LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO"

Transkriptio

1 1 Asemakaava 401 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO. kaupunginosa, Korttelit 440, ja katu- ja puistoalueet sekä vesialue

2 Asemakaavan muutos koskee osaa. kaupunginosan korttelista 448, katu- ja puistoalueita sekä vesialuetta Länsiranta Laamanninkatu, Aleksanterinkaari, Läntinen Aleksanterinkatu, Aleksinpolku Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen vireilletulo: Asemakaavan muutostyö sisällytettiin kaupunkisuunnitteluosaston vuoden 004 työohjelmaan kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa Asemakaavan muutoksen käsittely: Asemakaavamuutosehdotus kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa ja Asemakaavamuutosehdotus kaupunginhallituksessa ; Asemakaavan muutoksen hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee Porvoon keskustassa ns. Länsirannan alueella sijaitsevan lähes kokonaan rakentamattoman alueen rakentamistapaa ja rakentamistehokkuutta. Suunnittelualue jatkaa Länsirannan Modernin puukaupunkialueen (korttelit ) toteuttamisen myötä käynnistynyttä uuden kaupunginosan rakentamista Porvoonjoen suuntaisesti eteläkaakkoon. Suunnittelualue rajautuu itäkoillisessa Porvoonjokeen, eteläkaakossa Läntiseen Aleksanterinkatuun ja länsilounaassa Aleksanterinkaareen. Pohjoiskoillisessa alue rajautuu Laamanninkatuun sekä korttelin 446 eteläpuolelle toteutettavaan puistoalueeseen, josta osa kuuluu tähän asemakaavaan (liite 1). 1.3 Kaavamuutoksen tarkoitus Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että Länsirannan vauhdikkaasti käynnistyneen rakentamisen jatkuminen keskeytyksettä on mahdollista ja että valitut suunnitteluperiaatteet toteutuvat suunnitelmassa. 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1. Alueen sijainti Liite. Ajantasa-asemakaava ja pienennös asemakaavakartasta Liite 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 4. Yhteenveto lausunnoista ja huomautuksista Liite 5. Länsirannan asemakaavoituksen eteneminen 000-luvun alussa: Historiaa, maisemarakenne, rakennuskanta. Selvitys asemakaavatyön pohjaksi. Liite 6. Rakennustapamääräykset ja julkisten ulkotilojen yleissuunnitelma (havainnekuvilla).

3 3 TIIVISTELMÄ.1 Kaavaprosessin vaiheet Länsirannan kaavoituksen pohjana ovat kaupunginhallituksen ( ) tekemät periaatelinjaukset, joiden mukaan alueen asemakaavat tullaan muuttamaan osa kerrallaan. Suunnittelualue sisällytettiin kaupunkisuunnitteluosaston vuoden 004 työohjelmaan.. Asemakaava Suunnittelualueen toteutumisen myötä Porvoon keskustan kaupunkirakenne jatkuu Aleksanterinkadun sillan viitoittamasti joen yli. Samalla Moderni puukaupunkialueen korttelirakenne saa jatkoa joen suuntaisesti. Suunnittelualue on osaltaan kytkemässä luvuilla rakennettua ns. Porvoonportin kerrostaloaluetta osaksi keskustarakennetta..3 Asemakaavan toteuttaminen Alueella on voimakasta kysyntää yhtiömuotoisista asuintonteista. Maaperä on puhdistettava aikaisemman teollisen toiminnan jättämistä epäpuhtauksista sekä ranta-alueella suoritettava stabilointia todennäköisesti ennen rakentamisen aloittamista. Alustavasti on pohdittu tontinluovutuskilpailun järjestämistä korkealuokkaisen kaupunkirakenteellisen ja arkkitehtonisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Näistä käytännön järjestelyistä alueen maanomistaja Porvoon kaupunki päättää myöhemmin. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on alavaa vanhaa peltoa ja teollisuustonttia, joka on keskeisten liikenneväylien rajaama kahdelta sivulta. Itäosaltaan alue rajautuu Porvoonjokeen. Suunnittelualue on kooltaan noin 3,75 ha Luonnonympäristö Alueelle on kasvanut teollisen toiminnan päätyttyä nopeasti nuorta puustoa, joka varsinkin alueen länsiosassa on melko epämääräistä. Kokonniementien reunalla on muutamia vanhempia puita. Rannalla on alueelle jossain määrin luonteenomaiseksi muodostunut hyväkuntoinen koivikko sekä hoidettua nurmikenttää. Liitteessä 5 on tarkasteltu alueen maisemarakennetta, maisemakuvaa, ilmastoa ja vesiolosuhteita. Alueen itäosa on osa Porvoonjoen valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa ja mukana myös alustavassa kansallisen kaupunkipuistoalueen rajauksessa Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella on 1990-luvulla tilapäisillä rakennusluvilla pystytetty pienoisgolfrata huoltorakennuksineen sekä puutarhamyymälä. Puutarhamyymälä siirtyy tehdyn vuokrasopimuksen mukaisesti pois kesän 006 aikana. Pienoisgolfrata on myös siirrettävä alueelle rakennettavan puiston alta näillä näkymin kesään 007 mennessä. Alueen eteläosa on kuulunut Taidetehtaan (aik. konepaja- ja puuteollisuutta) piha-alueeseen, minkä jäljiltä alueen maaperä on puhdistettava ennen rakentamista. Vanha teollisuusrakennuskanta on purettu jo aikaisemmin 1980-luvulle saavuttaessa. Liitteessä 5 on alueen rakentamisen historiasta ja lähiympäristön rakennuskannasta lisätietoja Maanomistus Kaavamuutosalueen ja sen lähiympäristön maapohjan omistaa Porvoon kaupunki Liikenne Kaupungin keskeiset kokoojaväylät rajaavat aluetta kahdelta sivulta. Rantavyöhykkeellä sekä myös alueen keskellä on tarve pohjois-eteläsuuntaiselle kevyenliikenteen yhteydelle. Kevyen liikenteen yhteystarve kävelysillalta Aleksanterinkaaren suuntaan kulkee vinoittain suunnittelualueen läpi. Jokirannan venepaikkojen huoltoliikenne on järjestettävä alueen kautta.

4 Tekninen huolto Alue on liitettävissä Länsirannan kunnallistekniseen verkkoon. Alueen pohjoispuolinen vanha kokoojaviemäri kulkee vinottain alueen läpi ja on rakennettava jo mitoituksellisista syistä uudelleen Palvelut Alue liittyy kiinteästi keskustan palvelurakenteeseen Pohjavesi- ja maaperä Alueen maaperä on jokea kohti syvenevää pehmeikköä. Alue ei ole pohjavesialuetta. Joen ajoittaisen tulvimisen vaikutus on otettava huomioon erityisesti alueen itäosassa Häiriötekijät Alueen etelä- ja länsiosissa kokoojaväylien liikenne aiheuttaa keskustamaiselle asumiselle ominaisia pöly- ja meluhaittoja. 3. Suunnittelutilanne 3..1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakunta- ja seutukaava Seutu- ja maakuntakaavayhdistelmässä alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C). Koko alue on valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen (ma) rajauksen sisäpuolella, jolloin alueeseen kohdistuvissa toimenpiteissä olisi pyrittävä kiinnittämään erityistä huomiota ympäristöarvojen säilyttämiseen. Maakuntakaavaluonnos Maakuntakaavaluonnoksessa alue on merkitty edelleen keskustatoimintojen alueeksi (C). Yleiskaava Keskeisten alueiden osayleiskaavassa (hyväksytty ) alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Kevyen liikenteen reitti kulkee alueen läpi joen suuntaisesti. Joen puoleinen kaistale suunnittelualueesta on lähivirkistysaluetta (VL). Alueen eteläosassa on puhdistettava/kunnostettava maa-alue Taidetehtaan entisen piha-alueen vaiheilla. Lähes koko suunnittelualueella on lisäksi merkintä säilytettävistä ympäristöarvoista. Asemakaava Alueen asemakaava on hyväksytty Asemakaavassa alueella on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-5) ja puistoa (VP). Kaupunginhallituksen tekemien periaatelinjausten mukaan vahvistettua asemakaavaa ei toteuteta, vaan alue suunnitellaan uudelleen muuttuneita suunnitteluperiaatteita noudattaen. Tonttijako ja rekisteri Alueella ei ole vahvistettua tonttijakoa. Pohjakartta Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (184/99) mukainen. Kiinteistö- ja mittausosasto ylläpitää pohjakartan tietoaineistoa. Suojelupäätökset Alue sisältyy Porvoonjoen valtakunnallisesti merkittävään kulttuurimaisemaan. Aluetta on suunniteltu keskustan laajenemisalueeksi jo 1960-luvulta lähtien. Koko Porvoonjoen länsirannalle on laadittu kaavarunko arkkitehtitoimisto Kay Biergannsin aatekilpailuvoiton jälkeisen kaavoitustyön jälkeen. Tätä asemakaavatyötä varten on kaupunkisuunnitteluosastolla tehty lähtökohtatilannetta myös lähiympäristössä valottava selvitys, joka on selostuksen liitteenä (liite 5). Alueen maaperän puhdistamistarpeesta on tehty katuosastolla kunnostussuunnitelma vuoden 006 alussa.

5 5 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaupunginhallituksen tekemien periaatelinjausten mukaisesti Länsirannan asemakaavat muutetaan vastaamaan tämän hetken suunnitteluperiaatteita sekä kuntaliitoksen myötä poistunutta tarvetta yrittää maksimoida alueelle sijoitettavan rakentamisen määrää jopa asuttavuuden kustannuksella. Asemakaavatyö sisältyy kaupunkisuunnitteluosaston vuoden 004 työohjelmaan. 4. Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Länsirannan kaavoituksen pohjana ovat kaupunginhallituksen ( ) tekemät periaatelinjaukset. Periaatteiden mukaisesti vahvistetut asemakaavat käydään läpi siten, että alueille muodostuu porvoolaista ilmettä : ihmisen mittainen, monipuolinen ja korkeatasoinen vaihtoehto pääkaupunkiseudulle. Länsirannan kaavoitusjärjestystä käsiteltiin kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa ( 68). Suunnittelualue sisällytettiin tuolloin kaupunkisuunnitteluosaston vuoden 004 työohjelmaan. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset, vireilletulo, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt sekä viranomaisyhteistyö Osallistuminen on toteutettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman (Liite 3) mukaisesti. Suunnitelmasta käyvät ilmi osalliset, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt sekä viranomaisyhteistyö. Kaavamuutos sijaitsee kaupunkirakenteessa keskeisesti ja on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa. Samanaikaisesti työstetään myös naapurialueiden kaavamuutoksia, joten asemakaavatyö liittyy välittömästi laajempaan suunnittelukokonaisuuteen. Kaavamuutoksesta on järjestetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos ovat olleet MRL 6 MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä Asemakaavaluonnoksesta jätettiin yksi kansalaismielipide. ja Samanaikaisesti pyydettiin alustavat lausunnot viranomaisosallisilta. Lausunnoissa oli useita yksityiskohtiin liittyviä tarkennuksia, jotka on otettu huomioon asemakaavaehdotusvaiheessa. Tiivistelmät lausunnoista ja vastineet ovat liitteessä 4. Asemakaavan muutosehdotus on ollut MRA 7 :n mukaisesti julkisesti nähtävänä Virallisissa lausunnoissa asemakaavaan esitettiin joitakin yksityiskohtiin liittyviä tarkennuksia, jotka on otettu huomioon asemakaavaehdotusta viimeisteltäessä. Museoviraston meriarkeologian yksikön kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu vedenalaisen kulttuuriperinnön inventoinnin tarve. Inventointi tullaan suorittamaan kesään 007 mennessä. Asemakaavamääräyksiin on lisätty asiaa koskeva ehto. Kaavasta jätettiin kolme muistutusta, joissa huomautettiin lähinnä venelaitureiden huoltoajojärjestelyjen toimivuudesta sekä puistoalueiden mitoituksesta. Tiivistelmät lausunnoista ja vastineet ovat liitteessä Asemakaavan tavoitteet Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa niin, että kaupunginhallituksen ja kaavoitus- ja rakennuslautakunnan asettamat mittakaavaa, monipuolisuutta ja ympäristön laatutasoa koskevat tavoitteet toteutuvat. Asemakaavalla pyritään varmistamaan alueen keskustamainen, edustava ja omaleimainen luonne, erilaiset liikenteelliset yhteystarpeet sekä rakentamisen mahdollisimman korkea laatutaso. Erityishuomiota kiinnitetään rakentamiseen jokirannassa ja alueen liittymiseen Porvoonjoen kulttuuriympäristöön.

6 6 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Länsirannan suunnittelulla on pitkät perinteet. Suunnitteluhistoriaa on esitelty liitteessä 5. Alueen tämänhetkinen suunnittelu käynnistyi erilaisten rakennemallien tutkimisella Länsirannan kolmelle osa-alueelle (asemakaavat ) samanaikaisesti. Näistä suunnittelualue kulki työnimellä osa-alue 1. Alustavissa rakennemalleissa suunnittelualueella tutkittiin tiiviin kaupunkimaista, mutta pienimittakaavaista rakentamista. Maantasokerroksiin tavoiteltiin alusta alkaen liike- ja toimistotiloja keskeistä katukuvaa elävöittämään. Kerrosluku vaihteli kahdesta neljään. Materiaalivalinnoissa puu nostettiin etusijalle sekä julkisivu- että runkorakenteissa. Kaikissa vaihtoehdoissa Engelinpuiston eteläpuolinen kapea kortteli noudatteli yksimielisesti Moderni puukaupunkialueen rakennetta. Vaihtoehtojen eroavaisuudet olivat Laamanninkadun ja Läntisen Aleksanterinkadun välisellä alueella, jolle pääosa alueen rakennusoikeudesta sijoittuu. Vaihtoehdossa 1 korttelirakenne oli umpikorttelimainen ja rakennukset pääosin -3 -kerroksisia. Alavaihtoehdoissa 1A ja 1B tutkittiin Aleksanterinkaaren katutilan muodostumista vaihtoehtoisesti joko pistetaloilla tai kaarta mukailevilla lamellitaloilla. Vaihtoehdossa tarkasteltiin kerrosluvultaan yhtä kerrosta korkeampaa mallia, jossa rakennusmassat sijaitsivat rantafasadia lukuun ottamatta itä-länsisuuntaisesti. Vaihtoehdossa 3 vastaavasti palattiin jäljittelemään Moderni puukaupunkialueen enintään kaksikerroksista pienirakeista mallia. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta pohti vaihtoehtoisia rakennemalleja ( 470). Työn edistymistä seurattiin lautakunnassa edelleen Kaavoitus- ja rakennuslautakunta valitsi esitetyistä malleista jatkosuunnittelun pohjaksi vaihtoehdon 1A Rakennemalleja esiteltiin ja kommentoitiin kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa ja myös kaupunginhallituksessa sekä mediassa (ks kuvia seuraavalla sivulla). 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaava on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymien länsiakselin asemakaavojen keventämisperiaatteiden sekä kaavoitus- ja rakennuslautakunnan hyväksymän rakennemallin mukaisesti. 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus 5.1. Palvelut Korttelialueiden käyttötarkoitus on asumispainotteinen. Porvoon keskustan kaupunkirakenteessa keskeisten kokoojaväylien Läntisen Aleksanterinkadun sekä Aleksanterinkaaren varsille kannustetaan toteuttamaan liike- ja toimistotiloja maantasoon. Leveällä rantapuistovyöhykkeellä sallitaan kaksi miljööseen sopivaa jokirannan virkistystoimintoja tukevaa rantaravintolaa/-kahvilaa. Kerrostaloille, rivitaloille ja erillistaloille on osoitettu kolme korttelia, jotka ovat jaettavissa kahdesta neljään tonttiin. Korttelien yhteenlaskettu pinta-ala on noin m. Tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on k-m, jolloin keskimääräinen korttelitehokkuus on luokkaa e = 0,65. Rakentamisen tehokkuus noudattaa Moderni puukaupunkialueen viitoittamaa tiivis ja matala - linjaa muuttuen kuitenkin alueen keskustamaisemman luonteen myötä tehokkaammaksi. Korttelien sisäosiin on lisäksi mahdollista toteuttaa asukkaiden yhteistiloja tai päiväkoteja varten 660 k-m. Liike- ja toimistotilaa on mahdollista toteuttaa kokoojakatujen varsille asumiseen käytettävän kerrosalan lisäksi 350 k-m, millä halutaan kannustaa elävän katukuvan muodostumista. Rantavyöhykkeen ravintola/kahviloille on osoitettu rakennusoikeutta 360 k-m. Asemakaavassa esitetty mitoitus vastaa noin 90 asukasta. Työpaikkojen määräksi voidaan arvioida 10-0 työpaikkaa riippuen toiminnan laadusta. Alueen kaupalliset ja julkiset palvelut sijaitsevat Porvoon liikekeskustassa, joka sijaitsee noin 350 metrin etäisyydellä. Lisäksi alueen länsi- ja lounaispuolella lähituntumassa sijaitsee kaksi päivittäistavarakauppaa (nykyään Lidl ja S-Market Näsi). Alueelle sijoittuvat liiketilat täydentävät ympäröivien keskustakorttelien palveluja.

7 7 Rakennemallivaihtoehdot.

8 Liikenneverkko Aluetta sivuavat kahdelta osalta keskeiset kokoojaväylät. Alueen sisäinen tonttiliikenne tapahtuu Laamanninkadun kautta. Alueen läpi kulkee noin pohjois-eteläsuunnassa korttelin sisäinen puistomainen väylä, joka palvelee tontille ajon lisäksi pääasiallisesti laajempana kevyenliikenteen reittinä aina Näsinmäeltä Kokonniemen suuntaan. Huoltoliikenne rantaravintoloille sekä rannan venepaikoille on mahdollista Laamanninkadun jatkeen kautta, jossa on myös mahdollisuus varata pysäköintitilaa veneilijöille. 5. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Alueen rakentamisen mahdollisimman korkea laatutaso ja ympäristön viihtyisyys pyritään turvaamaan asemakaavaratkaisuilla sekä viranomaisyhteistyön avulla. Alueella noudatetaan myöhemmin vahvistettavia rakennustapamääräyksiä, joiden avulla rakentamista voidaan ohjata niin, että asemakaavan havainnekuvissa esitetty mittakaava ja yleisilme saavutetaan. Asemakaavassa määritellyt katujen ja piha-alueiden vähimmäiskorkeusasemat varmistavat joen ajoittaisen tulvimisen haittojen poissulkemisen. Katujen varrelle istutettavan puuston avulla pyritään luomaan viihtyisää ja korkeatasoista kaupunkimaista ympäristöä. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet: merkintöjen keskeisin sisältö Asemakaavassa käytetyt korttelialuevaraukset ilmenevät asemakaavakartasta, jonka pienennös on selostuksen liitteenä (liite ). Asemakaavalla pyritään varmistamaan alueen keskustamainen, edustava ja omaleimainen luonne, erilaiset liikenteelliset yhteystarpeet sekä rakentamisen mahdollisimman korkea laatutaso. Mittakaava on tiiviin kaupunkimainen, mutta samalla pienimittakaavainen. Alue tulee työnimensä mukaisesti jatkamaan Moderni puukaupunkialueella aloitettua 000-luvun modernistista kaupunkirakennustapaa, joka tulkitsee puurakentamisen perinteitä uudella raikkaalla tavalla. Alueen rakennustyypit ovat - /3 -kerroksisia pientalomaisia rakennuksia, jotka voidaan toteuttaa joko rivitalo- tai kerrostalomaisina ratkaisuina. Aleksanterinkaaren varrelle sijoittuu kaksi 3 /3 -kerroksista pistetaloa. Moderni puukaupunkialueesta poiketen alueella on selkeä tarve Läntisen Aleksanterinkadun ja Aleksanterinkaaren varsille sijoittuville pienehköille myymälä-, toimisto- tai verstastyyppisille katukuvaa ja alueen palvelutasoa kohottaville palveluhuoneistoille. Erityishuomiota kiinnitetään rakentamiseen jokirannassa ja alueen liittymiseen Porvoonjoen kulttuuriympäristöön. Korttelialueiden erityispiirteitä ovat mahdollisuus rakentaa luhtikäytäviä, suuria porrashuoneita, hissejä sekä asuntoihin liittyviä parvekkeita ja suojattuja ulko-oleskelutiloja rakennusoikeuden lisäksi. Autopaikat on rakennettava ehdottomasti katoksiin tai talleihin, joita saa rakentaa korttelialueelle osoitetun rakennusoikeuden lisäksi. Rakennuksia yhdistävillä korkeilla aidoilla ja katutason katoksilla pyritään tasokkaaseen kaupunkimaiseen ja omintakeiseen lopputulokseen. Pysäköintinormina on käytetty asumisen osalta 1 ap/85 k-m tai vähintään 1, ap/asunto. Tämä on selvästi tiukempi vaatimus kuin keskusta-alueella yleisesti käytetty 1 ap/100 k-m. Liike- ja toimistotilan osalta pysäköintivaatimus on 1 ap/60 k-m. Alueelle on osoitettu yksi autopaikkojen korttelialue, jolle on osoitettu korttelin 448 (asuinrakennuksia) sekä korttelien 454 ja 455 (rantaravintola-kahvilat) autopaikkoja. Tämän lisäksi kaavassa on osoitettu huomattava määrä kadunvarsipysäköintipaikkoja Laamanninkadulta vieraspysäköinnin, venepaikkojen huoltopysäköinnin ja liiketilojen asiakaspysäköinnin tarpeisiin.

9 Muut alueet Puistoalue Kävelysillan jatkeeksi rakennettava osa Engelinpuistoa toimii vastaparina Empirekeskustan Runeberginpuistolle. Rantapuistovyöhykkeellä on kaksi rakennuspaikkaa korkealuokkaisille jokirannan palvelutarjontaa täydentäville ravintola-, kahvila- sekä mahdollisesti myös venesatamatoimintoja tarjoaville paviljonkimaisille rakennuksille. Rantapaviljongeista toinen voidaan toteuttaa ympärivuotisena rakennuksena, jonka lattiataso on teoreettisen tulvarajan yläpuolella. Toinen paviljonki sijoittuu aivan vesirajan tuntumaan, jolloin siihen voidaan liittää laiturimainen terassi. 5.4 Kaavan vaikutukset Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset arvioidaan nykytilanteeseen verrattuna. Vaikutuksista ei tehdä erillisiä selvityksiä vaan ne arvioidaan kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä osana kaavaprosessia Vaikutukset palvelu- ja yhdyskuntarakenteen kehittymiseen Kaavamuutos vaikuttaa osaltaan myönteisesti yhdyskuntarakenteeseen täydentämällä kaupunkirakenteessa keskeisesti sijaitsevan vajaakäytössä olevan alueen. Alueen rakentamisella myös mm. liitetään Porvoon Portin kerrostalokorttelit tiiviimmin osaksi keskustarakennetta. Alueelle kannustetaan sijoittamaan keskustamaisia pienehköjä liike- ja toimistotiloja katutasoon, jolloin katukuva elävöityy kaupunkikeskustoille ominaisella tavalla. Ranta-alueen ravintola-kahvila -tyyppinen rakentaminen täydentää ja parantaa jokirannan palvelutasoa Vaikutukset sekä luonnonympäristöön että rakennettuun ympäristöön Alueella ei ole säilytettävää luonnonympäristöä. Nykyinen hoitamaton puusto on pääpiirteissään teollisen toiminnan jälkeiseltä alueen vajaakäytön ajalta. Kaavan vaikutus rakennettuun ympäristöön on myönteinen kun alue saa sijaintinsa arvoisen viimeistellyn kaupunkikeskustaan sopivan ilmeen. Samalla ympäröivien alueiden tilanne paranee kun mm. kevyen liikenteen yhteydet suunnittelualueen kautta täydentyvät. Suunnittelualueen rakentaminen liittyy mittakaavallisesti sekä Moderniin puukaupunkialueeseen että vastarannan Empirekeskustaan Vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan Alueen rakentamisen määrä ja sijoittelu on pyritty ohjaamaan niin, että alueelle toteutettavat rakennukset istuvat luontevasti paikkaan osaksi ympäröivien alueiden rakeisuutta. Jokitilan määrätietoisella, mutta hienovaraisella rajauksella jokitilan reunavyöhykkeet saavat viimeistellyn ilmeen. Joen alajuoksulle päin levenevä rantapuisto suo mahdollisuudet jokirannan palvelujen ja virkistyskäytön kehittämiselle osaksi kaupunkilaisten yhteistä olohuonetta. Alueen jokifasadi muodostaa Empirekeskustan fasadirivistölle hillityn Moderni puukaupunkialueen päätysarjaa jatkavan vastaparin Vaikutukset alueen liikenneolosuhteisiin; myös vesiliikenteeseen Liikenne alueella tulee lisääntymään uusien asukkaiden ja asumisen lomaan vähäisessä määrin sijoittuvien liike- ja toimistotilojen myötä. Aleksanterinkadun suunnittelussa on varauduttu tähän ajoneuvoliikenteen kasvuun. Kevyen liikenteen yhteystarpeet on erityisesti otettu huomioon alueen liikenneverkossa. Ranta-alueen ja venepaikkojen huoltoliikenne tapahtuu Laamanninkadun päästä. Mahdollisuus vesirakentamiseen, lähinnä laiturien sijoittamiseen, on rajattu niin että jokeen jää riittävä väylä vesiliikenteelle Vaikutukset vesirakentamiseen Asemakaavassa on määritelty alueet, joille voidaan sijoittaa laiturirakenteita. Tavoitteena on, että venepaikkojen suuresta kysynnästä huolimatta rantaan jäisi myös alueita, joissa kaupunkilaisilla on mahdollisuus kokea välitön yhteys vesielementtiin Pilaantuneiden maiden vaikutus maankäyttöön Alueen aikaisemman teollisen toiminnan aiheuttama maan pilaantuminen on selvitetty ja alueelle on laadittu kunnostussuunnitelma. Alue on puhdistettavissa ja puhdistetaan aiottua käyttöä vastaavaan tasoon kunnostussuunnitelman mukaan.

10 Varautuminen joen tulvimiseen Asemakaavassa on määritelty alimmat hyväksyttävät lattiatasojen sekä piha- ja osittain myös katujen korkeusasemat niin, että alueelta pelastautuminen on mahdollista äärimmäisessä tulvatilanteessa. Rakennusten alin sallittu lattian korkeusasema (+ 3.0 metriä normaalivedenpinnasta) on 1,3 metriä korkeampi kuin suurin koskaan mitattu tulvaveden korkeusasema. Osalla aluetta kellarien rakentaminen ei ole sallittua. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Suunnittelualue laajenevan kaupunkikeskustan alueella sijaitsee vilkkaasti liikennöityjen kokoojaväylien rajaamana. Ajoneuvoliikenteen melu- ja pölyhaittoihin on varauduttu rakennusten seinien ääneneristävyysvaatimuksilla sekä asuntojen ilmanoton ohjaamisella terveydensuojelun ohjeiden mukaisesti. Jokiuoman laaksopainanteeseen kerääntyy ajoittain kylmää ilmaa ja usvaa, mikä on tuttua Vanhan Porvoon rantakortteleista sekä Empirekeskustan Jokikadun varren kortteleista jo pitkältä ajalta. Viihtyisän pienilmaston muodostaminen mm. lasitetuilla parvekkeilla ja kuisteilla sekä pihaalueiden istutuksilla on tärkeää. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavamerkinnät on selitetty asemakaavakartassa (liite ). 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavan toteutusta ohjaamaan on laadittu erilliset rakennustapamääräykset. Alueelle järjestettäneen tontinluovutuskilpailuja, joiden tulosten perusteella rakentamista ohjaavien määräysten muuttamiselle on jätettävä varaus. 6. Toteuttamisen ajoitus Koska alue on kaupungin omistuksessa kaupunki päättää toteutumisen aikataulun. Alue tukeutuu valmiiseen kunnallistekniikkaan, jota on joiltain osin uusittava vastaamaan kasvavaa kulutusta. Alueen maapohjan puhdistamisen ja stabiloinnin toteutus määrittelee viime kädessä tonttien luovuttamisaikataulun. Tonttien luovuttaminen rakentajille käynnistynee aikaisintaan vuonna 007. Porvoossa , , J.P.Pfeifer Kaupunkisuunnittelupäällikkö Pekka Mikkola Kaavoittaja

11

12

13

14 PORVOO LIITE 3 LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO. KAUPUNGINOSA, KORTTELIT 440, JA , KATU- JA PUISTOALUEET 1 (4) SEKÄ VESIALUE LAAMANNINKATU, ALEKSANTERINKAARI, LÄNTINEN ALEKSANTERINKATU, ALEKSINPOLKU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nro 401 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. Suunnittelualue Asemakaavan muutos koskee Porvoon keskustassa ns. Länsirannan alueella sijaitsevan lähes kokonaan rakentamattoman alueen rakentamistapaa ja rakentamistehokkuutta. Suunnittelualue jatkaa Länsirannan Modernin puukaupunkialueen (korttelit ) toteuttamisen myötä käynnistynyttä uuden kaupunginosan rakentamista Porvoonjoen suuntaisesti eteläkaakkoon. Alue rajautuu itäkoillisessa Porvoonjokeen, eteläkaakossa Läntiseen Aleksanterinkatuun ja länsilounaassa Aleksanterinkaareen. Pohjoiskoillisessa alue rajautuu Laamanninkatuun sekä korttelin 446 eteläpuolelle toteutettavaan puistoalueeseen, josta osa kuuluu tähän asemakaavaan.. Hankkeen taustaa Länsirannan kaavoituksen pohjana ovat kaupunginhallituksen ( ) tekemät periaatelinjaukset. Periaatteiden mukaisesti vahvistetut asemakaavat käydään läpi siten, että alueille muodostuu porvoolaista ilmettä : ihmisen mittainen, monipuolinen ja korkeatasoinen vaihtoehto pääkaupunkiseudulle. Länsirannan kaavoitusjärjestystä käsiteltiin kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa ( 68). Suunnittelualue sisällytettiin tuolloin kaupunkisuunnitteluosaston vuoden 004 työohjelmaan. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta pohti vaihtoehtoisia rakennemalleja Länsirannan kolmelle osa-alueelle ( 470). Näistä suunnittelualue kulki työnimellä osa-alue 1. Työn edistymistä seurattiin lautakunnassa edelleen Kaavoitus- ja rakennuslautakunta valitsi esitetyistä malleista jatkosuunnittelun pohjaksi vaihtoehdon Valitussa rakennemallissa lähtökohtana on tiiviin kaupunkimainen, mutta pienimittakaavainen rakentaminen. Asumisen ohella talojen maantasokerroksissa tulisi olla liike- ja toimistotiloja keskeistä katukuvaa elävöittämässä. Kerrosluku voisi vaihdella kahdesta neljään kerrokseen. Pääasiallisena julkisivu- ja myös runkorakennemateriaalina suositeltavin olisi puu. Lautakunta totesi jatkosuunnittelussa olevan tarpeen ottaa huomioon erityisesti kevytliikenneyhteydet alueen läpi sekä pysäköintijärjestelyiden luontevuus suhteellisen tehokkaassa rakenteessa. 3. Suunnittelun tavoite Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että Länsirannan vauhdikkaasti käynnistyneen rakentamisen jatkuminen keskeytyksettä on mahdollista ja että valitut suunnitteluperiaatteet toteutuvat suunnitelmassa. 4. Lähtötiedot (kaavatilanne, kaavan toteutuminen, yms.) Yleistä: Suunnittelualueen toteutumisen myötä Porvoon keskustan kaupunkirakenne jatkuu Aleksanterinkadun sillan viitoittamasti joen yli. Samalla Modernin puukaupunkialueen korttelirakenne saa jatkoa joen suuntaisesti. Suunnittelualue on osaltaan kytkemässä luvuilla rakennettua ns. Porvoonportin kerrostaloaluetta keskustarakenteeseen Suunnittelualue on kooltaan n. 3,75 ha. Yleiskaava: Keskeisten alueiden osayleiskaavassa (hyväksytty ) alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Kevyen liikenteen reitti kulkee alueen läpi joen suuntaisesti. Joen puoleinen kaistale suunnittelualueesta on lähivirkistysaluetta (VL). Alueen eteläosassa on puhdistettava/kunnostettava maa-alue ns. Fiskarsin entisen piha-alueen vaiheilla.

15 Asemakaava: Alueen asemakaava on hyväksytty Asemakaavassa alueella on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), asuin-, liikeja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-5) ja puistoa (VP). Kaupunginhallituksen tekemien periaatelinjausten mukaan vahvistettua asemakaavaa ei toteuteta, vaan alue suunnitellaan uudelleen muuttuneita suunnitteluperiaatteita noudattaen. Rasitealueet: Suunnittelualueella ei ole asemakaavan mukaisia rasitteita. Maanomistus: Suunnittelualueen omistaa Porvoon kaupunki. Rakennettu ympäristö: Alueella on 1980-luvun lopulla rakennettu puutarhamyymälä ja saman ikäinen pienoisgolfrata huoltorakennuksineen. Alueella aiemmin sijainneet lukuisat teollisuus- ja varastorakennukset on purettu vähitellen 1980-luvulle saavuttaessa. Alueen maaperä on osittain saastunut aikaisemman toiminnan johdosta. Asukkaat ja työpaikat: Alueella on muutamia kausiluonteisia työpaikkoja pienoisgolfradalla ja puutarhamyymälässä. Asukkaita ei ole. Luonnonympäristö: Peltolaakso on vanhaa viljelymaisemaa, joka on otettu teollisuustonteiksi 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Aivan rantaviivan tuntumassa on ollut teollista toimintaa jo 1800-luvun lopulla. Teollisen toiminnan päätyttyä alue on metsittynyt ja kasvaa nuorta sekametsää ja pensaikkoa. Rantavyöhykkeellä on hoidettua nurmikenttää sekä koivikko. Alavuutensa takia Porvoonjoen tulviminen on otettava erityisesti huomioon alueen joen puoleisissa osissa. Kunnallistekniikka: Alue on liitettävissä kunnallistekniikkaan. 5. Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset arvioidaan nykytilanteeseen verrattuna. Vaikutuksista ei tehdä erillisiä selvityksiä vaan ne arvioidaan kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä osana kaavaprosessia. 6. Osalliset Maanomistaja: Porvoon kaupunki Seuraavat vaikutukset arvioidaan: - Vaikutukset palvelu- ja yhdyskuntarakenteen kehittymiseen - Vaikutukset sekä luonnonympäristöön että rakennettuun ympäristöön - Vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan - Vaikutukset alueen liikenneolosuhteisiin; myös vesiliikenteeseen - Vaikutukset vesirakentamiseen - Pilaantuneiden maiden vaikutus maankäyttöön - Varautuminen joen tulvimiseen Asukkaat ja yritykset: Taidetehtaan säätiö: Heini Korpelainen ja (Näse-Jutten katu 5-7): SRV Westerlund Oy/ As Oy Porvoon Jokineito (Mauno Eerikinpojankatu 1): As. Oy Porvoon Rantavehnä Muut osalliset: Porvoon Energia Oy Sonera/Carrier Elisa Networks Oy Porvoon Alueverkko Oy Porvoon kaukolämpö Kaavoituksen kuluessa kuultavat viranomais- ym. tahot: Uudenmaan ympäristökeskus Itä-Uudenmaan liitto

16 Uudenmaan tiepiiri Suomenlahden merenkulkupiiri Itä-Uudenmaan maakuntamuseo Museovirasto Porvoon kaupungin seuraavat yksiköt: Kiinteistö- ja mittausosasto Katu- ja liikenneosasto Liikuntatoimi Porvoon Vesi Puistoyksikkö Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Rakennusvalvonta Terveydensuojelu Ympäristönsuojelu Lautakunnat: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristönsuojelulautakunta 7. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Suunnitteluvaiheen kuuleminen: (MRL 6, MRA 30 ) - Kaavaluonnos ja muu suunnittelumateriaali ovat esillä kaupunkisuunnitteluosastolla, Rihkamatori B, 3 krs. Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä. - Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta tiedotetaan kirjeellä kaava-alueen maanomistajille/-haltijoille sekä naapurimaanomistajille/-haltijoille, lisäksi kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Uusimaassa ja Borgåbladetissa - Alustavat lausunnot ns. virastokierros: Kommentit/alustavat lausunnot viranomaistahoilta, Porvoon Energialta ja Soneralta. Neuvottelukierros: - Viranomaisneuvottelut Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa aloitus- ja ehdotusvaiheissa. - Saatujen kommenttien pohjalta järjestetään tarvittaessa neuvotteluja eri tahojen kanssa. Virallinen kuuleminen: (MRL 65, MRA 7 ) - Kaavaehdotus ja muut kaava-asiakirjat ovat virallisesti esillä kaupunkisuunnitteluosastolla, Rihkamatori B, 3 krs. Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia muistutuksia. - Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan kirjeellä kaavamuutoksen hakijoille sekä kaava-alueen maanomistajille/-haltijoille ja naapurimaanomistajille/-haltijoille, joiden kotikunta on toisella paikka- kunnalla, lisäksi kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Uusimaassa ja Borgåbladetissa Viralliset lausunnot: (MRA 8 ) Uudenmaan ympäristökeskus Itä-Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan maakuntamuseo Uudenmaan tiepiiri Suomenlahden merenkulkupiiri Ympäristönsuojelulautakunta Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen terveydensuojelu Perusteltu kannanotto muistutuksen johdosta:(mrl 65 ) - Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet, toimitetaan kunnan perusteltu kannanotto muistutuksen johdosta. Ilmoitus kaavan hyväksymisestä (MRL 67 ) - Kirjallinen ilmoitus Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kaavan lainvoimaisuudesta kuuluttaminen (MRA 93 ) - Ilmoitus kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Itäväylässä. 8. Kaavoitushankkeen aikataulu Asemakaavan muutostyö käynnistyy syyskuussa 005. Tavoitteena on että kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyy kaavamuutoksen vuoden 006 aikana.

17 9. Valmistelusta vastaa Kaupunkisuunnittelupäällikkö Suunnitteluavustaja J. P. Pfeifer Birgitta Soiramo P sp: sp: Päiväys , Kaupunkisuunnitteluosasto Kaavoittaja PL 3 Pekka Mikkola PORVOO P Käyntiosoite: sp: Rihkamatori B, III krs J.P.Pfeifer Kaupunkisuunnittelupäällikkö

18 YHTEENVETO KUULEMISEN JÄRJESTÄMISESTÄ LIITE 4 LÄNSIRANTA, MODERNIN PUUKAUPUNGIN JATKO. KAUPUNGINOSA, KORTTELIT 440, JA , KATU- JA PUISTOALUEET SEKÄ VESIALUE LAAMANNINKATU, ALEKSANTERINKAARI, LÄNTINEN ALEKSANTERINKATU, ALEKSINPOLKU ASEMAKAAVA 401 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. Laatimisvaiheen kuuleminen (MRA 30 ) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävänä MRA 30 :n mukaisesti kaupunkisuunnitteluosastolla Kaavaluonnoksesta on jätetty yksi huomautus. Kuulutukset kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Uusimaassa ja Borgåbladetissa Kirje rajanaapureille ja tontinomistajille. Alustavat lausunnot (ns. virastokierros mennessä) pyydetty ja saatu seuraavilta tahoilta: VIRASTOKIERROS lausunnon antaja lyhennelmä lausunnosta Teknisen- ja ympäristötoimen johto, Matti Arvinen Katu- ja liikenneosasto, Kari Hällström ja Mikko Kaunisto : Länsirannan pitkäaikaispysäköintialueen poistuessa tarvitaan korvaavaa alue :lle autolle. Laamanninkadun jatkeen merkintätapaa sekä ajoyhteyttä rantaan on tarkistettava. Pihojen korkeusasemien on oltava vähintään +,5. Jos L.Aleksanterinkadulle halutaan puurivi, on se hoidettava katualueen reunalla eli otettava huomioon korttelin reunaa määriteltäessä. Rannan puoleinen korttelialueen reuna on siirrettävä nyk. Kokonniementien länsireunan kohdalle. Pysäköintinormin on oltava väljä. Alueelta valmistuu maaperän pilaantuneisuustutkimus, jonka tulokset on otettava jatkosuunnittelussa huomioon. Kiinteistö- ja mittausosasto, Maarit Ståhlberg kaupunkisuunnitteluosaston vastine Pitkäaikaispysäköintialuetarve ratkaistaan viimeistään, kun Taidetehtaan eteläpuoliset alueet asemakaavoitetaan uudelleen sekä Näsinmäen asemakaavatyön yhteydessä. Pysäköintilaitos tai -alueita sijoitetaan näille alueille. Muutetaan Laamanninkadun jatke osittain kaduksi ja merkitään LPA-alueelle ajorasite rannan huoltoajoa varten. Alimmat sallitut lattiatasojen-, pihojen ja katujen korkeusasemat merkitään asemakaavaan. Tarkistetaan rannan puoleisen korttelialueen reunan sijainti riittävän kauas Aleksanterinkadun sillan länsipäästä. Asemakaavatyön yhteydessä pyritään tarkastamaan keskusta-alueella tähän asti käytettyjä pysäköintinormeja vastaamaan paremmin kysyntää. Mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet ja niiden kunnostustarve otetaan huomioon asemakaavatyössä, kun tietoa saadaan lisää. Kiinteistö- ja mittausosasto, Terhi Pöllänen Liikuntatoimi, Per Högström : Kevyen liikenteen yhteystarpeet alueen läpi tulee ottaa huomioon Rakennusvalvonta, Henning Johansson : ei huomauttamista Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Göran Westerlund : Jatkosuunnittelussa rakennusten pelastustiet tulee ottaa huomioon. Kunnallistekniikan toteuttamisen yhteydessä tulee ottaa huomioon palopostien rakentamistarve. Porvoon vesi, K-G Björkell : LPA-alueen pohjoisreunaan tulee lisätä 10m:n rasitevaraus. Alueen viemäröinti edellyttää tiettyjä maanpinnan vähimmäiskorkeustasoja. Terveydensuojelu, Kaisa Mäntynen : Aleksanterinkatuun ja Aleksanterinkaareen rajautuville asuinkiinteistöille on merkittävä seinärakenteiden ääneneristävyysvaatimus. Liikenteen vaikutukset on otettava huomioon korvausilmanvaihdossa, pihaalueiden suunnittelussa ja kevytväylien sijoittelussa. Toimisto- ja liiketiloista asuinrakennuksissa aiheutuu lisävaatimuksia ilmanvaihdon- ja ääneneristyksen kannalta. Ns. taidetehtaan ympäristössä on havaittu Asemakaavatyön yhteydessä tarkastellaan kevytliikenneyhteyksien muodostamaa kokonaisuutta mahdollisimman laajalti. - Pelastusteiden riittävyys ja mitoitus varmistetaan jatkosuunnittelussa. Asemakaavaan lisätään katu-, ja pihapintojen sekä rakennusten lattiatasojen minimikorkeustasovaatimukset. Muutetaan LPA-alue katualueeksi. Asemakaavamääräyksiin lisätään seinärakenteiden ääneneristävyysvaatimus Aleksanterinkaareen ja Läntiseen Aleksanterinkatuun rajautuville osille sekä määräys liikenteen haittojen huomioonottamisesta pihojen suunnittelussa. Joen tulvimisriskin takia rakennusaloille merkitään alimmat sallitut lattian korkeusasemat. Maaperän pilaantuneisuus ja sen vaatimat toimenpiteet selvitetään erikseen kaavatyön yhteydessä. Liiketilojen sijoittamisesta asuinrakennuksiin aiheutuvat vaatimukset ratkaistaan rakennussuunnittelun yhteydessä RakMK:n edellyttämällä tavalla.

19 saastuneita maa-alueita, jotka on syytä puhdistaa ennen rakentamisen aloittamista. Ympäristönsuojelu, Jukka Palmgren : Alueelta löytyy pilaantuneita maita. Kaavamääräyksillä on syytä varmistaa, että alueet kunnostetaan niiden käyttötarkoituksen edellyttämään tilaan ennen rakentamista. Vilkkaasti liikennöidyn kadun varren asuinrakennusten osalta on otettava huomioon meluntorjuntatarpeet. Rakentaminen on toteutettava radonturvallisesti. Sonera/Carrier, Harry Andersson : Alueella oleva puhelinkeskus siirretään kevään 006 aikana Laamanninpolku 1:een valmistuvaan keskukseen. Siirtoaikataulu, joka koskee myös alueella kulkevia kaapeleita on otettava huomioon. Asemakaavamääräyksiin lisätään seinärakenteiden ääneneristävyysvaatimus Aleksanterinkaareen ja Läntiseen Aleksanterinkatuun rajautuville osille. Määräyksiin sisältyy vaatimus radonturvallisesta rakentamisesta. Maaperän pilaantuneisuus ja sen vaatimat toimenpiteet selvitetään erikseen kaavatyön yhteydessä. Asemakaavamääräyksiin lisätään erityismääräys: Alueen maapohjan mahdollinen likaantuneisuus on selvitettävä. Mahdollinen likaantunut maa-aines on käsiteltävä ympäristöviranomaisten edellyttämällä tavalla ennen rakennusluvan myöntämistä. Puhelinkeskuksen ja kaapeleiden siirtoaikataulu otetaan huomioon kaavan toteutusohjelmassa. Porvoon Energia Oy, Kari Janhunen Kaukolämpö, Kaj Kulju Elisa Networks Oy, Heikki Nenonen Porvoon Alueverkko Oy, Jyrki Havukainen Uudenmaan ympäristökeskus, Brita Dahlqvist-Solin, Jussi Heinämies : Viranomaisneuvottelussa tuli esille suunnittelun yhteydessä huomioon otettavia seikkoja. Pilaantuneet maat tulee osoittaa kaavassa. Alueen elävyyden kannalta on varmistettava, että asumisen lomaan sijoittuu myös toimisto-, palvelu- ja liiketiloja. Ympäristökeskus pitää tärkeänä rantavyöhykkeelle sijoitettavien rakennusten sopeuttamista jokimaisemaan. Avointa vesipintaa tulisi jättää vesialueelle. Suunnittelutyön yhteydessä huomioon otettavat seikat ja lausujatahot on täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Alueelle on pyritty järjestämään suotuisat mahdollisuudet liiketilojen sijoittumiselle pääkatujen varsille maantasokerroksiin. Rantavyöhykkeelle harkitusti sijoitettavaa rakentamista tullaan ohjaamaan kaavamääräyksillä ja rakentamistapaohjeilla. Asemakaavamääräyksiin lisätään erityismääräys: Alueen maapohjan mahdollinen likaantuneisuus on selvitettävä. Mahdollinen likaantunut maaaines on käsiteltävä ympäristöviranomaisten edellyttämällä tavalla ennen rakennusluvan myöntämistä. NAAPURIT JA MUUT OSALLISET Porvoon Kipparit, Tuomo Saari Porvoon taidetehtaan säätiö, Heini Korpelainen : ei huomautettavaa Wiléniuksen veneveistämö, Ivar Nordlund Kokonniemen hiihtokeskus: Oy Kokon-Sport Ab, Krister Blomander K. 444, T. 10: As. Oy Porvoon Rantavehnä, SATO- Rakennuttajat Oy K. 446: SRV Westerlund Oy, Pasi Heikkonen K : Porvoon Lämpö, Mika Vuori K. 453, T. 1: OSLA, Tuula Frondén KANSALAISMIELIPITEET Veikko Poutanen, : Taidetehtaan tuntumaan olisi syytä varata tilaa suurta hallia tai tapahtumakenttää varten ja ottaa huomioon myös pysäköintitilan tarve. Aleksanterinkaaren ja Läntisen Aleksanterinkadun liikennejärjestelyt ovat ahtaat tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Katujen väljentämiselle tulisi varata tilaa. Alueelle olisi syytä laatia kokonaissuunnitelma ennen asemakaavoitukseen ryhtymistä. - Taidetehtaan eteläpuolinen alue kaavoitetaan myöhemmin, jolloin tilavarauksia harkitaan uudelleen. Aleksanterinkaari on toteutettu katusuunnitelman mukaisesti liikennetarpeet huomioon ottaen. Asemakaavoituksessa taustatietoina ovat voimassaolevaa kaavaa varten aikoinaan tehdyt selvitykset jokilaakson kokonaisrakenteesta sekä ns. länsiakselin kaavojen kevennysperiaatteet. Alueen käyttötarkoitusta punnittaessa täytyy ottaa huomioon alueen keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa ja moderni puukaupunki -alueen viitoittama kehityssuunta.

20 . Virallinen kuuleminen (MRA 7 ) Kaavaluonnos ja kaava-asiakirjat ovat olleet virallisesti nähtävänä MRA 7 :n mukaisesti kaupunkisuunnitteluosastolla Kaavasta jätettiin kolme muistutusta. Kuulutukset kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Itäväylässä. Lausunnot on pyydetty ( mennessä, kuitenkin Museoviraston arkeologian osaston meriarkeologian yksiköltä mennessä) ja saatu seuraavilta tahoilta: LAUSUNNOT Lausunnon antaja Lyhennelmä lausunnosta Tekninen lautakunta, : Asemakaavaehdotus voidaan lautakunnan mukaan - hyväksyä, vaikkakaan pysäköintitilatarvetta ei ole riittävästi otettu huomioon mm. venepaikkojen ja kävelypainotteisen keskustan kehittämisen kannalta. Nämä tarpeet on osittain otettava huomioon Länsirannan jatkokaavoituksessa. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Göran Westerlund : - ei huomautettavaa Ympäristönsuojelulautakunta, : Asemakaavassa esitetyt ympäristönsuojelua koskevat määräykset ovat perusteltuja ja tarpeen. Puistoalueille on suositeltavaa istuttaa jaloja lehtipuita. Lautakunta pyytää vielä selvittämään puistoalueiden liikenteelliset järjestelyt venepaikkojen osalta. Terveydensuojelujaosto, : ei huomautettavaa - Vesilaitoksen johtokunta, : ei huomautettavaa - Uudenmaan ympäristökeskus, Brita Dahlqvist-Solin, Jussi Heinämies : Maanpinnan likimääräiset korkeusasemat on syytä muuttaa alimmiksi sallituiksi korkeusasemiksi. Kaavaan on syytä tarkentaa vaatimus selostuksessa mainitusta alimmasta lattiatason korkeusasemasta +3,00 metriä normaalivedenpinnasta. Pilaantuneista maa-aineksista puhuttaessa sana likaantunut tulisi korvata virallisemmalla sanalla pilaantunut. Kerroslukumerkintöjen osalta selitykset puuttuvat. Itä-Uudenmaan liitto, Christel Liljeström, Jaakko Mikkola : ei huomautettavaa Uudenmaan tiepiiri, Mirja Hyvärinta, Hannu Palmén : Asemakaava sijaitsee maanteiden vaikutusalueiden ulkopuolella. Ei huomautettavaa. Merenkulkulaitos, Simo Kerkelä, Yrjö Laaksolahti : Ei huomautettavaa. Itä-Uudenmaan maakuntamuseo, Merja Herranen, Henrik Wager : Aleksanterinkaaren varren pistetalojen kerrosluvun ja kaavaselostuksen yhdenmukaisuus tulee tarkistaa. Rakennusmassat saattavat antaa ahtaan vaikutelman. Tulisi vielä tutkia matalampien rakennusten vaikutusta kaupunkikuvaan. Aleksinpolun eteläpään porttirakennelma muodostanee suljetun vaikutelman. Porvoon museo pitää onnistuneena alueen korttelipiharakennetta sekä jokeen rajoittuvan puistoalueen suunnittelua. Jokirannan ja vesialueen mahdollisista vedenalaisista arkeologisista intresseistä tulee pyytää Museoviraston arkeologian osaston meriarkeologian yksikön lausunto. Kaupunkisuunnitteluosaston vastine Rakennustapamääräyksissä on annettu ohjeita mm. jalopuiden istuttamisesta puistoalueille. Venepaikkojen huoltoajomahdollisuus puistokäytäviä pitkin ratkaistaan puistosuunnittelun yhteydessä, jolloin ajoväylien kantavuus otetaan myös huomioon. Maanpinnan likimääräiset korkeusasemamerkinnät on muutettu alimmiksi sallituiksi korkeusasemiksi. Rakennusten lattiatasojen korkeusasemien osalta kaavakarttaan on lisätty määräys: Rakennuksen lattiatason alin sallittu korkeusasema on kortteleissa 440, 447 ja metriä normaalivedenpinnasta ja korttelissa metriä normaalivedenpinnasta. Korttelissa 454 rakennuksen lattiataso saa olla enintään 0.40 metriä ympäröivää rantapuistoa korkeammalla. Rantapuiston palvelurakennusten kohdalla noudatetaan rakennusjärjestysluonnoksessa suositeltua alempia korkeusasemia, jotta rakennusten sovittaminen herkkään kulttuurimaisemaan onnistuu. Sana likaantunut on muutettu sanaksi pilaantunut. Kerroslukumerkinnät on selitetty asemakaavakartassa Aleksanterinkaaren varrelle sijoitettujen kahden pistetalon rakennusalat ovat kolmiosaiset. Keskiosan saa rakentaa nelikerroksisena ja sivuosat kolmikerroksisina. Näin ollen rakennuksen kokonaiskerrosluku on kutakuinkin selostuksessa kuvailu 3 /3. Alueen kokonaisrakennetta on valmisteltu kolmen eri rakennevaihtoehdon pohjalta joista kaavoitus- ja rakennuslautakunnan valitsemassa vaihtoehdossa oli vielä kaksi alavaihtoehtoa. Rakentamisen tehokkuutta, tiiveyttä ja kaupunkikuvaa on näin ollen tutkittu sangen huolellisesti asemakaavaehdotusta laadittaessa. Aleksinpolun porttirakennelma muodostaa tavoitellun viereisiin katujulkisivupintoihin liittyvän hieman suljetun vaikutelman. Lausuntopyyntö Museoviraston arkeologian osaston meriarkeologian yksikölle on lähetetty ja pyydetty mennessä.

GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA

GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORVOO GAMMELBACKAN SIIRTOLAPUUTARHA Kaupunginosa 28, kortteli 2611 ja katualuetta. Asemakaavan muutos koskee osaa puistoaluetta kaupunginosassa 28. Alueen sijainti

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 236 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan)

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) ASEMAKAAVAMUUTOS KOKO KEMIN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA-ALUEET Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) 1 (6) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

(MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut. 23.2.2015, päivitetty 27.5.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

(MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut. 23.2.2015, päivitetty 27.5.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttöpalvelut Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) 23.2.2015, päivitetty 27.5.2015 1(5) Asemakaavan muutos (2311) Uudenmaan sairaalapesula Asemakaava muutos koskee 9. Alikeravan kaupunginosan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot