LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51"

Transkriptio

1 2784 Putkipyykki LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip Putkip Putkipyykki Putkip Putkipyykki Putkipyykki Putkipyykki Putkipyykki Putkip Putkip Putkipyykki Putkipyykki Putkip Putkipyykki 12 Putkipyykki Putkip Putkipyykki Putkipyykki Putkip Putkipyykki Putkip Putkipyykki Putkip Putkip Putkipyykki Putkip Putkip Putkip Putkip. 12 Putkipyykki Putkipyykki Putkip Putkipyykki Putkipyykki Putkipyykki Putkipyykki Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkip Putkipyykki Putkipyykki Putkipyykki 62 POHJANTÄHDENTIE Putkipyykki

2 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavanmuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOS Kyröskosken läntinen asemakaava-alue, kortteli 318 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: versio: 1/

3 2 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavanmuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Kyröskosken pohjoispuolella, ns. Poussanharjulla eli Kyröskoskenharjulla, Pohjantähdentien varrella. Alue rajautuu Pohjantähdentiehen ja etelästä Harjupuisto-nimiseen puistoon. Alue on osittain asemakaavoitettu mutta muutettavan asemakaavan osalta kortteli on toteutumaton. Alueet ovat kunnan omistuksessa. Likimääräinen sijainti on esitetty opaskartalla. Kansilehden ilmakuva Vallas Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1ha. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Kaavamuutoksen lähtökohtana on yleiskaavan mukaisesti kehittää aluetta asumiseen liittyviin tarpeisiin palvelutalon mahdollistavaksi. Alueelle ei ole tavoitteena lisätä tonttien määrää tai muuttaa alueen luonnetta asuinkäytöstä muuksi. Kaavalla parannetaan tonttien toteuttamismahdollisuuksia ja mahdollistetaan asuinalueelle soveltuvan ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman palvelutalon rakentaminen.

4 3 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavanmuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Hankkeen toteuttajan kanssa tehdään vuokrasopimus ja kaavanmuutoksesta sovitaan maapoliittisen ohjelman periaatteiden mukaisesti. Suunnittelun lähtökohdat ja kaavatilanne Maakuntakaava: Alue on merkitty Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (VN vahv ) taajamatoimintojen alueeksi (A). Yleiskaava: Hämeenkyrön keskusta 2010 yleiskaavassa (YM vahv ) alue on varattu pientalovaltaiseksi alueeksi AP, jossa sallitaan mm. pienimuotoisia työtiloja). Yleiskaavassa alue rajoittuu eteläosaltaan lähivirkistysalueeseen (VL). Ote maakuntakaavasta Ote yleiskaavasta. Kaavamuutosalue punaisella. Asemakaava: Alue on asemakaavoitettu. Asemakaava on hyväksytty Korttelit 318 on voimassa olevassa kaavassa rivitalojen korttelialuetta (AR) ja erillispientalojen aluetta (AO). Kaava on toteutunut tätä korttelia lukuun ottamatta 90-luvulta tähän päivään. Kaava on muilta osin täysin ajanmukainen.

5 4 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavanmuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Voimassa oleva asemakaava. Likimääräinen kaavamuutosalue punaisella. Osalliset MRL 62 :n mukaan osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavalla saattaa olla huomattavaa vaikutusta sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Arvioitavat vaikutukset Osallisia ovat mm. alueen maanomistajat sekä maa-alueiden haltijat, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, sekä kunnan eri palvelualueet ja lautakunnat. Asemakaavan vaikutusten arviointia tehdään olemassa olevien lähtötietojen perusteella. Vaikutusarvioinnissa arvioidaan kaavan toteuttamisen merkittävät välilliset ja välittömät vaikutukset (MRL 9 ) mm. elinympäristöön, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

6 5 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavanmuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Kunnanhallituksen päätös asemakaavoituksen vireilletulosta Vireilletulo ja osallistumis- ja arvioimissuunnitelma Vireille tulosta ja OAS:n (osallistumis- ja arvioimissuunnitelman) nähtäville asettamisesta julkaistaan kuulutus Hämeenkyrön sanomissa ja Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla (www.hameenkyro.fi). OAS on nähtävillä koko asemakaavoituksen ajan kunnan sivuilla. OAS lähetetään tiedoksi viranomaisille. Valmisteluvaihe Valmisteluvaiheessa palvelutalon toteuttaja esittelee rakennuksen suunnitteluaineistoa yleisölle. Mahdollisista kaavaluonnoksista kuulutetaan Hämeenkyrön sanomissa ja Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla (www.hameenkyro.fi) (MRA 30 ). Suunnitelmista osalliset voivat jättää mielipiteitään 14 vrk ajan. Asemakaavaehdotus Kunnanhallitus asettaa merkitykseltään vähäisen asemakaavanmuutoksen kaavaehdotuksen nähtäville 14 vuorokaudeksi. Nähtävilläoloaikana osalliset voivat tehdä kaavasta kirjallisen muistutuksen Hämeenkyrön kuntaan. Nähtäville tulo kuulutetaan Hämeenkyrön sanomissa ja Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla (www.hameenkyro.fi). Hyväksyminen Tämän merkitykseltään vähäisen asemakaavanmuutoksen hyväksyy Hämeenkyrön kunnanhallitus. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kaava saa lainvoiman 30 vrk:n kuluttua kunnan hyväksymispäätöksen kuulutuksesta, mikäli valituksia ei jätetä. Mahdolliset valitukset osoitetaan hallintooikeudelle.

7 6 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavanmuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Yhteystiedot Mielipiteet, muistutukset ja kaavamuutosta koskevat tiedustelut: kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys tai kaavasuunnittelija Anna-Kaisa Anttila Hämeenkyrön kunta Hollitie HÄMEENKYRÖ sähköposti: etunimi.sukunimi (at) hameenkyro.fi puh Päivitykset Y:\KAAV\ASEMAKAAVAT\POUSSANHARJUN PALVELUTALON AKM\PALVELUTALON_OAS.doc

8 KAAVASELOSTUS Ranta-asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan, Järvenkylän kylän kiinteistöjä Kotiranta (2:99), Heiskala (2:137) ja Kotiranta I (2:214). Ranta-asemakaavalla muodostetaan korttelit 1-2 sekä maa- ja metsätalousaluetta ja maatalousaluetta. Hämeenkyrön kunta

9 KAAVASELOSTUS (42) HEISKALAN RANTA-ASEMAKAAVA ALUEEN MÄÄRITTELY Asemakaava-alue käsittää kiinteistön Kotiranta I (2:214) ja osan kiinteistöistä Kotiranta (2:99) ja Heiskala (2:137). Suunnittelualueet ovat rakentamattomia ranta-alueitta ja pinta-alaltaan yhteensä noin 10 ha. Rantaviivan yhteispituus on noin 740 m. KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Kuva 1 ja 2. Suunnittelualueiden sijainnit on osoitettu kuvassa 1 sinisellä ja kuvassa 2 punaisella. Alueet on numeroitu kiinteistöjen mukaan: (1) Heiskala RN:o 2:137, (2) Kotiranta I, RN:o 2:214, (3) Kotiranta RN:o 2:99. Kaava-alueet sijaitsevat Järvenkylänjärven rannoilla Hämeenkyrön kunnan keskustasta n. 7 km pohjoiseen lähellä Ikaalisten kunnan rajaa. KAAVAN LAATIJA Ranta-asemakaavan laatii maanomistajan toimeksiannosta Ympäristönsuunnittelu Oy Tampereelta. Sini Suontausta, Arkkit. SAFA Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Itsenäisyydenkatu 11, Tampere KÄSITTELY Vireilletulosta ilmoittaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivätty (päivitetty ) Kaavaluonnoksen hyväksyminen Kaavaehdotuksen hyväksyminen / KH..201_ Kaavan hyväksyminen / KV..201_ _ Kaava lainvoimaiseksi..201_

10 KAAVASELOSTUS (42) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnon ympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Väestö Kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Palvelut Virkistys Liikenne Yhdyskuntatekniikka SUUNNITTELUTILANNE Asemakaava Yleiskaava Maakuntakaava Muut alueella tehdyt ja tehtävät selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ASEMAKAAVAN TAVOITTEET ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET MUUTOKSET KAAVAEHDOTUKSEEN ASEMAKAAVAN KUVAUS MITOITUSPERUSTEET KAAVAN RAKENNE YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset maisemaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Sosiaaliset vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA TONTTIJAKO LIITTEET 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2 LUONTOSELVITYS 3 MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 4 OTE HÄMEENKYRÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVASTA 5 OTE PIRKANMAAN 1. MAAKUNTAKAAVASTA 6 EMÄTILATARKASTELU 7 HAVAINNEKUVA 8 RANTA-ASEMAKAAVAN TILASTOTIEDOT

11 KAAVASELOSTUS (42) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Kaavan vireilläolosta ilmoitettiin kunnan kotisivuilla (MRL 63 ). Kaavatyön aluksi laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty ja päivitetty ja se oli nähtävillä koko kaavoituksen ajan kunnan kotisivuilla (Maankäyttö ja kaavoitus) ja kaavoitusyksikössä Hollitie 7, Hämeenkyrö. (LIITE 1). Vuoden 2012 aikana on laadittu maanomistajien toiveiden pohjalta rantaasemakaavaluonnos, joka on ollut virallisesti nähtävillä välisen ajan. Asemakaava tarkistettiin tarpeellisilta osilta ja kaavaehdotus valmistui Kaavaehdotus oli kunnanhallituksessa Ehdotuksen virallisesta nähtävilläolosta tiedotettiin paikallislehdessä sekä kunnan kotisivuilla internetissä ja ilmoitustaululla. Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä ja ympäristölautakunnalta, Pirkanmaan ELYkeskukselta, Pirkanmaan liitolta sekä Pirkanmaan maakuntamuseolta. Kaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä välisen ajan. Ehdotuksesta jätettiin _ muistutusta. Kaavaehdotus hyväksyttiin kunnanvaltuustossa / _. 1.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ Ranta-asemakaavassa on osoitettu Järvenkylänjärven rannalle 2 korttelialuetta. Korttelialueille on esitetty 2 loma-asunnon rakennuspaikkaa. Loma-asuntojen korttelialueiden pinta-ala on yhteensä 0,74 ha, kerrosala 300 k-m2 ja kerrosluku I u½. Rakentamisen mitoitus perustuu vesistön luonnon- ja virkistysarvoihin sekä loma-asutuksen sietokykyyn. Rakentamisen sijoittumista ohjataan luonnon ominaisuuksien, maisemallisten arvojen ja häiriöttömien naapuruussuhteiden ehdoilla. Maatalousalueiden yhteispinta-ala on 1,46 ha. Maa- ja metsätalousalueiden yhteispinta-ala on 7,62 ha. Rantaviivan kokonaispituudesta 740 m korttelialueiden käyttöön on varattu noin 190 m. 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Alueen yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt alku vuodesta 2009 ja alueen toteuttaminen on tarkoitus aloittaa kaavan saatua lainvoimain.

12 KAAVASELOSTUS (42) 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue muodostuu kolmesta erillisestä ranta-alueesta. Alueet sijaitsevat Järvenkylänjärven rannoilla Hämeenkyrön kunnan keskustasta n. 7 km pohjoiseen lähellä Ikaalisten kunnan rajaa. Asemakaava-alue käsittää kiinteistön Kotiranta I (2:214) ja osan kiinteistöistä Kotiranta (2:99) ja Heiskala (2:137). Suunnittelualueet ovat rakentamatonta ranta-aluetta ja pinta-alaltaan noin 10 ha. Rantaviivan pituus on noin 740 m. Kuva 3. Suunnittelualueiden sijainnit osoitettu punaisella ja numeroitu kiinteistöjen mukaan: (1) Heiskala RN:o 2:137, (2) Kotiranta I, RN:o 2:214, (3) Kotiranta RN:o 2: Luonnon ympäristö KALLIO- JA MAAPERÄ Pohjoisimman suunnittelualueen kallioperä on granodioriittia. Eteläisimmillä kaava-alueilla kallioperä koostuu suonigneissistä.

13 KAAVASELOSTUS (42) Kuva 4. Kallioperäkartta. Suunnittelualueet on osoitettu punaisella. Suunnittelualueen maaperä koostuu pohjoisimmalla alueella hiesusta. Lounaisilla alueilla maaperä vaihtelee enemmän, muodostuen pääosin hienosta hiedasta ja hiekasta. Kuva 5. Maaperäkartta. Suunnittelualueet osoitettu mustalla.

14 KAAVASELOSTUS (42) LUONTOSELVITYS (LIITE 2) Luontoselvitys tehtiin syyskuun alussa Selvityksen teki luontokartoittaja Vesa Salonen. Kuva 6. Luontoselvityksen palstajaot. PALSTA 1 Palsta on tavanomainen niin luonnonoloiltaan kuin lajistoltaankin eikä erityisiä luonnonarvoja havaittu. PALSTA 2 Suurin osa palstasta on kesannolla olevaa peltoa. Rantakasvilajisto on melko monipuolista, mutta tavanomaista harvinaisia tai uhanalaisia lajeja ei tavattu. Puoliavoin rantaluhta on lajirikas ja luonnon monimuotoisuuden kannalta paikallisesti ja pienimuotoisesti arvokas elinympäristö, jollaista esiintyy järven rannoilla vain paikoin. PALSTA 3 Samankaltaisia rantoja ja rantaeliöyhteisöjä on Järvenkylänjärven rannoilla yleisesti. Rantahetteikkö on vesilintujen suosima levähdyspaikka, jota ne pitävät matalakasvuisena laiduntamalla ja tallaamalla. Palstaan kuuluvan niemen ja rantahetteikön edustalla järvessä on pieni saari. Saari on epäilemättä tärkeä suojaisa pesimäpaikka linnuille, sillä saari on järven ainoa. PALSTA 4 Pohjoisemmalla osalla ei tavattu uhanalaisia tai harvinaisia lajeja eikä erityisen edustavia elinympäristöjä. Osana varttunutta ja ainakin osittain melko luonnontilaista harjunrinnemetsää, jossa on melko runsaasti - epätavallisen runsaasti lahopuuta, metsää voi pitää melko arvokkaana. Rinnemetsän arvoa luonnonympäristönä lisää rinteen lähdetihkuisuus.

15 KAAVASELOSTUS (42) Eteläisemmän palstan länsikolkassa puusto on varttunutta sisältäen mm. muutamia luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kookkaita haapoja. Lahopuuta ja vanhoja raihnaisia puita on länsikolkan metsikössä hieman. Muuten kasvilajisto on tavanomaista ja vaatimatonta, mutta alueen kosteikkojen elinympäristöt yhdessä muodostavat pienen monipuolisen kokonaisuuden. POHJAVESIALUEET Läntisin suunnittelualue sijoittuu Ulvaanharjun I-luokan pohjavesialueelle. Niin Ulvaanharjun kuin Mannanmäen pohjavesialueilla sijaitsevat vedenottamot. Kuva 7. Mannanmäen pohjavesialue. Suunnittelualueet on osoitettu punaisella.

16 KAAVASELOSTUS (42) Kuva 8. Ulvaanharjun pohjavesialue. Suunnittelualueet on osoitettu punaisella Rakennettu ympäristö Kaikki suunnittelualueet ovat rakentumattomia. Järvenkylänjärven pohjois- ja itärannoilla on paikoin tiivistäkin kylämäistä taaja-asutusta, joka muodostuu pelkästään vakituisesta asutuksesta. Hämeenkyrön keskustan yleiskaavassa kylän alueen rakennettu ympäristö on osoitettu pysyvää asumista varten. Nykyisten rakennuspaikkojen yhteyteen ja niitä täydentäen yleiskaavassa on varattu alueita myös uudelle, pysyvälle asutukselle. Järvenkylänjärven koillisrannalla sijaitsee Niemen tilan asemakaava-alue. Järvenkylänjärven etelä- ja länsirannoilla on harvakseltaan niin loma- kuin pysyvääkin asutusta. Tällä rannan osalla rakentaminen on huomattavasti vähäisempää kuin vastarannalla.

17 HEISKALAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kuva 9. Rakennettu ympäristö. 10(42)

18 KAAVASELOSTUS (42) Maanomistus Ranta-asemakaava laaditaan seuraaville tiloille: Kiinteistötunnus Kiinteistön nimi Maanomistaja Kotiranta Kirsti Jokihaara, oikeudenomistajat Tuomo Jokihaara Heiskala Kalevi Ojala Kotiranta I Tuomo Jokihaara Väestö Heiskalan ranta-asemakaavojen alueilla ei ole tällä hetkellä asukkaita. Pohjoisin kaava-alue sijaitsee Järvenkylän taajaman läheisyydessä Kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueilla ei ole merkittäviä kulttuuriympäristöjä. Suunnittelualueiden pohjoispuolelta kulkee vanha Hämeenkankaan ja Kyrönkankaan tie, joka omaa valakunnallista merkitystä rakennettuna kulttuuriympäristönä. Kaava-alueelta on valmistunut Mikroliitti Oy:n laatima muinaisjäännösinventointi. Tutkimuksessa alueelta ei havaittu mitään merkkejä muinaisjäännöksistä. Järvenkylän vanha neljän talon ryhmäkylätontti, joka lienee peräisin 1400-luvulta, ei ole ulottunut kaavoitettavalle alueella. (LIITE 3) Vuoden 2006 inventoinnissa Järvenkylänjärven luoteisosassa todettiin mahdollisia pyyntikuoppia, jotka ovat muinaismuistolailla rauhoitettuja ja kuuluvat rauhoitusluokkaan 2. Jäännökset sijaitsevat lähimmillään 50 metrin päässä kaava-alueesta. Muinaisjäännösten läheisyyteen ei saa osoittaa rakentamista. Kuva 10. Muinaismuistot ja Hämeenkankaantie.

19 KAAVASELOSTUS (42) Palvelut Lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat Kyröskosken taajaman keskustassa noin 2 kilometrin päässä. Kyröskosken keskustassa on myös lähin päiväkoti. Kostulan koulu (ala-aste) sijaitsee suunnittelualueiden koillispuolella reilun kilometrin päässä. Yläaste ja lukio sijaitsevat Hämeenkyrön keskustassa noin 5 kilometrin päässä Virkistys Järvenkylänjärven koillisrannalla Niemen tilan alueella sijaitsee uimaranta. Pirkan Hiihdon ulkoilureitti kulkee Järvenkylänjärven eteläpuolitse läheltä kaava-alueita Liikenne Suunnittelualueiden pohjoispuolelta kulkee päällystetty Vesajärven maantie ja kauempana etelässä kulkee sorapintainen yksityistie, Vaiviantie. Molemmat tiet yhdistyvät kaava-alueiden itäpuolella valtatie 3:en Yhdyskuntatekniikka Järvenkylänjärven pohjoisrannan suunnittelualue kuuluu vesi- ja jätevesihuollon toimintaalueeseen. Kuva 11. Yhdyskuntatekniikka. Vaalean sinisellä on merkitty kunnallisen jätevesihuollon toiminta-alue. Suunnittelualueet on osoitettu mustalla.

20 KAAVASELOSTUS (42) Kuva 12. Vesijohdot. Sinisellä on merkitty olemassa olevat vesijohdot. Suunnittelualueet on osoitettu mustalla. 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Asemakaava Suunnittelualueilla ei ole voimassa asemakaavaa Yleiskaava Suunnittelualueilla on voimassa oikeusvaikutteinen Hämeenkyrön keskustan yleiskaava 2010, jonka ensisijaisena tehtävänä on ohjata Hämeenkyrön keskustan asutuksen kehittymistä. Kaavoitettaville alueille on osoitettu maa- ja metsätalousaluetta MT ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta M. Osa suunnittelualueesta on merkitty I-luokan pohjavesialueeksi. Suunnittelualueille on osoitettu yhteensä kolme rantarakentamispaikkaa. Näistä eteläisin on rakennettu. Pohjoisimman alueen itäosa on yleiskaavassa pientalovaltaista asuntoaluetta. (LIITE 4) Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1. maakuntakaava, mikä on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja valtioneuvosto on sen vahvistanut Korkein hallintooikeus hylkäsi tehdyt valitukset Järvenkylänjärven lounaisrannan palstat sisältyvät luontomatkailun kehittämisen kohdealueen merkinnän sisälle. Pohjoisempi palsta on merkitty I-luokan pohjavesialueeksi (pv 008). (LIITE 5)

21 KAAVASELOSTUS (42) Muut alueella tehdyt ja tehtävät selvitykset Muita suunnittelualueelta ja lähiympäristöstä valmistuneita ja ranta-asemakaavatyössä käytettyjä selvityksiä Harjualueiden maisemaselvitys, Hämeenkyrön kunta, Tampereen seutukaavaliitto, 1983 Hämeenkyrön ilmanlaadun esiselvitys, Hämeenkyrön ympäristönsuojelulautakunta, 1990 Pirkanmaan harjuluonto, julkaisu B 173, Valtakunnallinen harjututkimus; 44/1990, Tampereen seutukaavaliitto, 1990 Ulvaanharjun pohjavesitutkimus, koepumppaus, Suunnittelukeskus Oy, 1985 Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma, ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston julkaisu D 6, Ympäristöministeriö, 1984 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry, 2000 Ympäristövaikutusten arviointiselostus, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry, 2001 Ulvaanharjun arkeologinen selvitys, Mikroliitti Oy, 2002 Vatulan-Ulvaanharjun lähteiden ja pohjavesivaikutteisten soiden inventointi, T. Sallantaus, 2005 Hämeenkyrön pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Ympäristönhoito kansallismaisemassa -hanke, Hämeenkyrön kunta, Pirkanmaan ympäristökeskus, 2003 Luontoselvitys, kesä 2008, Vesa Salonen, Ympäristönsuunnittelu Oy Hämeenkyrön Järvenkylänjärven rannan kolmen asemakaavoitettavan alueen muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy, ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Asemakaavan laadinta on käynnistetty maanomistajan aloitteesta vuonna SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Kaavan vireilletulosta on kuulutettu OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osallistuminen ja yhteistyö on määritelty kaavoituksen johdosta tehdyssä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on laadittu kaavoitustyön alussa vuonna Suunnitelmaa päivitetään kaavoituksen kuluessa ja viimeksi sitä on täydennetty Suunnitelmaan on voinut tutustua kaavan laadinnan eri vaiheissa. Kaavoituksessa noudatetaan ko raportissa määriteltyä osallistumistapaa (LIITE 1). Kaavan vireilläolosta ilmoitettiin Hämeenkyrön kunnan internet-sivuilla (MRL 63 ). Kaavan vireilletulon johdosta pidettiin viranomaisneuvottelu Laatimisvaiheessa on oltu yhteydessä Pirkanmaan ympäristökeskukseen, Pirkanmaan maakuntamuseoon ja Tiehallinnon Hämeen tiepiiriin osallistumis- ja arviointisuunnitelman johdosta. Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta ilmoitettiin paikallislehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Aineisto on ollut nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla. Kaava-aineistoa on voinut kommentoida nähtävilläolon aikana. Kaavaluonnoksesta ei jätetty yhtään kirjallista mielipidettä.

22 KAAVASELOSTUS (42) Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellyiltä kunnallisilta ja viranomaistahoilta. Asemakaava on laadittu konsulttityönä Ympäristönsuunnittelu Oy:ssä Tampereella. Työtä on valvonut ja ohjannut Hämeenkyrön kunnan kaavoitustoimi. 3.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Hämeenkyrön keskustan yleiskaavassa on osoitettu suunnittelualueille kolme uutta lomaasunnon rakennuspaikkaa, joista yksi on käytetty kaava-alueen viereisellä emätilan alueella. Ranta-asemakaavalla tarkistetaan yleiskaavassa osoitettujen kahden rakentamattoman lomaasunnon rakennuspaikan kokoa ja sijoittelua. Tavoitteena on saada kaavoitettavalle alueelle nykysäännökset ja luonnonolosuhteet huomioon ottaen maanomistajalle mahdollisimman optimaalinen maankäyttöratkaisu. Ranta-asemakaavalla osoitetaan Kotirannan tilalle 1 lomaasunnon rakennuspaikka sekä Heiskalan tilalle Telkonmäen kohdalla olevalle palstalle 1 loma-asunnon rakennuspaikka. Kaavoituksessa otetaan huomioon vesistön vallitseva tila ja sietokyky sekä oleva rakennuskanta. 3.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Kaavaluonnoksen ratkaisu perustuu maanomistajien toiveisiin ja siinä on otettu huomioon luontoselvitys, vesistökohtainen mitoitusperiaate, rantaviivan muunnos sekä emätilatarkastelu. 3.6 MUUTOKSET KAAVAEHDOTUKSEEN Täydentyy kaavoituksen edetessä. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 MITOITUSPERUSTEET Ranta-asemakaavan rannan mitoitusrakennusoikeuden määrittelemisessä on käytetty Hämeenkyrön keskustan yleiskaavan mitoitusperiaatteita. Aluekohtaisen mitoitusluvun pohjalta kaavan rannan mitoitusrakennusoikeus on määritelty mukaiselle emätilalle. Rantaviivan mittaus on suoritettu ja mitoitusrantaviiva määritelty numeeriselta peruskartalta. Mitoitusrantaviivan muunnos perustuu ns. Etelä-Savon malliin, mikä on Hämeenkyrön lisäksi käytössä valtaosalla Pirkanmaan kuntia. Emätilan rakennusoikeus on jaettu nykyisen kantatilan ja siitä poikkileikkausajankohdan jälkeen lohkottujen tilojen kesken. Järvenkyläjärven rannan mitoitusluvun, 5 loma-asuntoa mitoitusrantaviivan kilometriä kohden, perusteella emätilan rakennusoikeudeksi muodostuu 5,9 rakennuspaikkaa. Emätilan rakennusoikeudesta on käytetty 4 rakennuspaikkaa, joten emätilan jäljellä olevasta rakennusoikeudesta olisi käytettävissä 2 uutta rakennuspaikkaa. (LIITE 6) Tonttikohtaisen rakennusoikeuden lähtökohtana ovat Hämeenkyrön kunnan rakennusjärjestys. 4.2 KAAVAN RAKENNE Asemakaavassa korttelialueet sijoittuvat Järvenkylänjärven rakennetulle ja yhdyskuntatekniikan piiriin kuuluvalle pohjoisrannalle.

23 KAAVASELOSTUS (42) Korttelialueiden pinta-ala on yhteensä noin 0,74 ha, joka on noin 7 % kaava-alueen kokonaispinta-alasta. Uusia loma-asuntojen tontteja on esitetty 2 kpl. Kokonaiskerrosalan määrä on 300 k-m 2. Korttelialueiden rantaviivan pituus on yhteensä 190 metriä (26 %). Maatalousaluetta on osoitettu 1,46 ha eli 15 % koko kaava-alueesta. Rantaviivaa maatalousalueilla on 200 metriä (27 %). Maa- ja metsätalousaluetta kaava-alueella on noin 7,62 ha ollen 78 % alueen kokonaispintaalasta. Maa- ja metsäalueiden rantaviivan pituus on 350 metriä (47 %). Uudet tiealueet on merkitty ohjeellisina. 4.3 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asemakaava laaditaan siten, että esitetyt laadulliset tavoitteet voidaan toteuttaa sekä asumisen, maa- ja metsätalousalueiden että liikenteen osalta. 4.4 ALUEVARAUKSET Korttelialueet LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE (RA) Kaava-alueella on 2 RA -korttelialuetta, joilla on yhteensä 2 tonttia. Alueiden pinta-ala on yhteensä 0,74 ha. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen loma-asunnon ja erillisen talous- ja saunarakennuksen, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 25 m 2 ja pohjapinta-ala enintään 35 m 2. Rakennusoikeuden enimmäismäärän lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa 30 m 2 kylmää varastotilaa. Erillisen sauna- ja savusaunarakennuksen voi sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin vähintään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Kerrosluku saa olla enintään I u½. Tästä poiketen sauna- ja talousrakennukset saavat olla korkeintaan yksikerroksisia Muut alueet MAA- JA METSÄTALOUSALUE (M) Kaavalla muodostuu maa- ja metsätalousaluetta 7,62 ha. Alueella ei ole rakennusoikeutta. Alueella suoritettavissa maa- ja metsätaloudellisissa toimenpiteissä on otettava erityisesti huomioon maisemalliset ja luonnonsuojelulliset tekijät sekä välttää laajoja yhtenäisiä avohakkuita. MAATALOUSALUE (MT) Maatalousalueeksi kaavassa on osoitettu 1,46 ha. Alueella ei ole rakennusoikeutta. Alueella sijaitseva rantaniitty tulee pyrkiä säilyttämään avoimena. TIEALUE Kaava-alueella tiealueet on merkitty ohjeellisiksi. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE (luo-1) Merkinnällä on osoitettu uhanalaisen liito-oravan elinpiiri, joka tulee säilyttää liito-oravalle elinkelpoisena. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE (luo-2) Merkinnällä on osoitettu vesilintujen levähdyspaikkana käyttämä rannan osa, joka tulee säilyttää luonnontilaisena.

24 KAAVASELOSTUS (42) 4.5 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavalla on vaikutuksia rakennettuun ympäristöön vain siinä tapauksessa, että kaavan johdosta nykyisen rakennetun ympäristön olosuhteet jotenkin muuttuvat. Muutoksia tapahtuu etupäässä rakennusten tai teiden rakentamisen ja liikenteen muuttumisen johdosta. Tässä tapauksessa muutokset tapahtuvat loma-asumisen lisääntymisen johdosta. Järvenkylänjärven ranta-alueella on ennestään jo useita kymmeniä loma- kuin pysyviä asuntoja. Siksi ranta-asemakaavalla muodostuvien rakennuspaikkojen määrä on vähäinen suhteessa koko järven rakennuskantaan. Suunnittelualueella on jo olemassa asutukselle riittävät tieyhteydet, tehokas vesihuollon järjestely sekä hyvä yhdyskuntarakenteen toimivuus ja palveluiden saatavuus, mikä vähentää vaikutuksia ja muutoksia rakennettuun ympäristöön. Kaavan liikenteelliset vaikutukset eivät ole merkittävät, sillä suunnittelualueet sijoittuvat maantien varteen. Kaavan toteutumisen myötä nykyisen tiestön liikenteen määrä ei kasva merkittävästi, sillä liikenneyhteydet ovat hyvät ja riittävät. Kaava-alueen ajoneuvoliikennöinti hoidetaan olemassa olevan maantien sekä tonttien pääsyteiden kautta Vaikutukset maisemaan Maisemallisesti kaavassa rakentamiseen osoitetut alueet voidaan katsoa olevan jo rakennettua maisemaa, sillä niissä ja niiden ympäristössä näkyy selvästi ihmisten toiminta ja rakentaminen. Siten vaikutukset maisemaan tulee olemaan uuden rakentamisen johdosta vähäiset. Järvenkylänjärven lounaisrannalla sijoittuvat metsäisemmät alueet säilyvät ennallaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Suurin osa rantaviivasta säilyy vapaana rakentamiselta. Kaavassa esitetyt uudet rakennuspaikat on sijoitettu jo rakennettujen rannanosien yhteyteen rakentamiseen hyvin soveltuville alueille, joten uusi rakentaminen ei tule aiheuttamaan luontoon tai luonnonympäristöön merkittävää lisärasitusta. Kaavassa osoitetut korttelialueet kuuluvat yhdyskuntatekniikan piiriin, joten vesi- ja jätehuolto on edullista toteuttaa. Tällöin jätevedet ja harmaat vedet pystytään käsittelemään asianmukaisesti ja ei aiheuteta vaaraa niiden kulkeutumiseksi vesistöön. Suunnittelualueella todetun uhanalaisen liito-oravan esiintymisalue kaavoitetaan samaan käyttötarkoitukseen kuin missä se on ollut. Alueelle ei osoiteta uutta rakentamista, joten kaavasta ei aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia liito-oravan mahdolliselle elinpiirille. Läntisemmällä rakennuspaikalla ei rakennusalaa ole ulotettu aivan rantaan ja kaavamääräyksellä lintujen suosima rannanosa säilytetään luonnontilaisena, jolloin jatkossakin vesilintujen levähdyspaikka säilyttää arvonsa Sosiaaliset vaikutukset Kaavalla osoitetaan loma-asutusta, joten lähialueiden asukasmäärä ei lisäänny. Yksittäiset uudet naapurit eivät yleensä aiheuta merkittäviä muutoksia sosiaalisessa käyttäytymisessä. Rakennuspaikkakohtainen toteutustapa, uusien rakennusten sopeutuminen ja soveltuminen tontille ja uusien asukkaiden elämäntapa ja muiden huomioonottaminen vaikuttavat eniten tuleviin naapuruussuhteisiin. Näihin seikkoihin ei kaavalla juurikaan voida vaikuttaa.

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KIERINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAUTALAMMIN KUNTA KIERINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RAUTALAMMIN KUNTA KIERINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 26.10.2014 RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kierinniemen ranta-asemakaava-alue sijaitsee Rautalammin kunnassa Rautalammin kylässä Etelä- Konneveden Kurkilahden

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

Siilinjärvi. Hyväksymiskäsittely: Toimielin Pvm Liite Kunnanhallitus 10.12.2012 235 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 41 3

Siilinjärvi. Hyväksymiskäsittely: Toimielin Pvm Liite Kunnanhallitus 10.12.2012 235 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 41 3 Siilinjärvi Panninniemi 3 1. kunnanosa Korttelit 3372 3388 Asemakaava ja asemakaavan muutos Vireilletulosta ilmoitettu: 10.4.2012 Hyväksymiskäsittely: Toimielin Pvm Liite Kunnanhallitus 10.12.2012 235

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Siilinjärvi. Panninniemi 3 1. kunnanosa Korttelit 3372 3388 Asemakaava ja asemakaavan muutos. Vireilletulosta ilmoitettu: 10.4.

Siilinjärvi. Panninniemi 3 1. kunnanosa Korttelit 3372 3388 Asemakaava ja asemakaavan muutos. Vireilletulosta ilmoitettu: 10.4. Siilinjärvi Panninniemi 3 1. kunnanosa Korttelit 3372 3388 Asemakaava ja asemakaavan muutos Vireilletulosta ilmoitettu: 10.4.2012 Hyväksymiskäsittely: Toimielin Pvm Liite Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO L O V I I S A TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TULLISILLAN ALUE Kaupunki: LOVIISAN KAUPUNKI

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus / Vireilletulo: 21.8.2007 Kaavaluonnos: 31.5.2011 Kaavaehdotus: 21.11.2011 Kaupunginhallitus: xx.xx.201x Kaupunginvaltuusto: xx.xx.201x 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989

SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989 SALLAN KUNTA Sallatunturin osayleiskaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5 0615-P22989 Selostus 1 (63) Persson Puurula Eva Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Kaavan

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta Kirkonseudun asemakaava Palkki Tyrnävä Asemakaavan laajennus Asemakaavan laajennus koskee tiloja 2:24, 2:26, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:43, 2:44, 32:80, 32:81, 32:82, 32:83, 32:84, 32:85, 38:64, 39:3, 39:78,

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot