Turun hallinto-oikeuden päätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun hallinto-oikeuden päätös"

Transkriptio

1 Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero /0376/1 1 (14) Diaarinumero 00934/14/4103 Asia Valitus asemakaavasta Valittaja Meidän Turku - Vårt Åbo ry, Turku Päätös josta valitetaan Turun kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen Turunmaan sairaala. Asemakaavan muutos koskee III kaupunginosan korttelin 10 tontteja 7, 10, 12, 13 (1002) ja 14 sekä osaa Kaskenkadun ja Itäisen Pitkäkadun katualueesta. Kaavamuutoksella muodostuu III kaupunginosan korttelin 10 osa sekä osa Itäisen Pitkäkadun katualueesta. Valitus Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. Asemakaavan muutos on yleiskaavan ja keskustan yleiskaavan laatimista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen vastainen. Kaavanmuutosalue sijaitsee voimassaolevan yleiskaavan AK- eli kerrostalovaltaisella asuinalueella. Ympäristöministeriön yleiskaavamerkintöjen oppaan mukaan A- eli asuinaluemerkintä alaluokkineen voi sisältää myös asumiselle tarpeellisia julkisia ja yksityisiä palveluja. Sairaalaa ei kuitenkaan voida pitää asumiselle tarpeellisena yksityisenä tai julkisena palveluna. Turun keskusta-alueen asemakaavoja ei tule hyväksyä ennen kuin keskustan osayleiskaava on laadittu ja lainvoimainen. Valituksenalainen asemakaava on voimassaolevan yleiskaavan vastainen ja siksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) vastainen. Lisäksi se on perustuslain, kunnallisen itsehallinnon ja kuntalain vastainen, koska kaupunginvaltuuston vuonna 1997 tekemää päätöstä keskustan osayleiskaavan laatimisesta ei ole vieläkään pantu täytäntöön, vaikka sekä lainlaatijan sekä korkeimman hallinto-oikeuden linjausten mukaan nimenomaan yleiskaavassa ratkaistaan tärkeimmät maankäytön muodot. Osoite Puhelinvaihde Telekopio Sähköposti Yliopistonkatu PL 32, TURKU

2 2 (14) Kaupunginvaltuutettuja on johdettu harhaan väittämällä, ettei asemakaava olisi yleiskaavan vastainen. Päätös on siten kuntalain 53 :n vastainen. Lisäksi valtuutetuille ei ole kerrottu, että osayleiskaavapäätös on tehty jo vuonna 1997, mutta kaavoitusosasto, kaupungin johto ja kaupunginhallitus eivät ole laittaneet sitä täytäntöön. Kaupunginvaltuuston päätösten valmistelu on selvästi puutteellista ja harhaanjohtavaa. Asemakaavapäätös perustuu riittämättömiin selvityksiin, mikä johtuu pääosin ajantasaisen yleiskaavan ja siihen liittyvien selvitysten puuttumisesta. Asemakaavaselostuksessa on viitattu vuoden 2010 Keskustan kehittämissuunnitelman loppuraporttiin. Raportissa ei ole kuitenkaan millään tavalla arvioitu valituksenalaisen asemakaava-alueen suojeluarvoja ja niiden suhdetta uudisrakentamiseen. Raportissa on mainittu maakuntamuseon suojelutavoitelistaus, jossa koko asemakaava-alue huoltamotonttia lukuun ottamatta on merkitty sr-merkinnällä. Museon suojelutavoitelistauksen pitäisi raportin mukaan ohjata asemakaavamuutosta, mutta kaavassa on kuitenkin katsottu, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaat talot voidaan purkaa. Asemakaavan rakennusselvitykset ovat puutteelliset. Rakennushistoriaa on puutalojen osalta selvitetty suhteellisen pintapuolisesti. Kulttuurihistoriaa ei ole tutkittu lainkaan. Kaavamuutoksen hakija on teettänyt kuusi versiota rakentamisratkaisuista. Selvityskohteeksi on otettu vain, kuinka sairaalaa ja asutusta voitaisiin laajentaa mahdollisimman massiivisesti eikä sitä, onko kiinteistö sovelias k- m 2 :n sairaalalaajennukseen ympäristönsä, kulttuurihistoriansa, maisemansa, naapureiden asumislaadun, kokonsa, lähirakennusten ja geologian puolesta. Selvitystä siitä, minkä tyyppiseen maankäyttöön asemakaavan alue parhaiten soveltuu, ei ole tehty. Asemakaava sisältää maanalaista rakentamista, mutta maaperäselvityksiä ei ole tehty, eikä mitenkään ole arvioitu, mikä vaikutus maanalaisella rakentamisella voi olla suojeltaviin paaluttamattomiin puurakennuksiin. Myös pelastustiet on selvittämättä ja niiden riittävyys on jätetty kaavassa selvitettäväksi rakennussuunnitteluvaiheessa. Kyseessä on kuitenkin sairaala- ja hoiva-asuntoalue, jossa pelastustoiminta on erityisen vaativaa. Sairaalarakennuksen laajennuksen tarvetta ei ole kunnolla selvitetty. Kaavaselostuksessa sanotaan sairaalan tarvitsevan k-m 2, mutta asemakaava sisältää yli k-m 2 lisärakennusoikeutta. Ns. hoivapalvelu-eläkeläisasuntojen tarvetta sairaalatoimintaan yhdistettynä ei ole mitenkään selvitetty. Myöskään sote-uudistuksen vaikutuksia sairaalatarpeisiin Varsinais-Suomessa ei ole arvioitu. Asiakirjoissa ei ole mitenkään arvioitu sairaalassa käytettävien kemikaalien, lääkkeiden ja laitteiden vaikutuksia lähialueen turvallisuuteen. Asemakaavaselostus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 25 :n vastainen. Selostuksessa ei ole esitetty selvitystä alueen oloista, ympäristöominaisuuksista eikä muita kaavan vaikutusten selvittämisen ja arvioimisen kannalta keskeisiä tietoja kaavoitettavasta alueesta ja sen lähiympäristöstä esimerkiksi geologiasta, maaperästä ja tontin sijaitsemisesta mäessä keskellä asuinaluetta. Selvityksestä ei ole esitetty minkäänlaista yhteenvetoa. Kaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin ei ole esitetty. Sai-

3 raalan kemikaalien ja laitteiden aiheuttamia ympäristöriskejä ei ole arvioitu. Myöskään vaihtoehtoja ei ole esitetty. 3 (14) Asemakaavan rajaus on liian suppea eikä riittävä ratkaisemaan maankäytön suunnittelua. Koko korttelin ottaminen mukaan asemakaava-alueeseen olisi yhdenvertaisuusperiaatteen ja hyvän suunnittelun mukaista. Tällöin voitaisiin muun muassa ratkaista korttelikohtainen paikoitus ja alueella liikkuminen. Myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on todennut, että kaavaalueen rajaamiselle suuremmaksi on erityiset perusteet, koska kaavassa on kyse julkisen sairaalatoiminnon suunnittelusta. Suunnittelualueen laajentaminen tätäkin suuremmaksi, koko kortteliin, antaisi kaavoitukselle mahdollisuuksia liikenteen ja pysäköinnin järjestämiseen laajempana ratkaisuna. Myös museokeskus on ollut huolissaan kaava-alueen suppeudesta. Asemakaava-alueen rajauksen suppeuden ongelmat korostuvat, koska alueen maankäyttöä ei ole tarkasteltu yleiskaavatasolla. Asemakaavan muutos ei täytä MRL:n sisältövaatimuksia. Asemakaava ei ota huomioon kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan ja kaupunkimaiseman suojelua. Asemakaava tuhoaa alueen kulttuurihistoriallisen arvon purkamalla osan rakennuksista ja yhdistämällä valtavan rakennusmassan, k-m 2 kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin mataliin rakennuksiin. Kaavassa tuhotaan kolme kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta ja luodaan ylimitoitettua rakennusmassaa naapureiden, maiseman ja kaupunkikuvan kustannuksella yleiskaavan vastaisesti. Asemakaava pimentää naapuritonttien asunnot ja muuttaa näköalan betoniseinäksi vanhan puistomaisen pihapiirin sijaan. Liikenne lisääntyy ja kaavamuutokseen liittyy myös muita, laajenevaan sairaalatoimintaan liittyviä haittoja. Kaavassa rakennetaan hoiva-asuntoja keskelle sairaalaa, mikä ei ole viihtyisyyden ja elämänlaadun kannalta hyvä. Asunnoille ei jää käytännössä minkäänlaista pihaa eikä sairaalallekaan jää juuri mitään piha-aluetta. Kaavassa myös alueen jalopuut tuhotaan pääosin. Turun museopalvelut on lausunnossaan todennut, että tontin 10 maanalaisen auton säilytyspaikan ja suojeltujen rakennusten välille tulee jäädä laajempi alue hulevesiä läpäisevää pihamaata. Tämä on tärkeää pihamaan ominaisluonteen ja vanhojen rakennusten puisten paalu- ja hirsipetirakenteiden säilymisen turvaamiseksi. Tätä muutosta asemakaavaan ei ole tehty, eikä kaavoittaja ota vastineessaan kantaa kaavan aiheuttamiin riskeihin rakennusten perustuksille. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja ympäristöjen tuhoaminen on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaista. Valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta todetaan muun ohella, että olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön ja niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä on edistettävä ja myös alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön on otettava huomioon. Mitkään näistä tavoitteista eivät toteudu hyväksytyssä asemakaavassa. Asemakaavamuutos ei kohtele tontinomistajia yhdenvertaisesti ja on siten perustuslaista johdetun yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Nykyisen sairaalaalueen tehokkuusluku on (e) =1,8 ja uuden useasta tontista koostuvan kokonaisalueen e=2,0. Käytännössä sairaalan uudisrakennuksen tehokkuusluku on yli 3. Kaskenkadun ja Itäisen Pitkäkadun kulmassa sijaitsevan AL-tontin te-

4 4 (14) hokkuusluku on vain 1,58. Tässä tapauksessa sekä sairaalalle että Vuorikatu 8:lle on annettu kompensaationa kohtuuton rakennusoikeus, jota ei saada soveltumaan maisemaan millään tavalla. KHO:n 2004:9 päätöksessä on nimenomaisesti katsottu, että alhaisempi rakennusoikeus suojeltujen talojen tonteilla ei ole yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. Suppean asemakaava-alueen naapureiden tehokkuuslukuja ei myöskään ole esitetty asemakaava-asiakirjoissa, mikä sekin edustaa puutteellista selvitystä. Tiettävästi tehokkuusluvut ovat selvästi alle 2. MRL 55 :n mukaan asemakaava esitetään kartalla, johon on merkitty eri alueiden rajat sekä alueiden käyttötarkoitukset. Asemakaavamerkinnät ja -määräykset ovat lainkohdan vastaisia. YS-l-alueelle ei ole merkitty kaavakartassa lainkaan rakennusoikeutta kerrosalaneliömetreinä, joten rakentaminen on todella vapaata ja asemakaava siten lainvastainen. YS-1-merkinnällä ei voida lisätä sairaalaan asuntoja, liike-, toimisto- ja kokoustiloja. Kaavamerkintä voi tarkoittaa sitä, että sairaalan päärakennuksesta tulee kauppa tai toimisto. Myös korkein hallinto-oikeus on päätöksessään 2014:17 todennut, että asemakaavan muutoksen lainmukaisuutta arvioitaessa keskeinen merkitys oli asemakaavassa annetuilla kaavamääräyksillä. Kaavamääräykset eivät saa olla sekavia ja ristiriitaisia. Asemakaavan pitäisi ohjata rakennuslupaprosessia, mutta rakennusluvan myöntäminen tämän asemakaavan perusteella asettaa rakennusvalvontaviranomaiset vastuuseen, joka kuuluu kaavoittajalle. Asuin- ja sairaalarakennusten erottaminen asemakaavassa on tärkeää. Nyt asemakaava antaa mahdollisuuden rakentaa lähes mitä tahansa. Turun kiinteistöliikelaitoksen laskelman mukaan enin osa lisäneliöistä olisi asuntoja, ei sairaala- tai muuhun palveluun tarkoitettuja. Myös ELY-keskuksen viranomaisneuvotteluissa esittämän näkemyksen mukaan sairaalan laajentamisella voidaan mahdollisesti perustella kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten tuhoamista, mutta ei palveluasumisen perusteella. Koska MRL 55 :n edellyttämää erottelua ei ole tehty, ei ole voitu myöskään arvioida muilta osin kaavan lainmukaisuutta. Asian käsittely ja selvittäminen Kaupunginhallitus on antanut lausunnon. Lausunnon liitteenä on selvitys kaavamuutosalueen ja naapurikortteleiden tonttien rakennustehokkuudesta. Meidän Turku - Vårt Åbo ry on antanut vastaselityksen. Turun kulttuuriympäristöyhdistys Puu ja Talo ry on tehnyt esityksen Turunmaan sairaalaan kuuluvan vanhan lastenkodin ja viereisellä tontilla 10 olevan kahden asuinrakennuksen suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Museovirasto on toimittanut hallinto-oikeudelle ELY-keskukselle suojelusesityksestä antamansa lausunnon. Lausunnon mukaan suojeluesityksen kohteilla ei ole edellä mainitussa laissa tarkoitettua valtakunnallista merkitystä. Asemakaavan muutos täyttää kohtuullisesti olennaisimmat suojelutavoitteet säilyttäessään sairaalarakennuksen keskeisine sisätiloineen sekä empirepuutalon. Meidän Turku - Vårt Åbo ry on antanut vastineensa Museoviraston lausuntoon.

5 5 (14) Hallinto-oikeuden ratkaisu Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Ratkaisun perustelut Asemakaavan muutosalue ja sen suunnittelutilanne Asemakaavan muutosalue sijaitsee Turun kaupungin keskustan ruutukaavaalueella noin kilometrin kauppatorilta etelään. Muutosalue on osa korttelia, jota rajaavat Kaskenkatu, Itäinen Pitkäkatu, Vuorikatu ja Sirkkalankatu. Alueen pinta-ala on noin 1,05 ha. Kaskenkadun ja Sirkkalankadun kulmassa, voimassa olevan asemakaavan tontilla 12, sijaitsee Turunmaan sairaalan rakennuskokonaisuus vuodelta 1951 ja lastenkotirakennus vuodelta Turunmaan sairaala on arkkitehti Erik Bryggmanin suunnittelema arkkitehtonisesti, kulttuurihistoriallisesti sekä kaupunkikuvallisesti merkittävä julkinen rakennus. Viereisellä tontilla 13 (1002), Kaskenkadun varressa, on vuonna 1831 rakennettu puinen empiretyylinen asuinrakennus ja tontin keskiosassa asuin- ja talousrakennukset vuodelta Itäisen Pitkäkadun varressa olevalta huoltoasemakäytössä olleelta tontilla 14 on purettu vanhat rakennukset. Itäisen Pitkäkadun ja Kaskenkadun kulmassa olevalla tontilla 7 on asuin- ja liikerakennus vuodelta Vuorikatuun rajoittuvalla tontilla 10 on kadun varteen sijoittuva kahdesta eri rakennuksesta muodostuva nikkarijugendtalo vuosilta , asuintalo vuodelta 1878 sekä talousrakennus. Ympäristöministeriön vahvistamassa Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa kaavamuutosalue on taajamatoimintojen aluetta (A). Alue kuuluu myös kaupunkikehittämisen kohdealueeseen. Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen yleiskaava Kaavamuutoksen kohteena oleva kortteli sijoittuu yleiskaavan kerrostalovaltaiselle asuntoalueelle (AK). Kaavamääräyksen mukaan alue varataan pääasiassa kerrostalovaltaiselle asumiselle sekä ympäristöön soveltuvien työtilojen, virkistyksen, palvelujen sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Itäinen Pitkäkatu on merkitty kaavaan pääkatuna ja Kaskenkatu joukkoliikennepainotteisena katuna. Turunmaan sairaalaa ei ole osoitettu kaavassa aluevarauksena. Turunmaan sairaalan tontilla 12 ja viereisillä tonteilla on voimassa asemakaava vuodelta Tontti 12 on osoitettu sairaalarakennusten korttelialueeksi (YS). Tontin rakennusoikeus tehokkuusluvun (e=1,8) mukaan on k-m 2 ja sallittu kerrosluku IV. Tontti 13 (asemakaavan mukainen tontti 1002) on osoitettu yhdistettyjen asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (ALK). Tontin rakennusoikeus on k-m 2 ja sallittu kerrosluku VII. Tontti 14 on osoitettu moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi (AM). Tontilla 7 on voimassa asemakaava vuodelta 1954 ja tontille on rakennettu asuinkerrostalo. Tontilla 10 on voimassa asemakaava vuodelta Tontti on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Vuorikadun varteen on osoitettu ohjeellinen rakennusala yksikerroksiselle autosäilytyspaikalle (I a) ja tontin keskiosaan rakennusala, jonka rakennusoikeus on k-m 2 ja sallittu kerrosluku VII.

6 6 (14) Asemakaavan muutoksen sisältö YS-1-korttelialue Turunmaan sairaalan tontin sekä viereisten tonttien muodostama korttelinosa on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, johon saa sijoittaa myös pääkäyttötarkoitusta tukevia asuntoja sekä toimisto-, kokous- ja liiketilaa (YS-1). Alueelle laaditaan erillinen tonttijako. Korttelialueelle on osoitettu uudisrakennuksen rakennusalat, joiden sallitut kerrosluvut ovat III ja VI. Alueen rakennustehokkuus (e) on 2,0 eli kokonaisrakennusoikeus on k-m 2. Korttelialueelta saa purkaa sairaalan pihaalueella olevan entisen lastenkodin sekä viereisen tontin keskiosassa olevat asuin- ja talousrakennukset. Kun otetaan huomioon jo rakennettu kerrosala ja purettavien rakennusten kerrosalat, uudisrakentamisen määräksi muodostuu k-m 2. VI-kerroksisen uudisrakennuksen rakennusalan osalta on määrätty rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan sallituksi korkeusasemaksi +43,5. Tämän rakennuksen Itäisen Pitkäkadun puoleiselle sivulle saa rakentaa pilarein tuetun ulokkeen, jonka alle muodostuu sairaalan sisääntulopiha. Sairaalarakennus on kaavaan merkitty rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti erittäin arvokkaaksi suojeltavaksi rakennukseksi, jonka julkisivujen, vesikaton ja sisätilojen ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää (sr-1). Julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä ja niitä vastaavia materiaaleja. Sisätiloissa suojelu koskee porrashuoneita ja alkuperäistä kiinteää sisustusta, joka tulee pyrkiä säilyttämään. Rakennus- tai toimenpidelupahakemusta käsitellessään on rakennuslautakunnan kuultava asiassa museoviranomaista. Kaavamääräyksen mukaan uudisrakentamisen tulee täydentää suojeltavaa sairaalakokonaisuutta arvokkaalla tavalla turmelematta suojelurakennuksen arkkitehtonista ja kulttuurihistoriallista arvoa. Uudisrakennuksen kolmikerroksisella rakennusalalla kattotaso tulisi toteuttaa viherkattona hulevesien viivyttämiseksi. Alueen pelastusteiden riittävyydestä tulee huolehtia pelastuslaitoksen kanssa erikseen sovittavin järjestelyin. Potilashuoneissa ja työtiloissa tulee olla ikkunat ja ne voivat avautua lasikatteiseen tilaan. Rakennusalaa ylittäen saadaan uudisrakennusalan lounaiseen julkisivuun rakentaa ulokkeita huoneiden ikkunoiden suurentamiseksi. Asukkaiden yhteiset ulko-oleskelutilat voivat olla myös parvekkeilla tai kattoterassilla. Ulko-oleskelutilat tulee suojata liikennemelulta niin, että hyväksyttävä enintään 55 dba päivämelutaso saavutetaan. Kaskenkadun varteen sijoittuva puinen empiretyylinen asuinrakennus on kaavaan merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi suojeltavaksi rakennukseksi, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää (sr-2). Julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä ja niitä vastaavia materiaaleja. Rakennus- tai toimenpidelupaa käsitellessään on rakennuslautakunnan kuultava asiassa museoviranomaista. Sr-2-rakennuksen piha-aluetta koskee kaavamerkintä pi/s. Sitä koskevan kaavamääräyksen mukaan pihamaan korkeusasema naapurirakennuksiin tulee säilyttää. Alueella olevat hyväkuntoiset puut tulee pyrkiä säilyttämään. Pihamaan tulee olla pääosin vettä läpäisevä.

7 Korttelialueen käyttöön tulee rakentaa autopaikkoja kellarikerroksiin vähintään 90 kpl. 7 (14) Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava. Jos maaperä todetaan pilaantuneeksi on se kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. AK-1 -korttelialue Vuorikatuun rajoittuva korttelinosa on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-1). Alueelle saa sijoittaa myös liike- ja toimistotilaa. Sisäpihalle on osoitettu rakennusala uudisrakennukselle, jonka rakennusoikeus on k-m 2 ja sallittu kerrosluku VIII. Korttelialueelta saa purkaa nikkarijugendrakennuksen nivelletyn lisäosan sekä piha-alueella olevat asuin- ja talousrakennukset. Vuorikadun varteen sijoittuva, nikkarijugendia edustava puinen asuinrakennus on kaavaan merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi suojeltavaksi rakennukseksi, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää (sr-2). Julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä ja niitä vastaavia materiaaleja. Rakennus- tai toimenpidelupahakemusta käsitellessään on rakennuslautakunnan kuultava asiassa museoviranomaista. Uudisrakennuksen julkisivujen tulee olla paikalla rakennettuja, vaaleasävyisiä, pääasiallisena materiaalina rappaus tai tiilimuuraus, jonka saumat ovat tiilen sävyä. Alueen pelastusteiden riittävyydestä tulee huolehtia pelastuslaitoksen kanssa erikseen sovittavin järjestelyin. Alueelle saadaan rakentaa maanalainen auton säilytystila, johon kulku saadaan järjestää korttelialueen YS-1 kautta kellarikerroksessa (pi-maa). Pihakannen tulee kestää pelastusajoneuvon paino pelastustien osalta. Se tulee istuttaa soveltuvin osin. Piha tulee varata asukkaiden oleskelua ja leikkiä varten eikä sille pidä sijoittaa autopaikkoja. Uudisrakentamisen yhteydessä on turvattava naapuritontin puiden kasvuedellytykset. Sr-rakennuksen välittömässä läheisyydessä pihamaa tulee jättää vettä läpäiseväksi rakennuksen pohjaolosuhteiden ja kasvillisuuden kasvuedellytysten turvaamiseksi. Sr-rakennuksen lähiympäristössä tulee vaalia rakentamisajankohdan tyylin mukaisia istutuksia ja pihakasveja. Autopaikkoja tulee järjestää 1 ap / 100 k-m 2. AL-korttelialue Kaskenkadun ja Itäisen Pitkäkadun kulmassa sijaitseva korttelinosa on osoitettu asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL). Sille on osoitettu rakennusala olemassa olevan rakennuksen mukaisesti. Katujen kulmassa oleva rakennus on kaavaan merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi suojeltavaksi rakennukseksi, jonka ominaispiirteet tulee korjausja muutostöissä palauttaa (sr-3). Julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä ja niitä vastaavia materiaaleja. Rakennus- tai toimenpidelupaa käsitellessään on rakennuslautakunnan kuultava asiassa museoviranomaista.

8 8 (14) Asemakaavamuutoksen selostus Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan asemakaavan selostuksessa esitetään muun ohella selvitys alueen oloista, ympäristöominaisuuksista sekä muut kaavan vaikutusten selvittämisen ja arvioimisen kannalta keskeiset tiedot kaavoitettavasta alueesta ja sen lähiympäristöstä. Lisäksi selostuksessa esitetään yhteenveto kaavan vaikutusten arvioimiseksi suoritetuista selvityksistä sekä kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin. Edellä tarkoitetut seikat on esitettävä kaavaselostuksessa sillä tavalla ja siinä laajuudessa kuin kaavan tarkoitus edellyttää ja niin, että luodaan edellytykset vuorovaikutukseen kaavan valmistelussa. Turunmaan sairaalan kaavaselostus sisältää yleisen kuvauksen suunnittelualueen ja sen ympäristön oloista, alueen rakenteesta, rakennuskannasta, kaupunkikuvasta ja muista kaavan vaikutusten selvittämisen ja arvioimisen kannalta keskeisistä seikoista. Kaavaselostuksessa on lueteltu kaavan laatimisen yhteydessä laaditut selvitykset ja ne kuuluvat selostuksen liiteasiakirjoihin. Selostuksessa on myös esitetty kaavan tärkeimmät vaikutukset. Edellä todettu huomioon ottaen kaavaselostus täyttää maankäyttö- ja rakennusasetuksen vaatimukset sillä tavalla ja siinä laajuudessa kuin kaavamuutoksen tarkoitus edellyttää. Asemakaavaa varten laaditut selvitykset ja niiden riittävyyden arviointi Säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan edellä mainittuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset muun muassa alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, maa- ja kallioperään sekä kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Keskeisimmät kaavamuutokseen liittyvät selvitykset ja lausunnot Turunmaan sairaalasta lähiympäristöineen on laadittu rakennushistoriallinen selvitys (Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen 2010). Selvityksessä on tutkittu Turunmaan sairaalan rakennushistoria, inventoitu nykyinen rakennuskanta ja arvioitu rakennusten rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Selvityksessä on lisäksi yleispiirteisesti arvioitu viereisten tonttien 1002 ja 7 rakennuksia ja kaupunkikuvaa. Lisäksi Turun museokeskus on antanut kaavamuutoksen liittyen useampia lausuntoja, joissa on selvitetty kaavamuutosalueen rakennushistoriaa, kulttuurihistoriallisia arvoja ja arvioitu rakennusten suojelutarpeita.

9 9 (14) Ympäristönsuojelutoimisto on lausunnoissaan muun ohella arvioinut muutosalueen maaperän pilaantumista ja mahdollista tarvetta lisäselvityksiin. Varsinais-Suomen pelastuslaitos on antanut lausunnon pelastusteiden järjestelyistä ja rakennusten paloturvallisuudesta. Kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä on laadittu useita erilaisia kaavallisia vaihtoehtoja, joiden yhteydessä on tarkasteltu uudisrakennusten sijoittelua ottaen huomioon myös alueella olevien rakennusten suojelutarpeet. Selvitysten riittävyyden arviointi Kaavamuutosalueen rakennushistorian ja alueen kulttuurihistorian arvioinnissa on otettava huomioon se seikka, että museoviranomaisten kaavamuutosalueen arvokkaimmiksi luokittelemat rakennukset on kaavassa suojeltu. Myös muilta osin laadittu rakennushistoriallinen selvitys sekä museoviranomaisten lausunnot antavat riittävät tiedot edellä mainittujen seikkojen arvioimiseksi. Asemakaavan muutoksen pääasiallisena lähtökohtana on ollut olemassa olevan sairaalatoiminnan laajentaminen ja siihen tukeutuvien toimintojen kehittäminen. Tämä lähtökohta rajoittaa kaavoituksellisia vaihtoehtoja. Kaavaselostuksessa on kuitenkin arvioitu erilaisten lisärakentamisvaihtoehtojen vaikutuksia. Sairaalatoiminnan laajentamisen määrällisen tarpeen harkitsee ensisijaisesti kaavamuutoksen hakija. Tätä seikkaa tai sairaalatoimintaa koskevia mahdollisia lainsäädännöllisiä muutoksia ei ole ollut tarpeen kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä arvioida. Pelastusviranomainen on antanut lausunnon muun ohella pelastusteiden järjestämisestä. Kaavaan liitetyn määräyksen mukaan YS-1 ja AK-1 -korttelialueiden pelastusteiden riittävyydestä tulee huolehtia pelastuslaitoksen kanssa erikseen sovittavin järjestelyin. Pelastusteihin liittyvät järjestelyt on näin ollen kaavassa riittävästi selvitetty. Maanalaisen paikoitustilan rakentamisen vaikutukset muun ohella rakennuspaikan pohjavesiolosuhteisiin selvitetään rakennusluvan myöntämisen yhteydessä eikä niitä siten ole ollut tarpeen kaavamuutoksen yhteydessä selvittää. Turunmaan sairaalan asemakaavamuutos perustuu edellä todetun osalta riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin, joiden perusteella kaavamuutoksen vaikutukset on voitu tarpeellisessa määrin arvioida. Asemakaavan esitystapa Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaava esitetään kartalla, jossa osoitetaan asemakaava-alueen rajat (asemakaava-alue), asemakaavaan sisältyvien eri alueiden rajat, ne yleiset tai yksityiset tarkoitukset, joihin maa- tai vesialueet on aiottu käytettäviksi, rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet. Turunmaan sairaalan asemakaavan muutoksessa on sairaala- ja siihen tukeutuvien toimintojen alue osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, johon saa sijoittaa myös pääkäyttötarkoitusta tukevia asuntoja sekä toimisto-, kokous- ja liiketilaa (YS-1). Kaava-asiakirjojen mukaan tämän korttelialueen kerrosalasta yli puolet on arvioitu olevan sairaalatilaa. Kaavamerkintä vastaa näin ollen alueen pääasiallista käyttötarkoitusta.

10 10 (14) Asemakaavassa on esitettävä alueen käyttötarkoitus, rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet. Sen sijaan rakennettavan kerrosalan tarkkaa jakautumista sairaalan tiloiksi, asunnoiksi tai muuhun käyttöön ei ole kaavassa välttämätöntä määritellä. Asemakaavassa voidaan antaa myös ohjeellisia kaavamääräyksiä. Kaavassa on siten voitu antaa sairaalan piha-alueen uudisrakennuksen viherkattoa koskeva kaavamääräys ohjaamaan rakennuksen suunnittelua. Asemakaavan muutos täyttää asemakaavan esitystapaa koskevat maankäyttöja rakennuslain säännökset. Asemakaavan muutoksen sisällön laillisuuden arviointi Säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. Asemakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laadittava siten, että luodaan muun ohella edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua koskevien erityistavoitteiden mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä. Lisäksi on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Kulttuuria, luonnonperintöä, virkistyskäyttöä ja luonnonvaroja koskevan yleistavoitteen mukaan alueiden käytöllä myös edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön ja niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Yleiskaavan laatimisen tarve ja asemakaavan yleiskaavan mukaisuus Vuonna 2001 hyväksytty Turun yleiskaava 2020, jossa alue on osoitettu AKalueeksi, on sisällöltään varsin yleispiirteinen. Kaupunginhallituksen valitukseen antamaan lausunnon mukaan Turun yleiskaavan 2029 yhteydessä keskustan alue tullaan suunnittelemaan osayleiskaavan tarkkuudella. Turunmaan sairaalan asemakaavan muutoksessa on kysymys alueella jo harjoitetun sairaalatoiminnan toiminnallisesta laajentamisesta, sairaalaan tukeutuvien toimintojen kehittämisestä, täydennysrakentamisesta sekä alueella olevien rakennusten suojelukysymysten ratkaisemisesta. Asemakaavan muutoksella osoitettu maankäyttö ei käyttötarkoitukseltaan mainittavasti poikkea alueella jo harjoitetusta sairaalatoiminnasta tai muun muutosalueen osalta kerrostalovaltaisesta asuinrakentamisesta. Kun otetaan huomioon asemakaavan muutoksen sisältö, sen suhteellisen vähäiset vaikutukset muutosalueen ympäristöön sekä kaavaan liittyvät muun muassa rakennettua ympäristöä koskevat selvitykset, Turun kaupungin keskusta-alueen osayleiskaavan laatiminen ei ole ollut edel-

11 11 (14) lytyksenä kysymyksessä olevan asemakaavan muutoksen laatimiselle. Kaavamuutosalue on osa yleiskaavan kerrostalovaltaista asuntoaluetta. Koska sairaalatoiminta on sijoittunut kaavan mukaiseen asuinkortteliin, yleiskaavassa ei sen yleispiirteisyys huomioon ottaen ole sairaalatoimintoja koskevia merkintöjä. Voimassa oleva yleiskaava on siten ollut riittävästi ohjeena asemakaavan muutoksessa, joka käsittää jo olemassa olevien sairaalatoimintojen laajentamisen ja kehittämisen sekä kerrostalovaltaisen alueen täydennysrakentamisen samantyyppisellä rakentamisella. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kaavamuutoksen pääasiallinen tarkoitus on sairaalatoiminnan toiminnallinen laajentaminen ja myös keskusta-alueen täydennysrakentaminen. Yhdyskuntarakenteen kehittäminen siten, että palvelut ovat hyvin eri yhteiskuntaryhmien saavutettavissa, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen sekä kaupunkiseutujen eheyttäminen kuuluvat myös eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden yleistavoitteisiin. Asemakaavan laatimiseen liittyy erilaisten, myös osittain ristiriitaisten alueidenkäyttötavoitteiden yhteensovittamista. Vaikka kaavamuutoksessa ei suojella kaikkia asemakaavan muutosalueen vanhoja rakennuksia, hallinto-oikeus katsoo, että arvioitaessa kaavamuutokseen sisältyviä erilaisia maankäyttöratkaisuja kokonaisuutena, kaavamuutos edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden saavuttamista. Kaavamuutosalueen rajauksen riittävyys ja maanomistajien yhdenvertainen kohtelu Kaavamuutosalue käsittää Turun keskusta-alueen yhden korttelin osan ja on siten rajaukseltaan melko suppea. Kaavamuutoksen pääasiallisena tarkoituksena on kuitenkin ollut olemassa olevan sairaalatoiminnan laajentaminen ja siihen tukeutuvien toimintojen kehittäminen. Alueen lopullisen rajauksen muodostumiseen on myös vaikuttanut kiinteistönomistuksen muutokset sekä mahdollisuudet järjestää ajoneuvoliittymä korttelin keskiosiin Itäisen Pitkäkadun kautta. Kaavamuutosalueelle osoitettu maankäyttö vastaa pääasialliselta käyttötarkoitukseltaan jo voimassa olevassa asemakaavassa osoitettua maankäyttöä. Asemakaavan muutoksen sisältö, siihen liittyvät selvitykset ja muut edellä mainitut seikat huomioon ottaen kaavamuutoksen vaikutuksia on ollut mahdollista arvioida alueen suppea-alaisuudesta huolimatta. Kaupunki on siten harkintansa mukaan voinut rajata kaavamuutosalueen valitulla tavalla. Suomen perustuslaista ilmenevä yhdenvertaisuusperiaate edellyttää kaavoituksessa sitä, ettei eri kaava-alueiden omistajia aseteta toisistaan poikkeavaan asemaan, ellei siihen kaavan sisältöä koskevat säännökset huomioon ottaen ole maankäytöllisiä perusteita. Turunmaan sairaalan asemakaavan muutos merkitsee alueen rakennustehokkuuden lisääntymistä. Kaava-asiakirjojen ja kaupunginhallituksen esittämän selvityksen mukaan YS-1-korttelialueen rakennustehokkuus (e) on 2,0. AK-1- korttelialueen rakennustehokkuus on 1,99 ja AL-korttelialueen 1,58. Naapurikortteleiden tonttien rakennustehokkuudet vaihtelevat välillä 1,18 2,49. Kysymys on Turun kaupungin ruutukaava-alueesta eikä kaavamuutoksen mah-

12 12 (14) dollistama rakentamistehokkuus olennaisesti poikkea naapurikortteleiden vastaavien tonttien tehokkuuksista. Kaavamuutoksen mukaiselle rakennustehokkuudelle on siten, myös alueen sijainti huomioon ottaen, ollut hyväksyttävät maankäytölliset perusteet. Kaavamuutos ei näin ollen ole maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun vastainen. Asemakaavan sisältövaatimusten huomioon ottaminen Asemakaavan laatimiseen liittyy erilaisten, myös osittain ristiriitaisten tavoitteiden ja näkemysten yhteen sovittamista. Turunmaan sairaalan asemakaavan muutos tiivistää kaupunkirakennetta ja siten muun ohella edistää palvelujen alueellista saatavuutta. Asemakaavan sisältövaatimukset, jotka koskevat rakennetun ympäristön vaalimista sekä viihtyisää elinympäristöä, on sovitettava yhteen tämän asemakaavan sisältövaatimuksen kanssa. Kaavamuutosaluetta rajaa jo ennestään muodostunut tiivis kaupunkirakenne, joka muodostuu erilaisella rakennustehokkuudella rakennetuista tonteista ja niillä olevista eri-ikäisistä rakennuksista. Uudisrakentamista vanhan kaupunkirakenteen keskelle ei ole mahdollista toteuttaa aiheuttamatta muutoksia lähialueen asukkaiden elinympäristössä. Asemakaavan muutosalueen rakennuksista on suojeltu merkittävimmiltä osiltaan E. Bryggmanin suunnittelema Turunmaan sairaalan rakennuskokonaisuus, Kaskenkadun varteen sijoittuva empiretyylinen puurakennus, Vuorikadun varteen sijoittuva nikkarijugendtyylinen kivi/puurakennus sekä Kaskenkadun ja Itäisen Pitkäkadun kulmassa sijaitseva asuin- ja liikerakennus. Toisaalta asemakaavan muutos sallii YS-1-alueella olevan sairaalan lastenkotirakennuksen, korttelialueen keskiosassa olevien asuin- ja talousrakennusten sekä AK-1- alueella olevien asuin- ja talousrakennusten purkamisen. Turun museokeskus on kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä antanut useampia lausuntoja. Turun museokeskus on viimeisimmässä lausunnossaan todennut, että kaavamuutosehdotus, joka suojeltujen rakennusten osalta vastaa sittemmin hyväksyttyä asemakaavaa, on sisällöltään pääosin sopusoinnussa rakennusten suojelulle asetettujen tavoitteiden kanssa. Museoviranomaisten lausunnot, sekä muutosalueen rakennuksiin liittyvät rakennus- ja kulttuurihistorialliset selvitykset huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoo, että asemakaavan muutos täyttää rakennetun ympäristön vaalimista koskevan asemakaavan sisältövaatimuksen. Kaavamuutos sallii uudisrakentamista korttelin keskiosiin. Asemakaavassa on YS-1-korttelialueen osalta määrätty uudisrakentamisesta siten, että sen tulee täydentää suojeltavaa sairaalakokonaisuutta arvokkaalla tavalla turmelematta suojelurakennuksen arkkitehtonista ja kulttuurihistoriallista arvoa. Kaavamuutoksessa on myös määrätty VI-kerroksisen uudisrakennuksen enimmäiskorkeudesta siten, että sen korkeusasema on likimäärin sama kuin sairaalan tornirakennuksen räystäskorkeus. Kaavan mukainen uudisrakentaminen on sijoitettu sillä tavoin, että tonteille jää myös piha-aluetta. Kaskenkadun empiretalon piha-alueesta on määrätty korkeusasemaa, puuston säilyttämistä ja veden läpäisemistä koskevalla kaavamääräyksellä. Lisäksi kaavamääräyksissä on todettu, että uudisrakennuksen kolmikerroksisella rakennusalalla kattotaso tulisi toteuttaa viherkattona hulevesien viivyttämiseksi. Piha-alueiden varjoisuutta vähentävät Kaskenkadun ja Vuorikadun varren suojeltujen rakennusten vähäinen korkeus. Kaavamuutoksessa on

13 13 (14) myös määrätty piha-alueelle osoitettavan oleskelu- ja leikkialueen järjestämisestä. YS-1 ja AK-1 -korttelialueiden autopaikoitus on järjestetty maanalaiseen pysäköintitilaan, jolloin piha-aluetta ei käytetä paikoitukseen. Kaavaan on myös YS-1-korttelialueelle merkitty suojeltavat puut ja istutettava puurivi. Edellä lausuttu huomioon ottaen asemakaavan muutos täyttää asemakaavan terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä koskevan sisältövaatimuksen eikä kaavalla myöskään aiheuteta kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asuinhuoneistoista avautuvien näkymien heikkeneminen ei ole sellainen kohtuuton haitta, jota maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetaan. Sairaalatoiminnan laajentamiseen ja alueen täydennysrakentamiseen liittyy väistämättä liikenteen lisääntyminen. Sairaalan uudella sisäänkäynnillä ja korttelin sisäisillä liikennejärjestelyillä, joihin kuuluu Itäisen Pitkäkadun ja Sirkkalankadun välinen ajoyhteys, sekä kaavan mukaisilla pysäköintijärjestelyillä on kuitenkin luotu edellytykset liikenteen järjestämiselle. Yhteenveto Asemakaavan muutos on perustunut riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavamuutosalue on rajaukseltaan riittävä eikä kaavamuutos ole vaarantanut maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta. Asemakaavan muutos täyttää rakennetun ympäristön ja siihen liittyvien erityisten arvojen hävittämiskieltoa, terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä sekä liikenteen järjestämistä koskevat asemakaavan sisältövaatimukset. Kaupunginvaltuuston päätös ei ole valituksissa esitetyillä perusteilla lainvastainen. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 9, 24, 42 1 mom, 54, 55 ja mom Maankäyttö- ja rakennusasetus 1 ja 25 Kuntalaki 90 Muutoksenhaku Maankäyttö- ja rakennuslain 188 :n 5 momentin mukaan tähän päätökseen, joka koskee oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella olevaa asemakaavaa, saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä lukien. Selostus valitusluvan myöntämisen edellytyksistä ja hakumenettelystä on liitteenä. (Julkipanon jälkeen, valituslupa). Esittelijäjäsen Kari Hartzell Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden ylituomari Hannu Renvall sekä hallinto-oikeustuomarit Tuire Nurmio ja Kari Hartzell.

14 14 (14)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 13.11.2015 15/0286/1 1 (7) Diaarinumero 00671/15/4103 Asia Valitus asemakaavasta Valittaja Asunto-oy Sepänsirkka, Turku Päätös josta valitetaan Turun

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 12.12.2014 14/0373/1 1 (7) Diaarinumero 00826/14/4103 Asia Valitus asemakaavasta Valittaja Bostadsaktiebolaget Lasarettsgatan 8 - Asunto-osakeyhtiö

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tarpeet täydennysrakentaminen kehittämiselle? Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS LUONNOS NÄHTÄVILLÄ 4. 22.2.2013 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016, PÄIVITETTY 2.9.2016 KIELOTIE 38-44 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002314, EROTETTU OMAKSI TYÖKSEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

NURMES, LÄNTISEN 111 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (ENTINEN KÄSITYÖKESKUS)

NURMES, LÄNTISEN 111 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (ENTINEN KÄSITYÖKESKUS) Tekninen lautakunta 4 04.02.2015 NURMES, LÄNTISEN 111 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (ENTINEN KÄSITYÖKESKUS) 59/63.632/2015 TEKLA 4 Kaavamuutos on tullut vireille, koska asemapuistosta

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin uudisrakentamisessa

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö ASEMAKAAVAN MUUTOS osa 7. kaupunginosan korttelista 1052 29.4.2011, tarkistettu 26.3.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Selvitykset ja vaikutusten arvioinnit

Selvitykset ja vaikutusten arvioinnit Selvitykset ja vaikutusten arvioinnit Kaavoittajien ja rakennustarkastajien neuvottelupäivät 20.- 21.11.2013 Pieksämäki Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristölakimies Paula Vesterinen

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5179 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 24.2.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontteja 9 ja 10 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos 745/10.02.03/2016 ASRA 58 Nurmijärven kunta on tehnyt aloitteen Kirkonkylän keskustan

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Röyskö 12. kortteli 12008 (osa) Asemakaavan muutos / 15.11.2016 2 / 8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19..017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 1 9. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 1 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys

Lisätiedot

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto LIITE 1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 529 Naantali Täyttämispvm 05.11.2014 Kaavan nimi Keskustakorttelien asemakaavamuutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015 Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm Asemakaavaselostus 21.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 2. TIIVISTELMÄ... 3 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot