LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/ /2013 PERUSTURVATOIMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014"

Transkriptio

1 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/ /2013 PERUSTURVATOIMI TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta. Turvapuhelinpalvelu hankitaan sosiaalihuoltolain 20 :ssä tarkoitetun kotipalvelun tukipalveluna tukemaan ja turvaamaan asiakkaiden selviytymistä kotona. Asiakkaina ovat vanhukset, vammaiset, pitkäaikaissairaat, sotainvalidit ja omaishoidon tuen asiakkaat. Turvapuhelinpalvelu sisältää ympärivuorokautisen hälytyspäivystyksen vuoden jokaisena päivänä, turva-auttajakäynnit siten, kuin liitteenä seuraavista palvelukuvauksesta ja palvelulle asetetuista vaatimuksista ilmenee, turvalaitteiden vuokrauksen ja huollon siten, kuin tästä tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä ilmenee, sekä muut tässä tarjouspyynnössä määritellyt työsuoritukset ja toimenpiteet. Tarjouspyyntö on kaksiosainen: 1. osiossa kysymyksessä on kuntien järjestämisvastuun piirissä olevien turvapuhelinpalvelujen kilpailuttaminen kuntien osoittamille asiakkaille. Tilaajan asettamat laite-, sisältöja laatuvaatimukset täyttävän, hinnaltaan edullisimman palveluntuottajan kanssa kunta tekee sopimuksen ostettavasta palvelusta. Sopimuksen perusteella tilaaja osoittaa asiakkaat palveluntuottajan turvapuhelinpalvelun piiriin. 2. osiossa kysymyksessä on ns. palveluntuottajan esivalinta. Lopullisen palveluntuottajan valinnan tekee ja turvapuhelinpalvelusopimuksen solmii yksittäinen turvapuhelinasiakas. Esivalinnan tarkoituksena on löytää ne palveluntuottajat, jotka täyttävät tilaajan asettamat turvapuhelinpalvelun laite-, sisältö- ja laatuvaatimukset. Esivalinnan jälkeen tehdään edellä mainitut vaatimukset täyttävän ja hinnaltaan edullisimman palveluntuottajan kanssa palvelunvälityssopimus. Sopimuksessa ei määritellä tilattavien turvapuhelimien määrää eikä tilaaja anna takuuta tilattavan palvelun vähimmäismäärälle. Varsinainen turvapuhelinpalvelusopimus tehdään asiakkaan ja palveluntuottajan välillä. Palveluntuottaja on vastuussa palvelun toteuttamisesta ja laadusta ensisijaisesti suoraan asiakkaalle ja vain palvelunvälityssopimuksessa määritellyssä osin tilaajalle. Esivalinta ja palveluvälityssopimus ei sulje pois asiakkaan oikeutta käyttää muita markkinoilla olevia palveluntuottajia tai uusia yrittäjiä. Kilpailutuksella valitaan yksi palveluntuottaja, joka vastaa 1.osion ja 2. osion palvelujen tuottamisesta. 2. HANKINNAN SISÄLTÖ JA LAAJUUS Hankinnan sisältö ja laajuus ilmenevät liitteessä 1 Palvelukuvaus ja liitteessä 2 Palvelulle asetetut vaatimukset. Lisäksi hankintaan sisältyvät: - Turvapuhelinjärjestelmän peruslaitteiston vuokraus 1

2 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/ /2013 PERUSTURVATOIMI o Turvapuhelin o Turvaranneke o Muut järjestelmän täyden toimintakunnon edellyttämät laitteet ja tarvikkeet - Lisälaitteiden vuokraus tarvittaessa o Savu-/palovaroitin o Hellavahti o Liiketunnistin o Ovihälytin o Kaatumishälytin o Muut mahdolliset lisälaitteet - Laitteiden ja tarvikkeiden asennus - Laitteiden huolto ja korjaus - Varalaitteet ja niiden vaihto viallisten tilalle - Paristojen vaihto - Asiakkaiden avainten nouto ja palautus - Asiakasrekisterin ylläpito - Järjestelmän ja laitteiden käyttökoulutus kotihoidon henkilökunnalle, asiakkaalle ja omaiselle - Asiakastyytyväisyyskyselyt - Raportointi - Laitteiden nouto hankinnasta laadittavan sopimuksen voimassa olon päätyttyä Turvapuhelinpalvelujen toiminta-alueena on asukkaan Lohja, jossa 75 vuotta täyttäneitä on lähes Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt hankintamääräarviot ovat suuntaa-antavia, eivätkä sido hankintayksikköä. 3. SOPIMUSKAUSI Sopimus tulee voimaan ja sopimuskausi päättyy Tämän lisäksi tilaaja varaa mahdollisuuden 1+1 optiovuoteen. Optiovuosien käyttämisestä päättää tilaaja erikseen. Optiovuoden käyttämisestä ilmoitetaan vähintään 4 kk ennen sopimuskauden päättymistä. Kuntarakenteiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistaminen on valtakunnallinen tavoite. Sopimuksen perusteella tilattavien tuotteiden tai palveluiden määrä voi muuttua tarvetta vastaavasti mahdollisen rakenteellisen muutoksen seurauksena. Näillä näkymin v alussa tilaajana on sote-järjestämislain (jos tulee voimaan) mukainen tuottajaorganisaatio, jolle sopimus siirtyy. 4. HANKINTAMENETTELY JA HANKINNASTA ILMOITTAMINEN Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankintalain liitteen B mukainen toissijainen palveluhankinta. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Hankinnan tekemisessä noudatetaan seuraavia säännöksiä: laki julkisista hankinnoista (348/2007), valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista (614/2007), laki 2

3 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/ /2013 PERUSTURVATOIMI viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä eli ns. tilaajavastuulaki (1233/2006). Hankinnasta on ilmoitettu Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi). Lohjan kaupunki pidättää oikeuden perustellusta syystä jättää hankinnan toteuttamatta. 5. OSATARJOUKSET JA VAIHTOEHTOISET TARJOUKSET Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 6. ALIHANKINTA Tarjouksessa on ilmoitettava palveluntuottajan käyttämät alihankkijat tai suunnitelma mahdollisista käytettävistä alihankkijoista. Palveluntuottajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan ja alihankkijoita koskee samat vaatimukset kuin tuottajaa. Palveluntuottajan on kirjallisesti ilmoitettava tilaajan hyväksyttäväksi sopimuksen toteuttamisessa käyttämiensä alihankkijoiden lisäykset ja vaihtumiset. 7. TARJOAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET Tarjoajaa koskevat vaatimukset on esitetty liitteessä 3 Kelpoisuusvaatimukset. 8. PALVELUA KOSKEVAT VAATIMUKSET Palvelua koskevat vaatimukset on esitetty liitteessä 1 Palvelukuvaus ja liitteessä 2 Palvelulle asetetut vaatimukset. 9. TARJOUSHINNAT Turvapuhelinlaitteiden perusvuokra sisältää turvapuhelimen, rannekkeen sekä mahdolliset muut täyden toimintakunnon edellyttämät laitteet asennuksineen ja tarvikkeineen sekä näiden korjauksen ja huollon varalaitteineen niin, että puhelin on aina täydessä käyttökunnossa. Lisälaitevuokra sisältää lisälaitteen asennuksineen tarvikkeineen sekä tämän korjauksen ja huollon varalaitteineen. Päivystyspalvelun hinta sisältää päivystyspalvelusta aiheutuvat kustannukset. Auttamiskäyntimaksu sisältää auttamiskäynneistä aiheutuneet kustannukset. Edellä mainittujen vuokrien ja maksujen lisäksi palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaatia tilaajalta tai asiakkailta muita maksusuorituksia tämän sopimuksen mukaisesta turvapuhelinpalvelusta. 3

4 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/ /2013 PERUSTURVATOIMI Turvapuhelun hinta asiakkaalle saa olla enintään operaattorin perimä paikallispuhelumaksu tai matkapuhelumaksu. Hinnat ilmoitetaan tarjouslomakkeen, liitteen 4 mukaisesti. 10. HINNANMUUTOSEHDOT Hintojen tulee olla kiinteät sopimuskauden loppuun saakka. Mahdollisten optiovuosien osalta hinnoista sovitaan erikseen. 11. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT Osion 1 piirissä olevien asiakkaiden palveluista palveluntuottaja laskuttaa kuntaa kuukausittain jälkikäteen. Laskussa tai sen liitteenä tulee olla asiakaskohtainen erittely laskutusperusteista sopimuksen hinnoittelun mukaisesti. Osion 2 piirissä olevien asiakkaiden asiakasmaksut palveluntuottaja laskuttaa kuukausittain jälkikäteen asiakkaalta. Laskussa tai sen liitteenä tulee esittää erittely laskutuksen perusteista sopimuksen hinnoittelun mukaisesti. Laskutuskausi alkaa kuukauden päivään toimintakuntoiseksi asennetuista turvalaitteista kuukausivuokrien osalta asennuskuukauden 1. päivästä ja kuukauden päivään toimintakuntoiseksi asennetuista turvalaitteista seuraavan kuukauden 1. päivästä. Muilta osin laskutus tapahtuu sopimuksen hinnoittelussa määriteltyjen suoritusten mukaan. Maksuaika on 14 päivää hyväksyttävän laskun saapumisesta. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 12. TARJOUKSEEN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT Tarjoajan on toimitettava tarjouksen mukana seuraavat asiakirjat: 1) Palvelulle asetetut vaatimukset, liite 2 2) Tarjoajan kelpoisuusvaatimukset, liite 3 3) Hinnat, liite 4 4) Tarjoajan yleisesittely 5) Selvitys referensseistä 6) Kuvaus laadunvarmistusjärjestelmästä 7) Kuvaus sijaisjärjestelmästä 8) Turvapuhelinpalvelun prosessikuvaus 9) Selvitys alihankinnasta Tarjoajan on toimitettava erikseen pyydettäessä seuraavat asiakirjat: 10) Todistus vastuuvakuutuksesta 11) Todistus päivystyksen hoitajien koulutuksesta 12) Todistus auttamiskäynnit suorittavien henkilöiden koulutuksesta 4

5 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/ /2013 PERUSTURVATOIMI ) Tilaajavastuulain 5 :n mukaiset selvitykset ja todistukset 13. LISÄTIEDOT Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tilaaja ei vastaa puhelimitse esitettyihin hankintaan liittyviin tiedusteluihin. Hankintaa koskevat tiedustelut pyydetään esittämään sähköpostitse viimeistään osoitteeseen: Viestin otsikkokenttään pyydetään kirjoittamaan: Turvapuhelinpalvelut Yhteenveto hankintaa koskevista tiedusteluista ja niihin annetuista vastauksista lähetetään sähköpostitse kaikille kysymyksiä esittäneille viimeistään Yhteenvedon voi pyytää myös muut mahdolliset tarjoajat osoitteesta Tarjoajilla on velvollisuus huomioida mahdollisesti täsmennetyt tiedot tarjousta antaessaan. 14. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN JA VOIMASSAOLO Sitova allekirjoitettu suomenkielinen tarjous vaadittuine liitteineen pyydetään toimittamaan suljetussa kirjekuoressa klo mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupungin perusturvatoimi Kirjaamo PL LOHJA Käyntiosoite: Kalevankatu 4, LOHJA Tarjouskuoreen on merkittävä Turvapuhelinpalvelun tarjous ja kuoren päällä tulee näkyä tarjoajan nimi. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen on oltava voimassa vähintään saakka. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. 15. PÄÄTÖKSENTEON PERUSTEET Tarjousten käsittely Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: - tarjoajien kelpoisuuden arviointi - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - tarjousten vertailu 5

6 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/ /2013 PERUSTURVATOIMI Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua ehdokkaat, joilla ei ole teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jota koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoaja voidaan sulkea tarjouskilpailusta myös muiden hankintalain 54 :n mukaisten perusteiden nojalla. Tarjouskilpailusta suljetaan myös sellaiset tarjoajat, jotka ovat tarjouksessaan antaneet tilaajalle vääriä tietoja. Mikäli päätöksen teon jälkeen havaitaan, että tarjoajan tarjouksessa antamat tiedot ovat vääriä, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten vertailu Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tässä vaiheessa tarjouksia arvioidaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita hankittavalta palvelulta edellytetään. Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Julkisissa hankinnoissa tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. Hankinnan valintaperuste on halvin kokonaishinta. 16. HANKINTAPÄÄTÖS Hankintapäätöksen tekee Lohjan perusturvalautakunta tai perusturvajohtaja. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta tilaajan ja palveluntuottajan välille. Sopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoituksella. Sopimus tehdään vasta, kun hankintapäätöksen jälkeinen odotusaika on kulunut edellyttäen, että päätöksestä ei ole valitettu. 17. HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta 6

7 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/ /2013 PERUSTURVATOIMI tarjouksessaan. Hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Hinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 18. ALLEKIRJOITUKSET Lohjalla Arja Yliluoma perusturvajohtaja Sirkka Kinnunen hoivapalvelupäällikkö LIITTEET - Liite 1. Palvelukuvaus - Liite 2. Palvelulle asetetut vaatimukset (tarjoaja täyttää) - Liite 3. Kelpoisuusvaatimukset (tarjoaja täyttää) - Liite 4. Hinnat (tarjoaja täyttää) - Liite 5. Ostopalvelu- ja palvelunvälityssopimusmalli - Liite 6. Asiakkaan sopimusmalli 7

8 LIITE 1. Palvelukuvaus TURVAPUHELINPALVELUN PALVELUKUVAUS 1. Turvapuhelinpalvelun aloittaminen Turvapuhelinpalvelut perustuvat asiakkaan, omaisen tai kotihoidon henkilökunnan yhteydenottoon palveluntuottajaan. Lohjan kotihoito siirtää nykyiset turvapuhelinasiakkaat uudelle palveluntuottajalle. Uudet asiakkaat ohjataan kotihoidon toimesta palveluntuottajan piiriin. Turvapuhelinpalvelun tuottaja tekee asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa kanssa tilaussopimuksen, josta ilmenevät palvelun onnistumisen kannalta välttämättömät tiedot koskien käyttäjätietoja, maksajatietoja, tilattavia palveluita, terveyden tilaan liittyviä tietoja sekä kotihoitoasiakkuus, heti kun sellainen syntyy. Palveluntuottaja vie ja asentaa turvapuhelinlaitteen ja turvarannekkeen, testaa laitteen toimivuuden sekä opastaa asiakasta, hänen omaistaan/läheistään sekä kotihoidon henkilökuntaa laitteen käytössä. Palveluntuottajalla tulee olla tarjota vaihtoehtoisia turvarannekkeen painikemalleja, esimerkkinä hälytyksen tekeminen kämmenellä, kyynärpäällä jne. 2. Turvapuhelinlaitteiden toimitus, asennus ja huolto Palveluntuottaja toimittaa, asentaa ja ohjelmoi uudet turvapuhelimet asiakkaalle ja noutaa laitteet pois ja purkaa ohjelmoinnin asiakkaan palvelun päättyessä. Palvelu sisältää laitteen käytönopastuksen ja neuvonnan asiakkaalle/omaisille. Kiireellisissä tapauksissa (esim. sairaalasta kotiutus) turvapuhelinlaite on toimitettava tilausta seuraavan kahden (2) työpäivän aikana. Kiireettömissä tapauksissa turvapuhelinlaite on toimitettava viiden (5) työpäivän kuluessa tilauksesta. Palveluntuottaja huoltaa ja korjaa järjestelmänsä piirissä olevat turvapalvelulaitteet ja järjestää tarvittaessa vaihtolaitteet viallisten tilalle. Korjaukset hoidetaan kiireellisissä tapauksissa välittömästi ja muissa tapauksissa seuraavana työpäivänä, kuitenkin siten, että asiakkaalla on koko ajan toimiva turvapuhelin käytössään. Huollon aikana tarvittavista varalaitteista ei peritä ylimääräistä korvausta. Palveluntuottaja huolehtii säännöllisesti siitä, että turvalaite toimii. Toimintakunnon tarkistuksen tulee olla automaattinen. Laite voi esimerkiksi olla määritelty soittamaan turvapalvelukeskukseen tietyin väliajoin muodostamatta kaiutinpuhelinyhteyttä ja testaamaan näin tukiaseman toimintakuntoa. Henkilökohtaisen hälytyspainikkeen toiminnan testaus sisältyy tuottajan palveluun. Kun asiakkaan puhelimesta tai henkilökohtaisesta painikkeesta on paristo loppumassa, hälytyksen tulee mennä automaattisesti palveluntuottajalle, joka huolehtii paristojen vaihdosta. Palveluntuottaja auttaa asiakasta tarvittaessa puhelinliittymän tilaamisessa / avaamisessa. Palvelu tulee voida kytkeä lankaliittymään tai gsm-liittymään. Asiakas maksaa liittymän puhelinkulut ja mahdolliset liittymän kuukausimaksut. Turvapuhelinpalveluun tulee olla mahdollista kytkeä ainakin seuraavat lisälaitteet: savu- /palovaroitin, hellavahti, liiketunnistin, ovihälytin ja kaatumishälytin. Turvapuhelinlaitteiden tulee toimia moitteettomasti ja keskeytyksettä. 1

9 LIITE 1. Palvelukuvaus 3. Turvahälytysten vastaanotto Turvapalvelupäivystys ottaa vastaan asiakkaan hälytyksen, johon vastataan välittömästi hälytyksen saapuessa kaikkina päivinä 24 h/vrk. Palveluntuottajan jatkuva ympärivuorokautinen päivystysvastuu turvapuhelinasiakkaasta alkaa, kun tilaussopimus asiakkaan kanssa on tehty ja turvapuhelin asennettu. Palveluntuottajan hälytyskohtainen toimintavastuu alkaa, kun asiakkaan hälytys on tullut palveluntuottajan vastaanottimeen. Hälytyspuhelun tullessa päivystäjälle aukeaa asiakkaan tiedot (asiakastietojärjestelmä) näytölle ja puhelu tallentuu automaattisesti. Hälytysketjun tulee olla vähintään kolmiportainen ja hälytysketju on voitava rakentaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ensisijaisena hälytyspaikkana tulee voida olla myös omainen tai muu vastaava taho. Päivystäjä tekee tilannearvioinnin. Päivystäjillä tulee olla riittävä ammattitaito arvioida asiakkaan tilanne näkemättä häntä. Hälytyspäivystäjän tulee arvioida tehtävän kiireellisyys ja toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Mikäli hälytys on otettu vastaan eikä turvapäivystäjä saa yhteyttä asiakkaaseen, tulee hänen soittaa asiakkaalle. Mikäli turvapäivystäjä ei saa puheyhteyttä asiakkaaseen, turvaauttajat lähetetään paikalle automaattisesti tarkastamaan tilanne. Avun tulee olla perillä kiireellisessä tilanteessa viimeistään 40 minuutissa ja ei-kiireellisissä auttamistehtävissä viimeistään 60 minuutissa hälytyksen vastaanotosta. Tarvittaessa hälytys välitetään viipymättä sairaankuljetukseen. Erikseen niin sovittaessa auttamiskäynti ohjataan ensisijaisesti asiakkaan omaiselle. Hälytys välitetään palveluntuottajan turva-auttajalle ja hänet lähetetään välittömästi tarvittavalle auttamiskäynnille asiakkaan kotiin. Vastaanotetut hälytykset ja niistä aiheutuneet toimenpiteet sekä suoritetut käynnit kirjataan seurattavaan atk-järjestelmään. Päivystyksen hoitajalla tulee olla vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 8 :n vaatimuksen mukainen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto taikka soveltuva pelastusalan ammatillinen tutkinto. Päivystyksen hoitajalla tulee olla tehtävän hoitamiseen riittävä suomen ja ruotsin kielen taito sekä riittävä ammattitaito arvioida asiakkaan tilanne erilaisissa hälytystilanteissa. 4. Turva-auttajapalvelu Turva-auttajapalvelu sisältää hälytysten vaatiman auttamiskäynnin ja tarvittavat hoito- ja jatkotoimenpiteet asiakkaan kotona. Avustustoimet kirjataan ja tilastoidaan. Auttamiskäynnit suorittavien henkilöiden, myös sijaisten, tulee olla auttamistaitoisia alan ihmisiä, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto taikka soveltuva pelastusalan ammatillinen tutkinto sekä riittävä suomen ja ruotsin kielen taito. Auttamiskäyntien toimintavarmuuden on oltava 100 % (toimiva sijaisjärjestelmä). Palveluntuottaja huolehtii palvelun piirissä olevien asiakkaiden avainten saatavuudesta ja turvallisesta säilytyksestä sekä asiakkaan palvelun päättyessä avainten palautuksesta. Avaimista ei saa ottaa kopioita. Palveluntuottajan hälytyskohtainen toimintavastuu alkaa, kun hälytys on saapunut, ja päättyy, kun turva-auttaja kuittaa turvahälytyspäivystykseen suorittamansa auttamiskäynnin päättyneeksi. Palveluntuottajan vastuu asiakkaasta päättyy, kun asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimussuhde on päättynyt asiakkaan tai hänen toimivaltaisen omaisensa irtisanottua sopimuksen. 2

10 LIITE 1. Palvelukuvaus Turva-auttajan tulee jättää auttamiskäynnistä asiakkaan kotiin tieto käynnistä, sen syystä ja toimenpiteistä kotihoitoa varten. Mikäli asiakas tarvitsee jatkohoitoa tai hänet on toimitettu yöllä sairaalaan, palveluntuottajan on ilmoitettava asiasta viipymättä kotihoitoon tai/ ja sovitulla tavalla omaisille. Hankintayksiköllä on oikeus ottaa hälytyskäynnit haluamiltaan osin hoitaakseen. 5. Asiakasrekisterinpito ja asiakirjahallinta Tilaaja toimii tässä tarjouspyynnössä tarkoitettujen palvelujen osalta henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä ostopalvelun piirissä olevien asiakkaiden osalta. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa rekisterinpidosta tilaajan lukuun. Tilaaja vastaa rekisteriselosteen laatimisesta ja palveluntuottaja sen saatavilla pidosta toimintayksikössään. Tilaaja rekisterinpitäjänä päättää tietojen käsittelyssä noudatettavasta menettelystä ja tietojen luovuttamisesta. Rekisteröidyn informoinnin toteutuksesta vastaavat tilaaja ja palveluntuottaja kumpikin omalta osaltaan. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, - että sopimuksen piiriin kuuluvat asiakastiedot ovat erillään palveluntuottajan muusta rekisteristä ja että tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä palvelujen toteuttamiseksi. - että palveluja annettaessa ja toiminnassa muutenkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja -turvasta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. - että palveluntuottajan tietoliikenneyhteydet ovat ulkopuolisilta suojatut. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että sopimuksen päättyessä tai purkautuessa arkistoitavat asiakastiedot siirretään veloituksetta tilaajan käyttöön ja palveluntuottaja huolehtii omien tiedostojensa ja saamiensa kopiokappaleiden tuhoamisesta. Kuolleitten asiakkaitten asiakirjat tulee siirtää kuitenkin kunnan käyttöön viimeistään kuolinvuoden lopussa. Asiakirjahallinnossa noudatetaan kunnallisia säännöksiä ja määräyksiä. Palveluntuottaja on henkilötietolain mukainen rekisterinpitäjä palvelunvälityksen piirissä olevien asiakkaiden osalta. Palveluntuottaja vastaa lain asettamista velvoitteista kuten rekisteriselosteen laatimisesta ja saatavilla pidosta, asiakkaiden informoinnista henkilötietojen käsittelyssä ja heidän oikeuksistaan sekä tarkastusoikeuden toteuttamisesta. 6. Raportointi ja reklamaatioiden käsittely Palveluntuottaja toimittaa kotihoidolle kuukausittain raportin, josta ilmenevät seuraavat tiedot: - Yhteydenotot yhteensä ja asiakkaittain (asiakkaan nimi ja osoite) - Yhteydenottojen syyt asiakkaittain - Avustuskäynnit yhteensä ja asiakkaittain - Syyt avustuskäynteihin asiakkaittain - Toimenpiteet asiakkaittain - Reklamaatiot ja reklamaatioiden aiheuttamat toimenpiteet 3

11 LIITE 1. Palvelukuvaus Raportti toimitetaan sähköisessä muodossa suojattuna. Turvapalvelun prosessikuvaukseen tulee sisältyä kuvaus reklamaation käsittelyprosessista. Vastaus reklamaatioihin tulee toimittaa asiakkaalle ja kunnalle seitsemän työpäivän kuluessa reklamaation saapumisesta. Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan yhteyttä kotihoitoon, mikäli asiakkaan yhteydenottojen ja / tai turva-auttajakäyntien tarve kasvaa niin, että se on yli 5 kpl/kk. Palvelun seuranta tapahtuu asiakastyytyväisyyskyselyin (palvelutuottaja vastaa kyselyn toteuttamisesta kerran vuodessa) ja raportoinneilla sekä yhteistyöneuvotteluin (neuvottelujen määrä ja ajankohdat sovitaan erikseen sopimuksessa). Asiakastyytyväisyyskysely sisältää palvelun kaikki osat (laitteiden toimivuus, päivystys, auttamiskäynnit). Kysely toimitetaan ennen sen suorittamista tilaajan hyväksyttäväksi. Tutkimustulokset toimitetaan tilaajan tiedoksi. 4

12 LIITE 2: TURVAPUHELINPALVELUN VAATIMUKSET / VAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN Positio Toiminnalliset vaatimukset Tekniset vaatimukset / lisävaatimukset Tarjous täyttää vaatimukset (x) Kyllä Ei 1. PALVELUN YLEISET VAATIMUKSET 1.1. Asiakaspalveluun sisältyvät: - turvapuhelinjärjestelmän laitteiden ja tarvikkeiden asennus, huolto ja korjaus - varalaitteet ja niiden vaihto viallisten tilalle - paristojen vaihto - asiakkaiden avainten nouto ja palautus - järjestelmän ja laitteiden käyttökoulutus kotihoidon asakkaille - laitteiden nouto hankintasopimuksen voimassa olon päätyttyä 1.2. Palvelun sisältö ja laajuus on turvapuhelinpalvelun palvelukuvauksen mukainen 1.3. Raportointi tarjouspyynnön ja palvelukuvauksen mukainen 1.4. Koulutus kotihoidon henkilökunnalle tarjouspyynnön mukaisesti 1.5. Asiakastyytyväisyystukimukset toteutetaan tarjouspyynnön mukaisesti 1.6. Palvelusta on laadittu prosessikuvaus Prosessikuvaus vastaa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä palvelulle asetettuja vaatimuksia

13 2. TURVAPUHELINJÄRJESTELMÄ 2.1. Turvapuhelinjärjestelmän tulee toimia turvallisuulaitteille määritellyllä taajuudella Vähintään radioluokka 1, radiotaajuus 869 MHz 2.2. Turvapuhelin voidaan liittää sekä kiinteään verkkoon että gsm-verkkoon 2.3. Järjestelmä sisältää asiakastietojärjestelmän 2.4. Riittävä varajärjestelmä olemassa sähkö- ym. katkojen varalta Turvapuhelinjärjestelmään tulee olla liitettävissä vähintään savu-/palovaroitin, hellavahti, liiketunnistin, ovihälytin ja kaatumishälytin Turvapuhelimen ja hälytysrannekkeen toimintakunnon automaattinen testaus ohjelmoitavin määräajoin 2.7. Paristohälytys riittävissä ajoin ennen hälytysrannekkeen toiminnan katkeamista 2.8. Mobiilipaikannus ja Gps-paikannus lisäominaisuutena 2.9. Gsm-sovittimen vähimmäisvaatimuksena akkuvarmistus ja soveltuvuus turvapuhelinkäyttöön Turvapuhelimen toiomitus- ja asennusaika kiireellisessä tapauksessa 2 työpäivää ja kiireettömässä tapauksessa 5 työpäivää tilauksesta Laitteiden korjaus ja huolto hoidetaan välittömästi niin, että asiakkaalla on aina toimiva turvapuhelin käytettävissään

14 3 HÄLYTYSTEN VASTANOTTO 3.1. Hälytysten ja vikailmoitusten päivystys tulee olla järjestetty 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä 3.2. Hälytyspuhelun tullessa päivystäjälle aukeaa asiakkaan tiedot asiakastietojärjestelmän näytölle Hälytysketjun tulee olla vähintään kolmeportainen ja hälytysketju on voitava rakenta yksilöllisesti siten, että ensisijaisena hälytyspaikkana voi olla omainen tai muu vastaava Hälytyshistoria toimenpiteineen on saatavissa päivittäin asiakaskohtaisesti sähköisesti suojatun extranetin avulla kunnan työntekijöille 3.6. Omaisille / kuntaan välitetään tieto, mikäli kotihoidon asiakas on viety yöllä sairaalaan 3.7. Turvapuhelut tulee tallentaa 3.8. Turvahälytysten vastaanotosta on laadittu prosessikuvaus 3.9. Reklamaatioiden käsittely: Vastaus reklamaatioihin tulee toimittaa asiakkaalle ja kunnalle 7 työpäivän kuluessa 4. AUTTAMISKÄYNNIT 4.1. Tarjoajalla on auttamispalvelun sijaisjärjestelmä Auttamiskäyntien toimintavarmuuden tulee olla 100 % 4.2. Avun tulee olla perillä kiireellisissä tilanteissa viimeistään 40 minuutissa ja ei-kiireellisissä auttamistehtävissä viimeistään 60 minuutissa hälyytyksen vastaanotosta

15 LIITE 3: TARJOAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin kyllä ei Tarjoaja on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin kyllä ei Tarjoaja on merkitty arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kyllä ei Tarjoaja on merkitty verohallinnon työnantajarekisteriin kyllä ei Tarjoaja on merkitty yritys- ja yhteisötietojärjestelmään kyllä ei Tarjoajan Suomen Asiakastieto Oy:n rating-luokitus on vähintään tyydyttävä A kyllä ei Tarjoajan riskiluokka on pieni enintään 40 kyllä ei Tarjoajalla on vastuuvakuutus korvausmäärältään vähintään kyllä ei Tarjoajalla on laadunhallintajärjestelmä kyllä ei Tarjoaja hyväksyy liitteenä seuraavan puitesopimuksen ehdot ja velvoitteet kyllä ei Tarjoaja hyväksyy liitteenä seuraavan asiakassopimuksen ehdot ja velvoitteet kyllä ei Tarjoaja vakuuttaa, - että ei ole syyllistynyt julkisista hankinnoista annetun lain (JulkHankL) 53 :ssä tarkoituttuun rikokseen Vakuutan - että ei ole konkursissa, velkasaneerauksessa tai vastaavassa JulkHankL:n 54 :ssä tarkoitetussa Vakuutan menettelyssä - että ei ole laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen maksamista Vakuutan - että ei ole syyllistynyt JulkHankL:n 54 :ssä tarkoitettuun ammatin harjoittamiseen liittyvään lainvastaiseen Vakuutan tekoon tai vakavaan virheeseen Tarjoajan nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Puhelin:

16 Sähköposti:

17 LIITE 4: LISÄLAITTEIDEN TARJOUSHINNAT Tarjoaja: Tarjoushinta 1) (alv 0 %) LISÄLAITTEIDEN VUOKRA 2) Savu-/palovaroitin Hellavahti Liiketunnistin Ovihälytin Kaatumishälytin Lisäranneke Muut laitteet/palvelut? (tarjoaja voi täydentää) / kk / kk / kk / kk / kk / kk 1) Tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia palvelusta muita maksusuorituksia 2) Vuokra sisältää asennuksen, korjauksen, huollon ja varalaitteet

18 Liite 5. Ostopalvelu- ja palvelunvälityssopimusmalli OSTOPALVELU- JA PALVELUNVÄLITYSSOPIMUS TURVAPUHELINPALVELUSTA 1. Sopimusosapuolet Tilaaja: Lohjan kaupunki Perusturvatoimi PL Lohja Yhteyshenkilö sopimuksen osalta: erikoissuunnittelija Jarkko Lämsä puh Yhteyshenkilö turvapuhelinpalvelun osalta: hoivapalvelupäällikkö Sirkka Kinnunen puh Sopimuksen kohde Palveluntuottaja (jäljempänä tuottaja): Nimi Osoite puh. sähköposti Yhteyshenkilö: nimi puh sähköposti Vastuuhenkilö: nimi puh sähköposti Tuottajan tulee heti ilmoittaa tilaajalle jos palvelun tuottamisesta vastaava vastuuhenkilö vaihtuu kesken sopimuskauden. Myös yhteyshenkilön muutoksesta on ilmoitettava tilaajalle. Sopimuksen kohteena on palvelukuvauksen (liite 1) ja palvelulle asetettujen vaatimusten (liite 2) sekä turvapuhelinpalvelua koskevan tarjouspyynnön mukainen turvapuhelinpalvelu. 1 / 6

19 3. Sopimuskausi Ostopalvelu Sopimuksen tarkoituksena on turvapuhelinpalvelun tuottaminen niille asiakkaille, jotka ovat tilaajan vastuulla. Tilaaja osoittaa sopimuksen perusteella asiakkaat palvelun piiriin. Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään tilaajan hyväksymiä myöntämiskriteerejä. Tilaaja hankkii palvelua tarpeensa mukaisesti. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään, eikä ole korvausvelvollinen hankintamäärän muutoksista sopimuskaudella. Sopimus ei sulje pois tilaajan oikeutta käyttää muita markkinoilla olevia palveluntuottajia. Palvelunvälitys Sopimuksella sovitaan myös turvapuhelinpalvelun yleisistä ehdoista ns. itsemaksaville asiakkaille. Tilaaja välittää turvapuhelinasiakkaille ja turvapuhelinpalvelua tarvitseville uusille asiakkaille tiedot turvapuhelinpalvelun sisällöstä, hinnoista ja palveluntuottajasta. Varsinainen turvapuhelinpalvelusopimus tehdään asiakkaan ja palveluntuottajan välillä. Asiakkaat valitsevat itse palveluntuottajan. (Palvelunvälityssopimuksen piirissä olevat asiakkaat). Sopimus tulee voimaan ja sopimuskausi päättyy Tämän lisäksi tilaaja varaa mahdollisuuden 1+1 optiovuoteen. Optiovuosien käyttämisestä päättää tilaaja erikseen. Optiovuoden käyttämisestä ilmoitetaan vähintään 4 kk ennen sopimuskauden päättymistä. 4. Järjestelmään hyväksytyt laitteet 5. Hinnat Asiakkaiden käyttöön on hyväksytty seuraavat laitemerkit ja -mallit: Hyväksyttyjen laitteiden muuttamiseen tulee saada tilaajan suostumus. Palveluiden hinnat laitevuokrineen ovat sopimuskauden aikana seuraavat: - Turvapuhelinlaitteiden perusvuokra /kk - Päivystysmaksu /kk - Auttamiskäyntimaksu /käynti - Lisälaitevuokrat: Savu-/palovaroitin /kk Hellavahti /kk Liiketunnistin /kk Ovihälytin /kk Kaatumishälytin /kk Muut mahdolliset lisälaitteet /kk Turvapuhelinlaitteiden perusvuokra sisältää turvapuhelimen, rannekkeen sekä mahdolliset muut täyden toimintakunnon edellyttämät laitteet asennuksineen ja tarvikkeineen sekä näiden korjauksen ja huollon varalaitteineen niin, että puhelin on aina täydessä käyttökunnossa. Lisälaitevuokra sisältää lisälaitteen asennuksineen tarvikkeineen sekä tämän korjauksen ja huollon varalaitteineen. Päivystyspalvelun hinta sisältää päivystyspalvelusta aiheutuvat kustannukset. 2 / 6

20 6. Hinnanmuutokset 7. Laskutus ja maksuehdot Auttamiskäyntimaksu sisältää auttamiskäynneistä aiheutuneet kustannukset. Edellä mainittujen vuokrien ja maksujen lisäksi palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaatia tilaajalta tai asiakkailta muita maksusuorituksia tämän sopimuksen mukaisesta turvapuhelinpalvelusta. Turvapuhelun hinta asiakkaalle saa olla enintään operaattorin perimä paikallispuhelumaksu tai matkapuhelumaksu. Hintojen tulee olla kiinteät sopimuskauden loppuun saakka. Mahdollisten optiovuosien osalta hinnoista sovitaan erikseen. Ostopalvelusopimuksen piirissä olevien asiakkaiden palveluista tuottaja laskuttaa tilaajaa kuukausittain jälkikäteen. Laskussa tai sen liitteenä tulee olla asiakaskohtainen erittely laskutusperusteista sopimuksen hinnoittelun mukaisesti. Palvelunvälityssopimuksen piirissä olevien asiakkaiden asiakasmaksut tuottaja laskuttaa kuukausittain jälkikäteen asiakkaalta. Laskussa tai sen liitteenä tulee esittää erittely laskutuksen perusteista sopimuksen hinnoittelun mukaisesti. Laskutuskausi alkaa kuukauden päivään toimintakuntoiseksi asennetuista turvalaitteista kuukausivuokrien osalta asennuskuukauden 1. päivästä ja kuukauden päivään toimintakuntoiseksi asennetuista turvalaitteista seuraavan kuukauden 1. päivästä. Muilta osin laskutus tapahtuu sopimuksen hinnoittelussa määriteltyjen suoritusten mukaan. Maksuaika on 14 päivää hyväksyttävän laskun saapumisesta. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 8. Tuottajan velvollisuudet ja vastuu Tuottajan tulee hoitaa turvapuhelinpalvelu tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tuottaja sitoutuu kiinnittämään erityistä huomiota palvelun laatuun sekä sitoutuu valvomaan asiakaspalvelun asianmukaisuutta ja ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin, jos epäkohtia ilmenee. Tuottajalla on oltava voimassaoleva vastuuvakuutus. Tuottaja vastaa palvelun hoitamisesta tämän sopimuksen mukaisesti ja muiden sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. Tuottaja vastaa työnantajana henkilökuntansa tehtävien asianmukaisesta suorittamisesta niin kunnalle kuin turvapuhelinasiakkaille. Tilaaja ja tuottaja ovat yhteydessä toisiinsa palvelun toimivuudesta ja laadusta. Mahdollisiin ongelmiin etsitään välittömästi ratkaisut. Palvelun edelleen kehittäminen on osa yhteistoimintaa. Tuottaja varautuu myös tilaajan kanssa pidettäviin kokouksiin, joista ei ole oikeutta periä korvausta. 3 / 6

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013.

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013. Tarjouspyyntö 1 (7) JÄRVENPÄÄN KATUVALOJEN VALAISINTEN VAIHTO 2013 1. Hankinnan sisältö Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne elohopeavalaisinten vaihdosta. Vaihdettavien valaisinten

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. TARJOUSPYYNTÖ: VÄLINEHUOLTOPALVELU 1) Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin sekä Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnan perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo.

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo. TYÖTERVEYS WELLAMO OY Tarjouspyyntö 29.10.2010 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Työterveys Wellamo

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu Kemi DIGITAALISEN SANELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TERVEYSPALVELUIHIN

KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu Kemi DIGITAALISEN SANELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TERVEYSPALVELUIHIN 31.1.2017 1(5) KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi DIGITAALISEN SANELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TERVEYSPALVELUIHIN 1. Hankinnan kohde: Hankinnan kohteena on digitaalinen

Lisätiedot

Hankittavat soittimet ja hankintamäärät on sanottu liitteellä KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET

Hankittavat soittimet ja hankintamäärät on sanottu liitteellä KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA LIIKUNTAVÄLINEISTÄ Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen KARTANONRAAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016 Sopijapuolet Tilaaja Tilaaja: Osoite: Yhteyshenkilö Laskutusosoite: Liikennöitsijä: Liikennöitsijän nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Liikenteestä vastaava henkilö: 1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: SOPIMUS Toimintakeskus Palokin kuljetus 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Perusturvakeskus Savikontie 15 82500 Kitee xxxx Liikennöitsijä: xxx osoite puh. sähköposti: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA Urjalan kunta Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA 1. Hankinnan kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana.

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. NURMEKSEN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUN EHDOT VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta pyytää tarjousta

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Liite 2 10

Tekninen lautakunta Liite 2 10 Tekninen lautakunta 31.1.2017 Liite 2 10 04.01.2017 1/11 89432 Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Mikkeli Postinumero 50100 Maa Suomi Carita Hakkarainen +358 447942667

Lisätiedot