PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut lukien 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. 53 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut 1.1.2015 lukien 4"

Transkriptio

1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Aika klo 15:30-17:07 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 53 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut lukien 4 54 Anomus eläkeläisten vapauttamisesta urheiluhalli- ja kuntosalimaksuis ta 6 55 Nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksut lukien 7 56 Nuoriso- ja liikuntapalvelujen avustussäännöt 9 57 Peruspalvelujen toimialan sisäisen valvonnan raportti 2/ Peruspalvelujen toimialan sisäisen valvonnan valvontasuunnitelma vuodelle Puumalan kunnan sivistys- ja sosiaalitoimen valmiussuunnitelmat Alkoholiohjelman mukainen vetoomus kunnille Peruspalvelulautakunnan kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen vuonna Peruspalvelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pi täminen sekä viranhaltijapäätösten nähtävänä pitäminen vuonna Peruspalvelulautakunnan laskujen hyväksymisoikeus vuodelle Peruspalvelujen toimialan vastuuhenkilöiden sijaistukset vuonna Peruspalvelujen toimialan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle Talousarvion toteutuma Tiedoksi saatettavat asiat 26

2 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Aika klo 15:30-17:07 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Valtonen Helvi puheenjohtaja Luukkonen Asko varapuheenjohtaja Ihanamäki Pirkko jäsen Kontinen Teuvo jäsen Laamanen Rakel jäsen Montonen Rasmus jäsen Reponen Timo jäsen Majuri Lauri varajäsen Pasanen Unto kh:n puh.joht. Piskonen Irja kh:n edustaja Hilden Matias kunnanjohtaja Julin Anne pöytäkirjanpitäjä Poissa Kuntonen Jaakko jäsen Lempiäinen Elisa jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Ihanamäki ja Teuvo Kontinen. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta. Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Helvi Valtonen puheenjohtaja Anne Julin pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Pirkko Ihanamäki Teuvo Kontinen Pöytäkirjan nähtävänäolo Peruspalvelulautakunnan tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenha ku ohje, pi de tään ylei ses ti nähtävänä kunnantalon yhteispalvelupisteessä perjan taina klo Julkipano Pöytäkirjanpitäjä Anne Julin

3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut lukien PEPALTK 53 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut on hyväksytty edellisen kerran lukien. Kunnanhallituksen antamassa talousarvion ja -suunnitelman laa dintaohjeen mukaan taksat on pidettävä ajan tasalla ja reaaliarvossa, mikä käy tännössä tarkoittaa taksojen korottamista, joten vuoden 2015 alusta lukien on välttämätöntä tehdä käyttömaksuihin indeksikorotukset. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää hyväksyä Puumalan yh tenäiskoulun tilojen käyttömaksut lukien seuraavasti: 1. Luokkatilat: kotitalousluokka 9,30 /tunti (sis.alv 24 %) tietokoneluokka 9,30 /tunti (sis. alv. 24 %) muut luokat 5,60 /tunti (sis. alv 24 %) 2. Ruokasali: 11,15 /tunti (sis.alv 24 %) ½ päivää 25,55 (sis. alv 24 %) koko päivä 51,10 (sis. alv 24 %) 3. Keittiö: 11,15 /tunti (sis. alv 24 %) ½ päivää 25,55 (sis. alv 24 %) koko päivä 51,10 (sis. alv 24 %) 4. Ruokasali ja keittiö: 18,40 /tunti (sis. alv 24 %) ½ päivää 40,90 (sis. alv 24 %) koko päivä 81,80 (sis. alv 24 %) 5. Auditorio: arki-ilta (ma - to) 63,50 (sis. alv 24 %) perjantai-ilta 87,10 (sis. alv 24 %) lauantai 87,10 (sis. alv 24 %) sunnuntai 87,10 (sis. alv 24 %) AV-laitteita käytettäessä maksaa tilan vuokraaja kunnalle vastuuhenkilön palk kaamisesta aiheutuvat kustan nukset Paikalliset kulttuurinharrastajat: harjoituskäyttö 4,60 /tunti (sis. alv 24 %) esitykset 37,30 /ilta (sis. alv 24 %) 6. Näyttelyt, leirit, myyjäiset ym. tilaisuudet, joissa tarvitaan useampia koulun ti loja käyttöön poislukien audi torio: 102,20 /vrk (sis. alv 24 %) Kaikilla tilojen vuokraajilla on siivousvelvoite (lattiat, tasot, astiat,

4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ kotitalousluo kan, keittiön ja ruokasalin ros ka-astioiden tyhjennys, käytetyt pöytäliinat) tilojen käytön jälkeen. Vuokraa ei peritä sellaisilta kerhotoiminnoilta, joissa yli puolet osallistujista on perusopetuksen oppilaita. Mikäli tiloja käytettäessä tarvitaan laitosmiehen palveluita heidän työaikansa ul kopuolella, maksaa vuokraaja kunnalle näistä palveluista aiheutuneet kustannuk set. Kansalaisopistolta peritään koulujen luokkatilojen käytöstä 3,70 /tunti (alv 0 %) si säi se nä vuokrana. Laskutuksesta vastaa peruskoulun rehtori. Toimenpiteet: Tiedoksi: Peruskoulun rehtori Peruskoulun apulaisrehtori Koulun toimistosihteeri Kansalaisopisto Teknisten palvelujen toimiala Talouspalvelut

5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Anomus eläkeläisten vapauttamisesta urheiluhalli- ja kuntosalimaksuista PEPALTK 54 Kymmenen henkilöä on allekirjoituksillaan toimittanut peruspalvelulautakunnalle seu raa van ano muksen: "Me allekirjoittaneet kuulumme siihen eläkeläisryhmään, joka aktiivisesti huoleh tii omasta hyvinvoinnistaan/-fyysisesti/-sosiaalisesti/- ja psyykkisesti omien voi miemme mukaan käymällä urheiluhallilla eri ryhmissä mutta välillä myös yksinkin salilla. Haluamme säilyttää oman hyvinvointimme oma-aloitteisesti. Anomme nyt ltk:lta kaikille 64 v. täyttäneille eläkeläisille vapautusta urheiluhalli- ja kuntosalimaksuista. Uskomme säästävämme jonkinverran sosiaali- ja tervey denhuollon kustannuksia sen lisäksi että voimme itse hyvin." Nykyisten nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksujen mukaan urheiluhallin käyttömaksut ovat kaikille käyttäjäryhmille maksullisia, eikä mikään ryhmä saa maksuista alennusta. Kuntosalimaksua ei pe ri tä lainkaan 70 vuotta täyttäneil tä, opis ke li joil ta ja työt tö miltä, joi den koti paik ka kun ta on Puumala. Muut eläke läiset saa vat kun to salin henkilö koh tai sista käyt tö mak suista 50 %:n alennuksen. Yli 70-vuotiaiden kuntosalin maksuton käyttö perustui aikoinaan siihen, et tä tä män ikäi set saatiin aktivoitua kuntosalin käyttäjiksi ja näin ollen fyysinen kun to ja eten kin li haskunto paranisivat. Al le 70-vuotiaiden todettiin jo olevan aktii visia ur heilu hallin ja kuntosalin käyttäjiä. (Valmistelijat palvelujohtaja Anne Julin, puh ja vapaa-aikasihteeri Virpi Tuo vi nen, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää hylätä anomuksen elä keläisten vapauttamisesta urheiluhalli- ja kuntosalimaksuista. Tiedoksi: Marja Liisa Markkanen Vapaa-aikasihteeri Palvelujohtaja

6 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksut lukien PEPALTK 55 Nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksut on hyväksytty edellisen kerran lukien. Maksuperusteita on muutettu lukien. Kunnanhallituksen antamassa talousarvion ja -suunnitelman laadintaoh jeen mukaan taksat on pidettävä ajan tasalla ja reaaliarvossa, mikä käytännössä tarkoittaa taksojen korottamista. Vapaa-aikasihteeri on tehnyt liitteenä olevan esityksen uusiksi käyttömaksuiksi. Liite nro 24. Maksuja on korotettu urheiluhallin ja nuorisotalon osalta. (Valmistelijat palvelujohtaja Anne Julin, puh ja vapaa-aikasihteeri Vir pi Tuo vi nen, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää hyväksyä liitteen mu kaisesti nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksut, jotka tulevat voimaan lukien. Keskustelun kuluessa Asko Luukkonen ehdotti, että nuoriso- ja liikuntapalvelujen hintoja lasketaan nykyisistä, jotta ihmiset saataisiin liikkumaan. Rakel Laamanen kannatti tehtyä ehdotusta. Keskustelun kuluessa Timo Reponen ehdotti, että puumalalaisille yrittäjille hy väksytään samat urheiluhallin käyttömaksut kuin muillekin käyttäjille sekä sama nuorisotalon käyttömaksu kuin puumalalaisille yhdistyksille. Pirkko Ihanamäki ja Lauri Majuri kannattivat tehtyä ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kannatettua palvelujohtajan eh dotuksesta poikkeavaa ehdotusta, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin kädennostoäänetys, jossa ensin äänestetään kahta kokouksessa teh tyä ehdotusta. Sen jälkeen äänestetään kädennostoäänestyksellä edellisen ää nestyksen voittaneen ehdotuksen ja palvelujohtajan ehdotuksen välillä. Ensimmäisessä äänestyksessä Asko Luukkosen tekemä ehdotus sai 2 ääntä (Asko Luukkonen ja Raakel Laamanen) ja Timo Reposen tekemä ehdotus 6 ääntä (Helvi Valtonen, Rasmus Montonen, Pirkko Ihanamäki, Lauri Majuri, Timo Reponen ja Teuvo Kontinen). Toisessa äänestyksessä Timo Reposen tekemä ehdotus sai 6 ääntä (Helvi Valto nen, Rasmus Montonen, Pirkko Ihanamäki, Lauri Majuri, Timo Reponen ja Teuvo Kontinen), palvelujohtajan eh dotus 0 ääntä ja kaksi jäsentä äänesti tyhjää (Asko Luukkonen ja Raakel Laama nen). Päätös: Peruspalvelulautakunta hyväksyi nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttö maksut Timo Re po sen te ke män eh do tuk sen mukaisesti äänin 6-0. Käyttömaksut on liitteenä. Liite nro 24.

7 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Toimenpiteet: Tiedoksi: Vapaa-aikasihteeri Palvelujohtaja Talouspalvelut Tekninen toimiala

8 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelujen avustussäännöt PEPALTK 56 Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt edellisen kerran nuoriso- ja liikunta-avus tus ten myön tä mis pe rus teet Vapaa-aikasihteeri ja palvelujohtaja ovat muokanneet sääntöjä niin, että järjestö jen perusavustuksista luovutaan ja kaikki haettavat avustukset ovat kohdeavus tuksia. Myös liikuntatoimijoiden LIITO-työryhmä kannattaa uudistusta. Liikuntapalvelujen avus tuk sia voi vat saa da vain jär jes töt ja toi min ta ryh mät. Nuo risopalveluissa ha ki joi den tai ha ki ja ryh mien ha ke muk set kä sit te lee nuori so val tuus to ja antaa niistä päätös eh do tuk sen palve lu joh tajal le. Uudet nuoriso- ja liikuntapalvelujen avustussäännöt ovat liitteenä. Liite nro 25. (Valmistelijat palvelujohtaja Anne Julin, puh ja vapaa-aikasihteeri Vir pi Tuo vi nen, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää hyväksyä liitteen mu kaiset nuoriso- ja liikuntapalvelujen avustussäännöt alkaen. Toimenpiteet: Tiedoksi: Vapaa-aikasihteeri Palvelujohtaja

9 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelujen toimialan sisäisen valvonnan raportti 2/2014 PEPALTK 57 Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan valvontasuunnitelman toteutumisesta tulee raportoida kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen raportti annettiin peruspalvelu lautakunnalle Liitteenä on vuoden 2014 toinen raportti. Liite nro 26. Liite on salainen (julkisuuslaki mom:...asiakirjat, jotka sisältävät tietoja vi ranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tar koituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan va hinkoa asiaan osalliselle). (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää merkitä sisäisen val vonnan raportin tietoonsa saatetuksi.

10 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelujen toimialan sisäisen valvonnan valvontasuunnitelma vuodelle 2015 PEPALTK 58 Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan Puumalan kunnan sisäisen valvonnan ohjeet. Ohjeen mukaan toimialajohtaja laatii toimialaansa koskevat valvontasuunnitel mat vuodeksi kerrallaan. Suunnitelman hyväksyy peruspalvelulautakunta. Valvontasuunnitelmassa esitetään noin kolme toimialan riskien kannalta olennai sinta valvontakohdetta, joiden valvonta muodostaa kyseisen vuoden valvonta suunnitelman. Valvontasuunnitelmassa esitetään valvonnan keinot ja kontrollit, joilla valvonta toteutetaan. Suunnitelman mukaisesta valvonnasta raportoidaan peruspalvelulautakunnalle kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Suunnitelmat ovat salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta anne tun lain kohdan nojalla (asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä sei kasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen to teutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle). Peruspalvelujen toimialan sisäisen valvonnan valvontasuunnitelma vuodelle 2015 on liitteenä. Liite nro 27. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää hyväksyä peruspalvelu jen toimialan sisäisen valvonnan valvontasuunnitelman vuodelle 2015 liitteen mukaisena. Toimenpiteet: Palvelujohtaja

11 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Puumalan kunnan sivistys- ja sosiaalitoimen valmiussuunnitelmat 110/09/00/2010 PEPALTK 59 Peruspalvelulautakunta on kokouksessaan hyväksynyt Puumalan kun nan sivistys- ja sosiaalitoimen valmiussuunnitelmat. Tämän jälkeen on valmius suunnitelmia uudistettu pelastustoimen johdolla. Sivistystoimen valmiussuunnitelma: Tavoitteena on ollut, että suunnitelmassa on hy vin ly hyes ti ker rottu nor maaleista toi mintatavois ta poikkeamisesta, riski- ja uh ka-ana lyysis tä, johtamises ta, ti lan neku vasta, kriisi viestinnästä, kriisibudjetista se kä hen kilös tön pereh dyttä mi sestä ja koulutuksesta. Jatkuvuussuunnittelu, tur val lisuus ja oma toi min nan va rautu minen on kirjattu häiriötilanteittain toi mintaoh jekortteihin, jotka ovat val mius suunnitelman liit teenä. Valmiussuunni tel massa on tarkem min kuvat tu si vistys toimen erityistehtä vät, jotka ovat evakuointitilanteet ja kun nan henki sen kriisi kestävyyden ylläpitä minen. Sosiaalitoimen valmiussuunnitelma: Tavoitteena on ollut, että suunnitelmassa on hyvin lyhyesti ker rot tu Puu malan kunnan sosiaali- ja terveystoimesta, normaaleista toimintatavoista poikkeami sesta, riski- ja uh ka-analyysistä, johtamisesta, hälytysjärjestel mästä, koulu tuk sesta ja harjoituksis ta sekä kustannuksista. Oman toiminnan turvaami nen on kir jat tu häiriötilanteittain toi min ta oh je kort teihin, jotka ovat valmius suunni tel man liit teenä. Val mius suunni tel mas sa on tar kemmin kuvattu sosi aalitoi men eri tyis tehtä vät, jot ka ovat lääkin tä ja en si apu, majoitus, ruokahuolto, vaate huol to ja psyko sosiaali nen tuki ja pal velut. Puumalan kunnan sivistys- ja sosiaalitoimen valmiussuunnitelmat ovat salassa pi dettäviä vi ran omaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n 8. koh dan no jalla (asiakirjat, jotka koskevat onnettomuuksiin tai poikkeus oloihin va rau tu mis ta, väestönsuojelua taikka turvallisuustutkintalain (525/2011) mukais ta tut kintaa, jos tiedon antaminen niistä vahingoittaisi tai vaarantaisi tur vallisuut ta tai sen ke hittämistä, väestönsuojelun toteuttamista tai poikkeusoloi hin varau tu mis ta, vaa rantaisi turvallisuustutkinnan tai sen tarkoituksen toteutu misen, vaa rantai si tie don saantia tutkintaa varten taikka loukkaisi onnettomuu den, vaarati lanteen tai poikkeuksellisen tapahtuman uhrien oikeuksia tai heidän muistoaan tai lähei si ään). Puumalan kunnan sivistys- ja sosiaalitoimen valmiussuunnitelmat ovat liitteenä. Liitteet nro:t 28 ja 29. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää hyväksyä Puumalan kun nan sivistys- ja sosiaalitoimen valmiussuunnitelmat liitteiden mukaisina.

12 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tiedoksi: Palvelujohtaja Peruskoulun rehtori Peruskoulun apulaisrehtori Päiväkodin johtaja Vapaa-aikasihteeri Kansalaisopiston rehtori Sosiaalityöntekijä Avo- ja hoivapalvelujohtaja Kehitysvammahuollon vastaava ohjaaja

13 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelulautakunta Alkoholiohjelman mukainen vetoomus kunnille PEPALTK Etelä-Savon sairaanhoitopiirin, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen, Ju van, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan terveyskeskusten ja Pieksä mäen pe rusturvan edustajat sekä Alueellisen terveyden edistämisen, alueen kun tien Hy vinvointi ja Seudullisen ehkäisevän päihdetyön työryhmät toivovat, että kuntien myöntäessä kulttuuri- ja urheilujärjestöille toimi-/järjestämislupia, edellytettäi siin lupia myön täessä järjestäjiltä tilaisuuksien/tapahtumien päihteettömyyttä ei kä tilaisuuksiin myönnet täisi alkoholin anniskelulupia. Em. tahot toivovat, että asiaan kiinnitetään erityisesti huomiota silloin, kun ta pahtuma on suunnattu lapsille/nuorille/lapsiperheille. Hallitusohjelmassa 2011 todetaan: "Tehostetaan toimia koko väestön sekä erityi sesti lasten ja nuorten suojelemiseksi alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja ra hapeliongelmien aiheuttamilta haitoilta". parhaillaan uudistetaan alkoholi- ja raittiustyölakia. Näiden molempien lakien osaltaan huomioidaan myös paikallinen vaikuttaminen ja kuntien rooli päihde haittojen ehkäisyssä. Tältä osalta edellä mainittuihin asioihin sitoutuminen on mi tä parhainta päihdehaittojen vähentämistä. Alkoholiohjelman yleiset tavoitteet: vähentää lasten ja perheiden kokemia alkoholihaittoja vähentää alkoholin riskikäytöstä aiheutuvia haittoja kääntää alkoholin kokonaiskulutus laskuun. Keinoina ovat: alkoholipolitiikan, ehkäisevän päihdetyön ja päihdepalvelujärjestelmän vahvistaminen. Alkoholiohjelman kumppanuus merkitsee: yhteistä sitoutumista alkoholihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen. Em. tahot esittävät Etelä-Savon alueelle seuraavia toimenpiteitä: 1) Päihteiden käyttö vähenee, keinoina ovat: paikallinen vaikuttaminen, kuten vuosittaiset keskustelutilaisuudet ja yh teistyö alueen alkoholin myynnin ja anniskeluluvanhaltijoiden edustajien kanssa kuntien tilaisuuksien päihteettömyyden edistäminen ja seutulupalausunto. 2) Nuorten alkoholinkäytön aiheuttamisen haittojen ehkäisy, tavoitteena: alkoholilainsäädännön noudattamisen valvonta tehostuu toimenpiteinä: Tie selväksi -toimintamalli ja vanhempainilloissa välitetään tietoa alkoholilaista ja päihteettömyydestä. 3) Päihteiden käytön näkyvyys lasten ja nuorten elämänpiirissä vähenee,

14 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ tavoit teena: Päihteetön pelikenttä -toimintamallin käyttöönotto, jossa urheilu- ja liikun taseurat sitoutuvat omassa toiminnassaan edistämään päihteiden käytön vähentämistä sidotaan järjestöavustukset Päihteetön pelikenttä -malliin ja järjestetään koulutusta liikuntaseurojen toimijoille päihteiden käytön puheeksi otosta. 4) Yhteisöllisyys ja kumppanuus päihdehaittojen ehkäisyssä tehostuvat: kuntien ja järjestöjen kumppanuussopimuksissa edellytetään päihteettö myyttä toiminnassa päihteiden käyttö otetaan puheeksi koulujen vanhempainilloissa, päiväko deissa ja järjestetään yhteisiä keskusteluja lasten, nuorten ja vanhempien kesken järjestetään päihteettömiä tilaisuuksia, joilla pyritään vaikuttamaan asen teisiin. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää, että palvelujohtaja yh dessä sivistystoimen henkilöstön sekä ehkäisevän päihdetyön työryhmän kanssa valmistelee vuoden 2014 loppuun mennessä toimenpiteet tämän vetoomuksen joh dosta. Keskustelun kuluessa peruspalvelulautakunnan jäsen Asko Luukkonen ehdotti, että Puumalan kunta sanoutuu irti koko vetoomuksesta. Ehdotusta ei kannatettu. Peruspalvelulautakunnan jäsen Asko Luukkonen jätti asiasta eriävän mielipiteen. Toimenpiteet: Tiedoksi: Palvelujohtaja Päiväkodin johtaja Peruskoulun rehtori Peruskoulun apulaisrehtori Vapaa-aikasihteeri Kansalaisopiston rehtori Etsivä nuorisotyöntekijä Sosiaaliohjaaja PEPALTK 60 Peruspalvelujen johtoryhmässä on käsitelty alkoholiohjelman mukaista vetoo musta kunnille ja todettu seuraavaa: 1) Päihteiden käyttö vähenee: paikallinen vaikuttaminen ennalta ehkäisevän päihdetyöryhmän toimesta, esim. ehkäisevän päihdetyön viikon toteuttaminen 2) Nuorten alkoholinkäytön aiheuttamien haittojen ehkäisy: peruskoulun oppitunneilla ja vanhempainilloissa sekä ehkäisevän päihde työn vii kolla vä li te tään tie toa alkoholilaista ja

15 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ päihteettömyydestä 3) Päihteiden käytön näkyvyys lasten ja nuorten elämänpiirissä vähenee: urheilujärjestöt ovat sitoutuneet omassa toiminnassaan edistämään päih teiden käytön vähentämistä kunta myöntää liikunta- ja nuorisoavustuksia vain päihteettömiin tapahtu miin 4) Yhteisöllisyys ja kumppanuus päihdehaittojen ehkäisyssä tehostuvat: kunnan ja järjestöjen kumppanuussopimuksissa edellytetään päihteettö myyttä toiminnassa päihteiden käytöstä puhutaan peruskoulun vanhempainilloissa, päiväkodis sa ja nuorisotoiminnassa peruspalvelujen toimialan järjestämät tilaisuudet ovat aina päihteettömiä. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta toteaa, että peruspalvelujen toimiala toimii jo nyt vetoomuksessa esitettyjen toimenpiteiden mukaisesti. Pe ruspalvelulautakunta edellyttää, että toimijat noudattavat näitä periaatteita jat kossakin. Toimenpiteet: Tiedoksi: Palvelujohtaja Sosiaaliohjaaja Peruskoulun rehtori Peruskoulun apulaisrehtori Päiväkodin johtaja Vapaa-aikasihteeri Etsivä nuorisotyöntekijä Kansalaisopiston rehtori

16 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelulautakunnan kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen vuonna 2015 PEPALTK 61 Puumalan kunnan hallintosäännön 22 :n mukaan lautakunta pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Puumalan kunnan hallintosäännön 23 :n mukaan lautakunnan kutsuu koolle pu heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esitys lista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskut su lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, lauta kunnan päättämällä tavalla. Puumalan kunnan hallintosäännön 29 :n mukaan lautakunnan kokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kun nanhallituksen edustajakseen määräämällä henkilöllä, kunnanjohtajalla ja lauta kunnan esittelijällä. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää, että kokoukset pide tään vuonna 2015 tarvittaessa pääsääntöisesti maanantaisin alkaen klo kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kokouskutsut esityslistoineen lähetetään kokousta edeltävän viikon keskiviikko na, mikäli aikaan nähden ei ilmene esteitä, varsinaisille jäsenille, kunnanhallituk sen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen määräämälle edustajalle, kunnanjohta jalle ja esittelijälle. Esityslista ilman liitteitä lähetetään peruspalvelujen toimialan vastuuhenkilöille ja lautakunnan varajäsenille sähköisesti, tai mikäli henkilöllä ei ole sähköpostiosoitetta, postitse. Tiedoksi: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallituksen määräämä edustaja Kunnanjohtaja Palvelujohtaja Peruskoulun rehtori Kansalaisopiston rehtori

17 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen sekä viranhaltijapäätösten näh tävänä pitäminen vuonna 2015 PEPALTK 62 Puumalan kunnan hallintosäännön 34 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan lauta kunnan päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä lautakunnan päättä mänä aikana ja paikassa sitten, kun siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoi tettu. Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaati musohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää, että peruspalvelulau takunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen. Mikäli pöytäkir jaa ei voida tarkastaa heti kokouksen jälkeen, pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan erikseen sovittuna ajankohtana kuitenkin ennen nähtävänä pitoa. Pöytäkirjat ovat nähtävillä siltä osin, kun ne eivät ole salaisia, kunnantalon yhteis palvelupisteessä kokousta seuraavana perjantaina klo tai tämän päi vän sattuessa kiinniolopäiväksi, tätä päivää seuraavana aukiolopäivänä. Peruspalvelulautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja niiden jäl jennökset ovat nähtävillä siltä osin, kun ne eivät ole salaisia kunkin kuukauden 1. ja 15. päivänä klo tai näiden päivien sattuessa toimipisteiden kiinni olopäiviksi, näitä päiviä seuraavana aukiolopäivänä. Tiedustelut viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoista kunnan yhteispalvelupisteestä. Tiedoksi: Yhteispalvelupiste Hallintosihteeri Palvelujohtaja Peruskoulun rehtori Peruskoulun apulaisrehtori Päiväkodin johtaja Kansalaisopiston rehtori

18 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelulautakunnan laskujen hyväksymisoikeus vuodelle 2015 PEPALTK 63 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman mukaan hallintokuntien on vuosittain nimettävä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväk symään niiden laskuja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesase massa tai vähintään tulosyksikkötasosta vastuussa olevia. Laskun ja menotositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta sekä siitä, että laskun maksamiselle on olemassa tarvittavat määrärahat. Laskun asiatarkastajan tehtävä on tarkastaa, että laskua vastaava palvelu tai ta va ra on toimitettu. Laskun ripeä käsittely tulee turvata myös loma-aikoina. Hyväksyjänä ei voi olla sama henkilö, joka tekee vastaanottomerkinnän laskuun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskujaan. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää hyväksyä peruspalvelu jen toimialan laskujen ja menotositteiden hyväksyjät vuodelle 2015 seuraavasti: Vastuualue/toimiala Peruspalvelulautakunta Sosiaalityö Vanhustyö Terveyspalvelut Opetuspalvelut/hallinto Nuoriso- ja liikuntapalvelut Kirjastopalvelut Opetuspalvelut/päivähoito ja esiopetus Opetuspalvelut/yhtenäiskoulu Aikuiskoulutuspalvelut Hyväksyjä Palvelujohtaja Anne Julin, hänen poissa ollessa kunnanjohtaja Matias Hilden Päiväkodin johtaja Riitta Lunti, hänen poissa ollessa palvelujohtaja Anne Julin Peruskoulun rehtori Anni Riikka Leskinen, hänen poissa ollessa luokanopettaja/apu laisrehtori Matti Pohjalainen Kansalaisopiston rehtori Leena Viisanen, hänen poissa ollessa palvelujohtaja Anne Julin Edellä olevan lisäksi palvelujohtaja Anne Julinilla on oikeus hyväksyä kaikki perus palvelujen toimialan laskut ja menotositteet. Vastaava oikeus on

19 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ palvelujohtajan poissa ollessa kunnanjohtaja Matias Hildenillä, joka myös hyväksyy palvelujohtaja Anne Julinin laskut. Tiedoksi: Laskujen hyväksyjät Talouspalvelut

20 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelujen toimialan vastuuhenkilöiden sijaistukset vuonna 2015 PEPALTK 64 Vastuuhenkilöiden poissa ollessa, vuosilomien ja virkavapaiden ajaksi tarvitaan sijaisjärjestelyjä. Vastuuhenkilöiden osalta on tarkoituksenmukaista määritellä si jaiset koko vuodeksi. Peruspalvelujen toimialalla peruspalvelulautakunnan, sosiaalityön, vanhustyön, ter veys pal ve lu jen, opetuspalvelujen, nuoriso- ja liikuntapalvelujen sekä kirjasto palvelujen vastuuhenkilönä on palvelujohtaja. Aikuiskoulutuksen vastuuhenkilö nä on kansalaisopiston rehtori. Kunnanhallitus on päättänyt, että palvelujohtajan vuosiloman ja virkavapaan ai kana sijaisena toimii kunnanjohtaja. Aikuiskoulutuksen vastuuhenkilön sijaisesta päättää peruspalvelulautakunta. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää, että aikuiskoulutuksen vastuuhenkilönä toimivan kansalaisopiston rehtorin sijaisena toimii palvelujohta ja vuonna Tiedoksi: Kansalaisopiston rehtori Palvelujohtaja

21 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelujen toimialan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2015 PEPALTK 65 Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan vuoden 2015 talousar vion. peruspal velujen toimialan määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) vastuualueittain ovat seuraa vat: Peruspalvelulautakunta toimintatulot 0 toimintamenot toimintakate Sosiaalityö toimintatulot toimintamenot toimintakate Vanhustyö toimintatulot toimintamenot toimintakate Terveyspalvelut toimintatulot 0 toimintamenot toimintakate Opetuspalvelut toimintatulot toimintamenot toimintakate Nuoriso- ja liikuntapalve lut toimintatulot toimintamenot toimintakate Aikuiskoulutuspalvelut toimintatulot toimintamenot toimintakate Kirjastopalvelut toimintatulot 780 toimintamenot toimintakate Yhteensä toimintatulot toimintamenot toimintakate Peruspalvelulautakunnan on hyväksyttävä käyttösuunnitelma talousarvion täy täntöönpanoa varten alaisiltaan tulosyksiköiltä 1-tasolla. Vuoden 2015 talousarvion tulosyksikkö 1-taso perusteluineen on liitteenä. Liite nro 30. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2015 tulosyksikkö 1-tasolla liitteen

22 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ mukaisesti. Tiedoksi: Palvelujohtaja Peruskoulun rehtori Peruskoulun apulaisrehtori Päiväkodin johtaja Vapaa-aikasihteeri Kansalaisopiston rehtori Talouspalvelut

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

12 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

12 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen Puumala Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 13.04.2015, klo 15:29-16:51 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen Puumala Pöytäkirja 1/2016 1 (21) Aika 11.01.2016, klo 15:30-16:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. 1 Peruspalvelulautakunnan kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen vuonna 2013

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. 1 Peruspalvelulautakunnan kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen vuonna 2013 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Peruspalvelulautakunta Aika 12.02.2013 klo 16:00-18:25 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Peruspalvelulautakunnan kokoukset ja kokouskutsun

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

46 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 49 Puumalan kansalaisopiston laatu- ja kehittämistyöryhmän nimeäminen

46 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 49 Puumalan kansalaisopiston laatu- ja kehittämistyöryhmän nimeäminen Puumala Pöytäkirja 5/2016 1 (14) Aika 01.09.2016, klo 15:48-16:44 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 46 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.1.2016 Nro 1/2016 AIKA Ke27.1.2016 klo 16.30 19.35 PAI KKA Virastotalo, lounashuoneen kabinetti LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani Oksman

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:30-13:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:30-13:30 PÖYTÄKIRJA 2/2017 19 Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.02.2017 AIKA 23.02.2017 klo 09:30-13:30 PAIKKA Reisjärven kunnantalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 3 Hyvinvointilautakunnan kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen vuonna 2017

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 3 Hyvinvointilautakunnan kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen vuonna 2017 Puumala Pöytäkirja 1/2017 1 (22) Aika 09.01.2017, klo 15:30-16:04 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2011 1 12.04.2011 Aika 12.04.2011 klo 17:00-18:20 Paikka Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot