KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-22:33 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Maa-alueen vuokraaminen TTT-Kiinteistöt Oy:lle Maa-alueen vuokraaminen Kalajoen Latu r.y:lle Tonttien hinnoittelu 2014 / asuin-, liike- ja teollisuustontit Kiinteistön Siipolanrinne RN:o 8:197 osto Hiekkasärkkien Ydinalueen RM-3 tontti nro 3 korttelissa 405 maanvuokrasopimus 236 Maanvuokrasopimuksen täydennys SABA Tuuli Oy Ab Hannila-Mätäsmaa asemakaava-alueen tonttien haku Kesärannan asemakaavan muutos ja laajennus Tietoliikenneyhteistyö/Pohjoisen Keski-Suomen kuntien kanssa Kalajoen elinkeinostrategian ja toimenpideohjelman laatiminen Kalajoen matkailun kasvuohjelman laatiminen Kalajoen kaupungin osallistuminen Metaoppi-hankkeeseen Kalajoen kaupungin osallistuminen osatoteuttajana Rajaton-hankkeeseen 244 Kalajoen kaupungin osallistuminen Biotalous-yhteisöön ja biotaloushankkeeseen 245 Kalajoen paloaseman muutostyöt ensihoidon tarpeisiin Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 247 Määrärahan siirto Kaislakodin hankintaan Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Alho Sirkka jäsen Hihnala Tarmo jäsen Niemelä Kullervo jäsen Pahkala Eija jäsen Puusaari Alpo varapj Saari Hanna jäsen Untinen Jorma jäsen Kinare Eero varajäsen Märsylä Pekka valt.pj Heikkilä Miika valt. I vpj Arvo Jouko valt. II vpj Tilus Riitta A. valt. III vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Matkaselkä Ari maanmittausteknikko klo ja klo Paakki Aleksiina kaavoituspäällikkö klo Krank Sami ICT -päällikkö klo Himanka Miia elinkeinojohtaja klo POISSA Tuliniemi Juha jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Raili Myl lylä Ei 231 Kullervo Niemelä 231 Otso Juvonen Pu heenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Untinen ja Eero Kinare.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Jorma Untinen Eero Kinare PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Toimistosihteeri Minna Roiko Kokouksen aluksi Vesikolmio Oy:n toimitusjohtaja Risto Bergbacka kertoi Vesikolmio Oy:n osakasso pimuksen muutoksesta ja osakepääoman korottamisesta.

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Maa-alueen vuokraaminen TTT-Kiinteistöt Oy:lle 160/ /2014 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) TTT-Kiinteistöt Oy/Timo Priuska on pyytänyt saada vuokrata Kalajoen kaupungilta noin 2,5 ha suuruisen maa-alueen hiekkasärkkien leirintäalu een tuntumasta. Alue sijoittuu Tuomipakkaintien varteen hiekkasärkkien asemakaavan mukaiselle retkeily- ja ulkoilualueelle (VR). Alueelle on suunniteltu Flowpark -seikkailuhuvipuiston perustamista. Flowpark -seikkailupuistoja on tällä hetkellä toiminnassa Lappeenrannassa, Turussa, Vierumäellä ja Ähtärissä. Toiminta perustuu franchising toimintamalliin. Toimintaa on mahdollista pitää yllä ympäri vuoden. TTT-Kiinteistöt Oy Kalajoelta on käynnistänyt suunnittelun Flowpark seikkailupuiston perustamiseksi Kalajoelle. Flowpark -yritys on ilmoittanut tavoitteenaan olla edelläkävijä ja esimerkki ekologisena vapaa-ajanviettotapana. Flowparkille on laadittu oma ympäristöohjelma. Flowpark seikkailupuiston perustaminen ja toiminta eivät vaadi alueelle sijoitettavia kiinteitä rakenteita, eikä alueen puustoa vahingoiteta. Telineet ja rakenteet kiinnitetään puihin niitä vahingoittamatta. Toiminta edellyttää alueella olevaa isoa puustoa ja kohtuulliset korkeuserot ovat myös eduksi. Vuokra-aluetta ei tulla yrityksen toimesta aitaamaan. Suunnitellun vuokra-alueen välittömässä läheisyydessä on asemakaavan mukainen pysäköintialue, jota on mahdollista käyttää asiakaspysäköintiin. Yrityksen toimintaan liittyvät toimisto, ym. kiinteät rakenteet sijoittuvat läheiselle huvi- ja viihdepalvelujen (PV) alueelle korttelissa 414. Esityksen oheismateriaalina on kartta 1:2000. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta käy periaate keskustelun TTT-Kiinteistöt Oy:n maanvuokrahakemuksesta. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta keskusteli Flowpark elämyspuis ton toiminnasta ja sijoittumisesta hiekkasärkkien alueelle ja totesi yk simielisesti, että liikeidea olisi erittäin hyvä lisäpalvelu alueen palve luvarustukseen. Esitettyyn sijoituspaikkaan toimikunta suhtautui va rauksella mm. toiminnan lähelle sijoittuvien loma-asuntojen vuoksi sekä mahdollisen maaston kulumisen ja puuston vaurioitumisen ai heuttamien haittojen vuoksi. Esitetyn vuokra-alueen pinta-alan (noin 2,0 ha) riittävyys lähtötilanteessa ja laajennusmahdollisuudet vaativat myös lisäselvityksiä. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta edellytti ennen vuokrauspäätök sen kä-

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus sittelyä selvityksiä seuraavista seikoista: 1. Tarvittavat viranomaisluvat toiminnan sijoittamiselle 2. Viranomaislupaan liittyvä tai ennakkoon tapahtuva naapurien kuuleminen 3. Tilantarpeen varmistaminen laajentumismahdollisuudet huomioiden. 4. Selvitetään vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja Hiihtomajan ja Siipojoen - Pleunan alueelta sekä Jukupark vesipuiston alueelle. Khall (Valmistelija: Maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan edellyttämistä lisäselvityksistä on järjestetty neuvottelu , johon osallistuivat TTT-kiinteistöt Oy / Timo Priuska ja Tuo mo Priuska sekä rakennustarkastaja Osmo Heikkala ja maanmittausteknikko Ari Matkaselkä. Neuvottelussa todettiin, että hanke edellyttää toimenpideluvan. TTT -kiinteistöt ja Flow park laativat alueelle suunnitelmat ja hakevat toimen pidelupaa hankkeelle. Naapurien kuuleminen tapahtuu toi menpideluvan käsittelyn yhteydessä. Neuvotteluissa on otettu esille useita erilaisia vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja hiekkasärkkien, hiihtomajan ja Siiponjoen alueelta. Yrittäjän näkemyksen mukaan esitetty vuokra-alue on sijainniltaan ja luonnonolosuhteiltaan pa ras vaihtoehto. Alueen koko noin 2,0 ha on todettu riittäväksi myös toiminnan laajentamista ajatellen. Esityksen oheismateriaalina on karttaliite 1:2000. Maanmittausteknikko: Kaupunginhallitus päättää, että TTT-kiinteistöt Oy:lle vuokrataan yhteensä noin 2,0 ha suuruinen alue kiinteistöistä Hiek kasärkät RN:o 3:669, Tuomi rinne RN:o 3:511 ja Tuomitaverna RN:o 3:321 Kalajoen kaupungissa seu raavilla ehdoilla: 1. Hankkeella tulee olla rakennuslupaviranomaisen edellyttämä toimenpidelupa. Vuokrasopimus puretaan, mikäli hankkeelle ei myönnetä toimenpidelupaa. 2. Vuokrasopimus tehdään viiden (5) vuoden ajaksi. Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. 3. Vuosivuokra on neljätuhatta (4 000,00) euroa. 4. Kalajoen kaupunki pidättää itsellään oikeuden elämyspuiston rakenteiden sijoittumista koskeviin muutoksiin. 5. TTT -kiinteisöt Oy vastaa kustannuksellaan alueen rakentamises ta, siis tinä pi tä misestä sekä sopimuksen päättyessä rakenteiden pois tami sesta ja alueen siivoamisesta. Muut sopimusehdot määritetään myöhemmin laadittavassa maanvuokrasopimuksessa.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ennen kuin kaupunginhallitus tekee vuokrauspäätöksen tulee TTT- kiin teistöt Oy:n hankkia kaikkien naapureiden kirjallinen lausunto. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy maanmittausteknikon esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä, kau punginhallituksen jäsen Sirkka Alho ja kaupunginhallituksen varapu heenjohtaja Alpo Puusaari ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistui vat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän asian käsitte lyn ajan Kul lervo Niemelä. Merkittiin, että maanmittausteknikko osallis tui tämän asian käsitte lyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 231 (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä ) Kaupunginhallitus on kokouksessaan käsitellyt TTT -Kiinteistöt Oy:n maanvuokrausesitystä. Kaupunginhallitus suhtautui myönteisesti alueelle esitettyyn liikeideaan, joka lisäisi osaltaan hiekkasärkkien alueen palveluvarustusta. Suunnitellun vuokra-alueen luonto- ja maisema-arvot asettavat toiminnan suunnittelulle erityisvaatimuksia. Alue rajoittuu osittain asemakaavan mukaisesti rakennettuihin matkailua palvelevien rakennusten korttelialueisiin (RM ja RM-3). Kaupunginhallitus edellytti, että ennen vuokrauspäätöksen tekemistä on naapureita kuultava hankkee seen liittyen. Timo Priuska on käynyt esittelemässä hanketta ja suunnitellun vuokra-alueen naapureille ja toimittanut kaupungille saadut selvitykset naa pu rien kuulemi sista. Hakemuksensa täydennykseksi TTT -kiinteistöt Oy on toimittanut Touran Puu-apu / metsätalousinsinööri Tuomo Tou ran maastokatselmuk seen perustuvan lausunnon alueen puustoon ja mui hin luontoarvoihin liit tyen. Hakemuksen täydennykseksi on toimitettu myös Flowpar Oy:n lau sunto, jossa on viitattu Turun Skanssinmäessä sijaitsevan Flowpark -puis ton luontoselvitykseen, jonka on laatinut biologi Jaakko Puro. Esityksen oheismateriaalina on selvitykset naapurien kuule misista (10 kpl), Flowpark Oy:n lausunto, Touran Puu-apu lausunto ja luonnos maanvuokrasopimuksesta sekä kart taliite vuokra-alueesta. Maanmittausteknikko: Kaupunginhallitus päättää, että TTT-kiinteistöt Oy:lle vuokra taan yhteensä noin 2,0 ha suuruinen alue kiinteistöistä Hiekkasärkät RN:o 3:669, Tuomirinne RN:o 3:511 ja Tuomitaverna RN:o 3:321 Kalajoen kau pungissa seuraavilla ehdoilla:

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuokrasopimus tehdään 1 kymmenen (10) vuoden ajaksi. Molemminpuolinen irtisanomisaika. on yksi (1) vuosi. 2. Vuosivuokra on neljätuhatta (4 000,00) euroa. 3. Kalajoen kaupunki pidättää itsellään oikeuden elämyspuiston rakenteiden sijoittumista koskeviin muutoksiin. 4. TTT -kiinteistöt Oy vastaa kustannuksellaan alueen rakentamisesta, siistinä pitämisestä sekä sopimuksen päättyessä rakenteiden poistamisesta ja alueen siivoamisesta. 5. Vuokrasopimus puretaan, mikäli hankkeelle ei myönnetä toimenpidelupaa. 6. Muut sopimusehdot on määritetty oheismateriaalina olevassa vuokrasopimusluonnoksessa. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy maanmittausteknikon esityksen. Kaupunginhallitus: Kokous keskeytettiin klo Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä, kaupunginhallituksen jäsenet Sirkka Alho ja Hanna Saari ja kaupun ginhallituksen varapuheenjohtaja Alpo Puusaari ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän asian käsittelyn ajan Kullervo Niemelä. Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Maa-alueen vuokraaminen Kalajoen Latu r.y:lle 243/ /2014 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Kalajoen Latu r.y. on pyytänyt saada vuokrata Kalajoen kaupungilta noin 100 m²:n suuruisen määräalan Kalajoen kaupungissa sijaitsevasta Laumakari RN:o 41:2 nimisestä kiinteistöstä. Kiinteistötunnus Vuokra-alueella sijaitsee venevaja, joka siirtyy Kalajoen Latu r.y:n omistukseen, heti kun aluetta koskeva maanvuokrasopimus on allekirjoitettu. Yh dis tyksen tarkoituksena on käyttää venevajaa ja sen aluetta mm. melonta ka luston säilyttämiseen. Esityksen oheismateriaalina ovat vuokrasopimusluonnos ja kartta 1:2000 Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupun ginhallitukselle, että 1. Kalajoen kaupunki vuokraa sopimusluonnoksen mukaisesti Kalajoen Latu r.y:lle noin 100 m²:n suuruisen määräalan Kalajoen kaupungissa sijaitsevasta Laumakari RN:o 41:2 nimisestä kiinteistöstä. Kiinteistötunnus Vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana ja yhden vuoden irtisanomisajalla. 3. Vuosivuokra on viisikymmentä (50,00) euroa. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall 232 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina ovat vuokrasopimusluonnos ja kartta 1:2000. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeino- ja maankäyttö toi mikunnan esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Tonttien hinnoittelu 2014 / asuin-, liike- ja teollisuustontit 70/ /2014 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Asuin-, liike- ja teollisuustonttien hinnoittelu on viimeksi vahvistettu valtuustossa Hinnoittelua tarkistetaan vuosittain poistamalla siitä myydyt tontit ja lisäämällä uudet kaava-alueet ja tontit sekä tehdään mahdol li set hin to jen tarkistukset. Esityksenä olevaan hinnoitteluun on lisätty uusia tontteja Hannila-Mätäsmaan kaava-alueelta. Hannila-Mätäsmaan alueella toteutuneiden maakaup pojen ja asemakaavamuutoksen myötä kaupunki voi tarjota rakentajille keskustan välittömästä läheisyydestä uusia pientalotontteja (AO ja AP) 13 kpl, ri vi ta lo tont te ja (AR I ja AR II) 6 kpl ja asuinkerrostalotontteja (AK ja AKR) 5 kpl. Hannila-Mätäsmaan kaavamuutoksen myötä Kalajoen keskustassa sijaitsevien vapaiden rivitalo- ja kerrostalotonttien tarjontaa on pystytty lisäämään merkittävästi. Asuintonteissa mer kittä vin tonttivaran to on tällä het kellä Ko ti puis ton ja Santahol man sekä Hi man gan alueella Pik ku-man sikan, Me ri-hi man gan ja Kärme kallion kaa va-alueilla. Teollisuustonttien tarjonnan osalta tilanne on tällä hetkellä hyvä Kalajoen pohjois- ja eteläosissa. Hinnoitteluun on lisätty Meinalan teollisuusalueella toteutuneiden maakauppojen myötä kaksi uutta teollisuustonttia Yrityskalliontien ja Meinalantien risteyksen tuntu maan. Hinnoittelussa pyritään tonttikohtaiseen hintaan. Tonttikohtaisia hintoja ei lohkomistoimituksen (määräalat) jälkeen tarkisteta puolin eikä toisin. Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle ja hänen valtuuttamalleen oikeuden allekirjoittaa kaupungin puolesta, valtuuston vahvistamilla tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla laaditut vuokraja kauppakirjat asuin-, liike- ja teollisuustonttien osalta sekä antaa oikeuden maanmittausteknikolle allekirjoittaa vuokra- ja kauppakirjat kaupungin puolesta asuintonttien osalta kaupunginvaltuuston vahvistamilla tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla. Esityslistan oheismateriaalina on luettelo asuin-, liike- ja teollisuustonttien hinnoittelusta kaupungin maanomistuksen mukaisesti. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle 1. että kaupungin myymättömille tonteille vahvistetaan tonttikohtaiset tai neliömetrihinnat liitteenä olevan hinnoitteluesityksen mukaisina. Tonttikohtaisia hintoja ei lohkomistoimituksen (määräalat) jälkeen tarkisteta puolin eikä toisin.

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle ja hänen valtuuttamalleen oikeuden allekirjoittaa kaupungin puolesta, valtuuston vahvistamilla tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla laaditut vuokra- ja kauppakirjat asuin-, liike- ja teollisuustonttien osalta sekä antaa oikeuden maanmittausteknikolle allekirjoittaa vuokra- ja kauppakirjat kaupungin puolesta asuintonttien osalta kaupunginvaltuuston vahvistamilla tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla. 3. että myytävästä tai vuokrattavasta tontista on mahdollista tehdä tontinmyyntiä koskeva esisopimus (varaus) vuodeksi (1 v) jolta ajalta varausmaksu on viisi (5 %) prosenttia tontin myyntihinnasta. Varausmaksu vähennetään tontin myyntihinnasta, mikäli kauppa tehdään vuoden (1 v) kuluessa varaussopimuksen allekirjoituksesta. Tonttia koskevan varaussopimuksen voimassaolo päättyy sopimuksen mukaisesti ilman erillisiä toimenpiteitä, mikäli lopullista kauppakirjaa tai vuokrasopimusta ei ole tehty varaussopimuksen voimassaoloaika na. 4. että vuokra-aika on vuotta ja vuosivuokra viisi (5 %) prosenttia tontin myyntihinnasta. Vuosivuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaisesti. 5. että Kauppahinnan suoritukselle on mahdollisuus saada maksuaikaa enintään viisi (5) vuotta jolloin maksamattomalle kauppahinnalle laskutetaan viiden (5 %) prosentin vuotuinen korko ja 6. että vuokralaisella on oikeus vuokra-aikana ostaa tontti omaksi. Myyntihinta on kaupanteko hetkellä voimassa oleva, indeksillä tarkistettu, vuosivuokra kerrottuna kahdellakymmenellä ( 20 x vuosivuokra = myyntihinta). Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall 233 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on luettelo asuin-, liike- ja teollisuustonttien hinnoittelusta kaupungin maanomistuksen mukaisesti. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että kaupungin myymättömille tonteille vahvistetaan tonttikohtaiset tai neliömetrihinnat liitteenä olevan hinnoitteluesityksen mukaisina. Tonttikohtaisia hintoja ei lohkomistoimituksen (määräalat) jälkeen tarkiste ta puolin eikä toisin. 2) että Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle, kaupunginjohta jalle ja hänen valtuuttamalleen oikeuden allekirjoittaa kaupungin puo lesta, valtuuston vahvistamilla tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla laaditut vuokra- ja kauppakirjat asuin-, liike- ja teollisuustonttien osal ta sekä antaa oikeuden maanmittausteknikolle allekirjoittaa vuok-

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus ra- ja kaup pakirjat kaupungin puolesta asuintonttien osalta kaupungin valtuuston vahvistamilla tonttikohtaisilla ja neliömetrihinnoilla. 3) että myytävästä tai vuokrattavasta tontista on mahdollista tehdä tontinmyyntiä koskeva esisopimus (varaus) vuodeksi (1 v) jolta ajalta varausmaksu on viisi (5 %) prosenttia tontin myyntihinnasta. Varausmaksu vähennetään tontin myyntihinnasta, mikäli kauppa tehdään vuoden (1 v) kuluessa varaussopimuksen allekirjoituksesta. Tonttia koskevan varaussopimuksen voimassaolo päättyy sopimuksen mukaisesti ilman erillisiä toimenpiteitä, mikäli lopullista kauppakirjaa tai vuokrasopimusta ei ole tehty varaussopimuksen voimassaoloaikana. 4) että vuokra-aika on vuotta ja vuosivuokra viisi (5 %) prosenttia tontin myyntihinnasta. Vuosivuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaisesti. 5) että Kauppahinnan suoritukselle on mahdollisuus saada maksuaikaa enintään viisi (5) vuotta jolloin maksamattomalle kauppahinnalle laskutetaan viiden (5 %) prosentin vuotuinen korko ja 6) että vuokralaisella on oikeus vuokra-aikana ostaa tontti omaksi. Myyntihinta on kaupanteko hetkellä voimassa oleva, indeksillä tarkistettu, vuosivuokra kerrottuna kahdellakymmenellä ( 20 x vuosivuokra = myyntihinta). Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kiinteistön Siipolanrinne RN:o 8:197 osto 102/ /2014 ElMaTmk ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Matti Rahkola on tarjonnut Kalajoen kaupungille ostettavaksi Kalajoen kaupungissa sijaitsevaa kiinteistöä Siipolanrinne RN:o 8:197. Kiinteistötunnus Kiinteistön Siipolanrinne 8:197 kiinteistörekisteriin mer kit ty pin ta-ala on 3138 m2. Matti Rah ko la on edus ta nut neu vot te luis sa myös mui ta kiin teis tön Sii po lan rin ne RN:o 8:197 omista jia, joita ovat: Kai no Rah kola, Juha Rah kola, Pekka Rah ko la, Vesa Rahko la, Pasi Rah kola, Veli Rahkola ja Pau la Salmen. Kiinteistö Sii po lan rin ne 8:197 muo dos taa kir kon seu dun ase makaavan Etelän kylän alu eel la si jait sevan asuin kerros- tai asuinri vita lo tontin (AKR). Kiinteistöllä si jait see pur kukuntoi nen riihi- ja lato raken nus. Kiinteistö sijaitsee keskei sellä paikal la ja kunnal lis tekniikan osal ta ra ken netussa ympäristössä. Kiinteistön kauppa edesauttaa kaavoitetun ja rakennusvalmiin AKR tontin rakentumista asemakaavan mukaisesti sekä yhdyskuntarakenteen tiivistämistä keskustan alueella. Neuvotteluissa Matti Rahkola kauppahinnaksi on sovittu neljäkymmentäkolmetuhatta (43 000,00) euroa. Neuvotteluissa on myös sovittu, että myyjä (Rahkolat) vastaavat kustannuksellaan kiinteistöllä sijaitsevan riihi- ja latorakennuksen purkamisesta ja tarvittavan purkamisluvan hakemisesta. Esityksen oheismateriaalina on kartta 1:2000. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupun ginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 1. Kalajoen kaupunki ostaa Matti Rahkolalta,Kaino Rahkolalta, Juha Rahkolalta, Pekka Rahkolalta, Vesa Rahkolalta, Pasi Rahkolalta, Veli Rahkolalta ja Paula Salmenilta Kalajoen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Siipolanrinne RN:o 8:197. Kiinteistötunnus Kauppahinta on neljäkymmentäkolmetuhatta (43 000,00) euroa. 3. Myyjä vastaa kustannuksellaan kiinteistöllä sijaitsevan riihi- ja latorakennuksen purkamisesta sekä tontin alueen siistimisestä. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Jätettiin pöydälle. (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Matti Rahkola on edelleen tarjonnut Kalajoen kaupungille os tettavaksi Ka-

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus lajoen kaupungissa sijaitsevaa kiinteistöä Siipolanrinne RN:o 8:197. Kiinteistötunnus Kiinteistön Siipolanrinne 8:197 kiin teistörekisteriin merkitty pinta-ala on 3138 m2. Kaupungille ostettavaksi tarjottu kiinteistö sijaitsee keskustan välittömässä läheisyydessä ja on kunnallistekniikan osalta rakentamisvalmis asemakaavan mukainen tontti. Kaupungin tarjoamien vapaiden tonttien tarjonta etelänkylän alueella on tällä hetkellä heikko. Kiinteistön kauppa edesauttaa kaavoitetun ja rakennusvalmiin AKR tontin rakentumista asemakaavan mukaisesti sekä yhdyskuntarakenteen tiivistämistä keskustan alueella. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 1. Kalajoen kaupunki ostaa Matti Rahkolalta,Kaino Rahkolalta, Juha Rahkolalta, Pekka Rahkolalta, Vesa Rahkolalta, Pasi Rahkolalta, Veli Rahkolalta ja Paula Salmenilta Kalajoen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Siipolanrinne RN:o 8:197. Kiinteistötunnus Kauppahinta on neljäkymmentäkolmetuhatta (43 000,00) euroa. 3. Myyjä vastaa kustannuksellaan kiinteistöllä sijaitsevan riihi- ja latorakennuksen purkamisesta sekä tontin alueen siistimisestä. 4. Kaupunginvaltuusto varaa kiinteistökaupan toteuttamiseen tarvittavan lisämäärärahan euroa. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Merkittiin, että Juha Rahkola poistui esteellisenä asian käsit telyn ajaksi. Khall 234 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on kartta 1:2000. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki ostaa Matti Rahkolalta, Kaino Rahkolalta, Juha Rahkolalta, Pekka Rahkolalta, Vesa Rahkolalta, Pasi Rahkolalta, Veli Rahkolalta ja Paula Salmenilta Kalajoen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Siipolanrinne RN:o 8:197. Kiinteistötunnus ) että kauppahinta on neljäkymmentäkolmetuhatta (43 000,00) euroa. 3) että myyjä vastaa kustannuksellaan kiinteistöllä sijaitsevan riihi- ja latorakennuksen purkamisesta sekä tontin alueen siistimisestä. 4) että kaupunginvaltuusto varaa kiinteistökaupan toteuttamiseen tarvitta van lisämäärärahan euroa.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Hiekkasärkkien Ydinalueen RM-3 tontti nro 3 korttelissa 405 maanvuokrasopimus 125/ /2014 Khall 235 (Valmistelija: Maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Rakennuskartio Oy:n suunnittelema rakennushanke Asunto Oy Herrain Hiekat on edennyt markkinoinnin ja suunnitelmien osalta siten, että rakennushankkeen ensimmäisen vaiheen käynnistyminen vuoden 2014 aikana vaikuttaa erittäin todennäköiseltä. Rakennuskartio Oy on jättämässä lähiaikoina hankkeeseen liittyvän rakennuslupahakemuksen. Rakennusluvan myöntäminen edellyttää, että luvan hakijalla on voimassa oleva tontin hallintaan oikeuttava vuokrasopimus. Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt Kalajoen kaupungin ja Rakennuskartio Oy:n välisen tontinluovutusta koskevan esisopimuksen sekä vuokrasopimusluonnoksen. Kalajoen kaupunki ja Rakennuskartio Oy ovat allekirjoittaneet tonttia koskevan maanvuokrasopimuksen. Allekirjoitettuun vuokrasopimukseen on lisätty luonnoksen jälkeen joitakin tarkentavia sopimusteknisiä yksityiskohtia. Esityksen oheismateriaalina olevaan vuokrasopimukseen on korostettu luon nosvaiheen jälkeen tehdyt lisäykset harmaalla taustavärillä. Esityksen oheismateriaalina on Hiekkasärkkien ydinalueen RM-3 tonttia nro 3 korttelissa 405 koskeva vuokrasopimus karttaliitteineen. Maanmittausteknikko: Kaupunginhallitus hyväksyy esityksen oheismate ri aalina olevan vuokrasopimuksen sekä siihen merkityt lisäykset ja merkit see rakennushankkeen etenemisvaiheen tiedoksi. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy maanmittausteknikon esi tyksen Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Maanvuokrasopimuksen täydennys SABA Tuuli Oy Ab 104/ /2013 Khall 236 (Valmistelija: Maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt Rautilan - Kokkonevan alueelle suunnitellun Himangan tuulivoimapuiston eräitä maa-alueita koskevan maanvuokrasopimuksen. Vuokrasopimus koskee seuraavia Kalajoen kau pungissa sijaitsevia kiinteistöjä: Lepokangas RN:o 87:3 ( ), Keskikangas RN:o 87:4 ( ), Marjajärvi RN:o 88:4 ( ) ja Lehtisaari RN:o 16:2 ( ). Vuokrasopimus on allekirjoitettu Saba Tuuli Oy Ab on järjestänyt Himangalla tiedo tus- ja keskustelutilaisuuden tuulivoima puistoalueen maanomistajille. Hankkeen etenemisestä on tilaisuudessa to dettu, että tuulivoimapuiston rakentaminen alkaa todennäköisesti vuoden 2016 aikana. Järjestetyssä ti laisuudessa on tullut esille, että voimassa ole vaa maanvuokrasopimusta tulisi joiltakin osin tarkentaa ja täydentää. Tär keimpänä muutoksena on maanvuokran jakoperusteen täsmentäminen si ten, että kaikki osayleiskaa vassa tuulivoimatuotantoalueelle sijoittuvat kiin teistöt saavat osansa tuuli voimapuiston tuotosta. Lisäksi alueen tiestöön liittyviä korvauksia on täs mennetty ja laajennettu. Optio-oikeus on poistet tu, vuokra-aikaa ja irtisa nomisaikaa on muutettu. Esityksen oheismateriaalina on alkuperäinen SABA Tuuli Oy:n maan vuokrasopimus sekä tuulivoima laitoksen maanvuokrasopimuk sen muutos sopimus. Maanmittausteknikko: Kaupunginhallitus hyväksyy esityksen oheismate ri aalina olevan maanvuokra sopimuksen muutossopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoit tamaan edellä mainitun sopimuksen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy maanmittausteknikon esityksen Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Hannila-Mätäsmaa asemakaava-alueen tonttien haku 244/ /2014 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Kalajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan Hannila-Mätäsmaan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kyseisellä asemakaavalla on voitu merkittävästi parantaa kaupungin tarjoamien vapaiden rivitalo- ja kerrostalotonttien tarjontaa Kalajoen keskustassa. Hannila-Mätäsmaan alueelta voidaan tällä hetkellä jättää haettavaksi uusia pien ta lo tont te ja (AO ja AP) 13 kpl, ri vi ta lo tont te ja (AR I ja AR II) 6 kpl ja asuin ker ros ta lo tontteja (AK ja AKR) 5 kpl. Tavoitteena on, että uusille tonteille rakentajat pääsevät vuoden 2015 kesällä. Alueen kunnallistekniikka edellyttää suunnittelua ja rakentamista ennen kuin alueen vapail la tonteilla voi daan aloittaa rakentamista. Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuosittain myytävänä olevien tonttien hin nat. Hinnoittelussa on pyritty tonttikohtaisiin hintoihin. Uudet keskustassa olevat asuintontit ovat kysyttyjä ja osittain tästä syystä olisi perusteltua jättää vapaat tontit ensin haettavaksi tarjousten perusteella. Tarjousten pohjahintana on kaupunginvaltuuston hyväksymä tonttikohtainen hinta kullekin tontille. Ensimmäisen hakukierroksen jälkeen jäljelle jäävät tontit ovat jatkuvassa haussa. Tonttien luovutusehdot ovat muilta osin voimassa olevan kaupunginvaltuuston hinnoittelupäätöksen mukaiset. Esityksen oheismateriaalina on liitekartta Hannila-Mätäsmaan alueen vapais ta ton teis ta Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kau pun ginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että: 1. Hannila-Mätäsmaan alueen karttaliitteelle merkityt vapaat tontit jätetään haettavaksi tarjousten perusteella alkaen, mikäli Hannila-Mätäsmaan asemakaavaa sekä edellä mai nit tua aluet ta kos keva tonttien hinnoittelupäätöstä koskevat kau pun ginval tuuston pää tökset ovat lainvoimaisia. Ha ku ai ka päät tyy Tontin saaja ratkaistaan arvalla, mikäli samalle tontille kohdistuu useampia samansuuruisia tarjouksia 3. Tonttien alin myyntihinta on hakuhetkellä voimassa olevan kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen myyntihinta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin.

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Khall 237 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on liitekartta Hannila-Mätäsmaan alueen vapaista tonteista Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Hannila-Mätäsmaan alueen karttaliitteelle merkityt vapaat tontit jätetään haettavaksi tarjousten perusteella alkaen, mikäli Hannila-Mätäsmaan asemakaavaa sekä edellä mainittua aluetta koskeva tonttien hinnoittelupäätöstä koskevat kaupunginvaltuuston päätökset ovat lainvoimaisia. Hakuaika päättyy ) että tontin saaja ratkaistaan arvalla, mikäli samalle tontille kohdistuu useampia samansuuruisia tarjouksia. 3) että tonttien alin myyntihinta on hakuhetkellä voimassa olevan kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen myyntihinta. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kesärannan asemakaavan muutos ja laajennus 233/ /2012 ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kaavoituskatsauksessa 2012 on esitetty Kesärannan asema kaa va muu toksen ja -laajennuksen käynnistyminen vuoden 2012 aikana. Tekninen johtaja on teh nyt vi ranhaltijapäätöksen (15 ) kaavan hankinnasta pui te sopi muskumppa ni Arkkitehdit m3 Oy:n kanssa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut. Kaava-alue käsittää Pikku-Keskuskarin, Sonninnokan ja Tiironnokan alueet. Suunnittelualueella tut ki taan alu een hyö dyn tä mis tä eri tyyp pi seen lo ma-asunto ra ken ta miseen se kä vir kis tys käyt töön. Suun nit telu työn tavoit tee na on löy tää alu een vah vuudet ja ve to voi ma te ki jät, joi den avulla lo ma-asuinalueen liitty mi nen ym päris töön sä, luon non ja mai seman ele men tit, liikkumisen jär jes telyt, kun nallis tekni set sekä täy den nysrakenta misen tapa pystytään rat kai semaan. Suun nitte lu työn avulla py ritään löytä mään alueelle kaupunki ku vallisesti ja toi minnal li sesti korkea ta soinen rat kaisu ja luomaan kaavalli set edellytykset sen to teutumi selle. Oheismateri aalina on osallistumis- ja arviointisuunni tel ma. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle Kesärannan ase ma kaa va vireille saattamista asettamalla osal lis tumis- ja ar viointisuunni tel ma nähtävil le. Osallis tu mis- ja ar viointi suunni tel masta tie do tetaan osalli sia. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Puheenjohtaja Jukka Puoskari ja elinkeinojohtaja Miia Himanka poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi varapuheenjohtaja Pekka Märsylä.

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Khall ElMaTmk Esityslistan oheismateriaalina on osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Hallintosäännön 20 3 momentin mukaan esittelijästä määrätään toimielimen joh to sään nössä. Esittelijän ollessa estyneenä toimii esittelijänä hänen sijai sek seen määrätty ja esteellisenä ollessa toimielimen puheenjohtaja. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elin kei no- ja maankäyttötoimikunnan esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskari, kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Hanna Saari ja kaupunginhallituksen jäsen Anu Prittinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Marraskuussa on käynnistetty rakennetun ympäristön selvitys maastokäynnillä. Luon to- ja linnustoselvitykset sekä alustavat vaihtoehto hah motel mat alu een maan käy tös tä ovat val mis tu neet. Kaavasta järjeste tään viran omais neuvot telu joulu kuus sa. Oheismateriaalina on luontoselvitys, linnustoselvitys ja kaksi vaihtoehtoluonnosta. Kokouksessa suunnitelmia alueelta esittää arkkitehti Kari Nykänen Arkkitehdit m3 Oy:stä. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta merkitsee laadi tut suunnitelmat tiedoksi ja linjaa jat ko suun nit telua. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Aluerakentamisen osalta tavoitellaan tiivistä ja tehokasta ratkaisua hahmotelmien mukaisesti. Suunnittelua viedään eteenpäin lampiai heet alueelle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma ALUELAUTAKUNTA 21 03.09.2015 ALUELAUTAKUNTA 3 11.02.2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA 33 15.03.2016 Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma 940/10.1003.100301/2016 ALUELTK 21 Vihannin

Lisätiedot

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi. Kunnanhallitus 74 07.05.2012 Kunnanhallitus 112 25.06.2012 Kunnanhallitus 164 28.09.2012 Kunnanhallitus 88 22.04.2013 Kunnanhallitus 165 16.09.2013 Kunnanhallitus 208 28.10.2013 Kunnanhallitus 3 16.01.2017

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti:

Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus 142 16.06.2014 Kunnanhallitus 198 06.10.2014 Kaavoitusjaosto 8 25.02.2015 Kunnanhallitus 115 02.03.2015 Kaavoitusjaosto 12 27.10.2015 Kaavoitusjaosto 11 13.06.2016 Kaavoitusjaosto 18 11.10.2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014 Kunnanhallitus 209 10.08.2015 Ympäristölautakunta 127 16.12.2015 Tekninen lautakunta 16 10.02.2016 Kunnanhallitus 116 18.04.2016 Tekninen lautakunta 47 17.08.2016 Ympäristölautakunta 74 31.08.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 KAUPUNGINHALLITUS 6 23.01.2017 6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Syksyllä 2015 myyntiin ja vuokralle asetettavat omakotitalotontit Metsäkylän Työlänojan alueelta

Syksyllä 2015 myyntiin ja vuokralle asetettavat omakotitalotontit Metsäkylän Työlänojan alueelta Kaupunginhallitus 296 28.09.2015 Syksyllä 2015 myyntiin ja vuokralle asetettavat omakotitalotontit Metsäkylän Työlänojan alueelta 418/52.522/2015 KAUPHALL 28.09.2015 296 Kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Jyri VIII asemakaava-alue, tonttien luovutusehdot Tykistöntiellä ja Tykkimiehenkujalla kortteleissa 445,446,435,436 ja 437

Jyri VIII asemakaava-alue, tonttien luovutusehdot Tykistöntiellä ja Tykkimiehenkujalla kortteleissa 445,446,435,436 ja 437 Tekninen lautakunta 21 10.02.2015 Jyri VIII asemakaava-alue, tonttien luovutusehdot Tykistöntiellä ja Tykkimiehenkujalla kortteleissa 445,446,435,436 ja 437 436/10.00.02/2012 Tekla 21 Liperin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginhallitus 130 08.04.2013 Kaupunginhallitus 197 27.05.2013 Nyhkälän koulu, kortteli 33, asemakaavan muutos 203/10.02.03/2013 Ympäristölautakunta 05.04.2012 27 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä

Lisätiedot

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen:

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen: Kunnanhallitus 225 23.06.2014 Kunnanhallitus 37 26.01.2015 Fennovoima Oy:n esitys maanvuokrasopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksesta / Kauppakirja Kunnanerkkilä RN:o 28:0 -tilasta / Kauppakirja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Tekninen lautakunta 45 25.02.2014 Kaupunginhallitus 73 17.03.2014 Kaupunginvaltuusto 15 24.03.2014 Humalalammen, Niemelän, Notkomaan ja Rantalan tilojen ranta-asemakaavan muutos 751/10.02.00/2013 Tela

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Liitteenä kokoukseen osallistuville on osallistumis- ja arviointisuunnitelmaehdotus.

Liitteenä kokoukseen osallistuville on osallistumis- ja arviointisuunnitelmaehdotus. Ympäristölautakunta 12 29.01.2013 Kaupunginhallitus 49 11.02.2013 Ympäristölautakunta 82 25.08.2015 Tekninen lautakunta 82 30.09.2015 Ympäristölautakunta 109 10.11.2015 Kaupunginhallitus 300 16.11.2015

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot