LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51"

Transkriptio

1 2784 Putkipyykki LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip Putkip Putkipyykki Putkip Putkipyykki Putkipyykki Putkipyykki Putkipyykki Putkip Putkip Putkipyykki Putkipyykki Putkip Putkipyykki 12 Putkipyykki Putkip Putkipyykki Putkipyykki Putkip Putkipyykki Putkip Putkipyykki Putkip Putkip Putkipyykki Putkip Putkip Putkip Putkip. 12 Putkipyykki Putkipyykki Putkip Putkipyykki Putkipyykki Putkipyykki Putkipyykki Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkipyykki Putkipyykki Putkipyykki 62 POHJANTÄHDENTIE Putkipyykki

2 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavanmuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOS Kyröskosken läntinen asemakaava-alue, kortteli 318 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: versio: 1/

3 2 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavanmuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Kyröskosken pohjoispuolella, ns. Poussanharjulla eli Kyröskoskenharjulla, Pohjantähdentien varrella. Alue rajautuu Pohjantähdentiehen ja etelästä Harjupuisto-nimiseen puistoon. Alue on osittain asemakaavoitettu mutta muutettavan asemakaavan osalta kortteli on toteutumaton. Alueet ovat kunnan omistuksessa. Likimääräinen sijainti on esitetty opaskartalla. Kansilehden ilmakuva Vallas Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1ha. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Kaavamuutoksen lähtökohtana on yleiskaavan mukaisesti kehittää aluetta asumiseen liittyviin tarpeisiin palvelutalon mahdollistavaksi. Alueelle ei ole tavoitteena lisätä tonttien määrää tai muuttaa alueen luonnetta asuinkäytöstä muuksi. Kaavalla parannetaan tonttien toteuttamismahdollisuuksia ja mahdollistetaan asuinalueelle soveltuvan ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman palvelutalon rakentaminen.

4 3 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavanmuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hankkeen toteuttajan kanssa tehdään vuokrasopimus ja kaavanmuutoksesta sovitaan maapoliittisen ohjelman periaatteiden mukaisesti. Suunnittelun lähtökohdat ja kaavatilanne Maakuntakaava: Alue on merkitty Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (VN vahv ) taajamatoimintojen alueeksi (A). Yleiskaava: Hämeenkyrön keskusta 2010 yleiskaavassa (YM vahv ) alue on varattu pientalovaltaiseksi alueeksi AP, jossa sallitaan mm. pienimuotoisia työtiloja). Yleiskaavassa alue rajoittuu eteläosaltaan lähivirkistysalueeseen (VL). Ote maakuntakaavasta Ote yleiskaavasta. Kaavamuutosalue punaisella. Asemakaava: Alue on asemakaavoitettu. Asemakaava on hyväksytty Korttelit 318 on voimassa olevassa kaavassa rivitalojen korttelialuetta (AR) ja erillispientalojen aluetta (AO). Kaava on toteutunut tätä korttelia lukuun ottamatta 90-luvulta tähän päivään. Kaava on muilta osin täysin ajanmukainen.

5 4 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavanmuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Voimassa oleva asemakaava. Likimääräinen kaavamuutosalue punaisella. Osalliset MRL 62 :n mukaan osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavalla saattaa olla huomattavaa vaikutusta sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Arvioitavat vaikutukset Osallisia ovat mm. alueen maanomistajat sekä maa-alueiden haltijat, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, sekä kunnan eri palvelualueet ja lautakunnat. Asemakaavan vaikutusten arviointia tehdään olemassa olevien lähtötietojen perusteella. Vaikutusarvioinnissa arvioidaan kaavan toteuttamisen merkittävät välilliset ja välittömät vaikutukset (MRL 9 ) mm. elinympäristöön, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

6 5 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavanmuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Kunnanhallituksen päätös asemakaavoituksen vireilletulosta Vireilletulo ja osallistumis- ja arvioimissuunnitelma Vireille tulosta ja OAS:n (osallistumis- ja arvioimissuunnitelman) nähtäville asettamisesta julkaistaan kuulutus Hämeenkyrön sanomissa ja Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla (www.hameenkyro.fi). OAS on nähtävillä koko asemakaavoituksen ajan kunnan sivuilla. OAS lähetetään tiedoksi viranomaisille. Valmisteluvaihe Valmisteluvaiheessa palvelutalon toteuttaja esittelee rakennuksen suunnitteluaineistoa yleisölle. Mahdollisista kaavaluonnoksista kuulutetaan Hämeenkyrön sanomissa ja Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla (www.hameenkyro.fi) (MRA 30 ). Suunnitelmista osalliset voivat jättää mielipiteitään 14 vrk ajan. Asemakaavaehdotus Kunnanhallitus asettaa merkitykseltään vähäisen asemakaavanmuutoksen kaavaehdotuksen nähtäville 14 vuorokaudeksi. Nähtävilläoloaikana osalliset voivat tehdä kaavasta kirjallisen muistutuksen Hämeenkyrön kuntaan. Nähtäville tulo kuulutetaan Hämeenkyrön sanomissa ja Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla (www.hameenkyro.fi). Hyväksyminen Tämän merkitykseltään vähäisen asemakaavanmuutoksen hyväksyy Hämeenkyrön kunnanhallitus. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kaava saa lainvoiman 30 vrk:n kuluttua kunnan hyväksymispäätöksen kuulutuksesta, mikäli valituksia ei jätetä. Mahdolliset valitukset osoitetaan hallintooikeudelle.

7 6 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavanmuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Yhteystiedot Mielipiteet, muistutukset ja kaavamuutosta koskevat tiedustelut: kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys tai kaavasuunnittelija Anna-Kaisa Anttila Hämeenkyrön kunta Hollitie HÄMEENKYRÖ sähköposti: etunimi.sukunimi (at) hameenkyro.fi puh Päivitykset Y:\KAAV\ASEMAKAAVAT\POUSSANHARJUN PALVELUTALON AKM\PALVELUTALON_OAS.doc

8 KAAVASELOSTUS Ranta-asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan, Järvenkylän kylän kiinteistöjä Kotiranta (2:99), Heiskala (2:137) ja Kotiranta I (2:214). Ranta-asemakaavalla muodostetaan korttelit 1-2 sekä maa- ja metsätalousaluetta ja maatalousaluetta. Hämeenkyrön kunta

9 KAAVASELOSTUS (42) HEISKALAN RANTA-ASEMAKAAVA ALUEEN MÄÄRITTELY Asemakaava-alue käsittää kiinteistön Kotiranta I (2:214) ja osan kiinteistöistä Kotiranta (2:99) ja Heiskala (2:137). Suunnittelualueet ovat rakentamattomia ranta-alueitta ja pinta-alaltaan yhteensä noin 10 ha. Rantaviivan yhteispituus on noin 740 m. KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Kuva 1 ja 2. Suunnittelualueiden sijainnit on osoitettu kuvassa 1 sinisellä ja kuvassa 2 punaisella. Alueet on numeroitu kiinteistöjen mukaan: (1) Heiskala RN:o 2:137, (2) Kotiranta I, RN:o 2:214, (3) Kotiranta RN:o 2:99. Kaava-alueet sijaitsevat Järvenkylänjärven rannoilla Hämeenkyrön kunnan keskustasta n. 7 km pohjoiseen lähellä Ikaalisten kunnan rajaa. KAAVAN LAATIJA Ranta-asemakaavan laatii maanomistajan toimeksiannosta Ympäristönsuunnittelu Oy Tampereelta. Sini Suontausta, Arkkit. SAFA Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Itsenäisyydenkatu 11, Tampere KÄSITTELY Vireilletulosta ilmoittaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivätty (päivitetty ) Kaavaluonnoksen hyväksyminen Kaavaehdotuksen hyväksyminen / KH..201_ Kaavan hyväksyminen / KV..201_ _ Kaava lainvoimaiseksi..201_

10 KAAVASELOSTUS (42) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnon ympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Väestö Kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Palvelut Virkistys Liikenne Yhdyskuntatekniikka SUUNNITTELUTILANNE Asemakaava Yleiskaava Maakuntakaava Muut alueella tehdyt ja tehtävät selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ASEMAKAAVAN TAVOITTEET ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET MUUTOKSET KAAVAEHDOTUKSEEN ASEMAKAAVAN KUVAUS MITOITUSPERUSTEET KAAVAN RAKENNE YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset maisemaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Sosiaaliset vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA TONTTIJAKO LIITTEET 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2 LUONTOSELVITYS 3 MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 4 OTE HÄMEENKYRÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVASTA 5 OTE PIRKANMAAN 1. MAAKUNTAKAAVASTA 6 EMÄTILATARKASTELU 7 HAVAINNEKUVA 8 RANTA-ASEMAKAAVAN TILASTOTIEDOT

11 KAAVASELOSTUS (42) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Kaavan vireilläolosta ilmoitettiin kunnan kotisivuilla (MRL 63 ). Kaavatyön aluksi laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty ja päivitetty ja se oli nähtävillä koko kaavoituksen ajan kunnan kotisivuilla (Maankäyttö ja kaavoitus) ja kaavoitusyksikössä Hollitie 7, Hämeenkyrö. (LIITE 1). Vuoden 2012 aikana on laadittu maanomistajien toiveiden pohjalta rantaasemakaavaluonnos, joka on ollut virallisesti nähtävillä välisen ajan. Asemakaava tarkistettiin tarpeellisilta osilta ja kaavaehdotus valmistui Kaavaehdotus oli kunnanhallituksessa Ehdotuksen virallisesta nähtävilläolosta tiedotettiin paikallislehdessä sekä kunnan kotisivuilla internetissä ja ilmoitustaululla. Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä ja ympäristölautakunnalta, Pirkanmaan ELYkeskukselta, Pirkanmaan liitolta sekä Pirkanmaan maakuntamuseolta. Kaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä välisen ajan. Ehdotuksesta jätettiin _ muistutusta. Kaavaehdotus hyväksyttiin kunnanvaltuustossa / _. 1.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ Ranta-asemakaavassa on osoitettu Järvenkylänjärven rannalle 2 korttelialuetta. Korttelialueille on esitetty 2 loma-asunnon rakennuspaikkaa. Loma-asuntojen korttelialueiden pinta-ala on yhteensä 0,74 ha, kerrosala 300 k-m2 ja kerrosluku I u½. Rakentamisen mitoitus perustuu vesistön luonnon- ja virkistysarvoihin sekä loma-asutuksen sietokykyyn. Rakentamisen sijoittumista ohjataan luonnon ominaisuuksien, maisemallisten arvojen ja häiriöttömien naapuruussuhteiden ehdoilla. Maatalousalueiden yhteispinta-ala on 1,46 ha. Maa- ja metsätalousalueiden yhteispinta-ala on 7,62 ha. Rantaviivan kokonaispituudesta 740 m korttelialueiden käyttöön on varattu noin 190 m. 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Alueen yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt alku vuodesta 2009 ja alueen toteuttaminen on tarkoitus aloittaa kaavan saatua lainvoimain.

12 KAAVASELOSTUS (42) 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue muodostuu kolmesta erillisestä ranta-alueesta. Alueet sijaitsevat Järvenkylänjärven rannoilla Hämeenkyrön kunnan keskustasta n. 7 km pohjoiseen lähellä Ikaalisten kunnan rajaa. Asemakaava-alue käsittää kiinteistön Kotiranta I (2:214) ja osan kiinteistöistä Kotiranta (2:99) ja Heiskala (2:137). Suunnittelualueet ovat rakentamatonta ranta-aluetta ja pinta-alaltaan noin 10 ha. Rantaviivan pituus on noin 740 m. Kuva 3. Suunnittelualueiden sijainnit osoitettu punaisella ja numeroitu kiinteistöjen mukaan: (1) Heiskala RN:o 2:137, (2) Kotiranta I, RN:o 2:214, (3) Kotiranta RN:o 2: Luonnon ympäristö KALLIO- JA MAAPERÄ Pohjoisimman suunnittelualueen kallioperä on granodioriittia. Eteläisimmillä kaava-alueilla kallioperä koostuu suonigneissistä.

13 KAAVASELOSTUS (42) Kuva 4. Kallioperäkartta. Suunnittelualueet on osoitettu punaisella. Suunnittelualueen maaperä koostuu pohjoisimmalla alueella hiesusta. Lounaisilla alueilla maaperä vaihtelee enemmän, muodostuen pääosin hienosta hiedasta ja hiekasta. Kuva 5. Maaperäkartta. Suunnittelualueet osoitettu mustalla.

14 KAAVASELOSTUS (42) LUONTOSELVITYS (LIITE 2) Luontoselvitys tehtiin syyskuun alussa Selvityksen teki luontokartoittaja Vesa Salonen. Kuva 6. Luontoselvityksen palstajaot. PALSTA 1 Palsta on tavanomainen niin luonnonoloiltaan kuin lajistoltaankin eikä erityisiä luonnonarvoja havaittu. PALSTA 2 Suurin osa palstasta on kesannolla olevaa peltoa. Rantakasvilajisto on melko monipuolista, mutta tavanomaista harvinaisia tai uhanalaisia lajeja ei tavattu. Puoliavoin rantaluhta on lajirikas ja luonnon monimuotoisuuden kannalta paikallisesti ja pienimuotoisesti arvokas elinympäristö, jollaista esiintyy järven rannoilla vain paikoin. PALSTA 3 Samankaltaisia rantoja ja rantaeliöyhteisöjä on Järvenkylänjärven rannoilla yleisesti. Rantahetteikkö on vesilintujen suosima levähdyspaikka, jota ne pitävät matalakasvuisena laiduntamalla ja tallaamalla. Palstaan kuuluvan niemen ja rantahetteikön edustalla järvessä on pieni saari. Saari on epäilemättä tärkeä suojaisa pesimäpaikka linnuille, sillä saari on järven ainoa. PALSTA 4 Pohjoisemmalla osalla ei tavattu uhanalaisia tai harvinaisia lajeja eikä erityisen edustavia elinympäristöjä. Osana varttunutta ja ainakin osittain melko luonnontilaista harjunrinnemetsää, jossa on melko runsaasti - epätavallisen runsaasti lahopuuta, metsää voi pitää melko arvokkaana. Rinnemetsän arvoa luonnonympäristönä lisää rinteen lähdetihkuisuus.

15 KAAVASELOSTUS (42) Eteläisemmän palstan länsikolkassa puusto on varttunutta sisältäen mm. muutamia luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kookkaita haapoja. Lahopuuta ja vanhoja raihnaisia puita on länsikolkan metsikössä hieman. Muuten kasvilajisto on tavanomaista ja vaatimatonta, mutta alueen kosteikkojen elinympäristöt yhdessä muodostavat pienen monipuolisen kokonaisuuden. POHJAVESIALUEET Läntisin suunnittelualue sijoittuu Ulvaanharjun I-luokan pohjavesialueelle. Niin Ulvaanharjun kuin Mannanmäen pohjavesialueilla sijaitsevat vedenottamot. Kuva 7. Mannanmäen pohjavesialue. Suunnittelualueet on osoitettu punaisella.

16 KAAVASELOSTUS (42) Kuva 8. Ulvaanharjun pohjavesialue. Suunnittelualueet on osoitettu punaisella Rakennettu ympäristö Kaikki suunnittelualueet ovat rakentumattomia. Järvenkylänjärven pohjois- ja itärannoilla on paikoin tiivistäkin kylämäistä taaja-asutusta, joka muodostuu pelkästään vakituisesta asutuksesta. Hämeenkyrön keskustan yleiskaavassa kylän alueen rakennettu ympäristö on osoitettu pysyvää asumista varten. Nykyisten rakennuspaikkojen yhteyteen ja niitä täydentäen yleiskaavassa on varattu alueita myös uudelle, pysyvälle asutukselle. Järvenkylänjärven koillisrannalla sijaitsee Niemen tilan asemakaava-alue. Järvenkylänjärven etelä- ja länsirannoilla on harvakseltaan niin loma- kuin pysyvääkin asutusta. Tällä rannan osalla rakentaminen on huomattavasti vähäisempää kuin vastarannalla.

17 HEISKALAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kuva 9. Rakennettu ympäristö. 10(42)

18 KAAVASELOSTUS (42) Maanomistus Ranta-asemakaava laaditaan seuraaville tiloille: Kiinteistötunnus Kiinteistön nimi Maanomistaja Kotiranta Kirsti Jokihaara, oikeudenomistajat Tuomo Jokihaara Heiskala Kalevi Ojala Kotiranta I Tuomo Jokihaara Väestö Heiskalan ranta-asemakaavojen alueilla ei ole tällä hetkellä asukkaita. Pohjoisin kaava-alue sijaitsee Järvenkylän taajaman läheisyydessä Kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueilla ei ole merkittäviä kulttuuriympäristöjä. Suunnittelualueiden pohjoispuolelta kulkee vanha Hämeenkankaan ja Kyrönkankaan tie, joka omaa valakunnallista merkitystä rakennettuna kulttuuriympäristönä. Kaava-alueelta on valmistunut Mikroliitti Oy:n laatima muinaisjäännösinventointi. Tutkimuksessa alueelta ei havaittu mitään merkkejä muinaisjäännöksistä. Järvenkylän vanha neljän talon ryhmäkylätontti, joka lienee peräisin 1400-luvulta, ei ole ulottunut kaavoitettavalle alueella. (LIITE 3) Vuoden 2006 inventoinnissa Järvenkylänjärven luoteisosassa todettiin mahdollisia pyyntikuoppia, jotka ovat muinaismuistolailla rauhoitettuja ja kuuluvat rauhoitusluokkaan 2. Jäännökset sijaitsevat lähimmillään 50 metrin päässä kaava-alueesta. Muinaisjäännösten läheisyyteen ei saa osoittaa rakentamista. Kuva 10. Muinaismuistot ja Hämeenkankaantie.

19 KAAVASELOSTUS (42) Palvelut Lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat Kyröskosken taajaman keskustassa noin 2 kilometrin päässä. Kyröskosken keskustassa on myös lähin päiväkoti. Kostulan koulu (ala-aste) sijaitsee suunnittelualueiden koillispuolella reilun kilometrin päässä. Yläaste ja lukio sijaitsevat Hämeenkyrön keskustassa noin 5 kilometrin päässä Virkistys Järvenkylänjärven koillisrannalla Niemen tilan alueella sijaitsee uimaranta. Pirkan Hiihdon ulkoilureitti kulkee Järvenkylänjärven eteläpuolitse läheltä kaava-alueita Liikenne Suunnittelualueiden pohjoispuolelta kulkee päällystetty Vesajärven maantie ja kauempana etelässä kulkee sorapintainen yksityistie, Vaiviantie. Molemmat tiet yhdistyvät kaava-alueiden itäpuolella valtatie 3:en Yhdyskuntatekniikka Järvenkylänjärven pohjoisrannan suunnittelualue kuuluu vesi- ja jätevesihuollon toimintaalueeseen. Kuva 11. Yhdyskuntatekniikka. Vaalean sinisellä on merkitty kunnallisen jätevesihuollon toiminta-alue. Suunnittelualueet on osoitettu mustalla.

20 KAAVASELOSTUS (42) Kuva 12. Vesijohdot. Sinisellä on merkitty olemassa olevat vesijohdot. Suunnittelualueet on osoitettu mustalla. 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Asemakaava Suunnittelualueilla ei ole voimassa asemakaavaa Yleiskaava Suunnittelualueilla on voimassa oikeusvaikutteinen Hämeenkyrön keskustan yleiskaava 2010, jonka ensisijaisena tehtävänä on ohjata Hämeenkyrön keskustan asutuksen kehittymistä. Kaavoitettaville alueille on osoitettu maa- ja metsätalousaluetta MT ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta M. Osa suunnittelualueesta on merkitty I-luokan pohjavesialueeksi. Suunnittelualueille on osoitettu yhteensä kolme rantarakentamispaikkaa. Näistä eteläisin on rakennettu. Pohjoisimman alueen itäosa on yleiskaavassa pientalovaltaista asuntoaluetta. (LIITE 4) Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1. maakuntakaava, mikä on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja valtioneuvosto on sen vahvistanut Korkein hallintooikeus hylkäsi tehdyt valitukset Järvenkylänjärven lounaisrannan palstat sisältyvät luontomatkailun kehittämisen kohdealueen merkinnän sisälle. Pohjoisempi palsta on merkitty I-luokan pohjavesialueeksi (pv 008). (LIITE 5)

21 KAAVASELOSTUS (42) Muut alueella tehdyt ja tehtävät selvitykset Muita suunnittelualueelta ja lähiympäristöstä valmistuneita ja ranta-asemakaavatyössä käytettyjä selvityksiä Harjualueiden maisemaselvitys, Hämeenkyrön kunta, Tampereen seutukaavaliitto, 1983 Hämeenkyrön ilmanlaadun esiselvitys, Hämeenkyrön ympäristönsuojelulautakunta, 1990 Pirkanmaan harjuluonto, julkaisu B 173, Valtakunnallinen harjututkimus; 44/1990, Tampereen seutukaavaliitto, 1990 Ulvaanharjun pohjavesitutkimus, koepumppaus, Suunnittelukeskus Oy, 1985 Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma, ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston julkaisu D 6, Ympäristöministeriö, 1984 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry, 2000 Ympäristövaikutusten arviointiselostus, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry, 2001 Ulvaanharjun arkeologinen selvitys, Mikroliitti Oy, 2002 Vatulan-Ulvaanharjun lähteiden ja pohjavesivaikutteisten soiden inventointi, T. Sallantaus, 2005 Hämeenkyrön pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Ympäristönhoito kansallismaisemassa -hanke, Hämeenkyrön kunta, Pirkanmaan ympäristökeskus, 2003 Luontoselvitys, kesä 2008, Vesa Salonen, Ympäristönsuunnittelu Oy Hämeenkyrön Järvenkylänjärven rannan kolmen asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy, ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Asemakaavan laadinta on käynnistetty maanomistajan aloitteesta vuonna SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Kaavan vireilletulosta on kuulutettu OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osallistuminen ja yhteistyö on määritelty kaavoituksen johdosta tehdyssä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on laadittu kaavoitustyön alussa vuonna Suunnitelmaa päivitetään kaavoituksen kuluessa ja viimeksi sitä on täydennetty Suunnitelmaan on voinut tutustua kaavan laadinnan eri vaiheissa. Kaavoituksessa noudatetaan ko raportissa määriteltyä osallistumistapaa (LIITE 1). Kaavan vireilläolosta ilmoitettiin Hämeenkyrön kunnan internet-sivuilla (MRL 63 ). Kaavan vireilletulon johdosta pidettiin viranomaisneuvottelu Laatimisvaiheessa on oltu yhteydessä Pirkanmaan ympäristökeskukseen, Pirkanmaan maakuntamuseoon ja Tiehallinnon Hämeen tiepiiriin osallistumis- ja arviointisuunnitelman johdosta. Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta ilmoitettiin paikallislehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Aineisto on ollut nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla. Kaava-aineistoa on voinut kommentoida nähtävilläolon aikana. Kaavaluonnoksesta ei jätetty yhtään kirjallista mielipidettä.

22 KAAVASELOSTUS (42) Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellyiltä kunnallisilta ja viranomaistahoilta. Asemakaava on laadittu konsulttityönä Ympäristönsuunnittelu Oy:ssä Tampereella. Työtä on valvonut ja ohjannut Hämeenkyrön kunnan kaavoitustoimi. 3.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Hämeenkyrön keskustan yleiskaavassa on osoitettu suunnittelualueille kolme uutta lomaasunnon rakennuspaikkaa, joista yksi on käytetty kaava-alueen viereisellä emätilan alueella. Ranta-asemakaavalla tarkistetaan yleiskaavassa osoitettujen kahden rakentamattoman lomaasunnon rakennuspaikan kokoa ja sijoittelua. Tavoitteena on saada kaavoitettavalle alueelle nykysäännökset ja luonnonolosuhteet huomioon ottaen maanomistajalle mahdollisimman optimaalinen maankäyttöratkaisu. Ranta-asemakaavalla osoitetaan Kotirannan tilalle 1 lomaasunnon rakennuspaikka sekä Heiskalan tilalle Telkonmäen kohdalla olevalle palstalle 1 loma-asunnon rakennuspaikka. Kaavoituksessa otetaan huomioon vesistön vallitseva tila ja sietokyky sekä oleva rakennuskanta. 3.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Kaavaluonnoksen ratkaisu perustuu maanomistajien toiveisiin ja siinä on otettu huomioon luontoselvitys, vesistökohtainen mitoitusperiaate, rantaviivan muunnos sekä emätilatarkastelu. 3.6 MUUTOKSET KAAVAEHDOTUKSEEN Täydentyy kaavoituksen edetessä. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 MITOITUSPERUSTEET Ranta-asemakaavan rannan mitoitusrakennusoikeuden määrittelemisessä on käytetty Hämeenkyrön keskustan yleiskaavan mitoitusperiaatteita. Aluekohtaisen mitoitusluvun pohjalta kaavan rannan mitoitusrakennusoikeus on määritelty mukaiselle emätilalle. Rantaviivan mittaus on suoritettu ja mitoitusrantaviiva määritelty numeeriselta peruskartalta. Mitoitusrantaviivan muunnos perustuu ns. Etelä-Savon malliin, mikä on Hämeenkyrön lisäksi käytössä valtaosalla Pirkanmaan kuntia. Emätilan rakennusoikeus on jaettu nykyisen kantatilan ja siitä poikkileikkausajankohdan jälkeen lohkottujen tilojen kesken. Järvenkyläjärven rannan mitoitusluvun, 5 loma-asuntoa mitoitusrantaviivan kilometriä kohden, perusteella emätilan rakennusoikeudeksi muodostuu 5,9 rakennuspaikkaa. Emätilan rakennusoikeudesta on käytetty 4 rakennuspaikkaa, joten emätilan jäljellä olevasta rakennusoikeudesta olisi käytettävissä 2 uutta rakennuspaikkaa. (LIITE 6) Tonttikohtaisen rakennusoikeuden lähtökohtana ovat Hämeenkyrön kunnan rakennusjärjestys. 4.2 KAAVAN RAKENNE Asemakaavassa korttelialueet sijoittuvat Järvenkylänjärven rakennetulle ja yhdyskuntatekniikan piiriin kuuluvalle pohjoisrannalle.

23 KAAVASELOSTUS (42) Korttelialueiden pinta-ala on yhteensä noin 0,74 ha, joka on noin 7 % kaava-alueen kokonaispinta-alasta. Uusia loma-asuntojen tontteja on esitetty 2 kpl. Kokonaiskerrosalan määrä on 300 k-m 2. Korttelialueiden rantaviivan pituus on yhteensä 190 metriä (26 %). Maatalousaluetta on osoitettu 1,46 ha eli 15 % koko kaava-alueesta. Rantaviivaa maatalousalueilla on 200 metriä (27 %). Maa- ja metsätalousaluetta kaava-alueella on noin 7,62 ha ollen 78 % alueen kokonaispintaalasta. Maa- ja metsäalueiden rantaviivan pituus on 350 metriä (47 %). Uudet tiealueet on merkitty ohjeellisina. 4.3 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asemakaava laaditaan siten, että esitetyt laadulliset tavoitteet voidaan toteuttaa sekä asumisen, maa- ja metsätalousalueiden että liikenteen osalta. 4.4 ALUEVARAUKSET Korttelialueet LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE (RA) Kaava-alueella on 2 RA -korttelialuetta, joilla on yhteensä 2 tonttia. Alueiden pinta-ala on yhteensä 0,74 ha. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen loma-asunnon ja erillisen talous- ja saunarakennuksen, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 25 m 2 ja pohjapinta-ala enintään 35 m 2. Rakennusoikeuden enimmäismäärän lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa 30 m 2 kylmää varastotilaa. Erillisen sauna- ja savusaunarakennuksen voi sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin vähintään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Kerrosluku saa olla enintään I u½. Tästä poiketen sauna- ja talousrakennukset saavat olla korkeintaan yksikerroksisia Muut alueet MAA- JA METSÄTALOUSALUE (M) Kaavalla muodostuu maa- ja metsätalousaluetta 7,62 ha. Alueella ei ole rakennusoikeutta. Alueella suoritettavissa maa- ja metsätaloudellisissa toimenpiteissä on otettava erityisesti huomioon maisemalliset ja luonnonsuojelulliset tekijät sekä välttää laajoja yhtenäisiä avohakkuita. MAATALOUSALUE (MT) Maatalousalueeksi kaavassa on osoitettu 1,46 ha. Alueella ei ole rakennusoikeutta. Alueella sijaitseva rantaniitty tulee pyrkiä säilyttämään avoimena. TIEALUE Kaava-alueella tiealueet on merkitty ohjeellisiksi. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE (luo-1) Merkinnällä on osoitettu uhanalaisen liito-oravan elinpiiri, joka tulee säilyttää liito-oravalle elinkelpoisena. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE (luo-2) Merkinnällä on osoitettu vesilintujen levähdyspaikkana käyttämä rannan osa, joka tulee säilyttää luonnontilaisena.

24 KAAVASELOSTUS (42) 4.5 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavalla on vaikutuksia rakennettuun ympäristöön vain siinä tapauksessa, että kaavan johdosta nykyisen rakennetun ympäristön olosuhteet jotenkin muuttuvat. Muutoksia tapahtuu etupäässä rakennusten tai teiden rakentamisen ja liikenteen muuttumisen johdosta. Tässä tapauksessa muutokset tapahtuvat loma-asumisen lisääntymisen johdosta. Järvenkylänjärven ranta-alueella on ennestään jo useita kymmeniä loma- kuin pysyviä asuntoja. Siksi ranta-asemakaavalla muodostuvien rakennuspaikkojen määrä on vähäinen suhteessa koko järven rakennuskantaan. Suunnittelualueella on jo olemassa asutukselle riittävät tieyhteydet, tehokas vesihuollon järjestely sekä hyvä yhdyskuntarakenteen toimivuus ja palveluiden saatavuus, mikä vähentää vaikutuksia ja muutoksia rakennettuun ympäristöön. Kaavan liikenteelliset vaikutukset eivät ole merkittävät, sillä suunnittelualueet sijoittuvat maantien varteen. Kaavan toteutumisen myötä nykyisen tiestön liikenteen määrä ei kasva merkittävästi, sillä liikenneyhteydet ovat hyvät ja riittävät. Kaava-alueen ajoneuvoliikennöinti hoidetaan olemassa olevan maantien sekä tonttien pääsyteiden kautta Vaikutukset maisemaan Maisemallisesti kaavassa rakentamiseen osoitetut alueet voidaan katsoa olevan jo rakennettua maisemaa, sillä niissä ja niiden ympäristössä näkyy selvästi ihmisten toiminta ja rakentaminen. Siten vaikutukset maisemaan tulee olemaan uuden rakentamisen johdosta vähäiset. Järvenkylänjärven lounaisrannalla sijoittuvat metsäisemmät alueet säilyvät ennallaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Suurin osa rantaviivasta säilyy vapaana rakentamiselta. Kaavassa esitetyt uudet rakennuspaikat on sijoitettu jo rakennettujen rannanosien yhteyteen rakentamiseen hyvin soveltuville alueille, joten uusi rakentaminen ei tule aiheuttamaan luontoon tai luonnonympäristöön merkittävää lisärasitusta. Kaavassa osoitetut korttelialueet kuuluvat yhdyskuntatekniikan piiriin, joten vesi- ja jätehuolto on edullista toteuttaa. Tällöin jätevedet ja harmaat vedet pystytään käsittelemään asianmukaisesti ja ei aiheuteta vaaraa niiden kulkeutumiseksi vesistöön. Suunnittelualueella todetun uhanalaisen liito-oravan esiintymisalue kaavoitetaan samaan käyttötarkoitukseen kuin missä se on ollut. Alueelle ei osoiteta uutta rakentamista, joten kaavasta ei aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia liito-oravan mahdolliselle elinpiirille. Läntisemmällä rakennuspaikalla ei rakennusalaa ole ulotettu aivan rantaan ja kaavamääräyksellä lintujen suosima rannanosa säilytetään luonnontilaisena, jolloin jatkossakin vesilintujen levähdyspaikka säilyttää arvonsa Sosiaaliset vaikutukset Kaavalla osoitetaan loma-asutusta, joten lähialueiden asukasmäärä ei lisäänny. Yksittäiset uudet naapurit eivät yleensä aiheuta merkittäviä muutoksia sosiaalisessa käyttäytymisessä. Rakennuspaikkakohtainen toteutustapa, uusien rakennusten sopeutuminen ja soveltuminen tontille ja uusien asukkaiden elämäntapa ja muiden huomioonottaminen vaikuttavat eniten tuleviin naapuruussuhteisiin. Näihin seikkoihin ei kaavalla juurikaan voida vaikuttaa.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KYRÖSKOSKEN ETELÄNTIEN ITÄPÄÄN ASEMAKAAVANMUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KYRÖSKOSKEN ETELÄNTIEN ITÄPÄÄN ASEMAKAAVANMUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KYRÖSKOSKEN ETELÄNTIEN ITÄPÄÄN ASEMAKAAVANMUUTOS Vireilletulo: xx.xx.xxxx Versio: 11.6.2015, AK Anttila HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualueen likimääräinen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTIN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Kyröskoski läntinen, korttelit 6-9 ja 302) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 24.10.2011 versio: 10.10.2011

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja:

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 4/2014. Kokousaika 3.11.2014, klo 18.00 18.15. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 20-24. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 4/2014. Kokousaika 3.11.2014, klo 18.00 18.15. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 20-24. Asialista ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 4/2014 Kokousaika 3.11.2014, klo 18.00 18.15 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 20-24 Asialista V 20 Heiskalan ranta-asemakaava; kaavan hyväksyminen... 54 V 21 Muutostalousarvio

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta. Kyröskosken sahan alueen asemakaava

Hämeenkyrön kunta. Kyröskosken sahan alueen asemakaava 7.3.2011 Hämeenkyrön kunta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelualue ja sen vaikutusalue 3 1.2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 3 1.3

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 158-RAK1405 NAANTALIN KAUPUNKI ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.2.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot