SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI KUNNANHALLITUKSELLE VUOSI 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI KUNNANHALLITUKSELLE VUOSI 2007"

Transkriptio

1 SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI KUNNANHALLITUKSELLE VUOSI 2007 Raija Salmi Vihdin kunta syyskuu 2008

2 SAATTEEKSI Sosiaaliasiamiehen tulee laatia vuosittain selvitys toiminnastaan kunnanhallitukselle. Selvityksessä sosiaaliasiamies voi kuvata kunnan sosiaalihuollon tilaa ja esimerkiksi arvioida varattuja määrärahoja. Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (ns. asiakaslaki). Jokaisen kunnan tulee nimetä sosiaaliasiamies, jonka tehtävin kuuluvat sosiaalihuollon asiakkaiden neuvonta ja ohjaus asiakaslakiin liittyvissä kysymyksissä, muistutuksen teossa avustaminen ja muutoksenhakuneuvonta silloin kun asiakas kokee, etteivät sosiaalihuollon palvelut vastaa hänen toiveitaan. Tämä on allekirjoittaneen viides selvitys ja siinä kuvataan ilmiöitä, jotka välittyvät asiamiehelle asiakasyhteydenottojen kautta. Selvitys jakautuu kolmeen eri osaan, josta I osaa voidaan käyttää tiiviinä perehdyttämismateriaalina kunnan sosiaalihuoltolaissa määriteltyihin palveluihin. Osassa II esitellään asiamiehelle tulleet yhteydenotot ja osassa III asiamiehen paikallinen toiminta. Raija Salmi Sosiaaliasiamies

3 SISÄLLYS OSA YLEISET PERIAATTEET JOHDANTO Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ns. asiakaslaki Asiakkaan oikeudellinen asema KUNNAT SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAJINA Kunnan järjestämisvastuusta sosiaalihuollon palveluissa Salassapito ja vaitiolovelvollisuus kunnan sosiaalihuollossa Sosiaalihuollon valvonta... 8 OSA II YHTEYDENOTOT SOSIAALIASIAMIEHEEN Yhteydenoton syyt Yhteydenottojen osa-alueet Muistutukset ja oikaisuvaatimukset OSA III PAIKALLINEN SOSIAALIASIAMIESTYÖ Sosiaaliasiamiehen toimenpide-ehdotukset vuodelle 2007 ja niiden toteutuminen Sosiaaliasiamiehen toimenpide-ehdotukset vuodelle Sosiaaliasiamiehen raportin käsittely 17 LÄHTEET... 18

4 4 OSA 1 YLEISET PERIAATTEET 1. JOHDANTO 1.1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ns. asiakaslaki Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan vuonna Sen tarkoituksena on taata sosiaalihuollon palveluja käyttäville ja tarvitseville kuntalaisille mahdollisimman laadukas ja asiantunteva palvelu. Laki korostaa erityisesti asiakkaan itsemääräämisoikeutta omaa elämäänsä koskevissa valinnoissa. Asiakaslain lähtökohtana on asiakkaiden omien toiveiden ja mielipiteiden huomioiminen. Kunnan tulisi pyrkiä omien tai seudullisten ratkaisujen muodossa löytämään parhaiten asiakkaan tarpeita vastaavia palveluja. Asiakaslaki korostaa myös ns. hyvää hallintoa, eli asiakkaan ehdotonta oikeutta saada etuuden tai palvelun hakemiseksi tarpeellista ohjausta ja neuvontaa sekä hakemaansa palvelua tai etuutta koskeva kirjallinen päätös. Hyvään hallintoon liittyy oleellisesti myös asiakkaan asiallinen ja ystävällinen kohtelu. Asiakkaalla on myös oikeus tutustua itseään koskeviin salassa pidettäviin asiakirjoihin sekä oikeus tietää, minne muualle viranhaltija voi ko. salassa pidettäviä tietoja luovuttaa. Asiakaslaissa viranomaisille on asetettu erityinen velvollisuus huolehtia lasten ja esimerkiksi kehitysvammaisten oikeuksien toteutumisesta. Lasten ja kehitysvammaisten kohdalla asiakaslain lähtökohtana on oikeus ilmaista mielipiteensä heidän kehitystasoaan vastaavalla tavalla. Asiakaslain soveltamisala Asiakaslakia sovelletaan sekä kunnan omaan että yksityiseen sosiaalihuoltoon. Myös kaikki sellaiset sosiaalihuollon palvelut, joista kunta on tehnyt ostopalvelusopimuksen tai joissa asiakas on solminut yksityisen palveluntuottajan kanssa kahdenkeskisen sopimuksen kuuluvat asiakaslain soveltamisalaan. Sosiaaliasiamies Asiakaslaissa säädetään myös sosiaaliasiamiestoiminnasta. Jokaisen kunnan on nimettävä kuntaan sosiaaliasiamies, jonka tulee olla perehtynyt sosiaalihuollon lainsäädäntöön. Sosiaaliasiamiehelle ei lain voimaantullessa asetettu kelpoisuusvaatimuksia voimaan tulleessa uudessa kelpoisuuslaissa on säädökset myös sosiaaliasiamiehen kelpoisuusehdoista. Sosiaaliasiamiehellä on uuden säädöksen mukaan oltava sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys sosiaalihuoltoon. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on asiakaslain mukaan;

5 5 neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa avustaa muistutuksen tekemisessä tiedottaa asiakkaan oikeuksista toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi sekä antaa selvitys kunnanhallitukselle asiakkaan aseman kehittymisestä kunnassa Sosiaaliasiamies ei tee palveluja ja etuuksia koskevia päätöksiä. Sosiaaliasiamiehen tulisi sijoittua kunnassa hallinnollisesti siten, ettei luottamus hänen riippumattomuutensa vaarannu. Kunnat voivat järjestää sosiaaliasiamiestoiminnan samoin, kuten muutkin sosiaalihuollon palvelut, yksin, ostopalveluina tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Sosiaaliasiamiehen vuosittainen selvitys Sosiaaliasiamiehen tulee tehdä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle. Selvityksessä asiamies voi yleisellä tasolla kiinnittää huomiota kunnan sosiaalihuollon toimintaan, varattuihin määrärahoihin ja asiakkaan oikeuksien toteutumiseen. Tämän selvityksen materiaalina ovat asiamiehelle vuoden aikana tulleet yhteydenotot Vihdin kunnan alueella. Selvitys on julkinen asiakirja, eikä siinä kuvata yksittäisiä asiakastapauksia. Muistutus Sosiaalihuollon asiakkaalla on palveluntuottajasta riippumatta oikeus tehdä saamastaan palvelusta ja kohtelustaan muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutus on vapaamuotoinen huomautus niistä epäkohdista, joita asiakas on kohdannut. Muistutukseen tulee antaa kirjallinen vastaus noin kuukauden kuluessa. Muistutukseen annetusta vastauksesta ei saa hakea muutosta valittamalla. 1.2 Asiakkaan oikeudellinen asema Kunnilla on laajat oikeudet päättää tuottamiensa palveluiden määrästä ja tuottamistavasta. Kunta on toiminnassaan kuitenkin sidottu muun muassa kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, perustuslakiin, kuntaja hallintolakiin. Erityisesti sosiaalihuollossa korostuvat myös yleisten oikeusperiaatteiden merkitys sen vuoksi, että sosiaalihuollon lainsäädäntö on väljää eikä selkeitä ohjeita tavoiteltavasta lopputuloksesta kussakin yksittäisessä tilanteessa voida antaa. Keskeiset sosiaalihuollon oikeusperiaatteet ovat Tuorin (2004, ) mukaan mm: o o o o yhdenvertaisuusperiaate objektiviteettiperiaate luottamuksensuojan periaate palveluperiaate myönteisen tulkinnan ensisijaisuus

6 6 Yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa yhtäältä sitä, että samanlaisessa tilanteessa olevia kohdellaan samalla tavalla ja toisaalta myös erilaista kohtelua olosuhteiden niin vaatiessa. Yhdenvertaisuuteen liittyy syrjinnän kielto esimerkiksi sukupuolen, etnisen taustan tai yhteiskunnallisen aseman perusteella. Erityisesti lasten ja muiden heikommassa asemassa olevien kohdalla korostuu myös positiivisen erityiskohtelun periaate. Yhdenvertaisuuteen liittyy johdonmukaisuuden vaatimus erityisesti siinä merkityksessä, että ratkaisukäytäntöjä voidaan muuttaa ainoastaan, jos siihen on perusteltu syy. Oleellista palveluiden ja etuuksien edellytysten arvioinnissa onkin pyrkiä johdonmukaisuuteen ja jatkuvuuteen. Objektiviteettiperiaatteella tarkoitetaan sitä, että viranomainen perustaa ratkaisunsa ainoastaan perusteltaviin seikkoihin, ei esimerkiksi henkilökohtaisiin mieltymyksiin. Tähän kytkeytyvät ennen muuta esteellisyyssäännökset. Luottamuksensuojalla viitataan siihen, että asiakkaiden on voitava luottaa viranomaisen toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä näiden tekemien hallintopäätösten pysyvyyteen. Erityisesti sillä voi olla merkitystä määrärahasidonnaisten etuuksien kohdalla, joita haetaan erikseen vuosittain. Etuuden (esim. omaishoidontuen) saajalle voi käytännössä syntyä myös oikeudellisesti suojattava perusteltu odotus etuuden jatkumisesta saman suuruisena. Palveluperiaate korostuu sosiaalihuollossa erityisesti sen vuoksi, että kyseessä on laaja sektori ja siihen liittyvät toiminnot ovat usein hankalasti käsitettäviä. Viranomaiselle palveluperiaate merkitsee viranomaisen velvollisuutta oma-aloitteisesti antaa sosiaalihuollon palveluita koskevaa ohjausta ja neuvontaa. Palveluperiaatteeseen sisältyy myös palveluista etukäteen tiedottaminen. Myönteisen tulkinnan ensisijaisuus tarkoittaa sitä, että keskenään vaihtoehtoisissa tilanteissa tulisi valita asiakkaalle myönteisempi vaihtoehto. Erityisesti sen merkitys korostuu epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa lain soveltamistilanteissa. Kun valintoja eri vaihtoehtojen välillä tehdään, tulisi muistaa, ettei hinta saa olla ainoa palvelujen valintaa ohjaava tekijä. Laadukkaisiin ja tuloksellisiin palveluihin voidaan päästä myös kuntien keskinäistä yhteistyötä lisäämällä ja tiivistämällä. Esimerkiksi asiantuntemusta voitaisiin kasvattaa useiden kuntien yhteisten erityistyöntekijöiden muodossa. Laadukas sosiaalihuolto ei kuitenkaan ole yksin riippuvainen rahasta eikä edes aina siihen sidoksissa. Oleellista on asiakaspalveluhenkilökunnan oma asenne asiakkaita kohtaan sekä palvelutehtävän merkityksen tunnustaminen. Kuten Metteri (2004, 101) toteaa, välittämistä osoittava asenne asiakaspalvelussa ja puhelinkontaktissa ei välttämättä vie yhtään sen enempää aikaa, kuin tyly ja välinpitämätön asenne.

7 7 2. KUNNAT SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAJINA 2.1 Kunnan järjestämisvastuusta sosiaalihuollon palveluissa Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Suomessa on kunnilla. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolaissa (710/1982) määriteltyjä tehtäviä. Näitä ovat: sosiaalipalvelujen järjestäminen kunnan asukkaille (esim. sosiaalityö, kotipalvelut, omaishoidontuki, päivähoito) toimeentulotuen myöntäminen kunnassa oleskelevalle sosiaaliavustusten myöntäminen (esim. elatustuki) ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen sosiaalihuollon palveluista ja etuuksista sosiaalihuoltoa koskevan tiedotuksen järjestäminen sekä sosiaalihuoltoa koskevan kokeilu- ja kehittämistoiminnan järjestäminen sosiaalisen luoton myöntäminen kunnan asukkaille. Koska kunnilla on vastuu palvelujen rahoituksesta, syntyy niille suuria haasteita mitoittaa sosiaalihuollon palvelut siten, että kuntalaiset voivat luottaa siihen, että he saavat tarvitsemansa etuudet ja palvelut oikeaaikaisesti, riittävinä ja kuntalaisten omiin tarpeisiin soveltuvina. Kuntalaki määrittelee kunnan tehtäväksi edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnilla on lainsäädännön nojalla laajat valtuudet päättää itse tarjoamiensa palvelujen laajuudesta, sisällöstä ja järjestämistavasta. Kunta voi esimerkiksi päättää ostaa vanhusten asumispalvelut tai laitoshoidon ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta. Vuoden 2004 alusta valtionosuuslakiin on lisätty mahdollisuus palvelujen tarjoamiseen palvelusetelin muodossa. Tällöin palvelujen käyttäjä hankkii palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta ja kunta sitoutuu maksamaan ne ennalta asetettuun setelin arvoon asti. Palvelutuottamistapoja valitessaan kuntien täytyy kuitenkin huomioida, että palvelujen on laadultaan vastattava sitä, mitä edellytetään vastaavilta kunnan omilta palveluilta. Ostopalvelut rinnastuvat siten kunnan omaan palvelutuotantoon tässä suhteessa. Kunnan sosiaalihuoltoa koskevasta toimeenpanosta vastaa monijäseninen luottamusmieselin, käytännössä yleensä perusturva- tai sosiaalilautakunta. Toimielimen tehtäviin kuuluu mm. käyttää puhevaltaa sosiaalihuollon yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa sekä tehdä kunnan puolesta näissä asioissa sopimukset ja muut oikeustoimet. Sosiaalihuollon viranhaltijat toteuttavat sosiaalihuollon toimintamuotoja käytännössä mm. tehdessään ratkaisuja asiakkaiden hakemuksiin, vahvistaessaan erilaisia sopimuksia tai antaessaan selvityksiä sekä tehdessään käytännön hoiva-, huolenpito- ja ohjaustehtäviä.

8 8 2.2 Salassapito ja vaitiolovelvollisuus kunnan sosiaalihuollossa Sosiaalihuollossa käsiteltävät asiakirjat ovat salassa pidettäviä muun muassa, kun ne sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta sekä tämän saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka sosiaalihuollon palvelusta, terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta). Vaitiolovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että vaitiolovelvollinen ei saa paljastaa toimessaan tai tehtävissään kuulemaansa salassa pidettävää sisältöä tai tietoa ulkopuolisille. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa asiaa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoitaminen viranomaisen lukuun on päättynyt. Vaitiolovelvollisuus koskee sekä viranhaltijoita että luottamushenkilöitä. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta.) Asiakaslaissa säädetään mm. asiakkaan oikeudesta tutustua itseään koskeviin salassa pidettäviin asiakirjoihin, tietojen luovuttamista sekä viranomaisen oikeudesta tietojen saantiin. Kun sosiaalihuollon viranomainen joutuu pyytämään tietoa muilta viranomaisilta ilman asiakkaan suostumusta, viranomaisella on oikeus vain niihin tietoihin, jotka ovat asian selvittämiseksi välttämättömiä. Salassapidon ja vaitiolovelvollisuuden merkitys on ensisijaisesti siinä, että ne korostavat sosiaalitoimessa vaadittavaa huolellisuutta asiakkaiden asioita käsiteltäessä. Vaitiolovelvollisten tulee erityisesti huolehtia omalta osaltaan siitä, ettei heidän omissa tehtävissään saamansa asiakkaan sosiaalihuollon asiakkuutta koskevat tiedot siirry ulkopuolisille esimerkiksi vapaamuotoisen jutustelun muodossa. 2.3 Sosiaalihuollon valvonta Sosiaalihuoltoa kunnassa valvovat monijäseninen toimielin (sosiaalilautakunta), kunnanvaltuusto sekä sen asettama tarkastuslautakunta. Lääninhallitukselle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu, ohjaus ja valvonta omalla toimialueellaan. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa lisäksi sosiaalihuollon yleisestä suunnittelusta ja ohjauksesta. Ylimmät laillisuusvalvojat, eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri, voivat heille osoitettujen kantelujen muodossa kiinnittää huomiota kunnan sosiaalihuollon toimintaan. Heillä on erityinen velvollisuus valvoa perusoikeuksien toteutumista.

9 9 OSA II 1. YHTEYDENOTOT SOSIAALIASIAMIEHEEN Sosiaaliasiamieheen oltiin yhteydessä 48 kertaa. Yhteydenotoksi laskettiin uusi asiakas ja/tai uusi asia. Asiakkaan jatkoyhteydenottoja samasta asiasta ei tilastoitu, eikä myöskään sosiaaliasiamiehen yhteydenottoja asian selvittelyn yhteydessä. Yhteydenottaja oli yleensä joko asiakas itse tai hänen edustajansa. Sosiaalihuollon henkilöstö avusti joskus yhteydenotossa tai halusi keskustella asiakaspäätöksestä. Henkilöstön yhteydenottoja ei ole tilastoitu. Asiakasta kohden käytetty aika vaihteli. Joskus asia selvisi yhdellä puhelinkeskustelulla, toisinaan asian hoitaminen vaatia monia jatkoyhteydenottoja puolin ja toisin sekä yhteisiä neuvotteluja/tapaamisia. Ensimmäinen yhteydenotto tapahtui pääsääntöisesti puhelimitse. Sähköpostia tai kirjettä käytettiin muutaman kerran ja välillä asiakas kävi suoraan asiamiehen luona. Sosiaaliasiamiehelle kuulumattomista kuten terveydenhuollon, Kelan, sekä Työvoimahallinnon asioista tuli joitain kyselyjä. Ne eivät ole tilastoissa mukana. YHTEYDENOTOT

10 Yhteydenoton syyt Yhdestä yhteydenotosta on tilastoitu yksi (pää)syy. Jako on kahteen luokkaan: Neuvonta ( 30 kpl ) ja tyytymättömyys/kohtelu (23 kpl ). Kuitenkin osa yhteydenotoista kuului selkeästi molempiin luokkiin. Neuvoja ja ohjeita pyydettiin erilaisten kaavakkeiden hakemiseen ja täyttämiseen sekä valituksien tekoon. Päätöksiin tyytymättömät halusivat lähinnä perusteluja tai "oikolukua" päätökseen sekä ohjeita valituksen tekoon perusturvalautakunnalle tai hallinto-oikeuteen. Kysyttiin myös toimintatapoja ja yhteyshenkilöitä. Tyytymättömyyttä kohteluun ilmeni, koskien lähinnä sosiaalityöntekijöiden tapaa suhtautua asiakkaaseen ja hänen ongelmiinsa tai avuntarpeeseen. Asiakkaat halusivat myös joskus käyttää avustajaa tai tukihenkilöä tapaamisissa, mutta tilanne saattoi kärjistyä sen vuoksi. Sosiaalityön valtakunnallinen suositus on yksi sosiaalityöntekijä asukasta kohden. Vihdissä tulisi suositusten mukaan olla 12 sosiaalityöntekijää. Tällä hetkellä aikuissosiaalityöntekijöitä on kaksi ja neljä sosiaalityöntekijää työskentelee lastensuojelun parissa. Muuta henkilökuntaa on perhetyössä. Henkilökuntamäärä suhteessa asukaslukuun on alhainen, ja se heijastuu asiakkaan saamaan palveluun. Lisäresursseja tarvittaisiin kipeästi ja varsinkin lastensuojelu on alue, johon tulisi panostaa lapsirikkaassa kunnassa. Lastensuojelun asiakkaat myös kokevat usein, että he eivät ole suunnittelussa mukana ja työntekijöillä on liian kiire perehtyäkseen heidän asioihinsa. Työntekijöitä ei myöskään tavoita, jolloin soitetaan sosiaaliasiamiehelle ja pyydetään esimerkiksi välittämään viestejä. Sosiaalityöntekijän vastaanotolle ei päässyt riittävän joustavasti, eikä etuuskäsittelijän valtuudet riittäneet aina asian hoitamiseen. Etuuskäsittelijän kanssa asiointi ei palvellut asiakasta riittävästi. Etuuskäsittelijä ei voi myöntää harkinnanvaraista toimeentulotukea, jota määrätyissä tilanteissa voisi perustellusti käyttää. Kaikki asiakkaat eivät myöskään pysty toimittamaan asiapapereita oikein täytettynä ja täydennettynä, joka vaarantaa asiakkaan aseman ja voi osaltaan estää määrättyjen etuisuuksien saamisen. Ongelmia asiakkaan saamaan palveluun tulee kaikilla osa-alueilla yllättävien sairaslomien ja vuosilomien sekä työntekijöiden vaihtumisen aikana. Asiakkaan asema tulisi kuitenkin turvata mm. sijaisjärjestelyillä. Sosiaalipalvelun tuottaja ei ole aina kunta. Osa yhteydenotoista koski yksityisiä sosiaalipalveluja. Yhteydenottajat kiinnittivät silloin huomiota annetun palvelun laatuun ja hintaan sekä turvallisuuskysymyksiin. Myös hoitajapula kiinnitti omaisten huomiota.

11 Yhteydenottojen osa-alueet Yhteydenotonoton osa-alueesta on tilastoitu yksi/kaksi merkityksellistä pääsyytä. Useimmiten asiakkaan kokonaisvaltaiseen tilanteen kartoitukseen liittyi monia sosiaalihuollon osa-alueita. Asiakkaiden tilanteet ovat lisääntyvässä määrin moninaisia ja koskevat montaa sektoria. YHTEYDENOTTOJEN OSA-ALUEET vuosi toimeentulotuki yl.sosiaalityö omaishoidontuki vammaispalvelu perheasiat kotipalvelu vanh.as.palvelut lastensuojelu keh.vam.palvelut päivähoito yhteensä Toimeentulotuki Vihdissä, kuten muissakin kunnissa, yhteydenottojen kärkipäässä on toimeentulotuki ja siihen liittyvät hakemukset ja päätökset. Entistä enemmän tiedusteltiin miten ja mihin saadusta päätöksestä voi valittaa. Asiakkaiden palautteen perusteella sosiaalityöntekijät arkailevat myöntää tarveharkintaista toimeentulotukea. Budjettivaraus ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen oli Ennaltaehkäisevää toimeentulotukea myönnettiin Sen prosenttiosuus koko myönnetyn toimeentulotuen määrästä oli 2,7 %. Vihdissä on perusturvalautakunnan vahvistamat toimeentulotuen soveltamisohjeet. Yleinen sosiaalityö Tässä on yleisluonteinen neuvonta tai asiakas ei ole eritellyt sosiaalihuollon aluetta. Kohtelua koskevat valitukset tulivat myös tähän, kun puhuttiin yleisestä suhtautumisesta asiakkaaseen sosiaalihuollon palvelutilanteessa, mutta osa-aluetta ei ole valittu. Vammaispalvelu Yhteydenotot koskivat kuljetuspalvelutukea ja sen myöntämisen perusteita. Omaishoidontuki Tänä vuonna sosiaaliasiamieheen ei oltu yhteydessä omaishoidon puitteissa. Esimiehet saivat asiasta paljon yhteydenottoja, mutta asiakkaat eivät mieltäneet omaishoidon kuulumista sosiaalihuoltoon. Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan ja se korvasi aiemmin voimassa olleet säännökset ja asetukset. Omaishoidon tuen soveltamisohjeet on päätetty perusturvalautakunnassa.

12 12 Määrärahojen vuosiseurannassa on huomioitu hoitajalle maksettavien palkkioiden suuruus, eivätkä luvut sisällä sosiaalikuluja. Yhtään kielteistä päätöstä ei tehty määrärahojen puutteen vuoksi. Evättyjen hakemusten perusteena olivat yleensä joka hoitajan vajaa työkyky tai vähäinen hoidon/hoivan sitovuus ja vaativuus. Vihdissä hoidettavalta ei peritä asiakasmaksua silloin kun hän on hoidettavana tai saa palveluja kotiin vapaapäivien ajalta toteutunut kustannus kk-palkkioista palveluraha hoitopalkkio (ryhmä3) 277,66 284,33 290,87 296,28 306,35 317,69 hoitopalkkio (ryhmä2) 370,10 378,99 387,71 394,71 408,35 422,56 hoitopalkkio (ryhmä1) ,88 omaishoidettavia omaishoitajia (kk-palkkio) mukana palvelurahan saajat palvelurahan saajat evättyjä hakemuksia Vanhusten asumispalvelu Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön perusteella kunnilla on järjestämisvastuu sosiaalihuoltolain 22 mukaisista asumispalveluista. Palvelu on järjestettävä tarvetta vastaavaksi. Vihdissä yksityisten asumispalvelujen osuus on merkittävä. Palvelutalot tarjoavat 24 tuntia vuorokaudessa hoito- ja hoivatason palveluja. Asumispalvelua ostetaan palvelutalo Hopearinteeltä, Hopeaniemen palvelukodista, Kaarikeskussäätiöltä ja palvelukeskus Mäntyrinteestä sekä Hoivapalvelu Lindasta. Kunnan itse tuottamaa palvelua on asuntoryhmäkoti Jäkärä, jossa on kolme asukaspaikkaa. Ostopalvelusopimukset irtisanottiin ja palvelut kilpailutettiin. Uusien sopimusten solminen kuitenkin viivästyi koska asian käsittely siirtyi Markkinaoikeuteen. Asiakkaan kannalta tämä merkitsee palvelutalojen kirjavaa hinnoittelua taloon suoritettavien maksujen osalta. Lastensuojelu Lastensuojelun todelliset mahdollisuudet tukea perhettä kokonaisvaltaisesti ovat rajatut. Ennalta ehkäisevään lastensuojeluun ei ole resurssoitu riittävästi, eikä perhetyöntekijöitä asiakaspalautteen mukaan ole riittävästi. Perheillä on usein tunne riittämättömästä avohuollon tuesta. Uusi lastensuojelulaki tuli voimaan Kuntaliitto ja STM ovat arvioineet, että lakimuutos edellyttää lisäresurssien järjestämistä lastensuojelutyöhön. Vihdin kunnassa ei ole varattu lisämäärärahoja eikä kohdennettu resursseja. Kotipalvelun, päihdehuollon ja maahanmuuttajien palvelut eivät olleet esillä. Kotihoidosta (kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta) ja

13 13 vammaispalvelusta tuli kuitenkin esimiestasolle asiakasyhteydenottoja, joita ei ole tähän kirjattu. Kotihoito siirtyi vuoden 2007 alusta käyttämään kotihoidon Pegasosta, joka viivästytti asiakkaan maksupäätöksien tekoa ja asiakaslaskutusta. Kehitysvammaisten ja päivähoidon osalta oli hieman yhteydenottoja. Päivähoitoasiakkaat kiinnittivät huomiota hoidon laatuun ja saatavuuteen. 1.3 Muistutukset ja oikaisuvaatimukset Muistutukset Asiakaslain mukaan asiakas voi tehdä muistutuksen kohtelustaan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Tätä oikeutta käytettiin yhden kerran. Suullisia valituksia kohtelusta tulee huomattavasti enemmän. Asiakas kokee muistutuksen teon varsin vakavana huomautuksena sosiaalitoimelle. Kun asiakas päätyy jättämään muistutuksen, hän on yleensä kokenut itsensä hyvin loukkaantuneeksi ja nöyryytetyksi. Asiakkaan kokemuksen väheksyminen ei yleensä vie asioita eteenpäin. Asiakkaalle on tärkeää, että hänen kokemuksensa otetaan vakavasti, vaikka se ei sinällään aiheuttaisikaan tarvetta toimenpiteisiin. Asiakkaille on tärkeätä tulla kuulluksi. Oikaisuvaatimukset Muutoksenhakumäärät sosiaalihuollossa ovat valtakunnallisesti olleet kasvussa. Näihin muutoksenhakumääriin sosiaaliasiamies-toiminnalla voi olla vaikutusta. Perustuslain 21 :n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Sosiaalihuollossa yksilöllisestä, yksityisen henkilön etua, oikeutta tai velvollisuutta koskevasta hallintopäätöksestä tehdään ensin oikaisuvaatimus perusturva- tai sosiaalilautakuntaan. Lautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä hallintovalituksen hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimukset / muutoksenhaut perusturvalautakunnassa vuosina Lautakunta käsitteli Lautakunta muutti Hallinto-oikeuteen

14 14 Asiakkaat ovat hyvin epävarmoja lautakunta/jaosto käsittelystä, eivätkä aina halua käyttää lain suomaa mahdollisuutta vaikka kokevatkin päätökset epäoikeudenmukaisina. Suurin osa oikaisuvaatimuksista koski kotona annettavan palvelun maksuja asumispalveluissa. Toinen suuri ryhmä oli toimeentulotukipäätökset. Eräät oikaisuvaatimukset koskivat myös päivähoidon maksuvapautuksia, omaishoidon tuen päätöksiä tai lastensuojeluun liittyviä asioita. Toimeentulotukea koskevia oikaisuvaatimuksia oli 9 kpl ja käsittelyaika oli 1-2 kk. Lautakunta muutti yhden viranhaltijan päätöksen. Hallintooikeuteen ei tehty yhtään valitusta, eikä se muuttanut lautakunnan ratkaisua eikä palauttanut asioita uudelleen käsittelyyn. Korkein hallintooikeus ei käsitellyt yhtään asiaa eikä muuttanut tai palauttanut hallintooikeuden ratkaisuja. Muiden osa-alueiden osalta perusturvalautakunta käsitteli muutoksenhakuja 65. Käsittely kesti 3-6 kk. Lautakunta muutti tai palautti uudelleen käsittelyyn 53 asiaa. Perusturvalautakunnan päätöksistä tehtiin kolme valitusta Hallinto-oikeuteen.

15 15 OSA III 1. PAIKALLINEN SOSIAALIASIAMIESTYÖ Toiminta-alueella Vihdissä oli asukkaita (keski-ikä 37,47). Sosiaaliasiamiestoiminnan järjestää Vihdin kunnan perusturvakeskus. Raija Salmi työskenteli sosiaaliasiamiehenä oman virkansa ohella. Asiamiestoimintaan käytettiin arviolta 15 % kokonaistyöajasta. Sosiaaliasiamiehen päävirka on vanhuspalveluissa ja hän on jäävi hoitamaan kotihoitoon ja omaishoitoon liittyviä asioita. Puolueettomuuden varmistamiseksi sosiaaliasiamiehen tehtäviä kotihoidon ja omaishoidon osalta kertomusvuonna hoiti alkuvuoden 2007 sosiaalityöntekijä Markareetta Sihvonen ja toukokuun alusta vt sosiaalityöntekijä Annika Nyman alkaen sosiaalimies on Päivi Kangas ja sosiaaliasiamiestoiminta siirtyi ostettavaksi palveluksi. Vihdissä on sosiaaliasiamiestoimintaan oma talousarvio. Vuonna 2007 oli varattu 8 416,43, josta käytettiin 6 979,26.. Vuoden 2008 talousarvioon on varattu 8 416,43. Menot eivät sisällä kiinteistö- ja siivousmenoja eikä atk- ja hallintokuluja. Kustannusten asukaslukuperusteinen hinta vuodelle 2007 on 0,26 /asukas. (2004 0,21, ,25. ja ,28, ). Valtakunnalliseen tasoon nähden tämä on edullinen hinta. Koulutuksiin oli varattu rahaa, mutta aikaresurssit eivät mahdollistaneet osallistumista. Asiamiestoiminnan tehtävien hoitamisesta ei makseta erilliskorvausta. Työtä jouduttiin hoitamaan ns. matalan profiilin työskentelynä, jolloin asiakaslain määrittelemät tehtävät eivät tulleet laadukkaasti hoidettua. Käytetty panostus asiamiestyöhön varmisti vain yhteydenottojen perusteella tapahtuvan asiakastyön. Toisaalta asiakkaita oli niin vähän, ettei asiamiehen osaaminen karttunut kokemuksen kautta yhtä hyvin kuin päätoimisilla asiamiehillä. Sosiaaliasiamiestoiminnan toimintaedellytykset asiaa oman viran ohella hoidettaessa olivat heikot. Työn järjestelmälliseen ja suunnitelmalliseen kehittämiseen ei ollut mahdollisuuksia. Oman viran ohella hoidettu sosiaaliasiamiestyö aiheutti rooliristiriitoja, joilla oli merkittävä vaikutus työskentelyyn. Vaikutus tuntuu myös tilastoinnissa ja toiminnan kustannuksissa estäen kokonaisnäkemyksen hahmottamisen. Sosiaaliasiamies vastasi käytännössä vain asiakkaiden tiedusteluihin, antoi tulkintoja tai välitti asiakkaiden pyytämiä asioita viranhaltijoille. Tarkempi erittely yhteydenotoista on osassa II. Asiamies oli pyydettäessä läsnä erilaisissa neuvotteluissa. Sosiaaliasiamiehellä ei myöskään ollut sijaista, jolloin lomien aikana asiamies ei ollut asiakkaiden tavoitettavissa. Lähtökohta näissä järjestelyssä tulee olla lain velvoitteisiin vastaaminen. Sosiaaliasiamiestoiminta tulisi organisoida alueeltaan riittävän laajapohjaiseksi ja huomiota tulisi kiinnittää taustaorganisaatioon, toiminnan riippumattomuuteen, työaikaan sekä sosiaaliasiamiesten mahdollisuuteen keskinäiseen verkostoitumiseen. Apulaisoikeuskansleri Jaakko

16 16 Jonkka kiinnitti huomiota sosiaaliasiamiestoiminnan riippumattomuuteen joulukuussa 2006 antamassaan päätöksessä. Sen mukaan on välttämätöntä vahvistaa sosiaaliasiamiehen riippumattomuutta lainsäädännöllä. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on samaa mieltä kuin apulaisoikeuskansleri siitä, että sosiaaliasiamiestä ei tulisi sijoittaa sosiaalihuoltoon. Se vaarantaa asiamiehen riippumattomuuden ja herättää asiakkaissa epäluottamusta. (Sosiaaliturva 2/2007). Vihti, Nummi-Pusula ja Karkkila muodostavat perusturvakuntayhtymä Karviaisen Karviainen tuottaa kaikki sosiaali- ja terveystoimen palvelut kolmen kunnan alueella, lukuun ottamatta päivähoitoa. Palvelut tuotetaan elämänkaarimallin mukaisesti kolmelta palvelulinjalta. oilta. Tämän toiminnan muutoksien vaikutusta asiakkaiden saamaan palveluun on vaikea ennustaa. 1.1 Sosiaaliasiamiehen toimenpide-ehdotukset vuodelle 2007 ja niiden toteutuminen Sosiaalista luottoa koskeva laki tuli voimaan vuoden 2003 alussa (Laki sosiaalisesta luototuksesta ). Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Kunta voi järjestää sosiaalista luototusta haluamassaan laajuudessa. Vihdin kunnassa ei ole otettu käyttöön sosiaalista luototusta. Uusi palvelusetelimalli voitiin ottaa käyttöön sosiaalihuollon kotipalveluissa Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan palvelusetelien käyttöönottoon liittyvän valtionosuuden suuntaaminen kuntiin tulisi näkyä kotipalvelujen määrällisenä kasvuna kunnissa. Vihti ei ole ottanut palveluseteliä käyttöön kotipalvelussa. Sosiaalityöntekijöiden määrän tarkastaminen ei edennyt. Sen sijaan työnjakoa sosiaalitoimistossa on tarkennettu. Sosiaaliasiamiespalvelujen uudelleen järjestäminen. Helmikuussa 2008 tehtiin päätös ostaa sosiaaliasiamiespalvelut kunnan ulkopuolelta. 1.2 Sosiaaliasiamiehen toimenpide-ehdotukset vuodelle 2008 Ehdotetaan edelleen selvitettäväksi sosiaalisen luototuksen käyttöönottoa. Ehdotetaan edelleen selvitettäväksi kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin käyttöönottoa. Kotisairaanhoidossa seteli on voitu käyttöönottaa alkaen. Ehdotetaan sosiaalityöntekijöiden määrän tarkastamista

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1.

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. 1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. Sosiaaliasiamiestoiminta... 4 2.2. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1.

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. 1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. Sosiaaliasiamiestoiminta... 4 2.2. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2009 Peruspalvelukeskus Oiva Liikelaitoksen kunnat: Asikkala Hollola Hämeenkoski Kärkölä Padasjoki

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2009 Peruspalvelukeskus Oiva Liikelaitoksen kunnat: Asikkala Hollola Hämeenkoski Kärkölä Padasjoki Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2009 Peruspalvelukeskus Oiva Liikelaitoksen kunnat: Asikkala Hollola Hämeenkoski Kärkölä Padasjoki Sosiaaliasiamies Ritva Liukonen 31.3.2010 Julkaisija Päijät-Hämeen

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN OIKEUKSIEN JA ASEMAN KEHITYKSESTÄ VUONNA 2012 Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden, Oriveden ja

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009. Sirkku Bilaletdin 30.3.2010

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009. Sirkku Bilaletdin 30.3.2010 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009 Sirkku Bilaletdin 30.3.2010 Kunnanhallituksille Sosiaaliasiamiehen kertomus on lyhyt katsaus sosiaalihuollon asiakkaiden asemaan ja oikeuksien

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 4.4.2013 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODELTA 2012 Kari Wainio Sosiaali- ja potilasasiamies Mikkelin

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Porvoo Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1 Yhteydenottojen lukumäärät... 3 2.2 Yhteydenottojen sektorit... 5 2.3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2013

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2013 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2013 Sosiaalihuollon asiakkaan aseman ja oikeuksien tarkastelua Mäntsälän, Pornaisten, Vihdin ja Siuntion kunnissa sekä Hyvinkään, Lohjan ja Karkkilan kaupungeissa

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODESTA 2014 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE

SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODESTA 2014 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODESTA 2014 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Viite: Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAKI 1.1. Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94,

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94, Toimeentulotuen yleisohje 4.1.12 1 (106) HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE 4.1.12 SOSIAALIVIRASTO AIKUISTEN PALVELUT Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Leila Palviainen, Anne Qvist 16.6.2008 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris

Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris 1 Vammaisfoorumi ry LAUSUNTO Handikappforum rf 17.01.2011 Finnish Disability Forum PL30 00030 Iiris Sosiaali- ja terveysministeriö Asia: Lausuntopyyntö kuntaohjeistuksesta koskien kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien Äänekosken kaupunki perusturvalautakunta 15.12.2010 liite nro 4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAKI JA ASETUS Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan havaintoja www.valvira.fi 1 Sisällysluettelo Johdannoksi... 2 Keskeisimpiä ehdotuksia lainsäädännön muuttamiseksi... 4 Terveydenhuollon valvonnassa havaittua...

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59)

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59) SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 2 Lukijalle Munuais- ja maksaliiton Sosiaaliopas 2013 kokoaa keskeiset tiedot munuais- ja maksasairaiden sosiaaliturvasta. Opas on tarkoitettu sekä munuais- ja maksasairauksiin

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot