LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/ Aika: klo 19:30-20:10 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 66 Kokouksen ärestäytyminen 4 67 Kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen käynnistäminen 68 Svenska Skolcentrum - talotekniikan a tiloen aanmukaistaminen, F- a G-osien saneeraus, luonnossuunnitelmat Varhaiskasvatuksen lisämäärärahaesitys Mäntymäen koulun lisämääräraha-anomus oppilasmäärän kasvun seurauksena 71 Kaupungin omavelkaisen takauksen sekä lyhytaikaisen rahoituksen myöntäminen Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1:lle Kiinteistötoimitusmaksutaksa vuodelle Valtuustoaloite nuorisotakuusta Kauniaisissa Selvitys arviointikertomuksessa 2012 esitettyihin havaintoihin Hyvinvointikertomus Klostretin luovutushinnan uudelleen määrittäminen Valtuustoaloite 24 Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

2 PÖYTÄKIRJA 6/ Läsnä: Ala-Reinikka Tapani puh.oht. Sederholm Camilla I varapuh.oht. Pesonen Juha II varapuh.oht. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Artoki Risto Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Fellman Veronica Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Johansson Johan Karlsson-Finne Anna Lena Kivelä Marianne Kurkela Heikki Lamberg-Allardt Christel Laurila Piro Limnell Patrik Miettinen Taisto Nyberg Daniel Peltovirta Margit Rehn-Kivi Veronica Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Sunabacka Ulf-Johan Tuohioa Pauli Vaenerberg Robert Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Tupamäki Olavi v Widén Torsten k Söderlund Gun kaup.siht. Jahnsson Markus tied.siht. Poissa: Jämsén Martta Allekiroitukset Tapani Ala-Reinikka Gun Söderlund puheenohtaa sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

3 PÖYTÄKIRJA 6/ Pöytäkira tarkastettu Allekiroitukset Johan Hallbäck Marianne Kivelä Pöytäkira yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaa Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

4 PÖYTÄKIRJA 6/ Kokouksen ärestäytyminen KV 66 KV - toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suoritta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden pää tösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirantarkastaaa Päätös: KV - totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suorit tamisen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden pää tösvaltaiseksi - valitsi valt. Johan Hallbäckin a valt. Marianne Kivelän pöytäkirantarkasta ik si Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

5 PÖYTÄKIRJA 6/ Kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen käynnistäminen 454/114/2007 KV 67 Hallitusohelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laaui sen kuntauudistuksen, onka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohau tuva elinvoimainen kuntarakenne. Metropolialueen esiselvitys Metropolialueen osalta sekä kuntauudistus että siihen liittyvä sosiaali- a terveydenhuollon hallinnon uudistaminen toteutetaan aluetta koskevien erillisten selvitysten pohalta. Kuntauudistusta varten valtiovarainministeriö teetti selvityshenkilöillä metropolihallintoa kartoittavan esiselvityksen, oka valmistui Esiselvityksessä selvityshenkilöt suosittelivat vaihtoehtoa Vahvat peruskunnat a vaaleilla valittu metropolihallinto. Vaihtoehdot tehtiin ottaen huomioon metropolialueen kehityksen ennusteet vuoteen Vaihtoehtoen perusteluina olivat mm. seudun kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve, aren suuvuuden turvaaminen (työssäkäynti, asiointi a liikkuminen), asuntomarkkinoiden a asumisen toimivuus, maahanmuuton hallinta a työvoiman varmistaminen sekä segregaation a alueen eriytymisen estäminen. Valtiovarainministeriö pyysi kunnilta lausunnot metropolialueen esiselvityksen loppuraportista mennessä. Lausuntoen mukaan Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi a Vihti pitivät mahdollisena selvityksen tekemistä keskenään a korostavat selvityksen perustumista vapaaehtoisuuteen: Espoo piti perusteltuna esiselvityksen suositusta kuntaakoselvityksen tekemisestä Kauniaisten a Kirkkonummen kanssa sillä täydennyksellä, että kuntaakoselvitykseen tulee myös Vihti. Espoo toteaa, että sillä on yhteistyösopimus Kirkkonummen a Vihdin kanssa, mutta että siinä ei ole vielä riittävällä tasolla selvitetty kuntien MAL- a palveluyhteistyötä. Siten Espoolle mahdolliset kuntaakoselvitysalueet ovat: Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti, Espoo Kauniainen Kirkkonummi a Espoo Kauniainen. Kauniainen ilmoitti osallistuvansa kuntaakoselvitykseen ensisiaisesti Espoon kanssa a toissiaisesti Espoon a Kirkkonummen kanssa a, että keskustelua on myös käyty Vihdin osallistumisesta selvitysalueeseen. Kirkkonummi piti esiselvityksessä suositeltua vaihtoehtoa 2 kuntaakoselvityksestä Espoon a Kauniaisten kanssa perusteltuna, mahdollisesti Vihdin kunnalla täydennettynä. Vihti ilmoitti pitävänsä perusteltuna kuntaakoselvityksen laatimista yhdessä Espoon, Kirkkonummen a Kauniaisten kanssa. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

6 PÖYTÄKIRJA 6/ Kuntarakennelaki Kuntarakennelaki astui voimaan Lakiin on sisällytetty erillinen väliaikaisesti vuoden 2019 loppuun voimassa oleva luku kuntarakenneuudistuksen toteuttamisesta, ossa on säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvityksen vähim mäissisällöstä, selvitysperusteista a niistä poikkeamisesta sekä selvitysten määräaasta. Samassa yhteydessä kielilakia on muutettu siten, ettei kun tien yhdistyminen heikennä kunnan asukkaiden kielellisiä oikeuksia. Kuntien selvitysvelvollisuus alkoi heti lain voimaan tultua. Selvityksen määräaikaa koskevan säännöksen voimaantulosta säädetään vielä erikseen, kun sosiaali- a terveydenhuollon ärestämistä koskevan lain eteneminen on tiedossa tarkemmin. Selvitysten a mahdollisten yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen älkeen, kun sosiaali- a terveydenhuollon ärestämistä koskeva laki (sote -ärestämislaki) on hyväksytty eduskunnassa. Nykyisten tietoen mukaan sote -ärestämislaki on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi keväällä Kuntien yhdistymisen selvittämistä koskevan ilmoituksen sisällöstä VM voi säätää tarkemmin. Kuntarakennelain 4 b :n mukaan selvityksestä päätetään kuntien valtuustoissa. Yhdistymisselvityksen tavoitteet Metropolialueen esiselvityksestä annettuen lausuntoen pohalta Espoon, Kauniaisen, Kirkkonummen a Vihdin kesken on ryhdytty kuntarakennelain edellyttämään valmisteluun. Em. kuntien yhdistymisselvityksen tavoitteena on selvittää kuntien yhteistyömahdollisuudet asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, hyvän elinympäristön a kestävän kehityksen turvaamiseksi sekä seudun kilpailukyvyn a elinvoimaisuuden parantamiseksi. Lisäksi tavoitteena on selvittää kuntien yhdistymisen edellytykset etuineen a haittoineen sekä valmistella selvityksen pohalta mahdollinen kuntien yhteinen yhdistymisesitys. Yhdistymisselvitys pohautuu laaaan valmisteluun a saattaa kuntien päätöksenteon pohaksi kuntien mahdollisella yhdistymisellä saavutettavat edut a haitat. Kuntarakennelain mukaisesti selvityksen tulee sisältää: 1. suunnitelman hallinnon a palveluen ärestämisestä a palveluen tuottami sesta selvitysalueella, 2. selvityksen yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan, 3. selvityksen taloudellisesta tilanteesta, 4. arvion asukkaiden osallistumis- a vaikutusmahdollisuuksien a lähidemo kratian toteutumisesta, 5. yksityiskohtaisen arvion kuntien yhdistymisen eduista a haitoista, 6. arvion kielellisten oikeuksien toteutumisesta sekä 7. arvion kuntien yhdistymisen suhteesta metropolihallinnon tarpeeseen, eri tyisesti yhdyskuntarakenteen eheyttämisen, oukkoliikenteen a sosiaalisen asuntotuotannon näkökulmasta. Lisäksi selvitykseen sisällytetään arvio kuntien mahdollisen yhdistymisen Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

7 PÖYTÄKIRJA 6/ vaikutuksista kuntien kilpailukykyyn a elinkeinopolitiikkaan. Metropolialueen sote -palveluen ärestämisesitykset otetaan huomioon selvitystyön aikana. Yhdistymisselvityksen organisoiminen a aikataulu Selvityksen organisointia on valmisteltu siten, että selvitystä ohaa kuntien luottamushenkilöistä koottu poliittinen ohausryhmä (Espoo 5 äsentä, Kauniainen 3, Kirkkonummi a Vihti kumpikin 4 äsentä). Selvityksen ohtoryhmän muodostavat kuntien kaupungin- a kunnanohtaat. Johtoryhmä käsittelee ohausryhmälle esiteltävät asiat. Toimialakohtaiset työryhmät (sosiaali- a terveystoimi, sivistystoimi, tekninen toimi, yleishallinto a konsernipalvelut) valmistelevat yhdistymisselvitystä kuntarakennelain edellyttämällä tavalla a selvittävät kuntien yhteistyömahdollisuuksia. Selvityksen valmisteluun nimetään sihteeristö a yhteistyötä henkilöstön kanssa seuraa tarkoitukseen asetettu seurantaryhmä. Lisäksi toimintaympäristötiedon tuottamiseen asetetaan erillinen tukiryhmä. Ohausryhmä hyväksyy selvityssuunnitelman, ossa määrätään tarkemmin ohausryhmän, ohtoryhmän, työryhmien a sihteeristön tehtävistä, viestinnästä, resursseista a selvityksen aikataulusta. Selvityksen laauudesta ohtuen työ on suunniteltu käynnistettäväksi välittömästi kuntien päätösten älkeen selvitysosapuolten yhteisellä seminaarilla syyskuun lopussa. Yhdistymisselvityksen etenemisestä informoidaan kaupunginhallitusta a valtuustoa säännöllisesti. Samalla huolehditaan asian etenemistä koskevasta viestinnästä kuntien asukkaille a henkilöstölle. Yhdistymisselvityksen edellytykset etuineen a haittoineen sekä mahdollinen yhdistymisesitys päätetään kaupunginhallituksen valmistelemana valtuustossa kuntarakennelain määräämässä aassa. Kuntarakennelaki ( /1698) on luettavissa osoitteessa Espoon kaupunginhallitus sekä Kirkkonummen a Vihdin kunnanhallitukset ovat hyväksyneet asian kokouksissaan KH on ehdolla että valtuusto päättää yhdistymisselvityksen käynnistämisestä, nimennyt selvityksen ohausryhmään kaupungin-hallituksen puheenohtaan a varapuheenohtaan sekä valtuuston puheenohtaan. KH: KV päättää, että kuntarakennelain mukainen yhdistymisselvitys käynnistetään Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen a Vihdin kuntien kesken. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

8 PÖYTÄKIRJA 6/ Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

9 PÖYTÄKIRJA 6/ Svenska Skolcentrum - talotekniikan a tiloen aanmukaistaminen, F- a G-osien saneeraus, luonnossuunnitelmat 156/881/2009 KV 68 Hanke on osa Svenska Skolcentrumin peruskorausohelmaa. Hankkeen lähtökohtana on vuoden 2009 talonrakennushankkeiden investointiohelmaan sisältynyt hanke Svenska Skolcentrumin talotekniikan aanmukaistaminen, E-, F- a G-osat. Mainitun hankkeen urakointi on kilpailutettu 2009, mutta saatuen urakka tarousten perusteella hankkeen määrärahat olivat riittämättömät a hanke keskeytettiin tuolloin. Hankkeen sisältö muutettiin koskemaan talotekniikan a tiloen aanmukaistamista a raattiin koskemaan ensi vaiheessa lähinnä E-osaan (lukion siipi) liittyviin toimenpiteisiin. Tämä osa hanketta valmistui vuonna KH oheisti ko. hankkeen loppuselvityksen yhteydessä atkossa ottamaan huomioon erityisesti seu raavat asiat: 1. Hankkeen sisältö a määrärahat on yhteensovitettava ennen käynnistystä. Hankkeille on osoitettava riittävät hankevaraukset. 2. Urakkatarouspyynnöissä on vältettävä sellaisten optioiden käyttöä, otka voivat aiheuttaa toteutusvaiheessa epäselviä raapintoa. 3. Kouluen kestoltaan raallinen kesätauko a hankkeiden painottuminen kesäaikaan asettaa ylimääräistä haastetta mm. päätöksenteon kannalta. Tämä on otettava huomioon hankkeiden aoituksessa a valmistelussa. 4. Kiinteistöen aanmukaisuudesta on huolehdittava kaiken aikaa korausvelan kertymisen ehkäisemiseksi. Hankkeen valmistelu on atkunut F- a G-osien (yläasteen siipi) osalta rakennusinvestointihankkeiden toteutusoheiden mukaisesti. Vuoden 2012 talousarvioon sisältyneen suunnittelumäärärahan käyttämättä äänyt osuus e on siir retty vuodelle Vuoden 2014 taloussuunnitelmassa on määrärahava raus 1,85 M tämän hankkeen toteutukseen. Hankkeen alkuperäiset (E-, F- a G-osien talotekniikan aanmukaistaminen) luonnossuunnitelmat se kä kustannusarvio vuodelta 2008 on päivitetty koskemaan nykyistä laauut ta (F- a G-osat) sekä sisältöä (talotekniikan a tiloen aanmukaistaminen). Lisäksi laatutaso on päivitetty vastaamaan aiemmin toteutettuen sanee raushankkeiden (A-, B-, D- a E-osat) laatutasoa. Hankkeen luonnossuunnitelmien sisältöön on lisätty rakennuksen teknisen kunnossapidon, aanmu kaisuuden a energiatehokkuuden parantamiseksi yläpohan lisälämmön eristys a sen vaatimat vesikattokorotukset, ikkunoiden uusinta sekä hank keen raapintoen selkeyttämiseksi myös Bio Granin teknisten ärestelmien uudistaminen vastaamaan nykyistä laatutasoa. F- a G-osien osalta on talvisin ollut suuria ongelmia luokkahuoneiden sisälämpötiloen ylläpidon sekä energiankulutuksen osalta. Kauniaisten kau- Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

10 PÖYTÄKIRJA 6/ punki on myös energiatehok kuussopimuksessa sitoutunut vähentämään energiankulutustaan 9 % vuo teen 2016 mennessä sekä selvittämään uusiutuvien energialähteiden käyt töönottoa a rakennusten energiatuotannon omavaraisuutta. Hankkeessa on muun muassa tästä ohtuen panostettu talotekniikan energiatehokkuu teen a lisäksi yläpohan lisälämmöneristyksen on tarkoitus osaltaan tuoda parannusta luokkien sisälämpötiloihin a viihtyvyyteen. Luonnossuunnitteluvaiheen tuloksena ovat liitteinä päivitetty kustannusarvio, arkkitehtiluonnokset, mallihuonepiirustukset (LVIS) sekä periaatekaaviot ilmanvaihdosta a käy tävän valaistuksesta. Luonnossuunnitelmien pohalta tehdyn arvion mukaan hankkeen alustava kustannusennuste on 2,012 M (alv 0). Alustava kustannusennuste akautuu seuraavasti: talotekniikan aanmukaistaminen (alkuperäinen hanke) , alv 0 tiloen aanmukaistaminen , alv 0 yläpohan lisälämmöneristys a vesikattokorotukset , alv 0 ikkunoiden uusinta , alv 0 Bio Granin tiloen tekniset ärestelmät , alv 0 Alustava kustannusennuste sisältää hankevarausta rakennusteknisten töiden osalta n. 10 %, LVIA-töiden osalta n. 10 % a sähkötöiden osalta n. 13 %. Lopullisesti määrärahatarve tarkentuu vuoden 2013 syksyllä urakkakilpailutuksen myö tä, mutta o tässä vaiheessa on realistista olettaa, että toteutusmäärärahaa tulisi hiukan korottaa huomioon ottaen muutokset kustannusindeksissä se kä erityisesti koulun käyttäien kiirehtimät, sinänsä tarkoituksenmukaiset muutokset hankkeen sisällössä. Yllä listattuen muutososioiden yhteenlas kettu arvo on euroa, mutta kustannusennusteen mukaan euron lisäys määrärahavaraukseen olisi riittävä. Tällöin hankkeen koko naismääräraha vuodelle 2014 olisi 2,1 mil. euroa. Käyttään edustaina hankkeen luonnossuunnitteluvaiheessa toimineet ruotsinkielisen koulutoimen opetuspäällikkö sekä koulun rehtori ovat olleet tiiviisti mukana luonnossuunnittelussa. Svenska nämnden för utbildnin g och småbarnsfostran on kokouksessaan puoltanut luonnossuunnitelmien hyväksymistä. Luonnossuunnittelun yhteydessä yhdessä koulun käyttäien edustaien kanssa tehdyn alustavan to teutusaikataulun mukaan toteutus on tarkoitus aloittaa viikolla 8 / 2014, a työt saada päätökseen elokuussa 2014, ennen kouluen syyslukukauden alkua. Liitteet aetaan paperiversiona vain KV:n äsenille. Liitteet ovat luettavissa kaupungin kotisivuilla kaupunginvaltuuston esityslistalla osoitteessa KH: KV päättää hyväksyä luonnossuunnitelmat esitetyn sisällön mukaisesti a korottaa hankkeen toteutukseen varatun määrärahan 2014 vuodelle 2,1 mil. euroon. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

11 PÖYTÄKIRJA 6/ Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

12 PÖYTÄKIRJA 6/ Varhaiskasvatuksen lisämäärärahaesitys 149/332/2013 KV 69 Suomenkielinen opetus- a varhaiskasvatuslautakunta ( , 33) a ruotsinkielinen opetus- a varhaiskasvatuslautakunta ( , 40) ovat kumpikin osaltaan päät täneet esittää lisämäärärahaa varhaiskasvatuksen uusien vakanssien kus tannusten kattamiseksi. Kaupunginhallitus on perustanut uusia vakanssea varhaiskasvatuksen tulosalueelle seuraavasti: suomenkieliseen varhaiskasvatukseen 2 lastentarhanopettaaa KH a varhaiskasvatuksen erityisopettaa KH a kaksikieliseen avoimeen perhetoimintaan 1 lähihoitaa KH a ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen 1 barnträdgårdslärare KH Vakanssien lisäyksen syynä on lapsimäärän lisääntyminen, eräiden lasten erityisen suuret tuen tar peet a avoimen perhetoiminnan tarpeet. Lasten päivähoito on lakisääteis tä toimintaa, a asetuksella säädetään tarkasti minimihenkilöstömitoituk sesta lasten päivähoidossa. Nelää alle 3-vuotiasta lasta kohden tarvitaan yksi kasvatusvastuullinen työntekiä. Seitsemää 3 vuotta täyttänyttä lasta kohden tarvitaan yksi kasvatusvastuullinen työntekiä. Kasvatusvastuulli sista (lastenhoitaat a lastentarhanopettaat) vähintään oka kolmannella on oltava opistotasoinen tutkinto (lastentarhanopettaa) Vakansseista on täytetty 2 lastentarhanopettaan sekä lähihoitaan vakanssit, a kolmas las tentarhanopettaan vakanssi sekä erityisopettaan vakanssit ovat haettava na. Selvitys varhaiskasvatuksen henkilöstön sioittumisesta eri päiväkotei hin aetaan oheismateriaalina. Lastentarhanopettaan palkkakustannus vuositasolla on noin euroa. Varhaiskasvatuksen eri tyisopettaan palkkakustannus vuositasolla on noin euroa. Lähihoi taan palkkakustannus vuositasolla on noin euroa. Uusien vakans sien kustannukset ovat vuositasolla yhteensä euroa. Kuluvalle vuodelle palkkakustannus kohdistuu viidelle kuukaudelle (elokuu oulu kuu), olloin vuodelle 2013 kohdistuva kustannus on noin euroa. Svenska nämden för undervisning och småbarnsfostran on esittänyt KH:lle että Kasavuoren päiväko din lapsiryhmien määrän kasvaminen vii destä kuuteen ryhmään lapsimää rän kasvun seurauksena, on luonut tar peen uusien kalusteiden hankin taan, oista aiheutuu euron kustan nus. Kalustehankintaan tarkoitetun lisämäärärahan siaan tulosalue edellytetään kattamaan Kasavuoren päiväkodin uusien kalusteiden kustannukset talousarvion sisältä. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

13 PÖYTÄKIRJA 6/ KH: Päätös: KV myöntää vuodelle 2013 yhteensä euron lisämäärärahan varhaiskasvatuksen uusien va kanssien kustannusten kattamiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

14 PÖYTÄKIRJA 6/ Mäntymäen koulun lisämääräraha-anomus oppilasmäärän kasvun seurauksena 149/332/ /662/2013 KV 70 Kun vuoden 2013 budetti hyväksyttiin syksyllä 2012, oli Mäntymäen oppilasmäärä 371. Oppilaaksiot to syksylle 2013 päättyi tammikuussa a kesällä tulevan syksyn oppilas määrä arvioitiin olevan 391. Vuoden 2013 budetti on laskettu 370 oppilaan mukaan. Eroa arvioidussa oppilasmäärässä oli +21 oppilasta budetoituun verrattuna. Syksyllä 2013 aloitti edellisen vuoden tapaan nelä rinnakkais ryhmää, yhteensä 67 oppilasta. Opetusryhmiä/luokkia Mäntymäen koulussa oli lukuvuonna Alkaneelle lukuvuodelle ryhmien määrä nousi 21:een. Lukuvuonna tavoite on ollut, et tä saadaan kasvavasta oppilasmäärästä huolimatta keskimääräinen ryh mäkoko laskemaan a pidettyä pienimmät ryhmäkoot alkuopetuksen luokil la. Alkaneen lukuvuoden 21 luokkaa akautuvat seuraavasti: ensimmäisiä a toisia luokkia on kumpaakin 4 rinnakkaisluokkaa samoin kuin nelosia. Kolmannelle, viidennelle a kuu dennelle luokalle tulee kutakin luokka-astetta kolme rinnakkaisluokkaa. Lukuvuonna luokkia oli 19 seuraavasti: Ensimmäisellä a kolmannella luokalla oli kum mallakin nelä rinnakkaisluokkaa. Toisella, nelännellä a viidennellä luokal la rinnakkaisluokkia oli kullakin kolme. Kuudensia luokkia oli kaksi. Lisämäärärahaesitystä valmisteltaessa oppilasmäärän lisäys 21 oppilaalla nosti Mäntymäen tuntike hystarvetta 32,3vvt:lla (21 x 1,536). Budettiin oli varattu lukuvuodelle ,3vvt, ossa oli o huomioitu talouden tasapainotus 24vvt. Oppilasmäärän kasvu 21 oppilaalla lisäsi koulun tarpeen 837,6vvt:lle. Oppilaskohtainen määräraha on TA2013 mukaan euroa, sisältäen palkkakustannukset sosiaa likuluineen sekä oppi- a muut materiaalit. Mäntymäen oppilasmäärän kas vun 21 oppilaalla seurauksena koulun lisämäärärahan tarve arvioitiin en nen syyslukukauden alkua olevan euron (4 871 x 21 x 5kk/12kk). Tämän perusteella lautakunta anoi ( ) euron lisämää rärahaa kustannusten kattamiseksi. Käsitellessään esitystä KH ( ) päätti pyytää selvityksen oppilasmäärän kehityksestä a sen vaikutuksesta koulurakennukseen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan tiloista a iltapäivätoiminnan sisällöstä. Todettakoon lisäksi, että KH:n käsittelyn älkeen on ilmennyt, että koulun oppilasmäärä syyslukukauden alkaessa on laskenut lisämääräraha esityksen arvioidusta 391 oppilaasta 383 oppi laaseen, eli kahdeksalla op pilaalla. Henkilöstöresurssit on kuitenkin mitoi tettu 21 luokan a arvioidun korkeamman oppilasmäärän mukaan, onka vuoksi lisämäärärahan tarve palkkoen ym. menoen katta miseksi on edel leen päätösehdotuksen mukainen. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

15 PÖYTÄKIRJA 6/ KH: Päätös: KV päättää myöntää Mäntymäen koulun käyttömenoihin euron lisämäärärahan vuodelle Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

16 PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupungin omavelkaisen takauksen sekä lyhytaikaisen rahoituksen myöntäminen Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1:lle 200/335/2013 KV 71 Kauniaisten kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1 on anonut kaupungilta omavelkaista takausta Kuntarahoitukselta saatavan lainan/lainoen vakuudeksi yhteensä ,22 euron edestä. Anomus koskee sekä suunniteltua korauksia, yhteensä euroa, että vanhan ,22 euron määräisen (per ) lainan uudelleen ärestelyä. Koska vastaavanlainen lainan uudelleen ärestely on käynnissä myös Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkualla, lainan uudelleen ärestelyasia tuodaan myöhemmin erikseen käsittelyyn. Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1 tarvitsee siis lainan yhtiössä suunniteltuen välttämättömien korausten rahoittamiseksi. Yhtiössä suunnitelluista korauksista vesikattoen uusinta työ on osoittautunut hyvin kiireelliseksi. Toimitusohtaalta saadun tiedon mukaan katot eivät välttämättä tule kestämään seuraavan talven yli. Toimi tusohtaan mukaan kattoen uusiminen tulee maksamaan euroa onka lisäksi kustannuksia tulee töiden valvonnasta sekä mahdollisista lisä töistä. Muita kiireellisesti toteutettavia koraushankkeita ovat laaditun selvi tyksen mukaan liesikupuen uusinta (kattoremontin yhteydessä tapahtu van) huippuimureiden uusinnan takia, IV-kanaviston nuohous a säätö, sa laoaärestelmän kuvaus/kuntotutkimus, ulkisivuen puuosien, räystäsra kenteiden, ulkovarastoen huoltomaalaus a lahokoraukset sekä ikkunoi den a ovien (piha- a varasto) ulkopintoen huoltomaalaus, piha-aitoen kunnostus a huoltomaalaus, patteriverkoston perussäätö sekä säätö-, sul ku- a patteriventtiilien mahdollinen uusinta sekä yksittäisen märkätilan kunnostus. Yhtiö on saanut lainatarouksen Kuntarahoitus Oy:ltä seuraavasti: - luoton määrä: euroa - luottoaika: 35 vuotta - korko: kaksi eri vaihtoehtoa 1) 12 kk euribor + 1,250 %-yksikön marginaali. Luoton korko tarkistetaan 10 vuoden kuluttua, olloin korko on Kuntarahoituksen 12 kk viitekorko li sättynä 1,250 %-yksikön marginaalilla. 2) 2,540 % viiden vuoden kiinteä korko onka älkeen korko on Kuntarahoi tuksen viiden vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 1,250 %-yksikön marginaalilla p.a. Tarouksen korot ovat pyyntöaankohdan noteerauksia. Nostettavan luoton korko vahvistetaan kaksi pankkipäivää ennen luoton nostamista. Korko tulee maksaa puolivuosit tain. Ensimmäinen vuosi olisi lyhennysvapaa a sen älkeen tasalyhennyk set puolivuosittain. Vakuudeksi tarvitaan Kauniaisten kaupungin omavel kainen takaus. Yhtiön hallitus on kokouksessaan päättänyt nostaa lainan tarouksen mukaan a valita ko roksi tarouksen vaihtoehto 2) mukaan. Ehtona lainan nostamiselle on KV:n lainvoimainen takauspäätös. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

17 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtiön kassatilanne ei mahdollista urakkasopimusten solmimista a katon uusimistöiden aloittamista ennen lainan nostamista, oka aoittunee marraskuun alkupuolelle KV:n päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tämän vuoksi yhtiö on anonut kaupungil ta lyhytaikaista lainaa päästäkseen aloittamaan koraustyöt ennen talven tuloa. Todettakoon, että KH on aikaisemminkin myöntänyt vastaavanlaisia lyhytaikaisia lainoa tytäryhtiöil leen, viimeksi Kiinteistö Oy Puutarhatielle rakennusaikana päätöksillä KH ( 94) a KH ( 215). KH päätti kokouksessaan ehdolla, että KV tekee myönteisen takauspäätöksen, myöntää Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1:lle lyhytaikaisen enintään euron lainan ilman erivakuuksia 2,25 prosentin vuotuisella korolla siten, että laina maksetaan takaisin kaupungille viimeistään KH: KV päättää myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1:n enintään euron lainalle seuraavin ehdoin: luottoaika 35 vuotta, 2,540 % viiden vuoden kiinteä korko, onka älkeen korko on Kuntarahoituksen viiden vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 1,250 % -yksikön marginaalilla p.a (per annum).... Valt. Rehn-Kivi a valt. Herkama ilmoittivat olevansa esteellisiä, koska ovat yhtiön hallituksen äseniä a poistuivat kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn aaksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

18 PÖYTÄKIRJA 6/ Kiinteistötoimitusmaksutaksa vuodelle /336/ /336/2007 KV 72 Kiinteistötoimitusmaksulain (KtmL 558/95) mukaan kunnan kiinteistörekisterin pitään (kiinteistöinsi nööri) määräämästä kiinteistötoimituksesta perittävä maksu tai sen lasken taperusteet määrätään kiinteistötoimitusmaksutaksassa, osta päättää kunnanvaltuusto (KtmL 4 ). Kiinteistötoimitusmaksu kunnan virkamiehen tekemästä toimituksesta peritään kunnalle (KtmL 2 ). Nykyinen taksa (oheismateriaalina) on ollut voimassa alkaen. Taksaa on korotettu kustan nustason oletettua nousua vastaavasti, noin 2,3 %. Ehdotus uudeksi kiin teistötoimitusmaksutaksaksi on esityslistan liitteenä. KH: Päätös: KV päättää hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen kiinteistötoimitusmaksutaksan siten, että uudet maksut tulevat voimaan Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

19 PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuustoaloite nuorisotakuusta Kauniaisissa 134/112/2013 KV 73 Valtuutettu Piro Laurila on ättänyt valtuustoaloitteen nuorten yhteiskuntatakuun käynnistä misestä Kauniaisissa. Aloite on oheismateriaalina. Ruotsinkielinen opetus- a varhaiskasvatuslautakunta ( ) a Suomenkielinen opetus- a varhaiskasvatuslautakunta ( ) ovat hyväksyneet seuraavan sivistystoimen laatiman lautakuntien selvityksen nuorisotakuun täyttymi sestä: "Nuorisotakuun tavoitteena on saada entistä useampi nuori perusopetuksen älkeiseen koulutukseen a työmarkkinoille. Estämällä nuorten syräytymistä varhaisella tuella lisä tään nuorten hyvinvointia a osallisuutta yhteiskunnassa a varmistetaan osaava työvoima myös tulevaisuudessa. Nuorisotakuulla tarkoitetaan o kaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle a alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarottavaa työ-, työkokeilu-, opiskelu, työpaa- tai kuntoutuspaikkaa. Nuorisotakuuseen liittyvät koulutustakuu a nuorten aikuisten osaamisohelma. Koulutustakuu takaa okaiselle peruskoulun päättäneelle koulutuspaikan lukiossa, ammatillisis sa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpaassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Nuorten aikuisten osaamisohelma taroaa ilman koulutusta oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon tai sen osan suorittamiseen. Ohelmassa voi suorittaa ammatti- tai erikoisam mattitutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon. Koulutuksen voi suorittaa oppilaitoksissa tai sen voi tehdä oppisopimuksena. Nuorisotakuun toteutuminen Kauniaisissa on kaupunginvaltuuston tavoite a vastuutahona toimii sivis tystoimi yhteistyössä sosiaali- a terveyspalveluen a muitten tahoen kans sa. Kauniaisissa toimiva Lasten - a nuorten hyvinvointiryhmä, on monialai nen yhteistyöryhmä. Sen äsenet koostuvat kaupungin eri hallintokuntien asiantuntioista sekä työhallinnon, kelan, seurakunnan a poliisiviranomai sen edustaista. Lasten - a nuorten hyvinvointiryhmän alaisuuteen on ni metty työryhmä ( ), onka tehtävänä on valmistella esitys nuoriso takuun toimintamallista Kauniaisissa lokakuuhun 2013 mennessä. Työryh mään kuuluu sivistystoimenohtaa sekä opetustoimen-, nuorisopalvelui den-, sosiaalitoimen-, kaupunginhallinnon- a viestinnän henkilökuntaa. Ryhmän koollekutsuana on kulttuuri- a vapaa-aikapäällikkö. Eri aloen asiantuntioita a yhteistyökumppaneita kutsutaan säännöllisesti mukaan tapaamisiin. Myös nuorten mielipiteitä tullaan kuulemaan kevään a alku syksyn aikana. Työryhmä kehittää toimintamallin, ossa kukin nuori voi saada sen avun, ota hän uuri sillä hetkellä tarvitsee. Verkostotyöskentely a tietoisuus kaikista toimioista on tärkeää, kuten myös nivelvaiheisiin panostaminen sekä nuorten osallisuus a sen kehittäminen. Kouluen oppilaan-ohaaat ovat tärkeässä roolissa tiedon kulussa a oikean viestin viemisessä. Lisäksi internetin a teknologian käyt tö eri muodoissaan ovat oleelliset keinot nuoria Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

20 PÖYTÄKIRJA 6/ tavoitettaessa. Nuorisota kuusta tiedottamisen tulee olla positiivista eikä syräytymiskeskeistä. Kauniaisissa on tällä hetkellä 10 työtöntä nuorta sekä 65 alle 25-vuotiasta koulutuksen ulkopuolelle äänyttä nuorta, otka kuuluvat nuorisotakuun piiriin. Näiden nuorten tavoit taminen on yksi tehtävä nuorisotakuun toteuttamisessa. Nuorisotakuun piirissä työskentelevistä toimioista tehdään listaus yhteystietoineen kaupungin internet sivuille. Tarkoituksena on, että yhteishaun tulosten ilmestyessä kau pungin internetsivulla ulkaistaan palveluista vastaavien yhteystietoen li säksi oheistus kauniaislaiselle nuorelle, oka on äänyt ilman koulutuspaikkaa." KH: Päätös: KV päättää merkitä tiedoksi opetus- a varhaiskasvatuslautakuntien nuorisotakuun täyttymisestä Kau niaisissa antaman selvityksen a toteaa valtuutettu Laurilan tekemän val tuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

18.9.2013. Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA. Tausta ja tavoitteet

18.9.2013. Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA. Tausta ja tavoitteet 18.9.2013 Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA Tausta ja tavoitteet Selvityksen lähtökohtana on kuntauudistus, kuntarakennelaki ja metropolialueen esiselvitys. Kuntarakennelaki

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Äänistä laskettu: 100,0% Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros

Äänistä laskettu: 100,0% Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros Ehdokkaittain äänet äänestysalueilla Sivu 1 2 Aho, Marja-Leena Suomen Keskusta 001 1. Äänestysalue 2 0,1 003 3. Äänestysalue 1 0,1 002 2. Äänestysalue 4 0,2 7 0,3 0 0,0 Äänet yhteensä 7 0,1 3 Hallikainen,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Aika: 03.06.2014 klo 17:00-18:00 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 118 Kokouksen ärestäytyminen 3 119 Talousohtaan viran täyttäminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Aika: 18.11.2013 klo 16:30-16:40 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 65 Kokouksen järjestäytyminen 3 66 Espoon seudun

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Aika: 23.04.2015 klo 17:30-18:25 Paikka: Nuorisotalon kokoustila LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen järjestäytyminen 3 22 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Aika: 22.01.2014 klo 16:30-19:30 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Virka täytetään vakituisesti.

On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Virka täytetään vakituisesti. 130 05.11.2012 48 11.02.2013 104 08.04.2013 111 06.05.2013 Perusturvajohtajan virkavaali Khall 05.11.2012 130 On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: 1.2.2012 alkaen. kunnan johtoryhmän jäsen. Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 24.4.2013 Säätytalo Ylijohtaja Päivi Laajala Saadut lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta Lausuntoaika päättyi

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot