RAPORTTI SOSTERI:STA IRROTTAUTUMISEN VAIKUTUKSISTA Tarkastelu koskee perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalvelujen toteutusta 1.1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI SOSTERI:STA IRROTTAUTUMISEN VAIKUTUKSISTA 26.1.2010. Tarkastelu koskee perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalvelujen toteutusta 1.1."

Transkriptio

1 RAPORTTI SOSTERI:STA IRROTTAUTUMISEN VAIKUTUKSISTA Arvio SOSTERI:sta irrottautumisen vaikutuksista 2011 irrottautuvan kunnan kannalta jäljelle jäävien jäsenkuntien kannalta Tarkastelu koskee perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalvelujen toteutusta lukien Vaihtoehdot: NYKYINEN SOSTERI LAAJA SOS- TERI SUPPEA SOS- TERI HAJONNUT SOSTERI 1 HAJONNUT SOSTERI 2 SOS PTH ESH HUOM Kerimäki (3) 6 jäsenkuntaa 6 jäsenkuntaa Ei tavoite Punkaharju Päivystyssairaala Salliiko lainsäädäntö? Savonlinna (sama konsepti 6 jäsenkuntaa 6-9 kuntaa* 6 jäsenkuntaa Päivystyssairaala 0-2 jäsenkuntaa 6 jäsenkuntaa 6 jäsenkuntaa Päivystyssairaala Kuntakohtainen Savonlinna 5 jäsenkuntaa yhdessä (väestöpohja ei riitä) Kuntakohtainen Savonlinna 6-9 kuntaa yhdessä* (väestöpohja max riittää) SHP loppuu (PKKSK+ISSHP? Itä-Suomen shp?) Aluesairaalatasoinen palvelutarjonta SHP loppuu (PKKSK+ISSHP? Itä-Suomen shp?) Aluesairaalatasoinen palvelutarjonta kaikissa kunnissa) Tavoite Salliiko lainsäädäntö? (sama konsepti kaikissa kunnissa) Ei tavoite Salliiko lainsäädäntö? Ei tavoite Salliiko lainsäädäntö? Ei tavoite Salliiko lainsäädäntö? nykyiset jäsenkunnat ja Juva, Joroinen, Puumala Lähtöoletus terveydenhuoltolain sisällöstä Kunnan kuuluttava pakkojäsenenä: 1. sairaanhoitopiiriin, jonka väestöpohja > asukasta 2. sosiaali- ja terveydenhuoltopiiriin a. kunnat luovuttaneet järjestämisvastuun piirille b. täyttää yhteistoiminta-alueen vaatimukset c. on toimintakonseptiltaan yhtenevä - peruserikoissairaanhoito - perusterveydenhuolto - perusterveydenhuoltoon kiinteästi liittyvät sosiaali- ja hoivapalvelut

2 RAPORTTI SOSTERI:STA IRROTTAUTUMISEN VAIKUTUKSISTA Sote-piiri järjestää terveydenhuollon ja hoivapalvelut joko tuottamalla ne itse tai hankkimalla palvelut muilta palveluntuottajilta. Sote-piirin palvelukokonaisuus (laissa oletetaan sen olevan sama kaikille) arvioidaan muodostuvan seuraavaksi: 1. Terveydenhuoltoon läheisesti liittyvät sosiaalipalvelut a. vanhustenhuollon yksiköt b. kotipalvelu/kotisairaanhoito c. omaishoito d. vammaispalvelut (kehitysvammaisten palvelut ainakin avo- ja asumispalvelujen osalta) e. päihdehuollon palvelut f. lastensuojeluun liittyvät palvelut 2. Perusterveydenhuollon palvelut a. ensihoidon palvelut b. vastaanottotoiminta lähipalveluyksiköissä c. vuodeosastotoiminta profiloitumisen mukaisesti d. kotisairaanhoito (ks yllä kotipalvelut 1/b) 3. Peruserikoissairaanhoito a. keskitetyt palvelut päivystyssairaalassa Savonlinnassa b. erityistason palvelut ostopalveluina joko oman KYS Erva-alueen sairaalasta tai valtakunnallisen työnjaon mukaan toisista julkishallinnon ylläpitämistä sairaaloista tai myös yksityisistä sairaaloista c. palvelujen hankkiminen KYS- Erva-alueen muista sairaaloista vastavuoroisuusperiaatteella d. Terveydenhoitoa tukevia palveluja (esim. laboratoriopalvelut) neljän sairaanhoitopiirin yhteisestä liikelaitoskuntayhtymästä. e. 1-3 kohtien toimintoja tukevat tukipalvelut joko omana tai ostopalveluna (kilpailuttaen, kustannustehokkaasti) Yllä olevaan taulukkoon viitaten mallintaminen perustuu LAAJA SOSTERI (Juva, Puumala, Joroinen?) vaihtoehdolle. Määräaikaisen (2012 loppuun) puitelain jälkeen toimitaan erillislainsäädännön mukaisesti. (terveydenhuoltolaki, järjestämislaki). Mallintaminen lähtee siitä perusajatuksesta, että mikäli sote-piirimalli ylipäätään jää erikoislainsäädännön sisältöön, tullaan sisältö rakentamaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuoltopiirin ky (EKSOTE) toimintamallin mukaisesti, eli keskeisenä sisältönä tulevat olemaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalipalvelujen toteuttaminen samassa organisaatiossa. Jos lainsäädännössä hylätään, tällainen toimintakonsepti joudutaan purkamaan lukuisia muitakin nyt jo toiminnassa olevia toteutuksia (EKSO- TE, Päijät-Häme, Sosteri, Kainuu?). Tämä tarkoittaa Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kannalta käytännössä yllä kuvatuista vaihtoehtomalleista kahden viimeisen mallin mukaista menettelyä eli jäsenkuntien liittymistä suurempaan, sairaanhoitopiirimallin mukaiseen organisaatioon (> as.)

3 RAPORTTI SOSTERI:STA IRROTTAUTUMISEN VAIKUTUKSISTA SOSTERI on kuntakohtaisuuksistaan huolimatta rakennettu edellä tulevaa lainsäädäntöä ennakoiden ja myös edellä hahmotetun toimintamallin mukaisesti. Väliaikainen purkaminen esim ajaksi ja sen jälkeen palaaminen lainsäädännön edellyttämään sotepiirimalliin aiheuttaa niin irrottautuvan kuin jäljelle jäävienkin kuntien kannalta laajoja vaikutuksia, jotka on hyvä tiedostaa. On myös syytä tiedostaa, onko paluu lain mahdollistavaan sote-piirimalliin enää mitään mahdollisuutta palata puitelain voimassaolon lakattua ja siirryttäessä erikoislainsäädännön mukaiseen toimintaan. Tämän jo rakennetun palvelukonseptin purkaminen perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen osalta merkitsee seuraavaa:

4 Järjestämisvastuu perusterveydenhuollon hoitoon pääsyntakaaminen siirtyy irtautuvalle kunnalle (Asetus 1019/2004 hoitoon pääsyn toteutumisesta ja alueellisesta yhteistyöstä) kunnan luotava riittävä hallinnollinen esikunta hoitamaan järjestämisvastuuseen liittyvät tehtävät (lääketieteellinen vastuuhenkilö/hallinnollinen johtava lääkäri) Tilausorganisaatioon tarvittava osaamisresurssi Järjestämisvastuu vastuu sosiaalilainsäädännön mukaisista määräaikavelvoitteista siirtyy irtautuvalle kunnalle (Sosiaalihuoltolaki 40a : kiireellinen sosiaalipalvelujen tarve) hallinnollinen osaaminen on kyllä olemassa (perusturvajohtaja tai vastaava) tilaajaorganisaatioresurrssi samoin Sosiaalihuoltolain mukaiset velvoitteet siirtyvät kunnalle (Sosiaalihuoltolaki 710/1982) Kansanterveyslain velvoitteet siirtyvät kunnalle (Kansanterveyslaki 66/1972) Sosteri vastaa hoitoon pääsystä Irrottautuvat kunnat eivät sinänsä kevennä jäljelle jäävää hallinnointiiin liittyvää henkilöstömäärää (esim. hallinnollinen vastuulääkäri tarvitaan joka tapauksessa Tilaajaorganisaatio tarvitaan edelleen supistumisesta huolimatta (hyvin ohut jo nykyisessäkin konseptissa) Sosteri vastaa Kansanterveyslain velvoitteista vastuu sosiaalilainsäädännön mukaisista määräaikavelvoitteista on Sosterilla Lain velvoitus edellyttää sosiaalijaoston ylläpitämistä, vaikka yksikin kunta on ko. palvelujenosalta SOSTERI:ssa Sosiaalijohtajan tai vastaavan ammatillisen pätevyyden omaava viranhaltija oltava henkilöstörakenteessa Rekisterinpitäjyys: asiakas- ja potilaskertomusvelvoite (Henkilötietolaki 523/1999, Potilasasiakirja-asetus 298/2009) (ts. rekisterinpitovelvoite ja siihen liittyvät rekisteriselosteet) Rekisterinpitäjyys: kts. Perusterveydenhuolto

5 lokitietojen hallintajärjestelmä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, Potilasasiakirja-asetus 298/2009) palvelualakohtaisten henkilörekisterien rekisteriselosteet (kts. liite) ja vastuuhenkilöt (Henkilötietolaki 523/1999) velvoitteita koskeva organisaatiokohtainen ohjeisto aluetietojärjestelmän käyttöön liittyvä sopiminen yhteistyössä Isshp:n kanssa Vastuutus ja resurssointi kunnassa (toimintayksiköt, tietohallinnon roolin merkittävä kasvu) SOSTERI:n resurssointi ei merkittävästi voi supistua, vaan ylläpitoon liittyväkustannusvaikutus jää jäljelle jäävien kuntien vastuulle kts. Perusterveydenhuolto Jos SOSTERI: iin jää sosiaalipalvelujen osalta esim. vain yksi jäsenkunta, mm. perhepäiväkeskuksessa (PERPAKE) tulee samassa rakennuksessa säilymään useamman luukun palvelu edelleen siihen liittyvien kustannusvaikutuksineen Päivystystoiminnan järjestäminen Lähes 20 vuotta sopimuspohjaisesti ja 2007 alusta Sosterisopimukseen jo sellaisenaan kuulunut päivystystoiminta ( viikonloppu ja juhlapyhät) palautuvat oman organisaation vastuulle ellei erikseen muuta sovita Kiinteästi TK-päivystyksen edellyttämien, liitännäispalveujen (röntgen, laboratoriovalmiuksien ylläpito em. aikoina) Sosiaalipäivystyksen järjestäminen Kunta joutuu hankkimaan mitä todennäköisemmin ko. palvelun liittoutumalla laajempaan palvelukokonaisuuteen. Minkään jäsenkunnan koko ei ole riittävä kustannustehokkaasti vastata yksin päivystyksestä

6 Keskeisen kustannuserän. päivystystoiminnan edellyttämän henkilöstöresurssin turvaaminen Mikäli päivystys toteutetaan omalla henkilöstöllä, kertyvät aktiivivapaat syövät ratkaisevasti päiväsaikaan annettavan palvelun saatavuutta Nykyinen resurssointi joudutaan sopeuttamaan jäljelle jäävän palvelutarpeen mukaiseksi, mutta käytännössä säilyy lähes nykyisessä laajuudessa, koska vastuuhenkilöitä on usein vain yksi. Hoitohenkilöstöä palkataan tarvetta vastaavasti. Tarpeen ennustaminen on vain päivystyksen luonne huomioiden hyvin vaikeaa (valmiusresurssi välttämätön aina) Romuttaa nyt rakennettujen ja käyttöön otettujen uusien päivystystilojen ja tarkkailutilojen tehokkaan hyödyntämisen Kariuttaa koko valtakunnassa vireillä olevan päivystystoiminnan nykyistä laaja-alaisemman kehittämisen esim. ensihoitojärjestelmää ja päivystystoimintaa kehittämällä (väestöpohjalla merkittävä osuus kustannusrakenteen hallitsemiseksi) SOSTERI toteuttaa järjestämisvastuuseen liittyvät velvoitteensa riippumatta palveluja käyttävien määrästä eli kiinteä kulurakenne jää aina jäljelle jäävien jäsenkuntien maksettavaksi. Sopimusten purkaminen ja uusiminen Kun SOSTERI on purkanut ja irtisanonut ko. kuntaa koskevat, joko suoraan kuntakohtaiset tai koko SOSTERI:in sopimuksien purkamiseen vaikuttavat sopimukset, jäsenkunt a käy kaikki sopimussuhteet läpi ja tässä yhteydessä harkitsee sopimisen tarpeellisuuden (esim. onko joka tapauksessa neuvoteltava uudet asiakohtaiset sopimukset TKpäivystystoiminnan järjestämisestä joko SOSTERI:n tai jonkun muun päivystystoimintaa ylläpitävän organisaation kanssa.) Sopimusten irtisanomisajasta riippuen valmisteluaikaa uusi- Sopimusten purkaminen ja uusiminen Sosiaalipalvelujen osalta toimintaan liittyviä kunnan alueelle kohdistuvia sopimuksia on kpl Merkittävimmät ja kustannuksiltaan vaikuttavimmat sopimukset ovat palvelutalojen kanssa tehdyt sopimukset. Mm Med One ja Hoitokymppi Oy:n sopikset ovat voimassa vuoteen 2014 ja optioineen aina 2017 saakka. Kunta joutuu uusimaan sopimukset ellei tuota ko palelvuja itse tai hanki niitä muita palvelutuottajilta. Myös IT- sopimukset kattavat sosiaalipalveluja (mm. effica palveluja)

7 en sopimusten laatimiseen ja hyväksymiseen jää hyvin rajallisesti.tämä voi vaikuttaa sopimusneuvottelujen tulokseen negatiivisesti kunnan kannalta (myyjän markkinat) Tietojärjestelmien osalta Sosterin perustamisen yhteydessä liitetyt työasemalisenssit siirrettävissä irtaantuvalle kunnalle. Sosterin toiminnan aikana hankittujen työasemalisenssien siirto osittain mahdotonta, koska hankittu organisaatioon, joka jatkaa toimintaa edelleen. Kunta joutunee hankkimaan osan itselleen uudestaan. Palvelinlisenssit hankittava kunnalle erikseen, koska nykyiset jäävät Sosterin käyttöön, näin pääsääntöisesti. Neuvotteluaika irtisanomisen ja välisellä ajalla on lyhyt. Neuvottelutulos voi tästä johtuen jäädä hyvin laihaksi kunnan kannalta. Sama kuin pth:n, kohdalla Riippuen irrottautuvien kuntien määrästä, sopimuksia purkautuu irrottautumisesta johtuen sopimusta SOSTERI:n tulee voida uusia tai tarkistaa neuvottelumenettelyjen kautta sopimusten uusimisesta tai jatkosta tavoitteena saada ne vastaamaan jäljelle jäävien jäsenkuntien vaatimaa palvelutarvetta Riippuen em. kohdan neuvottelutuloksesta, kustannusvaikutus voidaan saada kohdalleen. Todennäköisempää on kuitenkin negatiivinen saldo (Myyjän markkinat tässäkin tapauksessa) Kaikkein ongelmallisin tulee olemaan palvelutalojen sopimusten irtisanomisesta mahdollisesti johtuvat juridiset velvoitteet. Voiko SOSTERI irtisanoa sopimukset yksipuolisesti joutumatta vastaamaan mahdollisista sopimusrikkomuksista ( 2017?) Ehdoton edellytys on saada kolmikantaneuvottelun kautta (em. palveluntuottajat/kaupunki/sosteri) neuvottelutulos sopimusten siirrosta ilman korvausvelvoitteita Ellei neuvotteluissa onnistuta saavuttamaan kustannusneutraalia tulosta, jäljelle jäävät kunnat joutuvat maksajiksi mahdollisesti pitkäkestoisenkin oikeusprosessin jälkeen

8 Henkilöstön siirrot Kunta joutuu mitä todennäköisemmin palkkaamaan täysin palvelukysyntää vastaavan terveydenhuollon henkilöstön Luontevin rekrytointisuunta lienee edelleen SOSTERI, jonne ko. henkilöstö on palkattu lukien TKkuntayhtymistä (JUPUSU ky, Kaakkois-Savon ky, Savonlinnan TK ky) Järjestämisvastuuseen liittyen tarvitaan myös riittävä terveydenhuollon esikuntaorganisaatio (luottamushenkilöhallinto, viranhaltijaesikuntaorganisaatio) Puitelain edellyttämä palvelusuhdeturva (5 v) tulee voimaan siirtyville henkilöille Henkilöstöedut säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla Varauduttava myös myyjän markkinoihin SOSTERI:a ei sido enää työsuhdeturvaklausuuli lukien SOSTERI irtisanoo tuotannollisista ja taloudellisista syistä sen henkilöstön, joka tarvitaan irrottautuvan kunnan palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen Irtisanominen vaikuttaa väistämättä henkilöstöön epävarmuutena ja työmotivaatiota heikentävänä tekijänä SOSTERI ei voi jättää kustannussyistä yhtään ylimääräistä henkilöstöresurssia edes kohtuunäkökulmasta (esim. eläköityminen ) Henkilöstön siirrot kuten perusterveydenhuollossa kuten perusterveydenhuollossa

9 Tukipalvelujen muutokset Tukipalveluissa henkilöstön käyttö on mahdollista toteuttaa terveydenhuoltohenkilöstöä väljemmin eli kunnalla saattaa olla mahdollisuus resurssoida tukipalelujen toteutus nykyistä henkilöstä hyödyntäen Useat tukipalvelujen toiminnot ovat volyymivaikutteisia kustannusten kannalta. Kuntakohtaiset volyymit (esim. tavarahankinnat) ovat poikkeuksetta pienemmät kuin SOSTERI:n volyymit., jolloin kustannusvaikutukset voivat olla kunnan kannalta negatiiviset Useat tukipalvelujen toiminnat ovat osa verkostoitunutta logistiikkaketjua (tavaratoimitukset, ravintohuollon kuljetukset, lääkehuolto), joten irrottautuva kunta joutuu ratkomaan tällaiset logistiikkaketjut omana toimintanaan tai verkostoitumalla edelleen sopimuspohjaisesti rationaalisimmalla tavalla. Erityisesti tukipalveluissa on paljon sopimuksia, jotka irrottautuvan kunnan tulee neuvotella ja sopia uudestaan (kiinteistöjä ja siirtyvää laitteistoa koskeva sopiminen ehkä kaikkein laaja-alaisin siihen liittyvine ylläpitosopimuksineen) Toimintavolyymien pienentyessä yksikkökustannuskehitys voi jäädä negatiiviseksi ja tästä johtuen myös jäljelle jäävät kunnat joutuvat vastaamaan ylimääräisistä kustannuksista Huolimatta kunnan oman tukipalveluhenkilöstön hyödyntämisestä SOSTERI irtisanoo sen henkilöstöresurssin, jota irrottautuvan kunnan palvelutuotanto edellyttää. Jäljelle jäävät kunnat eivät voi jäädä maksajiksi tässäkään tapauksessa Johtamisresurssointia vaikea sopeuttaa, vaikka yksikkökoot pienenvätkin, koska yksikköjen vetäjinä ei ole ylimääräistä johtajaresurssia. Toiminnan luonteesta johtuen yksiköiden yhdistäminen vaikeaa, koska toiminta tukipaleluissakin eriytynyttä (vert. esim.lääkehuolto/laitoshuollon palvelut) Tukipalvelujen muutokset pääosin kuten perusterveydenhuollossa kuten perusterveydenhuollossa

10 Tukipalveluista erityisesti tietohallintoa koskevat muutokset Toiminnaltaan ja kustannuksiltaan sekä ajallisesti kaikkein vaikeimmin toteutettava muutos irrottautuvan kunnan kannalta Vaikka toimintaympäristö on kattavasti vakioitu kaikkiin toimintayksiköihin, irrottautuminen luo heti uudet rajapinnat ja kustannuksia lisääviä tulkintoja tulee väistämättä Koko IT-rakenne kahdennettuine tietoverkoineen tulee vastuuttaa irrottautuessa luonnollisesti useammalle toimijalle (rajapinta-ongelma). Aina kustannuksia lisäävä tekijä Erilaisten rekisterien (ks liite) ylläpito on jatkossa kunkin organisaation vastuulla riippumatta niiden suuresta yhteneväisyydestä Eri IT-järjeselmien lisensikustannus perustuu hankittujen yksiköiden määrään (laitteet, sovellukset, versiot). Ne ovat aina organisaatiokohtaisia eikä niitä voida siirtää. Hankintakustannukset ovat toiminnan laajuudesta (kuntakoko) riippuen huomattavat Siirtojen vaatima aika irtisanomisista jää äärettömän lyhyeksi. Koska liikkumatila järjestelmien vaihtamiselle riittämätön (esim. Efficasta Pecasokseen), muutos aiheuttaa hyvin suuret paineet siirtyvälle henkilöstölle hallita uusi järjestelmä. Nykyisen siirto voi olla ainoa realistinen vaihtoehto. Neuvotteluasema vain on erittäin heikko. Irrottautuva kunta joutuu varmasti palkkaamaan lisää IThenkilöstöa tai korvaamaan omaa toimintaa ostopalveluina (7/24) vaatimus realisoituu Nykyisissä tietojärjestelmissä olevien potilastietojen irrottaminen irtautuvan kunnan omaan järjestelmään on osittain mahdotonta. Senkin osan, joka voidaan irrottaa, vaatii huo- Tukipalveluista erityisesti tietohallintoa koskevat muutokset Sama kuin pth:n osalla mukaan lukien KanTa palvelut, jos kotisairaanhoitoa ja lääkäripalveluja sos. toimeen liittyvissä palveluissa

11 mattavaa toimittajan käsityötä. Potilastietojen käyttö yli organisaatiorajojen ei mahdollista nykyisen lain mukaa kuin potilaan suostumuksella. Irrottautuva kunta joutuu järjestämään käyttäjien opastuksen alusta uudelleen. Irrottautuva kunta joutuu lähtemään mukaan KanTa palvelujen käyttöönottoon, mietittävä miten järjestää yhteydet, investoinnit ja muu resurssointi tieto/taidon hankinnan, kun ei ole ollut mukana aiemmin. Infran rakentaminen alusta alkaen mm. - toimikortit/valviran varmenne ja sen käyttö - työasemat, palvelimet, sovellukset - ylläpito potilastietojärjestelmissä 24/7, jos ajatellaan vuodeosastojen toimintaa hoitaa kunnolla. Lisäksi päivystyksen hoitaminen. Huomattavaosa tietojärjestelmistä joudutaan aloittamaan ilman vanhoja tietoja Tietohallintokustannukset ovat luonteeltaan huonoja joustamaan volyymin vähetessä. Tietty osaajajoukko tarvitaan, jotta terveydenhuollon keskeisiä sovelluksia voidaan ylläpitää (erityisesti potilastietojärjestelmien ylläpito) Jousto lisenssien suhteen lähes olematon. SOSTERI:n hankkimat lisenssit jäävät hyödyntämättä, koska niitä ei voida siirtää irrottautuvalle kunnalle. Käytännössä jo hankitut ja maksetut oikeudet jäävät vajaakäytölle. Kehittämistoimintaan jää aina vähemmän liikkumatilaa volyymin pienentyessä. Jäljellä olevilla kunnilla ei ole varaa kustantaa välttämättömänä pidettävääkään kehittämispanostusta Kuten perusterveydenhuollossa. Volyymit ovat pienemmät, mutta sosiaalipalvelujen osalta myös eriytyneemmät, mikä vaikuttaa kustannuksia lisäävästi Vaateet sosiaalipalvelujen IT-ratkaisuihin ovat kavavia (esim kytkentä terveydenhuoltoon). SOSTERI vastaa järjestämisvastuullisena näistä kytkennöistä olipa jäsenkuntia mukana 1 tai 6

12 Organisoituminen ja prosessien toteutus Jäsenkunta nimeää tai liittää siirrosta johtuvat tehtävät erityislautakunnalle (todennäköisesti perusturvaltk:lle) määrittäen sääntömuutoksella tehtävät muutostilannetta vastaavaksi Omaa vastuualuetta koskeva prosessikuvaus (esim. päivystystoiminnan prosessin kuvaus) on välttämätöntä ja samalla kuvattava myös tulevan lainsäädännönkin edellyttämä hoitoketjun toimivuus Terveydenhuollon osuus on siksi merkittävä osa kunnan tehtäväaluetta, että se vaatii tuekseen kohtuullisen vahvan esikuntaorganisaation. Terveydenhuollon tulevakin lainsäädäntö edellyttää mm. vastuullisen hallintolääkärin nimittämistä Toimivan toimintaympäristön varmistamiseksi (esim.lääkärityön toteutus) edellyttää riittävien informaatiokanavien ylläpitoa ja palvelujen hankkimista (esim. lääketieteellinen kirjasto) Kaikki toiminnan edellyttämät, kunnan nyt omistamat tilat siirtyvät takaisin kunnalle SOSTERI:lle siirtynyt irtaimisto palautuu kunnalle (korvausta vastaan?) Ellei yli kuntarajojen tapahtuvaa palvelua erikseen sovittavalla tavalla voida toteuttaa, kunta sitoutuu huolehtimaan jatkohoidosta tai viiveestä maksamaan useiden muiden sairaanhoitopiirien käyttämää yliäyttömaksua. (Toisaalta voi olla myös hyvin tehokas keino saada palvelurakenne kustannustehokkaammaksi vrt. kotihoidonkustannukset /erikoissairaanhoidon kustannukset /hoitopäivä) Organisoituminen ja prosessien toteutus Edellyttää erityisesti kaupungin osalta merkittävien sopimuspohjaisten palvelujen uudelleen sopimista kotipalvelujen irrottaminen ja eriyttäminen kotisairaanhoidosta vaarantaa päällekäisyyksien minimoinnin, mihin on tähdätty mm. mobiili kotihoidon pilotoinnin kautta. Ikääntymisen vuoksi kotihoidon kattava turvaaminen välttämätöntä, jotta kalliimpien hoitomuotojen toteutusta ei enää kasvatettaisi

13 Irrottautuvien kuntien määrästä riippuen väestöpohja vähintään noin asukkaan toteutuu tai ei toteudu Kuntayhtymä suunnittelee toimintaprosessit osallistuvan väestöpohjan ja kuntarakenteen tarpeet huomioiden Päällekkäisyyksiltä tuskin vältytään. Keskeisiä prosesseja esim. päivystys on joka tapauksessa suunniteltava yhdessä irrottautuvien kuntien kanssa. kuten perusterveydenhuollossa ( as. kiinteästi perusterveydenhuoltoon liittyvät sosiaalipalvelut) Hoitoketjun koordinointi kunta laatii sairaanhoitopiirin kanssa yhteisen suunnitelman siten, että kansanterveystyö ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden (Erikoissairaanhoitolaki 10 ) ks edellä prosessit ja organisoituminen Hoito- ja hoivaketjun koordinointi Vanhusten hoitolaitosten lääkärintyön järjestäminen Lääkejakelussa käyttöönotettu automatisointi siirtyy manuaaliseen jakeluun Ennallaan Sosterin tehtävänä ks. edellä prosessit ja organisoituminen Volyymin vähentäminen ei välttämättä vähennä resurssointia SOSTERI:n hallinnossa (sosiaalijaosto/sosiaalijohtaja) Automatisoinnissa volyymin vähentäminen ei vaikuta juurikaan kiinteisiin kustannuksiin, vaan ne jäävät jäljelle jäävien kuntien vastattavaksi

14 Laadunhallinta jää irtautuvan kunnan harkintaan (laatujärjestelmä, laatutyökalut) Ministeriön normiohjaus tullee kiristymään ja tämä voi edellyttää kaikkien palveluja järjestävien ja tuottavien organisaation ottavan käyttöön laadunhallintajärjestelmän Laadunhallinta jää irtautuvan kunnan harkintaan (laatujärjestelmä, laatutyökalut) Erityisesti vanhuspalvelujen sisällön (saatavuutta ja laatua) valvontaa tullaan lisäämään. Laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoa edellytetään toimivalta organisaatiolta Sosteri jatkaa SHQS- laatujärjestelmällä työkaluineen Sosteri jatkaa SHQS- laatujärjestelmällä työkaluineen ISLAB yhteistyö ja palvelutuotanto Tehtävä sopimukset ISLABI:n kanssa. Toimii siinä tapauksessa aluelaboratorion eli SOSTERI:n alueorganisaation osana Voi toteuttaa tuotannon myös omana toimintana Toiminta jatkuu entisenlaisena volyymipienennyksestä huolimatta ISLAB yhteistyö ja palvelutuotanto Koskettaa vähäisessä määrin sosiaalipalveluja.??? Ennallaan Potilasasiamiestoiminta Sosiaaliasiamiestoiminta kunnan on nimettävä sosiaali- ja potilasasiamies tai ostettava kt Ks. Perusterveydenhuolto palvelu muualta (L potilaan asemasta ja oikeuksista 11 ) Sosteri tuottaa sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut k Ks.. Perusterveydenhuolto

15 Omaisuus (v alusta perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen irtainta omaisuutta siirrettiin Sosterille ja v on hankittu myös uutta) Perusterveydenhuoltoon on hankittu erilaista kalustoa, lääkinnällisiä kojeita ja laitteita vv yhteensä (6 kuntaa) noin :n arvosta. Omaisuus siirtyy kunnalle ja korvauksesta sovitaan. Investointiomaisuutta on hankittu vv yhteensä sekä perusterveydenhuoltoon että sosiaalipalveluihin yhteensä :n edestä. Omaisuus eritellään tarvittaessa. Tämän lisäksi omaisuutta on hankittu tukipalveluihin kohdistettuna, mikä selvitetään tarvittaessa erikseen. Sosiaalipalveluihin on hankittu erilaista kalustoa, lääkinnällisiä kojeita ja laitteita vv yhteensä (3 kuntaa) noin :n arvosta. Omaisuus siirtyy kunnalle ja korvauksesta sovitaan. Investointiomaisuutta on hankittu vv yhteensä sekä perusterveydenhuoltoon että sosiaalipalveluihin yhteensä :n edestä. Omaisuus eritellään tarvittaessa. Tämän lisäksi omaisuutta on hankittu tukipalveluihin kohdistettuna, mikä selvitetään tarvittaessa erikseen. Omaisuus jää toiminnan mukaan kuntayhtymän käyttöön Omaisuus jää toiminnan mukaan kuntayhtymän käyttöön Leasingvastuut (perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen toimintaa varten rahoitetut hankkeet) Perusterveydenhuollon tietojärjestelmiin kohdistuva leasingvastuu on noin Vastuu siirtyy toiminnan mukana. Sosiaalipalvelujen tietojärjestelmiin kohdistuva leasing vastuu on noin Vastuu siirtyy toiminnan mukana. Vastuu jää toiminnan mukana kuntayhtymälle Vastuu jää toiminnan mukana kuntayhtymälle

16 Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhoito

17 RAPORTTI SOSTERI:STA IRROTTAUTUMISEN VAIKUTUKSISTA Tiivistelmän kaikesta edellä esitetystä Tulipa puitelain päättymisen jälkeen erityislainsäädäntö voimaan tai vasta myöhemmin esim. 2015, SOSTERI:sta irrottautuminen väliaikaisesti perusterveydenhuollon tai siihen kiinteästi liittyvien sosiaalipalvelujen osalta synnyttää purkamiseen ja taas myöhemmin (2013/2015) takaisin liittymisen vuoksi erittäin merkittävät niin kassa- mutta myös henkilötyöperusteiset lisäkustannukset (selostettu edellä). Siksi linjaus on tehtävä nyt ja irrottautumistapauksessa luovuttava samalla jatkossa sote-piirivaihtoehdosta ja samalla myös piirin sijaintipaikkakunnan keskussairaalastatuksesta liittämällä nykyiset toiminnot osaksi > asukkaan sairaanhoitopiiriä.

18 RAPORTTI SOSTERI:STA IRROTTAUTUMISEN VAIKUTUKSISTA Liite ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PALVELUALA- KOHTAISET REKISTERISELOSTEET: Perusterveydenhuolto: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perusterveydenhuollon asiakasrekisteri (Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna, Savonranta, Sulkava) Sosiaalihuolto: Vanhusten palvelut Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sosiaalihuollon vanhusten palveluiden asiakasrekisteri (Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna) Päihdepalvelut Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sosiaalihuollon päihdepalveluiden asiakasrekisteri (Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna, Savonranta, Sulkava) Perhepalvelut Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sosiaalihuollon kasvatus- ja perheneuvolan asiakasrekisteri (Enonkoski, Kerimäki, Parikkala, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna, Savonranta, Sulkava) Erikoissairaanhoito: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän erikoissairaanhoidon asiakasrekisteri Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän infektioiden seurantarekisteri Työterveyshuolto: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän työterveyshuollon asiakasrekisteri Lääkehuolto: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lääkehuollon asiakasrekisteri Henkilöstöhallinto: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän henkilöstöhallinnon rekisteri

19 RAPORTTI SOSTERI:STA IRROTTAUTUMISEN VAIKUTUKSISTA Taloushallinto: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taloushallinnon ostoreskontran toimittajarekisteri Tietohallinto: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tietojärjestelmien käyttäjärekisteri Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tietojärjestelmien lokirekisterit Kulunvalvonnan rekisteriseloste

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Risto Kortelainen, kuntayhtymän johtaja, ESSOTE, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 25.8.2016 1 Heinävesi Pieksämäki

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne Lapin shp:n valtuustoseminaari 27.11.2012 Tapio Kekki 1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA. Liite 2 Ehdokkaan referenssit

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA. Liite 2 Ehdokkaan referenssit KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA Liite 2 Ehdokkaan referenssit EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Yrityksen nimi Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelin ja sähköposti Kohta

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY)

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) Kuntayhtymähallitus 29.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

SOSTERIN TILASTOJA

SOSTERIN TILASTOJA SOSTERIN TILASTOJA 2007 2016 SISÄLTÖ 1 AVAUS... 3 1.1 Sosterin perustaminen ja tavoite... 3 1.2 Tulosalueiden muutokset eri vuosina... 5 2 PALVELUT, KESKEISET TOIMINTALUVUT JA VÄESTÖ... 6 2.1 Erikoissairaanhoito...

Lisätiedot

Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö

Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö Pasi Parkkila, kehitysjohtaja Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PPSHP:n yhteistyöseminaari 3.11.2011 Tiivistelmässä mukana PPSHP

Lisätiedot

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat Yhteistyösopimuksen laadinta Itä- ja Keski-Suomen maakunnat 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa. Ermo Haavisto

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa. Ermo Haavisto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa Ermo Haavisto johtajaylilääkäri, emba Järjestämisvastuista lainsäädännössä - Terveydenhuoltolaki 1. - Lakia sovelletaan kunnan järjestämisvastuuseen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Sote-uudistus Keskeinen sisältö. Oulu Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus Keskeinen sisältö. Oulu Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Keskeinen sisältö Oulu 23.9.2014 Kari Haavisto, STM Puheenvuoroni Tavoitteet ja keinot Uudistuksen keskeinen sisältö Uusi palvelurakenne Järjestämispäätös Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Antti Turunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Mitä henkilöstöä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee?

Mitä henkilöstöä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee? Mitä henkilöstöä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee? Eeva Aarnio Henkilöstöjohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri X Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2013 Terveydenhuollon työvoimapoistuma ja työlliset

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain vaikutukset Terveydenhuollon Atk-päivät

Terveydenhuoltolain vaikutukset Terveydenhuollon Atk-päivät Terveydenhuoltolain vaikutukset Terveydenhuollon Atk-päivät 19.5.2008 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Hallintoylilääkäri (tilanteen 6.5.2008 mukaan) Perustuslaista Julkisen vallan, valtion ja kuntien turvattava

Lisätiedot

Sote-uudistus ja sen vaikutukset kuntoutukseen Kommenttipuheenvuoro

Sote-uudistus ja sen vaikutukset kuntoutukseen Kommenttipuheenvuoro Sote-uudistus ja sen vaikutukset kuntoutukseen Kommenttipuheenvuoro Heikki Suoyrjö LT, Fysiatrian ja työterveyshuollon el, Kuntoutuksen erityispätevyys Toiminta-aluejohtaja Esityksen sisältö Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulun koulutus Haartman-instituutin luentosali 2, Meilahti, Helsinki 22.1.2016 Veli-Pekka Lehtonen,

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA Enonkoski Rantasalmi. Savonlinna Sulkava

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA Enonkoski Rantasalmi. Savonlinna Sulkava SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA 2016 Enonkoski Rantasalmi Savonlinna Sulkava 18.1.2017 Selvityksen laatija: Sosiaali- ja potilasasiamies Heli Korhonen Sosteri/ Itä-Savon

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

5/6/2016. Sote-uudistus. Sote-uudistuksen tavoitteet. Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen ja kehittäminen soteuudistuksessa

5/6/2016. Sote-uudistus. Sote-uudistuksen tavoitteet. Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen ja kehittäminen soteuudistuksessa Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen ja kehittäminen soteuudistuksessa Saamelaisten sote-palvelujen tulevaisuusseminaari 20.1.2016 Pekka Järvinen, STM 6.5.2016 1 Sote-uudistuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 1 Kuntainfo 17.9.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Lisätiedot

Terveydenhuollon lainsäädännön uudistukset ajankohtainen tilanne

Terveydenhuollon lainsäädännön uudistukset ajankohtainen tilanne Terveydenhuollon lainsäädännön uudistukset ajankohtainen tilanne Terveydenhoitajapäivät 13.2.2010 Järvenpää Neuvotteleva virkamies Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Lainsäädännön uudistukset

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori 1. KYS Erva tietohallintotoimikunnan tavoitteet johtoryhmän asettamien vaatimusten

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Kuopio 7.9.2010 Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / sosiaali- ja terveysosasto / terveyspalveluryhmä Esityksen sisältö Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

Sote-uudistus Keskeinen sisältö ICT-muutosten suunnittelu. 8.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM

Sote-uudistus Keskeinen sisältö ICT-muutosten suunnittelu. 8.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sote-uudistus Keskeinen sisältö ICT-muutosten suunnittelu 8.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sote-uudistus, IT-jaos Puheenjohtaja Maritta Korhonen, kehittämispäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen Kaupunginhallitus 400 26.10.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen 1591/06.00.00/2015 KHALL 26.10.2015 400 Palvelusopimus Uudenkaupungin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali-

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Muuttuva lainsäädäntö

Muuttuva lainsäädäntö Muuttuva lainsäädäntö ja kuntien välinen yhteistyö 7.4.2011 Jukka Mattila Lainsäädäntö muutoksessa Terveydenhuoltolaki Sosiaalihuoltolaki Kokeilulaki Paras puitelaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24 Laatimispvm: 25.1.2012 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri 2.Rekisterinpitäjä Kokkolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5. Ajankohtaista soteuudistuksesta Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet ja keinot - Tavoitteena kaventaa hyvinvointi-

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Liikenne- ja viestintäministeriö 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Johanna Särkijärvi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen 19.11.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet Ihmisten hyvinvointija terveyserot vähenevät Integraatio Asiakaskeskeiset,

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

HE 304/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalihuoltolain. annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta

HE 304/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalihuoltolain. annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 188/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kainuun liitto kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Heimo Keränen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki STM

Terveydenhuoltolaki STM Terveydenhuoltolaki STM Terveydenhuoltolain painotukset Asiakaskeskeisyys Laatu ja potilasturvallisuus Perusterveydenhuollon vahvistaminen Eri toimijoiden välinen yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri 2 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (3) 26.2.2014 KUNTAINFO Aika 26.2.2014 klo 13.00-15.15 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM Vastausaika 27.2.2014 13:05:09 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kymenlaakson Liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Ulla Silmäri 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus 13.2.2013 Palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Vahvistetaan nykyisin riittämättömästi toimivia

Lisätiedot

Terveydenhuolto Etelä-Kymenlaaksossa

Terveydenhuolto Etelä-Kymenlaaksossa Terveydenhuolto Etelä-Kymenlaaksossa l Maakuntatilaisuus 22.4.2010 Kouvola Tauno Telaranta Palvelujohtaja Kotkan kaupunki 0400 659925 tauno.telaranta@kotka.fi Etelä-Kymenlaakso 87 371 asukasta 2 279 2,6%

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5. Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö Maakuntien Sote ICT muutos isokuva Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.2016 Kansallinen AKUSTI -foorumi STM THL VM KELA www.kunnat.net/akusti Pohjois-Suomi

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta Sote ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta 17.2.2017 Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot