LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/ Aika: klo 19:30-20:10 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 66 Kokouksen ärestäytyminen 4 67 Kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen käynnistäminen 68 Svenska Skolcentrum - talotekniikan a tiloen aanmukaistaminen, F- a G-osien saneeraus, luonnossuunnitelmat Varhaiskasvatuksen lisämäärärahaesitys Mäntymäen koulun lisämääräraha-anomus oppilasmäärän kasvun seurauksena 71 Kaupungin omavelkaisen takauksen sekä lyhytaikaisen rahoituksen myöntäminen Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1:lle Kiinteistötoimitusmaksutaksa vuodelle Valtuustoaloite nuorisotakuusta Kauniaisissa Selvitys arviointikertomuksessa 2012 esitettyihin havaintoihin Hyvinvointikertomus Klostretin luovutushinnan uudelleen määrittäminen Valtuustoaloite 24 Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

2 PÖYTÄKIRJA 6/ Läsnä: Ala-Reinikka Tapani puh.oht. Sederholm Camilla I varapuh.oht. Pesonen Juha II varapuh.oht. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Artoki Risto Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Fellman Veronica Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Johansson Johan Karlsson-Finne Anna Lena Kivelä Marianne Kurkela Heikki Lamberg-Allardt Christel Laurila Piro Limnell Patrik Miettinen Taisto Nyberg Daniel Peltovirta Margit Rehn-Kivi Veronica Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Sunabacka Ulf-Johan Tuohioa Pauli Vaenerberg Robert Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Tupamäki Olavi v Widén Torsten k Söderlund Gun kaup.siht. Jahnsson Markus tied.siht. Poissa: Jämsén Martta Allekiroitukset Tapani Ala-Reinikka Gun Söderlund puheenohtaa sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

3 PÖYTÄKIRJA 6/ Pöytäkira tarkastettu Allekiroitukset Johan Hallbäck Marianne Kivelä Pöytäkira yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaa Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

4 PÖYTÄKIRJA 6/ Kokouksen ärestäytyminen KV 66 KV - toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suoritta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden pää tösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirantarkastaaa Päätös: KV - totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suorit tamisen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden pää tösvaltaiseksi - valitsi valt. Johan Hallbäckin a valt. Marianne Kivelän pöytäkirantarkasta ik si Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

5 PÖYTÄKIRJA 6/ Kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen käynnistäminen 454/114/2007 KV 67 Hallitusohelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laaui sen kuntauudistuksen, onka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohau tuva elinvoimainen kuntarakenne. Metropolialueen esiselvitys Metropolialueen osalta sekä kuntauudistus että siihen liittyvä sosiaali- a terveydenhuollon hallinnon uudistaminen toteutetaan aluetta koskevien erillisten selvitysten pohalta. Kuntauudistusta varten valtiovarainministeriö teetti selvityshenkilöillä metropolihallintoa kartoittavan esiselvityksen, oka valmistui Esiselvityksessä selvityshenkilöt suosittelivat vaihtoehtoa Vahvat peruskunnat a vaaleilla valittu metropolihallinto. Vaihtoehdot tehtiin ottaen huomioon metropolialueen kehityksen ennusteet vuoteen Vaihtoehtoen perusteluina olivat mm. seudun kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve, aren suuvuuden turvaaminen (työssäkäynti, asiointi a liikkuminen), asuntomarkkinoiden a asumisen toimivuus, maahanmuuton hallinta a työvoiman varmistaminen sekä segregaation a alueen eriytymisen estäminen. Valtiovarainministeriö pyysi kunnilta lausunnot metropolialueen esiselvityksen loppuraportista mennessä. Lausuntoen mukaan Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi a Vihti pitivät mahdollisena selvityksen tekemistä keskenään a korostavat selvityksen perustumista vapaaehtoisuuteen: Espoo piti perusteltuna esiselvityksen suositusta kuntaakoselvityksen tekemisestä Kauniaisten a Kirkkonummen kanssa sillä täydennyksellä, että kuntaakoselvitykseen tulee myös Vihti. Espoo toteaa, että sillä on yhteistyösopimus Kirkkonummen a Vihdin kanssa, mutta että siinä ei ole vielä riittävällä tasolla selvitetty kuntien MAL- a palveluyhteistyötä. Siten Espoolle mahdolliset kuntaakoselvitysalueet ovat: Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti, Espoo Kauniainen Kirkkonummi a Espoo Kauniainen. Kauniainen ilmoitti osallistuvansa kuntaakoselvitykseen ensisiaisesti Espoon kanssa a toissiaisesti Espoon a Kirkkonummen kanssa a, että keskustelua on myös käyty Vihdin osallistumisesta selvitysalueeseen. Kirkkonummi piti esiselvityksessä suositeltua vaihtoehtoa 2 kuntaakoselvityksestä Espoon a Kauniaisten kanssa perusteltuna, mahdollisesti Vihdin kunnalla täydennettynä. Vihti ilmoitti pitävänsä perusteltuna kuntaakoselvityksen laatimista yhdessä Espoon, Kirkkonummen a Kauniaisten kanssa. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

6 PÖYTÄKIRJA 6/ Kuntarakennelaki Kuntarakennelaki astui voimaan Lakiin on sisällytetty erillinen väliaikaisesti vuoden 2019 loppuun voimassa oleva luku kuntarakenneuudistuksen toteuttamisesta, ossa on säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvityksen vähim mäissisällöstä, selvitysperusteista a niistä poikkeamisesta sekä selvitysten määräaasta. Samassa yhteydessä kielilakia on muutettu siten, ettei kun tien yhdistyminen heikennä kunnan asukkaiden kielellisiä oikeuksia. Kuntien selvitysvelvollisuus alkoi heti lain voimaan tultua. Selvityksen määräaikaa koskevan säännöksen voimaantulosta säädetään vielä erikseen, kun sosiaali- a terveydenhuollon ärestämistä koskevan lain eteneminen on tiedossa tarkemmin. Selvitysten a mahdollisten yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen älkeen, kun sosiaali- a terveydenhuollon ärestämistä koskeva laki (sote -ärestämislaki) on hyväksytty eduskunnassa. Nykyisten tietoen mukaan sote -ärestämislaki on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi keväällä Kuntien yhdistymisen selvittämistä koskevan ilmoituksen sisällöstä VM voi säätää tarkemmin. Kuntarakennelain 4 b :n mukaan selvityksestä päätetään kuntien valtuustoissa. Yhdistymisselvityksen tavoitteet Metropolialueen esiselvityksestä annettuen lausuntoen pohalta Espoon, Kauniaisen, Kirkkonummen a Vihdin kesken on ryhdytty kuntarakennelain edellyttämään valmisteluun. Em. kuntien yhdistymisselvityksen tavoitteena on selvittää kuntien yhteistyömahdollisuudet asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, hyvän elinympäristön a kestävän kehityksen turvaamiseksi sekä seudun kilpailukyvyn a elinvoimaisuuden parantamiseksi. Lisäksi tavoitteena on selvittää kuntien yhdistymisen edellytykset etuineen a haittoineen sekä valmistella selvityksen pohalta mahdollinen kuntien yhteinen yhdistymisesitys. Yhdistymisselvitys pohautuu laaaan valmisteluun a saattaa kuntien päätöksenteon pohaksi kuntien mahdollisella yhdistymisellä saavutettavat edut a haitat. Kuntarakennelain mukaisesti selvityksen tulee sisältää: 1. suunnitelman hallinnon a palveluen ärestämisestä a palveluen tuottami sesta selvitysalueella, 2. selvityksen yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan, 3. selvityksen taloudellisesta tilanteesta, 4. arvion asukkaiden osallistumis- a vaikutusmahdollisuuksien a lähidemo kratian toteutumisesta, 5. yksityiskohtaisen arvion kuntien yhdistymisen eduista a haitoista, 6. arvion kielellisten oikeuksien toteutumisesta sekä 7. arvion kuntien yhdistymisen suhteesta metropolihallinnon tarpeeseen, eri tyisesti yhdyskuntarakenteen eheyttämisen, oukkoliikenteen a sosiaalisen asuntotuotannon näkökulmasta. Lisäksi selvitykseen sisällytetään arvio kuntien mahdollisen yhdistymisen Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

7 PÖYTÄKIRJA 6/ vaikutuksista kuntien kilpailukykyyn a elinkeinopolitiikkaan. Metropolialueen sote -palveluen ärestämisesitykset otetaan huomioon selvitystyön aikana. Yhdistymisselvityksen organisoiminen a aikataulu Selvityksen organisointia on valmisteltu siten, että selvitystä ohaa kuntien luottamushenkilöistä koottu poliittinen ohausryhmä (Espoo 5 äsentä, Kauniainen 3, Kirkkonummi a Vihti kumpikin 4 äsentä). Selvityksen ohtoryhmän muodostavat kuntien kaupungin- a kunnanohtaat. Johtoryhmä käsittelee ohausryhmälle esiteltävät asiat. Toimialakohtaiset työryhmät (sosiaali- a terveystoimi, sivistystoimi, tekninen toimi, yleishallinto a konsernipalvelut) valmistelevat yhdistymisselvitystä kuntarakennelain edellyttämällä tavalla a selvittävät kuntien yhteistyömahdollisuuksia. Selvityksen valmisteluun nimetään sihteeristö a yhteistyötä henkilöstön kanssa seuraa tarkoitukseen asetettu seurantaryhmä. Lisäksi toimintaympäristötiedon tuottamiseen asetetaan erillinen tukiryhmä. Ohausryhmä hyväksyy selvityssuunnitelman, ossa määrätään tarkemmin ohausryhmän, ohtoryhmän, työryhmien a sihteeristön tehtävistä, viestinnästä, resursseista a selvityksen aikataulusta. Selvityksen laauudesta ohtuen työ on suunniteltu käynnistettäväksi välittömästi kuntien päätösten älkeen selvitysosapuolten yhteisellä seminaarilla syyskuun lopussa. Yhdistymisselvityksen etenemisestä informoidaan kaupunginhallitusta a valtuustoa säännöllisesti. Samalla huolehditaan asian etenemistä koskevasta viestinnästä kuntien asukkaille a henkilöstölle. Yhdistymisselvityksen edellytykset etuineen a haittoineen sekä mahdollinen yhdistymisesitys päätetään kaupunginhallituksen valmistelemana valtuustossa kuntarakennelain määräämässä aassa. Kuntarakennelaki ( /1698) on luettavissa osoitteessa Espoon kaupunginhallitus sekä Kirkkonummen a Vihdin kunnanhallitukset ovat hyväksyneet asian kokouksissaan KH on ehdolla että valtuusto päättää yhdistymisselvityksen käynnistämisestä, nimennyt selvityksen ohausryhmään kaupungin-hallituksen puheenohtaan a varapuheenohtaan sekä valtuuston puheenohtaan. KH: KV päättää, että kuntarakennelain mukainen yhdistymisselvitys käynnistetään Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen a Vihdin kuntien kesken. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

8 PÖYTÄKIRJA 6/ Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

9 PÖYTÄKIRJA 6/ Svenska Skolcentrum - talotekniikan a tiloen aanmukaistaminen, F- a G-osien saneeraus, luonnossuunnitelmat 156/881/2009 KV 68 Hanke on osa Svenska Skolcentrumin peruskorausohelmaa. Hankkeen lähtökohtana on vuoden 2009 talonrakennushankkeiden investointiohelmaan sisältynyt hanke Svenska Skolcentrumin talotekniikan aanmukaistaminen, E-, F- a G-osat. Mainitun hankkeen urakointi on kilpailutettu 2009, mutta saatuen urakka tarousten perusteella hankkeen määrärahat olivat riittämättömät a hanke keskeytettiin tuolloin. Hankkeen sisältö muutettiin koskemaan talotekniikan a tiloen aanmukaistamista a raattiin koskemaan ensi vaiheessa lähinnä E-osaan (lukion siipi) liittyviin toimenpiteisiin. Tämä osa hanketta valmistui vuonna KH oheisti ko. hankkeen loppuselvityksen yhteydessä atkossa ottamaan huomioon erityisesti seu raavat asiat: 1. Hankkeen sisältö a määrärahat on yhteensovitettava ennen käynnistystä. Hankkeille on osoitettava riittävät hankevaraukset. 2. Urakkatarouspyynnöissä on vältettävä sellaisten optioiden käyttöä, otka voivat aiheuttaa toteutusvaiheessa epäselviä raapintoa. 3. Kouluen kestoltaan raallinen kesätauko a hankkeiden painottuminen kesäaikaan asettaa ylimääräistä haastetta mm. päätöksenteon kannalta. Tämä on otettava huomioon hankkeiden aoituksessa a valmistelussa. 4. Kiinteistöen aanmukaisuudesta on huolehdittava kaiken aikaa korausvelan kertymisen ehkäisemiseksi. Hankkeen valmistelu on atkunut F- a G-osien (yläasteen siipi) osalta rakennusinvestointihankkeiden toteutusoheiden mukaisesti. Vuoden 2012 talousarvioon sisältyneen suunnittelumäärärahan käyttämättä äänyt osuus e on siir retty vuodelle Vuoden 2014 taloussuunnitelmassa on määrärahava raus 1,85 M tämän hankkeen toteutukseen. Hankkeen alkuperäiset (E-, F- a G-osien talotekniikan aanmukaistaminen) luonnossuunnitelmat se kä kustannusarvio vuodelta 2008 on päivitetty koskemaan nykyistä laauut ta (F- a G-osat) sekä sisältöä (talotekniikan a tiloen aanmukaistaminen). Lisäksi laatutaso on päivitetty vastaamaan aiemmin toteutettuen sanee raushankkeiden (A-, B-, D- a E-osat) laatutasoa. Hankkeen luonnossuunnitelmien sisältöön on lisätty rakennuksen teknisen kunnossapidon, aanmu kaisuuden a energiatehokkuuden parantamiseksi yläpohan lisälämmön eristys a sen vaatimat vesikattokorotukset, ikkunoiden uusinta sekä hank keen raapintoen selkeyttämiseksi myös Bio Granin teknisten ärestelmien uudistaminen vastaamaan nykyistä laatutasoa. F- a G-osien osalta on talvisin ollut suuria ongelmia luokkahuoneiden sisälämpötiloen ylläpidon sekä energiankulutuksen osalta. Kauniaisten kau- Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

10 PÖYTÄKIRJA 6/ punki on myös energiatehok kuussopimuksessa sitoutunut vähentämään energiankulutustaan 9 % vuo teen 2016 mennessä sekä selvittämään uusiutuvien energialähteiden käyt töönottoa a rakennusten energiatuotannon omavaraisuutta. Hankkeessa on muun muassa tästä ohtuen panostettu talotekniikan energiatehokkuu teen a lisäksi yläpohan lisälämmöneristyksen on tarkoitus osaltaan tuoda parannusta luokkien sisälämpötiloihin a viihtyvyyteen. Luonnossuunnitteluvaiheen tuloksena ovat liitteinä päivitetty kustannusarvio, arkkitehtiluonnokset, mallihuonepiirustukset (LVIS) sekä periaatekaaviot ilmanvaihdosta a käy tävän valaistuksesta. Luonnossuunnitelmien pohalta tehdyn arvion mukaan hankkeen alustava kustannusennuste on 2,012 M (alv 0). Alustava kustannusennuste akautuu seuraavasti: talotekniikan aanmukaistaminen (alkuperäinen hanke) , alv 0 tiloen aanmukaistaminen , alv 0 yläpohan lisälämmöneristys a vesikattokorotukset , alv 0 ikkunoiden uusinta , alv 0 Bio Granin tiloen tekniset ärestelmät , alv 0 Alustava kustannusennuste sisältää hankevarausta rakennusteknisten töiden osalta n. 10 %, LVIA-töiden osalta n. 10 % a sähkötöiden osalta n. 13 %. Lopullisesti määrärahatarve tarkentuu vuoden 2013 syksyllä urakkakilpailutuksen myö tä, mutta o tässä vaiheessa on realistista olettaa, että toteutusmäärärahaa tulisi hiukan korottaa huomioon ottaen muutokset kustannusindeksissä se kä erityisesti koulun käyttäien kiirehtimät, sinänsä tarkoituksenmukaiset muutokset hankkeen sisällössä. Yllä listattuen muutososioiden yhteenlas kettu arvo on euroa, mutta kustannusennusteen mukaan euron lisäys määrärahavaraukseen olisi riittävä. Tällöin hankkeen koko naismääräraha vuodelle 2014 olisi 2,1 mil. euroa. Käyttään edustaina hankkeen luonnossuunnitteluvaiheessa toimineet ruotsinkielisen koulutoimen opetuspäällikkö sekä koulun rehtori ovat olleet tiiviisti mukana luonnossuunnittelussa. Svenska nämnden för utbildnin g och småbarnsfostran on kokouksessaan puoltanut luonnossuunnitelmien hyväksymistä. Luonnossuunnittelun yhteydessä yhdessä koulun käyttäien edustaien kanssa tehdyn alustavan to teutusaikataulun mukaan toteutus on tarkoitus aloittaa viikolla 8 / 2014, a työt saada päätökseen elokuussa 2014, ennen kouluen syyslukukauden alkua. Liitteet aetaan paperiversiona vain KV:n äsenille. Liitteet ovat luettavissa kaupungin kotisivuilla kaupunginvaltuuston esityslistalla osoitteessa KH: KV päättää hyväksyä luonnossuunnitelmat esitetyn sisällön mukaisesti a korottaa hankkeen toteutukseen varatun määrärahan 2014 vuodelle 2,1 mil. euroon. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

11 PÖYTÄKIRJA 6/ Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

12 PÖYTÄKIRJA 6/ Varhaiskasvatuksen lisämäärärahaesitys 149/332/2013 KV 69 Suomenkielinen opetus- a varhaiskasvatuslautakunta ( , 33) a ruotsinkielinen opetus- a varhaiskasvatuslautakunta ( , 40) ovat kumpikin osaltaan päät täneet esittää lisämäärärahaa varhaiskasvatuksen uusien vakanssien kus tannusten kattamiseksi. Kaupunginhallitus on perustanut uusia vakanssea varhaiskasvatuksen tulosalueelle seuraavasti: suomenkieliseen varhaiskasvatukseen 2 lastentarhanopettaaa KH a varhaiskasvatuksen erityisopettaa KH a kaksikieliseen avoimeen perhetoimintaan 1 lähihoitaa KH a ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen 1 barnträdgårdslärare KH Vakanssien lisäyksen syynä on lapsimäärän lisääntyminen, eräiden lasten erityisen suuret tuen tar peet a avoimen perhetoiminnan tarpeet. Lasten päivähoito on lakisääteis tä toimintaa, a asetuksella säädetään tarkasti minimihenkilöstömitoituk sesta lasten päivähoidossa. Nelää alle 3-vuotiasta lasta kohden tarvitaan yksi kasvatusvastuullinen työntekiä. Seitsemää 3 vuotta täyttänyttä lasta kohden tarvitaan yksi kasvatusvastuullinen työntekiä. Kasvatusvastuulli sista (lastenhoitaat a lastentarhanopettaat) vähintään oka kolmannella on oltava opistotasoinen tutkinto (lastentarhanopettaa) Vakansseista on täytetty 2 lastentarhanopettaan sekä lähihoitaan vakanssit, a kolmas las tentarhanopettaan vakanssi sekä erityisopettaan vakanssit ovat haettava na. Selvitys varhaiskasvatuksen henkilöstön sioittumisesta eri päiväkotei hin aetaan oheismateriaalina. Lastentarhanopettaan palkkakustannus vuositasolla on noin euroa. Varhaiskasvatuksen eri tyisopettaan palkkakustannus vuositasolla on noin euroa. Lähihoi taan palkkakustannus vuositasolla on noin euroa. Uusien vakans sien kustannukset ovat vuositasolla yhteensä euroa. Kuluvalle vuodelle palkkakustannus kohdistuu viidelle kuukaudelle (elokuu oulu kuu), olloin vuodelle 2013 kohdistuva kustannus on noin euroa. Svenska nämden för undervisning och småbarnsfostran on esittänyt KH:lle että Kasavuoren päiväko din lapsiryhmien määrän kasvaminen vii destä kuuteen ryhmään lapsimää rän kasvun seurauksena, on luonut tar peen uusien kalusteiden hankin taan, oista aiheutuu euron kustan nus. Kalustehankintaan tarkoitetun lisämäärärahan siaan tulosalue edellytetään kattamaan Kasavuoren päiväkodin uusien kalusteiden kustannukset talousarvion sisältä. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

13 PÖYTÄKIRJA 6/ KH: Päätös: KV myöntää vuodelle 2013 yhteensä euron lisämäärärahan varhaiskasvatuksen uusien va kanssien kustannusten kattamiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

14 PÖYTÄKIRJA 6/ Mäntymäen koulun lisämääräraha-anomus oppilasmäärän kasvun seurauksena 149/332/ /662/2013 KV 70 Kun vuoden 2013 budetti hyväksyttiin syksyllä 2012, oli Mäntymäen oppilasmäärä 371. Oppilaaksiot to syksylle 2013 päättyi tammikuussa a kesällä tulevan syksyn oppilas määrä arvioitiin olevan 391. Vuoden 2013 budetti on laskettu 370 oppilaan mukaan. Eroa arvioidussa oppilasmäärässä oli +21 oppilasta budetoituun verrattuna. Syksyllä 2013 aloitti edellisen vuoden tapaan nelä rinnakkais ryhmää, yhteensä 67 oppilasta. Opetusryhmiä/luokkia Mäntymäen koulussa oli lukuvuonna Alkaneelle lukuvuodelle ryhmien määrä nousi 21:een. Lukuvuonna tavoite on ollut, et tä saadaan kasvavasta oppilasmäärästä huolimatta keskimääräinen ryh mäkoko laskemaan a pidettyä pienimmät ryhmäkoot alkuopetuksen luokil la. Alkaneen lukuvuoden 21 luokkaa akautuvat seuraavasti: ensimmäisiä a toisia luokkia on kumpaakin 4 rinnakkaisluokkaa samoin kuin nelosia. Kolmannelle, viidennelle a kuu dennelle luokalle tulee kutakin luokka-astetta kolme rinnakkaisluokkaa. Lukuvuonna luokkia oli 19 seuraavasti: Ensimmäisellä a kolmannella luokalla oli kum mallakin nelä rinnakkaisluokkaa. Toisella, nelännellä a viidennellä luokal la rinnakkaisluokkia oli kullakin kolme. Kuudensia luokkia oli kaksi. Lisämäärärahaesitystä valmisteltaessa oppilasmäärän lisäys 21 oppilaalla nosti Mäntymäen tuntike hystarvetta 32,3vvt:lla (21 x 1,536). Budettiin oli varattu lukuvuodelle ,3vvt, ossa oli o huomioitu talouden tasapainotus 24vvt. Oppilasmäärän kasvu 21 oppilaalla lisäsi koulun tarpeen 837,6vvt:lle. Oppilaskohtainen määräraha on TA2013 mukaan euroa, sisältäen palkkakustannukset sosiaa likuluineen sekä oppi- a muut materiaalit. Mäntymäen oppilasmäärän kas vun 21 oppilaalla seurauksena koulun lisämäärärahan tarve arvioitiin en nen syyslukukauden alkua olevan euron (4 871 x 21 x 5kk/12kk). Tämän perusteella lautakunta anoi ( ) euron lisämää rärahaa kustannusten kattamiseksi. Käsitellessään esitystä KH ( ) päätti pyytää selvityksen oppilasmäärän kehityksestä a sen vaikutuksesta koulurakennukseen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan tiloista a iltapäivätoiminnan sisällöstä. Todettakoon lisäksi, että KH:n käsittelyn älkeen on ilmennyt, että koulun oppilasmäärä syyslukukauden alkaessa on laskenut lisämääräraha esityksen arvioidusta 391 oppilaasta 383 oppi laaseen, eli kahdeksalla op pilaalla. Henkilöstöresurssit on kuitenkin mitoi tettu 21 luokan a arvioidun korkeamman oppilasmäärän mukaan, onka vuoksi lisämäärärahan tarve palkkoen ym. menoen katta miseksi on edel leen päätösehdotuksen mukainen. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

15 PÖYTÄKIRJA 6/ KH: Päätös: KV päättää myöntää Mäntymäen koulun käyttömenoihin euron lisämäärärahan vuodelle Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

16 PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupungin omavelkaisen takauksen sekä lyhytaikaisen rahoituksen myöntäminen Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1:lle 200/335/2013 KV 71 Kauniaisten kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1 on anonut kaupungilta omavelkaista takausta Kuntarahoitukselta saatavan lainan/lainoen vakuudeksi yhteensä ,22 euron edestä. Anomus koskee sekä suunniteltua korauksia, yhteensä euroa, että vanhan ,22 euron määräisen (per ) lainan uudelleen ärestelyä. Koska vastaavanlainen lainan uudelleen ärestely on käynnissä myös Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkualla, lainan uudelleen ärestelyasia tuodaan myöhemmin erikseen käsittelyyn. Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1 tarvitsee siis lainan yhtiössä suunniteltuen välttämättömien korausten rahoittamiseksi. Yhtiössä suunnitelluista korauksista vesikattoen uusinta työ on osoittautunut hyvin kiireelliseksi. Toimitusohtaalta saadun tiedon mukaan katot eivät välttämättä tule kestämään seuraavan talven yli. Toimi tusohtaan mukaan kattoen uusiminen tulee maksamaan euroa onka lisäksi kustannuksia tulee töiden valvonnasta sekä mahdollisista lisä töistä. Muita kiireellisesti toteutettavia koraushankkeita ovat laaditun selvi tyksen mukaan liesikupuen uusinta (kattoremontin yhteydessä tapahtu van) huippuimureiden uusinnan takia, IV-kanaviston nuohous a säätö, sa laoaärestelmän kuvaus/kuntotutkimus, ulkisivuen puuosien, räystäsra kenteiden, ulkovarastoen huoltomaalaus a lahokoraukset sekä ikkunoi den a ovien (piha- a varasto) ulkopintoen huoltomaalaus, piha-aitoen kunnostus a huoltomaalaus, patteriverkoston perussäätö sekä säätö-, sul ku- a patteriventtiilien mahdollinen uusinta sekä yksittäisen märkätilan kunnostus. Yhtiö on saanut lainatarouksen Kuntarahoitus Oy:ltä seuraavasti: - luoton määrä: euroa - luottoaika: 35 vuotta - korko: kaksi eri vaihtoehtoa 1) 12 kk euribor + 1,250 %-yksikön marginaali. Luoton korko tarkistetaan 10 vuoden kuluttua, olloin korko on Kuntarahoituksen 12 kk viitekorko li sättynä 1,250 %-yksikön marginaalilla. 2) 2,540 % viiden vuoden kiinteä korko onka älkeen korko on Kuntarahoi tuksen viiden vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 1,250 %-yksikön marginaalilla p.a. Tarouksen korot ovat pyyntöaankohdan noteerauksia. Nostettavan luoton korko vahvistetaan kaksi pankkipäivää ennen luoton nostamista. Korko tulee maksaa puolivuosit tain. Ensimmäinen vuosi olisi lyhennysvapaa a sen älkeen tasalyhennyk set puolivuosittain. Vakuudeksi tarvitaan Kauniaisten kaupungin omavel kainen takaus. Yhtiön hallitus on kokouksessaan päättänyt nostaa lainan tarouksen mukaan a valita ko roksi tarouksen vaihtoehto 2) mukaan. Ehtona lainan nostamiselle on KV:n lainvoimainen takauspäätös. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

17 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtiön kassatilanne ei mahdollista urakkasopimusten solmimista a katon uusimistöiden aloittamista ennen lainan nostamista, oka aoittunee marraskuun alkupuolelle KV:n päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tämän vuoksi yhtiö on anonut kaupungil ta lyhytaikaista lainaa päästäkseen aloittamaan koraustyöt ennen talven tuloa. Todettakoon, että KH on aikaisemminkin myöntänyt vastaavanlaisia lyhytaikaisia lainoa tytäryhtiöil leen, viimeksi Kiinteistö Oy Puutarhatielle rakennusaikana päätöksillä KH ( 94) a KH ( 215). KH päätti kokouksessaan ehdolla, että KV tekee myönteisen takauspäätöksen, myöntää Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1:lle lyhytaikaisen enintään euron lainan ilman erivakuuksia 2,25 prosentin vuotuisella korolla siten, että laina maksetaan takaisin kaupungille viimeistään KH: KV päättää myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1:n enintään euron lainalle seuraavin ehdoin: luottoaika 35 vuotta, 2,540 % viiden vuoden kiinteä korko, onka älkeen korko on Kuntarahoituksen viiden vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 1,250 % -yksikön marginaalilla p.a (per annum).... Valt. Rehn-Kivi a valt. Herkama ilmoittivat olevansa esteellisiä, koska ovat yhtiön hallituksen äseniä a poistuivat kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn aaksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

18 PÖYTÄKIRJA 6/ Kiinteistötoimitusmaksutaksa vuodelle /336/ /336/2007 KV 72 Kiinteistötoimitusmaksulain (KtmL 558/95) mukaan kunnan kiinteistörekisterin pitään (kiinteistöinsi nööri) määräämästä kiinteistötoimituksesta perittävä maksu tai sen lasken taperusteet määrätään kiinteistötoimitusmaksutaksassa, osta päättää kunnanvaltuusto (KtmL 4 ). Kiinteistötoimitusmaksu kunnan virkamiehen tekemästä toimituksesta peritään kunnalle (KtmL 2 ). Nykyinen taksa (oheismateriaalina) on ollut voimassa alkaen. Taksaa on korotettu kustan nustason oletettua nousua vastaavasti, noin 2,3 %. Ehdotus uudeksi kiin teistötoimitusmaksutaksaksi on esityslistan liitteenä. KH: Päätös: KV päättää hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen kiinteistötoimitusmaksutaksan siten, että uudet maksut tulevat voimaan Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

19 PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuustoaloite nuorisotakuusta Kauniaisissa 134/112/2013 KV 73 Valtuutettu Piro Laurila on ättänyt valtuustoaloitteen nuorten yhteiskuntatakuun käynnistä misestä Kauniaisissa. Aloite on oheismateriaalina. Ruotsinkielinen opetus- a varhaiskasvatuslautakunta ( ) a Suomenkielinen opetus- a varhaiskasvatuslautakunta ( ) ovat hyväksyneet seuraavan sivistystoimen laatiman lautakuntien selvityksen nuorisotakuun täyttymi sestä: "Nuorisotakuun tavoitteena on saada entistä useampi nuori perusopetuksen älkeiseen koulutukseen a työmarkkinoille. Estämällä nuorten syräytymistä varhaisella tuella lisä tään nuorten hyvinvointia a osallisuutta yhteiskunnassa a varmistetaan osaava työvoima myös tulevaisuudessa. Nuorisotakuulla tarkoitetaan o kaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle a alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarottavaa työ-, työkokeilu-, opiskelu, työpaa- tai kuntoutuspaikkaa. Nuorisotakuuseen liittyvät koulutustakuu a nuorten aikuisten osaamisohelma. Koulutustakuu takaa okaiselle peruskoulun päättäneelle koulutuspaikan lukiossa, ammatillisis sa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpaassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Nuorten aikuisten osaamisohelma taroaa ilman koulutusta oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon tai sen osan suorittamiseen. Ohelmassa voi suorittaa ammatti- tai erikoisam mattitutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon. Koulutuksen voi suorittaa oppilaitoksissa tai sen voi tehdä oppisopimuksena. Nuorisotakuun toteutuminen Kauniaisissa on kaupunginvaltuuston tavoite a vastuutahona toimii sivis tystoimi yhteistyössä sosiaali- a terveyspalveluen a muitten tahoen kans sa. Kauniaisissa toimiva Lasten - a nuorten hyvinvointiryhmä, on monialai nen yhteistyöryhmä. Sen äsenet koostuvat kaupungin eri hallintokuntien asiantuntioista sekä työhallinnon, kelan, seurakunnan a poliisiviranomai sen edustaista. Lasten - a nuorten hyvinvointiryhmän alaisuuteen on ni metty työryhmä ( ), onka tehtävänä on valmistella esitys nuoriso takuun toimintamallista Kauniaisissa lokakuuhun 2013 mennessä. Työryh mään kuuluu sivistystoimenohtaa sekä opetustoimen-, nuorisopalvelui den-, sosiaalitoimen-, kaupunginhallinnon- a viestinnän henkilökuntaa. Ryhmän koollekutsuana on kulttuuri- a vapaa-aikapäällikkö. Eri aloen asiantuntioita a yhteistyökumppaneita kutsutaan säännöllisesti mukaan tapaamisiin. Myös nuorten mielipiteitä tullaan kuulemaan kevään a alku syksyn aikana. Työryhmä kehittää toimintamallin, ossa kukin nuori voi saada sen avun, ota hän uuri sillä hetkellä tarvitsee. Verkostotyöskentely a tietoisuus kaikista toimioista on tärkeää, kuten myös nivelvaiheisiin panostaminen sekä nuorten osallisuus a sen kehittäminen. Kouluen oppilaan-ohaaat ovat tärkeässä roolissa tiedon kulussa a oikean viestin viemisessä. Lisäksi internetin a teknologian käyt tö eri muodoissaan ovat oleelliset keinot nuoria Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

20 PÖYTÄKIRJA 6/ tavoitettaessa. Nuorisota kuusta tiedottamisen tulee olla positiivista eikä syräytymiskeskeistä. Kauniaisissa on tällä hetkellä 10 työtöntä nuorta sekä 65 alle 25-vuotiasta koulutuksen ulkopuolelle äänyttä nuorta, otka kuuluvat nuorisotakuun piiriin. Näiden nuorten tavoit taminen on yksi tehtävä nuorisotakuun toteuttamisessa. Nuorisotakuun piirissä työskentelevistä toimioista tehdään listaus yhteystietoineen kaupungin internet sivuille. Tarkoituksena on, että yhteishaun tulosten ilmestyessä kau pungin internetsivulla ulkaistaan palveluista vastaavien yhteystietoen li säksi oheistus kauniaislaiselle nuorelle, oka on äänyt ilman koulutuspaikkaa." KH: Päätös: KV päättää merkitä tiedoksi opetus- a varhaiskasvatuslautakuntien nuorisotakuun täyttymisestä Kau niaisissa antaman selvityksen a toteaa valtuutettu Laurilan tekemän val tuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirantarkastaien nimikiraimet:

Espoon kaupunki Pöytäkirja 231. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 231. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 1 3706/00.01.00/2013 231 Kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen käynnistäminen Valmistelijat / lisätiedot: Mari Immonen, puh. (09) 816 22252 etunimi.e.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Äänistä laskettu: 100,0% Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros

Äänistä laskettu: 100,0% Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros Ehdokkaittain äänet äänestysalueilla Sivu 1 2 Aho, Marja-Leena Suomen Keskusta 001 1. Äänestysalue 2 0,1 003 3. Äänestysalue 1 0,1 002 2. Äänestysalue 4 0,2 7 0,3 0 0,0 Äänet yhteensä 7 0,1 3 Hallikainen,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

18.9.2013. Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA. Tausta ja tavoitteet

18.9.2013. Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA. Tausta ja tavoitteet 18.9.2013 Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA Tausta ja tavoitteet Selvityksen lähtökohtana on kuntauudistus, kuntarakennelaki ja metropolialueen esiselvitys. Kuntarakennelaki

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Aika: 02.06.2015 klo 17:30-18:15 Paikka: Villa Frosterus Soukanniemi LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 17 Kokouksen järjestäytyminen 3 18 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Aika: 03.06.2014 klo 17:00-18:00 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 118 Kokouksen ärestäytyminen 3 119 Talousohtaan viran täyttäminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Aika: 18.11.2013 klo 16:30-16:40 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 65 Kokouksen järjestäytyminen 3 66 Espoon seudun

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2017 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18:00 18:55 Kokouspaikka Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Ahlsved, Pasi Åstrand, Ulla-Maria

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Aika: 23.04.2015 klo 17:30-18:25 Paikka: Nuorisotalon kokoustila LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen järjestäytyminen 3 22 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 02.06.2015 klo 18:00-19:00 Paikka: Villa Frosterus Soukanniemi LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 25 Kokouksen järjestäytyminen 3 26 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nimenhuudossa saapuvilla olleet jäsenet ilmenevät pöytäkirjan liitteestä nro 61a/2011.

Nimenhuudossa saapuvilla olleet jäsenet ilmenevät pöytäkirjan liitteestä nro 61a/2011. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 8/2011 130 KOKOUSAIKA 19.12.2011 klo 19.00 19.55 KOKOUSPAIKKA Teknologiakylän auditorio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot