LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51"

Transkriptio

1 2784 Putkipyykki LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip Putkip Putkipyykki Putkip Putkipyykki Putkipyykki Putkipyykki Putkipyykki Putkip Putkip Putkipyykki Putkipyykki Putkip Putkipyykki 12 Putkipyykki Putkip Putkipyykki Putkipyykki Putkip Putkipyykki Putkip Putkipyykki Putkip Putkip Putkipyykki Putkip Putkip Putkip Putkip. 12 Putkipyykki Putkipyykki Putkip Putkipyykki Putkipyykki Putkipyykki Putkipyykki Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkipyykki Putkipyykki Putkipyykki 62 POHJANTÄHDENTIE Putkipyykki

2 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavanmuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOS Kyröskosken läntinen asemakaava-alue, kortteli 318 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: versio: 1/

3 2 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavanmuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Kyröskosken pohjoispuolella, ns. Poussanharjulla eli Kyröskoskenharjulla, Pohjantähdentien varrella. Alue rajautuu Pohjantähdentiehen ja etelästä Harjupuisto-nimiseen puistoon. Alue on osittain asemakaavoitettu mutta muutettavan asemakaavan osalta kortteli on toteutumaton. Alueet ovat kunnan omistuksessa. Likimääräinen sijainti on esitetty opaskartalla. Kansilehden ilmakuva Vallas Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1ha. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Kaavamuutoksen lähtökohtana on yleiskaavan mukaisesti kehittää aluetta asumiseen liittyviin tarpeisiin palvelutalon mahdollistavaksi. Alueelle ei ole tavoitteena lisätä tonttien määrää tai muuttaa alueen luonnetta asuinkäytöstä muuksi. Kaavalla parannetaan tonttien toteuttamismahdollisuuksia ja mahdollistetaan asuinalueelle soveltuvan ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman palvelutalon rakentaminen.

4 3 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavanmuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hankkeen toteuttajan kanssa tehdään vuokrasopimus ja kaavanmuutoksesta sovitaan maapoliittisen ohjelman periaatteiden mukaisesti. Suunnittelun lähtökohdat ja kaavatilanne Maakuntakaava: Alue on merkitty Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (VN vahv ) taajamatoimintojen alueeksi (A). Yleiskaava: Hämeenkyrön keskusta 2010 yleiskaavassa (YM vahv ) alue on varattu pientalovaltaiseksi alueeksi AP, jossa sallitaan mm. pienimuotoisia työtiloja). Yleiskaavassa alue rajoittuu eteläosaltaan lähivirkistysalueeseen (VL). Ote maakuntakaavasta Ote yleiskaavasta. Kaavamuutosalue punaisella. Asemakaava: Alue on asemakaavoitettu. Asemakaava on hyväksytty Korttelit 318 on voimassa olevassa kaavassa rivitalojen korttelialuetta (AR) ja erillispientalojen aluetta (AO). Kaava on toteutunut tätä korttelia lukuun ottamatta 90-luvulta tähän päivään. Kaava on muilta osin täysin ajanmukainen.

5 4 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavanmuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Voimassa oleva asemakaava. Likimääräinen kaavamuutosalue punaisella. Osalliset MRL 62 :n mukaan osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavalla saattaa olla huomattavaa vaikutusta sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Arvioitavat vaikutukset Osallisia ovat mm. alueen maanomistajat sekä maa-alueiden haltijat, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, sekä kunnan eri palvelualueet ja lautakunnat. Asemakaavan vaikutusten arviointia tehdään olemassa olevien lähtötietojen perusteella. Vaikutusarvioinnissa arvioidaan kaavan toteuttamisen merkittävät välilliset ja välittömät vaikutukset (MRL 9 ) mm. elinympäristöön, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

6 5 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavanmuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Kunnanhallituksen päätös asemakaavoituksen vireilletulosta Vireilletulo ja osallistumis- ja arvioimissuunnitelma Vireille tulosta ja OAS:n (osallistumis- ja arvioimissuunnitelman) nähtäville asettamisesta julkaistaan kuulutus Hämeenkyrön sanomissa ja Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla (www.hameenkyro.fi). OAS on nähtävillä koko asemakaavoituksen ajan kunnan sivuilla. OAS lähetetään tiedoksi viranomaisille. Valmisteluvaihe Valmisteluvaiheessa palvelutalon toteuttaja esittelee rakennuksen suunnitteluaineistoa yleisölle. Mahdollisista kaavaluonnoksista kuulutetaan Hämeenkyrön sanomissa ja Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla (www.hameenkyro.fi) (MRA 30 ). Suunnitelmista osalliset voivat jättää mielipiteitään 14 vrk ajan. Asemakaavaehdotus Kunnanhallitus asettaa merkitykseltään vähäisen asemakaavanmuutoksen kaavaehdotuksen nähtäville 14 vuorokaudeksi. Nähtävilläoloaikana osalliset voivat tehdä kaavasta kirjallisen muistutuksen Hämeenkyrön kuntaan. Nähtäville tulo kuulutetaan Hämeenkyrön sanomissa ja Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla (www.hameenkyro.fi). Hyväksyminen Tämän merkitykseltään vähäisen asemakaavanmuutoksen hyväksyy Hämeenkyrön kunnanhallitus. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kaava saa lainvoiman 30 vrk:n kuluttua kunnan hyväksymispäätöksen kuulutuksesta, mikäli valituksia ei jätetä. Mahdolliset valitukset osoitetaan hallintooikeudelle.

7 6 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavanmuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Yhteystiedot Mielipiteet, muistutukset ja kaavamuutosta koskevat tiedustelut: kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys tai kaavasuunnittelija Anna-Kaisa Anttila Hämeenkyrön kunta Hollitie HÄMEENKYRÖ sähköposti: etunimi.sukunimi (at) hameenkyro.fi puh Päivitykset Y:\KAAV\ASEMAKAAVAT\POUSSANHARJUN PALVELUTALON AKM\PALVELUTALON_OAS.doc

8 KAAVASELOSTUS Ranta-asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan, Järvenkylän kylän kiinteistöjä Kotiranta (2:99), Heiskala (2:137) ja Kotiranta I (2:214). Ranta-asemakaavalla muodostetaan korttelit 1-2 sekä maa- ja metsätalousaluetta ja maatalousaluetta. Hämeenkyrön kunta

9 KAAVASELOSTUS (42) HEISKALAN RANTA-ASEMAKAAVA ALUEEN MÄÄRITTELY Asemakaava-alue käsittää kiinteistön Kotiranta I (2:214) ja osan kiinteistöistä Kotiranta (2:99) ja Heiskala (2:137). Suunnittelualueet ovat rakentamattomia ranta-alueitta ja pinta-alaltaan yhteensä noin 10 ha. Rantaviivan yhteispituus on noin 740 m. KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Kuva 1 ja 2. Suunnittelualueiden sijainnit on osoitettu kuvassa 1 sinisellä ja kuvassa 2 punaisella. Alueet on numeroitu kiinteistöjen mukaan: (1) Heiskala RN:o 2:137, (2) Kotiranta I, RN:o 2:214, (3) Kotiranta RN:o 2:99. Kaava-alueet sijaitsevat Järvenkylänjärven rannoilla Hämeenkyrön kunnan keskustasta n. 7 km pohjoiseen lähellä Ikaalisten kunnan rajaa. KAAVAN LAATIJA Ranta-asemakaavan laatii maanomistajan toimeksiannosta Ympäristönsuunnittelu Oy Tampereelta. Sini Suontausta, Arkkit. SAFA Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Itsenäisyydenkatu 11, Tampere KÄSITTELY Vireilletulosta ilmoittaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivätty (päivitetty ) Kaavaluonnoksen hyväksyminen Kaavaehdotuksen hyväksyminen / KH..201_ Kaavan hyväksyminen / KV..201_ _ Kaava lainvoimaiseksi..201_

10 KAAVASELOSTUS (42) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnon ympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Väestö Kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Palvelut Virkistys Liikenne Yhdyskuntatekniikka SUUNNITTELUTILANNE Asemakaava Yleiskaava Maakuntakaava Muut alueella tehdyt ja tehtävät selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ASEMAKAAVAN TAVOITTEET ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET MUUTOKSET KAAVAEHDOTUKSEEN ASEMAKAAVAN KUVAUS MITOITUSPERUSTEET KAAVAN RAKENNE YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset maisemaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Sosiaaliset vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA TONTTIJAKO LIITTEET 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2 LUONTOSELVITYS 3 MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 4 OTE HÄMEENKYRÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVASTA 5 OTE PIRKANMAAN 1. MAAKUNTAKAAVASTA 6 EMÄTILATARKASTELU 7 HAVAINNEKUVA 8 RANTA-ASEMAKAAVAN TILASTOTIEDOT

11 KAAVASELOSTUS (42) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Kaavan vireilläolosta ilmoitettiin kunnan kotisivuilla (MRL 63 ). Kaavatyön aluksi laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty ja päivitetty ja se oli nähtävillä koko kaavoituksen ajan kunnan kotisivuilla (Maankäyttö ja kaavoitus) ja kaavoitusyksikössä Hollitie 7, Hämeenkyrö. (LIITE 1). Vuoden 2012 aikana on laadittu maanomistajien toiveiden pohjalta rantaasemakaavaluonnos, joka on ollut virallisesti nähtävillä välisen ajan. Asemakaava tarkistettiin tarpeellisilta osilta ja kaavaehdotus valmistui Kaavaehdotus oli kunnanhallituksessa Ehdotuksen virallisesta nähtävilläolosta tiedotettiin paikallislehdessä sekä kunnan kotisivuilla internetissä ja ilmoitustaululla. Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä ja ympäristölautakunnalta, Pirkanmaan ELYkeskukselta, Pirkanmaan liitolta sekä Pirkanmaan maakuntamuseolta. Kaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä välisen ajan. Ehdotuksesta jätettiin _ muistutusta. Kaavaehdotus hyväksyttiin kunnanvaltuustossa / _. 1.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ Ranta-asemakaavassa on osoitettu Järvenkylänjärven rannalle 2 korttelialuetta. Korttelialueille on esitetty 2 loma-asunnon rakennuspaikkaa. Loma-asuntojen korttelialueiden pinta-ala on yhteensä 0,74 ha, kerrosala 300 k-m2 ja kerrosluku I u½. Rakentamisen mitoitus perustuu vesistön luonnon- ja virkistysarvoihin sekä loma-asutuksen sietokykyyn. Rakentamisen sijoittumista ohjataan luonnon ominaisuuksien, maisemallisten arvojen ja häiriöttömien naapuruussuhteiden ehdoilla. Maatalousalueiden yhteispinta-ala on 1,46 ha. Maa- ja metsätalousalueiden yhteispinta-ala on 7,62 ha. Rantaviivan kokonaispituudesta 740 m korttelialueiden käyttöön on varattu noin 190 m. 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Alueen yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt alku vuodesta 2009 ja alueen toteuttaminen on tarkoitus aloittaa kaavan saatua lainvoimain.

12 KAAVASELOSTUS (42) 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue muodostuu kolmesta erillisestä ranta-alueesta. Alueet sijaitsevat Järvenkylänjärven rannoilla Hämeenkyrön kunnan keskustasta n. 7 km pohjoiseen lähellä Ikaalisten kunnan rajaa. Asemakaava-alue käsittää kiinteistön Kotiranta I (2:214) ja osan kiinteistöistä Kotiranta (2:99) ja Heiskala (2:137). Suunnittelualueet ovat rakentamatonta ranta-aluetta ja pinta-alaltaan noin 10 ha. Rantaviivan pituus on noin 740 m. Kuva 3. Suunnittelualueiden sijainnit osoitettu punaisella ja numeroitu kiinteistöjen mukaan: (1) Heiskala RN:o 2:137, (2) Kotiranta I, RN:o 2:214, (3) Kotiranta RN:o 2: Luonnon ympäristö KALLIO- JA MAAPERÄ Pohjoisimman suunnittelualueen kallioperä on granodioriittia. Eteläisimmillä kaava-alueilla kallioperä koostuu suonigneissistä.

13 KAAVASELOSTUS (42) Kuva 4. Kallioperäkartta. Suunnittelualueet on osoitettu punaisella. Suunnittelualueen maaperä koostuu pohjoisimmalla alueella hiesusta. Lounaisilla alueilla maaperä vaihtelee enemmän, muodostuen pääosin hienosta hiedasta ja hiekasta. Kuva 5. Maaperäkartta. Suunnittelualueet osoitettu mustalla.

14 KAAVASELOSTUS (42) LUONTOSELVITYS (LIITE 2) Luontoselvitys tehtiin syyskuun alussa Selvityksen teki luontokartoittaja Vesa Salonen. Kuva 6. Luontoselvityksen palstajaot. PALSTA 1 Palsta on tavanomainen niin luonnonoloiltaan kuin lajistoltaankin eikä erityisiä luonnonarvoja havaittu. PALSTA 2 Suurin osa palstasta on kesannolla olevaa peltoa. Rantakasvilajisto on melko monipuolista, mutta tavanomaista harvinaisia tai uhanalaisia lajeja ei tavattu. Puoliavoin rantaluhta on lajirikas ja luonnon monimuotoisuuden kannalta paikallisesti ja pienimuotoisesti arvokas elinympäristö, jollaista esiintyy järven rannoilla vain paikoin. PALSTA 3 Samankaltaisia rantoja ja rantaeliöyhteisöjä on Järvenkylänjärven rannoilla yleisesti. Rantahetteikkö on vesilintujen suosima levähdyspaikka, jota ne pitävät matalakasvuisena laiduntamalla ja tallaamalla. Palstaan kuuluvan niemen ja rantahetteikön edustalla järvessä on pieni saari. Saari on epäilemättä tärkeä suojaisa pesimäpaikka linnuille, sillä saari on järven ainoa. PALSTA 4 Pohjoisemmalla osalla ei tavattu uhanalaisia tai harvinaisia lajeja eikä erityisen edustavia elinympäristöjä. Osana varttunutta ja ainakin osittain melko luonnontilaista harjunrinnemetsää, jossa on melko runsaasti - epätavallisen runsaasti lahopuuta, metsää voi pitää melko arvokkaana. Rinnemetsän arvoa luonnonympäristönä lisää rinteen lähdetihkuisuus.

15 KAAVASELOSTUS (42) Eteläisemmän palstan länsikolkassa puusto on varttunutta sisältäen mm. muutamia luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kookkaita haapoja. Lahopuuta ja vanhoja raihnaisia puita on länsikolkan metsikössä hieman. Muuten kasvilajisto on tavanomaista ja vaatimatonta, mutta alueen kosteikkojen elinympäristöt yhdessä muodostavat pienen monipuolisen kokonaisuuden. POHJAVESIALUEET Läntisin suunnittelualue sijoittuu Ulvaanharjun I-luokan pohjavesialueelle. Niin Ulvaanharjun kuin Mannanmäen pohjavesialueilla sijaitsevat vedenottamot. Kuva 7. Mannanmäen pohjavesialue. Suunnittelualueet on osoitettu punaisella.

16 KAAVASELOSTUS (42) Kuva 8. Ulvaanharjun pohjavesialue. Suunnittelualueet on osoitettu punaisella Rakennettu ympäristö Kaikki suunnittelualueet ovat rakentumattomia. Järvenkylänjärven pohjois- ja itärannoilla on paikoin tiivistäkin kylämäistä taaja-asutusta, joka muodostuu pelkästään vakituisesta asutuksesta. Hämeenkyrön keskustan yleiskaavassa kylän alueen rakennettu ympäristö on osoitettu pysyvää asumista varten. Nykyisten rakennuspaikkojen yhteyteen ja niitä täydentäen yleiskaavassa on varattu alueita myös uudelle, pysyvälle asutukselle. Järvenkylänjärven koillisrannalla sijaitsee Niemen tilan asemakaava-alue. Järvenkylänjärven etelä- ja länsirannoilla on harvakseltaan niin loma- kuin pysyvääkin asutusta. Tällä rannan osalla rakentaminen on huomattavasti vähäisempää kuin vastarannalla.

17 HEISKALAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kuva 9. Rakennettu ympäristö. 10(42)

18 KAAVASELOSTUS (42) Maanomistus Ranta-asemakaava laaditaan seuraaville tiloille: Kiinteistötunnus Kiinteistön nimi Maanomistaja Kotiranta Kirsti Jokihaara, oikeudenomistajat Tuomo Jokihaara Heiskala Kalevi Ojala Kotiranta I Tuomo Jokihaara Väestö Heiskalan ranta-asemakaavojen alueilla ei ole tällä hetkellä asukkaita. Pohjoisin kaava-alue sijaitsee Järvenkylän taajaman läheisyydessä Kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueilla ei ole merkittäviä kulttuuriympäristöjä. Suunnittelualueiden pohjoispuolelta kulkee vanha Hämeenkankaan ja Kyrönkankaan tie, joka omaa valakunnallista merkitystä rakennettuna kulttuuriympäristönä. Kaava-alueelta on valmistunut Mikroliitti Oy:n laatima muinaisjäännösinventointi. Tutkimuksessa alueelta ei havaittu mitään merkkejä muinaisjäännöksistä. Järvenkylän vanha neljän talon ryhmäkylätontti, joka lienee peräisin 1400-luvulta, ei ole ulottunut kaavoitettavalle alueella. (LIITE 3) Vuoden 2006 inventoinnissa Järvenkylänjärven luoteisosassa todettiin mahdollisia pyyntikuoppia, jotka ovat muinaismuistolailla rauhoitettuja ja kuuluvat rauhoitusluokkaan 2. Jäännökset sijaitsevat lähimmillään 50 metrin päässä kaava-alueesta. Muinaisjäännösten läheisyyteen ei saa osoittaa rakentamista. Kuva 10. Muinaismuistot ja Hämeenkankaantie.

19 KAAVASELOSTUS (42) Palvelut Lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat Kyröskosken taajaman keskustassa noin 2 kilometrin päässä. Kyröskosken keskustassa on myös lähin päiväkoti. Kostulan koulu (ala-aste) sijaitsee suunnittelualueiden koillispuolella reilun kilometrin päässä. Yläaste ja lukio sijaitsevat Hämeenkyrön keskustassa noin 5 kilometrin päässä Virkistys Järvenkylänjärven koillisrannalla Niemen tilan alueella sijaitsee uimaranta. Pirkan Hiihdon ulkoilureitti kulkee Järvenkylänjärven eteläpuolitse läheltä kaava-alueita Liikenne Suunnittelualueiden pohjoispuolelta kulkee päällystetty Vesajärven maantie ja kauempana etelässä kulkee sorapintainen yksityistie, Vaiviantie. Molemmat tiet yhdistyvät kaava-alueiden itäpuolella valtatie 3:en Yhdyskuntatekniikka Järvenkylänjärven pohjoisrannan suunnittelualue kuuluu vesi- ja jätevesihuollon toimintaalueeseen. Kuva 11. Yhdyskuntatekniikka. Vaalean sinisellä on merkitty kunnallisen jätevesihuollon toiminta-alue. Suunnittelualueet on osoitettu mustalla.

20 KAAVASELOSTUS (42) Kuva 12. Vesijohdot. Sinisellä on merkitty olemassa olevat vesijohdot. Suunnittelualueet on osoitettu mustalla. 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Asemakaava Suunnittelualueilla ei ole voimassa asemakaavaa Yleiskaava Suunnittelualueilla on voimassa oikeusvaikutteinen Hämeenkyrön keskustan yleiskaava 2010, jonka ensisijaisena tehtävänä on ohjata Hämeenkyrön keskustan asutuksen kehittymistä. Kaavoitettaville alueille on osoitettu maa- ja metsätalousaluetta MT ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta M. Osa suunnittelualueesta on merkitty I-luokan pohjavesialueeksi. Suunnittelualueille on osoitettu yhteensä kolme rantarakentamispaikkaa. Näistä eteläisin on rakennettu. Pohjoisimman alueen itäosa on yleiskaavassa pientalovaltaista asuntoaluetta. (LIITE 4) Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1. maakuntakaava, mikä on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja valtioneuvosto on sen vahvistanut Korkein hallintooikeus hylkäsi tehdyt valitukset Järvenkylänjärven lounaisrannan palstat sisältyvät luontomatkailun kehittämisen kohdealueen merkinnän sisälle. Pohjoisempi palsta on merkitty I-luokan pohjavesialueeksi (pv 008). (LIITE 5)

21 KAAVASELOSTUS (42) Muut alueella tehdyt ja tehtävät selvitykset Muita suunnittelualueelta ja lähiympäristöstä valmistuneita ja ranta-asemakaavatyössä käytettyjä selvityksiä Harjualueiden maisemaselvitys, Hämeenkyrön kunta, Tampereen seutukaavaliitto, 1983 Hämeenkyrön ilmanlaadun esiselvitys, Hämeenkyrön ympäristönsuojelulautakunta, 1990 Pirkanmaan harjuluonto, julkaisu B 173, Valtakunnallinen harjututkimus; 44/1990, Tampereen seutukaavaliitto, 1990 Ulvaanharjun pohjavesitutkimus, koepumppaus, Suunnittelukeskus Oy, 1985 Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma, ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston julkaisu D 6, Ympäristöministeriö, 1984 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry, 2000 Ympäristövaikutusten arviointiselostus, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry, 2001 Ulvaanharjun arkeologinen selvitys, Mikroliitti Oy, 2002 Vatulan-Ulvaanharjun lähteiden ja pohjavesivaikutteisten soiden inventointi, T. Sallantaus, 2005 Hämeenkyrön pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Ympäristönhoito kansallismaisemassa -hanke, Hämeenkyrön kunta, Pirkanmaan ympäristökeskus, 2003 Luontoselvitys, kesä 2008, Vesa Salonen, Ympäristönsuunnittelu Oy Hämeenkyrön Järvenkylänjärven rannan kolmen asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy, ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Asemakaavan laadinta on käynnistetty maanomistajan aloitteesta vuonna SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Kaavan vireilletulosta on kuulutettu OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osallistuminen ja yhteistyö on määritelty kaavoituksen johdosta tehdyssä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on laadittu kaavoitustyön alussa vuonna Suunnitelmaa päivitetään kaavoituksen kuluessa ja viimeksi sitä on täydennetty Suunnitelmaan on voinut tutustua kaavan laadinnan eri vaiheissa. Kaavoituksessa noudatetaan ko raportissa määriteltyä osallistumistapaa (LIITE 1). Kaavan vireilläolosta ilmoitettiin Hämeenkyrön kunnan internet-sivuilla (MRL 63 ). Kaavan vireilletulon johdosta pidettiin viranomaisneuvottelu Laatimisvaiheessa on oltu yhteydessä Pirkanmaan ympäristökeskukseen, Pirkanmaan maakuntamuseoon ja Tiehallinnon Hämeen tiepiiriin osallistumis- ja arviointisuunnitelman johdosta. Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta ilmoitettiin paikallislehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Aineisto on ollut nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla. Kaava-aineistoa on voinut kommentoida nähtävilläolon aikana. Kaavaluonnoksesta ei jätetty yhtään kirjallista mielipidettä.

22 KAAVASELOSTUS (42) Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellyiltä kunnallisilta ja viranomaistahoilta. Asemakaava on laadittu konsulttityönä Ympäristönsuunnittelu Oy:ssä Tampereella. Työtä on valvonut ja ohjannut Hämeenkyrön kunnan kaavoitustoimi. 3.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Hämeenkyrön keskustan yleiskaavassa on osoitettu suunnittelualueille kolme uutta lomaasunnon rakennuspaikkaa, joista yksi on käytetty kaava-alueen viereisellä emätilan alueella. Ranta-asemakaavalla tarkistetaan yleiskaavassa osoitettujen kahden rakentamattoman lomaasunnon rakennuspaikan kokoa ja sijoittelua. Tavoitteena on saada kaavoitettavalle alueelle nykysäännökset ja luonnonolosuhteet huomioon ottaen maanomistajalle mahdollisimman optimaalinen maankäyttöratkaisu. Ranta-asemakaavalla osoitetaan Kotirannan tilalle 1 lomaasunnon rakennuspaikka sekä Heiskalan tilalle Telkonmäen kohdalla olevalle palstalle 1 loma-asunnon rakennuspaikka. Kaavoituksessa otetaan huomioon vesistön vallitseva tila ja sietokyky sekä oleva rakennuskanta. 3.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Kaavaluonnoksen ratkaisu perustuu maanomistajien toiveisiin ja siinä on otettu huomioon luontoselvitys, vesistökohtainen mitoitusperiaate, rantaviivan muunnos sekä emätilatarkastelu. 3.6 MUUTOKSET KAAVAEHDOTUKSEEN Täydentyy kaavoituksen edetessä. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 MITOITUSPERUSTEET Ranta-asemakaavan rannan mitoitusrakennusoikeuden määrittelemisessä on käytetty Hämeenkyrön keskustan yleiskaavan mitoitusperiaatteita. Aluekohtaisen mitoitusluvun pohjalta kaavan rannan mitoitusrakennusoikeus on määritelty mukaiselle emätilalle. Rantaviivan mittaus on suoritettu ja mitoitusrantaviiva määritelty numeeriselta peruskartalta. Mitoitusrantaviivan muunnos perustuu ns. Etelä-Savon malliin, mikä on Hämeenkyrön lisäksi käytössä valtaosalla Pirkanmaan kuntia. Emätilan rakennusoikeus on jaettu nykyisen kantatilan ja siitä poikkileikkausajankohdan jälkeen lohkottujen tilojen kesken. Järvenkyläjärven rannan mitoitusluvun, 5 loma-asuntoa mitoitusrantaviivan kilometriä kohden, perusteella emätilan rakennusoikeudeksi muodostuu 5,9 rakennuspaikkaa. Emätilan rakennusoikeudesta on käytetty 4 rakennuspaikkaa, joten emätilan jäljellä olevasta rakennusoikeudesta olisi käytettävissä 2 uutta rakennuspaikkaa. (LIITE 6) Tonttikohtaisen rakennusoikeuden lähtökohtana ovat Hämeenkyrön kunnan rakennusjärjestys. 4.2 KAAVAN RAKENNE Asemakaavassa korttelialueet sijoittuvat Järvenkylänjärven rakennetulle ja yhdyskuntatekniikan piiriin kuuluvalle pohjoisrannalle.

23 KAAVASELOSTUS (42) Korttelialueiden pinta-ala on yhteensä noin 0,74 ha, joka on noin 7 % kaava-alueen kokonaispinta-alasta. Uusia loma-asuntojen tontteja on esitetty 2 kpl. Kokonaiskerrosalan määrä on 300 k-m 2. Korttelialueiden rantaviivan pituus on yhteensä 190 metriä (26 %). Maatalousaluetta on osoitettu 1,46 ha eli 15 % koko kaava-alueesta. Rantaviivaa maatalousalueilla on 200 metriä (27 %). Maa- ja metsätalousaluetta kaava-alueella on noin 7,62 ha ollen 78 % alueen kokonaispintaalasta. Maa- ja metsäalueiden rantaviivan pituus on 350 metriä (47 %). Uudet tiealueet on merkitty ohjeellisina. 4.3 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asemakaava laaditaan siten, että esitetyt laadulliset tavoitteet voidaan toteuttaa sekä asumisen, maa- ja metsätalousalueiden että liikenteen osalta. 4.4 ALUEVARAUKSET Korttelialueet LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE (RA) Kaava-alueella on 2 RA -korttelialuetta, joilla on yhteensä 2 tonttia. Alueiden pinta-ala on yhteensä 0,74 ha. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen loma-asunnon ja erillisen talous- ja saunarakennuksen, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 25 m 2 ja pohjapinta-ala enintään 35 m 2. Rakennusoikeuden enimmäismäärän lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa 30 m 2 kylmää varastotilaa. Erillisen sauna- ja savusaunarakennuksen voi sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin vähintään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Kerrosluku saa olla enintään I u½. Tästä poiketen sauna- ja talousrakennukset saavat olla korkeintaan yksikerroksisia Muut alueet MAA- JA METSÄTALOUSALUE (M) Kaavalla muodostuu maa- ja metsätalousaluetta 7,62 ha. Alueella ei ole rakennusoikeutta. Alueella suoritettavissa maa- ja metsätaloudellisissa toimenpiteissä on otettava erityisesti huomioon maisemalliset ja luonnonsuojelulliset tekijät sekä välttää laajoja yhtenäisiä avohakkuita. MAATALOUSALUE (MT) Maatalousalueeksi kaavassa on osoitettu 1,46 ha. Alueella ei ole rakennusoikeutta. Alueella sijaitseva rantaniitty tulee pyrkiä säilyttämään avoimena. TIEALUE Kaava-alueella tiealueet on merkitty ohjeellisiksi. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE (luo-1) Merkinnällä on osoitettu uhanalaisen liito-oravan elinpiiri, joka tulee säilyttää liito-oravalle elinkelpoisena. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE (luo-2) Merkinnällä on osoitettu vesilintujen levähdyspaikkana käyttämä rannan osa, joka tulee säilyttää luonnontilaisena.

24 KAAVASELOSTUS (42) 4.5 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavalla on vaikutuksia rakennettuun ympäristöön vain siinä tapauksessa, että kaavan johdosta nykyisen rakennetun ympäristön olosuhteet jotenkin muuttuvat. Muutoksia tapahtuu etupäässä rakennusten tai teiden rakentamisen ja liikenteen muuttumisen johdosta. Tässä tapauksessa muutokset tapahtuvat loma-asumisen lisääntymisen johdosta. Järvenkylänjärven ranta-alueella on ennestään jo useita kymmeniä loma- kuin pysyviä asuntoja. Siksi ranta-asemakaavalla muodostuvien rakennuspaikkojen määrä on vähäinen suhteessa koko järven rakennuskantaan. Suunnittelualueella on jo olemassa asutukselle riittävät tieyhteydet, tehokas vesihuollon järjestely sekä hyvä yhdyskuntarakenteen toimivuus ja palveluiden saatavuus, mikä vähentää vaikutuksia ja muutoksia rakennettuun ympäristöön. Kaavan liikenteelliset vaikutukset eivät ole merkittävät, sillä suunnittelualueet sijoittuvat maantien varteen. Kaavan toteutumisen myötä nykyisen tiestön liikenteen määrä ei kasva merkittävästi, sillä liikenneyhteydet ovat hyvät ja riittävät. Kaava-alueen ajoneuvoliikennöinti hoidetaan olemassa olevan maantien sekä tonttien pääsyteiden kautta Vaikutukset maisemaan Maisemallisesti kaavassa rakentamiseen osoitetut alueet voidaan katsoa olevan jo rakennettua maisemaa, sillä niissä ja niiden ympäristössä näkyy selvästi ihmisten toiminta ja rakentaminen. Siten vaikutukset maisemaan tulee olemaan uuden rakentamisen johdosta vähäiset. Järvenkylänjärven lounaisrannalla sijoittuvat metsäisemmät alueet säilyvät ennallaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Suurin osa rantaviivasta säilyy vapaana rakentamiselta. Kaavassa esitetyt uudet rakennuspaikat on sijoitettu jo rakennettujen rannanosien yhteyteen rakentamiseen hyvin soveltuville alueille, joten uusi rakentaminen ei tule aiheuttamaan luontoon tai luonnonympäristöön merkittävää lisärasitusta. Kaavassa osoitetut korttelialueet kuuluvat yhdyskuntatekniikan piiriin, joten vesi- ja jätehuolto on edullista toteuttaa. Tällöin jätevedet ja harmaat vedet pystytään käsittelemään asianmukaisesti ja ei aiheuteta vaaraa niiden kulkeutumiseksi vesistöön. Suunnittelualueella todetun uhanalaisen liito-oravan esiintymisalue kaavoitetaan samaan käyttötarkoitukseen kuin missä se on ollut. Alueelle ei osoiteta uutta rakentamista, joten kaavasta ei aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia liito-oravan mahdolliselle elinpiirille. Läntisemmällä rakennuspaikalla ei rakennusalaa ole ulotettu aivan rantaan ja kaavamääräyksellä lintujen suosima rannanosa säilytetään luonnontilaisena, jolloin jatkossakin vesilintujen levähdyspaikka säilyttää arvonsa Sosiaaliset vaikutukset Kaavalla osoitetaan loma-asutusta, joten lähialueiden asukasmäärä ei lisäänny. Yksittäiset uudet naapurit eivät yleensä aiheuta merkittäviä muutoksia sosiaalisessa käyttäytymisessä. Rakennuspaikkakohtainen toteutustapa, uusien rakennusten sopeutuminen ja soveltuminen tontille ja uusien asukkaiden elämäntapa ja muiden huomioonottaminen vaikuttavat eniten tuleviin naapuruussuhteisiin. Näihin seikkoihin ei kaavalla juurikaan voida vaikuttaa.

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA Seivalan ranta-asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621 1 (8) Sisällysluettelo Seivalan ranta-asemakaava... 2 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot