POHJOIS-SAVON MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN MEHUSTUSPALVELUN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-SAVON MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN MEHUSTUSPALVELUN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 POHJOIS-SAVON MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN MEHUSTUSPALVELUN KEHITTÄMINEN Jaana Halonen Opinnäytetyö Tammikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) HALONEN Jaana Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 45 Luottamuksellisuus Kieli Suomi Salainen saakka Työn nimi POHJOIS-SAVON MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN MEHUSTUSPALVELUN KEHITTÄMI- NEN Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja(t) SEURANEN Marja Toimeksiantaja(t) Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten mehustuspalvelua. Tarkoituksena oli myös selvittää mehustuspalvelun lisäpalveluiden kehittämistarpeita. Tutkimusmenetelmänä käytettiin asiakaskyselyä, joka osoitettiin 200:lle mehuaseman asiakkaalle. Vastauksia palautui 139 kappaletta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 69,5. Tutkimus suoritettiin toukokuussa Mehustuspalvelulle on muodostunut vakituinen asiakaskunta, josta monet olivat olleet mehuaseman asiakkaana joka vuosi. Mehustuspalvelun toimintaan oltiin yleisesti tyytyväisiä. Mehustuspalvelun aloittaessa asiakkaat haluaisivat tietoa kirjeitse tai lehti-ilmoituksesta. Mehuaseman ajanvarausaikaa haluttiin aiempaa pidemmäksi. Ajanvarauksen yhteydessä vastaajat kokivat saaneensa selkeitä ohjeita mehuasemalle valmistautumisesta. Vastaajat olivat sitä mieltä, että mehuaseman asiakaspalvelu oli joustavaa ja nopeaa. Vastaajat toivoivat kuitenkin kaikkien mehuaseman asiakkaiden noudattavan ajanvarauksessa sopimaansa mehustusaikaa ja mehustettavan raaka-aineen määrää. Vajaa 60 % vastaajista haluaisi kirjallisia ohjeita mehustamisesta. Ohjeet auttaisivat mehuasemalle valmistautumisessa ja varmistaisivat mehun hyvän laadun ja oikean varastoinnin. Tutkimuksella saatiin tietoa mehustuspalvelun kehittämistarpeista. Mehustuspalvelun tuotekehityksen tuloksena ajanvarauspalveluun tehtiin työohje ja ajanvarausaikaa pidennettiin. Mehustuspalveluun liitettiin lisäpalveluina kahvipalvelut, kuivurien vuokraus ja mehuastioiden ja kumitulppien myynti. Lisäksi asiakkaille jaettavaa tiedotetta uudistettiin entistä monipuolisemmaksi. Asiasanat Mehustaminen, palvelu, palvelun tuotekehitys Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) HALONEN Jaana Type of Publication Bachelor s thesis Pages Language 45 Finnish Confidential Until Title DEVELOPMENT OF THE JUICING CENTRE RUN BY THE POHJOIS-SAVON MAA- JA KOTITALOUSNAISET Degree Programme in Service Management Tutor Ms. Marja SEURANEN Assigned by Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaiset Abstract The purpose of the survey was to develop the process of apple juice making, and to find out needs for promoting the supplementary services. The questionnaire was sent to 200 customers of the juicing centre in May As may as 69,5 per cent of them returned their answers. The juicing centre has its own regular customers. The results showed that customers were satisfied with the service provided by the centre. They wished to have information on the opening times of the juicing station by post or through newspapers. The customers also liked to have more time for making their bookings for which they had received clear instructions. The customers found the service flexible and quick. However, they wanted all the customers of the juicing centre to conform to the timetable and the amount of raw material agreed on. About 60 per cent of the customers would like to have written instructions for helping them to make preparations before coming to the centre, and to make sure of the good quality of the juice including its proper storing. The survey exposed essential information on the developmental needs. The juicing service was improved according to the suggestions given. Keywords Juice making, product development, service Miscellaneous

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MAA- JA KOTITALOUSNAISET MEHUSTUSPALVELUN PALVELUKOKONAISUUS Mehustamisprosessi ydinpalveluna Lisäpalvelut Palvelun hinta ja saatavuus Palvelun laatu Palvelun markkinointiviestintä PALVELUN TUOTEKEHITYS Asiakkaiden tarpeet tuotekehityksen lähtökohtana Tuotekehityksen yleiset periaatteet TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT Tutkimusaineisto Tutkimusmenetelmä ASIAKASKYSELYN TULOKSET Mehustuspalvelun käyttäjät ja käyttötavat Tiedotuksen ja ajanvarauksen toimivuus Etukäteisohjeiden toimivuus ja niiden kehittämistarpeet Palveluiden kehittämistarpeet MEHUSTUSPALVELUN KEHITTÄMINEN Ydinpalvelu Lisäpalvelut Ajanvarauspalvelun työohje ja palveluajan lisäys Vara-astioiden ja kumitulppien myynti Kahviopalvelut Kuivurien vuokraus Asiakastiedote POHDINTA...28 LÄHTEET...34 LIITTEET...36 Liite 1. Palautekysely...36 Liite 2. Työohje omenamehuaseman ajanvaraukseen/syksy Liite 3. Mehustuspalvelun asiakastiedote...41

5 2 1 JOHDANTO Jokaisella palveluyrityksellä on oma tapansa toimia asiakkaita palvellessaan. Asiakaspalvelun periaatteet olisi hyvä määritellä palvelukokonaisuudeksi. Toimintaa on seurattava jatkuvasti ja tarvittaessa on ryhdyttävä muuttamaan sitä. Asiakkaita palvellaan nykyään nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Asiakkaiden tarpeet ja toiveet muuttuvat koko ajan. Palveluyrityksen on oltava valmiina kehittämään itseään pysyäkseen kilpailukykyisenä. Palvelutuotteen olemus on ymmärrettävä perusteellisesti, jotta voidaan suunnitella sen kehittämistä. Palvelutuotteessa olevat ongelmat on selvitettävä, jotta palvelutuotetta voidaan parantaa. Parhaiten palvelutuotteessa olevat puutteet saadaan selvitettyä tutkimalla asiakkaiden suhtautumista palveluun. Kun palveluyritys saa tietoa asiakkaiden tarpeista, se pystyy uudistamaan palvelukokonaisuuttaan tai kehittämään lisäpalveluita. Tutkimus oli toimeksianto Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukselta. Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen neuvontajärjestö, joka kuuluu Suomen suurimpiin naisjärjestöihin. Ylimpänä maa- ja kotitalousnaisten organisaatiossa on Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, joka on toiminut Suomessa jo 70 vuotta. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on vastuussa tuotekehityksestä, neuvojien koulutuksen päivityksestä, neuvontateemoista ja niiden aineistoista. Jäseniä maa- ja kotitalousnaisilla on noin ja kylä- ja kuntatasolla tapahtuva yhdistystoiminta on vilkasta. (Maa- ja kotitalousnaiset 2003.) Varsinainen neuvontatyö tapahtuu piirikeskuksissa, jotka sijaitsevat maaseutukeskusten yhteydessä. Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukset, joita on 16 kappaletta, järjestävät erilaisia kursseja ja tarjoavat ruokaan, ravitsemukseen, puutarhaan tai maisemanhoitoon liittyvää neuvontaa. Kohteina ovat ensisijaisesti maa- ja kotitalousnaisten omat yhdistykset, mutta palveluja tarjotaan myös kylätoimikunnille ja nuorisoseuroille. Piirikeskukset tukevat maaseudulla toimivia yrityksiä mm. omavalvontasuunnitelmissa, laatukonsultoinneissa ja

6 3 elintarvikkeiden jatkojalostuksessa. Piirikeskukset järjestävät myös luentoja ja näyttelyitä sekä ruokapalveluita erilaisiin tapahtumiin. Yhtenä harvoista Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus ylläpitää mehuasematoimintaa. Mehustuspalvelu on toiminut Kuopiossa 30 vuotta, mutta syksyllä 2003 toimintaan tuli katkos puuttuvien toimitilojen vuoksi. Maa- ja kotitalousnaiset aikovat jatkaa mehuaseman toimintaa syksystä 2004 lähtien. (Maa- ja kotitalousnaiset 2003.) Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää lisäpalveluita Pohjois-Savon maaja kotitalousnaisten mehustuspalveluun. Työssä tarkasteltiin asiakkaiden mielipiteitä tiedotuksen ja ajanvarauksen sekä annettujen ohjeiden toimivuudesta. Tutkimuksen kautta selvitettiin myös toiveita uusien mehustustilojen sijainnista. Tarkoituksena oli selvittää mehustuspalvelun kehittämistarpeita asiakaskyselyn perusteella.

7 2 MAA- JA KOTITALOUSNAISET 4 Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen neuvontajärjestö, joka kuuluu Suomen suurimpiin naisjärjestöihin. Kohderyhmänä ovat erityisesti maaseudulla toimivat naiset. Valtakunnallisena keskusjärjestönä on Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, joka vastaa tuotekehityksestä, päivittää neuvojien koulutusta, tuottaa neuvonta-aineistoa ja valmistelee neuvontateemoja. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on toiminut vuonna 2003 jo 70 vuotta. (Maa- ja kotitalousnaiset 2003.) Maa- ja kotitalousnaisilla on Suomessa noin jäsentä. Kylä- ja kuntatason yhdistykset toimivat monilla eri nimillä, kuten maa- ja kotitalousnaiset, maatalousnaiset, maa- ja kotitalousseurat tai maaseutunaiset. Nämä noin yhdistystä toimivat vapaaehtoisesti lähtökohtanaan jäsenten tarpeet. (Maa- ja kotitalousnaiset 2003.) Varsinainen neuvontatyö tehdään maakunnallisissa maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksissa, jotka sijaitsevat maaseutukeskusten yhteydessä. Maa- ja kotitalousnaiset pitävät erilaisia kursseja ja tarjoavat neuvontaa omille yhdistyksille, mutta myös mm. kylätoimikunnille ja nuorisoseuroille. Suosittuja kursseja ovat pitopalvelu- tai ateriapalvelukurssit ja elintarvikkeiden jatkojalostusta, laatua ja omavalvontaa koskevat kurssit. Samoin puutarha-, luonnontuote- ja maisemanhoitokurssit saavat osallistujia. (Maa- ja kotitalousnaiset 2003.) Piirikeskukset antavat maaseudulla toimiville tai toimintaansa aloittaville yrityksille yritys- ja laatuneuvontaa mm. omavalvontasuunnitelmissa, laatukonsultoinnissa ja elintarvikkeiden jatkojalostuksessa. Piirikeskusten neuvojat tekevät myös viher- ja maisemanhoitosuunnitelmia. Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukset ovat mukana erilaisissa maaseudun kehittämishankkeissa. (Maa- ja kotitalousnaiset 2003.) Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaiset neuvovat ja ovat muonittamassa monissa tilaisuuksissa. Syksyisin järjestettävät Elonkorjuujuhlat ja Kalaryssäys ovat vakiintuneet Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten toimintaan. Maa- ja

8 5 kotitalousnaisten palveluihin on kuulunut myös mehustuspalvelu. Pohjois- Savon alueella maa- ja kotitalousnaisten mehustuspalvelulle on ollut kysyntää jo 30 vuotta. Mehustuspalvelu on taloudellisesti merkittävä maa- ja kotitalousnaisille. Mehustuspalvelu työllistää työntekijöitä, tosin vain määräaikaisesti. Mehustuspalvelun kautta on pystytty markkinoimaan maa- ja kotitalousnaisten muita palveluita ja on tavoitettu sellaisia asiakkaita, joita ei muuten tavoitettaisi. (Maa- ja kotitalousnaiset 2003.) Samanlaisia palveluja Pohjois-Savossa tarjoavat kuopiolaisen Alahovin viinitilan lisäksi mehuasemat Leppävirralla, Tervossa, Suonenjoella, Konnevedellä ja Vesannolla. (Tiedote Pohjois-Savon tuoremehuasemista 2003.) 3 MEHUSTUSPALVELUN PALVELUKOKONAISUUS Palvelukokonaisuus koostuu eri osista. Palvelutuote tarkoittaa konkreettista palvelua, jonka avulla asiakas saa tarpeensa tyydytettyä. Palveluyrityksen tavoitteena on tuottaa palvelutuotteita, jotka tyydyttäisivät asiakkaiden tarpeita. Sekä tavarat että palvelut koostuvat ydintuotteesta tai -palvelusta ja lisätuotteista tai -palvelusta, jotka kaikki vaikuttavat siihen, mitä asiakas tuotteen ostaessaan saa. (Lämsä ym. 2002, 101; Ylikoski 2000, 222.) Yrityksen tavoitteena on löytää palvelulleen oikea hinta. Palvelutuotteen hinnoittelulla vaikutetaan kuluttajien ostopäätöksiin ja kysynnän määrään. Jotta asiakas voi käyttää palvelua, sen on oltava jossakin hänen saatavillaan. Saatavuuteen kuuluu olennaisena osana palvelutuotanto, jossa asiakaspalvelijat luovat palvelun. Palvelukokonaisuus ei ole ehjä, jos palvelun laadusta ei pidetä huolta. Palvelun laatu jaotellaan toiminnalliseen ja tekniseen laatuun. Markkinointiviestinnän avulla palveluyritys kertoo palveluistaan valitsemilleen asiakkaille. (Ylikoski 2000, 118, 257, 271, 281.) Palvelujen ominaisuuksia ymmärretään paremmin, kun kuvaillaan, millaisia palvelut ovat. Ylikosken (2000, 21-26), Lämsän & Uusitalon (2002, 17-19) ja Grönroosin (1998, 53-55) mukaan palvelulla on viisi ominaispiirrettä, jotka

9 6 erottavat sen fyysisestä tavarasta. Palvelu on aineeton tapahtuma, jossa asiakaspalvelija ratkaisee asiakkaan ongelman ollessaan vuorovaikutuksessa tämän kanssa. Se on myös heterogeeninen, toisin sanoen sen laatu voi vaihdella. Palvelu tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti. Palvelu tuotetaan ainakin osittain asiakkaan avustamana. Lisäksi palvelu on ainutkertaista eli palvelua ei voi varastoida. Palvelu on toiminto, tapahtuma tai teko, joka on yleensä aineeton ja siksi sitä ei voi nähdä, koskettaa tai kokeilla ennen ostoa. Ennen palvelun hankintaa asiakas on yleensä epävarmempi palvelutuotteesta ja palvelun laadusta kuin fyysisestä tuotteesta. Fyysisestä tuotteesta on tarkat tiedot ja sitä voidaan testata etukäteen. Palveluyritys voi pyrkiä vähentämään asiakkaan epävarmuutta muutamilla konkreettisilla asioilla, kuten yrityksen siisteillä toimitiloilla ja palveluhenkilöstön moitteettomalla käyttäytymisellä ja ulkoasulla. Kun palveluyritys muokkaa palvelun aineellisia tekijöitä, se vaikuttaa siihen, millaisia odotuksia asiakkaalle palvelusta muodostuu. (Lämsä ym. 2002, 17-18; Pesonen, Lehtonen & Toskala 2002, 23.) Jokainen palvelu on ainutkertainen. Kutakin palvelutapahtumaa on tuottamassa useita ihmisiä. Siksi palveluiden laatu vaihtelee. Samaa asiakasta on lähes mahdoton palvella seuraavalla kerralla samalla tavalla. Hyvä palvelukokemus esimerkiksi ravintolassa ei välttämättä toistu samanlaisena, koska asiakkaita saattaa toisella kertaa palvella eri henkilö. Palveluyrityksen on kuitenkin pyrittävä valvomaan laatua ja pitämään se mahdollisimman tasaisena. Toisaalta monissa palveluissa olisikin tärkeää räätälöidä palvelu asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Näin asiakas kokee palvelun parempana ja on tyytyväisempi palveluun. (Lämsä ym. 2002, 18; Pesonen ym. 2002, 23-24; Ylikoski 2000, 25.) Palvelu tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti. Palvelu syntyy palvelutapahtumassa asiakkaan ja asiakaspalvelijan välisessä vuorovaikutuksessa. Myös asiakas osallistuu palvelutapahtumaan kertomalla tarpeistaan ja toiveistaan. Samanaikaisesti paikalla olevat asiakkaat vaikuttavat toistensa palvelukokemuksiin joko käyttäytymisellään tai keskustelemalla keskenään. (Lämsä ym. 2002, 19; Ylikoski 2000, 24.)

10 7 Palvelua käyttäessään asiakas osallistuu palvelun tuottamiseen. Asiakas tulee itse palveluyrityksen tiloihin ja mahdollistaa näin sen, että palvelu syntyy. Asiakas kertoo, millaista palvelua hän tarvitsee ja antaa tietoja itsestään esimerkiksi hammaslääkärille mennessään. Näin asiakas auttaa hammaslääkäriä tarjoamaan juuri hänen tarpeisiinsa sopivaa palvelua. (Lämsä ym. 2002, 19; Ylikoski 2000, 25.) Palvelu katoaa, kun asiakas on ostanut palvelun ja kuluttanut sen. Palvelua ei voi säilyttää eikä varastoida odottamaan asiakasta. Huonoa palvelua ei voi palauttaa. Joskus epäonnistunutta palvelua voidaan korjata tai tuottaa se uudelleen. Jos pesula on pessyt asiakkaan vaatteen niin, että tahrat eivät ole lähteneet pois, pesula voi pestä vaatteen uudelleen. (Lämsä ym. 2002, 19; Pesonen ym. 2002, 24; Ylikoski 2000, 26.) 3.1 Mehustamisprosessi ydinpalveluna Mehustuspalvelun (kuvio 1) ydinpalveluna on mehustaminen. Ydinpalvelu on syy, miksi palveluyritys on olemassa. Keskenään kilpailevien yritysten ydinpalvelut ovat usein hyvin samanlaisia. (Lämsä ym. 2002, 102.) Ajanvaraus Mehuaseman asia- Mehustamisprosessi Asiakaspalvelu Lisäastiat/ lainaus Tiedote KUVIO 1. Mehustuspalvelun toimintakaavio

11 8 Maa- ja kotitalousnaisten mehuasemalla mehustetaan pääasiassa omenaa, mutta myös jonkin verran porkkanoita. Mehuasema aloittaa toimintansa sen mukaan, miten omenat kunakin syksynä kypsyvät ja millainen sato omenoista saadaan. Huonoina omenavuosina mehuasema ei aloita toimintaansa. Maaja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja vastaa mehuaseman toiminnasta ja myös päätöksistä toiminnan alkamisen suhteen. Elintarviketuotantoa harjoittavan on tehtävä omavalvontasuunnitelma, johon kirjataan yrityksen toimintatavat ja mikrobiologiset riskit (Elintarvikevirasto 2003). Mehustamisprosessia varten on olemassa omavalvontasuunnitelma. (Lehtoaro 2003.) Mehustamista varten mehuasemalla on erityiset laitteensa. Ensiksi omenat punnitaan vaa alla, minkä jälkeen ne kulkevat kuljetushihnaa pitkin rouhijaan. Rouhijan terät murskaavat omenat tehokkaasti massaksi, joka kääritään erikoisliinoihin. Omenamassa liinoineen pinotaan vuorotellen levyjen kanssa puristimeen, minkä jälkeen massa puristetaan ja mehu irrotetaan. Puristus on varsin tehokas, liinoihin jää jäljelle vain sahanpurumaista, kuivaa ainesta. Puristimesta mehu lasketaan siivilän läpi mehualtaaseen. Jos mehua ei pastöroida, mehu laitetaan letkua pitkin asiakkaan astioihin. Jos asiakas taas haluaa mehun pastöroituna, mehu pumpataan pastörointilaitteeseen, joka kuumentaa mehun C - asteeseen. Mehu lasketaan sitten pastörointilaitteesta letkua pitkin asiakkaan pulloihin ja ne suljetaan välittömästi kumitulpilla. Ennen pullotusta pullot esilämmitetään ja kumitulpat kastellaan kuumassa vedessä. (Lehtoaro 2003; Ylönen 2001, 10.) Maa- ja kotitalousnaisten mehuaseman lisäksi myös Alahovin viinitilalla Kuopiossa puristetaan syksyisin tuoremehua omenista ja marjoista. Mehustusajankohta on varattava etukäteen ja sovittava raaka-aineen määrästä. Alahovin tuoremehuasema ottaa käsiteltäväksi vähintään 50 kiloa omenaa kerralla. Omenamehun raaka-aineeksi sopivat pudokkaat ja toukkien vioittamat omenat. Hapantuneita, ruskeaksi pinnaltaan pilaantuneita omenia ei pidä mehuasemalle tuoda. Niistä mehustettu mehu ei ole hyvänmakuista ja mehu säilyy huonosti. Jos omenoita haluaa huuhtoa, se kannattaa tehdä edellisenä päivinä ja säilyttää omenat viileässä, avoimessa paikassa. Alahovin tuoremehuasemalla pidetään 3-5 litran muovikanisteria hygienialtaan varmimpana mehuastiana. (Hallman 2003; Ollikainen 2003, 6.)

12 3.2 Lisäpalvelut 9 Maa- ja kotitalousnaisten mehustuspalvelun toiminta edellyttää, että ydinpalveluun on liitetty myös lisäpalveluita (kuvio 1). Mehuaseman lisäpalveluita ovat ajanvaraus, asiakaspalvelu ja mehuastioiden lainaus. (Lehtoaro 2003.) Lisäpalvelut merkitsevät tänä päivänä entistä enemmän, koska niiden luomisessa yritykset voivat käyttää erikoisosaamistaan. Lisäpalvelut ovat useimmiten välttämättömiä, jotta asiakkaat voisivat käyttää ydinpalvelua. Hotellin asiakkaalle vastaanoton palvelut tai lentomatkustajalle lähtöselvitys ovat tarpeellisia, jotta ydinpalvelua voisi käyttää. (Lämsä ym. 2002, 102.) Ajanvaraus on toiminut syksyisin noin elokuun puolivälistä lokakuun puoliväliin. Asiakkaat ovat voineet varata mehustusaikaa puhelimitse arkisin, maanantaista perjantaihin, klo Ajanvarausta varten ei ole ollut vakinaista vastaajaa, vaan sitä on hoitanut useampi henkilö vuorollaan. (Lehtoaro 2003.) Mehustamiseen liittyviä asioita on kerätty yhteen kansioon, mutta asiakkaalle kerrottavia asioita ei ole koottu selkeäksi työohjeeksi. Asiakkaalta kysytään, onko hän käynyt aikaisemmin mehuasemalla. Ellei ole, hänelle annetaan ajoohjeet ja opastetaan, miten mehuasemalle tullaan. Asiakkaalle kerrotaan, miten hänen tulisi valmistautua mehuasemalla käyntiä varten. Joskus kuitenkin saattaa puhelinkeskustelussa jäädä mehuasemalle valmistautumiseen liittyviä seikkoja mainitsematta. (Lehtoaro 2003.) Asiakkaalle annetaan suullisia ohjeita omenoiden mittaamisesta: 10 litran ämpäri omenia painaa noin 5 kiloa. Kymmenestä kilosta omenia saa noin 5-7 litraa mehua. Näin asiakasta opastetaan arvioimaan, minkä verran hän mehustaisi omeniaan. Ajanvarauksen yhteydessä kerrotaan, että hyvälaatuiset, myös maahan pudonneet omenat sopivat mehun raaka-aineeksi. Rupiset tai toukkaiset omenat voi myös käyttää mehuun. Jos asiakas haluaa mehustuttaa porkkanoita, hänelle kerrotaan, että porkkanamehua puristetaan työpäivän päätteeksi, koska porkkanasta lähtee väriä. (Lehtoaro 2003.)

13 10 Asiakkaan on tuotava omat pullot tai astiat mehua varten. Pullojen, sulkimien ja omenien pesua neuvotaan myös tarvittaessa. Samalla perustellaan myös, miksi täytyisi olla huolellinen. Usein asiakkaat kysyvät, mitä pastörointi tarkoittaa ja heille kerrotaan, mitä mehulle tapahtuu pastöroinnissa. Asiakkaalle selvitetään myös, mitä omenoiden mehustaminen maksaa. Asiakas tuo omat pullot mehua varten, mutta mehuasemalta hän voi lainata mehukanistereita, jos hänen omat pullonsa eivät riitä. (Lehtoaro 2003.) Kaurila (1995, 16-17) korostaa myös omenoiden puhtautta ja pullojen ja sulkimien pesemistä. Poiminnan jälkeen omenat pestään ilman saasteiden ja pölyn takia etenkin, jos puutarha sijaitsee liikenneväylien lähellä. Omenamehua varten varataan pulloja ja kumitulppia, jotka pestään miedolla astianpesuainevedellä, huuhdellaan ja jätetään kuivumaan. Käytännöllisintä olisi, jos pullot olisivat vain yhtä kokoa, esimerkiksi litran pulloja, jolloin tarvitaan vain yhdenkokoisia kumitulppia. Asiakas tulee mehuasemalle varaamanaan ajankohtana omeniensa kanssa ja mehuaseman asiakaspalvelussa henkilö ottaa omenat mehustettavaksi. Mehuaseman asiakaspalvelussa työskentelee yksi henkilö, joka ottaa omenia vastaan ja punnitsee ne. Asiakkaan omenat ja pullot merkitään, jos hän ei ole tehnyt sitä jo kotona, jotteivät ne sekoittuisi toisen asiakkaan omeniin ja pulloihin. Jos hän ei jää odottamaan mehujaan, hänelle kerrotaan, mihin aikaan hän voi hakea ne. Asiakaspalvelussa työskentelevä henkilö laskuttaa asiakkaat käteisellä näiden hakiessa omenamehunsa pois. (Lehtoaro 2003.) 3.3 Palvelun hinta ja saatavuus Yrityksen tavoitteena on löytää sopiva hinta palvelulleen. Hinta on yksi osa palvelukokonaisuutta. Palvelutuote ja palvelun tuotantoprosessi vaikuttavat siihen, miten palvelu hinnoitellaan. Hinnoittelussa tulee ottaa huomioon myös palvelun saatavuutta koskevat järjestelyt. Hinta synnyttää erilaisia ajatuksia palvelusta ja markkinointiviestinnän avulla palvelu asemoidaan halutulla tavalla kuluttajien mieliin. Hinnalla vaikutetaan kuluttajien ostopäätöksiin. (Ylikoski 2000, 257.)

14 11 Maa- ja kotitalousnaisten mehustuspalvelun hinta määräytyy mehustustuotannon, markkinointiviestinnän ja tilavuokran kustannusten perusteella. Syksyllä 2002 pastöroidun mehun hinta on ollut 0,70 euroa omenakilolta ja pastöroimattoman mehun hinta 0,55 euroa omenakilolta. (Lehtoaro 2003.) Palvelun saatavuus eli palvelun jakelu tarkoittaa yrityksen ja asiakkaan välisiä ratkaisuja, joiden avulla asiakas voi käyttää palvelua. Kun asiakas käy henkilökohtaisesti yrityksen tiloissa, toimitilojen sijainti ja aukioloajat ovat erittäin tärkeitä. Toimitilojen fyysiset puitteet ja henkilöstö vaikuttavat siihen, miten asiakas kokee palvelun. Perinteisesti palveluita tarjotaan toimitiloista, mutta nykyään asiakas voi saada joitakin palveluita myös sähköisiä kanavia pitkin. (Lämsä ym. 2002, 108; Ylikoski 2000, 271.) Maa- ja kotitalousnaisten mehustuspalvelun asiakkaat käyvät henkilökohtaisesti mehuaseman tiloissa. Toimitilat sijaitsivat vielä syksyllä 2002 moottoritien läheisyydessä viisi kilometriä Kuopion keskustasta pohjoiseen. Entisten toimitilojen vuokrasopimus päättyi syksyllä 2002, eikä syksyksi 2003 löytynyt uusia tiloja. Mehuaseman aloitettaessa toimintansa syksyisin, se on toiminut 8-9 tuntia kerrallaan. Kiireisimpään mehustusaikaan mehuasemalla on työskennelty kahdessa vuorossa. Silloin mehustuspalvelu on ollut avoinna klo Vuorossa on kolmesta neljään henkilöä kerrallaan. (Lehtoaro 2003.) 3.4 Palvelun laatu Palveluyritys tavoittelee hyvää palvelun laatua koko ajan. Palvelun laatu ei näin ollen ole koskaan valmis, vaan sitä muutetaan ja kehitetään jatkuvasti. Hyvää laatua on vaikea määritellä, mutta lähtökohtana on aina yrityksen perustehtävä ja arvot. (Lämsä ym. 2002, ) Palvelun kokonaislaatu muodostuu odotetusta ja koetusta laadusta. Odotettu laatu kuvaa asiakkaan ennakkokäsityksiä laadusta. Asiakkaan tarpeet ja palvelun hinta vaikuttavat paljon siihen, mitä hän palvelulta odottaa. Yleensä

15 12 asiakas odottaa palvelulta enemmän, jos hinta on korkea. Asiakkaan aikaisemmat kokemukset palvelusta ja myös ystävien suositukset tai varoitukset vaikuttavat odotuksiin. Markkinointiviestinnässä välitetyt lupaukset palvelun tasosta luovat myös odotuksia. (Pesonen ym. 2002, ) Yrityksen imago vaikuttaa asiakkaan kokemuksiin palvelusta. Imago suodattaa niitä kokemuksia, joita asiakas saa asioidessaan yrityksessä. Myönteinen imago vaikuttaa siten, että asiakas kokee palvelussa sattuneet kielteiset asiat lievempinä. Jos asiakkaalla taas on negatiivinen mielikuva yrityksestä, imagon muuttuminen myönteiseksi vaatii useita hyviä palvelukokemuksia. (Lämsä ym. 2002, ) Koettuun laatuun vaikuttaa erityisesti se, mitä asiakkaan ja asiakaspalvelijan välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu. Asiakkaan kokemalla laadulla on kaksi ulottuvuutta: tekninen ja toiminnallinen laatu. Tekninen laatu kuvaa sitä, mitä asiakas saa palvelutilanteessa ja mitä hänelle jää palvelusta, kun palvelutilanne on ohi. Teknisen laadun osalta saman alan yritykset ovat usein tasaväkisiä, eikä eroja helposti synny. Asiakkaan kokemaan laatuun vaikuttaa myös palvelun toiminnallinen laatu eli kuinka asiakas kokee saavansa palvelun ja millaiseksi asiakas kokee palvelutilanteen. (Pesonen ym. 2002, 47.) Palvelun saavutettavuus ja toimitilojen viihtyisyys sekä asiakaspalvelijoiden ulkoinen olemus sekä käyttäytyminen vaikuttavat palvelun toiminnalliseen laatuun. Mehuaseman toiminnallista laatua kuvaa se, kuinka vuorovaikutus ja asiakaspalvelu toimivat ajanvarauksessa ja mehustamispalvelussa. Myös muut asiakkaat vaikuttavat toiminnalliseen laatuun. Yritys voi pyrkiä parantamaan palvelun toiminnallista laatua ja erottua näin kilpailijoista. (Pesonen ym. 2002, ) Mehuaseman palvelun laatua ei ole tutkittu ennen. Laatuun vaikuttavia seikkoja on kuitenkin huomioitu ainakin jonkin verran toiminnan aikana. Maa- ja kotitalousnaisten mehustuspalvelun teknistä laatua kuvaa se, mitä asiakas mehustuspalvelusta saa. Palvelun tekninen laatu on hyvä, jos hän saa varattua

16 13 itselleen mehustusajan ja saa mehustettua omenansa mehuksi. Tekniseen laatuun vaikuttaa, kuinka sujuvasti ajanvaraus ja mehustamispalvelu toimivat. (Lehtoaro 2003.) 3.5 Palvelun markkinointiviestintä Palvelun markkinointiviestinnän tavoitteena on vaikuttaa kohderyhmien asenteisiin ja ostokäyttäytymiseen. Viestinnän avulla yritys pyrkii kertomaan itsestään, tuotteistaan ja palveluistaan sekä toiminnastaan valitsemilleen asiakkaille. Yritys tiedottaa asiakkaille tarjoamistaan palveluista ja niiden ominaisuuksista, kuten hinnasta ja palvelun varaamisesta. Samalla yritys pyrkii vakuuttamaan asiakkaan, että juuri sen tarjoamilla ratkaisuilla asiakkaan ongelmat voidaan ratkaista. (Lämsä ym. 2002, 116.) Markkinointiviestinnän osia ovat mainonta, henkilökohtainen myyntityö, menekinedistäminen ja suhdetoiminta. Mainonta on tunnistettavan lähettäjän maksamaa viestintää. Mainonta luo palvelulle tunnettuutta ja kertoo palvelun ominaisuuksista. Lisäksi mainoksilla suostutellaan asiakasta ostamaan ja muistutetaan palvelusta. (Ylikoski 2000, 284.) Palvelusta voidaan viestittää henkilökohtaisesti joko ennen palvelua tai palveluprosessin aikana. Henkilökohtaisella myyntityöllä pyritään hankkimaan asiakkaita, luodaan asiakassuhteita ja huolehditaan asiakassuhteiden jatkuvuudesta. Myyntityössä päästään keskustelemaan asiakkaan kanssa ja saadaan tietoa asiakkaan ostohalukkuudesta. (Ylikoski 2000, 288.) Palvelujen kysyntä voi aika ajoin vaihdella ja menekkiä edistämällä tätä vaihtelua voidaan tasata. Menekkiä edistetään markkinointitoimenpiteillä, joiden tarkoituksena on saada asiakkaat toimimaan välittömästi tarjoamalla heille lisäetuja. Lisäetuja voidaan tarjota tietylle asiakasryhmälle, tiettyyn aikaan tai hintaan. Palveluja voidaan markkinoida erikoistarjousten tai ilmaisten kokeilujen avulla. Uusia palveluja esitellään usein myös menekinedistämisen avulla, jotta asiakkaat kiinnostuisivat palveluista. (Ylikoski 2000, )

17 14 Suhdetoiminnan avulla yritys tekee itseään tunnetuksi ja luo itsestään myönteistä mielikuvaa. Suhdetoiminnan kohteena voivat olla kaikki yrityksen sidosryhmät, eivät ainoastaan asiakkaat. (Ylikoski 2000, 294.) Maa- ja kotitalousnaiset ovat markkinoineet mehustuspalveluaan lehtijuttujen ja Pohjois-Savon Maaseutukeskuksen internet - sivujen kautta. Asiakkaille on jaettu tiedotelehtinen heidän asioidessaan mehuasemalla. Lehtisessä on ollut ohjeita valmistautumiseen mehuasemalle, tietoa mehun säilytyksestä, omenareseptejä ja yhteystiedot. (Lehtoaro 2003.) Maa- ja kotitalousnaisten vähäisten voimavarojen vuoksi ohjelehtistä ei ole uusittu. Lehtijuttujen ja internetin lisäksi voisi etsiä muitakin tiedotuskanavia. (Lehtoaro 2003.) 4 PALVELUN TUOTEKEHITYS 4.1 Asiakkaiden tarpeet tuotekehityksen lähtökohtana Asiakaslähtöisessä ajattelussa uskotaan, että yritys menestyy, jos se pystyy määrittämään tarkasti kohdemarkkinoidensa tarpeet. Yrityksen on pystyttävä myös tyydyttämään kohderyhmänsä tarpeet kehittämällä niitä parhaiten vastaavat tuotteet, jakelutiet, hinnoittelun ja viestinnän. (Vuokko 1997, 15.) Voidakseen ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet, yrityksen on tunnettava ne. Parhaiten yritys saa tietoa asiakkaiden tarpeista asiakaskontakteissa. Kun asiakaspalvelija palvelutilanteissa kohtaa asiakkaan, häntä kannattaa kuunnella ja hienovaraisesti haastatella. Yritys voi käyttää myös erilaisia menetelmiä saadakseen tietoa asiakkaista. Sellaisia ovat esimerkiksi asiakkailta saatu palaute, asiakaskyselyt tai ihmisten arvostuksia koskevat julkiset tutkimukset. (Vuokko 1997, )

18 4.2 Tuotekehityksen yleiset periaatteet 15 Tuotekehityksen on perustuttava yrityksen liiketoiminnan ja markkinoinnin toimintatapoihin. Yrityksellä on oltava selkeä käsitys siitä, mitä palveluja se haluaa ja sen kannattaa tuottaa. Tuotekehityksen avulla parannetaan myös jo markkinoilla olevien palveluiden toimivuutta, turvallisuutta ja kilpailukykyä. (Sipilä 1999, 34.) Tuotekehitystä suunniteltaessa yrityksen täytyy kerätä tietoja markkinoista ja asiakkaista. Yrityksen tulee kartoittaa kilpailutilanne omalla toimintaalueellaan. Yrityksen tulee tarkastella myös taloudellista tilannettaan ja omaa osaamistaan sekä palvelun tuotantotiloja ja -laitteita. (Jäppinen 2003; Sipilä 1999, 34.) Menestyvä palvelu on suunniteltava selkeän tuoteidean varaan; mitä yritys tarjoaa ja kenelle. Yritys selvittää palvelutuotteen ominaisuuksia ja markkinoita sekä palvelun tuottamismahdollisuuksia ja kannattavuutta. Asiakkaiden tarpeet synnyttävät tuoteideoita tai toisaalta yritys voi itse oivaltaa, mitä tyydyttämättömiä tarpeita markkinoilla voi olla. Tuoteidea voi myös syntyä, kun markkinoita tutkitaan järjestelmällisesti. (Sipilä 1999, 35, 62.) 5 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 5.1 Tutkimusaineisto Tutkimusprosessi käynnistyi helmikuussa 2003 tutkimussuunnitelman laatimisella ja lähdekirjallisuuteen perehtymisellä. Syksyn 2002 palvelutositteista koottiin asiakasrekisteri, johon saatiin 632 nimeä. Palvelutositteiden yhteystiedot olivat osittain puutteellisia. Asiakasrekisteriin kirjattiin tiedot niistä asiakkaista, joista tiedettiin sekä nimi että osoite. Jos tutkimuksen tavoitteena on saada tulokseksi yleistettäviä päätelmiä, on määriteltävä perusjoukko ja poimittava tästä joukosta edustava otos. Otosaineistoon perustuvan tutkimuksen avulla on tarkoitus tehdä päätelmiä koko

19 perusjoukosta. Tämä tapahtuu tekemällä yleistyksiä otoksesta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1998, 179.) 16 Tässä tutkimuksessa käytettiin ositettua otantaa. Ositettu otanta tarkoittaa sitä, että osittavana muuttujana voidaan käyttää tärkeää muuttujaa, kuten ikäryhmää, sukupuolta tai asuinseutua. Otannan suhde on sama kuin perusjoukossa. Ositettu otanta sopii tähän tutkimukseen, koska mehustuspalvelun asiakkaat olivat eri paikkakunnilta ja asuinseutua haluttiin pitää muuttujana, jota tarkasteltiin valitessa otosta. (Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu 2003.) Tutkimukseen poimittiin mehuaseman asiakasrekisteristä 200 asiakasta eri puolilta Pohjois-Savoa. Suurin osa asiakkaista oli ollut edellisinä vuosina Kuopion alueelta, joten 100 kyselyn saaneista asui Kuopion alueella. Loput 100 asiakasta, jotka saivat kyselyn, asuivat eri kunnissa Pohjois-Savossa. 5.2 Tutkimusmenetelmä Tutkimusmenetelmän valintaa ohjaa yleensä se, minkälaista tietoa etsitään ja keneltä sitä etsitään. Kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on saada tulokseksi yleistettäviä päätelmiä. Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa on tärkeää, että havaintoaineisto soveltuu määrälliseen mittaamiseen. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa määritellään perusjoukko, josta otetaan otos. Aineisto saatetaan sellaiseen muotoon, että sitä voidaan käsitellä tilastollisesti ja kuvailla tuloksia prosenttitaulukoiden avulla. (Hirsjärvi ym. 1998, 130, 137.) Yksi tapa kerätä itse aineistoa on kysely. Kyselytutkimusten etuna on yleensä se, että niiden avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto. Tutkimukseen voidaan saada paljon henkilöitä ja voidaan myös kysyä monia asioita. Jos lomake on suunniteltu huolellisesti, aineisto voidaan analysoida tietokoneen avulla. Tulosten tulkinnassa voi kuitenkin ilmetä ongelmia. Kyselyn haittana pidetään sitä, että ei varmuudella tiedetä, kuinka rehellisesti vastaajat ovat vastanneet. Vastaajat saattavat ymmärtää väärin annetut vastausvaihtoehdot tai eivät ole

20 perehtyneitä siihen asiaan, josta esitetään kysymyksiä. Vastaamattomuus voi nousta joissakin tapauksissa suureksi. (Hirsjärvi ym. 1998, 191.) 17 Postikyselyssä kyselylomake lähetetään tutkittaville, he täyttävät sen itse ja postittavat lomakkeen takaisin tutkijalle. Kyselylomakkeen mukana on lähetettävä saatekirje, jossa kerrotaan lyhyesti kyselyn tarkoitus ja tekijä. Lomakkeen mukana on lähetettävä palautuskuori, jonka postimaksu on maksettu. (Hirsjärvi ym. 1998, 192.) Tämä kvantitatiivinen lomakekyselyn avulla toteutettu tutkimus tähtää palvelun parantamiseen. Tähän tutkimusmenetelmään päädyttiin, koska haluttiin koota asiakkaiden käsityksiä ja mielipiteitä mehustuspalvelusta. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään lisäpalveluiden tarvetta ja toiveita mehustuspalvelun uusien toimitilojen sijainnista. Tutkimusjoukosta otettu otos oli niin laaja, että sopivin tapa tutkia sitä oli postikysely. Asiakaskysely (liite 1) valmisteltiin yhteistyössä Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Helena Lehtoaron kanssa. Kysely saatekirjeineen ja palautuskuorineen postitettiin Pohjois-Savon Maaseutukeskuksesta 200:lle asiakasrekisteristä valitulle asiakkaalle. Vastausaikaa kyselyyn osallistuneilla oli noin kaksi viikkoa. Kyselyyn vastasi 139 asiakasta eli vastausprosentiksi muodostui 69,5 %. Vastaukset käsiteltiin SPSS - ohjelman ja Excel - taulukkolaskentaohjelman avulla. 6 ASIAKASKYSELYN TULOKSET 6.1 Mehustuspalvelun käyttäjät ja käyttötavat Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten mehustuspalvelu on toiminut vuoteen 2003 mennessä jo 30 vuotta. Vastaajista suurin osa, 43,9 % käyttää mehuaseman palveluja joka vuosi. Noin viidennes vastaajista asioi mehuasemalla kerran kolmessa vuodessa. Vain muutama vastaaja on mehuaseman asiakkaana harvemmin kuin kolmen vuoden välein. Vajaa 30 % vastaajista oli en-

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Veera Tahvanainen ja Mikko Kurttila Luonnontuotealan tutkimusseminaari, Ruka, Kuusamo 11.11.2015 Taustaa Luonnontuotteisiin

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!"

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin! RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!" Miksi VisioMediltä? Ammatilaisosaamista Me VisioMedillä olemme perehtyneet erilaisiin vaativiin

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014 Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Hankinta: LIIKKUMISTUTKIMUS 2014, Dnro 92/07/70/702/2014 Tässä Liikkumistutkimus 2014:n tekoa koskevaan tarjouspyyntöömme Dnro 92/07/70/702/2014 esitetyt kysymykset ja niihin

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala

Heini Honkalatva & Elina Torro SRE9. Lokakuu Opinnäytetyö Kuntoutusohjaus ja suunnittelu Sosiaali, terveys ja liikunta ala Kaikkienpitäälähteäsieltäkolostaantoisten joukkoonkuuntelemaan... OmaishoitajienkuntoutuskurssilleosallistuneidenkokemuksiaOmakunto kurssista HeiniHonkalatva&ElinaTorro SRE9 Lokakuu2011 Opinnäytetyö Kuntoutusohjausja

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta Anu Raijas & Mika Saastamoinen Sisältö Tausta Selvityksen toteutus Tulokset Yhteenveto ja johtopäätökset 13.1.2016 2 Tausta Pankkipalveluiden tarjonnan muutokset

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Tuorekalaketjun logistiikka

Tuorekalaketjun logistiikka Tuorekalaketjun logistiikka Nina Urala, Riikka Mononen Kuulas Research Agency Oy Kalafoorumi 12.4.2011 Raportin sisältö 1. Selvityksen tausta 2. Selvityksen tavoite 3. Selvityksen toteutus 4. Logistiikkakartat

Lisätiedot

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos/talousmaantiede SYKETTÄ SYDÄMEEN KEINOJA TURUN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2010 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin joka vuosi sille asetetut

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 17..2012 1 17..2012 1005/ PPa, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot