LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/ Aika: klo 19:30-20:10 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 66 Kokouksen ärestäytyminen 4 67 Kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen käynnistäminen 68 Svenska Skolcentrum - talotekniikan a tiloen aanmukaistaminen, F- a G-osien saneeraus, luonnossuunnitelmat Varhaiskasvatuksen lisämäärärahaesitys Mäntymäen koulun lisämääräraha-anomus oppilasmäärän kasvun seurauksena 71 Kaupungin omavelkaisen takauksen sekä lyhytaikaisen rahoituksen myöntäminen Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1:lle Kiinteistötoimitusmaksutaksa vuodelle Valtuustoaloite nuorisotakuusta Kauniaisissa Selvitys arviointikertomuksessa 2012 esitettyihin havaintoihin Hyvinvointikertomus Klostretin luovutushinnan uudelleen määrittäminen Valtuustoaloite 24 Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

2 PÖYTÄKIRJA 6/ Läsnä: Ala-Reinikka Tapani puh.oht. Sederholm Camilla I varapuh.oht. Pesonen Juha II varapuh.oht. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Artoki Risto Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Fellman Veronica Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Johansson Johan Karlsson-Finne Anna Lena Kivelä Marianne Kurkela Heikki Lamberg-Allardt Christel Laurila Piro Limnell Patrik Miettinen Taisto Nyberg Daniel Peltovirta Margit Rehn-Kivi Veronica Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Sunabacka Ulf-Johan Tuohioa Pauli Vaenerberg Robert Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Tupamäki Olavi v Widén Torsten k Söderlund Gun kaup.siht. Jahnsson Markus tied.siht. Poissa: Jämsén Martta Allekiroitukset Tapani Ala-Reinikka Gun Söderlund puheenohtaa sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

3 PÖYTÄKIRJA 6/ Pöytäkira tarkastettu Allekiroitukset Johan Hallbäck Marianne Kivelä Pöytäkira yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaa Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

4 PÖYTÄKIRJA 6/ Kokouksen ärestäytyminen KV 66 KV - toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suoritta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden pää tösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirantarkastaaa Päätös: KV - totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suorit tamisen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden pää tösvaltaiseksi - valitsi valt. Johan Hallbäckin a valt. Marianne Kivelän pöytäkirantarkasta ik si Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

5 PÖYTÄKIRJA 6/ Kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen käynnistäminen 454/114/2007 KV 67 Hallitusohelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laaui sen kuntauudistuksen, onka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohau tuva elinvoimainen kuntarakenne. Metropolialueen esiselvitys Metropolialueen osalta sekä kuntauudistus että siihen liittyvä sosiaali- a terveydenhuollon hallinnon uudistaminen toteutetaan aluetta koskevien erillisten selvitysten pohalta. Kuntauudistusta varten valtiovarainministeriö teetti selvityshenkilöillä metropolihallintoa kartoittavan esiselvityksen, oka valmistui Esiselvityksessä selvityshenkilöt suosittelivat vaihtoehtoa Vahvat peruskunnat a vaaleilla valittu metropolihallinto. Vaihtoehdot tehtiin ottaen huomioon metropolialueen kehityksen ennusteet vuoteen Vaihtoehtoen perusteluina olivat mm. seudun kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve, aren suuvuuden turvaaminen (työssäkäynti, asiointi a liikkuminen), asuntomarkkinoiden a asumisen toimivuus, maahanmuuton hallinta a työvoiman varmistaminen sekä segregaation a alueen eriytymisen estäminen. Valtiovarainministeriö pyysi kunnilta lausunnot metropolialueen esiselvityksen loppuraportista mennessä. Lausuntoen mukaan Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi a Vihti pitivät mahdollisena selvityksen tekemistä keskenään a korostavat selvityksen perustumista vapaaehtoisuuteen: Espoo piti perusteltuna esiselvityksen suositusta kuntaakoselvityksen tekemisestä Kauniaisten a Kirkkonummen kanssa sillä täydennyksellä, että kuntaakoselvitykseen tulee myös Vihti. Espoo toteaa, että sillä on yhteistyösopimus Kirkkonummen a Vihdin kanssa, mutta että siinä ei ole vielä riittävällä tasolla selvitetty kuntien MAL- a palveluyhteistyötä. Siten Espoolle mahdolliset kuntaakoselvitysalueet ovat: Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti, Espoo Kauniainen Kirkkonummi a Espoo Kauniainen. Kauniainen ilmoitti osallistuvansa kuntaakoselvitykseen ensisiaisesti Espoon kanssa a toissiaisesti Espoon a Kirkkonummen kanssa a, että keskustelua on myös käyty Vihdin osallistumisesta selvitysalueeseen. Kirkkonummi piti esiselvityksessä suositeltua vaihtoehtoa 2 kuntaakoselvityksestä Espoon a Kauniaisten kanssa perusteltuna, mahdollisesti Vihdin kunnalla täydennettynä. Vihti ilmoitti pitävänsä perusteltuna kuntaakoselvityksen laatimista yhdessä Espoon, Kirkkonummen a Kauniaisten kanssa. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

6 PÖYTÄKIRJA 6/ Kuntarakennelaki Kuntarakennelaki astui voimaan Lakiin on sisällytetty erillinen väliaikaisesti vuoden 2019 loppuun voimassa oleva luku kuntarakenneuudistuksen toteuttamisesta, ossa on säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvityksen vähim mäissisällöstä, selvitysperusteista a niistä poikkeamisesta sekä selvitysten määräaasta. Samassa yhteydessä kielilakia on muutettu siten, ettei kun tien yhdistyminen heikennä kunnan asukkaiden kielellisiä oikeuksia. Kuntien selvitysvelvollisuus alkoi heti lain voimaan tultua. Selvityksen määräaikaa koskevan säännöksen voimaantulosta säädetään vielä erikseen, kun sosiaali- a terveydenhuollon ärestämistä koskevan lain eteneminen on tiedossa tarkemmin. Selvitysten a mahdollisten yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen älkeen, kun sosiaali- a terveydenhuollon ärestämistä koskeva laki (sote -ärestämislaki) on hyväksytty eduskunnassa. Nykyisten tietoen mukaan sote -ärestämislaki on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi keväällä Kuntien yhdistymisen selvittämistä koskevan ilmoituksen sisällöstä VM voi säätää tarkemmin. Kuntarakennelain 4 b :n mukaan selvityksestä päätetään kuntien valtuustoissa. Yhdistymisselvityksen tavoitteet Metropolialueen esiselvityksestä annettuen lausuntoen pohalta Espoon, Kauniaisen, Kirkkonummen a Vihdin kesken on ryhdytty kuntarakennelain edellyttämään valmisteluun. Em. kuntien yhdistymisselvityksen tavoitteena on selvittää kuntien yhteistyömahdollisuudet asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, hyvän elinympäristön a kestävän kehityksen turvaamiseksi sekä seudun kilpailukyvyn a elinvoimaisuuden parantamiseksi. Lisäksi tavoitteena on selvittää kuntien yhdistymisen edellytykset etuineen a haittoineen sekä valmistella selvityksen pohalta mahdollinen kuntien yhteinen yhdistymisesitys. Yhdistymisselvitys pohautuu laaaan valmisteluun a saattaa kuntien päätöksenteon pohaksi kuntien mahdollisella yhdistymisellä saavutettavat edut a haitat. Kuntarakennelain mukaisesti selvityksen tulee sisältää: 1. suunnitelman hallinnon a palveluen ärestämisestä a palveluen tuottami sesta selvitysalueella, 2. selvityksen yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan, 3. selvityksen taloudellisesta tilanteesta, 4. arvion asukkaiden osallistumis- a vaikutusmahdollisuuksien a lähidemo kratian toteutumisesta, 5. yksityiskohtaisen arvion kuntien yhdistymisen eduista a haitoista, 6. arvion kielellisten oikeuksien toteutumisesta sekä 7. arvion kuntien yhdistymisen suhteesta metropolihallinnon tarpeeseen, eri tyisesti yhdyskuntarakenteen eheyttämisen, oukkoliikenteen a sosiaalisen asuntotuotannon näkökulmasta. Lisäksi selvitykseen sisällytetään arvio kuntien mahdollisen yhdistymisen Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

7 PÖYTÄKIRJA 6/ vaikutuksista kuntien kilpailukykyyn a elinkeinopolitiikkaan. Metropolialueen sote -palveluen ärestämisesitykset otetaan huomioon selvitystyön aikana. Yhdistymisselvityksen organisoiminen a aikataulu Selvityksen organisointia on valmisteltu siten, että selvitystä ohaa kuntien luottamushenkilöistä koottu poliittinen ohausryhmä (Espoo 5 äsentä, Kauniainen 3, Kirkkonummi a Vihti kumpikin 4 äsentä). Selvityksen ohtoryhmän muodostavat kuntien kaupungin- a kunnanohtaat. Johtoryhmä käsittelee ohausryhmälle esiteltävät asiat. Toimialakohtaiset työryhmät (sosiaali- a terveystoimi, sivistystoimi, tekninen toimi, yleishallinto a konsernipalvelut) valmistelevat yhdistymisselvitystä kuntarakennelain edellyttämällä tavalla a selvittävät kuntien yhteistyömahdollisuuksia. Selvityksen valmisteluun nimetään sihteeristö a yhteistyötä henkilöstön kanssa seuraa tarkoitukseen asetettu seurantaryhmä. Lisäksi toimintaympäristötiedon tuottamiseen asetetaan erillinen tukiryhmä. Ohausryhmä hyväksyy selvityssuunnitelman, ossa määrätään tarkemmin ohausryhmän, ohtoryhmän, työryhmien a sihteeristön tehtävistä, viestinnästä, resursseista a selvityksen aikataulusta. Selvityksen laauudesta ohtuen työ on suunniteltu käynnistettäväksi välittömästi kuntien päätösten älkeen selvitysosapuolten yhteisellä seminaarilla syyskuun lopussa. Yhdistymisselvityksen etenemisestä informoidaan kaupunginhallitusta a valtuustoa säännöllisesti. Samalla huolehditaan asian etenemistä koskevasta viestinnästä kuntien asukkaille a henkilöstölle. Yhdistymisselvityksen edellytykset etuineen a haittoineen sekä mahdollinen yhdistymisesitys päätetään kaupunginhallituksen valmistelemana valtuustossa kuntarakennelain määräämässä aassa. Kuntarakennelaki ( /1698) on luettavissa osoitteessa Espoon kaupunginhallitus sekä Kirkkonummen a Vihdin kunnanhallitukset ovat hyväksyneet asian kokouksissaan KH on ehdolla että valtuusto päättää yhdistymisselvityksen käynnistämisestä, nimennyt selvityksen ohausryhmään kaupungin-hallituksen puheenohtaan a varapuheenohtaan sekä valtuuston puheenohtaan. KH: KV päättää, että kuntarakennelain mukainen yhdistymisselvitys käynnistetään Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen a Vihdin kuntien kesken. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

8 PÖYTÄKIRJA 6/ Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

9 PÖYTÄKIRJA 6/ Svenska Skolcentrum - talotekniikan a tiloen aanmukaistaminen, F- a G-osien saneeraus, luonnossuunnitelmat 156/881/2009 KV 68 Hanke on osa Svenska Skolcentrumin peruskorausohelmaa. Hankkeen lähtökohtana on vuoden 2009 talonrakennushankkeiden investointiohelmaan sisältynyt hanke Svenska Skolcentrumin talotekniikan aanmukaistaminen, E-, F- a G-osat. Mainitun hankkeen urakointi on kilpailutettu 2009, mutta saatuen urakka tarousten perusteella hankkeen määrärahat olivat riittämättömät a hanke keskeytettiin tuolloin. Hankkeen sisältö muutettiin koskemaan talotekniikan a tiloen aanmukaistamista a raattiin koskemaan ensi vaiheessa lähinnä E-osaan (lukion siipi) liittyviin toimenpiteisiin. Tämä osa hanketta valmistui vuonna KH oheisti ko. hankkeen loppuselvityksen yhteydessä atkossa ottamaan huomioon erityisesti seu raavat asiat: 1. Hankkeen sisältö a määrärahat on yhteensovitettava ennen käynnistystä. Hankkeille on osoitettava riittävät hankevaraukset. 2. Urakkatarouspyynnöissä on vältettävä sellaisten optioiden käyttöä, otka voivat aiheuttaa toteutusvaiheessa epäselviä raapintoa. 3. Kouluen kestoltaan raallinen kesätauko a hankkeiden painottuminen kesäaikaan asettaa ylimääräistä haastetta mm. päätöksenteon kannalta. Tämä on otettava huomioon hankkeiden aoituksessa a valmistelussa. 4. Kiinteistöen aanmukaisuudesta on huolehdittava kaiken aikaa korausvelan kertymisen ehkäisemiseksi. Hankkeen valmistelu on atkunut F- a G-osien (yläasteen siipi) osalta rakennusinvestointihankkeiden toteutusoheiden mukaisesti. Vuoden 2012 talousarvioon sisältyneen suunnittelumäärärahan käyttämättä äänyt osuus e on siir retty vuodelle Vuoden 2014 taloussuunnitelmassa on määrärahava raus 1,85 M tämän hankkeen toteutukseen. Hankkeen alkuperäiset (E-, F- a G-osien talotekniikan aanmukaistaminen) luonnossuunnitelmat se kä kustannusarvio vuodelta 2008 on päivitetty koskemaan nykyistä laauut ta (F- a G-osat) sekä sisältöä (talotekniikan a tiloen aanmukaistaminen). Lisäksi laatutaso on päivitetty vastaamaan aiemmin toteutettuen sanee raushankkeiden (A-, B-, D- a E-osat) laatutasoa. Hankkeen luonnossuunnitelmien sisältöön on lisätty rakennuksen teknisen kunnossapidon, aanmu kaisuuden a energiatehokkuuden parantamiseksi yläpohan lisälämmön eristys a sen vaatimat vesikattokorotukset, ikkunoiden uusinta sekä hank keen raapintoen selkeyttämiseksi myös Bio Granin teknisten ärestelmien uudistaminen vastaamaan nykyistä laatutasoa. F- a G-osien osalta on talvisin ollut suuria ongelmia luokkahuoneiden sisälämpötiloen ylläpidon sekä energiankulutuksen osalta. Kauniaisten kau- Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

10 PÖYTÄKIRJA 6/ punki on myös energiatehok kuussopimuksessa sitoutunut vähentämään energiankulutustaan 9 % vuo teen 2016 mennessä sekä selvittämään uusiutuvien energialähteiden käyt töönottoa a rakennusten energiatuotannon omavaraisuutta. Hankkeessa on muun muassa tästä ohtuen panostettu talotekniikan energiatehokkuu teen a lisäksi yläpohan lisälämmöneristyksen on tarkoitus osaltaan tuoda parannusta luokkien sisälämpötiloihin a viihtyvyyteen. Luonnossuunnitteluvaiheen tuloksena ovat liitteinä päivitetty kustannusarvio, arkkitehtiluonnokset, mallihuonepiirustukset (LVIS) sekä periaatekaaviot ilmanvaihdosta a käy tävän valaistuksesta. Luonnossuunnitelmien pohalta tehdyn arvion mukaan hankkeen alustava kustannusennuste on 2,012 M (alv 0). Alustava kustannusennuste akautuu seuraavasti: talotekniikan aanmukaistaminen (alkuperäinen hanke) , alv 0 tiloen aanmukaistaminen , alv 0 yläpohan lisälämmöneristys a vesikattokorotukset , alv 0 ikkunoiden uusinta , alv 0 Bio Granin tiloen tekniset ärestelmät , alv 0 Alustava kustannusennuste sisältää hankevarausta rakennusteknisten töiden osalta n. 10 %, LVIA-töiden osalta n. 10 % a sähkötöiden osalta n. 13 %. Lopullisesti määrärahatarve tarkentuu vuoden 2013 syksyllä urakkakilpailutuksen myö tä, mutta o tässä vaiheessa on realistista olettaa, että toteutusmäärärahaa tulisi hiukan korottaa huomioon ottaen muutokset kustannusindeksissä se kä erityisesti koulun käyttäien kiirehtimät, sinänsä tarkoituksenmukaiset muutokset hankkeen sisällössä. Yllä listattuen muutososioiden yhteenlas kettu arvo on euroa, mutta kustannusennusteen mukaan euron lisäys määrärahavaraukseen olisi riittävä. Tällöin hankkeen koko naismääräraha vuodelle 2014 olisi 2,1 mil. euroa. Käyttään edustaina hankkeen luonnossuunnitteluvaiheessa toimineet ruotsinkielisen koulutoimen opetuspäällikkö sekä koulun rehtori ovat olleet tiiviisti mukana luonnossuunnittelussa. Svenska nämnden för utbildnin g och småbarnsfostran on kokouksessaan puoltanut luonnossuunnitelmien hyväksymistä. Luonnossuunnittelun yhteydessä yhdessä koulun käyttäien edustaien kanssa tehdyn alustavan to teutusaikataulun mukaan toteutus on tarkoitus aloittaa viikolla 8 / 2014, a työt saada päätökseen elokuussa 2014, ennen kouluen syyslukukauden alkua. Liitteet aetaan paperiversiona vain KV:n äsenille. Liitteet ovat luettavissa kaupungin kotisivuilla kaupunginvaltuuston esityslistalla osoitteessa KH: KV päättää hyväksyä luonnossuunnitelmat esitetyn sisällön mukaisesti a korottaa hankkeen toteutukseen varatun määrärahan 2014 vuodelle 2,1 mil. euroon. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

11 PÖYTÄKIRJA 6/ Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

12 PÖYTÄKIRJA 6/ Varhaiskasvatuksen lisämäärärahaesitys 149/332/2013 KV 69 Suomenkielinen opetus- a varhaiskasvatuslautakunta ( , 33) a ruotsinkielinen opetus- a varhaiskasvatuslautakunta ( , 40) ovat kumpikin osaltaan päät täneet esittää lisämäärärahaa varhaiskasvatuksen uusien vakanssien kus tannusten kattamiseksi. Kaupunginhallitus on perustanut uusia vakanssea varhaiskasvatuksen tulosalueelle seuraavasti: suomenkieliseen varhaiskasvatukseen 2 lastentarhanopettaaa KH a varhaiskasvatuksen erityisopettaa KH a kaksikieliseen avoimeen perhetoimintaan 1 lähihoitaa KH a ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen 1 barnträdgårdslärare KH Vakanssien lisäyksen syynä on lapsimäärän lisääntyminen, eräiden lasten erityisen suuret tuen tar peet a avoimen perhetoiminnan tarpeet. Lasten päivähoito on lakisääteis tä toimintaa, a asetuksella säädetään tarkasti minimihenkilöstömitoituk sesta lasten päivähoidossa. Nelää alle 3-vuotiasta lasta kohden tarvitaan yksi kasvatusvastuullinen työntekiä. Seitsemää 3 vuotta täyttänyttä lasta kohden tarvitaan yksi kasvatusvastuullinen työntekiä. Kasvatusvastuulli sista (lastenhoitaat a lastentarhanopettaat) vähintään oka kolmannella on oltava opistotasoinen tutkinto (lastentarhanopettaa) Vakansseista on täytetty 2 lastentarhanopettaan sekä lähihoitaan vakanssit, a kolmas las tentarhanopettaan vakanssi sekä erityisopettaan vakanssit ovat haettava na. Selvitys varhaiskasvatuksen henkilöstön sioittumisesta eri päiväkotei hin aetaan oheismateriaalina. Lastentarhanopettaan palkkakustannus vuositasolla on noin euroa. Varhaiskasvatuksen eri tyisopettaan palkkakustannus vuositasolla on noin euroa. Lähihoi taan palkkakustannus vuositasolla on noin euroa. Uusien vakans sien kustannukset ovat vuositasolla yhteensä euroa. Kuluvalle vuodelle palkkakustannus kohdistuu viidelle kuukaudelle (elokuu oulu kuu), olloin vuodelle 2013 kohdistuva kustannus on noin euroa. Svenska nämden för undervisning och småbarnsfostran on esittänyt KH:lle että Kasavuoren päiväko din lapsiryhmien määrän kasvaminen vii destä kuuteen ryhmään lapsimää rän kasvun seurauksena, on luonut tar peen uusien kalusteiden hankin taan, oista aiheutuu euron kustan nus. Kalustehankintaan tarkoitetun lisämäärärahan siaan tulosalue edellytetään kattamaan Kasavuoren päiväkodin uusien kalusteiden kustannukset talousarvion sisältä. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

13 PÖYTÄKIRJA 6/ KH: Päätös: KV myöntää vuodelle 2013 yhteensä euron lisämäärärahan varhaiskasvatuksen uusien va kanssien kustannusten kattamiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

14 PÖYTÄKIRJA 6/ Mäntymäen koulun lisämääräraha-anomus oppilasmäärän kasvun seurauksena 149/332/ /662/2013 KV 70 Kun vuoden 2013 budetti hyväksyttiin syksyllä 2012, oli Mäntymäen oppilasmäärä 371. Oppilaaksiot to syksylle 2013 päättyi tammikuussa a kesällä tulevan syksyn oppilas määrä arvioitiin olevan 391. Vuoden 2013 budetti on laskettu 370 oppilaan mukaan. Eroa arvioidussa oppilasmäärässä oli +21 oppilasta budetoituun verrattuna. Syksyllä 2013 aloitti edellisen vuoden tapaan nelä rinnakkais ryhmää, yhteensä 67 oppilasta. Opetusryhmiä/luokkia Mäntymäen koulussa oli lukuvuonna Alkaneelle lukuvuodelle ryhmien määrä nousi 21:een. Lukuvuonna tavoite on ollut, et tä saadaan kasvavasta oppilasmäärästä huolimatta keskimääräinen ryh mäkoko laskemaan a pidettyä pienimmät ryhmäkoot alkuopetuksen luokil la. Alkaneen lukuvuoden 21 luokkaa akautuvat seuraavasti: ensimmäisiä a toisia luokkia on kumpaakin 4 rinnakkaisluokkaa samoin kuin nelosia. Kolmannelle, viidennelle a kuu dennelle luokalle tulee kutakin luokka-astetta kolme rinnakkaisluokkaa. Lukuvuonna luokkia oli 19 seuraavasti: Ensimmäisellä a kolmannella luokalla oli kum mallakin nelä rinnakkaisluokkaa. Toisella, nelännellä a viidennellä luokal la rinnakkaisluokkia oli kullakin kolme. Kuudensia luokkia oli kaksi. Lisämäärärahaesitystä valmisteltaessa oppilasmäärän lisäys 21 oppilaalla nosti Mäntymäen tuntike hystarvetta 32,3vvt:lla (21 x 1,536). Budettiin oli varattu lukuvuodelle ,3vvt, ossa oli o huomioitu talouden tasapainotus 24vvt. Oppilasmäärän kasvu 21 oppilaalla lisäsi koulun tarpeen 837,6vvt:lle. Oppilaskohtainen määräraha on TA2013 mukaan euroa, sisältäen palkkakustannukset sosiaa likuluineen sekä oppi- a muut materiaalit. Mäntymäen oppilasmäärän kas vun 21 oppilaalla seurauksena koulun lisämäärärahan tarve arvioitiin en nen syyslukukauden alkua olevan euron (4 871 x 21 x 5kk/12kk). Tämän perusteella lautakunta anoi ( ) euron lisämää rärahaa kustannusten kattamiseksi. Käsitellessään esitystä KH ( ) päätti pyytää selvityksen oppilasmäärän kehityksestä a sen vaikutuksesta koulurakennukseen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan tiloista a iltapäivätoiminnan sisällöstä. Todettakoon lisäksi, että KH:n käsittelyn älkeen on ilmennyt, että koulun oppilasmäärä syyslukukauden alkaessa on laskenut lisämääräraha esityksen arvioidusta 391 oppilaasta 383 oppi laaseen, eli kahdeksalla op pilaalla. Henkilöstöresurssit on kuitenkin mitoi tettu 21 luokan a arvioidun korkeamman oppilasmäärän mukaan, onka vuoksi lisämäärärahan tarve palkkoen ym. menoen katta miseksi on edel leen päätösehdotuksen mukainen. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

15 PÖYTÄKIRJA 6/ KH: Päätös: KV päättää myöntää Mäntymäen koulun käyttömenoihin euron lisämäärärahan vuodelle Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

16 PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupungin omavelkaisen takauksen sekä lyhytaikaisen rahoituksen myöntäminen Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1:lle 200/335/2013 KV 71 Kauniaisten kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1 on anonut kaupungilta omavelkaista takausta Kuntarahoitukselta saatavan lainan/lainoen vakuudeksi yhteensä ,22 euron edestä. Anomus koskee sekä suunniteltua korauksia, yhteensä euroa, että vanhan ,22 euron määräisen (per ) lainan uudelleen ärestelyä. Koska vastaavanlainen lainan uudelleen ärestely on käynnissä myös Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkualla, lainan uudelleen ärestelyasia tuodaan myöhemmin erikseen käsittelyyn. Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1 tarvitsee siis lainan yhtiössä suunniteltuen välttämättömien korausten rahoittamiseksi. Yhtiössä suunnitelluista korauksista vesikattoen uusinta työ on osoittautunut hyvin kiireelliseksi. Toimitusohtaalta saadun tiedon mukaan katot eivät välttämättä tule kestämään seuraavan talven yli. Toimi tusohtaan mukaan kattoen uusiminen tulee maksamaan euroa onka lisäksi kustannuksia tulee töiden valvonnasta sekä mahdollisista lisä töistä. Muita kiireellisesti toteutettavia koraushankkeita ovat laaditun selvi tyksen mukaan liesikupuen uusinta (kattoremontin yhteydessä tapahtu van) huippuimureiden uusinnan takia, IV-kanaviston nuohous a säätö, sa laoaärestelmän kuvaus/kuntotutkimus, ulkisivuen puuosien, räystäsra kenteiden, ulkovarastoen huoltomaalaus a lahokoraukset sekä ikkunoi den a ovien (piha- a varasto) ulkopintoen huoltomaalaus, piha-aitoen kunnostus a huoltomaalaus, patteriverkoston perussäätö sekä säätö-, sul ku- a patteriventtiilien mahdollinen uusinta sekä yksittäisen märkätilan kunnostus. Yhtiö on saanut lainatarouksen Kuntarahoitus Oy:ltä seuraavasti: - luoton määrä: euroa - luottoaika: 35 vuotta - korko: kaksi eri vaihtoehtoa 1) 12 kk euribor + 1,250 %-yksikön marginaali. Luoton korko tarkistetaan 10 vuoden kuluttua, olloin korko on Kuntarahoituksen 12 kk viitekorko li sättynä 1,250 %-yksikön marginaalilla. 2) 2,540 % viiden vuoden kiinteä korko onka älkeen korko on Kuntarahoi tuksen viiden vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 1,250 %-yksikön marginaalilla p.a. Tarouksen korot ovat pyyntöaankohdan noteerauksia. Nostettavan luoton korko vahvistetaan kaksi pankkipäivää ennen luoton nostamista. Korko tulee maksaa puolivuosit tain. Ensimmäinen vuosi olisi lyhennysvapaa a sen älkeen tasalyhennyk set puolivuosittain. Vakuudeksi tarvitaan Kauniaisten kaupungin omavel kainen takaus. Yhtiön hallitus on kokouksessaan päättänyt nostaa lainan tarouksen mukaan a valita ko roksi tarouksen vaihtoehto 2) mukaan. Ehtona lainan nostamiselle on KV:n lainvoimainen takauspäätös. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

17 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtiön kassatilanne ei mahdollista urakkasopimusten solmimista a katon uusimistöiden aloittamista ennen lainan nostamista, oka aoittunee marraskuun alkupuolelle KV:n päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tämän vuoksi yhtiö on anonut kaupungil ta lyhytaikaista lainaa päästäkseen aloittamaan koraustyöt ennen talven tuloa. Todettakoon, että KH on aikaisemminkin myöntänyt vastaavanlaisia lyhytaikaisia lainoa tytäryhtiöil leen, viimeksi Kiinteistö Oy Puutarhatielle rakennusaikana päätöksillä KH ( 94) a KH ( 215). KH päätti kokouksessaan ehdolla, että KV tekee myönteisen takauspäätöksen, myöntää Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1:lle lyhytaikaisen enintään euron lainan ilman erivakuuksia 2,25 prosentin vuotuisella korolla siten, että laina maksetaan takaisin kaupungille viimeistään KH: KV päättää myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1:n enintään euron lainalle seuraavin ehdoin: luottoaika 35 vuotta, 2,540 % viiden vuoden kiinteä korko, onka älkeen korko on Kuntarahoituksen viiden vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 1,250 % -yksikön marginaalilla p.a (per annum).... Valt. Rehn-Kivi a valt. Herkama ilmoittivat olevansa esteellisiä, koska ovat yhtiön hallituksen äseniä a poistuivat kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn aaksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

18 PÖYTÄKIRJA 6/ Kiinteistötoimitusmaksutaksa vuodelle /336/ /336/2007 KV 72 Kiinteistötoimitusmaksulain (KtmL 558/95) mukaan kunnan kiinteistörekisterin pitään (kiinteistöinsi nööri) määräämästä kiinteistötoimituksesta perittävä maksu tai sen lasken taperusteet määrätään kiinteistötoimitusmaksutaksassa, osta päättää kunnanvaltuusto (KtmL 4 ). Kiinteistötoimitusmaksu kunnan virkamiehen tekemästä toimituksesta peritään kunnalle (KtmL 2 ). Nykyinen taksa (oheismateriaalina) on ollut voimassa alkaen. Taksaa on korotettu kustan nustason oletettua nousua vastaavasti, noin 2,3 %. Ehdotus uudeksi kiin teistötoimitusmaksutaksaksi on esityslistan liitteenä. KH: Päätös: KV päättää hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen kiinteistötoimitusmaksutaksan siten, että uudet maksut tulevat voimaan Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

19 PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuustoaloite nuorisotakuusta Kauniaisissa 134/112/2013 KV 73 Valtuutettu Piro Laurila on ättänyt valtuustoaloitteen nuorten yhteiskuntatakuun käynnistä misestä Kauniaisissa. Aloite on oheismateriaalina. Ruotsinkielinen opetus- a varhaiskasvatuslautakunta ( ) a Suomenkielinen opetus- a varhaiskasvatuslautakunta ( ) ovat hyväksyneet seuraavan sivistystoimen laatiman lautakuntien selvityksen nuorisotakuun täyttymi sestä: "Nuorisotakuun tavoitteena on saada entistä useampi nuori perusopetuksen älkeiseen koulutukseen a työmarkkinoille. Estämällä nuorten syräytymistä varhaisella tuella lisä tään nuorten hyvinvointia a osallisuutta yhteiskunnassa a varmistetaan osaava työvoima myös tulevaisuudessa. Nuorisotakuulla tarkoitetaan o kaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle a alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarottavaa työ-, työkokeilu-, opiskelu, työpaa- tai kuntoutuspaikkaa. Nuorisotakuuseen liittyvät koulutustakuu a nuorten aikuisten osaamisohelma. Koulutustakuu takaa okaiselle peruskoulun päättäneelle koulutuspaikan lukiossa, ammatillisis sa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpaassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Nuorten aikuisten osaamisohelma taroaa ilman koulutusta oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon tai sen osan suorittamiseen. Ohelmassa voi suorittaa ammatti- tai erikoisam mattitutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon. Koulutuksen voi suorittaa oppilaitoksissa tai sen voi tehdä oppisopimuksena. Nuorisotakuun toteutuminen Kauniaisissa on kaupunginvaltuuston tavoite a vastuutahona toimii sivis tystoimi yhteistyössä sosiaali- a terveyspalveluen a muitten tahoen kans sa. Kauniaisissa toimiva Lasten - a nuorten hyvinvointiryhmä, on monialai nen yhteistyöryhmä. Sen äsenet koostuvat kaupungin eri hallintokuntien asiantuntioista sekä työhallinnon, kelan, seurakunnan a poliisiviranomai sen edustaista. Lasten - a nuorten hyvinvointiryhmän alaisuuteen on ni metty työryhmä ( ), onka tehtävänä on valmistella esitys nuoriso takuun toimintamallista Kauniaisissa lokakuuhun 2013 mennessä. Työryh mään kuuluu sivistystoimenohtaa sekä opetustoimen-, nuorisopalvelui den-, sosiaalitoimen-, kaupunginhallinnon- a viestinnän henkilökuntaa. Ryhmän koollekutsuana on kulttuuri- a vapaa-aikapäällikkö. Eri aloen asiantuntioita a yhteistyökumppaneita kutsutaan säännöllisesti mukaan tapaamisiin. Myös nuorten mielipiteitä tullaan kuulemaan kevään a alku syksyn aikana. Työryhmä kehittää toimintamallin, ossa kukin nuori voi saada sen avun, ota hän uuri sillä hetkellä tarvitsee. Verkostotyöskentely a tietoisuus kaikista toimioista on tärkeää, kuten myös nivelvaiheisiin panostaminen sekä nuorten osallisuus a sen kehittäminen. Kouluen oppilaan-ohaaat ovat tärkeässä roolissa tiedon kulussa a oikean viestin viemisessä. Lisäksi internetin a teknologian käyt tö eri muodoissaan ovat oleelliset keinot nuoria Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

20 PÖYTÄKIRJA 6/ tavoitettaessa. Nuorisota kuusta tiedottamisen tulee olla positiivista eikä syräytymiskeskeistä. Kauniaisissa on tällä hetkellä 10 työtöntä nuorta sekä 65 alle 25-vuotiasta koulutuksen ulkopuolelle äänyttä nuorta, otka kuuluvat nuorisotakuun piiriin. Näiden nuorten tavoit taminen on yksi tehtävä nuorisotakuun toteuttamisessa. Nuorisotakuun piirissä työskentelevistä toimioista tehdään listaus yhteystietoineen kaupungin internet sivuille. Tarkoituksena on, että yhteishaun tulosten ilmestyessä kau pungin internetsivulla ulkaistaan palveluista vastaavien yhteystietoen li säksi oheistus kauniaislaiselle nuorelle, oka on äänyt ilman koulutuspaikkaa." KH: Päätös: KV päättää merkitä tiedoksi opetus- a varhaiskasvatuslautakuntien nuorisotakuun täyttymisestä Kau niaisissa antaman selvityksen a toteaa valtuutettu Laurilan tekemän val tuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Aika: 09.12.2013 klo 19:00-19:20 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 95 Kokouksen ärestäytyminen 4 96 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Aika: 14.10.2013 klo 19:30-20:25 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 78 Kokouksen ärestäytyminen 4 79 Vuoden 2013 talouden toinen osavuosikatsaus per

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Aika: 03.06.2014 klo 17:00-18:00 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 118 Kokouksen ärestäytyminen 3 119 Talousohtaan viran täyttäminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

18.9.2013. Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA. Tausta ja tavoitteet

18.9.2013. Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA. Tausta ja tavoitteet 18.9.2013 Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA Tausta ja tavoitteet Selvityksen lähtökohtana on kuntauudistus, kuntarakennelaki ja metropolialueen esiselvitys. Kuntarakennelaki

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 19:00-20:20 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 94 Kokouksen järjestäytyminen 3 95 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2013 207 Kunnanvaltuusto 12.11.2013 Aika Tiistai 12.11.2013 klo 18:00-19:10 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUSAIKA 25.2.2013 klo 16.00 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot