Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio. HEILI-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio. HEILI-hanke"

Transkriptio

1 Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio HEILI-hanke

2 HEILI-hanke Helsinki 2004

3 Julkaisija Liikenne- ja viestintäministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Kristiina Räihä ja Sanna Voutilainen, Helsingin sosiaalivirasto Mikko Lehmuskoski, Ville Lehmuskoski ja Teemu Sihvola, WSP LT-Konsultit Oy Jari Bergström, Softmade Ky KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio Tiivistelmä Helsinkiin on marraskuussa 2002 perustettu kuljetuspalvelukeskus (HKPK), joka pilottivaiheessaan hoiti Helsingin läntisen sosiaalikeskuksen alueen vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisia kuljetuksia. Tällä hetkellä HKPK on vaiheittain laajenemassa kattamaan koko Helsingin alueen. Koko kaupungin kattavassa laajuudessa järjestelmän piirissä on vuositasolla noin miljoona matkaa. Tavoitteena on ohjata asiakkaita ensisijaisesti avoimeen joukkoliikenteeseen tai mikäli tämä ei onnistu, yhdisteltyihin tai yksittäisiin erilliskuljetuksiin. HKPK:sta saatujen kaupungin omien kokemusten, asiakaspalautteen ja kerätyn tilastoaineiston perusteella on havaittu, ettei järjestelmä toimi ongelmitta. Ongelmia on ollut muun muassa tiedon hallinnassa ja käsittelyssä, asiakkaiden maksukorttijärjestelmässä, matkustajainformaation puutteellisuudessa, matkustajainformaation välittämisessä ja häiriötilanteiden hoitamisessa. Tässä hankkeessa pyrittiin löytämään ratkaisumalleja edellä mainittuihin ongelmiin. Työn aikana laadittiin alustava kuvaus HKPK:n käsitteellisestä ja toiminnallisesta tietojärjestelmäarkkitehtuurista, jota edelleen käytettiin pohjana työn rinnalla järjestetyssä Kutsuohjatun julkisen liikenteen tietojärjestelmäarkkitehtuuria käsitelleessä TelemArk-työpajassa. Työn aikana arvioitiin mahdollisuuksia toteuttaa avoimen joukkoliikenteen ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen yhteisiä infokioskeja. Työssä laadituilla hankekorteilla käsitellään erilaisia mm. reaaliaikaiseen matkustajainformaatioon ja häiriönhallintaan liittyviä kehittämismahdollisuuksia ja niiden vaikutuksia. Hankkeen aikana Softmade Ky kehitti sosiaaliviraston erillisrahoituksella raportointitietokannan ja työkalun, jonka myötä HKPK:n toiminnasta ja kuljetuksista saatava tieto kattaa huomattavasti paremmin sosiaaliviraston tarpeet ottaen huomioon myös tietosuojanäkökulmat. Osana hanketta Helsingin sosiaalivirasto käynnisti VPL- ja SHL-matkoilla käytettävän korttijärjestelmän kehittämishankkeen, johon myös Espoo ja Vantaa liittyivät. Korttistrategiahanke vietiin edelleen YTV:n hallitukselle, joka nimitti aihetta käsittelemään työryhmän. Asiaa koskeva laaja seminaari järjestettiin kesäkuussa Korttistrategiahankkeen viimeistely tapahtuu YTV:n johtamassa työryhmässä. Avainsanat (asiasanat) kuljetuspalvelukeskus, matkojen yhdistely, tietojärjestelmäarkkitehtuuri, maksukortti Muut tiedot Sarjan nimi ja numero ISSN ISBN Kokonaissivumäärä 67 Jakaja Kieli suomi Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Luottamuksellisuus julkinen

4 The publisher Ministry of Transport and Communications Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Kristiina Räihä and Sanna Voutilainen, Helsinki Social Services Department Mikko Lehmuskoski, Ville Lehmuskoski and Teemu Sihvola, WSP LT Consultants Ltd. Jari Bergström, Softmade Ky DESCRIPTION Date of publication Oct Type of publication Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication Charge card system, data system architecture and passenger information of the Helsinki Travel Dispatch Centre Abstract The Helsinki Travel Dispatch Centre was founded in March In its pilot phase it was used to manage transportation of disabled people and the elderly in the area of Helsinki West Social Services Centre. At the moment the Helsinki TDC is expanding to cover all of the Helsinki area. The citywide system will be used for approximately one million trips annually. The goal is to guide clients primarily to public transportation, and in case this fails to combined or individual transportation. City personnel experiences, customer feedback and statistical data gathered from the Helsinki TDC has pointed out that the system does not work flawlessly. Problems have been experienced among other things in the data control and managing, customer charge card system, inadequacy of passenger information, providing passenger information and incident management. The goal of this project was to find solutions for above-mentioned problems. A preliminary description of Helsinki TDC conceptual and functional data system architecture was produced during the project. This description was further used to organize a TelemArk-workshop on Data system architecture of demand responsive public transportation. Possibilities for implementing joint information kiosks for both public transportation and transportation for disabled people and the elderly were researched. Project data sheets were created concerning for example development possibilities and effects of real time passenger information and incident management. During the project Softmade Ky developed a reporting database and tool with separate funding from Helsinki Social Services Department. This enabled the information received from Helsinki TDC activities and transports to better cover the needs of Helsinki Social Services Department, also paying attention to data security and privacy issues. As part of the project Helsinki Social Services Department launched a new project with the Cities of Espoo and Vantaa for developing the charge card system used in the transportation of disabled people and the elderly. This card strategy project was further introduced to the board of Helsinki Metropolitan Area Council who appointed a task force to manage the issue. An extensive seminary regarding the card strategy was organized in June The task force led by the Helsinki Metropolitan Area Council will later finalize the card strategy project. Keywords travel dispatch centre, data system architecture, charge card Miscellaneous Serial name and number ISSN ISBN Pages, total 67 Distributed by Lanquage Finnish Price Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

5 ESIPUHE Kuljetuspalvelukeskukset ovat suhteellisen uusi tapa järjestää yhteiskunnan korvaamia kuljetuspalveluja. Helsingin sosiaaliviraston kuljetuksia hoitamaan perustettiin marraskuussa 2002 Helsingin Kuljetuspalvelukeskus (HKPK), jonka toiminta alkoi pilottina läntisen sosiaalikeskuksen alueella ja toukokuussa 2004 alkoi laajeta muualle Helsinkiin. Toimintaan liittyy useita sidosryhmiä kuten eri asiakasjärjestöt, yhdistelykeskus, ohjelmistontoimittaja, tietoliikenneoperaattorit, liikennettä hoitavat sopimustahot, taksit ja maksajana kaupunki. Tiedonhallinnan ja käsittelyn kannalta matkojenyhdistelykonsepti on haasteellinen ja jatkuva kehittäminen on toiminnan laadun parantamiseksi tarpeen. Tässä hankkeessa on perehdytty erityisesti kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmään, tietojärjestelmäarkkitehtuuriin ja matkustajainformaatioon. Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi rahoitusta Helsingin sosiaaliviraston hankeesitykselle syksyllä Työ aloitettiin joulukuussa 2003 ja työ valmistui lokakuussa Työtä ovat tehneet Mikko Lehmuskoski, Ville Lehmuskoski ja Teemu Sihvola WSP LT-Konsultit Oy:stä. Työn ohjausryhmään ovat kuuluneet Kristiina Räihä (pj.), Harri Fredrikson, Pentti Reiterä ja Sanna Voutilainen Helsingin sosiaalivirastosta sekä Jari Bergström Softmade Ky:stä. Lisäksi työtä on kommentoinut ylitarkastaja Merja Nikkinen Liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työn korttijärjestelmiä koskeva osio laajeni työn aikana omaksi osakokonaisuudekseen, jolle perustettiin oma laajennettu ohjausryhmä. Tässä ryhmässä on ollut mukana YTV:n, Helsingin sosiaaliviraston sekä Espoon ja Vantaan edustajia. Lisäksi työhön liittyen järjestettiin kutsuohjatun joukkoliikenteen tietojärjestelmäarkkitehtuuria käsittelevä seminaari. Helsingissä Kristiina Räihä Helsingin sosiaalivirasto

6

7 SISÄLTÖ ESIPUHE JOHDANTO TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN KUVAUS JA DOKUMENTOINTI Tavoitteet Siirtyminen suunniteltuun arkkitehtuuriin RAJAPINNAT MUIHIN JULKISEN LIIKENTEEN JÄRJESTELMIIN Yleiset rajapinnat Valtakunnallinen henkilöliikenteen portaali SUTI VPL-MATKOJEN KORTTI- JA MAKSULIIKENNEJÄRJESTELMÄN PITKÄN TÄHTÄIMEN STRATEGIA Johdanto TOTEUTUSSUUNNITELMA Johdanto TelemArk-arkkitehtuurimäärittelyn mukainen KPK-tietojärjestelmä VAIKUTUSARVIOT JA ONNISTUMISEN KANNALTA KRIITTISET TEKIJÄT Vaikutukset Kriittiset tekijät...16 Liite 1: TelemArk Kutsuohjattu julkinen liikenne Liite 2: Pääkaupunkiseudun VPL- ja SHL-matkojen maksuväline- ja korttijärjestelmää koskeva esiselvitys Liite 3: Hankekortit 7

8

9 1 Johdanto Helsingissä käynnistettiin marraskuussa 2002 kuljetuspalvelukeskus (HKPK), joka pilottivaiheessa hoiti Helsingin läntisen sosiaalikeskuksen alueen vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisia kuljetuksia. HKPK:n tavoitteena on vähentää tarkoituksenmukaisella tavalla yksittäistaksikuljetuksia ja ohjata matkoja ensisijaisesti kaikille avoimeen joukkoliikenteeseen sekä yhdistellä useampia matkoja tehtäväksi yhdellä kuljetuksella. Pilottivaiheen jälkeen HKPK on toukokuusta 2004 alkaen alkanut laajentua asteittain tarkoituksena myöhemmin kattaa koko Helsingin alue. VPL- ja SHL-kuljetuksia on järjestelmän piirissä tällöin noin miljoona matkaa vuodessa. Näiden kuljetusten kustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa. Järjestelmää ollaan myös tarkoituksenmukaisin osin laajentamassa muiden kuljetusten piiriin. Vuoden 2003 aikana pilotoitiin erilaisia sosiaalitoimen, terveyskeskusten ja opetustoimen henkilökuljetuksia siten, että HKPK toimi kuljetusten järjestelijänä. Sosiaalitoimi Terveyskeskukset Opetustoimi Palveluliikenne Vanhusten ja vammaisten päivätoimintakuljetukset Kehitysvammaisten asumisyksiköiden asukaskuljetukset Invataksilla hoidettavat sairaalan potilaskuljetukset Tilaaminen Hyrylän KPK:n kautta Vapaa-ajan tapaturmakuljetukset Haartmanin sairaalakoulussa käyvien oppilaiden kuljetukset Taulukko 1: HKPK:n vuoden 2003 pilotissa järjestelemät kuljetukset VPL-asiakkaiden ohjaaminen palvelulinjoille Keskipitkällä aikavälillä yhtenä merkittävänä kehityspolkuna nähdään kokonaan uuden palvelumuodon avaamista kaikille, sillä HKPK:n avulla voisi olla mahdollista tarjota joukkoliikenteen ja taksiliikenteen väliin sijoittuvia ovelta-ovelle matkoja. Suurimmat kaikille avoimen palvelun ongelmat ovat ilmenneet matkustajainformaation puutteellisuudessa ja sen välittämisessä sekä häiriötilanteiden hoitamisessa. Ongelmat juontavat osittain juurensa siitä, ettei HKPK:n tietojärjestelmäarkkitehtuuria oltu ajoissa suunniteltu riittävällä tarkkuudella. Tietojärjestelmien toimivuuteen vaikuttavat suorasti ja epäsuorasti lukuisat eri sidosryhmät mikä on huomioitava tulevaisuudessa tietojärjestelmää suunniteltaessa. 9

10 2 Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvaus ja dokumentointi 2.1 Tavoitteet HKPK:lle tulee suunnitella ja kuvata mahdollisimman tarkoituksenmukainen tietojärjestelmäarkkitehtuuri siten, että se mukautuu hyvin niin nykytilanteeseen kuin tulevaisuuden kehitystarpeisiinkin. Tarkempina tavoitteina ovat: Järjestelmän tulee olla modulaarinen siten, että siihen voidaan liittää uusia osia ja siitä voidaan vaihtaa osia ilman huomattavien ongelmien syntymistä. Tavoitteena on myös mahdollisimman avoimien standardien käyttäminen. Tällöin keskeinenkin toimija tai järjestelmä voi vaihtua ilman että kokonaisprosessi häiriintyy. Valittujen ratkaisujen perustelut tulee dokumentoida, jottei tieto ole vain muistinvaraista. Hyvä kuvaus ja dokumentointi mahdollistavat järjestelmän ymmärtämisen ja hallinnan sellaisenkin henkilön toimesta, joka ei ole ollut mukana koko HKPK-hankkeen historian ajan. 2.2 Siirtyminen suunniteltuun arkkitehtuuriin Siirtymisen nykytilanteesta suunniteltuun arkkitehtuuriin tulee tapahtua siten, että hyötyjen saavuttaminen ei aiheuta haittoja matkustajille. WSP LT-Konsultit Oy valmisteli tämän hankkeen osana luonnoksen HKPK:n käsitteellisestä ja toiminnallisesta arkkitehtuurista. SysOpenin, VTT:n, pääkaupunkiseudun kaupunkien ja kaupunkien konsulttien (WSP LT-Konsultit Oy ja Strafica Oy) kesken pidettiin TelemArk-työpaja. Työpajassa ja sen valmistelun yhteydessä laadittiin kuvaus kutsuohjatun julkisen liikenteen ja siihen liittyvien toimijoiden tietojärjestelmistä ja niiden välillä käytettävien rajapintojen tarpeesta. KPK-tietojärjestelmän dokumentointi on liitetty osaksi kansallista TelemArkarkkitehtuuria. TelemArk kuvaa Suomen henkilöliikenteen telematiikan palveluissa käytettäviä yhteisiä tietojärjestelmiä ja rajapintoja. KPK-tietojärjestelmän rakenne ja siihen liittyvät rajapinnat on kuvattu liitteessä 1 (TelemArk Kutsuohjattu julkinen liikenne) 10

11 3 Rajapinnat muihin julkisen liikenteen järjestelmiin 3.1 Yleiset rajapinnat Rajapintojen sekä KPK:n sisäisten tietojärjestelmien että muiden toimijoiden tietojärjestelmien välillä tulisi olla avoimia. Tämä mahdollistaisi minkä tahansa järjestelmän osan tai toimijan vaihtamisen ilman, että järjestelmän muihin osiin tarvitsee tehdä muutoksia. Liitteessä 1 (TelemArk - Kutsuohjattu julkinen liikenne) on kuvattu tärkeimmät KPKtietojärjestelmän rajapinnat. 3.2 Valtakunnallinen henkilöliikenteen portaali Liikenne- ja viestintäministeriöllä (LVM) on käynnissä hanke valtakunnallisen henkilöliikenteen portaalin perustamiseksi. LVM:n tavoitteena on avata portaali käyttöön helmikuussa Portaali tulee sisältämään aikataulu- ja muun matkustustiedon ohella reitityspalvelun sekä mahdollisesti yhteyden portaaliin osallistuvien liikennetoimijoiden asiakaspalvelujärjestelmiin, kuten lipunmyyntiin. Portaalin julkisen liikenteen koontitietokannan sisältöä on kuvattu seuraavassa taulukossa: Liikennöitsijä Linja Linjan reitti Linjan aikataulu Linjan vaihtoaikapoikkeukset Operaattorikohtaiset erikoispäivät Päivätyyppikalenteri Pysäkit, osoitteet ja muut kohteet Osoitenumerot Samannimiset paikat Pysäkkien väliset kävelyetäisyydet tieverkolta Nimi, yhteystiedot Nimi ja lisänimet, liikennöitsijän yksilöivät tiedot, lähtö- ja määräasema, linjan voimassaoloaika, liikennevälineluokka Lista pisteistä (pysäkit, asemat jne.), joiden kautta linja liikennöi Aikataulun voimassaoloaika, lähtö- ja saapumisajat, lisätietoja Tieto vaihtoajasta mikäli vaihto linjalta toiseen vaatii muun ajan kuin oletusajan (pysäkkikohtainen) Päivätyyppi, kellonaika, lisätiedot Päivämäärä, päivän sarjanumero ja päivän tyyppi Nimi, tyyppi, Digiroad-nimi, liikennöitsijän käyttämä koodi, osoitetiedot, koordinaatit yhtenäiskoordinaatistossa, lisätiedot Katu, osoitenumero, koordinaatit yhtenäiskoordinaatistossa Tieto kahdesta tai useammasta toisiaan vastaavasta paikannimestä Taulukko 2: Julkisen liikenteen koontitietokannan kentät 11

12 Portaalin tietojärjestelmät on suunniteltu LVM:n TelemArk-arkkitehtuurin mukaisesti. HKPK:n tietojärjestelmiä kehitettäessä ja mm. seuraavan kilpailutusvaiheen hankintaasiakirjoissa on huolehdittava kytkennästä julkisen liikenteen portaaliin siten, että HKPK:ssa kyetään hallitsemaan ajantasaisesti niin lähi- kuin kaukoliikenteenkin matkatietoja. 3.3 SUTI Ruotsissa on toteutettu julkinen SUTI-määrittely matkojenyhdistelykeskuksen ja siihen liittyvien tahojen tietojärjestelmien rajapintojen yhtenäistämiseksi. SUTIssa on kuvattu viestiliikenteen rajapinnat MYK:ien, ajovälityskeskusten ja kuntien välillä. SUTI vastaa aihepiiriltään monin osin TelemArk-määrittelyä Kutsuohjattu julkinen liikenne, mutta sen toteutus sisältää yksityiskohtaiset kuvaukset rajapinnoista ja tietorakenteista. MYK ohjelmisto A MYK ohjelmisto B SUTI Kyytitarvetieto SUTI SUTI auto auto auto auto auto Ajovälitys keskus softa X auto auto auto Ajovälityskeskus ohjelmisto Y Ajovälityskeskus ohjelmisto Z auto Suoritetun kyydin ajo- ja maksutiedot Kunta A Clearing Kunta B Clearing Kuva 1: Esimerkki SUTI-rajapintojen käytöstä SUTIn kyytitarvetiedoissa on viestiprotokollan ja matkustajien lisäksi määritelty mm. ajoneuvojen istuinten määrä ja paikat sekä matkatavaratilat. 12

13 Kuva 2: Esimerkki ajoneuvokonfiguraation määrittelystä SUTIssa SUTI-määrittely mahdollistaa sen, että eri ohjelmistotoimittajien sovelluksia voidaan käyttää eri kuljetuspalvelukeskuksissa (KPK/MPK/MYK), kunnissa tai ajovälityskeskuksissa riippumatta siitä, keitä muiden sovellusten toimittajat ovat. Tämä mahdollistaa myös aidon kilpailutuksen eri sovellustoimittajien välillä. Kutsuohjattu julkinen liikenne määrittelyä täydennettäessä on syytä huomioida mahdolliset SUTIn kanssa yhteiset rajapintamäärittelyt. Tämä mahdollistaisi ainakin osittain Ruotsissa käytössä olevien ohjelmistotuotteiden käyttämisen myös suomalaisessa ympäristössä. 13

14 4 VPL-matkojen kortti- ja maksuliikennejärjestelmän pitkän tähtäimen strategia 4.1 Johdanto VPL-matkoilla käytettävä maksuväline on ajankohtaista uudistaa muutaman vuoden sisällä, noin vuoteen 2006 mennessä. Tällä hetkellä käytössä oleva LIKUMAjärjestelmä ei ole riittävän joustava mahdollistaakseen tulevaisuuden palvelutuotannon minkä lisäksi LIKUMA-kortin sirujen saatavuudessa on esiintynyt ongelmia. LIKUMAsirujen toimittaja Ementor on arvioinut ( ), että siruja voinee vielä vuoden 2004 aikana tilata lisää, mutta sen jälkeen niiden saatavuus on hyvin epävarmaa. Korttistrategiaa varten on tämän työn yhteydessä perustettu työryhmä ja pääkaupunkiseudun kaupungit ovat päättäneet yhteiseen korttistrategiaan ryhtymisestä. Korttistrategiaa suunniteltaessa on katsottu tärkeäksi huomioida mahdollisuus käyttää VPL-matkojen maksuvälinettä myös muun julkisen liikenteen matkoilla. Eritoten yhteensopivuutta YTV:n matkakortin kanssa pidetään tärkeänä. Eri kortti- ja järjestelmäratkaisuja, niiden ominaisuuksia ja järjestelmän uudistamisen edellyttämiä toimenpide-ehdotuksia on käsitelty liitteessä 2 (Korttistrategia). Liitteessä 2 oleva korttistrategiatyöryhmän raportti on luonnosversio, joka voi vielä muuttua. Työryhmän työ on muuten valmistunut, mutta Helsingin lopullista kannanottoa työstetään vielä sosiaalivirastossa. Korttistrategiatyön lopullinen raportti on saatavilla myöhemmin YTV:stä Birgitta Ylirahkolta 14

15 5 Toteutussuunnitelma 5.1 Johdanto Liitteessä 3 (Hankekortit) on eritelty KPK-tietojärjestelmän, matkustajainformaation ja häiriönhallinnan kehittämiseksi identifioituja joitakin toimenpiteitä. Liitteessä 2 (Korttistrategia) on käsitelty maksukorttijärjestelmän uudistamiseen liittyvät toimenpiteet. Näissä liitteissä käsitellään myös toteutussuunnitelmia. 5.2 TelemArk-arkkitehtuurimäärittelyn mukainen KPKtietojärjestelmä Liitteessä 1 (TelemArk - Kutsuohjattu julkinen liikenne) on kuvattu avoimen KPKjärjestelmän tärkeimmät tietorakenteet ja rajapinnat. TelemArk-määrittelyn mukaiseen arkkitehtuuriin on mahdollista siirtyä siten, että järjestelmän osat toteutetaan eri aikaan mahdollisesti eri toimittajien toimesta. Arkkitehtuurissa esitellyt rajapinnat kuvataan joko osana tarjouspyyntöä tai toteutusvaiheessa yhdessä toteutuksen tekevän tahon kanssa. Kriittisimmiksi arvioitujen rajapintojen määrittely on käynnissä Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta (toteuttajina WSP LT-Konsultit Oy ja SysOpen Oyj) ja työ valmistunee tammikuussa Mikäli rajapintamäärittelyjä ei joiltakin tarvittavilta muilta kuin edellä mainitussa työssä laadittavin osin ole tehty ennen HKPK:n seuraavan vaiheen hankintamenettelyä, voidaan määrittelyjen pohjana pitää valitun toimittajan valmiita rajapintoja. Tällöin on kuitenkin jo tarjouspyynnössä varmistettava, että valittu toimittaja sitoutuu luovuttamaan rajapintansa osaksi julkista TelemArk-arkkitehtuuria. 15

16 6 Vaikutusarviot ja onnistumisen kannalta kriittiset tekijät 6.1 Vaikutukset TelemArk-määriteltyyn arkkitehtuuriin siirtyminen synnyttää ympäristön, jossa tietojärjestelmien toimittaminen ja ylläpito perustuu standardoituihin ratkaisuihin. Kilpailutuksessa voidaan eriyttää tietojärjestelmät muista toiminnoista Tietojärjestelmiä ja niiden osia tai tietojärjestelmän toimittajaa voidaan haluttaessa vaihtaa Tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyjen tuottaminen esim. tarjouspyyntöä varten helpottuu. Uuteen VPL- ja SHL-maksukorttijärjestelmään siirtyminen synnyttää kehittyneempiä palveluita ja hallinnollisia säästöjä. Standardoitu korttialusta takaa valittavalle ratkaisulle pitkän eliniän Paremmin määritelty ja toteutettu järjestelmä synnyttää säästöjä inhimillisen virheen ja tahallisen väärinkäytön mahdollisuuksien vähetessä Monipalvelukorttiin siirryttäessä kortin jakelu- ja hallinnointivastuu siirtyy kaupungeilta osittain tai kokonaan muille toimijoille. Liitteen 3 hankekorteissa on kussakin esitetty kyseistä aihetta koskeva alustava vaikutusarvio. 6.2 Kriittiset tekijät Kuljetuspalvelukeskuksen tietojärjestelmän pitkäikäisyyden ja kestävän kilpailutusmallin kannalta on kriittistä: Tietojärjestelmien väliset rajapinnat ovat avoimia ja riittävän selkeästi toteutettuja Tietojärjestelmäkuvauksessa ei ole tehty toimittajakohtaisia tai standardoimattomia määrittelyjä Järjestelmätoimittajan mahdollisen konkurssin tai vastaavien ongelmien takia kaikkien järjestelmän osien on oltava toteutettu tietojärjestelmämäärittelyjen 16

17 mukaisesti. Tällöin järjestelmän osat eivät ole valmistajariippuvaisia ja koko järjestelmän luotettavuus parane 17

18 Liite 1: TelemArk Kutsuohjattu joukkoliikenne Kutsuohjattu joukkoliikenne Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Kutsuohjattu joukkoliikenne Yleiskuvaus Arkkitehtuuri kuvaa kutsuohjatun joukkoliikenteen toiminnallisena prosessina. Prosessissa kuvataan miten kuljetuspalvelukeskus-operaattori muodostaa asiakkaan tilauksen perusteella kuljetuksen kutsuohjattua ja kiinteäreittistä joukkoliikennettä hyödyntäen. Arkkitehtuurin olennaisia osia ovat matkan tilaus; kuljetuksen määrittely, suorittaminen ja seuranta sekä raportointi, maksaminen ja laadunvarmistus. Lisäksi liittyvinä toiminnallisuuksina kuvataan häiriönhallinta ja palautteen käsittely. Kutsuohjatun joukkoliikenteen terminologiaa ei ole vielä yksiselitteisesti määritelty. Tässä kuvauksessa tarkoitetaan kutsuohjattu joukkoliikenne termillä kaikkia erityyppisiä kutsuun perustuvia joukkoliikennemuotoja. Näihin kaikkiin joukkoliikennemuotoihin sisältyy myös kuljetuspalvelukeskus-operaattori, joka pyrkii yhdistämään yksittäiset matkat joukkoliikenteeksi. Näin ollen taksiliikenne ei ole kutsuohjattua joukkoliikennettä, mutta takseja voidaan käyttää kuljetuskalustona kutsuohjatun joukkoliikenteen osana. Lähtökohtaisesti kutsuohjatun joukkoliikenteen matkat ovat täten usean eri matkustajan tarpeiden mukaan yhdisteltyjä kuljetuksia. Kutsuohjatussa joukkoliikenteessä on lisäksi seuraavat kaksi erityyppistä muotoa: 1) avoin kutsuohjattu joukkoliikenne on kaikille matkustajille avointa määritellyllä reitillä tai alueella tarjottavaa kutsuohjattua joukkoliikennettä. 2) muut julkishallinnon kustantamat kuljetukset käsittää eri perustein erillisryhmille tuotetut kutsuohjatun joukkoliikenteen palvelut. Molemmissa kutsuohjatun joukkoliikenteen muodoissa voidaan käyttää samantyyppistä kuljetuskalustoa ja pääosin toiminnallinen prosessikin on samanlainen. Muiden julkishallinnon kustantamien kuljetusten toteuttaminen edellyttää kuitenkin tarkempia asiakastietoja ja joissakin tapauksissa erityyppistä kalustoa. Lisäksi liikenteen tilaajataho voi olla eri kuin kaikille avoimessa kutsuohjatussa joukkoliikenteessä. Kutsuohjattu joukkoliikenne voi olla reittisidonnaista, mutta tällöinkin reitin toteuttaminen edellyttää asiakkaan tekemää tilausta. Tässä kuvauksessa aikataulun mukaisesta linjaliikenteestä on käytetty termiä kiinteäreittinen joukkoliikenne.

19 Liite 1: TelemArk Kutsuohjattu joukkoliikenne Dokumentin tarkoitus Tämä dokumentti kuvaa palvelun tavoitetilanteen ja tärkeimmät toimenpiteet sen saavuttamiseksi. Tärkeimmät toimenpiteet on kuvattu tarvittavina uusina rajapintoina ja jatkokehityskohteina. Dokumentti liitetään liikennetelematiikan kansalliseen järjestelmäarkkitehtuurin ja sitä päivitetään jatkossa, kun prosessin eri osien toteuttamistavat tarkentuvat. Sisältö Käsitteellinen arkkitehtuuri Rajapintakuvaukset Jatkokehityskohteet

20 Liite 1: TelemArk Kutsuohjattu joukkoliikenne Käsitteellinen arkkitehtuuri Kutsuohjattu joukkoliikenne (1) Kutsuohjattu julkinen liikenne matkan tilaaminen matkan välittäminen kuljetus Raportointi ja tilastointi laskutus Matkustaja Kutsupalvelukeskus-operaattori KJL001 Matkan tilaaminen puhelimella KJLY001 KJL004 Tilauksen vastaanottaminen KJLY004 KJL005 Asiakkaan palveluprofiilin tarkistaminen/ päivittäminen KJL002 Matkan tilaaminen internetissä (kiinteä / mobiili päätelaite) KJLY002 KJLY003 KJL003 Matkan tilaaminen infokioskilla KJLY007 KJLY008 KJLY021 KJL008 Tiedustelu kuljetuskalustosta KJLY020 KJL007 Matkan määritteleminen KJLY009 KJLY010 KJLY014 KJLY011 KJLY019 KJL010 Joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutietojen kysyminen KJL013 Kuljetuksen määritteleminen KJLY015 KJL015 Kuljetuksen tietojen ilmoittaminen asiakkaalle KJLY017 KJL014 Kuljetuksen kirjaaminen järjestelmään KJL016 KJLY018 KJL017 KJLY023 Tiedon varastointi KJL016 Joukkoliikennekuljetuksen varmistaminen KJL020 Kuljetusten seuranta KJL024 Maksun / Omavastuun maksaminen KJLY029 KJLY022 KJL031 Raportointi ja tilastointi KJL030 Maksun vastaanottaminen Kuljetusoperaattori KJLY005 KJL009 Vapaan kaluston paikkatiedon ilmoittaminen KJLY012 KJLY032 KJLY026 KJL019 Kuljetuksen kirjaaminen varausjärjestelmään KJLY027 KJLY031 KJL045Tiedon varastointi KJLY024 KJL021 Asiakkaan tunnistaminen KJLY025 KJL022 Asiakkaan noutaminen KJLY030 KJLY028 KJL025 Maksun vastaanottaminen KJL023 Asiakkaan jättäminen KJLY029 KJL027 Raportointi ja tilastointi KJLY033 KJLY036 KJL029 Maksun vastaanottaminen KJLY038 Tilaaja / Sosiaalivirasto KJL006 Asiakasrekisterin ylläpito KJL034 KJL028 Seuranta, clearing, maksaminen ja laadunvarmistus KJLY039 KJLY037 Joukkoliikennetiedon ylläpitäjä KJL012 Reitinsuunnittelupalvelu KJLY013 KJL011 Joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutietojen ylläpito KJL018 Kuljetus- ja asiakastietojen ylläpito KJLY035 KJL026 Matkakorttijärjestelmä

21 Liite 1: TelemArk Kutsuohjattu joukkoliikenne Käsitteellinen arkkitehtuuri Kutsuohjattu joukkoliikenne (2) Häiriönhallinta Kuljetusoperaattori Kutsupalvelukeskus-operaattori Matkustaja KJLY050 KJLY051 KJL036 Kuljetustietojen muutosten ilmoittaminen KJLY052 KJL034 Tiedon vastaanotto KJLY049 KJL033 Tiedotus asiakkaalle KJLY048 KJL032 Häiriönhallinta KJLY053 KJL037 Häiriötilanteesta ilmoittaminen KJLY057 KJLY055 KJLY056 KJL041 Häiriötilanteiden tilastointi KJLY058 KJL040 Häiriötilanteiden raportointi Joukkoliikennetiedon ylläpitäjä Tilaaja / Sosiaalivirasto KJL035 Häiriötiedotus KJL039 Häiriötilanteesta ilmoittaminen n.n. KJL038 Häiriötiedotus muille osapuolille

22 Liite 1: TelemArk Kutsuohjattu joukkoliikenne Käsitteellinen arkkitehtuuri Kutsuohjattu joukkoliikenne (3) Palauteprosessi Asiakas KJL044 Palautteen antaminen n.n. Joukkoliikenneoperaattori Kutsupalvelukeskusoperaattori Tilaaja / Sosiaalivirasto Kuljetusoperaattori KJLY060 KJLY061 KJL042 Palautteen käsitteleminen KJLY059 KJL043 Palautteen käsitteleminen

23 Liite 1: TelemArk Kutsuohjattu joukkoliikenne Prosessikomponenttien kuvaukset Komponentti KJL001 Matkan tilaaminen puhelimella KJL002 Matkan tilaaminen internetissä (kiinteä tai mobiili päätelaite) KJL003 Matkan tilaaminen infokioskilla KJL004 Tilauksen vastaanottaminen KJL005 Asiakkaan palveluprofiilin tarkistaminen/ päivittäminen KJL006 Asiakasrekisterin ylläpito KJL007 Matkan määritteleminen KJL008 Tiedustelu kuljetuskalustosta KJL009 Vapaan kaluston paikkatiedon ilmoittaminen KJL010 Linjaliikenteen reitti- ja aikataulutietojen kysyminen Kuvaus Matkustajan puhelimitse tekemä matkan tilaaminen, jonka yhteydessä ilmoitetaan nimi, lähtö- ja määräpaikka, lähtö- tai saapumisajankohta mahdolliset rajoitteet sekä mahdollinen tilausnumero. Matkustajan kiinteän tai mobiilin päätelaitteen välityksellä internetissä tekemä matkan tilaaminen, jonka yhteydessä ilmoitetaan nimi, lähtö- ja määräpaikka, lähtö- tai saapumisajankohta, mahdolliset rajoitteet sekä mahdollinen tilausnumero. Matkustajan tunnistamiseen voidaan tulevaisuudessa lisäksi käyttää maksu- tai henkilökorttia, jolloin tilauksen yhteydessä voidaan välittää myös asiakastunniste sekä muuta asiakastietoa. Matkustajan infokioskin kautta tekemä matkan tilaaminen, jonka yhteydessä ilmoitetaan nimi, lähtö- ja määräpaikka, lähtö- tai saapumisajankohta, mahdolliset rajoitteet sekä mahdollinen tilausnumero. Matkustajan tunnistamiseen voidaan lisäksi käyttää maksu- tai henkilökorttia, jolloin tilauksen yhteydessä voidaan välittää myös asiakastunniste sekä muuta asiakastietoa. Matkustajan tekemän tilauksen vastaanottaminen, jonka yhteydessä tunnistetaan asiakas sekä otetaan vastaan lähtö- ja määräpaikka, toivottu lähtö- tai saapumisajankohta, matkustajamäärä, mahdolliset rajoitteet ja mahdollinen tilausnumero Asiakkaan kanssa aikaisemmin luodun palveluprofiilin tietojen huomioon ottaminen matkan määrittelyssä ja palveluprofiilin päivittäminen tarvittaessa Kutsuohjatun joukkoliikenteen asiakasrekisterin ylläpito (rekisteriä ei tarvita kaikille avoimessa kutsuohjatussa julkisessa liikenteessä) Matkan määritteleminen asiakkaan asettamien ehtojen ja palveluprofiilin tietojen perusteella ottamalla huomioon linjaliikenteen ja kutsuohjatun joukkoliikenteen tilanne ja soveltuvuus Tiedustelu kuljetuskaluston sijainnista ja tilanteesta asiakkaan tilaamaan matkaan liittyen Kutsuohjatun joukkoliikenteen vapaan kaluston paikkatiedon ilmoittaminen asiakkaan tilaaman matkan aikana Linjaliikenteen reitti- ja aikataulutietojen kysely asiakkaan tilaamaan matkaan liittyen

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä Kokous 11.5.2016 Seuraa https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevuhq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Määritelmät 1) kuljetuspalvelulla henkilöiden tai tavaroiden

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalveluiden käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA! Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA! Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA! Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TVV LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY WALTTI-JÄRJESTELMÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN DIGITALISAATIO ILKKA KANKKUNEN LÄHTÖTILANNE Joukkoliikenteen järjestämistavan muutos

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle

Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle Kuopion kaupunki 1(6) Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle Matkojen tilaus Kuljetuspalvelua varten Kuopiossa on käytössä matkakortti. Säilyttäkää kuljetuspäätöksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS-työryhmän kokous 1 (6) JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Aika: 20.8.2013, klo 9:30 11:30 Paikka: Liikennevirasto, Pasila, nh Terminaali Läsnä:

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTON SIJAISHUOLLON JA AVOHOIDON ASIAKKAIDEN KULJETUSTEN PUITEJÄRJESTELYHANKINTA, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SISÄLLYS 1 HANKINNAN TAUSTA...

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTO SISALLYSLUETTELO 1 OSTAJA 3 2 HANKINTAMENETTELY 3 3 TARJOUSPYYNNON KOHDE 3 4 KALUSTOLLE

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Kyytineuvo puh. 015 194 6000

Kyytineuvo puh. 015 194 6000 MIKKELIN KAUPUNGIN MATKOJENYHDISTELYKESKUS KYYTINEUVO KULJETUSPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAIN TAI SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Kyytineuvo puh. 015 194 6000 2 Hyvä kuljetuspalveluasiakas!

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003 Liikenneongelmat ja telematiikka Matti Roine 16.10.2003 1 Suomen tietoyhteiskuntamallin ongelmia Tietoyhteiskunnan ja teollisen ajan hallinnon rakenteiden välinen ristiriita, raskaat ja byrokraattiset

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

FORUM 2014 Palvelujen tuleva standardisointi Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki

FORUM 2014 Palvelujen tuleva standardisointi Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki FORUM 2014 Palvelujen tuleva standardisointi 4.11.2014 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki Palvelujen tuleva standardisointi Painotus tuotteiden standardisoinnista palvelujen standardisointiin

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuilla kaupungin avoimena julkaistun tietoaineston osana Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen

Lisätiedot

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki KLUBISIHTEERIN AVAINTEHTÄVÄT PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 Tiedosta tehtäväsi ja vastuusi Keskity olennaiseen Pidä klubisi pyörimässä TITLE 2 Klubisihteerin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 5 JOUKKOLIIKENTEEN LIIKENNEVALOETUUSJÄRJESTELMIEN JATKOKEHITYS HKL EHDOTUS Johtokunta päättänee ettei joukkoliikennelautakunnan (29.5.2008) tekemän hankepäätöksen

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Siikajoen kunnan palveluliikenteen, asiointiliikenteen ja koulukuljetusten hankinta.

Siikajoen kunnan palveluliikenteen, asiointiliikenteen ja koulukuljetusten hankinta. Siikajoen kunnan palveluliikenteen, asiointiliikenteen ja koulukuljetusten hankinta. Tieto Versio 3 URL http://dk.mercell.com/permalink/42278123.aspx Ulkoinen hankinta ID 148190-2014 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus

Lisätiedot

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely Juhani Rinne Kehittämispäällikkö 21.1.2015 Suorakorvausmenettelyn käytännön toteutusmalli matkojen yhdistelyssä Menettely koskee Kelan korvaamia

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille 1/5 Sosiaali- ja terveystoimi/ vammaispalvelut KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Johanna Vilkuna

Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Johanna Vilkuna Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 27.10.2016 Johanna Vilkuna Sisältö Henkilöliikenteen toimintaympäristöstä Maakuntalakiluonnos

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

JulkICT Lab Stakeholder -työpaja Työpajan yhteenveto

JulkICT Lab Stakeholder -työpaja Työpajan yhteenveto JulkICT Lab Stakeholder -työpaja Työpajan yhteenveto Perjantai 23.5.2014 klo 9.00-12.00 CSC, Keilaniemi 14, Espoo 0 JulkICT Lab Sisällys 1 Alku 2 Prosessi 3 Roolit ja resurssit 4 Loppu 5 Sidosryhmät 6

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS

HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS Sisällysluettelo TILAUS... 2 HELSINGIN MATKAPALVELUN TILATESSA MEILTÄ KYYDIN... 2 YKSITTÄISEN KAUPUNKIKORTTIASIAKKAAN TILATESSA MEILTÄ KYYDIN... 2 MATKUSTAMINEN... 3 Palvelunumeroita

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Jakelun Infopäivä

Jakelun Infopäivä n Infopäivä 25.11.2005 olli-pekka.husari@posti.fi Sanomalehden toimitusketjun nykytilan haasteet Kustannustehokkaan sekä nopeasti reagoivan jakelun merkitys kasvaa entisestään. Kilpailu kiristyy ihmisten

Lisätiedot

Kunnanhallitus on päättänyt lähettää aloitteen valmisteltavaksi Sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

Kunnanhallitus on päättänyt lähettää aloitteen valmisteltavaksi Sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 19.11.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 83 15.12.2015 Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Valtuusto 8 27.01.2016 Valtuustoaloite VPL-matkojen siirtämisestä seuraavalle kaudelle

Lisätiedot

Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0)

Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0) Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0) LVM / Sonckin-Sali Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeen tavoitteet 1. Edistää liikenteen sähköisten palveluiden

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen aluejohtajat

Varhaiskasvatuksen aluejohtajat Huoltajat/oppilaat Huoltaja vastaa lapsen oppivelvollisuuden suorittamisesta Koulukuljetus, jos koulumatka on lapselle liian pitkä tai rasittava Lapsi/oppilas on sovittuna aikana noutopisteessä Koulumatkan

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET 1111 NOKIAN KAUPUNKI 1 Perusturvakeskus/Vammaispalvelut ASIAKASNUMERONNE ON: VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat myönnetään määräaikaisesti

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus.

Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus. Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari 20.10.2016 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Jouni Mutanen 1 Sisältö 1. Taksialan tunnuslukuja 2. Yhteiskunnan korvaamat matkat

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio Joukkoliikenteen muutos o Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös:

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös: INSPIRE ROADMAP Inspire sihteeristö 30.8.2010 Komission antaman asetuksen status yleisesti EU -oikeudessa: Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin

Lisätiedot

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEINFO

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEINFO OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEINFO 12.12.2013 Oulun seudun joukkoliikenneinfo Sivu 1 / 10 1 Johdanto Tässä asiakirjassa on vastattu määräaikaan 10.12.2013 klo 16:00 mennessä tulleisiin kysymyksiin. Kilpailullisella

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Esiselvitys ja avoin lähdekoodi

Esiselvitys ja avoin lähdekoodi Esiselvitys ja avoin lähdekoodi Ilkka Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen avoimen lähdekoodinkeskus The Finnish Centre for Open Source Solutions www.coss.fi 24.11.2009 ilkka.lehtinen@coss.fi 040 820 4600

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

Apotti avaa ovia. Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016. Antti Iivanainen Lt, Yel Toiminnan kehitysjohtaja. Oy Apotti Ab.

Apotti avaa ovia. Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016. Antti Iivanainen Lt, Yel Toiminnan kehitysjohtaja. Oy Apotti Ab. Apotti avaa ovia Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016 Antti Iivanainen Lt, Yel Toiminnan kehitysjohtaja Oy Apotti Ab Oy Apotti Ab Apotti-hankkeen lähtökohdat Lähtökohtana hankinnassa oli, että

Lisätiedot

Itämeren tietoliikennekaapeli. Lisätiedot: Juha Parantainen,

Itämeren tietoliikennekaapeli. Lisätiedot: Juha Parantainen, Itämeren tietoliikennekaapeli Lisätiedot: Juha Parantainen, Juha.Parantainen@lvm.fi Itämeren tietoliikennekaapeli YHTEENVETO Nykyisin Suomen yhteydet ulkomaille kulkevat yhtä reittiä Ruotsin ja Tanskan

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama ProAMK KOTA-AMKOTA Seminaari Helsingin yliopisto 6.11.2007 "You can t solve current problems with current thinking because current problems are the result of current thinking." Albert Einstein Agenda Mikä

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. JUHTA neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo

Kansallinen palveluväylä. JUHTA neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Kansallinen palveluväylä JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Kansallisen palveluväylän yleiskuva Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti, jossa eri toimintaympäristöjen palveluiden

Lisätiedot

OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI. Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS

OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI. Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEEN KUVAUS... 3 2 RAHASTUSLAITTEET... 3 3 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET... 4 4 KULJETTAJAN TOIMINNALLE

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot