KonserniKatsaus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KonserniKatsaus 2010"

Transkriptio

1 Konsernikatsaus Konsernikatsaus 2010

2 2 onvest Konsernin liiketoiminta Tekninen kauppa Teknisen kaupan palveluita tuotetaan Onninen-konsernissa. Toiminta-ajatuksena on kattavien materiaalipalvelujen tarjoaminen urakoitsijoille, teollisuudelle, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille yhdeksässä maassa. Talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalvelut Konserniin kuuluva Are Oy tytäryhtiöineen on Suomen johtavia talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalveluyrityksiä, joka tuottaa taloteknisiä ratkaisuja kiinteistöjen arvon ja tuottavuuden parantamiseksi. Tarjontaan kuuluvat myös korjausrakentaminen ja teollisuuden erityistarpeisiin liittyvät palvelut. Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan tarkoituksena on konsernin korkean vakavaraisuuden hyödyntäminen allokoimalla konsernin ylilikvidit varat ammattimaisesti hoidetulle sijoitustoiminnolle. Kiinteistötoiminta Kiinteistötoiminta koostuu konserniyhtiöiden omistamien kiinteistöjen vuokraustoiminnasta, kiinteistökehityksestä ja rakennuttamisesta. Ensisijaisena tarkoituksena on konserniin kuuluvien yhtiöiden tilatarpeiden kattaminen.

3 Konsernikatsaus Konsernikatsaus 2010 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosi 2010 lyhyesti 6 Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 7 Konsernituloslaskelma 8 Konsernitase ja rahoituslaskelma 9 Tekninen kauppa 10 Talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalvelut 12 Sijoitustoiminta 14 Kiinteistötoiminta 16 Onvest Oy:n hallitus ja johtoryhmä 18 Konsernin toimipaikat 20 Konsernin liiketoimintojen yhteystiedot 22

4 04 onvest

5 KonserniKatsaus toimitusjohtajan katsaus GLoBaaLin FinanssiKriisin aiheuttama laskusuhdanne taittui konsernimme kaikilla liiketoiminta-alueilla, ja markkinat kääntyivät kasvuun. Positiivisesta käänteestä huolimatta maailmantalouden kasvu on vielä epävarmalla pohjalla, ja varsinkin lyhyellä aikavälillä kehitystä saattaa häiritä mm. yksittäisten Euroopan valtioiden velkaantumisen syventyminen sekä kuohunta Pohjois-Afrikan arabivaltioissa ja Lähi-idässä. Markkinoiden positiivisesta kehityksestä huolimatta vuosi 2010 oli konsernillemme historiallisen vaikea. Ongelmat keskittyivät konsernin liikevaihdollisesti suurimpiin liiketoimintoihin Onniseen ja Areen. Onnisen kotimaan kannattavuus jäi kauas totutusta tulostasosta uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa ilmenneiden ongelmien myötä. Toiminta oli tappiollista myös Norjassa. Ilonpilkahduksena oli suotuisa kehitys Ruotsissa, Puolassa ja Venäjällä. Aren tulos jäi heikoksi, vaikka Aren teollisuuspalveluiden ja kansainvälisen toiminnan kannattavuus oli kohtuullinen ja kiinteistöpalveluiden tuloskehitys myönteistä. Sijoitustoimintomme tuottoon voimme olla varsin tyytyväisiä. Hyvään tulokseen myötävaikuttivat markkinoiden vahvana jatkuneen kehityksen ohella onnistuminen pääomien allokoinnissa. Kiinteistötoiminnon tulos oli suunnitellun mukaista ja varsin hyvin kannattavaa ankaran talven aiheuttamasta ylläpitokustannusten piikistä huolimatta. Takanamme on konsernimme lähes satavuotisen historian tuloksellisesti heikoin vuosi, mutta katsomme kuitenkin luottavaisesti eteenpäin. Uuden kasvun rakentaminen ja vahvan tuloskunnon saavuttaminen ovat olleet suunnitelmassamme jo useita vuosia, mutta nyt näen niihin todelliset mahdollisuudet. Olemme jatkaneet tinkimättömästi kaikkien liiketoimintojen tasapainoista kehittämistä ja meillä on hyvät valmiudet suunnan muutokseen. Tätä tukee myös aloittamamme konsernistrategian täsmentäminen liiketoimintojemme toimintaedellytysten parantamiseksi ja kasvun mahdollistamiseksi. Tavoitteemme alkaneelle vuodelle ovat selvät. Painopiste on konsernin kannattavuuden olennaisessa parantamisessa ja vakavaraisuuden turvaamisessa. Edellytyksenä on asiakkaidemme luottamuksen palauttaminen ja nykyisten liiketoimintojen vakauttaminen. Kasvollisella omistajuudella on mielestäni erityinen painoarvo asettamamme tahtotilan saavuttamisessa, mikä peilautuu kaikkeen toimintaamme arvojemme mukaisena johtamisena ja toimintana perustuen pitkäjänteisyydelle, vastuullisuudelle ja paremman huomispäivän määrätietoiselle rakentamiselle. Haluan kiittää omasta ja muiden omistajien puolesta uskollisia asiakkaitamme, toimittajiamme ja muita sidosryhmiämme sekä sitoutunutta henkilökuntaamme. Yhdessä tulemme tekemään alkaneesta vuodesta huomattavasti paremman. Vantaalla Maarit toivanen-koivisto

6 06 onvest Vuosi 2010 lyhyesti Maailmantalouden toipuminen finanssikriisin aiheuttamasta laskusuhdanteesta käänsi markkinat kasvuun konsernin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Vuosi oli teknisessä kaupassa vaikea ongelmien keskittyessä Suomeen ja Norjaan. Muilla päämarkkinoilla kannattavuuskehitys oli myönteistä. Kiinteistöjen urakointi-, ylläpito- ja korjausrakentamisen palveluissa tulos jäi heikoksi mm. kireänä jatkuneen kilpailutilanteen takia. Teollisuuspalveluissa ja kansainvälisessä toiminnassa kannattavuus oli kuitenkin kohtuullista ja kiinteistöpalveluiden tuloskehitys suotuisaa. Sijoitustoiminnan tuotto sijoitetulle pääomalle oli varsin hyvä. Hyvään tulokseen myötävaikuttivat markkinoiden vahvana jatkuneen kehityksen ohella onnistuminen pääomien allokoinnissa. Kiinteistötoiminnan kehitys oli suunnitellun mukaista, vaikka energia- ja hoitokulut olivat keskimääräistä korkeammat ankaran talven takia.

7 Konsernikatsaus Konsernin taloudellinen asema ja kehitys Taloudellinen asema liiketoiminnoittain Liikevaihto milj. euroa Liiketulos milj. euroa Sijoitettu pääoma keskimäärin milj. euroa 1 386,0 207,4 9,1 17,5-32,4-12,1 8,6 8,6 241,0 21,4 50,5 92,3 Onninen Are Sijoitustoiminta Kiinteistötoiminta Konsernin kehitys numeroin Liikevaihto (milj. euroa) 1 598, , , , ,1 - muutos (%) 4,2-22,2 2,6 18,6 12,1 Liiketulos (milj. euroa) -28,4 2,4 20,4 58,1 56,2 - liikevaihdosta (%) -1,8 0,2 1,0 3,0 3,5 Sijoitetun pääoman tuotto (%) -4,9 2,4 6,1 14,1 14,8 Oman pääoman tuotto (%) -6,0-0,1 1,3 10,9 12,3 Oma pääoma (milj. euroa) 359,3 380,3 373,2 382,2 345,6 Omavaraisuusaste (%) 53,1 61,6 57,8 55,1 52,5 Korolliset velat (milj. euroa) 75,3 49,2 61,1 81,6 82,0 Investoinnit (milj. euroa) 12,7 26,2 37,5 44,5 17,1 Henkilöstö keskimäärin

8 08 onvest Konsernituloslaskelma, milj. euroa Liikevaihto 1 598, ,4 Keskeneräisten töiden muutos -0,6-0,9 Valmistus omaan käyttöön 0,9 2,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,8 0,5 Materiaalit ja palvelut , ,1 Henkilöstökulut -206,6-193,7 Poistot ja arvonalentumiset -26,5-24,0 Liiketoiminnan muut kulut -163,5-147,9 Liiketulos -28,4 2,4 Korko- ja rahoitustuotot 7,1 7,9 Korko- ja rahoituskulut -5,7-8,2 Tulos ennen veroja -27,0 2,1 Välittömät verot 5,0-2,3 Vähemmistöosuus 0,1 0,0 Tilikauden tulos -21,9-0,3

9 Konsernikatsaus Konsernitase, milj. euroa Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 39,4 47,5 Aineelliset hyödykkeet 104,8 108,1 Sijoitukset 0,9 0,9 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 241,6 212,8 Saamiset 281,6 192,3 Likvidit varat 13,1 59,1 Vastaavaa yhteensä 681,3 620,6 Vastattavaa Oma pääoma 359,3 380,3 Vähemmistöosuus 0,0 0,1 Pakolliset varaukset 3,9 5,3 Korolliset velat 75,3 49,2 Korottomat velat 242,8 185,7 Vastattavaa yhteensä 681,3 620,6 Rahoituslaskelma, milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta -49,7 74,6 Investointien rahavirta -13,7-23,8 Rahoituksen rahavirta 17,2-19,0 Likvidien varojen muutos -46,2 31,8

10 10 onvest Tekninen kauppa Onninen Vuosi 2010 Konsernin teknisen kaupan palvelut tuotetaan Onninen-konsernissa. Onninen tarjoaa kattavia materiaalipalveluita talotekniikka-alan urakoitsijoille, teollisuudelle, infrastruktuurikohteisiin, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille. Konsernin toimipaikkaverkosto kattaa Suomen, Ruotsin, Norjan, Puolan, Venäjän, Kazakstanin sekä Viron, Latvian ja Liettuan markkinat.

11 Konsernikatsaus MARKKINATILANNE Laskusuhdanne taittui Onnisen päämarkkina-alueilla vuoden 2010 aikana. Markkinoiden kehitys oli myönteistä Onnisen kaikilla päämarkkina-alueilla. Suomessa sähkötukkukauppa kasvoi vuoden aikana 6 % ja LVI-tukkukauppa vastaavasti vajaat 5 %. Ruotsissa LV-tuotteiden markkinat kasvoivat runsaat 11 % ja sähkötuotteiden kysyntä pysyi edellisvuoden tasolla. Norjassa sähköasennustuotteiden markkinat laskivat vuoden aikana 2 %, vaikka liike- ja asuntorakentamisen määrä kasvoi. Puolassa sähkötukkukauppa kasvoi 10 % edellisvuoteen verrattuna, mutta LV-tukkukauppa kasvoi vain hieman. Venäjällä kysynnän kasvu Onnisen tuotealueilla oli muutamia prosentteja. Baltian maissa markkinoiden kysyntä jatkui edelleen vaimeana. LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Vuosi 2010 oli Onniselle toiminnallisesti vaikea. Ongelmat keskittyivät Suomeen ja Norjaan. Ruotsissa, Puolassa ja Venäjällä kehitys oli myönteisempää ja pitkälti odotusten mukaista. Onnisen uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin vuoden 2010 alussa käyttöön Virossa ja Latviassa. Suomen käyttöönotto tapahtui toukokuussa. Järjestelmän alkuvaiheen vaikeudet olivat huomattavasti ennakoitua suurempia. Norjassa uudistettiin asiakastoimintamalli, mutta uuden järjestelmän edut eivät ehtineet vielä konkretisoitua. Onninen teki tilikauden alussa päätöksen Hyvinkään jakelukeskuksen automaatiovaraston laajennus- ja muutostyöhankkeesta osana kotimaan logistiikkatoimintojen keskittämistä, ja hankkeen toteutti konsernin kiinteistötoiminta. Onninen Ruotsin varastotoiminnot keskitettiin Örebron Pilängeniin ja Karlskogan varastotoiminta päättyi. Onninen Norjan päätoimipaikka ja jakelukeskus siirtyivät uusiin konsernin ulkopuolelta vuokrattuihin toimitiloihin Oslon naapurikuntaan Skedsmoon. Venäjällä avattiin Moskovan ensimmäinen Express-myyntipiste. Baltian toimipaikkaverkoston supistamista jatkettiin. Virossa toimiva telekommunikaatiojärjestelmien osia valmistava Onninen Oy:n tytäryhtiö Teletekno Balti AS myytiin. Kazakstanin liiketoimintaa laajennettiin käynnistämällä paikallisen palveluvaraston toiminta. TULOS JA RAHOITUS Onninen-konsernin tilikauden liiketulos oli -32,4 milj. euroa (-13,0 milj. euroa). Liiketulos suhteessa liikevaihtoon oli -2,3 % (-1,0 %). Tulos ennen veroja oli -30,2 milj. euroa (-16,3 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli -12,9 % (-4,8 %). Kotimaassa tulokseen vaikutti heikentävästi erityisesti toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyneet ongelmat. Onninen Ruotsin liiketulos kääntyi tilikaudella voitolliseksi. Tulokseen myötävaikutti osaltaan Karlskogan jakelukeskuksen sulkemiseen liittyneen aiemmin kirjatun kertaerän toteutuminen arvioitua pienempänä. Onninen Norjan kannattavuus heikkeni olennaisesti, ja toiminta oli tappiollista myynnin pienentymisen ja uuden toimintakeskuksen käynnistyskustannusten takia. Onninen Puolan liiketulos parani selvästi suotuisan markkinakehityksen, markkinaosuuden kasvun ja toiminnan tehostamisen vuoksi. Onninen Venäjän tulos parani, mutta jäi vielä tappiolliseksi. Baltian tulos jäi edelleen merkittävästi tappiolliseksi markkinatilanteesta ja toimipaikkojen sulkemiskustannuksista johtuen, joskin tappio pieneni edellisestä tilikaudesta. Onnisen omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 25,6 % (37,4 %). Korollisten velkojen määrä oli 146,1 milj. euroa, jossa oli lisäystä 64,6 milj. euroa edelliseen tilikauteen. Korollisista veloista 106,1 milj. euroa perustui Onvest-konsernin sisäiseen ja 40,0 milj. euroa ulkoiseen rahoitukseen. HENKILÖSTÖ Konsernin keskimääräinen henkilömäärä vuonna 2010 oli (2 905). Ulkomaisissa yhtiöissä työskenteli yhteensä (1 811) henkilöä ja kotimaassa (1 094) henkilöä. HALLITUS JA JOHTO Onninen Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto. Hallituksen jäsenet olivat professori Eero Eloranta, konsernijohtaja Karsten Slotte, ekonomi Juha Järvinen, toimitusjohtaja Juha Koponen ja toimitusjohtaja Hannu Leinonen. LIIKEVAIHTO Onninen-konsernin liikevaihto oli tilikaudella milj. euroa (edellisellä tilikaudella milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkomaan toiminnan osuus liikevaihdosta oli 54,3 % (50,6 %). Onninen Suomen liikevaihto laski 4,0 % vuoteen 2009 verrattuna. Ruotsissa euromääräinen liikevaihto kasvoi 10,6 %. Ruotsin kruunuissa mitattuna liikevaihto pieneni 0,8 %. Norjassa euromääräinen liikevaihto kasvoi 0,4 %. Norjan kruunuissa vähennys oli 7,9 %. Puolan euromääräinen liikevaihto kasvoi 29,3 % ja Puolan zlotyissa vastaavasti 19,4 %. Venäjällä euromääräinen liikevaihto kasvoi 44,1 %. Baltiassa euromääräinen liikevaihto laski 9,6 %. Onninen Oy:n toimitusjohtajana toimi HTM Harri Sivula saakka ja sen jälkeen vt. toimitusjohtajana KTM Heikki Ala-Ilkka saakka. Vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto on toiminut vt. toimitusjohtajana alkaen. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin KTM Timo Mänty , ja hän aloittaa tehtävässä NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Onnisen kysynnän arvioidaan kasvavan kaikilla markkina-alueilla, joskin markkinoiden kasvuodotuksiin liittyy vielä epävarmuutta. Onninen on toteuttanut merkittäviä korjaavia toimia kannattavuuden parantamiseksi, ja selkeä tavoite vuodelle 2011 on liiketoiminnan palauttaminen voitolliseksi. Liikevaihto milj. euroa Liiketulos milj. euroa Henkilöstö keskimäärin

12 12 onvest Talotekniikan urakointija kiinteistöpalvelut Are Vuosi 2010 Onvest-konserniin kuuluva Are Oy tytäryhtiöineen on Suomen johtavia talotekniikan urakointi- ja kiinteistöpalveluyrityksiä, joka tuottaa asiakkailleen taloteknisiä kokonaisratkaisuja kattaen järjestelmien suunnittelun, suunnittelun ohjauksen ja projektoinnin sekä kiinteistöjen huollon ja ylläpidon. Palveluihin lukeutuu myös kiinteistöjen korjausrakentaminen ja modernisointi sekä kiinteistöjen turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen liittyvät järjestelmäja asiantuntijapalvelut. Teollisuusasiakkaille suunnattuja taloteknisiä palveluja täydentää Aren erikoisosaaminen sähköistys-, automaatio- ja instrumentointityössä sekä saattolämmityksessä.

13 Konsernikatsaus MARKKINATILANNE Aren toiminnan kannalta keskeisen kotimaisen toimitilarakentamisen määrä kääntyi vuonna 2010 kasvuun toimitilojen korkeana pysyneestä vajaakäyttöasteesta huolimatta. Uudisrakentamisessa korostui energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntä. Korjausrakentamisen myönteistä kehitystä ylläpitivät rakennuskannan vanhentuminen sekä tarpeet rakennusten teknisen laadun nostamiseksi. Kiinteistöpalvelujen kysyntä pysyi hyvänä. LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Are toteutti tilikaudella uudelleenorganisoinnin talotekniikkaurakoinnissaan, minkä myötä vanhasta alueorganisaatiosta luovuttiin, ja liiketoiminta jaettiin neljään toiminta-alueeseen. Uusi organisaatio aloitti toimintansa Are sai tilikaudella merkittävät Are Sensus -järjestelmään pohjautuvat tilaukset Metsäliitolta ja Technopolikselta. Tilauskantaa lisäsivät myös tietoliikenneyritysten konesaliratkaisut. Kiinteistöpalveluissa käynnistettiin toimintatapojen yhdenmukaistamiseen ja tuloksen parantamiseen tähtäävä erillisprojekti. Korjausrakentamisessa käynnistettiin putkistouudistuspalvelu, ja tilikaudella toteutettiin useita palvelukokonaisuuteen kuuluvia viemäreiden sukitusprojekteja. Viemäreiden sukitusmenetelmä sai VTT:n sertifioinnin lokakuussa. Tilauskanta kasvoi tässä toiminnassa merkittävästi. LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA Aren liikevaihto oli tilikaudella 207,4 milj. euroa (183,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna 23,8 milj. euroa eli 13,0 %. Aren kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 13,6 milj. euroa, mikä oli 12,3 % edellistä tilikautta suurempi. Aren osatulouttamaton tilauskanta oli tilikauden päättyessä 84,5 milj. euroa. Tilauskanta kasvoi edellisvuoteen nähden 24,3 milj. euroa. Tilauskantaan eivät sisälly laskutyöluonteiset sopimusajaltaan pitkäkestoiset huolto- ja kunnossapitosopimukset. TULOS JA RAHOITUS Aren tulos jäi vuonna 2010 raskaasti tappiolliseksi. Aren liiketulos oli -12,1 milj. euroa (-12,0 milj. euroa). Liiketulos suhteessa liikevaihtoon oli -5,8 % (-6,5 %). Konsernin tulos ennen veroja oli -4,3 milj. euroa (-6,6 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli -56,2 % (-45,4 %). Aren tulokseen vaikutti heikentävästi kertaluontoiset varaukset liittyen toiminnan lopettamiseen kannattavuudeltaan heikoissa yksiköissä sekä urakoiden osatuloutuskäytännön täsmentämiseen. Talotekniikkaurakoinnin tulos oli erittäin heikko. Teollisuuspalveluissa saavutettiin suhteellisen hyvä tulos. Myös kiinteistöpalveluissa tuloskehitys oli tilikaudella positiivista ja tulos kääntyi voitolliseksi mm. tiukan resurssiohjauksen myötä. Korjausrakentamisen toteutunut tulos oli voimakkaasti tappiollinen. Tappiollisuuteen vaikuttivat projektien heikko keskimääräinen kate, liikearvopoistot sekä putkisukitus- ja putkipinnoitusliiketoiminnan käynnistämisestä aiheutuneet kustannukset. Venäjän toiminnan kannattavuus oli tyydyttävällä tasolla. Rahoitustilanne jatkui kireänä tilikaudella. Aren likvidit varat olivat tilikauden päättyessä 2,9 milj. euroa (2,3 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 29,7 % (40,8 %). HENKILÖSTÖ Aren henkilöstömäärä oli tilikaudella keskimäärin (1 794), josta ZAO Are St. Petersburgissa työskenteli 188 henkilöä (127 henkilöä). Henkilöstön kehittämisessä koulutuksella oli aikaisempien vuosien tapaan keskeinen rooli. Ammattitutkintoja suoritettiin sekä talotekniikan että rakennustuotannon koulutusohjelmissa. Toiminnanohjausjärjestelmään liittyvään koulutukseen osallistui vuoden aikana yli 400 arelaista. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kehittäminen oli vuoden aikana strategisena painopistealueena. Loppuvuonna aloitettiin systemaattinen kehitystyö liittyen konsernin työkykyriskien hallintaan ja henkilöstön hyvinvointiin. HALLITUS JA JOHTO Are Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto. Muut hallituksen jäsenet olivat ekonomi Veli-Pekka Jokiniva, teollisuusneuvos Jouko Ketola ja KTM Mika Seitovirta. Insinööri Tor-Erik Sandelin toimi hallituksen jäsenenä asti. Yhtiön toimitusjohtajana toimi tekniikan lisensiaatti, MBA Aki Puska. NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Aren markkinakysynnässä ei odoteta tapahtuvan vuonna 2011 merkittävää kasvua. Korjausrakentamisen näkymät ovat edelleen uudistuotantoa valoisammat. Aren urakointikohteiden tilauskanta sekä pitkäaikaiset palvelusopimukset olivat vuoden 2010 päättyessä hyvällä tasolla antaen myönteiset lähtökohdat vuoteen Aren liikevaihdon arvioidaan pysyvän vähintään vuoden 2010 tasolla ja tuloksen odotetaan parantuvan. Liikevaihto milj. euroa Liiketulos milj. euroa Henkilöstö keskimäärin

14 14 onvest Sijoitustoiminta Vuosi 2010 Onvest-konsernin sijoitustoiminnan tarkoituksena on hyödyntää konsernin korkeata vakavaraisuutta allokoimalla ylilikvidit varat ammattimaisesti hoidetulle sijoitustoiminnolle. Sijoitustoiminnasta vastaavat pääasiassa emoyhtiö Onvest Oy sekä konsernin sijoitusyhtiöt Onninen-sijoitus Oy ja Onnivaatio Oy. Varsinaiseksi sijoitustoiminnaksi luetaan varat, jotka on sijoitettu vaihto-omaisuusarvopapereihin. Muut likvidit varat toimivat eri konserniyhtiöiden rahoitusreservinä, ja yhtiöiden käyttöpääomatarpeiden kausivaihtelu vaikuttaa merkittävästi niiden määrään.

15 Konsernikatsaus Sijoitustoiminta MARKKINATILANNE Sijoitustoiminnan markkinaympäristö säilyi positiivisena vuonna Positiivista kehitystä tuki maailmantalouden kasvun lisäksi markkinoilla oleva runsas likviditeetti sekä matala korkotaso. Sijoitustoiminnan keskeisimpien viiteindeksien kehitys oli varsinkin kotimaassa tilikauden aikana voimakkaasti nouseva painorajoitetun OMX Helsingin tuottoindeksin vuosikasvun ollessa 29,8 %. TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KEHITYS Sijoitustoiminnan myyntivolyymi oli tilikaudella 80,2 milj. euroa (167,6 milj. euroa). Helmikuussa 2010 vahvistetun uuden sijoituspolitiikan mukaisesti aktiivinen lyhytkestoinen trading-kaupankäynti osakkeilla lopetettiin tilikauden ensimmäisellä kvartaalilla, minkä seurauksena kaupankäynnin volyymi väheni selvästi edelliseen tilikauteen verrattuna. Sijoitusmarkkinoiden osittain hyvin voimakkaan positiivisen kehityksen mahdollistamat tuottomahdollisuudet kyettiin hyödyntämään sijoitustoiminnassa varsin hyvin. Rajoittavaksi tekijäksi muodostui sijoitettavissa olevan pääoman rajallisuus konsernin muun liiketoiminnan sitoman pääoman seurauksena. Sijoitustoiminnan realisoitunut kirjanpidollinen liikevoitto oli 8,6 milj. euroa (19,8 milj. euroa). Korkosidonnaisten ja strukturoitujen instrumenttien tuotto oli tilikaudella erinomainen. Sijoitustoiminnan luottojohdannaisvastuut purettiin kokonaisuudessaan tilikauden aikana, ja niiden vaikutus tulokseen oli vahvasti positiivinen. Kotimaisten osakesijoitusten tuotto oli niinikään varsin hyvä. Ulkomaiset osakesijoitukset tuottivat tilikaudella erinomaisesti onnistuneen allokoinnin myötä. Tilikauden sijoitettu pääoma kirjanpitoarvoin oli keskimäärin 50,5 milj. euroa (49,2 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 17,1 % (40,2 %). Markkina-arvoin mitattuna keskimääräinen sijoitettu pääoma oli tilikaudella 71,9 milj. euroa (58,1 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 20,1 % (50,1 %). Sijoitustoiminnasta vastaa Onvest Oy:n rahoitusjohtaja Jyrki Rantala. Onvest Oy:n hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitustoiminnan allokaatiomuutoksista vastaa Onvest Oy:n sijoitustiimi, johon kuului tilikaudella Onvest Oy:n talousjohtaja Timo Alamiekkaoja ja lakiasianjohtaja Timo Niemi. Sijoitustoiminnassa hyödynnettiin tilikaudella aikaisemman käytännön mukaisesti myös valittujen konsernin ulkopuolisten neuvonantajien näkemyksiä. Onvest Oy:n hallitus ohjaa ja valvoo konsernin sijoitustoimintaa. NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Sijoitustoiminnan odotukset vuodelle 2011 ovat lähtökohdiltaan myönteiset rahoitusmarkkinoilla jatkuvasta epävarmuudesta ja euroalueen julkisten talouksien vaikeuksista huolimatta. Konsernin sijoituspolitiikan mukaisesti sijoittamisessa painotetaan pitkäjänteisyyttä ja osakesidonnaisissa instrumenteissa keskittymistä yrityksiin, jotka ovat kasvunäkymiltään vakaat ja tuottavat tasaista osinkovirtaa. Myyntivolyymi milj. euroa Liiketulos milj. euroa Sijoitettu pääoma keskimäärin milj. euroa

16 16 onvest KiinteistötOIMINTA Vuosi 2010 Onvest-konsernin kiinteistötoiminta koostuu konserniyhtiöiden omistamien kiinteistöjen vuokraustoiminnasta, kiinteistökehityksestä ja rakennuttamisesta. Kiinteistöt ovat pääasiallisesti logistiikka-, myymälä- ja toimistokiinteistöjä, ja pääosa kiinteistöistä on konserniyhtiöiden vuokraamia. Konsernin kiinteistötoiminnan ydin muodostuu emoyhtiö Onvest Oy:n omistamista kiinteistöistä. Konsernilla on lisäksi kiinteistöyhtiöt Ruotsissa, Puolassa ja Venäjällä.

17 Konsernikatsaus Kiinteistötoiminta MARKKINATILANNE Talouden positiivinen kehitys ei lisännyt vielä merkittävästi aktiviteettia kotimaisilla toimitilamarkkinoilla markkinan jälkisyklisyydestä johtuen. Kotimaisten toimitilojen vuokrataso säilyi keskimäärin varsin stabiilina. Kiinteistöille asetetut tuottovaatimukset tasaantuivat vuoden aikana ja joiltain osin jopa hieman laskivat. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu jatkui edelleen nopeana. TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KEHITYS Onvest-konsernin vuokrattavien tilojen määrä oli tilikauden lopussa m 2 ( m 2 ), josta ulkomailla sijaitsi m 2 ( m 2 ). Konserniyhtiöiden vuokraamien tilojen vuokrat vastasivat 83 % (82 %) kokonaisvuokratuotoista. Kiinteistöjen vuokrausaste laski hieman vuoden aikana ja oli vuoden lopussa noin 93,8 % (95,0 %). Vuokrausaste pysyi kuitenkin tyydyttävällä tasolla. Kiinteistötoiminnan tilikauden investoinnit koostuivat peruskorjaus- ja kehityshankkeista, joista merkittävin oli Onniselle toimitettu Hyvinkään jakelukeskuksen automaatiovaraston laajennus- ja muutostyöhanke. Kiinteistötoiminnan liikevaihto oli tilikaudella 17,5 milj. euroa (17,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 8,6 milj. euroa (9,5 milj. euroa). Kiinteistötoiminnan tulos oli jatkuvien toimintojen osalta suunnitellun mukainen. Toiminta oli varsin hyvin kannattavaa huolimatta runsaslumisen talven aiheuttamista keskimääräistä korkeammista kiinteistöjen energia- ja hoitokuluista. Toteutuneen tuloskehityksen mahdollistajina olivat kiinteistöportfolion terve tuottosuhde sekä kustannustehokas toiminta. Tulokseen vaikutti positiivisesti myös joulukuussa toteutunut Kiinteistö Oy Asematie 3:n myynti. Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,3 % (10,2 %). Konsernin kiinteistötoiminnasta vastaa Onvest Oy:n kiinteistöorganisaatio, jota johtaa kiinteistöjohtaja Jukka Lehtola. Onvest Oy:n johtoryhmä osallistuu kiinteistötoiminnan päätöksentekoon merkittävien hankkeiden osalta. Onvest Oy:n hallitus ohjaa ja valvoo konsernin kiinteistötoimintaa. NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Kiinteistömarkkinoiden kehityksen arvioidaan olevan myönteistä vuonna Uudisrakentaminen pysyy alhaisella tasolla asuntorakentamista lukuun ottamatta. Uusien toimitilahankkeiden aloitusten arvioidaan kuitenkin olevan edellisvuotta korkeammalla tasolla. Konsernin kiinteistökantaan ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia tilikaudella. Painopiste on kiinteistöjen vuokrausasteen nostamisessa sekä kiinteistökannan teknisen kunnon ylläpitämisessä. Kiinteistötoiminnan liikevaihdon arvioidaan kasvavan maltillisesti uusien vuokrasopimusten ja valmistuvien kehityskohteiden myötä. Kiinteistötoiminnan liikevoiton arvioidaan säilyvän jatkuvien toimintojen osalta vuoden 2010 tasolla kiinteistöjen ylläpito- ja korjauskustannusten kasvun takia. Liikevaihto Liiketulos Vuokrattavien tilojen määrä Vuokrausaste milj. euroa milj. euroa m 2 % ,6 99,5 99,0 95,0 93,

18 18 onvest Onvest Oy:n hallitus ja johtoryhmä ONVEST OY:N HALLITUS Maarit Toivanen-Koivisto s. 1954, vuorineuvos, ekonomi hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen vuodesta 2000 Seppo Riski s. 1943, varatuomari hallituksen jäsen vuodesta 2007 Johanna Jouhki s. 1969, valtiotieteiden maisteri hallituksen jäsen vuodesta 2009 Jukka Helkama s. 1946, perheyrittäjä, emeritus hallituksen jäsen vuodesta 2007 Markku Pohjola s. 1948, ekonomi hallituksen jäsen vuodesta 2009

19 Konsernikatsaus ONVEST OY:N johtoryhmä Maarit Toivanen-Koivisto s. 1954, vuorineuvos, ekonomi toimitusjohtaja Timo Alamiekkaoja s. 1971, kauppatieteiden maisteri talousjohtaja Onvestin palveluksessa vuodesta 2003 Timo Niemi s. 1966, OTK, varatuomari lakiasianjohtaja Onvestin palveluksessa vuodesta 2009 Jukka Lehtola s. 1957, rakennusinsinööri, KJs kiinteistöjohtaja Onvestin palveluksessa vuodesta 2002 Jyrki Rantala s. 1951, taloustieteiden maisteri rahoitusjohtaja Onvestin palveluksessa vuodesta 1987 Ilkka A. Koivisto s. 1954, diplomi-insinööri kehitysjohtaja Onvestin palveluksessa vuodesta 2010

20 20 onvest Konsernin toimipaikat Onninen Sijoitustoiminta Suomi 42 Ruotsi 18 Norja 30 Puola 33 Venäjä 4 Baltia 11 Kazakstan 1 Suomi 1 Are Kiinteistötoiminta Suomi 20 Venäjä 2 Suomi 1 Ruotsi 1 Puola 1 Venäjä 1

21 Konsernikatsaus

22 22 onvest Konsernin liiketoimintojen yhteystiedot Tekninen kauppa ONNINEN OY Mittalinja Vantaa Puh Faksi Talotekniikan urakointija kiinteistöpalvelut ARE OY Kaivokselantie Vantaa Puh Faksi Sijoitustoiminta ja kiinteistötoiminta ONVEST OY Mittalinja Vantaa Puh Faksi

23 Konsernikatsaus

24 24 onvest Onvest Oy Mittalinja 1, Vantaa Puh Faksi

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2016 26.10.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö 1 9 2016 lyhyesti Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Julkaistu: 2007-02-22 08:00:30 CET Honkarakenne Oyj - Tilinpäätöstiedote HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q Mikko Helander

Osavuosikatsaus Q Mikko Helander Osavuosikatsaus Q3 2016 26.10.2016 Mikko Helander Kesko myy Venäjän päivittäistavarakauppansa Lentalle Kesko Food Russia Holding Oy on 26.10.2016 sopinut myyvänsä päivittäistavarakaupan liiketoimintansa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2003 klo 10.00 1(6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003 - Kolmas vuosineljännes odotusten mukainen - Liikevaihto 17,0 milj. euroa, laskua

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Lehdistötiedote release

Lehdistötiedote release Lehdistötiedote release 7.4.2011 1 (6) Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Kaikki luvut ja vertailutiedot on nyt esitetty IFRS:n mukaisina. TAMRO-KONSERNIN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999. Teleste Oyj Pörssitiedote 13.10.1999 klo 10.00 1(6) TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999

TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999. Teleste Oyj Pörssitiedote 13.10.1999 klo 10.00 1(6) TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999 Julkaistu: 1999-10-13 09:00:00 CEST Teleste - Osavuosikatsaus TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999 Teleste Oyj Pörssitiedote 13.10.1999 klo 10.00 1(6) TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999 Telesten

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI SIVU: 1/5 ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI Taloudellinen katsaus 1.1. 30.6.2006 Ensto-konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot