LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO"

Transkriptio

1 1 Asemakaava 401 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO. kaupunginosa, Korttelit 440, ja katu- ja puistoalueet sekä vesialue

2 Asemakaavan muutos koskee osaa. kaupunginosan korttelista 448, katu- ja puistoalueita sekä vesialuetta Länsiranta Laamanninkatu, Aleksanterinkaari, Läntinen Aleksanterinkatu, Aleksinpolku Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen vireilletulo: Asemakaavan muutostyö sisällytettiin kaupunkisuunnitteluosaston vuoden 004 työohjelmaan kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa Asemakaavan muutoksen käsittely: Asemakaavamuutosehdotus kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa ja Asemakaavamuutosehdotus kaupunginhallituksessa ; Asemakaavan muutoksen hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee Porvoon keskustassa ns. Länsirannan alueella sijaitsevan lähes kokonaan rakentamattoman alueen rakentamistapaa ja rakentamistehokkuutta. Suunnittelualue jatkaa Länsirannan Modernin puukaupunkialueen (korttelit ) toteuttamisen myötä käynnistynyttä uuden kaupunginosan rakentamista Porvoonjoen suuntaisesti eteläkaakkoon. Suunnittelualue rajautuu itäkoillisessa Porvoonjokeen, eteläkaakossa Läntiseen Aleksanterinkatuun ja länsilounaassa Aleksanterinkaareen. Pohjoiskoillisessa alue rajautuu Laamanninkatuun sekä korttelin 446 eteläpuolelle toteutettavaan puistoalueeseen, josta osa kuuluu tähän asemakaavaan (liite 1). 1.3 Kaavamuutoksen tarkoitus Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että Länsirannan vauhdikkaasti käynnistyneen rakentamisen jatkuminen keskeytyksettä on mahdollista ja että valitut suunnitteluperiaatteet toteutuvat suunnitelmassa. 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1. Alueen sijainti Liite. Ajantasa-asemakaava ja pienennös asemakaavakartasta Liite 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 4. Yhteenveto lausunnoista ja huomautuksista Liite 5. Länsirannan asemakaavoituksen eteneminen 000-luvun alussa: Historiaa, maisemarakenne, rakennuskanta. Selvitys asemakaavatyön pohjaksi. Liite 6. Rakennustapamääräykset ja julkisten ulkotilojen yleissuunnitelma (havainnekuvilla).

3 3 TIIVISTELMÄ.1 Kaavaprosessin vaiheet Länsirannan kaavoituksen pohjana ovat kaupunginhallituksen ( ) tekemät periaatelinjaukset, joiden mukaan alueen asemakaavat tullaan muuttamaan osa kerrallaan. Suunnittelualue sisällytettiin kaupunkisuunnitteluosaston vuoden 004 työohjelmaan.. Asemakaava Suunnittelualueen toteutumisen myötä Porvoon keskustan kaupunkirakenne jatkuu Aleksanterinkadun sillan viitoittamasti joen yli. Samalla Moderni puukaupunkialueen korttelirakenne saa jatkoa joen suuntaisesti. Suunnittelualue on osaltaan kytkemässä luvuilla rakennettua ns. Porvoonportin kerrostaloaluetta osaksi keskustarakennetta..3 Asemakaavan toteuttaminen Alueella on voimakasta kysyntää yhtiömuotoisista asuintonteista. Maaperä on puhdistettava aikaisemman teollisen toiminnan jättämistä epäpuhtauksista sekä ranta-alueella suoritettava stabilointia todennäköisesti ennen rakentamisen aloittamista. Alustavasti on pohdittu tontinluovutuskilpailun järjestämistä korkealuokkaisen kaupunkirakenteellisen ja arkkitehtonisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Näistä käytännön järjestelyistä alueen maanomistaja Porvoon kaupunki päättää myöhemmin. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on alavaa vanhaa peltoa ja teollisuustonttia, joka on keskeisten liikenneväylien rajaama kahdelta sivulta. Itäosaltaan alue rajautuu Porvoonjokeen. Suunnittelualue on kooltaan noin 3,75 ha Luonnonympäristö Alueelle on kasvanut teollisen toiminnan päätyttyä nopeasti nuorta puustoa, joka varsinkin alueen länsiosassa on melko epämääräistä. Kokonniementien reunalla on muutamia vanhempia puita. Rannalla on alueelle jossain määrin luonteenomaiseksi muodostunut hyväkuntoinen koivikko sekä hoidettua nurmikenttää. Liitteessä 5 on tarkasteltu alueen maisemarakennetta, maisemakuvaa, ilmastoa ja vesiolosuhteita. Alueen itäosa on osa Porvoonjoen valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa ja mukana myös alustavassa kansallisen kaupunkipuistoalueen rajauksessa Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella on 1990-luvulla tilapäisillä rakennusluvilla pystytetty pienoisgolfrata huoltorakennuksineen sekä puutarhamyymälä. Puutarhamyymälä siirtyy tehdyn vuokrasopimuksen mukaisesti pois kesän 006 aikana. Pienoisgolfrata on myös siirrettävä alueelle rakennettavan puiston alta näillä näkymin kesään 007 mennessä. Alueen eteläosa on kuulunut Taidetehtaan (aik. konepaja- ja puuteollisuutta) piha-alueeseen, minkä jäljiltä alueen maaperä on puhdistettava ennen rakentamista. Vanha teollisuusrakennuskanta on purettu jo aikaisemmin 1980-luvulle saavuttaessa. Liitteessä 5 on alueen rakentamisen historiasta ja lähiympäristön rakennuskannasta lisätietoja Maanomistus Kaavamuutosalueen ja sen lähiympäristön maapohjan omistaa Porvoon kaupunki Liikenne Kaupungin keskeiset kokoojaväylät rajaavat aluetta kahdelta sivulta. Rantavyöhykkeellä sekä myös alueen keskellä on tarve pohjois-eteläsuuntaiselle kevyenliikenteen yhteydelle. Kevyen liikenteen yhteystarve kävelysillalta Aleksanterinkaaren suuntaan kulkee vinoittain suunnittelualueen läpi. Jokirannan venepaikkojen huoltoliikenne on järjestettävä alueen kautta.

4 Tekninen huolto Alue on liitettävissä Länsirannan kunnallistekniseen verkkoon. Alueen pohjoispuolinen vanha kokoojaviemäri kulkee vinottain alueen läpi ja on rakennettava jo mitoituksellisista syistä uudelleen Palvelut Alue liittyy kiinteästi keskustan palvelurakenteeseen Pohjavesi- ja maaperä Alueen maaperä on jokea kohti syvenevää pehmeikköä. Alue ei ole pohjavesialuetta. Joen ajoittaisen tulvimisen vaikutus on otettava huomioon erityisesti alueen itäosassa Häiriötekijät Alueen etelä- ja länsiosissa kokoojaväylien liikenne aiheuttaa keskustamaiselle asumiselle ominaisia pöly- ja meluhaittoja. 3. Suunnittelutilanne 3..1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakunta- ja seutukaava Seutu- ja maakuntakaavayhdistelmässä alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C). Koko alue on valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen (ma) rajauksen sisäpuolella, jolloin alueeseen kohdistuvissa toimenpiteissä olisi pyrittävä kiinnittämään erityistä huomiota ympäristöarvojen säilyttämiseen. Maakuntakaavaluonnos Maakuntakaavaluonnoksessa alue on merkitty edelleen keskustatoimintojen alueeksi (C). Yleiskaava Keskeisten alueiden osayleiskaavassa (hyväksytty ) alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Kevyen liikenteen reitti kulkee alueen läpi joen suuntaisesti. Joen puoleinen kaistale suunnittelualueesta on lähivirkistysaluetta (VL). Alueen eteläosassa on puhdistettava/kunnostettava maa-alue Taidetehtaan entisen piha-alueen vaiheilla. Lähes koko suunnittelualueella on lisäksi merkintä säilytettävistä ympäristöarvoista. Asemakaava Alueen asemakaava on hyväksytty Asemakaavassa alueella on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-5) ja puistoa (VP). Kaupunginhallituksen tekemien periaatelinjausten mukaan vahvistettua asemakaavaa ei toteuteta, vaan alue suunnitellaan uudelleen muuttuneita suunnitteluperiaatteita noudattaen. Tonttijako ja rekisteri Alueella ei ole vahvistettua tonttijakoa. Pohjakartta Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (184/99) mukainen. Kiinteistö- ja mittausosasto ylläpitää pohjakartan tietoaineistoa. Suojelupäätökset Alue sisältyy Porvoonjoen valtakunnallisesti merkittävään kulttuurimaisemaan. Aluetta on suunniteltu keskustan laajenemisalueeksi jo 1960-luvulta lähtien. Koko Porvoonjoen länsirannalle on laadittu kaavarunko arkkitehtitoimisto Kay Biergannsin aatekilpailuvoiton jälkeisen kaavoitustyön jälkeen. Tätä asemakaavatyötä varten on kaupunkisuunnitteluosastolla tehty lähtökohtatilannetta myös lähiympäristössä valottava selvitys, joka on selostuksen liitteenä (liite 5). Alueen maaperän puhdistamistarpeesta on tehty katuosastolla kunnostussuunnitelma vuoden 006 alussa.

5 5 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaupunginhallituksen tekemien periaatelinjausten mukaisesti Länsirannan asemakaavat muutetaan vastaamaan tämän hetken suunnitteluperiaatteita sekä kuntaliitoksen myötä poistunutta tarvetta yrittää maksimoida alueelle sijoitettavan rakentamisen määrää jopa asuttavuuden kustannuksella. Asemakaavatyö sisältyy kaupunkisuunnitteluosaston vuoden 004 työohjelmaan. 4. Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Länsirannan kaavoituksen pohjana ovat kaupunginhallituksen ( ) tekemät periaatelinjaukset. Periaatteiden mukaisesti vahvistetut asemakaavat käydään läpi siten, että alueille muodostuu porvoolaista ilmettä : ihmisen mittainen, monipuolinen ja korkeatasoinen vaihtoehto pääkaupunkiseudulle. Länsirannan kaavoitusjärjestystä käsiteltiin kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa ( 68). Suunnittelualue sisällytettiin tuolloin kaupunkisuunnitteluosaston vuoden 004 työohjelmaan. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset, vireilletulo, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt sekä viranomaisyhteistyö Osallistuminen on toteutettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman (Liite 3) mukaisesti. Suunnitelmasta käyvät ilmi osalliset, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt sekä viranomaisyhteistyö. Kaavamuutos sijaitsee kaupunkirakenteessa keskeisesti ja on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa. Samanaikaisesti työstetään myös naapurialueiden kaavamuutoksia, joten asemakaavatyö liittyy välittömästi laajempaan suunnittelukokonaisuuteen. Kaavamuutoksesta on järjestetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos ovat olleet MRL 6 MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä Asemakaavaluonnoksesta jätettiin yksi kansalaismielipide. ja Samanaikaisesti pyydettiin alustavat lausunnot viranomaisosallisilta. Lausunnoissa oli useita yksityiskohtiin liittyviä tarkennuksia, jotka on otettu huomioon asemakaavaehdotusvaiheessa. Tiivistelmät lausunnoista ja vastineet ovat liitteessä 4. Asemakaavan muutosehdotus on ollut MRA 7 :n mukaisesti julkisesti nähtävänä Virallisissa lausunnoissa asemakaavaan esitettiin joitakin yksityiskohtiin liittyviä tarkennuksia, jotka on otettu huomioon asemakaavaehdotusta viimeisteltäessä. Museoviraston meriarkeologian yksikön kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu vedenalaisen kulttuuriperinnön inventoinnin tarve. Inventointi tullaan suorittamaan kesään 007 mennessä. Asemakaavamääräyksiin on lisätty asiaa koskeva ehto. Kaavasta jätettiin kolme muistutusta, joissa huomautettiin lähinnä venelaitureiden huoltoajojärjestelyjen toimivuudesta sekä puistoalueiden mitoituksesta. Tiivistelmät lausunnoista ja vastineet ovat liitteessä Asemakaavan tavoitteet Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa niin, että kaupunginhallituksen ja kaavoitus- ja rakennuslautakunnan asettamat mittakaavaa, monipuolisuutta ja ympäristön laatutasoa koskevat tavoitteet toteutuvat. Asemakaavalla pyritään varmistamaan alueen keskustamainen, edustava ja omaleimainen luonne, erilaiset liikenteelliset yhteystarpeet sekä rakentamisen mahdollisimman korkea laatutaso. Erityishuomiota kiinnitetään rakentamiseen jokirannassa ja alueen liittymiseen Porvoonjoen kulttuuriympäristöön.

6 6 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Länsirannan suunnittelulla on pitkät perinteet. Suunnitteluhistoriaa on esitelty liitteessä 5. Alueen tämänhetkinen suunnittelu käynnistyi erilaisten rakennemallien tutkimisella Länsirannan kolmelle osa-alueelle (asemakaavat ) samanaikaisesti. Näistä suunnittelualue kulki työnimellä osa-alue 1. Alustavissa rakennemalleissa suunnittelualueella tutkittiin tiiviin kaupunkimaista, mutta pienimittakaavaista rakentamista. Maantasokerroksiin tavoiteltiin alusta alkaen liike- ja toimistotiloja keskeistä katukuvaa elävöittämään. Kerrosluku vaihteli kahdesta neljään. Materiaalivalinnoissa puu nostettiin etusijalle sekä julkisivu- että runkorakenteissa. Kaikissa vaihtoehdoissa Engelinpuiston eteläpuolinen kapea kortteli noudatteli yksimielisesti Moderni puukaupunkialueen rakennetta. Vaihtoehtojen eroavaisuudet olivat Laamanninkadun ja Läntisen Aleksanterinkadun välisellä alueella, jolle pääosa alueen rakennusoikeudesta sijoittuu. Vaihtoehdossa 1 korttelirakenne oli umpikorttelimainen ja rakennukset pääosin -3 -kerroksisia. Alavaihtoehdoissa 1A ja 1B tutkittiin Aleksanterinkaaren katutilan muodostumista vaihtoehtoisesti joko pistetaloilla tai kaarta mukailevilla lamellitaloilla. Vaihtoehdossa tarkasteltiin kerrosluvultaan yhtä kerrosta korkeampaa mallia, jossa rakennusmassat sijaitsivat rantafasadia lukuun ottamatta itä-länsisuuntaisesti. Vaihtoehdossa 3 vastaavasti palattiin jäljittelemään Moderni puukaupunkialueen enintään kaksikerroksista pienirakeista mallia. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta pohti vaihtoehtoisia rakennemalleja ( 470). Työn edistymistä seurattiin lautakunnassa edelleen Kaavoitus- ja rakennuslautakunta valitsi esitetyistä malleista jatkosuunnittelun pohjaksi vaihtoehdon 1A Rakennemalleja esiteltiin ja kommentoitiin kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa ja myös kaupunginhallituksessa sekä mediassa (ks kuvia seuraavalla sivulla). 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaava on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymien länsiakselin asemakaavojen keventämisperiaatteiden sekä kaavoitus- ja rakennuslautakunnan hyväksymän rakennemallin mukaisesti. 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus 5.1. Palvelut Korttelialueiden käyttötarkoitus on asumispainotteinen. Porvoon keskustan kaupunkirakenteessa keskeisten kokoojaväylien Läntisen Aleksanterinkadun sekä Aleksanterinkaaren varsille kannustetaan toteuttamaan liike- ja toimistotiloja maantasoon. Leveällä rantapuistovyöhykkeellä sallitaan kaksi miljööseen sopivaa jokirannan virkistystoimintoja tukevaa rantaravintolaa/-kahvilaa. Kerrostaloille, rivitaloille ja erillistaloille on osoitettu kolme korttelia, jotka ovat jaettavissa kahdesta neljään tonttiin. Korttelien yhteenlaskettu pinta-ala on noin m. Tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on k-m, jolloin keskimääräinen korttelitehokkuus on luokkaa e = 0,65. Rakentamisen tehokkuus noudattaa Moderni puukaupunkialueen viitoittamaa tiivis ja matala - linjaa muuttuen kuitenkin alueen keskustamaisemman luonteen myötä tehokkaammaksi. Korttelien sisäosiin on lisäksi mahdollista toteuttaa asukkaiden yhteistiloja tai päiväkoteja varten 660 k-m. Liike- ja toimistotilaa on mahdollista toteuttaa kokoojakatujen varsille asumiseen käytettävän kerrosalan lisäksi 350 k-m, millä halutaan kannustaa elävän katukuvan muodostumista. Rantavyöhykkeen ravintola/kahviloille on osoitettu rakennusoikeutta 360 k-m. Asemakaavassa esitetty mitoitus vastaa noin 90 asukasta. Työpaikkojen määräksi voidaan arvioida 10-0 työpaikkaa riippuen toiminnan laadusta. Alueen kaupalliset ja julkiset palvelut sijaitsevat Porvoon liikekeskustassa, joka sijaitsee noin 350 metrin etäisyydellä. Lisäksi alueen länsi- ja lounaispuolella lähituntumassa sijaitsee kaksi päivittäistavarakauppaa (nykyään Lidl ja S-Market Näsi). Alueelle sijoittuvat liiketilat täydentävät ympäröivien keskustakorttelien palveluja.

7 7 Rakennemallivaihtoehdot.

8 Liikenneverkko Aluetta sivuavat kahdelta osalta keskeiset kokoojaväylät. Alueen sisäinen tonttiliikenne tapahtuu Laamanninkadun kautta. Alueen läpi kulkee noin pohjois-eteläsuunnassa korttelin sisäinen puistomainen väylä, joka palvelee tontille ajon lisäksi pääasiallisesti laajempana kevyenliikenteen reittinä aina Näsinmäeltä Kokonniemen suuntaan. Huoltoliikenne rantaravintoloille sekä rannan venepaikoille on mahdollista Laamanninkadun jatkeen kautta, jossa on myös mahdollisuus varata pysäköintitilaa veneilijöille. 5. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Alueen rakentamisen mahdollisimman korkea laatutaso ja ympäristön viihtyisyys pyritään turvaamaan asemakaavaratkaisuilla sekä viranomaisyhteistyön avulla. Alueella noudatetaan myöhemmin vahvistettavia rakennustapamääräyksiä, joiden avulla rakentamista voidaan ohjata niin, että asemakaavan havainnekuvissa esitetty mittakaava ja yleisilme saavutetaan. Asemakaavassa määritellyt katujen ja piha-alueiden vähimmäiskorkeusasemat varmistavat joen ajoittaisen tulvimisen haittojen poissulkemisen. Katujen varrelle istutettavan puuston avulla pyritään luomaan viihtyisää ja korkeatasoista kaupunkimaista ympäristöä. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet: merkintöjen keskeisin sisältö Asemakaavassa käytetyt korttelialuevaraukset ilmenevät asemakaavakartasta, jonka pienennös on selostuksen liitteenä (liite ). Asemakaavalla pyritään varmistamaan alueen keskustamainen, edustava ja omaleimainen luonne, erilaiset liikenteelliset yhteystarpeet sekä rakentamisen mahdollisimman korkea laatutaso. Mittakaava on tiiviin kaupunkimainen, mutta samalla pienimittakaavainen. Alue tulee työnimensä mukaisesti jatkamaan Moderni puukaupunkialueella aloitettua 000-luvun modernistista kaupunkirakennustapaa, joka tulkitsee puurakentamisen perinteitä uudella raikkaalla tavalla. Alueen rakennustyypit ovat - /3 -kerroksisia pientalomaisia rakennuksia, jotka voidaan toteuttaa joko rivitalo- tai kerrostalomaisina ratkaisuina. Aleksanterinkaaren varrelle sijoittuu kaksi 3 /3 -kerroksista pistetaloa. Moderni puukaupunkialueesta poiketen alueella on selkeä tarve Läntisen Aleksanterinkadun ja Aleksanterinkaaren varsille sijoittuville pienehköille myymälä-, toimisto- tai verstastyyppisille katukuvaa ja alueen palvelutasoa kohottaville palveluhuoneistoille. Erityishuomiota kiinnitetään rakentamiseen jokirannassa ja alueen liittymiseen Porvoonjoen kulttuuriympäristöön. Korttelialueiden erityispiirteitä ovat mahdollisuus rakentaa luhtikäytäviä, suuria porrashuoneita, hissejä sekä asuntoihin liittyviä parvekkeita ja suojattuja ulko-oleskelutiloja rakennusoikeuden lisäksi. Autopaikat on rakennettava ehdottomasti katoksiin tai talleihin, joita saa rakentaa korttelialueelle osoitetun rakennusoikeuden lisäksi. Rakennuksia yhdistävillä korkeilla aidoilla ja katutason katoksilla pyritään tasokkaaseen kaupunkimaiseen ja omintakeiseen lopputulokseen. Pysäköintinormina on käytetty asumisen osalta 1 ap/85 k-m tai vähintään 1, ap/asunto. Tämä on selvästi tiukempi vaatimus kuin keskusta-alueella yleisesti käytetty 1 ap/100 k-m. Liike- ja toimistotilan osalta pysäköintivaatimus on 1 ap/60 k-m. Alueelle on osoitettu yksi autopaikkojen korttelialue, jolle on osoitettu korttelin 448 (asuinrakennuksia) sekä korttelien 454 ja 455 (rantaravintola-kahvilat) autopaikkoja. Tämän lisäksi kaavassa on osoitettu huomattava määrä kadunvarsipysäköintipaikkoja Laamanninkadulta vieraspysäköinnin, venepaikkojen huoltopysäköinnin ja liiketilojen asiakaspysäköinnin tarpeisiin.

9 Muut alueet Puistoalue Kävelysillan jatkeeksi rakennettava osa Engelinpuistoa toimii vastaparina Empirekeskustan Runeberginpuistolle. Rantapuistovyöhykkeellä on kaksi rakennuspaikkaa korkealuokkaisille jokirannan palvelutarjontaa täydentäville ravintola-, kahvila- sekä mahdollisesti myös venesatamatoimintoja tarjoaville paviljonkimaisille rakennuksille. Rantapaviljongeista toinen voidaan toteuttaa ympärivuotisena rakennuksena, jonka lattiataso on teoreettisen tulvarajan yläpuolella. Toinen paviljonki sijoittuu aivan vesirajan tuntumaan, jolloin siihen voidaan liittää laiturimainen terassi. 5.4 Kaavan vaikutukset Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset arvioidaan nykytilanteeseen verrattuna. Vaikutuksista ei tehdä erillisiä selvityksiä vaan ne arvioidaan kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä osana kaavaprosessia Vaikutukset palvelu- ja yhdyskuntarakenteen kehittymiseen Kaavamuutos vaikuttaa osaltaan myönteisesti yhdyskuntarakenteeseen täydentämällä kaupunkirakenteessa keskeisesti sijaitsevan vajaakäytössä olevan alueen. Alueen rakentamisella myös mm. liitetään Porvoon Portin kerrostalokorttelit tiiviimmin osaksi keskustarakennetta. Alueelle kannustetaan sijoittamaan keskustamaisia pienehköjä liike- ja toimistotiloja katutasoon, jolloin katukuva elävöityy kaupunkikeskustoille ominaisella tavalla. Ranta-alueen ravintola-kahvila -tyyppinen rakentaminen täydentää ja parantaa jokirannan palvelutasoa Vaikutukset sekä luonnonympäristöön että rakennettuun ympäristöön Alueella ei ole säilytettävää luonnonympäristöä. Nykyinen hoitamaton puusto on pääpiirteissään teollisen toiminnan jälkeiseltä alueen vajaakäytön ajalta. Kaavan vaikutus rakennettuun ympäristöön on myönteinen kun alue saa sijaintinsa arvoisen viimeistellyn kaupunkikeskustaan sopivan ilmeen. Samalla ympäröivien alueiden tilanne paranee kun mm. kevyen liikenteen yhteydet suunnittelualueen kautta täydentyvät. Suunnittelualueen rakentaminen liittyy mittakaavallisesti sekä Moderniin puukaupunkialueeseen että vastarannan Empirekeskustaan Vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan Alueen rakentamisen määrä ja sijoittelu on pyritty ohjaamaan niin, että alueelle toteutettavat rakennukset istuvat luontevasti paikkaan osaksi ympäröivien alueiden rakeisuutta. Jokitilan määrätietoisella, mutta hienovaraisella rajauksella jokitilan reunavyöhykkeet saavat viimeistellyn ilmeen. Joen alajuoksulle päin levenevä rantapuisto suo mahdollisuudet jokirannan palvelujen ja virkistyskäytön kehittämiselle osaksi kaupunkilaisten yhteistä olohuonetta. Alueen jokifasadi muodostaa Empirekeskustan fasadirivistölle hillityn Moderni puukaupunkialueen päätysarjaa jatkavan vastaparin Vaikutukset alueen liikenneolosuhteisiin; myös vesiliikenteeseen Liikenne alueella tulee lisääntymään uusien asukkaiden ja asumisen lomaan vähäisessä määrin sijoittuvien liike- ja toimistotilojen myötä. Aleksanterinkadun suunnittelussa on varauduttu tähän ajoneuvoliikenteen kasvuun. Kevyen liikenteen yhteystarpeet on erityisesti otettu huomioon alueen liikenneverkossa. Ranta-alueen ja venepaikkojen huoltoliikenne tapahtuu Laamanninkadun päästä. Mahdollisuus vesirakentamiseen, lähinnä laiturien sijoittamiseen, on rajattu niin että jokeen jää riittävä väylä vesiliikenteelle Vaikutukset vesirakentamiseen Asemakaavassa on määritelty alueet, joille voidaan sijoittaa laiturirakenteita. Tavoitteena on, että venepaikkojen suuresta kysynnästä huolimatta rantaan jäisi myös alueita, joissa kaupunkilaisilla on mahdollisuus kokea välitön yhteys vesielementtiin Pilaantuneiden maiden vaikutus maankäyttöön Alueen aikaisemman teollisen toiminnan aiheuttama maan pilaantuminen on selvitetty ja alueelle on laadittu kunnostussuunnitelma. Alue on puhdistettavissa ja puhdistetaan aiottua käyttöä vastaavaan tasoon kunnostussuunnitelman mukaan.

10 Varautuminen joen tulvimiseen Asemakaavassa on määritelty alimmat hyväksyttävät lattiatasojen sekä piha- ja osittain myös katujen korkeusasemat niin, että alueelta pelastautuminen on mahdollista äärimmäisessä tulvatilanteessa. Rakennusten alin sallittu lattian korkeusasema (+ 3.0 metriä normaalivedenpinnasta) on 1,3 metriä korkeampi kuin suurin koskaan mitattu tulvaveden korkeusasema. Osalla aluetta kellarien rakentaminen ei ole sallittua. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Suunnittelualue laajenevan kaupunkikeskustan alueella sijaitsee vilkkaasti liikennöityjen kokoojaväylien rajaamana. Ajoneuvoliikenteen melu- ja pölyhaittoihin on varauduttu rakennusten seinien ääneneristävyysvaatimuksilla sekä asuntojen ilmanoton ohjaamisella terveydensuojelun ohjeiden mukaisesti. Jokiuoman laaksopainanteeseen kerääntyy ajoittain kylmää ilmaa ja usvaa, mikä on tuttua Vanhan Porvoon rantakortteleista sekä Empirekeskustan Jokikadun varren kortteleista jo pitkältä ajalta. Viihtyisän pienilmaston muodostaminen mm. lasitetuilla parvekkeilla ja kuisteilla sekä pihaalueiden istutuksilla on tärkeää. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavamerkinnät on selitetty asemakaavakartassa (liite ). 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavan toteutusta ohjaamaan on laadittu erilliset rakennustapamääräykset. Alueelle järjestettäneen tontinluovutuskilpailuja, joiden tulosten perusteella rakentamista ohjaavien määräysten muuttamiselle on jätettävä varaus. 6. Toteuttamisen ajoitus Koska alue on kaupungin omistuksessa kaupunki päättää toteutumisen aikataulun. Alue tukeutuu valmiiseen kunnallistekniikkaan, jota on joiltain osin uusittava vastaamaan kasvavaa kulutusta. Alueen maapohjan puhdistamisen ja stabiloinnin toteutus määrittelee viime kädessä tonttien luovuttamisaikataulun. Tonttien luovuttaminen rakentajille käynnistynee aikaisintaan vuonna 007. Porvoossa , , J.P.Pfeifer Kaupunkisuunnittelupäällikkö Pekka Mikkola Kaavoittaja

11

12

13

14 PORVOO LIITE 3 LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO. KAUPUNGINOSA, KORTTELIT 440, JA , KATU- JA PUISTOALUEET 1 (4) SEKÄ VESIALUE LAAMANNINKATU, ALEKSANTERINKAARI, LÄNTINEN ALEKSANTERINKATU, ALEKSINPOLKU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nro 401 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. Suunnittelualue Asemakaavan muutos koskee Porvoon keskustassa ns. Länsirannan alueella sijaitsevan lähes kokonaan rakentamattoman alueen rakentamistapaa ja rakentamistehokkuutta. Suunnittelualue jatkaa Länsirannan Modernin puukaupunkialueen (korttelit ) toteuttamisen myötä käynnistynyttä uuden kaupunginosan rakentamista Porvoonjoen suuntaisesti eteläkaakkoon. Alue rajautuu itäkoillisessa Porvoonjokeen, eteläkaakossa Läntiseen Aleksanterinkatuun ja länsilounaassa Aleksanterinkaareen. Pohjoiskoillisessa alue rajautuu Laamanninkatuun sekä korttelin 446 eteläpuolelle toteutettavaan puistoalueeseen, josta osa kuuluu tähän asemakaavaan.. Hankkeen taustaa Länsirannan kaavoituksen pohjana ovat kaupunginhallituksen ( ) tekemät periaatelinjaukset. Periaatteiden mukaisesti vahvistetut asemakaavat käydään läpi siten, että alueille muodostuu porvoolaista ilmettä : ihmisen mittainen, monipuolinen ja korkeatasoinen vaihtoehto pääkaupunkiseudulle. Länsirannan kaavoitusjärjestystä käsiteltiin kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa ( 68). Suunnittelualue sisällytettiin tuolloin kaupunkisuunnitteluosaston vuoden 004 työohjelmaan. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta pohti vaihtoehtoisia rakennemalleja Länsirannan kolmelle osa-alueelle ( 470). Näistä suunnittelualue kulki työnimellä osa-alue 1. Työn edistymistä seurattiin lautakunnassa edelleen Kaavoitus- ja rakennuslautakunta valitsi esitetyistä malleista jatkosuunnittelun pohjaksi vaihtoehdon Valitussa rakennemallissa lähtökohtana on tiiviin kaupunkimainen, mutta pienimittakaavainen rakentaminen. Asumisen ohella talojen maantasokerroksissa tulisi olla liike- ja toimistotiloja keskeistä katukuvaa elävöittämässä. Kerrosluku voisi vaihdella kahdesta neljään kerrokseen. Pääasiallisena julkisivu- ja myös runkorakennemateriaalina suositeltavin olisi puu. Lautakunta totesi jatkosuunnittelussa olevan tarpeen ottaa huomioon erityisesti kevytliikenneyhteydet alueen läpi sekä pysäköintijärjestelyiden luontevuus suhteellisen tehokkaassa rakenteessa. 3. Suunnittelun tavoite Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että Länsirannan vauhdikkaasti käynnistyneen rakentamisen jatkuminen keskeytyksettä on mahdollista ja että valitut suunnitteluperiaatteet toteutuvat suunnitelmassa. 4. Lähtötiedot (kaavatilanne, kaavan toteutuminen, yms.) Yleistä: Suunnittelualueen toteutumisen myötä Porvoon keskustan kaupunkirakenne jatkuu Aleksanterinkadun sillan viitoittamasti joen yli. Samalla Modernin puukaupunkialueen korttelirakenne saa jatkoa joen suuntaisesti. Suunnittelualue on osaltaan kytkemässä luvuilla rakennettua ns. Porvoonportin kerrostaloaluetta keskustarakenteeseen Suunnittelualue on kooltaan n. 3,75 ha. Yleiskaava: Keskeisten alueiden osayleiskaavassa (hyväksytty ) alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Kevyen liikenteen reitti kulkee alueen läpi joen suuntaisesti. Joen puoleinen kaistale suunnittelualueesta on lähivirkistysaluetta (VL). Alueen eteläosassa on puhdistettava/kunnostettava maa-alue ns. Fiskarsin entisen piha-alueen vaiheilla.

15 Asemakaava: Alueen asemakaava on hyväksytty Asemakaavassa alueella on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), asuin-, liikeja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-5) ja puistoa (VP). Kaupunginhallituksen tekemien periaatelinjausten mukaan vahvistettua asemakaavaa ei toteuteta, vaan alue suunnitellaan uudelleen muuttuneita suunnitteluperiaatteita noudattaen. Rasitealueet: Suunnittelualueella ei ole asemakaavan mukaisia rasitteita. Maanomistus: Suunnittelualueen omistaa Porvoon kaupunki. Rakennettu ympäristö: Alueella on 1980-luvun lopulla rakennettu puutarhamyymälä ja saman ikäinen pienoisgolfrata huoltorakennuksineen. Alueella aiemmin sijainneet lukuisat teollisuus- ja varastorakennukset on purettu vähitellen 1980-luvulle saavuttaessa. Alueen maaperä on osittain saastunut aikaisemman toiminnan johdosta. Asukkaat ja työpaikat: Alueella on muutamia kausiluonteisia työpaikkoja pienoisgolfradalla ja puutarhamyymälässä. Asukkaita ei ole. Luonnonympäristö: Peltolaakso on vanhaa viljelymaisemaa, joka on otettu teollisuustonteiksi 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Aivan rantaviivan tuntumassa on ollut teollista toimintaa jo 1800-luvun lopulla. Teollisen toiminnan päätyttyä alue on metsittynyt ja kasvaa nuorta sekametsää ja pensaikkoa. Rantavyöhykkeellä on hoidettua nurmikenttää sekä koivikko. Alavuutensa takia Porvoonjoen tulviminen on otettava erityisesti huomioon alueen joen puoleisissa osissa. Kunnallistekniikka: Alue on liitettävissä kunnallistekniikkaan. 5. Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset arvioidaan nykytilanteeseen verrattuna. Vaikutuksista ei tehdä erillisiä selvityksiä vaan ne arvioidaan kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä osana kaavaprosessia. 6. Osalliset Maanomistaja: Porvoon kaupunki Seuraavat vaikutukset arvioidaan: - Vaikutukset palvelu- ja yhdyskuntarakenteen kehittymiseen - Vaikutukset sekä luonnonympäristöön että rakennettuun ympäristöön - Vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan - Vaikutukset alueen liikenneolosuhteisiin; myös vesiliikenteeseen - Vaikutukset vesirakentamiseen - Pilaantuneiden maiden vaikutus maankäyttöön - Varautuminen joen tulvimiseen Asukkaat ja yritykset: Taidetehtaan säätiö: Heini Korpelainen ja (Näse-Jutten katu 5-7): SRV Westerlund Oy/ As Oy Porvoon Jokineito (Mauno Eerikinpojankatu 1): As. Oy Porvoon Rantavehnä Muut osalliset: Porvoon Energia Oy Sonera/Carrier Elisa Networks Oy Porvoon Alueverkko Oy Porvoon kaukolämpö Kaavoituksen kuluessa kuultavat viranomais- ym. tahot: Uudenmaan ympäristökeskus Itä-Uudenmaan liitto

16 Uudenmaan tiepiiri Suomenlahden merenkulkupiiri Itä-Uudenmaan maakuntamuseo Museovirasto Porvoon kaupungin seuraavat yksiköt: Kiinteistö- ja mittausosasto Katu- ja liikenneosasto Liikuntatoimi Porvoon Vesi Puistoyksikkö Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Rakennusvalvonta Terveydensuojelu Ympäristönsuojelu Lautakunnat: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristönsuojelulautakunta 7. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Suunnitteluvaiheen kuuleminen: (MRL 6, MRA 30 ) - Kaavaluonnos ja muu suunnittelumateriaali ovat esillä kaupunkisuunnitteluosastolla, Rihkamatori B, 3 krs. Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä. - Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta tiedotetaan kirjeellä kaava-alueen maanomistajille/-haltijoille sekä naapurimaanomistajille/-haltijoille, lisäksi kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Uusimaassa ja Borgåbladetissa - Alustavat lausunnot ns. virastokierros: Kommentit/alustavat lausunnot viranomaistahoilta, Porvoon Energialta ja Soneralta. Neuvottelukierros: - Viranomaisneuvottelut Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa aloitus- ja ehdotusvaiheissa. - Saatujen kommenttien pohjalta järjestetään tarvittaessa neuvotteluja eri tahojen kanssa. Virallinen kuuleminen: (MRL 65, MRA 7 ) - Kaavaehdotus ja muut kaava-asiakirjat ovat virallisesti esillä kaupunkisuunnitteluosastolla, Rihkamatori B, 3 krs. Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia muistutuksia. - Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan kirjeellä kaavamuutoksen hakijoille sekä kaava-alueen maanomistajille/-haltijoille ja naapurimaanomistajille/-haltijoille, joiden kotikunta on toisella paikka- kunnalla, lisäksi kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Uusimaassa ja Borgåbladetissa Viralliset lausunnot: (MRA 8 ) Uudenmaan ympäristökeskus Itä-Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan maakuntamuseo Uudenmaan tiepiiri Suomenlahden merenkulkupiiri Ympäristönsuojelulautakunta Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen terveydensuojelu Perusteltu kannanotto muistutuksen johdosta:(mrl 65 ) - Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet, toimitetaan kunnan perusteltu kannanotto muistutuksen johdosta. Ilmoitus kaavan hyväksymisestä (MRL 67 ) - Kirjallinen ilmoitus Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kaavan lainvoimaisuudesta kuuluttaminen (MRA 93 ) - Ilmoitus kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Itäväylässä. 8. Kaavoitushankkeen aikataulu Asemakaavan muutostyö käynnistyy syyskuussa 005. Tavoitteena on että kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyy kaavamuutoksen vuoden 006 aikana.

17 9. Valmistelusta vastaa Kaupunkisuunnittelupäällikkö Suunnitteluavustaja J. P. Pfeifer Birgitta Soiramo P sp: sp: Päiväys , Kaupunkisuunnitteluosasto Kaavoittaja PL 3 Pekka Mikkola PORVOO P Käyntiosoite: sp: Rihkamatori B, III krs J.P.Pfeifer Kaupunkisuunnittelupäällikkö

18 YHTEENVETO KUULEMISEN JÄRJESTÄMISESTÄ LIITE 4 LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO. KAUPUNGINOSA, KORTTELIT 440, JA , KATU- JA PUISTOALUEET SEKÄ VESIALUE LAAMANNINKATU, ALEKSANTERINKAARI, LÄNTINEN ALEKSANTERINKATU, ALEKSINPOLKU ASEMAKAAVA 401 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. Laatimisvaiheen kuuleminen (MRA 30 ) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävänä MRA 30 :n mukaisesti kaupunkisuunnitteluosastolla Kaavaluonnoksesta on jätetty yksi huomautus. Kuulutukset kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Uusimaassa ja Borgåbladetissa Kirje rajanaapureille ja tontinomistajille. Alustavat lausunnot (ns. virastokierros mennessä) pyydetty ja saatu seuraavilta tahoilta: VIRASTOKIERROS lausunnon antaja lyhennelmä lausunnosta Teknisen- ja ympäristötoimen johto, Matti Arvinen Katu- ja liikenneosasto, Kari Hällström ja Mikko Kaunisto : Länsirannan pitkäaikaispysäköintialueen poistuessa tarvitaan korvaavaa alue :lle autolle. Laamanninkadun jatkeen merkintätapaa sekä ajoyhteyttä rantaan on tarkistettava. Pihojen korkeusasemien on oltava vähintään +,5. Jos L.Aleksanterinkadulle halutaan puurivi, on se hoidettava katualueen reunalla eli otettava huomioon korttelin reunaa määriteltäessä. Rannan puoleinen korttelialueen reuna on siirrettävä nyk. Kokonniementien länsireunan kohdalle. Pysäköintinormin on oltava väljä. Alueelta valmistuu maaperän pilaantuneisuustutkimus, jonka tulokset on otettava jatkosuunnittelussa huomioon. Kiinteistö- ja mittausosasto, Maarit Ståhlberg kaupunkisuunnitteluosaston vastine Pitkäaikaispysäköintialuetarve ratkaistaan viimeistään, kun Taidetehtaan eteläpuoliset alueet asemakaavoitetaan uudelleen sekä Näsinmäen asemakaavatyön yhteydessä. Pysäköintilaitos tai -alueita sijoitetaan näille alueille. Muutetaan Laamanninkadun jatke osittain kaduksi ja merkitään LPA-alueelle ajorasite rannan huoltoajoa varten. Alimmat sallitut lattiatasojen-, pihojen ja katujen korkeusasemat merkitään asemakaavaan. Tarkistetaan rannan puoleisen korttelialueen reunan sijainti riittävän kauas Aleksanterinkadun sillan länsipäästä. Asemakaavatyön yhteydessä pyritään tarkastamaan keskusta-alueella tähän asti käytettyjä pysäköintinormeja vastaamaan paremmin kysyntää. Mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet ja niiden kunnostustarve otetaan huomioon asemakaavatyössä, kun tietoa saadaan lisää. Kiinteistö- ja mittausosasto, Terhi Pöllänen Liikuntatoimi, Per Högström : Kevyen liikenteen yhteystarpeet alueen läpi tulee ottaa huomioon Rakennusvalvonta, Henning Johansson : ei huomauttamista Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Göran Westerlund : Jatkosuunnittelussa rakennusten pelastustiet tulee ottaa huomioon. Kunnallistekniikan toteuttamisen yhteydessä tulee ottaa huomioon palopostien rakentamistarve. Porvoon vesi, K-G Björkell : LPA-alueen pohjoisreunaan tulee lisätä 10m:n rasitevaraus. Alueen viemäröinti edellyttää tiettyjä maanpinnan vähimmäiskorkeustasoja. Terveydensuojelu, Kaisa Mäntynen : Aleksanterinkatuun ja Aleksanterinkaareen rajautuville asuinkiinteistöille on merkittävä seinärakenteiden ääneneristävyysvaatimus. Liikenteen vaikutukset on otettava huomioon korvausilmanvaihdossa, pihaalueiden suunnittelussa ja kevytväylien sijoittelussa. Toimisto- ja liiketiloista asuinrakennuksissa aiheutuu lisävaatimuksia ilmanvaihdon- ja ääneneristyksen kannalta. Ns. taidetehtaan ympäristössä on havaittu Asemakaavatyön yhteydessä tarkastellaan kevytliikenneyhteyksien muodostamaa kokonaisuutta mahdollisimman laajalti. - Pelastusteiden riittävyys ja mitoitus varmistetaan jatkosuunnittelussa. Asemakaavaan lisätään katu-, ja pihapintojen sekä rakennusten lattiatasojen minimikorkeustasovaatimukset. Muutetaan LPA-alue katualueeksi. Asemakaavamääräyksiin lisätään seinärakenteiden ääneneristävyysvaatimus Aleksanterinkaareen ja Läntiseen Aleksanterinkatuun rajautuville osille sekä määräys liikenteen haittojen huomioonottamisesta pihojen suunnittelussa. Joen tulvimisriskin takia rakennusaloille merkitään alimmat sallitut lattian korkeusasemat. Maaperän pilaantuneisuus ja sen vaatimat toimenpiteet selvitetään erikseen kaavatyön yhteydessä. Liiketilojen sijoittamisesta asuinrakennuksiin aiheutuvat vaatimukset ratkaistaan rakennussuunnittelun yhteydessä RakMK:n edellyttämällä tavalla.

19 saastuneita maa-alueita, jotka on syytä puhdistaa ennen rakentamisen aloittamista. Ympäristönsuojelu, Jukka Palmgren : Alueelta löytyy pilaantuneita maita. Kaavamääräyksillä on syytä varmistaa, että alueet kunnostetaan niiden käyttötarkoituksen edellyttämään tilaan ennen rakentamista. Vilkkaasti liikennöidyn kadun varren asuinrakennusten osalta on otettava huomioon meluntorjuntatarpeet. Rakentaminen on toteutettava radonturvallisesti. Sonera/Carrier, Harry Andersson : Alueella oleva puhelinkeskus siirretään kevään 006 aikana Laamanninpolku 1:een valmistuvaan keskukseen. Siirtoaikataulu, joka koskee myös alueella kulkevia kaapeleita on otettava huomioon. Asemakaavamääräyksiin lisätään seinärakenteiden ääneneristävyysvaatimus Aleksanterinkaareen ja Läntiseen Aleksanterinkatuun rajautuville osille. Määräyksiin sisältyy vaatimus radonturvallisesta rakentamisesta. Maaperän pilaantuneisuus ja sen vaatimat toimenpiteet selvitetään erikseen kaavatyön yhteydessä. Asemakaavamääräyksiin lisätään erityismääräys: Alueen maapohjan mahdollinen likaantuneisuus on selvitettävä. Mahdollinen likaantunut maa-aines on käsiteltävä ympäristöviranomaisten edellyttämällä tavalla ennen rakennusluvan myöntämistä. Puhelinkeskuksen ja kaapeleiden siirtoaikataulu otetaan huomioon kaavan toteutusohjelmassa. Porvoon Energia Oy, Kari Janhunen Kaukolämpö, Kaj Kulju Elisa Networks Oy, Heikki Nenonen Porvoon Alueverkko Oy, Jyrki Havukainen Uudenmaan ympäristökeskus, Brita Dahlqvist-Solin, Jussi Heinämies : Viranomaisneuvottelussa tuli esille suunnittelun yhteydessä huomioon otettavia seikkoja. Pilaantuneet maat tulee osoittaa kaavassa. Alueen elävyyden kannalta on varmistettava, että asumisen lomaan sijoittuu myös toimisto-, palvelu- ja liiketiloja. Ympäristökeskus pitää tärkeänä rantavyöhykkeelle sijoitettavien rakennusten sopeuttamista jokimaisemaan. Avointa vesipintaa tulisi jättää vesialueelle. Suunnittelutyön yhteydessä huomioon otettavat seikat ja lausujatahot on täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Alueelle on pyritty järjestämään suotuisat mahdollisuudet liiketilojen sijoittumiselle pääkatujen varsille maantasokerroksiin. Rantavyöhykkeelle harkitusti sijoitettavaa rakentamista tullaan ohjaamaan kaavamääräyksillä ja rakentamistapaohjeilla. Asemakaavamääräyksiin lisätään erityismääräys: Alueen maapohjan mahdollinen likaantuneisuus on selvitettävä. Mahdollinen likaantunut maaaines on käsiteltävä ympäristöviranomaisten edellyttämällä tavalla ennen rakennusluvan myöntämistä. NAAPURIT JA MUUT OSALLISET Porvoon Kipparit, Tuomo Saari Porvoon taidetehtaan säätiö, Heini Korpelainen : ei huomautettavaa Wiléniuksen veneveistämö, Ivar Nordlund Kokonniemen hiihtokeskus: Oy Kokon-Sport Ab, Krister Blomander K. 444, T. 10: As. Oy Porvoon Rantavehnä, SATO- Rakennuttajat Oy K. 446: SRV Westerlund Oy, Pasi Heikkonen K : Porvoon Lämpö, Mika Vuori K. 453, T. 1: OSLA, Tuula Frondén KANSALAISMIELIPITEET Veikko Poutanen, : Taidetehtaan tuntumaan olisi syytä varata tilaa suurta hallia tai tapahtumakenttää varten ja ottaa huomioon myös pysäköintitilan tarve. Aleksanterinkaaren ja Läntisen Aleksanterinkadun liikennejärjestelyt ovat ahtaat tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Katujen väljentämiselle tulisi varata tilaa. Alueelle olisi syytä laatia kokonaissuunnitelma ennen asemakaavoitukseen ryhtymistä. - Taidetehtaan eteläpuolinen alue kaavoitetaan myöhemmin, jolloin tilavarauksia harkitaan uudelleen. Aleksanterinkaari on toteutettu katusuunnitelman mukaisesti liikennetarpeet huomioon ottaen. Asemakaavoituksessa taustatietoina ovat voimassaolevaa kaavaa varten aikoinaan tehdyt selvitykset jokilaakson kokonaisrakenteesta sekä ns. länsiakselin kaavojen kevennysperiaatteet. Alueen käyttötarkoitusta punnittaessa täytyy ottaa huomioon alueen keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa ja moderni puukaupunki -alueen viitoittama kehityssuunta.

20 . Virallinen kuuleminen (MRA 7 ) Kaavaluonnos ja kaava-asiakirjat ovat olleet virallisesti nähtävänä MRA 7 :n mukaisesti kaupunkisuunnitteluosastolla Kaavasta jätettiin kolme muistutusta. Kuulutukset kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Itäväylässä. Lausunnot on pyydetty ( mennessä, kuitenkin Museoviraston arkeologian osaston meriarkeologian yksiköltä mennessä) ja saatu seuraavilta tahoilta: LAUSUNNOT Lausunnon antaja Lyhennelmä lausunnosta Tekninen lautakunta, : Asemakaavaehdotus voidaan lautakunnan mukaan - hyväksyä, vaikkakaan pysäköintitilatarvetta ei ole riittävästi otettu huomioon mm. venepaikkojen ja kävelypainotteisen keskustan kehittämisen kannalta. Nämä tarpeet on osittain otettava huomioon Länsirannan jatkokaavoituksessa. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Göran Westerlund : - ei huomautettavaa Ympäristönsuojelulautakunta, : Asemakaavassa esitetyt ympäristönsuojelua koskevat määräykset ovat perusteltuja ja tarpeen. Puistoalueille on suositeltavaa istuttaa jaloja lehtipuita. Lautakunta pyytää vielä selvittämään puistoalueiden liikenteelliset järjestelyt venepaikkojen osalta. Terveydensuojelujaosto, : ei huomautettavaa - Vesilaitoksen johtokunta, : ei huomautettavaa - Uudenmaan ympäristökeskus, Brita Dahlqvist-Solin, Jussi Heinämies : Maanpinnan likimääräiset korkeusasemat on syytä muuttaa alimmiksi sallituiksi korkeusasemiksi. Kaavaan on syytä tarkentaa vaatimus selostuksessa mainitusta alimmasta lattiatason korkeusasemasta +3,00 metriä normaalivedenpinnasta. Pilaantuneista maa-aineksista puhuttaessa sana likaantunut tulisi korvata virallisemmalla sanalla pilaantunut. Kerroslukumerkintöjen osalta selitykset puuttuvat. Itä-Uudenmaan liitto, Christel Liljeström, Jaakko Mikkola : ei huomautettavaa Uudenmaan tiepiiri, Mirja Hyvärinta, Hannu Palmén : Asemakaava sijaitsee maanteiden vaikutusalueiden ulkopuolella. Ei huomautettavaa. Merenkulkulaitos, Simo Kerkelä, Yrjö Laaksolahti : Ei huomautettavaa. Itä-Uudenmaan maakuntamuseo, Merja Herranen, Henrik Wager : Aleksanterinkaaren varren pistetalojen kerrosluvun ja kaavaselostuksen yhdenmukaisuus tulee tarkistaa. Rakennusmassat saattavat antaa ahtaan vaikutelman. Tulisi vielä tutkia matalampien rakennusten vaikutusta kaupunkikuvaan. Aleksinpolun eteläpään porttirakennelma muodostanee suljetun vaikutelman. Porvoon museo pitää onnistuneena alueen korttelipiharakennetta sekä jokeen rajoittuvan puistoalueen suunnittelua. Jokirannan ja vesialueen mahdollisista vedenalaisista arkeologisista intresseistä tulee pyytää Museoviraston arkeologian osaston meriarkeologian yksikön lausunto. Kaupunkisuunnitteluosaston vastine Rakennustapamääräyksissä on annettu ohjeita mm. jalopuiden istuttamisesta puistoalueille. Venepaikkojen huoltoajomahdollisuus puistokäytäviä pitkin ratkaistaan puistosuunnittelun yhteydessä, jolloin ajoväylien kantavuus otetaan myös huomioon. Maanpinnan likimääräiset korkeusasemamerkinnät on muutettu alimmiksi sallituiksi korkeusasemiksi. Rakennusten lattiatasojen korkeusasemien osalta kaavakarttaan on lisätty määräys: Rakennuksen lattiatason alin sallittu korkeusasema on kortteleissa 440, 447 ja metriä normaalivedenpinnasta ja korttelissa metriä normaalivedenpinnasta. Korttelissa 454 rakennuksen lattiataso saa olla enintään 0.40 metriä ympäröivää rantapuistoa korkeammalla. Rantapuiston palvelurakennusten kohdalla noudatetaan rakennusjärjestysluonnoksessa suositeltua alempia korkeusasemia, jotta rakennusten sovittaminen herkkään kulttuurimaisemaan onnistuu. Sana likaantunut on muutettu sanaksi pilaantunut. Kerroslukumerkinnät on selitetty asemakaavakartassa Aleksanterinkaaren varrelle sijoitettujen kahden pistetalon rakennusalat ovat kolmiosaiset. Keskiosan saa rakentaa nelikerroksisena ja sivuosat kolmikerroksisina. Näin ollen rakennuksen kokonaiskerrosluku on kutakuinkin selostuksessa kuvailu 3 /3. Alueen kokonaisrakennetta on valmisteltu kolmen eri rakennevaihtoehdon pohjalta joista kaavoitus- ja rakennuslautakunnan valitsemassa vaihtoehdossa oli vielä kaksi alavaihtoehtoa. Rakentamisen tehokkuutta, tiiveyttä ja kaupunkikuvaa on näin ollen tutkittu sangen huolellisesti asemakaavaehdotusta laadittaessa. Aleksinpolun porttirakennelma muodostaa tavoitellun viereisiin katujulkisivupintoihin liittyvän hieman suljetun vaikutelman. Lausuntopyyntö Museoviraston arkeologian osaston meriarkeologian yksikölle on lähetetty ja pyydetty mennessä.

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE _ PORVOO Ölstens pohjoinen 31. KAUPUNGINOSA Korttelin 3206 tontti 3 ja korttelit 3218-3221 sekä katu- virkistys- ja erityisalueet Asemakaavan muutos koskee leikki

Lisätiedot

GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA

GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORVOO GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA Kaupunginosa 28, kortteli 2611 ja katualuetta. Asemakaavan muutos koskee osaa puistoaluetta kaupunginosassa 28. Alueen sijainti

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 235 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORVOO KÄRÄJÄTALONTIE 16-20 7. KAUPUNGINOSA KORTTELI 50, TONTIT 22, 2 ja 24 Asemakaavan muutos koskee: 7. kaupunginosa, kortteli 50, tontit 8 ja 10 Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Taapurintien asemakaava

Taapurintien asemakaava Taapurintien asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Taapurintien asemakaavan vaiheittainen muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HONKATIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.1.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 768 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELIT OSA KORTTELIA 7024

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 236 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy.

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy. 1 NOKIAN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaava koskee kiinteistöä 536-418-4-198. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ANTINMÄEN ETELÄOSA Kaupunginosa 6, korttelit 121, 122, 123, 125 sekä katuja puistoalueet

ANTINMÄEN ETELÄOSA Kaupunginosa 6, korttelit 121, 122, 123, 125 sekä katuja puistoalueet ANTINMÄEN ETELÄOSA Kaupunginosa 6, korttelit 121, 122, 123, 125 sekä katuja puistoalueet Asemakaava 475 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: HIMOSLEHTELÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 40. kaupunginosan katu-

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman & Co Ltd.

Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman & Co Ltd. LIITE 6 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE ALOITE Asemakaavan muutos 0714 Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MYLLYTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 14.2.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 790 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3127 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot