Tikkurilantie Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikkurilantie 68. 63 Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu"

Transkriptio

1 Vantaa Kaupunkisuunnittelu 63 Viertola Tikkurilantie 68 Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

2 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 1/24 1 Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos Kaupunginosa 63 Viertola Osa korttelia ja katualuetta. Tonttijako Osa korttelia Tonttijaon muutos Osa korttelia Vireille tulo Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Viertolassa Kaislatien ja Sarakujan välissä Tikkurilantien eteläpuolella. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kiinteistö Oy Tikkurilantie 68 (Lasimyynti Juvonen Oy) on hakenut kaavamuutosta kesäkuussa Nykyistä tonttia laajennetaan liikerakennuksen laajentamisen takia itään päin Sarakujan katualueelle. Laajennusosaan on tarkoitus rakentaa n. 700 krs-m 2 liike- ja toimistotiloja.

3 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 2/ Selostuksen sisällysluettelo 1 Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaavan muutos 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo ja osallistuminen 4.4 Asemakaavan tavoitteet 4.5 Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen 4.6 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 5 Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Katualueet 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 5.5 Ympäristön häiriötekijät 5.7 Nimistö 6 Asemakaavan toteutus 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 7. Kaavamuutostyöhön osallistuneet 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavan seurantalomakkeet 2. Asemakaavanmuutos 1:2000 / Asemakaavamerkinnät ja määräykset 3. Vesihuollon ja sadevesiviemäröinnin yleissuunnitelma

4 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 3/ Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Poikkeuslupa nro (YM ). Tikkurilan kehityskuva, Kaupunkisuunnittelulautakunta Vantaan arkkitehtuuristrategia, 2005, A7:2005, Kaupsu 9/2005. Vantaan moderni rakennuskulttuuri , Amanda Eskola, Inventointiraportti, Vantaan kaupunki 2002, C15:2002, VMK 12, KSY 9/2002. Kulttuurimaisemaselvitys, Laura Muukka, Anne Mäkynen , Kaupunkisuunnittelu C7:2005; Kaupsu 4/2005 K2 Vantaa 2005, selvitys kaupunkibulevardin ideoimisesta Tikkurilantielle (Arkkitehtitoimisto Kai Wartiainen, 2002) 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kiinteistö Oy Tikkurilantie 68 (Lasimyynti Juvonen Oy) on hakenut asemakaavan muutosta kesäkuussa Työ otettiin kaupunkisuunnittelun työohjelmaan syksyllä Kaavamuutosta koskeva kuuleminen tehtiin lähetetyllä kirjeellä. Vastaukseksi saatiin 9 mielipidettä. 2.2 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos on valtakunnallisten maankäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja yleiskaavan mukainen. Kaava-alue käsittää korttelin tontin 1, tilan ja Sarakujan katualuetta. Asemakaavamuutoksella muodostetaan tontti nro 10. Tontti osoitetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY), jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä ympäristöä häiritsemättömiä teollisuus- ja varastotiloja. Rakennusoikeudesta enintään 800 k-m 2 saa käyttää ympäristöä häiritsemättömiä teollisuus- ja varastotiloja varten, mikä on 935 k-m 2 vähemmän kuin voimassa olevassa kaavassa. Toisaalta toimistotiloja saa rakentaa vastaavasti 935 k-m 2 enemmän. Alueen kokonaisrakennusoikeus 2990 k-m 2 ei muutu, vaikka korttelialueen pinta-ala kasvaa. Rakennusten kerrosten lukumäärä kasvaa voimassa olevaan kaavaan verrattuna II:sta III:een. Korttelialueella sallitaan maanalaisten tilojen rakentaminen. Asuintontteja vastaan tulee rakentaa aita ja istuttaa puita ja pensaita. Kaavamuutosalueen liittymä on Kaislatieltä, muilta osin korttelialueelle on liittymäkielto. Kaavamuutosalueella Sarakuja on jalankululle ja pyöräilylle varattua aluetta, jonka eteläosassa noin 20 metrin matkalta on myös tonteille ajo sallittu. 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Hankkeen toteutetaan kaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi.

5 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 4/24 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavamuutosalueen lähiympäristö koostuu pääasiassa eri-ikäisistä asuinrakennuksista. Tikkurilantien varrella on myös liikerakennuksia sekä mm. Viertolan koulu. Lasiliike Juvonen sijaitsee Kaislatien ja Tikkurilantien kulmauksessa asuinpientalojen alueen reunassa. Kaislatien länsipuolella on vasta rakennettu asuinkerrostalojen alue.

6 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 5/ Luonnonympäristö Maa- ja kallioperä Alue sijaitsee paksulla pehmeiköllä. Ylimpänä luonnonmaakerroksena rakennettujen täyttömaakerrosten alla on noin yhden metrin paksuinen saven kuivakuorikerros. Tämän alapuolella on noin 13 metrin paksuinen, kuormitettaessa voimakkaasti kokoonpuristuva savikerros. Saven alapuolella maakerrokset vaihettuvat siltin ja hiekan kautta moreeniksi. Kalliopinnan syvyyttä ei ole tutkittu. Pohjaveden painetaso on noin +10, ,0 eli noin 2,5-3,0 metrin syvyydellä maanpinnasta. Saven kuivakuorikerroksessa esiintyy ajoittain orsivettä. Rakennukset perustetaan paaluilla kovaan pohjaan paalupituuden ollessa noin metriä. Pihojen ja putkijohtojen perustaminen saattaa edellyttää pohjanvahvistustoimenpiteitä Rakennettu ympäristö Kaupunkikuva Tikkurilantien varsi Kylmäojan ja Talvikkitien välillä on asuntovaltaista ja pääosin kaksikerroksista rakentamista lukuun ottamatta entisen saippuatehtaan paikalle rakentuvaa asuinkerrostalojen aluetta, jonka rakennukset ovat Tikkurilantien varrella kuusikerroksisia ja joen varressa kaksikerroksisia. Kylmäojan varsi ja Keravanjoen varsi ovat laajempia puistoalueita, kun taas asuinalueen keskiosissa puistot ovat hyvin pieniä. Suunnittelualueen rakennuksen julkisivussa on erisävyisiä beigejä pintoja ja pihaa käytetään varastointiin, eikä se täten nykyisellään kohenna Tikkurilantien kaupunkikuvaa. Kaavan laatimisen aikaan julkisivuja on ryhdytty korjaamaan.

7 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 6/24 Kaupunkirakenne Palvelut Lähimmät kaupalliset ja julkiset palvelut ovat Tikkurilassa. Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee Jokirannan ja Viertolan koulut. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava-alueelle sijoittuu Lasiliike Juvosen lisäksi 18 muun yrityksen työpaikat. Virkistys Keravanjoen varressa on paikallinen, kaupunginosia yhdistävä ulkoilureitti sekä puistoja. Liikenne Kaavamuutosalueelta on hyvät yhteydet Kaislatien kautta Tikkurilantielle ja edelleen Tikkurilaan, Kehä III:lle ja Tuusulanväylälle. Tikkurilantie on juuri parannettu, sen molemmille laidoille on rakennettu jalankulku- ja polkupyörätiet, kadun ylitykseen keskikorokkeelliset suojatiet ja Kaislatien liittymään liikennevalot. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Lasimyynti Juvonen Oy:n vuonna 1978 rakennettu liikerakennus on arvotettu Vantaan moderni rakennuskulttuuri inventointiraportissa luokkaan B kuuluvaksi. Liikerakennusta on laajennettu "B-kohteissa on usein jokin erittelemätön arvo, joka nostaa ne asianomaisen aikakauden massan yläpuolelle". Tämän kaavamuutoksen valmistelun aikana metallipintaisia julkisivumateriaaleja on jo ryhdytty uusimaan. Tikkurilantie on osa Suurta Rantatietä eli Kuninkaantietä, joka on johtanut Turusta Viipuriin 1300-luvulta lähtien.

8 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 7/24 Vesihuolto Maanomistus Vedenjakelu Kaava-aluetta palveleva vedenjakeluverkko on rakennettu ja se kuuluu Tikkurilan painepiiriin, jonka yläsäiliö (tilavuus 6700 m³, HW = ja NW = ) sijaitsee Simonkylässä. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta. Painetasot ovat: alin ja ylin mvp (merenpinnasta). Jätevesiviemäröinti Jätevesiviemäriverkko on myös rakennettu. Jätevedet johdetaan Helsinkiin Suutarilan jätevesipumppaamolle ja sieltä Helsingin verkostossa Viikinmäen keskuspuhdistamolle. Hulevesiviemäröinti Kaava-alueen hulevedet johdetaan rakennetuissa putkiviemäreissä Keravanjokeen Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Tikkurilantien liikennemelu on vuoden 2030 ennusteen mukaan db. Kaava-alueen omistaa Kiinteistö Oy Kuriiritie 68, Lasimyynti Juvonen Oy ja Vantaan kaupunki. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet Valtioneuvoston päättämien (tarkistettu ) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteena on mm., että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olevasta yhdyskuntarakenteesta. Jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten on varattava riittävät alueet ja edistettävä niiden jatkuvuutta. Tavoitteiden mukaisuus on selvitetty tarkemmin kohdassa 5.2. Hanke on näiden tavoitteiden mukainen.

9 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 8/24 Maakuntakaava Maakuntakaavassa (YM ) alue on taajamatoimintojen aluetta ja kehäkaupungin kehittämisvyöhykettä. Tikkurilantie on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä tie. Hanke on maakuntakaavan mukainen. Yleiskaava Yleiskaavassa (Kv ) alue on matalaa ja tiivistä asuntoaluetta (A2), jonne saa rakentaa ensisijaisesti pienkerrostaloja ja kytkettyjä pientaloja. Alueelle voidaan sallia asuinympäristöön soveltuvia työtiloja. Hanke on yleiskaavan mukainen.

10 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 9/24 Asemakaava Alueella on voimassa asemakaava nro (YM ). Voimassa oleva asemakaavassa alue on liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten korttelialuetta (KT-2) ja katualuetta. Rakennusoikeudesta (2 990 k-m 2 ) saa teollisuus- ja varastotiloiksi käyttää k-m 2 ja toimisto- ja liiketiloiksi k-m 2. Rakennusoikeudesta on käytetty 2487 k-m 2 (Vampatti), josta on arvioitu teollisuus- ja varastotiloiksi käytetyn 795 k-m 2, liiketiloiksi (I kerroksessa) 677 k-m 2, toimistotiloiksi (II ja III kerroksessa) k-m 2. Rakennusoikeutta on käyttämättä 552 k-m 2. Alueen eteläreunalle on osoitettu rakennettavaksi aita. Rakennuksen kerrosluku poikkeaa asemakaavasta (poikkeuslupa 1987), muuten alue on asemakaavan mukainen. Poikkeuslupaa ei ole kuitenkaan otettu huomioon aikaisemmin tehtyä asemakaavamuutosta nro laadittaessa. Vantaan arkkitehtuuristrategia Vantaan arkkitehtuuristrategian mukaan uuden rakentamisen tulee vahvistaa vantaalaista identiteettiä, olla laadukasta ja edistää viihtyisän kaupunkiympäristön syntymistä. Hanke on arkkitehtuuristrategian mukainen. Rakennusjärjestys Vantaan kaupungin rakennusjärjestys on ollut voimassa lähtien. Tonttijako- ja rekisteri Kaavamuutos alue on tonttina, katuna ja tilana kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Alueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset.

11 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 10/24 Rakennuskiellot Kiinteistön :419 alueella on rakennuskielto MRL 81 2 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Muutoin alueella ei ole rakennuskieltoa. Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat, jotka ovat tulleet voimaan tai ovat suunnitteilla Poikkeuslupa (YM ) Ympäristöministeriö on myöntänyt poikkeusluvan rakennuksen laajennukselle siten, että tontille saa rakentaa asemakaavasta poiketen III-kerroksisen enintään 10 metriä korkean rakennuksen. Tikkurilan kehityskuva Raportissa Tikkurilantien eteläpuoli on arvotettu kehityskelpoiseksi ympäristöksi ja pohjoispuoli kehitettäväksi ympäristöksi. Henkelin saippuatehtaan alue oli merkitty korjattavaksi ympäristöksi, mutta raportin laatimisen jälkeen ko. alue on kokenut muodonmuutoksen asuinalueeksi. Tikkurilantie on esitetty kehitettäväksi tiemaisemaksi. Vantaa moderni rakennuskulttuuri Inventointiraportin mukaan Lasimyynti Juvonen Oy:n vuonna 1978 rakennettu liikerakennus on arvioitu luokkaan B kuuluvaksi. (Vantaan kaupunki, Amanda Eskola: Vantaa moderni rakennuskulttuuri , Inventointiraportti, 2002) K2 Vantaa 2005, selvitys kaupunkibulevardin ideoimisesta Tikkurilantielle Tikkurilantien reunaa tiivistetään rakentamalla niin, että siitä muodostuu elävä Tikkurilan keskustan ja lentoaseman seudun yhdistävä kaupunkibulevardi. Bulevardia pitkin sukkuloisi raitiovaunuliikenne Tikkurilasta Aviapolikseen. (Arkkitehtitoimisto Kai Wartiainen, 2002). 4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kiinteistö Oy Tikkurilantie 68 (Lasimyynti Juvonen Oy) haki kaavamuutosta kesäkuussa Hakija ehdotti, että nykyistä liikerakennusta laajennettaisiin itään päin Sarakujan katualueelle. Laajennusosaan on tarkoitus rakentaa n. 700 krs-m 2 liikeja toimistotiloja. Vantaan kaupunki on käynyt vuosien aikana neuvotteluja kaavaratkaisusta ja maakaupoista hakijan kanssa. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavamuutoksen hakija, kunnan jäsenet, alueen maanomistajat ja maanvuokraajat, viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset, kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukas- ym. yhdistykset sekä ne, jotka katsovat olevansa osallisia.

12 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 11/24 Kaupungin toimialat ja asiantuntijaviranomaiset: Maankäytön ja ympäristön toimiala (kaupunkisuunnittelu, yrityspalvelut, kuntatekniikan keskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus). Valtion viranomaiset: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Muut viranomaiset ja yhteisöt: HSY, HSL, tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, Vantaan Energia Oy, Vantaan ympäristöyhdistys ry jne Vireilletulo ja osallistuminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Vireille tulosta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa Mielipiteitä saatiin 9 kpl. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Hakijan tavoitteena on laajentaa nykyistä toimintaa sekä saada lisää muille yrityksille vuokrattavia tiloja. Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Arvi Ilonen on laatinut alustavat suunnitelmat Lasimyynti Juvonen Oy:n olemassa olevan toimitilan laajentamisesta. Alustavan suunnitelman asemapiirros, Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Arvi Ilonen Vantaan kaupungin tavoitteena on ohjata kaavamuutoksella paremman ja laadukkaamman ympäristön rakentamiseen ja taata riittävät autopaikkojen määrät. Tontin ainut liittymä on Kaislatien puolelta, mikä vähentää liikennettä Kaislatien kautta Sarakujalle. Tontin kohdalla Sarakuja on jalankululle ja pyöräilylle varattua katua. Muina tavoitteina on alueen kaupunkikuvan kohentuminen sekä työpaikkojen ja palvelujen lisääminen. K2-vision toteutumista edistetään lisäämällä liiketiloja Tikkurilantien varteen. Mielipiteissä käy ilmi osallisten tavoitteita.

13 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 12/ Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen YTV huomautti Tikkurilantien kevyen liikenteen alikulun tarpeellisuudesta ja muistutti, että hyvät kevyen liikenteen väylät on taattava. Vantaan kaupungin liikennesuunnittelu huomautti, että tontin autopaikat eivät tule riittämään. Vantaan Energia Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan maakaapelin sijainti. Kaukolämpöverkosta ei ole huomautettavaa. As Oy Sarakuja 2 (sekä Toivonen, Mirjami ja Reijo) vastustaa asemakaavamuutosta ja huomautti mm., että - kaavamuutosalue on roskainen, alueen toiminnot tuottavat meteliä ja rakennus on huonossa maalissa, - kiinteistön vuokralaisten toiminta ja kiinteistön huolto aiheuttaa meluhaittoja, - kiinteistön laajennus ja samalla vuokralaisten lisääminen aiheuttaa liikenne ja pysäköinti ongelmia Sarakujan puolelle. Asiakkaat pysäköivät Sarakuja 2:n kohdalle tukkien pääsyn tontille, - asiakkaiden liikennöinti haittaa myös Sarakujan kevyttä liikennettä. - Minne johdetaan moottoripyörien, autojen ja asuntovaunujen pesuvedet? Mauri Isorinne muistuttaa, että olemassa olevan kiinteistön julkisivut tulisi modernisoida samanlaiseksi kun uuden tulevan laajennuksen julkisivut, jolloin vältyttäisiin "tilkkutäkki"-efektiltä. Leea Antila on huolissaan Kaislatien turvallisuudesta sen lisääntyvän liikenteen ja siellä ajavien autojen suurista nopeuksista. Kuulemisvaiheen mielipiteet on otettu huomioon kaavaa laadittaessa seuraavasti: - Sarakuja on merkitty Tikkurilantieltä noin 20 metrin matkalta jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi, joten kevyt liikenne pääsee vaivatta Viertolanrannasta Sarakujan kautta Tikkurilantielle, jolla on jalkakäytävät molemmin puolin tietä. Tikkurilantiellä kulkee myös julkinen liikenne. - Autopaikkamäärät on mitoitettu nykyvaatimusten mukaisesti. Kaavamuutoksessa on annettu mahdollisuus rakentaa autopaikkoja myös maan alle. - Maakaapelit sijoittuvat kaavan mukaiselle katualueelle. - Jätesäiliöt sijoitetaan jätesuojiin. - Naapuritontteihin rajautuvilla tontin osilla tulee olla vähintään 1,7 m korkea aita, joka tulee olla arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan korkealuokkainen ja moderni. - KOy Tikkurilantie 68:lle (Lasiliike Juvonen) on osoitettu tonttiliittymä vain Kaislatieltä. Sarakuja 2:n tonttiliittymä on edelleen sallittu Sarakujalle. Työpaikkojen lisäys ei näin kasvata Sarakujan liikennemäärää. - Räystäslinjan yläpuolelle tulevat tekniset tilat ja laitteet tulee sovittaa rakennuksen arkkitehtuuriin. - Asemakaavamuutoksessa kiinnitetään huomiota mainoslaitteiden esteettiseen sijoittumiseen julkisivussa.

14 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 13/24 Nähtävilläolo Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä , minä aikana ei jätetty muistutuksia. Lausuntoja pyydettiin 4 kpl ja saatiin 3 kpl. Lausunnot eivät annan aihetta toimenpiteisiin. 4.6 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunkisuunnittelulautakunta Ehdotus asetettiin nähtäville ja pyydettiin lausunnot. Kaupunginhallitus Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Kaavamuutoksella saadaan jatkettua Tikkurilantien varressa olevaa rakennusta, joka toimii samalla liikenteen melumuurina asuinalueelle päin. Samalla järjestetään lisää työpaikkoja.

15 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 14/ Mitoitus Kaavamuutoksen rakennusoikeus on k-m 2. Rakennukset saa rakentaa kolmekerroksisiksi. Autopaikkojen vähimmäismäärät ovat liiketiloille 1 ap/35 k-m 2, toimistotilat 1 ap/50 k-m 2 ja teollisuus- ja varastotilat 1 ap/120 k-m 2. Polkupyöräpaikkoja on varattava vähintään 1 pp/100 k-m Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Katualueet 5.4 Kaavan vaikutukset Kaavamuutoksessa on arkkitehtuuria koskevia määräyksiä, joissa määrätään esim., että rakennusten, rakennelmien ja aitojen tulee olla korkealuokkaisia ja moderneja sekä määritellään teknisten laitteiden ja mainoslaitteiden sijainnista. Myös naapureita rajaavalle aidalle on laatumääräyksiä. Kaavamuutosalue on toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY). Alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja ja 800 k-m 2 rakennusoikeudesta saa käyttää ympäristöä häiritsemättömiä teollisuus- ja varastotiloja varten. Teknisiä tiloja ei lasketa rakennusoikeuteen, eivätkä ne näin mitoita autopaikkoja. Ulkovarastointi on alueella kielletty, ja myös jätesäiliöt tulee sijoittaa jätesuojiin. Autopaikkoja saa sijoittaa maan alle. Uudisrakennuksen tulee sijoittua Tikkurilantien ja Kaislatien reunaan rajaamaan katutilaa. Toimistojen ja työhuoneiden tulee olla ääneneristävyydeltään 30 db tieliikennemelua vastaan. Korttelin rajalla Sarakujan ja Tikkurilantien reunassa on liittymäkielto. Tontin eteläreunaan on merkitty istutettava alueenosa, ja tontin rajalle on rakennettava vähintään 1,7 metriä korkea aita. Sarakuja on jalankululle ja pyöräilylle varattua aluetta, jonka eteläosassa noin 20 metrin matkalta on myös tonteille ajo sallittu Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavamuutosta laadittaessa on tarkasteltu MRA 1 :n mukaisia vaikutuksia. Arvioinnissa on kuvattu muutos nykytilan, voimassa olevan asemakaavan ja kaavamuutoksessa suunnitellun tilanteen välillä. Arvioinnissa on myös tarkasteltu valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden (VAT) toteutumista. Kaupunkikuva Nykytilanteessa alueen kaupunkikuva on keskeneräinen. Tontilla sijaitsee vuonna 1978 rakennettu ja 1987 laajennettu, kaksi-kolmikerroksinen toimitilarakennus. Sarakujan katualue on tontin kohdalta hoitamatonta pusikkoa. Voimassa olevassa kaavassa alueella olisi kaksikerroksinen liike-, toimisto- tai teollisuusrakennus. Pysäköinti on maantasopysäköintiä.

16 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 15/24 Kaavamuutoksen toteuduttua alueelle tulee liike-, toimisto sekä ympäristöä häiritsemättömiä teollisuus- ja varastotiloja. Tikkurilantien alitse suunniteltu ramppivaraus poistuu, koska korttelialue laajenee nykyisen Sarakujan puolelle. Osa pysäköintipaikoista on maan alla. Rakennuksen julkisivut ja pihapiiri siistiytyvät. Sarakuja rakennetaan valmiiksi kaavamuutoksen hyväksymisen jälkeen. Kaupunkikuvan kehittyminen on VAT:n mukainen. Palvelut, työpaikat Nykytilanteessa rakennuksessa toimii noin 19 yritystä, joissa on yhteensä noin 50 työntekijää. Voimassa olevassa kaavan mukaan alueella voi olla teollisuuden sekä toimisto- ja liikealojen työpaikkoja. Kaavamuutoksen toteuduttua etenkin toimisto- ja liikealojen työpaikkojen ja palvelujen määrä alueella lisääntyy. Teollisuustiloja ei voi rakentaa lisää. Tältä osin kaavamuutos tukee K2-bulevardin syntymistä. Palvelujen kehitys kaava-alueella on VAT:n mukainen. Rakennettu kulttuuriympäristö Nykytilanteessa tontin rakennus on Vantaan moderni rakennuskulttuuri inventointiraportissa arvotettu paikalliseksi B-luokan kohteeksi. Voimassa olevassa kaavassa ei ole esitetty rakennuksille tai ympäristölle erityisiä kulttuuriarvoja. Kaavamuutoksen toteuduttua nykyinen toimitilarakennus voidaan jopa kokonaan korvata uudella rakennuksella. Jos rakennus puretaan, se tulee ensin dokumentoida esimerkiksi valokuvaten. Koska inventoinnissa arvotettu rakennus ei ole valtakunnallisesti merkittävä kohde, ei sitä ole tarpeen pitää suunnittelun lähtökohtana (VAT). Liikenne Nykytilanteessa alueen katuverkko on rakennettu. Voimassa olevassa kaavassa on varauduttu rakennetun tilanteen lisäksi kevyen liikenteen yhteyteen myös Tikkurilantien alitse Sarakujalta Koiruohontielle. Pysäköinti järjestetään tontilla. KOy Tikkurilantie 68 voi liittyä katuverkkoon sekä Kaislatien että Sarakujan puolelta. Kaavamuutoksessa poistuu Sarakujan päästä levennys, joka oli tarkoitettu Tikkurilantien alikulkua varten, koska tämä tilavaraus ei täytä nykyisiä alikulun mitoitusperiaatteita. Sarakujan leveys tontin kohdalla on 5 m ja se on jalankululle ja pyöräilylle varattua katua, jolla osalla on myös tonteille ajo sallittu. Pysäköinti on mahdollista järjestää sekä maan päälle että alle. Liikenneratkaisujen kehittyminen on VAT:n mukainen.

17 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 16/24 Tekninen huolto Nykytilanteessa alueen kunnallistekniikka on rakennettu voimassa olevassa kaavassa esitetyn maankäytön mukaisesti. Se on selostettu kohdassa Rakennettu ympäristö /Tekninen huolto. Kaavamuutos ei tuo muutoksia kunnallistekniikan tarpeisiin. Sosiaalinen ympäristö Kaavamuutos mahdollistaa nykytilanteeseen verrattuna korkeatasoisemman ympäristön rakentamisen, joka edistää sosiaalista eheyttä ja turvallisuutta seuraavasti: - Alueesta syntyy kauniimpi ja viihtyisämpi kokonaisuus, jossa on hyvä elää. Katutilaan syntyy mahdollisesti uuria liiketiloja ja samalla kaupunkielämää. - Liikenneratkaisut luovat turvallisuuden tunnetta. - Alue voi tukeutua joukkoliikenteeseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisemakuva paranee vesakkoisen Sarakujan katualueen levennyksen rakentuessa ja siistiytyessä. Toisaalta kasvilajien määrä niukkenee. 5.5 Ympäristön häiriötekijät 5.7 Nimistö Tikkurilantien liikenne melu aiheuttaa meluhaittaa. Vuonna 2005 mallinnetun tilanteen mukaan db ja ennusteen 2030 mukaan db. Kaavassa on toimistotiloille ja muille vastaaville työhuoneille annettu ääneneristävyys vaatimus L 30 db. Jalankululle ja pyöräilylle varattu katualueen osa on saman niminen kuin katualuekin, Sarakuja. 6 Asemakaavan toteutus 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Vedenjakelu Asemakaava-aluetta palveleva vedenjakeluverkko on rakennettu. Verkoston kuvaus ja painetasot on selostettu kohdassa Jätevesiviemäröinti Asemakaava-aluetta palveleva jätevesiviemäriverkko on rakennettu (ks. kohta 3.1.3). Hulevesiviemäröinti Asemakaava-aluetta palveleva hulevesiviemäriverkko on rakennettu (ks. kohta 3.1.3). Sarakujan osalta hulevesiviemäriverkkoa täydennetään hieman. Hanke voidaan toteuttaa asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi.

18 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 17/24 7 Kaavamuutostyöhön osallistuneet Aluearkkitehti Elli Maalismaa Asemakaavasuunnittelija Merja Häsänen Kaavoitusteknikko Anna-Liisa Vanhala Maisema-arkkitehti Marika Bremer Suunnitteluavustaja Sari Vesanen Liikennesuunnittelija Jarmo Pajunen Liikennesuunnittelija Jaana Virtanen Teknisen huollon insinööri Keijo Ikonen Ympäristöinsinööri Krister Höglund Maankäyttöinsinööri Teemu Jääskeläinen Lupa-arkkitehti Päivi Teerikangas Rakennustutkija Jaana Moberg Geotekniikan insinööri Matti Holtari Tilaajan konsultti Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Arvi Ilonen Vantaalla , tarkistettu. Elli Maalismaa Aluearkkitehti Merja Häsänen Arkkitehti Anna-Liisa Vanhala Kaavoitusteknikko

19 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 18/24

20 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 19/24

21 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 20/24

22 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 21/24

23 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 22/24

24 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , , tarkistettu. 23/24

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 28.9.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002141, TONTTIJAKO JA TONTTIJAONMUUTOS, VIERTOLA Osa korttelia 63124

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218 1 Perus- ja tunnistetiedot Metsotorni Kaupunginosa 83, Metsola Asemakaavan muutos: Osa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA "Hiekkaharjun Aurinkokello" 26.11.2008

HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA Hiekkaharjun Aurinkokello 26.11.2008 HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA "Hiekkaharjun Aurinkokello" 26.11.2008 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002046, Simonkylä maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Hernetie 1, asemakaavan muutos nro

Hernetie 1, asemakaavan muutos nro Hernetie 1, asemakaavan muutos nro 002256 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.12.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Taukopuiston asemakaavan muutos

Taukopuiston asemakaavan muutos Taukopuiston asemakaavan muutos nro 002164 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.4.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.2.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002109 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 81, Korso Asemakaavan muutos: Korttelin 81384 tontti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 15.6.2016 UNIKKOTIE 11 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002312 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, Tikkuraitin varrella. Suunniteltavana alueena on Unikkotie 11:n

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro

Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro 002191. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ii, 6.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro 002047 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 20.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi

Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi 16.9.2009 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002079, Pakkalanrinteen kaavamuutos maankäyttö- ja

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 17.4.2008 Kaavamuutoksen hakija Vantaan seurakuntayhtymä on 4.12.2007

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2010 päivättyä, 23.8.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002053. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Sähkötie 1, asemakaavan muutos

Sähkötie 1, asemakaavan muutos Sähkötie 1, asemakaavan muutos Työ nro 002255 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.3.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

KAUPUNGINTALO LAAJENEE

KAUPUNGINTALO LAAJENEE KAUPUNGINTALO LAAJENEE 10.6.2009 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002068, Kaupungintalon laajennus, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tämä asiakirja löytyy

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016, PÄIVITETTY 2.9.2016 KIELOTIE 38-44 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002314, EROTETTU OMAKSI TYÖKSEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.11.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUKKAKEDON TÄYDENNYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUKKAKEDON TÄYDENNYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.1.2017 KUKKAKEDON TÄYDENNYS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002321 Kaavamuutosalueet sijaitsevat Tikkurilan keskustassa Kukkakedon alueella, osoitteessa Neilikkatie 4 ja

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12097/10.02.01/2016 Asemakaavan muutos koskee Kaupunginosan 52, Koria korttelia 624 sekä puisto- ja katualuetta Selostus liittyy 2.9.2016 päivättyyn kaavakarttaan. Asemakaavan nro 52/005 TERÄSTIE ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot

Lintulaakso I, muutos

Lintulaakso I, muutos 1 (10) Asianumero 4160/10.02.03/2012 Aluenumero 113101 Espoo Lintulaakso IA 51. kaupunginosa, Leppävaara Kortteli 51067 Asemakaavan muutos Lintulaakso I, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro

Asemakaavamuutos nro Kortteli 68104 ja Koivupuisto Asemakaavamuutos nro 002252. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.10.2014 Arvoisa vastaanottaja Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla Pictometry, Blom Oy, 2014 KAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Silvastintie 2. Asemakaavan muutos nro

Silvastintie 2. Asemakaavan muutos nro Silvastintie 2 Asemakaavan muutos nro 002177 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 09.09.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

KOIVISTONKYLÄ , KAUKOLANKATU 4, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8567

KOIVISTONKYLÄ , KAUKOLANKATU 4, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8567 KOIVISTONKYLÄ 5375-13, KAUKOLANKATU 4, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8567 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 26. päivänä tammikuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.12.2016 SANDKULLA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002322 Kaavamuutosalue sijaitsee Jokiniemessä, Valkoisenlähteentien eteläpuolella Urheilutien ja Tuiterinkujan välisellä

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / nro ,

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / nro , Tikkurilan kirkon kortteli, asemakaavan muutos nro 002254 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.12.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2016 OSMANKÄÄMINTIEN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002308 Kaavamuutosalue sijaitsee Viertolassa Tikkurilan urheilupuiston länsiosassa. Lännessä alue rajautuu

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Asia: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/ II

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/ II Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/ II 17.9.2012 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001835, VEROMIES, OSA KORTTELI 52131 SEKÄ KATU- LIIKENNE- JA SUOJAVIHERALUETTA. Osallistumis-

Lisätiedot