RAPORTTI SOSTERI:STA IRROTTAUTUMISEN VAIKUTUKSISTA Tarkastelu koskee perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalvelujen toteutusta 1.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI SOSTERI:STA IRROTTAUTUMISEN VAIKUTUKSISTA 26.1.2010. Tarkastelu koskee perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalvelujen toteutusta 1.1."

Transkriptio

1 RAPORTTI SOSTERI:STA IRROTTAUTUMISEN VAIKUTUKSISTA Arvio SOSTERI:sta irrottautumisen vaikutuksista 2011 irrottautuvan kunnan kannalta jäljelle jäävien jäsenkuntien kannalta Tarkastelu koskee perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalvelujen toteutusta lukien Vaihtoehdot: NYKYINEN SOSTERI LAAJA SOS- TERI SUPPEA SOS- TERI HAJONNUT SOSTERI 1 HAJONNUT SOSTERI 2 SOS PTH ESH HUOM Kerimäki (3) 6 jäsenkuntaa 6 jäsenkuntaa Ei tavoite Punkaharju Päivystyssairaala Salliiko lainsäädäntö? Savonlinna (sama konsepti 6 jäsenkuntaa 6-9 kuntaa* 6 jäsenkuntaa Päivystyssairaala 0-2 jäsenkuntaa 6 jäsenkuntaa 6 jäsenkuntaa Päivystyssairaala Kuntakohtainen Savonlinna 5 jäsenkuntaa yhdessä (väestöpohja ei riitä) Kuntakohtainen Savonlinna 6-9 kuntaa yhdessä* (väestöpohja max riittää) SHP loppuu (PKKSK+ISSHP? Itä-Suomen shp?) Aluesairaalatasoinen palvelutarjonta SHP loppuu (PKKSK+ISSHP? Itä-Suomen shp?) Aluesairaalatasoinen palvelutarjonta kaikissa kunnissa) Tavoite Salliiko lainsäädäntö? (sama konsepti kaikissa kunnissa) Ei tavoite Salliiko lainsäädäntö? Ei tavoite Salliiko lainsäädäntö? Ei tavoite Salliiko lainsäädäntö? nykyiset jäsenkunnat ja Juva, Joroinen, Puumala Lähtöoletus terveydenhuoltolain sisällöstä Kunnan kuuluttava pakkojäsenenä: 1. sairaanhoitopiiriin, jonka väestöpohja > asukasta 2. sosiaali- ja terveydenhuoltopiiriin a. kunnat luovuttaneet järjestämisvastuun piirille b. täyttää yhteistoiminta-alueen vaatimukset c. on toimintakonseptiltaan yhtenevä - peruserikoissairaanhoito - perusterveydenhuolto - perusterveydenhuoltoon kiinteästi liittyvät sosiaali- ja hoivapalvelut

2 RAPORTTI SOSTERI:STA IRROTTAUTUMISEN VAIKUTUKSISTA Sote-piiri järjestää terveydenhuollon ja hoivapalvelut joko tuottamalla ne itse tai hankkimalla palvelut muilta palveluntuottajilta. Sote-piirin palvelukokonaisuus (laissa oletetaan sen olevan sama kaikille) arvioidaan muodostuvan seuraavaksi: 1. Terveydenhuoltoon läheisesti liittyvät sosiaalipalvelut a. vanhustenhuollon yksiköt b. kotipalvelu/kotisairaanhoito c. omaishoito d. vammaispalvelut (kehitysvammaisten palvelut ainakin avo- ja asumispalvelujen osalta) e. päihdehuollon palvelut f. lastensuojeluun liittyvät palvelut 2. Perusterveydenhuollon palvelut a. ensihoidon palvelut b. vastaanottotoiminta lähipalveluyksiköissä c. vuodeosastotoiminta profiloitumisen mukaisesti d. kotisairaanhoito (ks yllä kotipalvelut 1/b) 3. Peruserikoissairaanhoito a. keskitetyt palvelut päivystyssairaalassa Savonlinnassa b. erityistason palvelut ostopalveluina joko oman KYS Erva-alueen sairaalasta tai valtakunnallisen työnjaon mukaan toisista julkishallinnon ylläpitämistä sairaaloista tai myös yksityisistä sairaaloista c. palvelujen hankkiminen KYS- Erva-alueen muista sairaaloista vastavuoroisuusperiaatteella d. Terveydenhoitoa tukevia palveluja (esim. laboratoriopalvelut) neljän sairaanhoitopiirin yhteisestä liikelaitoskuntayhtymästä. e. 1-3 kohtien toimintoja tukevat tukipalvelut joko omana tai ostopalveluna (kilpailuttaen, kustannustehokkaasti) Yllä olevaan taulukkoon viitaten mallintaminen perustuu LAAJA SOSTERI (Juva, Puumala, Joroinen?) vaihtoehdolle. Määräaikaisen (2012 loppuun) puitelain jälkeen toimitaan erillislainsäädännön mukaisesti. (terveydenhuoltolaki, järjestämislaki). Mallintaminen lähtee siitä perusajatuksesta, että mikäli sote-piirimalli ylipäätään jää erikoislainsäädännön sisältöön, tullaan sisältö rakentamaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuoltopiirin ky (EKSOTE) toimintamallin mukaisesti, eli keskeisenä sisältönä tulevat olemaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalipalvelujen toteuttaminen samassa organisaatiossa. Jos lainsäädännössä hylätään, tällainen toimintakonsepti joudutaan purkamaan lukuisia muitakin nyt jo toiminnassa olevia toteutuksia (EKSO- TE, Päijät-Häme, Sosteri, Kainuu?). Tämä tarkoittaa Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kannalta käytännössä yllä kuvatuista vaihtoehtomalleista kahden viimeisen mallin mukaista menettelyä eli jäsenkuntien liittymistä suurempaan, sairaanhoitopiirimallin mukaiseen organisaatioon (> as.)

3 RAPORTTI SOSTERI:STA IRROTTAUTUMISEN VAIKUTUKSISTA SOSTERI on kuntakohtaisuuksistaan huolimatta rakennettu edellä tulevaa lainsäädäntöä ennakoiden ja myös edellä hahmotetun toimintamallin mukaisesti. Väliaikainen purkaminen esim ajaksi ja sen jälkeen palaaminen lainsäädännön edellyttämään sotepiirimalliin aiheuttaa niin irrottautuvan kuin jäljelle jäävienkin kuntien kannalta laajoja vaikutuksia, jotka on hyvä tiedostaa. On myös syytä tiedostaa, onko paluu lain mahdollistavaan sote-piirimalliin enää mitään mahdollisuutta palata puitelain voimassaolon lakattua ja siirryttäessä erikoislainsäädännön mukaiseen toimintaan. Tämän jo rakennetun palvelukonseptin purkaminen perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen osalta merkitsee seuraavaa:

4 Järjestämisvastuu perusterveydenhuollon hoitoon pääsyntakaaminen siirtyy irtautuvalle kunnalle (Asetus 1019/2004 hoitoon pääsyn toteutumisesta ja alueellisesta yhteistyöstä) kunnan luotava riittävä hallinnollinen esikunta hoitamaan järjestämisvastuuseen liittyvät tehtävät (lääketieteellinen vastuuhenkilö/hallinnollinen johtava lääkäri) Tilausorganisaatioon tarvittava osaamisresurssi Järjestämisvastuu vastuu sosiaalilainsäädännön mukaisista määräaikavelvoitteista siirtyy irtautuvalle kunnalle (Sosiaalihuoltolaki 40a : kiireellinen sosiaalipalvelujen tarve) hallinnollinen osaaminen on kyllä olemassa (perusturvajohtaja tai vastaava) tilaajaorganisaatioresurrssi samoin Sosiaalihuoltolain mukaiset velvoitteet siirtyvät kunnalle (Sosiaalihuoltolaki 710/1982) Kansanterveyslain velvoitteet siirtyvät kunnalle (Kansanterveyslaki 66/1972) Sosteri vastaa hoitoon pääsystä Irrottautuvat kunnat eivät sinänsä kevennä jäljelle jäävää hallinnointiiin liittyvää henkilöstömäärää (esim. hallinnollinen vastuulääkäri tarvitaan joka tapauksessa Tilaajaorganisaatio tarvitaan edelleen supistumisesta huolimatta (hyvin ohut jo nykyisessäkin konseptissa) Sosteri vastaa Kansanterveyslain velvoitteista vastuu sosiaalilainsäädännön mukaisista määräaikavelvoitteista on Sosterilla Lain velvoitus edellyttää sosiaalijaoston ylläpitämistä, vaikka yksikin kunta on ko. palvelujenosalta SOSTERI:ssa Sosiaalijohtajan tai vastaavan ammatillisen pätevyyden omaava viranhaltija oltava henkilöstörakenteessa Rekisterinpitäjyys: asiakas- ja potilaskertomusvelvoite (Henkilötietolaki 523/1999, Potilasasiakirja-asetus 298/2009) (ts. rekisterinpitovelvoite ja siihen liittyvät rekisteriselosteet) Rekisterinpitäjyys: kts. Perusterveydenhuolto

5 lokitietojen hallintajärjestelmä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, Potilasasiakirja-asetus 298/2009) palvelualakohtaisten henkilörekisterien rekisteriselosteet (kts. liite) ja vastuuhenkilöt (Henkilötietolaki 523/1999) velvoitteita koskeva organisaatiokohtainen ohjeisto aluetietojärjestelmän käyttöön liittyvä sopiminen yhteistyössä Isshp:n kanssa Vastuutus ja resurssointi kunnassa (toimintayksiköt, tietohallinnon roolin merkittävä kasvu) SOSTERI:n resurssointi ei merkittävästi voi supistua, vaan ylläpitoon liittyväkustannusvaikutus jää jäljelle jäävien kuntien vastuulle kts. Perusterveydenhuolto Jos SOSTERI: iin jää sosiaalipalvelujen osalta esim. vain yksi jäsenkunta, mm. perhepäiväkeskuksessa (PERPAKE) tulee samassa rakennuksessa säilymään useamman luukun palvelu edelleen siihen liittyvien kustannusvaikutuksineen Päivystystoiminnan järjestäminen Lähes 20 vuotta sopimuspohjaisesti ja 2007 alusta Sosterisopimukseen jo sellaisenaan kuulunut päivystystoiminta ( viikonloppu ja juhlapyhät) palautuvat oman organisaation vastuulle ellei erikseen muuta sovita Kiinteästi TK-päivystyksen edellyttämien, liitännäispalveujen (röntgen, laboratoriovalmiuksien ylläpito em. aikoina) Sosiaalipäivystyksen järjestäminen Kunta joutuu hankkimaan mitä todennäköisemmin ko. palvelun liittoutumalla laajempaan palvelukokonaisuuteen. Minkään jäsenkunnan koko ei ole riittävä kustannustehokkaasti vastata yksin päivystyksestä

6 Keskeisen kustannuserän. päivystystoiminnan edellyttämän henkilöstöresurssin turvaaminen Mikäli päivystys toteutetaan omalla henkilöstöllä, kertyvät aktiivivapaat syövät ratkaisevasti päiväsaikaan annettavan palvelun saatavuutta Nykyinen resurssointi joudutaan sopeuttamaan jäljelle jäävän palvelutarpeen mukaiseksi, mutta käytännössä säilyy lähes nykyisessä laajuudessa, koska vastuuhenkilöitä on usein vain yksi. Hoitohenkilöstöä palkataan tarvetta vastaavasti. Tarpeen ennustaminen on vain päivystyksen luonne huomioiden hyvin vaikeaa (valmiusresurssi välttämätön aina) Romuttaa nyt rakennettujen ja käyttöön otettujen uusien päivystystilojen ja tarkkailutilojen tehokkaan hyödyntämisen Kariuttaa koko valtakunnassa vireillä olevan päivystystoiminnan nykyistä laaja-alaisemman kehittämisen esim. ensihoitojärjestelmää ja päivystystoimintaa kehittämällä (väestöpohjalla merkittävä osuus kustannusrakenteen hallitsemiseksi) SOSTERI toteuttaa järjestämisvastuuseen liittyvät velvoitteensa riippumatta palveluja käyttävien määrästä eli kiinteä kulurakenne jää aina jäljelle jäävien jäsenkuntien maksettavaksi. Sopimusten purkaminen ja uusiminen Kun SOSTERI on purkanut ja irtisanonut ko. kuntaa koskevat, joko suoraan kuntakohtaiset tai koko SOSTERI:in sopimuksien purkamiseen vaikuttavat sopimukset, jäsenkunt a käy kaikki sopimussuhteet läpi ja tässä yhteydessä harkitsee sopimisen tarpeellisuuden (esim. onko joka tapauksessa neuvoteltava uudet asiakohtaiset sopimukset TKpäivystystoiminnan järjestämisestä joko SOSTERI:n tai jonkun muun päivystystoimintaa ylläpitävän organisaation kanssa.) Sopimusten irtisanomisajasta riippuen valmisteluaikaa uusi- Sopimusten purkaminen ja uusiminen Sosiaalipalvelujen osalta toimintaan liittyviä kunnan alueelle kohdistuvia sopimuksia on kpl Merkittävimmät ja kustannuksiltaan vaikuttavimmat sopimukset ovat palvelutalojen kanssa tehdyt sopimukset. Mm Med One ja Hoitokymppi Oy:n sopikset ovat voimassa vuoteen 2014 ja optioineen aina 2017 saakka. Kunta joutuu uusimaan sopimukset ellei tuota ko palelvuja itse tai hanki niitä muita palvelutuottajilta. Myös IT- sopimukset kattavat sosiaalipalveluja (mm. effica palveluja)

7 en sopimusten laatimiseen ja hyväksymiseen jää hyvin rajallisesti.tämä voi vaikuttaa sopimusneuvottelujen tulokseen negatiivisesti kunnan kannalta (myyjän markkinat) Tietojärjestelmien osalta Sosterin perustamisen yhteydessä liitetyt työasemalisenssit siirrettävissä irtaantuvalle kunnalle. Sosterin toiminnan aikana hankittujen työasemalisenssien siirto osittain mahdotonta, koska hankittu organisaatioon, joka jatkaa toimintaa edelleen. Kunta joutunee hankkimaan osan itselleen uudestaan. Palvelinlisenssit hankittava kunnalle erikseen, koska nykyiset jäävät Sosterin käyttöön, näin pääsääntöisesti. Neuvotteluaika irtisanomisen ja välisellä ajalla on lyhyt. Neuvottelutulos voi tästä johtuen jäädä hyvin laihaksi kunnan kannalta. Sama kuin pth:n, kohdalla Riippuen irrottautuvien kuntien määrästä, sopimuksia purkautuu irrottautumisesta johtuen sopimusta SOSTERI:n tulee voida uusia tai tarkistaa neuvottelumenettelyjen kautta sopimusten uusimisesta tai jatkosta tavoitteena saada ne vastaamaan jäljelle jäävien jäsenkuntien vaatimaa palvelutarvetta Riippuen em. kohdan neuvottelutuloksesta, kustannusvaikutus voidaan saada kohdalleen. Todennäköisempää on kuitenkin negatiivinen saldo (Myyjän markkinat tässäkin tapauksessa) Kaikkein ongelmallisin tulee olemaan palvelutalojen sopimusten irtisanomisesta mahdollisesti johtuvat juridiset velvoitteet. Voiko SOSTERI irtisanoa sopimukset yksipuolisesti joutumatta vastaamaan mahdollisista sopimusrikkomuksista ( 2017?) Ehdoton edellytys on saada kolmikantaneuvottelun kautta (em. palveluntuottajat/kaupunki/sosteri) neuvottelutulos sopimusten siirrosta ilman korvausvelvoitteita Ellei neuvotteluissa onnistuta saavuttamaan kustannusneutraalia tulosta, jäljelle jäävät kunnat joutuvat maksajiksi mahdollisesti pitkäkestoisenkin oikeusprosessin jälkeen

8 Henkilöstön siirrot Kunta joutuu mitä todennäköisemmin palkkaamaan täysin palvelukysyntää vastaavan terveydenhuollon henkilöstön Luontevin rekrytointisuunta lienee edelleen SOSTERI, jonne ko. henkilöstö on palkattu lukien TKkuntayhtymistä (JUPUSU ky, Kaakkois-Savon ky, Savonlinnan TK ky) Järjestämisvastuuseen liittyen tarvitaan myös riittävä terveydenhuollon esikuntaorganisaatio (luottamushenkilöhallinto, viranhaltijaesikuntaorganisaatio) Puitelain edellyttämä palvelusuhdeturva (5 v) tulee voimaan siirtyville henkilöille Henkilöstöedut säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla Varauduttava myös myyjän markkinoihin SOSTERI:a ei sido enää työsuhdeturvaklausuuli lukien SOSTERI irtisanoo tuotannollisista ja taloudellisista syistä sen henkilöstön, joka tarvitaan irrottautuvan kunnan palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen Irtisanominen vaikuttaa väistämättä henkilöstöön epävarmuutena ja työmotivaatiota heikentävänä tekijänä SOSTERI ei voi jättää kustannussyistä yhtään ylimääräistä henkilöstöresurssia edes kohtuunäkökulmasta (esim. eläköityminen ) Henkilöstön siirrot kuten perusterveydenhuollossa kuten perusterveydenhuollossa

9 Tukipalvelujen muutokset Tukipalveluissa henkilöstön käyttö on mahdollista toteuttaa terveydenhuoltohenkilöstöä väljemmin eli kunnalla saattaa olla mahdollisuus resurssoida tukipalelujen toteutus nykyistä henkilöstä hyödyntäen Useat tukipalvelujen toiminnot ovat volyymivaikutteisia kustannusten kannalta. Kuntakohtaiset volyymit (esim. tavarahankinnat) ovat poikkeuksetta pienemmät kuin SOSTERI:n volyymit., jolloin kustannusvaikutukset voivat olla kunnan kannalta negatiiviset Useat tukipalvelujen toiminnat ovat osa verkostoitunutta logistiikkaketjua (tavaratoimitukset, ravintohuollon kuljetukset, lääkehuolto), joten irrottautuva kunta joutuu ratkomaan tällaiset logistiikkaketjut omana toimintanaan tai verkostoitumalla edelleen sopimuspohjaisesti rationaalisimmalla tavalla. Erityisesti tukipalveluissa on paljon sopimuksia, jotka irrottautuvan kunnan tulee neuvotella ja sopia uudestaan (kiinteistöjä ja siirtyvää laitteistoa koskeva sopiminen ehkä kaikkein laaja-alaisin siihen liittyvine ylläpitosopimuksineen) Toimintavolyymien pienentyessä yksikkökustannuskehitys voi jäädä negatiiviseksi ja tästä johtuen myös jäljelle jäävät kunnat joutuvat vastaamaan ylimääräisistä kustannuksista Huolimatta kunnan oman tukipalveluhenkilöstön hyödyntämisestä SOSTERI irtisanoo sen henkilöstöresurssin, jota irrottautuvan kunnan palvelutuotanto edellyttää. Jäljelle jäävät kunnat eivät voi jäädä maksajiksi tässäkään tapauksessa Johtamisresurssointia vaikea sopeuttaa, vaikka yksikkökoot pienenvätkin, koska yksikköjen vetäjinä ei ole ylimääräistä johtajaresurssia. Toiminnan luonteesta johtuen yksiköiden yhdistäminen vaikeaa, koska toiminta tukipaleluissakin eriytynyttä (vert. esim.lääkehuolto/laitoshuollon palvelut) Tukipalvelujen muutokset pääosin kuten perusterveydenhuollossa kuten perusterveydenhuollossa

10 Tukipalveluista erityisesti tietohallintoa koskevat muutokset Toiminnaltaan ja kustannuksiltaan sekä ajallisesti kaikkein vaikeimmin toteutettava muutos irrottautuvan kunnan kannalta Vaikka toimintaympäristö on kattavasti vakioitu kaikkiin toimintayksiköihin, irrottautuminen luo heti uudet rajapinnat ja kustannuksia lisääviä tulkintoja tulee väistämättä Koko IT-rakenne kahdennettuine tietoverkoineen tulee vastuuttaa irrottautuessa luonnollisesti useammalle toimijalle (rajapinta-ongelma). Aina kustannuksia lisäävä tekijä Erilaisten rekisterien (ks liite) ylläpito on jatkossa kunkin organisaation vastuulla riippumatta niiden suuresta yhteneväisyydestä Eri IT-järjeselmien lisensikustannus perustuu hankittujen yksiköiden määrään (laitteet, sovellukset, versiot). Ne ovat aina organisaatiokohtaisia eikä niitä voida siirtää. Hankintakustannukset ovat toiminnan laajuudesta (kuntakoko) riippuen huomattavat Siirtojen vaatima aika irtisanomisista jää äärettömän lyhyeksi. Koska liikkumatila järjestelmien vaihtamiselle riittämätön (esim. Efficasta Pecasokseen), muutos aiheuttaa hyvin suuret paineet siirtyvälle henkilöstölle hallita uusi järjestelmä. Nykyisen siirto voi olla ainoa realistinen vaihtoehto. Neuvotteluasema vain on erittäin heikko. Irrottautuva kunta joutuu varmasti palkkaamaan lisää IThenkilöstöa tai korvaamaan omaa toimintaa ostopalveluina (7/24) vaatimus realisoituu Nykyisissä tietojärjestelmissä olevien potilastietojen irrottaminen irtautuvan kunnan omaan järjestelmään on osittain mahdotonta. Senkin osan, joka voidaan irrottaa, vaatii huo- Tukipalveluista erityisesti tietohallintoa koskevat muutokset Sama kuin pth:n osalla mukaan lukien KanTa palvelut, jos kotisairaanhoitoa ja lääkäripalveluja sos. toimeen liittyvissä palveluissa

11 mattavaa toimittajan käsityötä. Potilastietojen käyttö yli organisaatiorajojen ei mahdollista nykyisen lain mukaa kuin potilaan suostumuksella. Irrottautuva kunta joutuu järjestämään käyttäjien opastuksen alusta uudelleen. Irrottautuva kunta joutuu lähtemään mukaan KanTa palvelujen käyttöönottoon, mietittävä miten järjestää yhteydet, investoinnit ja muu resurssointi tieto/taidon hankinnan, kun ei ole ollut mukana aiemmin. Infran rakentaminen alusta alkaen mm. - toimikortit/valviran varmenne ja sen käyttö - työasemat, palvelimet, sovellukset - ylläpito potilastietojärjestelmissä 24/7, jos ajatellaan vuodeosastojen toimintaa hoitaa kunnolla. Lisäksi päivystyksen hoitaminen. Huomattavaosa tietojärjestelmistä joudutaan aloittamaan ilman vanhoja tietoja Tietohallintokustannukset ovat luonteeltaan huonoja joustamaan volyymin vähetessä. Tietty osaajajoukko tarvitaan, jotta terveydenhuollon keskeisiä sovelluksia voidaan ylläpitää (erityisesti potilastietojärjestelmien ylläpito) Jousto lisenssien suhteen lähes olematon. SOSTERI:n hankkimat lisenssit jäävät hyödyntämättä, koska niitä ei voida siirtää irrottautuvalle kunnalle. Käytännössä jo hankitut ja maksetut oikeudet jäävät vajaakäytölle. Kehittämistoimintaan jää aina vähemmän liikkumatilaa volyymin pienentyessä. Jäljellä olevilla kunnilla ei ole varaa kustantaa välttämättömänä pidettävääkään kehittämispanostusta Kuten perusterveydenhuollossa. Volyymit ovat pienemmät, mutta sosiaalipalvelujen osalta myös eriytyneemmät, mikä vaikuttaa kustannuksia lisäävästi Vaateet sosiaalipalvelujen IT-ratkaisuihin ovat kavavia (esim kytkentä terveydenhuoltoon). SOSTERI vastaa järjestämisvastuullisena näistä kytkennöistä olipa jäsenkuntia mukana 1 tai 6

12 Organisoituminen ja prosessien toteutus Jäsenkunta nimeää tai liittää siirrosta johtuvat tehtävät erityislautakunnalle (todennäköisesti perusturvaltk:lle) määrittäen sääntömuutoksella tehtävät muutostilannetta vastaavaksi Omaa vastuualuetta koskeva prosessikuvaus (esim. päivystystoiminnan prosessin kuvaus) on välttämätöntä ja samalla kuvattava myös tulevan lainsäädännönkin edellyttämä hoitoketjun toimivuus Terveydenhuollon osuus on siksi merkittävä osa kunnan tehtäväaluetta, että se vaatii tuekseen kohtuullisen vahvan esikuntaorganisaation. Terveydenhuollon tulevakin lainsäädäntö edellyttää mm. vastuullisen hallintolääkärin nimittämistä Toimivan toimintaympäristön varmistamiseksi (esim.lääkärityön toteutus) edellyttää riittävien informaatiokanavien ylläpitoa ja palvelujen hankkimista (esim. lääketieteellinen kirjasto) Kaikki toiminnan edellyttämät, kunnan nyt omistamat tilat siirtyvät takaisin kunnalle SOSTERI:lle siirtynyt irtaimisto palautuu kunnalle (korvausta vastaan?) Ellei yli kuntarajojen tapahtuvaa palvelua erikseen sovittavalla tavalla voida toteuttaa, kunta sitoutuu huolehtimaan jatkohoidosta tai viiveestä maksamaan useiden muiden sairaanhoitopiirien käyttämää yliäyttömaksua. (Toisaalta voi olla myös hyvin tehokas keino saada palvelurakenne kustannustehokkaammaksi vrt. kotihoidonkustannukset /erikoissairaanhoidon kustannukset /hoitopäivä) Organisoituminen ja prosessien toteutus Edellyttää erityisesti kaupungin osalta merkittävien sopimuspohjaisten palvelujen uudelleen sopimista kotipalvelujen irrottaminen ja eriyttäminen kotisairaanhoidosta vaarantaa päällekäisyyksien minimoinnin, mihin on tähdätty mm. mobiili kotihoidon pilotoinnin kautta. Ikääntymisen vuoksi kotihoidon kattava turvaaminen välttämätöntä, jotta kalliimpien hoitomuotojen toteutusta ei enää kasvatettaisi

13 Irrottautuvien kuntien määrästä riippuen väestöpohja vähintään noin asukkaan toteutuu tai ei toteudu Kuntayhtymä suunnittelee toimintaprosessit osallistuvan väestöpohjan ja kuntarakenteen tarpeet huomioiden Päällekkäisyyksiltä tuskin vältytään. Keskeisiä prosesseja esim. päivystys on joka tapauksessa suunniteltava yhdessä irrottautuvien kuntien kanssa. kuten perusterveydenhuollossa ( as. kiinteästi perusterveydenhuoltoon liittyvät sosiaalipalvelut) Hoitoketjun koordinointi kunta laatii sairaanhoitopiirin kanssa yhteisen suunnitelman siten, että kansanterveystyö ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden (Erikoissairaanhoitolaki 10 ) ks edellä prosessit ja organisoituminen Hoito- ja hoivaketjun koordinointi Vanhusten hoitolaitosten lääkärintyön järjestäminen Lääkejakelussa käyttöönotettu automatisointi siirtyy manuaaliseen jakeluun Ennallaan Sosterin tehtävänä ks. edellä prosessit ja organisoituminen Volyymin vähentäminen ei välttämättä vähennä resurssointia SOSTERI:n hallinnossa (sosiaalijaosto/sosiaalijohtaja) Automatisoinnissa volyymin vähentäminen ei vaikuta juurikaan kiinteisiin kustannuksiin, vaan ne jäävät jäljelle jäävien kuntien vastattavaksi

14 Laadunhallinta jää irtautuvan kunnan harkintaan (laatujärjestelmä, laatutyökalut) Ministeriön normiohjaus tullee kiristymään ja tämä voi edellyttää kaikkien palveluja järjestävien ja tuottavien organisaation ottavan käyttöön laadunhallintajärjestelmän Laadunhallinta jää irtautuvan kunnan harkintaan (laatujärjestelmä, laatutyökalut) Erityisesti vanhuspalvelujen sisällön (saatavuutta ja laatua) valvontaa tullaan lisäämään. Laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoa edellytetään toimivalta organisaatiolta Sosteri jatkaa SHQS- laatujärjestelmällä työkaluineen Sosteri jatkaa SHQS- laatujärjestelmällä työkaluineen ISLAB yhteistyö ja palvelutuotanto Tehtävä sopimukset ISLABI:n kanssa. Toimii siinä tapauksessa aluelaboratorion eli SOSTERI:n alueorganisaation osana Voi toteuttaa tuotannon myös omana toimintana Toiminta jatkuu entisenlaisena volyymipienennyksestä huolimatta ISLAB yhteistyö ja palvelutuotanto Koskettaa vähäisessä määrin sosiaalipalveluja.??? Ennallaan Potilasasiamiestoiminta Sosiaaliasiamiestoiminta kunnan on nimettävä sosiaali- ja potilasasiamies tai ostettava kt Ks. Perusterveydenhuolto palvelu muualta (L potilaan asemasta ja oikeuksista 11 ) Sosteri tuottaa sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut k Ks.. Perusterveydenhuolto

15 Omaisuus (v alusta perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen irtainta omaisuutta siirrettiin Sosterille ja v on hankittu myös uutta) Perusterveydenhuoltoon on hankittu erilaista kalustoa, lääkinnällisiä kojeita ja laitteita vv yhteensä (6 kuntaa) noin :n arvosta. Omaisuus siirtyy kunnalle ja korvauksesta sovitaan. Investointiomaisuutta on hankittu vv yhteensä sekä perusterveydenhuoltoon että sosiaalipalveluihin yhteensä :n edestä. Omaisuus eritellään tarvittaessa. Tämän lisäksi omaisuutta on hankittu tukipalveluihin kohdistettuna, mikä selvitetään tarvittaessa erikseen. Sosiaalipalveluihin on hankittu erilaista kalustoa, lääkinnällisiä kojeita ja laitteita vv yhteensä (3 kuntaa) noin :n arvosta. Omaisuus siirtyy kunnalle ja korvauksesta sovitaan. Investointiomaisuutta on hankittu vv yhteensä sekä perusterveydenhuoltoon että sosiaalipalveluihin yhteensä :n edestä. Omaisuus eritellään tarvittaessa. Tämän lisäksi omaisuutta on hankittu tukipalveluihin kohdistettuna, mikä selvitetään tarvittaessa erikseen. Omaisuus jää toiminnan mukaan kuntayhtymän käyttöön Omaisuus jää toiminnan mukaan kuntayhtymän käyttöön Leasingvastuut (perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen toimintaa varten rahoitetut hankkeet) Perusterveydenhuollon tietojärjestelmiin kohdistuva leasingvastuu on noin Vastuu siirtyy toiminnan mukana. Sosiaalipalvelujen tietojärjestelmiin kohdistuva leasing vastuu on noin Vastuu siirtyy toiminnan mukana. Vastuu jää toiminnan mukana kuntayhtymälle Vastuu jää toiminnan mukana kuntayhtymälle

16 Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhoito

17 RAPORTTI SOSTERI:STA IRROTTAUTUMISEN VAIKUTUKSISTA Tiivistelmän kaikesta edellä esitetystä Tulipa puitelain päättymisen jälkeen erityislainsäädäntö voimaan tai vasta myöhemmin esim. 2015, SOSTERI:sta irrottautuminen väliaikaisesti perusterveydenhuollon tai siihen kiinteästi liittyvien sosiaalipalvelujen osalta synnyttää purkamiseen ja taas myöhemmin (2013/2015) takaisin liittymisen vuoksi erittäin merkittävät niin kassa- mutta myös henkilötyöperusteiset lisäkustannukset (selostettu edellä). Siksi linjaus on tehtävä nyt ja irrottautumistapauksessa luovuttava samalla jatkossa sote-piirivaihtoehdosta ja samalla myös piirin sijaintipaikkakunnan keskussairaalastatuksesta liittämällä nykyiset toiminnot osaksi > asukkaan sairaanhoitopiiriä.

18 RAPORTTI SOSTERI:STA IRROTTAUTUMISEN VAIKUTUKSISTA Liite ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PALVELUALA- KOHTAISET REKISTERISELOSTEET: Perusterveydenhuolto: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perusterveydenhuollon asiakasrekisteri (Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna, Savonranta, Sulkava) Sosiaalihuolto: Vanhusten palvelut Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sosiaalihuollon vanhusten palveluiden asiakasrekisteri (Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna) Päihdepalvelut Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sosiaalihuollon päihdepalveluiden asiakasrekisteri (Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna, Savonranta, Sulkava) Perhepalvelut Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sosiaalihuollon kasvatus- ja perheneuvolan asiakasrekisteri (Enonkoski, Kerimäki, Parikkala, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna, Savonranta, Sulkava) Erikoissairaanhoito: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän erikoissairaanhoidon asiakasrekisteri Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän infektioiden seurantarekisteri Työterveyshuolto: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän työterveyshuollon asiakasrekisteri Lääkehuolto: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lääkehuollon asiakasrekisteri Henkilöstöhallinto: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän henkilöstöhallinnon rekisteri

19 RAPORTTI SOSTERI:STA IRROTTAUTUMISEN VAIKUTUKSISTA Taloushallinto: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taloushallinnon ostoreskontran toimittajarekisteri Tietohallinto: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tietojärjestelmien käyttäjärekisteri Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tietojärjestelmien lokirekisterit Kulunvalvonnan rekisteriseloste

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosterin ESH:n nykyinen tilanne Pienehkön aluesairaalan kokoinen keskussairaala Suhteellinen vaikeus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Risto Kortelainen, kuntayhtymän johtaja, ESSOTE, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 25.8.2016 1 Heinävesi Pieksämäki

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Keski-Suomi Yhteistyöalueen valmistelussa. - työpaperi yhteistyöalueen valmisteluun.

Keski-Suomi Yhteistyöalueen valmistelussa. - työpaperi yhteistyöalueen valmisteluun. Keski-Suomi Yhteistyöalueen valmistelussa - työpaperi yhteistyöalueen valmisteluun http://www.ks2019.fi/ Yhteistyöalue Yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien välinen yhteistyösopimus, (16 ) Yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne Lapin shp:n valtuustoseminaari 27.11.2012 Tapio Kekki 1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien

Lisätiedot

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI 1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI Luonnos Heikki P. 5.7.2010 Muutokset 27.7.2010, KL, TJ, HH, SP ja PM KUNTAKOHTAISET KUSTANNUSPAIKAT ENONKOSKI TK 1 KERIMÄKI

Lisätiedot

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Väliraportti 14.1.2014 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Sosiaalijohtaja Alpo Komminaho 4.2.2014 Terveydenhuollon palveluiden järjestämistapa

Lisätiedot

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 TUOTTAVUUDESTA Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 Hyvinkään sairaala 112 119 Pohjois-Karjalan keskussairaala 114 119 Päijät-Hämeen keskussairaala 109 108

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

KASTE maakunnan näkökulmasta Tarja Myllärinen Etelä-Karjalan alueellinen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.5.2008 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri taustaa Huoli väestön ikääntymisen

Lisätiedot

SOSTERIN TILASTOJA

SOSTERIN TILASTOJA SOSTERIN TILASTOJA 2007 2016 SISÄLTÖ 1 AVAUS... 3 1.1 Sosterin perustaminen ja tavoite... 3 1.2 Tulosalueiden muutokset eri vuosina... 5 2 PALVELUT, KESKEISET TOIMINTALUVUT JA VÄESTÖ... 6 2.1 Erikoissairaanhoito...

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSO- PIMUS 2011

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSO- PIMUS 2011 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSO- PIMUS 2011 (PUNKAHARJUN KUNTA / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITO- PIIRIN KY) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET 3 2. KUNTAKOHTAINEN PALVELURAKENNE

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Sote ja valinnanvapaus katsaus

Sote ja valinnanvapaus katsaus Sote ja valinnanvapaus katsaus Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 31.1.2017 Kirsi Varhila 1 21.3.2017 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Sotekeskustuottajat Maakunta Järjestämisvastuu

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA. Liite 2 Ehdokkaan referenssit

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA. Liite 2 Ehdokkaan referenssit KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA Liite 2 Ehdokkaan referenssit EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Yrityksen nimi Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelin ja sähköposti Kohta

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY)

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) Kuntayhtymähallitus 29.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ?

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? - Haasteista - Muutoksen tarpeesta 1 MISTÄ ASIANTUNTIJAT YHTÄ MIELTÄ?

Lisätiedot

Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö

Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö Pasi Parkkila, kehitysjohtaja Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PPSHP:n yhteistyöseminaari 3.11.2011 Tiivistelmässä mukana PPSHP

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Käsitteet... 1 3 Kanta-palveluun liittyjät... 2 3.1 Potilastiedon arkistoon liittyjät... 2 3.2 Sähköiseen reseptiin liittyjät...

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa. Ermo Haavisto

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa. Ermo Haavisto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa Ermo Haavisto johtajaylilääkäri, emba Järjestämisvastuista lainsäädännössä - Terveydenhuoltolaki 1. - Lakia sovelletaan kunnan järjestämisvastuuseen

Lisätiedot

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA KYS-ERVA-alue 1 (7) TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA Sopimus hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta KYS-ERVA-alue

Lisätiedot

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja Talousarvio 2017, toteuma helmikuu 7.4.2017 Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja TULOSLASKELMA ERIKOISSAIRAANHOITO, helmikuu 2017, tasainen toteuma 16,7% Tuloslaskelma ESH Ta 2017 Vuoden alusta Jäljellä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus 16.5.2017 Lasse Ilkka STM 1 17.5.2017 Aikataulu HE 15/2017 eduskunnassa: maakuntalaki, sotejärjestämislaki, voimaanpanolaki, jne Ensihoitoa koskevat

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen lääkäriliiton Länsipohjan paikallisosaston johtokunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Sanna Papunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA Enonkoski Rantasalmi. Savonlinna Sulkava

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA Enonkoski Rantasalmi. Savonlinna Sulkava SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA 2016 Enonkoski Rantasalmi Savonlinna Sulkava 18.1.2017 Selvityksen laatija: Sosiaali- ja potilasasiamies Heli Korhonen Sosteri/ Itä-Savon

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille LÄNSI-POHJASSA SAIRAANHOITOPIIRI TARJOAA TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille Alueellisten hankevastaavien seminaari 14.09.2009

Lisätiedot

SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012. 4.12.2012 Hemmo Pirhonen

SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012. 4.12.2012 Hemmo Pirhonen SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012 4.12.2012 Hemmo Pirhonen PRIORISOINTI ESH:SSA Priorisointiryhmä 6.11.2012 Shp:n johtajalta pyydetään kokonaistaloudellisesti tarkasteltu

Lisätiedot

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos)

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Toimialuejohtaja Leena Korhonen 26.1.2017 leena.korhonen(at)siunsote.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain vaikutukset Terveydenhuollon Atk-päivät

Terveydenhuoltolain vaikutukset Terveydenhuollon Atk-päivät Terveydenhuoltolain vaikutukset Terveydenhuollon Atk-päivät 19.5.2008 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Hallintoylilääkäri (tilanteen 6.5.2008 mukaan) Perustuslaista Julkisen vallan, valtion ja kuntien turvattava

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Terveyden ja sairaanhoito

Terveyden ja sairaanhoito Esiselvitys Terveyden ja sairaanhoito Päivystys Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut Vuodeosastot Lääketieteelliset tukipalvelut Suun terveydenhuolto Operatiivinen toiminta Työterveyshuolto Terveyden ja

Lisätiedot

Sote-uudistus Keskeinen sisältö. Oulu Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus Keskeinen sisältö. Oulu Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Keskeinen sisältö Oulu 23.9.2014 Kari Haavisto, STM Puheenvuoroni Tavoitteet ja keinot Uudistuksen keskeinen sisältö Uusi palvelurakenne Järjestämispäätös Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Kuopio 7.9.2010 Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / sosiaali- ja terveysosasto / terveyspalveluryhmä Esityksen sisältö Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Sote ja yleislääkärit

Sote ja yleislääkärit Sote ja yleislääkärit Yleislääkäripäivät 26.-27.11.2015 Hilton Kalastajatorppa Helsinki Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto Päätoimi'aja Eila Kujansuu Professori Mauno Vanhala Johtava lääkäri Erkki Lehtomäki

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 1 Kuntainfo 17.9.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Lisätiedot

Omaisuusjärjestelyt sote- ja maakuntauudistuksessa HE 15/2017

Omaisuusjärjestelyt sote- ja maakuntauudistuksessa HE 15/2017 Omaisuusjärjestelyt sote ja maakuntauudistuksessa HE 15/2017 Ympäristövaliokunta 8.6.2017 MinnaMarja Jokinen Lainsäädäntöneuvos, Valtiovarainministeriö 1 6.6.2017 Etunimi Sukunimi Omaisuusjärjestelyjen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Palveluntuottajan vaatimukset sotelainsäädännössä

Palveluntuottajan vaatimukset sotelainsäädännössä Palveluntuottajan vaatimukset sotelainsäädännössä 9.5.2017 1 16.5.2017 Kuka voi tuottaa sotepalveluja? Julkisia sotepalveluja voivat tuottaa maakunnan liikelaitos sekä maakunnan yhtiö, yksityinen yritys

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouni Nummi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUS Sosiaaliturvan uudistukset- 2020-luvun sosiaalipolitiikan kokonaiskuvaa hahmottelemassa Sosiaalipoliittinen yhdistys 3.2.

SOTE-UUDISTUS Sosiaaliturvan uudistukset- 2020-luvun sosiaalipolitiikan kokonaiskuvaa hahmottelemassa Sosiaalipoliittinen yhdistys 3.2. SOTE-UUDISTUS Sosiaaliturvan uudistukset- 2020-luvun sosiaalipolitiikan kokonaiskuvaa hahmottelemassa Sosiaalipoliittinen yhdistys 3.2.2015 Reijo Väärälä 1 Sote politiikkaprosessina Politiikan toimintatavan

Lisätiedot

Ennakkoon lähetetyt kysymykset

Ennakkoon lähetetyt kysymykset Ennakkoon lähetetyt kysymykset Irma Pahlman OTT, VT, MBA Korvaushoitoasiakkaan oikeus valita korvaushoitoa toetuttava terveysasema ja kunta Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 47 Kiireettömän hoidon hoitopaikan

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Mitä henkilöstöä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee?

Mitä henkilöstöä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee? Mitä henkilöstöä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee? Eeva Aarnio Henkilöstöjohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri X Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2013 Terveydenhuollon työvoimapoistuma ja työlliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Marja Penttilä, erityisasiantuntija/stm YTM,VT Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 23.-24.5.2017 Finlandia-talo 1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus Kunnanhallitus 266 30.10.2017 Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän ja jäsenkuntien välisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimuksen solmiminen 163/05.00/2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA

SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA KOHTI KANTAA KESKI-SUOMESSA SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 23 kuntaa 270 701 asukasta Perusterveydenhuolto

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Antti Turunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Sote-uudistus ja sen vaikutukset kuntoutukseen Kommenttipuheenvuoro

Sote-uudistus ja sen vaikutukset kuntoutukseen Kommenttipuheenvuoro Sote-uudistus ja sen vaikutukset kuntoutukseen Kommenttipuheenvuoro Heikki Suoyrjö LT, Fysiatrian ja työterveyshuollon el, Kuntoutuksen erityispätevyys Toiminta-aluejohtaja Esityksen sisältö Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Sote-uudistus Keskeinen sisältö ICT-muutosten suunnittelu. 8.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM

Sote-uudistus Keskeinen sisältö ICT-muutosten suunnittelu. 8.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sote-uudistus Keskeinen sisältö ICT-muutosten suunnittelu 8.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sote-uudistus, IT-jaos Puheenjohtaja Maritta Korhonen, kehittämispäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkir 21/2014 1 (5) Virasto 123 n henkilöt niiden vastuutahot HEL 2014-004321 T 07 00 02 Päätös Virasto päätti, että Helsingin kaupungin sosiaali- terveysvirastossa on seuraavat henkilötietolain

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat Yhteistyösopimuksen laadinta Itä- ja Keski-Suomen maakunnat 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä

Lisätiedot

Sote-uudistus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin näkökulmasta. Leena Setälä Johtaja VSSHP

Sote-uudistus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin näkökulmasta. Leena Setälä Johtaja VSSHP Sote-uudistus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin näkökulmasta Leena Setälä Johtaja VSSHP VSSHP 1991-2018: Erikoissairaanhoidon järjestäjä ja tuottaja Liikelaitoksen palvelutuotanto Päivystys ja ensihoito

Lisätiedot

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Johtavien viranhaltijoiden kokous 16.5.2017 KUNTIEN TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT MAAKUNNAN TIETOHALLINTO JA ICT- PALVELUT Hankkeen päävaiheet

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta HYKS-Operatiivinen tulosyksikkö Vesa Perhoniemi 11.9.2014 11.9.2014 Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta Vesa Perhoniemi hallinnollinen

Lisätiedot

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0 1 (20) KanTa Liittyjät -ohje v. 1.0 2 (20) Sisältö Säädöstausta... 3 1 Liittymään velvoitetut terveydenhuollon organisaatiot ja apteekit... 4 2 Terveydenhuollon toimintayksikkö... 6 1. Kansanterveyslain

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

HE 34/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansanterveyslakia

HE 34/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansanterveyslakia HE 34/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain 29 b :n ja kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansanterveyslakia

Lisätiedot

1 / Author / 19-Dec-09

1 / Author / 19-Dec-09 1 / Author / 19-Dec-09 Näin me etenemme Rannikko-Pohjanmaan ky K5 Johtaja Jarkko Pirttiperä Hankkeiden tapaaminen 17.12.09, Vaasa 2 / Author / 19-Dec-09 K5 jäsenkunnat 3 / Author / 19-Dec-09 Esityksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA. Jussi Huttunen

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA. Jussi Huttunen SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA Jussi Huttunen Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksen loppuseminaari 14.6.2011 SUOMEN

Lisätiedot

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulun koulutus Haartman-instituutin luentosali 2, Meilahti, Helsinki 22.1.2016 Veli-Pekka Lehtonen,

Lisätiedot