LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO"

Transkriptio

1 1 Asemakaava 401 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO. kaupunginosa, Korttelit 440, ja katu- ja puistoalueet sekä vesialue

2 Asemakaavan muutos koskee osaa. kaupunginosan korttelista 448, katu- ja puistoalueita sekä vesialuetta Länsiranta Laamanninkatu, Aleksanterinkaari, Läntinen Aleksanterinkatu, Aleksinpolku Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen vireilletulo: Asemakaavan muutostyö sisällytettiin kaupunkisuunnitteluosaston vuoden 004 työohjelmaan kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa Asemakaavan muutoksen käsittely: Asemakaavamuutosehdotus kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa ja Asemakaavamuutosehdotus kaupunginhallituksessa ; Asemakaavan muutoksen hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee Porvoon keskustassa ns. Länsirannan alueella sijaitsevan lähes kokonaan rakentamattoman alueen rakentamistapaa ja rakentamistehokkuutta. Suunnittelualue jatkaa Länsirannan Modernin puukaupunkialueen (korttelit ) toteuttamisen myötä käynnistynyttä uuden kaupunginosan rakentamista Porvoonjoen suuntaisesti eteläkaakkoon. Suunnittelualue rajautuu itäkoillisessa Porvoonjokeen, eteläkaakossa Läntiseen Aleksanterinkatuun ja länsilounaassa Aleksanterinkaareen. Pohjoiskoillisessa alue rajautuu Laamanninkatuun sekä korttelin 446 eteläpuolelle toteutettavaan puistoalueeseen, josta osa kuuluu tähän asemakaavaan (liite 1). 1.3 Kaavamuutoksen tarkoitus Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että Länsirannan vauhdikkaasti käynnistyneen rakentamisen jatkuminen keskeytyksettä on mahdollista ja että valitut suunnitteluperiaatteet toteutuvat suunnitelmassa. 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1. Alueen sijainti Liite. Ajantasa-asemakaava ja pienennös asemakaavakartasta Liite 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 4. Yhteenveto lausunnoista ja huomautuksista Liite 5. Länsirannan asemakaavoituksen eteneminen 000-luvun alussa: Historiaa, maisemarakenne, rakennuskanta. Selvitys asemakaavatyön pohjaksi. Liite 6. Rakennustapamääräykset ja julkisten ulkotilojen yleissuunnitelma (havainnekuvilla).

3 3 TIIVISTELMÄ.1 Kaavaprosessin vaiheet Länsirannan kaavoituksen pohjana ovat kaupunginhallituksen ( ) tekemät periaatelinjaukset, joiden mukaan alueen asemakaavat tullaan muuttamaan osa kerrallaan. Suunnittelualue sisällytettiin kaupunkisuunnitteluosaston vuoden 004 työohjelmaan.. Asemakaava Suunnittelualueen toteutumisen myötä Porvoon keskustan kaupunkirakenne jatkuu Aleksanterinkadun sillan viitoittamasti joen yli. Samalla Moderni puukaupunkialueen korttelirakenne saa jatkoa joen suuntaisesti. Suunnittelualue on osaltaan kytkemässä luvuilla rakennettua ns. Porvoonportin kerrostaloaluetta osaksi keskustarakennetta..3 Asemakaavan toteuttaminen Alueella on voimakasta kysyntää yhtiömuotoisista asuintonteista. Maaperä on puhdistettava aikaisemman teollisen toiminnan jättämistä epäpuhtauksista sekä ranta-alueella suoritettava stabilointia todennäköisesti ennen rakentamisen aloittamista. Alustavasti on pohdittu tontinluovutuskilpailun järjestämistä korkealuokkaisen kaupunkirakenteellisen ja arkkitehtonisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Näistä käytännön järjestelyistä alueen maanomistaja Porvoon kaupunki päättää myöhemmin. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on alavaa vanhaa peltoa ja teollisuustonttia, joka on keskeisten liikenneväylien rajaama kahdelta sivulta. Itäosaltaan alue rajautuu Porvoonjokeen. Suunnittelualue on kooltaan noin 3,75 ha Luonnonympäristö Alueelle on kasvanut teollisen toiminnan päätyttyä nopeasti nuorta puustoa, joka varsinkin alueen länsiosassa on melko epämääräistä. Kokonniementien reunalla on muutamia vanhempia puita. Rannalla on alueelle jossain määrin luonteenomaiseksi muodostunut hyväkuntoinen koivikko sekä hoidettua nurmikenttää. Liitteessä 5 on tarkasteltu alueen maisemarakennetta, maisemakuvaa, ilmastoa ja vesiolosuhteita. Alueen itäosa on osa Porvoonjoen valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa ja mukana myös alustavassa kansallisen kaupunkipuistoalueen rajauksessa Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella on 1990-luvulla tilapäisillä rakennusluvilla pystytetty pienoisgolfrata huoltorakennuksineen sekä puutarhamyymälä. Puutarhamyymälä siirtyy tehdyn vuokrasopimuksen mukaisesti pois kesän 006 aikana. Pienoisgolfrata on myös siirrettävä alueelle rakennettavan puiston alta näillä näkymin kesään 007 mennessä. Alueen eteläosa on kuulunut Taidetehtaan (aik. konepaja- ja puuteollisuutta) piha-alueeseen, minkä jäljiltä alueen maaperä on puhdistettava ennen rakentamista. Vanha teollisuusrakennuskanta on purettu jo aikaisemmin 1980-luvulle saavuttaessa. Liitteessä 5 on alueen rakentamisen historiasta ja lähiympäristön rakennuskannasta lisätietoja Maanomistus Kaavamuutosalueen ja sen lähiympäristön maapohjan omistaa Porvoon kaupunki Liikenne Kaupungin keskeiset kokoojaväylät rajaavat aluetta kahdelta sivulta. Rantavyöhykkeellä sekä myös alueen keskellä on tarve pohjois-eteläsuuntaiselle kevyenliikenteen yhteydelle. Kevyen liikenteen yhteystarve kävelysillalta Aleksanterinkaaren suuntaan kulkee vinoittain suunnittelualueen läpi. Jokirannan venepaikkojen huoltoliikenne on järjestettävä alueen kautta.

4 Tekninen huolto Alue on liitettävissä Länsirannan kunnallistekniseen verkkoon. Alueen pohjoispuolinen vanha kokoojaviemäri kulkee vinottain alueen läpi ja on rakennettava jo mitoituksellisista syistä uudelleen Palvelut Alue liittyy kiinteästi keskustan palvelurakenteeseen Pohjavesi- ja maaperä Alueen maaperä on jokea kohti syvenevää pehmeikköä. Alue ei ole pohjavesialuetta. Joen ajoittaisen tulvimisen vaikutus on otettava huomioon erityisesti alueen itäosassa Häiriötekijät Alueen etelä- ja länsiosissa kokoojaväylien liikenne aiheuttaa keskustamaiselle asumiselle ominaisia pöly- ja meluhaittoja. 3. Suunnittelutilanne 3..1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakunta- ja seutukaava Seutu- ja maakuntakaavayhdistelmässä alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C). Koko alue on valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen (ma) rajauksen sisäpuolella, jolloin alueeseen kohdistuvissa toimenpiteissä olisi pyrittävä kiinnittämään erityistä huomiota ympäristöarvojen säilyttämiseen. Maakuntakaavaluonnos Maakuntakaavaluonnoksessa alue on merkitty edelleen keskustatoimintojen alueeksi (C). Yleiskaava Keskeisten alueiden osayleiskaavassa (hyväksytty ) alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Kevyen liikenteen reitti kulkee alueen läpi joen suuntaisesti. Joen puoleinen kaistale suunnittelualueesta on lähivirkistysaluetta (VL). Alueen eteläosassa on puhdistettava/kunnostettava maa-alue Taidetehtaan entisen piha-alueen vaiheilla. Lähes koko suunnittelualueella on lisäksi merkintä säilytettävistä ympäristöarvoista. Asemakaava Alueen asemakaava on hyväksytty Asemakaavassa alueella on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-5) ja puistoa (VP). Kaupunginhallituksen tekemien periaatelinjausten mukaan vahvistettua asemakaavaa ei toteuteta, vaan alue suunnitellaan uudelleen muuttuneita suunnitteluperiaatteita noudattaen. Tonttijako ja rekisteri Alueella ei ole vahvistettua tonttijakoa. Pohjakartta Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (184/99) mukainen. Kiinteistö- ja mittausosasto ylläpitää pohjakartan tietoaineistoa. Suojelupäätökset Alue sisältyy Porvoonjoen valtakunnallisesti merkittävään kulttuurimaisemaan. Aluetta on suunniteltu keskustan laajenemisalueeksi jo 1960-luvulta lähtien. Koko Porvoonjoen länsirannalle on laadittu kaavarunko arkkitehtitoimisto Kay Biergannsin aatekilpailuvoiton jälkeisen kaavoitustyön jälkeen. Tätä asemakaavatyötä varten on kaupunkisuunnitteluosastolla tehty lähtökohtatilannetta myös lähiympäristössä valottava selvitys, joka on selostuksen liitteenä (liite 5). Alueen maaperän puhdistamistarpeesta on tehty katuosastolla kunnostussuunnitelma vuoden 006 alussa.

5 5 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaupunginhallituksen tekemien periaatelinjausten mukaisesti Länsirannan asemakaavat muutetaan vastaamaan tämän hetken suunnitteluperiaatteita sekä kuntaliitoksen myötä poistunutta tarvetta yrittää maksimoida alueelle sijoitettavan rakentamisen määrää jopa asuttavuuden kustannuksella. Asemakaavatyö sisältyy kaupunkisuunnitteluosaston vuoden 004 työohjelmaan. 4. Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Länsirannan kaavoituksen pohjana ovat kaupunginhallituksen ( ) tekemät periaatelinjaukset. Periaatteiden mukaisesti vahvistetut asemakaavat käydään läpi siten, että alueille muodostuu porvoolaista ilmettä : ihmisen mittainen, monipuolinen ja korkeatasoinen vaihtoehto pääkaupunkiseudulle. Länsirannan kaavoitusjärjestystä käsiteltiin kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa ( 68). Suunnittelualue sisällytettiin tuolloin kaupunkisuunnitteluosaston vuoden 004 työohjelmaan. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset, vireilletulo, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt sekä viranomaisyhteistyö Osallistuminen on toteutettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman (Liite 3) mukaisesti. Suunnitelmasta käyvät ilmi osalliset, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt sekä viranomaisyhteistyö. Kaavamuutos sijaitsee kaupunkirakenteessa keskeisesti ja on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa. Samanaikaisesti työstetään myös naapurialueiden kaavamuutoksia, joten asemakaavatyö liittyy välittömästi laajempaan suunnittelukokonaisuuteen. Kaavamuutoksesta on järjestetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos ovat olleet MRL 6 MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä Asemakaavaluonnoksesta jätettiin yksi kansalaismielipide. ja Samanaikaisesti pyydettiin alustavat lausunnot viranomaisosallisilta. Lausunnoissa oli useita yksityiskohtiin liittyviä tarkennuksia, jotka on otettu huomioon asemakaavaehdotusvaiheessa. Tiivistelmät lausunnoista ja vastineet ovat liitteessä 4. Asemakaavan muutosehdotus on ollut MRA 7 :n mukaisesti julkisesti nähtävänä Virallisissa lausunnoissa asemakaavaan esitettiin joitakin yksityiskohtiin liittyviä tarkennuksia, jotka on otettu huomioon asemakaavaehdotusta viimeisteltäessä. Museoviraston meriarkeologian yksikön kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu vedenalaisen kulttuuriperinnön inventoinnin tarve. Inventointi tullaan suorittamaan kesään 007 mennessä. Asemakaavamääräyksiin on lisätty asiaa koskeva ehto. Kaavasta jätettiin kolme muistutusta, joissa huomautettiin lähinnä venelaitureiden huoltoajojärjestelyjen toimivuudesta sekä puistoalueiden mitoituksesta. Tiivistelmät lausunnoista ja vastineet ovat liitteessä Asemakaavan tavoitteet Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa niin, että kaupunginhallituksen ja kaavoitus- ja rakennuslautakunnan asettamat mittakaavaa, monipuolisuutta ja ympäristön laatutasoa koskevat tavoitteet toteutuvat. Asemakaavalla pyritään varmistamaan alueen keskustamainen, edustava ja omaleimainen luonne, erilaiset liikenteelliset yhteystarpeet sekä rakentamisen mahdollisimman korkea laatutaso. Erityishuomiota kiinnitetään rakentamiseen jokirannassa ja alueen liittymiseen Porvoonjoen kulttuuriympäristöön.

6 6 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Länsirannan suunnittelulla on pitkät perinteet. Suunnitteluhistoriaa on esitelty liitteessä 5. Alueen tämänhetkinen suunnittelu käynnistyi erilaisten rakennemallien tutkimisella Länsirannan kolmelle osa-alueelle (asemakaavat ) samanaikaisesti. Näistä suunnittelualue kulki työnimellä osa-alue 1. Alustavissa rakennemalleissa suunnittelualueella tutkittiin tiiviin kaupunkimaista, mutta pienimittakaavaista rakentamista. Maantasokerroksiin tavoiteltiin alusta alkaen liike- ja toimistotiloja keskeistä katukuvaa elävöittämään. Kerrosluku vaihteli kahdesta neljään. Materiaalivalinnoissa puu nostettiin etusijalle sekä julkisivu- että runkorakenteissa. Kaikissa vaihtoehdoissa Engelinpuiston eteläpuolinen kapea kortteli noudatteli yksimielisesti Moderni puukaupunkialueen rakennetta. Vaihtoehtojen eroavaisuudet olivat Laamanninkadun ja Läntisen Aleksanterinkadun välisellä alueella, jolle pääosa alueen rakennusoikeudesta sijoittuu. Vaihtoehdossa 1 korttelirakenne oli umpikorttelimainen ja rakennukset pääosin -3 -kerroksisia. Alavaihtoehdoissa 1A ja 1B tutkittiin Aleksanterinkaaren katutilan muodostumista vaihtoehtoisesti joko pistetaloilla tai kaarta mukailevilla lamellitaloilla. Vaihtoehdossa tarkasteltiin kerrosluvultaan yhtä kerrosta korkeampaa mallia, jossa rakennusmassat sijaitsivat rantafasadia lukuun ottamatta itä-länsisuuntaisesti. Vaihtoehdossa 3 vastaavasti palattiin jäljittelemään Moderni puukaupunkialueen enintään kaksikerroksista pienirakeista mallia. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta pohti vaihtoehtoisia rakennemalleja ( 470). Työn edistymistä seurattiin lautakunnassa edelleen Kaavoitus- ja rakennuslautakunta valitsi esitetyistä malleista jatkosuunnittelun pohjaksi vaihtoehdon 1A Rakennemalleja esiteltiin ja kommentoitiin kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa ja myös kaupunginhallituksessa sekä mediassa (ks kuvia seuraavalla sivulla). 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaava on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymien länsiakselin asemakaavojen keventämisperiaatteiden sekä kaavoitus- ja rakennuslautakunnan hyväksymän rakennemallin mukaisesti. 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus 5.1. Palvelut Korttelialueiden käyttötarkoitus on asumispainotteinen. Porvoon keskustan kaupunkirakenteessa keskeisten kokoojaväylien Läntisen Aleksanterinkadun sekä Aleksanterinkaaren varsille kannustetaan toteuttamaan liike- ja toimistotiloja maantasoon. Leveällä rantapuistovyöhykkeellä sallitaan kaksi miljööseen sopivaa jokirannan virkistystoimintoja tukevaa rantaravintolaa/-kahvilaa. Kerrostaloille, rivitaloille ja erillistaloille on osoitettu kolme korttelia, jotka ovat jaettavissa kahdesta neljään tonttiin. Korttelien yhteenlaskettu pinta-ala on noin m. Tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on k-m, jolloin keskimääräinen korttelitehokkuus on luokkaa e = 0,65. Rakentamisen tehokkuus noudattaa Moderni puukaupunkialueen viitoittamaa tiivis ja matala - linjaa muuttuen kuitenkin alueen keskustamaisemman luonteen myötä tehokkaammaksi. Korttelien sisäosiin on lisäksi mahdollista toteuttaa asukkaiden yhteistiloja tai päiväkoteja varten 660 k-m. Liike- ja toimistotilaa on mahdollista toteuttaa kokoojakatujen varsille asumiseen käytettävän kerrosalan lisäksi 350 k-m, millä halutaan kannustaa elävän katukuvan muodostumista. Rantavyöhykkeen ravintola/kahviloille on osoitettu rakennusoikeutta 360 k-m. Asemakaavassa esitetty mitoitus vastaa noin 90 asukasta. Työpaikkojen määräksi voidaan arvioida 10-0 työpaikkaa riippuen toiminnan laadusta. Alueen kaupalliset ja julkiset palvelut sijaitsevat Porvoon liikekeskustassa, joka sijaitsee noin 350 metrin etäisyydellä. Lisäksi alueen länsi- ja lounaispuolella lähituntumassa sijaitsee kaksi päivittäistavarakauppaa (nykyään Lidl ja S-Market Näsi). Alueelle sijoittuvat liiketilat täydentävät ympäröivien keskustakorttelien palveluja.

7 7 Rakennemallivaihtoehdot.

8 Liikenneverkko Aluetta sivuavat kahdelta osalta keskeiset kokoojaväylät. Alueen sisäinen tonttiliikenne tapahtuu Laamanninkadun kautta. Alueen läpi kulkee noin pohjois-eteläsuunnassa korttelin sisäinen puistomainen väylä, joka palvelee tontille ajon lisäksi pääasiallisesti laajempana kevyenliikenteen reittinä aina Näsinmäeltä Kokonniemen suuntaan. Huoltoliikenne rantaravintoloille sekä rannan venepaikoille on mahdollista Laamanninkadun jatkeen kautta, jossa on myös mahdollisuus varata pysäköintitilaa veneilijöille. 5. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Alueen rakentamisen mahdollisimman korkea laatutaso ja ympäristön viihtyisyys pyritään turvaamaan asemakaavaratkaisuilla sekä viranomaisyhteistyön avulla. Alueella noudatetaan myöhemmin vahvistettavia rakennustapamääräyksiä, joiden avulla rakentamista voidaan ohjata niin, että asemakaavan havainnekuvissa esitetty mittakaava ja yleisilme saavutetaan. Asemakaavassa määritellyt katujen ja piha-alueiden vähimmäiskorkeusasemat varmistavat joen ajoittaisen tulvimisen haittojen poissulkemisen. Katujen varrelle istutettavan puuston avulla pyritään luomaan viihtyisää ja korkeatasoista kaupunkimaista ympäristöä. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet: merkintöjen keskeisin sisältö Asemakaavassa käytetyt korttelialuevaraukset ilmenevät asemakaavakartasta, jonka pienennös on selostuksen liitteenä (liite ). Asemakaavalla pyritään varmistamaan alueen keskustamainen, edustava ja omaleimainen luonne, erilaiset liikenteelliset yhteystarpeet sekä rakentamisen mahdollisimman korkea laatutaso. Mittakaava on tiiviin kaupunkimainen, mutta samalla pienimittakaavainen. Alue tulee työnimensä mukaisesti jatkamaan Moderni puukaupunkialueella aloitettua 000-luvun modernistista kaupunkirakennustapaa, joka tulkitsee puurakentamisen perinteitä uudella raikkaalla tavalla. Alueen rakennustyypit ovat - /3 -kerroksisia pientalomaisia rakennuksia, jotka voidaan toteuttaa joko rivitalo- tai kerrostalomaisina ratkaisuina. Aleksanterinkaaren varrelle sijoittuu kaksi 3 /3 -kerroksista pistetaloa. Moderni puukaupunkialueesta poiketen alueella on selkeä tarve Läntisen Aleksanterinkadun ja Aleksanterinkaaren varsille sijoittuville pienehköille myymälä-, toimisto- tai verstastyyppisille katukuvaa ja alueen palvelutasoa kohottaville palveluhuoneistoille. Erityishuomiota kiinnitetään rakentamiseen jokirannassa ja alueen liittymiseen Porvoonjoen kulttuuriympäristöön. Korttelialueiden erityispiirteitä ovat mahdollisuus rakentaa luhtikäytäviä, suuria porrashuoneita, hissejä sekä asuntoihin liittyviä parvekkeita ja suojattuja ulko-oleskelutiloja rakennusoikeuden lisäksi. Autopaikat on rakennettava ehdottomasti katoksiin tai talleihin, joita saa rakentaa korttelialueelle osoitetun rakennusoikeuden lisäksi. Rakennuksia yhdistävillä korkeilla aidoilla ja katutason katoksilla pyritään tasokkaaseen kaupunkimaiseen ja omintakeiseen lopputulokseen. Pysäköintinormina on käytetty asumisen osalta 1 ap/85 k-m tai vähintään 1, ap/asunto. Tämä on selvästi tiukempi vaatimus kuin keskusta-alueella yleisesti käytetty 1 ap/100 k-m. Liike- ja toimistotilan osalta pysäköintivaatimus on 1 ap/60 k-m. Alueelle on osoitettu yksi autopaikkojen korttelialue, jolle on osoitettu korttelin 448 (asuinrakennuksia) sekä korttelien 454 ja 455 (rantaravintola-kahvilat) autopaikkoja. Tämän lisäksi kaavassa on osoitettu huomattava määrä kadunvarsipysäköintipaikkoja Laamanninkadulta vieraspysäköinnin, venepaikkojen huoltopysäköinnin ja liiketilojen asiakaspysäköinnin tarpeisiin.

9 Muut alueet Puistoalue Kävelysillan jatkeeksi rakennettava osa Engelinpuistoa toimii vastaparina Empirekeskustan Runeberginpuistolle. Rantapuistovyöhykkeellä on kaksi rakennuspaikkaa korkealuokkaisille jokirannan palvelutarjontaa täydentäville ravintola-, kahvila- sekä mahdollisesti myös venesatamatoimintoja tarjoaville paviljonkimaisille rakennuksille. Rantapaviljongeista toinen voidaan toteuttaa ympärivuotisena rakennuksena, jonka lattiataso on teoreettisen tulvarajan yläpuolella. Toinen paviljonki sijoittuu aivan vesirajan tuntumaan, jolloin siihen voidaan liittää laiturimainen terassi. 5.4 Kaavan vaikutukset Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset arvioidaan nykytilanteeseen verrattuna. Vaikutuksista ei tehdä erillisiä selvityksiä vaan ne arvioidaan kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä osana kaavaprosessia Vaikutukset palvelu- ja yhdyskuntarakenteen kehittymiseen Kaavamuutos vaikuttaa osaltaan myönteisesti yhdyskuntarakenteeseen täydentämällä kaupunkirakenteessa keskeisesti sijaitsevan vajaakäytössä olevan alueen. Alueen rakentamisella myös mm. liitetään Porvoon Portin kerrostalokorttelit tiiviimmin osaksi keskustarakennetta. Alueelle kannustetaan sijoittamaan keskustamaisia pienehköjä liike- ja toimistotiloja katutasoon, jolloin katukuva elävöityy kaupunkikeskustoille ominaisella tavalla. Ranta-alueen ravintola-kahvila -tyyppinen rakentaminen täydentää ja parantaa jokirannan palvelutasoa Vaikutukset sekä luonnonympäristöön että rakennettuun ympäristöön Alueella ei ole säilytettävää luonnonympäristöä. Nykyinen hoitamaton puusto on pääpiirteissään teollisen toiminnan jälkeiseltä alueen vajaakäytön ajalta. Kaavan vaikutus rakennettuun ympäristöön on myönteinen kun alue saa sijaintinsa arvoisen viimeistellyn kaupunkikeskustaan sopivan ilmeen. Samalla ympäröivien alueiden tilanne paranee kun mm. kevyen liikenteen yhteydet suunnittelualueen kautta täydentyvät. Suunnittelualueen rakentaminen liittyy mittakaavallisesti sekä Moderniin puukaupunkialueeseen että vastarannan Empirekeskustaan Vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan Alueen rakentamisen määrä ja sijoittelu on pyritty ohjaamaan niin, että alueelle toteutettavat rakennukset istuvat luontevasti paikkaan osaksi ympäröivien alueiden rakeisuutta. Jokitilan määrätietoisella, mutta hienovaraisella rajauksella jokitilan reunavyöhykkeet saavat viimeistellyn ilmeen. Joen alajuoksulle päin levenevä rantapuisto suo mahdollisuudet jokirannan palvelujen ja virkistyskäytön kehittämiselle osaksi kaupunkilaisten yhteistä olohuonetta. Alueen jokifasadi muodostaa Empirekeskustan fasadirivistölle hillityn Moderni puukaupunkialueen päätysarjaa jatkavan vastaparin Vaikutukset alueen liikenneolosuhteisiin; myös vesiliikenteeseen Liikenne alueella tulee lisääntymään uusien asukkaiden ja asumisen lomaan vähäisessä määrin sijoittuvien liike- ja toimistotilojen myötä. Aleksanterinkadun suunnittelussa on varauduttu tähän ajoneuvoliikenteen kasvuun. Kevyen liikenteen yhteystarpeet on erityisesti otettu huomioon alueen liikenneverkossa. Ranta-alueen ja venepaikkojen huoltoliikenne tapahtuu Laamanninkadun päästä. Mahdollisuus vesirakentamiseen, lähinnä laiturien sijoittamiseen, on rajattu niin että jokeen jää riittävä väylä vesiliikenteelle Vaikutukset vesirakentamiseen Asemakaavassa on määritelty alueet, joille voidaan sijoittaa laiturirakenteita. Tavoitteena on, että venepaikkojen suuresta kysynnästä huolimatta rantaan jäisi myös alueita, joissa kaupunkilaisilla on mahdollisuus kokea välitön yhteys vesielementtiin Pilaantuneiden maiden vaikutus maankäyttöön Alueen aikaisemman teollisen toiminnan aiheuttama maan pilaantuminen on selvitetty ja alueelle on laadittu kunnostussuunnitelma. Alue on puhdistettavissa ja puhdistetaan aiottua käyttöä vastaavaan tasoon kunnostussuunnitelman mukaan.

10 Varautuminen joen tulvimiseen Asemakaavassa on määritelty alimmat hyväksyttävät lattiatasojen sekä piha- ja osittain myös katujen korkeusasemat niin, että alueelta pelastautuminen on mahdollista äärimmäisessä tulvatilanteessa. Rakennusten alin sallittu lattian korkeusasema (+ 3.0 metriä normaalivedenpinnasta) on 1,3 metriä korkeampi kuin suurin koskaan mitattu tulvaveden korkeusasema. Osalla aluetta kellarien rakentaminen ei ole sallittua. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Suunnittelualue laajenevan kaupunkikeskustan alueella sijaitsee vilkkaasti liikennöityjen kokoojaväylien rajaamana. Ajoneuvoliikenteen melu- ja pölyhaittoihin on varauduttu rakennusten seinien ääneneristävyysvaatimuksilla sekä asuntojen ilmanoton ohjaamisella terveydensuojelun ohjeiden mukaisesti. Jokiuoman laaksopainanteeseen kerääntyy ajoittain kylmää ilmaa ja usvaa, mikä on tuttua Vanhan Porvoon rantakortteleista sekä Empirekeskustan Jokikadun varren kortteleista jo pitkältä ajalta. Viihtyisän pienilmaston muodostaminen mm. lasitetuilla parvekkeilla ja kuisteilla sekä pihaalueiden istutuksilla on tärkeää. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavamerkinnät on selitetty asemakaavakartassa (liite ). 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavan toteutusta ohjaamaan on laadittu erilliset rakennustapamääräykset. Alueelle järjestettäneen tontinluovutuskilpailuja, joiden tulosten perusteella rakentamista ohjaavien määräysten muuttamiselle on jätettävä varaus. 6. Toteuttamisen ajoitus Koska alue on kaupungin omistuksessa kaupunki päättää toteutumisen aikataulun. Alue tukeutuu valmiiseen kunnallistekniikkaan, jota on joiltain osin uusittava vastaamaan kasvavaa kulutusta. Alueen maapohjan puhdistamisen ja stabiloinnin toteutus määrittelee viime kädessä tonttien luovuttamisaikataulun. Tonttien luovuttaminen rakentajille käynnistynee aikaisintaan vuonna 007. Porvoossa , , J.P.Pfeifer Kaupunkisuunnittelupäällikkö Pekka Mikkola Kaavoittaja

11

12

13

14 PORVOO LIITE 3 LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO. KAUPUNGINOSA, KORTTELIT 440, JA , KATU- JA PUISTOALUEET 1 (4) SEKÄ VESIALUE LAAMANNINKATU, ALEKSANTERINKAARI, LÄNTINEN ALEKSANTERINKATU, ALEKSINPOLKU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nro 401 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. Suunnittelualue Asemakaavan muutos koskee Porvoon keskustassa ns. Länsirannan alueella sijaitsevan lähes kokonaan rakentamattoman alueen rakentamistapaa ja rakentamistehokkuutta. Suunnittelualue jatkaa Länsirannan Modernin puukaupunkialueen (korttelit ) toteuttamisen myötä käynnistynyttä uuden kaupunginosan rakentamista Porvoonjoen suuntaisesti eteläkaakkoon. Alue rajautuu itäkoillisessa Porvoonjokeen, eteläkaakossa Läntiseen Aleksanterinkatuun ja länsilounaassa Aleksanterinkaareen. Pohjoiskoillisessa alue rajautuu Laamanninkatuun sekä korttelin 446 eteläpuolelle toteutettavaan puistoalueeseen, josta osa kuuluu tähän asemakaavaan.. Hankkeen taustaa Länsirannan kaavoituksen pohjana ovat kaupunginhallituksen ( ) tekemät periaatelinjaukset. Periaatteiden mukaisesti vahvistetut asemakaavat käydään läpi siten, että alueille muodostuu porvoolaista ilmettä : ihmisen mittainen, monipuolinen ja korkeatasoinen vaihtoehto pääkaupunkiseudulle. Länsirannan kaavoitusjärjestystä käsiteltiin kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa ( 68). Suunnittelualue sisällytettiin tuolloin kaupunkisuunnitteluosaston vuoden 004 työohjelmaan. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta pohti vaihtoehtoisia rakennemalleja Länsirannan kolmelle osa-alueelle ( 470). Näistä suunnittelualue kulki työnimellä osa-alue 1. Työn edistymistä seurattiin lautakunnassa edelleen Kaavoitus- ja rakennuslautakunta valitsi esitetyistä malleista jatkosuunnittelun pohjaksi vaihtoehdon Valitussa rakennemallissa lähtökohtana on tiiviin kaupunkimainen, mutta pienimittakaavainen rakentaminen. Asumisen ohella talojen maantasokerroksissa tulisi olla liike- ja toimistotiloja keskeistä katukuvaa elävöittämässä. Kerrosluku voisi vaihdella kahdesta neljään kerrokseen. Pääasiallisena julkisivu- ja myös runkorakennemateriaalina suositeltavin olisi puu. Lautakunta totesi jatkosuunnittelussa olevan tarpeen ottaa huomioon erityisesti kevytliikenneyhteydet alueen läpi sekä pysäköintijärjestelyiden luontevuus suhteellisen tehokkaassa rakenteessa. 3. Suunnittelun tavoite Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että Länsirannan vauhdikkaasti käynnistyneen rakentamisen jatkuminen keskeytyksettä on mahdollista ja että valitut suunnitteluperiaatteet toteutuvat suunnitelmassa. 4. Lähtötiedot (kaavatilanne, kaavan toteutuminen, yms.) Yleistä: Suunnittelualueen toteutumisen myötä Porvoon keskustan kaupunkirakenne jatkuu Aleksanterinkadun sillan viitoittamasti joen yli. Samalla Modernin puukaupunkialueen korttelirakenne saa jatkoa joen suuntaisesti. Suunnittelualue on osaltaan kytkemässä luvuilla rakennettua ns. Porvoonportin kerrostaloaluetta keskustarakenteeseen Suunnittelualue on kooltaan n. 3,75 ha. Yleiskaava: Keskeisten alueiden osayleiskaavassa (hyväksytty ) alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Kevyen liikenteen reitti kulkee alueen läpi joen suuntaisesti. Joen puoleinen kaistale suunnittelualueesta on lähivirkistysaluetta (VL). Alueen eteläosassa on puhdistettava/kunnostettava maa-alue ns. Fiskarsin entisen piha-alueen vaiheilla.

15 Asemakaava: Alueen asemakaava on hyväksytty Asemakaavassa alueella on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), asuin-, liikeja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-5) ja puistoa (VP). Kaupunginhallituksen tekemien periaatelinjausten mukaan vahvistettua asemakaavaa ei toteuteta, vaan alue suunnitellaan uudelleen muuttuneita suunnitteluperiaatteita noudattaen. Rasitealueet: Suunnittelualueella ei ole asemakaavan mukaisia rasitteita. Maanomistus: Suunnittelualueen omistaa Porvoon kaupunki. Rakennettu ympäristö: Alueella on 1980-luvun lopulla rakennettu puutarhamyymälä ja saman ikäinen pienoisgolfrata huoltorakennuksineen. Alueella aiemmin sijainneet lukuisat teollisuus- ja varastorakennukset on purettu vähitellen 1980-luvulle saavuttaessa. Alueen maaperä on osittain saastunut aikaisemman toiminnan johdosta. Asukkaat ja työpaikat: Alueella on muutamia kausiluonteisia työpaikkoja pienoisgolfradalla ja puutarhamyymälässä. Asukkaita ei ole. Luonnonympäristö: Peltolaakso on vanhaa viljelymaisemaa, joka on otettu teollisuustonteiksi 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Aivan rantaviivan tuntumassa on ollut teollista toimintaa jo 1800-luvun lopulla. Teollisen toiminnan päätyttyä alue on metsittynyt ja kasvaa nuorta sekametsää ja pensaikkoa. Rantavyöhykkeellä on hoidettua nurmikenttää sekä koivikko. Alavuutensa takia Porvoonjoen tulviminen on otettava erityisesti huomioon alueen joen puoleisissa osissa. Kunnallistekniikka: Alue on liitettävissä kunnallistekniikkaan. 5. Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset arvioidaan nykytilanteeseen verrattuna. Vaikutuksista ei tehdä erillisiä selvityksiä vaan ne arvioidaan kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä osana kaavaprosessia. 6. Osalliset Maanomistaja: Porvoon kaupunki Seuraavat vaikutukset arvioidaan: - Vaikutukset palvelu- ja yhdyskuntarakenteen kehittymiseen - Vaikutukset sekä luonnonympäristöön että rakennettuun ympäristöön - Vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan - Vaikutukset alueen liikenneolosuhteisiin; myös vesiliikenteeseen - Vaikutukset vesirakentamiseen - Pilaantuneiden maiden vaikutus maankäyttöön - Varautuminen joen tulvimiseen Asukkaat ja yritykset: Taidetehtaan säätiö: Heini Korpelainen ja (Näse-Jutten katu 5-7): SRV Westerlund Oy/ As Oy Porvoon Jokineito (Mauno Eerikinpojankatu 1): As. Oy Porvoon Rantavehnä Muut osalliset: Porvoon Energia Oy Sonera/Carrier Elisa Networks Oy Porvoon Alueverkko Oy Porvoon kaukolämpö Kaavoituksen kuluessa kuultavat viranomais- ym. tahot: Uudenmaan ympäristökeskus Itä-Uudenmaan liitto

16 Uudenmaan tiepiiri Suomenlahden merenkulkupiiri Itä-Uudenmaan maakuntamuseo Museovirasto Porvoon kaupungin seuraavat yksiköt: Kiinteistö- ja mittausosasto Katu- ja liikenneosasto Liikuntatoimi Porvoon Vesi Puistoyksikkö Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Rakennusvalvonta Terveydensuojelu Ympäristönsuojelu Lautakunnat: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristönsuojelulautakunta 7. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Suunnitteluvaiheen kuuleminen: (MRL 6, MRA 30 ) - Kaavaluonnos ja muu suunnittelumateriaali ovat esillä kaupunkisuunnitteluosastolla, Rihkamatori B, 3 krs. Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä. - Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta tiedotetaan kirjeellä kaava-alueen maanomistajille/-haltijoille sekä naapurimaanomistajille/-haltijoille, lisäksi kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Uusimaassa ja Borgåbladetissa - Alustavat lausunnot ns. virastokierros: Kommentit/alustavat lausunnot viranomaistahoilta, Porvoon Energialta ja Soneralta. Neuvottelukierros: - Viranomaisneuvottelut Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa aloitus- ja ehdotusvaiheissa. - Saatujen kommenttien pohjalta järjestetään tarvittaessa neuvotteluja eri tahojen kanssa. Virallinen kuuleminen: (MRL 65, MRA 7 ) - Kaavaehdotus ja muut kaava-asiakirjat ovat virallisesti esillä kaupunkisuunnitteluosastolla, Rihkamatori B, 3 krs. Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia muistutuksia. - Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan kirjeellä kaavamuutoksen hakijoille sekä kaava-alueen maanomistajille/-haltijoille ja naapurimaanomistajille/-haltijoille, joiden kotikunta on toisella paikka- kunnalla, lisäksi kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Uusimaassa ja Borgåbladetissa Viralliset lausunnot: (MRA 8 ) Uudenmaan ympäristökeskus Itä-Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan maakuntamuseo Uudenmaan tiepiiri Suomenlahden merenkulkupiiri Ympäristönsuojelulautakunta Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen terveydensuojelu Perusteltu kannanotto muistutuksen johdosta:(mrl 65 ) - Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet, toimitetaan kunnan perusteltu kannanotto muistutuksen johdosta. Ilmoitus kaavan hyväksymisestä (MRL 67 ) - Kirjallinen ilmoitus Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kaavan lainvoimaisuudesta kuuluttaminen (MRA 93 ) - Ilmoitus kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Itäväylässä. 8. Kaavoitushankkeen aikataulu Asemakaavan muutostyö käynnistyy syyskuussa 005. Tavoitteena on että kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyy kaavamuutoksen vuoden 006 aikana.

17 9. Valmistelusta vastaa Kaupunkisuunnittelupäällikkö Suunnitteluavustaja J. P. Pfeifer Birgitta Soiramo P sp: sp: Päiväys , Kaupunkisuunnitteluosasto Kaavoittaja PL 3 Pekka Mikkola PORVOO P Käyntiosoite: sp: Rihkamatori B, III krs J.P.Pfeifer Kaupunkisuunnittelupäällikkö

18 YHTEENVETO KUULEMISEN JÄRJESTÄMISESTÄ LIITE 4 LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO. KAUPUNGINOSA, KORTTELIT 440, JA , KATU- JA PUISTOALUEET SEKÄ VESIALUE LAAMANNINKATU, ALEKSANTERINKAARI, LÄNTINEN ALEKSANTERINKATU, ALEKSINPOLKU ASEMAKAAVA 401 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. Laatimisvaiheen kuuleminen (MRA 30 ) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävänä MRA 30 :n mukaisesti kaupunkisuunnitteluosastolla Kaavaluonnoksesta on jätetty yksi huomautus. Kuulutukset kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Uusimaassa ja Borgåbladetissa Kirje rajanaapureille ja tontinomistajille. Alustavat lausunnot (ns. virastokierros mennessä) pyydetty ja saatu seuraavilta tahoilta: VIRASTOKIERROS lausunnon antaja lyhennelmä lausunnosta Teknisen- ja ympäristötoimen johto, Matti Arvinen Katu- ja liikenneosasto, Kari Hällström ja Mikko Kaunisto : Länsirannan pitkäaikaispysäköintialueen poistuessa tarvitaan korvaavaa alue :lle autolle. Laamanninkadun jatkeen merkintätapaa sekä ajoyhteyttä rantaan on tarkistettava. Pihojen korkeusasemien on oltava vähintään +,5. Jos L.Aleksanterinkadulle halutaan puurivi, on se hoidettava katualueen reunalla eli otettava huomioon korttelin reunaa määriteltäessä. Rannan puoleinen korttelialueen reuna on siirrettävä nyk. Kokonniementien länsireunan kohdalle. Pysäköintinormin on oltava väljä. Alueelta valmistuu maaperän pilaantuneisuustutkimus, jonka tulokset on otettava jatkosuunnittelussa huomioon. Kiinteistö- ja mittausosasto, Maarit Ståhlberg kaupunkisuunnitteluosaston vastine Pitkäaikaispysäköintialuetarve ratkaistaan viimeistään, kun Taidetehtaan eteläpuoliset alueet asemakaavoitetaan uudelleen sekä Näsinmäen asemakaavatyön yhteydessä. Pysäköintilaitos tai -alueita sijoitetaan näille alueille. Muutetaan Laamanninkadun jatke osittain kaduksi ja merkitään LPA-alueelle ajorasite rannan huoltoajoa varten. Alimmat sallitut lattiatasojen-, pihojen ja katujen korkeusasemat merkitään asemakaavaan. Tarkistetaan rannan puoleisen korttelialueen reunan sijainti riittävän kauas Aleksanterinkadun sillan länsipäästä. Asemakaavatyön yhteydessä pyritään tarkastamaan keskusta-alueella tähän asti käytettyjä pysäköintinormeja vastaamaan paremmin kysyntää. Mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet ja niiden kunnostustarve otetaan huomioon asemakaavatyössä, kun tietoa saadaan lisää. Kiinteistö- ja mittausosasto, Terhi Pöllänen Liikuntatoimi, Per Högström : Kevyen liikenteen yhteystarpeet alueen läpi tulee ottaa huomioon Rakennusvalvonta, Henning Johansson : ei huomauttamista Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Göran Westerlund : Jatkosuunnittelussa rakennusten pelastustiet tulee ottaa huomioon. Kunnallistekniikan toteuttamisen yhteydessä tulee ottaa huomioon palopostien rakentamistarve. Porvoon vesi, K-G Björkell : LPA-alueen pohjoisreunaan tulee lisätä 10m:n rasitevaraus. Alueen viemäröinti edellyttää tiettyjä maanpinnan vähimmäiskorkeustasoja. Terveydensuojelu, Kaisa Mäntynen : Aleksanterinkatuun ja Aleksanterinkaareen rajautuville asuinkiinteistöille on merkittävä seinärakenteiden ääneneristävyysvaatimus. Liikenteen vaikutukset on otettava huomioon korvausilmanvaihdossa, pihaalueiden suunnittelussa ja kevytväylien sijoittelussa. Toimisto- ja liiketiloista asuinrakennuksissa aiheutuu lisävaatimuksia ilmanvaihdon- ja ääneneristyksen kannalta. Ns. taidetehtaan ympäristössä on havaittu Asemakaavatyön yhteydessä tarkastellaan kevytliikenneyhteyksien muodostamaa kokonaisuutta mahdollisimman laajalti. - Pelastusteiden riittävyys ja mitoitus varmistetaan jatkosuunnittelussa. Asemakaavaan lisätään katu-, ja pihapintojen sekä rakennusten lattiatasojen minimikorkeustasovaatimukset. Muutetaan LPA-alue katualueeksi. Asemakaavamääräyksiin lisätään seinärakenteiden ääneneristävyysvaatimus Aleksanterinkaareen ja Läntiseen Aleksanterinkatuun rajautuville osille sekä määräys liikenteen haittojen huomioonottamisesta pihojen suunnittelussa. Joen tulvimisriskin takia rakennusaloille merkitään alimmat sallitut lattian korkeusasemat. Maaperän pilaantuneisuus ja sen vaatimat toimenpiteet selvitetään erikseen kaavatyön yhteydessä. Liiketilojen sijoittamisesta asuinrakennuksiin aiheutuvat vaatimukset ratkaistaan rakennussuunnittelun yhteydessä RakMK:n edellyttämällä tavalla.

19 saastuneita maa-alueita, jotka on syytä puhdistaa ennen rakentamisen aloittamista. Ympäristönsuojelu, Jukka Palmgren : Alueelta löytyy pilaantuneita maita. Kaavamääräyksillä on syytä varmistaa, että alueet kunnostetaan niiden käyttötarkoituksen edellyttämään tilaan ennen rakentamista. Vilkkaasti liikennöidyn kadun varren asuinrakennusten osalta on otettava huomioon meluntorjuntatarpeet. Rakentaminen on toteutettava radonturvallisesti. Sonera/Carrier, Harry Andersson : Alueella oleva puhelinkeskus siirretään kevään 006 aikana Laamanninpolku 1:een valmistuvaan keskukseen. Siirtoaikataulu, joka koskee myös alueella kulkevia kaapeleita on otettava huomioon. Asemakaavamääräyksiin lisätään seinärakenteiden ääneneristävyysvaatimus Aleksanterinkaareen ja Läntiseen Aleksanterinkatuun rajautuville osille. Määräyksiin sisältyy vaatimus radonturvallisesta rakentamisesta. Maaperän pilaantuneisuus ja sen vaatimat toimenpiteet selvitetään erikseen kaavatyön yhteydessä. Asemakaavamääräyksiin lisätään erityismääräys: Alueen maapohjan mahdollinen likaantuneisuus on selvitettävä. Mahdollinen likaantunut maa-aines on käsiteltävä ympäristöviranomaisten edellyttämällä tavalla ennen rakennusluvan myöntämistä. Puhelinkeskuksen ja kaapeleiden siirtoaikataulu otetaan huomioon kaavan toteutusohjelmassa. Porvoon Energia Oy, Kari Janhunen Kaukolämpö, Kaj Kulju Elisa Networks Oy, Heikki Nenonen Porvoon Alueverkko Oy, Jyrki Havukainen Uudenmaan ympäristökeskus, Brita Dahlqvist-Solin, Jussi Heinämies : Viranomaisneuvottelussa tuli esille suunnittelun yhteydessä huomioon otettavia seikkoja. Pilaantuneet maat tulee osoittaa kaavassa. Alueen elävyyden kannalta on varmistettava, että asumisen lomaan sijoittuu myös toimisto-, palvelu- ja liiketiloja. Ympäristökeskus pitää tärkeänä rantavyöhykkeelle sijoitettavien rakennusten sopeuttamista jokimaisemaan. Avointa vesipintaa tulisi jättää vesialueelle. Suunnittelutyön yhteydessä huomioon otettavat seikat ja lausujatahot on täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Alueelle on pyritty järjestämään suotuisat mahdollisuudet liiketilojen sijoittumiselle pääkatujen varsille maantasokerroksiin. Rantavyöhykkeelle harkitusti sijoitettavaa rakentamista tullaan ohjaamaan kaavamääräyksillä ja rakentamistapaohjeilla. Asemakaavamääräyksiin lisätään erityismääräys: Alueen maapohjan mahdollinen likaantuneisuus on selvitettävä. Mahdollinen likaantunut maaaines on käsiteltävä ympäristöviranomaisten edellyttämällä tavalla ennen rakennusluvan myöntämistä. NAAPURIT JA MUUT OSALLISET Porvoon Kipparit, Tuomo Saari Porvoon taidetehtaan säätiö, Heini Korpelainen : ei huomautettavaa Wiléniuksen veneveistämö, Ivar Nordlund Kokonniemen hiihtokeskus: Oy Kokon-Sport Ab, Krister Blomander K. 444, T. 10: As. Oy Porvoon Rantavehnä, SATO- Rakennuttajat Oy K. 446: SRV Westerlund Oy, Pasi Heikkonen K : Porvoon Lämpö, Mika Vuori K. 453, T. 1: OSLA, Tuula Frondén KANSALAISMIELIPITEET Veikko Poutanen, : Taidetehtaan tuntumaan olisi syytä varata tilaa suurta hallia tai tapahtumakenttää varten ja ottaa huomioon myös pysäköintitilan tarve. Aleksanterinkaaren ja Läntisen Aleksanterinkadun liikennejärjestelyt ovat ahtaat tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Katujen väljentämiselle tulisi varata tilaa. Alueelle olisi syytä laatia kokonaissuunnitelma ennen asemakaavoitukseen ryhtymistä. - Taidetehtaan eteläpuolinen alue kaavoitetaan myöhemmin, jolloin tilavarauksia harkitaan uudelleen. Aleksanterinkaari on toteutettu katusuunnitelman mukaisesti liikennetarpeet huomioon ottaen. Asemakaavoituksessa taustatietoina ovat voimassaolevaa kaavaa varten aikoinaan tehdyt selvitykset jokilaakson kokonaisrakenteesta sekä ns. länsiakselin kaavojen kevennysperiaatteet. Alueen käyttötarkoitusta punnittaessa täytyy ottaa huomioon alueen keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa ja moderni puukaupunki -alueen viitoittama kehityssuunta.

20 . Virallinen kuuleminen (MRA 7 ) Kaavaluonnos ja kaava-asiakirjat ovat olleet virallisesti nähtävänä MRA 7 :n mukaisesti kaupunkisuunnitteluosastolla Kaavasta jätettiin kolme muistutusta. Kuulutukset kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Itäväylässä. Lausunnot on pyydetty ( mennessä, kuitenkin Museoviraston arkeologian osaston meriarkeologian yksiköltä mennessä) ja saatu seuraavilta tahoilta: LAUSUNNOT Lausunnon antaja Lyhennelmä lausunnosta Tekninen lautakunta, : Asemakaavaehdotus voidaan lautakunnan mukaan - hyväksyä, vaikkakaan pysäköintitilatarvetta ei ole riittävästi otettu huomioon mm. venepaikkojen ja kävelypainotteisen keskustan kehittämisen kannalta. Nämä tarpeet on osittain otettava huomioon Länsirannan jatkokaavoituksessa. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Göran Westerlund : - ei huomautettavaa Ympäristönsuojelulautakunta, : Asemakaavassa esitetyt ympäristönsuojelua koskevat määräykset ovat perusteltuja ja tarpeen. Puistoalueille on suositeltavaa istuttaa jaloja lehtipuita. Lautakunta pyytää vielä selvittämään puistoalueiden liikenteelliset järjestelyt venepaikkojen osalta. Terveydensuojelujaosto, : ei huomautettavaa - Vesilaitoksen johtokunta, : ei huomautettavaa - Uudenmaan ympäristökeskus, Brita Dahlqvist-Solin, Jussi Heinämies : Maanpinnan likimääräiset korkeusasemat on syytä muuttaa alimmiksi sallituiksi korkeusasemiksi. Kaavaan on syytä tarkentaa vaatimus selostuksessa mainitusta alimmasta lattiatason korkeusasemasta +3,00 metriä normaalivedenpinnasta. Pilaantuneista maa-aineksista puhuttaessa sana likaantunut tulisi korvata virallisemmalla sanalla pilaantunut. Kerroslukumerkintöjen osalta selitykset puuttuvat. Itä-Uudenmaan liitto, Christel Liljeström, Jaakko Mikkola : ei huomautettavaa Uudenmaan tiepiiri, Mirja Hyvärinta, Hannu Palmén : Asemakaava sijaitsee maanteiden vaikutusalueiden ulkopuolella. Ei huomautettavaa. Merenkulkulaitos, Simo Kerkelä, Yrjö Laaksolahti : Ei huomautettavaa. Itä-Uudenmaan maakuntamuseo, Merja Herranen, Henrik Wager : Aleksanterinkaaren varren pistetalojen kerrosluvun ja kaavaselostuksen yhdenmukaisuus tulee tarkistaa. Rakennusmassat saattavat antaa ahtaan vaikutelman. Tulisi vielä tutkia matalampien rakennusten vaikutusta kaupunkikuvaan. Aleksinpolun eteläpään porttirakennelma muodostanee suljetun vaikutelman. Porvoon museo pitää onnistuneena alueen korttelipiharakennetta sekä jokeen rajoittuvan puistoalueen suunnittelua. Jokirannan ja vesialueen mahdollisista vedenalaisista arkeologisista intresseistä tulee pyytää Museoviraston arkeologian osaston meriarkeologian yksikön lausunto. Kaupunkisuunnitteluosaston vastine Rakennustapamääräyksissä on annettu ohjeita mm. jalopuiden istuttamisesta puistoalueille. Venepaikkojen huoltoajomahdollisuus puistokäytäviä pitkin ratkaistaan puistosuunnittelun yhteydessä, jolloin ajoväylien kantavuus otetaan myös huomioon. Maanpinnan likimääräiset korkeusasemamerkinnät on muutettu alimmiksi sallituiksi korkeusasemiksi. Rakennusten lattiatasojen korkeusasemien osalta kaavakarttaan on lisätty määräys: Rakennuksen lattiatason alin sallittu korkeusasema on kortteleissa 440, 447 ja metriä normaalivedenpinnasta ja korttelissa metriä normaalivedenpinnasta. Korttelissa 454 rakennuksen lattiataso saa olla enintään 0.40 metriä ympäröivää rantapuistoa korkeammalla. Rantapuiston palvelurakennusten kohdalla noudatetaan rakennusjärjestysluonnoksessa suositeltua alempia korkeusasemia, jotta rakennusten sovittaminen herkkään kulttuurimaisemaan onnistuu. Sana likaantunut on muutettu sanaksi pilaantunut. Kerroslukumerkinnät on selitetty asemakaavakartassa Aleksanterinkaaren varrelle sijoitettujen kahden pistetalon rakennusalat ovat kolmiosaiset. Keskiosan saa rakentaa nelikerroksisena ja sivuosat kolmikerroksisina. Näin ollen rakennuksen kokonaiskerrosluku on kutakuinkin selostuksessa kuvailu 3 /3. Alueen kokonaisrakennetta on valmisteltu kolmen eri rakennevaihtoehdon pohjalta joista kaavoitus- ja rakennuslautakunnan valitsemassa vaihtoehdossa oli vielä kaksi alavaihtoehtoa. Rakentamisen tehokkuutta, tiiveyttä ja kaupunkikuvaa on näin ollen tutkittu sangen huolellisesti asemakaavaehdotusta laadittaessa. Aleksinpolun porttirakennelma muodostaa tavoitellun viereisiin katujulkisivupintoihin liittyvän hieman suljetun vaikutelman. Lausuntopyyntö Museoviraston arkeologian osaston meriarkeologian yksikölle on lähetetty ja pyydetty mennessä.

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

1.1 Tunnistetiedot. PORVOO, AUNELA VILLA ÅNÄS Kaupunginosa 3 Kortteli 78 TONTTI 5 Wallgreninkatu 26. Asemakaavan muutos

1.1 Tunnistetiedot. PORVOO, AUNELA VILLA ÅNÄS Kaupunginosa 3 Kortteli 78 TONTTI 5 Wallgreninkatu 26. Asemakaavan muutos Asemakaava 477 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 29.4.2014 1 Kuvassa on Villa Ånäsin päärakennus etelästä kuvattuna. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO, AUNELA VILLA ÅNÄS Kaupunginosa 3 Kortteli

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja siihen liittyvät katu- ja puistoalueet EHDOTUSVAIHE Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2013 60 Hyväksyminen

Lisätiedot

TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Asemakaavaselostus I TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus P14747 Kaupunginvaltuusto: 11.6.2014 40 Kaupunginhallitus:

Lisätiedot

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO L O V I I S A TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TULLISILLAN ALUE Kaupunki: LOVIISAN KAUPUNKI

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

KEIMOLANMÄKI. Keimola. Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti

KEIMOLANMÄKI. Keimola. Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti Keimola KEIMOLANMÄKI Asemakaavan selostus, joka koskee 17.12.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 220200 / II Ilmoitus vireille tulosta 6.2.2008.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Akm 200: Kaupunginvarikon asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 1401 sekä teollisuusraide- ja katualueita. Asemakaavan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

5. kaupunginosa, Osa korttelia 231. Asemakaavan muutos. Asemakaava 491 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO TEOLLISUUSTIE 11-15

5. kaupunginosa, Osa korttelia 231. Asemakaavan muutos. Asemakaava 491 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO TEOLLISUUSTIE 11-15 Asemakaava 491 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Illustraatio. Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, 4.5.2015. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO TEOLLISUUSTIE 11-15 5. kaupunginosa, Osa korttelia 231 Asemakaavan

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot