Ympärivuorokautinen kriisipäivystys on osa kuntien sosiaali- ja terveystoimialojen poikkeusolojen valmiussuunnitelmaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympärivuorokautinen kriisipäivystys on osa kuntien sosiaali- ja terveystoimialojen poikkeusolojen valmiussuunnitelmaa."

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ KRIISIPÄIVYSTYS JA -TAPAAMISET SEKÄ JÄLKIPUINTI-ISTUNNOT AKUUTEISSA TRAUMAATTISISSA KRIISITILANTEISSA 1. Hankinnan kohde Tarjouspyyntö koskee Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Mustijoen perusturvan (Mäntsälä, Pornainen) ja Nurmijärven sekä Tuusulan kuntien asukkaille, järjestettävää kriisipäivystystä ja tapaamisia akuuteissa kriisitilanteissa. Toiminta on valtioneuvoston pelastustoimesta annetun asetuksen 787/ :ssä tarkoittamaa psykososiaalista tukea kriisihallinnassa. Ohjeita psykososiaalisen tuen ja palveluiden järjestämisestä on annettu seuraavissa sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuissa: Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja palvelut STM työryhmämuistio 1998:1 ja Psykososiaalinen tuki ja palvelut suuronnettomuudessa STM selvityksiä 2006:81. Ympärivuorokautinen kriisipäivystys on osa kuntien sosiaali- ja terveystoimialojen poikkeusolojen valmiussuunnitelmaa. Hankinnan kohteena on palvelukokonaisuus, johon kuuluvat palvelutuotteet 1 ja 2. Palvelutuote 1: Kriisipuhelinpäivystys Kriisipuhelinpäivystyksellä tarkoitetaan henkisen avun antamista traumaattisen tilanteen kokeneelle henkilölle puhelimitse. Kriisipäivystäjän tulee olla puhelimitse tavoitettavissa maanantaista perjantaihin ja lauantaista sunnuntaihin Asiakkaiden yhteydenotot kriisipäivystykseen ohjautuvat hätäkeskuksen, poliisin, pelastuslaitoksen, Hyvinkään, Järvenpään tai Keravan kaupunkien tai Mustijoen perusturvan (Mäntsälä, Pornainen) tai Nurmijärven tai Tuusulan kuntien viranomaisten kautta. Päivystävät viranomaiset välittävät tiedon kriisityön tarpeesta puhelinpäivystykseen ja päivystäjät ottavat yhteyden asiakkaaseen vuorokauden sisällä hälytyksen vastaanottamisesta. Palvelutuote 2: Tapaaminen akuutissa kriisitilanteessa, jälkipuinti-istunto ja seurantatapaaminen Kriisipäivystyksen asiakkaiksi tulevilla tulee olla traumaattinen kriisi. Traumaattisella kriisillä tarkoitetaan ulkoisesta syystä johtuvan järkyttävän tapahtuman seurauksena syntyvää tilannetta, jossa ihminen kokee voimakkaan tunnejärkytyksen ja joutuu epätasapainoon omien ongelmanratkaisukeinojensa romahtamisen vuoksi. Taustalla tulee olla äkillinen ja ennustamaton tapahtuma, esim. itsemurhayritys/uhkatilanne, onnettomuus, tulipalo, kuolema tai "läheltä piti -tilanne". Puhelimitse tapahtuneen yhteydenoton perusteella kriisityöntekijä tapaa traumaattisen kriisin kohdanneen asiakkaan ja antaa henkistä ensiapua tapahtumapaikalla, asiakkaan kotona, palvelun tuottajan tiloissa tai muussa sovitussa paikassa. Tapaamisen tulee toteutua vuorokauden sisällä puhelimitse tapahtuneen yhteydenoton jälkeen. Tarvittaessa palveluntuottaja antaa myös konsultaatioapua em. kaupunkien ja kuntien viranomaisille kriisiasioissa.

2 Jälkipuinti-istunnolla tarkoitetaan noin 2-4 päivän kuluttua traumaattisen tapahtuman jälkeen olevaa tapaamista. Jälkipuinti-istuntoja on 1. Jälkipuinti-istunnot on jäsentynyt, ammatillisesti ohjattu tilaisuus, joissa läpikäydään järkyttävää tapahtumaa. Istunnon tavoitteena on edistää surutyötä ja tukea omien ja muiden reaktioiden ymmärtämistä. Istuntoa seuraa seurantasoitto tai tapaaminen 2-8 viikon kuluttua. 2. Muut ehdottomat vaatimukset palvelun tuottamiselle Palveluntuottaja järjestää työntekijöilleen kriisipäivystykseen liittyvän peruskoulutuksen. Palveluntuottaja vastaa, että kriisipäivystäjillä on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja että jälkipuinti-istuntojen vetäjillä on vähintään soveltuva sosiaalija terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja sen lisäksi debriefingmenetelmäkoulutus. Palveluntuottaja huolehtii henkilökuntansa ammattitaidon säilyttämisestä ja kehittämisestä ja tarvittavan perus- ja täydennyskoulutuksen ja työnohjauksen järjestämisestä. Palveluntuottaja pitää rekisteriä työntekijöistä ja palvelun ostaja saa rekisterin tarvittaessa nähtäväkseen. Palveluntuottaja pyytää työntekijöiltä nähtäväkseen lain 504/2002 tarkoittaman rikosrekisterilain 6 2 momentin mukaisen otteen. Palveluntuottaja tekee työntekijärekisteriin merkinnän rikosrekisteriotteen näkemisestä ja tunnistetiedoista. Palvelun tulee olla käyttäjille maksutonta. Palvelun tuottaja noudattaa salassapitoa koskevia lakeja ja määräyksiä. Palvelun tarjoaja toimittaa kuvauksen asiakasrekisterin pidosta ja tietosuojan turvaamisesta sekä arkistoinnista. Palvelun tuottaja toimittaa tilaajalle raportteja kriisipalvelujen käytöstä 31.3, 30.6, 30.9 ja tilanteen mukaisesti viimeistään seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Raporttien sisällöstä sovitaan tarkemmin palvelusopimuksessa. Palvelun tuottaja sitoutuu yhteistyöhön palvelun ostajan, hätäkeskuksen, poliisin, pelastuslaitoksen, sosiaalipäivystyksen ja muiden tarvittavien viranomaisten kanssa. Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan toiminnassa tarvittavat potilas- ja muut vastuuvakuutukset. Palvelun tuottaja laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen, jotka toimitetaan palvelun ostajalle. Palveluntuottajalla on asiakasvastaanottoon soveltuvat toimitilat Koska palvelua saatetaan antaa myös kunnan tiloissa, palveluntuottajalta tullaan pyytämään ennen sopimuksen allekirjoittamista tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Ostajalla on oikeus tarvittaessa käydä tutustumassa palvelun tarjoajan toimintaan ja toimitiloihin.

3 3. Hankintamuoto Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Kyseessä olevat palvelut kuuluvat tuoteluokituksen mukaan hankintalain liitteen B luokan 25 (sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut) mukaisiin toissijaisiin palveluihin. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat julkaistaan HILMA-palvelussa osoitteessa sekä Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan www- sivuilla. 4. Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus ja tarjousten vertailu 4.1. Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 3. tarjousten vertailu 4.2. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten perusteella. Tätä arvioidaan teknisillä, taloudellisilla ja toiminnallisilla vaatimuksilla. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua ehdokkaat, joilla ei ole teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Edellytykset arvioidaan liitteessä 1 mainituin perustein. Tarvittaessa edellytysten täyttymisestä voidaan pyytää lisäselvityksiä. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee hankintalain (348/2007) :n mukainen poissulkemisperuste Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tässä vaiheessa tarjouksia arvioidaan suhteessa niihin vaatimuksiin (liite 1), joita ostettavilta palveluilta vaaditaan. Julkisissa hankinnoissa tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. Hankinnan kohteena on palvelukokonaisuus, johon kuuluvat palvelutuotteet 1 ja 2. Osatarjouksia palvelukokonaisuudesta ei oteta huomioon. Tarjoaja voi kuitenkin tarjota palvelukokonaisuutta yhdelle tai useammalle kunnalle Tarjousten vertailu 5. Tarjoushinta Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset, vertaillaan hinnan perusteella.

4 Palvelun tuottaja voi tarjota palvelua Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupungeille sekä Mustijoen perusturvalle (Mäntsälä, Pornainen) ja Nurmijärven ja Tuusulan kunnille erikseen tai kaikille yhteisesti. Tarjoajan tulee tehdä tarjous, josta ilmenee palvelun hintasisältö kuntakohtaisesti seuraavasti ilman arvonlisäveroa: päivystyksen ylläpito- ja organisointikustannukset euroa/vuosi kriisipuhelinpäivystyksen kustannukset euroa/puhelu kriisitapaaminen ja jälkipuinti-istunto euroa/tunti/työntekijä Hinnat tulee täyttää tarjouspyynnön mukana tulevaan liitteeseen 2. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Vertailtava hinta lasketaan siten, että ylläpito- ja organisointikustannukset vuodessa ovat yksi hinta, ja siihen lisätään puhelukustannukset, jotka lasketaan euroa/puhelu x 100 tuntia sekä kriisitapaaminen ja jälkipuinti-istunnot euroa/tunti/työntekijä x 200 tuntia ja näin saadaan arvioitu vuosikustannus tarjoajaa kohti. Tarjouksessa ilmoitettujen päivystyksen organisointikustannusten, kriisipuhelinpäivystyksen, kriisitapaamisten ja jälkipuinti-istuntojen kustannukset tulee olla kiinteitä vähintään vuoden 2012 loppuun. 6. Maksuehdot ja laskutus Palvelun ostaja maksaa palvelumaksut laskua vastaan neljännesvuosittain. Laskut erääntyvät 30.4., 30.7., ja Maksuehto on 30 pv netto laskun päiväyksestä. Laskutus tapahtuu sähköisesti kuntien antamien ohjeiden mukaisesti. 7. Hankintapäätös Kilpailutuksessa mukana olevat kunnat tekevät erilliset kirjalliset hankintapäätökset, jotka perustuvat tällä tarjouspyynnöllä saatujen tarjousten kuntakohtaiseen vertailuun ja sen antamiin lopputuloksiin. Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. 8. Sopimus Sopimus tehdään ajalle ja sitä voidaan jatkaa yhden kerran 1-2 vuodella. Option käytöstä on sovittava kuusi kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden loppumista. Sopimus allekirjoitetaan aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimus tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. Palvelun hinnat ovat kiinteät vuoden 2012 loppuun saakka. Hinnantarkistuksesta alkaen sovitaan sopimusehtojen mukaisesti neuvottelussa mennessä. Jatkossa hintaneuvottelut käydään sopimusehtojen mukaisesti vuosittain mennessä. Hinnan tarkistuksen perusteena käytetään Jyse ehtoja. Sopimusasiakirjat ovat: 1. Sopimus 2. Hankintapäätös liitteineen 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 PALVELUT) siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyyntöasiakirjojen ehtojen kanssa. 5. Toimittajan tarjous liitteineen

5 Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mustijoen perusturva (Mäntsälä, Pornainen) ja Nurmijärven ja Tuusulan kunnat eivät sitoudu ostamaan tiettyä määrää palveluita. Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mustijoen perusturva (Mäntsälä, Pornainen) ja Nurmijärven ja Tuusulan kunnat varaavat oikeuden tarvittaessa ostaa ko. palveluja myös muilta tahoilta. 9. Tarjousasiakirjat Tarjousasiakirjat julkaistaan HILMA-palvelussa ja Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien 10. Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen on oltava voimassa vähintään asti. 11. Tarjouksen jättäminen ja tarjouksen avaus Hankintayksikölle osoitettu tarjous kaikkine liitteineen tulee toimittaa alla mainittuun osoitteeseen suljetussa kirjekuoressa paperiversiona viimeistään klo mennessä. Tarjousmerkintä Kriisipäivystys merkitään kirjekuoreen. Postiosoite: Tuusulan kunta Sosiaali- ja terveystoimi Kriisipäivystys PL Tuusula Käyntiosoite: Tuusulan kunta Sosiaali- ja terveystoimi Hyryläntie Tuusula Määräajan jälkeen myöhässä saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen ja sen kaikkien liitteiden on oltava suomenkielisiä. Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön mukaisin liittein (liitteet 1-4). Tarjoajalle ei suoriteta korvausta tarjouksen tekemisestä. 12. Tarjousasiakirjojen julkisuus Asianosainen (esim. tarjouksentekijä) saa halutessaan asiakirjat nähtäväkseen jo päätöksen jälkeen (Julkisuuslain 11 ). Liike- ja ammattisalaisuudet eivät kuitenkaan tule julkisiksi, joten asianosaisillakaan ei ole oikeutta nähdä liike- ja ammattisalaisuuksia. Jos asiakirjat sisältävät liike- tai ammattisalaisuuksia, on ne merkittävä tarjouksen antajan toimesta selkeästi. Liike- ja ammattisalaisuudet poistetaan näytettävistä asiakirjoista. Muu kuin asianosainen (esim. kuntalainen) saa tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat nähtäväkseen (ilman liike- ja ammattisalaisuuksia) vasta, kun hankintasopimus on tehty (Julkisuuslain 7 :n 2. momentti). Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

6 13. Hankintapäätöksestä tiedottaminen 14. Lisätietoja LIITTEET Hankintapäätöksestä tiedotetaan asianosaisille sähköisellä tiedoksiannolla. Tämän vuoksi tarjoajan tulee ilmoittaa hintatarjouksessaan (liite 2) sähköpostiosoitteensa, johon hankintapäätös voidaan antaa tiedoksi. Sähköpostin seuranta on tarjoajan vastuulla. Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen Kysymykset on lähetettävä kello mennessä. Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin tai tietopyyntöihin ei vastata, vaan tarjoajien on esitettävä kysymyksensä edellä esitetyllä tavalla. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan Tuusulan kunnan nettisivuilla osoitteessa viimeistään Tarjoajan vähimmäisvaatimukset 2. Hintaliite 3. Palvelukokonaisuuden vahvistaminen 4. Sopimusluonnos

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

21.9.2010. Haukiputaan kunta/perusturvalautakunta pyytää tarjouksia. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalle 1.1.2011 31.12.2012.

21.9.2010. Haukiputaan kunta/perusturvalautakunta pyytää tarjouksia. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalle 1.1.2011 31.12.2012. 1 TARJOUSPYYNTÖ (Luonnos) 21.9.2010 Haukiputaan kunta/perusturvalautakunta pyytää tarjouksia sosiaalipäivystyksestä Oulun seudulla. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalle 1.1.2011 31.12.2012. Sopimukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 22.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA Nurmijärven kunta pyytää tarjousta suun terveydenhuollon välinehuoltokuljetuksista. Hankinnan

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot