Tikkurilantie Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikkurilantie 68. 63 Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu"

Transkriptio

1 Vantaa Kaupunkisuunnittelu 63 Viertola Tikkurilantie 68 Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

2 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 1/24 1 Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos Kaupunginosa 63 Viertola Osa korttelia ja katualuetta. Tonttijako Osa korttelia Tonttijaon muutos Osa korttelia Vireille tulo Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Viertolassa Kaislatien ja Sarakujan välissä Tikkurilantien eteläpuolella. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kiinteistö Oy Tikkurilantie 68 (Lasimyynti Juvonen Oy) on hakenut kaavamuutosta kesäkuussa Nykyistä tonttia laajennetaan liikerakennuksen laajentamisen takia itään päin Sarakujan katualueelle. Laajennusosaan on tarkoitus rakentaa n. 700 krs-m 2 liike- ja toimistotiloja.

3 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 2/ Selostuksen sisällysluettelo 1 Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaavan muutos 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo ja osallistuminen 4.4 Asemakaavan tavoitteet 4.5 Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen 4.6 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 5 Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Katualueet 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 5.5 Ympäristön häiriötekijät 5.7 Nimistö 6 Asemakaavan toteutus 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 7. Kaavamuutostyöhön osallistuneet 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavan seurantalomakkeet 2. Asemakaavanmuutos 1:2000 / Asemakaavamerkinnät ja määräykset 3. Vesihuollon ja sadevesiviemäröinnin yleissuunnitelma

4 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 3/ Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Poikkeuslupa nro (YM ). Tikkurilan kehityskuva, Kaupunkisuunnittelulautakunta Vantaan arkkitehtuuristrategia, 2005, A7:2005, Kaupsu 9/2005. Vantaan moderni rakennuskulttuuri , Amanda Eskola, Inventointiraportti, Vantaan kaupunki 2002, C15:2002, VMK 12, KSY 9/2002. Kulttuurimaisemaselvitys, Laura Muukka, Anne Mäkynen , Kaupunkisuunnittelu C7:2005; Kaupsu 4/2005 K2 Vantaa 2005, selvitys kaupunkibulevardin ideoimisesta Tikkurilantielle (Arkkitehtitoimisto Kai Wartiainen, 2002) 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kiinteistö Oy Tikkurilantie 68 (Lasimyynti Juvonen Oy) on hakenut asemakaavan muutosta kesäkuussa Työ otettiin kaupunkisuunnittelun työohjelmaan syksyllä Kaavamuutosta koskeva kuuleminen tehtiin lähetetyllä kirjeellä. Vastaukseksi saatiin 9 mielipidettä. 2.2 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos on valtakunnallisten maankäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja yleiskaavan mukainen. Kaava-alue käsittää korttelin tontin 1, tilan ja Sarakujan katualuetta. Asemakaavamuutoksella muodostetaan tontti nro 10. Tontti osoitetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY), jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä ympäristöä häiritsemättömiä teollisuus- ja varastotiloja. Rakennusoikeudesta enintään 800 k-m 2 saa käyttää ympäristöä häiritsemättömiä teollisuus- ja varastotiloja varten, mikä on 935 k-m 2 vähemmän kuin voimassa olevassa kaavassa. Toisaalta toimistotiloja saa rakentaa vastaavasti 935 k-m 2 enemmän. Alueen kokonaisrakennusoikeus 2990 k-m 2 ei muutu, vaikka korttelialueen pinta-ala kasvaa. Rakennusten kerrosten lukumäärä kasvaa voimassa olevaan kaavaan verrattuna II:sta III:een. Korttelialueella sallitaan maanalaisten tilojen rakentaminen. Asuintontteja vastaan tulee rakentaa aita ja istuttaa puita ja pensaita. Kaavamuutosalueen liittymä on Kaislatieltä, muilta osin korttelialueelle on liittymäkielto. Kaavamuutosalueella Sarakuja on jalankululle ja pyöräilylle varattua aluetta, jonka eteläosassa noin 20 metrin matkalta on myös tonteille ajo sallittu. 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Hankkeen toteutetaan kaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi.

5 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 4/24 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavamuutosalueen lähiympäristö koostuu pääasiassa eri-ikäisistä asuinrakennuksista. Tikkurilantien varrella on myös liikerakennuksia sekä mm. Viertolan koulu. Lasiliike Juvonen sijaitsee Kaislatien ja Tikkurilantien kulmauksessa asuinpientalojen alueen reunassa. Kaislatien länsipuolella on vasta rakennettu asuinkerrostalojen alue.

6 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 5/ Luonnonympäristö Maa- ja kallioperä Alue sijaitsee paksulla pehmeiköllä. Ylimpänä luonnonmaakerroksena rakennettujen täyttömaakerrosten alla on noin yhden metrin paksuinen saven kuivakuorikerros. Tämän alapuolella on noin 13 metrin paksuinen, kuormitettaessa voimakkaasti kokoonpuristuva savikerros. Saven alapuolella maakerrokset vaihettuvat siltin ja hiekan kautta moreeniksi. Kalliopinnan syvyyttä ei ole tutkittu. Pohjaveden painetaso on noin +10, ,0 eli noin 2,5-3,0 metrin syvyydellä maanpinnasta. Saven kuivakuorikerroksessa esiintyy ajoittain orsivettä. Rakennukset perustetaan paaluilla kovaan pohjaan paalupituuden ollessa noin metriä. Pihojen ja putkijohtojen perustaminen saattaa edellyttää pohjanvahvistustoimenpiteitä Rakennettu ympäristö Kaupunkikuva Tikkurilantien varsi Kylmäojan ja Talvikkitien välillä on asuntovaltaista ja pääosin kaksikerroksista rakentamista lukuun ottamatta entisen saippuatehtaan paikalle rakentuvaa asuinkerrostalojen aluetta, jonka rakennukset ovat Tikkurilantien varrella kuusikerroksisia ja joen varressa kaksikerroksisia. Kylmäojan varsi ja Keravanjoen varsi ovat laajempia puistoalueita, kun taas asuinalueen keskiosissa puistot ovat hyvin pieniä. Suunnittelualueen rakennuksen julkisivussa on erisävyisiä beigejä pintoja ja pihaa käytetään varastointiin, eikä se täten nykyisellään kohenna Tikkurilantien kaupunkikuvaa. Kaavan laatimisen aikaan julkisivuja on ryhdytty korjaamaan.

7 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 6/24 Kaupunkirakenne Palvelut Lähimmät kaupalliset ja julkiset palvelut ovat Tikkurilassa. Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee Jokirannan ja Viertolan koulut. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava-alueelle sijoittuu Lasiliike Juvosen lisäksi 18 muun yrityksen työpaikat. Virkistys Keravanjoen varressa on paikallinen, kaupunginosia yhdistävä ulkoilureitti sekä puistoja. Liikenne Kaavamuutosalueelta on hyvät yhteydet Kaislatien kautta Tikkurilantielle ja edelleen Tikkurilaan, Kehä III:lle ja Tuusulanväylälle. Tikkurilantie on juuri parannettu, sen molemmille laidoille on rakennettu jalankulku- ja polkupyörätiet, kadun ylitykseen keskikorokkeelliset suojatiet ja Kaislatien liittymään liikennevalot. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Lasimyynti Juvonen Oy:n vuonna 1978 rakennettu liikerakennus on arvotettu Vantaan moderni rakennuskulttuuri inventointiraportissa luokkaan B kuuluvaksi. Liikerakennusta on laajennettu "B-kohteissa on usein jokin erittelemätön arvo, joka nostaa ne asianomaisen aikakauden massan yläpuolelle". Tämän kaavamuutoksen valmistelun aikana metallipintaisia julkisivumateriaaleja on jo ryhdytty uusimaan. Tikkurilantie on osa Suurta Rantatietä eli Kuninkaantietä, joka on johtanut Turusta Viipuriin 1300-luvulta lähtien.

8 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 7/24 Vesihuolto Maanomistus Vedenjakelu Kaava-aluetta palveleva vedenjakeluverkko on rakennettu ja se kuuluu Tikkurilan painepiiriin, jonka yläsäiliö (tilavuus 6700 m³, HW = ja NW = ) sijaitsee Simonkylässä. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta. Painetasot ovat: alin ja ylin mvp (merenpinnasta). Jätevesiviemäröinti Jätevesiviemäriverkko on myös rakennettu. Jätevedet johdetaan Helsinkiin Suutarilan jätevesipumppaamolle ja sieltä Helsingin verkostossa Viikinmäen keskuspuhdistamolle. Hulevesiviemäröinti Kaava-alueen hulevedet johdetaan rakennetuissa putkiviemäreissä Keravanjokeen Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Tikkurilantien liikennemelu on vuoden 2030 ennusteen mukaan db. Kaava-alueen omistaa Kiinteistö Oy Kuriiritie 68, Lasimyynti Juvonen Oy ja Vantaan kaupunki. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet Valtioneuvoston päättämien (tarkistettu ) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteena on mm., että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olevasta yhdyskuntarakenteesta. Jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten on varattava riittävät alueet ja edistettävä niiden jatkuvuutta. Tavoitteiden mukaisuus on selvitetty tarkemmin kohdassa 5.2. Hanke on näiden tavoitteiden mukainen.

9 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 8/24 Maakuntakaava Maakuntakaavassa (YM ) alue on taajamatoimintojen aluetta ja kehäkaupungin kehittämisvyöhykettä. Tikkurilantie on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä tie. Hanke on maakuntakaavan mukainen. Yleiskaava Yleiskaavassa (Kv ) alue on matalaa ja tiivistä asuntoaluetta (A2), jonne saa rakentaa ensisijaisesti pienkerrostaloja ja kytkettyjä pientaloja. Alueelle voidaan sallia asuinympäristöön soveltuvia työtiloja. Hanke on yleiskaavan mukainen.

10 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 9/24 Asemakaava Alueella on voimassa asemakaava nro (YM ). Voimassa oleva asemakaavassa alue on liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten korttelialuetta (KT-2) ja katualuetta. Rakennusoikeudesta (2 990 k-m 2 ) saa teollisuus- ja varastotiloiksi käyttää k-m 2 ja toimisto- ja liiketiloiksi k-m 2. Rakennusoikeudesta on käytetty 2487 k-m 2 (Vampatti), josta on arvioitu teollisuus- ja varastotiloiksi käytetyn 795 k-m 2, liiketiloiksi (I kerroksessa) 677 k-m 2, toimistotiloiksi (II ja III kerroksessa) k-m 2. Rakennusoikeutta on käyttämättä 552 k-m 2. Alueen eteläreunalle on osoitettu rakennettavaksi aita. Rakennuksen kerrosluku poikkeaa asemakaavasta (poikkeuslupa 1987), muuten alue on asemakaavan mukainen. Poikkeuslupaa ei ole kuitenkaan otettu huomioon aikaisemmin tehtyä asemakaavamuutosta nro laadittaessa. Vantaan arkkitehtuuristrategia Vantaan arkkitehtuuristrategian mukaan uuden rakentamisen tulee vahvistaa vantaalaista identiteettiä, olla laadukasta ja edistää viihtyisän kaupunkiympäristön syntymistä. Hanke on arkkitehtuuristrategian mukainen. Rakennusjärjestys Vantaan kaupungin rakennusjärjestys on ollut voimassa lähtien. Tonttijako- ja rekisteri Kaavamuutos alue on tonttina, katuna ja tilana kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Alueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset.

11 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 10/24 Rakennuskiellot Kiinteistön :419 alueella on rakennuskielto MRL 81 2 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Muutoin alueella ei ole rakennuskieltoa. Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat, jotka ovat tulleet voimaan tai ovat suunnitteilla Poikkeuslupa (YM ) Ympäristöministeriö on myöntänyt poikkeusluvan rakennuksen laajennukselle siten, että tontille saa rakentaa asemakaavasta poiketen III-kerroksisen enintään 10 metriä korkean rakennuksen. Tikkurilan kehityskuva Raportissa Tikkurilantien eteläpuoli on arvotettu kehityskelpoiseksi ympäristöksi ja pohjoispuoli kehitettäväksi ympäristöksi. Henkelin saippuatehtaan alue oli merkitty korjattavaksi ympäristöksi, mutta raportin laatimisen jälkeen ko. alue on kokenut muodonmuutoksen asuinalueeksi. Tikkurilantie on esitetty kehitettäväksi tiemaisemaksi. Vantaa moderni rakennuskulttuuri Inventointiraportin mukaan Lasimyynti Juvonen Oy:n vuonna 1978 rakennettu liikerakennus on arvioitu luokkaan B kuuluvaksi. (Vantaan kaupunki, Amanda Eskola: Vantaa moderni rakennuskulttuuri , Inventointiraportti, 2002) K2 Vantaa 2005, selvitys kaupunkibulevardin ideoimisesta Tikkurilantielle Tikkurilantien reunaa tiivistetään rakentamalla niin, että siitä muodostuu elävä Tikkurilan keskustan ja lentoaseman seudun yhdistävä kaupunkibulevardi. Bulevardia pitkin sukkuloisi raitiovaunuliikenne Tikkurilasta Aviapolikseen. (Arkkitehtitoimisto Kai Wartiainen, 2002). 4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kiinteistö Oy Tikkurilantie 68 (Lasimyynti Juvonen Oy) haki kaavamuutosta kesäkuussa Hakija ehdotti, että nykyistä liikerakennusta laajennettaisiin itään päin Sarakujan katualueelle. Laajennusosaan on tarkoitus rakentaa n. 700 krs-m 2 liikeja toimistotiloja. Vantaan kaupunki on käynyt vuosien aikana neuvotteluja kaavaratkaisusta ja maakaupoista hakijan kanssa. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavamuutoksen hakija, kunnan jäsenet, alueen maanomistajat ja maanvuokraajat, viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset, kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukas- ym. yhdistykset sekä ne, jotka katsovat olevansa osallisia.

12 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 11/24 Kaupungin toimialat ja asiantuntijaviranomaiset: Maankäytön ja ympäristön toimiala (kaupunkisuunnittelu, yrityspalvelut, kuntatekniikan keskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus). Valtion viranomaiset: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Muut viranomaiset ja yhteisöt: HSY, HSL, tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, Vantaan Energia Oy, Vantaan ympäristöyhdistys ry jne Vireilletulo ja osallistuminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Vireille tulosta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa Mielipiteitä saatiin 9 kpl. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Hakijan tavoitteena on laajentaa nykyistä toimintaa sekä saada lisää muille yrityksille vuokrattavia tiloja. Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Arvi Ilonen on laatinut alustavat suunnitelmat Lasimyynti Juvonen Oy:n olemassa olevan toimitilan laajentamisesta. Alustavan suunnitelman asemapiirros, Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Arvi Ilonen Vantaan kaupungin tavoitteena on ohjata kaavamuutoksella paremman ja laadukkaamman ympäristön rakentamiseen ja taata riittävät autopaikkojen määrät. Tontin ainut liittymä on Kaislatien puolelta, mikä vähentää liikennettä Kaislatien kautta Sarakujalle. Tontin kohdalla Sarakuja on jalankululle ja pyöräilylle varattua katua. Muina tavoitteina on alueen kaupunkikuvan kohentuminen sekä työpaikkojen ja palvelujen lisääminen. K2-vision toteutumista edistetään lisäämällä liiketiloja Tikkurilantien varteen. Mielipiteissä käy ilmi osallisten tavoitteita.

13 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 12/ Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen YTV huomautti Tikkurilantien kevyen liikenteen alikulun tarpeellisuudesta ja muistutti, että hyvät kevyen liikenteen väylät on taattava. Vantaan kaupungin liikennesuunnittelu huomautti, että tontin autopaikat eivät tule riittämään. Vantaan Energia Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan maakaapelin sijainti. Kaukolämpöverkosta ei ole huomautettavaa. As Oy Sarakuja 2 (sekä Toivonen, Mirjami ja Reijo) vastustaa asemakaavamuutosta ja huomautti mm., että - kaavamuutosalue on roskainen, alueen toiminnot tuottavat meteliä ja rakennus on huonossa maalissa, - kiinteistön vuokralaisten toiminta ja kiinteistön huolto aiheuttaa meluhaittoja, - kiinteistön laajennus ja samalla vuokralaisten lisääminen aiheuttaa liikenne ja pysäköinti ongelmia Sarakujan puolelle. Asiakkaat pysäköivät Sarakuja 2:n kohdalle tukkien pääsyn tontille, - asiakkaiden liikennöinti haittaa myös Sarakujan kevyttä liikennettä. - Minne johdetaan moottoripyörien, autojen ja asuntovaunujen pesuvedet? Mauri Isorinne muistuttaa, että olemassa olevan kiinteistön julkisivut tulisi modernisoida samanlaiseksi kun uuden tulevan laajennuksen julkisivut, jolloin vältyttäisiin "tilkkutäkki"-efektiltä. Leea Antila on huolissaan Kaislatien turvallisuudesta sen lisääntyvän liikenteen ja siellä ajavien autojen suurista nopeuksista. Kuulemisvaiheen mielipiteet on otettu huomioon kaavaa laadittaessa seuraavasti: - Sarakuja on merkitty Tikkurilantieltä noin 20 metrin matkalta jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi, joten kevyt liikenne pääsee vaivatta Viertolanrannasta Sarakujan kautta Tikkurilantielle, jolla on jalkakäytävät molemmin puolin tietä. Tikkurilantiellä kulkee myös julkinen liikenne. - Autopaikkamäärät on mitoitettu nykyvaatimusten mukaisesti. Kaavamuutoksessa on annettu mahdollisuus rakentaa autopaikkoja myös maan alle. - Maakaapelit sijoittuvat kaavan mukaiselle katualueelle. - Jätesäiliöt sijoitetaan jätesuojiin. - Naapuritontteihin rajautuvilla tontin osilla tulee olla vähintään 1,7 m korkea aita, joka tulee olla arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan korkealuokkainen ja moderni. - KOy Tikkurilantie 68:lle (Lasiliike Juvonen) on osoitettu tonttiliittymä vain Kaislatieltä. Sarakuja 2:n tonttiliittymä on edelleen sallittu Sarakujalle. Työpaikkojen lisäys ei näin kasvata Sarakujan liikennemäärää. - Räystäslinjan yläpuolelle tulevat tekniset tilat ja laitteet tulee sovittaa rakennuksen arkkitehtuuriin. - Asemakaavamuutoksessa kiinnitetään huomiota mainoslaitteiden esteettiseen sijoittumiseen julkisivussa.

14 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 13/24 Nähtävilläolo Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä , minä aikana ei jätetty muistutuksia. Lausuntoja pyydettiin 4 kpl ja saatiin 3 kpl. Lausunnot eivät annan aihetta toimenpiteisiin. 4.6 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunkisuunnittelulautakunta Ehdotus asetettiin nähtäville ja pyydettiin lausunnot. Kaupunginhallitus Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Kaavamuutoksella saadaan jatkettua Tikkurilantien varressa olevaa rakennusta, joka toimii samalla liikenteen melumuurina asuinalueelle päin. Samalla järjestetään lisää työpaikkoja.

15 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 14/ Mitoitus Kaavamuutoksen rakennusoikeus on k-m 2. Rakennukset saa rakentaa kolmekerroksisiksi. Autopaikkojen vähimmäismäärät ovat liiketiloille 1 ap/35 k-m 2, toimistotilat 1 ap/50 k-m 2 ja teollisuus- ja varastotilat 1 ap/120 k-m 2. Polkupyöräpaikkoja on varattava vähintään 1 pp/100 k-m Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Katualueet 5.4 Kaavan vaikutukset Kaavamuutoksessa on arkkitehtuuria koskevia määräyksiä, joissa määrätään esim., että rakennusten, rakennelmien ja aitojen tulee olla korkealuokkaisia ja moderneja sekä määritellään teknisten laitteiden ja mainoslaitteiden sijainnista. Myös naapureita rajaavalle aidalle on laatumääräyksiä. Kaavamuutosalue on toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY). Alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja ja 800 k-m 2 rakennusoikeudesta saa käyttää ympäristöä häiritsemättömiä teollisuus- ja varastotiloja varten. Teknisiä tiloja ei lasketa rakennusoikeuteen, eivätkä ne näin mitoita autopaikkoja. Ulkovarastointi on alueella kielletty, ja myös jätesäiliöt tulee sijoittaa jätesuojiin. Autopaikkoja saa sijoittaa maan alle. Uudisrakennuksen tulee sijoittua Tikkurilantien ja Kaislatien reunaan rajaamaan katutilaa. Toimistojen ja työhuoneiden tulee olla ääneneristävyydeltään 30 db tieliikennemelua vastaan. Korttelin rajalla Sarakujan ja Tikkurilantien reunassa on liittymäkielto. Tontin eteläreunaan on merkitty istutettava alueenosa, ja tontin rajalle on rakennettava vähintään 1,7 metriä korkea aita. Sarakuja on jalankululle ja pyöräilylle varattua aluetta, jonka eteläosassa noin 20 metrin matkalta on myös tonteille ajo sallittu Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavamuutosta laadittaessa on tarkasteltu MRA 1 :n mukaisia vaikutuksia. Arvioinnissa on kuvattu muutos nykytilan, voimassa olevan asemakaavan ja kaavamuutoksessa suunnitellun tilanteen välillä. Arvioinnissa on myös tarkasteltu valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden (VAT) toteutumista. Kaupunkikuva Nykytilanteessa alueen kaupunkikuva on keskeneräinen. Tontilla sijaitsee vuonna 1978 rakennettu ja 1987 laajennettu, kaksi-kolmikerroksinen toimitilarakennus. Sarakujan katualue on tontin kohdalta hoitamatonta pusikkoa. Voimassa olevassa kaavassa alueella olisi kaksikerroksinen liike-, toimisto- tai teollisuusrakennus. Pysäköinti on maantasopysäköintiä.

16 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 15/24 Kaavamuutoksen toteuduttua alueelle tulee liike-, toimisto sekä ympäristöä häiritsemättömiä teollisuus- ja varastotiloja. Tikkurilantien alitse suunniteltu ramppivaraus poistuu, koska korttelialue laajenee nykyisen Sarakujan puolelle. Osa pysäköintipaikoista on maan alla. Rakennuksen julkisivut ja pihapiiri siistiytyvät. Sarakuja rakennetaan valmiiksi kaavamuutoksen hyväksymisen jälkeen. Kaupunkikuvan kehittyminen on VAT:n mukainen. Palvelut, työpaikat Nykytilanteessa rakennuksessa toimii noin 19 yritystä, joissa on yhteensä noin 50 työntekijää. Voimassa olevassa kaavan mukaan alueella voi olla teollisuuden sekä toimisto- ja liikealojen työpaikkoja. Kaavamuutoksen toteuduttua etenkin toimisto- ja liikealojen työpaikkojen ja palvelujen määrä alueella lisääntyy. Teollisuustiloja ei voi rakentaa lisää. Tältä osin kaavamuutos tukee K2-bulevardin syntymistä. Palvelujen kehitys kaava-alueella on VAT:n mukainen. Rakennettu kulttuuriympäristö Nykytilanteessa tontin rakennus on Vantaan moderni rakennuskulttuuri inventointiraportissa arvotettu paikalliseksi B-luokan kohteeksi. Voimassa olevassa kaavassa ei ole esitetty rakennuksille tai ympäristölle erityisiä kulttuuriarvoja. Kaavamuutoksen toteuduttua nykyinen toimitilarakennus voidaan jopa kokonaan korvata uudella rakennuksella. Jos rakennus puretaan, se tulee ensin dokumentoida esimerkiksi valokuvaten. Koska inventoinnissa arvotettu rakennus ei ole valtakunnallisesti merkittävä kohde, ei sitä ole tarpeen pitää suunnittelun lähtökohtana (VAT). Liikenne Nykytilanteessa alueen katuverkko on rakennettu. Voimassa olevassa kaavassa on varauduttu rakennetun tilanteen lisäksi kevyen liikenteen yhteyteen myös Tikkurilantien alitse Sarakujalta Koiruohontielle. Pysäköinti järjestetään tontilla. KOy Tikkurilantie 68 voi liittyä katuverkkoon sekä Kaislatien että Sarakujan puolelta. Kaavamuutoksessa poistuu Sarakujan päästä levennys, joka oli tarkoitettu Tikkurilantien alikulkua varten, koska tämä tilavaraus ei täytä nykyisiä alikulun mitoitusperiaatteita. Sarakujan leveys tontin kohdalla on 5 m ja se on jalankululle ja pyöräilylle varattua katua, jolla osalla on myös tonteille ajo sallittu. Pysäköinti on mahdollista järjestää sekä maan päälle että alle. Liikenneratkaisujen kehittyminen on VAT:n mukainen.

17 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 16/24 Tekninen huolto Nykytilanteessa alueen kunnallistekniikka on rakennettu voimassa olevassa kaavassa esitetyn maankäytön mukaisesti. Se on selostettu kohdassa Rakennettu ympäristö /Tekninen huolto. Kaavamuutos ei tuo muutoksia kunnallistekniikan tarpeisiin. Sosiaalinen ympäristö Kaavamuutos mahdollistaa nykytilanteeseen verrattuna korkeatasoisemman ympäristön rakentamisen, joka edistää sosiaalista eheyttä ja turvallisuutta seuraavasti: - Alueesta syntyy kauniimpi ja viihtyisämpi kokonaisuus, jossa on hyvä elää. Katutilaan syntyy mahdollisesti uuria liiketiloja ja samalla kaupunkielämää. - Liikenneratkaisut luovat turvallisuuden tunnetta. - Alue voi tukeutua joukkoliikenteeseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisemakuva paranee vesakkoisen Sarakujan katualueen levennyksen rakentuessa ja siistiytyessä. Toisaalta kasvilajien määrä niukkenee. 5.5 Ympäristön häiriötekijät 5.7 Nimistö Tikkurilantien liikenne melu aiheuttaa meluhaittaa. Vuonna 2005 mallinnetun tilanteen mukaan db ja ennusteen 2030 mukaan db. Kaavassa on toimistotiloille ja muille vastaaville työhuoneille annettu ääneneristävyys vaatimus L 30 db. Jalankululle ja pyöräilylle varattu katualueen osa on saman niminen kuin katualuekin, Sarakuja. 6 Asemakaavan toteutus 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Vedenjakelu Asemakaava-aluetta palveleva vedenjakeluverkko on rakennettu. Verkoston kuvaus ja painetasot on selostettu kohdassa Jätevesiviemäröinti Asemakaava-aluetta palveleva jätevesiviemäriverkko on rakennettu (ks. kohta 3.1.3). Hulevesiviemäröinti Asemakaava-aluetta palveleva hulevesiviemäriverkko on rakennettu (ks. kohta 3.1.3). Sarakujan osalta hulevesiviemäriverkkoa täydennetään hieman. Hanke voidaan toteuttaa asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi.

18 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 17/24 7 Kaavamuutostyöhön osallistuneet Aluearkkitehti Elli Maalismaa Asemakaavasuunnittelija Merja Häsänen Kaavoitusteknikko Anna-Liisa Vanhala Maisema-arkkitehti Marika Bremer Suunnitteluavustaja Sari Vesanen Liikennesuunnittelija Jarmo Pajunen Liikennesuunnittelija Jaana Virtanen Teknisen huollon insinööri Keijo Ikonen Ympäristöinsinööri Krister Höglund Maankäyttöinsinööri Teemu Jääskeläinen Lupa-arkkitehti Päivi Teerikangas Rakennustutkija Jaana Moberg Geotekniikan insinööri Matti Holtari Tilaajan konsultti Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Arvi Ilonen Vantaalla , tarkistettu. Elli Maalismaa Aluearkkitehti Merja Häsänen Arkkitehti Anna-Liisa Vanhala Kaavoitusteknikko

19 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 18/24

20 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 19/24

21 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 20/24

22 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 21/24

23 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 22/24

24 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 23/24

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5.

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5. 2.12.2010 Asemakaavaa tarkistetaan Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5. Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002106, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8 Koisoniitty Asemakaavan muutos nro 002193 osoitteessa Koisotie 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218 1 Perus- ja tunnistetiedot Metsotorni Kaupunginosa 83, Metsola Asemakaavan muutos: Osa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 28.9.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002141, TONTTIJAKO JA TONTTIJAONMUUTOS, VIERTOLA Osa korttelia 63124

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro , jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro Uusitie 15 ja 12 b

Asemakaavamuutos nro , jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro Uusitie 15 ja 12 b Asemakaavamuutos nro 002211, jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro 001536 Uusitie 15 ja 12 b Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.12.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.3.2017 MARMORIKUJA 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002208 Tontin omistaja hakee asemakaavan muutosta osoitteessa Marmorikuja 6. Asemakaavaa on esitetty muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194.

Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194. Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 4.11.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001999, VEROMIES, KORTTELI 52104 JA OSA KORTTELIA 520105 KAAVAMUUTOSALUE Kaavamuutosalue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.5.2016 MISTELINSIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002047 Kaavamuutosalue sijaitsee Ruskeasannan kaupunginosassa ja on osa Tulppaanipuisto-nimistä lähivirkistysaluetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.5.2017 SÄHKÖTIE 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002344 Kaavamuutosalue sijaitsee Tammiston kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu kortteli 50001/13 sekä katualuetta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002348 Kaavamuutosalue sijaitsee Petikossa Petikontien ja Klinkkerikaaren rajaamassa korttelissa

Lisätiedot

HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA "Hiekkaharjun Aurinkokello" 26.11.2008

HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA Hiekkaharjun Aurinkokello 26.11.2008 HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA "Hiekkaharjun Aurinkokello" 26.11.2008 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002046, Simonkylä maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Viertolaan, Talvikkitien ja Hernetien risteykseenas Oy Pajunotkon tontille rakennetaan asuinkerrostalo.

Viertolaan, Talvikkitien ja Hernetien risteykseenas Oy Pajunotkon tontille rakennetaan asuinkerrostalo. Viertolaan, Talvikkitien ja Hernetien risteykseenas Oy Pajunotkon tontille rakennetaan asuinkerrostalo. Asemakaavan muutos nro 002174 osoitteessa Talvikkitie 38. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Hernetie 1, asemakaavan muutos nro

Hernetie 1, asemakaavan muutos nro Hernetie 1, asemakaavan muutos nro 002256 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.12.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi

Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi 16.9.2009 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002079, Pakkalanrinteen kaavamuutos maankäyttö- ja

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Tammiston irtaimistovarastopalvelut

Tammiston irtaimistovarastopalvelut Tammiston irtaimistovarastopalvelut Asemakaavamuutos nro 002215 osoitteessa Sähkötie 12 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 1.10.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.10.2017 KATRIINANTIE 3 (Nykyinen osoite on POHJOIS-VIINIKKALAN TIE 19) ASEMAKAAVA NRO 412000 Kaavamuutosalue sijaitsee Viinikkalan kaupunginosassa Suokalliontien

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.2.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002109 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 81, Korso Asemakaavan muutos: Korttelin 81384 tontti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 SPINELLIKUJAN PYSÄKÖINTILAITOS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002351 Kaavamuutosalue sijaitsee 23. Kivistön kaupunginosassa osoitteessa Spinellikuja 2 (tontti 23-183-2).

Lisätiedot

Niittyvillankuja 2. Asemakaavamuutos nro 002240

Niittyvillankuja 2. Asemakaavamuutos nro 002240 Niittyvillankuja 2 Asemakaavamuutos nro 002240 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 1.4.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 15.6.2016 UNIKKOTIE 11 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002312 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, Tikkuraitin varrella. Suunniteltavana alueena on Unikkotie 11:n

Lisätiedot

Taukopuiston asemakaavan muutos

Taukopuiston asemakaavan muutos Taukopuiston asemakaavan muutos nro 002164 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.4.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001994 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta ovat hakeneet Vantaan kaupungin

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro 002047 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 20.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro

Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro 002191. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ii, 6.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Kielotien senioriasuminen. Asemakaavan muutos nro Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Itä Länsi 40 Pohjoinen 20

Kielotien senioriasuminen. Asemakaavan muutos nro Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Itä Länsi 40 Pohjoinen 20 100 80 60 Itä Länsi 40 Pohjoinen 20 0 1. nelj. 2. nelj. 3. nelj. 4. nelj. Kielotien senioriasuminen Asemakaavan muutos nro 002142 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 18.3.2013 Arvoisa vastaanottaja,

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.5.2017 NIITTYTIE 25 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002331 Niittytie 25:n kaavamuutosalue sijaitsee Koivuhaan teollisuusalueella, osoitteessa Niittytie 25. Kiinteistö on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Selostusta on tarkistettu

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Selostusta on tarkistettu Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.8.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002038. Selostusta on tarkistettu 30.11.2009 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Kaupunkisuunnittelu Mikko Järvi 25 Myllymäki Korttelit 25063 ja 25070 sekä Vehkalantien katualuetta Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Asemakaavan kumoamisen selostus, joka koskee 25.11.2013

Lisätiedot

Orvokkirinne 4. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Orvokkirinne 4

Orvokkirinne 4. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Orvokkirinne 4 Orvokkirinne 4 Asemakaavan muutos nro 002224 osoitteessa Orvokkirinne 4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 7.2.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 1.10.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Asia:

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 2.7.2012 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002179, Viertola Osa korttelia 63191. Suunnittelualue sijaitsee Viertolan

Lisätiedot

KAUPUNGINTALO LAAJENEE

KAUPUNGINTALO LAAJENEE KAUPUNGINTALO LAAJENEE 10.6.2009 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002068, Kaupungintalon laajennus, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tämä asiakirja löytyy

Lisätiedot

Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos. Työ nro 002153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014

Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos. Työ nro 002153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014 Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos Työ nro 002153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014 Uusi kuuleminen, kuultu 1. kerran 15.2.2012 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Autopaikkatontin laajennus Kivikirveenkujalla TKa 3.7.2012 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002170 / II 1.

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan 1 Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.11.2011 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002128 Rekola 73. kaupunginosa ja Matari 80. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2010 päivättyä, 23.8.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002053. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 17.4.2008 Kaavamuutoksen hakija Vantaan seurakuntayhtymä on 4.12.2007

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Onvest Oy. Kaupunginosa 68 Koivuhaka. Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Onvest Oy. Kaupunginosa 68 Koivuhaka. Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos 002215, 10.03.2014 1/27 Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kaupunginosa 68 Koivuhaka Onvest Oy Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Sähkötie 1, asemakaavan muutos

Sähkötie 1, asemakaavan muutos Sähkötie 1, asemakaavan muutos Työ nro 002255 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.3.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Työ nro 002247 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 13.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot