SIMON KUNTA LASTENSUOJELU- / HYVINVOINTISUUNNITELMA. Hyväksytty: Kvalt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON KUNTA LASTENSUOJELU- / HYVINVOINTISUUNNITELMA. Hyväksytty: Kvalt 14.9.2009 75"

Transkriptio

1 SIMON KUNTA LASTENSUOJELU- / HYVINVOINTISUUNNITELMA Hyväksytty: Kvalt

2 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 I NYKYTILA JA TULEVAN KEHITYKSEN ENNAKOINTI 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA Väestörakenne Asuminen ja elinympäristö Työllisyystilanne Perheiden rikkinäisyys/vanhempien ero Kuntalaisten terveys Lähisuhdeväkivalta ja perheväkivalta Lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen ja tehdyt rikokset Lapsiperheiden taloudellinen toimeentulo Koulutustaso kunnassa LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT / ONGELMIA EH- KÄISEVÄT PALVELUT Neuvola, kouluterveydenhuolto ja muut terveydenhuollon palvelut Äitiys- ja lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Oppilashuolto Perheneuvola sekä lasten ja nuorten psykiatrian palvelut Mielenterveyspalvelut Päivähoito Päiväkoti ja esikoulu Perhepäivähoito Kerhotoiminta Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Lasten kotihoidontuki Koulupalvelut Perusopetus Erityisopetus Koulukuraattoripalvelut Oppilashuolto Opinto-ohjaajapalvelut Lukio Liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelut Liikuntatoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Kirjastopalvelut 13

3 Kansalaisopisto Seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja perhetyö Kotipalvelu Sosiaalityö Erityispalvelut Puhe- ja toimintaterapia Perheneuvolapalvelut Psykologin ja psykiatrin palvelut Kriisityö Turvakotitoiminta Sovittelutoiminta Päihdehuollon palvelut Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta Vammais- ja kehitysvammapalvelut Erikoissairaanhoito Terveyden edistämisen työryhmä Kolmas sektori H Mannerheimin lastensuojeluliitto Urheiluseurojen toiminta Simon VPK Muut toimijat LASTENSUOJELUN TARVE KUNNASSA Lastensuojeluilmoitukset Lastensuojelutarpeen selvitys Avohuolto Sijaishuolto Jälkihuolto Huolto- ja tapaamissopimukset Ottolapsineuvonta 19 II LASTENSUOJELUN STRATEGINEN SUUNTA LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEEN VARATTAVAT VOIMAVARAT Neuvola, kouluterveydenhuolto ja muut terveydenhuollon palvelut Päivähoito Koulupalvelut Opetusjärjestelyt Oppilashuolto Oppilaskuntatoiminta Kodin ja koulun yhteistyö Koulun aamu- ja iltapäivätoiminta Koulun kerhotoiminta Nuorten keskuudessa koululla tehtävä kriisityö 21

4 4.4. Nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelut Vapaa-aikatoimen palvelut Nuorisotilat Nuorten kuuleminen Erityisnuorisotyö Nuorten työpaja Leiritoiminta Liikunta Kulttuuri Sosiaalipalvelut Kotipalvelu Perhetyö Lastensuojelun sosiaalityö Erityispalvelut Seurakunnan ja järjestöjen lapsi-, nuoriso- ja perhetyö YHTEISTYÖN JÄRJESTÄMINEN ERI VIRANOMAISTEN SEKÄ LAPSILLE PALVELUJA TUOTTAVAIEN YHTEISÖJEN VÄLILLÄ.. 25 III PÄÄTÖKSENTEKO, TOTEUTUS JA SEURANTA LASTENSUOJELUN TAVOITETILA VUOTEEN SUUNNITELMAN TOTEUTUS JA SEURANTA YHTEENVETO LIITE 1 Yhteenveto kylätoimikunnille, eri yhdistyksille ja nuorisovaltuustolle tehdyn kyselyn vastauksista LIITE 2 Lapsille ja nuorille suunnattua vapaa-ajan toimintaa kylittäin

5 JOHDANTO 1 Tulevaisuus on lasten - lapsissa on tulevaisuus. Vuosikymmenten ajan Suomessa on iloittu entistä terveemmistä ja paremmin voivista lapsista. Myönteinen kehitys on kääntynyt 1990-luvulla huonommaksi. Monet perhe-elämän muutokset ovat olleet epäedullisia lapsille. Perheiden arvot ovat muuttuneet. Rakkaus, rajat ja aito välittäminen ovat usein kadoksissa. Eri tavoin oirehtivien lasten määrä on kasvussa. Lasten ja nuorten psyykkiset oireet ja päihteiden käyttö ovat lisääntyneet. Perheiden hajoamisen myötä lasten ja nuorten turvattomuus on lisääntynyt. Jokaisella ajalla on omat kasvatusnäkemyksensä ja jokaisella ajalla on omat tyypilliset sosiaaliset ongelmansa. Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen uuden lastensuojelulain mukaan kunnan tai useamman kunnan on yhdessä laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Kuntien jo aikaisemmin laatimista lapsipoliittisista ja lastensuojelua koskevista suunnitelmista on tullut lakisääteisiä. Simon kunta laati edellisen lapsi- ja nuorisopoliittisen strategian vuonna 2005 edelliselle valtuustokaudelle. Sen suunnitelman tavoitteet ovat hyvin toteutuneet. Suunnitelmassa on tärkeää poikkihallinnollisuus ja kaikkien osapuolten sitoutuminen asiaan. Uuden lain mukainen suunnitelma on tarkoitus tarkistaa valtuustokausittain. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa KASTE-ohjelmassa vuosille korostetaan ja keinoina työskentelyyn esitetään ennalta ehkäisyä ja varhaista puuttumista. Ohjelma korostaa myös lasten ja nuorten kehityksen tukemista kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa sekä tunne-elämän, käyttäytymisen ja opillisten ongelmien ehkäisyä, varhaista tukea ja hyvää hoitoa. Nämä muodostavat kokonaisuuden, varmistavat hyvän lapsuuden ja samalla ehkäisevät aikuisuuden psykososiaalisia ongelmia ja laajamittaista syrjäytymistä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaa varten sosiaali- ja terveyslautakunta nimesi työryhmän, johon tulivat jäseniksi sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Lauri Niskala, sosiaalityöntekijä Kaisu Viippola, vt. sosiaalikuraattori Nina Matinlassi, perhepäivähoidonohjaaja Sirpa Soikko, erityisluokanopettaja Paula Jakunaho, terveydenhoitaja Arja Miettunen, vapaa-aikasihteeri Soile Vakkala, vanhustyönjohtaja Pirjo Miettunen seurakunnan nuorisotyönohjaaja Virpi Rajaniemi ja sosiaalijohtaja Helena Huhtala. Tavoitteena oli tarpeen mukaan kuulla myös muita asiantuntijoita. Suunnitelmaan liittyen on toimitettu kysely kunnassa toimiville kylätoimikunnille, nuorisoneuvostolle, MLL:n Simon paikallisyhdistykselle ja perhekerholle. Suunnitelman tulee lain mukaan sisältää kunnan määrittelemältä suunnittelukaudelta tiedot 1. lasten ja nuorten kasvuoloista ja hyvinvoinnin tilasta, 2. lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista, 3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa 4. lastensuojeluun varattavista voimavaroista, 5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä, 6. yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä

6 7. suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. 2 Suunnitelma laaditaan valtuustokaudelle Suunnitelmassa paneudutaan pääasiassa lastensuojelulain tarkoittamaan ikäryhmään. Lastensuojelulaissa pidetään lapsena alle 18-vuotiasta ja nuorena vuotiasta. I. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 1.1. Väestörakenne Simon kunnan väkimäärä vuoden 2009 alussa oli 3550 henkilöä. Väkiluku on ollut aleneva viimeiset vuosikymmenet. Väestön ennustetaan alenevan ja olevan vuonna 2020 yhteensä asukasta. Väestöstä 0-6-vuotiaita vuoden 2007 lopussa oli 282, 7-15-vuotiaita oli 409 ja vuotiaita oli 322. Alle 24-vuotiaita oli kaikkiaan 1013 henkilöä, mikä on 28 % kunnan väkiluvusta. Ikäluokkien koko vaihteli 22:sta 58:aan (Tilastokeskus). Lapsiperheitä väestöstä vuonna oli ,8 %, kun se koko Lapin läänissä oli 39,3 % ja koko maassa 40,9 %. Yksinhuoltajaperheitä lapsiperheistä Simossa oli 13,8 %, Lapin läänissä 20,5 % ja koko maassa 20 %. Vuoden 2008 kouluterveyskyselyn mukaan yli 20 %:lla simolaisten 8. ja 9. luokan oppilaiden perherakenteena jokin muu kuin ydinperhe. Alle 14-vuotiaiden osuus väestöstä Simossa oli vuonna ,7 %, Lapin läänissä keskimäärin 16 % ja koko maassa 16,9 %. Yli 75-vuotiaiden osuus Simossa oli 8,4 %, Lapin läänissä 8,1 % ja koko maassa 7,8 %. Kunnan muuttotase on ollut viime vuosina tappiollinen Asuminen ja elinympäristö Simon kunnassa on varsinaisen kuntakeskuksen, Asemakylän, lisäksi toinen taajama Maksniemi. Näillä kylillä on asukkaita lähes saman verran. Merenrannan läheisyydessä sijaitsevat Simoniemi, Simonkylä ja Viantie. Kuntaa halkoo kaksi jokea; Simojoki ja Viantiejoki. Simojokivarressa sijaistevat Ylikärpän, Sankalan, Alaniemen ja Alajoen kylät sekä Viantiejokivarressa Pömiön kylä. Kunnan läpi kulkee liikenteellisesti vilkas nelostie. Kouluaikoina linja-autoyhteyksiä kunnan keskustaan on kohtuullisesti. Simojokivarren ja Simonkylä/Simoniemi-alueen liikenteeseen on lisätty kerran viikossa liikennöivä kutsubussi. Kunnan pääasiallinen asumismuoto on omakotitaloasutus. Rivitaloasuntoja noin 160. Kunnan kautta vuokrattavia asuntoja on yhteensä 116. Asuntopulaa kunnassa ei ole. Kunnan kautta vuokrattavia rivitaloasuntoja oli lokakuussa 2008 tyhjänä 27. Hyvä asuntotilanne tuokin kuntaan muuttajina myös lapsiperheitä myös usein muuttavia, joilla ei ole tapahtunut kiinnittymistä asuinalueeseen. Varsinaisia kerrostaloja ei alueella ole. Lapsiperheet asuvat mukavuuksin varustetuissa asunnoissa. Kunnassa on ollut koulujen yhteydessä hyvin lähiliikuntapaikkoja. Koulujen lakkauttamisen jälkeenkin esim. keväällä 2009 pidetään luistelukenttiä Ylikärpässä, Alaniemellä, Asemalla, Simoniemessä ja Maksniemessä. Valaistuja hiihtolatuja on Ylikärpässä, Alaniemellä, Asemalla, Malinissa, Palokankaalla ja Maksniemessä. Leikkipuistoja on Asemalla ja Maksniemessä omakoti- ja rivitaloalueilla. Haja-asuntoalueilla lasten ulkoliikuntamahdollisuudet ovat paremmat ilman rakennettuja leikkipaikkoja isojen pihojen ja väljän ympäristön ansiosta.

7 Terveyden edistämisen työryhmä kiersi toukokuussa 2009 läpi kaikki kunnan leikkipuistot ja koulujen piha-alueet tarkastaen alueiden ja välineiden kunnon tarvittavia korjauksia ja rikkinäisten välineiden poistoa varten Työllisyystilanne Simossa työllisyystilanne on ollut kohtuullinen seutukuntaan verrattuna. Vuoden 2009 aikana työttömyys on lisääntynyt laman seurauksena. Maaliskuussa 2009 työttömyysaste oli Simossa 14,6 %. Tällöin työttömiä työnhakijoita oli 216. Työttömyysaste on noussut viime vuoden vastaavasta ajasta 20 %. Vuonna 2008 työttömiä oli kuukaudessa keskimäärin 168 henkilöä. Maaliskuussa 2009 yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli 20 henkilöä, mikä on 28,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Alle 25-vuotiaita työttömistä oli 16, mikä on 14,3 % enemmän kuin vuonna Työllistettyjä maaliskuussa 2009 oli 31, joista kunta työllisti 14, yksityiset 17 ja valtio ei yhtään. Maaliskuussa 2009 alle 25-vuotiaita työmarkkinatuen saajia oli kahdeksan. Yli 500 päivää työttömänä olleita työmarkkinatuen saajia on Simossa kuukausittain keskimäärin 14 henkilöä. Heidän joukossaan ei ole alle 25-vuotiaita. Koulutuksella ja henkilön omalla aktiivisuudella on selkeästi merkitystä työn saannissa. Vuoden 2008 kouluterveyskyselyn mukaan simolaisten 8. ja 9. luokan oppilaiden vanhemmista noin 30 %:lla ainakin yksi vanhemmista oli työttömänä vuoden aikana. Nuorten vastauksissa voi olla mukana myös muuten kotona olevia; esim.äitiyslomalla/vanhempainvapaalla, lapsenhoitovapaalla, sairauspäivärahalla tai eläkkeellä olevia. Muuten luku on suuri verrattuna todelliseen työttömyyslukuun. Vuoden 2007 lopussa Simossa sai työttömyysturvaa yhteensä 216 henkilöä. Se oli 10,1 % kaikista vuotiaista. Ansiopäivärahalla heistä oli 133 henkilöä, peruspäivärahalla 14 ja työmarkkinatuella 58 henkilöä. Vuorotteluvapaalla oli yksi, työvoimapoliittisessa koulutuksessa viisi ja koulutuspäivärahalla viisi henkilöä. Kunnassa on työskennelty aktiivisesti pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi. Työttömyyden vaikutus toimeentulotukimenoihin on muihin kuntiin verrattuna alhainen. Työttömien terveydenhuolto on järjestetty ja siitä on ilmoitettu myös Simolainen-lehdessä. Kemi-Tornio talousalueen bruttokansantuotteen taso ja lisäys on ollut hyvä valtakunnalliseen tasoon verrattuna. Seudun kuntien taloustilanne on jatkunut vaikeana heikentäen kykyä työllistää. Tilastokeskuksen väestölaskennan mukaan työllisen työvoiman lukumääräinen osuus on laskenut luvulla selvästi. Kun luku vuonna 1990 oli 1723, oli se vuonna henkeä. Työpaikkojen määrä Simon kunnan alueella on vähentynyt vuoden 1990 luvusta 1136 vuoden 2005 lukuun 710. Suuri osa työssä käyvistä työskentelee mm. Kemissä tai Torniossa sijaitsevilla työpaikoilla. Vuonna 2005 Simossa työpaikat jakaantuivat toimialoittain seuraavasti: alkutuotanto 16,9 %, jalostus 11,3 %, palvelut 67,6 % ja tuntemattomat 4,2 %. Simon kunta on palkannut vuosittain 30 opiskelijaa kesätöihin. Vuoden 2009 keväällä hakijoita oli 38 ja kunta päätti järjestää heille kaikille kesätyötä. Aktiivisimmat opiskelijat löytävät yleensä kohtuudella kesätyöpaikan, joskin vuonna 2009 laman seurauksena on on ollut vaikeampaa. Sosiaalitoimi on joinakin kesinä järjestänyt ns. mittatilaustyönä kesätyötä lastensuojelun piirissä olevalle nuorelle, joka ei ole saanut työtä muuten. Toimeentulotuen hakijana on muutamia lapsiperheitä, joissa vanhempi/vanhemmat ovat työttömänä. 3

8 Yleensä näissä tapauksissa näkyy koulutuksen ja ammattitaidon vajaus. Kesäaikana toimeentulotuen hakijana on ollut myös muutama 18 vuotta täyttänyt opiskelija, joka ei ole saanut kesätyöpaikkaa Perheiden rikkinäisyys ja vanhempien ero Vuonna 2006 avioeroja vuotiailla 1000 asukasta kohti oli Simossa 7,9, Lapin läänissä 14,5 ja koko maassa 15,9. Vuonna 2008 erosi 11 avioparia. Sopimuksia lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta tehtiin 22 kpl. Avioliiton ulkopuolella syntyi vuonna lasta. Yli puolet lapsista syntyy jo avioliiton ulkopuolella. Huoltoriitoja on vuosittain muutamia. Ne tietysti osaltaan heijastuvat myös lapsiin. Lastensuojelun asiakkaana on joitakin perheitä, joissa vanhempien välit ovat hyvin riitaisat. Tällaisessa tilanteessa yleensä lapset oirehtivat jo päivähoidossa tai viimeistään koulussa. Mikäli vanhemmilla ei ole halua ja/tai voimia korjata suhdettaan tasaisemmaksi, ulkopuolisen on siihen vaikea vaikuttaa. Mikäli mukana on alkoholinkäyttöä tai mielenterveysongelmia, tilanne on lasten kannalta kestämätön. Tilanne johtaa usein lasten sijoittamiseen kodin ulkopuolelle. Vuoden 2008 kouluterveyskyselyn mukaan lähes 10 %:lla 8. ja 9. luokan oppilaista oli keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa. Pojilla vaikeuksia oli huomattavasti enemmän kuin tytöillä. Noin 27 %:lla pojista ei ollut yhtään läheistä ystävää. Tytöillä osuus oli vain 3 % Kuntalaisten terveys Simossa sairausvakuutuspäivärahalla ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien suhteellinen osuus verrattuna muihin Lapin läänin kuntiin on korkea. Sama tilanne on Kelan lääkekorvausten kohdalla. Kuntalaisten terveyteen vaikuttavat samat tekijät kuin muuallakin maassa; ravinnon ja liikunnan merkitys korostuu entisestään. Oikealla ravinnolla ja riittävällä liikunnalla on todettu voitavan ehkäistä erityisesti sydän- ja verisuonisairauksia, diabetesta, useita syöpiä, tuki- ja liikuntaelinsairauksia, hammasterveyttä ja masennusta. (STM 2008:10; Terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista). Lasten ja nuorten ylipainoisuus on yhä lisääntyvä ongelma. Taustalla on perheen ruokailutottumukset ja liikkumattomuus. Alkoholisairaudet aiheuttavat jo eniten miesten ennenaikaista kuolemaa. Vuoden 2008 kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. luokan oppilaista noin 16 % koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. 12 %:lla oli lääkärin toteama pitkäaikaissairaus. Ylipaino oli 23 %:lla. Väsymystä lähes päivittäin koki 18 %. Niska- ja hartiakipuja viikottain oli 42 %:lla ja päänsärkyä 43 %:lla. Keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta koki 10 % ja koulu-uupumusta 20 %. 8. ja 9. luokan oppilaista 71 % ilmoitti, ettei syö kaikkia aterianosia kouluruokailussa. Epäterveellisiä välipaloja koulussa söi vähintään kaksi kertaa viikossa 25 %. Hampaita harjasi harvemmin kuin kaksi kertaa päivässä 69 %. Liian vähän liikuntaa harrasti 56 %. Nukkumaan meni myöhemmin kuin klo % oppilaista. Päivittäin tupakoi 24 % ja tosi humalassa oli vähintään kerran kuukaudessa 28 %. Laittomia huumeita oli kokeillut ainakin kerran 8 %. Kouluterveyskyselyn mukaan terveystiedon aiheet eivät kiinnostaneet 30 % 8. ja 9. luokkalaisista ja 35 %:n mielestä terveystiedon aiheet eivät lisänneet valmiuksia huolehtia terveydestään. 29 % ilmoitti, että hänellä on huonot tiedot seksuaaliterveydestä ja 19 % ilmoitti hänellä olevan huonot tiedot päihteistä. Avun puutetta muissa kuin koulunkäyntiin liittyvissä asioissa koki 16 % oppilaista. 17 %:n mielestä oli vaikea päästä kouluterveydenhoitajan vastaanotolle ja 47 %:n mielestä oli vaikea päästä koululääkärin

9 vastaanotolle. Tyytymättömyyttä kouluterveydenhuoltoon henkilökohtaisissa asioissa koki 31 % vastaajista. 8. ja 9. luokan oppilaista 59 % ilmoitti, että koulun fyysisissä työoloissa on puutteita. 26 %:lla oli ollut koulutapaturma vuoden aikana. Koulun työilmapiirissä koki ongelmia 21 %. 36 % ei koe tulevansa kuulluksi koulussa. 45 %:n mielestä koulutyöhön liittyvä työmäärä on liian suuri. Vaikeuksia opiskelussa oli 30 %:lla ja 9 % koki tarvitsevansa enemmän apua. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa koki olevansa 9 %. Vähintään kaksi päivää kuukaudessa ilmoitti lintsanneensa 13 % ja 10 % ilmoitti, ettei pidä laisinkaan koulunkäynnistä. Kun katsoo kyselyn tuloksia aterioinnin, liikunnan, nukkumisen, tupakoinnin ja alkoholinkäytön osalta, ei ole ihme, että suurella osalla oppilaista on väsymystä, masennusta, huono terveys, tapaturmia, koulu ei kiinnosta, on avun tarvetta jne. Kun pohtii sitä, miksi lapsilla on puutteita aterioinnissa, liikkumattomuutta, tupakointia, alkoholinkäyttöä jne., tulee kodin rooli, kasvatus, ohjaus ja kodin antama malli keskeisimmäksi. Miten puuttua asiaan, jos vanhemmat eivät halua tai kykene toimimaan lastensa edun mukaisesti ja näyttävät itse huonoa mallia lapsilleen? 1.6. Lähisuhde- ja perheväkivalta Vuonna 2007 poliisille tuli Simosta perheväkivaltaa koskevia hälytystehtäviä asukasta kohti 33. Lapin läänissä vastaava luku oli 40 ja koko maassa 35,1. Poliisin tilaston mukaan Simosta tuli vuonna hälytystä perheväkivallasta. Näissä viidessä tapauksessa oli kysymyksessä lapsiperhe, joskin kahdessa tapauksessa lapsi oli 18 vuotta täyttänyt nuori. Vuonna 2008 perheväkivaltahälytyksiä tuli yhdeksän. Näistä yhdessä perheessä oli lapsia. Vuonna 2007 henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia /1000 asukasta kohti tapahtui Simossa kaksi, mikä on Lapin läänin kunnista toiseksi alhaisin. Vuosittain tulee esim. sosiaalipäivystyksen kautta tieto perheessä tapahtuneesta väkivallasta. Yleensä näissä tilanteissa on mukana alkoholi. Jos perheessä on lapsia, vaatii asia aina sosiaalityön työskentelyä. Tilanne voi vaatia myös lasten sijoittamisen hoitoon kodin ulkopuolelle. Edelleen on ongelmana naisten kohdalla se, että he salaavat kotona tapahtuvaa väkivaltaa. Perheväkivaltaan liittyvää asiaa käsitellään erilaisissa palavereissa. Simo on ollut mukana Länsi-Pohjan alueella olleessa seudullisessa, Ray:n rahoittamassa perheväkivallan interventioprojektissa vuosina Hankkeessa laadittiin työskentelymalli perheväkivaltatyöhön. Jatkorahoitusta ei saatu, mutta yhteistyötä jatketaan yhteistyöpalaverein. Vuoden 2008 kouluterveyskyselyn mukaan oppilaista 25 % ilmoitti kokeneensa fyysistä uhkaa vuoden aikana Lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen ja tehdyt rikokset Lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt vuosien myötä. Tapaukset käyvät entistä vaikeammiksi. Häriökäyttäytyminen tulee esille pääasiassa päivähoidossa, esiopetuksessa ja koulussa. Olisi lapsen ja perheen kannalta parempi ennaltaehkäisevässä mielessä, että jo neuvola puuttuisi näihin asioihin ja ohjaisi perheitä kasvatuskysymyksissä. Lasten ja nuorten palvelujen suuri haaste onkin siinä, miten puuttua oikeaan aikaan ja oikealla tavalla ennalta ehkäisevästi tilanteissa, joissa lapsi/nuori oirehtii, kun on nähtävissä - vanhemman kyvyttömyys olla huolehtivaisia, rakkautta, tukea ja rajoja asettavia aikuisia 5

10 - vanhempien alkoholinkäyttö ja mielenterveysongelmat / lasten liian varhainen vastuunotto omista ja perheen asioista - lasten rajattomuus ja kasvatuksen puute - lasten ja nuorten eläminen videoiden, netin, TV:n ja väkivaltapelien maailmassa ja mallien saaminen sieltä - päihde- ja muut riippuvuusongelmat - lasten/nuorten aggressiivinen käyttäytyminen, väkivaltaisuus, ikään ja kehitysvaiheeseen kuulumattomat teot ja kielenkäyttö - kaverivanhemmuuden seuraukset Vuonna 2008 tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan 44 % yläkoulun oppilaiden vanhemmista ei tiennyt aina nuorten viikonloppuiltojen viettopaikkaa, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 39 %. Vuonna 2007 alle 18-vuotiailla poliisin tilaston mukaan ei ollut rikoksia liikennerikkomuksia lukuun ottamatta vuotiailla oli samana vuonna yksi huumerikos ja yksi lievä petos. Vuonna 2008 alle 15-vuotiailla kirjattiin kaksi näpistystapausta, joissa oli mukana viisi eri henkilöä vuotiaille kirjattiin yksi varkausyritys, jossa tekijöinä oli kaksi 18-vuotiasta ja yksi 16-vuotias henkilö. Lisäksi yksi alaikäinen tuomittiin rattijuopumuksesta vuotiailla kirjattiin yksi näpistys ja yksi kuolemantuottamus Lapsiperheiden taloudellinen toimeentulo Vuonna 2008 oli toimeentulotuen hakijoina 22 lapsiperhettä. Se oli 27 % kaikista toimeentulotukea saavista perheistä. Pitkäaikaisena toimeentulotuen saajana oli muutama lapsiperhe. Lapsiperheiden osuus pitkäaikaisena toimeentulotuen saajina ei näyttele suurta osaa Koulutustaso kunnassa Keskiasteen koulutuksen saaneita oli Simossa vuonna % 15 vuotta täyttäneistä. Lapin lääniin verrattuna se oli seitsemänneksi alhaisin. Koko maassa vastaava prosentti oli 38,4 % ja Lapin läänissä 41,9 %. Simossa on kolme alakoulua; Asemalla, Maksniemessä ja Ylikärpässä. Lisäksi on lukio ja Lappia Ammattiopiston kalatalouskoulu. Vuonna 2008 ei yksikään oppilas jäänyt ilman päästötodistusta. Kaikki peruskoulun päättäneet saivat jatko-opiskelupaikan. Ammattitutkinnon suorittaminen vaatii opiskelua kunnan ulkopuolella. Monipuoliset opiskelumahdollisuudet löytyvät naapurikunnasta Kemistä. Yliopistotutkinnon suorittaminen vaatii usein myös muuttoa opiskelupaikkakunnalle. 6

11 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT / ONGELMIA EHKÄISEVÄT PALVELUT 2.1. Neuvola, kouluterveydenhuolto ja muut terveydenhuollon palvelut Kunnassa on viisi terveydenhoitajaa. Heistä yksi on avopuolen osastonhoitaja ja työterveyshoitaja. Neljä muuta terveydenhoitajaa huolehtivat äitiys- ja lastenneuvolatyöstä, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta ja muista terveydenhoitajalle kuuluvista tehtävistä. Vuoden 2009 alkupuolella on kotisairaanhoitoon perustettu sairaanhoitajan toimi. Sairaanhoitaja ja kotisairaanhoidon perushoitaja siirtyvät kotipalvelun kanssa tiimityöhön huolehtimaan koko kunnan kotihoidosta. Alueellinen väestövastuu terveydenhoitajan työssä jatkuu ainoastaan Maksniemen alueella. Terveydenhoitajat käyttävät kotisairaanhoidosta säästyvän ajan ennaltaehkäisevään työhön. Yli 70- vuotiaitten ja 40-vuotiaitten terveystarkastukset aloitetaan. Toimintakeskuksen kehitysvammaisille järjestetään terveystarkastus säännöllisesti. Koulu - ja opiskeluterveyden huoltoon jää enemmän aikaa., samoin erityistehtäviin kuten verenpaine- ja diabetesasiakkaitten hoitoon ja neuvontaan, reuma- ja sydänhoitajan työhön. Varhaista puuttumista lasten ja perheitten ongelmiin on mahdollisuus lisätä Äitiys- ja lastenneuvola Äitiys- ja lastenneuvolatyö jakaantuu kahdelle terveydenhoitajalle. Lapsia syntyy kunnassa noin 40 vuosittain. Vauvan syntymän jälkeen terveydenhoitaja käy kotona yhden- ja kahden viikon ikäistä vauvaa katsomassa. Tarvittaessa voidaan tehdä kotikäyntejä jo raskausaikana, mutta se ei ole yleinen käytäntö. Neuvolakäynnit tapahtuvat seuraavasti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ja 10 kuukauden iässä sekä 1v, 1,5v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v ja 7vuoden iässä. Lääkärinneuvolat ovat 3kk, 8 kk, 1,5v sekä 5-vuotiaille lapsille. Neuvolatarkastuksiin varataan riittävästi aikaa. Neuvolatarkastuksissa on käytössä Lene-leikki-ikäisen lapsen arviointimenetelmä 3, 4, 5 ja 6-vuotiaille lapsille. Pyritään välttämään kiireen tuntua, jotta olisi hyvät olosuhteet keskustella. Neuvolassa lasta käyttää yleisimmin äiti, mutta enenevässä määrin myös isiä on mukana. Lasta odottavat nuoret vanhemmat käyvät nykyään useasti yhdessä neuvolavastaanotolla.uuden neuvolaohjeen mukaan neuvoloihin pitäisi terveydenhoitajan työpariksi saada perhetyöhön koulutettu henkilö. Pienissä terveyskeskuksissa ei aivan omaan työntekijään ole tarvetta. Varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen vauvan ja vanhemman välillä on yksi terveydenhoitaja saanut koulutuksen ja tällaista koulutusta haluttaisiin lisää. Terveydenhoitajilla on päiväkodin kanssa yhteisiä palavereja keväällä ja syksyllä ja lisäksi ollaan puhelimitse yhteydessä tarvittaessa. 5-vuotiailla lapsilla on käytössä yhteinen kyselykaavake päiväkodin, perhepäivähoidon, vanhempien ja neuvolan kanssa. Muutama kerran vuodessa kokoontuu moniammatillinen työryhmä, jossa käsitellään lapsia ja perheitä, joista jollakin on huoli ja sovitaan jatkotoimista. Neuvolassa on käytössä perheväkivalta- ja päihteidenkäytön seula Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Maksniemen koulun 1-6 luokkien terveydenhoidosta vastaa alueen terveydenhoitaja. Aseman koulun 7

12 1-9 luokkien, lukion ja koulutuskuntayhtymä Lappian kalakoulun terveydenhoidosta vastaa yksi terveydenhoitaja. Ylikärpän koulun terveydenhoidosta vastaa terveydenhoitaja, joka pitää aikuisvastaanottoja Alaniemessä ja Ylikärpässä. Koulussa terveydenhoitaja pyrkii tapaamaan kaikki oppilaat vuosittain terveystarkastuksessa. Ensimmäisen ja viidennen luokan oppilaitten vanhemmat voivat varata ajan ja tulla lapsen tarkastukseen mukaan. 8-9 luokkalaisten vanhempia ei ole kutsuttu lääkärin ajanpuutteen takia, vaikka laajennettua terveystarkastusta suositellaan uudessa kouluterveydenhuollon ohjeessa tällekin ikäryhmälle. Lääkärintarkastukset koululaisille ovat tällä hetkellä 5. ja 8-9 luokkalaisille sekä lukion 2. luokan tytöille. Pojat käyvät lukion 2. luokalla kutsuntatarkastuksessa. 8-9 luokkalaiset saavat lääkärintarkastuksessa nuorison terveystodistuksen. Lasten rokotusohjelmassa tapahtuu koko ajan muutoksia. Vuonna alkoivat ilmaiset influenssarokotukset 6-35 kk:n ikäisille lapsille ja vuonna 2009 käynnistyy pneumokokki-rokotustutkimus. Länsi-pohjan alueella on käytössä kouluikäisen lapsen ylipainon hoitoketju. Yhteydenpito koululta kotiin hoituu usein puhelimitse. Terveydenhoitaja soittaa ja vanhemmat soittavat myös paljon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskysely tehdään kunnassa joka toinen vuosi 8. ja 9. luokkalaisille sekä lukion 1. ja 2. luokkalaisille Oppilashuolto Oppilashuoltotyö toimii yläkoulussa säännöllisesti ja se on käynnistymässä myös lukiossa. Alakoulun puolella ei ole säännöllistä oppilashuoltotyötä, vaikka ongelmien lisääntymisen takia se voisi olla tarpeellista. Kunnassa on oma puheterapeutti ja oma toimintaterapeutti aloittaa työnsä keväällä Kouluikäisten vanhempainiltoihin osallistutaan pyydettäessä ja valistustunteja pidetään eri luokka-asteille Perheneuvola sekä lasten ja nuorten psykiatrian palvelut Perheneuvolapalvelut ostetaan Kemin perheneuvolasta. Lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelut ostetaan L-PKS:sta ja vaikeimmissa tapauksissa osastohoitoa OYS:sta. Perheneuvola, lasten ja nuorten psykiatrian poliklinikka, opettajat, erityisopettaja, vanhemmat, oman kunnan sosiaalityöntekijä/koulukuraattori ja terveyskeskuksen omat psykiatrian sairaanhoitajat ovat luontevia yhteistyökumppaneita, kun käsitellään lasten ja nuorten ongelmia Mielenterveyspalvelut Simon terveyskeskuksen avohuollossa työskentelee yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen psykiatrian sairaanhoitaja. He hoitavat yläasteikäisistä alkaen kaiken ikäisiä henkilöitä. Varttuneemmille nuorille ja aikuisille osastohoitoa järjestetään L-PKS:n alaisessa Keroputaan sairaalassa. 8

13 2.2. Päivähoito 9 Simon kunnan päivähoito on ollut sivistystoimen alaisuudessa alkaen. Päivähoidon tavoitteena on tarjota lapselle pysyvät, lämpimät ja turvalliset ihmissuhteet, monipuolisesti kehitystä tukevaa toimintaa ja suotuisa kasvuympäristö, joka huomioi lapsen ja perheen lähtökohdat toimintaa toteutettaessa. Päivähoidossa on mahdollisuus havaita lasten kotitaustasta, oppimisvaikeuksista tai muista lasten hyvinvointia vaarantavista tekijöistä johtuvia haittatekijöitä. Päivähoidossa ohjataan lasta omaksumaan terveelliset elämäntavat, tuetaan myönteisten kaverisuhteiden kehittymistä ja onnistumisen kokemuksia. Kasvatuskumppanuutta vahvistetaan. Pienen kunnan vahvuus on tuttu toimintaympäristö, pitkäaikaiset asiakassuhteet, kokenut henkilöstö ja pitkä työkokemus. Päivähoidon laatua seurataan vanhemmille suunnattujen kyselyjen ja henkilöstön kanssa käytyjen kehittämiskeskustelujen avulla. Yhteistyövälineinä lasten ja vanhempien kanssa ovat keskustelut ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, lisäksi 5-vuotisseurantalomake tukee neuvolan kanssa tehtävää yhteistyötä. Erityistä hoitoa tarvitsevalle lapselle tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Yhteistyötä tehdään myös koulun, neuvolan, seurakunnan, sosiaalitoimen, kunnan eri palvelupisteiden ja naapurikuntien päivähoidon kanssa. Seudullisesti järjestetään päivähoidon henkilöstölle suunnattua koulutusta. Päivähoidossa voidaan reagoida nopeasti perheen tilanteisiin ja järjestää hoitopaikka tarpeen mukaan. Näin toteutetaan varhaisen puuttumisen periaatetta esimerkiksi tukemalla vanhempien jaksamista. Tilannearviointia voidaan tehdä mm. tekemällä kotikäyntejä päivähoidon ja sosiaalitoimen kanssa yhdessä Päiväkoti ja esikoulu Simon kunnassa on kaksi 20 -paikkaista päiväkotia 3-6-vuotiaille lapsille, Simon päiväkoti asemalla ja Maksniemen päiväkoti. Päiväkodeissa toimivat myös esikouluryhmät ja tarpeen mukaan perustetaan erilliset esikouluryhmät. Päiväkodeissa työskentelevät päiväkodinjohtaja, lastentarhanopettaja ja päivähoitaja, lisäksi laitosapulainen ja lapsen henkilökohtainen avustaja tai ryhmäavustaja tarpeen mukaan. Asemalla ja Maksniemellä toimivat lukuvuonna erilliset esikouluryhmät. Päivähoidossa tammikuussa -09 on yhteensä 115 lasta. Esikoululaisia on yhteensä 54. Useilla lapsilla on sopimus hoitopäivistä 6-15 pv/kk, joten päivittäinen lapsimäärä eri toimipisteissä vaihtelee. Lukuvuoden alusta lukien koulujen yhteydessä järjestettävää esiopetusta sai Ylikärpässä yksi oppilas Perhepäivähoito Tammikuussa 2009 perhepäivähoitajia kunnassa on yhteensä 15. Lapsia perhepäivähoidon piirissä on noin 70. Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on kahdeksan. Heistä Asemalla toimii kuusi, Simoniemessä yksi ja Maksniemessä yksi hoitaja. Ryhmäperhepäivähoidossa työskentelee 7seitsemän hoitajaa. Ryhmäperhepäivähoitokoti on Simoniemessä. Lapsia on kirjoilla 11. Maksniemessä toimii vuoroperhepäivähoitokoti, joka sijaitsee samassa talossa Maksniemen päiväkodin kanssa. Lapsia on kirjoilla 19. Lisäksi molemmista päiväkodeista tulee vuorohoitoon lapsia. Maksniemen päiväkoti ja vuoroperhepäivähoitokoti tekevät tiivistä yhteistyötä lasten hoitojärjestelyissä ja henkilöstön käytössä. Perhepäivähoidon henkilöstöä voidaan joustavasti liikutella eri yksiköiden välillä. Alle 3-vuotiaat lapset ovat hoidossa perhepäivähoidossa, koska päiväkodeissa ei ole osastoa heitä varten Kerhotoiminta Simossa järjestetään leikkikerhotoimintaa 4-5-vuotiaille lapsille. Toiminta-aika on syyskuun alusta toukokuun loppuun. Toimintakaudella kerhotoimintaa järjestetään Simoniemessä koulun

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 0 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LEPPÄVIRRAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 1 1 JOHDANTO: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA PROSESSINA... 3 I NYKYTILA JA TULEVAN

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HYVINVOINNIN NYKYTILA... 6 VÄESTÖTIEDOT... 6 VÄESTÖN ELINOLOT... 8 NUORTEN TERVEYDENTILA JA HYVINVOINTI... 10

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 EURAN KUNTA KÖYLIÖN KUNTA SÄKYLÄN KUNTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 SISÄLLYSLUETTELO 2(29) 1. JOHDANTO 3 2. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN LAATIMINEN PROSESSINA 3

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Vapaa-aikatoimi 2010 2011 SISÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Edellinen ohjelma 3. Tilastotietoa kuntalaisista lasten ja nuorten näkökulmasta 4. Tammelan lapsi

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma Keiteleen kunta Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma 2010-2013 K e i t e l e e n k u n t a Ä y r ä p ä ä n t i e 2 7 2 6 0 0 K E I T E L E SISÄLLYSLUETTELO: OSA I YLÄ-SAVON SEUDULLINEN

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä 2012 1 1. JOHDANTO... 4 2. PALVELURAKENTEEN JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS... 7 3. OULUNKAAREN

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot