Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. Laatukokemuksia ja odotuksia -lapsiperheet kotityöpalvelujen käyttäjinä. Elokuu 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. Laatukokemuksia ja odotuksia -lapsiperheet kotityöpalvelujen käyttäjinä. Elokuu 2007"

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTO - HELSINGFORS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta - Fakultet - Faculty Laitos - Institution Department Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tekijä - Författare Author Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos Laurila, Marja Johanna Työn nimi - Arbetets titel - Title Laatukokemuksia ja odotuksia -lapsiperheet kotityöpalvelujen käyttäjinä Oppiaine - Läroämne - Subject Kotitaloustiede Työn laji - Arbetets art - Level Aika - Datum - Month and year Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages Pro gradu -tutkielma Elokuu Tiivistelmä - Referat Abstract Tutkimuksessa tarkastellaan lapsiperheiden kokemuksia kotityöpalvelujen laadusta sekä perheiden palveluille kohdistamia odotuksia. Lähtökohtana oli, että kotityöpalvelujen tulee olla perheen näkökulmasta laadukkaita, jotta niiden käyttö voisi olla mahdollinen ratkaisu kotitalouden arjen ongelmiin. Kokemusten avulla tutkimuksessa pyrittiin tarkastelemaan mitä palvelujen käytössä voi tapahtua ja millaista palvelujen laatu lapsiperheiden näkökulmasta on. Odotusten avulla pyrittiin puolestaan selvittämään mitä lapsiperheet odottavat kotityöpalveluilta jatkossa. Aiempiin tutkimuksiin pohjautuen lähtöoletuksena oli, että kokemukset vaikuttavat odotuksiin ja odotukset puolestaan kohdistuvat palvelun resursseihin, prosessiin sekä palvelun suorittajaan. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla. Internetin kautta kyselyyn saatiin 33 vastausta, joista lopulliseksi tutkimusaineistoksi tutkimusnäkökulman perusteella rajautui 23 vastausta. Vastaajat olivat kotityöpalveluja käyttäneitä lapsiperheitä. Kyselylomakkeiden taustatietokysymysten ja monivalintakysymysten vastausten analysoinnissa käytettiin kvantifiointia. Avointen kirjoituskysymysten vastaukset analysoitiin teema-analyysilla ja tyyppianalyysilla. Lapsiperheiden kokemukset kotityöpalveluista ja niiden laadusta perustuivat siihen, miten palvelut olivat täyttäneet perheiden odotukset. Pääosin perheiden kokemukset kotityöpalvelujen laadusta olivat myönteisiä ja perheet olivat tyytyväisiä käyttämiinsä palveluihin. Suurimpana ongelmana palvelujen laadussa koettiin työntekijöiden suuri vaihtuvuus ja erityisesti siivouspalveluissa työntekijöiden ammattitaidon puute. Lähtöoletuksen mukaan lapsiperheiden odotukset kohdistuivat palvelun resursseihin, prosessiin ja palvelun suorittajaan. Palveluilta odotettiin ennen kaikkea herkkyyttä asiakkaiden toiveille ja yksilöllisiä palveluja, joustavuutta, sovittujen aikataulujen pitämistä, tehokasta ajankäyttöä, huolellista ja ammattimaista työskentelyä, pysyvyyttä työntekijöissä sekä erityisesti hyvää palvelun lopputulosta. Tärkeimpänä kotityöpalvelujen laadun tekijänä voidaan tutkimuksen mukaan pitää palveluprosessia, johon kuuluvat työsuoritus sekä työn lopputulos. Tutkimuksen tuloksia tarkastellessa jatkossa kotityöpalveluyritysten täytyy panostaa erityisesti työntekijöiden sitouttamiseen sekä yksilöllisten, ns. räätälöityjen palvelujen kehittämiseen menestyäkseen ja tuottaakseen lapsiperheitä tyydyttäviä palveluja. Avainsanat Nyckelord - Keywords kotityöpalvelu, kotipalvelu, laatu, kotityö, lapsiperheet Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information

2 Laatukokemuksia ja odotuksia lapsiperheet kotityöpalvelujen käyttäjinä Marja Laurila Pro gradu -tutkielma Kotitaloustiede Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos Helsingin yliopisto Elokuu 2007 Ohjaaja Kaija Turkki

3 1 1 JOHDANTO ARKI JA KOTITYÖT ARJEN PALAPELI ARKIELÄMÄN ONGELMAT KOTITÖISTÄ SUORIUTUMINEN KOTITÖIDEN ULKOISTAMINEN KOTITYÖPALVELUT KOTITALOUDEN ARJESSA PALVELUT KOTITALOUDESSA LAPSIPERHEET KOTITYÖPALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ KOTIPALVELU JA KOTITYÖPALVELU KAKSI ERI ASIAA KOTITYÖPALVELUJEN TARJONTA KOTITYÖPALVELUN OSTAMISEEN LIITTYVÄT TUKITOIMET KOTITYÖPALVELUT JA LAATU U LAADUN MÄÄRITTELYÄ KOTITYÖPALVELUIHIN KOHDISTUVAT ODOTUKSET KOTITYÖPALVELUJEN LAATU TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS JA TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄ Vastaajaperheiden kuvaus Kotityöpalvelujen käyttö vastaajaperheissä TUTKIMUSOTE AINEISTON HANKINTA AINEISTON ANALYYSI TUTKIMUKSEN TULOKSET KOTITYÖPALVELUJEN LAATU LAPSIPERHEIDEN KOKEMANA Vaihtelevaa laatua Tyytyväiset lapsiperheet Laadukkaan kotityöpalvelun tyyppejä LAPSIPERHEIDEN ODOTUKSIA KOTITYÖPALVELUILLE Odotukset kotityöpalveluille Kokemusten vaikutuksia odotuksiin TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA POHDINTA LÄHTEET LIITTEET: LIITE 1 Kyselylomake LIITE 2 Teema-analyysirunko LIITE 3 Tyyppianalyysirunko

4 2 1 JOHDANTO Kotitalouden arki on jatkuvaa valintojen tekemistä ja kiireessä elämistä. Yhteiskunnalliset muutokset näkyvät jo kotitalouksissa. Suomen väestö vanhenee ennätysvauhtia muihin EU-maihin verrattuna ja ikääntyvien täytyy tulla toimeen kotioloissa entistä pidempään julkisen sektorin tarjoamien palveluiden heikkenemisen myötä. Lapsiperheissä sekä miesten että naisten työssäkäynti lisääntyy samalla kun epävarmuus työmarkkinoilla ajaa työikäiset henkilökohtaisiin uhrauksiin kodin ja perheen kustannuksella. (Härkki & Raijas 2000, 9.) Kotityön ulkoistaminen eli palvelujen ostaminen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta saattaa olla ratkaisu kiireen keskellä, työn ja perheen ristipaineissa elävän lapsiperheen ongelmiin, toisaalta se saattaa mahdollistaa vanhusten kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Kotityöpalveluista onkin viime vuosien aikana muodostunut nopeasti kasvava palvelusektori ja yhteiskunnallinen keskustelu kotityöpalvelujen käytöstä sekä työllistävästä vaikutuksesta on levinnyt laajalle. Alan tutkijat ennakoivat edelleen palvelujen käytön lisääntymistä, mikä johtunee väestörakenteen muutoksesta sekä varallisuuden kasvusta (Varjonen, Aalto & Leskinen 2005, 24). Tutkimuksia kotityöpalveluista on tehty etenkin viiden viime vuoden aikana runsaasti. Aihe on kuitenkin vielä uusi ja tarvitsee edelleen tutkimusta. Varjosen, Aallon ja Leskisen (2005) mukaan tärkeitä tutkimusaiheita tulevaisuudessa ovat kotityöpalvelujen käytön edellytysten ja esteiden selvittäminen, markkinoiden toimivuuden kartoittaminen kuluttajien näkökulmasta sekä kotityöpalvelujen tilastointi. Erityisesti tarpeen ovat erilaiset kotityöpalvelujen laatuun liittyvät tutkimukset. Usein syynä siihen, että kotityöpalveluja ei käytetä, on palvelujen kalliina pidetty hinta, halu tehdä kaikki itse, luotettavien työntekijöiden puuttuminen tai epämiellyttävä ajatus siitä, että kotiin tulee vieras ihminen (Varjonen ym. 2005, 44 45). Nämä kaikki syyt viittaavat siihen, että ihmisillä on odotuksia kotityöpalvelujen laadulle ja tietty käsitys siitä, mitä laatu on. Odotukset ja käsitykset ovat ymmärrettäviä, sillä kotia on perinteisesti pidetty hyvin yksityisenä ja suojattuna alueena, jonne ulkopuolisilla ei ole ollut asiaa. Kotityöpalvelujen laatuun liittyviä tutkimuksia on kuitenkin tehty kovin vähän (ks. Varjonen, Aalto ja Leskinen 2007; Tolmunen 2003).

5 3 Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella lapsiperheiden kokemuksia kotityöpalveluista, erityisesti kotityöpalvelujen laadusta, sekä palveluihin kohdistuvia odotuksia. Kokemusten ja niiden pohjalta nousevien odotusten tutkiminen on tärkeää, jotta kotityöpalveluja voidaan edelleen kehittää käyttäjien vaatimusten mukaisesti ja sitä kautta voidaan päästä toimivampaan kotityöpalvelujärjestelmään sekä kotitalouksien osalta parempaan arjen hallintaan. Kokemusten avulla voidaan tarkastella mitä palvelujen hankinnassa on tapahtunut: miten palvelujen käyttäjien odotukset ovat täyttyneet ja millaista palvelujen laatu on ollut. Kokemukset ohjaavat palvelujen hankintaa tulevaisuudessa. (Tuorila 2001, 5.) Tutkimustulokset voivat antaa palvelujen tarjoajille mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen, mutta myös palvelujen käyttäjille mahdollisuuden omien kokemusten vertailemiseen muiden käyttäjien kokemusten kanssa. Varjosen, Aallon ja Leskisen (2007, 15) mukaan kuluttajat ovat kokemuksineen ja mielipiteineen avainasemassa toimivien kotityöpalvelumarkkinoiden kehittämisessä. Tutkimuksen kohderyhmänä on yksi tulevaisuudessakin todennäköisimmistä kotityöpalvelujen käyttäjäryhmistä eli lapsiperheet ja heidän kokemuksensa kotityöpalvelujen laadusta sekä palveluihin kohdistuvat odotukset. Ajatus tutkimuksen aiheeksi lähti edelleen voimakkaana käyvästä julkisesta keskustelusta kotityöpalvelujen tarpeellisuudesta ja tulevaisuudesta (ks. esim. Tuppurainen 2006, Salmela 2006). Oma kiinnostus kotityöpalvelujen käyttöä kohtaan oli tietenkin myös yksi innoittaja tutkimusaihetta valitessani. Monien kotityöpalveluja tarjoavien yritysten internet-sivuilla mainostetaan palveluja laadukkaina ja yritysten perusarvoiksi on kirjattu muun muassa laatu ja luotettavuus (ks. esim. <URL:http://www.putipuhdaskoti.fi/>). Laadun määrittely on kuitenkin jäänyt vähäiseksi. Laadusta puhuttaessa viitataan esimerkiksi luotettavuuteen ja hyvään palveluun, mutta selkeää määrittelyä laadulle ei ole. Mitä hyvä laatu asiakkaiden näkökulmasta sitten on? Millaisia kokemuksia asiakkailla on laadusta ja millaisia odotuksia palveluille? Tässä ovat keskeiset kysymykset, joihin käsillä olevassa tutkimuksessa etsitään vastausta.

6 4 2 ARKI JA KOTITYÖT 2.1 Arjen palapeli Monien mielestä kotityöt kuuluvat olennaisena osana perheiden arkeen. Arjen vaatimuksista kumpuavat siten myös odotukset kotityöpalveluille. Mitä arkielämä on ja mitä se vaatii? Arki ymmärretään usein pyhän vastakohtana tai normaalina jokapäiväisenä elämänä vastakohtana jollekin uudelle tai normaalista poikkeavalle päiväjärjestykselle. Salmi (2004, 11 26) on syvällisesti pohtinut arjen käsitettä ja toteaa, että arjen käsittäminen rutiineiksi on tavallisin tapa lähestyä arjen määrittelyä. Se ei kuitenkaan ole Salmen mukaan paras tapa määritellä arjen käsitettä, vaan arkielämä tulisi nähdä prosesseina, joiden kautta ihmiset tuottavat elävää elämää annettujen mahdollisuuksien rajoissa. Tässä määrittelyssä arkeen ja sen toimintoihin yhdistyy vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa. Arkielämän käytännöt muotoutuvat sekä rakenteiden ja instituutioiden asettamien ehtojen että arkielämän eläjän omien toimien ja valintojen tuloksena (Salmi 2004, ) Keskeinen arkielämän piirre onkin sisältöjen ja muotojen suuri vaihtelu. Tärkeää on myös huomata, että arkielämä liittyy ihmisen kaikkiin elämänalueisiin eikä rajaudu pelkästään esimerkiksi työhön. Arkea on siis kaikkialla. (Turkki 1999, 78 79; Jokinen 2005, 10.) Käytännössä arkielämässä on pitkälle kyse ajan jakamisesta elämisen eri alueille ja ajan käytön organisoimisesta. Mihin aika käytetään? Aika on rajoittunut voimavara, jota jokaisella on käytössään 24 tuntia vuorokaudessa. Aika ei ole aina samanlaista, vaan sitä muovaavat yhteiskunnalliset ehdot ja instituutiot eri tavoin eri elämänkaaren vaiheissa. (Salmi 2004, 29.) Salmen mukaan arjen järjestelyihin vaikuttavat eniten työelämän aika (työn aloitus- ja lopetusajat, työpäivän pituus ja työmatkat), markkinoiden aika (kauppojen ja palveluiden aukioloajat), erilaisten instituutioiden aika (koulu-, hoito- ja harrastusajat), kotitalouden aika (kotityön tekeminen) ja perheenjäsenten henkilökohtainen aika (uni- ja nälkärytmit, ajankäyttö yksin ja yhdessä).

7 5 TYÖ PERHE VAPAA-AIKA YHTEISKUNTA KUVIO 1. Lapsiperheen arjen ajassa yhteen sovitettavat palaset. Lapsiperheissä on soviteltava yhteen erilaisia palasia, jotta arki sujuisi. Voidaan puhua niin sanotusta arjen ajasta, joka määrittyy yksilön näkökulmasta perheen ajan, työn ajan, vapaaajan ja yhteiskunnan ajan mukaan (Salmi 2004, 29: ks. kuvio 1). Kotitaloudessa toiminta rakentuu perhettä, työelämää ja vapaa-aikaa yhteen sovittaessa yhteiskunnan asettamien mahdollisuuksien mukaan. Perhe, työelämä ja vapaa-aika asettavat kotitalouden toiminnalle omia ehtojaan. Holistisen eli kokonaisvaltaisen käsityksen mukaan kotitalouden toimintaa tarkastellessa tuleekin siihen liittää kaikki ihmisen olemukseen liittyvät piirteet, samoin kuin kaikki sosio-kulttuurisen, luonnon ja rakennetun ympäristön kiinteä vuorovaikutus. Kotitalous toimintoineen ei ole ympäristöstään irrallinen yksikkö, vaan muotoutuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. (Turkki 1999, 99; ks. myös Hallman 1991, ) Kotitalouden toiminta pitää sisällään kotitalouden taloudellisen ja teknologisen toiminnan sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti painottuneen käytännöllisen toiminnan (Korvela 2003, 20). 2.2 Arkielämän ongelmat Arkielämässä eri palasia yhteen sovitellessa törmätään usein erilaisiin ongelmiin ja ristiriitoihin. Useimmin toistuva ja näkyvin ongelma lienee työn ja perheen yhdistämisen vaikeus, etenkin lapsiperheissä. Salmen ja Lammi-Taskulan (2004, 34 36) tutkimushankkeessa tarkasteltiin työn ja perheen yhdistämisen problematiikkaa. Erityisesti yhteensovittamisen ongelmina pidetään ajan riittämättömyyttä ja kiirettä. Noin 40

8 6 prosenttia Työ ja perhe kyselyn vastaajista koki, että heillä on usein tai jatkuvasti liian vähän aikaa perheelleen johtuen työajoista, ylitöistä tai työpaineista. Tutkimushankkeessa selvitettiin myös yhteensovittamisen ongelmiin liittyviä ratkaisuja. Suuri osa työntekijöiden ehdottamista ratkaisuista liittyi työaika- ja työvuorojärjestelyihin. Vaikka suomalaisten tutkimusten mukaan pitkät työajat lisäävät eniten ristiriitoja työn ja perheen välillä, aika ei ole kuitenkaan ainut ristiriitoja aiheuttava tekijä. Myös työn organisointi, työn luonne, osaamisvaatimukset sekä henkinen ja fyysinen kuormittavuus vaikuttavat työn ja perheen väliseen suhteeseen. (Keskinen 2006, 21.) Lapsiperheissä, joissa molemmat vanhemmat käyvät työssä, työaika luo vaativimmat kehykset kotitalouksien ajankäytölle ja arjen sujumiselle. Työn ulkopuolelle jäävä aika olisi jaettava perheelle ja harrastuksille. Ongelman muodostavat yleensä perheen aikaan sisältyvät kotityöt. Keskinen (2006, 73) tarkasteli pro gradu -tutkimuksessaan työn ja perheen välisiä jännitteitä ja huomasi aineistosta, että etenkin naiset kokevat kotityöt perheen aikaa rasittavina. Kotityöt halutaan ikään kuin pois alta, jotta voidaan viettää aikaa perheen kesken. Miten paljon kotitöitä kotitalouksissa tehdään? Kansainvälisten tutkimusten mukaan kotitöiden tekemisessä yleinen kehityssuunta on ollut se, että naisten osuus kotitöiden tekemisestä on vähentynyt ja miesten osuus puolestaan kasvanut (Gershuny 2000; Robinson & Godbey 1999). Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen mukaan vastaavanlainen kehityssuunta on toteutunut myös Suomessa, sillä naiset ovat vähentäneet kotitöiden tekemiseen käyttämäänsä aikaa ja miehet puolestaan lisänneet (Pääkkönen & Niemi 2002, 41). Sosiaali- ja terveysministeriön ja Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen tuoreen selvityksen mukaan naiset tekevät kuitenkin edelleen 9 tuntia enemmän kotitöitä viikossa kuin miehet (Piekkola & Ruuskanen 2006). Kokonaisuudessa kotitöihin käytetty aika on hieman lisääntynyt 1990-luvulla, vaikka muun muassa kotitalouskoneiden määrä ja valmisruokien käyttö on kotitalouksissa lisääntynyt. Kotitöitä tehdään keskimäärin hieman yli kolme tuntia vuorokaudessa per henkilö. (Niemi & Pääkkönen 2001, 23 24; Pääkkönen & Niemi 2002, 41.) Kotitöiden tekemiseen ja niihin käytettyyn vaikuttaa olennaisesti kotitalouden jäsenten ikä, perheen koko ja elinvaihe, työssäkäynti sekä perheen sosioekonominen asema. Lapsiperheissä, etenkin lasten ollessa alle kouluikäisiä, kotitöitä tehdään eniten. (Niemi & Pääkkönen 2001, 25 31; Aalto & Varjonen 2005.) Varjosen (1991, 42) mukaan kotitöiden määrään ja niiden tekemiseen vaikuttavat myös kehittynyt

9 7 kodin teknologia, työn tekijän tiedot ja taidot sekä henkilön persoonalliset ominaisuudet, motivaatio ja innostuneisuus. 2.3 Kotitöistä suoriutuminen Kotitöitä tehdään kotitalouksissa eri määriä, mutta myös eri tavoin kotitalouden jäsenten määrästä ja perheen elinvaiheesta riippuen. Yksin asuvat voivat tehdä kotityöt oman aikataulunsa mukaan melko vapaasti kun isommissa yksiköissä kotitalouden hoidossa täytyy ottaa huomioon useamman henkilön aikataulut sekä tarpeet ja voimavarat. Yksin asuvilla ja lapsettomilla pariskunnilla on mahdollisuus joustaa enemmän esimerkiksi ruoka-ajoissa kun lapsiperheillä. (Varjonen ym. 2005, ) Osassa kotitalouksia pariskunnat ja lapsiperheet ovat jakaneet kotityöt jäsenten kesken. Työnjako voi perustua kotitöiden jakamiseen tai kokonaistyönajan jakamiseen. Osassa talouksia kotityöt ja arki sujuvat osittain tai täysin ostopalvelujen eli ulkoistamisen avulla. Varjonen, Aalto ja Leskinen (2005) ovat tehneet laajan tutkimuksen kotityöpalvelujen markkinoista kotitalouksissa. Tutkimuksessaan he lomakekyselyn ja ryhmähaastattelun avulla selvittivät perheiden arjen sujumista ja sen vaihtoehtoisia ratkaisuja. Vastausten perusteella he muodostivat mallin viidestä erilaisesta tavasta suoriutua kotitöiden tekemisestä. Suoriutuminen voidaan jakaa viiteen erilaiseen toimintatapaan, joissa vaihtelevat äidin tai vaimon osuus kotitöistä, muiden perheenjäsenten osuus ja palvelujen käyttö. (Varjonen ym. 2005, 32.) Kotitalouksissa, joissa nainen tekee valtaosan kotitöistä, arki sujuu naispainotteisesti. Nainen tekee kotitöitä mielellään, vaikka aikaa ei aina olisikaan riittävästi. Tähän ryhmään kuuluu paljon yksinhuoltajaäitejä ja lapsiperheiden äitejä. He yksinkertaisesti pitävät kotitöistä tai heille ei riitä muiden tekemän työn tulos. Ostopalveluja he käyttävät ainoastaan satunnaisesti, silloin lähinnä pesulaa, lastenhoitopalveluja tai ravintolapalveluita. Näissä kotitalouksissa lasten osallistuminen kotitöihin on pääosin vapaaehtoista. (Varjonen ym. 2005, ) Osassa kotitalouksia nainen toimii puolestaan kotitöiden sujumisen organisoijana. Hän tekee pääosan kotitöistä itse, mutta on organisoinut osan niistä miehelle sekä myös lapsille, jos he ovat tarpeeksi isoja. Ulkopuolista apua ei näissäkään kotitalouksissa käytetä säännöllisesti, mutta tiukan paikan

10 8 tullen voidaan osa kotitöistä ulkoistaa esimerkiksi tilaamalla siivoja. (Varjonen ym. 2005, 33.) Yksi vaihtoehto suoriutua arjesta on jakaa kotityöt. Työt voidaan jakaa esimerkiksi taitojen mukaan tai niin, että se tekee, joka ensiksi ehtii. Työhön saattaa tarttua myös se, jota epäsiisteys alkaa aiemmin häiritä. Kotitöiden jako voi perustua perinteiseen malliin, jossa nainen hoitaa sisätyöt ja mies ulkotyöt. Kotitalouksissa, joissa kotityöt on selvästi jaettu, käytetään useammin ulkopuolisia palveluja kuin edellä esitetyin perustein toimivissa kotitalouksissa. Ulkopuoliseen apuun turvaudutaan tarpeen vaatiessa, muttei säännöllisesti. (Varjonen ym. 2005, 34.) Kokonaistyöaikaan perustuvassa arjessa työnjakoon vaikuttaa puolisoiden kotitöihin käytettävissä oleva aika. Se, jolla on lyhyempi työpäivä tai joka on kokoaikaisesti kotona, tekee joko kaikki tai suurimman osan kotitöistä. Näissä kotitalouksissa palveluja ostetaan huomattavasti useammin kuin edellisissä, mutta ei kuitenkaan jatkuvasti. Pesula- ja ravintolapalveluiden lisäksi ostetaan esimerkiksi siivousapua ikkunanpesuun tai perusteellisempaan siivoukseen sekä remontti- ja pihatyöpalveluja. Osa talouksista ostaa palveluja saadakseen lisää vapaa-aikaa itselleen. (Varjonen ym. 2005, 35.) Osassa kotitalouksia aikaa kotitöiden tekemiseen on niukasti ja usein sekin aika kuluu asioiden organisointiin. Perheissä halutaan ehkä enemmän aikaa lasten kanssa oleiluun tai joku on vain yksinkertaisesti liian passiivinen tekemään kotitöitä. Näissä kotitalouksissa arki kotitöiden osalta sujuukin paljolti ostopalveluiden eli kotityön ulkoistamisen avulla. (Varjonen ym. 2005, ) 2.4 Kotitöiden ulkoistaminen Kotitöiden ulkoistaminen eli kotitöiden teettäminen kotitalouden ulkopuolisella, esimerkiksi kotityöpalveluyrityksellä, on yksi mahdollisuus ratkaista erilaisten aikojen yhteensovittamisen ongelmia ja vähentää kotitalouden jäseniltä kotitöihin kuluvaa aikaa (Varjonen ym. 2005, 41; Keskinen 2006, 78). Piekkola ja Ruuskanen (2006) toteavat, että kotityöpalvelujen ostamista tukemalla on mahdollista vähentää rutiininomaista kotityötä, joka voi estää esimerkiksi naisten osallistumisen työmarkkinoille.

11 9 Kotitöiden ulkoistamiseen vaikuttavina tekijöinä on usein tutkittu kotitöihin käytettävissä olevaan aikaa, kotityön määrää ja kotitalouden käytettävissä olevia taloudellisia ja taidollisia resursseja. Käytettävissä olevan ajan puutteen voidaan ennustaa lisäävän kotityöpalvelujen kysyntää tulevaisuudessa, kun tarkastellaan tehtyjä tutkimuksia ja oletetaan työn aikaan, vapaa-aikaan sekä perheen aikaan liittyvien valintojen olevan ensisijaisia. Ajan puutteen ohella palvelujen käyttöä lisää kotitalouden hyvä taloudellinen asema. Kotitalous on kuitenkin kokonaisuus, jonka toimintaa ohjaavat monet tekijät. Kotitöiden ulkoistamiseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi perheen sisäiset valtatekijät, työnjako ja kotityökulttuuri. Esimerkiksi kotityön kasvattava merkitys lapsille ja nuorille on syy, jolla kotityöpalvelujen käyttämättömyyttä usein perustellaan. (Varjonen ym. 2005, 22 23, )

12 10 3 KOTITYÖPALVELUT KOTITALOUDEN ARJESSA 3.1. Palvelut kotitaloudessa Kotityöpalvelu on yksi esimerkki niistä palveluista, joita kotitaloudet käyttävät. Palvelut voidaan kotitaloudessa tuottaa neljän eri vaihtoehdon kautta. Vaihtoehtomallit on esitetty kuviossa 3. Tavallisimmin vaihtoehtoina nähdään töiden tekeminen itse eli palvelun itsetuottaminen (4) tai koko palvelun ostaminen ulkopuolelta (1). Vaihtoehtoina voivat kuitenkin olla myös työn ostaminen ulkopuolelta, jolloin raaka-aineet ja laitteet ovat kotitalouden (2). Viimeinen vaihtoehto on itsepalvelu (3), jolloin käytetään yritysten laitteita, mutta työ on kotitalouden. (Varjonen ym. 2005, ) Tämän tutkimuksen näkökulmasta palveluiden tuottamisen vaihtoehtoja tarkastellessa keskitytään kuvion vaihtoehtoon 2, joka kuvaa parhaiten ostettuja, ei-julkisin varoin tuotettuja kotityöpalveluja. Tuotannon tekijät Työ Tilat ja laitteet Markkinatalous Kotitalous tai julkinen talous Markkinatalous tai julkinen talous 1 2 Kotitalous 3 4 Vaihtoehdot: 1 Palvelu tuotetaan kokonaan markkinoilla ja kotitaloudet ostavat sen. Esim. ravintola, pesula. 2 Työ ostetaan markkinoilta, mutta tilat ja laitteet ovat kotitaloudesta. Esim. kotityöpalvelutyöntekijä tulee kotiin. 3 Tilat ja laitteet ovat markkinoiden, työn tekee kotitalous. Itsepalvelu, esim. pesulassa. 4 Kotitalous tuottaa palvelun kokonaan käyttäen omistamiaan tiloja ja laitteita. Esim. ruoanvalmistus ja pyykinpesu kotona. KUVIO 2. Palveluiden tuottamisen vaihtoehdot kotitalouksissa (Varjonen ym. 2005, 13).

13 11 Kotitalouksien palvelutarpeet kertovat siitä mitä ja miten paljon palveluja kotitalouksissa tarvitaan ja ollaan valmiita ostamaan. Kuluttajien tarpeiden tunteminen ja niiden muutosten tunnistaminen on tärkeää. Jos kuluttajien palvelutarpeita ei tunneta, palvelun tarjoajan on vaikea tietää millaista palvelua tulisi tarjota. (Järvinen & Tuorila 2002, 5.) Palvelutarpeet muuttuvat elämänvaiheen ja kotitalouden jäsenten iän mukaan. Vaikka kaikki kotitaloudet tarvitsevat tiettyjä peruspalveluja, esimerkiksi kauppa- ja pankkipalveluja, yksin asuvan nuoren, lapsiperheen ja vanhustalouden palvelutarve on erilainen tarpeiden, arvojen ja asenteiden mukaisesti. Peruspalvelutkin saatetaan haluta eri muodossa: henkilökohtaisena palveluna tietyssä toimipisteessä tai sähköisessä muodossa kotona tai työpaikalla. (Tuorila 2001, 2; Järvinen & Tuorila 2002, 4.) Palvelujen tarpeeseen vaikuttaa myös yhteiskunnallinen kehitys, kuten kotitalouden toimintaan yleisestikin. Uusia palveluja syntyy ja vanhoja katoaa, erityisesti teknisen kehityksen seurauksena. Toisaalta palvelut muuttuvat ja vanhoja palveluja voidaan löytää uudelleen. Kotityöpalvelu on tästä hyvä esimerkki. (Järvinen & Tuorila 2002, 4.) Vielä 1950 ja luvuilla useissa kodeissa oli kotiapulainen hoitamassa lapsia ja tekemässä jokapäiväiset kodinhoitoon liittyvät työt. Työpaikkojen lisääntyessä kaupan alalla ja teollisuudessa sekä lasten kunnallisen päivähoidon alkaessa kotiapulaisen palkkaamista ei enää pidetty suotavana. Kotityöt alettiin hoitaa itse. (Koistinen 2003, 27; Tolmunen 2003, 1.) Nyt 2000-luvulle tultaessa kotityötä on jälleen alettu teettämään perheen ulkopuolisilla ja kotityöpalvelujen kysyntä lisääntyy koko ajan. 3.2 Lapsiperheet kotityöpalvelujen käyttäjinä Tuorila (2001) on tehnyt selvityksen lapsiperheistä ja ikääntyvistä palvelujen käyttäjinä ja tutkinut millaisia kokemuksia ja käsityksiä käyttäjillä on erilaisista palveluryhmistä. Tuorila haastatteli tutkimukseensa 15 lapsiperheen edustajaa ja 15 ikääntyvää palvelujen käyttäjää. Tutkimuksen mukaan palvelujen käytössä on nähtävissä kolme piirrettä: julkisten palvelujen arvostaminen, palvelujen yksilöllistyminen ja sähköisten palvelujen käytön omaksuminen. Kehittyneet julkiset palvelut ovat siis edelleen tärkeitä suomalaisille palvelujen käyttäjille ja yksityispalveluita ollaan valmiita käyttämään lähinnä erityistarpeiden tyydyttämiseen tai silloin kun julkinen sektori ei kykene tarjoamaan palveluja riittävästi tai tarpeeksi nopeaa.

14 12 Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi kotityöhön liittyvät palvelut. (Tuorila 2001, ) Toisaalta kotitalouksien erilaistuminen tuo haasteen palveluja tarjoaville tahoille. Lapsiperheet eivät ole samanlaisia, vaan perheet ovat monimuotoistuneet. Perhemalleja on useita: yksinhuoltajaperhe, ydinperhe, uusperhe ja monivanhempainen perhe. (Hirsjärvi & Laurinen 1998, 14.) Kun kotitalouksien toiminta perustuu vielä sen jäsenten henkilökohtaisiin tarpeisiin ja resursseihin, kaikille samanlaisiksi muovatut massapalvelut eivät enää vastaa kuluttajien tarpeisiin vaan yksilöllisyydestä ja sen huomioon ottamisesta on tullut keskeinen palvelujen tarjontaan kohdistuva vaatimus (Tuorila 2001, ). Lapsiperheiden osalta sähköiset palvelut ja Internet ovat jo osa arkipäivää. Monessa kodissa esimerkiksi pankkiasiat hoidetaan kokonaan Internetin kautta. (Tuorila 2001, ) Ongelmana sähköisten palvelujen käytössä koetaan tietämättömyys ja tiedon luotettavuus. Esimerkiksi kotityöpalveluja on paljon tarjolla Internetin kautta, mutta potentiaaliset uudet asiakkaat voivat olla tietämättömiä siitä, mistä palveluja löytyy tai voiko tarjolla oleviin palvelun tuottajiin luottaa. (Varjonen ym. 2005, 56 62; Kytö, Aatola & Lehtinen 2003, ) Kotityöpalvelujen osalta lapsiperheiden palvelujen käytöstä ja ostohalukkuudesta on saatu vaihtelevia tuloksia. Tuorilan (2001) tutkimuksen mukaan lapsiperheet eivät ole tottuneet käyttämään kotityöpalveluja apuna arkipäivän askareista selviytymisessä. Lapsiperheiden keskuudessa vaikuttaa edelleen on selviydyttävä omin voimin asenne ja lapsiperheissä pyritäänkin tekemään itse kotityöt, ilmat ulkopuolisten apua. Toisaalta Tuorilan tutkimuksessa tulee ilmi myös perheiden kokema vaikeus kotityöpalvelujen saannissa sekä palvelujen kalleus. Myös laatukysymykset tuodaan vastauksissa esiin. Peippo (2002) on opinnäytetyössään tutkinut kotityöpalveluja käyttäviä kotitalouksia. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa kotitalouksien tarvetta kotityöpalvelujen hankintaan, kotityöpalvelujen edellytyksiä ja vaatimuksia sekä kotitalouden ja kotityöpalveluyrittäjän välistä vuorovaikutusta. Aineisto kerättiin teemahaastatteluin kuudelta kotitaloudelta, jotka olivat käyttäneet kotityöpalveluja usean vuoden ajan. Haastatellut kotitaloudet ostivat kotityöpalveluja arjen helpottamiseksi, omien voimavarojen puutteeseen sekä vapaa-ajan lisäämiseksi. Useimmiten kotitaloudet ostivat siivousapua, harvemmin ruoanlaittopalveluja tai pyykkihuoltoa.

15 13 Koistisen (2003) pro gradu -tutkimuksessa perehdyttiin pienten lasten työssäkäyvien äitien mielipiteisiin kotityöpalveluista. Koistinen haastatteli tutkimustaan varten kymmentä lapsiperheen äitiä teemoina kotityön herättämät ajatukset, kotitöiden jakaantuminen perheessä ja suhtautuminen kotitöiden ulkoistamiseen. Haastattelujen perusteella selvisi, että monet äidit olivat valmiita palkkaamaan ulkopuolista apua kotitöiden tekemiseen ja ostamaan perheelle yhteistä aikaa, kunhan apua olisi helposti saatavilla ja palvelujen tarjoaja olisi luotettava. Tutkimuksessa tuli ilmi kuitenkin myös negatiivinen asenne ulkopuolisen tulosta kotiin siivoamaan. Ne äidit, jotka olivat haluttomia palkkaamaan ulkopuolista apua, kokivat, että kotityöt ovat kotitalouden jäsenten tehtäviä ja ulkopuolista apua käyttävä äiti voi leimautua laiskaksi tai huonoksi äidiksi. Yksityisenä pidettyyn kotiin ei haluttu ulkopuolisia ihmisiä. Asenteen lisäksi perusteluna kotityöpalvelujen käyttämättömyyteen pidettiin palvelujen kallista hintaa. Uusimmat, laajat selvitykset kotityöpalveluista ja niiden markkinoista ovat tehneet Varjonen, Aalto ja Leskinen (2005, 2007). Kotityön markkinat -selvityksessä kartoitetaan kotityöpalvelujen käyttöä ja tuottamista, palvelujen käyttöä, käytön esteitä ja edellytyksiä sekä palvelujen tulevaisuutta. Tutkimusaineisto on kerätty Kuluttajatutkimuskeskuksen kuluttajapanelisteilta kyselylomakkeilla (n=955) ja ryhmähaastatteluina, joihin osallistui yhteensä 64 eri-ikäistä kuluttajapaneelin jäsentä. Tutkimuksen mukaan lapsiperheet ovat käyttäneet kotityöpalveluja muita useammin ja ovat myös muita halukkaampia käyttämään palveluja tulevaisuudessa. Lapsiperheiden eniten käyttämiä palveluja ovat lastenhoito- ja siivouspalvelut, pesulapalvelut sekä ateriapalvelut. Tärkeimmät esteet kotityöpalvelujen käytölle olivat puolestaan palvelujen kallis hinta ja rahan puute, luotettavien työntekijöiden puute sekä halu ja kyky tehdä kotityöt itse. Kotitöiden kasvatuksellinen merkitys mainitaan syynä kotityöpalvelujen käyttämättömyyteen alle 10 prosentissa vastauksista. Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreen, vuoden 2005 kotityöpalvelujen käytön tilannetta tarkastelevan tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa väestöllisesti yleistettävää tietoa kotityöpalvelujen kysynnän ennakoimiseksi ja kuluttajalähtöisten markkinoiden aikaansaamiseksi. Tutkimuksen pohjana oli käsitys kotityöpalvelumarkkinoiden kehittymisestä kuluttajalähtöisiksi julkisen sektorin, markkinoiden ja kotitalouksien kiinteässä vuorovaikutuksessa, jossa kuluttajien kokemukset ja mielipiteet ovat avainasemassa. Tutkimusaineiston muodosti 2110 täytettyä kyselylomaketta, jotka kerättiin postikyselyn ja verkon avulla. Vastaajina olivat yli 25-vuotiaat suomalaiset.

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen SITRAN RAPORTTEJA 45 Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista

Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 122 2010 Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista Mistä laadulle takuu? Kristiina Aalto Johanna Varjonen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 122 2010 Käyttäjäkokemuksia kotitalous-

Lisätiedot

Kodin palvelut apuna arjessa Tampereen seudun väestön palveluiden käyttö ja tarpeet

Kodin palvelut apuna arjessa Tampereen seudun väestön palveluiden käyttö ja tarpeet Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkimus ja koulutuskeskus Synergos 33014 Tampereen Yliopisto Kodin palvelut apuna arjessa Tampereen seudun väestön palveluiden käyttö ja tarpeet Joulukuu 2007 Riitta

Lisätiedot

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta Tia Ristimäki, Henna Meriläinen, Eeva Kylä-Setälä ja Milla Holmberg Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELIperheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Lisätiedot

Lassi Roth, Jussi Viita, Juha Kananen & Tanja Tyvimaa Asumisen palvelut tulevaisuuden isännöinnissä

Lassi Roth, Jussi Viita, Juha Kananen & Tanja Tyvimaa Asumisen palvelut tulevaisuuden isännöinnissä Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 13 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana SAIJA PAJUNEN Tampereen yliopisto Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipolitiikka Pro gradu-tutkielma

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Palveluja kotiin verkosta

Palveluja kotiin verkosta JULKAISUJA 7 2007 Palveluja kotiin verkosta Tutkimuskokonaisuuden loppuraportti Johanna Leskinen Kristiina Aalto Hannu Kytö Helena Tuorila Johanna Varjonen Jenni Väliniemi JULKAISUJA 7 2007 Palveluja

Lisätiedot

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN Petri Pikkarainen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) 2 Tiivistelmä Petri Pikkarainen. Projektista

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILU YKSITYISESSÄ JA JULKISESSA TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA

PALVELUMUOTOILU YKSITYISESSÄ JA JULKISESSA TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA PALVELUMUOTOILU YKSITYISESSÄ JA JULKISESSA TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA Liiketaloustiede, markkinoinnin progradu tutkielma Laatija: 414603 Anna-Maria Moisio-Varpela Ohjaaja: KTT Arja Lemmetyinen KTT

Lisätiedot

Täsmällistä, ammattitaitoista ja edullista

Täsmällistä, ammattitaitoista ja edullista JULKAISUJA 2 2007 Täsmällistä, ammattitaitoista ja edullista kuluttajapalautetta kotitalouspalvelumarkkinoille Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen JULKAISUJA 2 2007 Täsmällistä, ammattitaitoista

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ

Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu

Lisätiedot

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO

KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO Anneli Miettinen KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO Palkattoman työn jakamiseen liittyvät käytännöt ja asenteet Suomessa Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja E 32 /2008 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Anna Kiiskinen. Kuluttaja ja sähköisen ostamisen ongelmat

Anna Kiiskinen. Kuluttaja ja sähköisen ostamisen ongelmat Anna Kiiskinen Kuluttaja ja sähköisen ostamisen ongelmat Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 50 Kuluttajaekonomia Helsinki 2007 i HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY

Lisätiedot

Monipuoliset kotityöpalvelut Etelä-Savon maaseudun mahdollisuutena

Monipuoliset kotityöpalvelut Etelä-Savon maaseudun mahdollisuutena Monipuoliset kotityöpalvelut Etelä-Savon maaseudun mahdollisuutena KOTITYÖPALVELUSELVITYS ETELÄ-SAVOSSA Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen hanke Suvi Korhonen Kirsi Lappalainen PROAGRIA

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta Pauliina Kovanen Sisä-Savon seutuyhtymä Toukokuu 2009 Hankkeen nimi Hoiva-alan tulevaisuus maaseutumaisilla

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN AIKUISKOULUTUKSEN OPISKELIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KOULUTUKSEN LAADUSTA JA SEN ARVIOIMISESTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN AIKUISKOULUTUKSEN OPISKELIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KOULUTUKSEN LAADUSTA JA SEN ARVIOIMISESTA Miia Kinnunen POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN AIKUISKOULUTUKSEN OPISKELIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KOULUTUKSEN LAADUSTA JA SEN ARVIOIMISESTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Eija Laitinen Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA Susanna Nummi ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA - Kun aikaisemmin on vaan ollu leiväntuoja ja nyt illat menee kun vie jätkiä jääkiekkoharkkoihin Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen Sari Eineluoto ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA SUOSITTELUKÄYTTÄYTYMINEN VAKUUTUSALALLA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot