäsentä, joista hallitus valitsee keskuudestaan 2/3 ja hyväksyy opettajakunnan jäsenet opettajakunnan esityksestä. 7. valita rehtori määräajaksi tai toistaiseksi opettajakunnan ja johtokunnan esityksestä. Hallituksen tulee toiminnassaan noudattaa hyvää hallintotapaa. Muutoksenhausta hallituksen ja muiden koulun toimielinten päätöksiin säädetään perusopetus- ja lukiolaissa. Valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain mukaan koulutuksen järjestäjän toimenpiteistä voi kannella lääninhallitukselle tai Turun hallinto-oikeudelle. Hallituksen kokousten pöytäkirjat saatetaan tiedoksi johtokunnalle ja opettajakunnalle. 6 Koulun johtokunta Koulun johtokuntaan kuuluu 5-9 jäsentä, joista hallitus valitsee keskuudestaan 2/3 johtokunnan jäsenistä ja opettajakunta 1/3 jäsenistä. Hallitus ei voi valita oman kiintiönsä edustajaksi koulun opettajaa. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan sihteerinä toimii koulun talouspäällikkö tai hänen ollessaan estyneenä johtokunnan keskuudestaan valitsema jäsen. Koulun opettajia ei näihin tehtäviin saa valita. Johtokunta kokoontuu lukuvuoden aikana noin kerran kuukaudessa, muina aikoina tarvittaessa. Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja omasta aloitteestaan tai kolmen johtokunnan jäsenen pyynnöstä. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on läsnä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yksi opettajajäsen. Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa ja sen allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirja saatetaan hallituksen ja opettajakunnan tiedoksi.

3 Johtokunnan kokouksissa pyritään neuvotellen yksimielisiin ratkaisuihin. Äänestettäessä johtokunta tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi henkilövalinnoissa, joissa ratkaisee arpa. Johtokunta voi asettaa avoimia toimikuntia, joiden jäsenet kutsutaan erikseen. Toimikuntien työskentelystä annetaan selvitys johtokunnalle. 7 Johtokunnan tehtävät Johtokunnan tehtävänä on: 1. hoitaa ja valvoa koulun taloutta ja omaisuutta koulun tarkoitusta vastaavalla tavalla hallituksen sille antaman talousarvion rajoissa ja raportoida siitä hallitukselle. 2. edustaa koulua ja pitää yhteyttä viranomaisiin ja muihin koulun ulkopuolisiin tahoihin toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. 3. seurata säännöllisin väliajoin talousarvion toteutumista ja tehdä opettajakuntaa kuultuaan tarvittavat täsmennykset koulun talousarvioon loppuvuodeksi. 4. valmistella talouspäällikön esityksestä koulun talousarvion kalenterivuosittain ja jättää se kouluyhdistyksen hallituksen hyväksyttäväksi marraskuun loppuun mennessä. 5. päättää oppilaille tarjottavien materiaalien hinnoista. 6. esittää kouluyhdistyksen hallitukselle perusteet kouluyhdistyksen kannatusmaksun määräytymiseksi. 7. vastata koulun stipendi-, lahja- ja muista rahastoista ja käyttää niitä opettajakunnan ehdotuksesta. 8. hyväksyä järjestyssääntö opettajakunnan ehdotuksesta. 9. valmistella koulun johtosääntö yhdessä opettajakunnan ja hallituksen kanssa. 10. hyväksyä opettajakunnan esityksestä koulun työ- ja tilasuunnitelmat. 11. hyväksyä opettajakunnan esityksestä opetushenkilökunnan lukumäärä. 12. koordinoida koulun itsearviointia sekä huolehtia sen raportoinnista. 13. vastata muiden johtokunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden hoitamisesta. 8 Opettajakunta Opettajakunnan jäseniä ovat kaikki koulun päätoimiset opettajat. Sivutoimisilla opettajilla on oikeus osallistua opettajakunnan kokouksiin ja opettajakunnan toimikuntien työskentelyyn. Opettajakunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan opettajakunnan puheenjohtajan, vuosirehtorin, lukioastevastaavan ja sihteerin. Opettajakunta kokoontuu päätöksiään ja koulutustaan varten määräämänään aikana. Opettajalle voidaan perustellusta syystä myöntää vapautus opettajainkokouksesta enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Ylimääräisiä opettajakunnan kokouksia voidaan lukukausien tai lomien aikana pitää opettajakunnan puheenjohtajan tai vuosirehtorin kutsusta tai opettajakunnan päätöksestä. Puheenjohtajan on kutsuttava ylimääräinen opettajakunnan kokous koolle, jos kolme opettajakunnan jäsentä sitä vaatii. Ylimääräisestä opettajakunnan kokouksesta ja siinä käsiteltävistä asioista on ilmoitettava opettajakunnan jäsenille henkilökohtaisesti tai lukuvuoden aikana opettajainhuoneen ilmoitustaululla vähintään kaksi päivää ennen kokousta tai lomien aikana kirjeitse neljä päivää ennen kokousta. Opettajakunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy opettajakunta

4 seuraavassa kokouksessaan. Pöytäkirjat saatetaan tiedoksi koulun johtokunnalle ja kouluyhdistyksen hallitukselle, kuitenkin niin etteivät ne sisällä salassa pidettäviä asioita. Opettajakunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Opettajakunnan kokouksissa pyritään neuvotellen yksimieliseen päätökseen. Jos kuitenkin joudutaan äänestämään, opettajakunnan kokous tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi henkilövalinnoissa ratkaisee arpa. Opettajakunnan kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelua varten opettajakunta jakautuu toimikuntiin. Opettajakunnan kokous voi asettaa keskuudestaan määräaikaisia ja vakituisia toimikuntia hoitamaan erityistä tehtävää. Toimikuntien työstä annetaan selvitys opettajakunnan kokoukselle ja niiden toimenpiteet ja päätökset on opettajakunnan kokouksen hyväksyttävä ja merkittävä pöytäkirjaan. 9 Opettajakunnan tehtävät Opettajakunnan tehtävänä on: 1. johtaa, ohjata ja valvoa koulun opetus- ja kasvatustyötä. 2. laatia ja hyväksyä koulun opetussuunnitelma. 3. päättää koulun työ- ja loma-ajoista. 4. laatia vuosittain työ- ja tilasuunnitelma sekä toimintasuunnitelma talousarvion teon yhteydessä. 5. valmistella johtosääntö ja sen muutokset yhteistyössä johtokunnan kanssa. 6. laatia koulun järjestyssäännöt yhteistoiminnassa oppilaskunnan kanssa. 7. ottaa kouluun oppilaat. 8. pitää yhteyttä oppilaiden huoltajiin sekä muihin steinerpedagogiikasta kiinnostuneisiin henkilöihin ja yhteisöihin järjestämällä tiedotustilaisuuksia, näyttelyitä ja vastaavia tilaisuuksia yhdessä johtokunnan ja hallituksen kanssa. 9. myöntää oppilaille hyväksyttävästä syystä kolme päivää pidemmät luvat koulusta poissaoloon. 10. päättää oppilaille annettavista kirjallisista varoituksista ja oppilaan erottamisesta. 11. päättää vapautuksen myöntämisestä oppilaalle jonkin aineen opiskelusta. 12. tehdä johtokunnalle esitykset opettajan tehtävissä, muissa opetuksen ja kasvatuksen alan sekä oppilashuoltoon liittyvissä tehtävissä toimivien henkilöiden lukumäärästä ja määrätä näihin toimiin kuuluvat tehtävät. 13. ottaa toimeen opettajat ja muu pedagoginen henkilökunta johtokunnan vahvistaman tuntikehyksen ja palvelussuhteen ehtojen puitteissa sekä päättää heidän työsuhteensa irtisanomisesta tai purkamisesta sekä muista työnantajalle työnjohdollisesti kuuluvista asioista. 14. myöntää palkattomat ja palkalliset vapautukset toimen hoidosta kohdassa 12 mainituille henkilöille vahvistetun talousarvion puitteissa. 15. vastata sijaisjärjestelyistä yli viikon pituisissa sijaisuuksissa. 16. valita luokanopettajat, luokanvalvojat ja oppilaskunnan ohjaava opettaja. 17. valita opettajakunnan toimihenkilöt, toimikuntien jäsenet ja opettajakunnan edustajat koulun johtokuntaan. 18. päättää stipendien ja muiden apurahojen jaosta, mikäli rahastojen säännöissä ei toisin määrätä. 19. edustaa koulua ja toimii yhteistyössä viranomaisten, koulun ulkopuolisten henkilöiden ja yhteisöjen kanssa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

5 20. päättää koulun toiminnan pedagogisesta arvioinnista, pedagogisen alueen itsearvioinnista ja vastata arviointien keskeisten tulosten julkistamisesta. 21. laatia koulun vuosikertomus yhteistyössä johtokunnan kanssa. 22. suunnitella ja järjestää tarvittavaa koulutusta opettajille ja muille steinerpedagogiikasta kiinnostuneille henkilöille. 23. huolehtia muut tehtävät, jotka säännösten ja määräysten tai asian laadun mukaan sille kuuluvat. 10 Opettajakunnan puheenjohtaja Opettajakunnan puheenjohtajan tehtävänä on: 1. suunnitella ja johtaa opettajakunnan kokousta. 2. valmistella kokoukseen tulevat asiat yhdessä vuosirehtorin ja lukioastevastaavan kanssa. 3. valvoa, että opettajakunnan kokous ja toimikunnat käsittelevät kaikki niille kuuluvat asiat. 4. valvoa opettajakunnan päätösten toimeenpanoa ja tiedottamista asianosaisille. 5. huolehtia opettajakunnan taiteellisesta ja pedagogisesta työskentelystä sekä opettajien koulutuksesta kehityskeskustelujen perusteella. 6. valmistella lukuvuoden työsuunnitelma yhdessä muiden opettajakunnan toimihenkilöiden kanssa. 7. toimia opettajakunnan edustajana sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa. 8. huolehtia koulun kokonaistoiminnan kannalta tarpeellisten asioiden esille ottamisesta ajallaan. 9. huolehtia uusien opettajien opastamisesta koulun toimintaan. 10. huolehtia opettajien ja oppilaiden yhteistyön tarvitsemista toimenpiteistä. 11. suorittaa muut opettajakunnan kokouksen antamat tehtävät. 12. toimia koulun työsuojelupäällikkönä. 13. kehittää ja seurata esiopetusta ja koululaisten iltapäivätoimintaa. 11 Vuosirehtori Vuosirehtorin tehtävänä on: 1. toimia perusopetus- ja lukiolaissa tarkoitettuna toiminnasta vastaavana rehtorina. 2. valmistella lukuvuoden työsuunnitelma yhdessä muiden opettajakunnan toimihenkilöiden kanssa. 3. seurata talousarvion toteutumista yhdessä talouspäällikön kanssa. 4. huolehtia opettajakunnan toimialaan kuuluvasta kirjeenvaihdosta ja yhteydenpidosta koulun ulkopuolisiin tahoihin. 5. koota ja toimittaa perille yhdessä talouspäällikön kanssa viranomaisten tarvitsemat valtionrahoituksen perusteena olevat tiedot samoin kuin muut tilastotiedot koulusta. 6. arkistoida opettajakunnan toimialaan kuuluvat asiapaperit. 7. pitää opettajien nimikirjaa ja antaa pyynnöstä opettajille todistuksia heidän toiminnastaan. 8. myöntää kiireellisissä tapauksissa vapautus toimen hoitamisesta ja hankkia tarvittaessa sijainen tointa hoitamaan. 9. toimittaa tiedot opetushenkilöstön palkanlaskennan perusteeksi palkanlaskijalle. 10. allekirjoittaa oppilaille annettavat todistukset. 11. vastata luokkien 1-9 numerotodistuspohjien oikeellisuudesta.

6 12. vastata ylioppilastutkinnon järjestelyistä ylioppilastutkintolautakunnan määräysten ja ohjeiden mukaan yhdessä lukioastevastaavan ja yläastetoimikunnan kanssa. 13. valmistella koulun vuosikertomus yhdessä opettajakunnan ja johtokunnan kanssa. 14. tehdä ja allekirjoittaa työsopimukset opetustoimen henkilökunnan kanssa. 15. edustaa koulua opettajakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa. 16. suorittaa muut omaan toimialueeseen kuuluvat tehtävät. 12 Lukioastevastaava Lukioastevastaavan tehtävänä on: 1. valmistella lukuvuoden työsuunnitelma yhdessä muiden opettajakunnan toimihenkilöiden kanssa. 2. vastata lukioasteen (luokat 10-13) numerotodistuspohjien oikeellisuudesta. 3. valvoa, että lukion oppilailla on vaadittava määrä opintoja päättötodistuksen saamiseksi. 4. kerätä ylioppilastutkintoon ilmoittautumiset ja toimittaa ne Lahden Rudolf Steiner-koululle. 5. valvoa, että ylioppilastutkintoon osallistuvat ovat suorittaneet vaadittavan määrän opintoja ja että kokelaat suorittavat ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet säädetyssä ajassa. 6. vastata ylioppilastutkinnon järjestelyistä ylioppilastutkintolautakunnan määräysten ja ohjeiden mukaan yhdessä vuosirehtorin ja yläastetoimikunnan kanssa. 7. suorittaa muut opettajakunnan antamat tehtävät. 13 Opettajakunnan sihteeri Opettajakunnan sihteerin tehtävänä on: 1. pitää pöytäkirjaa opettajakunnan kokouksista ja saattaa se tiedoksi johtokunnalle ja hallitukselle, kuitenkin niin, ettei pöytäkirja sisällä salassa pidettäviä asioita. 2. arkistoida kokousasioiden käsittelyyn liittyvät asiakirjat. 3. kirjoittaa muistioita opettajakunnan esittämistä asioista. 4. hoitaa opettajakunnan kirjeenvaihtoon ja julkaisutoimintaan liittyviä asioita. 14 Talouspäällikön tehtävät Talouspäällikön tehtävänä koulun toiminnan osalta on: 1. johtaa ja valvoa kouluyhdistyksen ja koulun taloushallintoa ja hoitaa kouluyhdistyksen omaisuutta hallituksen ja johtokunnan ohjeiden mukaan. 2. tehdä hallitukselle ja johtokunnalle esitykset taloushallinnon alaisen henkilökunnan toimista ja työsuhteista sekä heidän toimenkuvastaan. 3. toimia taloushallinnon alaisen henkilökunnan esimiehenä ja pitää nimikirjaa. 4. valmistella hallitukselle ja johtokunnalle talousarvio ja tilinpäätös sekä muut talousasiat yhdessä opettajakunnan kanssa. 5. huolehtia kouluyhdistyksen hallinnoimien tilojen ja irtaimiston hoidosta. 6. vastata yhdessä vuosirehtorin kanssa oppilasrekisterin oikeellisuudesta ja huolehtia tarvittavien tietojen toimittamisesta viranomaisille ja sidosryhmille. 7. suunnitella ja koordinoida kouluyhdistyksen varainhankintaa. 15 Toimielinten välinen yhteistyö Kouluyhdistyksen hallituksen, koulun johtokunnan ja opettajakunnan on kaikissa koulua koskevissa asioissa toimittava keskenään hyvässä yhteistyössä pyrkien yksimielisyyteen.

7 Yhteistyömuotona voidaan käyttää esimerkiksi viikkopalaveria. Koulun edustamisessa ja viranomaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä noudatetaan koulun kaikkien elinten hyväksymää tiedotusstrategiaa, joka laaditaan kussakin elimessä sen toimialaan kuuluvissa asioissa. 16 Koulun nimen kirjoittaminen Kouluyhdistyksen hallituksen ja koulun johtokunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa koulun nimen kirjoittaa hallituksen ja johtokunnan puheenjohtaja. Opettajakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa nimen kirjoittavat vuosirehtori tai opettajakunnan puheenjohtaja. Opettajakunnan valtuuttamana nimen voivat kirjoittaa opettajakunnan sihteeri tai toimikunnan edustaja tai luokanohjaaja. Talouspäällikkö kirjoittaa koulun nimen oman toimivaltansa alaisuuteen kuuluvissa asioissa. Jos asia kuuluu kahden eri toimielimen tai toimihenkilön alaisuuteen, nimen kirjoittavat kyseisten toimielinten mainitut edustajat tai kyseiset toimihenkilöt. 3. OPETTAJAT JA MUU HENKILÖKUNTA JA HEIDÄN TEHTÄVÄNSÄ 17 Opettajat ja muu henkilökunta Opettajan ja muun koulun henkilökuntaan kuuluvan on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä sekä noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Hänen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Opettajina toimivat esiluokanopettajat, luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat sekä sivutoimiset tuntiopettajat. Luokanopettajat opettavat luokilla 1-8. Tarvittaessa luokanopettaja voi opettaa myös muilla luokilla. Aineenopettajat huolehtivat pääsääntöisesti luokkien 9-13 opetuksesta, mutta voivat antaa opetusta myös luokanopettaja-asteella. Jokaisella luokalla on opettajakunnan valitsema luokanohjaaja, joka opettajakunnan edustajana ohjaa luokan oppilaiden työskentelyä. Luokanopettaja-asteella luokanohjaajana toimii luokanopettaja. Opettajakunta valitsee uusille opettajille ohjaavat opettajat. Esiluokanopettaja opettaa esiopetusryhmää. Koulussa voi olla myös muuta kuin edellä todettua pedagogista henkilökuntaa kuten koulunkäyntiavustajia, iltapäiväkerhon ohjaajia, opetusharjoittelijoita ja terapiatoimintaa ohjaava lääkäri ja terapiahenkilökuntaa. Koulussa voi lisäksi olla kansliahenkilökuntaa, talousasioista vastaavaa henkilökuntaa ja muuta tarpeellista henkilökuntaa. 18 Opettajan tehtävät Opettajan tehtävänä on: 1. antaa opetusta. 2. noudattaa hyväksyttyä opetussuunnitelmaa ja käsitellä opetussuunnitelman mukaiset oppimäärät.

8 3. valmistella ja tarkistaa oppilaiden tehtävät ja ohjata niiden suorittamista sekä huolehtia oppilasarvioinnista. 4. käyttää ja kehittää erilaisiin opetustilanteisiin soveltuvia steinerpedagogiikan mukaisia opetusmenetelmiä ja työmuotoja. 5. osallistua opettajakunnan kokouksiin. 6. osallistua koulutyön suunnitteluun ja kehittämiseen sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. 7. huolehtia mahdollisuuksien mukaan toisenkin opettajan tehtävistä milloin tämä odottamattoman esteen takia ei voi antaa opetusta. 8. osallistua koulussa tapahtuvaan arviointityöskentelyyn. 9. osallistua koulutyön kannalta tarpeellisiin valvontatehtäviin. 10. pitää huolta niistä opetusvälineistä ja tiloista, jotka hänen käyttöönsä on luovutettu. 11. osallistua steinerpedagogiseen täydennyskoulutukseen. 12. toimia ohjaavana opettajana uusille opettajille ja opetusharjoittelijoille. 13. suorittaa muut opettajakunnan kokouksen antamat tehtävät. 19 Luokanopettajan ja luokanohjaajan tehtävät Luokanopettajan ja luokanohjaajan tehtävänä on, opettajien tehtävien lisäksi: 1. pitää tarvittavia luetteloita luokan oppilaista. 2. huolehtia luokan oppilaiden lausuntojen ja todistusten antamisesta sekä niiden oikeellisuudesta. 3. pitää luokan oppilaiden huoltajiin sellaista yhteyttä, joka oppilaan opetuksen ja kasvatuksen kannalta on tarpeen. 4. seurata luokkansa oppilaiden poissaoloja ja antaa luokkansa oppilaalle lupa enintään kolmen päivän poissaoloon koulusta. 20 Koulukuraattori Turun Steiner-koulussa toimii koulukuraattori. Koulukuraattorin tehtävänä on: 1. auttaa oppilaita koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa ja henkilökohtaisissa kysymyksissä. 2. toimia opettajien tukena lapsen ja nuoren avun tarpeen tunnistamisessa ja hoitotarpeen arvioimisessa. 3. osallistua oppilashuollon toimintaan. 4. toimia kutsuttaessa opettajan työparina perhetapaamisissa. 5. toimia vanhempien apuna ja tukena lasten kasvatukseen ja koulutyöhön liittyvissä asioissa. 6. toimia yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 21 Muun henkilökunnan tehtävät Muun koulun henkilökuntaan kuuluvan henkilön tulee suorittaa hänelle työsopimuksessa osoitetut tehtävät. Tehtävistä laaditaan erillinen toimenkuva. 22 Tehtävien hakumenettely Toistaiseksi tai yli kuuden (6) kuukauden pituiseksi määräajaksi työsuhteeseen otettavien henkilöiden tehtävät täytetään hakumenettelyn perusteella. Edellä todetut tehtävät julistetaan haettaviksi, mikäli mahdollista, viimeistään kuukautta ennen työsuhteen alkamista. Hakuilmoitus julkaistaan tarpeellista julkisuutta noudattaen ja

9 ilmoituksessa todetaan ajankohta, mihin mennessä kirjallinen hakemus tulee toimittaa ilmoituksessa mainitulle taholle. Tehtävä voidaan julistaa uudelleen haettavaksi tai hakuaikaa pidentää, jollei kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa ole tai, jos koulun edun katsotaan sitä vaativan. Jos tehtävä julistetaan uudelleen haettavaksi, on hakuilmoituksessa samalla mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset tehtävää täytettäessä huomioon. 23 Tehtävän täyttäminen Hakumenettelyn piiriin 21 :n mukaan kuuluvissa tehtävissä työsopimus voidaan tehdä vain sellaisen henkilön kanssa, joka on kirjallisesti hakenut tehtävää ennen hakuajan päättymistä ja täyttää tehtävän kelpoisuusvaatimukset hakuajan päättyessä. Hakemukseen on liitettävä selvitykset, jotka osoittavat hakijan kelpoisuuden. Hakijoiden vertailussa pannaan painoa steinerpedagogiselle perehtyneisyydelle. Jos kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole tai siihen on muu erityinen syy, tehtävään voidaan enintään lukuvuodeksi kerrallaan ottaa henkilö, jolla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 23 :ssä säädetty koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Työsuhteeseen valitun henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 770/ :n toisessa momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä. Toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen otettavalle henkilölle määrätään neljän kuukauden pituinen koeaika. Vuosirehtorin tulee hyvissä ajoin muistuttaa opettajakuntaa koeajan päättymisestä. 4. OPPILAAKSI OTTAMINEN JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 24 Sovellettavat säännökset ja määräykset Oppilaaksi ottamisesta, opetuksesta ja työajoista on voimassa mitä perusopetuslaissa ja lukiolaissa sekä niiden nojalla säädetään ja määrätään sekä mitä opetussuunnitelmassa ja tässä johtosäännössä määrätään. 25 Oppilaaksi ottaminen Ilmoittautuminen esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle tehdään koulun kansliaan. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava lapsen henkilötiedot sekä huoltajien nimet ja postiosoite. Postiosoitteen muutoksista on ilmoitettava koulun kansliaan. Oppilaat otetaan koulun esiopetukseen ilmoittautumisjärjestyksessä niin, että jos hakijoita on enemmän kuin täytettäviä esiopetuspaikkoja etusija on sillä, jolla syntymän ja ilmoittautumisen välinen aika on lyhin. Adoptiopäivämäärä katsotaan syntymäpäivää vastaavaksi. Oppilaat ensimmäiselle luokalle valitaan koulukypsyystestin perusteella. Etusijalla ovat steinerpedagogisessa esiopetuksessa olleet lapset. Muutoin noudatetaan ilmoittautumisjärjestystä niin, että jos hakijoita on enemmän kuin täytettäviä oppilaspaikkoja etusija on sillä, jolla syntymän ja ilmoittautumisen välinen aika on lyhin. Adoptiopäivämäärä katsotaan syntymäpäivää vastaavaksi.

10 Huoltajien on kirjallisesti vahvistettava ilmoittautuminen esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle koulun edellyttämällä tavalla. Mikäli vahvistusta ei tehdä, oppilaspaikka katsotaan vapautuneeksi. Koulun ulkopuolelta lukioasteelle pyrkivät oppilaat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen ja valintatilaisuuden perusteella. Hakemukset osoitetaan opettajakunnalle. Opetuksen alkamisen jälkeen mahdollisesti vapautuvat oppilaspaikat opettajakunta täyttää harkintansa mukaan. 26 Työajat esiopetuksessa ja vuosiluokilla Esiopetuksessa työpäivien määrä on sama kuin perusopetuksessa. Luokilla työpäivien lukumäärä on sama kuin perusopetuksessa. Luokalla 13 opetusta järjestetään enintään 120 työpäivänä. 27 Opetusryhmien muodostaminen Opetusryhmän enimmäiskoko on 32 oppilasta. Opetusryhmän enimmäiskoko voidaan luokilla 1-9 pedagogisista syistä ylittää niin, että ryhmään voi kuulua enintään 36 oppilasta. 28 Erityisopetus Oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, järjestetään osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Koulussa ei järjestetä muuta erityisopetusta. 5. OPPILASKUNTA 29 Oppilaskunta ja sen tehtävät Oppilaskuntaan kuuluvat luokkien 8-13 oppilaat. Oppilaskunta valitsee itselleen hallituksen, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu vähintään 1 oppilas kutakin luokkaa kohti. Oppilaskunnan ohjaajana toimii opettajakunnan nimeämä opettaja. Koulukuraattori voi osallistua oppilaskunnan kokouksiin. Oppilaskunnan tehtävänä on: 1. järjestää jäsenilleen ja koulun muille oppilaille sellaista toimintaa, joka tukee koulun kasvatustavoitteita ja kehittää yhteistyökykyä. 2. myötävaikuttaa keskustelujen ja esitysten avulla oppilaiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen koulussa. 3. valmistella koulun järjestyssäännöt yhdessä opettajakunnan kanssa. 4. toimittaa lukuvuoden alussa tarpeelliset henkilövalinnat oppilaskunnan hallitukseen. 5. suunnitella ja toteuttaa koulun yhteisiä tapahtumia yhteistyössä johtokunnan ja opettajakunnan kanssa. 6. pitää yhteyttä johtokuntaan, opettajakuntaan, viranomaisiin ja yhteisöihin, jotka tukevat oppilaskunnan tavoitteita. 7. laatia oppilaskunnan säännöt ja lähettää ne opettajakunnalle vahvistettavaksi.

11 Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on: 1. valita keskuudestaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja muut mahdolliset toimihenkilöt. 2. pitää pöytäkirjaa kokouksistaan. 3. valmistella oppilaskunnan kokoukset ja kutsua oppilaskunta koolle säännönmukaisiin kokouksiin. 4. laatia oppilaskunnan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. 5. valmistella asiat, jotka käsitellään oppilaskunnan kokouksissa ja panna täytäntöön oppilaskunnan päätökset. 6. antaa esitykset opettajakunnalle. 7. kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan johdolla. Sellaista oppilaskunnan tai sen hallituksen päätöstä asiassa, joka edellyttää myös johtokunnan tai opettajakunnan päätöstä, ei saa panna täytäntöön ennen kuin em. toimielimet ovat asian hyväksyneet. 6. VOIMAANTULO JA ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 30 Voimaantulo Tämä johtosääntö tulee voimaan Tämä johtosääntö korvaa 16. päivänä marraskuuta 2009 hyväksytyn Turun steinerkoulun ohjesäännön. LISÄYS TURUN STEINER-KOULUN JOHTOSÄÄNTÖÖN LIITTYEN OPETTAJAKUNNAN HALLINTOJÄRJESTELYIHIN Lisäys on määräaikainen astuen voimaan ja päättyen Opettajakunnan puheenjohtaja Opettajakunnan puheenjohtajan toimenkuvaan sisältyvät tehtävät kohtien 1, 3, 4, 7, 8, 10 ja 11 osalta säilyvät ennallaan. Opettajakunnan puheenjohtajan toimenkuvaan tehdyt muutokset: Kohta 2: valmistella kokoukseen tulevat asiat yhdessä johtoryhmän kanssa Kohta 5: huolehtia opettajakunnan taiteellisesta ja pedagogisesta työskentelystä. Huolehtia opettajien koulutuksesta kehityskeskustelujen pohjalta yhdessä ma. rehtorien kanssa Kohta 6: vastata lukuvuoden työsuunnitelman laatimisesta yhdessä johtoryhmän kanssa Kohta 9: huolehtia uusien opettajien opastamisesta koulun toimintaan yhdessä ma. apulaisrehtorien kanssa Opettajakunnan puheenjohtajan toimenkuvaan tehdyt lisäykset: Kohta 12: toimia koulun työsuojelupäällikkönä Kohta 13: kehittää ja seurata esiopetusta ja koululaisten iltapäivätoimintaa 11 Vuosirehtori

12 Vuosirehtorin toimenkuvaan sisältyviä tehtäviä hoitavat määräaikaiset rehtorit (luokat 0-8 ja 9-13) ja apulaisrehtorit ( luokat 0-8 ja 9-13). Kohtien 1-16 hoito on määritelty johtoryhmän uusissa toimenkuvissa liitteen mukaisesti. 12 Lukioastevastaava Lukioastevastaavan toimenkuvaan sisältyviä tehtäviä hoitavat määräaikainen rehtori ja apulaisrehtori ( luokat 9-13) Kohtien 1-7 hoito on määritelty johtoryhmän uusissa toimenkuvissa liitteen mukaisesti. 13 Opettajakunnan sihteeri Opettajakunnan sihteerin toimenkuvaan sisältyvät tehtävät säilyvät johtosäännön kohtien 1-4 suhteen ennallaan.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU

JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ ON HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 13/2012 JA SITÄ ON PÄIVITETTY HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 07/2013. JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU

JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ ON HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 13/2012 JA SITÄ ON PÄIVITETTY HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 07/2013 ja 04/2014 ja 08/2015. JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.3.2016 hyväksymä Voimaantulo 1.5.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-,

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot