Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio. HEILI-hanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio. HEILI-hanke"

Transkriptio

1 Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio HEILI-hanke

2 HEILI-hanke Helsinki 2004

3 Julkaisija Liikenne- ja viestintäministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Kristiina Räihä ja Sanna Voutilainen, Helsingin sosiaalivirasto Mikko Lehmuskoski, Ville Lehmuskoski ja Teemu Sihvola, WSP LT-Konsultit Oy Jari Bergström, Softmade Ky KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio Tiivistelmä Helsinkiin on marraskuussa 2002 perustettu kuljetuspalvelukeskus (HKPK), joka pilottivaiheessaan hoiti Helsingin läntisen sosiaalikeskuksen alueen vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisia kuljetuksia. Tällä hetkellä HKPK on vaiheittain laajenemassa kattamaan koko Helsingin alueen. Koko kaupungin kattavassa laajuudessa järjestelmän piirissä on vuositasolla noin miljoona matkaa. Tavoitteena on ohjata asiakkaita ensisijaisesti avoimeen joukkoliikenteeseen tai mikäli tämä ei onnistu, yhdisteltyihin tai yksittäisiin erilliskuljetuksiin. HKPK:sta saatujen kaupungin omien kokemusten, asiakaspalautteen ja kerätyn tilastoaineiston perusteella on havaittu, ettei järjestelmä toimi ongelmitta. Ongelmia on ollut muun muassa tiedon hallinnassa ja käsittelyssä, asiakkaiden maksukorttijärjestelmässä, matkustajainformaation puutteellisuudessa, matkustajainformaation välittämisessä ja häiriötilanteiden hoitamisessa. Tässä hankkeessa pyrittiin löytämään ratkaisumalleja edellä mainittuihin ongelmiin. Työn aikana laadittiin alustava kuvaus HKPK:n käsitteellisestä ja toiminnallisesta tietojärjestelmäarkkitehtuurista, jota edelleen käytettiin pohjana työn rinnalla järjestetyssä Kutsuohjatun julkisen liikenteen tietojärjestelmäarkkitehtuuria käsitelleessä TelemArk-työpajassa. Työn aikana arvioitiin mahdollisuuksia toteuttaa avoimen joukkoliikenteen ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen yhteisiä infokioskeja. Työssä laadituilla hankekorteilla käsitellään erilaisia mm. reaaliaikaiseen matkustajainformaatioon ja häiriönhallintaan liittyviä kehittämismahdollisuuksia ja niiden vaikutuksia. Hankkeen aikana Softmade Ky kehitti sosiaaliviraston erillisrahoituksella raportointitietokannan ja työkalun, jonka myötä HKPK:n toiminnasta ja kuljetuksista saatava tieto kattaa huomattavasti paremmin sosiaaliviraston tarpeet ottaen huomioon myös tietosuojanäkökulmat. Osana hanketta Helsingin sosiaalivirasto käynnisti VPL- ja SHL-matkoilla käytettävän korttijärjestelmän kehittämishankkeen, johon myös Espoo ja Vantaa liittyivät. Korttistrategiahanke vietiin edelleen YTV:n hallitukselle, joka nimitti aihetta käsittelemään työryhmän. Asiaa koskeva laaja seminaari järjestettiin kesäkuussa Korttistrategiahankkeen viimeistely tapahtuu YTV:n johtamassa työryhmässä. Avainsanat (asiasanat) kuljetuspalvelukeskus, matkojen yhdistely, tietojärjestelmäarkkitehtuuri, maksukortti Muut tiedot Sarjan nimi ja numero ISSN ISBN Kokonaissivumäärä 67 Jakaja Kieli suomi Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Luottamuksellisuus julkinen

4 The publisher Ministry of Transport and Communications Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Kristiina Räihä and Sanna Voutilainen, Helsinki Social Services Department Mikko Lehmuskoski, Ville Lehmuskoski and Teemu Sihvola, WSP LT Consultants Ltd. Jari Bergström, Softmade Ky DESCRIPTION Date of publication Oct Type of publication Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication Charge card system, data system architecture and passenger information of the Helsinki Travel Dispatch Centre Abstract The Helsinki Travel Dispatch Centre was founded in March In its pilot phase it was used to manage transportation of disabled people and the elderly in the area of Helsinki West Social Services Centre. At the moment the Helsinki TDC is expanding to cover all of the Helsinki area. The citywide system will be used for approximately one million trips annually. The goal is to guide clients primarily to public transportation, and in case this fails to combined or individual transportation. City personnel experiences, customer feedback and statistical data gathered from the Helsinki TDC has pointed out that the system does not work flawlessly. Problems have been experienced among other things in the data control and managing, customer charge card system, inadequacy of passenger information, providing passenger information and incident management. The goal of this project was to find solutions for above-mentioned problems. A preliminary description of Helsinki TDC conceptual and functional data system architecture was produced during the project. This description was further used to organize a TelemArk-workshop on Data system architecture of demand responsive public transportation. Possibilities for implementing joint information kiosks for both public transportation and transportation for disabled people and the elderly were researched. Project data sheets were created concerning for example development possibilities and effects of real time passenger information and incident management. During the project Softmade Ky developed a reporting database and tool with separate funding from Helsinki Social Services Department. This enabled the information received from Helsinki TDC activities and transports to better cover the needs of Helsinki Social Services Department, also paying attention to data security and privacy issues. As part of the project Helsinki Social Services Department launched a new project with the Cities of Espoo and Vantaa for developing the charge card system used in the transportation of disabled people and the elderly. This card strategy project was further introduced to the board of Helsinki Metropolitan Area Council who appointed a task force to manage the issue. An extensive seminary regarding the card strategy was organized in June The task force led by the Helsinki Metropolitan Area Council will later finalize the card strategy project. Keywords travel dispatch centre, data system architecture, charge card Miscellaneous Serial name and number ISSN ISBN Pages, total 67 Distributed by Lanquage Finnish Price Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

5 ESIPUHE Kuljetuspalvelukeskukset ovat suhteellisen uusi tapa järjestää yhteiskunnan korvaamia kuljetuspalveluja. Helsingin sosiaaliviraston kuljetuksia hoitamaan perustettiin marraskuussa 2002 Helsingin Kuljetuspalvelukeskus (HKPK), jonka toiminta alkoi pilottina läntisen sosiaalikeskuksen alueella ja toukokuussa 2004 alkoi laajeta muualle Helsinkiin. Toimintaan liittyy useita sidosryhmiä kuten eri asiakasjärjestöt, yhdistelykeskus, ohjelmistontoimittaja, tietoliikenneoperaattorit, liikennettä hoitavat sopimustahot, taksit ja maksajana kaupunki. Tiedonhallinnan ja käsittelyn kannalta matkojenyhdistelykonsepti on haasteellinen ja jatkuva kehittäminen on toiminnan laadun parantamiseksi tarpeen. Tässä hankkeessa on perehdytty erityisesti kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmään, tietojärjestelmäarkkitehtuuriin ja matkustajainformaatioon. Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi rahoitusta Helsingin sosiaaliviraston hankeesitykselle syksyllä Työ aloitettiin joulukuussa 2003 ja työ valmistui lokakuussa Työtä ovat tehneet Mikko Lehmuskoski, Ville Lehmuskoski ja Teemu Sihvola WSP LT-Konsultit Oy:stä. Työn ohjausryhmään ovat kuuluneet Kristiina Räihä (pj.), Harri Fredrikson, Pentti Reiterä ja Sanna Voutilainen Helsingin sosiaalivirastosta sekä Jari Bergström Softmade Ky:stä. Lisäksi työtä on kommentoinut ylitarkastaja Merja Nikkinen Liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työn korttijärjestelmiä koskeva osio laajeni työn aikana omaksi osakokonaisuudekseen, jolle perustettiin oma laajennettu ohjausryhmä. Tässä ryhmässä on ollut mukana YTV:n, Helsingin sosiaaliviraston sekä Espoon ja Vantaan edustajia. Lisäksi työhön liittyen järjestettiin kutsuohjatun joukkoliikenteen tietojärjestelmäarkkitehtuuria käsittelevä seminaari. Helsingissä Kristiina Räihä Helsingin sosiaalivirasto

6

7 SISÄLTÖ ESIPUHE JOHDANTO TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN KUVAUS JA DOKUMENTOINTI Tavoitteet Siirtyminen suunniteltuun arkkitehtuuriin RAJAPINNAT MUIHIN JULKISEN LIIKENTEEN JÄRJESTELMIIN Yleiset rajapinnat Valtakunnallinen henkilöliikenteen portaali SUTI VPL-MATKOJEN KORTTI- JA MAKSULIIKENNEJÄRJESTELMÄN PITKÄN TÄHTÄIMEN STRATEGIA Johdanto TOTEUTUSSUUNNITELMA Johdanto TelemArk-arkkitehtuurimäärittelyn mukainen KPK-tietojärjestelmä VAIKUTUSARVIOT JA ONNISTUMISEN KANNALTA KRIITTISET TEKIJÄT Vaikutukset Kriittiset tekijät...16 Liite 1: TelemArk Kutsuohjattu julkinen liikenne Liite 2: Pääkaupunkiseudun VPL- ja SHL-matkojen maksuväline- ja korttijärjestelmää koskeva esiselvitys Liite 3: Hankekortit 7

8

9 1 Johdanto Helsingissä käynnistettiin marraskuussa 2002 kuljetuspalvelukeskus (HKPK), joka pilottivaiheessa hoiti Helsingin läntisen sosiaalikeskuksen alueen vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisia kuljetuksia. HKPK:n tavoitteena on vähentää tarkoituksenmukaisella tavalla yksittäistaksikuljetuksia ja ohjata matkoja ensisijaisesti kaikille avoimeen joukkoliikenteeseen sekä yhdistellä useampia matkoja tehtäväksi yhdellä kuljetuksella. Pilottivaiheen jälkeen HKPK on toukokuusta 2004 alkaen alkanut laajentua asteittain tarkoituksena myöhemmin kattaa koko Helsingin alue. VPL- ja SHL-kuljetuksia on järjestelmän piirissä tällöin noin miljoona matkaa vuodessa. Näiden kuljetusten kustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa. Järjestelmää ollaan myös tarkoituksenmukaisin osin laajentamassa muiden kuljetusten piiriin. Vuoden 2003 aikana pilotoitiin erilaisia sosiaalitoimen, terveyskeskusten ja opetustoimen henkilökuljetuksia siten, että HKPK toimi kuljetusten järjestelijänä. Sosiaalitoimi Terveyskeskukset Opetustoimi Palveluliikenne Vanhusten ja vammaisten päivätoimintakuljetukset Kehitysvammaisten asumisyksiköiden asukaskuljetukset Invataksilla hoidettavat sairaalan potilaskuljetukset Tilaaminen Hyrylän KPK:n kautta Vapaa-ajan tapaturmakuljetukset Haartmanin sairaalakoulussa käyvien oppilaiden kuljetukset Taulukko 1: HKPK:n vuoden 2003 pilotissa järjestelemät kuljetukset VPL-asiakkaiden ohjaaminen palvelulinjoille Keskipitkällä aikavälillä yhtenä merkittävänä kehityspolkuna nähdään kokonaan uuden palvelumuodon avaamista kaikille, sillä HKPK:n avulla voisi olla mahdollista tarjota joukkoliikenteen ja taksiliikenteen väliin sijoittuvia ovelta-ovelle matkoja. Suurimmat kaikille avoimen palvelun ongelmat ovat ilmenneet matkustajainformaation puutteellisuudessa ja sen välittämisessä sekä häiriötilanteiden hoitamisessa. Ongelmat juontavat osittain juurensa siitä, ettei HKPK:n tietojärjestelmäarkkitehtuuria oltu ajoissa suunniteltu riittävällä tarkkuudella. Tietojärjestelmien toimivuuteen vaikuttavat suorasti ja epäsuorasti lukuisat eri sidosryhmät mikä on huomioitava tulevaisuudessa tietojärjestelmää suunniteltaessa. 9

10 2 Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvaus ja dokumentointi 2.1 Tavoitteet HKPK:lle tulee suunnitella ja kuvata mahdollisimman tarkoituksenmukainen tietojärjestelmäarkkitehtuuri siten, että se mukautuu hyvin niin nykytilanteeseen kuin tulevaisuuden kehitystarpeisiinkin. Tarkempina tavoitteina ovat: Järjestelmän tulee olla modulaarinen siten, että siihen voidaan liittää uusia osia ja siitä voidaan vaihtaa osia ilman huomattavien ongelmien syntymistä. Tavoitteena on myös mahdollisimman avoimien standardien käyttäminen. Tällöin keskeinenkin toimija tai järjestelmä voi vaihtua ilman että kokonaisprosessi häiriintyy. Valittujen ratkaisujen perustelut tulee dokumentoida, jottei tieto ole vain muistinvaraista. Hyvä kuvaus ja dokumentointi mahdollistavat järjestelmän ymmärtämisen ja hallinnan sellaisenkin henkilön toimesta, joka ei ole ollut mukana koko HKPK-hankkeen historian ajan. 2.2 Siirtyminen suunniteltuun arkkitehtuuriin Siirtymisen nykytilanteesta suunniteltuun arkkitehtuuriin tulee tapahtua siten, että hyötyjen saavuttaminen ei aiheuta haittoja matkustajille. WSP LT-Konsultit Oy valmisteli tämän hankkeen osana luonnoksen HKPK:n käsitteellisestä ja toiminnallisesta arkkitehtuurista. SysOpenin, VTT:n, pääkaupunkiseudun kaupunkien ja kaupunkien konsulttien (WSP LT-Konsultit Oy ja Strafica Oy) kesken pidettiin TelemArk-työpaja. Työpajassa ja sen valmistelun yhteydessä laadittiin kuvaus kutsuohjatun julkisen liikenteen ja siihen liittyvien toimijoiden tietojärjestelmistä ja niiden välillä käytettävien rajapintojen tarpeesta. KPK-tietojärjestelmän dokumentointi on liitetty osaksi kansallista TelemArkarkkitehtuuria. TelemArk kuvaa Suomen henkilöliikenteen telematiikan palveluissa käytettäviä yhteisiä tietojärjestelmiä ja rajapintoja. KPK-tietojärjestelmän rakenne ja siihen liittyvät rajapinnat on kuvattu liitteessä 1 (TelemArk Kutsuohjattu julkinen liikenne) 10

11 3 Rajapinnat muihin julkisen liikenteen järjestelmiin 3.1 Yleiset rajapinnat Rajapintojen sekä KPK:n sisäisten tietojärjestelmien että muiden toimijoiden tietojärjestelmien välillä tulisi olla avoimia. Tämä mahdollistaisi minkä tahansa järjestelmän osan tai toimijan vaihtamisen ilman, että järjestelmän muihin osiin tarvitsee tehdä muutoksia. Liitteessä 1 (TelemArk - Kutsuohjattu julkinen liikenne) on kuvattu tärkeimmät KPKtietojärjestelmän rajapinnat. 3.2 Valtakunnallinen henkilöliikenteen portaali Liikenne- ja viestintäministeriöllä (LVM) on käynnissä hanke valtakunnallisen henkilöliikenteen portaalin perustamiseksi. LVM:n tavoitteena on avata portaali käyttöön helmikuussa Portaali tulee sisältämään aikataulu- ja muun matkustustiedon ohella reitityspalvelun sekä mahdollisesti yhteyden portaaliin osallistuvien liikennetoimijoiden asiakaspalvelujärjestelmiin, kuten lipunmyyntiin. Portaalin julkisen liikenteen koontitietokannan sisältöä on kuvattu seuraavassa taulukossa: Liikennöitsijä Linja Linjan reitti Linjan aikataulu Linjan vaihtoaikapoikkeukset Operaattorikohtaiset erikoispäivät Päivätyyppikalenteri Pysäkit, osoitteet ja muut kohteet Osoitenumerot Samannimiset paikat Pysäkkien väliset kävelyetäisyydet tieverkolta Nimi, yhteystiedot Nimi ja lisänimet, liikennöitsijän yksilöivät tiedot, lähtö- ja määräasema, linjan voimassaoloaika, liikennevälineluokka Lista pisteistä (pysäkit, asemat jne.), joiden kautta linja liikennöi Aikataulun voimassaoloaika, lähtö- ja saapumisajat, lisätietoja Tieto vaihtoajasta mikäli vaihto linjalta toiseen vaatii muun ajan kuin oletusajan (pysäkkikohtainen) Päivätyyppi, kellonaika, lisätiedot Päivämäärä, päivän sarjanumero ja päivän tyyppi Nimi, tyyppi, Digiroad-nimi, liikennöitsijän käyttämä koodi, osoitetiedot, koordinaatit yhtenäiskoordinaatistossa, lisätiedot Katu, osoitenumero, koordinaatit yhtenäiskoordinaatistossa Tieto kahdesta tai useammasta toisiaan vastaavasta paikannimestä Taulukko 2: Julkisen liikenteen koontitietokannan kentät 11

12 Portaalin tietojärjestelmät on suunniteltu LVM:n TelemArk-arkkitehtuurin mukaisesti. HKPK:n tietojärjestelmiä kehitettäessä ja mm. seuraavan kilpailutusvaiheen hankintaasiakirjoissa on huolehdittava kytkennästä julkisen liikenteen portaaliin siten, että HKPK:ssa kyetään hallitsemaan ajantasaisesti niin lähi- kuin kaukoliikenteenkin matkatietoja. 3.3 SUTI Ruotsissa on toteutettu julkinen SUTI-määrittely matkojenyhdistelykeskuksen ja siihen liittyvien tahojen tietojärjestelmien rajapintojen yhtenäistämiseksi. SUTIssa on kuvattu viestiliikenteen rajapinnat MYK:ien, ajovälityskeskusten ja kuntien välillä. SUTI vastaa aihepiiriltään monin osin TelemArk-määrittelyä Kutsuohjattu julkinen liikenne, mutta sen toteutus sisältää yksityiskohtaiset kuvaukset rajapinnoista ja tietorakenteista. MYK ohjelmisto A MYK ohjelmisto B SUTI Kyytitarvetieto SUTI SUTI auto auto auto auto auto Ajovälitys keskus softa X auto auto auto Ajovälityskeskus ohjelmisto Y Ajovälityskeskus ohjelmisto Z auto Suoritetun kyydin ajo- ja maksutiedot Kunta A Clearing Kunta B Clearing Kuva 1: Esimerkki SUTI-rajapintojen käytöstä SUTIn kyytitarvetiedoissa on viestiprotokollan ja matkustajien lisäksi määritelty mm. ajoneuvojen istuinten määrä ja paikat sekä matkatavaratilat. 12

13 Kuva 2: Esimerkki ajoneuvokonfiguraation määrittelystä SUTIssa SUTI-määrittely mahdollistaa sen, että eri ohjelmistotoimittajien sovelluksia voidaan käyttää eri kuljetuspalvelukeskuksissa (KPK/MPK/MYK), kunnissa tai ajovälityskeskuksissa riippumatta siitä, keitä muiden sovellusten toimittajat ovat. Tämä mahdollistaa myös aidon kilpailutuksen eri sovellustoimittajien välillä. Kutsuohjattu julkinen liikenne määrittelyä täydennettäessä on syytä huomioida mahdolliset SUTIn kanssa yhteiset rajapintamäärittelyt. Tämä mahdollistaisi ainakin osittain Ruotsissa käytössä olevien ohjelmistotuotteiden käyttämisen myös suomalaisessa ympäristössä. 13

14 4 VPL-matkojen kortti- ja maksuliikennejärjestelmän pitkän tähtäimen strategia 4.1 Johdanto VPL-matkoilla käytettävä maksuväline on ajankohtaista uudistaa muutaman vuoden sisällä, noin vuoteen 2006 mennessä. Tällä hetkellä käytössä oleva LIKUMAjärjestelmä ei ole riittävän joustava mahdollistaakseen tulevaisuuden palvelutuotannon minkä lisäksi LIKUMA-kortin sirujen saatavuudessa on esiintynyt ongelmia. LIKUMAsirujen toimittaja Ementor on arvioinut ( ), että siruja voinee vielä vuoden 2004 aikana tilata lisää, mutta sen jälkeen niiden saatavuus on hyvin epävarmaa. Korttistrategiaa varten on tämän työn yhteydessä perustettu työryhmä ja pääkaupunkiseudun kaupungit ovat päättäneet yhteiseen korttistrategiaan ryhtymisestä. Korttistrategiaa suunniteltaessa on katsottu tärkeäksi huomioida mahdollisuus käyttää VPL-matkojen maksuvälinettä myös muun julkisen liikenteen matkoilla. Eritoten yhteensopivuutta YTV:n matkakortin kanssa pidetään tärkeänä. Eri kortti- ja järjestelmäratkaisuja, niiden ominaisuuksia ja järjestelmän uudistamisen edellyttämiä toimenpide-ehdotuksia on käsitelty liitteessä 2 (Korttistrategia). Liitteessä 2 oleva korttistrategiatyöryhmän raportti on luonnosversio, joka voi vielä muuttua. Työryhmän työ on muuten valmistunut, mutta Helsingin lopullista kannanottoa työstetään vielä sosiaalivirastossa. Korttistrategiatyön lopullinen raportti on saatavilla myöhemmin YTV:stä Birgitta Ylirahkolta 14

15 5 Toteutussuunnitelma 5.1 Johdanto Liitteessä 3 (Hankekortit) on eritelty KPK-tietojärjestelmän, matkustajainformaation ja häiriönhallinnan kehittämiseksi identifioituja joitakin toimenpiteitä. Liitteessä 2 (Korttistrategia) on käsitelty maksukorttijärjestelmän uudistamiseen liittyvät toimenpiteet. Näissä liitteissä käsitellään myös toteutussuunnitelmia. 5.2 TelemArk-arkkitehtuurimäärittelyn mukainen KPKtietojärjestelmä Liitteessä 1 (TelemArk - Kutsuohjattu julkinen liikenne) on kuvattu avoimen KPKjärjestelmän tärkeimmät tietorakenteet ja rajapinnat. TelemArk-määrittelyn mukaiseen arkkitehtuuriin on mahdollista siirtyä siten, että järjestelmän osat toteutetaan eri aikaan mahdollisesti eri toimittajien toimesta. Arkkitehtuurissa esitellyt rajapinnat kuvataan joko osana tarjouspyyntöä tai toteutusvaiheessa yhdessä toteutuksen tekevän tahon kanssa. Kriittisimmiksi arvioitujen rajapintojen määrittely on käynnissä Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta (toteuttajina WSP LT-Konsultit Oy ja SysOpen Oyj) ja työ valmistunee tammikuussa Mikäli rajapintamäärittelyjä ei joiltakin tarvittavilta muilta kuin edellä mainitussa työssä laadittavin osin ole tehty ennen HKPK:n seuraavan vaiheen hankintamenettelyä, voidaan määrittelyjen pohjana pitää valitun toimittajan valmiita rajapintoja. Tällöin on kuitenkin jo tarjouspyynnössä varmistettava, että valittu toimittaja sitoutuu luovuttamaan rajapintansa osaksi julkista TelemArk-arkkitehtuuria. 15

16 6 Vaikutusarviot ja onnistumisen kannalta kriittiset tekijät 6.1 Vaikutukset TelemArk-määriteltyyn arkkitehtuuriin siirtyminen synnyttää ympäristön, jossa tietojärjestelmien toimittaminen ja ylläpito perustuu standardoituihin ratkaisuihin. Kilpailutuksessa voidaan eriyttää tietojärjestelmät muista toiminnoista Tietojärjestelmiä ja niiden osia tai tietojärjestelmän toimittajaa voidaan haluttaessa vaihtaa Tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyjen tuottaminen esim. tarjouspyyntöä varten helpottuu. Uuteen VPL- ja SHL-maksukorttijärjestelmään siirtyminen synnyttää kehittyneempiä palveluita ja hallinnollisia säästöjä. Standardoitu korttialusta takaa valittavalle ratkaisulle pitkän eliniän Paremmin määritelty ja toteutettu järjestelmä synnyttää säästöjä inhimillisen virheen ja tahallisen väärinkäytön mahdollisuuksien vähetessä Monipalvelukorttiin siirryttäessä kortin jakelu- ja hallinnointivastuu siirtyy kaupungeilta osittain tai kokonaan muille toimijoille. Liitteen 3 hankekorteissa on kussakin esitetty kyseistä aihetta koskeva alustava vaikutusarvio. 6.2 Kriittiset tekijät Kuljetuspalvelukeskuksen tietojärjestelmän pitkäikäisyyden ja kestävän kilpailutusmallin kannalta on kriittistä: Tietojärjestelmien väliset rajapinnat ovat avoimia ja riittävän selkeästi toteutettuja Tietojärjestelmäkuvauksessa ei ole tehty toimittajakohtaisia tai standardoimattomia määrittelyjä Järjestelmätoimittajan mahdollisen konkurssin tai vastaavien ongelmien takia kaikkien järjestelmän osien on oltava toteutettu tietojärjestelmämäärittelyjen 16

17 mukaisesti. Tällöin järjestelmän osat eivät ole valmistajariippuvaisia ja koko järjestelmän luotettavuus parane 17

18 Liite 1: TelemArk Kutsuohjattu joukkoliikenne Kutsuohjattu joukkoliikenne Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Kutsuohjattu joukkoliikenne Yleiskuvaus Arkkitehtuuri kuvaa kutsuohjatun joukkoliikenteen toiminnallisena prosessina. Prosessissa kuvataan miten kuljetuspalvelukeskus-operaattori muodostaa asiakkaan tilauksen perusteella kuljetuksen kutsuohjattua ja kiinteäreittistä joukkoliikennettä hyödyntäen. Arkkitehtuurin olennaisia osia ovat matkan tilaus; kuljetuksen määrittely, suorittaminen ja seuranta sekä raportointi, maksaminen ja laadunvarmistus. Lisäksi liittyvinä toiminnallisuuksina kuvataan häiriönhallinta ja palautteen käsittely. Kutsuohjatun joukkoliikenteen terminologiaa ei ole vielä yksiselitteisesti määritelty. Tässä kuvauksessa tarkoitetaan kutsuohjattu joukkoliikenne termillä kaikkia erityyppisiä kutsuun perustuvia joukkoliikennemuotoja. Näihin kaikkiin joukkoliikennemuotoihin sisältyy myös kuljetuspalvelukeskus-operaattori, joka pyrkii yhdistämään yksittäiset matkat joukkoliikenteeksi. Näin ollen taksiliikenne ei ole kutsuohjattua joukkoliikennettä, mutta takseja voidaan käyttää kuljetuskalustona kutsuohjatun joukkoliikenteen osana. Lähtökohtaisesti kutsuohjatun joukkoliikenteen matkat ovat täten usean eri matkustajan tarpeiden mukaan yhdisteltyjä kuljetuksia. Kutsuohjatussa joukkoliikenteessä on lisäksi seuraavat kaksi erityyppistä muotoa: 1) avoin kutsuohjattu joukkoliikenne on kaikille matkustajille avointa määritellyllä reitillä tai alueella tarjottavaa kutsuohjattua joukkoliikennettä. 2) muut julkishallinnon kustantamat kuljetukset käsittää eri perustein erillisryhmille tuotetut kutsuohjatun joukkoliikenteen palvelut. Molemmissa kutsuohjatun joukkoliikenteen muodoissa voidaan käyttää samantyyppistä kuljetuskalustoa ja pääosin toiminnallinen prosessikin on samanlainen. Muiden julkishallinnon kustantamien kuljetusten toteuttaminen edellyttää kuitenkin tarkempia asiakastietoja ja joissakin tapauksissa erityyppistä kalustoa. Lisäksi liikenteen tilaajataho voi olla eri kuin kaikille avoimessa kutsuohjatussa joukkoliikenteessä. Kutsuohjattu joukkoliikenne voi olla reittisidonnaista, mutta tällöinkin reitin toteuttaminen edellyttää asiakkaan tekemää tilausta. Tässä kuvauksessa aikataulun mukaisesta linjaliikenteestä on käytetty termiä kiinteäreittinen joukkoliikenne.

19 Liite 1: TelemArk Kutsuohjattu joukkoliikenne Dokumentin tarkoitus Tämä dokumentti kuvaa palvelun tavoitetilanteen ja tärkeimmät toimenpiteet sen saavuttamiseksi. Tärkeimmät toimenpiteet on kuvattu tarvittavina uusina rajapintoina ja jatkokehityskohteina. Dokumentti liitetään liikennetelematiikan kansalliseen järjestelmäarkkitehtuurin ja sitä päivitetään jatkossa, kun prosessin eri osien toteuttamistavat tarkentuvat. Sisältö Käsitteellinen arkkitehtuuri Rajapintakuvaukset Jatkokehityskohteet

20 Liite 1: TelemArk Kutsuohjattu joukkoliikenne Käsitteellinen arkkitehtuuri Kutsuohjattu joukkoliikenne (1) Kutsuohjattu julkinen liikenne matkan tilaaminen matkan välittäminen kuljetus Raportointi ja tilastointi laskutus Matkustaja Kutsupalvelukeskus-operaattori KJL001 Matkan tilaaminen puhelimella KJLY001 KJL004 Tilauksen vastaanottaminen KJLY004 KJL005 Asiakkaan palveluprofiilin tarkistaminen/ päivittäminen KJL002 Matkan tilaaminen internetissä (kiinteä / mobiili päätelaite) KJLY002 KJLY003 KJL003 Matkan tilaaminen infokioskilla KJLY007 KJLY008 KJLY021 KJL008 Tiedustelu kuljetuskalustosta KJLY020 KJL007 Matkan määritteleminen KJLY009 KJLY010 KJLY014 KJLY011 KJLY019 KJL010 Joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutietojen kysyminen KJL013 Kuljetuksen määritteleminen KJLY015 KJL015 Kuljetuksen tietojen ilmoittaminen asiakkaalle KJLY017 KJL014 Kuljetuksen kirjaaminen järjestelmään KJL016 KJLY018 KJL017 KJLY023 Tiedon varastointi KJL016 Joukkoliikennekuljetuksen varmistaminen KJL020 Kuljetusten seuranta KJL024 Maksun / Omavastuun maksaminen KJLY029 KJLY022 KJL031 Raportointi ja tilastointi KJL030 Maksun vastaanottaminen Kuljetusoperaattori KJLY005 KJL009 Vapaan kaluston paikkatiedon ilmoittaminen KJLY012 KJLY032 KJLY026 KJL019 Kuljetuksen kirjaaminen varausjärjestelmään KJLY027 KJLY031 KJL045Tiedon varastointi KJLY024 KJL021 Asiakkaan tunnistaminen KJLY025 KJL022 Asiakkaan noutaminen KJLY030 KJLY028 KJL025 Maksun vastaanottaminen KJL023 Asiakkaan jättäminen KJLY029 KJL027 Raportointi ja tilastointi KJLY033 KJLY036 KJL029 Maksun vastaanottaminen KJLY038 Tilaaja / Sosiaalivirasto KJL006 Asiakasrekisterin ylläpito KJL034 KJL028 Seuranta, clearing, maksaminen ja laadunvarmistus KJLY039 KJLY037 Joukkoliikennetiedon ylläpitäjä KJL012 Reitinsuunnittelupalvelu KJLY013 KJL011 Joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutietojen ylläpito KJL018 Kuljetus- ja asiakastietojen ylläpito KJLY035 KJL026 Matkakorttijärjestelmä

21 Liite 1: TelemArk Kutsuohjattu joukkoliikenne Käsitteellinen arkkitehtuuri Kutsuohjattu joukkoliikenne (2) Häiriönhallinta Kuljetusoperaattori Kutsupalvelukeskus-operaattori Matkustaja KJLY050 KJLY051 KJL036 Kuljetustietojen muutosten ilmoittaminen KJLY052 KJL034 Tiedon vastaanotto KJLY049 KJL033 Tiedotus asiakkaalle KJLY048 KJL032 Häiriönhallinta KJLY053 KJL037 Häiriötilanteesta ilmoittaminen KJLY057 KJLY055 KJLY056 KJL041 Häiriötilanteiden tilastointi KJLY058 KJL040 Häiriötilanteiden raportointi Joukkoliikennetiedon ylläpitäjä Tilaaja / Sosiaalivirasto KJL035 Häiriötiedotus KJL039 Häiriötilanteesta ilmoittaminen n.n. KJL038 Häiriötiedotus muille osapuolille

22 Liite 1: TelemArk Kutsuohjattu joukkoliikenne Käsitteellinen arkkitehtuuri Kutsuohjattu joukkoliikenne (3) Palauteprosessi Asiakas KJL044 Palautteen antaminen n.n. Joukkoliikenneoperaattori Kutsupalvelukeskusoperaattori Tilaaja / Sosiaalivirasto Kuljetusoperaattori KJLY060 KJLY061 KJL042 Palautteen käsitteleminen KJLY059 KJL043 Palautteen käsitteleminen

23 Liite 1: TelemArk Kutsuohjattu joukkoliikenne Prosessikomponenttien kuvaukset Komponentti KJL001 Matkan tilaaminen puhelimella KJL002 Matkan tilaaminen internetissä (kiinteä tai mobiili päätelaite) KJL003 Matkan tilaaminen infokioskilla KJL004 Tilauksen vastaanottaminen KJL005 Asiakkaan palveluprofiilin tarkistaminen/ päivittäminen KJL006 Asiakasrekisterin ylläpito KJL007 Matkan määritteleminen KJL008 Tiedustelu kuljetuskalustosta KJL009 Vapaan kaluston paikkatiedon ilmoittaminen KJL010 Linjaliikenteen reitti- ja aikataulutietojen kysyminen Kuvaus Matkustajan puhelimitse tekemä matkan tilaaminen, jonka yhteydessä ilmoitetaan nimi, lähtö- ja määräpaikka, lähtö- tai saapumisajankohta mahdolliset rajoitteet sekä mahdollinen tilausnumero. Matkustajan kiinteän tai mobiilin päätelaitteen välityksellä internetissä tekemä matkan tilaaminen, jonka yhteydessä ilmoitetaan nimi, lähtö- ja määräpaikka, lähtö- tai saapumisajankohta, mahdolliset rajoitteet sekä mahdollinen tilausnumero. Matkustajan tunnistamiseen voidaan tulevaisuudessa lisäksi käyttää maksu- tai henkilökorttia, jolloin tilauksen yhteydessä voidaan välittää myös asiakastunniste sekä muuta asiakastietoa. Matkustajan infokioskin kautta tekemä matkan tilaaminen, jonka yhteydessä ilmoitetaan nimi, lähtö- ja määräpaikka, lähtö- tai saapumisajankohta, mahdolliset rajoitteet sekä mahdollinen tilausnumero. Matkustajan tunnistamiseen voidaan lisäksi käyttää maksu- tai henkilökorttia, jolloin tilauksen yhteydessä voidaan välittää myös asiakastunniste sekä muuta asiakastietoa. Matkustajan tekemän tilauksen vastaanottaminen, jonka yhteydessä tunnistetaan asiakas sekä otetaan vastaan lähtö- ja määräpaikka, toivottu lähtö- tai saapumisajankohta, matkustajamäärä, mahdolliset rajoitteet ja mahdollinen tilausnumero Asiakkaan kanssa aikaisemmin luodun palveluprofiilin tietojen huomioon ottaminen matkan määrittelyssä ja palveluprofiilin päivittäminen tarvittaessa Kutsuohjatun joukkoliikenteen asiakasrekisterin ylläpito (rekisteriä ei tarvita kaikille avoimessa kutsuohjatussa julkisessa liikenteessä) Matkan määritteleminen asiakkaan asettamien ehtojen ja palveluprofiilin tietojen perusteella ottamalla huomioon linjaliikenteen ja kutsuohjatun joukkoliikenteen tilanne ja soveltuvuus Tiedustelu kuljetuskaluston sijainnista ja tilanteesta asiakkaan tilaamaan matkaan liittyen Kutsuohjatun joukkoliikenteen vapaan kaluston paikkatiedon ilmoittaminen asiakkaan tilaaman matkan aikana Linjaliikenteen reitti- ja aikataulutietojen kysely asiakkaan tilaamaan matkaan liittyen

Kutsuohjattu joukkoliikenne

Kutsuohjattu joukkoliikenne Kutsuohjattu joukkoliikenne Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 2.0 14.02.2004 Yleiskuvaus Kutsuohjattu joukkoliikenne Arkkitehtuuri kuvaa kutsuohjatun joukkoliikenteen toiminnallisena prosessina.

Lisätiedot

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk 29.6.2001 Tausta ja tavoitteet! Henkilöliikenteen kansallista järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan ohjaamaan liikennetelematiikan

Lisätiedot

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Esimerkki 1.0 19.05.2004 Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka Yleisradio saa

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA -

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikenne- ja viestintäministeriön työpaja 21.9.2000 Sisällys 1 Työpajan agenda...3 2 TelemArk-yleisesittely...4

Lisätiedot

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Tiekartta Pirkanmaan fiksuihin hankintoihin 3.3.2015 1 Pasi Metsäpuro Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto 2 3 Otteita raportista:

Lisätiedot

Lippu-hanke (Liikennepalvelulain mukaisten lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus) Tuula Vainionkulma-Paananen Viestintävirasto 7.6.

Lippu-hanke (Liikennepalvelulain mukaisten lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus) Tuula Vainionkulma-Paananen Viestintävirasto 7.6. Lippu-hanke (Liikennepalvelulain mukaisten lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus) Viestintävirasto Taustaa hankkeelle Laki liikenteen palveluista (HE 161/2016). Lain III osan 2 luvun 1 5 :n säännökset

Lisätiedot

Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille.

Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille. Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille Ohjeet ja ohjelma Luonnos 16.5.2002 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT...4 2 ETUKÄTEISVALMISTELU...5

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI

Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma (HEILI) Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen häiriötilanteiden hallinnan toteuttamiseksi Vuosina 2001-2004 Henkilöliikenteen info-ohjelma

Lisätiedot

Liikenneviraston tehtävät liikennepalvelulain mukaan

Liikenneviraston tehtävät liikennepalvelulain mukaan Liikenneviraston tehtävät liikennepalvelulain mukaan Jenni Eskola 4.10.2017 Liikennepalvelulaista aiheutuvat keskeisimmät muutokset Livin tehtäviin Liikenneviraston tehtävät laajenevat joukkoliikenteestä

Lisätiedot

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille?

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Autotekniikan visiopäivä 17.1.2008 Helsinki Oy Matkahuolto Ab Pekka Hongisto toimitusjohtaja Langaton

Lisätiedot

Matkatilauksen onnistumiseksi kertokaa tilatessa seuraavista Teitä koskevista asioista:

Matkatilauksen onnistumiseksi kertokaa tilatessa seuraavista Teitä koskevista asioista: 5. 1 1. 2 01 5 KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalveluasiakas! Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu kuljetuspalvelun asiakkaan tarpeiden mukaisten matkojen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa

Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio, Hämeenlinnan seutu PLL vuosikokousseminaari

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalveluiden käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu kuljetuspalveluasiakkaan tarpeiden mukaisten

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu kuljetuspalveluasiakkaan tarpeiden mukaisten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa

Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa Mitä Hämeenlinnan kuljetuskokeilulle kuuluu? Joukkoliikennekoordinaattori Maarit

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Jukka Lähesmaa SysOpen Oyj SysOpen Oyj VTT EP-Logistics Jukka Lähesmaa 22.4.2002 Tavoitteet > kuvata liikenteen häiriönhallinnan nykytilanne tie, rautatie- ja

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Liikennetiedotus digi-tv:ssä pilottiprojekti Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 27.1.2005 Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka liikennetiedot

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä Kokous 11.5.2016 Seuraa https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevuhq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Määritelmät 1) kuljetuspalvelulla henkilöiden tai tavaroiden

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta 1 Nykytilanne Prosessi Pelastustoiminnassa onnettomuustilanteessa organisaatiolla yhteinen prosessi Liikenteen hallinnassa ja tiedotuksessa kullakin oma prosessi

Lisätiedot

Appendix 1. Research material

Appendix 1. Research material Appendix 1. Research material T3 mobility planning and decision making material City of Espoo, City Board. 2013. 10 Selvitys Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin. Minutes 3.6.2013. Issue nr. 4619/08.01.00/2012.

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalveluiden käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Ilkka Kankkunen Toimitusjohtaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy 29.10.2014 Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus 2 Waltti-hanke

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA! Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA! Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA! Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TVV LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY WALTTI-JÄRJESTELMÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN DIGITALISAATIO ILKKA KANKKUNEN LÄHTÖTILANNE Joukkoliikenteen järjestämistavan muutos

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle

Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle Kuopion kaupunki 1(6) Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle Matkojen tilaus Kuljetuspalvelua varten Kuopiossa on käytössä matkakortti. Säilyttäkää kuljetuspäätöksen

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat 7.4.2011 Mirja Reinikka Kela, Oulun toimisto Kela korvaa matkakustannuksia Sairauden, vaikean vamman raskauden, synnytyksen ja Kelan järjestämän kuntoutuksen

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005. Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto

Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005. Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005 Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto Jakelun Kehittämisryhmä, taustaa Perustettu Sanomalehtien Liiton teknologiajaoston aloitteesta 1980-luvun puolivälissä

Lisätiedot

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti Hintatiedotus ja tietojen välitys Loppuraportti Henkilöliikenne 18. marraskuuta 2002 1 Lähtökohdat VR Henkilöliikenteellä on käytössä Journey Planner reitinsuunnittelupalvelu. Palvelua käyttävät matkustajat

Lisätiedot

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Finnish R&D Programme on ITS Infrastructures and Services Risto Kulmala 23.5.2001 Liikennetelematiikka ja FITS KÄYTTÄJÄT Yritykset - Viranomaiset

Lisätiedot

Kuljetuspalvelujen mahdollinen yhteinen järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä

Kuljetuspalvelujen mahdollinen yhteinen järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä Kuljetuspalvelujen mahdollinen yhteinen järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä 14.11.2017 Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, Helsingin kaupunki 1 Kuljetuspalvelujen kokonaisuus Osa sosiaalihuoltoa.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Miksi uudistus? - EU:n palvelusopimusasetus - Joukkoliikennelaki (2009) Toimijat 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejaosto - joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

Kuljetuspalvelut Helsingissä

Kuljetuspalvelut Helsingissä Kuljetuspalvelut Helsingissä 7.4.2017 Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, sosiaali- ja terveysvirasto Tuuli Nylander, palvelupäällikkö, Palvelukeskus Helsinki -liikelaitos 1 Kuljetuspalvelujen kokonaisuus

Lisätiedot

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Liikkumistili kohti yhteiskäyttöisyyttä ja liikkumisen palveluja 23.9.2014

Lisätiedot

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE NYKYTILANNE VAIHTOEHTO 1: KULJETUSTEN YHDISTELY OSTOPALVELUNA VAIHTOEHTO 2: KEHITETÄÄN NYKYISTÄ TOIMINTAMALLIA ILMAN KULJETUSTEN YHDISTELYÄ KUNTALAINEN Asiakas tilaa

Lisätiedot

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Mikkeli 29.10.2014 1 Pasi Metsäpuro Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto Tavoite Yhteiskunnan

Lisätiedot

Hallitus 109 20.08.2013

Hallitus 109 20.08.2013 Hallitus 109 20.08.2013 LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE SELVITYSMIES PAAJASEN SELVITYKSESTÄ, JOKA KOSKEE JULKISIN VAROIN TOTEUTETTUJEN HENKILÖKULJETUSTEN UUDISTAMISTA 243/00.02.020/2012 Hallitus

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluohjeet taksin tai invataksin käyttäjille ja taksin kuljettajille 1.1.2018 alkaen Hyväksynyt: Yhtymähallitus 7.11.2017 128 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Perustiedot pysäkkitietojen ylläpidosta kunnille ja Ely-keskuksille 12.5.2014 Tavoitteet pysäkkitiedon kansallisessa ylläpidossa Kattava ja laadukas

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Abuse-seminaari 12.9.2006

Abuse-seminaari 12.9.2006 Abuse-seminaari Abuse-seminaari 12.9.2006 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.15 Tervetuliaissanat ja seminaarin työjärjestyksen esittely Erka Koivunen, Viestintävirasto 10.15-11.00 Internet Abuse -toiminnot teleyrityksessä

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Sisältö Palvelujen arvoketjut ja -verkot Digitrafficin merkitys eri palveluille Päätelmiä 3.9.2002 Digitraffic-seminaari

Lisätiedot

Avoimen MaaS-ekosysteemin työpaja

Avoimen MaaS-ekosysteemin työpaja Avoimen MaaS-ekosysteemin työpaja 7.6.2017 Taina Haapamäki taina.haapamaki@flou.io Päämääränä skaalautuvat palvelut Kaikille toimijoille avoimet markkinat mahdollisuus luoda uusia palveluita kysynnän mukaan

Lisätiedot

Liikennepalvelulain lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus (Lippu) hanke Tilannekatsaus Timo Leppinen Viestintävirasto

Liikennepalvelulain lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus (Lippu) hanke Tilannekatsaus Timo Leppinen Viestintävirasto Liikennepalvelulain lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus (Lippu) hanke Tilannekatsaus Timo Leppinen Viestintävirasto Lippu-hanke Liikennepalvelulaki Rajapinnat ja käytännesäännöt Hankkeen tilanne

Lisätiedot

Liikennepalvelulain mukaiset yhteentoimivuuden vaatimukset. Laura Langer, Liikennevirasto

Liikennepalvelulain mukaiset yhteentoimivuuden vaatimukset. Laura Langer, Liikennevirasto Liikennepalvelulain mukaiset yhteentoimivuuden vaatimukset Laura Langer, Liikennevirasto Lain yhteentoimivuusvaatimusten kokonaisuus Kertalipun myyntirajapinnan avaamisvelvoite III osa 2 luku 2 : Lippu-

Lisätiedot

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Pori 29.1.2013 Mikä PILETTI on? PILETTI-järjestelmä on toimivaltaisten viranomaisten yhteinen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmäpalvelu,

Lisätiedot

Liikenteen palvelulaki. - mitä tapahtuu henkilöliikenteessä tiellä kesällä 2018?

Liikenteen palvelulaki. - mitä tapahtuu henkilöliikenteessä tiellä kesällä 2018? Liikenteen palvelulaki - mitä tapahtuu henkilöliikenteessä tiellä kesällä 2018? 1 Päivän ohjelma 9.30 10.00 Kahvit Tilaisuuden avaus ja yleistä liikennepalvelulakikokonaisuudesta Seminaari- ja keskusteluosuus

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille 1/5 Sosiaali- ja terveystoimi/ vammaispalvelut KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut

Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut Ari Jaatinen, Suunnittelukymppi Oy Jyrki Rautkivi, Mopasol Oy Lasse Salonen, Sysopen Oyj Ohjelma-alue 6. Älykäs liikenteenohjaus FITS raportti 23/2003

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Joukkoliikenne Kouvolassa

Joukkoliikenne Kouvolassa Joukkoliikenne Kouvolassa 18.03.2010 Säännöllinen linjaliikenne Markkinaehtoinen liikenne ELY:n ostoliikenne Kaupungin ostoliikenne, 120 000 /v Kaupungin palveluliikenne 87 000 /v ELY:n ostama linjaliikenne

Lisätiedot

kutsuplus.fi Kari Rissanen, hankejohtaja, ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

kutsuplus.fi Kari Rissanen, hankejohtaja, ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä kutsuplus.fi Kari Rissanen, hankejohtaja, ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 10.6.2014 kutsuplus.fi Maailmanlaajuisestikin täysin uusi joukkoliikennemuoto täydentämään nykyistä joukkoliikennetarjontaa

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Tietojärjestelmien haasteet SOTE-uudistuksessa. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen, Jyväskylän kaupunki 21.5.2014

Tietojärjestelmien haasteet SOTE-uudistuksessa. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen, Jyväskylän kaupunki 21.5.2014 Tietojärjestelmien haasteet SOTE-uudistuksessa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen, Jyväskylän kaupunki 21.5.2014 19.5.2014 Tavoitteet Ammattilaiset uuden sukupolven atk järjestelmälle - voisko tämän

Lisätiedot

SENAATTILA uudistuu keväällä 2015

SENAATTILA uudistuu keväällä 2015 SENAATTILA uudistuu keväällä 2015 Senaatti-kiinteistöt yhtenäistää sähköisiä asiointikanaviaan vaiheittain keväästä 2015 alkaen. Senaattila.fi -osoite laajentuu sähköisen asioinnin palvelueteiseksi, jonka

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

Kela-asiakas NYKYINEN MALLI UUSI MALLI NYKYINEN MALLI UUSI MALLI 1. asiakas soittaa

Kela-asiakas NYKYINEN MALLI UUSI MALLI NYKYINEN MALLI UUSI MALLI 1. asiakas soittaa Tavallinen asiakas Kouvolan kaupungin SHL-asiakas SOTE-kortilla hakemaan ja onko haluaa mukana lähettää ei Kelan omavastuun 7. loppuosa kuljetuksesta Taksin SOTEkortilla ja kertoo SOTEkorttinsa lähettää

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

Liikenteen ja kuljetusten seuranta. Sami Luoma Tiehallinto - Liikenteen palvelut

Liikenteen ja kuljetusten seuranta. Sami Luoma Tiehallinto - Liikenteen palvelut Liikenteen ja kuljetusten seuranta Sami Luoma Tiehallinto - Liikenteen palvelut 15.03.2001 Taustaa Liikenteen hallinnan toimintalinjat Peruspalvelut joukkotiedotus häiriön hallinta Painopiste ajantasainen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Esiselvitys ja vaatimusmäärittely 28.10.2004 Hankkeen tavoitteet Toimiva prosessi junaliikenteen häiriötilanteiden tietojen tuottamiseen, ylläpitämiseen

Lisätiedot

Yleisötilaisuus kuljetuspalveluista

Yleisötilaisuus kuljetuspalveluista Yleisötilaisuus kuljetuspalveluista Minna Lahnalampi-Lahtinen, vanhus-ja vammaispalvelujen johtaja (vs.), Vantaan kaupunki Kari Leppäkoski, lakimies, Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Johanna Vilkuna

Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Johanna Vilkuna Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 27.10.2016 Johanna Vilkuna Sisältö Henkilöliikenteen toimintaympäristöstä Maakuntalakiluonnos

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTON SIJAISHUOLLON JA AVOHOIDON ASIAKKAIDEN KULJETUSTEN PUITEJÄRJESTELYHANKINTA, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SISÄLLYS 1 HANKINNAN TAUSTA...

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet henkilökuljetusten kehittäjänä

Kuntien mahdollisuudet henkilökuljetusten kehittäjänä Kuntien mahdollisuudet henkilökuljetusten kehittäjänä Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.- 29.10.2014 Silja Siltala liikenneinsinööri Kuntien tehtävät henkilökuljetuksissa Kunnilla on lakisääteisiä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET 1111 NOKIAN KAUPUNKI 1 Perusturvakeskus/Vammaispalvelut ASIAKASNUMERONNE ON: VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat myönnetään määräaikaisesti

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Tunnistepohjaiset verkottuneet maksujärjestelmät järjestelmät tulevaisuuden pohjana

Tunnistepohjaiset verkottuneet maksujärjestelmät järjestelmät tulevaisuuden pohjana Tunnistepohjaiset verkottuneet maksujärjestelmät järjestelmät tulevaisuuden pohjana 10.03.2016 Jari Paasikivi Kehittämispäällikkö Turun kaupunki, Ympäristötoimiala 11.3.2016 1 Sisältö 1. Mitä Turkuun ja

Lisätiedot

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Digitaalisuus rakennetussa ympäristössä -seminaari FinnBuild 2.10.2014 Sampo Hietanen Liikenne on keskellä isoa rakennemurrosta A change for good level of service

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot