Päiväys: Edellinen päiväys:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväys: 2010-02-05 Edellinen päiväys: 2001-08-09"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEM IKAALIILM OITUS Päiväys: Edellinen päiväys: AINEEN T AI VALMISTEEN JA YHTIÖN T AI YRIT YKSEN TUNNIST ETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Lasinpesu70 Tunnuskoodi 1129 Reachrekisteröintinumero 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Lasinpesuneste Toimialakoodi Käyttötarkoituskoodi Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Nekrak Oy Yhteystiedot Katuosoite Keskuskatu 7 Postinumero ja toimipaikka Postilokero Riihimäki Postinumero ja toimipaikka Puhelin Telefax Sähköpostiosoite Ytunnus Ulkomaisen valmistajan tiedot 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite /Myrk ytystietokeskus tai suora num ero Myrkytystietokeskus, PL 340, HUS 112 Yleinen hätänum ero 2. VAAR AN YKSILÖINTI F; Helposti syttyvää ( leim ahduspiste< 21 C ) helposti haihtuvaa. T; Myrk yllistä hengitettynä ja nielt ynä. Höyr yt ovat värittöm iä, Ilm aa raskaam pia ja leviävät pitk in maanpintaa. Saattaa m uodostaa ilm an k anssa syttyvän / räjähtävän s eoksen,varsinkin tyhjissä puhdistam attom issa säiliöissä. Kuumentuminen aiheuttaa paineen nousun ja aineen äk illisen syttym isja räjähdysvaaran. R11, R23/24/25, R39/23/24/25 Sivu 1

2 Kauppanimi: Lasinpesu70 Päiväys: Edellinen päiväys: KOOST UM US JA TIEDOT AINEOSIST A 3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat C AS/EYnumero ja rekisteröintinumero Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, Rlausekkeet ja muut tiedot aineosasta CAS EINECS Metyylialk oholi ~60% F, T, R11, R23/24/25, R39/23/24/25 LD=5300 m g/k g (rotta,suun k autta) HTP=250 ppm (15 m in. iho) Aineesta tehty asetuksen liitteen 2 mukainen hakemus tai ilmoitus Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena M uut tiedot 4. ENSIAPUTOIM ENPITEET 4.1 Erityiset ohjeet Hengenvaarallista nautittuna. Hum alluttavaa, m yöhem min näköhäiriöitä (sokeutumisen vaara), tajunnantason m uutok sia. Varottava m yös ihok osketusta. 4.2 Hengitys Mik äli höyr yille altistuneella esiintyy epätavallista väs ym ystä tai pahoinvointia, hänet siirretään raittiiseen ilm aan. Oireiden jatk uessa on hakeuduttava lääk ärin hoitoon. 4.3 Iho Vältettävä ihok osk etusta. On huomioitava, että saastunut vaatetus saattaa olla paloriski. Saastunut vaatetus k astellaan ennen riisum ista ja iho pestään vedellä ja saippualla. Vaatetus pestävä ennen seuraavaa k äyttöä. Jos esiintyy p ys yvää ärsytystä, on hakeuduttava lääk ärin hoitoon. 4.4 Roiskeet silmiin Silm ät huuhdellaan runsaalla vesim äärällä. Ärs ytyk sen jatk uessa potilas toim itetaan lääk äriin 4.5 Nieleminen Suu huuhdellaan vedellä ja potilas toim itetaan lääk ärin hoitoon. EI SAA OKSENNUTTAA. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille Hoito oireiden m uk aisesti. Oireet k uten alkoholim yrkytyksessä. Maha tyhjennetään välittöm ästi. 5. PALONTORJUNT ATOIM ENPITEET 5.1 Sopivat sammutusaineet Alkoholin k estävä vaahto,vesisum u. Kuiva kemikaalijauhe ja hiilidiok sidi pieniin tulipaloihin. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Ei saa samm uttaa voim akkaalla vesisuihkulla. Halonsammuttimien k äyttöä pitää välttää ym päristös yistä. 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Asianmukaiset suojavarusteet ja paineilm ahengityslaitteet 5.5 M uita ohjeita Viereisiä säiliöitä jäähdytetään vedellä. 6. TOIM ENPIT EET ONNETTOM UUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Ylim ääräiset ihm iset evakuoitava alueelta. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Estetään tuotteen leviäm inen viem äriin (räjähdysvaara!!), m aaperään, pinta ja pohjavesiin vallittam alla hiekalla, maaaineksella tai m uulla sopivalla im eytysaineella. Sattuneesta vahingosta ilm oitetaan paikallisille viranom aisille. Vuoto suljettava, m ik äli mahdollista ilm an risk ejä.suuria m ääriä ei saa huuhtoa laim entamattom ana viem äriin. 6.3 Puhdistusohjeet Vuodot im eytetään hiekkaan, m aaainekseen tai m uuhun sopivaan im eytysaineeseen. Im eyt ysaineet Sivu 2

3 Kauppanimi: Lasinpesu70 Päiväys: Edellinen päiväys: kerätään talteen asianm ukaiseen ja asianmukaisesti etiketöityyn astiaan hävittämistä varten. Hävit ys paikallisten viranom aismääräysten m ukaisesti. Alue huuhdellaan runsaalla vesim äärällä. 6.4 M uita ohjeita 7. KÄSITTELY JA V AR ASTOINTI 7.1 Käsittely Vältettävä hö yr yjen hengittämistä ja toistuvaa tai pitkäaikaista ihok osk etusta. T ynnyreitä k äsiteltäessä käytettävä turvajalkineita ja asianm ukaisia käsittelyvälineitä. Poistettava m ahdolliset s yt yt yslähteet. Vältettävä kipinöitä. T upak oiminen k ielletty. Höyr y voi edetä m aan pintaa m yöten pitkiäkin m atkoja kerääntyen kuoppakohtiin ja tällöin m yös etäsyttyminen on m ahdollista. Estettävä staattisen sähk ön aiheuttam a kipinöinti m aadoituksiin. Käsiteltävä h yvin ilmastoidussa tilassa. 7.2 Varastointi Astiat säilytettävä tiiviisti suljettuina ja h yvin ilm astoidussa tilassa. Varjeltava auringonpaisteelta, kuumuudelta ja m uilta s yt yt yslähteiltä. 7.3 Erityiset käyttötavat 8. ALTIST UM ISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIM ET 8.1 Altistumisen rajaarvot HTParvot 3 Metanoli ppm,iho 8h: m in: 250 m g/m,iho 8h: m in: M uut rajaarvot Hajukynnys 5 ppm M uissa maissa annettuja rajaarvoja DNEL PNEC 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen torjunta Tuotetta pyrittävä k äsittelemään suljetuissa järjestelmissä tai järjestettävä riittävä ilm anvaihto. Vältettävä toistuvaa tai pitkäaikaista ihokosketusta. Tarvittaessa käytettävä henkilökohtaisia suojaim ia Hengityksensuojaus Hyväksytty hengityssuojain (filtteri AX) Käsien suojaus Butyyli tai vitonsuojak äsineet Silmiensuojaus Suojasilm älasit jos roisk eet ovat m ahdollisia Ihonsuojaus Suojavaatetus ja k em ikaalin kestävät k engät tai saappaat Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen 9. FYSIKAALISET JA KEM IALLISET OM INAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Väritön neste. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph n Kiehumispiste/kiehumisalue 6465 C Leimahduspiste 11 C Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Itsesyttymisläm pötila 455 C Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja 5,5 til% Sivu 3

4 Kauppanimi: Lasinpesu70 Päiväys: Edellinen päiväys: Ylempi räjähdysraja 44 til% Hapettavat ominaisuudet Höyrynpain o e 128 hpa (20 C) Suhteellin o en tiheys 0,792 (20 C) Liukoisuus Vesiliukoisuus Hyvin liuk eneva Rasvaliukoisuus (liuotinöljy, yksilöitävä) etanoli,eetteri,bentseeni,k etonit Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi log k ow = 0, Viskositeetti Höyryntiheys Propaani 1,6 Butaani 2, Haihtumisnopeus 9.3 M uut tiedot Sek oittuu veteen,vettä kevyem pää. Hö yr yn tihe ys 1,10 (ilm a=0) 10. ST ABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Vältettävä lämpöä,kipinöitä ja avotulta Vältettävät materiaalit Saattaa reagoida kiivaasti happojen, happohalogenidien,happoanhydridien,hapettimien ja pelkistim ien sek ä alk ali ja m aaalkalim etallien k anssa Vaaralliset hajoamistuotteet Hajoaa kuum ennettaessa muodostaen ärs yttäviä huuruja. 11. M YRKYLLISYYT EEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys LD50=> m g/k g(suun k autta,rotta) LD50=15800m g/k g(iho,k ani) LC50=64000ppm /4h(hengitysteitse,rotta) 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Metanoli 500m g/24h,(k aniini,iho) Metanoli 40 m g(silm ään,k aniini) 11.3 Herkistyminen 11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin HTParvon selvästi ylittävät metanolihöyryt aiheuttavat päänsärkyä,väsymystä,pahoinvointia ja limakalvojen ärsytystä.altistuminen suurille pitoisuuksille aiheuttaa huumausta,keskushermostooireita ja ohimeneviä,joskus pys yviä näköhäiriöitä. Metanolin roisk eet höyry ärsyttävät ihoa ja silm iä. Metanoli imeytyy m yös ihon k autta ja suuri altistuminen voi aiheuttaa m yrk yt ysoireita. Jo 15 m l: annos 40% m etanolia suun k autta on aiheuttanut kuolem an,m utta tavallinen kuolettava annos on 60250m l. Metanoli aiheuttaa ensin tajunnan tason lask ua ja sitten m uutam an tunnin viiveellä pahoinvointia,oksentelua,ohimenevää tai pysyvää sokeutta,aineenvaidunnallista asidoosia sek ä m aksaja munuaisvaurioita. Sok eus voi aiheutua jo 4 m l.n m etanoliannoksen nielem isestä 11.6 M uut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot LDLo=143m g/kg,suun k autta,ihm inen TCLo=300ppm,hengitysteitse,ihm inen Sivu 4

5 Kauppanimi: Lasinpesu70 Päiväys: Edellinen päiväys: TIEDOT KEM IKAALIN VAARALLISUUDESTA YM PÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus M yrkyllisyys vesieliöille LC50=8000m g/l,k ala;heikko EC50=10000m g/l,daphnia;heikk o EC50=31100m g/l,levä;heikk o M yrkyllisyys muille eliöille Vesivaarallisuusluokka 1 (Sak sa) 12.2 Kulkeutuvuus 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus BOD28>60% T OD;helposti biologisesti hajoava Kemiallinen hajoavuus 12.4 Biokertyvyys log Kow=0,7; heikk o 12.5 PBT arvioinnin tulokset 12.6 M uut haitalliset vaikutukset 13. JÄTT EIDEN KÄSITT ELYYN LIITTYVÄT N ÄKÖKOHDAT Tuotetta sisältävä jäte on ongelm ajätettä. Hävitettävä jätelainsäädännön ja ym päristöviranom aisten ohjeiden m ukaisesti. Jätettä käsiteltäessä on huom attava sen aiheuttam at vaarat ja huolehdittava tarvittavista varotoim enpiteistä, varoitusmerkinnöistä ja tietojen toim ittam isvelvoitteesta. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YKnumero Pakkausryhmä II 14.3 M aakuljetukset Kuljetusluokka 3.17b VAK/ADR Vaaran tunnusnumero Rahtikirjan mukainen nimitys Finro y Lasinpesu M uita tietoja 14.4 M erikuljetukset IM DGluokka 3,2, page Oikea tekninen nimi M uita tietoja 14.5 Ilmakuljetukset ICAO/IAT Aluokka Oikea tekninen nimi M uita tietoja 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Sivu 5

6 Kauppanimi: Lasinpesu70 Päiväys: Edellinen päiväys: F; helposti s ytt yvä T; m yrk yllinen Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Metanoli Rlausekkeet R11 R23/24/25, R39/23/24/25 Helposti s yttyvää Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nielt ynä. Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä Slausekkeet S1/2 Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottum attom issa S7 Säilytettävä tiiviisti suljettuna S16 Eristettävä sytytyslähteistä tupak ointi k ielletty S24 Varottava k em ikaalin joutumista iholle. S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hak euduttava lääkärinhoitoon ja näytettävä tätä etik ettiä (m ik äli m ahdollista) Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset Kemikaaliturvallisuusarviointi tehty seuraaville aineille/valmisteelle 15.2 Kansalliset määräykset 16. M UUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista Rlausekkeista R11 Helposti s yttyvää R23/24/25, Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nielt ynä. R39/23/24/25 Myrkyllistä: erittäin vak avien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä Koulutusohjeet 16.3 Käyttörajoitukset 16.4 Lisätiedot 16.5 Käytetyt tietolähteet Aspok em Oy, OVAohjeet Lisäykset, poistot ja muutokset Lisätty EINECSnum ero Sivu 6

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi BUEHLER

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 Kauppanimi: MYCOTAL 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Kauppanimi MYCOTAL

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste.

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT OKTOeriste 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi OKTOeriste CE 0416 OKTOeriste 0/6 (standardi SFSEN 13242)

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot