LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:25-19:27 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 175 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT TALOUSARVION TAVOITERAPORTOINNIN TIIVISTÄMINEN JA OSAVUOSIKATSAUKSEN UUDISTAMINEN 178 KULJUN PIENTEN LASTEN TALON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET KOIVUKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN JA SIIHEN LIITTYVÄN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN, TILA MYLLYLÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN JA SIIHEN LIITTYVÄN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN, TILAT VIESTIMAA JA VIESTIMAA II RYYNIKÄN JA LEMPOISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YDINKESKUSTAKORTTELIT, KAAVANUMERO 5022/ KAAVOITUSKATSAUS KESTÄVÄN KEHITYKSEN MITTARIRAPORTTI VUONNA EKOLOGISET MITTARIT 185 TAMPEREEN KESKUSPUHDISTAMO OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 186 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PIRKANMAAN VESIENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄÄN VUOSILLE KORKOTUKILAINAHAKEMUS ASUMISOIKEUSTALOKOHTEELLE/ TA-ASUMISOIKEUS OY MAAKALANTIE 18 F, G JA H 188 LEMPÄÄLÄN KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJA LEKITEK OY:N HALLITUKSESSA NIMIKEMUUTOKSET TOIMISTOPALVELUISSA LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT KUNNANJOHTAJAN ESITTELEMÄT AJANKOHTAISET ASIAT 193 KELAN TOIMEENTULOTUKIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN JA JÄSENTEN NIMEÄMINEN 34 35

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Petäkoski-Hult Tuula 17:25-19:27 puheenjohtaja Hakala Heikki 17:25-19:27 1. varapj. Kärki Mikko 17:25-19:27 2. varapj. Hämäläinen-Ylikahri Maikki 17:25-19:27 jäsen Jokila Killi 17:25-19:27 jäsen Kanarva Kari 17:25-19:27 jäsen Niemi Veijo 17:25-19:27 jäsen Oikarinen Sanna 17:25-19:27 jäsen Seppä Sirpa 17:25-19:27 jäsen Söderström Päivi 17:25-19:27 jäsen Virtanen Kari 17:25-19:27 jäsen MUU Kuisma Juha 17:25-19:27 kvalt pj. Aspila Riina 17:25-19:27 kvalt 1. vpj. Teeri Liisa 17:25-19:27 kvalt 2. vpj. Rämö Heidi 17:25-19:27 kunnanjohtaja Tolvanen Topi 17:25-19:27 sihteeri/hallintopäällikkö Auvinen Kari 17:25-17:50 talousjohtaja Lehtinen Nina 17:53-18:12 sivistysjohtaja Levonmaa Tiia 17:53-18:12 vs. tekninen johtaja Rasimus Ilari 18:12-18:40 kaavoituspäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Tuula Petäkoski-Hult Puheenjohtaja Topi Tolvanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Mikko Kärki Kari Virtanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Topi Tolvanen, hallintopäällikkö

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. PUHEENJOHTAJA totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokouksessa oli läsnä talousjohtaja Kari Auvinen. HALL / TT/tt

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KHAL KUNNANHALLITUS valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko Kärjen ja Kari Virtasen. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajat olivat Killi Jokila ja Sanna Oikarinen. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Kärjen ja Kari Virtasen. HALL /TT/tt

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TAVOITERAPORTOINNIN TIIVISTÄMINEN JA OSAVUOSIKATSAUKSEN UUDISTAMINEN 2701/ /2016 KHAL Kuntalain 38 :n mukaan kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Lisäksi lain momentissa todetaan, että talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Uusi kuntalaki korostaa siis entistä vahvemmin talousarvion tavoiteasetannan ja seurannan kytkemistä kunnan strategisiin tavoitteisiin. Lempäälän kunnan nykyiset taloussuunnitelmatavoitteet on johdettu kuntastrategiassa vahvistetuista Lempäälän strategisista päämääristä. Monilta osin ne ovat kuitenkin liian yksityiskohtaisia ja ennen kaikkea niitä on valtuustotason seurannan kannalta aivan liian paljon, yli 300 kpl. Tavoitteiden toteumaraportoinnin ja arvioinnin kautta ei myöskään suoraan ilmene Lempäälän kuntakonsernin edistyminen kuntastrategian kuuden strategisen päämäärän suhteen. Tulevalla taloussuunnittelukierroksella tavoiteasetantaa tiivistetään sekä mittaroidaan entistä paremmin strategisen seurannan tasolle. Valmistelusta järjestetään taloussuunnitelmaa valmisteleville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille yhteinen koulutustilaisuus Kunnan johtoryhmä on käynnistänyt taloussuunnitelman tavoiteasetannan ja toteumaraportoinnin tiivistämisen jo vuonna 2016 osana talousprosessien uudistamista. Vuoden 2016 talousarviotavoitteita ei ole tarkoitus muuttaa, mutta valtuustolle esitetään, että elokuussa valmisteltava vuoden 2016 osavuosikatsaus laaditaan uusimuotoisena ja huomattavasti tiivistettynä. Osavuosikatsaus julkaistaan myös kuntalaistiedottamisen paremmin soveltuvana sähköisenä versiona ja raportin julkaisupalvelu on hankittu FCG:ltä. Lopullisen, alkuvuonna 2017 tehtävän tilinpäätösraportoinnin osalta laajuus arvioidaan vielä erikseen. Talousjohtaja on jo informoinut edellä todetusta valmistelusta kaikkia lautakuntia, vesiliikelaitoksen johtokuntaa, tytäryhtiöiden toimitusjohtajia, tarkastuslautakuntaa ja kunnanhallitusta. Tavoiteasetannan uudistamisen valmisteluun on suhtauduttu suurelta osin myönteisin ensikommentein ja kaikki tahot ovat valmistelleet tiivistetyn tavoitteiden raportointiversion valtuuston vahvistettavaksi. Yhteenveto tiivistetystä raportista on esityslistan liitteenä. Uudistettu osavuosikatsaus sisältää tavoiteraportoinnin lisäksi raportit Lempäälän väestö- ja työllisyyskehityksestä, tulopohjan kehityksestä, talouden toteumatiedoista sekä koko kunnan tasolla että tehtäväalueittain, investointien toteumatiedot ja henkilöstökatsauksen. Suunniteltua osavuosikatsausraportin kokonaissisältöä ja rakennetta esitellään tarvittavilta osin kokouksessa. Lisätiedot: talousjohtaja Kari Auvinen,

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUS päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy tiivistetyn tavoiteraportoinnin liitteen mukaisesti uuden osavuosikatsauksen yhteydessä. Täytäntöönpano: ed. Kvalt HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että talousjohtaja Kari Auvinen selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo HALL /TT/tt Liitteet TALOUSARVION TAVOITERAPORTTI, LIITE KUNTASTRATEGIAN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT, LIITE

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunnanhallitus KULJUN PIENTEN LASTEN TALON KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET 2643/ /2016 KAOPLTK Kuljuun, kylmäaseman taakse sijoittuvalle tontille, on alkuperäisissä suunni tel mis sa suunniteltu päiväkoti-eskaria ns. pienten lasten taloa. Hank keen aloittamisesta on päätetty valtuustossa Taloon pi ti sijoittua päivähoitoikäisiä ja esiopetusikäisiä lapsia. Tämän in ves toin ti oh jel maan kuuluvan kokonaisuuden hinta-arvio oli alkujaan 5,8 milj. Palveluverkkoselvityksen yhteydessä on esiin noussut tekijöitä, joiden johdos ta talon suunnitelmaa tulee muuttaa. Tontti on osoit tau tu nut liian pienek si alkuperäisesti suunnitellulle kokonaisuudelle, jossa olisi ollut päi väko ti ti lo ja, eskarit ja 1. sekä 2. luokan oppilaat. Toisaalta, jos ra ken nuk seen sijoittuvat vain esiopetusikäiset, ratkaisu ei tue joustavaa siir ty mis tä esiopetuksesta alkuopetuksen puolelle. Yhteisen kasvun polun ko ko naisval tai sem pi tukeminen saavutettaisiin, mikäli rakennukseen oli si vat mah tuneet kaikki luokat esiopetuksesta toisluokkalaisiin asti. Esioppilaiden jäädessä pois suunnitelmista kyseisen rakennuksen ko koa ja suunnitelmia kannattaa harkita uudelleen. Uusiin, isompiin päi vä ko tei hin rakennetaan aina liikuntatila, mutta koska isommille ja eri ko koi sil le liikuntatiloille on aina tarvetta, tässä Kuljun tilanteessa olisi mah dol lis ta rakentaa hieman normaalia päiväkotisalia isompi ja mo ni puo li sem pi eli ns. monitoimisali. Samaan rakennukseen voidaan sijoittaa myös Kul jun omatoimikirjasto. Lisäksi tiloista tehdään monikäyttöiset eri-ikäis ten kuntalaisten ja toimijoiden käyttöön. Talon uusi suunnitelma on käsitelty valtuustolle jär jes tet yssä pal ve lu verkko sel vi tyk sen seminaarissa osana palveluverkkomalleja. Se minaa rin ai ka na ei esiin noussut uusia tekijöitä muutoksen osalta. Uu den rakennuksen kus tan nus ar vio on noin 4,5 milj. riippuen talon koos ta, mikä on aikaisempaa suunnitelmaa alhaisempi KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA esittää kunnanhallitukselle ja edel leen kunnanvaltuustolle hankkeen muutoksen hyväksymistä siten, et tä käynnistetään Kuljuun päiväkoti-kirjasto -hanke. Täytäntöönpano: ote kunnanhallitus SIV Varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Holttinen esiteli asiaa. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA hyväksyi keskustelun jälkeen yksi mie li ses ti ehdotuksen. SIV /AA/ra KHAL

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta on käsitellyt otsikkoasiaa 47 / ja päättänyt myöskin esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hankkeen muutoksen hyväksymistä siten, että käynnistetään Kuljuun päiväkoti-kirjasto-hanke. Teknisen lautakunnan käsittely liitteenä. Lisätietoja: sivistysjohtaja Nina Lehtinen, KUNNANHALLITUS päättää esittää kunnanvaltuustolle hankkeen muutoksen hyväksymistä siten, että käynnistetään Kuljuun päiväkoti-kirjasto-hanke. Täytäntöönpano: ed. Kvalt SIV KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että vs. tekninen johtaja Tiia Levonmaa ja sivistysjohtaja Nina Lehtinen saapuivat kokoukseen ennen otsikkoasian käsittelyn aloittamista klo 17.53, että he selostivat otsikkoasiaa kokouksessa, ja että he poistuivat kokouksesta otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo HALL /TT/tt Liitteet SELVITYS RAKENTAMISESTA VARHAISKASVATUKSEN PAIKKAMÄÄRIEN MUUTOKSET TEKNISEN LAUTAKUNNAN OTE PTK:STA 47

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus KOIVUKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2299/ /2015 KAAVRAKJ Marja ja Topi Laukkanen (Koivukuja 1), Juha Lipponen (Koivukuja 2), Anita ja Kosti Huhtala (Koivukuja 3), Mikko Viitanen (Koivukuja 4) sekä Ant ti ja Kirsi Simolin ja Juho Paloniitty (Koivukuja 6) pyytävät, että kunta ryh tyi si laatimaan asemakaavan muutosta seuraaville kiinteistöille: , , , , Marjamäessä Herralan kylässä sijaitseva alue on kooltaan noin 2,4 hehtaa ria ja sijaitsee Savontien eteläpuolella. Voimassa olevassa ase ma kaavas sa nro alue on erillispientalojen korttelialuetta (AO-46), jol la tonttitehokkuus on e = Hakijat esittävät, että alueen rakennusoikeutta lisätään ja ohjeellinen tont tija ko muutetaan. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO esittää kunnanhallitukselle, että se antaisi teknisen toimen tehtäväksi laatia asemakaavan muutos alu eel le. Täytäntöönpano: Rasimus tmp. TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li sesti. TEKN MM/mm KHAL KUNNANHALLITUS päättää 1. hyväksyä kaavoitus- ja rakennusjaoston esityksen. 2., että MRL 59 :n nojalla kaavamuutoksen hakijoilta peritään kaavan laatimisesta aiheutuvat kustannukset. Täytäntöönpano: tmp. Rasimus ote hakijat TEKN KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus saapui kokoukseen ennen otsikkoasian käsittelyn alkua klo 18.12, ja että hän selosti otsikkoasiaa kokouksessa. HALL /TT/tt

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus Liitteet SIJAINTIKARTTA JA OTE MARJAMÄEN ASEMAKAAVASTA

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN JA SIIHEN LIITTYVÄN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN, TILA MYLLYLÄ / /2016 KHAL Ryynikän ja Lempoisten asemakaavan muutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Asemakaavan muutoksen hyväksymisen edellytyksenä on, että kaava-alueen yksityisten maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimus. Sopimuksessa sovitaan kunnalle luovutettavista alueista, kunnallistekniikan rakentamisaikataulusta sekä mahdollisesta maankäyttömaksusta maankäyttö- ja rakennuslain 91a-91p :n säädöksien mukaisesti. Edellä mainitun lainsäädöksen mukaan asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla, jolle asemakaavasta koituu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Lain mukaan kustannuksina voidaan ottaa huomioon katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hankinta-, suunnittelu- ja rakentamiskustannukset. Ryynikän ja Lempoisten asemakaavan muutosalueella käytettävä arvonnousun leikkausprosentti on 50. Maankäyttömaksuna maanomistaja maksaa ,00 euroa kunnalle sekä luovuttaa liitteen mukaisella kauppakirjalla n. 900 m2:n määräalan tilan Myllylä alueelta. Määräala käsittää tilan alueella olevat asemakaavan muutoksen mukaiset katualueet, katuaukio/torialueet sekä tontin 113/1 ajoyhteyden. Asemakaavan muutoksen mukaiset AL-tontti 113/2 ja osa AL-tontista 113/1 jäävät myyjän omistukseen. Määräalan kauppakirja allekirjoitetaan ennen kunnanvaltuuston kokousta, jossa asemakaavan muutos käsitellään. Lisätietoja: kiinteistöinsinööri Harri Järvenpää, KUNNANHALLITUS päättää hyväksyä tilan Myllylä alueelle laaditun maankäyttösopimuksen sekä siihen liittyvän kauppakirjan. Kauppa tulee voimaan kauppakirjojen allekirjoituksien myötä. Täytäntöönpano: ote Kvalt kaavoitus- ja rakennusjaosto, Lempo-Export Oy, Hannele Lehikoinen, Ilari Rasimus, Maija Villanen, Tuija Hakala TEKN KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus selosti otsikkoasiaa kokouksessa. HALL /TT/tt

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Liitteet KAUPPAKIRJA, LEMPO-EXPORT OY, MÄÄRÄALA TILASTA MYLLYLÄ KAUPPAKIRJAN LIITEKARTTA, LEMPO-EXPORT OY, MÄÄRÄALA TILASTA MYLLYLÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUS, LEMPO-EXPORT OY, TILA MYLLYLÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN LIITEKARTTA, LEMPO-EXPORT OY, TILA MYLLYLÄ

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN JA SIIHEN LIITTYVÄN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN, TILAT VIESTIMAA JA VIESTIMAA II / /2016 KHAL Ryynikän ja Lempoisten asemakaavan muutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Asemakaavan muutoksen hyväksymisen edellytyksenä on, että kaava-alueen yksityisten maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimus. Sopimuksessa sovitaan kunnalle luovutettavista alueista, kunnallistekniikan rakentamisaikataulusta sekä mahdollisesta maankäyttömaksusta maankäyttö- ja rakennuslain 91a-91p :n säädöksien mukaisesti. Edellä mainitun lainsäädöksen mukaan asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla, jolle asemakaavasta koituu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Lain mukaan kustannuksina voidaan ottaa huomioon katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hankinta-, suunnittelu- ja rakentamiskustannukset. Ryynikän ja Lempoisten asemakaavan muutosalueella käytettävä arvonnousun leikkausprosentti on 50. Maankäyttömaksuna maanomistaja maksaa ,00 euroa kunnalle sekä luovuttaa liitteen mukaisella kauppakirjalla yhteensä n. 839 m2:n määräalat tilojen Viestimaa ja Viestimaa II alueelta. Määräalat käsittävät tilojen alueella olevat asemakaavan mukaiset katualueet sekä katuaukio/torialueet. Asemakaavan muutoksen mukaiset AL-tontti 114/1 ja osa AL-tontista 114/2 jäävät myyjän omistukseen. Määräalan kauppakirja allekirjoitetaan ennen kunnanvaltuuston kokousta, jossa asemakaavan muutos käsitellään. Lisätietoja: kiinteistöinsinööri Harri Järvenpää, KUNNANHALLITUS päättää hyväksyä tilojen Viestimaa ja Viestimaa II alueelle laaditun maankäyttösopimuksen sekä siihen liittyvän kauppakirjan. Kauppa tulee voimaan kauppakirjojen allekirjoituksien myötä. Täytäntöönpano: ed. Kvalt ote kaavoitus- ja rakennusjaosto, Elisa Oyj, SRV / Kari Mäkelä, Hannele Lehikoinen, Ilari Rasimus, Maija Villanen, Tuija Hakala TEKN KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus selosti otsikkoasiaa kokouksessa. HALL /TT/tt

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Liitteet KAUPPAKIRJA, ELISA OYJ, MÄÄRÄALAT TILOISTA VIESTIMAA JA VIESTIMAA II KAUPPAKIRJAN LIITEKARTTA, ELISA OYJ, MÄÄRÄALAT TILOISTA VIESTIMAA JA VIESTIMAA II MAANKÄYTTÖSOPIMUS, ELISA OYJ, TILAT VIESTIMAA JA VIESTIMAA II MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN LIITEKARTTA, ELISA OYJ, TILAT VIESTIMAA JA VIESTIMAA II

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus RYYNIKÄN JA LEMPOISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YDINKESKUSTAKORTTELIT, KAAVANUMERO 5022/ / /2015 KAAVRAKJ Asemakaavan muutos laaditaan Lempäälän kunnan aloitteesta. Hanke poh jau tuu Lempäälän keskustan osayleiskaavaan ja Lempäälän kes kustan kehittämisvisioon (Silta tulevaisuuteen). Keskustan kaa va hank keet ovat sisältyneet kunnan talousarvion yhteydessä hyväksyttyyn kaa voi tusoh jel man A- sekä B-ryhmiin vuodesta 2012 alkaen. Lempäälän kun nan valtuus to on hyväksynyt taloussuunnitelman Taloussuunnitelman mukaan Lempäälän ydinkeskustan muut asemakaavakohteet ovat kaavoitusohjelman ryhmässä A. Kaavamuutosalueen radan itäpuolella sijaitseva Lemponkadun, Puis to kadun ja Valkeakoskentien rajaama alue on kuulutettu vireille kaa voi tus katsauk ses sa Koska kaavamuutosalue sijoittuu myös radan län si puolel le, on kaavamuutos tarpeen kuuluttaa vireille. Ryynikän ja Lempoisten asemakaavan muutoksesta on laadittu osal lis tumis- ja arviointisuunnitelma, joka jaetaan jaoston jäsenille listan mu ka na. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO päättää kuuluttaa vireille Ryy ni kän ja Lem pois ten asemakaavan muutoksen suunnittelun ja asettaa nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Täytäntöönpano: TEKN / Rasimus ja Villanen TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. KAAVRAKJ TEKN /EH/eh Ryynikän ja Lempoisten ydinkeskustakortteleiden alueelle on laadittu asema kaa va luon nos vaih to eh dot, jotka perustuvat keskustan osa yleis kaa vaan sekä Aihio Arkkitehdit Oy:n laatimaan keskustan yleis suun ni tel maan. Alueelle sijoittuu kirjasto-virasto-toimitilahanke, jonka vii te suun nit te lus ta on vastannut BST-Arkkitehdit Oy. Asemakaavan luonnosvaihtoehdossa 1 alueelle on osoitettu asuin-, lii keja toimistorakennusten korttelialuetta (AL), keskustatoimintojen kort te lialuet ta (C), liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K), liike- ja toi misto ra ken nus ten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa julkisia palveluita (K-13),

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus puistoa (VP), rautatiealuetta (LR), kaavakatualuetta sekä to ri aluet ta ja uusi kevyen liikenteen silta. Kokonaisuudessa on rakennusoikeutta noin kerrosneliömetriä. Kerros lu vut vaihtelevat uusissa rakennuksissa 3 5 kerrokseen. Py sä köin ti alueella on pääosin rakenteellista pysäköintiä, lähes 400 py sä köin ti paik kaa sekä kadunvarsipysäköintiä. Luonnosvaihtoehdossa 2 alueelle on osoitettu asuin-, liike- ja toi mis to raken nus ten korttelialuetta (AL), keskustatoimintojen korttelialuetta (C), lii keja toimistorakennusten korttelialuetta (K), liike- ja toi mis to ra ken nus ten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa julkisia palveluita (K-13), puistoa (VP), rautatiealuetta (LR), suojaviheraluetta (EV), kaavakatualuetta se kä torialuetta ja uusi kevyen liikenteen silta. Tässä kokonaisuudessa on rakennusoikeutta noin ker ros ne liö metriä. Kerrosluvut vaihtelevat uusissa rakennuksissa 3 5 kerrokseen. Py säköin ti alueella on pääosin rakenteellista pysäköintiä, noin 340 py sä köin tipaik kaa sekä kadunvarsipysäköintiä. Kaavaluonnoksen valmistelutyön yhteydessä tuli tarpeelliseksi muuttaa kaa va muu tos alu een rajausta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päi vi tetään rajauksen mukaiseksi. Asemakaavan luonnosvaihtoehtojen kartat, havainnekuvat ja kaa va se lostus liitteineen, mutta ilman suurikokoisia selvityksiä jaetaan jaoston jä se nille listan mukana. Lisätietoja: Maija Villanen KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO asettaa kaa va luon nos vaih to eh dot nähtäville ja pyytää niistä alustavat lausunnot. Täytäntöönpano: TEKN / Rasimus ja Villanen TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. KAAVRAKJ TEKN /EH/eh Ryynikän ja Lempoisten ydinkeskustakortteleiden alueelle on laadittu asema kaa va eh do tus, joka perustuu keskustan osayleiskaavaan sekä huo mioi Aihio Arkkitehdit Oy:n laatiman keskustan yleissuunnitelman. Alu eel le sijoittuu kirjasto-virasto-toimitilahanke, jonka viitesuunnittelusta on vastannut BST-Arkkitehdit Oy.

17 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus Asemakaavaluonnosvaihtoehdoista kaavavalmistelua on jatkettu. Itä puolen keskustatoimintojen korttelissa (C) on päädytty vaihtoehdon 1 mu kaiseen ratkaisutapaan, jossa rakentaminen rajaa uutta Erik Ednerin puis toa. Asuin- ja liikerakentamisen kortteleissa (AL) rakentaminen on pää piir teissään luonnosvaihtoehtojen mukaisia, mutta kortteliin on muo dos tet tu tontit 1 ja 2. Radan länsipuolella pääosin Tampereentie 8 ja 10 koh dal la sijainnut liikekortteli on jätetty vielä tarkemmin tutkittavaksi ja pois tästä asemakaavamuutoksesta. Osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel ma on päivitetty rajauksen mukaiseksi. Asemakaavaehdotuksessa Mai nie men eteläisen kunnanvirastorakennuksen, Tampereentie 6:n koh dal le on osoitettu torialuetta eikä rakennukselle ole osoitettu säilyttävää ra ken nusalaa. Ehdotuksessa osoitettu torialue avaa näkymää vanhan ase man ja kirkon välille sekä johdattaa uudelle kevyen liikenteen sillalle ja yhteydelle. Ehdotuksessa kahdelle kahdelle rakennukselle: Vanhalle ase mal le sekä Tenkasen myllylle on osoitettu suojelumerkintä. Luonnosvaihetta pienemmäksi rajatussa kokonaisuudessa on osoitettu raken nus oi keut ta kerrosneliömetriä, josta asumiselle noin kerrosneliömetriä. Tämä tarkoittaisi hieman yli 200 asuntoa ja noin 350 asukasta. Kerrosluvut vaihtelevat uusissa rakennuksissa 2 6 ker rok seen. Pysäköinti alueella on pääosin rakenteellista pysäköintiä, noin 250 pysäköintipaikkaa sekä kadunvarsipysäköintiä. Asemakaavaehdotuksen kartta, kaavaselostus sekä liitteet 1 5 jaetaan jaos ton jäsenille listan mukana. Liitteet 6 9 löytyvät kunnan verk ko si vuil ta. Liitteet saa pyytämällä. Lisätietoja: Maija Villanen , KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO esittää kunnanhallitukselle kaa vaeh do tuk sen nähtäville asettamista ja tarvittavien lausuntojen pyy tä mis tä. Täytäntöönpano: tmp Rasimus, Villanen TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kaavoitusarkkitehti Maija Villanen selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo TEKN /TT/tt KHAL

18 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus Asemakaavakartta ja kaavaselostus liitteineen on toimitettu kun nan hal lituk sen jäsenille esityslistan oheismateriaalina. KUNNANHALLITUS hyväksyy kaavoitus- ja rakennusjaoston esityksen. Täytäntöönpano: TEKN jatkotmp TEKN /MV KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. KAAVRAKJ Merkittiin, että kaavoitusarkkitehti Maija Villanen selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän poistui otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo HALL /TT/tt Asemakaavaehdotus on nähtävillä välisenä aikana. Esi tys listan laatimiseen mennessä asemakaavaehdotuksesta on saatu lau sun to Elisa Oyj:ltä sekä ympäristöjaostolta. Kumpikaan näistä lau sun nois ta ei aiheuta toimenpiteitä mennessä saatavat lausunnot toi mi te taan kokoukseen. Asemakaavaehdotukseen on päätetty yhteistyötahojen kanssa käydyn neu vot te lun perusteella tehdä seuraavat muutokset, jotka eivät edellytä kaa va eh do tuk sen asettamista uudelleen nähtäville: Korttelin numero 114 tontti 2 on jaettu kahdeksi erilliseksi tontiksi, jot ta sille on mahdollista toteuttaa sekä ARA-tuettua asumista että va paa ra hoitteis ta asumista. Asemakaavan selostukseen kohtaan sekä osallistumis- ja ar viointi suun ni tel maan on lisätty liikennettä ja logistiikkaa koskevan Pir kan maan toisen vaihemaakuntakaavan tiedot. Tämä ei aiheuta muu tok sia kaavakartalla. Pirkanmaan maakuntakaavan tiedot päivitettiin asemakaavan se los tuksen kohtaan sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan maa kun takaa va eh do tuk sen myötä. Tämä ei aiheuta muutoksia kaa va kar tal la. Rakentamistapaohjetta on päivitetty. Liitteet toimitetaan sähköisesti jäsenille. Alustava ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle asemakaavamuutoksen hyväksymistä.

19 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus Täytäntöönpano: Villanen tmp. TEKN ehdotus KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyy osaltaan ase ma kaa vamuu tok sen nähtävillä olleessa muodossa siihen tehdyin muutoksin ja siihen liittyvän rakentamistapaohjeen ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle niiden hyväksymistä Esityslistan lähtemisen jälkeen on saatu Elenian Oy ja Pirkanmaan Maakuntanmuseon lau sun not. Saapuneiden lausuntojen pohjalta jaosto antaa teknisen toi men tehtäväksi tehdä tarpeelliset muutokset. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. TEKN MM/mm KHAL Kaavoitus- ja rakennusjaoston pidetyn kokouksen jälkeen asema kaa va kar tal le on tehty seuraavat muutokset Pirkanmaan maakuntamuseon lau sun non perusteella: Kevyen liikenteen sillan Telkäntaipaleen kaavamääräystä on tar ken net tu. Suojelumääräyksiä sr-6 ja s-5 on tarkennettu. Lisätiedot: kaavoitusarkkitehti Maija Villanen, KUNNANHALLITUS päättää hyväksyä kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ja pa laut tee seen annetut vastineet sekä päättää esittää kunnan val tuus tol le asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Täytäntöönpano: ed. Kvalt TEKN KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus selosti otsikkoasiaa kokouksessa. HALL /TT/tt

20 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus KAAVOITUSKATSAUS / /2013 KAAVRAKJ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakun nan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaa va-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Sii nä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sel lai set päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaa voi tuk sen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaa voi tus kat sauk sen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asu mi seen varattujen tonttien riittävyydestä (MRL 7 ). Kaavoituskatsaus asetetaan kunnan palvelupisteeseen nähtäville 30 päivän ajaksi. Katsausta pidetään myös kuntalaisten saatavilla pal ve lu pistees sä. Kaa voi tus kat sauk sen voi myös lukea ja tulostaa kunnan In ternet-si vuil ta. Kaavoituskatsaus jaetaan jaoston jäsenille esityslistan mukana. Lisäksi arvio kaavavarannon ja kaavoituskatsauksen 2016 kaa voi tus koh tei den vaiku tuk sis ta kunnan päivähoito-, koulu- ym pal ve lui hin sekä elin kei noi hin esitellään ja jaetaan jäsenille kokouksessa. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy kaavoituskatsauksen 2016, asettaa sen julkisesti nähtäville ja antaa tiedoksi kunnanvaltuustolle. TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus selosti otsikkoasiaa kokouksessa. TEKN /TT/tt KHAL Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus, KUNNANHALLITUS päättää 1. hyväksyä kaavoituskatsauksen asettaa sen julkisesti nähtäville. 3. lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Täytäntöönpano: ed. Kvalt TEKN

21 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus poisui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo HALL /TT/tt Liitteet KAAVOITUSKATSAUS 2016, LIITE

22 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KESTÄVÄN KEHITYKSEN MITTARIRAPORTTI VUONNA EKOLOGISET MITTARIT 499/ /2013 KHAL Lempäälän kunnan kestävän kehityksen toimintaohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa vuonna 1999 ja kestävän kehityksen toteutumista kunnan toiminnassa on seurattu taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä kuvaavin mittarein. Vuodesta 2004 lähtien mit ta reista on laadittu erillinen raportti, joka on viety tiedoksi myös kun nan val tuustolle. Lempäälän kunnassa on seurattu kunnan taloudellista, ekologista ja sosiaalista sekä kulttuurista tilaa jo vuodesta 1999 kestävän kehityksen mittarien avulla. Pitkäjänteisen seurannan tavoitteena on arvioida kehitystä kullakin kestävän kehityksen osa-alueella ja yleisesti. Kunnan kestävän kehityksen tilasta on julkaistu laaja raportti kunkin valtuustokauden aikana. Muina vuosina on julkaistu suppeampi raportti, jossa kerrotaan mm. kestävän kehityksen työryhmän toiminnasta sekä tarkastellaan mittaritietoja. Vuodesta 2015 lähtien Kestävän kehityksen mittariraporttiin on kerätty tiedot vain ekologisista mittareista. Pitkän aikavälin kehityssuuntien arviointi perustuu vuosien mittaritietoihin. Keskittyminen ekologisiin mittareihin mahdollistaa mittaritietojen tarkemman ja syvemmän analysoinnin. Lempäälän kunnassa raportoidaan vuosittain energiatehokkuussopimuksen mittarit sekä laaditaan hyvinvointikertomus. Sosiaalis-kulttuuriset mittarit sisältyvät hyvinvointikertomukseen ja taloudelliset mittarit tilinpäätökseen. Ylei sel lä ta sol la voi daan sa noa, et tä po si tii vi sia kehityssuuntia on havaittavissa mm. energian- ja vedenkulutuksen sekä jätemäärien suhteen. Esi mer kiksi kunnan kiinteistöjen lämmitysenergiankulutus on laskusuuntainen, laskuttamattoman jäteveden määrä on vähentynyt, veden kulutus kaikkiaan on vähentynyt kuten myös jätemäärät ovat vähentyneet järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä. Myös liikenneratkaisujen kestävyyteen on kiinnitetty huomiota. Työ kestävän kehityksen eteen jatkuu joka osa-alueella. Kestävän kehi tyksen vuo sittai set ekologiset mittaritiedot on koottu raporttiin ja taulukkoon (liite 1). Lisätietoja: vs. ympäristötarkastaja Virpi Karjalainen p KUNNANHALLITUS päättää 1. merkitä tiedoksi Lempäälän kunnan kestävän kehityksen mittariraportin vuo delta edellyttää raportin käsittelyä kaikkien toimielinten lautakunnissa ja jaostoissa luottamuselinten tiedonsaannin varmistamiseksi. 3. viedä raportin tiedoksi myös kunnanvaltuustolle. Täytäntöönpano: ed. Kvalt TEKN

23 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt Liitteet KESTÄVÄN KEHITYKSEN MITTARIRAPORTTI EKOLOGISET MITTARIT MITTARITIEDOT EKOLOGISET MITTARIT TAULUKKO

24 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus TAMPEREEN KESKUSPUHDISTAMO OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 2539/ /2016 KHAL Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy vastaa uuden puhdistamolaitoksen suunnittelusta ja rakennuttamisesta Tampereen Sulkavuoreen. Yhtiö muodostui vuonna 2015 muuttamalla Tampere Technology Oy:n yhtiöjärjestys vastaamaan uutta toimintaa. Kunnanvaltuusto päätti osallistua yhtiön osakeantiin. Samassa suunnatussa annissa yhtiön omistajiksi päättivät tulla myös Tampere, Kangasala, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Yhtiöllä ei ole aikaisemmin ollut osakassopimusta. Osakkaiden mukaantulon myötä on katsottu tarpeelliseksi sellainen laatia. Osakassopimuksen tärkein kohta on osakkaiden osallistuminen yhtiön hallintoon ja siinä on päädytty ratkaisuun, jossa Tampere nimittää viisi jäsentä hallitukseen ja Kangasala, Lempäälä, Pirkkala sekä Ylöjärvi yhden kukin. Tampere nimittää puheenjohtajan jäsenistään. Muutoin osakassopimus noudattelee sisällöltään yleistä linjaa. Lisätietoja: Lempäälän Vesi -liikelaitoksen tj Lasse Sampakoski, KUNNANHALLITUS päättää 1. hyväksyä omalta osaltaan Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakassopimuksen. 2. esittää edelleen kunnanvaltuustolle Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakassopimuksen hyväksymistä, ja että kunnanjohtaja Heidi Rämö oikeutetaan hyväksymään vähäisiä muutoksia sopimukseen. Täytäntöönpano: ed. Kvalt HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt Liitteet TAMPEREEN KESKUSPUHDISTAMO OY:N OSAKASSOPIMUS, LIITE TAMPEREEN KESKUSPUHDISTAMO OY:N OSAKASSOPIMUS, LIITEKARTTA

25 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PIRKANMAAN VESIENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄÄN VUOSILLE / /2013 KHAL Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) pyytää Lempää län kuntaa tekemään ehdotuksensa edustajista ja varaedustajista Pirkan maan vesienhoidon yhteistyöryhmään vuosille Eh do tuk set pyydetään jättämään mennessä. Ehdotuksissa toi vo taan huomioitavan tasa-arvolain vaatimukset. Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004, muu tet tu 272/2011) sekä tarkentavat asetukset (1303/2004, muutettu 1823/2009 ja 980/2011) käsittelevät vesipuitedirektiivin ja me ri stra te gia di rek tii vin toimeenpanoa sekä vesien- ja merenhoidon yhteistyötä. Ve sien hoi toalueis ta annetun asetuksen mukaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö keskuk set kutsuvat toimialueellaan koolle yhden tai useampia ve sien hoi to laissa tarkoitettuja yhteistyöryhmiä kuudeksi vuodeksi ker ral laan. Pirkanmaan ensimmäinen vesienhoidon yhteistyöryhmä aloitti toi min tan sa vuonna 2005 ja sen toimintakausi päättyi joulukuussa Vas taa vas ti toisen kauden vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä toimi vuo si na Pirkanmaan kolmannen kauden vesienhoidon yh teis työ ryh mä aloittaa toimintansa kesällä Maakuntauudistuksen vuok si kolmannen kauden yhteistyöryhmä asetetaan poikkeuksellisesti vain vuoden 2018 loppuun saakka. Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän teh tä vä nä on osallistua ve sienhoi to suun ni tel man valmisteluun sen eri vai heis sa ja tässä tar koi tuk ses sa tehdä alueelliselle ELY-keskukselle eh do tuk sia vesienhoidon ta voit teis ta, seurata, arvioida ja ennakoida ve sien käyttöä, suojelua ja ti laa sekä näiden kehitystä alueella sekä kä si tel lä omalta osaltaan eh do tuk set vesienhoitosuunnitelmaksi, sitä varten laa di tut selvitykset ja oh jel mat sekä ottaa niihin kantaa. Vuosina yhteistyöryhmien työs sä keskitytään vesienhoitosuunnitelman ja toi men pi de oh jel mien toi meen panoon ja toimenpiteiden seurantaan. Ve sien hoidon osalta yh teis työ ryh mä valmistelee vuoteen 2027 ulottuvaa ve sien hoi to suun ni tel maa ja toimenpideohjelmia niille alueille, jotka eivät saa vu ta hyvää tilaa vuo teen 2021 mennessä. Toimikaudella Lempäälän kunnan edustaja ja va ra edus ta ja na ovat vuosina olleet ympäristöjaoston puheenjohtaja Jark ko Lahtinen ja ympäristönsuojelusihteeri Kaija Kuivasniemi ja vuosina ympäristötarkastaja Kati Skippari ja ympäristöpäällikkö Tiia Levon maa. Lisätiedot: vs. ympäristöpäällikkö Kati Skippari, KUNNANHALLITUS esittää Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tökes kuk sel le, että Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmään toi mi kau delle Lempäälän kunnan edustajina nimetään ym pä ris tö tar kas ta ja (virkaa hoitaa määräaikaisesti Virpi Karjalainen saakka) ja varajäseneksi ympäristöpäällikkö (virkaa hoitaa määräaikaisesti Kati Skippa ri saakka).

26 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Täytäntöönpano: ote asianosaiset ylitarkastaja Anu Peltonen Pirkanmaan ELY-keskus (sähköisesti) ym pä ris tö jaos to TEKN KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

27 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KORKOTUKILAINAHAKEMUS ASUMISOIKEUSTALOKOHTEELLE/ TA-ASUMISOIKEUS OY MAAKALANTIE 18 F, G JA H 2771/ /2016 KHAL Arkta Rakennuttajat Oy/ TA-Asumisoikeus Oy anoo, että Lempäälän kunta puoltaisi korkotukilainahakemusta kolmen asumisoikeusrivitalon (25 asuntoa) rakentamiseksi, rakennuspaikka Maakalantie 18 F, G ja H, Lempäälä kiinteistötunnus , korttelin 20 tontille nro 2. Samalle tontille osoitteeseen Maakalantie 22 rakentuu tällä hetkellä Arktan/ TA-Asumisoikeus Oy:n hankkeena 44 kpl asumisoikeusasuntoja, valmistuminen 08/2016 ja 10/2016. Lempäälässä on 198 asumisoikeusasuntoa. Lainoitustietoja: Lainanhakija: TA-Asumisoikeus Oy/ Maakalantie 18 F, G ja H Rakennuttaja; yritys ja rakennuttaja-asiamies, TA-Rakennuttajat Oy/Raili Palttala. Osoite: Tuomiokirkonkatu 34 A, Tampere. Asumisoikeustalokohteen rahoitus- ja rakentamissuunnitelma on seuraava: Korkotukilaina 85 % Asumisoikeusmaksut 15 % RAHOITUS YHTEENSÄ 100 % Asuinkerrosluku 2 talo F, asuntoja 10 3H+K+S/74 m2-4h+k+s/ 86 m2 Asuinkerrosluku 1 talo G ja H, asuntoja yht. 15 2H+K+S/49 m2-4h+k+s/ 78 m2 asuntoja yhteensä 25, autopaikkoja 34 kpl Rakennustöiden suunniteltu alkamisajankohta 09/ /2017, kesto 11 kk. Lempäälän kunnan kaavoitustoimi on perehtynyt kohteeseen ja on antanut hankkeesta päivätyn lausunnon. Lisätiedot: asuntosihteeri Kirsti Ahlgren, KUNNANHALLITUS päättää puoltaa TA-Asumisoikeus Oy:n rivitalokohteiden hyväksymistä valtion korkotukilainoituksen piiriin edellyttäen, että jatkovalmistelussa otetaan huomioon kaavoitustoimen lausunnossa ( ) esitetyt tarkennukset. Täytäntöönpano: tmp ote asuntosihteeri ARA TA-Asumisoikeus Oy Arkta Rakennuttajat Oy HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

28 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Liitteet KORKOTUKILAINAHAKEMUS ASUMISOIKEUSTALOKOHTEELLE, KAAVOITUSTOIMEN LAUSUNTO/LIITE

29 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LEMPÄÄLÄN KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJA LEKITEK OY:N HALLITUKSESSA 138/ /2013 KHAL Ktö Oy Sirkkavuoren tytäryhtiö Lempäälän Kiinteistöhuolto ja -tekniikka LEKITEK Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kuuteen (3-6) varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin neljä varsinasta jäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään yhden tulee olla Lempäälän kunnan nimeämä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KUNNANHALLITUS päättää ehdottaa Kari Kanarvaa edustajakseen LEKITEK Oy:n hallitukseen vuodelle Täytäntöönpano: ote LEKITEK Oy, Kanarva HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Kari Kanarva ei osallistunut otsikkoasian käsittelyyn (syy: osallisuusjäävi). HALL /TT/tt

30 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus NIMIKEMUUTOKSET TOIMISTOPALVELUISSA 2785/ /2016 KHAL Toimistopalveluyksikössä on tapahtunut useita tehtäväjärjestelyitä, joiden perusteella on tarkoituksenmukaista tarkistaa myös tehtävänimikkeitä. Hallintopäällikkö Topi Tolvanen on siirtänyt päätöksellään 9 / varhaiskasvatuksen toimistosihteeri (vakanssinro 117) Annamaria Jaskarin sivistystoimen toimistosihteerin toimeen. Tehtävänkuvaa on muokattu kevään 2016 aikana vastaamaan sivistystoimen digitalisaation vaatimuksiin. Tehtävänimike esitetään muutettavaksi sivistystoimen sovellusassistentiksi. Kunnanjohtaja Heidi Rämö on siirtänyt päätöksellään 117 / toimistosihteeri (vakanssinro 114) Tiina Kinnusen osaksi (50%) henkilöstöprosessiin. Kinnusen tehtävänkuvaan tehtyjen muutosten perusteella tehtävänimike esitetään muutettavaksi viestintäkoordinaattoriksi. Hallintoprosessissa on muutettu lähetti-toimistoapulainen (vakanssinro 103) Mika Eskolan tehtävänkuvaa sen jälkeen kun yhtä toimistosihteerin vakanssia ei ole täytetty. Eskola on ottanut vastuulleen vaativammat toimistosihteerin tehtävät ja tämän lisäksi hän ohjaa lähettitehtävissä toimivia työllistettyjä. Tehtävänimike esitetään muutettavaksi toimistosihteeriksi. Jaskari, Kinnunen ja Eskola ovat antaneet suostumuksensa esitettyihin nimikemuutoksiin. Lisätiedot: hallintopäällikkö Topi Tolvanen, KUNNANHALLITUS päättää 1. muuttaa toimistosihteerin (vakanssinro 117) tehtävänimikkeen sivistystoimen sovellusassistentiksi. 2. muuttaa toimistosihteerin (vakanssinro 114) tehtävänimikkeen viestintäkoordinaattoriksi. 3. lähetti-toimistoapulaisen (vakanssinro 103) tehtävänimikkeen toimistosihteeriksi. Täytäntöönpano: ote asianosaiset, hallintopäällikkö, palkkasihteeri Salminen HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

31 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHAL a) Vapaa-aikalautakunta b) Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto, s c) Lempäälän Vesi -liikelaitoksen jk d) Kaavoitus- ja rakennusjaosto e) Viranhaltijapäätökset KUNNANHALLITUS merkitsee lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset tiedokseen. Kunnanhallitus ei ota niitä käsiteltäväkseen. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

32 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHAL a) Valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rakenne- ja ohjausyksikkö sp /Uusien maakuntien monitoimialaisen toimeenpanon esivalmistelun käynnistäminen - Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö, Maakuntauudistus, kirje , Uusien maakuntien monitoimialaisen toimeenpanon esivalmistelun käynnistäminen. Hallitus linjasi maakunnille siirrettävät tehtävät ja maakunnan tehtävät kaikkineen tehtäväsiirtojen jälkeen. Maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmistelusta on perusteltua sopia uudistusten aikataulu huomioiden kesäkuun 2016 loppuun mennessä. Tässä tarkoitettu esivalmistelu keskittyy maakunnan toimintaedellytysten luomiseen ja maakuntauudistuksessa luotavan monialaisen kokonaisuuden toimeenpanoon. Esivalmistelu sovitaan yhteen alueilla jo käynnissä olevan sote-uudistuksen esivalmistelun kanssa. Maakuntien toiminnan yleisen valmistelun käynnistäminen tämän kirjeen mukaisesti ei muuta jo vireillä olevaa sote-uudistuksen valmistelua. Sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelua jatketaan siten kuin siitä on sovittu. Valtiovarainministeriö pyytää, että maakuntien liitot kutsuvat kokoon valmisteilla olevien uusien maakuntien monitoimialaisen kokonaisuuden toimeenpanon käynnistämisen esivalmistelua varten ELY-keskusten, TE-toimistojen, aluehallintovirastojen ja kuntien sekä sairaanhoitopiirien ja muiden keskeisten kuntayhtymien johdon sekä maakuntien sote-uudistuksen valmistelijat. (Virta) b) Väestörekisterikeskus, Varmennepalvelut-yksikkö , sp Viite: Tiedote VRK 1153/617/ /Pahoittelu vastaanottajatietojen näkymisestä sp-viestissä. Väestörekisterikeskuksen sisäinen ohjeistus suosittelee hyödyntämään ulkoisessa viestinnässä lähetystapaa, jossa vastaanottajien tiedot eivät ole nähtävissä. Kyseessä oli inhimillinen virhe. c) Aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomi, kirje /Palvelujen saatavuus sosiaalitoimiston ollessa suljettuna kesällä. Kuntien sosiaalihuoltoa ohjaavana ja valvovana viranomaisena Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kuntien sosiaalihuollosta vastaavaa toimielintä huomioimaan, että sosiaalihuollon palvelujen asianmukainen järjestäminen toteutetaan sosiaalitoimiston ollessa kesällä suljettuna siten, että lakisääteisten tehtävien hoitamisesta vastaa virkasuhteessa oleva säädetyn kelpoisuuden omaava toimivaltainen työntekijä. Tiedoksi: sos Päivirinta, Vesander, Helin, kh ilm.asiat d) Hämeenkyrön kunta, kunnanhallitus ote Helppo palvelu -digivisio. Tiedoksi: Tolvanen, Sinisalo, kh ilm.asiat (Virta) e) Tampereen kaupunki, konsernihallinto sp , Muistio: sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaalla, ohry (Virta)

33 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus f) Tampereen kaupunki, konsernihallinto sp , Sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaalla, ohry , liitteet: Sote- ja maakuntauudistus , Muistio sote- ja aluehallintouudistus , Sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaalla nykytilan kuvaus kevät 2016 (Virta) g) Nuorisotakuun seuranta tammi-huhtikuu (Virta) h) Pirkanmaan liitto sp , Maakuntien perustamisen yleisen esivalmistelun käynnistäminen. Liitteet: Kirje , kirje , tarkempi aikataulutus (Virta) i) Tampereen kaupunki, konsernihallinto sp , Sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaalla, ohry (Virta) j) Juhani Pohjonen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, yhtymäkokouksen kokouskutsu ja esityslista liitteineen (Virta) k) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksen ptk (Virta) l) Tampereen kaupunki, konsernihallinto, sp Muistio sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaalla, ohry (Virta) m) Kangasalan kunnanhallitus, sp , kunnanhallituksen ptk:n ote 181 Tampereen kaupunkiseudun hakeutuminen työllisyyspalvelun alueelliseen kokeiluun (Virta) n) Pirkkalan kunta, kunnanhallitus ote ptk:sta Ympäristöterveydenhuollon neuvottelukunnan jäsenten nimeäminen o) Teknisen johtajan viranhaltijapäätös nro Lempäälän kunnan omistamien Sirvalahden asunto-osakkeiden myyminen (Virta) p) - - Ympäristöjaosto ottee ptk:sta 33 Maa-aineslupahakemus/Rudus Oy, Näppilän Takamaa Ympäristölupahakemus/Rudus Oy: Kallion louhinta ja kiviaineksen murskaus tilala Näppilän Takama q) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelujen alueellinen arviointiraportti (Virta) r) Kuntatyönantaja 3/2016 KUNNANHALLITUS merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

34 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN ESITTELEMÄT AJANKOHTAISET ASIAT 2456/ /2016, 2786/ /2016 KHAL Kunnanjohtaja esitteli mm. seuraavia ajankohtaisia asioita: 1. Vapaa-aikajohtaja Erkki Häkli selosti Lempäälän uimahalli -tarvetarkastelua. 2. Kunnanjohtaja Olli Viitasaaren muotokuvan tilaaminen. 3. Tampereen yliopisto järjestää klo alkaen Sote-tilaisuuden yliopiston juhlasalissa. 4. Lempäälän kunnan edustajat ystävyyskunta Tapolcan kaupunkioikeuksien saamisen 50 -vuotisjuhlissa HALL

35 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KELAN TOIMEENTULOTUKIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN JA JÄSENTEN NIMEÄMINEN KHAL Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi lukien. Kela tulee perustamaan neuvottelukunnan toimeentulotukiasioiden toimeenpanon kehittämiseksi sekä toimeentulotuen toimeenpanoon osallistuvien tahojen välisen yhteistyön kehittämiseksi. Neuvottelukunnan työ on tarkoitus käynnistää jo vuoden 2016 aikana. Neuvottelukunta kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Neuvottelukunnan puheenjohtajana tulee toimimaan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. Kansaneläkelaitos pyytää lähetetyllä kirjeellä kunnanjohtaja Heidi Rämön suostumusta osallistua neuvottelukunnan työhön. KUNNANHALLITUS myöntää Heidi Rämölle oikeuden osallistua Kelan toimeentulotukiasiain neuvottelukuntaan toimikaudeksi HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL

RYYNIKÄN JA LEMPOISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YDINKESKUSTAKORTTELIT, KAAVANUMERO 5022/4041

RYYNIKÄN JA LEMPOISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YDINKESKUSTAKORTTELIT, KAAVANUMERO 5022/4041 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 61 07.05.2015 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 113 01.10.2015 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 31 07.04.2016 Kunnanhallitus 127 18.04.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 54 02.06.2016

Lisätiedot

SÄÄKSJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLA KORTTELEITA 52 JA 54 SEKÄ LÄHIALUEELLA, VIKKINIITTY, KAAVA NRO 1096

SÄÄKSJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLA KORTTELEITA 52 JA 54 SEKÄ LÄHIALUEELLA, VIKKINIITTY, KAAVA NRO 1096 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 22 03.03.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 42 12.05.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 85 06.10.2016 Kunnanhallitus 247 17.10.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 114 08.12.2016

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

HATTULANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 561/ /2013 KAAVRAKJ

HATTULANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 561/ /2013 KAAVRAKJ Kaavoitus- ja rakennusjaosto 62 05.06.2014 Kunnanhallitus 197 23.06.2014 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 82 04.09.2014 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 22 05.02.2015 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 77 01.09.2016

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

HAKKARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, URHEILUALUE YMPÄRISTÖINEEN / KAAVANRO. 2091

HAKKARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, URHEILUALUE YMPÄRISTÖINEEN / KAAVANRO. 2091 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 69 04.08.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 98 03.11.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 112 08.12.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 44 04.05.2017 Kunnanhallitus 152 15.05.2017

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja 11 25.01.2017 rakennuslautakunta Kunnanhallitus 4 30.01.2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 43 29.03.2017 Kirkonkylän asemakaavan muutos; Kortteli 58 40/10.02.03/2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti:

Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus 142 16.06.2014 Kunnanhallitus 198 06.10.2014 Kaavoitusjaosto 8 25.02.2015 Kunnanhallitus 115 02.03.2015 Kaavoitusjaosto 12 27.10.2015 Kaavoitusjaosto 11 13.06.2016 Kaavoitusjaosto 18 11.10.2016

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188 Tekninen lautakunta 5 17.01.2017 Kaupunginhallitus 34 30.01.2017 Kaupunginvaltuusto 5 20.02.2017 5 Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188 TEKLTK 17.01.2017 5 TEKLTK 10.05.2016 74 Uuden urheilutalon

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014 Kunnanhallitus 209 10.08.2015 Ympäristölautakunta 127 16.12.2015 Tekninen lautakunta 16 10.02.2016 Kunnanhallitus 116 18.04.2016 Tekninen lautakunta 47 17.08.2016 Ympäristölautakunta 74 31.08.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kaava N 106A Pajuniityn Haapaniemen alueen asemakaava/kaavaprosessin keskeytys

Kaava N 106A Pajuniityn Haapaniemen alueen asemakaava/kaavaprosessin keskeytys Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 111 05.11.2014 Kunnanhallitus 213 17.11.2014 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 10 27.01.2016 Kunnanhallitus 22 08.02.2016 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 68 11.10.2017

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 105 Perusturvalautakunta 12.06.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 107 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 108 58 HOITOVASTUUNSA

Lisätiedot