Turun hallinto-oikeuden päätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun hallinto-oikeuden päätös"

Transkriptio

1 Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero /0376/1 1 (14) Diaarinumero 00934/14/4103 Asia Valitus asemakaavasta Valittaja Meidän Turku - Vårt Åbo ry, Turku Päätös josta valitetaan Turun kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen Turunmaan sairaala. Asemakaavan muutos koskee III kaupunginosan korttelin 10 tontteja 7, 10, 12, 13 (1002) ja 14 sekä osaa Kaskenkadun ja Itäisen Pitkäkadun katualueesta. Kaavamuutoksella muodostuu III kaupunginosan korttelin 10 osa sekä osa Itäisen Pitkäkadun katualueesta. Valitus Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. Asemakaavan muutos on yleiskaavan ja keskustan yleiskaavan laatimista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen vastainen. Kaavanmuutosalue sijaitsee voimassaolevan yleiskaavan AK- eli kerrostalovaltaisella asuinalueella. Ympäristöministeriön yleiskaavamerkintöjen oppaan mukaan A- eli asuinaluemerkintä alaluokkineen voi sisältää myös asumiselle tarpeellisia julkisia ja yksityisiä palveluja. Sairaalaa ei kuitenkaan voida pitää asumiselle tarpeellisena yksityisenä tai julkisena palveluna. Turun keskusta-alueen asemakaavoja ei tule hyväksyä ennen kuin keskustan osayleiskaava on laadittu ja lainvoimainen. Valituksenalainen asemakaava on voimassaolevan yleiskaavan vastainen ja siksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) vastainen. Lisäksi se on perustuslain, kunnallisen itsehallinnon ja kuntalain vastainen, koska kaupunginvaltuuston vuonna 1997 tekemää päätöstä keskustan osayleiskaavan laatimisesta ei ole vieläkään pantu täytäntöön, vaikka sekä lainlaatijan sekä korkeimman hallinto-oikeuden linjausten mukaan nimenomaan yleiskaavassa ratkaistaan tärkeimmät maankäytön muodot. Osoite Puhelinvaihde Telekopio Sähköposti Yliopistonkatu PL 32, TURKU

2 2 (14) Kaupunginvaltuutettuja on johdettu harhaan väittämällä, ettei asemakaava olisi yleiskaavan vastainen. Päätös on siten kuntalain 53 :n vastainen. Lisäksi valtuutetuille ei ole kerrottu, että osayleiskaavapäätös on tehty jo vuonna 1997, mutta kaavoitusosasto, kaupungin johto ja kaupunginhallitus eivät ole laittaneet sitä täytäntöön. Kaupunginvaltuuston päätösten valmistelu on selvästi puutteellista ja harhaanjohtavaa. Asemakaavapäätös perustuu riittämättömiin selvityksiin, mikä johtuu pääosin ajantasaisen yleiskaavan ja siihen liittyvien selvitysten puuttumisesta. Asemakaavaselostuksessa on viitattu vuoden 2010 Keskustan kehittämissuunnitelman loppuraporttiin. Raportissa ei ole kuitenkaan millään tavalla arvioitu valituksenalaisen asemakaava-alueen suojeluarvoja ja niiden suhdetta uudisrakentamiseen. Raportissa on mainittu maakuntamuseon suojelutavoitelistaus, jossa koko asemakaava-alue huoltamotonttia lukuun ottamatta on merkitty sr-merkinnällä. Museon suojelutavoitelistauksen pitäisi raportin mukaan ohjata asemakaavamuutosta, mutta kaavassa on kuitenkin katsottu, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaat talot voidaan purkaa. Asemakaavan rakennusselvitykset ovat puutteelliset. Rakennushistoriaa on puutalojen osalta selvitetty suhteellisen pintapuolisesti. Kulttuurihistoriaa ei ole tutkittu lainkaan. Kaavamuutoksen hakija on teettänyt kuusi versiota rakentamisratkaisuista. Selvityskohteeksi on otettu vain, kuinka sairaalaa ja asutusta voitaisiin laajentaa mahdollisimman massiivisesti eikä sitä, onko kiinteistö sovelias k- m 2 :n sairaalalaajennukseen ympäristönsä, kulttuurihistoriansa, maisemansa, naapureiden asumislaadun, kokonsa, lähirakennusten ja geologian puolesta. Selvitystä siitä, minkä tyyppiseen maankäyttöön asemakaavan alue parhaiten soveltuu, ei ole tehty. Asemakaava sisältää maanalaista rakentamista, mutta maaperäselvityksiä ei ole tehty, eikä mitenkään ole arvioitu, mikä vaikutus maanalaisella rakentamisella voi olla suojeltaviin paaluttamattomiin puurakennuksiin. Myös pelastustiet on selvittämättä ja niiden riittävyys on jätetty kaavassa selvitettäväksi rakennussuunnitteluvaiheessa. Kyseessä on kuitenkin sairaala- ja hoiva-asuntoalue, jossa pelastustoiminta on erityisen vaativaa. Sairaalarakennuksen laajennuksen tarvetta ei ole kunnolla selvitetty. Kaavaselostuksessa sanotaan sairaalan tarvitsevan k-m 2, mutta asemakaava sisältää yli k-m 2 lisärakennusoikeutta. Ns. hoivapalvelu-eläkeläisasuntojen tarvetta sairaalatoimintaan yhdistettynä ei ole mitenkään selvitetty. Myöskään sote-uudistuksen vaikutuksia sairaalatarpeisiin Varsinais-Suomessa ei ole arvioitu. Asiakirjoissa ei ole mitenkään arvioitu sairaalassa käytettävien kemikaalien, lääkkeiden ja laitteiden vaikutuksia lähialueen turvallisuuteen. Asemakaavaselostus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 25 :n vastainen. Selostuksessa ei ole esitetty selvitystä alueen oloista, ympäristöominaisuuksista eikä muita kaavan vaikutusten selvittämisen ja arvioimisen kannalta keskeisiä tietoja kaavoitettavasta alueesta ja sen lähiympäristöstä esimerkiksi geologiasta, maaperästä ja tontin sijaitsemisesta mäessä keskellä asuinaluetta. Selvityksestä ei ole esitetty minkäänlaista yhteenvetoa. Kaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin ei ole esitetty. Sai-

3 raalan kemikaalien ja laitteiden aiheuttamia ympäristöriskejä ei ole arvioitu. Myöskään vaihtoehtoja ei ole esitetty. 3 (14) Asemakaavan rajaus on liian suppea eikä riittävä ratkaisemaan maankäytön suunnittelua. Koko korttelin ottaminen mukaan asemakaava-alueeseen olisi yhdenvertaisuusperiaatteen ja hyvän suunnittelun mukaista. Tällöin voitaisiin muun muassa ratkaista korttelikohtainen paikoitus ja alueella liikkuminen. Myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on todennut, että kaavaalueen rajaamiselle suuremmaksi on erityiset perusteet, koska kaavassa on kyse julkisen sairaalatoiminnon suunnittelusta. Suunnittelualueen laajentaminen tätäkin suuremmaksi, koko kortteliin, antaisi kaavoitukselle mahdollisuuksia liikenteen ja pysäköinnin järjestämiseen laajempana ratkaisuna. Myös museokeskus on ollut huolissaan kaava-alueen suppeudesta. Asemakaava-alueen rajauksen suppeuden ongelmat korostuvat, koska alueen maankäyttöä ei ole tarkasteltu yleiskaavatasolla. Asemakaavan muutos ei täytä MRL:n sisältövaatimuksia. Asemakaava ei ota huomioon kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan ja kaupunkimaiseman suojelua. Asemakaava tuhoaa alueen kulttuurihistoriallisen arvon purkamalla osan rakennuksista ja yhdistämällä valtavan rakennusmassan, k-m 2 kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin mataliin rakennuksiin. Kaavassa tuhotaan kolme kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta ja luodaan ylimitoitettua rakennusmassaa naapureiden, maiseman ja kaupunkikuvan kustannuksella yleiskaavan vastaisesti. Asemakaava pimentää naapuritonttien asunnot ja muuttaa näköalan betoniseinäksi vanhan puistomaisen pihapiirin sijaan. Liikenne lisääntyy ja kaavamuutokseen liittyy myös muita, laajenevaan sairaalatoimintaan liittyviä haittoja. Kaavassa rakennetaan hoiva-asuntoja keskelle sairaalaa, mikä ei ole viihtyisyyden ja elämänlaadun kannalta hyvä. Asunnoille ei jää käytännössä minkäänlaista pihaa eikä sairaalallekaan jää juuri mitään piha-aluetta. Kaavassa myös alueen jalopuut tuhotaan pääosin. Turun museopalvelut on lausunnossaan todennut, että tontin 10 maanalaisen auton säilytyspaikan ja suojeltujen rakennusten välille tulee jäädä laajempi alue hulevesiä läpäisevää pihamaata. Tämä on tärkeää pihamaan ominaisluonteen ja vanhojen rakennusten puisten paalu- ja hirsipetirakenteiden säilymisen turvaamiseksi. Tätä muutosta asemakaavaan ei ole tehty, eikä kaavoittaja ota vastineessaan kantaa kaavan aiheuttamiin riskeihin rakennusten perustuksille. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja ympäristöjen tuhoaminen on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaista. Valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta todetaan muun ohella, että olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön ja niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä on edistettävä ja myös alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön on otettava huomioon. Mitkään näistä tavoitteista eivät toteudu hyväksytyssä asemakaavassa. Asemakaavamuutos ei kohtele tontinomistajia yhdenvertaisesti ja on siten perustuslaista johdetun yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Nykyisen sairaalaalueen tehokkuusluku on (e) =1,8 ja uuden useasta tontista koostuvan kokonaisalueen e=2,0. Käytännössä sairaalan uudisrakennuksen tehokkuusluku on yli 3. Kaskenkadun ja Itäisen Pitkäkadun kulmassa sijaitsevan AL-tontin te-

4 4 (14) hokkuusluku on vain 1,58. Tässä tapauksessa sekä sairaalalle että Vuorikatu 8:lle on annettu kompensaationa kohtuuton rakennusoikeus, jota ei saada soveltumaan maisemaan millään tavalla. KHO:n 2004:9 päätöksessä on nimenomaisesti katsottu, että alhaisempi rakennusoikeus suojeltujen talojen tonteilla ei ole yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. Suppean asemakaava-alueen naapureiden tehokkuuslukuja ei myöskään ole esitetty asemakaava-asiakirjoissa, mikä sekin edustaa puutteellista selvitystä. Tiettävästi tehokkuusluvut ovat selvästi alle 2. MRL 55 :n mukaan asemakaava esitetään kartalla, johon on merkitty eri alueiden rajat sekä alueiden käyttötarkoitukset. Asemakaavamerkinnät ja -määräykset ovat lainkohdan vastaisia. YS-l-alueelle ei ole merkitty kaavakartassa lainkaan rakennusoikeutta kerrosalaneliömetreinä, joten rakentaminen on todella vapaata ja asemakaava siten lainvastainen. YS-1-merkinnällä ei voida lisätä sairaalaan asuntoja, liike-, toimisto- ja kokoustiloja. Kaavamerkintä voi tarkoittaa sitä, että sairaalan päärakennuksesta tulee kauppa tai toimisto. Myös korkein hallinto-oikeus on päätöksessään 2014:17 todennut, että asemakaavan muutoksen lainmukaisuutta arvioitaessa keskeinen merkitys oli asemakaavassa annetuilla kaavamääräyksillä. Kaavamääräykset eivät saa olla sekavia ja ristiriitaisia. Asemakaavan pitäisi ohjata rakennuslupaprosessia, mutta rakennusluvan myöntäminen tämän asemakaavan perusteella asettaa rakennusvalvontaviranomaiset vastuuseen, joka kuuluu kaavoittajalle. Asuin- ja sairaalarakennusten erottaminen asemakaavassa on tärkeää. Nyt asemakaava antaa mahdollisuuden rakentaa lähes mitä tahansa. Turun kiinteistöliikelaitoksen laskelman mukaan enin osa lisäneliöistä olisi asuntoja, ei sairaala- tai muuhun palveluun tarkoitettuja. Myös ELY-keskuksen viranomaisneuvotteluissa esittämän näkemyksen mukaan sairaalan laajentamisella voidaan mahdollisesti perustella kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten tuhoamista, mutta ei palveluasumisen perusteella. Koska MRL 55 :n edellyttämää erottelua ei ole tehty, ei ole voitu myöskään arvioida muilta osin kaavan lainmukaisuutta. Asian käsittely ja selvittäminen Kaupunginhallitus on antanut lausunnon. Lausunnon liitteenä on selvitys kaavamuutosalueen ja naapurikortteleiden tonttien rakennustehokkuudesta. Meidän Turku - Vårt Åbo ry on antanut vastaselityksen. Turun kulttuuriympäristöyhdistys Puu ja Talo ry on tehnyt esityksen Turunmaan sairaalaan kuuluvan vanhan lastenkodin ja viereisellä tontilla 10 olevan kahden asuinrakennuksen suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Museovirasto on toimittanut hallinto-oikeudelle ELY-keskukselle suojelusesityksestä antamansa lausunnon. Lausunnon mukaan suojeluesityksen kohteilla ei ole edellä mainitussa laissa tarkoitettua valtakunnallista merkitystä. Asemakaavan muutos täyttää kohtuullisesti olennaisimmat suojelutavoitteet säilyttäessään sairaalarakennuksen keskeisine sisätiloineen sekä empirepuutalon. Meidän Turku - Vårt Åbo ry on antanut vastineensa Museoviraston lausuntoon.

5 5 (14) Hallinto-oikeuden ratkaisu Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Ratkaisun perustelut Asemakaavan muutosalue ja sen suunnittelutilanne Asemakaavan muutosalue sijaitsee Turun kaupungin keskustan ruutukaavaalueella noin kilometrin kauppatorilta etelään. Muutosalue on osa korttelia, jota rajaavat Kaskenkatu, Itäinen Pitkäkatu, Vuorikatu ja Sirkkalankatu. Alueen pinta-ala on noin 1,05 ha. Kaskenkadun ja Sirkkalankadun kulmassa, voimassa olevan asemakaavan tontilla 12, sijaitsee Turunmaan sairaalan rakennuskokonaisuus vuodelta 1951 ja lastenkotirakennus vuodelta Turunmaan sairaala on arkkitehti Erik Bryggmanin suunnittelema arkkitehtonisesti, kulttuurihistoriallisesti sekä kaupunkikuvallisesti merkittävä julkinen rakennus. Viereisellä tontilla 13 (1002), Kaskenkadun varressa, on vuonna 1831 rakennettu puinen empiretyylinen asuinrakennus ja tontin keskiosassa asuin- ja talousrakennukset vuodelta Itäisen Pitkäkadun varressa olevalta huoltoasemakäytössä olleelta tontilla 14 on purettu vanhat rakennukset. Itäisen Pitkäkadun ja Kaskenkadun kulmassa olevalla tontilla 7 on asuin- ja liikerakennus vuodelta Vuorikatuun rajoittuvalla tontilla 10 on kadun varteen sijoittuva kahdesta eri rakennuksesta muodostuva nikkarijugendtalo vuosilta , asuintalo vuodelta 1878 sekä talousrakennus. Ympäristöministeriön vahvistamassa Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa kaavamuutosalue on taajamatoimintojen aluetta (A). Alue kuuluu myös kaupunkikehittämisen kohdealueeseen. Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen yleiskaava Kaavamuutoksen kohteena oleva kortteli sijoittuu yleiskaavan kerrostalovaltaiselle asuntoalueelle (AK). Kaavamääräyksen mukaan alue varataan pääasiassa kerrostalovaltaiselle asumiselle sekä ympäristöön soveltuvien työtilojen, virkistyksen, palvelujen sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Itäinen Pitkäkatu on merkitty kaavaan pääkatuna ja Kaskenkatu joukkoliikennepainotteisena katuna. Turunmaan sairaalaa ei ole osoitettu kaavassa aluevarauksena. Turunmaan sairaalan tontilla 12 ja viereisillä tonteilla on voimassa asemakaava vuodelta Tontti 12 on osoitettu sairaalarakennusten korttelialueeksi (YS). Tontin rakennusoikeus tehokkuusluvun (e=1,8) mukaan on k-m 2 ja sallittu kerrosluku IV. Tontti 13 (asemakaavan mukainen tontti 1002) on osoitettu yhdistettyjen asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (ALK). Tontin rakennusoikeus on k-m 2 ja sallittu kerrosluku VII. Tontti 14 on osoitettu moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi (AM). Tontilla 7 on voimassa asemakaava vuodelta 1954 ja tontille on rakennettu asuinkerrostalo. Tontilla 10 on voimassa asemakaava vuodelta Tontti on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Vuorikadun varteen on osoitettu ohjeellinen rakennusala yksikerroksiselle autosäilytyspaikalle (I a) ja tontin keskiosaan rakennusala, jonka rakennusoikeus on k-m 2 ja sallittu kerrosluku VII.

6 6 (14) Asemakaavan muutoksen sisältö YS-1-korttelialue Turunmaan sairaalan tontin sekä viereisten tonttien muodostama korttelinosa on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, johon saa sijoittaa myös pääkäyttötarkoitusta tukevia asuntoja sekä toimisto-, kokous- ja liiketilaa (YS-1). Alueelle laaditaan erillinen tonttijako. Korttelialueelle on osoitettu uudisrakennuksen rakennusalat, joiden sallitut kerrosluvut ovat III ja VI. Alueen rakennustehokkuus (e) on 2,0 eli kokonaisrakennusoikeus on k-m 2. Korttelialueelta saa purkaa sairaalan pihaalueella olevan entisen lastenkodin sekä viereisen tontin keskiosassa olevat asuin- ja talousrakennukset. Kun otetaan huomioon jo rakennettu kerrosala ja purettavien rakennusten kerrosalat, uudisrakentamisen määräksi muodostuu k-m 2. VI-kerroksisen uudisrakennuksen rakennusalan osalta on määrätty rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan sallituksi korkeusasemaksi +43,5. Tämän rakennuksen Itäisen Pitkäkadun puoleiselle sivulle saa rakentaa pilarein tuetun ulokkeen, jonka alle muodostuu sairaalan sisääntulopiha. Sairaalarakennus on kaavaan merkitty rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti erittäin arvokkaaksi suojeltavaksi rakennukseksi, jonka julkisivujen, vesikaton ja sisätilojen ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää (sr-1). Julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä ja niitä vastaavia materiaaleja. Sisätiloissa suojelu koskee porrashuoneita ja alkuperäistä kiinteää sisustusta, joka tulee pyrkiä säilyttämään. Rakennus- tai toimenpidelupahakemusta käsitellessään on rakennuslautakunnan kuultava asiassa museoviranomaista. Kaavamääräyksen mukaan uudisrakentamisen tulee täydentää suojeltavaa sairaalakokonaisuutta arvokkaalla tavalla turmelematta suojelurakennuksen arkkitehtonista ja kulttuurihistoriallista arvoa. Uudisrakennuksen kolmikerroksisella rakennusalalla kattotaso tulisi toteuttaa viherkattona hulevesien viivyttämiseksi. Alueen pelastusteiden riittävyydestä tulee huolehtia pelastuslaitoksen kanssa erikseen sovittavin järjestelyin. Potilashuoneissa ja työtiloissa tulee olla ikkunat ja ne voivat avautua lasikatteiseen tilaan. Rakennusalaa ylittäen saadaan uudisrakennusalan lounaiseen julkisivuun rakentaa ulokkeita huoneiden ikkunoiden suurentamiseksi. Asukkaiden yhteiset ulko-oleskelutilat voivat olla myös parvekkeilla tai kattoterassilla. Ulko-oleskelutilat tulee suojata liikennemelulta niin, että hyväksyttävä enintään 55 dba päivämelutaso saavutetaan. Kaskenkadun varteen sijoittuva puinen empiretyylinen asuinrakennus on kaavaan merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi suojeltavaksi rakennukseksi, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää (sr-2). Julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä ja niitä vastaavia materiaaleja. Rakennus- tai toimenpidelupaa käsitellessään on rakennuslautakunnan kuultava asiassa museoviranomaista. Sr-2-rakennuksen piha-aluetta koskee kaavamerkintä pi/s. Sitä koskevan kaavamääräyksen mukaan pihamaan korkeusasema naapurirakennuksiin tulee säilyttää. Alueella olevat hyväkuntoiset puut tulee pyrkiä säilyttämään. Pihamaan tulee olla pääosin vettä läpäisevä.

7 Korttelialueen käyttöön tulee rakentaa autopaikkoja kellarikerroksiin vähintään 90 kpl. 7 (14) Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava. Jos maaperä todetaan pilaantuneeksi on se kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. AK-1 -korttelialue Vuorikatuun rajoittuva korttelinosa on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-1). Alueelle saa sijoittaa myös liike- ja toimistotilaa. Sisäpihalle on osoitettu rakennusala uudisrakennukselle, jonka rakennusoikeus on k-m 2 ja sallittu kerrosluku VIII. Korttelialueelta saa purkaa nikkarijugendrakennuksen nivelletyn lisäosan sekä piha-alueella olevat asuin- ja talousrakennukset. Vuorikadun varteen sijoittuva, nikkarijugendia edustava puinen asuinrakennus on kaavaan merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi suojeltavaksi rakennukseksi, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää (sr-2). Julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä ja niitä vastaavia materiaaleja. Rakennus- tai toimenpidelupahakemusta käsitellessään on rakennuslautakunnan kuultava asiassa museoviranomaista. Uudisrakennuksen julkisivujen tulee olla paikalla rakennettuja, vaaleasävyisiä, pääasiallisena materiaalina rappaus tai tiilimuuraus, jonka saumat ovat tiilen sävyä. Alueen pelastusteiden riittävyydestä tulee huolehtia pelastuslaitoksen kanssa erikseen sovittavin järjestelyin. Alueelle saadaan rakentaa maanalainen auton säilytystila, johon kulku saadaan järjestää korttelialueen YS-1 kautta kellarikerroksessa (pi-maa). Pihakannen tulee kestää pelastusajoneuvon paino pelastustien osalta. Se tulee istuttaa soveltuvin osin. Piha tulee varata asukkaiden oleskelua ja leikkiä varten eikä sille pidä sijoittaa autopaikkoja. Uudisrakentamisen yhteydessä on turvattava naapuritontin puiden kasvuedellytykset. Sr-rakennuksen välittömässä läheisyydessä pihamaa tulee jättää vettä läpäiseväksi rakennuksen pohjaolosuhteiden ja kasvillisuuden kasvuedellytysten turvaamiseksi. Sr-rakennuksen lähiympäristössä tulee vaalia rakentamisajankohdan tyylin mukaisia istutuksia ja pihakasveja. Autopaikkoja tulee järjestää 1 ap / 100 k-m 2. AL-korttelialue Kaskenkadun ja Itäisen Pitkäkadun kulmassa sijaitseva korttelinosa on osoitettu asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL). Sille on osoitettu rakennusala olemassa olevan rakennuksen mukaisesti. Katujen kulmassa oleva rakennus on kaavaan merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi suojeltavaksi rakennukseksi, jonka ominaispiirteet tulee korjausja muutostöissä palauttaa (sr-3). Julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä ja niitä vastaavia materiaaleja. Rakennus- tai toimenpidelupaa käsitellessään on rakennuslautakunnan kuultava asiassa museoviranomaista.

8 8 (14) Asemakaavamuutoksen selostus Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan asemakaavan selostuksessa esitetään muun ohella selvitys alueen oloista, ympäristöominaisuuksista sekä muut kaavan vaikutusten selvittämisen ja arvioimisen kannalta keskeiset tiedot kaavoitettavasta alueesta ja sen lähiympäristöstä. Lisäksi selostuksessa esitetään yhteenveto kaavan vaikutusten arvioimiseksi suoritetuista selvityksistä sekä kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin. Edellä tarkoitetut seikat on esitettävä kaavaselostuksessa sillä tavalla ja siinä laajuudessa kuin kaavan tarkoitus edellyttää ja niin, että luodaan edellytykset vuorovaikutukseen kaavan valmistelussa. Turunmaan sairaalan kaavaselostus sisältää yleisen kuvauksen suunnittelualueen ja sen ympäristön oloista, alueen rakenteesta, rakennuskannasta, kaupunkikuvasta ja muista kaavan vaikutusten selvittämisen ja arvioimisen kannalta keskeisistä seikoista. Kaavaselostuksessa on lueteltu kaavan laatimisen yhteydessä laaditut selvitykset ja ne kuuluvat selostuksen liiteasiakirjoihin. Selostuksessa on myös esitetty kaavan tärkeimmät vaikutukset. Edellä todettu huomioon ottaen kaavaselostus täyttää maankäyttö- ja rakennusasetuksen vaatimukset sillä tavalla ja siinä laajuudessa kuin kaavamuutoksen tarkoitus edellyttää. Asemakaavaa varten laaditut selvitykset ja niiden riittävyyden arviointi Säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan edellä mainittuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset muun muassa alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, maa- ja kallioperään sekä kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Keskeisimmät kaavamuutokseen liittyvät selvitykset ja lausunnot Turunmaan sairaalasta lähiympäristöineen on laadittu rakennushistoriallinen selvitys (Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen 2010). Selvityksessä on tutkittu Turunmaan sairaalan rakennushistoria, inventoitu nykyinen rakennuskanta ja arvioitu rakennusten rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Selvityksessä on lisäksi yleispiirteisesti arvioitu viereisten tonttien 1002 ja 7 rakennuksia ja kaupunkikuvaa. Lisäksi Turun museokeskus on antanut kaavamuutoksen liittyen useampia lausuntoja, joissa on selvitetty kaavamuutosalueen rakennushistoriaa, kulttuurihistoriallisia arvoja ja arvioitu rakennusten suojelutarpeita.

9 9 (14) Ympäristönsuojelutoimisto on lausunnoissaan muun ohella arvioinut muutosalueen maaperän pilaantumista ja mahdollista tarvetta lisäselvityksiin. Varsinais-Suomen pelastuslaitos on antanut lausunnon pelastusteiden järjestelyistä ja rakennusten paloturvallisuudesta. Kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä on laadittu useita erilaisia kaavallisia vaihtoehtoja, joiden yhteydessä on tarkasteltu uudisrakennusten sijoittelua ottaen huomioon myös alueella olevien rakennusten suojelutarpeet. Selvitysten riittävyyden arviointi Kaavamuutosalueen rakennushistorian ja alueen kulttuurihistorian arvioinnissa on otettava huomioon se seikka, että museoviranomaisten kaavamuutosalueen arvokkaimmiksi luokittelemat rakennukset on kaavassa suojeltu. Myös muilta osin laadittu rakennushistoriallinen selvitys sekä museoviranomaisten lausunnot antavat riittävät tiedot edellä mainittujen seikkojen arvioimiseksi. Asemakaavan muutoksen pääasiallisena lähtökohtana on ollut olemassa olevan sairaalatoiminnan laajentaminen ja siihen tukeutuvien toimintojen kehittäminen. Tämä lähtökohta rajoittaa kaavoituksellisia vaihtoehtoja. Kaavaselostuksessa on kuitenkin arvioitu erilaisten lisärakentamisvaihtoehtojen vaikutuksia. Sairaalatoiminnan laajentamisen määrällisen tarpeen harkitsee ensisijaisesti kaavamuutoksen hakija. Tätä seikkaa tai sairaalatoimintaa koskevia mahdollisia lainsäädännöllisiä muutoksia ei ole ollut tarpeen kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä arvioida. Pelastusviranomainen on antanut lausunnon muun ohella pelastusteiden järjestämisestä. Kaavaan liitetyn määräyksen mukaan YS-1 ja AK-1 -korttelialueiden pelastusteiden riittävyydestä tulee huolehtia pelastuslaitoksen kanssa erikseen sovittavin järjestelyin. Pelastusteihin liittyvät järjestelyt on näin ollen kaavassa riittävästi selvitetty. Maanalaisen paikoitustilan rakentamisen vaikutukset muun ohella rakennuspaikan pohjavesiolosuhteisiin selvitetään rakennusluvan myöntämisen yhteydessä eikä niitä siten ole ollut tarpeen kaavamuutoksen yhteydessä selvittää. Turunmaan sairaalan asemakaavamuutos perustuu edellä todetun osalta riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin, joiden perusteella kaavamuutoksen vaikutukset on voitu tarpeellisessa määrin arvioida. Asemakaavan esitystapa Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaava esitetään kartalla, jossa osoitetaan asemakaava-alueen rajat (asemakaava-alue), asemakaavaan sisältyvien eri alueiden rajat, ne yleiset tai yksityiset tarkoitukset, joihin maa- tai vesialueet on aiottu käytettäviksi, rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet. Turunmaan sairaalan asemakaavan muutoksessa on sairaala- ja siihen tukeutuvien toimintojen alue osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, johon saa sijoittaa myös pääkäyttötarkoitusta tukevia asuntoja sekä toimisto-, kokous- ja liiketilaa (YS-1). Kaava-asiakirjojen mukaan tämän korttelialueen kerrosalasta yli puolet on arvioitu olevan sairaalatilaa. Kaavamerkintä vastaa näin ollen alueen pääasiallista käyttötarkoitusta.

10 10 (14) Asemakaavassa on esitettävä alueen käyttötarkoitus, rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet. Sen sijaan rakennettavan kerrosalan tarkkaa jakautumista sairaalan tiloiksi, asunnoiksi tai muuhun käyttöön ei ole kaavassa välttämätöntä määritellä. Asemakaavassa voidaan antaa myös ohjeellisia kaavamääräyksiä. Kaavassa on siten voitu antaa sairaalan piha-alueen uudisrakennuksen viherkattoa koskeva kaavamääräys ohjaamaan rakennuksen suunnittelua. Asemakaavan muutos täyttää asemakaavan esitystapaa koskevat maankäyttöja rakennuslain säännökset. Asemakaavan muutoksen sisällön laillisuuden arviointi Säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. Asemakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laadittava siten, että luodaan muun ohella edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua koskevien erityistavoitteiden mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä. Lisäksi on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Kulttuuria, luonnonperintöä, virkistyskäyttöä ja luonnonvaroja koskevan yleistavoitteen mukaan alueiden käytöllä myös edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön ja niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Yleiskaavan laatimisen tarve ja asemakaavan yleiskaavan mukaisuus Vuonna 2001 hyväksytty Turun yleiskaava 2020, jossa alue on osoitettu AKalueeksi, on sisällöltään varsin yleispiirteinen. Kaupunginhallituksen valitukseen antamaan lausunnon mukaan Turun yleiskaavan 2029 yhteydessä keskustan alue tullaan suunnittelemaan osayleiskaavan tarkkuudella. Turunmaan sairaalan asemakaavan muutoksessa on kysymys alueella jo harjoitetun sairaalatoiminnan toiminnallisesta laajentamisesta, sairaalaan tukeutuvien toimintojen kehittämisestä, täydennysrakentamisesta sekä alueella olevien rakennusten suojelukysymysten ratkaisemisesta. Asemakaavan muutoksella osoitettu maankäyttö ei käyttötarkoitukseltaan mainittavasti poikkea alueella jo harjoitetusta sairaalatoiminnasta tai muun muutosalueen osalta kerrostalovaltaisesta asuinrakentamisesta. Kun otetaan huomioon asemakaavan muutoksen sisältö, sen suhteellisen vähäiset vaikutukset muutosalueen ympäristöön sekä kaavaan liittyvät muun muassa rakennettua ympäristöä koskevat selvitykset, Turun kaupungin keskusta-alueen osayleiskaavan laatiminen ei ole ollut edel-

11 11 (14) lytyksenä kysymyksessä olevan asemakaavan muutoksen laatimiselle. Kaavamuutosalue on osa yleiskaavan kerrostalovaltaista asuntoaluetta. Koska sairaalatoiminta on sijoittunut kaavan mukaiseen asuinkortteliin, yleiskaavassa ei sen yleispiirteisyys huomioon ottaen ole sairaalatoimintoja koskevia merkintöjä. Voimassa oleva yleiskaava on siten ollut riittävästi ohjeena asemakaavan muutoksessa, joka käsittää jo olemassa olevien sairaalatoimintojen laajentamisen ja kehittämisen sekä kerrostalovaltaisen alueen täydennysrakentamisen samantyyppisellä rakentamisella. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kaavamuutoksen pääasiallinen tarkoitus on sairaalatoiminnan toiminnallinen laajentaminen ja myös keskusta-alueen täydennysrakentaminen. Yhdyskuntarakenteen kehittäminen siten, että palvelut ovat hyvin eri yhteiskuntaryhmien saavutettavissa, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen sekä kaupunkiseutujen eheyttäminen kuuluvat myös eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden yleistavoitteisiin. Asemakaavan laatimiseen liittyy erilaisten, myös osittain ristiriitaisten alueidenkäyttötavoitteiden yhteensovittamista. Vaikka kaavamuutoksessa ei suojella kaikkia asemakaavan muutosalueen vanhoja rakennuksia, hallinto-oikeus katsoo, että arvioitaessa kaavamuutokseen sisältyviä erilaisia maankäyttöratkaisuja kokonaisuutena, kaavamuutos edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden saavuttamista. Kaavamuutosalueen rajauksen riittävyys ja maanomistajien yhdenvertainen kohtelu Kaavamuutosalue käsittää Turun keskusta-alueen yhden korttelin osan ja on siten rajaukseltaan melko suppea. Kaavamuutoksen pääasiallisena tarkoituksena on kuitenkin ollut olemassa olevan sairaalatoiminnan laajentaminen ja siihen tukeutuvien toimintojen kehittäminen. Alueen lopullisen rajauksen muodostumiseen on myös vaikuttanut kiinteistönomistuksen muutokset sekä mahdollisuudet järjestää ajoneuvoliittymä korttelin keskiosiin Itäisen Pitkäkadun kautta. Kaavamuutosalueelle osoitettu maankäyttö vastaa pääasialliselta käyttötarkoitukseltaan jo voimassa olevassa asemakaavassa osoitettua maankäyttöä. Asemakaavan muutoksen sisältö, siihen liittyvät selvitykset ja muut edellä mainitut seikat huomioon ottaen kaavamuutoksen vaikutuksia on ollut mahdollista arvioida alueen suppea-alaisuudesta huolimatta. Kaupunki on siten harkintansa mukaan voinut rajata kaavamuutosalueen valitulla tavalla. Suomen perustuslaista ilmenevä yhdenvertaisuusperiaate edellyttää kaavoituksessa sitä, ettei eri kaava-alueiden omistajia aseteta toisistaan poikkeavaan asemaan, ellei siihen kaavan sisältöä koskevat säännökset huomioon ottaen ole maankäytöllisiä perusteita. Turunmaan sairaalan asemakaavan muutos merkitsee alueen rakennustehokkuuden lisääntymistä. Kaava-asiakirjojen ja kaupunginhallituksen esittämän selvityksen mukaan YS-1-korttelialueen rakennustehokkuus (e) on 2,0. AK-1- korttelialueen rakennustehokkuus on 1,99 ja AL-korttelialueen 1,58. Naapurikortteleiden tonttien rakennustehokkuudet vaihtelevat välillä 1,18 2,49. Kysymys on Turun kaupungin ruutukaava-alueesta eikä kaavamuutoksen mah-

12 12 (14) dollistama rakentamistehokkuus olennaisesti poikkea naapurikortteleiden vastaavien tonttien tehokkuuksista. Kaavamuutoksen mukaiselle rakennustehokkuudelle on siten, myös alueen sijainti huomioon ottaen, ollut hyväksyttävät maankäytölliset perusteet. Kaavamuutos ei näin ollen ole maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun vastainen. Asemakaavan sisältövaatimusten huomioon ottaminen Asemakaavan laatimiseen liittyy erilaisten, myös osittain ristiriitaisten tavoitteiden ja näkemysten yhteen sovittamista. Turunmaan sairaalan asemakaavan muutos tiivistää kaupunkirakennetta ja siten muun ohella edistää palvelujen alueellista saatavuutta. Asemakaavan sisältövaatimukset, jotka koskevat rakennetun ympäristön vaalimista sekä viihtyisää elinympäristöä, on sovitettava yhteen tämän asemakaavan sisältövaatimuksen kanssa. Kaavamuutosaluetta rajaa jo ennestään muodostunut tiivis kaupunkirakenne, joka muodostuu erilaisella rakennustehokkuudella rakennetuista tonteista ja niillä olevista eri-ikäisistä rakennuksista. Uudisrakentamista vanhan kaupunkirakenteen keskelle ei ole mahdollista toteuttaa aiheuttamatta muutoksia lähialueen asukkaiden elinympäristössä. Asemakaavan muutosalueen rakennuksista on suojeltu merkittävimmiltä osiltaan E. Bryggmanin suunnittelema Turunmaan sairaalan rakennuskokonaisuus, Kaskenkadun varteen sijoittuva empiretyylinen puurakennus, Vuorikadun varteen sijoittuva nikkarijugendtyylinen kivi/puurakennus sekä Kaskenkadun ja Itäisen Pitkäkadun kulmassa sijaitseva asuin- ja liikerakennus. Toisaalta asemakaavan muutos sallii YS-1-alueella olevan sairaalan lastenkotirakennuksen, korttelialueen keskiosassa olevien asuin- ja talousrakennusten sekä AK-1- alueella olevien asuin- ja talousrakennusten purkamisen. Turun museokeskus on kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä antanut useampia lausuntoja. Turun museokeskus on viimeisimmässä lausunnossaan todennut, että kaavamuutosehdotus, joka suojeltujen rakennusten osalta vastaa sittemmin hyväksyttyä asemakaavaa, on sisällöltään pääosin sopusoinnussa rakennusten suojelulle asetettujen tavoitteiden kanssa. Museoviranomaisten lausunnot, sekä muutosalueen rakennuksiin liittyvät rakennus- ja kulttuurihistorialliset selvitykset huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoo, että asemakaavan muutos täyttää rakennetun ympäristön vaalimista koskevan asemakaavan sisältövaatimuksen. Kaavamuutos sallii uudisrakentamista korttelin keskiosiin. Asemakaavassa on YS-1-korttelialueen osalta määrätty uudisrakentamisesta siten, että sen tulee täydentää suojeltavaa sairaalakokonaisuutta arvokkaalla tavalla turmelematta suojelurakennuksen arkkitehtonista ja kulttuurihistoriallista arvoa. Kaavamuutoksessa on myös määrätty VI-kerroksisen uudisrakennuksen enimmäiskorkeudesta siten, että sen korkeusasema on likimäärin sama kuin sairaalan tornirakennuksen räystäskorkeus. Kaavan mukainen uudisrakentaminen on sijoitettu sillä tavoin, että tonteille jää myös piha-aluetta. Kaskenkadun empiretalon piha-alueesta on määrätty korkeusasemaa, puuston säilyttämistä ja veden läpäisemistä koskevalla kaavamääräyksellä. Lisäksi kaavamääräyksissä on todettu, että uudisrakennuksen kolmikerroksisella rakennusalalla kattotaso tulisi toteuttaa viherkattona hulevesien viivyttämiseksi. Piha-alueiden varjoisuutta vähentävät Kaskenkadun ja Vuorikadun varren suojeltujen rakennusten vähäinen korkeus. Kaavamuutoksessa on

13 13 (14) myös määrätty piha-alueelle osoitettavan oleskelu- ja leikkialueen järjestämisestä. YS-1 ja AK-1 -korttelialueiden autopaikoitus on järjestetty maanalaiseen pysäköintitilaan, jolloin piha-aluetta ei käytetä paikoitukseen. Kaavaan on myös YS-1-korttelialueelle merkitty suojeltavat puut ja istutettava puurivi. Edellä lausuttu huomioon ottaen asemakaavan muutos täyttää asemakaavan terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä koskevan sisältövaatimuksen eikä kaavalla myöskään aiheuteta kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asuinhuoneistoista avautuvien näkymien heikkeneminen ei ole sellainen kohtuuton haitta, jota maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetaan. Sairaalatoiminnan laajentamiseen ja alueen täydennysrakentamiseen liittyy väistämättä liikenteen lisääntyminen. Sairaalan uudella sisäänkäynnillä ja korttelin sisäisillä liikennejärjestelyillä, joihin kuuluu Itäisen Pitkäkadun ja Sirkkalankadun välinen ajoyhteys, sekä kaavan mukaisilla pysäköintijärjestelyillä on kuitenkin luotu edellytykset liikenteen järjestämiselle. Yhteenveto Asemakaavan muutos on perustunut riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavamuutosalue on rajaukseltaan riittävä eikä kaavamuutos ole vaarantanut maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta. Asemakaavan muutos täyttää rakennetun ympäristön ja siihen liittyvien erityisten arvojen hävittämiskieltoa, terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä sekä liikenteen järjestämistä koskevat asemakaavan sisältövaatimukset. Kaupunginvaltuuston päätös ei ole valituksissa esitetyillä perusteilla lainvastainen. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 9, 24, 42 1 mom, 54, 55 ja mom Maankäyttö- ja rakennusasetus 1 ja 25 Kuntalaki 90 Muutoksenhaku Maankäyttö- ja rakennuslain 188 :n 5 momentin mukaan tähän päätökseen, joka koskee oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella olevaa asemakaavaa, saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä lukien. Selostus valitusluvan myöntämisen edellytyksistä ja hakumenettelystä on liitteenä. (Julkipanon jälkeen, valituslupa). Esittelijäjäsen Kari Hartzell Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden ylituomari Hannu Renvall sekä hallinto-oikeustuomarit Tuire Nurmio ja Kari Hartzell.

14 14 (14)

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.4.2015 15/0098/1 1 (23) Diaarinumero 00686/14/4102 00694/14/4102 00709/14/4102 00711/14/4102 00712/14/4102 00713/14/4102 00714/14/4102 00719/14/4102

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 5.4.2013 13/0073/1 1 (26) Diaarinumero 01100/12/4103 01105/12/4103 01116/12/4103 01119/12/4103 01120/12/4103 01136/12/4103 01155/12/4103 01156/12/4103

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja siihen liittyvät katu- ja puistoalueet EHDOTUSVAIHE Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2013 60 Hyväksyminen

Lisätiedot

JAAKKOO- TAARA. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013. SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10.

JAAKKOO- TAARA. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013. SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö JAAKKOO- TAARA ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013 SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10.2014 (lausunnot) 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2259 Diaarinumerot 3637, 3685, 3723, 3739, 3740, 3742 ja 3749/1/10 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (94) Asia Valittajat Maakuntakaavan vahvistamista

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Läntisen 111 kaupunginosan korttelin nro 172 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttiako (YIT)

NURMEKSEN KAUPUNKI. Läntisen 111 kaupunginosan korttelin nro 172 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttiako (YIT) 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan korttelin nro 172 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttiako (YIT) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus NURMEKSEN

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus.

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajien nimet. Y M P Ä R I S T Ö M I N I

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO L O V I I S A TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TULLISILLAN ALUE Kaupunki: LOVIISAN KAUPUNKI

Lisätiedot