KonserniKatsaus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KonserniKatsaus 2010"

Transkriptio

1 Konsernikatsaus Konsernikatsaus 2010

2 2 onvest Konsernin liiketoiminta Tekninen kauppa Teknisen kaupan palveluita tuotetaan Onninen-konsernissa. Toiminta-ajatuksena on kattavien materiaalipalvelujen tarjoaminen urakoitsijoille, teollisuudelle, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille yhdeksässä maassa. Talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalvelut Konserniin kuuluva Are Oy tytäryhtiöineen on Suomen johtavia talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalveluyrityksiä, joka tuottaa taloteknisiä ratkaisuja kiinteistöjen arvon ja tuottavuuden parantamiseksi. Tarjontaan kuuluvat myös korjausrakentaminen ja teollisuuden erityistarpeisiin liittyvät palvelut. Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan tarkoituksena on konsernin korkean vakavaraisuuden hyödyntäminen allokoimalla konsernin ylilikvidit varat ammattimaisesti hoidetulle sijoitustoiminnolle. Kiinteistötoiminta Kiinteistötoiminta koostuu konserniyhtiöiden omistamien kiinteistöjen vuokraustoiminnasta, kiinteistökehityksestä ja rakennuttamisesta. Ensisijaisena tarkoituksena on konserniin kuuluvien yhtiöiden tilatarpeiden kattaminen.

3 Konsernikatsaus Konsernikatsaus 2010 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosi 2010 lyhyesti 6 Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 7 Konsernituloslaskelma 8 Konsernitase ja rahoituslaskelma 9 Tekninen kauppa 10 Talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalvelut 12 Sijoitustoiminta 14 Kiinteistötoiminta 16 Onvest Oy:n hallitus ja johtoryhmä 18 Konsernin toimipaikat 20 Konsernin liiketoimintojen yhteystiedot 22

4 04 onvest

5 KonserniKatsaus toimitusjohtajan katsaus GLoBaaLin FinanssiKriisin aiheuttama laskusuhdanne taittui konsernimme kaikilla liiketoiminta-alueilla, ja markkinat kääntyivät kasvuun. Positiivisesta käänteestä huolimatta maailmantalouden kasvu on vielä epävarmalla pohjalla, ja varsinkin lyhyellä aikavälillä kehitystä saattaa häiritä mm. yksittäisten Euroopan valtioiden velkaantumisen syventyminen sekä kuohunta Pohjois-Afrikan arabivaltioissa ja Lähi-idässä. Markkinoiden positiivisesta kehityksestä huolimatta vuosi 2010 oli konsernillemme historiallisen vaikea. Ongelmat keskittyivät konsernin liikevaihdollisesti suurimpiin liiketoimintoihin Onniseen ja Areen. Onnisen kotimaan kannattavuus jäi kauas totutusta tulostasosta uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa ilmenneiden ongelmien myötä. Toiminta oli tappiollista myös Norjassa. Ilonpilkahduksena oli suotuisa kehitys Ruotsissa, Puolassa ja Venäjällä. Aren tulos jäi heikoksi, vaikka Aren teollisuuspalveluiden ja kansainvälisen toiminnan kannattavuus oli kohtuullinen ja kiinteistöpalveluiden tuloskehitys myönteistä. Sijoitustoimintomme tuottoon voimme olla varsin tyytyväisiä. Hyvään tulokseen myötävaikuttivat markkinoiden vahvana jatkuneen kehityksen ohella onnistuminen pääomien allokoinnissa. Kiinteistötoiminnon tulos oli suunnitellun mukaista ja varsin hyvin kannattavaa ankaran talven aiheuttamasta ylläpitokustannusten piikistä huolimatta. Takanamme on konsernimme lähes satavuotisen historian tuloksellisesti heikoin vuosi, mutta katsomme kuitenkin luottavaisesti eteenpäin. Uuden kasvun rakentaminen ja vahvan tuloskunnon saavuttaminen ovat olleet suunnitelmassamme jo useita vuosia, mutta nyt näen niihin todelliset mahdollisuudet. Olemme jatkaneet tinkimättömästi kaikkien liiketoimintojen tasapainoista kehittämistä ja meillä on hyvät valmiudet suunnan muutokseen. Tätä tukee myös aloittamamme konsernistrategian täsmentäminen liiketoimintojemme toimintaedellytysten parantamiseksi ja kasvun mahdollistamiseksi. Tavoitteemme alkaneelle vuodelle ovat selvät. Painopiste on konsernin kannattavuuden olennaisessa parantamisessa ja vakavaraisuuden turvaamisessa. Edellytyksenä on asiakkaidemme luottamuksen palauttaminen ja nykyisten liiketoimintojen vakauttaminen. Kasvollisella omistajuudella on mielestäni erityinen painoarvo asettamamme tahtotilan saavuttamisessa, mikä peilautuu kaikkeen toimintaamme arvojemme mukaisena johtamisena ja toimintana perustuen pitkäjänteisyydelle, vastuullisuudelle ja paremman huomispäivän määrätietoiselle rakentamiselle. Haluan kiittää omasta ja muiden omistajien puolesta uskollisia asiakkaitamme, toimittajiamme ja muita sidosryhmiämme sekä sitoutunutta henkilökuntaamme. Yhdessä tulemme tekemään alkaneesta vuodesta huomattavasti paremman. Vantaalla Maarit toivanen-koivisto

6 06 onvest Vuosi 2010 lyhyesti Maailmantalouden toipuminen finanssikriisin aiheuttamasta laskusuhdanteesta käänsi markkinat kasvuun konsernin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Vuosi oli teknisessä kaupassa vaikea ongelmien keskittyessä Suomeen ja Norjaan. Muilla päämarkkinoilla kannattavuuskehitys oli myönteistä. Kiinteistöjen urakointi-, ylläpito- ja korjausrakentamisen palveluissa tulos jäi heikoksi mm. kireänä jatkuneen kilpailutilanteen takia. Teollisuuspalveluissa ja kansainvälisessä toiminnassa kannattavuus oli kuitenkin kohtuullista ja kiinteistöpalveluiden tuloskehitys suotuisaa. Sijoitustoiminnan tuotto sijoitetulle pääomalle oli varsin hyvä. Hyvään tulokseen myötävaikuttivat markkinoiden vahvana jatkuneen kehityksen ohella onnistuminen pääomien allokoinnissa. Kiinteistötoiminnan kehitys oli suunnitellun mukaista, vaikka energia- ja hoitokulut olivat keskimääräistä korkeammat ankaran talven takia.

7 Konsernikatsaus Konsernin taloudellinen asema ja kehitys Taloudellinen asema liiketoiminnoittain Liikevaihto milj. euroa Liiketulos milj. euroa Sijoitettu pääoma keskimäärin milj. euroa 1 386,0 207,4 9,1 17,5-32,4-12,1 8,6 8,6 241,0 21,4 50,5 92,3 Onninen Are Sijoitustoiminta Kiinteistötoiminta Konsernin kehitys numeroin Liikevaihto (milj. euroa) 1 598, , , , ,1 - muutos (%) 4,2-22,2 2,6 18,6 12,1 Liiketulos (milj. euroa) -28,4 2,4 20,4 58,1 56,2 - liikevaihdosta (%) -1,8 0,2 1,0 3,0 3,5 Sijoitetun pääoman tuotto (%) -4,9 2,4 6,1 14,1 14,8 Oman pääoman tuotto (%) -6,0-0,1 1,3 10,9 12,3 Oma pääoma (milj. euroa) 359,3 380,3 373,2 382,2 345,6 Omavaraisuusaste (%) 53,1 61,6 57,8 55,1 52,5 Korolliset velat (milj. euroa) 75,3 49,2 61,1 81,6 82,0 Investoinnit (milj. euroa) 12,7 26,2 37,5 44,5 17,1 Henkilöstö keskimäärin

8 08 onvest Konsernituloslaskelma, milj. euroa Liikevaihto 1 598, ,4 Keskeneräisten töiden muutos -0,6-0,9 Valmistus omaan käyttöön 0,9 2,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,8 0,5 Materiaalit ja palvelut , ,1 Henkilöstökulut -206,6-193,7 Poistot ja arvonalentumiset -26,5-24,0 Liiketoiminnan muut kulut -163,5-147,9 Liiketulos -28,4 2,4 Korko- ja rahoitustuotot 7,1 7,9 Korko- ja rahoituskulut -5,7-8,2 Tulos ennen veroja -27,0 2,1 Välittömät verot 5,0-2,3 Vähemmistöosuus 0,1 0,0 Tilikauden tulos -21,9-0,3

9 Konsernikatsaus Konsernitase, milj. euroa Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 39,4 47,5 Aineelliset hyödykkeet 104,8 108,1 Sijoitukset 0,9 0,9 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 241,6 212,8 Saamiset 281,6 192,3 Likvidit varat 13,1 59,1 Vastaavaa yhteensä 681,3 620,6 Vastattavaa Oma pääoma 359,3 380,3 Vähemmistöosuus 0,0 0,1 Pakolliset varaukset 3,9 5,3 Korolliset velat 75,3 49,2 Korottomat velat 242,8 185,7 Vastattavaa yhteensä 681,3 620,6 Rahoituslaskelma, milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta -49,7 74,6 Investointien rahavirta -13,7-23,8 Rahoituksen rahavirta 17,2-19,0 Likvidien varojen muutos -46,2 31,8

10 10 onvest Tekninen kauppa Onninen Vuosi 2010 Konsernin teknisen kaupan palvelut tuotetaan Onninen-konsernissa. Onninen tarjoaa kattavia materiaalipalveluita talotekniikka-alan urakoitsijoille, teollisuudelle, infrastruktuurikohteisiin, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille. Konsernin toimipaikkaverkosto kattaa Suomen, Ruotsin, Norjan, Puolan, Venäjän, Kazakstanin sekä Viron, Latvian ja Liettuan markkinat.

11 Konsernikatsaus MARKKINATILANNE Laskusuhdanne taittui Onnisen päämarkkina-alueilla vuoden 2010 aikana. Markkinoiden kehitys oli myönteistä Onnisen kaikilla päämarkkina-alueilla. Suomessa sähkötukkukauppa kasvoi vuoden aikana 6 % ja LVI-tukkukauppa vastaavasti vajaat 5 %. Ruotsissa LV-tuotteiden markkinat kasvoivat runsaat 11 % ja sähkötuotteiden kysyntä pysyi edellisvuoden tasolla. Norjassa sähköasennustuotteiden markkinat laskivat vuoden aikana 2 %, vaikka liike- ja asuntorakentamisen määrä kasvoi. Puolassa sähkötukkukauppa kasvoi 10 % edellisvuoteen verrattuna, mutta LV-tukkukauppa kasvoi vain hieman. Venäjällä kysynnän kasvu Onnisen tuotealueilla oli muutamia prosentteja. Baltian maissa markkinoiden kysyntä jatkui edelleen vaimeana. LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Vuosi 2010 oli Onniselle toiminnallisesti vaikea. Ongelmat keskittyivät Suomeen ja Norjaan. Ruotsissa, Puolassa ja Venäjällä kehitys oli myönteisempää ja pitkälti odotusten mukaista. Onnisen uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin vuoden 2010 alussa käyttöön Virossa ja Latviassa. Suomen käyttöönotto tapahtui toukokuussa. Järjestelmän alkuvaiheen vaikeudet olivat huomattavasti ennakoitua suurempia. Norjassa uudistettiin asiakastoimintamalli, mutta uuden järjestelmän edut eivät ehtineet vielä konkretisoitua. Onninen teki tilikauden alussa päätöksen Hyvinkään jakelukeskuksen automaatiovaraston laajennus- ja muutostyöhankkeesta osana kotimaan logistiikkatoimintojen keskittämistä, ja hankkeen toteutti konsernin kiinteistötoiminta. Onninen Ruotsin varastotoiminnot keskitettiin Örebron Pilängeniin ja Karlskogan varastotoiminta päättyi. Onninen Norjan päätoimipaikka ja jakelukeskus siirtyivät uusiin konsernin ulkopuolelta vuokrattuihin toimitiloihin Oslon naapurikuntaan Skedsmoon. Venäjällä avattiin Moskovan ensimmäinen Express-myyntipiste. Baltian toimipaikkaverkoston supistamista jatkettiin. Virossa toimiva telekommunikaatiojärjestelmien osia valmistava Onninen Oy:n tytäryhtiö Teletekno Balti AS myytiin. Kazakstanin liiketoimintaa laajennettiin käynnistämällä paikallisen palveluvaraston toiminta. TULOS JA RAHOITUS Onninen-konsernin tilikauden liiketulos oli -32,4 milj. euroa (-13,0 milj. euroa). Liiketulos suhteessa liikevaihtoon oli -2,3 % (-1,0 %). Tulos ennen veroja oli -30,2 milj. euroa (-16,3 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli -12,9 % (-4,8 %). Kotimaassa tulokseen vaikutti heikentävästi erityisesti toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyneet ongelmat. Onninen Ruotsin liiketulos kääntyi tilikaudella voitolliseksi. Tulokseen myötävaikutti osaltaan Karlskogan jakelukeskuksen sulkemiseen liittyneen aiemmin kirjatun kertaerän toteutuminen arvioitua pienempänä. Onninen Norjan kannattavuus heikkeni olennaisesti, ja toiminta oli tappiollista myynnin pienentymisen ja uuden toimintakeskuksen käynnistyskustannusten takia. Onninen Puolan liiketulos parani selvästi suotuisan markkinakehityksen, markkinaosuuden kasvun ja toiminnan tehostamisen vuoksi. Onninen Venäjän tulos parani, mutta jäi vielä tappiolliseksi. Baltian tulos jäi edelleen merkittävästi tappiolliseksi markkinatilanteesta ja toimipaikkojen sulkemiskustannuksista johtuen, joskin tappio pieneni edellisestä tilikaudesta. Onnisen omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 25,6 % (37,4 %). Korollisten velkojen määrä oli 146,1 milj. euroa, jossa oli lisäystä 64,6 milj. euroa edelliseen tilikauteen. Korollisista veloista 106,1 milj. euroa perustui Onvest-konsernin sisäiseen ja 40,0 milj. euroa ulkoiseen rahoitukseen. HENKILÖSTÖ Konsernin keskimääräinen henkilömäärä vuonna 2010 oli (2 905). Ulkomaisissa yhtiöissä työskenteli yhteensä (1 811) henkilöä ja kotimaassa (1 094) henkilöä. HALLITUS JA JOHTO Onninen Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto. Hallituksen jäsenet olivat professori Eero Eloranta, konsernijohtaja Karsten Slotte, ekonomi Juha Järvinen, toimitusjohtaja Juha Koponen ja toimitusjohtaja Hannu Leinonen. LIIKEVAIHTO Onninen-konsernin liikevaihto oli tilikaudella milj. euroa (edellisellä tilikaudella milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkomaan toiminnan osuus liikevaihdosta oli 54,3 % (50,6 %). Onninen Suomen liikevaihto laski 4,0 % vuoteen 2009 verrattuna. Ruotsissa euromääräinen liikevaihto kasvoi 10,6 %. Ruotsin kruunuissa mitattuna liikevaihto pieneni 0,8 %. Norjassa euromääräinen liikevaihto kasvoi 0,4 %. Norjan kruunuissa vähennys oli 7,9 %. Puolan euromääräinen liikevaihto kasvoi 29,3 % ja Puolan zlotyissa vastaavasti 19,4 %. Venäjällä euromääräinen liikevaihto kasvoi 44,1 %. Baltiassa euromääräinen liikevaihto laski 9,6 %. Onninen Oy:n toimitusjohtajana toimi HTM Harri Sivula saakka ja sen jälkeen vt. toimitusjohtajana KTM Heikki Ala-Ilkka saakka. Vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto on toiminut vt. toimitusjohtajana alkaen. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin KTM Timo Mänty , ja hän aloittaa tehtävässä NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Onnisen kysynnän arvioidaan kasvavan kaikilla markkina-alueilla, joskin markkinoiden kasvuodotuksiin liittyy vielä epävarmuutta. Onninen on toteuttanut merkittäviä korjaavia toimia kannattavuuden parantamiseksi, ja selkeä tavoite vuodelle 2011 on liiketoiminnan palauttaminen voitolliseksi. Liikevaihto milj. euroa Liiketulos milj. euroa Henkilöstö keskimäärin

12 12 onvest Talotekniikan urakointija kiinteistöpalvelut Are Vuosi 2010 Onvest-konserniin kuuluva Are Oy tytäryhtiöineen on Suomen johtavia talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalveluyrityksiä, joka tuottaa asiakkailleen taloteknisiä kokonaisratkaisuja kattaen järjestelmien suunnittelun, suunnittelun ohjauksen ja projektoinnin sekä kiinteistöjen huollon ja ylläpidon. Palveluihin lukeutuu myös kiinteistöjen korjausrakentaminen ja modernisointi sekä kiinteistöjen turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen liittyvät järjestelmäja asiantuntijapalvelut. Teollisuusasiakkaille suunnattuja taloteknisiä palveluja täydentää Aren erikoisosaaminen sähköistys-, automaatio- ja instrumentointityössä sekä saattolämmityksessä.

13 Konsernikatsaus MARKKINATILANNE Aren toiminnan kannalta keskeisen kotimaisen toimitilarakentamisen määrä kääntyi vuonna 2010 kasvuun toimitilojen korkeana pysyneestä vajaakäyttöasteesta huolimatta. Uudisrakentamisessa korostui energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntä. Korjausrakentamisen myönteistä kehitystä ylläpitivät rakennuskannan vanhentuminen sekä tarpeet rakennusten teknisen laadun nostamiseksi. Kiinteistöpalvelujen kysyntä pysyi hyvänä. LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Are toteutti tilikaudella uudelleenorganisoinnin talotekniikkaurakoinnissaan, minkä myötä vanhasta alueorganisaatiosta luovuttiin, ja liiketoiminta jaettiin neljään toiminta-alueeseen. Uusi organisaatio aloitti toimintansa Are sai tilikaudella merkittävät Are Sensus -järjestelmään pohjautuvat tilaukset Metsäliitolta ja Technopolikselta. Tilauskantaa lisäsivät myös tietoliikenneyritysten konesaliratkaisut. Kiinteistöpalveluissa käynnistettiin toimintatapojen yhdenmukaistamiseen ja tuloksen parantamiseen tähtäävä erillisprojekti. Korjausrakentamisessa käynnistettiin putkistouudistuspalvelu, ja tilikaudella toteutettiin useita palvelukokonaisuuteen kuuluvia viemäreiden sukitusprojekteja. Viemäreiden sukitusmenetelmä sai VTT:n sertifioinnin lokakuussa. Tilauskanta kasvoi tässä toiminnassa merkittävästi. LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA Aren liikevaihto oli tilikaudella 207,4 milj. euroa (183,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna 23,8 milj. euroa eli 13,0 %. Aren kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 13,6 milj. euroa, mikä oli 12,3 % edellistä tilikautta suurempi. Aren osatulouttamaton tilauskanta oli tilikauden päättyessä 84,5 milj. euroa. Tilauskanta kasvoi edellisvuoteen nähden 24,3 milj. euroa. Tilauskantaan eivät sisälly laskutyöluonteiset sopimusajaltaan pitkäkestoiset huolto- ja kunnossapitosopimukset. TULOS JA RAHOITUS Aren tulos jäi vuonna 2010 raskaasti tappiolliseksi. Aren liiketulos oli -12,1 milj. euroa (-12,0 milj. euroa). Liiketulos suhteessa liikevaihtoon oli -5,8 % (-6,5 %). Konsernin tulos ennen veroja oli -4,3 milj. euroa (-6,6 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli -56,2 % (-45,4 %). Aren tulokseen vaikutti heikentävästi kertaluontoiset varaukset liittyen toiminnan lopettamiseen kannattavuudeltaan heikoissa yksiköissä sekä urakoiden osatuloutuskäytännön täsmentämiseen. Talotekniikkaurakoinnin tulos oli erittäin heikko. Teollisuuspalveluissa saavutettiin suhteellisen hyvä tulos. Myös kiinteistöpalveluissa tuloskehitys oli tilikaudella positiivista ja tulos kääntyi voitolliseksi mm. tiukan resurssiohjauksen myötä. Korjausrakentamisen toteutunut tulos oli voimakkaasti tappiollinen. Tappiollisuuteen vaikuttivat projektien heikko keskimääräinen kate, liikearvopoistot sekä putkisukitus- ja putkipinnoitusliiketoiminnan käynnistämisestä aiheutuneet kustannukset. Venäjän toiminnan kannattavuus oli tyydyttävällä tasolla. Rahoitustilanne jatkui kireänä tilikaudella. Aren likvidit varat olivat tilikauden päättyessä 2,9 milj. euroa (2,3 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 29,7 % (40,8 %). HENKILÖSTÖ Aren henkilöstömäärä oli tilikaudella keskimäärin (1 794), josta ZAO Are St. Petersburgissa työskenteli 188 henkilöä (127 henkilöä). Henkilöstön kehittämisessä koulutuksella oli aikaisempien vuosien tapaan keskeinen rooli. Ammattitutkintoja suoritettiin sekä talotekniikan että rakennustuotannon koulutusohjelmissa. Toiminnanohjausjärjestelmään liittyvään koulutukseen osallistui vuoden aikana yli 400 arelaista. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kehittäminen oli vuoden aikana strategisena painopistealueena. Loppuvuonna aloitettiin systemaattinen kehitystyö liittyen konsernin työkykyriskien hallintaan ja henkilöstön hyvinvointiin. HALLITUS JA JOHTO Are Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto. Muut hallituksen jäsenet olivat ekonomi Veli-Pekka Jokiniva, teollisuusneuvos Jouko Ketola ja KTM Mika Seitovirta. Insinööri Tor-Erik Sandelin toimi hallituksen jäsenenä asti. Yhtiön toimitusjohtajana toimi tekniikan lisensiaatti, MBA Aki Puska. NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Aren markkinakysynnässä ei odoteta tapahtuvan vuonna 2011 merkittävää kasvua. Korjausrakentamisen näkymät ovat edelleen uudistuotantoa valoisammat. Aren urakointikohteiden tilauskanta sekä pitkäaikaiset palvelusopimukset olivat vuoden 2010 päättyessä hyvällä tasolla antaen myönteiset lähtökohdat vuoteen Aren liikevaihdon arvioidaan pysyvän vähintään vuoden 2010 tasolla ja tuloksen odotetaan parantuvan. Liikevaihto milj. euroa Liiketulos milj. euroa Henkilöstö keskimäärin

14 14 onvest Sijoitustoiminta Vuosi 2010 Onvest-konsernin sijoitustoiminnan tarkoituksena on hyödyntää konsernin korkeata vakavaraisuutta allokoimalla ylilikvidit varat ammattimaisesti hoidetulle sijoitustoiminnolle. Sijoitustoiminnasta vastaavat pääasiassa emoyhtiö Onvest Oy sekä konsernin sijoitusyhtiöt Onninen-sijoitus Oy ja Onnivaatio Oy. Varsinaiseksi sijoitustoiminnaksi luetaan varat, jotka on sijoitettu vaihto-omaisuusarvopapereihin. Muut likvidit varat toimivat eri konserniyhtiöiden rahoitusreservinä, ja yhtiöiden käyttöpääomatarpeiden kausivaihtelu vaikuttaa merkittävästi niiden määrään.

15 Konsernikatsaus Sijoitustoiminta MARKKINATILANNE Sijoitustoiminnan markkinaympäristö säilyi positiivisena vuonna Positiivista kehitystä tuki maailmantalouden kasvun lisäksi markkinoilla oleva runsas likviditeetti sekä matala korkotaso. Sijoitustoiminnan keskeisimpien viiteindeksien kehitys oli varsinkin kotimaassa tilikauden aikana voimakkaasti nouseva painorajoitetun OMX Helsingin tuottoindeksin vuosikasvun ollessa 29,8 %. TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KEHITYS Sijoitustoiminnan myyntivolyymi oli tilikaudella 80,2 milj. euroa (167,6 milj. euroa). Helmikuussa 2010 vahvistetun uuden sijoituspolitiikan mukaisesti aktiivinen lyhytkestoinen trading-kaupankäynti osakkeilla lopetettiin tilikauden ensimmäisellä kvartaalilla, minkä seurauksena kaupankäynnin volyymi väheni selvästi edelliseen tilikauteen verrattuna. Sijoitusmarkkinoiden osittain hyvin voimakkaan positiivisen kehityksen mahdollistamat tuottomahdollisuudet kyettiin hyödyntämään sijoitustoiminnassa varsin hyvin. Rajoittavaksi tekijäksi muodostui sijoitettavissa olevan pääoman rajallisuus konsernin muun liiketoiminnan sitoman pääoman seurauksena. Sijoitustoiminnan realisoitunut kirjanpidollinen liikevoitto oli 8,6 milj. euroa (19,8 milj. euroa). Korkosidonnaisten ja strukturoitujen instrumenttien tuotto oli tilikaudella erinomainen. Sijoitustoiminnan luottojohdannaisvastuut purettiin kokonaisuudessaan tilikauden aikana, ja niiden vaikutus tulokseen oli vahvasti positiivinen. Kotimaisten osakesijoitusten tuotto oli niinikään varsin hyvä. Ulkomaiset osakesijoitukset tuottivat tilikaudella erinomaisesti onnistuneen allokoinnin myötä. Tilikauden sijoitettu pääoma kirjanpitoarvoin oli keskimäärin 50,5 milj. euroa (49,2 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 17,1 % (40,2 %). Markkina-arvoin mitattuna keskimääräinen sijoitettu pääoma oli tilikaudella 71,9 milj. euroa (58,1 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 20,1 % (50,1 %). Sijoitustoiminnasta vastaa Onvest Oy:n rahoitusjohtaja Jyrki Rantala. Onvest Oy:n hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitustoiminnan allokaatiomuutoksista vastaa Onvest Oy:n sijoitustiimi, johon kuului tilikaudella Onvest Oy:n talousjohtaja Timo Alamiekkaoja ja lakiasianjohtaja Timo Niemi. Sijoitustoiminnassa hyödynnettiin tilikaudella aikaisemman käytännön mukaisesti myös valittujen konsernin ulkopuolisten neuvonantajien näkemyksiä. Onvest Oy:n hallitus ohjaa ja valvoo konsernin sijoitustoimintaa. NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Sijoitustoiminnan odotukset vuodelle 2011 ovat lähtökohdiltaan myönteiset rahoitusmarkkinoilla jatkuvasta epävarmuudesta ja euroalueen julkisten talouksien vaikeuksista huolimatta. Konsernin sijoituspolitiikan mukaisesti sijoittamisessa painotetaan pitkäjänteisyyttä ja osakesidonnaisissa instrumenteissa keskittymistä yrityksiin, jotka ovat kasvunäkymiltään vakaat ja tuottavat tasaista osinkovirtaa. Myyntivolyymi milj. euroa Liiketulos milj. euroa Sijoitettu pääoma keskimäärin milj. euroa

16 16 onvest KiinteistötOIMINTA Vuosi 2010 Onvest-konsernin kiinteistötoiminta koostuu konserniyhtiöiden omistamien kiinteistöjen vuokraustoiminnasta, kiinteistökehityksestä ja rakennuttamisesta. Kiinteistöt ovat pääasiallisesti logistiikka-, myymälä- ja toimistokiinteistöjä, ja pääosa kiinteistöistä on konserniyhtiöiden vuokraamia. Konsernin kiinteistötoiminnan ydin muodostuu emoyhtiö Onvest Oy:n omistamista kiinteistöistä. Konsernilla on lisäksi kiinteistöyhtiöt Ruotsissa, Puolassa ja Venäjällä.

17 Konsernikatsaus Kiinteistötoiminta MARKKINATILANNE Talouden positiivinen kehitys ei lisännyt vielä merkittävästi aktiviteettia kotimaisilla toimitilamarkkinoilla markkinan jälkisyklisyydestä johtuen. Kotimaisten toimitilojen vuokrataso säilyi keskimäärin varsin stabiilina. Kiinteistöille asetetut tuottovaatimukset tasaantuivat vuoden aikana ja joiltain osin jopa hieman laskivat. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu jatkui edelleen nopeana. TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KEHITYS Onvest-konsernin vuokrattavien tilojen määrä oli tilikauden lopussa m 2 ( m 2 ), josta ulkomailla sijaitsi m 2 ( m 2 ). Konserniyhtiöiden vuokraamien tilojen vuokrat vastasivat 83 % (82 %) kokonaisvuokratuotoista. Kiinteistöjen vuokrausaste laski hieman vuoden aikana ja oli vuoden lopussa noin 93,8 % (95,0 %). Vuokrausaste pysyi kuitenkin tyydyttävällä tasolla. Kiinteistötoiminnan tilikauden investoinnit koostuivat peruskorjaus- ja kehityshankkeista, joista merkittävin oli Onniselle toimitettu Hyvinkään jakelukeskuksen automaatiovaraston laajennus- ja muutostyöhanke. Kiinteistötoiminnan liikevaihto oli tilikaudella 17,5 milj. euroa (17,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 8,6 milj. euroa (9,5 milj. euroa). Kiinteistötoiminnan tulos oli jatkuvien toimintojen osalta suunnitellun mukainen. Toiminta oli varsin hyvin kannattavaa huolimatta runsaslumisen talven aiheuttamista keskimääräistä korkeammista kiinteistöjen energia- ja hoitokuluista. Toteutuneen tuloskehityksen mahdollistajina olivat kiinteistöportfolion terve tuottosuhde sekä kustannustehokas toiminta. Tulokseen vaikutti positiivisesti myös joulukuussa toteutunut Kiinteistö Oy Asematie 3:n myynti. Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,3 % (10,2 %). Konsernin kiinteistötoiminnasta vastaa Onvest Oy:n kiinteistöorganisaatio, jota johtaa kiinteistöjohtaja Jukka Lehtola. Onvest Oy:n johtoryhmä osallistuu kiinteistötoiminnan päätöksentekoon merkittävien hankkeiden osalta. Onvest Oy:n hallitus ohjaa ja valvoo konsernin kiinteistötoimintaa. NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Kiinteistömarkkinoiden kehityksen arvioidaan olevan myönteistä vuonna Uudisrakentaminen pysyy alhaisella tasolla asuntorakentamista lukuun ottamatta. Uusien toimitilahankkeiden aloitusten arvioidaan kuitenkin olevan edellisvuotta korkeammalla tasolla. Konsernin kiinteistökantaan ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia tilikaudella. Painopiste on kiinteistöjen vuokrausasteen nostamisessa sekä kiinteistökannan teknisen kunnon ylläpitämisessä. Kiinteistötoiminnan liikevaihdon arvioidaan kasvavan maltillisesti uusien vuokrasopimusten ja valmistuvien kehityskohteiden myötä. Kiinteistötoiminnan liikevoiton arvioidaan säilyvän jatkuvien toimintojen osalta vuoden 2010 tasolla kiinteistöjen ylläpito- ja korjauskustannusten kasvun takia. Liikevaihto Liiketulos Vuokrattavien tilojen määrä Vuokrausaste milj. euroa milj. euroa m 2 % ,6 99,5 99,0 95,0 93,

18 18 onvest Onvest Oy:n hallitus ja johtoryhmä ONVEST OY:N HALLITUS Maarit Toivanen-Koivisto s. 1954, vuorineuvos, ekonomi hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen vuodesta 2000 Seppo Riski s. 1943, varatuomari hallituksen jäsen vuodesta 2007 Johanna Jouhki s. 1969, valtiotieteiden maisteri hallituksen jäsen vuodesta 2009 Jukka Helkama s. 1946, perheyrittäjä, emeritus hallituksen jäsen vuodesta 2007 Markku Pohjola s. 1948, ekonomi hallituksen jäsen vuodesta 2009

19 Konsernikatsaus ONVEST OY:N johtoryhmä Maarit Toivanen-Koivisto s. 1954, vuorineuvos, ekonomi toimitusjohtaja Timo Alamiekkaoja s. 1971, kauppatieteiden maisteri talousjohtaja Onvestin palveluksessa vuodesta 2003 Timo Niemi s. 1966, OTK, varatuomari lakiasianjohtaja Onvestin palveluksessa vuodesta 2009 Jukka Lehtola s. 1957, rakennusinsinööri, KJs kiinteistöjohtaja Onvestin palveluksessa vuodesta 2002 Jyrki Rantala s. 1951, taloustieteiden maisteri rahoitusjohtaja Onvestin palveluksessa vuodesta 1987 Ilkka A. Koivisto s. 1954, diplomi-insinööri kehitysjohtaja Onvestin palveluksessa vuodesta 2010

20 20 onvest Konsernin toimipaikat Onninen Sijoitustoiminta Suomi 42 Ruotsi 18 Norja 30 Puola 33 Venäjä 4 Baltia 11 Kazakstan 1 Suomi 1 Are Kiinteistötoiminta Suomi 20 Venäjä 2 Suomi 1 Ruotsi 1 Puola 1 Venäjä 1

21 Konsernikatsaus

22 22 onvest Konsernin liiketoimintojen yhteystiedot Tekninen kauppa ONNINEN OY Mittalinja Vantaa Puh Faksi Talotekniikan urakointija kiinteistöpalvelut ARE OY Kaivokselantie Vantaa Puh Faksi Sijoitustoiminta ja kiinteistötoiminta ONVEST OY Mittalinja Vantaa Puh Faksi

23 Konsernikatsaus

24 24 onvest Onvest Oy Mittalinja 1, Vantaa Puh Faksi

konserni katsaus 2013

konserni katsaus 2013 konsernikatsaus 2013 konsernikatsaus 2013 03 vuosi 2013 sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Konsernin liiketoiminta 6 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4. Konsernin liiketoiminta 6. Vuosi 2012 lyhyesti 7. Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8. Konsernituloslaskelma 9

Toimitusjohtajan katsaus 4. Konsernin liiketoiminta 6. Vuosi 2012 lyhyesti 7. Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8. Konsernituloslaskelma 9 konsernikatsaus sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Konsernin liiketoiminta 6 Vuosi lyhyesti 7 Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8 Konsernituloslaskelma 9 Konsernitase ja rahoituslaskelma 9 Tekninen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4. Konsernin liiketoiminta 6. Vuosi lyhyesti 7. Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8. Konsernin tuloslaskelma 9

Toimitusjohtajan katsaus 4. Konsernin liiketoiminta 6. Vuosi lyhyesti 7. Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8. Konsernin tuloslaskelma 9 konsernikatsaus 02 konsernikatsaus 2014 03 Toimitusjohtajan katsaus 4 Konsernin liiketoiminta 6 Vuosi lyhyesti 7 Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8 Konsernin tuloslaskelma 9 Konsernitase ja rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Are Oy

Sisällysluettelo. Are Oy A R E V U O S I K AT S A U S 2 0 0 9 S I S Ä L T Ö Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 20 5 Kiinteistöhyvinvoinnin tulevaisuus 6 Liiketoiminnot 6 Urakointipalvelut 7 Kiinteistöpalvelut

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Are-konserni

Sisällysluettelo. Are-konserni ARE VUOSIKATSAUS 2010 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2010 5 Kiinteistöhyvinvoinnin tulevaisuus 6 Liiketoiminnot 6 Talotekniikkapalvelut 7 Teollisuuden palvelut 8 Kiinteistöpalvelut

Lisätiedot

Tehtävämme on joka päivä hyödyntää arelaista osaamista ja yllättää asiakkaamme positiivisesti.

Tehtävämme on joka päivä hyödyntää arelaista osaamista ja yllättää asiakkaamme positiivisesti. ARE VUOSIKATSAUS 2008 Tehtävämme on joka päivä hyödyntää arelaista osaamista ja yllättää asiakkaamme positiivisesti. Teemme ratkaisuja, jotka lisäävät ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Tämä tuottaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo VUOSIKATSAUS 2012 2

Sisällysluettelo VUOSIKATSAUS 2012 2 VUOSIKATSAUS 2012 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2012 5 Asiakasyhteistyö 6 Talotekniikkaurakointi 7 Kiinteistöpalvelut 8 Are Venäjä 9 Henkilöstö Konsernin tuloslaskelma 12 Konsernitase

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin

SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin Vuosikatsaus 2007 Sisältö SANOISTA TEKOIHIN toimitusjohtajan katsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin 4 Laadukkaan palvelun oikeat tekijät 5 Urakointipalvelut 8 Kiinteistöpalvelut 11 Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Are-konserni. www.are.fi

Sisällysluettelo. Are-konserni. www.are.fi ARE VUOSIKATSAUS 2011 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2011 5 Kiinteistöhyvinvointi 6 Talotekniikkaurakointi 7 Kiinteistöpalvelut 8 Teollisuuden ja korjausrakentamisen palvelut 9 Are

Lisätiedot

V U O S I K E RTO M U S 2003

V U O S I K E RTO M U S 2003 VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällys Vuosi lyhyesti 1 Tietoja osakkeenomistajille 2 Martela lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoimintayksiköt ja organisaatio 2003 6 Liiketoimintayksikkö Suomi 6 Liiketoimintayksikkö

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

2007 Tilinpäätöstiedote 15.2.2008 klo 9.00

2007 Tilinpäätöstiedote 15.2.2008 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2007 VAHVAA KASVUA KANNATTAVASTI Liikevaihto 496,4 (402,4) milj. euroa, kasvua 23,4 % EBITA-liikevoitto 96,0 (72,8) milj. euroa, kasvua 31,8 %; liikevoitto (EBIT) 91,8

Lisätiedot

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833 211 PRT-Forest konserni 211 Liikevaihto 147,1 Milj. euroa Vienti 22,9 Milj. euroa Liikevoitto 1,7 Milj. euroa Investoinnit 5,6 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 7,5 % Henkilöstö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 MARKKINAT VAHVISTUIVAT, KANNATTAVUUS NOUSUUN TOISELLA VUOSI- PUOLISKOLLA

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA 1-3/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS

LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS 2000 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajalle Lännen Tehtaat Toimitusjohtajalta Elintarvikkeet Machinium Muut liiketoiminnot Henkilöstö Ympäristö 1 2-3 4-7 8-11 12-14 15

Lisätiedot

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Vuosikertomus 1996 Kaupan monialayritys Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Starckjohann Oy, jonka osakkeet on noteerattu Helsingin Arvopaperipörssissä

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

Monia strategisia askelia otettu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, tulos laski vielä vuodesta 2014

Monia strategisia askelia otettu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, tulos laski vielä vuodesta 2014 Osavuosikatsaus Q1 2015 2 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS Q1 2015 STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.00 EET Monia strategisia askelia otettu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, tulos laski

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

Aspo lyhyesti. Aspo Chemicals markkinoi maahantuomiaan teollisuuskemikaaleja sekä muoviraaka-aineita.

Aspo lyhyesti. Aspo Chemicals markkinoi maahantuomiaan teollisuuskemikaaleja sekä muoviraaka-aineita. Vuosikertomus 2002 Sisällysluettelo 1 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Aspo Chemicals 10 Aspo Shipping 14 Aspo Systems 18 Henkilöstö 19 Ympäristö 20 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Uponor jäi tavoitteista markkinoiden hiipuessa

Uponor jäi tavoitteista markkinoiden hiipuessa TILINPÄÄTÖS 2008 Uponorin tilinpäätöstiedote 1-12/2008 Uponor jäi tavoitteista markkinoiden hiipuessa Koko vuoden liikevaihto ja liikevoitto heikkenivät rakennusalan kysynnän hiljennyttyä Q4 2008: liikevaihdon

Lisätiedot