Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011"

Transkriptio

1 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 Talouden kehitys Epävarmuus leimasi maailmantalouden näkymiä. Vuotta 2011 voi kuvata valtiontalouksien kriisivuotena. Vuoden 2008 kaltaiselta finanssikriisiltä vältyttiin, mutta useiden valtioiden budjettialijäämät jatkoivat kasvuaan ja velkojen määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoi huolestuttavasti. Suomen talouskasvu hidastui selvästi. Kokonaistuotanto oli edelleen selkeästi pienempi kuin ennen taantumaa, eikä vuoden 2008 tuotannon tasoa uskota saavutettavan ennen vuotta Kokonaistuotanto kasvoi Suomessa vajaat 3 prosenttia. Yritysten investointien kasvu vaimeni vientinäkymien heiketessä. Työttömyysasteen aleneminen hidastui. Työttömyysaste oli vuoden lopussa 7,4 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Vuosi 2011 oli sijoitusvuotena erityisen haastava. Sijoittajien luottamus heikkeni, ja elokuussa hermostuneisuus purkautui hyvin voimakkaana osakekurssien laskuna ja luottoriskipreemioiden leventymisenä. Erityisen voimakas reaktio nähtiin euroalueella, jossa päätöksenteko kriisin ratkaisemiseksi osoittautui poliittisesti hyvin haasteelliseksi. Velkaantumisen pysäyttäminen edellyttää säästötoimia sekä kilpailukykyä parantavia toimia, mikä heikentää ongelmatalouksien lähivuosien kasvunäkymiä. Pankkisektorin kehitys niin osake- kuin lainamarkkinoilla oli erityisen heikkoa, koska ongelmatalouksien lainojen uudelleenjärjestely olisi aiheuttanut niille merkittävät tappiot. Markkinat rauhoittuivat vasta joulukuussa, kun EKP tarjosi pankeille rajoittamattomasti edullista kolmen vuoden rahoitusta, mikä laski voimakkaasti suurimpien ongelmatalouksien lyhyiden lainojen tuottovaatimusta. Työeläkejärjestelmän kehitys Työeläkejärjestelmä 50 vuotta Heinäkuussa työeläkelain säätämisestä tuli kuluneeksi 50 vuotta. Ensimmäinen työeläkelaki oli TEL, joka säädettiin vuonna Lyhytaikaisten työsuhteiden LEL säädettiin vuotta myöhemmin, ja molemmat tulivat voimaan Työeläketurvaa on kehitetty kansantalouden ja yhteiskunnan mukana ja jatkuvasti kattavammaksi. Suomalaisen hajautetun työeläkejärjestelmän jatkuva kehittäminen on välttämätöntä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä väestön ikärakenteen muuttumiseen, eliniän kasvuun ja rahoitustasapainon ylläpitoon globaalien sijoitusmarkkinoiden heilahteluista huolimatta. Tavoitteena tulee aina olla ensisijaisesti kehittäminen suomalaisen sosiaaliturvan lähtökohdista. Samalla on huomioitava yhteys eurooppalaisten finanssimarkkinoiden säätelyyn. Työurien pidentäminen ja keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä Työurien pidentämistä pohdittiin monella taholla pitkin vuotta. Eliniän piteneminen ja väestön ikärakenne luovat paineita vakuutusmaksun nostoon tai eläke-etujen leikkaamiseen. Eläkeiän nostamisesta käytiin paljon poliittista keskustelua, ja erilaiset työryhmät pohtivat muita ratkaisuja työurien pidentämiseen. Hallituksen asettama työuratyöryhmä jätti mietintönsä maaliskuun alussa Työuratyöryhmä toi esiin erilaiset muutosvaihtoehdot, mutta ei suositellut mitään yksittäistä vaihtoehtoa. Työurakeskustelut jatkuvat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmässä, jota johtaa Eläketurvakeskuksen Jukka Rantala. Hallitusohjelman

2 mukaisia työelämän kehittämisen keinoja työurien pidentämiseksi käsitellään Jukka Ahtelan puheenjohdolla toimivassa työmarkkinajärjestöjen yhteisessä työryhmässä. Eläkkeellesiirtymisikä oli hienoisessa nousussa. Koko työeläkejärjestelmässä eläkkeelle siirryttiin vuonna 2011 keskimäärin 60,5-vuotiaina. Nousua edellisvuodesta oli 0,1 vuotta. Eläkkeellesiirtymisikä on noussut kutakuinkin siinä tahdissa kuin vuoden 2005 työeläkeuudistusta suunniteltaessa arvioitiin. Myönteinen kehitys näkyy myös vanhempien työntekijöiden työllisyysasteen nousuna. Vakavaraisuussäännöt Joulukuussa 2008 tuli voimaan määräaikaislaki, jolla muutettiin finanssikriisin vuoksi vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevia säännöksiä. Ensin laki säädettiin olemaan voimassa vuoden 2010 loppuun, mutta sen voimassaoloa jatkettiin keväällä 2010 vuoden 2012 loppuun asti. Työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyä arvioineet työryhmät luovuttivat raporttinsa sosiaalija terveysministerille Työryhmät ehdottivat lainsäädäntöön useita, kolmessa vaiheessa toteutettavia muutoksia. Ensimmäisen vaiheen, lähinnä yksittäisiin epäkohtiin kohdistuneet muutokset tulivat voimaan maaliskuussa Toisen vaiheen uudistuksilla on tarkoitus varautua väliaikaislain päättymiseen, ja kolmannessa vaiheessa uudistettaisiin vakavaraisuus- ja katesäännöksiä laajasti. Muutosten valmistelu on vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä. Solvenssi II Vakavaraisuussääntöjen muutokset kytkeytyvät myös EU-säätelyyn perustuvaan Solvenssi II - hankkeeseen. Solvenssi II -direktiivillä on tarkoitus EU:n tasolla yhtenäistää vakavaraisuutta koskevia vaatimuksia ja vakuutusvalvonnan periaatteita, parantaa vakuutuksenottajien ja edunsaajien suojaa ja lisätä eurooppalaisen vakuutusalan kansainvälistä kilpailukykyä. Direktiivissä säädetään hallinnon ja johdon kelpoisuusvaatimuksista, sisäisestä valvonnasta, vakavaraisuudesta sekä riskien ja vakavaraisuuden sisäisestä arvioinnista. Säännöksiä on myös muun muassa aktuaaritoiminnosta, ulkoistamisesta ja informaation julkistamisesta. Direktiivi on saatettava kansallisesti voimaan koskemaan vahinko- ja henkivakuutusyhtiöitä, mutta käytännössä se vaikuttaa laajasti myös työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaan säätelyyn. Työeläkealan vakavaraisuussäätelyä selvittäneen asiantuntijaryhmän mukaan myös Solvenssi II -mallin pohjalta on mahdollista kehittää työeläkejärjestelmän vakavaraisuusmekanismia sijoitustoiminnan riskejä paremmin huomioon ottavaksi. Tavoitteena on määritellä työeläkejärjestelmän sijoitustoiminnan ja riskiprofiilin sekä työeläkejärjestelmän tavoitteiden kannalta mahdollisimman toimiva vakavaraisuusmekanismi. Sosiaali- ja terveysministeriössä on vireillä eläkelaitoksia koskevien säännösten valmistelu myös muiden Solvenssi II -direktiiviin liittyvien muutosten osalta. Työeläkealan kilpailun edistäminen Työeläkealan kilpailun edistämisestä tammikuussa 2007 julkaistun selvityksen jälkeen on käyty eritasoisia keskusteluja kilpailun lisäämisestä lainsäädännön keinoin. Erityisesti laskuperusteiden mahdollinen muuttaminen tietyiltä osin yhtiökohtaiseksi on ollut esillä. Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi joulukuussa 2011 lausuntoa työeläkejärjestelmän toimivuutta koskevasta arviomuistiosta, jossa käsitellään yhtiökohtaista vakuutusmaksun hoitokustannusosaa ja työhyvinvointitoimintaa.

3 Eteran tulos Eteran kokonaistulos oli -283 miljoonaa euroa (171 milj. v. 2010). Kokonaistulos muodostuu sijoitustoiminnan tuloksesta, varsinaisen vakuutusliikkeen tuloksesta ja hoitokustannustuloksesta. Sijoitustoiminnan tulos oli -252 miljoonaa euroa (151 milj. ), varsinaisen vakuutusliikkeen tulos -31 miljoonaa euroa (19 milj. ) ja hoitokustannustulos 1 miljoona euroa (1,8 milj. ). Vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksamiseen varattu rahamäärä oli vuoden lopussa miljoonaa euroa (5 163 milj. ). Se pieneni edellisvuodesta noin prosentin. Sijoitustoiminnan puskurina toimiva toimintapääoma oli 738 miljoonaa euroa (991 milj. ). Toimintapääoma on se osa varallisuutta, jota ei ole varattu varsinaisen eläkevastuun katteeksi. Eteran vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku oli 2,4 (2,4) ja vakavaraisuusaste 15,7 (21,2). Etera siirtää vuoden 2012 asiakashyvityksiin 5,8 miljoonaa euroa. Se on keskimäärin 0,2 prosenttia vakuutetusta palkkasummasta. Vuonna 2011 Etera maksoi asiakashyvityksiä 9,1 miljoonaa euroa, mikä oli keskimäärin 0,4 prosenttia sopimustyönantajien palkkasummasta. Kustannustehokkuuteen on kiinnitetty Eterassa huomiota edelleen. Kokonaisliikekulut olivat 47 miljoonaa euroa (46 milj. ). Valtaosa niistä oli henkilöstö- ja tietojärjestelmäkuluja. Henkilöstökulujen osuus oli 20 miljoonaa euroa (19 milj. ). Vakuutukset ja asiakkaat Eteran vakuutusmaksutulo jatkoi kasvuaan. Etera sai vakuutusmaksutuloa 614 miljoonaa euroa (570 milj. ), mikä oli 8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vakuutusmaksutulon kasvuun vaikutti alkuvuoden hyvä suhdannekehitys, mutta myös uusien vakuutusten myynti oli vilkasta. Eteran vakuuttama palkkasumma ja työtulosumma kasvoivat. Vakuutusmaksutulon perusteena oleva TyEL-palkkasumma oli miljoonaa euroa (2 517 milj. ) eli 5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Yrittäjäasiakkaiden YEL-työtulosumma kasvoi 89 miljoonaan euroon (63 milj. ) eli 42 prosenttia edellisvuodesta. Luottotappioita kirjattiin TyEL- ja YEL-vakuutusmaksusaatavista 8,5 miljoonaa euroa (5,5 milj. ). Eteran vakuutusmaksutulosta lasketun markkinaosuuden työeläkeyhtiöistä arvioidaan pysyneen 5,4 prosentissa eli samansuuruisena kuin vuonna Vakuutusten myynti ja siirrot Uusien vakuutusten myynti oli edelleen vilkasta. Etera sai vuoden aikana uutta TyELvakuutusta (3 250) ja uutta YEL-vakuutusta (1 358). Uusien TyEL-vakuutusten myynnissä Eteran osuus työeläkeyhtiöistä oli 15 prosenttia vakuutusten kappalemääristä (16 %). YELvakuutusten myynnissä Eteran osuus oli 6 prosenttia vakuutusten kappalemääristä (6 %). Vakuutusten siirto työeläkeyhtiöstä toiseen on mahdollista neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2011 Eterasta muihin yhtiöihin siirtyi 688 TyEL-vakuutusta enemmän kuin saatiin uusia tilalle (-992). Siirtyneiden vakuutusten määrä on pienentynyt selvästi, ja YEL-vakuutusten siirtoliike oli Eteralle

4 positiivinen. YEL-vakuutuksia siirtyi Eteraan 10 enemmän kuin lähti pois (-236). Koko vuoden siirtoliike vähentää Eteran maksutuloa 16,9 miljoonaa euroa (-15,6 milj. ). Vakuutusmaksut ja asiakasmäärät Keskimääräinen TyEL-vakuutusmaksu Eteran asiakkailla oli 22,33 prosenttia. TyELsopimustyönantajan vakuutusmaksu ilman asiakashyvityksiä ja korkoutuksia oli 22,5 prosenttia, mikäli vuoden 2010 palkkasumma oli alle 1,8 miljoonaa euroa. Jos palkkasumma oli suurempi, maksuprosenttiin vaikuttivat asiakaskohtaiset tekijät. Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu oli 23,0 prosenttia. Alle 53-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu oli 21,6 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneen 22,9 prosenttia. Aloittavan yrittäjän alennus oli 25 prosenttia 48 ensimmäiseltä kuukaudelta. Eteralla oli (21 000) TyEL-sopimusasiakasta. Lisäksi tilapäisesti vakuutusmaksuja maksoi asiakasta (32 000). Eteran markkinaosuus tilapäisten asiakkaiden vakuuttajana oli vuoden lopussa noin 72 prosenttia (77 %). YEL-vakuutuksia oli vuoden lopussa (4 480). Vuoden lopussa vakuutettujen työntekijöiden määrä oli ( ). Lähes kaikki Eteran vakuutusasiakkaat ilmoittavat vakuutustietonsa sähköisesti, ja valtaosa ilmoittaa tiedot reaaliaikaisesti kuukausittain. Etera.fi:ssä vakuuttamisen voivat hoitaa sekä sopimus- että tilapäiset asiakkaat. Palveluja ja niihin liittyviä tietojärjestelmiä kehitettiin edelleen laajoissa hankkeissa. Tavoitteena on, että vakuuttaminen on tulevaisuudessakin reaaliaikaista ja entistä joustavampaa. Eteran ja Sampo Pankin yhteistyö Etera sopi yhteistyöstä Sampo Pankin kanssa loppuvuodesta Tavoitteena on palvella asiakkaita entistä monipuolisemmin. Eteran työeläkevakuutusten myynti käynnistyi kaikissa Sampo Pankin 120 konttorissa ja Contact Centerissä kesäkuussa Myyntiyhteistyön myötä Sampo Pankki välittää pienille ja keskisuurille yritysasiakkailleen Eteran työeläkevakuutuksia. Asiakasyhteydenpito Asiakasyhteydenpito oli vilkasta pitkin vuotta. Eteran asiakkuuksien hoidossa Suomi on jaettu Etelä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen myyntialueisiin, joista vastaavat omat myyntijohtajat. Suurasiakasyksikön myyntialueena on koko Suomi. Asiakaspalvelukeskus palvelee asiakkaita puhelimitse. Asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan sekä yritys- että yrittäjäasiakkaiden tyytyväisyys on edelleen hyvällä tasolla. Eteran perinteiset Palkkahallintopäivät keräsivät loppuvuodesta yhteensä kuulijaa 13 eri paikkakunnalla. Etera kiersi kouluttamassa palkkahallinnon ammattilaisia yhdessä Kelan, Verohallinnon ja Sampo Pankin kanssa. Työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa. Asiakasraatitoimintaa kehitettiin edelleen. Eteralla on yhdeksän asiakasraatia, ja raadit ovat Eteralle tärkeä kanava saada palautetta toiminnan kehittämiseksi. Myös yhteistyötä tilitoimistojen kanssa tiivistettiin entisestään. Työhyvinvointi Vuonna 2011 Eteran työhyvinvointipalveluihin osallistui kaikkiaan noin henkilöä (15 000). Loppuvuodesta tehdyn tutkimuksen mukaan asiakastyytyväisyys Eteran työhyvinvointipalveluihin oli

5 edelleen samaa hyvää tasoa kuin edellisvuonna. Eteran tavoitteena on edistää työhyvinvointia sekä ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä ja vaikuttaa näin työurien pidentämiseen. Etera teki asiakasyrityksissä työhyvinvointitutkimuksia selvästi edellisvuotta enemmän. Kesäkuussa otettiin käyttöön Eteran Kompassi -verkkopalvelu, joka ohjaa työhyvinvoinnin suunnitelmalliseen ja ammattitaitoiseen johtamiseen. Se on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille asiakasyrityksille, mutta myös suuremmat yritykset hyötyvät verkkopalvelusta. Eteraopiston valmennuspäivissä Etera tarjosi asiakasyrityksilleen työkaluja esimiestyön ja työyhteisön kehittämiseen. SuomiMies seikkailee rekkakiertue kiersi keväällä ja syksyllä yhteensä 18 paikkakunnalla. Tavoitteena on innostaa liikuntaa harrastamattomat työikäiset miehet liikkeelle. Etera on SuomiMies seikkailee -kiertueen pääyhteistyökumppani yhteistyössä Kunnossa kaiken ikää -ohjelman kanssa. Syksyllä Etera myönsi ensimmäisen työhyvinvointipalkintonsa Delipap Oy:lle. Palkitsemisen perusteena oli Delipapin sitoutuminen pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työhön henkilöstönsä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Lisäksi Etera jakoi kunniamaininnat työhyvinvoinnin kehittämisestä Terramare Oy:lle ja TeppMan Oy:lle. Eteran työhyvinvointipalkinto ja kunniamaininnat jaetaan joka toinen vuosi. Etera-todistus Etera kehitti ensimmäisenä eläkeyhtiönä sähköisen, kuukausittaiset työntekijätiedot sisältävän eläkevakuutustodistuksen. Se otettiin käyttöön loppuvuodesta. Etera-todistuksen voi tulostaa etera.fi:stä. Etera-todistuksen tiedot ovat saatavissa myös tilaajavastuu.fi:stä. Tilaajavastuulaki edellyttää, että työn tilaaja selvittää urakkaa antaessaan muun muassa sen, miten eläketurva on hoidettu. Tätä varten urakkatarjoukseen on liitettävä todistus työeläkevakuutuksesta ja eläkemaksujen maksamisesta. Eteran tavoitteena on tarjota reaaliaikaisella Etera-todistuksella välineitä harmaan talouden torjuntaan. Eläkkeet Eläke- ja kuntoutuskulut kasvoivat 3 prosenttia edellisvuodesta. Etera maksoi eläkkeitä ja kuntoutuskuluja miljoonaa euroa (998 milj. ). Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä Etera sai 333 miljoonaa euroa (344 milj. ). Eläkkeensaajia Eteralla oli vuoden lopussa ( ). Eläkehakemukset Uusien eläkehakemusten määrä väheni 3 prosenttia edellisvuodesta. Uusia eläkehakemuksia tuli Eteraan kaikkiaan kappaletta (9 630). Vanhuuseläkehakemusten määrä kasvoi 4 prosenttia ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä väheni 3 prosenttia. Perhe-eläkehakemusten määrä väheni 2 prosenttia. Työttömyyseläkehakemusten määrä väheni 53 prosenttia ja osa-aikaeläkehakemusten määrä 50 prosenttia. Oikeus työttömyyseläkkeeseen poistui vuoden 1950 jälkeen syntyneiltä, mikä selittää työttömyyseläkehakemusten voimakasta vähentymistä. Osa-aikaeläkkeen ikäraja nousi puolestaan 60 vuoteen vuoden 2011 alussa. Kaikkiaan Eterassa käsiteltiin vuoden aikana eläkehakemusta ja -asiaa (22 131).

6 Uudet eläkehakemukset eläkelajeittain v Eläkelaji 2010 (lkm) 2011 (lkm) Muutos (%) Vanhuuseläke % Työkyvyttömyyseläke % Työttömyyseläke % Osa-aikaeläke % Perhe-eläke % Yhteensä % Myönnetyt eläkkeet Uusia eläkkeitä myönnettiin kappaletta (7 291), mikä oli 2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. YEL-eläkkeitä myönnettiin 76 kappaletta (58). Uusista eläkkeistä vanhuuseläkkeitä oli 38 prosenttia ja työkyvyttömyyseläkkeitä 33 prosenttia. Perhe-eläkkeiden osuus oli 26 prosenttia, työttömyyseläkkeiden osuus 2 prosenttia ja osa-aikaeläkkeiden osuus 1 prosentti. Yleisimmät syyt työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla olivat edelleen tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (31 %) sekä mielenterveyden häiriöt (28 %). Myönnetyt uudet eläkkeet v Eläkelaji 2010 (lkm) 2011 (lkm) Muutos (%) Vanhuuseläke % Työkyvyttömyyseläke % Työttömyyseläke % Osa-aikaeläke % Perhe-eläke % Yhteensä % Ammatillinen kuntoutus Eterassa tehtiin kaikkiaan ammatillista kuntoutusta koskevaa päätöstä (1 096). Näistä uusia hakemuksia oikeudesta kuntoutukseen oli 607 (573). Ammatilliseen kuntoutukseen pääsy edellyttää muun muassa sitä, että hakijaa uhkaa työkyvyttömyys lähivuosina. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on työntekijän tai yrittäjän palaaminen työhön ja työelämässä pysyminen. Ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneista työntekijöistä yli 70 prosenttia palaa työelämään. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä ja hakemusten käsittelyaika Eterassa keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousi. Vuonna 2011 se oli 58,2 vuotta (57,8 v.). Keskimääräinen vanhuuseläkkeellesiirtymisikä oli Eterassa 64,4 vuotta (64,4 v.). Eläkehakemukset käsiteltiin Eterassa keskimäärin 38 päivässä (33). Koko työeläkejärjestelmässä eläkehakemuksen käsittely kesti keskimäärin 41 päivää.

7 Muutoksenhaku Valitukset muutoksenhakulautakuntaan ja vakuutusoikeuteen vähenivät. Muutoksenhakulautakuntaan valitettiin 437 Eteran tekemästä eläkepäätöksestä (492) ja vakuutusoikeuteen 102 päätöksestä (153). Muutoksenhakulautakunnassa Eteran päätöksistä muuttui 4 prosenttia (7 %) ja vakuutusoikeudessa 7 prosenttia (9 %). Lisäksi Etera teki muutoksenhakulautakuntaan 63 itseoikaisua (39) ja vakuutusoikeuteen 7 (6). Työeläkeotteet Etera lähetti kaikkiaan työeläkeotetta ( ). Työeläkeotteet lähetettiin kaikille Eterassa vakuutetuille työntekijöille ja yrittäjille. Vuoden loppuun mennessä henkilöä oli valinnut sähköisen työeläkeotteen etera.fi:ssä. Otteisiin liittyviä korjauspyyntöjä tuli (1 300). Työeläkeote sisältää tiedot eläkettä kartuttaneista ansioista ja palkattomista etuuksista. Yli 50- vuotiaat saavat myös arvion tulevasta vanhuuseläkkeestään. Etera lähetti vielä vuonna 2011 runsaasti työeläkeotteita julkisen sektorin työntekijöille, joiden viimeisin yksityisen alan työsuhde on vakuutettu Eterassa. Vuodesta 2012 alkaen lähetetään aiempaa kattavampi työeläkeote, joka sisältää sekä yksityisen että julkisen sektorin ansiotiedot. Samalla Eteran lähettämien otteiden määrä vähenee, kun julkisen alan eläkelaitokset tulevat mukaan työeläkeotejakeluun. Vuodesta 2013 alkaen eläkeyhtiöt lähettävät työeläkeotteet postitse enää joka kolmas vuosi. Eläkkeiden maksaminen Eläkkeiden maksamisessa oli viivästymisiä pankkien järjestelmissä ilmenneiden häiriöiden vuoksi helmi-, loka- ja marraskuussa. Eläkkeet saatiin kuitenkin maksettua eläkkeensaajien tileille oikean maksupäivän aikana. Sijoitukset Vuoden 2011 lopussa Eteralla oli sijoituksia käyvin arvoin miljoonaa euroa (5 420 milj. ). Eteran sijoitustuotto oli -2,3 prosenttia (8,0 %). Sijoitustuotto käyvin arvoin oli -125 miljoonaa euroa (410 milj. ). Sijoitusten kymmenen viime vuoden nimellinen vuosituotto oli 3,7 prosenttia. Eteran sijoitusomaisuus jakautui riskikorjatusti seuraavasti. Suluissa on esitetty vuoden 2010 luvut miljoonissa euroissa. Korkosijoitukset milj. euroa (2 778) o Lainasaamiset 414 milj. euroa (486) o Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 502 milj. euroa (585) o Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat milj. euroa (1 366) o Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 315 milj. euroa (343) Osakesijoitukset milj. euroa (1 698) o Noteeratut osakkeet 967 milj. euroa (1 367) o Pääomasijoitukset 324 milj. euroa (251) o Noteeraamattomat osakkeet 82 milj. euroa (80) Kiinteistösijoitukset 813 milj. euroa (769) o Suorat kiinteistösijoitukset 611 milj. euroa (599) o Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 202 milj. euroa (170)

8 Muut sijoitukset 138 milj. euroa (175) o Hedge-rahastosijoitukset 138 milj. euroa (169) o Hyödykesijoitukset o Muut sijoitukset Vuosi 2011 oli Eterassa ensimmäinen toimintavuosi täysin uudistetulla sijoitusstrategialla. Kokemukset olivat myönteisiä. Salkun keskimääräinen riskitaso oli huomattavasti aiempaa alhaisempi, mikä mahdollisti vakavaraisuuden säilymisen hyvänä jopa kolmannen kvartaalin markkinashokissa. Riittävä toimintapääoma sekä aiempaa laajempi instrumenttivalikoima mahdollistivat tuottohakuisen sijoitusstrategian markkinoiden ylireagoidessa. Viimeisen kvartaalin tuotto kohosikin erinomaiseksi suhteessa riskinottokapasiteettiin. Eteran sijoitusstrategian ydin on arvioida jatkuvasti eri sijoitusten tuotto-/riskisuhteita ja tavoitella kunakin hetkenä optimaalista salkkurakennetta, joka maksimoi tuotto-odotuksen sijoitussuunnitelmassa määritellyllä riskitasolla. Ennakoivassa riskienhallinnassa onnistuttiin hyvin. Eteran sijoitussalkun riskitaso oli alhaisimmillaan ennen Japanin maanjäristystä sekä ennen elokuun kurssiromahdusta. Kolmannella kvartaalilla suurimmat haasteet liittyivät korkoriskin suojaamiseen sekä siihen, että Suomen osakemarkkinat laskivat selvästi voimakkaammin kuin markkinat, joilla osakeriskiä oli suojattu. Neljännellä kvartaalilla salkun riskitasoa nostettiin, mutta ennen kaikkea hyödynnettiin markkinoiden jatkuvaa ylireagointia uutisvirtaan. Markkinoiden hermostuneisuuden kasvaessa salkunhoito oli poikkeuksellisen aktiivista. Vuoden 2011 lopulla valmistellussa vuoden 2012 sijoitussuunnitelmassa kehitettiin edelleen etenkin optimaalisen riskitason määritelmää. Eteran perusskenaario vuoden 2012 makroympäristöstä oli melko myönteinen suhteessa loppuvuoden synkkiin tunnelmiin, mikä näkyi myös sijoitussalkun riskitason nostona. Korkosijoitukset Eteran korkosijoitusten tuotto oli -0,5 prosenttia (4,9 %). Negatiiviseen tuottokehitykseen oli pääsääntöisesti syynä luottoriskipreemioiden leveneminen kolmannella kvartaalilla huolimatta siitä, että korkeariskisten yrityslainojen painoa pienennettiin jo kesällä huomattavasti. Korkoriskin kantamiselle ei nähty loppuvuodesta perusteita sijoitussalkussa, kun AAA-valtioiden pitkien lainojen nimellistuotot laskivat kahden prosentin tasolle ja reaalikorot painuivat negatiivisiksi samaan aikaan, kun valtioiden luottoluokitukset olivat laskussa. Varsinkin syyskuussa korkojen laskiessa korkosuojat heikensivät tulosta. Likvidien rahamarkkinasijoitusten painoa kasvatettiin korkosalkussa selkeästi edellisvuodesta. Neljännellä kvartaalilla luottoriskiä lisättiin taktisesti onnistuneesti ja tällä oli selvä positiivinen vaikutus korkosijoitusten tuottoon. Euromaiden valtioiden liikkeeseen laskemista velkakirjoista oli vuoden lopussa salkussa ainoastaan Suomen valtion lainoja. Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainojen tuotto oli -3,6 prosenttia (-0,2 %) ja muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainojen tuotto -1,2 prosenttia (8,3 %). Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset tuottivat 1,7 prosenttia (1,8 %). Osakesijoitukset Eteran osakesijoitukset tuottivat -10,3 prosenttia (16,8 %). Osakesalkun tuottoa heikensi etenkin se, että Suomen osakemarkkinat tuottivat selvästi yleistä markkinakehitystä heikommin. Viimeisellä kvartaalilla osakekurssit toipuivat hieman, mikä yhdessä onnistuneiden taktisten sijoituspäätösten kanssa pienensi osakesijoitusten tappiota huomattavasti.

9 Edellisenä vuonna rakennettu, vakaata tuottokehitystä korostava suora Eurooppa-salkku osoitti toimivuutensa vaikeana osakevuotena. Se tuotti huomattavasti eurooppalaisia yleisindeksejä paremmin. Osakestrategian kehitystyötä jatketaan koko salkun osalta samansuuntaisesti sekä suorissa että ulkoistetuissa osakesijoituksissa. Noteerattujen osakkeiden tuotto oli -16,2 prosenttia (17,9 %) ja noteeraamattomien osakkeiden tuotto 9,2 prosenttia (10,4 %). Yritysrahoitus Eteran yritysrahoitukseen kuuluvat sijoitukset pääomarahastoihin sekä pääasiassa suomalaisiin yrityksiin kohdistuva vieraan ja oman pääoman ehtoinen rahoitus. Eteran yritysrahoituksen kokonaistuotto oli 8,0 prosenttia (5,9 %). Eteran pääomasijoitukset tuottivat 15,0 prosenttia (11,2 %). Eteran pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yritysjärjestelyihin keskittyvistä rahastoista koostuva pääomarahastosalkku on keskimääräistä riskittömämpi. Pääomasijoitusten arvo kasvoi pääasiassa portfolioyhtiöiden positiivisen kehityksen seurauksena. Irtautumisten määrä etenkin Euroopassa oli edelleen maltillinen. Etera teki kaksi uutta sijoitussitoumusta pääomarahastoihin. Pääomarahastosijoittamisen lisäksi Etera on panostanut suoriin sijoituksiin pääasiassa suomalaisiin yhtiöihin. Vuoden aikana tehtiin viisi uutta sijoitusta ja kaksi jatkosijoitusta. Eteran lainakanta oli vuoden lopussa 414 miljoonaa euroa, mikä oli 72 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Lainakannan pieneneminen selittyy TyEL-takaisinlainojen vaimentuneella kysynnällä sekä yritysten kassatilanteen kohentumisen seurauksena maksetuilla ennenaikaisilla lyhennyksillä ja lainojen takaisinmaksulla. Yrityslainojen painoa onkin edelleen suunnattu aktiivisesti markkinatilanteen muuttuessa perinteisestä takaisinlainauksesta muihin lainainstrumentteihin. Lainasaamisten tuotto oli 3,0 prosenttia (3,4 %). Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoitusten tuotto oli 7,9 prosenttia (0,7 %). Suorien kiinteistösijoituksien tuotto oli 5,0 prosenttia (2,1 %). Suorien kiinteistösijoitusten arvonkehitys oli lievästi positiivista ja erityisesti toimitilojen käyttöaste on parantunut. Niiden tyhjyysaste vuoden lopussa oli 8,3 prosenttia (10,8 %). Kiinteistörahastosijoitusten tuotto oli hyvä, 17,6 prosenttia (-3,7 %). Eteran kiinteistörahastosalkun pääpaino on kotimaisissa rahastoissa, ja niiden toipuminen vuoden 2008 jälkeen oli huomattavasti hitaampaa kuin monissa ulkomaisissa rahastoissa. Merkittävää arvojen palautumista tapahtui vasta vuonna Erityisesti asuntoihin sijoittavien rahastojen tuotto oli hyvä. Etera voitti keväällä 2010 Senaatti-kiinteistöjen järjestämän tontinluovutuskilpailun Helsingin Töölönlahden kortteleista 2017 ja 2018 sekä keväällä 2011 korttelista Rakennusoikeutta tonteilla on yhteensä noin kerrosneliömetriä. Tonteille tulee toimistotalot Alma Media Oyj:n, KPMG:n ja Ernst & Young Oy:n käyttöön. Alma Median toimistotalon rakentaminen on käynnissä. KPMG:n toimistotalon rakennustyöt alkavat keväällä 2012 ja Ernst & Young Oy:n toimistotalon syksyllä. Kaikista taloista on järjestetty arkkitehtikilpailu. Kohteet sijaitsevat liikenteellisesti erinomaisella paikalla aivan Helsingin ydinkeskustan tuntumassa, minkä vuoksi vuokrauskysyntä on ollut vilkasta. Etera uskoo kohteiden kiinnostavuuden säilyvän hyvänä myös jatkossa. Etera uskoo kohteiden pitkän aikavälin hyvään tuottokehitykseen sekä arvojen vähäiseen syklisyyteen.

10 Etera on mukana myös puukerrostalorakentamisessa. Sillä on rakenteilla viisi puukerrostaloa Helsingin Viikkiin. Suomen toimitilamarkkinoilla elettiin vielä vuoden 2011 alkupuolella toiveikkaissa tunnelmissa. Kesällä Kreikan velkaongelmien tultua esiin tunnelma muuttui kuitenkin nopeasti epävarmuudeksi, ja vuositasolla kiinteistökauppojen määrä jäi alle 2 miljardiin eli lähes vuoden 2009 tasolle. Etera myi keväällä 2011 yhdessä Sitran kanssa Kiinteistö Oy Itämerentorin Exilion Real Estate I Ky - rahastolle. Muut sijoitukset Eteran muut sijoitukset koostuivat hedge-rahastoista, hyödykesijoituksista ja muista sijoituksista. Muiden sijoitusten kokonaistuotto oli 13,8 prosenttia (5,9 %). Vastuullinen sijoittaminen Etera allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) loppuvuodesta Se raportoi niiden noudattamisesta vuosittain. Taloudellisten seikkojen lisäksi sijoittamisessa otetaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä seikkoja. Etera on myös vastuullista sijoitustoimintaa edistävän FINSIF-yhdistyksen jäsen. Etera on sitoutunut kestävään kehitykseen myös kiinteistösijoituksissaan. Etera on Green Building Council Finlandin jäsen, mikä merkitsee, että sen tulee edistää kestävää kehitystä ja ekotehokkuutta kiinteistösijoituksissaan. Etera käyttää rakennushankkeissaan LEED-sertifiointia tai muita ympäristösertifikaatteja. Eteran omistamalle Seinäjoen virastotalolle myönnettiin LEED-sertifikaatti syyskuussa. Aikaisemmin LEEDsertifikaatti on myönnetty Eteran osittain omistamalle Kauppakeskus Sellolle. Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa Eteran vastuullista sijoittamista. Etera osallistui mahdollisimman moneen yhtiökokoukseen niissä yhtiöissä, joissa sillä oli omistuksia. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, millaisia hallituksia oli yhtiöissä, joissa Etera on omistajana. Erityisesti tämä näkyi noteeraamattomissa yhtiöissä, joissa Eteralla on merkittäviä omistusosuuksia. Eteran sijoitussalkkua käytiin läpi vastuullisuuden näkökulmasta ja kartoitettiin muun muassa sitä, ovatko Eteran käyttämät rahastoyhtiöt sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen ja allekirjoittaneet UNPRI:n. Etera kartoitti myös ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka voisivat analysoida Eteran sijoitussalkkua, ja haki yhteistyökumppania, jonka arviointikriteerit vastaavat Eteran vastuullisuuskäsitystä. Yritysvastuu Eteran pääkonttori sai WWF:n Green Office -sertifikaatin tammikuussa Eteralla on ympäristöohjelma, jossa se on sitoutunut vähentämään paperin-, sähkön- ja lämmönkulutusta sekä jätteiden määrää. Etera raportoi tuloksista vuosittain WWF:lle. Etera sai tammikuussa Lassila & Tikanojan Joutsenmerkityn Ekosiivoussertifikaatin osoituksena pääkonttorin ympäristöä säästävästä siivouksesta. Etera siirtyi käyttämään pääkonttorissaan sataprosenttisesti vihreää, uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Etera raportoi yritysvastuusta yhdistetyssä vuosikertomus-vastuuraportissaan vuosittain. Etera noudattaa raportoinnissaan GRI3-ohjeistoa, ja teettää raportille tasoarvioinnin. Eteran eettiset periaatteet hyväksyttiin tammikuussa 2012.

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys. Hallituksen toimintakertomus 2013

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys. Hallituksen toimintakertomus 2013 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 Talouden kehitys Vuosi 2013 voidaan jakaa kahteen osaan. Toukokuuhun asti pitkät korot jatkoivat pitkään jatkunutta laskuaan, mutta USA:n keskuspankin signaalit

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 1 (13) Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Taloudellinen kehitys Maailman talous elpyi syvästä taantumasta odotettua nopeammin. Kehittyvien maiden, erityisesti Kiinan, voimakas kasvu jatkui. Myös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 1-11 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- TASEKIRJA 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja konsernin

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2014. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys

Hallituksen toimintakertomus 2014. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys Hallituksen toimintakertomus 2014 Vakuutusmaksutulo 679 milj. euroa (659 milj. v.2013), kasvua 3 % Sijoitusten markkina-arvo 5 796 milj. euroa (5 572 milj. ), tuotto 6,3 % (0,2 %) Vakavaraisuuspääoma kasvoi

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Verkkoraportti kertoo enemmän

Verkkoraportti kertoo enemmän Etera 2012 Verkkoraportti kertoo enemmän Tutustu vastuuraporttiimme verkossa etera.fi/vuosikertomus Sisältö Etera on kumppani työelämän eri vaiheissa... 3 Toiminnan ja tapahtumien vuosi 2012... 5 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

Etera työelämän kumppani

Etera työelämän kumppani Etera työelämän kumppani Verkkoraportti kertoo enemmän Tutustu vastuuraporttiimme verkossa etera.fi/vuosikertomus Sisältö Etera on kumppani työelämän eri vaiheissa... 3 Katsaus tulevaan: Matkalla kohti

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Sisältö 4 Etera on asiantuntija työeläkkeissä 6 Avainlukuja 2009 7 Eteran uutisvuosi 2009 8 Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa 9 Talous

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2008

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2008 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2008 Satu, 28, palveluasiantuntija Eteran vuosikertomus 2008 4 Sisältö 6 Etera on eläketurvan asiantuntija 8 Avainlukuja 2008 9 Eteran uutisvuosi 2008 10 Talous painui

Lisätiedot

Eteran ja konsernin tilinpäätöksen sisältö. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009 1-8

Eteran ja konsernin tilinpäätöksen sisältö. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009 1-8 Eteran ja konsernin tilinpäätöksen sisältö Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009 1-8 TILINPÄÄTÖKSET Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 9-11 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Satu, 28, palveluasiantuntija

Satu, 28, palveluasiantuntija Vuosikertomus 2007 Satu, 28, maalari Satu, 28, palveluasiantuntija Eteran vuosikertomus 2007 4 Sisältö 6 Etera huolehtii eläketurvasta 8 Avainlukuja 2007 9 Eteran uutisvuosi 2007 10 Toimintaympäristö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Talouden kehitys Finanssimarkkinoiden toipuminen syksyllä 2008 puhjenneesta globaalista kriisistä oli yllättävän nopeaa. Rahoitusmarkkinat palautuivat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 2 26.2.2015 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi TOIMINTAKERTOMUS 1. TALOUDEN KEHITYS Suomen talouden heikko kehitys jatkui vuonna 2014.

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2009 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Talouden kehitys Maailmantalouden kehitystä

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI 2011. 5x10. Ilmarisen vuosi. kokemusta Ilmarisesta

ILMARISEN VUOSI 2011. 5x10. Ilmarisen vuosi. kokemusta Ilmarisesta 5x10 kokemusta Ilmarisesta Ilmarisen vuosi 2011 2 sisältö Ilmarisen vuosi 2011 kertoo yhtiön toiminnasta taloudellisen, sosiaalisen sekä ympäristövastuun näkökulmasta. 2 8 Ilmarinen 2011 ympäristövastuu

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2007 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Talouden kehitys Maailmantalouden ja Suomen

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2006 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 20.2.2007 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 Talouden kehitys Sekä maailmantalouden

Lisätiedot

v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 1

v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 1 vuosikertomus 2001 v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on työeläkeyhtiö. Ilmarinen on pitänyt huolta työntekijöiden eläketurvasta vuodesta 1961, jolloin Suomen työeläkejärjestelmä

Lisätiedot

Vuosik V er uosik tomus tom 2001

Vuosik V er uosik tomus tom 2001 Vuosikertomus 2001 Turvaamme eläkkeet Sisältö 3 Varma-Sampo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sähköinen asiointi kasvussa 10 Sijoitustoiminnassa haastava vuosi 14 Kannamme suurta yhteiskunnallista

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. Yhtiökokous. Vuosikertomus ja muut julkaisut. Vuosi 2007 lyhyesti... 4. Toimitusjohtajan katsaus... 6

Vuosikertomus 2007. Yhtiökokous. Vuosikertomus ja muut julkaisut. Vuosi 2007 lyhyesti... 4. Toimitusjohtajan katsaus... 6 Vuosikertomus 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO Kansikuvassa Varman uuden toimitalon rakennustyömaa Helsingin Salmisaaressa. Hyvää työtä, jolla luodaan mahdollisuuksia tehdä lisää hyvää työtä. Vuosikertomus 2007

Lisätiedot

2013 toimintakertomus

2013 toimintakertomus 2013 toimintakertomus Toimintakertomus 2013 Sisältö Vt. toimitusjohtaja Pekka Alasen katsaus vuoteen 2013 2 Hallituksen toimintakertomus 2013 4 Hallintoelimet 2013 21 2 Vt. toimitusjohtaja Pekka Alasen

Lisätiedot

Toimintakertomus tilikaudelta 2014

Toimintakertomus tilikaudelta 2014 1 (17) Toimintakertomus tilikaudelta 2014 Taloudellinen toimintaympäristö Talousvuosi 2014 päättyi kasvavan epävarmuuden oloissa Epävarmuus taloudellisessa toimintaympäristössä voimistui vuoden 2014 jälkimmäisellä

Lisätiedot

2012 toimintakertomus

2012 toimintakertomus 2012 toimintakertomus Toimintakertomus 2012 Sisältö Toimitusjohtaja Merja Ailuksen katsaus vuoteen 2012 2 Hallituksen toimintakertomus 2012 4 Hallintoelimet 2012 17 2 Toimitusjohtaja Merja Ailuksen katsaus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA

TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2009 TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2006 2005 Vakuutusmaksutulo, 1 000 45 530 45 066 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1 000 1) 41 101 39

Lisätiedot