LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/ /2013 PERUSTURVATOIMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014"

Transkriptio

1 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/ /2013 PERUSTURVATOIMI TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta. Turvapuhelinpalvelu hankitaan sosiaalihuoltolain 20 :ssä tarkoitetun kotipalvelun tukipalveluna tukemaan ja turvaamaan asiakkaiden selviytymistä kotona. Asiakkaina ovat vanhukset, vammaiset, pitkäaikaissairaat, sotainvalidit ja omaishoidon tuen asiakkaat. Turvapuhelinpalvelu sisältää ympärivuorokautisen hälytyspäivystyksen vuoden jokaisena päivänä, turva-auttajakäynnit siten, kuin liitteenä seuraavista palvelukuvauksesta ja palvelulle asetetuista vaatimuksista ilmenee, turvalaitteiden vuokrauksen ja huollon siten, kuin tästä tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä ilmenee, sekä muut tässä tarjouspyynnössä määritellyt työsuoritukset ja toimenpiteet. Tarjouspyyntö on kaksiosainen: 1. osiossa kysymyksessä on kuntien järjestämisvastuun piirissä olevien turvapuhelinpalvelujen kilpailuttaminen kuntien osoittamille asiakkaille. Tilaajan asettamat laite-, sisältöja laatuvaatimukset täyttävän, hinnaltaan edullisimman palveluntuottajan kanssa kunta tekee sopimuksen ostettavasta palvelusta. Sopimuksen perusteella tilaaja osoittaa asiakkaat palveluntuottajan turvapuhelinpalvelun piiriin. 2. osiossa kysymyksessä on ns. palveluntuottajan esivalinta. Lopullisen palveluntuottajan valinnan tekee ja turvapuhelinpalvelusopimuksen solmii yksittäinen turvapuhelinasiakas. Esivalinnan tarkoituksena on löytää ne palveluntuottajat, jotka täyttävät tilaajan asettamat turvapuhelinpalvelun laite-, sisältö- ja laatuvaatimukset. Esivalinnan jälkeen tehdään edellä mainitut vaatimukset täyttävän ja hinnaltaan edullisimman palveluntuottajan kanssa palvelunvälityssopimus. Sopimuksessa ei määritellä tilattavien turvapuhelimien määrää eikä tilaaja anna takuuta tilattavan palvelun vähimmäismäärälle. Varsinainen turvapuhelinpalvelusopimus tehdään asiakkaan ja palveluntuottajan välillä. Palveluntuottaja on vastuussa palvelun toteuttamisesta ja laadusta ensisijaisesti suoraan asiakkaalle ja vain palvelunvälityssopimuksessa määritellyssä osin tilaajalle. Esivalinta ja palveluvälityssopimus ei sulje pois asiakkaan oikeutta käyttää muita markkinoilla olevia palveluntuottajia tai uusia yrittäjiä. Kilpailutuksella valitaan yksi palveluntuottaja, joka vastaa 1.osion ja 2. osion palvelujen tuottamisesta. 2. HANKINNAN SISÄLTÖ JA LAAJUUS Hankinnan sisältö ja laajuus ilmenevät liitteessä 1 Palvelukuvaus ja liitteessä 2 Palvelulle asetetut vaatimukset. Lisäksi hankintaan sisältyvät: - Turvapuhelinjärjestelmän peruslaitteiston vuokraus 1

2 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/ /2013 PERUSTURVATOIMI o Turvapuhelin o Turvaranneke o Muut järjestelmän täyden toimintakunnon edellyttämät laitteet ja tarvikkeet - Lisälaitteiden vuokraus tarvittaessa o Savu-/palovaroitin o Hellavahti o Liiketunnistin o Ovihälytin o Kaatumishälytin o Muut mahdolliset lisälaitteet - Laitteiden ja tarvikkeiden asennus - Laitteiden huolto ja korjaus - Varalaitteet ja niiden vaihto viallisten tilalle - Paristojen vaihto - Asiakkaiden avainten nouto ja palautus - Asiakasrekisterin ylläpito - Järjestelmän ja laitteiden käyttökoulutus kotihoidon henkilökunnalle, asiakkaalle ja omaiselle - Asiakastyytyväisyyskyselyt - Raportointi - Laitteiden nouto hankinnasta laadittavan sopimuksen voimassa olon päätyttyä Turvapuhelinpalvelujen toiminta-alueena on asukkaan Lohja, jossa 75 vuotta täyttäneitä on lähes Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt hankintamääräarviot ovat suuntaa-antavia, eivätkä sido hankintayksikköä. 3. SOPIMUSKAUSI Sopimus tulee voimaan ja sopimuskausi päättyy Tämän lisäksi tilaaja varaa mahdollisuuden 1+1 optiovuoteen. Optiovuosien käyttämisestä päättää tilaaja erikseen. Optiovuoden käyttämisestä ilmoitetaan vähintään 4 kk ennen sopimuskauden päättymistä. Kuntarakenteiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistaminen on valtakunnallinen tavoite. Sopimuksen perusteella tilattavien tuotteiden tai palveluiden määrä voi muuttua tarvetta vastaavasti mahdollisen rakenteellisen muutoksen seurauksena. Näillä näkymin v alussa tilaajana on sote-järjestämislain (jos tulee voimaan) mukainen tuottajaorganisaatio, jolle sopimus siirtyy. 4. HANKINTAMENETTELY JA HANKINNASTA ILMOITTAMINEN Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankintalain liitteen B mukainen toissijainen palveluhankinta. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Hankinnan tekemisessä noudatetaan seuraavia säännöksiä: laki julkisista hankinnoista (348/2007), valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista (614/2007), laki 2

3 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/ /2013 PERUSTURVATOIMI viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä eli ns. tilaajavastuulaki (1233/2006). Hankinnasta on ilmoitettu Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi). Lohjan kaupunki pidättää oikeuden perustellusta syystä jättää hankinnan toteuttamatta. 5. OSATARJOUKSET JA VAIHTOEHTOISET TARJOUKSET Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 6. ALIHANKINTA Tarjouksessa on ilmoitettava palveluntuottajan käyttämät alihankkijat tai suunnitelma mahdollisista käytettävistä alihankkijoista. Palveluntuottajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan ja alihankkijoita koskee samat vaatimukset kuin tuottajaa. Palveluntuottajan on kirjallisesti ilmoitettava tilaajan hyväksyttäväksi sopimuksen toteuttamisessa käyttämiensä alihankkijoiden lisäykset ja vaihtumiset. 7. TARJOAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET Tarjoajaa koskevat vaatimukset on esitetty liitteessä 3 Kelpoisuusvaatimukset. 8. PALVELUA KOSKEVAT VAATIMUKSET Palvelua koskevat vaatimukset on esitetty liitteessä 1 Palvelukuvaus ja liitteessä 2 Palvelulle asetetut vaatimukset. 9. TARJOUSHINNAT Turvapuhelinlaitteiden perusvuokra sisältää turvapuhelimen, rannekkeen sekä mahdolliset muut täyden toimintakunnon edellyttämät laitteet asennuksineen ja tarvikkeineen sekä näiden korjauksen ja huollon varalaitteineen niin, että puhelin on aina täydessä käyttökunnossa. Lisälaitevuokra sisältää lisälaitteen asennuksineen tarvikkeineen sekä tämän korjauksen ja huollon varalaitteineen. Päivystyspalvelun hinta sisältää päivystyspalvelusta aiheutuvat kustannukset. Auttamiskäyntimaksu sisältää auttamiskäynneistä aiheutuneet kustannukset. Edellä mainittujen vuokrien ja maksujen lisäksi palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaatia tilaajalta tai asiakkailta muita maksusuorituksia tämän sopimuksen mukaisesta turvapuhelinpalvelusta. 3

4 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/ /2013 PERUSTURVATOIMI Turvapuhelun hinta asiakkaalle saa olla enintään operaattorin perimä paikallispuhelumaksu tai matkapuhelumaksu. Hinnat ilmoitetaan tarjouslomakkeen, liitteen 4 mukaisesti. 10. HINNANMUUTOSEHDOT Hintojen tulee olla kiinteät sopimuskauden loppuun saakka. Mahdollisten optiovuosien osalta hinnoista sovitaan erikseen. 11. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT Osion 1 piirissä olevien asiakkaiden palveluista palveluntuottaja laskuttaa kuntaa kuukausittain jälkikäteen. Laskussa tai sen liitteenä tulee olla asiakaskohtainen erittely laskutusperusteista sopimuksen hinnoittelun mukaisesti. Osion 2 piirissä olevien asiakkaiden asiakasmaksut palveluntuottaja laskuttaa kuukausittain jälkikäteen asiakkaalta. Laskussa tai sen liitteenä tulee esittää erittely laskutuksen perusteista sopimuksen hinnoittelun mukaisesti. Laskutuskausi alkaa kuukauden päivään toimintakuntoiseksi asennetuista turvalaitteista kuukausivuokrien osalta asennuskuukauden 1. päivästä ja kuukauden päivään toimintakuntoiseksi asennetuista turvalaitteista seuraavan kuukauden 1. päivästä. Muilta osin laskutus tapahtuu sopimuksen hinnoittelussa määriteltyjen suoritusten mukaan. Maksuaika on 14 päivää hyväksyttävän laskun saapumisesta. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 12. TARJOUKSEEN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT Tarjoajan on toimitettava tarjouksen mukana seuraavat asiakirjat: 1) Palvelulle asetetut vaatimukset, liite 2 2) Tarjoajan kelpoisuusvaatimukset, liite 3 3) Hinnat, liite 4 4) Tarjoajan yleisesittely 5) Selvitys referensseistä 6) Kuvaus laadunvarmistusjärjestelmästä 7) Kuvaus sijaisjärjestelmästä 8) Turvapuhelinpalvelun prosessikuvaus 9) Selvitys alihankinnasta Tarjoajan on toimitettava erikseen pyydettäessä seuraavat asiakirjat: 10) Todistus vastuuvakuutuksesta 11) Todistus päivystyksen hoitajien koulutuksesta 12) Todistus auttamiskäynnit suorittavien henkilöiden koulutuksesta 4

5 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/ /2013 PERUSTURVATOIMI ) Tilaajavastuulain 5 :n mukaiset selvitykset ja todistukset 13. LISÄTIEDOT Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tilaaja ei vastaa puhelimitse esitettyihin hankintaan liittyviin tiedusteluihin. Hankintaa koskevat tiedustelut pyydetään esittämään sähköpostitse viimeistään osoitteeseen: Viestin otsikkokenttään pyydetään kirjoittamaan: Turvapuhelinpalvelut Yhteenveto hankintaa koskevista tiedusteluista ja niihin annetuista vastauksista lähetetään sähköpostitse kaikille kysymyksiä esittäneille viimeistään Yhteenvedon voi pyytää myös muut mahdolliset tarjoajat osoitteesta Tarjoajilla on velvollisuus huomioida mahdollisesti täsmennetyt tiedot tarjousta antaessaan. 14. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN JA VOIMASSAOLO Sitova allekirjoitettu suomenkielinen tarjous vaadittuine liitteineen pyydetään toimittamaan suljetussa kirjekuoressa klo mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupungin perusturvatoimi Kirjaamo PL LOHJA Käyntiosoite: Kalevankatu 4, LOHJA Tarjouskuoreen on merkittävä Turvapuhelinpalvelun tarjous ja kuoren päällä tulee näkyä tarjoajan nimi. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen on oltava voimassa vähintään saakka. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. 15. PÄÄTÖKSENTEON PERUSTEET Tarjousten käsittely Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: - tarjoajien kelpoisuuden arviointi - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - tarjousten vertailu 5

6 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/ /2013 PERUSTURVATOIMI Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua ehdokkaat, joilla ei ole teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jota koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoaja voidaan sulkea tarjouskilpailusta myös muiden hankintalain 54 :n mukaisten perusteiden nojalla. Tarjouskilpailusta suljetaan myös sellaiset tarjoajat, jotka ovat tarjouksessaan antaneet tilaajalle vääriä tietoja. Mikäli päätöksen teon jälkeen havaitaan, että tarjoajan tarjouksessa antamat tiedot ovat vääriä, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten vertailu Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tässä vaiheessa tarjouksia arvioidaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita hankittavalta palvelulta edellytetään. Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Julkisissa hankinnoissa tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. Hankinnan valintaperuste on halvin kokonaishinta. 16. HANKINTAPÄÄTÖS Hankintapäätöksen tekee Lohjan perusturvalautakunta tai perusturvajohtaja. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta tilaajan ja palveluntuottajan välille. Sopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoituksella. Sopimus tehdään vasta, kun hankintapäätöksen jälkeinen odotusaika on kulunut edellyttäen, että päätöksestä ei ole valitettu. 17. HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta 6

7 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/ /2013 PERUSTURVATOIMI tarjouksessaan. Hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Hinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 18. ALLEKIRJOITUKSET Lohjalla Arja Yliluoma perusturvajohtaja Sirkka Kinnunen hoivapalvelupäällikkö LIITTEET - Liite 1. Palvelukuvaus - Liite 2. Palvelulle asetetut vaatimukset (tarjoaja täyttää) - Liite 3. Kelpoisuusvaatimukset (tarjoaja täyttää) - Liite 4. Hinnat (tarjoaja täyttää) - Liite 5. Ostopalvelu- ja palvelunvälityssopimusmalli - Liite 6. Asiakkaan sopimusmalli 7

8 LIITE 1. Palvelukuvaus TURVAPUHELINPALVELUN PALVELUKUVAUS 1. Turvapuhelinpalvelun aloittaminen Turvapuhelinpalvelut perustuvat asiakkaan, omaisen tai kotihoidon henkilökunnan yhteydenottoon palveluntuottajaan. Lohjan kotihoito siirtää nykyiset turvapuhelinasiakkaat uudelle palveluntuottajalle. Uudet asiakkaat ohjataan kotihoidon toimesta palveluntuottajan piiriin. Turvapuhelinpalvelun tuottaja tekee asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa kanssa tilaussopimuksen, josta ilmenevät palvelun onnistumisen kannalta välttämättömät tiedot koskien käyttäjätietoja, maksajatietoja, tilattavia palveluita, terveyden tilaan liittyviä tietoja sekä kotihoitoasiakkuus, heti kun sellainen syntyy. Palveluntuottaja vie ja asentaa turvapuhelinlaitteen ja turvarannekkeen, testaa laitteen toimivuuden sekä opastaa asiakasta, hänen omaistaan/läheistään sekä kotihoidon henkilökuntaa laitteen käytössä. Palveluntuottajalla tulee olla tarjota vaihtoehtoisia turvarannekkeen painikemalleja, esimerkkinä hälytyksen tekeminen kämmenellä, kyynärpäällä jne. 2. Turvapuhelinlaitteiden toimitus, asennus ja huolto Palveluntuottaja toimittaa, asentaa ja ohjelmoi uudet turvapuhelimet asiakkaalle ja noutaa laitteet pois ja purkaa ohjelmoinnin asiakkaan palvelun päättyessä. Palvelu sisältää laitteen käytönopastuksen ja neuvonnan asiakkaalle/omaisille. Kiireellisissä tapauksissa (esim. sairaalasta kotiutus) turvapuhelinlaite on toimitettava tilausta seuraavan kahden (2) työpäivän aikana. Kiireettömissä tapauksissa turvapuhelinlaite on toimitettava viiden (5) työpäivän kuluessa tilauksesta. Palveluntuottaja huoltaa ja korjaa järjestelmänsä piirissä olevat turvapalvelulaitteet ja järjestää tarvittaessa vaihtolaitteet viallisten tilalle. Korjaukset hoidetaan kiireellisissä tapauksissa välittömästi ja muissa tapauksissa seuraavana työpäivänä, kuitenkin siten, että asiakkaalla on koko ajan toimiva turvapuhelin käytössään. Huollon aikana tarvittavista varalaitteista ei peritä ylimääräistä korvausta. Palveluntuottaja huolehtii säännöllisesti siitä, että turvalaite toimii. Toimintakunnon tarkistuksen tulee olla automaattinen. Laite voi esimerkiksi olla määritelty soittamaan turvapalvelukeskukseen tietyin väliajoin muodostamatta kaiutinpuhelinyhteyttä ja testaamaan näin tukiaseman toimintakuntoa. Henkilökohtaisen hälytyspainikkeen toiminnan testaus sisältyy tuottajan palveluun. Kun asiakkaan puhelimesta tai henkilökohtaisesta painikkeesta on paristo loppumassa, hälytyksen tulee mennä automaattisesti palveluntuottajalle, joka huolehtii paristojen vaihdosta. Palveluntuottaja auttaa asiakasta tarvittaessa puhelinliittymän tilaamisessa / avaamisessa. Palvelu tulee voida kytkeä lankaliittymään tai gsm-liittymään. Asiakas maksaa liittymän puhelinkulut ja mahdolliset liittymän kuukausimaksut. Turvapuhelinpalveluun tulee olla mahdollista kytkeä ainakin seuraavat lisälaitteet: savu- /palovaroitin, hellavahti, liiketunnistin, ovihälytin ja kaatumishälytin. Turvapuhelinlaitteiden tulee toimia moitteettomasti ja keskeytyksettä. 1

9 LIITE 1. Palvelukuvaus 3. Turvahälytysten vastaanotto Turvapalvelupäivystys ottaa vastaan asiakkaan hälytyksen, johon vastataan välittömästi hälytyksen saapuessa kaikkina päivinä 24 h/vrk. Palveluntuottajan jatkuva ympärivuorokautinen päivystysvastuu turvapuhelinasiakkaasta alkaa, kun tilaussopimus asiakkaan kanssa on tehty ja turvapuhelin asennettu. Palveluntuottajan hälytyskohtainen toimintavastuu alkaa, kun asiakkaan hälytys on tullut palveluntuottajan vastaanottimeen. Hälytyspuhelun tullessa päivystäjälle aukeaa asiakkaan tiedot (asiakastietojärjestelmä) näytölle ja puhelu tallentuu automaattisesti. Hälytysketjun tulee olla vähintään kolmiportainen ja hälytysketju on voitava rakentaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ensisijaisena hälytyspaikkana tulee voida olla myös omainen tai muu vastaava taho. Päivystäjä tekee tilannearvioinnin. Päivystäjillä tulee olla riittävä ammattitaito arvioida asiakkaan tilanne näkemättä häntä. Hälytyspäivystäjän tulee arvioida tehtävän kiireellisyys ja toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Mikäli hälytys on otettu vastaan eikä turvapäivystäjä saa yhteyttä asiakkaaseen, tulee hänen soittaa asiakkaalle. Mikäli turvapäivystäjä ei saa puheyhteyttä asiakkaaseen, turvaauttajat lähetetään paikalle automaattisesti tarkastamaan tilanne. Avun tulee olla perillä kiireellisessä tilanteessa viimeistään 40 minuutissa ja ei-kiireellisissä auttamistehtävissä viimeistään 60 minuutissa hälytyksen vastaanotosta. Tarvittaessa hälytys välitetään viipymättä sairaankuljetukseen. Erikseen niin sovittaessa auttamiskäynti ohjataan ensisijaisesti asiakkaan omaiselle. Hälytys välitetään palveluntuottajan turva-auttajalle ja hänet lähetetään välittömästi tarvittavalle auttamiskäynnille asiakkaan kotiin. Vastaanotetut hälytykset ja niistä aiheutuneet toimenpiteet sekä suoritetut käynnit kirjataan seurattavaan atk-järjestelmään. Päivystyksen hoitajalla tulee olla vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 8 :n vaatimuksen mukainen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto taikka soveltuva pelastusalan ammatillinen tutkinto. Päivystyksen hoitajalla tulee olla tehtävän hoitamiseen riittävä suomen ja ruotsin kielen taito sekä riittävä ammattitaito arvioida asiakkaan tilanne erilaisissa hälytystilanteissa. 4. Turva-auttajapalvelu Turva-auttajapalvelu sisältää hälytysten vaatiman auttamiskäynnin ja tarvittavat hoito- ja jatkotoimenpiteet asiakkaan kotona. Avustustoimet kirjataan ja tilastoidaan. Auttamiskäynnit suorittavien henkilöiden, myös sijaisten, tulee olla auttamistaitoisia alan ihmisiä, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto taikka soveltuva pelastusalan ammatillinen tutkinto sekä riittävä suomen ja ruotsin kielen taito. Auttamiskäyntien toimintavarmuuden on oltava 100 % (toimiva sijaisjärjestelmä). Palveluntuottaja huolehtii palvelun piirissä olevien asiakkaiden avainten saatavuudesta ja turvallisesta säilytyksestä sekä asiakkaan palvelun päättyessä avainten palautuksesta. Avaimista ei saa ottaa kopioita. Palveluntuottajan hälytyskohtainen toimintavastuu alkaa, kun hälytys on saapunut, ja päättyy, kun turva-auttaja kuittaa turvahälytyspäivystykseen suorittamansa auttamiskäynnin päättyneeksi. Palveluntuottajan vastuu asiakkaasta päättyy, kun asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimussuhde on päättynyt asiakkaan tai hänen toimivaltaisen omaisensa irtisanottua sopimuksen. 2

10 LIITE 1. Palvelukuvaus Turva-auttajan tulee jättää auttamiskäynnistä asiakkaan kotiin tieto käynnistä, sen syystä ja toimenpiteistä kotihoitoa varten. Mikäli asiakas tarvitsee jatkohoitoa tai hänet on toimitettu yöllä sairaalaan, palveluntuottajan on ilmoitettava asiasta viipymättä kotihoitoon tai/ ja sovitulla tavalla omaisille. Hankintayksiköllä on oikeus ottaa hälytyskäynnit haluamiltaan osin hoitaakseen. 5. Asiakasrekisterinpito ja asiakirjahallinta Tilaaja toimii tässä tarjouspyynnössä tarkoitettujen palvelujen osalta henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä ostopalvelun piirissä olevien asiakkaiden osalta. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa rekisterinpidosta tilaajan lukuun. Tilaaja vastaa rekisteriselosteen laatimisesta ja palveluntuottaja sen saatavilla pidosta toimintayksikössään. Tilaaja rekisterinpitäjänä päättää tietojen käsittelyssä noudatettavasta menettelystä ja tietojen luovuttamisesta. Rekisteröidyn informoinnin toteutuksesta vastaavat tilaaja ja palveluntuottaja kumpikin omalta osaltaan. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, - että sopimuksen piiriin kuuluvat asiakastiedot ovat erillään palveluntuottajan muusta rekisteristä ja että tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä palvelujen toteuttamiseksi. - että palveluja annettaessa ja toiminnassa muutenkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja -turvasta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. - että palveluntuottajan tietoliikenneyhteydet ovat ulkopuolisilta suojatut. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että sopimuksen päättyessä tai purkautuessa arkistoitavat asiakastiedot siirretään veloituksetta tilaajan käyttöön ja palveluntuottaja huolehtii omien tiedostojensa ja saamiensa kopiokappaleiden tuhoamisesta. Kuolleitten asiakkaitten asiakirjat tulee siirtää kuitenkin kunnan käyttöön viimeistään kuolinvuoden lopussa. Asiakirjahallinnossa noudatetaan kunnallisia säännöksiä ja määräyksiä. Palveluntuottaja on henkilötietolain mukainen rekisterinpitäjä palvelunvälityksen piirissä olevien asiakkaiden osalta. Palveluntuottaja vastaa lain asettamista velvoitteista kuten rekisteriselosteen laatimisesta ja saatavilla pidosta, asiakkaiden informoinnista henkilötietojen käsittelyssä ja heidän oikeuksistaan sekä tarkastusoikeuden toteuttamisesta. 6. Raportointi ja reklamaatioiden käsittely Palveluntuottaja toimittaa kotihoidolle kuukausittain raportin, josta ilmenevät seuraavat tiedot: - Yhteydenotot yhteensä ja asiakkaittain (asiakkaan nimi ja osoite) - Yhteydenottojen syyt asiakkaittain - Avustuskäynnit yhteensä ja asiakkaittain - Syyt avustuskäynteihin asiakkaittain - Toimenpiteet asiakkaittain - Reklamaatiot ja reklamaatioiden aiheuttamat toimenpiteet 3

11 LIITE 1. Palvelukuvaus Raportti toimitetaan sähköisessä muodossa suojattuna. Turvapalvelun prosessikuvaukseen tulee sisältyä kuvaus reklamaation käsittelyprosessista. Vastaus reklamaatioihin tulee toimittaa asiakkaalle ja kunnalle seitsemän työpäivän kuluessa reklamaation saapumisesta. Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan yhteyttä kotihoitoon, mikäli asiakkaan yhteydenottojen ja / tai turva-auttajakäyntien tarve kasvaa niin, että se on yli 5 kpl/kk. Palvelun seuranta tapahtuu asiakastyytyväisyyskyselyin (palvelutuottaja vastaa kyselyn toteuttamisesta kerran vuodessa) ja raportoinneilla sekä yhteistyöneuvotteluin (neuvottelujen määrä ja ajankohdat sovitaan erikseen sopimuksessa). Asiakastyytyväisyyskysely sisältää palvelun kaikki osat (laitteiden toimivuus, päivystys, auttamiskäynnit). Kysely toimitetaan ennen sen suorittamista tilaajan hyväksyttäväksi. Tutkimustulokset toimitetaan tilaajan tiedoksi. 4

12 LIITE 2: TURVAPUHELINPALVELUN VAATIMUKSET / VAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN Positio Toiminnalliset vaatimukset Tekniset vaatimukset / lisävaatimukset Tarjous täyttää vaatimukset (x) Kyllä Ei 1. PALVELUN YLEISET VAATIMUKSET 1.1. Asiakaspalveluun sisältyvät: - turvapuhelinjärjestelmän laitteiden ja tarvikkeiden asennus, huolto ja korjaus - varalaitteet ja niiden vaihto viallisten tilalle - paristojen vaihto - asiakkaiden avainten nouto ja palautus - järjestelmän ja laitteiden käyttökoulutus kotihoidon asakkaille - laitteiden nouto hankintasopimuksen voimassa olon päätyttyä 1.2. Palvelun sisältö ja laajuus on turvapuhelinpalvelun palvelukuvauksen mukainen 1.3. Raportointi tarjouspyynnön ja palvelukuvauksen mukainen 1.4. Koulutus kotihoidon henkilökunnalle tarjouspyynnön mukaisesti 1.5. Asiakastyytyväisyystukimukset toteutetaan tarjouspyynnön mukaisesti 1.6. Palvelusta on laadittu prosessikuvaus Prosessikuvaus vastaa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä palvelulle asetettuja vaatimuksia

13 2. TURVAPUHELINJÄRJESTELMÄ 2.1. Turvapuhelinjärjestelmän tulee toimia turvallisuulaitteille määritellyllä taajuudella Vähintään radioluokka 1, radiotaajuus 869 MHz 2.2. Turvapuhelin voidaan liittää sekä kiinteään verkkoon että gsm-verkkoon 2.3. Järjestelmä sisältää asiakastietojärjestelmän 2.4. Riittävä varajärjestelmä olemassa sähkö- ym. katkojen varalta Turvapuhelinjärjestelmään tulee olla liitettävissä vähintään savu-/palovaroitin, hellavahti, liiketunnistin, ovihälytin ja kaatumishälytin Turvapuhelimen ja hälytysrannekkeen toimintakunnon automaattinen testaus ohjelmoitavin määräajoin 2.7. Paristohälytys riittävissä ajoin ennen hälytysrannekkeen toiminnan katkeamista 2.8. Mobiilipaikannus ja Gps-paikannus lisäominaisuutena 2.9. Gsm-sovittimen vähimmäisvaatimuksena akkuvarmistus ja soveltuvuus turvapuhelinkäyttöön Turvapuhelimen toiomitus- ja asennusaika kiireellisessä tapauksessa 2 työpäivää ja kiireettömässä tapauksessa 5 työpäivää tilauksesta Laitteiden korjaus ja huolto hoidetaan välittömästi niin, että asiakkaalla on aina toimiva turvapuhelin käytettävissään

14 3 HÄLYTYSTEN VASTANOTTO 3.1. Hälytysten ja vikailmoitusten päivystys tulee olla järjestetty 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä 3.2. Hälytyspuhelun tullessa päivystäjälle aukeaa asiakkaan tiedot asiakastietojärjestelmän näytölle Hälytysketjun tulee olla vähintään kolmeportainen ja hälytysketju on voitava rakenta yksilöllisesti siten, että ensisijaisena hälytyspaikkana voi olla omainen tai muu vastaava Hälytyshistoria toimenpiteineen on saatavissa päivittäin asiakaskohtaisesti sähköisesti suojatun extranetin avulla kunnan työntekijöille 3.6. Omaisille / kuntaan välitetään tieto, mikäli kotihoidon asiakas on viety yöllä sairaalaan 3.7. Turvapuhelut tulee tallentaa 3.8. Turvahälytysten vastaanotosta on laadittu prosessikuvaus 3.9. Reklamaatioiden käsittely: Vastaus reklamaatioihin tulee toimittaa asiakkaalle ja kunnalle 7 työpäivän kuluessa 4. AUTTAMISKÄYNNIT 4.1. Tarjoajalla on auttamispalvelun sijaisjärjestelmä Auttamiskäyntien toimintavarmuuden tulee olla 100 % 4.2. Avun tulee olla perillä kiireellisissä tilanteissa viimeistään 40 minuutissa ja ei-kiireellisissä auttamistehtävissä viimeistään 60 minuutissa hälyytyksen vastaanotosta

15 LIITE 3: TARJOAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin kyllä ei Tarjoaja on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin kyllä ei Tarjoaja on merkitty arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kyllä ei Tarjoaja on merkitty verohallinnon työnantajarekisteriin kyllä ei Tarjoaja on merkitty yritys- ja yhteisötietojärjestelmään kyllä ei Tarjoajan Suomen Asiakastieto Oy:n rating-luokitus on vähintään tyydyttävä A kyllä ei Tarjoajan riskiluokka on pieni enintään 40 kyllä ei Tarjoajalla on vastuuvakuutus korvausmäärältään vähintään kyllä ei Tarjoajalla on laadunhallintajärjestelmä kyllä ei Tarjoaja hyväksyy liitteenä seuraavan puitesopimuksen ehdot ja velvoitteet kyllä ei Tarjoaja hyväksyy liitteenä seuraavan asiakassopimuksen ehdot ja velvoitteet kyllä ei Tarjoaja vakuuttaa, - että ei ole syyllistynyt julkisista hankinnoista annetun lain (JulkHankL) 53 :ssä tarkoituttuun rikokseen Vakuutan - että ei ole konkursissa, velkasaneerauksessa tai vastaavassa JulkHankL:n 54 :ssä tarkoitetussa Vakuutan menettelyssä - että ei ole laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen maksamista Vakuutan - että ei ole syyllistynyt JulkHankL:n 54 :ssä tarkoitettuun ammatin harjoittamiseen liittyvään lainvastaiseen Vakuutan tekoon tai vakavaan virheeseen Tarjoajan nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Puhelin:

16 Sähköposti:

17 LIITE 4: LISÄLAITTEIDEN TARJOUSHINNAT Tarjoaja: Tarjoushinta 1) (alv 0 %) LISÄLAITTEIDEN VUOKRA 2) Savu-/palovaroitin Hellavahti Liiketunnistin Ovihälytin Kaatumishälytin Lisäranneke Muut laitteet/palvelut? (tarjoaja voi täydentää) / kk / kk / kk / kk / kk / kk 1) Tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia palvelusta muita maksusuorituksia 2) Vuokra sisältää asennuksen, korjauksen, huollon ja varalaitteet

18 Liite 5. Ostopalvelu- ja palvelunvälityssopimusmalli OSTOPALVELU- JA PALVELUNVÄLITYSSOPIMUS TURVAPUHELINPALVELUSTA 1. Sopimusosapuolet Tilaaja: Lohjan kaupunki Perusturvatoimi PL Lohja Yhteyshenkilö sopimuksen osalta: erikoissuunnittelija Jarkko Lämsä puh Yhteyshenkilö turvapuhelinpalvelun osalta: hoivapalvelupäällikkö Sirkka Kinnunen puh Sopimuksen kohde Palveluntuottaja (jäljempänä tuottaja): Nimi Osoite puh. sähköposti Yhteyshenkilö: nimi puh sähköposti Vastuuhenkilö: nimi puh sähköposti Tuottajan tulee heti ilmoittaa tilaajalle jos palvelun tuottamisesta vastaava vastuuhenkilö vaihtuu kesken sopimuskauden. Myös yhteyshenkilön muutoksesta on ilmoitettava tilaajalle. Sopimuksen kohteena on palvelukuvauksen (liite 1) ja palvelulle asetettujen vaatimusten (liite 2) sekä turvapuhelinpalvelua koskevan tarjouspyynnön mukainen turvapuhelinpalvelu. 1 / 6

19 3. Sopimuskausi Ostopalvelu Sopimuksen tarkoituksena on turvapuhelinpalvelun tuottaminen niille asiakkaille, jotka ovat tilaajan vastuulla. Tilaaja osoittaa sopimuksen perusteella asiakkaat palvelun piiriin. Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään tilaajan hyväksymiä myöntämiskriteerejä. Tilaaja hankkii palvelua tarpeensa mukaisesti. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään, eikä ole korvausvelvollinen hankintamäärän muutoksista sopimuskaudella. Sopimus ei sulje pois tilaajan oikeutta käyttää muita markkinoilla olevia palveluntuottajia. Palvelunvälitys Sopimuksella sovitaan myös turvapuhelinpalvelun yleisistä ehdoista ns. itsemaksaville asiakkaille. Tilaaja välittää turvapuhelinasiakkaille ja turvapuhelinpalvelua tarvitseville uusille asiakkaille tiedot turvapuhelinpalvelun sisällöstä, hinnoista ja palveluntuottajasta. Varsinainen turvapuhelinpalvelusopimus tehdään asiakkaan ja palveluntuottajan välillä. Asiakkaat valitsevat itse palveluntuottajan. (Palvelunvälityssopimuksen piirissä olevat asiakkaat). Sopimus tulee voimaan ja sopimuskausi päättyy Tämän lisäksi tilaaja varaa mahdollisuuden 1+1 optiovuoteen. Optiovuosien käyttämisestä päättää tilaaja erikseen. Optiovuoden käyttämisestä ilmoitetaan vähintään 4 kk ennen sopimuskauden päättymistä. 4. Järjestelmään hyväksytyt laitteet 5. Hinnat Asiakkaiden käyttöön on hyväksytty seuraavat laitemerkit ja -mallit: Hyväksyttyjen laitteiden muuttamiseen tulee saada tilaajan suostumus. Palveluiden hinnat laitevuokrineen ovat sopimuskauden aikana seuraavat: - Turvapuhelinlaitteiden perusvuokra /kk - Päivystysmaksu /kk - Auttamiskäyntimaksu /käynti - Lisälaitevuokrat: Savu-/palovaroitin /kk Hellavahti /kk Liiketunnistin /kk Ovihälytin /kk Kaatumishälytin /kk Muut mahdolliset lisälaitteet /kk Turvapuhelinlaitteiden perusvuokra sisältää turvapuhelimen, rannekkeen sekä mahdolliset muut täyden toimintakunnon edellyttämät laitteet asennuksineen ja tarvikkeineen sekä näiden korjauksen ja huollon varalaitteineen niin, että puhelin on aina täydessä käyttökunnossa. Lisälaitevuokra sisältää lisälaitteen asennuksineen tarvikkeineen sekä tämän korjauksen ja huollon varalaitteineen. Päivystyspalvelun hinta sisältää päivystyspalvelusta aiheutuvat kustannukset. 2 / 6

20 6. Hinnanmuutokset 7. Laskutus ja maksuehdot Auttamiskäyntimaksu sisältää auttamiskäynneistä aiheutuneet kustannukset. Edellä mainittujen vuokrien ja maksujen lisäksi palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaatia tilaajalta tai asiakkailta muita maksusuorituksia tämän sopimuksen mukaisesta turvapuhelinpalvelusta. Turvapuhelun hinta asiakkaalle saa olla enintään operaattorin perimä paikallispuhelumaksu tai matkapuhelumaksu. Hintojen tulee olla kiinteät sopimuskauden loppuun saakka. Mahdollisten optiovuosien osalta hinnoista sovitaan erikseen. Ostopalvelusopimuksen piirissä olevien asiakkaiden palveluista tuottaja laskuttaa tilaajaa kuukausittain jälkikäteen. Laskussa tai sen liitteenä tulee olla asiakaskohtainen erittely laskutusperusteista sopimuksen hinnoittelun mukaisesti. Palvelunvälityssopimuksen piirissä olevien asiakkaiden asiakasmaksut tuottaja laskuttaa kuukausittain jälkikäteen asiakkaalta. Laskussa tai sen liitteenä tulee esittää erittely laskutuksen perusteista sopimuksen hinnoittelun mukaisesti. Laskutuskausi alkaa kuukauden päivään toimintakuntoiseksi asennetuista turvalaitteista kuukausivuokrien osalta asennuskuukauden 1. päivästä ja kuukauden päivään toimintakuntoiseksi asennetuista turvalaitteista seuraavan kuukauden 1. päivästä. Muilta osin laskutus tapahtuu sopimuksen hinnoittelussa määriteltyjen suoritusten mukaan. Maksuaika on 14 päivää hyväksyttävän laskun saapumisesta. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 8. Tuottajan velvollisuudet ja vastuu Tuottajan tulee hoitaa turvapuhelinpalvelu tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tuottaja sitoutuu kiinnittämään erityistä huomiota palvelun laatuun sekä sitoutuu valvomaan asiakaspalvelun asianmukaisuutta ja ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin, jos epäkohtia ilmenee. Tuottajalla on oltava voimassaoleva vastuuvakuutus. Tuottaja vastaa palvelun hoitamisesta tämän sopimuksen mukaisesti ja muiden sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. Tuottaja vastaa työnantajana henkilökuntansa tehtävien asianmukaisesta suorittamisesta niin kunnalle kuin turvapuhelinasiakkaille. Tilaaja ja tuottaja ovat yhteydessä toisiinsa palvelun toimivuudesta ja laadusta. Mahdollisiin ongelmiin etsitään välittömästi ratkaisut. Palvelun edelleen kehittäminen on osa yhteistoimintaa. Tuottaja varautuu myös tilaajan kanssa pidettäviin kokouksiin, joista ei ole oikeutta periä korvausta. 3 / 6

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013.

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013. Tarjouspyyntö 1 (7) JÄRVENPÄÄN KATUVALOJEN VALAISINTEN VAIHTO 2013 1. Hankinnan sisältö Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne elohopeavalaisinten vaihdosta. Vaihdettavien valaisinten

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. TARJOUSPYYNTÖ: VÄLINEHUOLTOPALVELU 1) Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin sekä Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnan perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh.

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh. OSTOPALVELUSOPIMUSLUONNOS ERITYISOPPILAIDEN KULJETUKSET 1. Sopijapuolet Ostaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ytunnus 2220682-7 Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015

Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015 Ohutlevyleikkuri Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ KIRJASTOAUTON ALUSTAN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Nivalan kaupunki pyytää tarjoustanne kirjastoauton alustasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan n käyttöön (www.nivala.fi/kirjasto).

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo.

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo. TYÖTERVEYS WELLAMO OY Tarjouspyyntö 29.10.2010 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Työterveys Wellamo

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

SOPIMUS ADOPTIONEUVONNASTA

SOPIMUS ADOPTIONEUVONNASTA SOPIMUS ADOPTIONEUVONNASTA 1. OSAPUOLET Palvelun tilaaja Kirkkonummen kunta / Perusturva Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto Kirkkonummen perusturva Ervastintie

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Maatalouslomituspalveluiden hankinta Huittisten lomituspalveluille

2. Hankinnan kohde Maatalouslomituspalveluiden hankinta Huittisten lomituspalveluille KH/14.03.01/1109/2013 TARJOUSPYYNTÖ Maatalouslomituspalveluiden hankinta Huittisten lomituspalveluille 1. Hankintayksikkö Huittisten kaupunki 0203762-4 Lomituspalvelut Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen

Lisätiedot

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön.

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 9.11.2012 26101 RAUMA Raepesukone Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on hankkimassa tuotantokeittiöön uutta raepesukonetta, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA Hankintakausi 1.5.2014 31.12.2015. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta ensiapu 1 perus- ja kertauskoulutuksesta kaupungin henkilökunnalle. Hankintayksikkö varaa

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Sauvosaarenkatu 11 Kemin kaupunki pyytää tarjoustanne: a) yhdestä lähiliikuntapaikan tekonurmesta asennettuna b) yhdestä

Lisätiedot

KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA

KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA 1/7 KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA 1. HANKINNAN KOHDE Kilpailutuksen kohteena on puitejärjestely (ks. tarjouspyynnön kohta 4) seuraavista aikaperusteisista

Lisätiedot