ERITYISPALVELUT VAMMAISPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISPALVELUT VAMMAISPALVELUT"

Transkriptio

1 85 ERITYISPALVELUT Erityispalveluihin kuuluvat vammaispalvelut, mielenterveyspalvelut, perheneuvolapalvelut, muut psykologipalvelut, elatusturvapalvelut ja nettobudjetoidut ulkomaalaispalvelut. VAMMAISPALVELUT Tampereella oli vaikeavammaisia henkilöitä noin 4 000, kun arviointiperusteena käytettiin 2 %:n väestöosuutta. Vammaispalvelutoimistoon saatiin uusi sosiaalityöntekijä, jolloin henkilökuntamäärä nousi 14 henkilöön. Subjektiiviset oikeudet turvattiin Vaikeavammaisten subjektiiviset oikeudet turvattiin. Tarkoitukseen varatut määrärahat ylittyivät. Vammaispalvelulaki määrittelee vaikeavammaisten subjektiiviset oikeudet, joita ovat taloudellinen tuki asunnon muutostöihin, asunnon välineet ja laitteet, palveluasuminen, kuljetuspalvelut saattajapalveluineen sekä tulkkipalvelut. Tulkkipalveluihin varattu määräraha ylittyi eurolla, mikä osittain johtui lisääntyneestä tulkkipalveluiden käytön kasvusta ja tulkkauskustannusten noususta. Tulkkipalveluja myönnettiin vammaispalveluasetuksen edellyttämä vähimmäismäärä, joka on vaikeasti kuulovammaiselle ja puhevammaiselle 120 tuntia vuodessa ja kuulonäkövammaiselle 240 tuntia vuodessa. Opiskelutulkkausta myönnettiin tarvetta vastaavasti. Tulkkipalvelut hankittiin sekä Tampereen Kuurojenyhdistyksen tulkkikeskuksesta että freelancer-asioimistulkeilta. Dysfasia-lasten perheille annettiin ryhmämuotoista ja kotona järjestettävää viittomaopetusta. Tulkkipalvelun kysyntä lisääntyi ja tulkkien saatavuus vaikeutui. Tulkkipalvelutilauksista pystyttiin hoitamaan noin 87 %. Vaikeavammaisten kotona asumista tuettiin asunnon muutostöinä ja myöntämällä tarpeelliset asunnon välineet ja laitteet. Asunnon muutostöiden määräraha ylittyi eurolla kustannustason nousun ja asiakasmäärän lisääntymisen vuoksi. Asunnon välineisiin ja laitteisiin varattu määräraha ylittyi eurolla, vastaavasti investointeihin varattua määrärahaa hissien ja nostolaitteiden hankintaan jäi käyttämättä. Taloudellista tukea henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen ei voitu myöntää täysin tarvetta vastaavasti määrärahojen riittämättömyyden vuoksi. Palveluasumista järjestettiin Invalidiliiton palvelutaloissa, Anni-kodissa ja Palvelukeskus Åvikissa ja palveluasumisyksiköissä sekä kuurosokeiden toimintakeskuksessa. Palveluasumista järjestettiin myös asiakkaiden omaan kotiin. Tarkoituksenmukaisia palveluasumispaikkoja ei ollut tarjota tarvetta vastaavasti ja myös asumiskokeiluun oli jonoa. Palveluasumisen piirissä oli yhteensä 89 vammaista. Palveluasumiseen varattu määräraha ylitettiin lähes eurolla kustannustason nousun ja asiakkaiden määrän lisääntymisen vuoksi. Lisäksi palveluasumista toteutettiin entistä enemmän yksityisiltä kotipalvelun tuottajilta hankituilla palveluilla. Kuljetuspalvelumatkoja myönnettiin vammaispalveluasetuksen edellyttämä vähimmäismäärä eli 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Asiakkailla oli myös mahdollisuus käyttää liikennelaitoksen matalalattiabusseja maksutta vaihtamalla osa myönnetyistä kuljetuspalvelumatkoista liikennelaitoksen matkakorttiin. Vaihto-oikeutta käytti 163 asiakasta. Kuljetuspalveluihin varattu määräraha ylittyi eurolla. Kustannukset jäivät kuitenkin alle edellisen vuoden tason matkojenyhdistelyn ansiosta. Kuljetuspalvelupäätös oli voimassa vuoden lopussa asiakkaalla. Heistä noin

2 :lla oli oikeus käyttää invataksia. Asiakasmäärä kasvoi edellisvuodesta 315:lla. Asiakkaat käyttivät keskimäärin 8 matkaa kuukaudessa. Osa kuljetuspalvelun käyttäjistä hyödynsi palvelubusseja lähiasioinnissaan. Matkojenyhdistelykokeilu jatkui koko vuoden. Vammaispalvelutoimiston yhteistyö palvelulinjaliikenne-työryhmän kanssa jatkui tiiviinä tavoitteena kehittää edelleen palvelulinjaliikennettä ja palvelubusseja myös vammaisten kuntalaisten tarpeisiin. Kehitysvammahuollon painopiste avohuollossa Kehitysvammaisia oli avohuollon palvelujen piirissä 715 ja heistä kotihoidossa 422. Laitoshoidossa oli 139, joista Ylisen palvelukeskuksessa pitkäaikaishoidossa 128. Yhteensä kehitysvammaisia oli palvelujen piirissä 854. Kehitysvammahuollon painopisteenä oli avohuollon palvelut, joilla tuettiin kehitysvammaperheitä ja itsenäisesti asuvia kehitysvammaisia. Palveluohjausta tehostamalla ohjattiin kehitysvammaisia entistä tarkoituksenmukaisemmin eri palvelujen piiriin. Tampereen kaupunki oli pilottikuntana mukana Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämässä 3-vuotisessa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten palveluohjausprojektissa. Kaupungin kehitysvammahuollon kuntoutusohjauksessa oli alle kouluikäisiä kehitysvammaisia yhteensä 52 ja aikuisia kehitysvammaisia 10. Kuntoutusohjauksen käyntejä kertyi yhteensä 924. Asumispalveluja hankittiin Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän lisäksi myös Tampereen Kaupunkilähetykseltä. Kaupunkilähetyksen Rongankoti, Puistokoti ja Onkiniemenkodit järjestävät ohjatun asumisen palveluja ja Mirkunkoti on iäkkäiden kehitysvammaisten ympärivuorokautista hoitoa antava asumisyksikkö. Kehitysvammaisten asumispalveluja ei ollut riittävästi. Sekä ohjattua että autettua, ympärivuorokautista hoitoa antavaan vakituiseen asumispalveluun oli jono. Kehitysvammaisille lapsille ja aikuisille hankittiin tilapäishoitoa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Tulppaanikodista. Tilapäishoitoa voitiin järjestää tarvetta vastaavasti. Kehitysvammaisten kurssi- ja vapaa-ajantoiminnan palveluja kaupunki hankki Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:ltä, Kehitysvammaisten Tukiliitolta, Tampereen Kaupunkilähetykseltä ja Lomakoti Ilonpisaralta. Vapaa-ajan toiminnan palvelujen kysyntä oli huomattavasti suurempi kuin mihin määrärahat riittivät. Tuetun työtoiminnan palveluja hankittiin Tampereen Kaupunkilähetykseltä 37 kehitysvammaiselle vuoden aikana. Toiminta on muodostunut tärkeäksi vaihtoehdoksi toimintakeskusten rinnalle, eikä kaikkia halukkaita voitu ottaa tuettuun työtoimintaan. Epilän toimintakeskuksen päivätoimintapalveluja hankittiin ostopalveluna evankelisluterilaiselta seurakunnalta. Kaikki peruskoulun lopettaneet työtoimintaa tarvitsevat kehitysvammaiset pääsivät työ- ja päivätoiminnan piiriin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Sinikellon päiväkeskus tarjosi elämyksellistä päivätoimintaa vaikeasti kehitysvammaisille nuorille. Omapolku ry:n kehitysvammaisten nuorten päivätoimintakeskus aloitti toimintansa elokuussa neljällä paikalla. Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä hankittiin edelleen kehitysvammaisten työja päivätoimintaa, asumispalveluja, kuntoutusneuvolan palveluja, perhehoitoa ja laitoshoitoa. Kuntayhtymä tuotti erityisesti vaikeavammaisten palveluja. Kuntayhtymään varattua määrärahaa lisättiin 1 miljoonalla eurolla, minkä ansiosta määräraha oli riittävä.

3 87 Kuvio 15 KEHITYSVAMMAHUOLTO, KUNTYHTYMÄ, HOITOPÄIVÄT JA AUTETTU/OHJATTU ASUMINEN, ASUMISPÄIVÄT Laitoshoito, hoitopäiviä Autettu/ohjattu asuminen, asumispäiviä Kalevanpuiston päivähoitoyksikkö Vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksesta on vuodesta 1997 lähtien vastannut Kalevanpuiston koulu. Opetuksessa oleville lapsille järjestettiin päivähoitoa erityishuoltona perheiden tarpeiden mukaan koulupäivinä ja koulujen loma-aikoina. Päivähoidontarve on siirtynyt aamu- ja iltapäivähoitoon koulupäivinä ja loma-aikojen hoitotarve on vähentynyt. Loma-aikojen hoitopäiviä kertyi 193 ja aamu- ja iltapäivähoidon päiviä

4 88 MIELENTERVEYSPALVELUT Erikoislääkärijohtoisen aikuispsykiatrisen avohoidon palvelujärjestelmä muodostui seitsemästä väestövastuullisesta aluetyöryhmästä, tehostetun psykiatrisen kotisairaanhoidon työryhmästä, kuntoutustyöryhmästä maahanmuuttajille, kriisityöryhmästä ja kolmen päiväsairaalan toiminnasta sekä vuonna 2003 avatusta nuorisopsykiatrian poliklinikasta. Lisäksi palvelukokonaisuuteen sisältyvät psykiatriset kuntoutuspalvelut. Sopimusvuori ry:ltä ostettiin palveluita ostopalvelusopimuksella, Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry ja Osviitta saivat tuen avustuksina. Psykiatrinen avohoito tuottaa ja kehittää väestön psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä edistäviä korkeatasoisia ja riittäviä erikoissairaanhoidon hoitoja, muita palveluja sekä harjoittaa opetus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Mielenterveyspalvelujen toiminta perustuu laadukkaaseen erityisosaamiseen, hyvään palveluun, laajaan verkottumiseen ja hyvään yhteistyöhön sekä ennaltaehkäisevään toimintaan ja tiedottamiseen. Mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelman Ammattitaidolla silta tulevaan silta parempaan mukaisesti toimittiin vuoden aikana. Ehkäisevä mielenterveystyö, varhainen puuttuminen ja mielenterveysosaaminen, hoito ja kuntoutus, ovat olleet keskeisiä asioita mielenterveyspalvelujen kehittämisessä. Mielenterveyden edistäminen vaatii laajaa sitoutumista, verkostoitumista ja yhteistyötä sekä mielenterveyskysymysten huomioon ottamista mielenterveyspoliittisessa päätöksenteossa. Varhainen puuttuminen mielenterveysongelmiin tuottaa inhimillisesti ja taloudellisesti mitattuna merkittäviä tuloksia. Mielenterveystyön onnistumiseen vaikuttavat toimivat palveluketjut, palvelujen monipuolisuus, saatavuus, hyvä laatu ja asiakaslähtöisyys. Toimintaa kehitettiin Valtionavustuksella toiminut nuorten mielenterveys- ja psykiatristen palveluiden edistämisprojekti Uudet tuulet mielenterveystyössä nuorille näköaloja elämään jatkui vuoden alusta kaupungin omana toimintana. Nuorisopsykiatrian työryhmään perustettiin nuorisopsykiatrin, psykologin, sosiaalityöntekijän, sairaanhoitajan ja toimistosihteerin virat tai toimet. Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja neljännes nuorista kärsii jossain vaiheessa mielenterveyden häiriöistä. Ongelmat altistavat syrjäytymiselle ja myöhemmille mielenterveyden häiriöille. Nuorisopsykiatrisen työryhmän toiminta lisäsi hoidon saatavuutta ja työryhmä antoi myöskin koulutusta ja konsultaatioapua. Nuorisopsykiatrian sairaalan hoitopäivät ovat siitä lähtien pysyneet ennallaan, kun kaupungin omaa nuorisopsykiatriaa on kehitetty. Psykiatrian tulosalueella TAYS:issa avohoitokäyntejä toteutui Hoitopäiviä TAYS:issa oli Omaa toimintaa haittasi se, että helmikuun lopusta elokuun alkuun työryhmään ei saatu nuorisopsykiatria. Projekteja Vuoden aikana osallistuttiin ALMA-projektiin. Tässä projektissa toteutetaan ja kehitetään mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien kuntoutujien tehostettua asumista Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:n, Tampereen kaupungin mielenterveyspalvelujen ja Tampereen Vuokratalosäätiön kanssa. Tavoitteena on järjestää mielenterveyspäihdekuntoutujille tarvittavat asunnot ja tehostetut tukipalvelut sekä kuntouttavaa toimintaa. Tukipalveluista on vastannut Muotialan asuin- ja toimintakeskus ja kuntoutujien psykiatrisesta hoidosta Tampereen mielenterveyspalvelut. Tampereen Vuokratalosäätiö on osoittanut kuntoutujille asunnot. Projektia on tukenut Raha-automaattiyhdistys. Erikoissairaanhoidon sairaansijoilla tapahtuva varsinainen psykiatrinen kuntoutus on lopetettu ja se on siirtynyt avohoidon kehitettäväksi. Tämä on luonut tarvetta lisääntyvässä määrin perustaa erilaisia kuntouttavia ja muita valvottuja ympärivuorokautisia asumispalveluja mielenterveyskuntoutujille. Asumiskuntoutuspalvelujen järjestämiseen on liittynyt useita pulmia ja kuntouttavien

5 89 asumispalvelujen tuotteistusta eikä laatujärjestelmää ole toistaiseksi luotu. Tämän toiminnan kehittämiseksi haettiin lääninhallitukselta rahaa ja aloitettiin yhdessä Valkeakosken kaupungin seutukunnan kanssa yhteistyöprojekti Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut; asiakas ohjausprosessimallin seutukunnallinen selkiinnyttäminen ja palvelujen tuotteistaminen-hanke. Projektin toteutus osaltaan on ostettu Sosiaalikehitys ry:ltä. Hoitoketjujen parantamiseksi osallistuttiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Pitkäniemen akuuttipsykiatrian, yleissairaalapsykiatrian poliklinikan, Hatanpään päivystysaseman ja mielenterveyspalvelujen yhteiseen kehitysprojektiin. Tuloksena saatiin hoitokortti, jonka avulla tiedonkulku paranee potilaan siirtyessä sairaalasta eri avohoidon yksikköihin. Projektin aikana kartoitettiin kokemukset hoitokortista potilaalta ja työntekijöiltä. Hoitokortista saadut kokemukset kerätään syksyllä 2004 potilas- ja työtekijäkyselyllä. Valtiolta saatiin erityisvaltionosuutta euroa poliklinikkaprojektille Pilvestä paisteeseen. Tämän projektin tarkoituksena on luoda uudenlainen, tehokas hoitomuoto vaikeaa psyykkistä sairautta ja huumeongelmasta kärsiville nuorille, lisätä tietoa huumepotilaiden hoidosta koko mielenterveystyön henkilöstölle ja parantaa huumenuorten palveluketjua ja lisätä yhdessä toimimista eri toimijoiden kanssa. Samalla tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen pääsy helpottuu. Osallistuttiin Linnainmaan perheen hyvinvointineuvola -hankkeeseen ja myöskin Linnainmaan alueen omaneuvojamallin kehittämiseen. Merkittävää toiminnan kannalta oli, että siirryttiin Aho-järjestelmästä uuteen Pegasos-järjestelmään. Laadun kehittäminen Laadun hallintaa tehostettiin ja oma laatutyöryhmä toimi aktiivisesti koko vuoden ajan. Laatutyöryhmä sai valmiiksi mielenterveyspalvelujen esitetuotannon. Asiakaskyselytutkimus tehtiin mielenterveysviikolla 47. Kahden päivän aikana olleeseen kyselyyn vastasi 239 potilasta. Potilaat arvioivat saamansa avun erinomaiseksi tai hyväksi 66 %:ssa ja keskinkertaisen avun koki saaneensa 28 % potilaista. 75 % potilaista koki mielenterveysongelmiensa hoidon aikana helpottuneen. Omaisten mukaanotto hoitoon on ollut yksi onnistumisalueistamme. Tässä on kohtuullisen hyvin onnistuttu, kun kyselyssä ainoastaan 15 % vastanneista ilmoitti, ettei heille tarjottu sitä mahdollisuutta. Psykiatrisen hoidon tarve lisääntynyt Mielenterveyspalvelujen kysyntä ylitti tarjonnan. Akuutin ja kriisihoidon tarpeeseen pystyttiin kohtuullisen hyvin vastaamaan, mutta sitä seuraavat ajat mielenterveyspalvelujen vastaanotolle usealla väestövastuualueella ajoittain ovat hyvinkin pitkät. Hoitojonot olivat kolmesta viikosta jopa kolmeen kuukauteen. Psykiatripula on ollut koko vuoden toimintaa haittaava useilla eri väestövastuualueilla, lähes kolmasosa viroista on ollut ilman lääkäriä. Kuntouttavat asumispalvelut Kuntouttavien asumispalvelujen kysyntä oli erittäin runsasta. Psykiatrian avohoidon ensisijaisuutta painottava palvelurakenteen tavoitteellinen muutos on vaikuttanut myös sairaalahoidon luonteeseen. Yksityisistä kuntoutuskodeista jouduttiin lisääntyvässä määrin ostamaan palveluja maksusitoumuksella sairaalasta uloskirjoitetuille potilaille. Vuoden lopussa yksityisissä kuntoutuskodeissa oli 54 kuntoutujaa. Sopimusvuori ry:n tuottamia päiväkuntoutuspalveluja ostettiin 340 asiakkaalle ja asumiskuntoutuspalveluja 178 kuntoutujalle ja tehostetun asumiskuntoutuksen palveluja 55 kuntoutujalle. Muotialan asuin- ja toimintakeskuksessa pajantoiminnassa oli 116 tamperelaista ja työkokeilussa ja työvalmennuksessa 12 kuntoutujaa ja Mielekäs-lehden tekoon osallistui 13 henkilöä. Toimintakeskuksissa oli ohjatussa työtoiminnassa yhteensä 28 kuntoutujaa. Muotialan tukiasunnoissa asui 44 tamperelaista ja lisäksi Nääsville teki tukityötä 60 perheen kanssa

6 90 ja Iita-projekti tuki 57 yksin asuvaa henkilöä. Tukihenkilötoiminnassa tuettiin yhteensä 60 tukea tarvitsevaa. Psykiatriset sairaalahoitopäivät Psykiatrian tulosalueen akuuttipsykiatrian hoitopäiviä toteutui Näiden kustannus oli 8,7 milj.. Akuuttipsykiatrian avohoitopäiviä oli ja ne maksoivat Toiminnalliset tavoitteet Päiväsairaala I:n toimintaa hankaloitti pitkäaikainen putkiremontti taloyhtiössä. Normaalin kesäsulun jälkeen osasto oli vielä suljettuna 23.9 saakka. Syyskuussa päiväsairaalan henkilökunta piti polikliinistä vastaanottoa. Mielenterveystoimistojen käyntimääriä vähensi Pegasos-järjestelmän käyttöönottoon liittyvä pitkä koulutus koko henkilökunnalle. Samoin kesällä lääkäripulan takia jouduttiin kaikissa aluetoimistoissa menemään kahden viikon sulkuun. Uuden järjestelmän alkukankeuden takia käyntejä diagnoosiryhmittäin ei ole saatu. Merkittävä toimintakulujen ylitys oli asumis- ja kuntoutuspalveluissa, koska yksityisiin hoito- ja kuntoutuskoteihin jouduttiin sijoittamaan kuntoutujia lisääntyvässä määrin psykiatrisista sairaaloista. Kuvio 16 MIELENTERVEYSTOIMISTON VASTAANOTTOKÄYNNIT

7 91 PERHENEUVOLAPALVELUT Perheneuvolan tehtävänä on sosiaalihuoltolain mukaisesti huolehtia kasvatus- ja perheneuvonnasta ja avioliittolain mukaisesta perheasioiden sovittelutyöstä lapsiperheiden osalta. Yleistä toimintavuodesta Perheneuvola vietti kertomusvuonna 60-vuotisen toimintansa juhlavuotta. Tämä huomioitiin toiminnassa monin tavoin. Kutsuvieraille järjestettiin juhlaseminaari, yhteistyökumppaneille oli oma seminaarinsa, asiakkaiden keskelle jalkauduttiin menemällä Koskikeskuksen aulaan esittelemään perheneuvolatyötä, eläkkeelle siirtyneitä kutsuttiin omaan tapaamiseen ja tunnettujen tamperelaisten leluja koottiin näyttelyksi. Perheneuvolatyö oli esillä myös lehdistössä ja radiohaastatteluissa. Työn sisällöllinen kehittämisprosessi Perheneuvolassa saatettiin loppuun vuoden 2001 alussa aloitettu työnkehittämisprosessi muuttamalla työn rakenteita ja toimintatapaa. Helmikuun alusta 2003 perheneuvolassa siirryttiin kahteen työlinjaan: tutkimus- ja hoitolinjoihin. Tutkimuslinjoja on kaksi, toinen Koulukadun ja toinen Hervannan toimistossa. Koulukadun tutkimustiimi palvelee asiakkaita Länsi-Tampereelta ja Pirkkalasta. Hervannan tutkimustiimiin ohjautuvat asiakkaat, jotka asuvat Itä- tai Kaakkois-Tampereen alueella. Tutkimustiimit vastaavat asiakkaiden tutkimuksista, ja jatkohoitoon ohjataan hoitotiimille, joka palvelee kaikkia tamperelaisia ja pirkkalalaisia. Myös puhelinpäivystyskäytäntöjä muutettiin siten että ilmoittautuminen ja puhelinneuvonta toimii kahtena päivänä viikossa kahden tunnin ajan kolmesta vaihtoehtoisesta numerosta. Uudistustyön tavoitteena on ollut parempi asiakaspalvelu ja työtapojen selkiinnyttäminen ja työssä viihtyvyyden ja jaksamisen lisääminen. Näiden tavoitteiden saavuttamisen arvioiminen on mahdollista vasta seuraavan toimintavuoden jälkeen. Asiakastyö Työtavoissa toteutetut uudistukset ja juhlavuoden tapahtumien järjestäminen ovat vieneet suunnitteluineen työaikaa, mutta samalla myös antaneet uusia voimavaroja työhön. Työn kehittämiseen ja juhlavuoden järjestelyihin käytetty aika on vaikuttanut myös asiakastyön määriin. Perheneuvolassa kävi vuoden aikana 980 perhettä ja näillä perheillä oli asiakassuoritetta. Asiakasperheiden määrässä päästiin lähes tavoitteeseen. Perheneuvolasuoritteiden määrään vaikuttaa lasten yksilötutkimusten vähentyminen ja asiakkaiden monimutkaistuneet elämäntilanteet, jotka edellyttävät usein laajoja viranomaisverkostojen ja yhteistyön organisoimista. Tämä työ ei suoraan näy suoritetilastoissa. Perheistunnoissa tarvitaan kahden työntekijän työpanosta, jotta työskentely olisi laadukasta. Perheneuvolassa toteutettiin myös erilaista ryhmätoimintaa. Avioeron kohdanneiden lasten ryhmä toimi syksyn aikana ja sen rinnalla toimi myös vanhempien ryhmä. Vanhemmille järjestettiin kaksi eri Vahvemmaksi vanhempana-ryhmää. Nk. Käsikynkkäryhmiä oli neljä, kaksi perheneuvolan asiakkaille suunnattua ja kaksi yhteistyössä lastenneuvolan ja perheryhmän kanssa toteutettuna. Käsikynkkä-ryhmätoiminnalla vahvistetaan lapsen ja vanhemman välistä myönteistä vuorovaikutusta. Perheneuvola järjesti Käsikynkkä-ryhmien vetämisestä myös koulutusta ja työnohjausta lasten kanssa työskenteleville viranomaisille.

8 92 Puhelinpalvelu Perheneuvolan puhelinpäivystys antaa ohjausta ja neuvontaa sekä asiakkaille että yhteiskumppaneille. Puhelinpalvelu on tärkeä osa perheneuvolanpalveluissa, sillä osa asiakkaista tulee autetuksi jo puhelimessa, osa ohjataan muihin palveluihin. Päivystyspuhelut ovat kestoltaan usein pitkiä ja sisällöltään kriisiluonteisia. Yhteistyö Perheneuvola tekee laaja-alaisesti yhteistyötä muiden lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tampereen sosiaali- ja terveysalanopiston ja lastensuojelun kanssa jatkettiin edelleen tukihenkilö-yhteistyötä. Opiskelijat toimivat perheneuvolan asiakasperheissä lasten tukihenkilöinä. Rientolan setlementti ry:n Torkku -projektissa toteutetaan varhaisnuorille suunnattua kuntouttavaa ryhmätoimintaa. Tähän projektiin osallistuvat nuoret ovat perheneuvolan asiakkaita ja heidän perheidensä hoito jatkuu ryhmätoiminnan ajan edelleen perheneuvolassa. Yhteistyötä on tehty MLL:n Tampereen osaston kanssa. MLL:n Eron jälkeen -projektin ohjausryhmässä on mukana perheneuvolan edustaja samoin kuin Kriisikeskus Osviitan Kriisistä kotouttamiseen -projektin, lapsilähtöinen maahanmuuttajatyö, ohjausryhmässä. Setlementti Naapurin kanssa yhteistyö on myös ollut tiivistä. Perheneuvola on mukana myös Linnainmaalla toteutettavassa perheiden hyvinvointi-neuvolakokeilussa. Yhteistyössä TAYS:n lastenpsykiatrian klinikan kanssa on edelleen toteutettu perheneuvolan ostopalvelumäärärahoista kotisairaanhoitoa. Kotisairaanhoitotyöryhmä on hoitanut toimintavuonna 20 perheneuvolan asiakasperhettä. Asiantuntijatyö Perheneuvolan työnohjauksellinen ja konsultatiivinen työ on suunnattu lapsiperheiden ja lasten kanssa työskenteleville yhteistyökumppaneille. Työnohjauksen painopisteenä ovat olleet päiväkotien erityisryhmien työntekijät, perhetyöntekijät ja lastensuojelutyöntekijät. Työnohjauksen tarvetta on enemmän kuin mihin pystytään vastaamaan. Erilaisia asiantuntija- ja työnohjausryhmiä perheneuvolassa toimi vuoden aikana 80. Kokeilu Perheneuvolassa aloitti elokuussa 2003 toimintansa erityisvaltionavulla lastenpsykiatrinen arviointi-tiimi -projekti. Kokeilussa työskentelee puolipäiväinen lastenpsykiatri ja psykologi. Kokeilu jatkuu vuoden 2004 loppuun. Tämän uuden työmuodon avulla tuetaan peruspalveluissa työskenteleviä arvioimaan lapsen ja perheen hoidon tarvetta, hoitamaan lievempiä lasten mielenterveysongelmia ja ohjaamaan tarvittaessa oikeaan hoitomuotoon. Projekti työmuotoina ovat puhelinkonsultaatiot, työntekijäneuvottelut ja hoidolliset selvittelyt. TERVEYDENHUOLLON PSYKOLOGIT Psykologien työ on keskitetty äitiys- ja lastenneuvoloihin (neuvolapsykologit), opiskelijaterveydenhuoltoon ja nuorisoneuvolaan sekä aikuisneuropsykologiseen työhön ja työterveyshuoltoon. Alueellinen lääkäriasematyö neuropsykologista toimintaa lukuun ottamatta on resurssien niukkuudesta johtuen pitänyt lopettaa kokonaan, jolloin omalääkärit ovat joutuneet ohjaamaan kaikki aikuispotilaat jo ennestään kuormittuneen Mielenterveyskeskuksen jonoon. Psykologien työ on painottunut erittäin runsaasti kysyttyyn asiakastyöhön. Psykologisten tutkimusten kuten lasten kehitystason ja erityisvaikeuksien, kutsuntavelvollisten toimintakyvyn ja aikuisten työ- ja toimintakyvyn sekä erotusdiagnostiset tutkimukset ovat olleet olennainen osa psykologien työtä. Tutkimusten lisäksi asiakastyöhön ovat sisältyneet lyhytaikaiset hoidot. Pitempiaikaista terapiaa tarvitsevien, etenkin nuorten, määrä on lisääntynyt ja KELAn psykoterapiamäärärahojen (koskien uusia terapiapäätöksiä) loppuminen jo kesäkuussa toi painetta lisätä hoidoissa pitempien terapioiden osuutta. Em. tarpeeseen ei ole nykyisillä resursseilla pystytty vastaamaan. Terapiaryhmät paniikkihäiriöisille sekä vaikea-

9 93 asteisesta jännittämisestä kärsiville nuorille ja opiskelijoille on pidetty sekä kevään että syksyn aikana. Uutena ryhmätoimintana on aloitettu voimavarakurssi masennuksesta tai uupumuksesta kärsiville nuorille. Aikuisneuropsykologisessa työssä neuropsykologisten tutkimusten kysyntä on ollut runsasta. Polikliinisesti neuropsykologista kuntoutusta on annettu rajoitetusti ja vuodeosastoille on voitu tarjota vain orientoivaa neuropsykologista kuntoutusta ja tilanneseurantaa. Neuropsykologiseen kuntoutustarpeeseen nähden yhden psykologin resurssit ovat riittämättömät. Kehittämistä ja yhteistoimintaa Palvelujen kehittämistyössä psykologit ovat edelleen osallistuneet sosiaali- ja terveystoimen moniammatilliseen yhteistyöhön. Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen - projektiin liittyvää työnohjausta on annettu edelleen äitiysneuvoloiden terveydenhoitajille. Psykologit ovat osallistuneet Pirkanmaan mielenterveystyön strategia- ja osaamiskeskushankkeisiin kuuluvan Perheen hyvinvointineuvolan suunnittelutyöryhmään ja käytännön kokeilutoimintaan. Nuorisoneuvolan psykologi on osallistunut Nuorten yksikön suunnitteluun. Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kriisitoiminnan kehittämistyössä psykologit ovat olleet edelleen mukana. Psykologit ovat antaneet sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta sosiaali- ja terveystoimen sisällä eri ammattikunnille (perhetyöntekijät, terveydenhoitajat, osastonhoitajat, päiväkotityöntekijät). Kaikkeen työnohjauskysyntään ei ole pystytty vastaamaan. Psykologit ovat siirtyneet käyttämään Pegasos-potilastietojärjestelmää helmikuussa. Yksi psykologi on toiminut järjestelmän kouluttajana ja vastuukäyttäjänä oto. kuluneen vuoden ajan. Psykologit ovat osallistuneet erityispalveluiden strategiaprosessin työstämiseen sekä jatkaneet terveydenhuollon psykologien omaa strategiatyötä. Yksi psykologi on ollut erityispalveluiden edustajana sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallintatyöryhmässä. Psykologiyksikön oman toiminnan arviointi on suoritettu itsearviointina ITE-menetelmää käyttäen. Psykologien asiantuntemusta on käytetty laajasti eri tahoilla. Projekteihin, neuvotteluihin ja työryhmiin osallistuminen sekä koulutuksen antaminen on sitonut erittäin paljon työaikaa. Debriefing-palvelut on ostettu edelleen Setlementti Naapurilta. Debriefing-istuntoja on ollut 68, näistä ensimmäisiä 51 ja jatkoistuntoja 17. Määrä on laskenut edellisvuodesta, jolloin istuntoja oli 102 (ensimmäisiä 76 ja jatkoistuntoja 26). Kaksi psykologia on kuulunut sosiaali- ja terveystoimen Psykososiaalisen tuen johtoryhmään, joka on laatinut valmiussuunnitelman psykososiaalisen tuen järjestämisestä suuronnettomuustilanteissa. ULKOMAALAISPALVELUT Palvelut ja niiden järjestäminen Vuonna 2003 ulkomaalaistoimisto järjesti vastaanoton 115 pakolaiselle ja 32 paluumuuttajalle. Asiakkaita oli kaikkiaan 414 henkilöä ja he edustivat 25 eri kansalaisuutta. Henkilö- ja perhekohtaiset kotouttamissuunnitelmat laadittiin kaikille ja seuranta oli aktiivista. Tulkkikeskus Tulkkaustunteja kertyi kaikkiaan tuntia, joista 529 tuntia oli etätulkkauksia. Freelancer -tulkkien osuus oli tuntia. Tulkkikeskuksessa jatkui työministeriön kokeilu alueellisten asioimistulkkikeskusten korvausjärjestelmän muuttamiseksi. Tulkkikeskus toimi edelleen pilottina tulkkikeskusten valtakunnallisessa Timmi laskutusohjelman käyttöönotossa. Tulkkien oppisopimuskoulutus asioimistulkiksi alkoi ja jatkuu asti.

10 94 Vastaanottokeskus Vuonna 2003 turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus toimi 250-paikkaisena kahdessa yksikössä: Pohjolankadun kiinteistössä, missä majoituskapasiteetti on 150 paikkaa, sekä Peltolammin 100-paikkaisesssa itsenäisen asumisen yksikössä. Vastaanottokeskuksen keskimääräinen käyttöaste oli 82.2 % (koko Suomen keskiarvo 80,1 %). Rekisteröityjä asukkaita vastaanottokeskuksessa majoitettiin yhteensä 562. Uusia turvapaikanhakijoita saapui 251 henkilöä ja vuoden aikana vastaanottokeskuksesta poistui 254 turvapaikanhakijaa. Vastaanottokeskuksen Pohjolankadun tilojen siirtymisestä uuteen sijaintiin samassa kiinteistössä sovittiin Työministeriön, TE-keskuksen, Tilakeskuksen ja ulkomaalaispalvelujen välisissä neuvotteluissa. ELATUSTURVA Elatustukihakemukset ja kunnan takautumissaatavan perimättä jättämistä koskevat hakemukset käsiteltiin viivytyksettä. Elatusapujen perintä tuotti arvioitua enemmän. Toukokuussa ja marraskuussa kerättiin asiakaspalautetta antamalla toimistossa käyneille asiakkaille kyselylomake. Palaute oli hyvää. Laatuprosessina aloitettiin elatusapujen maksatuksen kartoittaminen ja kehittäminen. Vakituisen 10 työntekijän lisäksi elatusturvassa oli alkaen perintälakimies hoitamassa elatusturvalain siirtymäsäännösten päättyessä vanhenevien elatusapusaatavien perintää. Lisäksi ruuhkatilanteita on purettu työllistetyn avulla.

11 95 TERVEYDEN EDISTÄMISEN TYÖRYHMÄ Terveyden edistämisen työryhmä toteuttaa, kehittää ja arvioi eri-ikäisten terveyden, elämänhallinnan ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä erilaisia toimintamuotoja sekä välittää tietoa terveyden edistämisen mahdollisuuksista ja keinoista yhteistyössä eri kumppanuustahojen kanssa. Tarkoituksena on konkreettisilla toiminnoilla edistää sosiaali- ja terveystoimen strategisten päämäärien Tamperelaisten hyvä terveys ja sosiaalinen turvallisuus ja Omatoimisuus ja elämänhallinta toteutumista. Lisäksi toiminta liittyy kiinteästi Terve Kunta-verkoston toiminnan painoalueiden toteuttamiseen käytännön tasolla. Terve Kunta verkostoon kuulumisen kriteerien mukaan kunnassa tulee olla terveyden edistämisen johtoryhmä / ohjausryhmä, joka koostuu eri hallinnon alojen edustajista. Terveys kansanterveysohjelma toimii laajana kehyksenä yhteiskunnan eri osaalueilla kehitettävälle terveyden edistämiselle. Työryhmämme on esittänyt toiveensa johtoryhmän perustamisesta ja kertomusvuoden lopulla poikkihallinnollinen terveyden edistämisen ryhmä perustettiin. Työryhmä kokoontui yhteensä kuusi kertaa ja käsitteli kokouksissaan terveyden edistämistä eri-ikäisten asiakkaiden näkökulmasta vauvasta vaariin sekä terveyttä edistävää asiakaslähtöistä toimintatapaa eri toimintaympäristöissä. Kokouksissa käsiteltiin mm. TEUVO -projektia sekä terveysneuvontaan liittyviä kirjallisia ohjeita ja niiden tuottamista sähköiseen muotoon. Valtakunnallisiin terveyttä edistäviin tapahtumiin kuten, Sydänviikko, Ehkäisevän päihdetyön viikko ja Valtakunnallinen tapaturmapäivä liittyvää tietoa ja materiaalia jaettiin. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöpoliittiseen suunnitelmaan ja siihen liittyvään työhyvinvoinnin TYHY -projektiin tutustuttiin ja Terveyden edistämisen työryhmä valmisteli ja toteutti näyttelyn tammikuussa pidettävään Tyhy-iltapäivään UKKinstituutissa. Työryhmä järjesti syyskuussa Terveyden edistämisen iltapäivän sosiaali- ja terveystoimen työntekijöille Koukkuniemen vanhainkodin juhlatalossa. Tavoitteena oli herättää ajatus siitä, että terveyden edistäminen on laaja-alaista toimintaa ja se toiminta kuuluu kaikille, myös oman terveyden edistäminen on tärkeää. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 101 henkilöä.

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 Perusturvatoimialan kolmannen vuoden painopisteenä oli palvelujen toiminnallinen linjaaminen ja sisältöjen kehittäminen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 2 PERUSTURVAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvan vuosi 2012 toteutui toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Tampereen mielenterveyspalveluiden arviointi

Tampereen mielenterveyspalveluiden arviointi AVAUKSIA AVAUKSIA Kristian Wahlbeck, Marko Ekqvist, Virpi Jäntti, Outi Mantere, Veijo Nevalainen, Samuli Saarni, Eija Stengård, Timo Tuori, Erja Wiili-Peltola Tampereen mielenterveyspalveluiden arviointi

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA Vammaisstrategia vuoteen 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATE... 4 MITÄ VAMMAISUUS ON?... 5 VALTAKUNNALLISET VAMMAISPOLITIIKAN LINJAUKSET... 5 Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Kotini on linnani. (Lari 40 v.) Kodissa on tarpeeksi tilaa. (Sasu 22 v.) Koti on kaunis. (Laura 41 v.)

VUOSIKERTOMUS 2011. Kotini on linnani. (Lari 40 v.) Kodissa on tarpeeksi tilaa. (Sasu 22 v.) Koti on kaunis. (Laura 41 v.) VUOSIKERTOMUS 2011 Kodissa on tarpeeksi tilaa. (Sasu 22 v.) Kotini on linnani. (Lari 40 v.) Koti on kaunis. (Laura 41 v.) Saa nukkua rauhassa. (Helena 19 v.) Sisällysluettelo Uusia koteja ja asumisen tukea

Lisätiedot

Sosiaaliviraston toimintakertomus 2012

Sosiaaliviraston toimintakertomus 2012 Sosiaaliviraston toimintakertomus 2012 Helsingin sosiaali- ja terveyslautakuntaan 19.3.2013 1 Sosiaalisesti eheä ja moniarvoinen Helsinki! 1. Uuden suunnittelua ja palvelujen kehittämistä... 3 2. Sosiaaliviraston

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

ELÄMÄN EVÄÄT. Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko Porvoossa. Päivitys 2011. Kuva Lars Rosenberg

ELÄMÄN EVÄÄT. Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko Porvoossa. Päivitys 2011. Kuva Lars Rosenberg ELÄMÄN EVÄÄT Kuva Lars Rosenberg Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko Porvoossa Päivitys 2011 28.1.2011 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TÄMÄN PÄIVÄN ONGELMAT, TRENDIT JA TULEVAISUUDEN HAASTEET... 8 2.1

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA NYKYTILANNESELVITYS 03.04.2006 Pia Fraktman projektisihteeri SISÄLLYSLUETTELO 1. Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittämistyö Pohjanmaa

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2001 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot