Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti"

Transkriptio

1

2 Sisällys 1/2005 Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti PL 1710 (Päivärannantie 10) KUOPIO sähköposti: telefax: (017) vuosikerta Päätoimittaja: Kari Paakkinen (017) Toimituskunta: Pentti Vattulainen Kari Paakkinen Pasi Juttula Ulkoasu: Pasi Juttula 1 Ajatuksia Varastokirjaston strategiatyöstä Pentti Vattulainen 3 Varastokirjaston arviointi Kari Paakkinen 8 Linnea-kirjastojen kaukopalvelun kehittäminen Markku Räisänen 11 Tie lauman länteen kulkee Tommi Salakka 14 Kaukopalvelun tulevaisuus millaisena se on nähtävä? Jukka Kananen 17 Aineiston lähettäminen Varastokirjastoon näin se tehdään Pasi Juttula 20 Taivalharju Varastokirjaston edeltäjä Kari Paakkinen Artikkelit luettavissa myös osoitteessa julkaisut.htm Edita Oy Helsinki, 2005

3 Varastokirjasto perustettiin 1989 ja on siis toiminut yli 15 vuotta. Varastokirjastoja on monissa maissa, mutta Suomen kaikkia kirjastoja maksutta palveleva yhteiskunnan keskitetyllä rahoituksella toimiva instituutio on ainutlaatuinen. Opetusministeriö päätti muutama vuosi sitten, että on syytä arvioida Varastokirjasto. Arviointi on nyt tehty. Siitä on tässä lehdessä erillinen artikkeli, joten en puutu tässä kuin muutamaan asiaan. Arvioinnilla oli useita tarkoituksia, mutta tärkeintä oli selvittää, onko Suomen konsepti toimiva ja hyödyllinen. Arviointimies Sauli Laitinen päätyy siihen, että Varastokirjasto on olennainen osa Suomen tietohuoltojärjestelmää, että sen toiminta on erinomaista ja että rahoitusmalli on hyvä. On järkevää käyttää yhteiskunnan rahoja tällaiseen kirjastoja tukevaan keskitettyyn palveluun. Rahoitusmalli takaa sen, että palveluja voidaan kehittää ilman, että kirjastojen täytyisi rahallisesti kehittämistä tukea. Miten Varastokirjastoa sitten kehitetään? Arvioinnissa suositellaan laadittavaksi strategia, jonka mukaan toimintaa kehitetään sopusoinnussa muun kirjastoverkon kehittämisen kanssa. Strategiaa on alettu laatia tässä vaiheessa Varastokirjaston henkilökunnan ja johtokunnan piirissä. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus antaa eri kirjastosektoreille mahdollisuus vaikuttaa strategian sisältöön. Tämä on olennaista, koska Varastokirjaston kehysorganisaatio on Suomen kirjastoverkko. Millainen on Suomen kirjastoverkko vuonna 2010? Miten se palvelee asiakkaitaan? Miten Varastokirjasto tukee kirjastoja? Tarvitaanko painettua aineistoa? Miten sen saatavuus taataan? Nämä ovat kysymyksiä, joihin toivomme saatavan vastauksia strategiatyön kuluessa. Joitakin aspekteja on helppo luetella. Tietoyhteiskuntakehitys jatkuu ja tieto- ja viestintätekniikan kehitys helpottaa ihmisten välistä viestintää, tietojen hallintaa ja käsittelyä sekä luo uusia mahdollisuuksia ja uhkia kirjastoverkolle. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se asettaa toiminnalle ja kirjastojen henkilöstölle kehitystarpeita. Tämä heijastuu ainakin neljässä sektorissa: kirjastojen aineistoissa, asiakkuuden käsitteessä, rahoituksessa ja kansainvälistymisessä. Kirjastojen aineistokysyntä ja tarjonta ovat erilaisia eri kirjastosektoreilla. Tämä näkyy painotuksina painetun ja elektronisen aineiston tarjonnassa. Painettua aineistoa ilmestyy jatkuvasti kasvava määrä. Samalla elektroninen aineisto lisääntyy. Digitointi lisääntyy. Stanfordin yliopiston kellarissa on Volkswagenin kokoinen laite, jonka sisällä kirjojen sivut aavemaisesti kääntyvät ikään kuin itsekseen toiminnassa on Google Printin kirjaskanneri. Tehot ovat valtavat ja digi- 1

4 toinnin hinta yksikkökustannuksina on putoamassa. Kuitenkin, vaikka ihmiset voivat ladata e-book lukijaansa sata kirjaa, joista osa on digitaalisena syntynyt ja osa digitoitu, kaikkea ei voida tai kannata digitoida. Tämä taannee se, että kysyntää varastokirjastoille (print repositories) jatkossakin on. Asiakkuuden käsite on muuttumassa. Entistä enemmän toimitaan verkon kautta. Ihmiset tekevät itse paljon sitä, mikä aiemmin kuului kirjastonhoitajalle. Markkinoille tulee jatkuvasti uusia sovelluksia, jotka tukevat asiakkaan omatoimisuutta sekä kirjastopalveluiden suhteen että verkossa ylipäätään. Asiakas haluaa tarvitsemansa aineiston heti eikä ehkä ymmärrä, miksi hänen ja aineiston väliin on rakennettu kirjastobyrokratia. On joissain tapauksissa järkevää häivyttää kirjasto taka-alalle palvelujen mahdollistajaksi ja antaa asiakkaalle mahdollisuus itsenäiseen asiointiin. Kirjastojen määrärahatilanne on ongelma tässähän ei ole mitään uutta. Tämä on yhtenä syynä siihen, että kirjastot jatkossa entisestäänkin tiivistävät yhteistyötään. Tämä tarkoittaa yksittäisten kirjastojen profiloitumista ja luottamista aineistojen yhteiskäyttöön. Kirjastojen on siirryttävä kokoelmakeskeisestä kirjastonhoidosta kysyntävetoiseen. Tämä saattaa tarkoittaa elektronisen aineiston suhteen sitä, että suuret monille kirjastoille yhteiset konsortiohankinnat ( big deal ) tuottavat liikaa tarpeetonta aineistoa ja kustannussyistä kirjastojen on luovuttava joistain hankinnoista. Painetun aineiston suhteen profiloituminen sen sijaan viittaisi keskitettyjen palveluiden kehittämisen jatkamiseen. Painettua aineistoa on erityisesti tilaongelmien takia järkevää pitää keskitetysti saatavilla Varastokirjastossa. Varastokirjaston valtava aineistomassa, josta mikä tahansa julkaisu saadaan maksutta ja nopeasti kirjaston asiakkaalle, antaa kirjastoille erinomaisen tukiresurssin ja mahdollisuuden keskittyä omien aktiivikokoelmiensa hoitoon. Kansainvälistyminen näkyy myös varastokirjastojen toimialalla. Eri maissa ja eri mantereilla toimivien varastokirjastojen yhteistyö perustuu kokoelmien profiloimiseen ja toisten kokoelmien täydentämiseen sekä digitaaliseen aineistonvälitykseen. 2

5 Valtion virastoja ja laitoksia on ryhdytty systemaattisesti arvioimaan 1990-luvulta alkaen. Itsearviointien ohella ulkopuolisten, riippumattomien asiantuntijoiden tekemät arvioinnit ovat vakiintumassa pysyviksi välineiksi valtion laitosten ohjaus- ja kehittämistyössä. Ilmiö liittyy hallinnon ohjausta koskevan ajattelun muutokseen: tuloksellisuuden ja tehokkuuden korostaminen on korvannut aiemmat suunnittelun ja normiohjauksen lähtökohdat. Ministeriöiden vuosittaiseen tulosohjaukseen liittyvä seuranta ei välttämättä anna riittäviä tietoja laitoksen mahdollisista ongelmista ja kehittämistarpeista. Ulkopuolisen arvioijan tai selvitysmiehen substanssiasiantuntemus ja järjestelmällinen analyysi voi parhaimmillaan antaa hyviä ehdotuksia toiminnan kehittämiselle. Arvioinnilla haetaan yleensä uusia näkökulmia ja tuoreita ideoita toiminnan ohjaamiseen. Toisaalta arviointeja on pidetty hyödyllisinä riippumatta siitä minkälaisiin johtopäätöksiin tai suosituksiin arvioijat päätyvät. Pelkästään asioiden tarkasteleminen pakottaa kyseenalaistamaan niitä. Ulkopuoliselta arvioinnilta tulee kuitenkin epäilemättä edellyttää myös arvokkaita tuloksia. Hallintokulttuurin muutos, uusliberalistinen hyöty- ja tehokkuusajattelun voimistuminen, ns. New Public Management ajattelu on tuonut valtion organisaatioihin ulkopuolisen asiantuntijan tekemän tarkastelun rinnalle myös toisen kehittämisvälineen: laatutyön. Itsearvointi, laatutyö ja ulkopuoliset arvioinnit tukevat toisiaan laitoksen kehittämistyössä. Laadun kehittäminen on mahdotonta ilman nykytilan arviointia. Arviointi on käsitteenä laajasti käytetty ja ymmärretty. Mitä sillä kulloinkin tarkoitetaan on valinta- ja näkökulmakysymys. Joka tapauksessa arvioinnilta odotetaan riippumattomuutta ja tieteellisten menetelmien soveltamista. Toiminnan laadun arvioinnilla pyritään ensisijaisesti selvittämään tehdäänkö sovitut asiat oikein. Vaikuttavuuden arvioinnilla puolestaan tarkastellaan oikeiden asioiden tekemistä eli asetettujen tehtävien arviointia. Opetusministeriön tiedepolitiikan yksikkö on päättänyt arvioida kaikki tiedepolitiikan toimialan laitokset kehitellessään tulosohjausta. Osana tätä opetusministeriöstä tuli toimeksianto myös Varastokirjaston arvioinnista. Asiasta on sovittu opetusministeriön ja Varastokirjaston välisessä tulossopimuksessa kaudelle , jossa todetaan, että Varastokirjaston toiminnan arviointi toteutetaan vuosina Arvioinnin tavoitteena on saada tietoa Varastokirjaston roolista ja vaikuttavuudesta osana Suomen kirjastolaitosta sekä mahdollisista ongelmakohdista ja kehittämistarpeista. Aiemmin Varastokirjastoa ei ole arvioitu. Suunnitelmissa oli aluksi kansainvälinen arviointi, koska haluttiin verrata suomalaista varastokirjasto- 3

6 ratkaisua niihin maihin, joissa painetun aineiston varastointi on toteutettu toisella tavoin. Opetusministeriö ei katsonut tätä kuitenkaan tarpeelliseksi, joten arviointi suoritettiin kotimaisin voimin. Arvioinnin tavoitteena oli selvittää: 1. Varastokirjaston toiminnan vaikuttavuus ja laatu sekä miten kirjaston toiminta on vastannut niitä tavoitteita, joihin sen perustamisella pyrittiin; 2. Varastokirjaston asema ja rooli Suomen tietohuoltojärjestelmässä, Varastokirjaston merkitys sen eri sidosryhmien kannalta sekä tähän liittyvät kehittämistoimenpiteet ottaen huomioon kirjaston toimintaympäristössä tapahtuneet ja keskipitkällä aikavälillä odotettavissa olevat muutokset; sekä 3. Varastokirjaston toimintaprosessien laatu ja tehokkuus sekä kirjaston hallintoon ja johtamiseen kohdistuvat kehittämistarpeet Arvioinnin suoritti konsultti Sauli Laitinen/SL Consulting. Arvioinnin tukemista varten opetusministeriö asetti koordinaatioryhmän, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin opetusneuvos Hannele Hermunen opetusministeriöstä. Ryhmän muut jäsenet olivat ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari opetusministeriöstä, kirjastonjohtaja Pentti Vattulainen Varastokirjastosta ja kulttuuriasiainneuvos Anneli Äyräs opetusministeriöstä. Selvityksen tiedonlähteenä käytettiin Varastokirjaston toiminnan suunnittelun ja seurannan asiakirjoja sekä artikkeli- ja esittelymateriaalia. Sen lisäksi arvioija teki vierailukäynnin Varastokirjastoon ja haastatteli kirjastojen ja muiden sidosryhmien edustajia. Koordinaatioryhmä järjesti myös kokouksen, jossa kirjastojen ja opetusministeriön edustajilla oli mahdollisuus esittää ajatuksia Varastokirjaston toiminnan kehittämiseksi jaetun raporttiluonnoksen pohjalta. Arvioinnin tulokset (nykytilan inventointia) Varastokirjaston perustamisen lähtökohtana olivat seuraavat olettamukset: Rinnakkaiskappaleiden karsinnalla sekä varastokirjaston muita tehokkaammalla varastoinnilla kirjallisuuden varastointiin tarvittavaa tilaa voidaan huomattavasti vähentää. Säästö on myös kirjastokohtainen, koska eri kirjastoissa olevan vähän käytetyn aineiston rinnakkaiskappaleita voidaan poistaa Varastokirjastossa voidaan päästä tehokkaampaan varastointiin, kuin erillisten kirjastojen moniin yksikköihin jakaantuvissa varastotiloissa Varastokirjastorakennuksen ylläpitokustannukset muodostuvat edullisemmiksi kuin kirjastorakennuksissa yleensä Tilakustannuksissa saatava säästö kattaa henkilö- ja toimintamenot Selvitysmiehen arvion mukaan Varastokirjasto on vastannut kaikkia sen perustamisessa asetettuja tavoitteita. Varastokirjasto on saavuttanut vakiintuneen aseman vähän käytetyn aineiston säilytyspaikkana. Varastokirjaston tunnettuus kirjasto- ja tietopalveluverkossa on hyvä: sen palveluja käyttää suurin osa Suomen kirjastoista. Lisäksi Varastokirjasto on aktiivisesti mukana myös kansainvälisessä yhteistyössä. Varastokirjaston luettelointikäytäntö on tarkoituksenmukainen ja tarjoaa hyvän mahdollisuuden aineiston paikallistamiseksi joko yhteisluettelon avulla tai Varastokirjaston oman luettelon avulla. Varastokirjaston kaukopalvelu on nopeaa ja tehokasta ja myös kustannustehokasta. Laskettu yksikkökustannus on kolmannes verrattuna vastaavaan kustannukseen yliopistokirjastoissa. 4

7 Selvitysmies arvioi, että tarpeita perustoiminnoille vähän käytetyn aineiston varastoinnille ja siihen liittyvälle kaukopalvelulle on jatkossakin ainakin tämän vuosikymmenen loppuun. Elektronisen aineiston määrän kasvusta huolimatta myös painettu aineisto säilyttää merkityksensä ja sen saatavuus on taattava jatkossakin tehokkaalla konseptilla. Yksi Varastokirjaston erityisistä rooleista on ollut Suomeen hankitun tieteellisen kirjallisuuden käytön turvaaminen. Kansainvälistymisen seurauksena ulkomaisen kirjallisuuden käyttöön saaminen tarvittaessa on selkeästi parantunut, joten saattaa olla että jatkossa Varastokirjaston rooli tulee tässä suhteessa pienenemään. Kokoelmien yhteiskäyttö ulkomaisten kirjastojen kanssa saattaisi vähentää tarpeita varastokirjastojen omien kokoelmien kartuttamiseen. Maamme 6 vapaakappalekirjastoa turvaavat kotimaisen aineiston saatavuuden aineistoa on siis saatavana useasta lähteestä. Selvitysmiehen mukaan varastoinnin tarpeellisuutta on syytä tarkastella myös palvelun nopeuden ja kustannusten näkökulmasta, jotka vaikuttavat lähteen valintaan. Toisin kuin yliopistokirjastoissa, Varastokirjaston kaukopalvelu on jatkanut kasvuaan vuosittain. Asiakastoimisen kaukopalvelun yleistyminen tulee entisestään lisäämään toimeksiantoja. Varastokirjastosta tilataan runsaasti sellaista aineistoa, joka olisi saatavana myös muista kirjastoista. Syynä tähän on palvelun tehokkuus ja maksuttomuus. Varastokirjastoa perustettaessa arvioitiin, että tilakustannuksissa saatava säästö kattaisi henkilö- ja toimintamenot. Saatavissa olevien tilastotietojen ja kirjastojen tilakustannusarvioiden perusteella säästötavoite on saavutettu. Huomattavaa säästöä on syntynyt myös siitä että uusia tiloja ei ole tarvinnut rakentaa kirjastoille kokoelmien kasvun takia. Toiminnan kehittäminen Selvitysmiehen mielestä Varastokirjastolla on peruspalvelujensa suhteen tärkeä rooli kirjastotoiminnassa. Varastokirjasto on paperimuotoisen aineiston saatavuuden tukikeskus kirjastolaitokselle ja tieteen tietohuollolle. Varastokirjasto osallistuu omalta osaltaan kansallisen kokoelmapolitiikan kehittämiseen ja kaukopalvelujärjestelmän toiminnan tehostamiseen. Selvitysmies suosittelee palvelun korkean laadun säilyttämiseksi itsearviointimenettelyn käyttöönottoa, sekä jatkuvan, systemaattisen asiakaspalautteen keräämistä ja entistä aktiivisempaa roolia kirjastoverkon kehittämisessä yhdessä Kansalliskirjaston ja muiden alan toimijoiden kanssa. Mahdollisina kehittämiskohteina mainitaan ennen kaikkea Varastokirjaston kehittäminen valtakunnalliseksi kaukopalvelukeskukseksi. Tämä voisi tapahtua mm. kasvattamalla kokoelmia niin, että Varastokirjasto saisi kokoelmiinsa vapaakappalemateriaalia sekä yliopistokirjastoihin elektronisena hankittua aineistoa vastaavaa painettua aineistoa. Oikeus toimittaa artikkeleita elektronisessa muodossa FinELib:n puitteissa hankitusta aineistosta lisäisi myös palvelumahdollisuuksia. Kaikki toiminnot kattavan kaukopalvelukirjaston tehtävänä olisi kansallisen kaukopalvelujärjestelmän kehittäminen sekä toimiminen ulkomaille suuntautuvan kaukopalvelun tilauskeskuksena ja ulkomailta Suomeen suuntautuvan kaukopalvelutilausten vastaanottajana. Muita toiminnan kehittämismahdollisuuksia olisivat tieteellisen kirjallisuuden vaihtotoiminta sekä vastaanotettavan aineistovalikoiman laajentaminen. 5

8 Arvioinnin hyödyllisyys ja hyödynnettävyys Arvioinnin hyödynnettävyyttä voi tarkastella useasta eri näkökulmasta. Ville Valovirran mukaan: arviointitehtävän konteksti eli kohteena olevan laitoksen toimintaympäristö, kehittämisilmapiiri ja arviointiin ladatut odotukset näyttävät olevan perustavanlaatuinen ennakkoehto, joka säätelee mahdollisuuksia vaikuttaa arvioinnin hyödyllisyyteen. Organisaatioon kohdistuvien ristiriitojen ja muutospaineiden ulottuvuuksia on kuvattu seuraavalla kuviolla (Valovirta, s. 86): olleet keskusteluissa esillä jo useita vuosia. Sen sijaan arviomies herättelee Varastokirjaston johtoa tehokkaampaan strategiseen suunnitteluun: toiminnan yleiseksi kehittämiseksi Varastokirjasto tarvitsee toiminta- ja taloussuunnitelman lisäksi strategisen suunnitelman, jossa kehitysmahdollisuuksia on pohdittu. Arvioinnilla onkin ollut selkeästi kehittämistoimia eteenpäin vievä vaikutus. Selvitysmiehen peräänkuuluttama strategiatyö on jo aloitettu. Varastokirjaston uusi strategia valmistunee tämän vuoden aikana. Sen edellyttämä itsereflektio, toiminnan ja toimintaprosessien kriittinen tarkastelu on joka tapauksessa hyödyllistä. Varastokirjasto sijoittuu kuviossa epäilemättä kenttään I. Laitokseen ei kohdistu merkittäviä muutospaineita ja kontekstissa ei vallitse erityisen suuria ristiriitoja. Muutokset ovat tällöin joko inkrementaalisia korjauksia tai arvioinnin rooli on lähinnä herättävä. Selvitysmiehellä ei juurikaan ole esittää arvioinnissa uusia linjauksia mihin suuntaan Varastokirjastoa tulisi kehittää. Kaukopalvelukeskusajatus ja muut mainitut kehittämiskohteet ovat Toimintaympäristön analyysi ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden aspekti jäävät arvioinnissa myös kovin vähälle huomiolle. Julkisessa palvelutuotannossa korostuu aina yhteiskunnallinen vastuu. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden selvittämistä pidetään kirjastojen mittaamistyössä tärkeänä tehtävänä. Vaikuttavuuden arviointi ei ole mikään helppo tehtävä. Yhteisiä indikaattoreita ja vertailukelpoisia mittareita ei ole liiemmin ollut käytettävissä. Ylio- 6

9 pistokirjastojen neuvoston suunnitelmakauden yksi keskeisiä tavoitteita onkin kirjastojen ja keskitettyjen palvelujen arviointimenetelmien kehittäminen. Neuvoston suunnitelman mukaan Kansalliskirjasto ja Varastokirjasto kehittävät yhdessä kirjastojen kanssa keskitettyjen palveluiden vaikuttavuuden indikaattoreita, jotka voivat olla tunnuslukuja tai laadullisia mittareita. Ensimmäinen kokonaisarviointi Varastokirjastosta on nyt tehty. Sen voi katsoa olevan lähtölaukaus tekokkaammalle strategiatyölle. Valmistunut raportti antanee ministeriölle myös selkeän viestin siitä että tähän asti on toimittu hyvin ja oikein. Varastokirjasto on legitiimi, asiakkaidensa ja yhteistyökumppaniensa luottamusta nauttiva laitos. Lähteet: Arviointi ja laatu korkeakouluissa, toim. Seppo Hölttä, Timo Aarrevaara. Tampere : Tampereen yliopisto, 2004 Euroopan laatupalkintomalli julkisella sektorilla : toiminnan arvioinnin ja kehittämisen työväline. Hki : Laatukeskus, 2002 Korpipää, Riitta: Taidemuseoiden vaikuttavuus : esitutkimus taidemuseoalan ja taidemuseotoiminnan välillisen ja välittömän vaikuttavuuden arvioimiseksi Laitinen, Sauli: Varastokirjaston toiminnan arviointi. Hki : Opetusministeriö, 2005 Rouvari, Ari & Pennanen, Jukka & Laitinen, Markku: Työtä ja tuloksia kirjastopalveluiden vaikuttavuuden arviointi. Signum 1/2005 Valovirta, Ville: Kokemuksia valtion virastojen ja laitosten arvioinnista. Hki : Valtiovarainministeriö, 2000 Vattulainen, Pentti: Varastokirjaston arviointi. Esitelmä Kirjastoverkon tapaaminen 2005 tilaisuudessa Yliopistokirjastojen neuvoston toimintasuunitelma

10 Kaukopalvelu on tullut taitekohtaan. Työvälineet ja tekniset ratkaisut ovat kaikkien yhtäläisessä käytössä ja me kaikki voimme melko tasavertaisesti olla mukana kaukopalvelutoiminnassa. Infra on kunnossa, mutta nyt päästäänkin vaativammalle tasolle - politiikan tasolle. Miten käytämme välineitämme ja mahdollisuuksiamme uudessa toimintaympäristössä? Miten tehostamme toimintaamme ja taakaamme asiakkaidemme tyytyväisyyden? TietoEnatorin toimialajohtaja Antti Soini kuvaa artikkelissaan Ikkunat auki yhteiskuntaan kirjasto(järjestelmä)t muutoksessa kirjassa Kirjastot it-ympäristössä kirjastojen tietotekniikan kehitystä luvulta eteenpäin. Hänen mukaansa kehä on eräiltä osin umpeutunut: 1970-luvulla toimittiin pitkälti tekniseen eliittiin kuuluvan asiantuntijajoukon voimin ja nyt palataan taas tietotekniikan ammattilaisten varaan. Mutta samalla on siirrytty siihen, että kirjastot voivat pitkästä aikaa keskittyä teknisen näpertelyn asemasta ydintehtäviinsä mitä ne 2010-luvulla sitten ovatkin. Keskittyminen ydintehtäviin koskee myös kaukopalvelua. Antti Soini kirjoittaa artikkelissaan: Kaukolainausprosessi on jäykkä ja hidas sekä vaatii asiakasta käymään omassa kotikirjastossaan (josta hän voi olla satojen kilometrien päässä). Merkittäviä teknisiä esteitä asiakastoimisten etäpalveluiden käytön laajentamiselle ei enää ole asenteellisia, taloudellisia ja kirjastopoliittisia verukkeita löytyy. Alkaisiko aika pian olla kypsä kirjastojen yhteistyön laajentamiseksi uudelle tasolle? Ammattikorkekoulukirjastojen konsortio, Erikoiskirjastojen neuvosto, Yleisten kirjastojen neuvosto sekä Yliopistokirjastojen neuvosto jättivät opetusministeri Tuula Haataiselle esityksen Suomen kirjastoverkon kaukopalvelujärjestelmän toiminnan selvittämisestä ja kehittämisehdotusten tekemisestä. Esityksessä tuodaan esille huoli siitä miten kaukopalvelujärjestelmä pystyy vastaamaan uusiin palveluhaasteisiin kuten julkaisutoiminnan muutoksiin, verkostoituvaan tutkimukseen ja opiskeluun sekä kansalaisten tiedonsaannin tasa-arvoisuuden turvaamiseen (http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/neu vosto/esitys_opm_ pdf). Linnea-yleiskokous päätti jo reilu vuosi sitten perustaa kaukopalvelijoista ja kirjastojen johtajista koostuvan työryhmän selvittämään kaukopalvelun tilaa Suomessa ja etenkin Linnea-verkossa. Työryhmän tehtävinä olivat kaukopalvelun nykytilan kartoitus, tutustuminen muiden maiden tilanteeseen (esim. Ruotsi, Tanska, Hollanti), tavoitteiden määrittely: mihin suuntaan kaukopalvelua tulisi kehittää ja millaista kaukopalvelua halutaan jatkossa (asiakastoimisuus, maksut), mahdollisten ohjelmien kartoitus sekä raportin kirjoittaminen. Raportti valmistui

11 Nykytilanne ja toivottavasti osin jo mennyt Työryhmän raportin mukaan keskeisiä ongelmia yliopistokirjastojen kaukopalvelussa ovat tilaamisen mahdollistavan yhteisluettelon puute, kaukopalvelusta perittävät maksut, perinteiset toimintatavat sekä keskittyminen bibliografisen tiedon löydettävyyteen ja yhteistietokannan bibliografiseen korrektiuteen. Kaukopalvelumaksut vaihtelevat suuresti, eikä yhtenäisiä hinnastoja ole kyetty luomaan. Hintataso on samalla kansainvälisesti katsoen melko korkea. Korkeat hinnat ovat ohjanneet monia kirjastoja tilaamaan artikkelit mielummin esim. Subitosta kuin jostakin suomalaisesta kirjastosta. Kansainvälisiin aineistontoimittajien palveluihin liittyy aina omat riskinsä: British Library Document Supply Centre nosti hintojaan 1990-luvulla tekijänoikeusmaksuihin liittyvillä syillä, Subito voi lähitulevaisuudessa joutua tekemään samalla tavalla. Näiden epävarmuustekijöiden takia on tärkeää, että kotimaisten reurssien käyttö pyritään maksimoimaan. Yksi keino tähän on hankalan hinnoittelun yhtenäistäminen entistä helpommin ymmärrettäväksi. Toinen keino on lisätä asiakastoimisuutta ja siten laskea palvelun kustannuksia. Kaukopalvelu on viimeisen 10 vuoden aikana ollut isojen muutospaineiden alla. Elektroninen aineistonvälitys on ollut käytössä Suomessa 10 vuotta, asiakastoimisen kaukopalvelun ensimmäiset hapuilevat askeleet otettiin VTLS-aikaan viime vuosituhannen lopulla, elektroniset aineiston ovat korvanneet kaukopalvelua etenkin yliopistokirjastoissa. Kaukopalvelumaailma on muuttunut, mutta samanaikaisesti kaukopalvelun edellytyksiä ei ole kehitetty. Toimitatavat ovat muuttuneet hitaasti, mutta asiakkaan rooli on pysynyt ennallaan. Useimmissa tapauksissa asiakas edelleen jättää tilauksen kirjastoon, joka tilaa halutun aineiston toisesta kirjastosta. Kaukopalvelu pitää sisällään edelleen tietotekniikan nopeasta kehityksestä huolimatta paljon manuaalista työtä ja erilaisia tilaustenhallinta- ja tilausohjelmia, laskutusohjelmia ja muita ohjelmia. Mutta muutos on tulossa (jollei jo huomaamattamme ole jo tullut) Keskeinen muutos kaukopalvelussa on tietoteknisen kehityksen ohella ollut uudenlainen asiakkuus. Perinteinen kaukopalvelu määritellään kirjastojen ja tietopalveluyksiköiden väliseksi lainaus- ja jäljennepalvelutoiminnaksi. Asiakkaan pyynnöstä hänen käyttöönsä tilataan toisesta kirjastosta sellaista aineistoa, jota ei ole omassa kirjastossa. Viimeisien vuosien aikana kokoelmien yhteiskäyttö ja etälainaus ovat tuoneet kaukopalvelun käsitteeseen uutta sisältöä. Kaukopalvelu ei enää ole puhtaasti kirjastolta kirjastolle toimintaa. Asiakasta on joissakin kokeilussa jo integroitu mukaan kaukopalveluprosessiin, esimerkkinä Varastokirjaston ja joidenkin Lapin läänin kunnankirjastojen välinen asiakastoiminen kaukopalvelu. Toinen merkittävä kehityssuuntaus ovat yleisten kirjastojen puolella alueelliset kirjastokimpat. Monet yleiset kirjastot ovat muodostaneet kirjastokimppoja, joiden sisäinen kaukolainaus on vilkasta. Linnea-ympäristössä ollaan tältä osin jääty jälkijunaan. Toimiva ratkaisu asiakastoimisuuden läpilyömiseksi yliopistokirjastojen puolella on yhteislainaus eli Universal Borrowing (UB). Yhteislainaus on Linnea-kirjastoilla asiakastoimisen kaukopalvelun mahdollistava toiminto, jota ei kuitenkaan ole vielä otettu laajaan käyttöön. Tällä hetkellä se on käytössä yksisuuntaisesti Varastokirjaston kanssa Kuopion, Oulun ja Tampereen yliopistokirjastoilla ja Vaasan tiedekirjasto Tritonialla. Ammattikorkeakoulukirjastoista Rovaniemen AMK on ai- 9

12 noana ottanut käyttöön yhteislainauksen Varastokirjaston kanssa. Yhteislainaus on selkeä ja teknisesti nopeasti käyttöönotettavissa oleva kaukopalvelun tehostamisen työkalu. Monien viimeaikaisten kaukopalvelututkimuksien mukaan asiakastoimiset, asiakkaiden itse tilaamat kaukolainat tulevat nopeammin, kattavammin ja halvemmilla yksikkökustannuksilla kuin perinteisen kaukopalvelun kautta tilatut. Yhteislainaus antaa myös tekniset mahdollisuudet luoda yksi valtakunnallinen Linnea-verkon yhteinen kaukopalveluasiakasrekisteri. Tällä hetkellä Varastokirjasto ylläpitää asiakasrekisteriä käyttäjätunnuksen ja salasanan suojaamana Excel-taulukkona, mutta yksinkertaisempi ja ajantasaisempi tapa olisi tietenkin asiakasrekisterin ylläpito kirjastojärjestelmässä. Jyväskylässä huhtikuun lopulla järjestetyillä valtakunnallisilla kaukopalvelupäivillä Hannu Taskinen Helsingin kaupunginkirjastosta piti esitelmän Kansallisen kaukopalvelujärjestelmämme uudistaminen vuodesta 2007 alkaen: Ehdotus kehittämisen päälinjoista. Taskinen listasi esityksessään päälinjoiksi mm. pyrkimyksen yhtenäiseen, kirjastosektorien rajat ylittävään toimintapolitiikkaan ja tekniikkaan, mutta samalla tunnustaen, että hajautunut kehittäminen voi olla tuloksellisinta (esim. kirjastokimpat yleisten kirjaston puolella). Muita päälinjoja ovat kansallisen kehittämisen koordinaatiovastuun tarpeellisuus sekä vanhojen tavoitteiden (nopeammin, kattavammin, taloudellisemmin) tunnustaminen valideiksi. Hannu Taskinen näkee kansallinen kaukopalvelujärjestelmän kaikkien niiden järjestelyjen kokonaisuudeksi, jonka välityksellä kansalaiset voivat saada käyttöönsä muidenkin julkisten kirjastojen kuin kotikirjastonsa aineistoa niin kotimaasta kuin ulkomailta, ja jonka välityksellä oman maan kirjastojen aineistoa on saatavissa vastavuoroisesti myös ulkomailla käytettäväksi (Hannu Taskisen esitys osoitteessa: esitykset/kaukopalvelujarjestelman_uudis tus.ppt). Linnea-kirjastojen kaukopalvelun kehittämistä pohtinut työryhmä pyrki työssään vastaamaan kaukopalvelun tämänhetkisiin haasteisiin: aineistojen käytettävyys koko konsortioissa, asiakastoimisuuden lisääminen, yhteislainaus sekä yksi ja yhteinen kaukopalveluohjelmisto. Työryhmä esittää toimintojen virtaviivaistamista ja asiakastoimisuuteen suuntautumista. Työryhmän mielestä yhteislainaus tulisi ottaa käyttöön koko Linnea2-konsortiossa. Samoin työryhmä esittää maksullisuuden lähempää tutkimista. Tarkastelua vaativia asioita olisivat mm. hinnastoihin liittyvät seikat (mm. terminologia), laskutukseen liittyvät seikat (mm. olisiko kausilaskutus mahdollista) ja logistiikka ja siihen liittyvät kustannukset. Työrymän raportti sisältää tärkeää tietoa nykytilan kartoituksesta, vertailua muiden, etenkin pohjoismaiden, tilanteeseen, maksuista sekä kehityssuunnista (mm. asiakastoimisuus). Mutta raportti on vain raportti Linnea-kirjastojen kaukopalvelun kehittämisestä. Kaukopalvelu on asiakaslähtöistä toimintaa (ja toivottavasti jo pian myös suurelta osin asiakastoimista) ja asiakkaat käyttävät monenlaisia kirjastoja. Yliopisto-opiskelija voi tilata aineistoa yleisen kirjaston kautta yksinomaan siksi, että tilaaminen on siten halvempaa. Työryhmän raportista pitää päästä eteenpäin kirjastoverkon kaukopalvelujärjestelmän kehittämiseen. Kaukopalvelu on aina ollut kirjastosektoreiden rajat ylittävää toimintaa: asiakkaat liikkuvat ja aineistot ovat saatavina erilaisista kirjastoista. Eri kirjastosektoreiden on tiivistettävä yhteistyötä ja löydettävä yhteinen politiikka viedä asiaa eteenpäin. 10

13 Kaukana lännessä joukko kirjastonjohtajia istui leirinuotiolla. Tupakkaa käärittiin ja kannu kiersi ringissä. "Puhuvat, että tiedon valtatie on jo Abileneen asti valmis." "Sittenhän se on kohta täällä." Iso Pomo pureskeli ruohonkortta. Suuri ja pahaa aavistamaton kirjastokarja märehti rauhallisesti taaempana. "Syksyllä voitaisiin sitä kautta päästä kaupungin markkinoille lihaa myymään. Siellä jo kysellään, missä se pihvi on." Laskeva aurinko valaisi vielä hetken laaksoa. "Sehän tarkoittaa, että meidän on ruvettava karjaa merkkaamaan. Joku saa heti aamulla lähteä polttorautoja hakemaan." Leiri hiljeni. Seuraavana päivänä monet kirjastot saivat ensimmäisen brandin kylkeensä. Nykyajan aallot ryskyvät kirjastomaailman rantoihin. Palvelujen tuotteistaminen etenee. Sisältötuotteiden eli entisten kirjojen, levyjen ja artikkelikopioiden jakelu siirtyy pian nykyaikaan; logistiikkakeskuksia ja PDF-tiedostoja sähköpostilla. Brandikin on nykyisin ihan muuta kuin ennen, jolloin se tarkoitti juuri polttomerkkiä. Vaikka polttomerkkejä tällä alalla on totta vieköön ollut. Kun Varastokirjaston perustamishanke yli 15 vuotta sitten oli käynnistynyt, niin otin puheeksi silloisessa työpaikassani, että kannattaisikohan jonkun meistäkin lähettää sinne hakupaperit. Suurin osa oli lievähkösti kiinnostunut mutta joitakin jyrkän linjan kannattajia löytyi. "Se nyt on viimeinen paikka, johon haluan!" tai "Vain kilon paloina!" Kielteisten mielipiteiden jyrkkyys yllätti minut, mutta osoitti jotakin oleellista brandin luonteesta. Uutiset laitoksesta, joka ei ollut vielä päivääkään toiminut, olivat luoneet jo vahvan ennakkokäsityksen. Joistakin kirjastoista kuului ääniä, että tuollaiseen vanhojen kirjojen tunkioon täältä ei saa lähettää mitään. Tällaisia käsityksiä vastaan olisi ollut turha lähteä markkinointikampanjaan dynaamisen brandin puolesta. Kuva oli toiminnan kautta kirkastettava. Brandi on ensinnäkin lupaus, mitä palvelun tarjoaja aikoo tehdä: "Meillä katsastus aikaa varaamatta." "Opastamme myös koneen käytössä." "Lainat ja kopiot perille seuraavaksi työpäiväksi." Tämä ei kuitenkaan riitä. Kuvaa luodaan myös jokaisessa yksittäisessä tapahtumassa: siinä miten lupaus käytännössä 11

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti Sisällys 2/2004 Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti PL 1710 (Päivärannantie 10) 70421 KUOPIO sähköposti: varkirja@nrl.fi telefax: (017) 364 5050 16. vuosikerta Päätoimittaja: Kari

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013 Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa Ari Kotonen Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Erkki Lounasvuori Pirkko Sarkimaa Sisällysluettelo Saatteeksi

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA

Oulun yliopisto. Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Oulun yliopisto Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Informaatiotutkimuksen pro gradu tutkielma Oulu 2006 Tiivistelmä opinnäytetyöstä Laitos

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 41:2002 2 (42) ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 Selvitys kirjastoalan osaamisen ja resurssien kaupallisista hyödyntämismahdollisuuksista isbn: 952-442-166-6

Lisätiedot

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005 Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 ERIKOISKIRJASTOT... 3 2.1 Erikoiskirjastot... 3 2.2 Erikoiskirjastojen neuvosto... 3 3 KIRJASTOJEN ATK-JÄRJESTELMÄ... 4 3.1 Kirjastojärjestelmä...

Lisätiedot

Kirjastojen peruspalveluja täydentävä maksullinen toiminta

Kirjastojen peruspalveluja täydentävä maksullinen toiminta Kirjastojen peruspalveluja täydentävä maksullinen toiminta 1 Tilanneselvitys kirjasto-osaamisen tuotteistamisesta ja kaupallistamisesta Tuula Haavisto, Tuomo Suomalainen, Juha Vuori-Karvia Helsinki, joulukuu

Lisätiedot

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen Digimaan kartta Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen ISBN 952-442-970-5 Julkaisija Opetusministeriö Kansi Riitta Forsman Taitto Jussi Vuori (jussi.vuori@hut.fi)

Lisätiedot

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta 2011 Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta Tiivistelmä Kirjastot ovat pysyneet pitkään varsin muuttumattomina pääasiassa kirjojen ja muun painetun aineiston välittäjinä. Tämä perinteinen tehtävä on

Lisätiedot

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE!

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY Vastauksia ja kommentteja AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 2 (21) KOOSTEEN SISÄLLYS KIRJASTOVERKKOA JA MAASEUDUN

Lisätiedot

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa?

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? 1 Kaisa Salomaa Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? Selvitys kirjastojen välisen yhteistyön mahdollisuudesta Opinnäytetyö Talvi 2011 Kulttuurialan yksikkö Kirjasto- ja tietopalvelun

Lisätiedot

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Hankkeen loppuraportti 11.2.2011 Maria Bang 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1 Aineiston karsinta osana kokoelmatyötä...4 1.1 Miksi aineistoa pitää karsia?...4 1.2 Karsinnan

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VARASTOKIRJASTO Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasiat 4 v. 2009 toimintakertomus 5 Tulossopimus vuosille 2010

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Alueellisesti. Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys

Alueellisesti. Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys Alueellisesti www.alueellisesti.wikispaces.com Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys Satu Salmela Selvityksen tarkoitus Tämän työn tarkoituksena on perehtyä Kokkolan kaupunginkirjaston Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Nettikioskeja ja laajakaistaa

Nettikioskeja ja laajakaistaa SITRAN RAPORTTEJA 49 Nettikioskeja ja laajakaistaa KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA Heli Rantanen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 49 2005 Sitra ja kirjoittaja Graafinen suunnittelu:

Lisätiedot

MUSIIKKIKIRJASTOJEN PALVELUPOLIITTINEN MANIFESTI 2006 1-2 INTERVALLI

MUSIIKKIKIRJASTOJEN PALVELUPOLIITTINEN MANIFESTI 2006 1-2 INTERVALLI MUSIIKKIKIRJASTOJEN PALVELUPOLIITTINEN MANIFESTI TEKIJÄNOIKEUS! MOZART! AMSTERDAM! TILASTOT 2006 1-2 INTERVALLI 2. Port Payé Finlande 119738 Intervalli 2006 1-2 Musiikkikirjastoalan aikakausjulkaisu Suomen

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KERAVAN KAUPUNKI TYÖRYHMÄRAPORTTI 10.3.1999 Kirjastotoimintojen kehittäminen Sivu 2 (38) SISÄLLYS Työryhmän toimeksianto... 3 Keskeiset johtopäätökset... 5 Kehittämisen

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Projektin loppuraportti 212 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Tietopalvelun työnkuvat Tampereen yliopiston kirjastossa. Anu Ranta

Tietopalvelun työnkuvat Tampereen yliopiston kirjastossa. Anu Ranta Tietopalvelun työnkuvat Tampereen yliopiston kirjastossa Anu Ranta Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2013 TAMPEREEN

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Helsingin kaupunginkirjasto 1.9.2003 Jouni Juntumaa Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Johdanto... 2 Miksi?... 3 Monenlaisia tiedontarpeita... 4 Esteitä... 4 Tuottavuuden parantaminen...

Lisätiedot

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä.

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä. 1 Toimintakertomus 2005 1. Johdon katsaus toimintaan Vuosi 2005 oli Varastokirjastolle toiminnallisesti normaali. Aineistoa otettiin vastaan kirjastojen siirtotarpeiden mukainen määrä, joka viime vuonna

Lisätiedot

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 sivu 6 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä sivu 14 Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan sivu 22 Puoli vuosisataa vaihto-oppilaita 2 akti 3/2011 akti 3/2011

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot