Tikkurilantie Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikkurilantie 68. 63 Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu"

Transkriptio

1 Vantaa Kaupunkisuunnittelu 63 Viertola Tikkurilantie 68 Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

2 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 1/24 1 Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos Kaupunginosa 63 Viertola Osa korttelia ja katualuetta. Tonttijako Osa korttelia Tonttijaon muutos Osa korttelia Vireille tulo Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Viertolassa Kaislatien ja Sarakujan välissä Tikkurilantien eteläpuolella. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kiinteistö Oy Tikkurilantie 68 (Lasimyynti Juvonen Oy) on hakenut kaavamuutosta kesäkuussa Nykyistä tonttia laajennetaan liikerakennuksen laajentamisen takia itään päin Sarakujan katualueelle. Laajennusosaan on tarkoitus rakentaa n. 700 krs-m 2 liike- ja toimistotiloja.

3 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 2/ Selostuksen sisällysluettelo 1 Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaavan muutos 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo ja osallistuminen 4.4 Asemakaavan tavoitteet 4.5 Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen 4.6 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 5 Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Katualueet 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 5.5 Ympäristön häiriötekijät 5.7 Nimistö 6 Asemakaavan toteutus 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 7. Kaavamuutostyöhön osallistuneet 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavan seurantalomakkeet 2. Asemakaavanmuutos 1:2000 / Asemakaavamerkinnät ja määräykset 3. Vesihuollon ja sadevesiviemäröinnin yleissuunnitelma

4 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 3/ Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Poikkeuslupa nro (YM ). Tikkurilan kehityskuva, Kaupunkisuunnittelulautakunta Vantaan arkkitehtuuristrategia, 2005, A7:2005, Kaupsu 9/2005. Vantaan moderni rakennuskulttuuri , Amanda Eskola, Inventointiraportti, Vantaan kaupunki 2002, C15:2002, VMK 12, KSY 9/2002. Kulttuurimaisemaselvitys, Laura Muukka, Anne Mäkynen , Kaupunkisuunnittelu C7:2005; Kaupsu 4/2005 K2 Vantaa 2005, selvitys kaupunkibulevardin ideoimisesta Tikkurilantielle (Arkkitehtitoimisto Kai Wartiainen, 2002) 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kiinteistö Oy Tikkurilantie 68 (Lasimyynti Juvonen Oy) on hakenut asemakaavan muutosta kesäkuussa Työ otettiin kaupunkisuunnittelun työohjelmaan syksyllä Kaavamuutosta koskeva kuuleminen tehtiin lähetetyllä kirjeellä. Vastaukseksi saatiin 9 mielipidettä. 2.2 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos on valtakunnallisten maankäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja yleiskaavan mukainen. Kaava-alue käsittää korttelin tontin 1, tilan ja Sarakujan katualuetta. Asemakaavamuutoksella muodostetaan tontti nro 10. Tontti osoitetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY), jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä ympäristöä häiritsemättömiä teollisuus- ja varastotiloja. Rakennusoikeudesta enintään 800 k-m 2 saa käyttää ympäristöä häiritsemättömiä teollisuus- ja varastotiloja varten, mikä on 935 k-m 2 vähemmän kuin voimassa olevassa kaavassa. Toisaalta toimistotiloja saa rakentaa vastaavasti 935 k-m 2 enemmän. Alueen kokonaisrakennusoikeus 2990 k-m 2 ei muutu, vaikka korttelialueen pinta-ala kasvaa. Rakennusten kerrosten lukumäärä kasvaa voimassa olevaan kaavaan verrattuna II:sta III:een. Korttelialueella sallitaan maanalaisten tilojen rakentaminen. Asuintontteja vastaan tulee rakentaa aita ja istuttaa puita ja pensaita. Kaavamuutosalueen liittymä on Kaislatieltä, muilta osin korttelialueelle on liittymäkielto. Kaavamuutosalueella Sarakuja on jalankululle ja pyöräilylle varattua aluetta, jonka eteläosassa noin 20 metrin matkalta on myös tonteille ajo sallittu. 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Hankkeen toteutetaan kaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi.

5 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 4/24 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavamuutosalueen lähiympäristö koostuu pääasiassa eri-ikäisistä asuinrakennuksista. Tikkurilantien varrella on myös liikerakennuksia sekä mm. Viertolan koulu. Lasiliike Juvonen sijaitsee Kaislatien ja Tikkurilantien kulmauksessa asuinpientalojen alueen reunassa. Kaislatien länsipuolella on vasta rakennettu asuinkerrostalojen alue.

6 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 5/ Luonnonympäristö Maa- ja kallioperä Alue sijaitsee paksulla pehmeiköllä. Ylimpänä luonnonmaakerroksena rakennettujen täyttömaakerrosten alla on noin yhden metrin paksuinen saven kuivakuorikerros. Tämän alapuolella on noin 13 metrin paksuinen, kuormitettaessa voimakkaasti kokoonpuristuva savikerros. Saven alapuolella maakerrokset vaihettuvat siltin ja hiekan kautta moreeniksi. Kalliopinnan syvyyttä ei ole tutkittu. Pohjaveden painetaso on noin +10, ,0 eli noin 2,5-3,0 metrin syvyydellä maanpinnasta. Saven kuivakuorikerroksessa esiintyy ajoittain orsivettä. Rakennukset perustetaan paaluilla kovaan pohjaan paalupituuden ollessa noin metriä. Pihojen ja putkijohtojen perustaminen saattaa edellyttää pohjanvahvistustoimenpiteitä Rakennettu ympäristö Kaupunkikuva Tikkurilantien varsi Kylmäojan ja Talvikkitien välillä on asuntovaltaista ja pääosin kaksikerroksista rakentamista lukuun ottamatta entisen saippuatehtaan paikalle rakentuvaa asuinkerrostalojen aluetta, jonka rakennukset ovat Tikkurilantien varrella kuusikerroksisia ja joen varressa kaksikerroksisia. Kylmäojan varsi ja Keravanjoen varsi ovat laajempia puistoalueita, kun taas asuinalueen keskiosissa puistot ovat hyvin pieniä. Suunnittelualueen rakennuksen julkisivussa on erisävyisiä beigejä pintoja ja pihaa käytetään varastointiin, eikä se täten nykyisellään kohenna Tikkurilantien kaupunkikuvaa. Kaavan laatimisen aikaan julkisivuja on ryhdytty korjaamaan.

7 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 6/24 Kaupunkirakenne Palvelut Lähimmät kaupalliset ja julkiset palvelut ovat Tikkurilassa. Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee Jokirannan ja Viertolan koulut. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava-alueelle sijoittuu Lasiliike Juvosen lisäksi 18 muun yrityksen työpaikat. Virkistys Keravanjoen varressa on paikallinen, kaupunginosia yhdistävä ulkoilureitti sekä puistoja. Liikenne Kaavamuutosalueelta on hyvät yhteydet Kaislatien kautta Tikkurilantielle ja edelleen Tikkurilaan, Kehä III:lle ja Tuusulanväylälle. Tikkurilantie on juuri parannettu, sen molemmille laidoille on rakennettu jalankulku- ja polkupyörätiet, kadun ylitykseen keskikorokkeelliset suojatiet ja Kaislatien liittymään liikennevalot. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Lasimyynti Juvonen Oy:n vuonna 1978 rakennettu liikerakennus on arvotettu Vantaan moderni rakennuskulttuuri inventointiraportissa luokkaan B kuuluvaksi. Liikerakennusta on laajennettu "B-kohteissa on usein jokin erittelemätön arvo, joka nostaa ne asianomaisen aikakauden massan yläpuolelle". Tämän kaavamuutoksen valmistelun aikana metallipintaisia julkisivumateriaaleja on jo ryhdytty uusimaan. Tikkurilantie on osa Suurta Rantatietä eli Kuninkaantietä, joka on johtanut Turusta Viipuriin 1300-luvulta lähtien.

8 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 7/24 Vesihuolto Maanomistus Vedenjakelu Kaava-aluetta palveleva vedenjakeluverkko on rakennettu ja se kuuluu Tikkurilan painepiiriin, jonka yläsäiliö (tilavuus 6700 m³, HW = ja NW = ) sijaitsee Simonkylässä. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta. Painetasot ovat: alin ja ylin mvp (merenpinnasta). Jätevesiviemäröinti Jätevesiviemäriverkko on myös rakennettu. Jätevedet johdetaan Helsinkiin Suutarilan jätevesipumppaamolle ja sieltä Helsingin verkostossa Viikinmäen keskuspuhdistamolle. Hulevesiviemäröinti Kaava-alueen hulevedet johdetaan rakennetuissa putkiviemäreissä Keravanjokeen Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Tikkurilantien liikennemelu on vuoden 2030 ennusteen mukaan db. Kaava-alueen omistaa Kiinteistö Oy Kuriiritie 68, Lasimyynti Juvonen Oy ja Vantaan kaupunki. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet Valtioneuvoston päättämien (tarkistettu ) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteena on mm., että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olevasta yhdyskuntarakenteesta. Jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten on varattava riittävät alueet ja edistettävä niiden jatkuvuutta. Tavoitteiden mukaisuus on selvitetty tarkemmin kohdassa 5.2. Hanke on näiden tavoitteiden mukainen.

9 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 8/24 Maakuntakaava Maakuntakaavassa (YM ) alue on taajamatoimintojen aluetta ja kehäkaupungin kehittämisvyöhykettä. Tikkurilantie on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä tie. Hanke on maakuntakaavan mukainen. Yleiskaava Yleiskaavassa (Kv ) alue on matalaa ja tiivistä asuntoaluetta (A2), jonne saa rakentaa ensisijaisesti pienkerrostaloja ja kytkettyjä pientaloja. Alueelle voidaan sallia asuinympäristöön soveltuvia työtiloja. Hanke on yleiskaavan mukainen.

10 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 9/24 Asemakaava Alueella on voimassa asemakaava nro (YM ). Voimassa oleva asemakaavassa alue on liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten korttelialuetta (KT-2) ja katualuetta. Rakennusoikeudesta (2 990 k-m 2 ) saa teollisuus- ja varastotiloiksi käyttää k-m 2 ja toimisto- ja liiketiloiksi k-m 2. Rakennusoikeudesta on käytetty 2487 k-m 2 (Vampatti), josta on arvioitu teollisuus- ja varastotiloiksi käytetyn 795 k-m 2, liiketiloiksi (I kerroksessa) 677 k-m 2, toimistotiloiksi (II ja III kerroksessa) k-m 2. Rakennusoikeutta on käyttämättä 552 k-m 2. Alueen eteläreunalle on osoitettu rakennettavaksi aita. Rakennuksen kerrosluku poikkeaa asemakaavasta (poikkeuslupa 1987), muuten alue on asemakaavan mukainen. Poikkeuslupaa ei ole kuitenkaan otettu huomioon aikaisemmin tehtyä asemakaavamuutosta nro laadittaessa. Vantaan arkkitehtuuristrategia Vantaan arkkitehtuuristrategian mukaan uuden rakentamisen tulee vahvistaa vantaalaista identiteettiä, olla laadukasta ja edistää viihtyisän kaupunkiympäristön syntymistä. Hanke on arkkitehtuuristrategian mukainen. Rakennusjärjestys Vantaan kaupungin rakennusjärjestys on ollut voimassa lähtien. Tonttijako- ja rekisteri Kaavamuutos alue on tonttina, katuna ja tilana kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Alueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset.

11 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 10/24 Rakennuskiellot Kiinteistön :419 alueella on rakennuskielto MRL 81 2 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Muutoin alueella ei ole rakennuskieltoa. Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat, jotka ovat tulleet voimaan tai ovat suunnitteilla Poikkeuslupa (YM ) Ympäristöministeriö on myöntänyt poikkeusluvan rakennuksen laajennukselle siten, että tontille saa rakentaa asemakaavasta poiketen III-kerroksisen enintään 10 metriä korkean rakennuksen. Tikkurilan kehityskuva Raportissa Tikkurilantien eteläpuoli on arvotettu kehityskelpoiseksi ympäristöksi ja pohjoispuoli kehitettäväksi ympäristöksi. Henkelin saippuatehtaan alue oli merkitty korjattavaksi ympäristöksi, mutta raportin laatimisen jälkeen ko. alue on kokenut muodonmuutoksen asuinalueeksi. Tikkurilantie on esitetty kehitettäväksi tiemaisemaksi. Vantaa moderni rakennuskulttuuri Inventointiraportin mukaan Lasimyynti Juvonen Oy:n vuonna 1978 rakennettu liikerakennus on arvioitu luokkaan B kuuluvaksi. (Vantaan kaupunki, Amanda Eskola: Vantaa moderni rakennuskulttuuri , Inventointiraportti, 2002) K2 Vantaa 2005, selvitys kaupunkibulevardin ideoimisesta Tikkurilantielle Tikkurilantien reunaa tiivistetään rakentamalla niin, että siitä muodostuu elävä Tikkurilan keskustan ja lentoaseman seudun yhdistävä kaupunkibulevardi. Bulevardia pitkin sukkuloisi raitiovaunuliikenne Tikkurilasta Aviapolikseen. (Arkkitehtitoimisto Kai Wartiainen, 2002). 4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kiinteistö Oy Tikkurilantie 68 (Lasimyynti Juvonen Oy) haki kaavamuutosta kesäkuussa Hakija ehdotti, että nykyistä liikerakennusta laajennettaisiin itään päin Sarakujan katualueelle. Laajennusosaan on tarkoitus rakentaa n. 700 krs-m 2 liikeja toimistotiloja. Vantaan kaupunki on käynyt vuosien aikana neuvotteluja kaavaratkaisusta ja maakaupoista hakijan kanssa. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavamuutoksen hakija, kunnan jäsenet, alueen maanomistajat ja maanvuokraajat, viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset, kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukas- ym. yhdistykset sekä ne, jotka katsovat olevansa osallisia.

12 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 11/24 Kaupungin toimialat ja asiantuntijaviranomaiset: Maankäytön ja ympäristön toimiala (kaupunkisuunnittelu, yrityspalvelut, kuntatekniikan keskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus). Valtion viranomaiset: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Muut viranomaiset ja yhteisöt: HSY, HSL, tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, Vantaan Energia Oy, Vantaan ympäristöyhdistys ry jne Vireilletulo ja osallistuminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Vireille tulosta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa Mielipiteitä saatiin 9 kpl. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Hakijan tavoitteena on laajentaa nykyistä toimintaa sekä saada lisää muille yrityksille vuokrattavia tiloja. Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Arvi Ilonen on laatinut alustavat suunnitelmat Lasimyynti Juvonen Oy:n olemassa olevan toimitilan laajentamisesta. Alustavan suunnitelman asemapiirros, Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Arvi Ilonen Vantaan kaupungin tavoitteena on ohjata kaavamuutoksella paremman ja laadukkaamman ympäristön rakentamiseen ja taata riittävät autopaikkojen määrät. Tontin ainut liittymä on Kaislatien puolelta, mikä vähentää liikennettä Kaislatien kautta Sarakujalle. Tontin kohdalla Sarakuja on jalankululle ja pyöräilylle varattua katua. Muina tavoitteina on alueen kaupunkikuvan kohentuminen sekä työpaikkojen ja palvelujen lisääminen. K2-vision toteutumista edistetään lisäämällä liiketiloja Tikkurilantien varteen. Mielipiteissä käy ilmi osallisten tavoitteita.

13 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 12/ Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen YTV huomautti Tikkurilantien kevyen liikenteen alikulun tarpeellisuudesta ja muistutti, että hyvät kevyen liikenteen väylät on taattava. Vantaan kaupungin liikennesuunnittelu huomautti, että tontin autopaikat eivät tule riittämään. Vantaan Energia Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan maakaapelin sijainti. Kaukolämpöverkosta ei ole huomautettavaa. As Oy Sarakuja 2 (sekä Toivonen, Mirjami ja Reijo) vastustaa asemakaavamuutosta ja huomautti mm., että - kaavamuutosalue on roskainen, alueen toiminnot tuottavat meteliä ja rakennus on huonossa maalissa, - kiinteistön vuokralaisten toiminta ja kiinteistön huolto aiheuttaa meluhaittoja, - kiinteistön laajennus ja samalla vuokralaisten lisääminen aiheuttaa liikenne ja pysäköinti ongelmia Sarakujan puolelle. Asiakkaat pysäköivät Sarakuja 2:n kohdalle tukkien pääsyn tontille, - asiakkaiden liikennöinti haittaa myös Sarakujan kevyttä liikennettä. - Minne johdetaan moottoripyörien, autojen ja asuntovaunujen pesuvedet? Mauri Isorinne muistuttaa, että olemassa olevan kiinteistön julkisivut tulisi modernisoida samanlaiseksi kun uuden tulevan laajennuksen julkisivut, jolloin vältyttäisiin "tilkkutäkki"-efektiltä. Leea Antila on huolissaan Kaislatien turvallisuudesta sen lisääntyvän liikenteen ja siellä ajavien autojen suurista nopeuksista. Kuulemisvaiheen mielipiteet on otettu huomioon kaavaa laadittaessa seuraavasti: - Sarakuja on merkitty Tikkurilantieltä noin 20 metrin matkalta jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi, joten kevyt liikenne pääsee vaivatta Viertolanrannasta Sarakujan kautta Tikkurilantielle, jolla on jalkakäytävät molemmin puolin tietä. Tikkurilantiellä kulkee myös julkinen liikenne. - Autopaikkamäärät on mitoitettu nykyvaatimusten mukaisesti. Kaavamuutoksessa on annettu mahdollisuus rakentaa autopaikkoja myös maan alle. - Maakaapelit sijoittuvat kaavan mukaiselle katualueelle. - Jätesäiliöt sijoitetaan jätesuojiin. - Naapuritontteihin rajautuvilla tontin osilla tulee olla vähintään 1,7 m korkea aita, joka tulee olla arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan korkealuokkainen ja moderni. - KOy Tikkurilantie 68:lle (Lasiliike Juvonen) on osoitettu tonttiliittymä vain Kaislatieltä. Sarakuja 2:n tonttiliittymä on edelleen sallittu Sarakujalle. Työpaikkojen lisäys ei näin kasvata Sarakujan liikennemäärää. - Räystäslinjan yläpuolelle tulevat tekniset tilat ja laitteet tulee sovittaa rakennuksen arkkitehtuuriin. - Asemakaavamuutoksessa kiinnitetään huomiota mainoslaitteiden esteettiseen sijoittumiseen julkisivussa.

14 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 13/24 Nähtävilläolo Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä , minä aikana ei jätetty muistutuksia. Lausuntoja pyydettiin 4 kpl ja saatiin 3 kpl. Lausunnot eivät annan aihetta toimenpiteisiin. 4.6 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunkisuunnittelulautakunta Ehdotus asetettiin nähtäville ja pyydettiin lausunnot. Kaupunginhallitus Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Kaavamuutoksella saadaan jatkettua Tikkurilantien varressa olevaa rakennusta, joka toimii samalla liikenteen melumuurina asuinalueelle päin. Samalla järjestetään lisää työpaikkoja.

15 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 14/ Mitoitus Kaavamuutoksen rakennusoikeus on k-m 2. Rakennukset saa rakentaa kolmekerroksisiksi. Autopaikkojen vähimmäismäärät ovat liiketiloille 1 ap/35 k-m 2, toimistotilat 1 ap/50 k-m 2 ja teollisuus- ja varastotilat 1 ap/120 k-m 2. Polkupyöräpaikkoja on varattava vähintään 1 pp/100 k-m Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Katualueet 5.4 Kaavan vaikutukset Kaavamuutoksessa on arkkitehtuuria koskevia määräyksiä, joissa määrätään esim., että rakennusten, rakennelmien ja aitojen tulee olla korkealuokkaisia ja moderneja sekä määritellään teknisten laitteiden ja mainoslaitteiden sijainnista. Myös naapureita rajaavalle aidalle on laatumääräyksiä. Kaavamuutosalue on toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY). Alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja ja 800 k-m 2 rakennusoikeudesta saa käyttää ympäristöä häiritsemättömiä teollisuus- ja varastotiloja varten. Teknisiä tiloja ei lasketa rakennusoikeuteen, eivätkä ne näin mitoita autopaikkoja. Ulkovarastointi on alueella kielletty, ja myös jätesäiliöt tulee sijoittaa jätesuojiin. Autopaikkoja saa sijoittaa maan alle. Uudisrakennuksen tulee sijoittua Tikkurilantien ja Kaislatien reunaan rajaamaan katutilaa. Toimistojen ja työhuoneiden tulee olla ääneneristävyydeltään 30 db tieliikennemelua vastaan. Korttelin rajalla Sarakujan ja Tikkurilantien reunassa on liittymäkielto. Tontin eteläreunaan on merkitty istutettava alueenosa, ja tontin rajalle on rakennettava vähintään 1,7 metriä korkea aita. Sarakuja on jalankululle ja pyöräilylle varattua aluetta, jonka eteläosassa noin 20 metrin matkalta on myös tonteille ajo sallittu Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavamuutosta laadittaessa on tarkasteltu MRA 1 :n mukaisia vaikutuksia. Arvioinnissa on kuvattu muutos nykytilan, voimassa olevan asemakaavan ja kaavamuutoksessa suunnitellun tilanteen välillä. Arvioinnissa on myös tarkasteltu valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden (VAT) toteutumista. Kaupunkikuva Nykytilanteessa alueen kaupunkikuva on keskeneräinen. Tontilla sijaitsee vuonna 1978 rakennettu ja 1987 laajennettu, kaksi-kolmikerroksinen toimitilarakennus. Sarakujan katualue on tontin kohdalta hoitamatonta pusikkoa. Voimassa olevassa kaavassa alueella olisi kaksikerroksinen liike-, toimisto- tai teollisuusrakennus. Pysäköinti on maantasopysäköintiä.

16 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 15/24 Kaavamuutoksen toteuduttua alueelle tulee liike-, toimisto sekä ympäristöä häiritsemättömiä teollisuus- ja varastotiloja. Tikkurilantien alitse suunniteltu ramppivaraus poistuu, koska korttelialue laajenee nykyisen Sarakujan puolelle. Osa pysäköintipaikoista on maan alla. Rakennuksen julkisivut ja pihapiiri siistiytyvät. Sarakuja rakennetaan valmiiksi kaavamuutoksen hyväksymisen jälkeen. Kaupunkikuvan kehittyminen on VAT:n mukainen. Palvelut, työpaikat Nykytilanteessa rakennuksessa toimii noin 19 yritystä, joissa on yhteensä noin 50 työntekijää. Voimassa olevassa kaavan mukaan alueella voi olla teollisuuden sekä toimisto- ja liikealojen työpaikkoja. Kaavamuutoksen toteuduttua etenkin toimisto- ja liikealojen työpaikkojen ja palvelujen määrä alueella lisääntyy. Teollisuustiloja ei voi rakentaa lisää. Tältä osin kaavamuutos tukee K2-bulevardin syntymistä. Palvelujen kehitys kaava-alueella on VAT:n mukainen. Rakennettu kulttuuriympäristö Nykytilanteessa tontin rakennus on Vantaan moderni rakennuskulttuuri inventointiraportissa arvotettu paikalliseksi B-luokan kohteeksi. Voimassa olevassa kaavassa ei ole esitetty rakennuksille tai ympäristölle erityisiä kulttuuriarvoja. Kaavamuutoksen toteuduttua nykyinen toimitilarakennus voidaan jopa kokonaan korvata uudella rakennuksella. Jos rakennus puretaan, se tulee ensin dokumentoida esimerkiksi valokuvaten. Koska inventoinnissa arvotettu rakennus ei ole valtakunnallisesti merkittävä kohde, ei sitä ole tarpeen pitää suunnittelun lähtökohtana (VAT). Liikenne Nykytilanteessa alueen katuverkko on rakennettu. Voimassa olevassa kaavassa on varauduttu rakennetun tilanteen lisäksi kevyen liikenteen yhteyteen myös Tikkurilantien alitse Sarakujalta Koiruohontielle. Pysäköinti järjestetään tontilla. KOy Tikkurilantie 68 voi liittyä katuverkkoon sekä Kaislatien että Sarakujan puolelta. Kaavamuutoksessa poistuu Sarakujan päästä levennys, joka oli tarkoitettu Tikkurilantien alikulkua varten, koska tämä tilavaraus ei täytä nykyisiä alikulun mitoitusperiaatteita. Sarakujan leveys tontin kohdalla on 5 m ja se on jalankululle ja pyöräilylle varattua katua, jolla osalla on myös tonteille ajo sallittu. Pysäköinti on mahdollista järjestää sekä maan päälle että alle. Liikenneratkaisujen kehittyminen on VAT:n mukainen.

17 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 16/24 Tekninen huolto Nykytilanteessa alueen kunnallistekniikka on rakennettu voimassa olevassa kaavassa esitetyn maankäytön mukaisesti. Se on selostettu kohdassa Rakennettu ympäristö /Tekninen huolto. Kaavamuutos ei tuo muutoksia kunnallistekniikan tarpeisiin. Sosiaalinen ympäristö Kaavamuutos mahdollistaa nykytilanteeseen verrattuna korkeatasoisemman ympäristön rakentamisen, joka edistää sosiaalista eheyttä ja turvallisuutta seuraavasti: - Alueesta syntyy kauniimpi ja viihtyisämpi kokonaisuus, jossa on hyvä elää. Katutilaan syntyy mahdollisesti uuria liiketiloja ja samalla kaupunkielämää. - Liikenneratkaisut luovat turvallisuuden tunnetta. - Alue voi tukeutua joukkoliikenteeseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisemakuva paranee vesakkoisen Sarakujan katualueen levennyksen rakentuessa ja siistiytyessä. Toisaalta kasvilajien määrä niukkenee. 5.5 Ympäristön häiriötekijät 5.7 Nimistö Tikkurilantien liikenne melu aiheuttaa meluhaittaa. Vuonna 2005 mallinnetun tilanteen mukaan db ja ennusteen 2030 mukaan db. Kaavassa on toimistotiloille ja muille vastaaville työhuoneille annettu ääneneristävyys vaatimus L 30 db. Jalankululle ja pyöräilylle varattu katualueen osa on saman niminen kuin katualuekin, Sarakuja. 6 Asemakaavan toteutus 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Vedenjakelu Asemakaava-aluetta palveleva vedenjakeluverkko on rakennettu. Verkoston kuvaus ja painetasot on selostettu kohdassa Jätevesiviemäröinti Asemakaava-aluetta palveleva jätevesiviemäriverkko on rakennettu (ks. kohta 3.1.3). Hulevesiviemäröinti Asemakaava-aluetta palveleva hulevesiviemäriverkko on rakennettu (ks. kohta 3.1.3). Sarakujan osalta hulevesiviemäriverkkoa täydennetään hieman. Hanke voidaan toteuttaa asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi.

18 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 17/24 7 Kaavamuutostyöhön osallistuneet Aluearkkitehti Elli Maalismaa Asemakaavasuunnittelija Merja Häsänen Kaavoitusteknikko Anna-Liisa Vanhala Maisema-arkkitehti Marika Bremer Suunnitteluavustaja Sari Vesanen Liikennesuunnittelija Jarmo Pajunen Liikennesuunnittelija Jaana Virtanen Teknisen huollon insinööri Keijo Ikonen Ympäristöinsinööri Krister Höglund Maankäyttöinsinööri Teemu Jääskeläinen Lupa-arkkitehti Päivi Teerikangas Rakennustutkija Jaana Moberg Geotekniikan insinööri Matti Holtari Tilaajan konsultti Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Arvi Ilonen Vantaalla , tarkistettu. Elli Maalismaa Aluearkkitehti Merja Häsänen Arkkitehti Anna-Liisa Vanhala Kaavoitusteknikko

19 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 18/24

20 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 19/24

21 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 20/24

22 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 21/24

23 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 22/24

24 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 23/24

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 2 8 T I K K U R I L A HORSMAKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.11.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002228. Kaavoitus on

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 3 7 T I K K U R I L A ORVOKKIKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002237. Kaavoitus on

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue

Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 14.6.2010 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Kaupunkisuunnittelu Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.10.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002114 Asemakaavoitus vireille 27.10.2010 Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

720900 ELMON URHEILUPUISTO

720900 ELMON URHEILUPUISTO VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus 720900 ELMON URHEILUPUISTO ASEMAKAAVA Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa Asemakaavoitus

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako, joka koskee 27.9.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001781 Askiston liikekeskus, Hirsipuisto, Askistontie 2a - 6c ja Kurkihirsi

Lisätiedot

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 17. SUTELA RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 19.11.2014 12.6.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Rasinkylä (0214)

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Toimitiloja Vantaankosken asemalle / Ratastie 4 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7.12.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002104 Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.12.2010

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos

Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II 5.2.2013 (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

KULOMÄEN KIOSKI Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002223

KULOMÄEN KIOSKI Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002223 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu KULOMÄEN KIOSKI Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002223 1 Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavan muutos: Kaupunginosa

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

KEIMOLANMÄKI. Keimola. Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti

KEIMOLANMÄKI. Keimola. Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti Keimola KEIMOLANMÄKI Asemakaavan selostus, joka koskee 17.12.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 220200 / II Ilmoitus vireille tulosta 6.2.2008.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. ASEMAKAAVAN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE. LAKALAIVA, 6030 4, 8, 9, 6032 5, 6034 3, 5, 9, 6055 5 JA MESSUKYLÄN KYLÄ 19, SEKÄ KATU, VIRKISTYS, SUOJAVIHER, LIIKENNE JA ERITYISALUETTA, LAHDESJÄRVI, KATU JA SUOJAVIHERALUETTA,

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Satakunnan osuuskauppa / S market Asemakatu Asemakaavan muutoksen selostus 2. Kaupunginosa (Käpylä) korttelin 181 osa sekä rautatie ja katualue 21400 5166 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot