1(7) Puhelin Telekopio Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, VALTIONEUVOSTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(7) Puhelin Telekopio Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, VALTIONEUVOSTO"

Transkriptio

1 1(7) Keskeinen sisältö lausunnoista maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituksesta annetun lain muuttamisesta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta sekä maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportista Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, VALTIONEUVOSTO Puhelin Telekopio

2 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä sekä loppuraportista 3 3. Lausujat 3 4. Lausuntojen keskeinen sisältö ja näkökulmat HE Yleistä Lainmuutokset Arvonlisäveron korvattavuus Loppuraportti Yleistä Palvelusetelimalli Palveluseteli ja Melan kilpailuttama palveluntuotanto Palveluseteli ja markkinapuutealueiden palvelutuotanto Palveluseteli ja viranomaisen järjestämä palvelutuotanto Palveluseteli ja itsehallintoalueen järjestämä palvelutuotanto Lopuksi 7

3 3(7) 1. Johdanto Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän, jonka tavoitteena oli kehittää maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitusjärjestelmiä ja palvelujen toteuttamista niin, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin tulevaisuuden tarpeita palvelujen käyttäjien, toteuttajien, hallinnon sekä rahoituksen kestävyyden kannalta. Työryhmätyön aikana lomituspalvelulakeihin jouduttiin valmistelemaan muutosehdotukset pääministeri Stubbin hallituksen asettaman 5 miljoonan euron säästötavoitteen toteuttamiseksi vuodesta 2015 alkaen. Säätötoimista kuitenkin lopulta luovuttiin aikaisempina vuosina tehtyjen säästötoimien arvioitua suurempien säästövaikutusten perusteella. Kesän 2014 aikana kävi ilmi, että lomituspalvelulait tuli sopeuttaa Euroopan komission maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden valtiontukea koskevien suuntaviivojen (EUVL C 204) kanssa. Neuvottelut komission kanssa käynnistyivät syksyllä 2014 ja sosiaali- ja terveysministeriö päätti, että hallituksen esitystä lomituspalvelulakien muuttamisesta ei anneta kyseisellä vaalikaudella. Ministeriö jatkoi työryhmän toimikautta ja tarkensi tehtävänkuvausta siten, että työryhmän piti valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu esitys maatalousyrittäjien lomituspalvelulain kokonaisuudistukseksi sekä turkistuottajien lomituspalvelulain muuttamiseksi. Tavoitteena oli uudistaa lomituspalvelujen toimeenpanojärjestelmä vastaamaan nykyisiä kilpailulainsäädännön vaatimuksia ja sopeuttaa järjestelmä Euroopan unionin kilpailupolitiikkaan kuuluvien valtiontukisääntöjen kanssa. Keväällä 2015 pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa asetettiin lomituspalvelujen kustannussäästöksi 20 miljoonaa euroa vuoden 2016 alusta lukien. Työryhmätyön loppuaikana lomituspalvelulakeihin valmisteltiin muutosehdotukset hallitusohjelman säästötavoitteiden toteuttamiseksi. Maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmä osallistui sekä säästöjä tuovien että EU:n valtiontuen suuntaviivojen edellyttämien muutosten valmisteluun. Tästä syystä lomituspalvelujen kokonaisuudistusta ei ehditty työryhmätyön aikana ratkaista. Työryhmä julkaisi työnsä loputtua loppuraportin, jossa tuotiin esille erilaisia vaihtoehtoja lomituspalvelujen toimeenpanojärjestelmän uudistamiseksi. Raportin liitteenä oli sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta. 2. Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä sekä loppuraportista Maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportissa esitettiin seuraavat vaihtoehdot lomituspalvelujen toimeenpanojärjestelmän uudistamiseksi ja jatkotyöstämiseksi: a) palvelusetelimalli, b) palvelusetelimalli, jossa Mela kilpailuttaa palveluntuotannon, c) palvelusetelimalli, jossa Melalla olisi velvollisuus järjestää palvelutuotanto markkinapuutosalueille, d) palveluseteli ja viranomaisen järjestämä palveluntuotanto ja e) palveluseteli ja itsehallintoalueen järjestämä palvelutuotanto. Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoja sekä työryhmäraportista että sen liitteenä olleesta hallituksen esitysluonnoksesta. Erityisesti lausunnoissa pyydettiin ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin: 1) miten lomituspalvelujen toimeenpano tulisi uudistaa, mikä raportissa esitetyistä vaihtoehdoista on toteuttamiskelpoisin ja onko muita vaihtoehtoisia toimeenpanomalleja ja 2) millaisia näkemyksiä lausunnon antajilla on lomituspalvelujen arvonlisäveron osuuden korvaamisesta valtion varoista kunnille. Lausuntopyynnöt osoitettiin kuntiin, kuntayhtymiin ja kaupunkeihin/lomituspalvelu-yksiköihin sekä keskeisille etujärjestöille ja valtion ja kunnan viranomaisille. Lausunnot pyydettiin toimittamaan ministeriöön klo mennessä. 3. Lausujat Lausuntoja annettiin määräajan puitteissa yhteensä 101. Useat lausunnon antajat lähettivät lausuntonsa useampaan otteeseen ja osa kunnista ja kaupungeista lähetti myös valtuuston päätöksen lausunnosta joko yhdessä lausunnon kanssa tai lausunnon antamisen jälkeen. Yhden lausunnon antajan useampi toimitus on kuitenkin katsottu tässä yhteenvedossa yhdeksi lausunnoksi.

4 4(7) Lausunnon antajana oli 27 kuntaa, kuntayhtymää ja kaupunkia, 18 lomituspalvelujen paikallisyksikköä, 52 järjestöä tai yhdistystä, 4 valtion tai kunnan viranomaista tai muuta vastaavaa julkisoikeudellista laitosta ja 6 maatalousyrittäjää. Osa lausunnoista oli kahden tai useamman lausunnon antajan yhteinen, mistä syystä lausunnon antajia on hieman enemmän kuin lausuntoja. Määräajan päättymisen jälkeen ministeriöön toimitettiin 7 lausuntoa. Määräajan jälkeen tulleet lausunnot on huomioitu tässä yhteenvedossa vain siltä osin, kuin lausunnoissa otetaan kantaa toimeenpanon uudistamiseen ja arvonlisäveron osuuden korvaamiseen valtion varoista kunnille HE Yleistä 4. Lausuntojen keskeinen sisältö ja näkökulmat Lähes poikkeuksetta lausunnoissa tuotiin esiin, että hyvin toimivat lomituspalvelut ovat ensiarvoisen tärkeitä maatalousyrittäjien ja turkistuottajien työhyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja työurien pidentämisen kannalta. Säästövaatimukset koettiin pääsääntöisesti ylimitoitetuksi. Tätä perusteltiin sillä, että aiemmista säästöpäätöksistä, toimeenpanon tehostumisesta sekä ennakoitua voimakkaammasta rakennekehityksestä johtuen lomituspalvelujen kustannukset pienenevät ilman säästötoimiakin ja toteutuneet käyttömenot ovat olleet viimeisten vuosien aikana pienempiä kuin valtion talousarviossa tarkoitukseen kulloinkin varattu arviomääräraha. Aikaisemmat tehostamistoimet ja säästöt sekä kiihtyvä maatalouden rakennekehitys haluttiin otettavan huomioon sopeuttamistoimien kokonaissäästöä arvioitaessa. Erityisesti etujärjestöjen ja yrittäjien lausunnoissa tuotiin esille näkemys siitä, että ehdotetut säästötoimet ja lainmuutokset supistavat merkittävästi ja kohtuuttomasti maatalousyrittäjien oikeuksia lomituspalvelujen käyttöön ja rajaavan oleelliset palveluihin oikeutettujen maatalousyrittäjien määrää. Sijaisapuun esitettyjen rajausten koettiin heikentävän maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja perheen ja työelämän yhteensovittamisen mahdollisuutta. Vuosilomaoikeuden muutosten arvioitiin pudottavan yli puolet lammastiloista, suuren osan hevostiloja sekä pienet turkistilat pois lomituksen piiristä. Erityisesti kunnat ja kaupungit sekä lomituspalveluyksiköt toivat esille, että muutokset lomaoikeuteen supistavat lomituspalveluetuuksia ja sitä kautta vähentävät paikallisyksiköiden lomitettavien päivien määrää. Samalla ehdotettujen säästötoimien koettiin pääsääntöisesti vaikuttavan lomittajien työn vähenemiseen, lomittajien ansiotason alenemiseen sekä lomittajien ja maaseudun työttömyyden kasvuun. Myös maatalousyrittäjien hyvinvoinnista ja jaksamisesta esitettiin huoli. Osa lomituspalveluyksiköistä ja kunnista tai kaupungeista katsoi, että hallintoraha ei kata lomituspalveluista niille aiheutuneita hallintokustannuksia nykyiselläänkään. Ehdotetut muutokset lisäävät ensimmäisenä toimeenpanovuotena myös paikallisyksikköjen työmäärää. Kuusi lausunnon antajaa ilmoitti nimenomaisesti harkitsevansa lomituspalveluja koskevan toimeksiantosopimuksensa irtisanomista mikäli lainmuutokset ja hallintorahaan kohdistuvat leikkaukset toteutettaisiin lausunnolla olleen hallituksen esityksen mukaisina. Mikäli mahdollisille irtisanotuille alueille ei saada solmittua uutta toimeksiantosopimusta, pitäisi Melan käynnistää oma lomituspalvelujen tuotantonsa lyhimmillään yhden kalenterivuoden aikana. Lyhyt palvelun käynnistämisaika sekä se, että lainsäädäntö ei tosiasiallisesti tue Melan omaa lomituspalvelujen tuotantoa, voi lausuntojen mukaan vaarantaa palvelun laadukkaan tuottamisen. Ehdotetut muutokset lisäävät ensimmäisenä toimeenpanovuotena myös Melan työmäärää ja vaativat erityisesti lomitusta koskevan tietojärjestelmän mittavaa kehittämistä sekä lainsäädännön soveltamista koskevaa ohjeistusta, kouluttamista ja yleistä neuvontaa. Lisäksi osa ehdotetuista muutoksista koettiin sellaisiksi, että ne johtavat vaikeisiin rajanvetoihin, jotka vaikuttavat viime kädessä myös muutoksenhakujen lisääntymiseen. Samanaikaisesti, , tulee myös voimaan muutos oikaisuvaatimusten käsittelyn siirtymisestä kokonaisuudessaan Melalle. Nämä muutokset lisäävät Melan työmäärää huomattavasti. Kuitenkin valtion talousarvioesityksessä Melalle tulevaa kiinteää määrärahaa ehdotetaan pienennettävän. Melalle varatun hallintomäärärahan riittämättömyyden nähtiin voivan vaarantaa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettujen muutosten vaatiman lomitusta koskevan tietojärjestelmän kehittämisen sekä Melan roolin kuntien toiminnan ohjaajana.

5 5(7) Lainmuutokset Lausunnoissa tuotiin positiivisena asiana esille mm. se, että lomitus tukee ensisijaisesti päätoimisten kotieläintilojen toimintaa. Jotkut kuntien viranomaiset, Suomen Kuntaliitto ja paikallisyksiköt kokivat lomitukseen asetetut kellonajat sekä lomituspalvelutehtävien rajaukset positiivisina ja tarvittavina muutoksina. Myös lomittajan työturvallisuus, työnjohdolliset tilakäynnit, lomittajien osa-aikaisuutta vähentävä yhtäaikaisten lomien kotieläinyksikkörajan nosto ja yhtä aikaa pidettävien vuosilomapäivien lukumäärä koettiin palvelun tarjoajan kannalta kannatettaviksi muutoksiksi. Hallinnon yksinkertaistamista edistävät muutokset koettiin erityisesti paikallisyksiköissä kannatettavina. Osa kunnista ja kaupungeista sekä paikallisyksiköistä koki, että / myel työtulorajaus sekä alle 4 h työosuuksin rajaus helpottaa lomittajien työvuorosuunnittelua. Lisäksi sijaisapu sairauden perusteella koettiin tarpeelliseksi rajata esitetyllä tavalla, jotta vuosien pituiset sijaisapujaksot voidaan välttää. Myös se, että lomituspalvelujen maksamattomuus estäisi palvelun saamisen, kotieläin yksikkörajaa nostettaisiin ja sivutoimisille annettaisiin vuosilomaoikeus, koettiin näissä lausunnoissa hyvinä muutosesityksinä. Erityisesti tuottajajärjestöjen ja yrittäjien lausunnoissa vastustettiin kotieläinyksikkömäärän nostoa kahdeksaan, lomittajien työtuntimäärien rajausta, lomitusoikeuden poistamista alle 4 h päivittäisen työosuuden omaavilta yrittäjiltä sekä sijaisavun poistamista perheenjäsenen hautajaisten tai kuoleman perusteella. Lisäksi vastustettiin täysin maksullisen lomituksen poistumista ja lomituksen epäämistä maksamattomien maksujen johdosta. Myös eläinten hyvinvointiin liittyvä huoli tuotiin esille. Lain muutosten johdosta sijaisavun ei koeta enää vastaavan äkilliseen ja ennalta arvaamattomaan sijaisaputarpeeseen. Lisäksi lausunnoissa nostettiin esiin se, että lomittajan työaikaa tai lomittajan tilalla käyntikertoja ei voi rajata lailla, koska se rajoittaisi tai estäisi mm. maidontuotantoa koskevan säännön soveltamismahdollisuuksia. Lausunnoissa tuotiin esille, että työtehtävien rajaukset lisäävät lomittajien osa-aikaisuutta ja lomittajien ansiotaso jää alhaiseksi. Muutamassa lausunnossa tuotiin esille se että yrittäjät asetetaan eriarvoiseen asemaan tuotantotavan perusteella ja että kasvinviljelijät tarvitsevat jatkossakin sijaisapua. Sunnuntailomitus haluttiin säilyttää. Kyseinen muutos vähentää perheen yhteistä aikaa ja perhetapaamisia sekä vaikeuttaa yrittäjän irtautumista työstään. Perheenjäsenen lomitusmahdollisuuden rajaus koettiin kohtuuttomaksi muutokseksi. Sijaisapuoikeuden poistaminen asepalveluksen ja kertausharjoitusten perusteella koettiin vaikuttavat maan kokonaisturvallisuuteen ja heikentävät alkutuotannon huoltovarmuutta. Tämä näkökanta nousi esiin sekä viranomaisten, järjestöjen, kuntien, kaupunkien ja paikallisyksiköiden lausunnoissa. Osa kunnista, kaupungeista, paikallisyksiköistä sekä etujärjestöistä toi esille lomaoikeuden rajauksen vaikutuksen lomittajien tarpeen vähenemiseen ja tämän arvioitiin olevan huomattavasti esityksessä arvioitua suuremman. Lainmuutosten arvioitiin lisäävän alan työttömyyttä ja vähentävän työpaikkoja maaseudulla. Lomittajien henkilöstövähennyksiin toivottiin riittävän pitkää siirtymäaikaa. Turkistuottajien osalta etujärjestöt toivoivat maltillisempaa kotieläinyksikön rajausta tai vaihtoehtoisen ratkaisumallin etsimistä sekä lisävapaasta perittävän maksun maltillisempaa korotusta Arvonlisäveron korvattavuus Lomituspalvelujen arvonlisäveron osuuden korvaaminen kunnille koettiin 25 lausunnossa perustelluksi sillä perusteella, että se osaltaan tukee uusien lomituspalveluja tarjoavien yritysten syntymistä. Lausunnoissa tuotiin esille, että jos arvonlisävero jäisi ehdotetun mukaisesti korvaamatta kunnille, säästö kohdistuu tosiasiassa paikallisyksikön hallintokustannuksiin. Arvonlisäveron korvattavuuden säilyttämistä perusteltiin sillä, että nykyiset toimeksiantosopimukset on tehty arvonlisäveron korvausperusteen ollessa voimassa. Esitetty muutos arvonlisäveron korvaavuuden poistamisesta koettiin useassa kunnassa ja kaupungissa yksipuoliseksi sekä oleelliseksi sopimusehdon muutokseksi, josta syystä kunta tai kaupunki ilmoitti harkitsevansa toimeksiantosopimuksen irtisanomista kesken sopimuskauden. Kantaa perusteltiin myös sillä, että EU katsoo kyseessä olevan tukikelpoinen kustannus. Viisi lausunnon antajaa koki, että arvonlisäveron korvattavuuteen esitetty muutos on perusteltu. Kilpailu- ja kuluttajaviraston lausunnon mukaan julkisen ja yksityisen toimijan harjoittama lomituspalvelutuotanto ja tarjota tulee saattaa arvonlisäveron osalta täysin tasapuoliseen asemaan.

6 6(7) Neljä lausunnon antajaa sanoi, ettei muutoksella ole vaikutusta heidän toimintaansa ja 2 mainitsi, että korvausjärjestelmän tulee olla selkeä ja läpinäkyvä, mutta korvauksen on oltava riittävä ja täysimääräinen Loppuraportti Yleistä Työryhmän loppuraportin vaihtoehtoja toimeenpanon uudistamisen osalta kommentoitiin 51 lausunnossa kuntien, kuntayhtymien, paikallisyksikköjen ja muutaman etujärjestön toimesta. Lausunnoissa tuotiin pääsääntöisesti esille, että maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportissaan esittämät vaihtoehdot lomituspalvelujen toimeenpanomallin uudistamiseksi ovat hyvin yleisellä tasolla ja vaativat jatkovalmistelua. Samoin kansallinen valtion keskus- ja aluehallinnon virastorakenteen uudistus sekä sosiaalija terveyspalvelurakenteen uudistaminen ovat vielä kesken mistä johtuen kannanotto toimeenpanon uudistamista koskevan mallin osalta koettiin vaikeaksi tai mahdottomaksi. Lisäksi lausunnoissa todettiin, että vaihtoehtojen vaikutusten ja todellisten toimintamahdollisuuksien arviointi edellyttää perusteellisempaa selvittämistä. Enemmistö toimeenpanomallin uudistamiseen kantaa ottaneista toivoi maatalouslomituksen säilyvän sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa nimenomaan maatalousyrittäjän sosiaaliturvan ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Myös Melan rooli uudessa toimeenpanomallissa koettiin pääsääntöisesti tärkeäksi ja kannatettavaksi. Muutamassa lausunnossa esitettiin näkemys siitä, että mikäli maaseutuviraston vastuuta lakisääteisen tehtävän hoitajana selvitetään, olisi mielekästä siirtää toiminnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta maa- ja metsätalousministeriöön. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) lausui, että lomituspalvelujen tulee jatkossakin olla markkinaehtoisesti järjestettyjä, ja ettei lomituspalvelujen kuulukaan olla lakisääteistä viranomaistoimintaa. KKV:n mukaan kilpailuneutraliteetti edellyttää, että kunnan tuottamat lomituspalvelut tulee lähtökohtaisesti yhtiöittää ja Mela hoitaisi markkinapuutosalueet. Nykyisenlaisen järjestelmän säilyttämistä ennallaan kannatti yhdeksän lausunnonantajaa, vaikka tämä vaihtoehto ei ollut työryhmäraportin vaihtoehtoina. Kahdeksan lausunnon antaa ilmoitti nimenomaisesti olevansa valmiita jatkamaan paikallishallinnon hoitamista nykyiseen tapaan, kunnes uusi toimeenpanojärjestelmä voidaan ottaa käyttöön. Edellytyksenä mainittiin kuitenkin paikallishallinnon rahoituksen riittävä turvaaminen. Erityisesti kuntien, kaupunkien ja paikallisyksiköiden lausunnoissa tuotiin esiin kritiikki liian lyhyestä lausuntoajasta Palvelusetelimalli Palvelusetelimallia kannatti kaksi vastaajaa. Valintaa perusteltiin järjestelmän yksinkertaisuudella ja sillä, että malli avaisi markkinat uusille yrittäjille. Lisäksi vedottiin hallituksen linjaukseen siitä, että kuntien lakisääteisiä velvoitteita tulisi karsia ja palveluiden palvelusetelimalliin perustuvaa toteuttamista edistää. Lisäksi valintaa perusteltiin sillä, että maatalousyrittäjä itse tietää parhaiten kuinka he haluavat palvelunsa järjestää. Palveluseteliä puolestaan vastusti suurin osa kantaa ottaneista siitä syystä, että mallin ei uskota takaavan palveluja tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti ja palvelusetelimallin koettiin vaarantavan subjektiivisen oikeuden lomituspalveluihin. Palveluseteliä ei katsottu myöskään toimivaksi vaihtoehdoksi nimenomaan Pohjois- Suomessa, jossa etäisyydet ovat pitkiä ja lomituspalveluyritysten toimintamahdollisuus kiinteäksi määrätyllä hinnalla ei olisi yritystoiminta huomioiden taloudellisesti kannattavaa. Palvelusetelimalli vaatisi lausunnonantajien mukaan nopeasti lisää uusia lomituspalveluyrittäjiä. Uusien lomituspalveluja tarjoavien yritysten syntyminen vaatii kuitenkin oman aikansa. Lisäksi tuotiin esiin näkemys, että riittävää palvelutuotantoa ei saada aikaan, mikäli kustannus hinta ei saa olla suurempi, kuin mitä se olisi kunnan omana tuotantona. Yritysten muodostumiseen sanottiin vaikuttavan myös se, miten saadaan muuta maatalouden kehitystä parantavia tukitoimia aikaiseksi lähitulevaisuudessa.

7 7(7) Palveluseteli ja Melan kilpailuttama palveluntuotanto Palveluseteli ja Melan kilpailuttaman palvelutuotantomallin tarkempi selvittäminen ensisijaisena vaihtoehtona sai kannatusta yhdeltä lausunnonantajalta Palveluseteli ja markkinapuutealueiden palvelutuotanto Palveluseteli ja markkinapuutealueiden palvelutuotantomallia kannatti yksi lausunnonantaja. Tätä valintaa perusteltiin sillä, että tämä vaihtoehto takaisi palvelut myös markkinapuutosalueilla Palveluseteli ja viranomaisen järjestämä palvelutuotanto 19 lausunnon antajista, jotka vastasivat esitettyyn kysymykseen toimeenpanomallin uudistamisvaihtoehdoista, valitsi ensisijaisesti vaihtoehdon, jossa lomitus järjestettäisiin palvelusetelillä ja viranomaisen järjestämänä palveluntuotantona. Tätä mallia perusteltiin sillä, että se takaa parhaiten sosiaalisesti tasapuolisen ja oikeudenmukaisen sekä taloudellisesti tehokkaan lomitusjärjestelmän. Minkään muun mallin ei koettu takaavan maatalousyrittäjien subjektiivista oikeutta palveluihin syrjäseudulla ja äkillisessä palveluntarpeessa. Muutoksen yhteydessä tulee turvata nykyisen henkilöstön siirtyminen liikkeenluovutuksen periaatteella uuden työnantajan palvelukseen, jotta taataan ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus jatkossa. Tämän vaihtoehdon katsottiin tuovan kustannustehokkuutta ja toiminnan tehokkuutta sekä mallin katsottiin olevan vaihtoehdoista nopeimmin toteutettavissa. Lisäksi mallin katsottiin aiheuttavan vähiten muutoksia nykyiseen toimintamalliin. Muutamassa lausunnossa nimenomaisesti ilmoitettiin, että Maaseutuvirasto (Mavi) ei olisi sopiva lomituspalvelujen järjestämiseen ja yhdessä lausunnossa toivottiin lomituksen siirtymistä Maville. Mavilla ei sen oman kannan mukaan ole mahdollisuutta ottaa hallintoa hoidettavakseen nykyisillä resursseilla. Suunnitelma vaatisi monien uusien henkilöiden rekrytointia ja uusien tietojärjestelmien rakentamista, mistä aiheutuisi merkittäviä kustannuksia. Lomituspalvelujen säätämistä kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi kannatti kahdeksan lausunnonantajaa. He eivät nähneet tätä vaihtoehtoa hallitusohjelman vastaisena ratkaisuna, toisin kuin työryhmäraportissa lausuttiin Palveluseteli ja itsehallintoalueen järjestämä palvelutuotanto Palveluseteliä ja itsehallintoalueen järjestämää palvelutuotantoa kannatti 17 kantaa ottaneista lausunnonantajista. Yhdessä lausunnossa ehdotettiin kehittämiskokeilun järjestämistä itsehallintoaluemallista. Tämän mallin katsottiin palvelevan parhaiten maatalousyrittäjiä myös harvemmin asutuilla alueilla sekä huomioivan pitkät etäisyydet. Uudistuksen eteenpäin viemistä tämän mallin mukaisesti yhdessä SOTE -uudistuksen kanssa kannatettiin osin kuitenkin sillä edellytyksellä, että itsehallintoalueet ovat riittävän kattavia Lopuksi Lausunnon antajat toivat esiin yleisiä näkökulmia maatalouden tilanteesta ja tämän hetkisistä haasteista. Lomituspalvelujen tärkeyttä korostettiin tämän hetkisessä haastavassa tilanteessa ja lomituspalvelut haluttaisiin säilyttää yrittäjien tukena. Lausunnoissa tuotiin esille, että lomituksen toimeenpanomallin tulisi perustua paikallisuuteen ja paikallistuntemukseen. Lisäksi nähtiin, että hallintoraha on mitoitettava siten, että kaikki lomituksen paikallisyksikön alaisuuteen kuuluvat kunnat osallistuvat suoritusperustein kustannuksiin. Muutamassa lausunnossa tuotiin esille, että toimeenpanon uudistamisessa tulee ottaa huomioon julkisenvallan käyttö, koska perustuslaki rajoittaa mahdollisuutta delegoida julkista valtaa muille kuin julkisyhteisöille. Toimeenpanomallin uudistamisen koettiin pääsääntöisesti vaativan pikaista jatkovalmistelua, koska epävarmuus tulevasta toimeenpanomallista ja ehdotettu hallintorahan pienennys koettiin vaikuttavan negatiivisesti kuntien halukkuuteen toimia paikallisyksikkönä. Valittavasta toimeenpanomallista riippumatta lausunnoissa painotettiin lomituspalvelujen toimeenpanomallin uudistamisessa siirtymäajan riittävyyden tärkeyttä ja palveluiden saatavuuden varmistamista jatkossa kaikissa olosuhteissa ja kaikilla alueilla.

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 964401 v. 3 1(5) 18.11.2015 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA

Lisätiedot

Lomituspalvelulakeihin on tulossa muutoksia

Lomituspalvelulakeihin on tulossa muutoksia Kirje 20.11.2015 Lomituspalvelulakeihin on tulossa muutoksia Lomituspalveluita koskeva hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain

Lisätiedot

Lausunto lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportista sekä hallituksen esitysluonnoksesta lomituspalveluista annetun lain muuttamiseksi

Lausunto lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportista sekä hallituksen esitysluonnoksesta lomituspalveluista annetun lain muuttamiseksi Lausunto lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportista sekä hallituksen esitysluonnoksesta lomituspalveluista annetun lain muuttamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriö on 25.9.2015 lähettänyt

Lisätiedot

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 Lomituspalvelujen estyminen Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 2 Esitetyt muutokset - Maksujen maksamattomuus LPL 30 b - Lomituspalvelujen estyminen maksamattomien maksujen vuoksi Lomituspalvelujen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Maaseutupalvelut.

Oma Häme. Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Maaseutupalvelut. Oma Häme Maaseutupalvelut Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Maa ja metsätaloustuottajain Keskusliitto LAUSUNTO Dno 61/2017 MTK ry

Maa ja metsätaloustuottajain Keskusliitto LAUSUNTO Dno 61/2017 MTK ry SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ kirjaamo@stm.fi Viite: Lausuntopyyntö STM 044:00/2016 Pyydettynä lausuntona Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto () toteaa lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän

Lisätiedot

HE 160/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 160/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 25.9.2015 STM028:00/2015

Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 25.9.2015 STM028:00/2015 1 Sysmän kunta/lomituspalvelut LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@stm.fi ja annika.parsons@stm.fi 14.10.2015 Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - KSTHKY:N VAMMAISNEUVOSTO 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kuusisto Eeva-Kaisa 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Laki. turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta

Laki. turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain (1264/2009) 2 :n 5 kohta ja 15, muutetaan 1,

Lisätiedot

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:40

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:40 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:40 2 Maatalouden LOMITUSJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2015:40 3 4 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

LOMITUSJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

LOMITUSJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:40 Maatalouden LOMITUSJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2015:40 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Mitä valtio odottaa sote uudistukselta?

Mitä valtio odottaa sote uudistukselta? Mitä valtio odottaa sote uudistukselta? Sosiaalialan AMK - verkosto Mikkeli 16.4. 2015 Pirjo Sarvimäki STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

Lausunto. Dnro 1678/03/ Dnro 144/10/2015. Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL Valtioneuvosto

Lausunto. Dnro 1678/03/ Dnro 144/10/2015. Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL Valtioneuvosto Lausunto Dnro 1678/03/2015 16.10.2015 Dnro 144/10/2015 Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 25.9.2015, STM028:00/2015 Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen

Lisätiedot

Pöytyän lomituspalvelut Yläneentie 11 b RIIHIKOSKI

Pöytyän lomituspalvelut Yläneentie 11 b RIIHIKOSKI Pöytyän lomituspalvelut 15.06.2017 Yläneentie 11 b 21870 RIIHIKOSKI Sosiaali- ja terveysministeriölle Pöytyän lomituspalveluiden lausuma asiassa STM 044:00/2016 LAUSUMA UUDESTA LOMITUSPALVELULAISTA Olemme

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

LAUSUNTO Numero 1 (9)

LAUSUNTO Numero 1 (9) Lomituspalvelut Vanhamaantie 17 13.10.2015 47200 Elimäki LAUSUNTO Numero 1 (9) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 Valtioneuvosto Kouvolan kaupungin lomituspalvelujen paikallisyksikön lausunto

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin Ajankohtaista maatalouslomituksesta 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin 2 Sisältö Paikallisyksiköiden yhdistymisten taustatekijät Lomituspalvelulain muutokset vuoden 2011 alussa palvelusuunnitelma ja tilakohtainen

Lisätiedot

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 2 koskee sekä kunnan lomituspalveluja käyttäviä että itse järjestettyä lomitusta koskee vain

Lisätiedot

- Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE

- Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Teija

Lisätiedot

Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi

Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi Työhyvinvointipalvelut Sujuvaa ja turvallista työtä Suojaintietoiskut Suojainnäyttelyt Työturvallisuuskilpailut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Missä nyt mennään? Pekka Järvinen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

HE 112/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia ja turkistuottajien lomituspalveluista annettua lakia.

HE 112/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia ja turkistuottajien lomituspalveluista annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön toimiala maakuntauudistuksessa ja lomituspalvelut

Maa- ja metsätalousministeriön toimiala maakuntauudistuksessa ja lomituspalvelut Maa- ja metsätalousministeriön toimiala maakuntauudistuksessa ja lomituspalvelut 27.9.2016 Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion esityksen pohjalta Timo Lehtiniemi 1 MMM:n toimialan aluehallinnon ja kuntien

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Lastenlääkäriyhdistys, Avopediatrian jaosto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Henrikka Aito 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 122 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen

Lisätiedot

SOTE- uudistuksella kohti tervettä ja hyvinvoivaa Suomea

SOTE- uudistuksella kohti tervettä ja hyvinvoivaa Suomea SOTE- uudistuksella kohti tervettä ja hyvinvoivaa Suomea Turvallinen Suomi - seminaari Scandic Park Hotel Mannerheimintie 46 Helsinki 18.3.2015 Timo Keistinen lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 238 10.10.2016 Kunnanhallitus 269 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 14.11.2016 Rautavaaran kunnan Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Liisa Vuorio 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 Uudet kilpailuneutraliteettisäännökset kunnan ja kuntayhtymän y toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 KESKEISET UUDISTUKSET Kuntalain ja kilpailulain muutokset tulivat voimaan 1.9.2013 Tavoitteena ensisijaisesti

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Maaseutuvirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaakko Rinne 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

HE 41/2004 vp. vuotta.

HE 41/2004 vp. vuotta. Hallituksen esitys Eduskunnalle maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin vuoden 2005

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Terveydenhuollon palveluntuottajat ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Eveliina Leinonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen maaseutuasiat alatyöryhmän kokous. Lahden virastotalon, Kirkkokatu 12, A-rappu 4. kerros nvth.

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen maaseutuasiat alatyöryhmän kokous. Lahden virastotalon, Kirkkokatu 12, A-rappu 4. kerros nvth. Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen maaseutuasiat alatyöryhmän kokous Aika 20.2.2017 klo 9.00 Paikka Lahden virastotalon, Kirkkokatu 12, A-rappu 4. kerros nvth.no: 4054 Hämeenlinna videoyhteys, ELY-kokoushuone

Lisätiedot

Soten rakenteen ja rahoituksen vaihtoehdot Päivi Sillanaukee STM

Soten rakenteen ja rahoituksen vaihtoehdot Päivi Sillanaukee STM Soten rakenteen ja rahoituksen vaihtoehdot 6.5.2015 Päivi Sillanaukee STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUS, KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

SOTE-UUDISTUS, KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS 26.8.2014 1 (5) SOTE-UUDISTUS, KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS Tähän muistioon on koottu tiiviisti perustietoja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta sekä Suomen Yrittäjien näkemyksiä siitä. Tarkemmin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. 7 Espoon kaupunginhallituksen esitys valtioneuvostolle pelastustoimen ja ensihoidon järjestämisestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. 7 Espoon kaupunginhallituksen esitys valtioneuvostolle pelastustoimen ja ensihoidon järjestämisestä 09.03.2017 Sivu 1 / 1 660/2017 00.01.00.03 7 Espoon kaupunginhallituksen esitys valtioneuvostolle pelastustoimen ja ensihoidon järjestämisestä Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh. 040 527

Lisätiedot

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta selvittänyt työryhmä keskeisiä kohtia muistion lausuntoyhteenvedosta. Erityisasiantuntija Ilkka Lahti

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta selvittänyt työryhmä keskeisiä kohtia muistion lausuntoyhteenvedosta. Erityisasiantuntija Ilkka Lahti Yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta selvittänyt työryhmä keskeisiä kohtia muistion lausuntoyhteenvedosta Erityisasiantuntija Ilkka Lahti Taustaa työryhmästä VM asetti 13.3.2009 työryhmän, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, MIKKELI, NH Pyöreä torni

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, MIKKELI, NH Pyöreä torni Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika 27.4.2017 kello 12:00-15.45 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, 50100 MIKKELI, NH Pyöreä torni Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa Taina Mäntyranta 12.3.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 18.01.2016 10 Pääministeri Juha Sipilän hallitus on

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajien määrä: 1 Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanvaltuusto 1 26.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Vaalijalan kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Jokinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat Pia-Liisa Heiliö STM

Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat Pia-Liisa Heiliö STM Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat 13.5.2015 Pia-Liisa Heiliö STM Esityksen sisältö Jo toteutunutta lainsäädäntöä Sote-palvelurakenneuudistus vaihtoehtoja ja reunaehtoja Kanta, Kansa ja

Lisätiedot

Viite STMO68:00/2015. MliDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Liikanen, Timo Halonen. Li itteet 1 Liite Mikkelin kaupungin lausuntoluonnos

Viite STMO68:00/2015. MliDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Liikanen, Timo Halonen. Li itteet 1 Liite Mikkelin kaupungin lausuntoluonnos Viite STMO68:00/2015 Mikkeli Ote pöytäkirjasta 1/2016 1(5) Kaupunginvaltuusto 25.01.201 6 Kaupunginhallitus, 24, 18.01.2016 Kaupunginvaltuusto, 12, 25.01.2016 12 Lausunto hallituksen linjaukseen itsehallintoaluejaon

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Rauman kaupungin päätös jättäytyä pois työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisesta kokeilusta

PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Rauman kaupungin päätös jättäytyä pois työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisesta kokeilusta RAUMAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 22.5.2017 Sivu 1(2) 280 Rauman kaupungin päätös jättäytyä pois työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisesta kokeilusta KH 280 22.5.2017

Lisätiedot

1. Voidaanko uudistuksella kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta?

1. Voidaanko uudistuksella kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta? Lausuntopyyntökysely 31.01.2017 TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Kysymykset Kysymyksiä uudistuksen tavoitteista Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuvaajat valinnanvapauslain lausunnoista

Kuvaajat valinnanvapauslain lausunnoista Kuvaajat valinnanvapauslain lausunnoista Sosiaali- ja terveysministeriö..0..0 Valinnanvapauslain lausunnot Hallituksen esitysluonnos valinnanvapauslaiksi oli lausunnoilla..0 -..0 Lausunnot pyydettiin kunnilta,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Opetus- ja kulttuuriministeriö 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Väisänen Matti 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kari Haring 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FI lausuntopyyntö VV 1. TAUSTATIEDOT Vastaajien määrä: 1 Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia HALLINTOPALVELUJEN JA KEHITTÄMISTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia HALLINTOPALVELUJEN JA KEHITTÄMISTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia HALLINTOPALVELUJEN JA KEHITTÄMISTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.3.2011 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN LAUTAKUNNAT JA JÄSENMÄÄRÄ

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien ja sosiaalija terveysjohdon tapaaminen. Kuntatalo

Sairaanhoitopiirien ja sosiaalija terveysjohdon tapaaminen. Kuntatalo Sairaanhoitopiirien ja sosiaalija terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5. 2015 Mihin sote kaatui? Sote uudistuksen perustuslailliset kysymykset Kansanvaltaisuus (asukkaiden itsehallinto)» Sote alueet olisivat

Lisätiedot

HE 84/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 :n muuttamisesta

HE 84/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia

Lisätiedot

Opettajalle. Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2)

Opettajalle. Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2) 1 Opettajalle Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2) Maatalouslomitus on ainutlaatuinen järjestelmä maailmassa. Yrittäjistä lomitusta on tarjolla vain maatalousyrittäjille!

Lisätiedot

Lausunto. Viite: STM 044:00/2016 hallituksen esitysluonnos maatalouslomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunto. Viite: STM 044:00/2016 hallituksen esitysluonnos maatalouslomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi 28.6.2017 Sotkamon Kunnan Maatalouslomittajien Luottamusmies Sakari Sirviö ja Varaluottamusmies Minna Karppinen sekä maatalouslomittajat Sosiaali- ja terveysministeriö Kirsi Varhila Annika Juurakko Lausunto

Lisätiedot

Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä

Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä 9.6.2016 1 Mistä liikennekaaressa on kyse? Liikennemarkkinoita koskeva tieto digitaaliseksi, avoimeksi ja yhteen toimivaksi Asiakkaalle uusia ja parempia palveluita;

Lisätiedot

Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Matti Lipsanen.

Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Matti Lipsanen. Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta 25.10.2016 Matti Lipsanen www.omahäme.fi Lausunnon taustaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lähettivät sote- ja maakuntauudistusta

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyri t- täjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia

Lisätiedot

Tilannekatsaus Harri Jokiranta

Tilannekatsaus Harri Jokiranta Tilannekatsaus 9.8.2017 Harri Jokiranta Alueelliset erot talouskehityksessä väestökartat Muuttoliike kartta Yle.fi 6.8.2017 Perustuslakivaliokunnan mukaan valinnanvapautta koskevan lakiesityksen

Lisätiedot

Melan strategia 2014-2017. Hallitus 4.6.2013

Melan strategia 2014-2017. Hallitus 4.6.2013 Melan strategia 2014-2017 Hallitus 4.6.2013 2 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän eri vaiheissa.

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 18.01.2016 10 Pääministeri

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin lomituspalveluiden lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista

Mikkelin kaupungin lomituspalveluiden lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista 10.05.2017 Mikkelissä Mikkelin kaupungin lomituspalveluiden lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista Mikkelin lomituspalvelut on tutustunut työryhmän loppuraporttiin

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Kari Haavisto, STM Tässä puheenvuorossa Sote-uudistus Hallitusohjelma 2015 Aikataulu Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset

Lisätiedot

HE 118/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

HE 118/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia. Kalenterivuotta koskevaa kalastonhoitomaksua korotettaisiin

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa Kuntaliitto Yleistä KKV:n tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan menettely

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Pekka Järvinen

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Pekka Järvinen Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö 25.11.2014 Pekka Järvinen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvataan

Lisätiedot

Ajankohtaista Melasta. Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen

Ajankohtaista Melasta. Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen Ajankohtaista Melasta Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen 2 Aiheet Mikä lomituspalveluissa puhuttaa? Yhteistyöllä paras lopputulos! Lomituspalvelujen toiminta tunnuslukujen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen uudessa terveydenhuollon mallissa Liisa-Maria Voipio-Pulkki/ Terveyspalveluryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö Mikä on uusi terveydenhuollon malli? Työ on vielä

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen Lomituspalvelulain muutokset 2016 Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa 26.-28.1.2016 Päivi Wallin/ Elina Montonen 2 Lomituspalvelulaki muuttui 1.1.2016 Lakimuutosten tavoitteena on saattaa

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten lainsäädäntö muuttuu?

Vesien- ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten lainsäädäntö muuttuu? Vesien- ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten lainsäädäntö muuttuu? Hallitussihteeri Sara Viljanen Vaikuta vesiin päivät 2017 5.9.2017, Turku ALUEHALLINTOUUDISTUS VESIEN- JA MERENHOIDOSSA / LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus

Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus Sanna Ahola, erityisasiantuntija, OTK 8.12.2017 Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus / Sanna Ahola 1 Sosiaalihuollon palvelujärjestelmän tavoitteet Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Poliittisin päätöksin aiheutetut elintarvikesektorin talousvaikeudet on korvattava poliittisin päätöksin

Poliittisin päätöksin aiheutetut elintarvikesektorin talousvaikeudet on korvattava poliittisin päätöksin Pohjois-Karjalan kansanedustajille Poliittisin päätöksin aiheutetut elintarvikesektorin talousvaikeudet on korvattava poliittisin päätöksin Ukrainan sisäpoliittisen tilanteen kriisiydyttyä kansainväliseksi

Lisätiedot

Kuvaajat valinnanvapauslain lausunnoista

Kuvaajat valinnanvapauslain lausunnoista Kuvaajat valinnanvapauslain lausunnoista Sosiaali- ja terveysministeriö 3.4.2017 Päivitetty - Valinnanvapauslain lausunnot Hallituksen esitysluonnos valinnanvapauslaiksi oli lausunnoilla 31.1.2017-28.3.2017

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. Onko vastaaja*

TAUSTATIEDOT. Onko vastaaja* 2 TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen nimi Onko vastaaja*

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FI lausuntopyyntö VV 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen

Lisätiedot

Laajakaistatukilain muuttaminen, tilannekatsaus

Laajakaistatukilain muuttaminen, tilannekatsaus Laajakaistatukilain muuttaminen, tilannekatsaus Suomen Seutuverkot ry:n kevätseminaari Pauli Pullinen 25.4.2017 1 Laajakaistatukilain muutos Muutoksella pyritään edistämään tuettujen laajakaistaverkkojen

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot