POHJOIS-SAVON MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN MEHUSTUSPALVELUN KEHITTÄMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-SAVON MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN MEHUSTUSPALVELUN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 POHJOIS-SAVON MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN MEHUSTUSPALVELUN KEHITTÄMINEN Jaana Halonen Opinnäytetyö Tammikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) HALONEN Jaana Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 45 Luottamuksellisuus Kieli Suomi Salainen saakka Työn nimi POHJOIS-SAVON MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN MEHUSTUSPALVELUN KEHITTÄMI- NEN Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja(t) SEURANEN Marja Toimeksiantaja(t) Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten mehustuspalvelua. Tarkoituksena oli myös selvittää mehustuspalvelun lisäpalveluiden kehittämistarpeita. Tutkimusmenetelmänä käytettiin asiakaskyselyä, joka osoitettiin 200:lle mehuaseman asiakkaalle. Vastauksia palautui 139 kappaletta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 69,5. Tutkimus suoritettiin toukokuussa Mehustuspalvelulle on muodostunut vakituinen asiakaskunta, josta monet olivat olleet mehuaseman asiakkaana joka vuosi. Mehustuspalvelun toimintaan oltiin yleisesti tyytyväisiä. Mehustuspalvelun aloittaessa asiakkaat haluaisivat tietoa kirjeitse tai lehti-ilmoituksesta. Mehuaseman ajanvarausaikaa haluttiin aiempaa pidemmäksi. Ajanvarauksen yhteydessä vastaajat kokivat saaneensa selkeitä ohjeita mehuasemalle valmistautumisesta. Vastaajat olivat sitä mieltä, että mehuaseman asiakaspalvelu oli joustavaa ja nopeaa. Vastaajat toivoivat kuitenkin kaikkien mehuaseman asiakkaiden noudattavan ajanvarauksessa sopimaansa mehustusaikaa ja mehustettavan raaka-aineen määrää. Vajaa 60 % vastaajista haluaisi kirjallisia ohjeita mehustamisesta. Ohjeet auttaisivat mehuasemalle valmistautumisessa ja varmistaisivat mehun hyvän laadun ja oikean varastoinnin. Tutkimuksella saatiin tietoa mehustuspalvelun kehittämistarpeista. Mehustuspalvelun tuotekehityksen tuloksena ajanvarauspalveluun tehtiin työohje ja ajanvarausaikaa pidennettiin. Mehustuspalveluun liitettiin lisäpalveluina kahvipalvelut, kuivurien vuokraus ja mehuastioiden ja kumitulppien myynti. Lisäksi asiakkaille jaettavaa tiedotetta uudistettiin entistä monipuolisemmaksi. Asiasanat Mehustaminen, palvelu, palvelun tuotekehitys Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) HALONEN Jaana Type of Publication Bachelor s thesis Pages Language 45 Finnish Confidential Until Title DEVELOPMENT OF THE JUICING CENTRE RUN BY THE POHJOIS-SAVON MAA- JA KOTITALOUSNAISET Degree Programme in Service Management Tutor Ms. Marja SEURANEN Assigned by Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaiset Abstract The purpose of the survey was to develop the process of apple juice making, and to find out needs for promoting the supplementary services. The questionnaire was sent to 200 customers of the juicing centre in May As may as 69,5 per cent of them returned their answers. The juicing centre has its own regular customers. The results showed that customers were satisfied with the service provided by the centre. They wished to have information on the opening times of the juicing station by post or through newspapers. The customers also liked to have more time for making their bookings for which they had received clear instructions. The customers found the service flexible and quick. However, they wanted all the customers of the juicing centre to conform to the timetable and the amount of raw material agreed on. About 60 per cent of the customers would like to have written instructions for helping them to make preparations before coming to the centre, and to make sure of the good quality of the juice including its proper storing. The survey exposed essential information on the developmental needs. The juicing service was improved according to the suggestions given. Keywords Juice making, product development, service Miscellaneous

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MAA- JA KOTITALOUSNAISET MEHUSTUSPALVELUN PALVELUKOKONAISUUS Mehustamisprosessi ydinpalveluna Lisäpalvelut Palvelun hinta ja saatavuus Palvelun laatu Palvelun markkinointiviestintä PALVELUN TUOTEKEHITYS Asiakkaiden tarpeet tuotekehityksen lähtökohtana Tuotekehityksen yleiset periaatteet TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT Tutkimusaineisto Tutkimusmenetelmä ASIAKASKYSELYN TULOKSET Mehustuspalvelun käyttäjät ja käyttötavat Tiedotuksen ja ajanvarauksen toimivuus Etukäteisohjeiden toimivuus ja niiden kehittämistarpeet Palveluiden kehittämistarpeet MEHUSTUSPALVELUN KEHITTÄMINEN Ydinpalvelu Lisäpalvelut Ajanvarauspalvelun työohje ja palveluajan lisäys Vara-astioiden ja kumitulppien myynti Kahviopalvelut Kuivurien vuokraus Asiakastiedote POHDINTA...28 LÄHTEET...34 LIITTEET...36 Liite 1. Palautekysely...36 Liite 2. Työohje omenamehuaseman ajanvaraukseen/syksy Liite 3. Mehustuspalvelun asiakastiedote...41

5 2 1 JOHDANTO Jokaisella palveluyrityksellä on oma tapansa toimia asiakkaita palvellessaan. Asiakaspalvelun periaatteet olisi hyvä määritellä palvelukokonaisuudeksi. Toimintaa on seurattava jatkuvasti ja tarvittaessa on ryhdyttävä muuttamaan sitä. Asiakkaita palvellaan nykyään nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Asiakkaiden tarpeet ja toiveet muuttuvat koko ajan. Palveluyrityksen on oltava valmiina kehittämään itseään pysyäkseen kilpailukykyisenä. Palvelutuotteen olemus on ymmärrettävä perusteellisesti, jotta voidaan suunnitella sen kehittämistä. Palvelutuotteessa olevat ongelmat on selvitettävä, jotta palvelutuotetta voidaan parantaa. Parhaiten palvelutuotteessa olevat puutteet saadaan selvitettyä tutkimalla asiakkaiden suhtautumista palveluun. Kun palveluyritys saa tietoa asiakkaiden tarpeista, se pystyy uudistamaan palvelukokonaisuuttaan tai kehittämään lisäpalveluita. Tutkimus oli toimeksianto Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukselta. Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen neuvontajärjestö, joka kuuluu Suomen suurimpiin naisjärjestöihin. Ylimpänä maa- ja kotitalousnaisten organisaatiossa on Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, joka on toiminut Suomessa jo 70 vuotta. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on vastuussa tuotekehityksestä, neuvojien koulutuksen päivityksestä, neuvontateemoista ja niiden aineistoista. Jäseniä maa- ja kotitalousnaisilla on noin ja kylä- ja kuntatasolla tapahtuva yhdistystoiminta on vilkasta. (Maa- ja kotitalousnaiset 2003.) Varsinainen neuvontatyö tapahtuu piirikeskuksissa, jotka sijaitsevat maaseutukeskusten yhteydessä. Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukset, joita on 16 kappaletta, järjestävät erilaisia kursseja ja tarjoavat ruokaan, ravitsemukseen, puutarhaan tai maisemanhoitoon liittyvää neuvontaa. Kohteina ovat ensisijaisesti maa- ja kotitalousnaisten omat yhdistykset, mutta palveluja tarjotaan myös kylätoimikunnille ja nuorisoseuroille. Piirikeskukset tukevat maaseudulla toimivia yrityksiä mm. omavalvontasuunnitelmissa, laatukonsultoinneissa ja

6 3 elintarvikkeiden jatkojalostuksessa. Piirikeskukset järjestävät myös luentoja ja näyttelyitä sekä ruokapalveluita erilaisiin tapahtumiin. Yhtenä harvoista Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus ylläpitää mehuasematoimintaa. Mehustuspalvelu on toiminut Kuopiossa 30 vuotta, mutta syksyllä 2003 toimintaan tuli katkos puuttuvien toimitilojen vuoksi. Maa- ja kotitalousnaiset aikovat jatkaa mehuaseman toimintaa syksystä 2004 lähtien. (Maa- ja kotitalousnaiset 2003.) Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää lisäpalveluita Pohjois-Savon maaja kotitalousnaisten mehustuspalveluun. Työssä tarkasteltiin asiakkaiden mielipiteitä tiedotuksen ja ajanvarauksen sekä annettujen ohjeiden toimivuudesta. Tutkimuksen kautta selvitettiin myös toiveita uusien mehustustilojen sijainnista. Tarkoituksena oli selvittää mehustuspalvelun kehittämistarpeita asiakaskyselyn perusteella.

7 2 MAA- JA KOTITALOUSNAISET 4 Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen neuvontajärjestö, joka kuuluu Suomen suurimpiin naisjärjestöihin. Kohderyhmänä ovat erityisesti maaseudulla toimivat naiset. Valtakunnallisena keskusjärjestönä on Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, joka vastaa tuotekehityksestä, päivittää neuvojien koulutusta, tuottaa neuvonta-aineistoa ja valmistelee neuvontateemoja. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on toiminut vuonna 2003 jo 70 vuotta. (Maa- ja kotitalousnaiset 2003.) Maa- ja kotitalousnaisilla on Suomessa noin jäsentä. Kylä- ja kuntatason yhdistykset toimivat monilla eri nimillä, kuten maa- ja kotitalousnaiset, maatalousnaiset, maa- ja kotitalousseurat tai maaseutunaiset. Nämä noin yhdistystä toimivat vapaaehtoisesti lähtökohtanaan jäsenten tarpeet. (Maa- ja kotitalousnaiset 2003.) Varsinainen neuvontatyö tehdään maakunnallisissa maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksissa, jotka sijaitsevat maaseutukeskusten yhteydessä. Maa- ja kotitalousnaiset pitävät erilaisia kursseja ja tarjoavat neuvontaa omille yhdistyksille, mutta myös mm. kylätoimikunnille ja nuorisoseuroille. Suosittuja kursseja ovat pitopalvelu- tai ateriapalvelukurssit ja elintarvikkeiden jatkojalostusta, laatua ja omavalvontaa koskevat kurssit. Samoin puutarha-, luonnontuote- ja maisemanhoitokurssit saavat osallistujia. (Maa- ja kotitalousnaiset 2003.) Piirikeskukset antavat maaseudulla toimiville tai toimintaansa aloittaville yrityksille yritys- ja laatuneuvontaa mm. omavalvontasuunnitelmissa, laatukonsultoinnissa ja elintarvikkeiden jatkojalostuksessa. Piirikeskusten neuvojat tekevät myös viher- ja maisemanhoitosuunnitelmia. Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukset ovat mukana erilaisissa maaseudun kehittämishankkeissa. (Maa- ja kotitalousnaiset 2003.) Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaiset neuvovat ja ovat muonittamassa monissa tilaisuuksissa. Syksyisin järjestettävät Elonkorjuujuhlat ja Kalaryssäys ovat vakiintuneet Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten toimintaan. Maa- ja

8 5 kotitalousnaisten palveluihin on kuulunut myös mehustuspalvelu. Pohjois- Savon alueella maa- ja kotitalousnaisten mehustuspalvelulle on ollut kysyntää jo 30 vuotta. Mehustuspalvelu on taloudellisesti merkittävä maa- ja kotitalousnaisille. Mehustuspalvelu työllistää työntekijöitä, tosin vain määräaikaisesti. Mehustuspalvelun kautta on pystytty markkinoimaan maa- ja kotitalousnaisten muita palveluita ja on tavoitettu sellaisia asiakkaita, joita ei muuten tavoitettaisi. (Maa- ja kotitalousnaiset 2003.) Samanlaisia palveluja Pohjois-Savossa tarjoavat kuopiolaisen Alahovin viinitilan lisäksi mehuasemat Leppävirralla, Tervossa, Suonenjoella, Konnevedellä ja Vesannolla. (Tiedote Pohjois-Savon tuoremehuasemista 2003.) 3 MEHUSTUSPALVELUN PALVELUKOKONAISUUS Palvelukokonaisuus koostuu eri osista. Palvelutuote tarkoittaa konkreettista palvelua, jonka avulla asiakas saa tarpeensa tyydytettyä. Palveluyrityksen tavoitteena on tuottaa palvelutuotteita, jotka tyydyttäisivät asiakkaiden tarpeita. Sekä tavarat että palvelut koostuvat ydintuotteesta tai -palvelusta ja lisätuotteista tai -palvelusta, jotka kaikki vaikuttavat siihen, mitä asiakas tuotteen ostaessaan saa. (Lämsä ym. 2002, 101; Ylikoski 2000, 222.) Yrityksen tavoitteena on löytää palvelulleen oikea hinta. Palvelutuotteen hinnoittelulla vaikutetaan kuluttajien ostopäätöksiin ja kysynnän määrään. Jotta asiakas voi käyttää palvelua, sen on oltava jossakin hänen saatavillaan. Saatavuuteen kuuluu olennaisena osana palvelutuotanto, jossa asiakaspalvelijat luovat palvelun. Palvelukokonaisuus ei ole ehjä, jos palvelun laadusta ei pidetä huolta. Palvelun laatu jaotellaan toiminnalliseen ja tekniseen laatuun. Markkinointiviestinnän avulla palveluyritys kertoo palveluistaan valitsemilleen asiakkaille. (Ylikoski 2000, 118, 257, 271, 281.) Palvelujen ominaisuuksia ymmärretään paremmin, kun kuvaillaan, millaisia palvelut ovat. Ylikosken (2000, 21-26), Lämsän & Uusitalon (2002, 17-19) ja Grönroosin (1998, 53-55) mukaan palvelulla on viisi ominaispiirrettä, jotka

9 6 erottavat sen fyysisestä tavarasta. Palvelu on aineeton tapahtuma, jossa asiakaspalvelija ratkaisee asiakkaan ongelman ollessaan vuorovaikutuksessa tämän kanssa. Se on myös heterogeeninen, toisin sanoen sen laatu voi vaihdella. Palvelu tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti. Palvelu tuotetaan ainakin osittain asiakkaan avustamana. Lisäksi palvelu on ainutkertaista eli palvelua ei voi varastoida. Palvelu on toiminto, tapahtuma tai teko, joka on yleensä aineeton ja siksi sitä ei voi nähdä, koskettaa tai kokeilla ennen ostoa. Ennen palvelun hankintaa asiakas on yleensä epävarmempi palvelutuotteesta ja palvelun laadusta kuin fyysisestä tuotteesta. Fyysisestä tuotteesta on tarkat tiedot ja sitä voidaan testata etukäteen. Palveluyritys voi pyrkiä vähentämään asiakkaan epävarmuutta muutamilla konkreettisilla asioilla, kuten yrityksen siisteillä toimitiloilla ja palveluhenkilöstön moitteettomalla käyttäytymisellä ja ulkoasulla. Kun palveluyritys muokkaa palvelun aineellisia tekijöitä, se vaikuttaa siihen, millaisia odotuksia asiakkaalle palvelusta muodostuu. (Lämsä ym. 2002, 17-18; Pesonen, Lehtonen & Toskala 2002, 23.) Jokainen palvelu on ainutkertainen. Kutakin palvelutapahtumaa on tuottamassa useita ihmisiä. Siksi palveluiden laatu vaihtelee. Samaa asiakasta on lähes mahdoton palvella seuraavalla kerralla samalla tavalla. Hyvä palvelukokemus esimerkiksi ravintolassa ei välttämättä toistu samanlaisena, koska asiakkaita saattaa toisella kertaa palvella eri henkilö. Palveluyrityksen on kuitenkin pyrittävä valvomaan laatua ja pitämään se mahdollisimman tasaisena. Toisaalta monissa palveluissa olisikin tärkeää räätälöidä palvelu asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Näin asiakas kokee palvelun parempana ja on tyytyväisempi palveluun. (Lämsä ym. 2002, 18; Pesonen ym. 2002, 23-24; Ylikoski 2000, 25.) Palvelu tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti. Palvelu syntyy palvelutapahtumassa asiakkaan ja asiakaspalvelijan välisessä vuorovaikutuksessa. Myös asiakas osallistuu palvelutapahtumaan kertomalla tarpeistaan ja toiveistaan. Samanaikaisesti paikalla olevat asiakkaat vaikuttavat toistensa palvelukokemuksiin joko käyttäytymisellään tai keskustelemalla keskenään. (Lämsä ym. 2002, 19; Ylikoski 2000, 24.)

10 7 Palvelua käyttäessään asiakas osallistuu palvelun tuottamiseen. Asiakas tulee itse palveluyrityksen tiloihin ja mahdollistaa näin sen, että palvelu syntyy. Asiakas kertoo, millaista palvelua hän tarvitsee ja antaa tietoja itsestään esimerkiksi hammaslääkärille mennessään. Näin asiakas auttaa hammaslääkäriä tarjoamaan juuri hänen tarpeisiinsa sopivaa palvelua. (Lämsä ym. 2002, 19; Ylikoski 2000, 25.) Palvelu katoaa, kun asiakas on ostanut palvelun ja kuluttanut sen. Palvelua ei voi säilyttää eikä varastoida odottamaan asiakasta. Huonoa palvelua ei voi palauttaa. Joskus epäonnistunutta palvelua voidaan korjata tai tuottaa se uudelleen. Jos pesula on pessyt asiakkaan vaatteen niin, että tahrat eivät ole lähteneet pois, pesula voi pestä vaatteen uudelleen. (Lämsä ym. 2002, 19; Pesonen ym. 2002, 24; Ylikoski 2000, 26.) 3.1 Mehustamisprosessi ydinpalveluna Mehustuspalvelun (kuvio 1) ydinpalveluna on mehustaminen. Ydinpalvelu on syy, miksi palveluyritys on olemassa. Keskenään kilpailevien yritysten ydinpalvelut ovat usein hyvin samanlaisia. (Lämsä ym. 2002, 102.) Ajanvaraus Mehuaseman asia- Mehustamisprosessi Asiakaspalvelu Lisäastiat/ lainaus Tiedote KUVIO 1. Mehustuspalvelun toimintakaavio

11 8 Maa- ja kotitalousnaisten mehuasemalla mehustetaan pääasiassa omenaa, mutta myös jonkin verran porkkanoita. Mehuasema aloittaa toimintansa sen mukaan, miten omenat kunakin syksynä kypsyvät ja millainen sato omenoista saadaan. Huonoina omenavuosina mehuasema ei aloita toimintaansa. Maaja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja vastaa mehuaseman toiminnasta ja myös päätöksistä toiminnan alkamisen suhteen. Elintarviketuotantoa harjoittavan on tehtävä omavalvontasuunnitelma, johon kirjataan yrityksen toimintatavat ja mikrobiologiset riskit (Elintarvikevirasto 2003). Mehustamisprosessia varten on olemassa omavalvontasuunnitelma. (Lehtoaro 2003.) Mehustamista varten mehuasemalla on erityiset laitteensa. Ensiksi omenat punnitaan vaa alla, minkä jälkeen ne kulkevat kuljetushihnaa pitkin rouhijaan. Rouhijan terät murskaavat omenat tehokkaasti massaksi, joka kääritään erikoisliinoihin. Omenamassa liinoineen pinotaan vuorotellen levyjen kanssa puristimeen, minkä jälkeen massa puristetaan ja mehu irrotetaan. Puristus on varsin tehokas, liinoihin jää jäljelle vain sahanpurumaista, kuivaa ainesta. Puristimesta mehu lasketaan siivilän läpi mehualtaaseen. Jos mehua ei pastöroida, mehu laitetaan letkua pitkin asiakkaan astioihin. Jos asiakas taas haluaa mehun pastöroituna, mehu pumpataan pastörointilaitteeseen, joka kuumentaa mehun C - asteeseen. Mehu lasketaan sitten pastörointilaitteesta letkua pitkin asiakkaan pulloihin ja ne suljetaan välittömästi kumitulpilla. Ennen pullotusta pullot esilämmitetään ja kumitulpat kastellaan kuumassa vedessä. (Lehtoaro 2003; Ylönen 2001, 10.) Maa- ja kotitalousnaisten mehuaseman lisäksi myös Alahovin viinitilalla Kuopiossa puristetaan syksyisin tuoremehua omenista ja marjoista. Mehustusajankohta on varattava etukäteen ja sovittava raaka-aineen määrästä. Alahovin tuoremehuasema ottaa käsiteltäväksi vähintään 50 kiloa omenaa kerralla. Omenamehun raaka-aineeksi sopivat pudokkaat ja toukkien vioittamat omenat. Hapantuneita, ruskeaksi pinnaltaan pilaantuneita omenia ei pidä mehuasemalle tuoda. Niistä mehustettu mehu ei ole hyvänmakuista ja mehu säilyy huonosti. Jos omenoita haluaa huuhtoa, se kannattaa tehdä edellisenä päivinä ja säilyttää omenat viileässä, avoimessa paikassa. Alahovin tuoremehuasemalla pidetään 3-5 litran muovikanisteria hygienialtaan varmimpana mehuastiana. (Hallman 2003; Ollikainen 2003, 6.)

12 3.2 Lisäpalvelut 9 Maa- ja kotitalousnaisten mehustuspalvelun toiminta edellyttää, että ydinpalveluun on liitetty myös lisäpalveluita (kuvio 1). Mehuaseman lisäpalveluita ovat ajanvaraus, asiakaspalvelu ja mehuastioiden lainaus. (Lehtoaro 2003.) Lisäpalvelut merkitsevät tänä päivänä entistä enemmän, koska niiden luomisessa yritykset voivat käyttää erikoisosaamistaan. Lisäpalvelut ovat useimmiten välttämättömiä, jotta asiakkaat voisivat käyttää ydinpalvelua. Hotellin asiakkaalle vastaanoton palvelut tai lentomatkustajalle lähtöselvitys ovat tarpeellisia, jotta ydinpalvelua voisi käyttää. (Lämsä ym. 2002, 102.) Ajanvaraus on toiminut syksyisin noin elokuun puolivälistä lokakuun puoliväliin. Asiakkaat ovat voineet varata mehustusaikaa puhelimitse arkisin, maanantaista perjantaihin, klo Ajanvarausta varten ei ole ollut vakinaista vastaajaa, vaan sitä on hoitanut useampi henkilö vuorollaan. (Lehtoaro 2003.) Mehustamiseen liittyviä asioita on kerätty yhteen kansioon, mutta asiakkaalle kerrottavia asioita ei ole koottu selkeäksi työohjeeksi. Asiakkaalta kysytään, onko hän käynyt aikaisemmin mehuasemalla. Ellei ole, hänelle annetaan ajoohjeet ja opastetaan, miten mehuasemalle tullaan. Asiakkaalle kerrotaan, miten hänen tulisi valmistautua mehuasemalla käyntiä varten. Joskus kuitenkin saattaa puhelinkeskustelussa jäädä mehuasemalle valmistautumiseen liittyviä seikkoja mainitsematta. (Lehtoaro 2003.) Asiakkaalle annetaan suullisia ohjeita omenoiden mittaamisesta: 10 litran ämpäri omenia painaa noin 5 kiloa. Kymmenestä kilosta omenia saa noin 5-7 litraa mehua. Näin asiakasta opastetaan arvioimaan, minkä verran hän mehustaisi omeniaan. Ajanvarauksen yhteydessä kerrotaan, että hyvälaatuiset, myös maahan pudonneet omenat sopivat mehun raaka-aineeksi. Rupiset tai toukkaiset omenat voi myös käyttää mehuun. Jos asiakas haluaa mehustuttaa porkkanoita, hänelle kerrotaan, että porkkanamehua puristetaan työpäivän päätteeksi, koska porkkanasta lähtee väriä. (Lehtoaro 2003.)

13 10 Asiakkaan on tuotava omat pullot tai astiat mehua varten. Pullojen, sulkimien ja omenien pesua neuvotaan myös tarvittaessa. Samalla perustellaan myös, miksi täytyisi olla huolellinen. Usein asiakkaat kysyvät, mitä pastörointi tarkoittaa ja heille kerrotaan, mitä mehulle tapahtuu pastöroinnissa. Asiakkaalle selvitetään myös, mitä omenoiden mehustaminen maksaa. Asiakas tuo omat pullot mehua varten, mutta mehuasemalta hän voi lainata mehukanistereita, jos hänen omat pullonsa eivät riitä. (Lehtoaro 2003.) Kaurila (1995, 16-17) korostaa myös omenoiden puhtautta ja pullojen ja sulkimien pesemistä. Poiminnan jälkeen omenat pestään ilman saasteiden ja pölyn takia etenkin, jos puutarha sijaitsee liikenneväylien lähellä. Omenamehua varten varataan pulloja ja kumitulppia, jotka pestään miedolla astianpesuainevedellä, huuhdellaan ja jätetään kuivumaan. Käytännöllisintä olisi, jos pullot olisivat vain yhtä kokoa, esimerkiksi litran pulloja, jolloin tarvitaan vain yhdenkokoisia kumitulppia. Asiakas tulee mehuasemalle varaamanaan ajankohtana omeniensa kanssa ja mehuaseman asiakaspalvelussa henkilö ottaa omenat mehustettavaksi. Mehuaseman asiakaspalvelussa työskentelee yksi henkilö, joka ottaa omenia vastaan ja punnitsee ne. Asiakkaan omenat ja pullot merkitään, jos hän ei ole tehnyt sitä jo kotona, jotteivät ne sekoittuisi toisen asiakkaan omeniin ja pulloihin. Jos hän ei jää odottamaan mehujaan, hänelle kerrotaan, mihin aikaan hän voi hakea ne. Asiakaspalvelussa työskentelevä henkilö laskuttaa asiakkaat käteisellä näiden hakiessa omenamehunsa pois. (Lehtoaro 2003.) 3.3 Palvelun hinta ja saatavuus Yrityksen tavoitteena on löytää sopiva hinta palvelulleen. Hinta on yksi osa palvelukokonaisuutta. Palvelutuote ja palvelun tuotantoprosessi vaikuttavat siihen, miten palvelu hinnoitellaan. Hinnoittelussa tulee ottaa huomioon myös palvelun saatavuutta koskevat järjestelyt. Hinta synnyttää erilaisia ajatuksia palvelusta ja markkinointiviestinnän avulla palvelu asemoidaan halutulla tavalla kuluttajien mieliin. Hinnalla vaikutetaan kuluttajien ostopäätöksiin. (Ylikoski 2000, 257.)

14 11 Maa- ja kotitalousnaisten mehustuspalvelun hinta määräytyy mehustustuotannon, markkinointiviestinnän ja tilavuokran kustannusten perusteella. Syksyllä 2002 pastöroidun mehun hinta on ollut 0,70 euroa omenakilolta ja pastöroimattoman mehun hinta 0,55 euroa omenakilolta. (Lehtoaro 2003.) Palvelun saatavuus eli palvelun jakelu tarkoittaa yrityksen ja asiakkaan välisiä ratkaisuja, joiden avulla asiakas voi käyttää palvelua. Kun asiakas käy henkilökohtaisesti yrityksen tiloissa, toimitilojen sijainti ja aukioloajat ovat erittäin tärkeitä. Toimitilojen fyysiset puitteet ja henkilöstö vaikuttavat siihen, miten asiakas kokee palvelun. Perinteisesti palveluita tarjotaan toimitiloista, mutta nykyään asiakas voi saada joitakin palveluita myös sähköisiä kanavia pitkin. (Lämsä ym. 2002, 108; Ylikoski 2000, 271.) Maa- ja kotitalousnaisten mehustuspalvelun asiakkaat käyvät henkilökohtaisesti mehuaseman tiloissa. Toimitilat sijaitsivat vielä syksyllä 2002 moottoritien läheisyydessä viisi kilometriä Kuopion keskustasta pohjoiseen. Entisten toimitilojen vuokrasopimus päättyi syksyllä 2002, eikä syksyksi 2003 löytynyt uusia tiloja. Mehuaseman aloitettaessa toimintansa syksyisin, se on toiminut 8-9 tuntia kerrallaan. Kiireisimpään mehustusaikaan mehuasemalla on työskennelty kahdessa vuorossa. Silloin mehustuspalvelu on ollut avoinna klo Vuorossa on kolmesta neljään henkilöä kerrallaan. (Lehtoaro 2003.) 3.4 Palvelun laatu Palveluyritys tavoittelee hyvää palvelun laatua koko ajan. Palvelun laatu ei näin ollen ole koskaan valmis, vaan sitä muutetaan ja kehitetään jatkuvasti. Hyvää laatua on vaikea määritellä, mutta lähtökohtana on aina yrityksen perustehtävä ja arvot. (Lämsä ym. 2002, ) Palvelun kokonaislaatu muodostuu odotetusta ja koetusta laadusta. Odotettu laatu kuvaa asiakkaan ennakkokäsityksiä laadusta. Asiakkaan tarpeet ja palvelun hinta vaikuttavat paljon siihen, mitä hän palvelulta odottaa. Yleensä

15 12 asiakas odottaa palvelulta enemmän, jos hinta on korkea. Asiakkaan aikaisemmat kokemukset palvelusta ja myös ystävien suositukset tai varoitukset vaikuttavat odotuksiin. Markkinointiviestinnässä välitetyt lupaukset palvelun tasosta luovat myös odotuksia. (Pesonen ym. 2002, ) Yrityksen imago vaikuttaa asiakkaan kokemuksiin palvelusta. Imago suodattaa niitä kokemuksia, joita asiakas saa asioidessaan yrityksessä. Myönteinen imago vaikuttaa siten, että asiakas kokee palvelussa sattuneet kielteiset asiat lievempinä. Jos asiakkaalla taas on negatiivinen mielikuva yrityksestä, imagon muuttuminen myönteiseksi vaatii useita hyviä palvelukokemuksia. (Lämsä ym. 2002, ) Koettuun laatuun vaikuttaa erityisesti se, mitä asiakkaan ja asiakaspalvelijan välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu. Asiakkaan kokemalla laadulla on kaksi ulottuvuutta: tekninen ja toiminnallinen laatu. Tekninen laatu kuvaa sitä, mitä asiakas saa palvelutilanteessa ja mitä hänelle jää palvelusta, kun palvelutilanne on ohi. Teknisen laadun osalta saman alan yritykset ovat usein tasaväkisiä, eikä eroja helposti synny. Asiakkaan kokemaan laatuun vaikuttaa myös palvelun toiminnallinen laatu eli kuinka asiakas kokee saavansa palvelun ja millaiseksi asiakas kokee palvelutilanteen. (Pesonen ym. 2002, 47.) Palvelun saavutettavuus ja toimitilojen viihtyisyys sekä asiakaspalvelijoiden ulkoinen olemus sekä käyttäytyminen vaikuttavat palvelun toiminnalliseen laatuun. Mehuaseman toiminnallista laatua kuvaa se, kuinka vuorovaikutus ja asiakaspalvelu toimivat ajanvarauksessa ja mehustamispalvelussa. Myös muut asiakkaat vaikuttavat toiminnalliseen laatuun. Yritys voi pyrkiä parantamaan palvelun toiminnallista laatua ja erottua näin kilpailijoista. (Pesonen ym. 2002, ) Mehuaseman palvelun laatua ei ole tutkittu ennen. Laatuun vaikuttavia seikkoja on kuitenkin huomioitu ainakin jonkin verran toiminnan aikana. Maa- ja kotitalousnaisten mehustuspalvelun teknistä laatua kuvaa se, mitä asiakas mehustuspalvelusta saa. Palvelun tekninen laatu on hyvä, jos hän saa varattua

16 13 itselleen mehustusajan ja saa mehustettua omenansa mehuksi. Tekniseen laatuun vaikuttaa, kuinka sujuvasti ajanvaraus ja mehustamispalvelu toimivat. (Lehtoaro 2003.) 3.5 Palvelun markkinointiviestintä Palvelun markkinointiviestinnän tavoitteena on vaikuttaa kohderyhmien asenteisiin ja ostokäyttäytymiseen. Viestinnän avulla yritys pyrkii kertomaan itsestään, tuotteistaan ja palveluistaan sekä toiminnastaan valitsemilleen asiakkaille. Yritys tiedottaa asiakkaille tarjoamistaan palveluista ja niiden ominaisuuksista, kuten hinnasta ja palvelun varaamisesta. Samalla yritys pyrkii vakuuttamaan asiakkaan, että juuri sen tarjoamilla ratkaisuilla asiakkaan ongelmat voidaan ratkaista. (Lämsä ym. 2002, 116.) Markkinointiviestinnän osia ovat mainonta, henkilökohtainen myyntityö, menekinedistäminen ja suhdetoiminta. Mainonta on tunnistettavan lähettäjän maksamaa viestintää. Mainonta luo palvelulle tunnettuutta ja kertoo palvelun ominaisuuksista. Lisäksi mainoksilla suostutellaan asiakasta ostamaan ja muistutetaan palvelusta. (Ylikoski 2000, 284.) Palvelusta voidaan viestittää henkilökohtaisesti joko ennen palvelua tai palveluprosessin aikana. Henkilökohtaisella myyntityöllä pyritään hankkimaan asiakkaita, luodaan asiakassuhteita ja huolehditaan asiakassuhteiden jatkuvuudesta. Myyntityössä päästään keskustelemaan asiakkaan kanssa ja saadaan tietoa asiakkaan ostohalukkuudesta. (Ylikoski 2000, 288.) Palvelujen kysyntä voi aika ajoin vaihdella ja menekkiä edistämällä tätä vaihtelua voidaan tasata. Menekkiä edistetään markkinointitoimenpiteillä, joiden tarkoituksena on saada asiakkaat toimimaan välittömästi tarjoamalla heille lisäetuja. Lisäetuja voidaan tarjota tietylle asiakasryhmälle, tiettyyn aikaan tai hintaan. Palveluja voidaan markkinoida erikoistarjousten tai ilmaisten kokeilujen avulla. Uusia palveluja esitellään usein myös menekinedistämisen avulla, jotta asiakkaat kiinnostuisivat palveluista. (Ylikoski 2000, )

17 14 Suhdetoiminnan avulla yritys tekee itseään tunnetuksi ja luo itsestään myönteistä mielikuvaa. Suhdetoiminnan kohteena voivat olla kaikki yrityksen sidosryhmät, eivät ainoastaan asiakkaat. (Ylikoski 2000, 294.) Maa- ja kotitalousnaiset ovat markkinoineet mehustuspalveluaan lehtijuttujen ja Pohjois-Savon Maaseutukeskuksen internet - sivujen kautta. Asiakkaille on jaettu tiedotelehtinen heidän asioidessaan mehuasemalla. Lehtisessä on ollut ohjeita valmistautumiseen mehuasemalle, tietoa mehun säilytyksestä, omenareseptejä ja yhteystiedot. (Lehtoaro 2003.) Maa- ja kotitalousnaisten vähäisten voimavarojen vuoksi ohjelehtistä ei ole uusittu. Lehtijuttujen ja internetin lisäksi voisi etsiä muitakin tiedotuskanavia. (Lehtoaro 2003.) 4 PALVELUN TUOTEKEHITYS 4.1 Asiakkaiden tarpeet tuotekehityksen lähtökohtana Asiakaslähtöisessä ajattelussa uskotaan, että yritys menestyy, jos se pystyy määrittämään tarkasti kohdemarkkinoidensa tarpeet. Yrityksen on pystyttävä myös tyydyttämään kohderyhmänsä tarpeet kehittämällä niitä parhaiten vastaavat tuotteet, jakelutiet, hinnoittelun ja viestinnän. (Vuokko 1997, 15.) Voidakseen ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet, yrityksen on tunnettava ne. Parhaiten yritys saa tietoa asiakkaiden tarpeista asiakaskontakteissa. Kun asiakaspalvelija palvelutilanteissa kohtaa asiakkaan, häntä kannattaa kuunnella ja hienovaraisesti haastatella. Yritys voi käyttää myös erilaisia menetelmiä saadakseen tietoa asiakkaista. Sellaisia ovat esimerkiksi asiakkailta saatu palaute, asiakaskyselyt tai ihmisten arvostuksia koskevat julkiset tutkimukset. (Vuokko 1997, )

18 4.2 Tuotekehityksen yleiset periaatteet 15 Tuotekehityksen on perustuttava yrityksen liiketoiminnan ja markkinoinnin toimintatapoihin. Yrityksellä on oltava selkeä käsitys siitä, mitä palveluja se haluaa ja sen kannattaa tuottaa. Tuotekehityksen avulla parannetaan myös jo markkinoilla olevien palveluiden toimivuutta, turvallisuutta ja kilpailukykyä. (Sipilä 1999, 34.) Tuotekehitystä suunniteltaessa yrityksen täytyy kerätä tietoja markkinoista ja asiakkaista. Yrityksen tulee kartoittaa kilpailutilanne omalla toimintaalueellaan. Yrityksen tulee tarkastella myös taloudellista tilannettaan ja omaa osaamistaan sekä palvelun tuotantotiloja ja -laitteita. (Jäppinen 2003; Sipilä 1999, 34.) Menestyvä palvelu on suunniteltava selkeän tuoteidean varaan; mitä yritys tarjoaa ja kenelle. Yritys selvittää palvelutuotteen ominaisuuksia ja markkinoita sekä palvelun tuottamismahdollisuuksia ja kannattavuutta. Asiakkaiden tarpeet synnyttävät tuoteideoita tai toisaalta yritys voi itse oivaltaa, mitä tyydyttämättömiä tarpeita markkinoilla voi olla. Tuoteidea voi myös syntyä, kun markkinoita tutkitaan järjestelmällisesti. (Sipilä 1999, 35, 62.) 5 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 5.1 Tutkimusaineisto Tutkimusprosessi käynnistyi helmikuussa 2003 tutkimussuunnitelman laatimisella ja lähdekirjallisuuteen perehtymisellä. Syksyn 2002 palvelutositteista koottiin asiakasrekisteri, johon saatiin 632 nimeä. Palvelutositteiden yhteystiedot olivat osittain puutteellisia. Asiakasrekisteriin kirjattiin tiedot niistä asiakkaista, joista tiedettiin sekä nimi että osoite. Jos tutkimuksen tavoitteena on saada tulokseksi yleistettäviä päätelmiä, on määriteltävä perusjoukko ja poimittava tästä joukosta edustava otos. Otosaineistoon perustuvan tutkimuksen avulla on tarkoitus tehdä päätelmiä koko

19 perusjoukosta. Tämä tapahtuu tekemällä yleistyksiä otoksesta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1998, 179.) 16 Tässä tutkimuksessa käytettiin ositettua otantaa. Ositettu otanta tarkoittaa sitä, että osittavana muuttujana voidaan käyttää tärkeää muuttujaa, kuten ikäryhmää, sukupuolta tai asuinseutua. Otannan suhde on sama kuin perusjoukossa. Ositettu otanta sopii tähän tutkimukseen, koska mehustuspalvelun asiakkaat olivat eri paikkakunnilta ja asuinseutua haluttiin pitää muuttujana, jota tarkasteltiin valitessa otosta. (Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu 2003.) Tutkimukseen poimittiin mehuaseman asiakasrekisteristä 200 asiakasta eri puolilta Pohjois-Savoa. Suurin osa asiakkaista oli ollut edellisinä vuosina Kuopion alueelta, joten 100 kyselyn saaneista asui Kuopion alueella. Loput 100 asiakasta, jotka saivat kyselyn, asuivat eri kunnissa Pohjois-Savossa. 5.2 Tutkimusmenetelmä Tutkimusmenetelmän valintaa ohjaa yleensä se, minkälaista tietoa etsitään ja keneltä sitä etsitään. Kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on saada tulokseksi yleistettäviä päätelmiä. Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa on tärkeää, että havaintoaineisto soveltuu määrälliseen mittaamiseen. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa määritellään perusjoukko, josta otetaan otos. Aineisto saatetaan sellaiseen muotoon, että sitä voidaan käsitellä tilastollisesti ja kuvailla tuloksia prosenttitaulukoiden avulla. (Hirsjärvi ym. 1998, 130, 137.) Yksi tapa kerätä itse aineistoa on kysely. Kyselytutkimusten etuna on yleensä se, että niiden avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto. Tutkimukseen voidaan saada paljon henkilöitä ja voidaan myös kysyä monia asioita. Jos lomake on suunniteltu huolellisesti, aineisto voidaan analysoida tietokoneen avulla. Tulosten tulkinnassa voi kuitenkin ilmetä ongelmia. Kyselyn haittana pidetään sitä, että ei varmuudella tiedetä, kuinka rehellisesti vastaajat ovat vastanneet. Vastaajat saattavat ymmärtää väärin annetut vastausvaihtoehdot tai eivät ole

20 perehtyneitä siihen asiaan, josta esitetään kysymyksiä. Vastaamattomuus voi nousta joissakin tapauksissa suureksi. (Hirsjärvi ym. 1998, 191.) 17 Postikyselyssä kyselylomake lähetetään tutkittaville, he täyttävät sen itse ja postittavat lomakkeen takaisin tutkijalle. Kyselylomakkeen mukana on lähetettävä saatekirje, jossa kerrotaan lyhyesti kyselyn tarkoitus ja tekijä. Lomakkeen mukana on lähetettävä palautuskuori, jonka postimaksu on maksettu. (Hirsjärvi ym. 1998, 192.) Tämä kvantitatiivinen lomakekyselyn avulla toteutettu tutkimus tähtää palvelun parantamiseen. Tähän tutkimusmenetelmään päädyttiin, koska haluttiin koota asiakkaiden käsityksiä ja mielipiteitä mehustuspalvelusta. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään lisäpalveluiden tarvetta ja toiveita mehustuspalvelun uusien toimitilojen sijainnista. Tutkimusjoukosta otettu otos oli niin laaja, että sopivin tapa tutkia sitä oli postikysely. Asiakaskysely (liite 1) valmisteltiin yhteistyössä Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Helena Lehtoaron kanssa. Kysely saatekirjeineen ja palautuskuorineen postitettiin Pohjois-Savon Maaseutukeskuksesta 200:lle asiakasrekisteristä valitulle asiakkaalle. Vastausaikaa kyselyyn osallistuneilla oli noin kaksi viikkoa. Kyselyyn vastasi 139 asiakasta eli vastausprosentiksi muodostui 69,5 %. Vastaukset käsiteltiin SPSS - ohjelman ja Excel - taulukkolaskentaohjelman avulla. 6 ASIAKASKYSELYN TULOKSET 6.1 Mehustuspalvelun käyttäjät ja käyttötavat Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten mehustuspalvelu on toiminut vuoteen 2003 mennessä jo 30 vuotta. Vastaajista suurin osa, 43,9 % käyttää mehuaseman palveluja joka vuosi. Noin viidennes vastaajista asioi mehuasemalla kerran kolmessa vuodessa. Vain muutama vastaaja on mehuaseman asiakkaana harvemmin kuin kolmen vuoden välein. Vajaa 30 % vastaajista oli en-

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 2014 Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 Nokian kaupunginkirjasto Raportin kokosi Päivi Kari Raportti 6.11.2014 Nokian kaupunginkirjaston asiakaspalvelutilanne-kysely: Millaista asiakaspalvelua

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS MARKKINOINTI

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS MARKKINOINTI LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS MARKKINOINTI PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ/MARKKINOINTI Markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen Asiakaspalvelu tapahtumassa Laatu Asiakkaan huomioiminen Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 363 Asiakastyytyväisyyskysely Helsingin yliopiston yliopistollisen eläinsairaalan palveluista 2012 HEL 2012-016051 T 00 01 01 Päätös päätti merkitä tiedoksi

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

4. Mitäpalvelumuotoilu on?

4. Mitäpalvelumuotoilu on? 4. Mitäpalvelumuotoilu on? Palvelumuotoilu on ajassa ja paikassa koettujen palveluprosessien ja palveluympäristöjen muotoilua, jotka tavoittavat ihmiset erilaisten kosketuspisteiden kautta. palvelumuotoilu

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus 2007 Tiivistelmä Johdanto Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja vastaajarakenne Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asunnon ostamiseen ja myymiseen

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Asiakkuusindeksi 2009

Asiakkuusindeksi 2009 1 Asiakkuusindeksi 2009 Selvitettiin suomalaisten yritysten asiakasuskollisuutta: Kuinka paljon eri yritysten kanssa asioidaan Millainen asiointi- ja asiakassuhde suomalaisilla kuluttajilla on yrityksiin

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 Helsingin kaupunginkirjasto 27.8.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä kirjastomarkkinoinnista

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

Palvelupolun rakentaminen Hinnoittelu ja tuotekortti

Palvelupolun rakentaminen Hinnoittelu ja tuotekortti Palvelupolun rakentaminen Hinnoittelu ja tuotekortti Työpaja 3. Palvelutuotteen kokoaminen tuotekortiksi Tavoite: Oman palvelun paketointi Jutta Ahro/ ProAgria Etelä-Suomi, MKN Maisemapalvelut Palvelupolku

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017 Päiväys 5.4.2017 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017 Pietarsaaren ympäristöterveydenhuolto on toteuttanut kyselytutkimuksen joulu-tammikuussa 2016 2017. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää,

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009 Yliopiston Apteekki Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset 27.10.2009 Sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 2. Lääkejätteiden palautus Suomessa 3. Tulosten yhteenveto 4. Taustatiedot vastaajista

Lisätiedot

Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO

Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMISSEMINAARI 19.5.2009 Tuotteistaminen Myös ei-kaupallisissa

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus. ErgoMedi Oy

Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus. ErgoMedi Oy Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus ErgoMedi Oy ErgoFinger koekäyttötutkimus ErgoMedi Oy Tulokset 31.1.2014 Kaufmann Agency on suomalainen kansainvälisesti toimiva terveysviestinnän asiantuntijayritys,

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Ajanvarauspalvelu T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Idea Ajanvarauspalvelumme ideana on yhdistää kaikki kunnan palvelut yhteen sivustoon, jolloin palvelujen

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Miten järjestöt voivat hyödyntää kohtaamispaikkoja omassa. 14.2.2011 Helena Liimatainen

Miten järjestöt voivat hyödyntää kohtaamispaikkoja omassa. 14.2.2011 Helena Liimatainen Miten järjestöt voivat hyödyntää kohtaamispaikkoja omassa viestinnässään? 14.2.2011 Helena Liimatainen Mitä järjestöjen toiminta kohtaamispaikoissa voi olla? Esitteitä, yhteystietoja, oppaita, lomakkeita

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset 4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee majoitusliikkeessä vastaanoton työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

LATE- lajittelijat, lajittelun uusi aikakausi. "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!"

LATE- lajittelijat, lajittelun uusi aikakausi. Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin! LATE- lajittelijat, lajittelun uusi aikakausi "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!" Useita malleja tarpeiden mukaan LATET "pähkinänkuoressa" Olemme kehittäneet uudenlaiseen ajatteluun perustuvat

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN

LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN Tarkoitus ja tavoite Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa läheisten kokemuksia syöpäsairauden vaikutuksista seksuaalisuuteen. Tavoitteena

Lisätiedot

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T GOLD ajanvaraukseen, asiakashallintaan ja markkinointiin. Dynaaminen Helppokäyttöinen Vaivattomasti ylläpidettävä Edullinen on ratkaisu Online-ajanvarauksella lisäetua palveluun MARKET:ssa asiakkaasi saavat

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014 Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Hankinta: LIIKKUMISTUTKIMUS 2014, Dnro 92/07/70/702/2014 Tässä Liikkumistutkimus 2014:n tekoa koskevaan tarjouspyyntöömme Dnro 92/07/70/702/2014 esitetyt kysymykset ja niihin

Lisätiedot

Finnbeing Mystery Shopping

Finnbeing Mystery Shopping Finnbeing Mystery Shopping Yritys XYZ Testaaja ÅÖ Finnbeing suomalaista hyvinvointia MYSTERY SHOPPING JAMK:n ja POKE Aikuiskoulutuksen luoma Mystery Shopping raportointipohja ja ohjeistus Finnbeing matkailu-

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää. Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus

Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää. Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus Asioinnin kielen kehittäminen 1) Suullisen asioinnin rooli viranomaisviestinnässä 2) Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot