Esipuhe. Raportti kuvaa Euroopan sosiaalirahaston Equal-yhteisöaloiteohjelman tuella toteutetun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esipuhe. Raportti kuvaa Euroopan sosiaalirahaston Equal-yhteisöaloiteohjelman tuella toteutetun"

Transkriptio

1 Esipuhe Raportti kuvaa Euroopan sosiaalirahaston Equal-yhteisöaloiteohjelman tuella toteutetun hankkeen Taitava tevanake tietotekniikka ja verkostot rakenteiden uudistumisessa työtä ja tuloksia. Equal-ohjelman sopeutumiskykytoimintolinjan tavoitteena on auttaa pk-yrittäjiä ja pk-yritysten henkilöstöä, joilla on puutteita osaamisessa ja tietoyhteiskunnan edellyttämissä valmiuksissa, sopeutumaan rakennemuutokseen sekä talouden ja työelämän muuttuviin tarpeisiin. Tavoitteena on etenkin tietoteknologian osaamisen lisääminen sekä uuden teknologian hyödyntäminen uusissa yhteyksissä työpaikkojen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Taitava tevanake -hankkeen kohteena olivat tekstiili-, vaatetus-, kenkä- ja nahkateollisuuden pk-yritykset. Equal-ohjelman toimintatapojen erityispiirteitä ovat kehittämiskumppanuus ja kansainvälinen yhteistyö. Hanke on toteutettu kolmen osapuolen, Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen, Tevanake-keskus ry:n ja Tekstiili- ja vaatetustyöväen liitto ry:n välillä solmitun kehittämiskumppanuussopimuksen puitteissa. Hanketta on tukenut ohjausryhmä, jossa ovat olleet edustettuina kehittämiskumppaneiden lisäksi alan työmarkkinajärjestöt. Hankkeen kansainväliset kumppanit olivat Iso-Britanniasta, Espanjasta, Italiasta ja Portugalista. Kohteena olevat toimialat ovat niin Suomessa kuin muissakin Euroopan maissa suurten haasteiden edessä. Kiristynyt kilpailu ja valmistuksen siirtyminen enenevässä määrin Euroopan ulkopuolelle pakottavat uusien toimintatapojen kehittämiseen. Tietotekniikka antaa mahdollisuuksia uusiin toimintatapoihin mutta edellyttää myös uudenlaista osaamista. Hanke on toteuttanut kehittämisprojekteja alan yrityksissä ja tarjonnut tietotekniikkaan liittyvää koulutusta alan henkilöstölle. Toimialan nopeat muutokset heijastuivat myös hankkeen toteuttamiseen. Hanke joutui uudelleensuuntaamaan joitakin toimenpiteitä, kun yritykset tekivät toimintojen uudelleenjärjestelyjä ja työntekijöitä jäi työtä vaille tai siirtyi uudenlaisiin tehtäviin tai eri toimialoille. Kansainvälinen yhteistyö on tarjonnut tilaisuuden katsoa toimialan eurooppalaista kehitystä monikansallisesta perspektiivistä yhteisissä keskusteluissa kansainvälisten partnereiden kanssa. Tehdasvierailut tutustuttivat sekä hankkeen suorittajia että alan yrittäjiä tuotannon arkeen eri maissa. Tutkimuksessa mukana olleet yritykset ja koulutustilaisuuksiin osallistuneet henkilöt antoivat arvokkaan panoksen etsittäessä keinoja toimintatapojen ja osaamisen kehittämiseen. Tampereella marraskuussa 2004 Tuula Heiskanen Tutkimusjohtaja, hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Taitava tevanake -loppuraportti 1

2 Johdanto Tieto on valttia - tietotekniikan osaaminen uuden alku Taitava tevanake -hanke Rahoitus: Equal-yhteisöaloiteohjelma/Euroopan sosiaalirahasto ja opetusministeriö Tavoitteet: Lisätä ja edistää tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä tevanake-alan pk-yrityksissä Kasvattaa pienyritysten ja henkilöstön tietoteknisiä valmiuksia ja taitoja Lisätä yritysten kilpailukykyä ja alan henkilöstöresurssien uudistumista Vanha sanonta kuuluu, että tieto on valtaa. Tämä näkyy yhä vahvemmin pitävän paikkansa, kun sähköinen viestintä on muuttanut täysin liike-elämän toimintaympäristön viime vuosikymmenen kuluessa. Se, joka hallitsee tietoyhteiskunnan uusimman osaamisen ja välineet, pääsee vaikuttamaan tiedon ja tavaroiden kulkuun ja ohjaamaan niiden virtaa haluamallaan tavalla. Tieto ja tekniikka ovat myös tapoja, käytäntöjä ja kulttuuria. Ne ovat monella mittarilla arvokkaita tekijöitä, kun yrityksissä tehdään liiketoiminnan tulevia suuntia koskevia päätöksiä ja valintoja. Vuosina toteutetun Taitava tevanake - hankkeen tavoitteena on ollut edistää tietoteknistä osaamista ja valmiuksia naisvaltaisilla tekstiili-, vaatetus-, kenkä- ja nahkateollisuuden pk-yrityksissä. Erityisenä päämääränä on ollut kasvattaa alan vanhenevan henkilökunnan mahdollisuuksia omaksua tietoteknisiä taitoja. Kumppanuudelle rakentunut kehittämis- ja tutkimushanke on tähdännyt uusien tietoteknisten käytäntöjen ja toimintamallien synnyttämiseen. Hanke on sisältynyt Euroopan komission Equal-yhteisöaloiteohjelmaan ja sitä on hallinnoinut opetusministeriö. Kerromme tässä raportissa hankkeen toiminnasta ja tuloksista.* Aiempien hankkeiden perintö Tietoyhteiskuntavalmiuksien rakentaminen ja levittäminen on laaja ja melko hidas tehtävä. Vastaavanlaista kehittämistyötä on alalla toki tehty aiemminkin. Taitava tevanake -hanke asettuu alan pitkän linjan kehittämistyössä jatkeeksi mm. vuosina toteutetuille Adapt-projekteille PK-yritysten sähköiset valmiudet - avain kannattavuuteen/ Tevanake sekä Sähköinen palvelukeskus. Edellinen toteutettiin Kokkolan ammattioppilaitoksessa ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa. Sen tavoitteena oli tietotekniikkaa hyödyntävän koulutus- ja kehittämispalvelukeskuksen perustaminen Kokkolaan. Jälkimmäinen hanke tähtäsi Tampereen seudun pienyritysten kilpailukyvyn turvaamiseen ja työntekijöiden syrjäytymisen estämiseen tukemalla yritysten siirtymistä tietoyhteiskuntaan. Tevanake-alan yritysten kehittäminen oli osa monitoimialaista yhteistyötä Tampereella sijaitsevan Teknologiakeskus Hermia Oy:n koordinoimassa hankkeessa. Hankkeeksi yritysten ja tekijöiden tarpeista Uusien toimintamallien kehittämisessä ei lähdetä täysin tyhjältä pöydältä. Käyttökelpoisiksi ja helposti omaksuttaviksi osoittautuvat useimmiten sel- * Työnjako projektin toteuttamisessa on ollut seuraava: Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus on vastannut sateenvarjohankkeen koordinoinnista, kansainvälisestä yhteydenpidosta sekä tutkimusosahankkeesta. Tevanake-keskus ry on vastannut viidestä kehittämisosahankkeesta. Raportti noudattaa samaa periaatetta siten, että kukin taho on kirjoittanut vastuualueensa mukaiset kuvaukset: Johdanto; Ikä, naiset ja tietotekniikka; Kansainvälinen yhteistyö; Yritysten palaute ja kehittämistyön arviointi; Englanninkielinen tiivistelmä Leena Piispa. Virtual Marketing ja Interknit Esa Kolehmainen. Emma auttaa taloushallinnossa Salme Vihtonen. Seniorikummit sekä Tietojen ja taitojen vaihto sukupolvien välillä Irma Boncamper. Tevanake-keskus on vastannut tekstin toimittamisesta ja julkaisun taittamisesta. 2 Taitava tevanake -loppuraportti

3 laiset ratkaisut, joista voi tunnistaa vanhojen käytäntöjen hyvät puolet. Taitava tevanake -hankkeessa aloitettiin yritysten ilmaisemista tarpeista. Toinen lähtökohta oli työntekijätahon välittämä tieto, että naisvaltaisella alalla ollaan vielä melko kaukana tietoyhteiskunnan valtateiltä. Sekä pk-yritykset että niiden henkilöstö ovat pääasiassa katsoneet kehitystä sivusta. Monet ikääntyvät ja etenkin ikääntyneet työttömät ovat olleet uhassa syrjäytyä, sillä kerran niin hyödylliset ammattitaidot eivät täysin vastaa tietotekniikka-ajan vaatimuksia. Tähän maastoon on kehittämistoimilla koetettu astella uusia polkuja. Tasa-arvoa uudella tekniikalla Tietotekniikka on pienyrityksissä vielä melko harvinaista. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2002 alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä oli noin 36 prosentilla henkilöstöstä mahdollisuus käyttää työssä omaa tietokonetta. Suurin osa alle viiden hengen yritysten henkilöstöstä ei käyttänyt lainkaan tietokonetta. On aika tavallista, että tietokone on yhteiskäytössä: noin viidennes 5-19 henkeä työllistävien yrityksien henkilöstöstä jakaa työpaikan koneen muiden kanssa. Käytön laajuutta voi verrata isojen, henkilöä työllistävien yritysten tilanteeseen. Puolet näiden yritysten henkilöstöstä käytti omaa konetta, ja vain viidennes yrityksissä työskentelevistä ei käyttänyt tietokonetta. Kun otetaan huomioon, että vuonna 2002 noin 93 % suomalaisista yrityksistä oli kooltaan alle kymmenen hengen yrityksiä ja että ne työllistivät kuitenkin neljänneksen työvoimasta, nähdään että pk-sektorilla on jonkin verran matkaa tietoyhteiskuntaan. Tarjonta pukineiden tuotemarkkinoilla on valtava. Itsensä ja muutaman ulkopuolisen työllistävät mikroyritykset tai hieman suuremmat pienyritykset kilpailevat kuluttajien ja vähittäiskaupan asiakkaiden huomiosta. Pienyrittäjien aika ja voimavarat eivät useinkaan riitä teknologisten uudistusten seuraamiseen ja niiden käyttöön perustuvien uusien liiketoimintastrategioiden avaamiseen. Kehittyminen verkostossa Verkottuminen ja asettuminen yhteistyöhön kehittäjäammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa tarjoaa pienyrityksille liiketoiminnan kehittämisen lisäresursseja sekä haastavan oppimisympäristön. Kun pienyritykset kokeilevat ja testaavat yhdessä tarpeisiinsa soveltuvia tietoteknisiä uutuuksia, ne voivat oppia toistensa tarpeista ja kokemuksista sekä olla mukana innovoimassa uusia käytäntöjä. Vähitellen vuorovaikutteinen oppimisympäristö ja tiedon vaihto vertaisten kesken synnyttää toimintamalleja, jotka yleistyessään hyödyttävät lopulta koko alan pk-yritysten tuottavuutta ja edesauttavat henkilöstön osaamisen uusiutumista. Tällä periaatteella on kehitetty uusia tietoteknisiä käytäntöjä Taitava tevanake -hankkeen kolmessa osaprojektissa. Interknit -, Virtuaalinen vientisihteeri eli VIRVI - ja Pienyrityksen toiminnanohjausjärjestelmä eli EMMA -projekteihin on osallistunut hankkeen toiminta-aikana kaikkiaan 14 vaatetus- ja neulealan yritystä eri puolilta Suomea. Atk-valmiuksia on lisätty myös ohjauksen ja koulutuksen avulla. Alan henkilöstölle sekä yrittäjille on useilla paikkakunnilla järjestetty yhteensä 13 tarpeisiin räätälöityä tietotekniikkakurssia. Atk-taitoja tevanake-alan naisille -osahankkeessa on opiskeltu tietokoneen käyttöä ja tietotekniikan perusteita sekä päivitetty entistä osaamista. Osahankkeessa Seniorikummit selvitettiin alan ammattilaisten tietojen ja liiketoimintataitojen siirtämistä nuorille yrittäjille. Yksi sateenvarjohankkeen kuudesta osaprojektista on ollut Ikä, naiset ja tietotekniikka -tutkimushanke. Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus on koordinoinut kumppanuushanketta ja vastannut projektin taloushallinnosta. Tevanake-keskus ry:n vastuulla on ollut viiden kehittämisosahankkeen läpivieminen. Yksi osahankkeista on toteutettu yhteistyössä Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen eli TYTin vetämän 4T-hankkeen kanssa. Henkilöstön koulutuksessa Tevanake-keskus on tehnyt yhteistyötä Kemianliiton, entisen Tekstiili- ja vaatetustyöväen liiton eli Tevan kanssa. Työntekijäjärjestö on ollut yksi hankkeen kolmesta kumppanista. Paitsi että on hallinnoinut hanketta ja hoitanut kansainvälisen yhtey- Taitava tevanake -loppuraportti 3

4 denpidon Työelämän tutkimuskeskus, TaY on myös tarjonnut puitteet Ikä, naiset ja tietotekniikka -tutkimusprojektille. Yhteistyökumppanit Tampereen yliopisto, työelämän tutkimuskeskus (koordinointi) Tevanake-keskus ry (kehittämis- ja koulutushankkeet) Kemianliitto ry (ent. Tekstiili- ja vaatetustyöväen liitto Teva, jäsenkoulutus ja kannustaminen) Osaprojektit Virtual marketing, projektipäällikkö Esa Kolehmainen Emma - toiminnanohjausjärjestelmä, projektipäällikkö Salme Vihtonen Seniorikummit, projektipäällikkö Irma Boncamper Interknit, projektipäällikkö Esa Kolehmainen Atk-taitoja tevanake-alan naisille, projektipäällikkö Irma Boncamper Ikä, naiset ja tietotekniikka, koordinaattori, tutkija Leena Piispa Uuden talouden tuotannontekijät Elämme tietoyhteiskunnan kehitysvaihetta, jota on kutsuttu myös uudeksi taloudeksi. Uuden talouden on katsottu alkaneen internetin käytön yleistymisestä 1990-luvun puolivälissä. On sanottu, että tieto ja sen taitava käyttö on uuden talouden tärkein tuotannontekijä. Informationalisoituvassa eli tietoistuvassa tuotteiden valmistuksessa tuotantoketju jäsentyy verkostomaiseksi alihankkijakytkennöiksi. Arvon syntyminen ja luominen jakautuu yhä useamman taloudellisen toimijan osalle. Lukuisat kädet ja liiketoimintaprosessit ovat osallisia tuotteen lopullisen arvon kasaamiseen. On myös väitetty, että parhaiten uudessa taloudessa menestyy se, joka osaa neuvokkaimmin hyödyntää muiden verkostoon osallistuvien vahvuuksia. Arvoketju sisältää lukuisia lisäarvon tekijöitä ja voi ulottua yli kansallisten rajojen. Pukineita valmistetaan edelleen massoittain maissa ja alueilla, missä palkkakustannukset ovat alhaiset. Kansainvälisen kilpailun kiristyttyä kulutustavaroiden suuret tuotantorakenteet ovat purkautuneet länsimaissa. Alan supistumisen, tuotantoketjun hajautumisen sekä ulkoistamisen seurauksena talouden toimijoiden lukumäärä on moninkertaistunut. Tuotteen arvon muodostumiseen vaikuttavat myös erilaiset paikalliset yrityspalvelut. Pienyritys käyttää kirjanpito- ja taloushallintopalvelujen lisäksi monia muita asiantuntijapalveluja kuten atk-palveluja, markkinointi- ja mainostoimistoja, messupalveluja, tuotekehitys- ja testauspalveluja, lainopillista neuvontaa ja yrityskonsultointia - tarpeen, tilanteen ja resurssiensa mukaan. On selvää, että kulutustavaroiden valmistaja tuntee hyvin omat tuotteensa ja vastaa omien asiakkaidensa palvelusta. Lisäksi yrittäjän on menestyäkseen tunnettava otolliset markkinat ja kyettävä jotenkin ennakoimaan tulevia kysynnän muutoksia. Etenkin kansainvälisessä liiketoiminnassa on suureksi hyödyksi, jos vientitoimia voi sujuvasti ohjailla tuntemillaan kulttuurin pelisäännöillä. Mitä tehdä, kun uusi teknologia tarjoaa näihin lisää tehokkuutta ja runsaasti erilaisia vaihtoehtoja? Muotituotteiden valmistajille ei ole uusi asia, että tuotteella on ikänsä. Länsimaisen tietoyhteiskunnan tämänhetkinen kehitysvaihe on osoittanut, että voimakkaasti kilpailluilla markkinoilla tuotteiden elinkaaret lyhenevät entisestään. Tuotteiden pitkäaikainen kaupallinen hyödyntäminen on vaikeutunut. Lyhyt markkinaikä on ongelma, mutta sen ratkaisemiseen voi löytyä uuden teknologian tarjoamia keinoja. Innovatiivisille materiaalivalinnoille, tuotteille tai valmistustavalle perustuva erikoisosaaminen luo pienyritykselle imagon, jonka tunnettuus auttaa saavuttamaan ehkä kapean, mutta silti melko ennakoitavan aseman tuotemarkkinoilla. Yhteistyö markkinoinnissa ja kapasiteetin tasaus tuotannossa vahvistavat pienten yksiköiden resursseja. Luottamus sitoo uuden talouden toimijat yhteen. Eri osapuolten tietoja ja osaamista tuotannontekijöinään hyödyntävä verkostotalous muodostuu yritysten yhteistyöverkoista, toimialan sisäisistä verkoista, kaupallisista verkoista ja henkilöiden välisistä ihmissuhdeverkoista. Verkoston ylläpito vaatii monien kontaktien hoitamista sekä taitoa synnyttää sellaista vuorovaikutusta, josta rakentuu 4 Taitava tevanake -loppuraportti

5 pohja koko arvoketjun lisäarvoa tuovalle verkostolle. Keskenään risteilevät verkostot ja niiden hoito edellyttävät tiedon vaihtoa ja jakamista. Tämä taas onnistuu vain, kun verkoston toimijat luottavat toinen toisiinsa. Tietotekniikka arvoketjussa Uudet tieto- ja viestintäjärjestelmät ovat tehokas apu tiedon käsittelyssä ja kontaktien hoitamisessa. Tietojärjestelmän hoidettavaksi voi jättää esimerkiksi asiakasrekisterin, joka pitää mielessään toimitusaikataulun ja aika ajoin muistuttaa yhteydenpidosta. Tai tietojärjestelmä voi ohjata käyttäjäänsä yrityksen talousasioiden hoidossa. Sosiaalisia ja henkilökohtaisia luottamuksellisia suhteita eivät järjestelmät suinkaan korvaa, mutta verkostotalouden solmukohdisssa tietotekniikasta on hyötyä ja helpotusta nykyisen tietotulvan hallintaan. Sähköisen liiketoiminnan onnistumiselle on ensisijaisen ratkaisevaa, millainen tietojärjestelmä yhteyksineen ja kytkentöineen sillä on käytettävissään. Pienyrityksillä on harvoin resursseja vertailla tarjolla olevia vaihtoehtoja. Räätälöidyt järjestelmät tulevat useimmiten liian kalliiksi yksittäisille yrityksille. Tietojärjestelmistä voidaan kuitenkin tehdä sellaisia, että niiden arkkitehtuuri huomioi käyttäjänsä toiveet kuten hyvä talo asujansa viihtyvyyden. Selkeä ja vuorovaikutteinen järjestelmä voidaan istuttaa kätevästi yrityksen vanhojen manuaalisten käytäntöjen rinnalle tai niiden tilalle. Sähköisestä tietojärjestelmästä on paras hyöty pienyritykselle silloin, kun se palvelee käyttäjänsä tarpeita, vaatimuksia ja hienovaraisesti myös ohjaa tietojen käsittelyä aikaa säästäen. Tehokkaasti ja järkevästi käytettynä tietotekniikka osallistuu arvon muodostumiseen verkostotaloudessa. Sähköiset viestintävälineet ja niiden esittämän tiedon lukutaito tuovat todellista lisäarvoa arvoketjuun silloin, kun tietotekniikka mahdollistaa pääsyn tuotemarkkinoille ja helpottaa niihin reagoimista maailmanlaajuisesti ja reaaliajassa. Pienyrityksillä on solmukohtien avaamisessa ja hyödyntämisessä kiistatonta etua pienestä koostaan, nopeudestaan sekä joustavuudestaan. Pienyrityksissä on sekä tietoteknisiin varusteisiin että laitteiden käyttökulttuuriin liittyviä hidasteita siirtymiselle tietoyhteiskuntaan. Kun yhä useammat yritykset käyttävät uusia tiedon välityksen ja viestinnän keinoja, hyödyttää se yhä lukuisampaa talouden toimijoiden joukkoa. Tässä kehityksessä pienyritykset eivät voi jäädä tietoyhteiskunnan sivupoluille - sen sijaan niille tarjoutuu uusia kasvumahdollisuuksia tietotekniikan sovellusten avulla. On todettu, että verkostoille koituu ns. winwin -etuja: mitä enemmän ja aktiivisempia käyttäjiä verkostoteknologialla on, sitä suurempi on tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvo ja käyttäjien hyöty. Uusien tieto- ja viestintäteknologioiden käyttöönotto merkitsee käytännöllisten valmiuksien ja taitojen omaksumisen lisäksi uudenlaista liiketoimintakulttuuria. Pelkkä tietokone ei tee ketään viisaaksi tai tehokkaaksi - ratkaisevaa on, kuinka ja mihin tarkoitukseen sitä käytetään. Tietotekniikka haastaa oppimaan ja täydentämään kerran jo opittuja taitoja, mutta se myös pysäyttää yhteisellä foorumilla punnitsemaan, miten liiketoimintaa tulisi kokonaisuudessaan suunnata tietoyhteiskunnassa. Pienyrittäjän mieleen nousee useita kysymyksiä. Mihin tarkoituksiin meillä tietotekniikkaa on järkevintä käyttää? Kenen kanssa tekisin yhteistyötä? Millaisia palveluja tarvitsisin erikoisosaamiseni tueksi? Tai milloin tietotekniikkaan tehdyt satsaukset ja omaksutut käytännöt alkavat tuottaa mitattavaa hyötyä? Kehittämishankkeen aikana ei valitettavasti voida vastata kaikkiin tietotekniikan haasteita ja tietoistuvaan toimintaympäristöön sopeutumista koskeviin kysymyksiin tai ongelmakohtiin. Viime kädessä yrityksille itselleen jää uusien teknis-sosiaalisten käytäntöjen ja toimintamallien täysmittainen hyödyntäminen ja jatkokehittely. Verkostomaisella kehittämistyöllä voidaan kuitenkin saavuttaa yksi etappi, mahdollisesti useitakin väliasemia tiellä tietoyhteiskuntaan. Monivuotisen ja -polvisen kehittämistyön yksi tulos on, että työelämän kehittämistoimilla voidaan vaikuttaa yritysten liiketoiminnan strategisiin valintoihin synnyttämällä yhteistyössä yritysten tarpeista nousevia toimintatapoja ja lisäämällä valmiuksia sekä kykyjä kohottaa omia taitoja ja osaamista. Kysyvä ei tieltä eksy. Taitava tevanake -loppuraportti 5

6 Virtual Marketing Tavoite Voidakseen menestyksellisesti kilpailla suuryritysten hallitsemalla teva-toimialalla on pienyrityksen kehitettävä tuotteita, jotka poikkeavat yleisestä tarjonnasta. Tällaiset erikoistuotteet kehitetään yleensä suppealle käyttäjäkunnalle, jolloin markkina-alueen laajentaminen Suomen ulkopuolelle on kasvun edellytys. Kansainvälistymisen esteeksi nousee kuitenkin inhimillisten voimavarojen puuttuminen. Liian pieni yritys ei voi palkata kielitaitoista vientimarkkinointiin ja -tekniikkaan perehtynyttä työvoimaa. Virtual marketing -projektin tavoitteeksi asetettiin sellaisten hyvien käytäntöjen kehittäminen, jotka informaatiotekniikan avulla tuovat ratkaisuja pienyrityksen kansainvälistymisongelmiin. Toteutus Toimintatavaksi valittiin pilottiyritysryhmätyöskentely. Pilottiryhmän avulla päätettiin selvittää pienyrityksen vientiin liittyviä ongelmia, testata ryhmän jäsenten kanssa ratkaisuvaihtoehtoja ja päätyä levittämiskelpoisiin informaatioteknologiaperusteisiin toimintatapoihin ja työkaluihin. Ammattilehti-ilmoittelulla ja osallistumalla alan messuille päädyttiin seuraavaan viiteen pilottiyritykseen, joiden tuotteet olivat osoittaneet vientikelpoisuutta eri markkina-alueilla: Studio Aalto & I Oy (naisten vaatteet), toimitusjohtaja Iris Aalto Globe Hope Oy (nuorten vaatteet kierrätysmateriaaleista), Hanna Porras Boutique Tarja Niskanen (turkikset), toimitusjohtaja Tarja Niskanen Rosafox Oy (turkishuivit), toimitusjohtaja Pirjo Kortelainen SL-Studio Oy (naisten takit), toimitusjohtaja Seija Lukkala Projektiin valittiin tarjouskilpailun jälkeen seuraavat kolme asiantuntijayritystä: Carlo Communications Oy (yritysanalyysit ja koulutus), FinnKlaudia Oy (vientisihteerin etäpalvelut) ja Synapse Com- puting Oy (virtuaalinen vientisihteeriohjelma). Yrityksissä tehtiin vientiongelmien ja atk-valmiuksien kartoitus. Se paljasti yrityskentän kirjavuuden atk-taidoissa ja -laitteistoissa. Yritysten saattamiseksi samalle viivalle aloitettiin yrityskohtainen koulutus ja ryhmälle vuokrattiin kannettavat tietokoneet tarvittavine ohjelmineen. Projektiin valittu ohjelmistoyritys aloitti yhteistyössä etäsihteerin kanssa Internet-pohjaisen viennin asiakirjat - ohjelman kehittämistyön. Ongelmia Työ osoittautui ennakoitua haastavammaksi: yritysten toiminnan ja tuotteiston luonne oli luonut kuhunkin yritykseen yksilölliset toimintatavat ja asiakirjarutiinit. Yhtenäisen mallin omaksuminen vaati yrityksiltä muutoksia, jotka ne kokivat työläiksi ja jopa yritysimagoa vahingoittaviksi. Etäsihteerin kanssa toimiminen aiheutti pelkoa luottamuksellisten tietojen karkaamisesta. Yritysten oli vaikea asennoitua pilottiryhmän jäseniksi. Tarkoituksenahan ei ollut kehittää yksittäistä yritystä sellaisenaan vaan kehittää järjestelmiä ja toimintatapoja, jotka hyödyttäisivät useampia yrityksiä. Väärät odotukset vaikeuttivat projektin etenemistä ja kiristivät joskus toimijoiden välejä. Projektin toteuttaminen keskeytyi talvella 2003 viideksi kuukaudeksi, kun opetusministeriö tutki projektiin liittyviä kilpailutusmenettelyä. Tuloksena VIRVI-ohjelmisto Monien vaiheitten jälkeen valmistui VIRVI-ohjelmisto, jonka avulla on mahdollista ylläpitää yrityksen vientitoiminnassaan käyttämiä tietoja, kuten tuote- ja asiakasrekistereitä. Järjestelmään voidaan kirjata uudet tilaukset ja muodostaa niiden pohjalta vientitoiminnassa tarvittavat yrityksen logolla varustetut dokumentit kuten tilausvahvistukset, laskut ja lähetyslistat. Ohjelmiston avulla on myös mahdollista ylläpitää Internet-sivuja, esimerkiksi kuvitettua tuoteluetteloa. Tuoteluettelo voidaan laajentaa verkkokaupaksi maksujärjestelmineen. 6 Taitava tevanake -loppuraportti

7 VIRVI -ohjelmisto toimii kokonaan Internetin välityksellä. Ohjelmiston avulla yritykset voivat avata asiakkailleen käyttäjätunnuksen ja salasanan takana olevan pääsyn omille Internet-sivuilleen. Tätä kautta asiakas voi esimerkiksi vahvistaa oman tilauksensa tai tarkistaa tilauksensa nykyvaiheen. Yhteinen etäsihteeri linverkkoa hyväksikäyttäen todettiin vanhentuneeksi toimintatavaksi. Osastolla toimiva kiinteä nettiyhteys todettiin varmimmaksi vaihtoehdoksi. Kehittyneemmät vaihtoehdot kuten GPRS-yhteys osastolta tai langaton W-lan yhteys messuhallista osoittautuivat vielä epävarmoiksi, mutta ovat varmasti lähivuosina yleisessä käytössä. Tulevaisuus Virtual marketing -osaprojektissa kokeiltiin mallia, jossa useat yritykset käyttävät yhteisesti palkatun vientisihteerin palveluja. Yritysten palkkaama etäsihteeri käyttää VIRVI-ohjelmistoa yritysten asioiden hoitamiseen, mutta yrittäjä voi itsekin käyttää hyväkseen VIRVIohjelmiston sisältämiä työkaluja. Todettiin yhteisen vientirutiinit hyvin hallitsevan etäsihteerin tuovan toimivan ratkaisun pienyrityksen resurssipulaan, kun tietojen suojaus toteutetaan yrityksiä tyydyttävällä tavalla ja yrityksen ja etäsihteerin välille saadaan syntymään luottamussuhde. Yhteydet testattiin messuilla Kansainväliset messut ovat monelle pienyritykselle vuoden tärkein myyntitapahtuma. Tärkeä tavoite ohjelman kehittämisessä oli helpottaa ja nopeuttaa tilauksen saamista tuotantoon suoraan messuosastolta. Tätä varten yritykset testasivat yhteydensaantia messuilta kotimaan back-officeen. Kukin pilottiyritys osallistui itselleen parhaiten sopiville kansainvälisille messuille ja tutki yhteydenpitovaihtoehtojen toimivuuden. Tietojen koodaaminen messupäivän aikana off-line koneeseen ja niiden siirtäminen illalla hotellihuoneesta puhe- Esa Kolehmainen (vas.) ja Kari Kallio neuvottelutauolla SL-Studion pihassa Nummelassa. VIRVI-ohjelmistoa on toistaiseksi testattu vain suppealla pilottiryhmällä. Ohjelmistoa on esitelty kansainvälisessä Equal-kongressissa Tampereella keväällä 2004 sekä Käden Taidot - messujen yritystapaamisessa marraskuussa VIRVIohjelmistoa selostavia kirjoituksia on ollut Tekstiililehdessä sekä Työelämä-lehdessä. Tarkoituksena on hakea rahoitusta levittämisprojektia varten. Suurempi käyttäjäryhmä ja ohjelmiston testaaminen eri toimialojen yrityksissä osoittavat tämän pienyrityksen kansainvälistymistä helpottavan työkalun lopullisen käyttökelpoisuuden. VIRVI-ohjelmisto on suunniteltu erityisesti pienyritysten tarpeisiin ja on helppokäyttöinen sekä kustannuksiltaan edullinen hankkia ja ylläpitää. Sekä VIRVI-ohjelmisto että yhteisen etäsihteerin käyttö vaativat yritysten omia panostuksia projektin päättymisen jälkeen. Ne eivät kuitenkaan ole ylivoimaisia pienyritykselle, joka luottaa mahdollisuuksiinsa kansainvälisillä markkinoilla. VIRVI-ohjelman ylläpidosta, markkinoinnista ja koulutuksesta vastaa Synapse Computing Oy Arabiankatu Helsinki puh. (09) Taitava tevanake -loppuraportti 7

8 Interknit Tausta EU:n alueella toimii noin teva-alan yritystä, joiden palveluksessa on arviolta 7 % EU:n teollisesta työvoimasta. Tilanne on voimakkaasti muuttumassa. Alan työpaikoista katosi 1990-luvulla yli neljännes ja sama kehitys jatkuu. Tuotantoa siirretään halvemman kustannustason alueille EU:n itäpuolelle ja Aasian maihin. Neuleteollisuus on vähemmän työvoimavaltaista kuin perinteinen ompeleva teollisuus. Uusimmat elektroniset neulekoneet tekevät tuotteen valmiiksi melkein käsin koskematta. Tästä johtuen neuleiden valmistuksella katsotaan olevan kohtuulliset mahdollisuudet selvitä rakennemuutoksesta EU:ssa. Tämä edellyttää kuitenkin uutta asennoitumista erityisesti tuotekehityksessä ja markkinoinnissa. Pienen neuleyrityksen on erikoistuttava ja kansainvälistyttävä. Tavoite Interknit-osaprojektille asetettu tavoite oli löytää pienille, eurooppalaisille neuleyrityksille sellaisia uusia selviytymisstrategioita, jotka perustuvat informaatioteknologian hyödyntämiseen. Tätä varten kartoitettiin Suomesta neulealan pk-yrityksiä, joiden tekninen taso ja tuotantosuunta sopisivat globaaleille markkinoille tähtäävän tuotteiston kehittämiseen. Toteutus Pilottiryhmäksi valittiin neljä eri puolilla maata toimivaa neuleyritystä: Pilottiyritysten toimitusjohtajat pohtivat yhteisissä kokouksissaan informaatioteknologian tarjoamia mahdollisuuksia yritysten kansainvälistymisprosessissa. Toimitusjohtaja Markku Tuoriniemi ja pilottiryhmän sihteerinä toiminut projektipäällikkö Esa Kolehmainen esittelivät ryhmän alustavia näkemyksiä Equal-projektien kansainvälisessä seminaarissa Manchesterissa lokakuussa Seminaarin yhteydessä solmittiin yhteistyösopimus Manchesterin yliopiston UMISTin vetämän Knitwear Design Incubator -projektin kanssa. Pilottiryhmässä syntyneen strategia-ajattelun lähtökohtana on tietoisuus siitä, että useimmissa markkinatalousmaissa on käynnissä kehitys, jossa köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat. Kaupan rakennemuutos viime vuosina on perustunut kansalliseen hyvinvointivaltioon ja kuluttajan keskiluokkaistumiseen. Tämä rakenne on nyt muuttumassa: Keskiluokkaista kuluttajaa palvelemaan kehitetyt supermarketit ja myymäläketjut joutuvat yhä kovenevassa keskinäisessä kilpailussa tarjoamaan entistä edullisempia tuotteita ja pakostakin tinkimään laadusta. Suurten kauppaketjujen sisäänostajat sanelevat valmistajille malliston sisällön ja hinnan ja valmistajat joutuvat joustamaan ja muuntamaan tuotantoaan kerta toisensa jälkeen. Kaupan omat tuotemerkit, private labels, yleistyvät ja valmistaja ei saa omaa brändiään esille. Pieni valmistaja joutuu tyytymään anonyymin alihankkijan rooliin. Tällainen kehitys ei tyydytä varakasta ostokykyistä kuluttajasegmenttiä, joka hakee korkealaatuisten erikoistuotteiden ostopaikkoja. Myymäläketjujen puristuksessa viime vuodet eläneet erikoisliikkeet tekevät uutta tulemistaan. Kutomo Holopainen Oy, Tuusula, toimitusjohtaja Matti Holopainen T:mi SELMA, Lahti, toimitusjohtaja Juha Toivonen Top-Knit Oy, Siikainen, toimitusjohtaja Timo Horppu Tuoriniemi Dream Oy, Lapinlahti, toimitusjohtaja Markku Tuoriniemi SELMAn Toivonen (edessä) sekä Tuoriniemi senior ja junior kansainvälisessä seminaarissa Manchesterissa. 8 Taitava tevanake -loppuraportti

9 Strategiasuositukset Pilottiprojektissa kehitetty strategia fokusoituu yhteistyömuotojen kehittämiseen edellä kuvattujen erikoisliikkeiden kanssa. Tämä voidaan jakaa eri vaiheisiin: 1. Kehitetään globaaleille markkinoille sopiva, korkealaatuinen neulemallisto ja brändi kohderyhmänä ostokykyiset kuluttajat. 2. Löydetään globaaleilta markkinoilta informaatioteknologian avulla potentiaalisia erikoisliikkeitä 3. Saatetaan erikoisliikkeet valmistajan asiakkaaksi informaatioteknologian avulla 4. Kehitetään sellaisia yhteistyömuotoja, jotka parantavat erikoisliikkeen mahdollisuuksia markkinoinnissa ja myyntityössä, ostotoiminnassa, yhteydenpidossa valmistajaan sekä verkostotaloudessa. Pienyrityksen menestystekijöitä ovat: laadun sisäistäminen tuotannossa ja markkinoinnissa segmentoitu tuote brändi, jolla on hyvä backround story korkeatasoinen, koordinoitu esiintyminen sähköisissä ja muissa medioissa johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti noudatettu, selkeä toimintastrategia kunnianhimo ja rohkeus esiintyä globaaleilla markkinoilla Tulevaisuus Projektin alkuperäisiin tavoitteisiin kuului testata siinä kehitettyjen hyvien käytäntöjen (strategioitten) toimimista käytännössä. Aika ja rahoitusresurssit eivät kuitenkaan tähän riittäneet. Projektissa kehitettyjä, pienen neuleyrityksen selviytymisstrategioita selostettiin Manchesterin ja Tampereen Equal-kongresseissa alan edustajille. Inteknit-osaprojektista on kerrottu myös Työelämä-lehdessä keväällä Projektin tähänastisena tuloksena syntynyt Best Practise -raportti on tarkoitus levittää alan yritysten käyttöön Suomessa ja Englannissa. Selman syksy-talvi mallistoa. Taitava tevanake -loppuraportti 9

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

HyNästä plussaa. - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen

HyNästä plussaa. - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen HyNästä plussaa - yhteistyöstä voimaa metallialan pk-yritysten suunnitelmalliseen kehittämiseen 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 KEHITTÄMISKUMPPANUUS VASTASI TYÖYHTEISÖJEN TARPEISIIN...6 HYNÄ - TUOTTAVUUTTA

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Tietotekniikkavalmiudet kuntoon pk-yrityksissä Sisältö 1 JOHDANTO...2 2 TIIVISTELMÄ...3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...4 3.1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Designstudio muotoilun osaamiskeskus

Designstudio muotoilun osaamiskeskus Designstudio muotoilun osaamiskeskus LOPPURAPORTTI Taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskus 2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Lähtökohdat, tavoite ja toiminta...3 2.1 Toiminnan pääpiirteet...5

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KERAVAN KAUPUNKI TYÖRYHMÄRAPORTTI 10.3.1999 Kirjastotoimintojen kehittäminen Sivu 2 (38) SISÄLLYS Työryhmän toimeksianto... 3 Keskeiset johtopäätökset... 5 Kehittämisen

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Tietoturvatietoisuuden edistäminen

Tietoturvatietoisuuden edistäminen Tietoturvatietoisuuden edistäminen Seminaariraportti Tampereen teknillinen yliopisto Tietoliikennetekniikan laitos Seminaari, Tietojenkäsittelyn turvallisuus (TLT-3600) Talvilukukausi 2008 2009 Jukka Koskinen

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä 17/02. vuotta

SOSIAALITURVA. Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä 17/02. vuotta SOSIAALITURVA 90 vuotta 17/02 Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä Pääkirjoitus 6. marraskuuta 2002 Tietotekniikka antaa uusia mahdollisuuksia asiakaslähtöiseen työhön Kunnissa uusitaan

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti tietoyhteiskuntaneuvoston raportti helmikuu 2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON RAPORTTI HALLITUKSELLE Tulevaisuuden verkottuva Suomi HELMIKUU 2005 4 tietoyhteiskuntaneuvoston raportti 2005 Esipuhe Valtioneuvosto

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 27 Yritysten osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot