RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 Kaavaselostus KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta ( Blom 2012) KÄSITTELYVAIHEET Vireilletulo KrakLK Kaavaehdotus nähtävillä KH KV Lainvoimainen

2 1 RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Joensuun kaupungin Rantakylän (11) kaupunginosan korttelin 1189 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu Joensuun kaupungin Rantakylän (11) kaupunginosan korttelin 1189 osa sekä yleisiä alueita. Kaavoitusohjelman työ nro Joensuu Kaavoituspäällikkö Juha Pekka Vartiainen

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN PERUSTELUT KAAVAPROSESSI TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö ja kaupunkikuva Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA TAVOITTEET LÄHTÖKOHTA AINEISTON ANTAMAT TAVOITTEET Kunnan strategioiden asettamat tavoitteet Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Tavoitteiden tarkentuminen suunnittelun aikana VAIHTOEHDOT ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELU KAAVARATKAISUN KUVAUS JA YLEISPERUSTELUT ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset ympäröiviin alueisiin Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan Vaikutukset luonnonympäristöön Yritysvaikutukset ja vaikutukset elinkeinotoimintaan Vaikutukset liikenne ja pysäköintijärjestelyihin Vaikutukset kaupungin strategioihin YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Melu KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET TOTEUTUS KAAVAN TOTEUTTAMISTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT KAAVAN TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS SUUNNITTELUVAIHEET

4 TILASTOLOMAKE HANKEKORTTI LIITTEET 1. Asemakaavaehdotus 2. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Yhteenveto vireilletulovaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastineet 4. Luonnos tontin käytöstä 5. Ote asemakaavaluonnoksesta Yhteenveto luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastineet 3

5 4 1 TIIVISTELMÄ 1.1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN PERUSTELUT Asemakaavamuutos on aloitettu Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n hakemuksesta keväällä Kiinteistön omistajan tavoitteena on peruskorjata toinen liikerakennuksista ja samassa yhteydessä rakentaa tontille 8 kerroksinen asuintalo. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen ostoskeskuksen peruskorjattavan osan yhteyteen sekä maanalaisen pysäköinnin vaatimat järjestelyt tontilla. Kaavamuutos mahdollistaa myös tonteilla 1 ja 6 sijaitsevan pysäköintialueen tulevaisuuden järjestelyt turvaamalla ajoyhteyden sille ostoskeskuksen tontin kautta. Kaavassa erotetaan kevyen liikenteen katu omaksi alueekseen. Nykyisin se on osana tonttia. Rantakylän asukasluku oli laskusuunnassa pitkään, kunnes se muutaman viimeisen vuoden aikana on kääntynyt nousuun. Lisääntyneen asukasmäärän takana lienee uudisrakentaminen, varsinkin kerrostalojen täydennysrakentaminen. Rantakylän palvelutarjonnan turvaamiseksi jatkossakin on tärkeää mahdollistaa uusien asuntojen rakentaminen nykyisen palvelukeskuksen läheisyyteen. Rantakylän keskustasta puuttuu asumista, mikä on johtanut alueen autioitumiseen ilta aikaan koulujen ja muiden palveluiden suljettua ovensa. Tämä johtaa helposti häiriökäyttäytymiseen ja luo turvattomuuden tunnetta ohikulkijoille. Keskustaan lisättävä asuminen vahvistaa ympäristön sosiaalista kontrollia ja ehkäisee näin häiriökäyttäytymistä. Rantakylän keskustan alueella on lähitulevaisuudessa tapahtumassa palveluiden uudelleensijoittumista ainakin koulujen ja päiväkotien osalta. Näiden hankkeiden takia käynnistettiin Rantakylässä syksyllä 2013 myös toinen asemakaavamuutos keskustan alueella. Kyseisen kaavan on tarkoitus valmistua hyväksyttäväksi vuoden 2014 aikana. Ostoskeskuksen kaavamuutos tukee viereistä kaavatyötä mahdollistamalla viereiselle kaavatyölle asetettavien tavoitteiden saavuttamisen. 1.2 KAAVAPROSESSI Ilmoitus kaavan vireilletulosta julkaistiin kunnallisissa ilmoituslehdissä Osallistumis ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä ja se esiteltiin yleisötilaisuudessa Pataluodon koululla Tilaisuudessa oli 22 henkilöä. Vireilletulovaiheessa jätetyt lausunnot ja mielipiteet ovat kaavaselostuksen liitteenä. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä Luonnosvaiheen yleisötilaisuus pidettiin Pataluodon koulun auditoriossa. Tilaisuudessa oli 14 henkilöä. Luonnosvaiheessa jätetyt lausunnot sekä kaavoituksen vastineet niihin ovat kaavaselostuksen liitteenä. 1.3 TOTEUTTAMINEN Rakennushankkeen toteuttaminen on mahdollista heti, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman ja rakennushanke on saanut rakennusluvan. Asemakaavaehdotus, liite 1

6 1139 kt LIITE 1, Sivu 1/4 kt II II III II I ajo AL RANTAKYLÄ II e= VIII as 90% kt pp I 5 p 00 kt kt II I V Ruoritie 9 3 4

7 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LIITE 1, Sivu 2/4 AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Osa-alueen raja Ohjeellinen osa-alueen raja RAN 1189 as 90% VIII e= Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero Kaupungin- tai kunnanosan numero Kaupungin- tai kunnanosan nimi Korttelin numero Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan Rakennusala Ohjeellinen rakennusala Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska Istutettava alueen osa.

8 pp ajo p Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie Ohjeellinen ajoyhteys Pysäköimispaikka. LIITE 1, Sivu 3/ Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. AL-korttelialueelle saa sijoittaa asuntoja vain asuinrakentamiseen erikseen osoitetulle rakennusalalle. 2. Asuinhuoneistoja saa sijoittaa toisesta kerroksesta ylöspäin niille rakennusaloille, joille on sallittua sijoittaa asuinhuoneistoja. 3. Uudisrakennusten julkisivumateriaalina on käytettävä pääasiassa punatiiltä puhtaaksi muurattuna tai punaista tiililaattaa. 4. Julkisivut, jotka rajautuvat liikenneväyliin tai toreihin, on toteutettava ilmeeltään vaihtelevina. Keinoina voidaan käyttää esim. porrastamista, valaisua, aukotusta, julkisivumateriaalin vaihtoa. Asuintalon ensimmäisen kerroksen julkisivun on erotuttava muista julkisivuista. 5. Asuntoja varten on osoitettava yhtenäinen ulkotila leikkiin ja oleskeluun. Sen koko on vähintään 6 m2 yhtä asuntoa kohden. Tila on suojattava liikennemelulta. 6. AL-korttelialueelle saa sijoittaa muuntamon. Muuntamon saa sijoittaa myös rakennusalan ulkopuolelle, ei kuitenkaan istutettavalle alueen osalle. 7. AL-korttelialueelta on mahdollistettava ajoyhteyden rakentaminen tonteilla 1 ja 6 sijaitsevalle pysäköintialueelle. 8. AL-korttelialueelle suositellaan rakennettavaksi vain yksi ajoneuvoliittymä Puronsuunkadulta. Mikäli rakennetaan kaksi liittymää, on Utrantietä lähempänä oleva liittymä toteutettava suuntaisliittymänä. 9. Polkupyöräpaikkoja on osoitettava seuraavasti: - yksi polkupyöräpaikka liiketilan kerrosalan 50 m2 kohden - yksi polkupyöräpaikka asuntojen kerrosalan 40 m2 kohden. 10. Pysäköimispaikalle varatulle korttelialueelle voidaan sijoittaa myös polkupyörän pysäköintiä. 11. Polkupyöräpaikat on sijoitettava sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen. 12. Vähintään puolet polkupyöräpaikoista on katettava. AUTOPAIKKOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. Autopaikkoja on osoitettava seuraavasti: - 1 autopaikka kutakin asuntojen kerrosalan 85 m2 kohden - 1 autopaikka kutakin liikehuoneistojen kerrosalan 50 m2 kohden - 1 autopaikka kutakin toimisto-, ravintola- ja kokoustilojen kerrosalan 70 m2 kohden.

9 LIITE 1, Sivu 4/4 Pohjakartta kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Timo Lajunen kaupungingeodeetti Mikko Kärkkäinen kaupunginlakimies KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU RANTAKYLÄN (11) kaupunginosan korttelin 1189 osan asemakaavan muutos. RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS KRAKLK KH Asemakaavan voimaantulo Näht KV Pvm Mk 1 : 1000 Arkisto Suunn. Katarina Surakka 11/1640 Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen Piirt. Ritva Eskelinen

10 5 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Suunnittelualue sijaitsee Rantakylän palvelukeskuksessa. Aivan lähiympäristöön sijoittuvat kaupunginosan tärkeimmät palvelut: kaupalliset palvelut, koulut, terveydenhoitopalvelut ja seurakunnan palvelut. Rakennuskanta on pääosin 1970 ja 1980 luvuilta, ja osa rakennuksista on lähivuosien aikana korvautumassa uusilla. Asuinrakennukset ovat pääasiassa 3 5 kerroksisia, mutta ns. Skilan alueelle on rakentumassa myös 8 kerroksisia asuinkerrostaloja. Rantakylä sijaitsee Pielisjoen rantaan muodostuneella hietikolla ja se on pinnanmuodoiltaan erittäin tasainen. Luonnonkasvillisuus alueella on pääasiassa keski ikäistä, mäntyvaltaista metsäkasvillisuutta. Rantakylän tärkein maisemallinen elementti on Pielisjoki, muutoin maisemarakenne ei nouse alueella esiin. Kaava alue sijaitsee Pielisjoen pohjoisrannan hietamaalla. Vuoden 1984 rakennettavuusselvityksessä (Havetec) kaava alue kuuluu rakennettavuusluokkaan II: Perusmaa on soraa tai hiekkaa vähintään 3 metrin paksuudelta. Maaperä on yleensä routimatonta ja niin kantavaa, että rakennukset ja rakenteet voidaan perustaa maanvaraisesti. Maaperä soveltuu kantavuutensa puolesta hyvin teollisuus ja kerrostalo kuin pientalovaltaiseenkin rakentamiseen. Rantakylän keskusta on pinnanmuodostukseltaan hyvin tasainen ja kaava alue sijaitsee korkeusasemassa n. 84 mpy. Ote maaperäkartasta (Utra). GTK ja MML. Suunnittelualue rajattu punaisella ympyrällä.

11 Kaava alue on luonteeltaan täysin rakennettua ympäristöä, jonka kasvillisuus rajoittuu asfaltoidun pysäköintialueen reunamille istutettuihin lehmuksiin ja kevyen liikenteen väylän varrelle istutettuihin koivuihin. Kaava alueella ei ole merkittäviä pohjavesivarantoja. Pintavedet viemäröidään, eikä kaava alueella ole vesistöjä. Kaava alueella tai sen lähiympäristössä ei ole luonnonsuojelualueita, suojeluohjelmien alaisia alueita eikä luonnonsuojelulain tai metsälain mukaan suojeltavia alueita tai kohteita Rakennettu ympäristö ja kaupunkikuva Kaava alueella ei ole asukkaita, koska alue on nykyisin puhtaasti liikekortteli. Pataluodon osa alueella Rantakylässä on noin 1400 asukasta. Lähes neljännes asukkaista (347) on eläkeiässä. Päiväkoti ikäisiä on 67 ja kouluikäisiä 81. Rantakylän keskustaa hallitsevat julkiset rakennukset ovat pääasiassa matalia, 1 2 kerroksisia. Liikekeskustan läheisyydessä asuminen keskittyy 3 6 kerroksisiin kerrostaloihin. Olevaa rakennuskantaa on myöhemmin täydennetty korkeammilla, jopa 8 kerroksisilla rakennuksilla. Kaupunkikuvaa Utrantien varressa hallitsevat kadun varteen jätetyt viheralueet ja istutetut katupuurivit. Julkisten rakennusten akseli koostuu melko matalista rakennuksista, jotka pilkistävät kadun varren puiden välistä. Maamerkeiksi katunäkymässä nousevat uudet 8 kerroksiset asuintalot sekä voimalaitoksen savupiippu. Tärkeimmät näkymät avautuvat katuja myöten. 6 Rantakylän kaupunkikuvallinen analyysi. Rantakylän palvelut sijaitsevat pääasiassa liikekeskustassa. Alueella sijaitsevat niin kaupalliset palvelut kuin kouluja, päiväkoteja, palveluasumista ja terveysasemakin. Työpaikat liikekeskustan alueella liittyvät lähinnä alueen palveluihin.

12 7 Vuonna 2030 ennustetaan Utrantien liikenteen olevan suunnittelualueen kohdalla n ajoneuvoa vuorokaudessa. (Liidea 2010). Rantakylä on hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä. Suunnittelualueen kohdalla kulkee linja auto neljä kertaa tunnissa. Ennustettu liikennemäärä vuonna 2030 (Liidea 2010). Suunnittelualue merkitty punaisella ympyrällä. Kaava alue on teknisen huollon piirissä Maanomistus Kaava alue on kaupungin omistuksessa, mutta vuokrattu Joensuun yrityskiinteistöt Oy:lle Suunnittelualueen maanomistus: Kartassa valkoinen on yksityisen omistuksessa olevaa maata, keltainen kaupungin omistuksessa ja punertava vuokrattu.

13 8 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Pohjois Karjalan maakuntakaavan 1. vaihe Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Pohjois Karjalan maakuntakaavan 1. vaiheen ja valtioneuvosto vahvistanut Maakuntakaavassa kaava alue on keskustatoimintojen aluetta, ydinkaupunkiseudun alakeskus (ca). Osia maakuntakaavasta on jätetty vahvistamatta, mutta ne eivät koske tätä kaavamuutosta. Pohjois Karjalan maakuntakaavan 2. vaihe Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois Karjalan maakuntakaavan 2. vaiheen ja ympäristöministeriö vahvisti sen Kaavalla sovitetaan yhteen maa ainesten ja turpeenoton sekä luonnonsuojelun tarpeita. Maakuntakaavan 2. vaiheella ei ole vaikutuksia asemakaavamuutokseen. Pohjois Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe Maakuntakaavan 3. vaihetta laaditaan ja se tulee päätettäväksi keväällä Maakuntakaavan 3. vaiheella ei ole vaikutuksia asemakaavamuutokseen. Ote Pohjois Karjalan maakuntakaavan 1. vaiheesta

14 9 Joensuun seudun yleiskaava 2020 Joensuun seudun yleiskaava 2020 on hyväksytty seutuvaltuustossa Ympäristöministeriö on vahvistanut sen ja yleiskaava on tullut voimaan Vahvistetussa yleiskaavassa kaava alue on aluekeskuksen keskustatoimintojen aluetta (CA). Utrantien on osoitettu pääkaduksi ja sen varrella kulkee yleiskaavassa kevyen liikenteen laatukäytävä. Rakennusjärjestys Ote Joensuun seudun yleiskaavasta Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen ja se on tullut voimaan

15 10 Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa asemakaava ( ). Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on liikerakennusten korttelialuetta (KL 3). Kadun puoleisessa reunalla olevalla rakennusalalla on rakennuksen oltava vähintään kaksikerroksinen ja sen on sijaittava tontin rajalla. Muutoin tontilla sallitaan korkeintaan 3 kerroksinen rakentaminen. Rakennusoikeus on e=0,6. Tämä tarkoittaa 7630 m 2. Kaavassa osa tontista on osoitettu kevyen liikenteen alueeksi. Yhdessä muilla tonteilla olevien vastaavien alueiden kanssa se muodostaa Rantakylän erään pääyhteyden kevyelle liikenteelle. Pohjakartta Ote voimassa olevasta asemakaavasta Pohjakarttana on käytetty teknisen viraston laatimaa numeerista karttaa. Asemakaava on tulostettu mittakaavaan 1:1000. Rakennuskiellot Alueella ei ole maankäyttö ja rakennuslain 53 :n rakennuskieltoa. Joensuun strategiat Joensuun kulttuuriympäristöselvitys 2005: Joensuun kaupungin strategia Rajaton tulevaisuus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaupunkirakenneohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ( 167).. Kaupungin maapoliittinen ohjelma 2013 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ( 134). Asumisen strateginen suunnitelma vuosille on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Joensuun seudun yleiskaavan 2020 tausta aineistoksi on laadittu yllä mainittu selvitys. Siihen ei sisälly kohteita tältä kaavamuutosalueelta.

16 11 Asuinalueiden kehittämisohjelma Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Joensuun kaupunki on hakenut ja päässyt mukaan valtakunnalliseen asuinalueiden kehittämisohjelmaan hankkeella, joka toteutetaan Rantakylän ja Utran kaupunginosissa. Kehittämishankkeella tavoitellaan palveluiltaan vahvan alueen nostamista arvostetuksi asuinalueeksi. Kaupunginhallitus päätti hakeutumisesta asuinalueohjelmaan ( 587). Hanke käynnistyi vuoden 2014 alussa. Kaavamuutoksen ja asuinalueohjelman tavoitteet tukevat toisiaan. Rantakylän keskusta alueen asemakaavat ovat pääosin 1970 luvun alusta. Toimintakeskuksen asemakaava käsittää ostoskeskuksen, Pataluodon koulun ja terveysaseman tontit. Se on vuodelta Uusin kaavamuutos Utrantien eteläpuolella on Skilan alueen muuttaminen asuinkäyttöön. Sen kaava on vuodelta Rantakylän keskustassa aloitettu laaja julkisia rakennuksia käsittelevä asemakaavamuutos, joka valmistunee vuoden 2014 aikana. 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA TAVOITTEET Asemakaavamuutoksen takana on Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n hakemus, jossa esitetään ostoskeskuksen toisen liikerakennuksen muuttamista ja 8 kerroksisen asuintalon rakentamisen mahdollistamista. Kaavan valmisteluvaiheessa keskusteltiin ympäröivien toimijoiden kanssa heidän toiveistaan ja tarpeistaan, jotta tämän kaavahankkeen yhteydessä tehtävillä ratkaisuilla ei vaikeuteta jatkossa tapahtuvaa alueen kehittämistä. 3.1 LÄHTÖKOHTA AINEISTON ANTAMAT TAVOITTEET Kunnan strategioiden asettamat tavoitteet Joensuun kaupunkistrategia Rajaton tulevaisuus on laadittu vuosille Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian Joensuu kasvaa ja muuttuu monin tavoin, mutta ihmisen kokoisena. Sujuva arki ja tasapainoinen luontosuhde säilyvät. Kansainvälistyminen ja ympärivuotiset omaleimaiset tapahtumat lisäävät kaupungin mielenkiintoisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä. Yliopisto ja korkeakoulukaupunki ponnistaa rohkeasti eteenpäin omiin vahvuuksiin luottaen. Venäläiset matkailijat, symmetrisen kaupungin rakentaminen ja osaamiseen perustuva vihreä kasvu tuovat työpaikkoja ripeästi kasvavalle, runsaan asukkaan ydinkaupunkiseudulle. Kaupunki huomioi kaikessa toiminnassaan yritys ja ympäristövaikutukset ja on yritysystävällisin kaupunki kokoluokassaan. Keskeisten osaamista, yritystoimintaa ja aluekehittämistä edistävien tahojen kumppanuusyhteistyö on säännönmukaista, kiinteää ja yhteisiin päämääriin sitoutunutta. Strategiaan sisältyy 16 päämäärää, joista neljä on nimetty kaupungin menestymisen kannalta kriittisiksi. Päämäärien valinnoilla tuetaan kaupungin kasvua ja vetovoimaa, tuetaan asukkaiden hyvinvointia, uudistetaan toimintatapoja sekä luodaan edellytyksiä yritysten menestymiselle ja työpaikkojen lisäämiselle. Kriittisiksi päämääriksi on nimetty 1) yritysystävällisyys, 2) vetovoima, 3) hyvinvointia ja terveyttä edistävä ympäristö ja 4) toimintatapojen ja tuotannon uusiminen.

17 Maankäytön suunnittelua koskevat lisäksi kaupungin saavutettavuuden ja sijainnin hyödyntämisen, tasapainoisen kaupunkirakenteen ja tarkoituksenmukaisen palveluverkon päämäärät. Muut päämäärät liittyvät kaupungin talouden tasapainottamiseen, yhteistoimintaverkostoihin, henkilöstön osaamiseen ja johtamiseen sekä toimintatapojen kehittämiseen. Strategiset hankkeet sisältävät kasvusopimuksessa määritellyn symmetrisen kaupungin toteuttamista, saavutettavuuden ja liikennöitävyyden parantamista, venäläisten matkailijoiden nykyistä parempaa huomiointia ja ammattikorkeakoulun toimiluvan vakinaistamisen. Strategian toteuttamisohjelmat Strategiaa toteutetaan erilaisten ohjelmienavulla. Kaupunkirakennelautakunnan valmistelemia ohjelmia ovat kaupunkirakenneohjelma, maapoliittinen ohjelma ja maankäytön toteutusohjelma (MATO 20). Kaavoja laadittaessa tulevat huomioitaviksi myös ikäryhmittäiset palveluohjelmat, joita ovat lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyvien palveluohjelmat. Palveluohjelmia lukuun ottamatta ohjelmat on hyväksytty vuoden 2013 aikana Kaupunkirakenneohjelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään strategiassa esitettyjen tavoitteiden konkreettiseen toteuttamiseen kaupunkiympäristössä. Maapoliittisella ohjelmalla luodaan keskeiset linjaukset maanhankinnalle, tontinluovutukselle ja kaupungin toiminnalle sopimuskumppanina maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. MATO 20 ohjelmalla pyritään ohjaamaan aiempaa paremmin maankäytön ja palveluverkon yhteensovittamista siten, että yhdyskuntarakentaminen etenee toimintojen kannalta parhaalla ja kustannusten kannalta edullisimmalla tavalla. Samalla parannetaan eri toimijoiden edellytyksiä varautua tuleviin tarpeisiin ja pyritään kokonaisvaltaisesti kaupungin kannalta edulliseen maankäytön toteutukseen. Kaupunkirakennelautakunnan keskeiset tavoitteet vuosille : 12 Symmetrisen kaupungin kehitysvisio luodaan ja määritellään toimenpiteet hankkeen toteuttamiseksi Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenneolosuhteita parannetaan Joukkoliikenteen kilpailukykyä vahvistetaan Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia Elinvoimaisia taajamia ja kyliä kehitetään Viherkaavalla parannetaan virkistysalueiden suunnitelmallista kehittämistä ja selkeytetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti Maankäytön toteutusohjelmasta muodostetaan vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen sekä väestö kehityksen ja palvelutarpeiden ennakoimiseen Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen

18 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaava Maakuntakaavan I vaiheessa suunnittelualue sijoittuu keskustatoimintojen alue: ydinkaupunkiseudun alakeskus (ca) alueelle. Aluevarausmerkinnällä osoitetaan Joensuun ydinkaupunkiseudun alakeskukset, joihin sijoittuu alueellisia yksityisiä ja julkisia palveluja sekä asumista. Maakuntakaavan II vaiheessa ja III vaiheessa suunnittelualueelle ei sijoitu maakuntakaavan aluevaraus tai kohdemerkintöjä. Maakuntakaavan I vaihe. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu keltaisella nuolella.

19 14 Joensuun seudun yleiskaava 2020 Joensuun seudun yhteisen yleiskaavan laatimisen keskeisenä tavoitteena on ollut suunnitella toiminnallisesti yhtenäisen kaupunkiseudun maankäyttö yleispiirteisellä tasolla yhtenä kokonaisuutena ja siten hallita paremmin seudunkehittymistä vetovoimaiseksi, kilpailukykyiseksi ja yhdyskuntarakenteeltaan tarkoituksenmukaiseksi. Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu aluekeskuksen keskustatoimintojen alueeksi (CA). Merkinnällä osoitetaan alue, jolle voidaan sijoittaa kaupallisia tai julkisia palveluja, muita alueen luonteeseen soveltuvia työpaikkoja, kerros tai pientaloasumista, puistoja tai lähivirkistysalueita sekä toreja, aukioita, katuja ja muita liikenne ja pysäköintialueita. Alueelle on mahdollista sijoittaa MRL 58.3 :n perusteella vähittäiskaupan suuryksikkö. Yleiskaava mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön sijoittamisen alueelle, koska se tukee palveluiden saavutettavuutta eikä hajota yhdyskuntarakennetta. Rantakylän keskeinen asuinalue on yleiskaavassa osoitettu täydennysrakennettavaksi alueeksi. Kaava alueen asuinrakentaminenkin toteuttaa Rantakylän keskustan täydennysrakentamisen tavoitteita. Utrantie on osoitettu pääkokoojakaduksi ja sen varrelle on merkitty kulkemaan kevyen liikenteen laatukäytävä. Asemakaavahanke on seutuyleiskaavan mukainen. Ote Joensuun seudun yleiskaava 2020:stä. Suunnittelualue on osoitettu keltaisella nuolella.

20 15 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Vuonna 2011 valmistuneen kauppapaikkaselvityksen (FCG Oy) mukaan Rantakylän alueella oli vuonna 2009 kaksi isoa supermarkettia sekä kaksi isoa ja yksi pieni valintamyymälä. Joensuun alueella keskustan liikkeet keräävät ostovoimaa ympäristöstään, joten myös Rantakylän alueella osa ostoksista haetaan keskustasta ja käytettävissä olevasta ostovoimasta siirtyy siis merkittävä osa muualle kuin omalle alueelle. Kaupan yleisten kehitysnäkymien mukaisesti hypermarketit ja isot supermarketit säilyttävät asemansa myös tulevaisuudessa. Kaupan saavutettavuus paitsi henkilöautolla, myös joukkoliikenteellä ja kävellen tai pyörällä on yksi menestyvän kauppapaikan avaintekijöistä. Tämä korostaa lähikauppojen merkitystä Vielä vuonna 2005 alueella oli 6 päivittäistavarakauppaa. Näistä on kaksi lopettanut, mutta tilalle on tullut uusi supermarket luokan päivittäistavarakauppa. Nykyinen ostoskeskus on rakennettu 1980 luvulla silloisten kaupallisten periaatteiden mukaisesti, eikä se täytä nykyisiä menestyvän kaupankäynnin edellytyksiä vaan vaatii mittavaa peruskorjausta. Korjaustyön tavoitteena on turvata ostoskeskuksen toiminnan vaatimat pysäköintipaikat sekä luoda itse rakennuksesta houkutteleva ja toimiva kauppapaikka. Rantakylän asukasluku oli laskusuunnassa pitkään, kunnes se muutaman viimeisen vuoden aikana on kääntynyt nousuun. Lisääntyneen asukasmäärän takana lienee uudisrakentaminen, varsinkin kerrostalojen täydennysrakentaminen.

21 3.1.3 Tavoitteiden tarkentuminen suunnittelun aikana Rantakylän palvelutarjonnan turvaamiseksi jatkossakin on tärkeää mahdollistaa uusien asuntojen rakentaminen nykyisen palvelukeskuksen läheisyyteen. Rantakylän keskustasta puuttuu asumista, mikä on johtanut alueen autioitumiseen ilta aikaan koulujen ja muiden palveluiden suljettua ovensa. Tämä johtaa helposti häiriökäyttäytymiseen ja luo turvattomuuden tunnetta ohikulkijoille. Keskustaan lisättävä asuminen vahvistaa ympäristön sosiaalista kontrollia ja ehkäisee näin häiriökäyttäytymistä. Jalankulun ja polkupyöräilyn kulkutapaosuudet ovat tutkimusten mukaan selvästi maan keskiarvoa korkeammat. Joensuun kaupunki on sitoutunut edistämään kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita kaupungissa. Rantakylä on varsin tiivis asuinalue, jossa on hyvät kävelyn ja polkupyöräilyn yhteydet alueen sisällä ja ympäröiville alueille. Rantakylä onkin keskustan ohella selkeästi jalankulkuvyöhykettä, jossa pyöräilyn ja kävelyn osuus nousee vielä Joensuun keskiarvoa korkeammaksi. Tärkeä tekijä pyöräilyn edistämisessä on, turvallisten väylien lisäksi, riittävät pyöräpysäköintipaikat asiointia varten. Osallistumis ja arviointisuunnitelmasta tulleiden lausuntojen sekä pidettyjen neuvottelujen perusteella päätettiin laajentaa liikennejärjestelyiden tarkastelu kattamaan lähialue. Työn tavoitteena on määrittää tulevaisuuden tavoitetila, jossa sekä ostoskeskuksen että viereisen terveyskeskuksen pysäköintipaikat tukevat toisiaan sekä mahdollistaa terveyskeskuksen asiointiliikenne suoraan Pataluodonkadulta. Nämä uudet liikennejärjestelyt tulevat osaksi myöhemmin tehtävää laajempaa asemakaavauudistusta alueella, mutta tavoitetila on tärkeää määritellä jo tässä vaiheessa. Itse asemakaava alue pysyi ennallaan VAIHTOEHDOT Asemakaavan muutostarve on lähtenyt ostoskeskuksen kaupallisen toimijan tarpeesta kehittää ostoskeskusta vetovoimaisemmaksi. Samassa yhteydessä halutaan mahdollistaa asuinrakentamista hyvien palveluiden yhteyteen. Olevia rakennuksia halutaan käyttää hyväksi mahdollisimman paljon, jonka takia todelliset tontin käytön vaihtoehdot jäävät vähiin. Tämän takia ei ole nähty perustelluksi tarkastella muita vaihtoehtoja. Vaikutuksia arvioitaessa verrataan ratkaisun vaikutuksia siihen, että hanke jäisi kokonaan toteuttamatta (0 vaihtoehto). Laadittua asemakaavaehdotusta verrataan voimassa olevaan asemakaavaan. Muutoksia arvioidaan oheisen taulukon mukaisesti. Voimassa oleva asemakaava Asemakaavamuutos Tontin pinta ala m m 2 Tonttitehokkuus e= 0,6 e= 0,75 Rakennusoikeus 7633 k m k m 2 Kerrosluku

22 17 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELU 5.1 KAAVARATKAISUN KUVAUS JA YLEISPERUSTELUT Nykyisen, puhtaasti liikerakentamiselle varatun korttelialueen käyttöä laajennetaan siten, että tontille sallitaan myös asuminen. Asemakaavassa varataan pysäköinnille nykyistä suurempi osa tontin pintaalasta. Ratkaisun taustalla ovat laskelmat tarvittavasta pysäköintimäärästä, jotta päivittäistavarakauppa nykyisessä laajuudessaan olisi kannattavaa. Ympäristön maankäytön muuttuessa myös liikennejärjestelyt alueella tulevat muuttumaan. Tähän varaudutaan asemakaavassa edellyttämällä kaavamääräyksissä ajoyhteyden mahdollistaminen K korttelialueelta tonteilla 1 ja 6 sijaitsevalle pysäköintialueelle. Pyöräilyn edellytyksiä Rantakylän keskustassa pyritään edistämään kaavaehdotuksessa määritellyllä polkupyöräpaikkojen vaatimuksella (1 pyöräpaikka / 50 m 2 liiketilojen kerrosala, ja 1 pyöräpaikka / 40 m 2 asuntojen kerrosala). Polkupyörien pysäköintiä saa sijoittaa myös pysäköinnille varatulle alueen osalle. Pyöräpaikat on sijoitettava sisäänkäyntien läheisyyteen ja vähintään puolet pyöräpaikoista on katettava. Asemakaavassa sallitaan liikerakennuksen yhteyteen rakennettavaksi korkeintaan 8 kerroksinen asuintalo. Asuntoja kaava mahdollistaa rakennettavaksi noin 42 kpl, mikä tarkoittaa noin 70 asukasta. 5.2 ALUEVARAUKSET Korttelialueet Kaava alue on kokonaisuudessaan asuin ja liikerakennusten korttelialuetta (AL). Tehokkuusluku on 0,75, mikä tarkoittaa 9332 m 2. Rakennukset on massoiteltu Utrantien ja Rantakylän keskeisen kevyenliikenteenväylän varteen. Utrantien varrelle sallitaan korkeintaan kaksikerroksisen rakennuksen rakentaminen. Toinen rakennus on pääosin kaksikerroksinen. Aukion reunaan sallitaan rakentaa 8 kerroksinen rakennus, johon saa sijoitta asuintiloja toisesta kerroksesta ylöspäin. Asuinrakennuksen yhteyteen edellytetään varattavaksi vähintään 6 m 2 :m suuruinen yhtenäinen ulko oleskelutila asuntoa kohden. Tämä voidaan järjestää myös matalamman osan katolle rakennettavan oleskelutilan avulla. Julkisivujen edellytetään olevan puhtaaksi muurattua tiiltä tai tiililaattaa. Lisäksi liikenneväyliin tai toreihin rajautuva julkisivut on toteutettava ilmeeltään vaihtelevina. Keinoina voidaan käyttää esim. porrastamista, valaisua, aukotusta tai julkisivumateriaalin vaihtoa. Asuinrakennuksen ensimmäisen kerroksen julkisivun on erotuttava muiden kerroksien julkisivuista. Kaksikerroksisen rakennuksen alle voidaan sijoittaa maanalainen pysäköintilaitos, jonka ajoyhteys järjestetään rakennusten välistä. Tontille mahdollistetaan kahden ajoneuvoliittymän rakentaminen Puronsuunkadulta, mutta kaavamääräyksellä edellytetään lähempänä Utrantietä olevan liittymän toteuttaminen suuntaisliittymänä. Lisäksi kaavamääräyksellä edellytetään ajoyhteyden mahdollistaminen tonteilla 1 ja 6 sijaitsevalle pysäköintialueelle. Tontin pohjoisosan pieni puistomainen alue edellytetään pidettävän jatkossakin istutettuna alueen osana. Se liittyy luontevasti katualueen istutuksiin ja luo viihtyisyyttä kevyen liikenteen väylälle.

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot