PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut lukien 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. 53 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut 1.1.2015 lukien 4"

Transkriptio

1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Aika klo 15:30-17:07 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 53 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut lukien 4 54 Anomus eläkeläisten vapauttamisesta urheiluhalli- ja kuntosalimaksuis ta 6 55 Nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksut lukien 7 56 Nuoriso- ja liikuntapalvelujen avustussäännöt 9 57 Peruspalvelujen toimialan sisäisen valvonnan raportti 2/ Peruspalvelujen toimialan sisäisen valvonnan valvontasuunnitelma vuodelle Puumalan kunnan sivistys- ja sosiaalitoimen valmiussuunnitelmat Alkoholiohjelman mukainen vetoomus kunnille Peruspalvelulautakunnan kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen vuonna Peruspalvelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pi täminen sekä viranhaltijapäätösten nähtävänä pitäminen vuonna Peruspalvelulautakunnan laskujen hyväksymisoikeus vuodelle Peruspalvelujen toimialan vastuuhenkilöiden sijaistukset vuonna Peruspalvelujen toimialan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle Talousarvion toteutuma Tiedoksi saatettavat asiat 26

2 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Aika klo 15:30-17:07 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Valtonen Helvi puheenjohtaja Luukkonen Asko varapuheenjohtaja Ihanamäki Pirkko jäsen Kontinen Teuvo jäsen Laamanen Rakel jäsen Montonen Rasmus jäsen Reponen Timo jäsen Majuri Lauri varajäsen Pasanen Unto kh:n puh.joht. Piskonen Irja kh:n edustaja Hilden Matias kunnanjohtaja Julin Anne pöytäkirjanpitäjä Poissa Kuntonen Jaakko jäsen Lempiäinen Elisa jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Ihanamäki ja Teuvo Kontinen. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta. Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Helvi Valtonen puheenjohtaja Anne Julin pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Pirkko Ihanamäki Teuvo Kontinen Pöytäkirjan nähtävänäolo Peruspalvelulautakunnan tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenha ku ohje, pi de tään ylei ses ti nähtävänä kunnantalon yhteispalvelupisteessä perjan taina klo Julkipano Pöytäkirjanpitäjä Anne Julin

3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut lukien PEPALTK 53 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut on hyväksytty edellisen kerran lukien. Kunnanhallituksen antamassa talousarvion ja -suunnitelman laa dintaohjeen mukaan taksat on pidettävä ajan tasalla ja reaaliarvossa, mikä käy tännössä tarkoittaa taksojen korottamista, joten vuoden 2015 alusta lukien on välttämätöntä tehdä käyttömaksuihin indeksikorotukset. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää hyväksyä Puumalan yh tenäiskoulun tilojen käyttömaksut lukien seuraavasti: 1. Luokkatilat: kotitalousluokka 9,30 /tunti (sis.alv 24 %) tietokoneluokka 9,30 /tunti (sis. alv. 24 %) muut luokat 5,60 /tunti (sis. alv 24 %) 2. Ruokasali: 11,15 /tunti (sis.alv 24 %) ½ päivää 25,55 (sis. alv 24 %) koko päivä 51,10 (sis. alv 24 %) 3. Keittiö: 11,15 /tunti (sis. alv 24 %) ½ päivää 25,55 (sis. alv 24 %) koko päivä 51,10 (sis. alv 24 %) 4. Ruokasali ja keittiö: 18,40 /tunti (sis. alv 24 %) ½ päivää 40,90 (sis. alv 24 %) koko päivä 81,80 (sis. alv 24 %) 5. Auditorio: arki-ilta (ma - to) 63,50 (sis. alv 24 %) perjantai-ilta 87,10 (sis. alv 24 %) lauantai 87,10 (sis. alv 24 %) sunnuntai 87,10 (sis. alv 24 %) AV-laitteita käytettäessä maksaa tilan vuokraaja kunnalle vastuuhenkilön palk kaamisesta aiheutuvat kustan nukset Paikalliset kulttuurinharrastajat: harjoituskäyttö 4,60 /tunti (sis. alv 24 %) esitykset 37,30 /ilta (sis. alv 24 %) 6. Näyttelyt, leirit, myyjäiset ym. tilaisuudet, joissa tarvitaan useampia koulun ti loja käyttöön poislukien audi torio: 102,20 /vrk (sis. alv 24 %) Kaikilla tilojen vuokraajilla on siivousvelvoite (lattiat, tasot, astiat,

4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ kotitalousluo kan, keittiön ja ruokasalin ros ka-astioiden tyhjennys, käytetyt pöytäliinat) tilojen käytön jälkeen. Vuokraa ei peritä sellaisilta kerhotoiminnoilta, joissa yli puolet osallistujista on perusopetuksen oppilaita. Mikäli tiloja käytettäessä tarvitaan laitosmiehen palveluita heidän työaikansa ul kopuolella, maksaa vuokraaja kunnalle näistä palveluista aiheutuneet kustannuk set. Kansalaisopistolta peritään koulujen luokkatilojen käytöstä 3,70 /tunti (alv 0 %) si säi se nä vuokrana. Laskutuksesta vastaa peruskoulun rehtori. Toimenpiteet: Tiedoksi: Peruskoulun rehtori Peruskoulun apulaisrehtori Koulun toimistosihteeri Kansalaisopisto Teknisten palvelujen toimiala Talouspalvelut

5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Anomus eläkeläisten vapauttamisesta urheiluhalli- ja kuntosalimaksuista PEPALTK 54 Kymmenen henkilöä on allekirjoituksillaan toimittanut peruspalvelulautakunnalle seu raa van ano muksen: "Me allekirjoittaneet kuulumme siihen eläkeläisryhmään, joka aktiivisesti huoleh tii omasta hyvinvoinnistaan/-fyysisesti/-sosiaalisesti/- ja psyykkisesti omien voi miemme mukaan käymällä urheiluhallilla eri ryhmissä mutta välillä myös yksinkin salilla. Haluamme säilyttää oman hyvinvointimme oma-aloitteisesti. Anomme nyt ltk:lta kaikille 64 v. täyttäneille eläkeläisille vapautusta urheiluhalli- ja kuntosalimaksuista. Uskomme säästävämme jonkinverran sosiaali- ja tervey denhuollon kustannuksia sen lisäksi että voimme itse hyvin." Nykyisten nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksujen mukaan urheiluhallin käyttömaksut ovat kaikille käyttäjäryhmille maksullisia, eikä mikään ryhmä saa maksuista alennusta. Kuntosalimaksua ei pe ri tä lainkaan 70 vuotta täyttäneil tä, opis ke li joil ta ja työt tö miltä, joi den koti paik ka kun ta on Puumala. Muut eläke läiset saa vat kun to salin henkilö koh tai sista käyt tö mak suista 50 %:n alennuksen. Yli 70-vuotiaiden kuntosalin maksuton käyttö perustui aikoinaan siihen, et tä tä män ikäi set saatiin aktivoitua kuntosalin käyttäjiksi ja näin ollen fyysinen kun to ja eten kin li haskunto paranisivat. Al le 70-vuotiaiden todettiin jo olevan aktii visia ur heilu hallin ja kuntosalin käyttäjiä. (Valmistelijat palvelujohtaja Anne Julin, puh ja vapaa-aikasihteeri Virpi Tuo vi nen, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää hylätä anomuksen elä keläisten vapauttamisesta urheiluhalli- ja kuntosalimaksuista. Tiedoksi: Marja Liisa Markkanen Vapaa-aikasihteeri Palvelujohtaja

6 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksut lukien PEPALTK 55 Nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksut on hyväksytty edellisen kerran lukien. Maksuperusteita on muutettu lukien. Kunnanhallituksen antamassa talousarvion ja -suunnitelman laadintaoh jeen mukaan taksat on pidettävä ajan tasalla ja reaaliarvossa, mikä käytännössä tarkoittaa taksojen korottamista. Vapaa-aikasihteeri on tehnyt liitteenä olevan esityksen uusiksi käyttömaksuiksi. Liite nro 24. Maksuja on korotettu urheiluhallin ja nuorisotalon osalta. (Valmistelijat palvelujohtaja Anne Julin, puh ja vapaa-aikasihteeri Vir pi Tuo vi nen, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää hyväksyä liitteen mu kaisesti nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksut, jotka tulevat voimaan lukien. Keskustelun kuluessa Asko Luukkonen ehdotti, että nuoriso- ja liikuntapalvelujen hintoja lasketaan nykyisistä, jotta ihmiset saataisiin liikkumaan. Rakel Laamanen kannatti tehtyä ehdotusta. Keskustelun kuluessa Timo Reponen ehdotti, että puumalalaisille yrittäjille hy väksytään samat urheiluhallin käyttömaksut kuin muillekin käyttäjille sekä sama nuorisotalon käyttömaksu kuin puumalalaisille yhdistyksille. Pirkko Ihanamäki ja Lauri Majuri kannattivat tehtyä ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kannatettua palvelujohtajan eh dotuksesta poikkeavaa ehdotusta, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin kädennostoäänetys, jossa ensin äänestetään kahta kokouksessa teh tyä ehdotusta. Sen jälkeen äänestetään kädennostoäänestyksellä edellisen ää nestyksen voittaneen ehdotuksen ja palvelujohtajan ehdotuksen välillä. Ensimmäisessä äänestyksessä Asko Luukkosen tekemä ehdotus sai 2 ääntä (Asko Luukkonen ja Raakel Laamanen) ja Timo Reposen tekemä ehdotus 6 ääntä (Helvi Valtonen, Rasmus Montonen, Pirkko Ihanamäki, Lauri Majuri, Timo Reponen ja Teuvo Kontinen). Toisessa äänestyksessä Timo Reposen tekemä ehdotus sai 6 ääntä (Helvi Valto nen, Rasmus Montonen, Pirkko Ihanamäki, Lauri Majuri, Timo Reponen ja Teuvo Kontinen), palvelujohtajan eh dotus 0 ääntä ja kaksi jäsentä äänesti tyhjää (Asko Luukkonen ja Raakel Laama nen). Päätös: Peruspalvelulautakunta hyväksyi nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttö maksut Timo Re po sen te ke män eh do tuk sen mukaisesti äänin 6-0. Käyttömaksut on liitteenä. Liite nro 24.

7 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Toimenpiteet: Tiedoksi: Vapaa-aikasihteeri Palvelujohtaja Talouspalvelut Tekninen toimiala

8 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelujen avustussäännöt PEPALTK 56 Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt edellisen kerran nuoriso- ja liikunta-avus tus ten myön tä mis pe rus teet Vapaa-aikasihteeri ja palvelujohtaja ovat muokanneet sääntöjä niin, että järjestö jen perusavustuksista luovutaan ja kaikki haettavat avustukset ovat kohdeavus tuksia. Myös liikuntatoimijoiden LIITO-työryhmä kannattaa uudistusta. Liikuntapalvelujen avus tuk sia voi vat saa da vain jär jes töt ja toi min ta ryh mät. Nuo risopalveluissa ha ki joi den tai ha ki ja ryh mien ha ke muk set kä sit te lee nuori so val tuus to ja antaa niistä päätös eh do tuk sen palve lu joh tajal le. Uudet nuoriso- ja liikuntapalvelujen avustussäännöt ovat liitteenä. Liite nro 25. (Valmistelijat palvelujohtaja Anne Julin, puh ja vapaa-aikasihteeri Vir pi Tuo vi nen, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää hyväksyä liitteen mu kaiset nuoriso- ja liikuntapalvelujen avustussäännöt alkaen. Toimenpiteet: Tiedoksi: Vapaa-aikasihteeri Palvelujohtaja

9 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelujen toimialan sisäisen valvonnan raportti 2/2014 PEPALTK 57 Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan valvontasuunnitelman toteutumisesta tulee raportoida kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen raportti annettiin peruspalvelu lautakunnalle Liitteenä on vuoden 2014 toinen raportti. Liite nro 26. Liite on salainen (julkisuuslaki mom:...asiakirjat, jotka sisältävät tietoja vi ranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tar koituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan va hinkoa asiaan osalliselle). (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää merkitä sisäisen val vonnan raportin tietoonsa saatetuksi.

10 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelujen toimialan sisäisen valvonnan valvontasuunnitelma vuodelle 2015 PEPALTK 58 Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan Puumalan kunnan sisäisen valvonnan ohjeet. Ohjeen mukaan toimialajohtaja laatii toimialaansa koskevat valvontasuunnitel mat vuodeksi kerrallaan. Suunnitelman hyväksyy peruspalvelulautakunta. Valvontasuunnitelmassa esitetään noin kolme toimialan riskien kannalta olennai sinta valvontakohdetta, joiden valvonta muodostaa kyseisen vuoden valvonta suunnitelman. Valvontasuunnitelmassa esitetään valvonnan keinot ja kontrollit, joilla valvonta toteutetaan. Suunnitelman mukaisesta valvonnasta raportoidaan peruspalvelulautakunnalle kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Suunnitelmat ovat salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta anne tun lain kohdan nojalla (asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä sei kasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen to teutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle). Peruspalvelujen toimialan sisäisen valvonnan valvontasuunnitelma vuodelle 2015 on liitteenä. Liite nro 27. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää hyväksyä peruspalvelu jen toimialan sisäisen valvonnan valvontasuunnitelman vuodelle 2015 liitteen mukaisena. Toimenpiteet: Palvelujohtaja

11 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Puumalan kunnan sivistys- ja sosiaalitoimen valmiussuunnitelmat 110/09/00/2010 PEPALTK 59 Peruspalvelulautakunta on kokouksessaan hyväksynyt Puumalan kun nan sivistys- ja sosiaalitoimen valmiussuunnitelmat. Tämän jälkeen on valmius suunnitelmia uudistettu pelastustoimen johdolla. Sivistystoimen valmiussuunnitelma: Tavoitteena on ollut, että suunnitelmassa on hy vin ly hyes ti ker rottu nor maaleista toi mintatavois ta poikkeamisesta, riski- ja uh ka-ana lyysis tä, johtamises ta, ti lan neku vasta, kriisi viestinnästä, kriisibudjetista se kä hen kilös tön pereh dyttä mi sestä ja koulutuksesta. Jatkuvuussuunnittelu, tur val lisuus ja oma toi min nan va rautu minen on kirjattu häiriötilanteittain toi mintaoh jekortteihin, jotka ovat val mius suunnitelman liit teenä. Valmiussuunni tel massa on tarkem min kuvat tu si vistys toimen erityistehtä vät, jotka ovat evakuointitilanteet ja kun nan henki sen kriisi kestävyyden ylläpitä minen. Sosiaalitoimen valmiussuunnitelma: Tavoitteena on ollut, että suunnitelmassa on hyvin lyhyesti ker rot tu Puu malan kunnan sosiaali- ja terveystoimesta, normaaleista toimintatavoista poikkeami sesta, riski- ja uh ka-analyysistä, johtamisesta, hälytysjärjestel mästä, koulu tuk sesta ja harjoituksis ta sekä kustannuksista. Oman toiminnan turvaami nen on kir jat tu häiriötilanteittain toi min ta oh je kort teihin, jotka ovat valmius suunni tel man liit teenä. Val mius suunni tel mas sa on tar kemmin kuvattu sosi aalitoi men eri tyis tehtä vät, jot ka ovat lääkin tä ja en si apu, majoitus, ruokahuolto, vaate huol to ja psyko sosiaali nen tuki ja pal velut. Puumalan kunnan sivistys- ja sosiaalitoimen valmiussuunnitelmat ovat salassa pi dettäviä vi ran omaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n 8. koh dan no jalla (asiakirjat, jotka koskevat onnettomuuksiin tai poikkeus oloihin va rau tu mis ta, väestönsuojelua taikka turvallisuustutkintalain (525/2011) mukais ta tut kintaa, jos tiedon antaminen niistä vahingoittaisi tai vaarantaisi tur vallisuut ta tai sen ke hittämistä, väestönsuojelun toteuttamista tai poikkeusoloi hin varau tu mis ta, vaa rantaisi turvallisuustutkinnan tai sen tarkoituksen toteutu misen, vaa rantai si tie don saantia tutkintaa varten taikka loukkaisi onnettomuu den, vaarati lanteen tai poikkeuksellisen tapahtuman uhrien oikeuksia tai heidän muistoaan tai lähei si ään). Puumalan kunnan sivistys- ja sosiaalitoimen valmiussuunnitelmat ovat liitteenä. Liitteet nro:t 28 ja 29. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää hyväksyä Puumalan kun nan sivistys- ja sosiaalitoimen valmiussuunnitelmat liitteiden mukaisina.

12 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tiedoksi: Palvelujohtaja Peruskoulun rehtori Peruskoulun apulaisrehtori Päiväkodin johtaja Vapaa-aikasihteeri Kansalaisopiston rehtori Sosiaalityöntekijä Avo- ja hoivapalvelujohtaja Kehitysvammahuollon vastaava ohjaaja

13 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelulautakunta Alkoholiohjelman mukainen vetoomus kunnille PEPALTK Etelä-Savon sairaanhoitopiirin, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen, Ju van, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan terveyskeskusten ja Pieksä mäen pe rusturvan edustajat sekä Alueellisen terveyden edistämisen, alueen kun tien Hy vinvointi ja Seudullisen ehkäisevän päihdetyön työryhmät toivovat, että kuntien myöntäessä kulttuuri- ja urheilujärjestöille toimi-/järjestämislupia, edellytettäi siin lupia myön täessä järjestäjiltä tilaisuuksien/tapahtumien päihteettömyyttä ei kä tilaisuuksiin myönnet täisi alkoholin anniskelulupia. Em. tahot toivovat, että asiaan kiinnitetään erityisesti huomiota silloin, kun ta pahtuma on suunnattu lapsille/nuorille/lapsiperheille. Hallitusohjelmassa 2011 todetaan: "Tehostetaan toimia koko väestön sekä erityi sesti lasten ja nuorten suojelemiseksi alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja ra hapeliongelmien aiheuttamilta haitoilta". parhaillaan uudistetaan alkoholi- ja raittiustyölakia. Näiden molempien lakien osaltaan huomioidaan myös paikallinen vaikuttaminen ja kuntien rooli päihde haittojen ehkäisyssä. Tältä osalta edellä mainittuihin asioihin sitoutuminen on mi tä parhainta päihdehaittojen vähentämistä. Alkoholiohjelman yleiset tavoitteet: vähentää lasten ja perheiden kokemia alkoholihaittoja vähentää alkoholin riskikäytöstä aiheutuvia haittoja kääntää alkoholin kokonaiskulutus laskuun. Keinoina ovat: alkoholipolitiikan, ehkäisevän päihdetyön ja päihdepalvelujärjestelmän vahvistaminen. Alkoholiohjelman kumppanuus merkitsee: yhteistä sitoutumista alkoholihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen. Em. tahot esittävät Etelä-Savon alueelle seuraavia toimenpiteitä: 1) Päihteiden käyttö vähenee, keinoina ovat: paikallinen vaikuttaminen, kuten vuosittaiset keskustelutilaisuudet ja yh teistyö alueen alkoholin myynnin ja anniskeluluvanhaltijoiden edustajien kanssa kuntien tilaisuuksien päihteettömyyden edistäminen ja seutulupalausunto. 2) Nuorten alkoholinkäytön aiheuttamisen haittojen ehkäisy, tavoitteena: alkoholilainsäädännön noudattamisen valvonta tehostuu toimenpiteinä: Tie selväksi -toimintamalli ja vanhempainilloissa välitetään tietoa alkoholilaista ja päihteettömyydestä. 3) Päihteiden käytön näkyvyys lasten ja nuorten elämänpiirissä vähenee,

14 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ tavoit teena: Päihteetön pelikenttä -toimintamallin käyttöönotto, jossa urheilu- ja liikun taseurat sitoutuvat omassa toiminnassaan edistämään päihteiden käytön vähentämistä sidotaan järjestöavustukset Päihteetön pelikenttä -malliin ja järjestetään koulutusta liikuntaseurojen toimijoille päihteiden käytön puheeksi otosta. 4) Yhteisöllisyys ja kumppanuus päihdehaittojen ehkäisyssä tehostuvat: kuntien ja järjestöjen kumppanuussopimuksissa edellytetään päihteettö myyttä toiminnassa päihteiden käyttö otetaan puheeksi koulujen vanhempainilloissa, päiväko deissa ja järjestetään yhteisiä keskusteluja lasten, nuorten ja vanhempien kesken järjestetään päihteettömiä tilaisuuksia, joilla pyritään vaikuttamaan asen teisiin. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää, että palvelujohtaja yh dessä sivistystoimen henkilöstön sekä ehkäisevän päihdetyön työryhmän kanssa valmistelee vuoden 2014 loppuun mennessä toimenpiteet tämän vetoomuksen joh dosta. Keskustelun kuluessa peruspalvelulautakunnan jäsen Asko Luukkonen ehdotti, että Puumalan kunta sanoutuu irti koko vetoomuksesta. Ehdotusta ei kannatettu. Peruspalvelulautakunnan jäsen Asko Luukkonen jätti asiasta eriävän mielipiteen. Toimenpiteet: Tiedoksi: Palvelujohtaja Päiväkodin johtaja Peruskoulun rehtori Peruskoulun apulaisrehtori Vapaa-aikasihteeri Kansalaisopiston rehtori Etsivä nuorisotyöntekijä Sosiaaliohjaaja PEPALTK 60 Peruspalvelujen johtoryhmässä on käsitelty alkoholiohjelman mukaista vetoo musta kunnille ja todettu seuraavaa: 1) Päihteiden käyttö vähenee: paikallinen vaikuttaminen ennalta ehkäisevän päihdetyöryhmän toimesta, esim. ehkäisevän päihdetyön viikon toteuttaminen 2) Nuorten alkoholinkäytön aiheuttamien haittojen ehkäisy: peruskoulun oppitunneilla ja vanhempainilloissa sekä ehkäisevän päihde työn vii kolla vä li te tään tie toa alkoholilaista ja

15 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ päihteettömyydestä 3) Päihteiden käytön näkyvyys lasten ja nuorten elämänpiirissä vähenee: urheilujärjestöt ovat sitoutuneet omassa toiminnassaan edistämään päih teiden käytön vähentämistä kunta myöntää liikunta- ja nuorisoavustuksia vain päihteettömiin tapahtu miin 4) Yhteisöllisyys ja kumppanuus päihdehaittojen ehkäisyssä tehostuvat: kunnan ja järjestöjen kumppanuussopimuksissa edellytetään päihteettö myyttä toiminnassa päihteiden käytöstä puhutaan peruskoulun vanhempainilloissa, päiväkodis sa ja nuorisotoiminnassa peruspalvelujen toimialan järjestämät tilaisuudet ovat aina päihteettömiä. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta toteaa, että peruspalvelujen toimiala toimii jo nyt vetoomuksessa esitettyjen toimenpiteiden mukaisesti. Pe ruspalvelulautakunta edellyttää, että toimijat noudattavat näitä periaatteita jat kossakin. Toimenpiteet: Tiedoksi: Palvelujohtaja Sosiaaliohjaaja Peruskoulun rehtori Peruskoulun apulaisrehtori Päiväkodin johtaja Vapaa-aikasihteeri Etsivä nuorisotyöntekijä Kansalaisopiston rehtori

16 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelulautakunnan kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen vuonna 2015 PEPALTK 61 Puumalan kunnan hallintosäännön 22 :n mukaan lautakunta pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Puumalan kunnan hallintosäännön 23 :n mukaan lautakunnan kutsuu koolle pu heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esitys lista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskut su lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, lauta kunnan päättämällä tavalla. Puumalan kunnan hallintosäännön 29 :n mukaan lautakunnan kokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kun nanhallituksen edustajakseen määräämällä henkilöllä, kunnanjohtajalla ja lauta kunnan esittelijällä. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää, että kokoukset pide tään vuonna 2015 tarvittaessa pääsääntöisesti maanantaisin alkaen klo kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kokouskutsut esityslistoineen lähetetään kokousta edeltävän viikon keskiviikko na, mikäli aikaan nähden ei ilmene esteitä, varsinaisille jäsenille, kunnanhallituk sen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen määräämälle edustajalle, kunnanjohta jalle ja esittelijälle. Esityslista ilman liitteitä lähetetään peruspalvelujen toimialan vastuuhenkilöille ja lautakunnan varajäsenille sähköisesti, tai mikäli henkilöllä ei ole sähköpostiosoitetta, postitse. Tiedoksi: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallituksen määräämä edustaja Kunnanjohtaja Palvelujohtaja Peruskoulun rehtori Kansalaisopiston rehtori

17 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen sekä viranhaltijapäätösten näh tävänä pitäminen vuonna 2015 PEPALTK 62 Puumalan kunnan hallintosäännön 34 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan lauta kunnan päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä lautakunnan päättä mänä aikana ja paikassa sitten, kun siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoi tettu. Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaati musohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää, että peruspalvelulau takunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen. Mikäli pöytäkir jaa ei voida tarkastaa heti kokouksen jälkeen, pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan erikseen sovittuna ajankohtana kuitenkin ennen nähtävänä pitoa. Pöytäkirjat ovat nähtävillä siltä osin, kun ne eivät ole salaisia, kunnantalon yhteis palvelupisteessä kokousta seuraavana perjantaina klo tai tämän päi vän sattuessa kiinniolopäiväksi, tätä päivää seuraavana aukiolopäivänä. Peruspalvelulautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja niiden jäl jennökset ovat nähtävillä siltä osin, kun ne eivät ole salaisia kunkin kuukauden 1. ja 15. päivänä klo tai näiden päivien sattuessa toimipisteiden kiinni olopäiviksi, näitä päiviä seuraavana aukiolopäivänä. Tiedustelut viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoista kunnan yhteispalvelupisteestä. Tiedoksi: Yhteispalvelupiste Hallintosihteeri Palvelujohtaja Peruskoulun rehtori Peruskoulun apulaisrehtori Päiväkodin johtaja Kansalaisopiston rehtori

18 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelulautakunnan laskujen hyväksymisoikeus vuodelle 2015 PEPALTK 63 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman mukaan hallintokuntien on vuosittain nimettävä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväk symään niiden laskuja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesase massa tai vähintään tulosyksikkötasosta vastuussa olevia. Laskun ja menotositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta sekä siitä, että laskun maksamiselle on olemassa tarvittavat määrärahat. Laskun asiatarkastajan tehtävä on tarkastaa, että laskua vastaava palvelu tai ta va ra on toimitettu. Laskun ripeä käsittely tulee turvata myös loma-aikoina. Hyväksyjänä ei voi olla sama henkilö, joka tekee vastaanottomerkinnän laskuun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskujaan. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää hyväksyä peruspalvelu jen toimialan laskujen ja menotositteiden hyväksyjät vuodelle 2015 seuraavasti: Vastuualue/toimiala Peruspalvelulautakunta Sosiaalityö Vanhustyö Terveyspalvelut Opetuspalvelut/hallinto Nuoriso- ja liikuntapalvelut Kirjastopalvelut Opetuspalvelut/päivähoito ja esiopetus Opetuspalvelut/yhtenäiskoulu Aikuiskoulutuspalvelut Hyväksyjä Palvelujohtaja Anne Julin, hänen poissa ollessa kunnanjohtaja Matias Hilden Päiväkodin johtaja Riitta Lunti, hänen poissa ollessa palvelujohtaja Anne Julin Peruskoulun rehtori Anni Riikka Leskinen, hänen poissa ollessa luokanopettaja/apu laisrehtori Matti Pohjalainen Kansalaisopiston rehtori Leena Viisanen, hänen poissa ollessa palvelujohtaja Anne Julin Edellä olevan lisäksi palvelujohtaja Anne Julinilla on oikeus hyväksyä kaikki perus palvelujen toimialan laskut ja menotositteet. Vastaava oikeus on

19 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ palvelujohtajan poissa ollessa kunnanjohtaja Matias Hildenillä, joka myös hyväksyy palvelujohtaja Anne Julinin laskut. Tiedoksi: Laskujen hyväksyjät Talouspalvelut

20 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelujen toimialan vastuuhenkilöiden sijaistukset vuonna 2015 PEPALTK 64 Vastuuhenkilöiden poissa ollessa, vuosilomien ja virkavapaiden ajaksi tarvitaan sijaisjärjestelyjä. Vastuuhenkilöiden osalta on tarkoituksenmukaista määritellä si jaiset koko vuodeksi. Peruspalvelujen toimialalla peruspalvelulautakunnan, sosiaalityön, vanhustyön, ter veys pal ve lu jen, opetuspalvelujen, nuoriso- ja liikuntapalvelujen sekä kirjasto palvelujen vastuuhenkilönä on palvelujohtaja. Aikuiskoulutuksen vastuuhenkilö nä on kansalaisopiston rehtori. Kunnanhallitus on päättänyt, että palvelujohtajan vuosiloman ja virkavapaan ai kana sijaisena toimii kunnanjohtaja. Aikuiskoulutuksen vastuuhenkilön sijaisesta päättää peruspalvelulautakunta. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää, että aikuiskoulutuksen vastuuhenkilönä toimivan kansalaisopiston rehtorin sijaisena toimii palvelujohta ja vuonna Tiedoksi: Kansalaisopiston rehtori Palvelujohtaja

21 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Peruspalvelulautakunta Peruspalvelujen toimialan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2015 PEPALTK 65 Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan vuoden 2015 talousar vion. peruspal velujen toimialan määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) vastuualueittain ovat seuraa vat: Peruspalvelulautakunta toimintatulot 0 toimintamenot toimintakate Sosiaalityö toimintatulot toimintamenot toimintakate Vanhustyö toimintatulot toimintamenot toimintakate Terveyspalvelut toimintatulot 0 toimintamenot toimintakate Opetuspalvelut toimintatulot toimintamenot toimintakate Nuoriso- ja liikuntapalve lut toimintatulot toimintamenot toimintakate Aikuiskoulutuspalvelut toimintatulot toimintamenot toimintakate Kirjastopalvelut toimintatulot 780 toimintamenot toimintakate Yhteensä toimintatulot toimintamenot toimintakate Peruspalvelulautakunnan on hyväksyttävä käyttösuunnitelma talousarvion täy täntöönpanoa varten alaisiltaan tulosyksiköiltä 1-tasolla. Vuoden 2015 talousarvion tulosyksikkö 1-taso perusteluineen on liitteenä. Liite nro 30. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2015 tulosyksikkö 1-tasolla liitteen

22 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ mukaisesti. Tiedoksi: Palvelujohtaja Peruskoulun rehtori Peruskoulun apulaisrehtori Päiväkodin johtaja Vapaa-aikasihteeri Kansalaisopiston rehtori Talouspalvelut

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 27.03.2014 klo 17:00-18:40 Paikka Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 13 Teknisten palvelujen toimialan toimintakertomus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67 Kunnanhallitus 24.02.2009 AIKA 24.02.2009 klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot