KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-22:33 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Maa-alueen vuokraaminen TTT-Kiinteistöt Oy:lle Maa-alueen vuokraaminen Kalajoen Latu r.y:lle Tonttien hinnoittelu 2014 / asuin-, liike- ja teollisuustontit Kiinteistön Siipolanrinne RN:o 8:197 osto Hiekkasärkkien Ydinalueen RM-3 tontti nro 3 korttelissa 405 maanvuokrasopimus 236 Maanvuokrasopimuksen täydennys SABA Tuuli Oy Ab Hannila-Mätäsmaa asemakaava-alueen tonttien haku Kesärannan asemakaavan muutos ja laajennus Tietoliikenneyhteistyö/Pohjoisen Keski-Suomen kuntien kanssa Kalajoen elinkeinostrategian ja toimenpideohjelman laatiminen Kalajoen matkailun kasvuohjelman laatiminen Kalajoen kaupungin osallistuminen Metaoppi-hankkeeseen Kalajoen kaupungin osallistuminen osatoteuttajana Rajaton-hankkeeseen 244 Kalajoen kaupungin osallistuminen Biotalous-yhteisöön ja biotaloushankkeeseen 245 Kalajoen paloaseman muutostyöt ensihoidon tarpeisiin Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 247 Määrärahan siirto Kaislakodin hankintaan Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Alho Sirkka jäsen Hihnala Tarmo jäsen Niemelä Kullervo jäsen Pahkala Eija jäsen Puusaari Alpo varapj Saari Hanna jäsen Untinen Jorma jäsen Kinare Eero varajäsen Märsylä Pekka valt.pj Heikkilä Miika valt. I vpj Arvo Jouko valt. II vpj Tilus Riitta A. valt. III vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Matkaselkä Ari maanmittausteknikko klo ja klo Paakki Aleksiina kaavoituspäällikkö klo Krank Sami ICT -päällikkö klo Himanka Miia elinkeinojohtaja klo POISSA Tuliniemi Juha jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Raili Myl lylä Ei 231 Kullervo Niemelä 231 Otso Juvonen Pu heenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Untinen ja Eero Kinare.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Jorma Untinen Eero Kinare PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Toimistosihteeri Minna Roiko Kokouksen aluksi Vesikolmio Oy:n toimitusjohtaja Risto Bergbacka kertoi Vesikolmio Oy:n osakasso pimuksen muutoksesta ja osakepääoman korottamisesta.

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Maa-alueen vuokraaminen TTT-Kiinteistöt Oy:lle 160/ /2014 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) TTT-Kiinteistöt Oy/Timo Priuska on pyytänyt saada vuokrata Kalajoen kaupungilta noin 2,5 ha suuruisen maa-alueen hiekkasärkkien leirintäalu een tuntumasta. Alue sijoittuu Tuomipakkaintien varteen hiekkasärkkien asemakaavan mukaiselle retkeily- ja ulkoilualueelle (VR). Alueelle on suunniteltu Flowpark -seikkailuhuvipuiston perustamista. Flowpark -seikkailupuistoja on tällä hetkellä toiminnassa Lappeenrannassa, Turussa, Vierumäellä ja Ähtärissä. Toiminta perustuu franchising toimintamalliin. Toimintaa on mahdollista pitää yllä ympäri vuoden. TTT-Kiinteistöt Oy Kalajoelta on käynnistänyt suunnittelun Flowpark seikkailupuiston perustamiseksi Kalajoelle. Flowpark -yritys on ilmoittanut tavoitteenaan olla edelläkävijä ja esimerkki ekologisena vapaa-ajanviettotapana. Flowparkille on laadittu oma ympäristöohjelma. Flowpark seikkailupuiston perustaminen ja toiminta eivät vaadi alueelle sijoitettavia kiinteitä rakenteita, eikä alueen puustoa vahingoiteta. Telineet ja rakenteet kiinnitetään puihin niitä vahingoittamatta. Toiminta edellyttää alueella olevaa isoa puustoa ja kohtuulliset korkeuserot ovat myös eduksi. Vuokra-aluetta ei tulla yrityksen toimesta aitaamaan. Suunnitellun vuokra-alueen välittömässä läheisyydessä on asemakaavan mukainen pysäköintialue, jota on mahdollista käyttää asiakaspysäköintiin. Yrityksen toimintaan liittyvät toimisto, ym. kiinteät rakenteet sijoittuvat läheiselle huvi- ja viihdepalvelujen (PV) alueelle korttelissa 414. Esityksen oheismateriaalina on kartta 1:2000. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta käy periaate keskustelun TTT-Kiinteistöt Oy:n maanvuokrahakemuksesta. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta keskusteli Flowpark elämyspuis ton toiminnasta ja sijoittumisesta hiekkasärkkien alueelle ja totesi yk simielisesti, että liikeidea olisi erittäin hyvä lisäpalvelu alueen palve luvarustukseen. Esitettyyn sijoituspaikkaan toimikunta suhtautui va rauksella mm. toiminnan lähelle sijoittuvien loma-asuntojen vuoksi sekä mahdollisen maaston kulumisen ja puuston vaurioitumisen ai heuttamien haittojen vuoksi. Esitetyn vuokra-alueen pinta-alan (noin 2,0 ha) riittävyys lähtötilanteessa ja laajennusmahdollisuudet vaativat myös lisäselvityksiä. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta edellytti ennen vuokrauspäätök sen kä-

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus sittelyä selvityksiä seuraavista seikoista: 1. Tarvittavat viranomaisluvat toiminnan sijoittamiselle 2. Viranomaislupaan liittyvä tai ennakkoon tapahtuva naapurien kuuleminen 3. Tilantarpeen varmistaminen laajentumismahdollisuudet huomioiden. 4. Selvitetään vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja Hiihtomajan ja Siipojoen - Pleunan alueelta sekä Jukupark vesipuiston alueelle. Khall (Valmistelija: Maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan edellyttämistä lisäselvityksistä on järjestetty neuvottelu , johon osallistuivat TTT-kiinteistöt Oy / Timo Priuska ja Tuo mo Priuska sekä rakennustarkastaja Osmo Heikkala ja maanmittausteknikko Ari Matkaselkä. Neuvottelussa todettiin, että hanke edellyttää toimenpideluvan. TTT -kiinteistöt ja Flow park laativat alueelle suunnitelmat ja hakevat toimen pidelupaa hankkeelle. Naapurien kuuleminen tapahtuu toi menpideluvan käsittelyn yhteydessä. Neuvotteluissa on otettu esille useita erilaisia vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja hiekkasärkkien, hiihtomajan ja Siiponjoen alueelta. Yrittäjän näkemyksen mukaan esitetty vuokra-alue on sijainniltaan ja luonnonolosuhteiltaan pa ras vaihtoehto. Alueen koko noin 2,0 ha on todettu riittäväksi myös toiminnan laajentamista ajatellen. Esityksen oheismateriaalina on karttaliite 1:2000. Maanmittausteknikko: Kaupunginhallitus päättää, että TTT-kiinteistöt Oy:lle vuokrataan yhteensä noin 2,0 ha suuruinen alue kiinteistöistä Hiek kasärkät RN:o 3:669, Tuomi rinne RN:o 3:511 ja Tuomitaverna RN:o 3:321 Kalajoen kaupungissa seu raavilla ehdoilla: 1. Hankkeella tulee olla rakennuslupaviranomaisen edellyttämä toimenpidelupa. Vuokrasopimus puretaan, mikäli hankkeelle ei myönnetä toimenpidelupaa. 2. Vuokrasopimus tehdään viiden (5) vuoden ajaksi. Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. 3. Vuosivuokra on neljätuhatta (4 000,00) euroa. 4. Kalajoen kaupunki pidättää itsellään oikeuden elämyspuiston rakenteiden sijoittumista koskeviin muutoksiin. 5. TTT -kiinteisöt Oy vastaa kustannuksellaan alueen rakentamises ta, siis tinä pi tä misestä sekä sopimuksen päättyessä rakenteiden pois tami sesta ja alueen siivoamisesta. Muut sopimusehdot määritetään myöhemmin laadittavassa maanvuokrasopimuksessa.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ennen kuin kaupunginhallitus tekee vuokrauspäätöksen tulee TTT- kiin teistöt Oy:n hankkia kaikkien naapureiden kirjallinen lausunto. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy maanmittausteknikon esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä, kau punginhallituksen jäsen Sirkka Alho ja kaupunginhallituksen varapu heenjohtaja Alpo Puusaari ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistui vat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän asian käsitte lyn ajan Kul lervo Niemelä. Merkittiin, että maanmittausteknikko osallis tui tämän asian käsitte lyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 231 (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä ) Kaupunginhallitus on kokouksessaan käsitellyt TTT -Kiinteistöt Oy:n maanvuokrausesitystä. Kaupunginhallitus suhtautui myönteisesti alueelle esitettyyn liikeideaan, joka lisäisi osaltaan hiekkasärkkien alueen palveluvarustusta. Suunnitellun vuokra-alueen luonto- ja maisema-arvot asettavat toiminnan suunnittelulle erityisvaatimuksia. Alue rajoittuu osittain asemakaavan mukaisesti rakennettuihin matkailua palvelevien rakennusten korttelialueisiin (RM ja RM-3). Kaupunginhallitus edellytti, että ennen vuokrauspäätöksen tekemistä on naapureita kuultava hankkee seen liittyen. Timo Priuska on käynyt esittelemässä hanketta ja suunnitellun vuokra-alueen naapureille ja toimittanut kaupungille saadut selvitykset naa pu rien kuulemi sista. Hakemuksensa täydennykseksi TTT -kiinteistöt Oy on toimittanut Touran Puu-apu / metsätalousinsinööri Tuomo Tou ran maastokatselmuk seen perustuvan lausunnon alueen puustoon ja mui hin luontoarvoihin liit tyen. Hakemuksen täydennykseksi on toimitettu myös Flowpar Oy:n lau sunto, jossa on viitattu Turun Skanssinmäessä sijaitsevan Flowpark -puis ton luontoselvitykseen, jonka on laatinut biologi Jaakko Puro. Esityksen oheismateriaalina on selvitykset naapurien kuule misista (10 kpl), Flowpark Oy:n lausunto, Touran Puu-apu lausunto ja luonnos maanvuokrasopimuksesta sekä kart taliite vuokra-alueesta. Maanmittausteknikko: Kaupunginhallitus päättää, että TTT-kiinteistöt Oy:lle vuokra taan yhteensä noin 2,0 ha suuruinen alue kiinteistöistä Hiekkasärkät RN:o 3:669, Tuomirinne RN:o 3:511 ja Tuomitaverna RN:o 3:321 Kalajoen kau pungissa seuraavilla ehdoilla:

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuokrasopimus tehdään 1 kymmenen (10) vuoden ajaksi. Molemminpuolinen irtisanomisaika. on yksi (1) vuosi. 2. Vuosivuokra on neljätuhatta (4 000,00) euroa. 3. Kalajoen kaupunki pidättää itsellään oikeuden elämyspuiston rakenteiden sijoittumista koskeviin muutoksiin. 4. TTT -kiinteistöt Oy vastaa kustannuksellaan alueen rakentamisesta, siistinä pitämisestä sekä sopimuksen päättyessä rakenteiden poistamisesta ja alueen siivoamisesta. 5. Vuokrasopimus puretaan, mikäli hankkeelle ei myönnetä toimenpidelupaa. 6. Muut sopimusehdot on määritetty oheismateriaalina olevassa vuokrasopimusluonnoksessa. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy maanmittausteknikon esityksen. Kaupunginhallitus: Kokous keskeytettiin klo Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä, kaupunginhallituksen jäsenet Sirkka Alho ja Hanna Saari ja kaupun ginhallituksen varapuheenjohtaja Alpo Puusaari ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän asian käsittelyn ajan Kullervo Niemelä. Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Maa-alueen vuokraaminen Kalajoen Latu r.y:lle 243/ /2014 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Kalajoen Latu r.y. on pyytänyt saada vuokrata Kalajoen kaupungilta noin 100 m²:n suuruisen määräalan Kalajoen kaupungissa sijaitsevasta Laumakari RN:o 41:2 nimisestä kiinteistöstä. Kiinteistötunnus Vuokra-alueella sijaitsee venevaja, joka siirtyy Kalajoen Latu r.y:n omistukseen, heti kun aluetta koskeva maanvuokrasopimus on allekirjoitettu. Yh dis tyksen tarkoituksena on käyttää venevajaa ja sen aluetta mm. melonta ka luston säilyttämiseen. Esityksen oheismateriaalina ovat vuokrasopimusluonnos ja kartta 1:2000 Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupun ginhallitukselle, että 1. Kalajoen kaupunki vuokraa sopimusluonnoksen mukaisesti Kalajoen Latu r.y:lle noin 100 m²:n suuruisen määräalan Kalajoen kaupungissa sijaitsevasta Laumakari RN:o 41:2 nimisestä kiinteistöstä. Kiinteistötunnus Vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana ja yhden vuoden irtisanomisajalla. 3. Vuosivuokra on viisikymmentä (50,00) euroa. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall 232 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina ovat vuokrasopimusluonnos ja kartta 1:2000. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeino- ja maankäyttö toi mikunnan esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Tonttien hinnoittelu 2014 / asuin-, liike- ja teollisuustontit 70/ /2014 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Asuin-, liike- ja teollisuustonttien hinnoittelu on viimeksi vahvistettu valtuustossa Hinnoittelua tarkistetaan vuosittain poistamalla siitä myydyt tontit ja lisäämällä uudet kaava-alueet ja tontit sekä tehdään mahdol li set hin to jen tarkistukset. Esityksenä olevaan hinnoitteluun on lisätty uusia tontteja Hannila-Mätäsmaan kaava-alueelta. Hannila-Mätäsmaan alueella toteutuneiden maakaup pojen ja asemakaavamuutoksen myötä kaupunki voi tarjota rakentajille keskustan välittömästä läheisyydestä uusia pientalotontteja (AO ja AP) 13 kpl, ri vi ta lo tont te ja (AR I ja AR II) 6 kpl ja asuinkerrostalotontteja (AK ja AKR) 5 kpl. Hannila-Mätäsmaan kaavamuutoksen myötä Kalajoen keskustassa sijaitsevien vapaiden rivitalo- ja kerrostalotonttien tarjontaa on pystytty lisäämään merkittävästi. Asuintonteissa mer kittä vin tonttivaran to on tällä het kellä Ko ti puis ton ja Santahol man sekä Hi man gan alueella Pik ku-man sikan, Me ri-hi man gan ja Kärme kallion kaa va-alueilla. Teollisuustonttien tarjonnan osalta tilanne on tällä hetkellä hyvä Kalajoen pohjois- ja eteläosissa. Hinnoitteluun on lisätty Meinalan teollisuusalueella toteutuneiden maakauppojen myötä kaksi uutta teollisuustonttia Yrityskalliontien ja Meinalantien risteyksen tuntu maan. Hinnoittelussa pyritään tonttikohtaiseen hintaan. Tonttikohtaisia hintoja ei lohkomistoimituksen (määräalat) jälkeen tarkisteta puolin eikä toisin. Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle ja hänen valtuuttamalleen oikeuden allekirjoittaa kaupungin puolesta, valtuuston vahvistamilla tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla laaditut vuokraja kauppakirjat asuin-, liike- ja teollisuustonttien osalta sekä antaa oikeuden maanmittausteknikolle allekirjoittaa vuokra- ja kauppakirjat kaupungin puolesta asuintonttien osalta kaupunginvaltuuston vahvistamilla tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla. Esityslistan oheismateriaalina on luettelo asuin-, liike- ja teollisuustonttien hinnoittelusta kaupungin maanomistuksen mukaisesti. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle 1. että kaupungin myymättömille tonteille vahvistetaan tonttikohtaiset tai neliömetrihinnat liitteenä olevan hinnoitteluesityksen mukaisina. Tonttikohtaisia hintoja ei lohkomistoimituksen (määräalat) jälkeen tarkisteta puolin eikä toisin.

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle ja hänen valtuuttamalleen oikeuden allekirjoittaa kaupungin puolesta, valtuuston vahvistamilla tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla laaditut vuokra- ja kauppakirjat asuin-, liike- ja teollisuustonttien osalta sekä antaa oikeuden maanmittausteknikolle allekirjoittaa vuokra- ja kauppakirjat kaupungin puolesta asuintonttien osalta kaupunginvaltuuston vahvistamilla tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla. 3. että myytävästä tai vuokrattavasta tontista on mahdollista tehdä tontinmyyntiä koskeva esisopimus (varaus) vuodeksi (1 v) jolta ajalta varausmaksu on viisi (5 %) prosenttia tontin myyntihinnasta. Varausmaksu vähennetään tontin myyntihinnasta, mikäli kauppa tehdään vuoden (1 v) kuluessa varaussopimuksen allekirjoituksesta. Tonttia koskevan varaussopimuksen voimassaolo päättyy sopimuksen mukaisesti ilman erillisiä toimenpiteitä, mikäli lopullista kauppakirjaa tai vuokrasopimusta ei ole tehty varaussopimuksen voimassaoloaika na. 4. että vuokra-aika on vuotta ja vuosivuokra viisi (5 %) prosenttia tontin myyntihinnasta. Vuosivuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaisesti. 5. että Kauppahinnan suoritukselle on mahdollisuus saada maksuaikaa enintään viisi (5) vuotta jolloin maksamattomalle kauppahinnalle laskutetaan viiden (5 %) prosentin vuotuinen korko ja 6. että vuokralaisella on oikeus vuokra-aikana ostaa tontti omaksi. Myyntihinta on kaupanteko hetkellä voimassa oleva, indeksillä tarkistettu, vuosivuokra kerrottuna kahdellakymmenellä ( 20 x vuosivuokra = myyntihinta). Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall 233 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on luettelo asuin-, liike- ja teollisuustonttien hinnoittelusta kaupungin maanomistuksen mukaisesti. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että kaupungin myymättömille tonteille vahvistetaan tonttikohtaiset tai neliömetrihinnat liitteenä olevan hinnoitteluesityksen mukaisina. Tonttikohtaisia hintoja ei lohkomistoimituksen (määräalat) jälkeen tarkiste ta puolin eikä toisin. 2) että Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle, kaupunginjohta jalle ja hänen valtuuttamalleen oikeuden allekirjoittaa kaupungin puo lesta, valtuuston vahvistamilla tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla laaditut vuokra- ja kauppakirjat asuin-, liike- ja teollisuustonttien osal ta sekä antaa oikeuden maanmittausteknikolle allekirjoittaa vuok-

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus ra- ja kaup pakirjat kaupungin puolesta asuintonttien osalta kaupungin valtuuston vahvistamilla tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla. 3) että myytävästä tai vuokrattavasta tontista on mahdollista tehdä tontinmyyntiä koskeva esisopimus (varaus) vuodeksi (1 v) jolta ajalta varausmaksu on viisi (5 %) prosenttia tontin myyntihinnasta. Varausmaksu vähennetään tontin myyntihinnasta, mikäli kauppa tehdään vuoden (1 v) kuluessa varaussopimuksen allekirjoituksesta. Tonttia koskevan varaussopimuksen voimassaolo päättyy sopimuksen mukaisesti ilman erillisiä toimenpiteitä, mikäli lopullista kauppakirjaa tai vuokrasopimusta ei ole tehty varaussopimuksen voimassaoloaikana. 4) että vuokra-aika on vuotta ja vuosivuokra viisi (5 %) prosenttia tontin myyntihinnasta. Vuosivuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaisesti. 5) että Kauppahinnan suoritukselle on mahdollisuus saada maksuaikaa enintään viisi (5) vuotta jolloin maksamattomalle kauppahinnalle laskutetaan viiden (5 %) prosentin vuotuinen korko ja 6) että vuokralaisella on oikeus vuokra-aikana ostaa tontti omaksi. Myyntihinta on kaupanteko hetkellä voimassa oleva, indeksillä tarkistettu, vuosivuokra kerrottuna kahdellakymmenellä ( 20 x vuosivuokra = myyntihinta). Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kiinteistön Siipolanrinne RN:o 8:197 osto 102/ /2014 ElMaTmk ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Matti Rahkola on tarjonnut Kalajoen kaupungille ostettavaksi Kalajoen kaupungissa sijaitsevaa kiinteistöä Siipolanrinne RN:o 8:197. Kiinteistötunnus Kiinteistön Siipolanrinne 8:197 kiinteistörekisteriin mer kit ty pin ta-ala on 3138 m2. Matti Rah ko la on edus ta nut neu vot te luis sa myös mui ta kiin teis tön Sii po lan rin ne RN:o 8:197 omista jia, joita ovat: Kai no Rah kola, Juha Rah kola, Pekka Rah ko la, Vesa Rahko la, Pasi Rah kola, Veli Rahkola ja Pau la Salmen. Kiinteistö Sii po lan rin ne 8:197 muo dos taa kir kon seu dun ase makaavan Etelän kylän alu eel la si jait sevan asuin kerros- tai asuinri vita lo tontin (AKR). Kiinteistöllä si jait see pur kukuntoi nen riihi- ja lato raken nus. Kiinteistö sijaitsee keskei sellä paikal la ja kunnal lis tekniikan osal ta ra ken netussa ympäristössä. Kiinteistön kauppa edesauttaa kaavoitetun ja rakennusvalmiin AKR tontin rakentumista asemakaavan mukaisesti sekä yhdyskuntarakenteen tiivistämistä keskustan alueella. Neuvotteluissa Matti Rahkola kauppahinnaksi on sovittu neljäkymmentäkolmetuhatta (43 000,00) euroa. Neuvotteluissa on myös sovittu, että myyjä (Rahkolat) vastaavat kustannuksellaan kiinteistöllä sijaitsevan riihi- ja latorakennuksen purkamisesta ja tarvittavan purkamisluvan hakemisesta. Esityksen oheismateriaalina on kartta 1:2000. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupun ginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 1. Kalajoen kaupunki ostaa Matti Rahkolalta,Kaino Rahkolalta, Juha Rahkolalta, Pekka Rahkolalta, Vesa Rahkolalta, Pasi Rahkolalta, Veli Rahkolalta ja Paula Salmenilta Kalajoen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Siipolanrinne RN:o 8:197. Kiinteistötunnus Kauppahinta on neljäkymmentäkolmetuhatta (43 000,00) euroa. 3. Myyjä vastaa kustannuksellaan kiinteistöllä sijaitsevan riihi- ja latorakennuksen purkamisesta sekä tontin alueen siistimisestä. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Jätettiin pöydälle. (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Matti Rahkola on edelleen tarjonnut Kalajoen kaupungille os tettavaksi Ka-

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus lajoen kaupungissa sijaitsevaa kiinteistöä Siipolanrinne RN:o 8:197. Kiinteistötunnus Kiinteistön Siipolanrinne 8:197 kiin teistörekisteriin merkitty pinta-ala on 3138 m2. Kaupungille ostettavaksi tarjottu kiinteistö sijaitsee keskustan välittömässä läheisyydessä ja on kunnallistekniikan osalta rakentamisvalmis asemakaavan mukainen tontti. Kaupungin tarjoamien vapaiden tonttien tarjonta etelänkylän alueella on tällä hetkellä heikko. Kiinteistön kauppa edesauttaa kaavoitetun ja rakennusvalmiin AKR tontin rakentumista asemakaavan mukaisesti sekä yhdyskuntarakenteen tiivistämistä keskustan alueella. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 1. Kalajoen kaupunki ostaa Matti Rahkolalta,Kaino Rahkolalta, Juha Rahkolalta, Pekka Rahkolalta, Vesa Rahkolalta, Pasi Rahkolalta, Veli Rahkolalta ja Paula Salmenilta Kalajoen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Siipolanrinne RN:o 8:197. Kiinteistötunnus Kauppahinta on neljäkymmentäkolmetuhatta (43 000,00) euroa. 3. Myyjä vastaa kustannuksellaan kiinteistöllä sijaitsevan riihi- ja latorakennuksen purkamisesta sekä tontin alueen siistimisestä. 4. Kaupunginvaltuusto varaa kiinteistökaupan toteuttamiseen tarvittavan lisämäärärahan euroa. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Merkittiin, että Juha Rahkola poistui esteellisenä asian käsit telyn ajaksi. Khall 234 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on kartta 1:2000. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki ostaa Matti Rahkolalta, Kaino Rahkolalta, Juha Rahkolalta, Pekka Rahkolalta, Vesa Rahkolalta, Pasi Rahkolalta, Veli Rahkolalta ja Paula Salmenilta Kalajoen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Siipolanrinne RN:o 8:197. Kiinteistötunnus ) että kauppahinta on neljäkymmentäkolmetuhatta (43 000,00) euroa. 3) että myyjä vastaa kustannuksellaan kiinteistöllä sijaitsevan riihi- ja latorakennuksen purkamisesta sekä tontin alueen siistimisestä. 4) että kaupunginvaltuusto varaa kiinteistökaupan toteuttamiseen tarvitta van lisämäärärahan euroa.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Hiekkasärkkien Ydinalueen RM-3 tontti nro 3 korttelissa 405 maanvuokrasopimus 125/ /2014 Khall 235 (Valmistelija: Maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Rakennuskartio Oy:n suunnittelema rakennushanke Asunto Oy Herrain Hiekat on edennyt markkinoinnin ja suunnitelmien osalta siten, että rakennushankkeen ensimmäisen vaiheen käynnistyminen vuoden 2014 aikana vaikuttaa erittäin todennäköiseltä. Rakennuskartio Oy on jättämässä lähiaikoina hankkeeseen liittyvän rakennuslupahakemuksen. Rakennusluvan myöntäminen edellyttää, että luvan hakijalla on voimassa oleva tontin hallintaan oikeuttava vuokrasopimus. Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt Kalajoen kaupungin ja Rakennuskartio Oy:n välisen tontinluovutusta koskevan esisopimuksen sekä vuokrasopimusluonnoksen. Kalajoen kaupunki ja Rakennuskartio Oy ovat allekirjoittaneet tonttia koskevan maanvuokrasopimuksen. Allekirjoitettuun vuokrasopimukseen on lisätty luonnoksen jälkeen joitakin tarkentavia sopimusteknisiä yksityiskohtia. Esityksen oheismateriaalina olevaan vuokrasopimukseen on korostettu luon nosvaiheen jälkeen tehdyt lisäykset harmaalla taustavärillä. Esityksen oheismateriaalina on Hiekkasärkkien ydinalueen RM-3 tonttia nro 3 korttelissa 405 koskeva vuokrasopimus karttaliitteineen. Maanmittausteknikko: Kaupunginhallitus hyväksyy esityksen oheismate ri aalina olevan vuokrasopimuksen sekä siihen merkityt lisäykset ja merkit see rakennushankkeen etenemisvaiheen tiedoksi. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy maanmittausteknikon esi tyksen Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Maanvuokrasopimuksen täydennys SABA Tuuli Oy Ab 104/ /2013 Khall 236 (Valmistelija: Maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt Rautilan - Kokkonevan alueelle suunnitellun Himangan tuulivoimapuiston eräitä maa-alueita koskevan maanvuokrasopimuksen. Vuokrasopimus koskee seuraavia Kalajoen kau pungissa sijaitsevia kiinteistöjä: Lepokangas RN:o 87:3 ( ), Keskikangas RN:o 87:4 ( ), Marjajärvi RN:o 88:4 ( ) ja Lehtisaari RN:o 16:2 ( ). Vuokrasopimus on allekirjoitettu Saba Tuuli Oy Ab on järjestänyt Himangalla tiedo tus- ja keskustelutilaisuuden tuulivoima puistoalueen maanomistajille. Hankkeen etenemisestä on tilaisuudessa to dettu, että tuulivoimapuiston rakentaminen alkaa todennäköisesti vuoden 2016 aikana. Järjestetyssä ti laisuudessa on tullut esille, että voimassa ole vaa maanvuokrasopimusta tulisi joiltakin osin tarkentaa ja täydentää. Tär keimpänä muutoksena on maanvuokran jakoperusteen täsmentäminen si ten, että kaikki osayleiskaa vassa tuulivoimatuotantoalueelle sijoittuvat kiin teistöt saavat osansa tuuli voimapuiston tuotosta. Lisäksi alueen tiestöön liittyviä korvauksia on täs mennetty ja laajennettu. Optio-oikeus on poistet tu, vuokra-aikaa ja irtisa nomisaikaa on muutettu. Esityksen oheismateriaalina on alkuperäinen SABA Tuuli Oy:n maan vuokrasopimus sekä tuulivoima laitoksen maanvuokrasopimuk sen muutos sopimus. Maanmittausteknikko: Kaupunginhallitus hyväksyy esityksen oheismate ri aalina olevan maanvuokra sopimuksen muutossopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoit tamaan edellä mainitun sopimuksen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy maanmittausteknikon esityksen Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Hannila-Mätäsmaa asemakaava-alueen tonttien haku 244/ /2014 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Kalajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan Hannila-Mätäsmaan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kyseisellä asemakaavalla on voitu merkittävästi parantaa kaupungin tarjoamien vapaiden rivitalo- ja kerrostalotonttien tarjontaa Kalajoen keskustassa. Hannila-Mätäsmaan alueelta voidaan tällä hetkellä jättää haettavaksi uusia pien ta lo tont te ja (AO ja AP) 13 kpl, ri vi ta lo tont te ja (AR I ja AR II) 6 kpl ja asuin ker ros ta lo tontteja (AK ja AKR) 5 kpl. Tavoitteena on, että uusille tonteille rakentajat pääsevät vuoden 2015 kesällä. Alueen kunnallistekniikka edellyttää suunnittelua ja rakentamista ennen kuin alueen vapail la tonteilla voi daan aloittaa rakentamista. Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuosittain myytävänä olevien tonttien hin nat. Hinnoittelussa on pyritty tonttikohtaisiin hintoihin. Uudet keskustassa olevat asuintontit ovat kysyttyjä ja osittain tästä syystä olisi perusteltua jättää vapaat tontit ensin haettavaksi tarjousten perusteella. Tarjousten pohjahintana on kaupunginvaltuuston hyväksymä tonttikohtainen hinta kullekin tontille. Ensimmäisen hakukierroksen jälkeen jäljelle jäävät tontit ovat jatkuvassa haussa. Tonttien luovutusehdot ovat muilta osin voimassa olevan kaupunginvaltuuston hinnoittelupäätöksen mukaiset. Esityksen oheismateriaalina on liitekartta Hannila-Mätäsmaan alueen vapais ta ton teis ta Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kau pun ginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että: 1. Hannila-Mätäsmaan alueen karttaliitteelle merkityt vapaat tontit jätetään haettavaksi tarjousten perusteella alkaen, mikäli Hannila-Mätäsmaan asemakaavaa sekä edellä mai nit tua aluet ta kos keva tonttien hinnoittelupäätöstä koskevat kau pun ginval tuuston pää tökset ovat lainvoimaisia. Ha ku ai ka päät tyy Tontin saaja ratkaistaan arvalla, mikäli samalle tontille kohdistuu useampia samansuuruisia tarjouksia 3. Tonttien alin myyntihinta on hakuhetkellä voimassa olevan kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen myyntihinta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin.

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Khall 237 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on liitekartta Hannila-Mätäsmaan alueen vapaista tonteista Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Hannila-Mätäsmaan alueen karttaliitteelle merkityt vapaat tontit jätetään haettavaksi tarjousten perusteella alkaen, mikäli Hannila-Mätäsmaan asemakaavaa sekä edellä mainittua aluetta koskeva tonttien hinnoittelupäätöstä koskevat kaupunginvaltuuston päätökset ovat lainvoimaisia. Hakuaika päättyy ) että tontin saaja ratkaistaan arvalla, mikäli samalle tontille kohdistuu useampia samansuuruisia tarjouksia. 3) että tonttien alin myyntihinta on hakuhetkellä voimassa olevan kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen myyntihinta. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kesärannan asemakaavan muutos ja laajennus 233/ /2012 ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kaavoituskatsauksessa 2012 on esitetty Kesärannan asema kaa va muu toksen ja -laajennuksen käynnistyminen vuoden 2012 aikana. Tekninen johtaja on teh nyt vi ranhaltijapäätöksen (15 ) kaavan hankinnasta pui te sopi muskumppa ni Arkkitehdit m3 Oy:n kanssa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut. Kaava-alue käsittää Pikku-Keskuskarin, Sonninnokan ja Tiironnokan alueet. Suunnittelualueella tut ki taan alu een hyö dyn tä mis tä eri tyyp pi seen lo ma-asunto ra ken ta miseen se kä vir kis tys käyt töön. Suun nit telu työn tavoit tee na on löy tää alu een vah vuudet ja ve to voi ma te ki jät, joi den avulla lo ma-asuinalueen liitty mi nen ym päris töön sä, luon non ja mai seman ele men tit, liikkumisen jär jes telyt, kun nallis tekni set sekä täy den nysrakenta misen tapa pystytään rat kai semaan. Suun nitte lu työn avulla py ritään löytä mään alueelle kaupunki ku vallisesti ja toi minnal li sesti korkea ta soinen rat kaisu ja luomaan kaavalli set edellytykset sen to teutumi selle. Oheismateri aalina on osallistumis- ja arviointisuunni tel ma. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle Kesärannan ase ma kaa va vireille saattamista asettamalla osal lis tumis- ja ar viointisuunni tel ma nähtävil le. Osallis tu mis- ja ar viointi suunni tel masta tie do tetaan osalli sia. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Puheenjohtaja Jukka Puoskari ja elinkeinojohtaja Miia Himanka poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi varapuheenjohtaja Pekka Märsylä.

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Khall ElMaTmk Esityslistan oheismateriaalina on osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Hallintosäännön 20 3 momentin mukaan esittelijästä määrätään toimielimen joh to sään nössä. Esittelijän ollessa estyneenä toimii esittelijänä hänen sijai sek seen määrätty ja esteellisenä ollessa toimielimen puheenjohtaja. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elin kei no- ja maankäyttötoimikunnan esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskari, kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Hanna Saari ja kaupunginhallituksen jäsen Anu Prittinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Marraskuussa on käynnistetty rakennetun ympäristön selvitys maastokäynnillä. Luon to- ja linnustoselvitykset sekä alustavat vaihtoehto hah motel mat alu een maan käy tös tä ovat val mis tu neet. Kaavasta järjeste tään viran omais neuvot telu joulu kuus sa. Oheismateriaalina on luontoselvitys, linnustoselvitys ja kaksi vaihtoehtoluonnosta. Kokouksessa suunnitelmia alueelta esittää arkkitehti Kari Nykänen Arkkitehdit m3 Oy:stä. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta merkitsee laadi tut suunnitelmat tiedoksi ja linjaa jat ko suun nit telua. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Aluerakentamisen osalta tavoitellaan tiivistä ja tehokasta ratkaisua hahmotelmien mukaisesti. Suunnittelua viedään eteenpäin lampiai heet alueelle

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto Aika 26.08.2014 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222 Kaupunginvaltuusto Aika 24.09.2013 klo 18:30-18:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223 Kaupunginhallitus Aika 07.04.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Aika 16.02.2009 klo 16:00-17:15 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Halonen Eero 16:00-17:15 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:15 jäsen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot