Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006"

Transkriptio

1 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita Helsinki 2006 ISBN (pdf) ISBN (painettu)

2 Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL Helsinki Puh. (09) 7711 Faksi (09)

3 Esipuhe Yhdyskuntien jätehuollossa pari vuosikymmentä sitten alkaneet muutokset ovat vaikuttaneet voimakkaasti kuntien rooliin jätehuollon hoitajina. Käytännön jätehuoltotehtävät on suurimmassa osassa maata siirretty alueellisten yhteistyöorganisaatioiden lähinnä kuntien omistamien yhtiöiden vastuulle. Kunnille on uudessa tilanteessa jäänyt lähinnä omistajan rooli. Kuntien roolin muutos oli lähtökohtana Suomen Kuntaliiton käynnistämässä hankkeessa, jonka tavoitteena oli tuottaa jätehuollon järjestämisestä ja omistajaohjauksesta vastuullisille kunnille heidän päätöstensä pohjaksi työkalu eli käsikirja, johon kootaan kokemuksia, tutkimustietoja ja muistilistoja jätehuoltoa järjestettäessä ja omistajapolitiikkaa linjattaessa huomioon otettavista asioista. Hankkeen rahoittamiseen on osallistunut Kuntaliiton lisäksi ympäristöministeriö ja Jätelaitosyhdistys ry. Hanketta on ohjannut ja valvonut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet: Johtaja Leena Karessuo, Kuntaliitto (pj) Ylitarkastaja Tarja-Riitta Blauberg, ympäristöministeriö Toimitusjohtaja Markku Salo, Jätelaitosyhdistys ry Toimialajohtaja Jouko Kettunen, Hämeenlinna Jätehuoltojohtaja Petri Kouvo, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Jätehuoltopäällikkö Alpo Leinonen, Mikkeli Jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen, Kouvolan seudun kuntayhtymä Toimialajohtaja Osmo Rosti, Jyväskylä Ympäristöinsinööri Seija Paajanen, Kuntaliitto Käsikirjan laadinnasta on vastannut TkT Juha Kaila, Kasui Oy, yhdessä Suunnittelukeskus Oy:n asiantuntijoiden Jukka Paavilainen, Riitta Kojo, Hannu Penttilä ja Hannu Karhu kanssa. Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta 3

4 Sisältö 1 Johdanto 8 2 Kunnan jätehuoltoroolit Kunnan jätehuollon tehtävien kohdistuminen Kunnan jätehuollon tehtävien luonne Viranomaistehtävät Palvelutehtävät Kunnalle kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät Järjestetty jätteenkuljetus Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatehtävät 12 3 Keinoja vastata jätehuollon vaatimustason nousuun Jätehuollossa tapahtuneet muutokset haaste kunnalle Kunnan tehtävien hoitaminen yhteistyössä Yleistä Sopimuksenvarainen yhteistyö Yhteislautakunta Kuntayhtymä Kuntien jätehuoltoyhtiö Yhteistyömuotojen vertailu Yhteistyö muiden tahojen kanssa Tehtävien ulkoistaminen Ulkoistettaviksi soveltuvat tehtävät Ulkoistamisessa noudatettavat periaatteet Miksi ja miten ulkoistaa? 21 4 Jätehuollon toimintaympäristön muutosten hallinta Yhteistyön vaikutukset kunnan rooliin jätehuollossa Jätepoliittinen ohjelma Jätepoliittisen ohjelman sisältö Jätteen synnyn ehkäisyn toteuttaminen Yhteistyöstrategia Tilaaja-tuottajamalli Muutoksiin varautuminen 30 5 Palvelujen ulkoistamisen tavat Järjestetty jätteen kuljetus Muut jätehuollon palvelu-urakat Yksityisrahoittamiseen perustuva ulkoistaminen (PPP-malli) Yleistä Miksi PPP-toimintamalli? Jätehuollon PPP-malleissa huomioon otettavia kysymyksiä 34 4 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta

5 6 Jätehuollon talouden järjestäminen Jätemaksulla katettavat kustannukset Yksi maksu vai useita maksuja Tarve maksujen eriyttämiseen Käsittelymaksu Keräyksen ja kuljetuksen maksut Muita maksuja Esimerkki jätelaskusta Jätemaksu ja taksa Jätemaksu ja jätehuollon organisointitapa Palvelut kunnan lukuun Palvelut kunnan puolesta Sopimusperusteinen kuljetus Useiden toimijoiden jätemaksujen yhteensovittaminen 41 7 Jätehuollon hankkeiden arviointi Vaihtoehtojen asettaminen, vertailu ja päätöksenteko Vaihtoehtojen asettaminen Vaihtoehtojen vertailu ja päätöksenteko Toteutettavuuden vertailu Ympäristövaikutusten vertailu Vertailu jätepoliittisten tavoitteiden suhteen Riskit ja niiden arviointi ja hallinta Riskien hallinnan tavoitteet Esimerkkejä kunnan jätehuoltotoimintaan liittyvistä riskeistä Riskien arvioinnin ja hallinnan toteutus Herkkyystarkastelut 50 8 Jätehuollon järjestelmäkokonaisuus Jätteiden syntypaikkalajittelu Tarkoitus Syntypaikkalajittelun liittyminen jätehuollon järjestelmäkokonaisuuteen Toimintatapa Syntypaikkalajittelun talous jätehuollon järjestelmäkokonaisuudessa Kunnan mahdollisuudet vaikuttaa syntypaikkalajitteluun Jätteen keräys ja kuljetus Tarkoitus Toimintatapa Talous Kunnan mahdollisuudet vaikuttaa jätteiden keräys- ja kuljetusjärjestelmään Jätteiden hyödyntämis- ja käsittelylaitokset Tarkoitus ja toimintatapa Talous Hyvä jätteenkäsittelylaitos Loppusijoitus Tarkoitus ja toimintatapa Talous Kunnan mahdollisuudet vaikuttaa jätteiden hyödyntämis- ja käsittelyratkaisuihin 59 9 Jätteen käsittelyn tekniikka Mekaaninen käsittely Tarkoitus 61 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta 5

6 9.1.2 Toimintatapa Kokemuksia Suomessa Biologinen käsittely Tarkoitus Kompostointi Mädätys Menetelmien vertailua Kokemuksia Suomessa Polttokäsittely/ energiasisällön hyödyntäminen Tarkoitus Kierrätyspolttoaine Arinapoltto Leijukerrospoltto Leijukerroskaasutus Tuotteet Menetelmien vertailua Kaatopaikkakäsittely Tarkoitus Toimintatapa Suotovesien ja kaatopaikkakaasun käsittely Ympäristöhaitat ja tarkkailu Kaatopaikkojen ja kaatopaikkajätteen määrä YVA, ympäristölupa ja vakuudet Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) Jätehuollon YVA-hankkeet YVA-menettely jätehuollossa YVA-menettelyn sitovuus Ympäristöluvat Ympäristöluvan hakeminen Valitusprosessit Ympäristöluvan aikataulu Jätehuollon vakuusasiat Velvoite vakuuden asettamisesta Vakuuden muodot Vakuuden suuruus 95 6 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta

7 Jätehuollon omistajaohjaus pähkinänkuoressa Päätöksenteko Omistajaohjauksesta vastaavat kunnanvaltuusto ja -hallitus sekä kunnan johtavat toimihenkilöt tai omistajaohjausta varten erikseen perustetut elimet Kunnassa on tehtävä selkeät päätökset siitä, mitä asioita päätetään milläkin tasolla Omistajaohjauksessa on olennaista päättää jätehuollon organisointiin ja rahoitukseen liittyvät asiat Valvonta ja jätehuollon käytännön toteutus Jätehuollon valvonta- ja järjestämistehtävät on pidettävä erillään toisistaan Ohjelma ja strategiat Kunnan jätepoliittinen ohjelma kertoo omistajien tahtotilan Yhteistyöstrategia tukee kuntien välisen yhteistyön kehittämistä Kuntalaisilla ja muilla asianosaisilla tulee olla riittävät osallistumismahdollisuudet ohjelman ja strategian valmisteluun Yhteistyö Kunnat voivat toteuttaa keskinäistä yhteistyötä mm. sopimusyhteistyönä tai perustamalla yhteislautakunnan, kuntayhtymän tai/ja yhteisen osakeyhtiön Yhteisiä viranomaistehtäviä varten on suositeltavaa perustaa yhteislautakunta Sopimukset Osakassopimuksiin ja yhteistyön puitesopimuksiin sisällytetään vain perusasiat ja sopimusten muutosmekanismit Hankkeet Suurten hankkeiden tärkeimpiä päätösnäkökulmia ovat jätepolitiikka, ympäristö, kustannukset, toteutet-tavuus, riskit ja niiden hallinta Palveluiden hankinta Tilaaja-tuottajamalli sopii hyvin jätehuoltoon Mallin käyttö edellyttää hankinta-, kilpailutus- ja sopimusosaamista Laadun hallinta on oleellinen osa tilaajan ja tuottajan välistä sopimusta Toimivien markkinoiden luonti ja ylläpito on perusedellytys palvelujen kilpailuttamiselle Lopuksi Viime kädessä kunta vastaa jätehuollosta riippumatta siitä, kenelle tehtävät on siirretty Yhteistyöhön osallistuvien yhteinen näkemys tavoitteista ja päämääristä on onnistuneen omistajaohjauksen edellytys kaikissa yhteistyömalleissa. Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta 7

8 1 Johdanto Työn tavoitteena on tuottaa jätehuollon järjestämisestä ja omistajaohjauksesta vastuullisille kunnille heidän päätöstensä pohjaksi työkalu eli käsikirja, johon kootaan kokemuksia, tutkimustietoja ja muistilistoja jätehuoltoa järjestettäessä huomioon otettavista asioista. Lähtökohta työlle on, että kuntien johtavat virkamiehet ja jäteasioista päättävät luottamushenkilöt tarvitsevat nykyisessä tilanteessa uuden tyyppistä tietoa jäteasioista päätöstensä pohjaksi. Tämä johtuu siitä, että yli 90 prosenttia kuntien vastuulla olevan jätehuollon operatiivisesta toiminnasta on annettu kuntien omistamien jäteyhtiöiden ja laitosten hoitoon. Kunnat ovat jo eriasteisesti sitoutuneet yhtiöihin ja yhteistyöhön. Lisäksi jätehuoltotoiminta on muuttunut yksinkertaisesta keräys-, kuljetus- ja kaatopaikkatoiminnasta monimutkaiseksi monen toimijan verkostoissa tapahtuvaksi korkeatasoista osaamista ja -tekniikkaa vaativaksi prosessiksi. Aikaisemmin, kun kunnat hoitivat jätehuoltonsa itsenäisesti ja yleensä, kuljetuksia ja koneurakointia lukuun ottamatta, omin voimin, olivat poliittinen päätöksenteko ja toteutus paljon lähempänä toisiaan. Toimintatapoja ja muotoja ei tarvinnut määritellä kovin selkeästi, koska tarvittaessa oli helppo suunnata toimintaa uudestaan. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kunnat eivät myöskään olleet tehneet suuria, pitkäjänteistä sitoutumista vaativia investointeja jätteiden käsittelyyn. Kunnan päätöksenteon kannalta jätehuolto oli yksinkertaista ja helppoa hallita. Nykyisessä tilanteessa kuntien päätöksenteon kannalta tulee tärkeimmäksi muutostilanteiden ja saumakohtien hallinta. Tällöin nousevat merkittäviksi kysymyksiksi mm. miten sovittaa yhteen mahdollisesti muuttuneet kunnan jätepoliittiset tavoitteet ja tehdyt sopimukset/sitoumukset, miten arvioidaan omien jätepoliittisten tavoitteiden toteutumista suhteessa jätehuollon operatiiviseen toteutukseen, miten toteutetaan omistajaohjausta strategisten hankkeiden, suurten investointien ja yhteistyöhankkeiden suhteen ja miten hyvin ymmärretään näihin liittyvät riskit kunnan kannalta ja miten ratkaistaan osakassopimusten muuttamista ja muutoksia koskevia ongelmia. Nykyinen tilanne, jossa kunnat ovat sitoutuneet pitkäjänteiseen yhteistyöhön aset-taa sekä jäteasioiden käytännön hoitamiselle että päätöksenteolle uusia haasteita. Tekniset ja jätehuollon käytännön järjestämistä koskevat tiedot ja osaaminen eivät enää ole keskeisiä kunnan kannalta omistajan ja tilaajan roolissa. Sen sijaan korostuvat mm. hankinta-, kilpailutus- ja sopimusosaaminen, toimivien markkinoiden luonti ja ylläpito, strateginen suunnittelu, laadun hallinta sekä kehittyneet seuranta- ja laskentajärjestelmät. 8 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta

9 2 Kunnan jätehuoltoroolit Kunnan tehtävänä on huolehtia jätehuollon julkisesta palvelujärjestelmästä sekä jätehuollon viranomaispäätöksenteosta. Kunnan tehtävät jätehuollon järjestämisessä kohdistuvat yhdyskuntajätteeseen. Kunnan jätehuoltomääräykset ja jäteneuvonta voivat kuitenkin koskea kaikkea jätehuoltotoimintaa kunnassa. Kunta voi antaa osan tehtävistään yksityisoikeudellisen organisaation hoidettavaksi. Tällaisia tehtäviä ovat nk. palvelutehtävät. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain noudattamista kunnassa eikä sille tule antaa jätehuollon järjestämiseen liittyviä tehtäviä. 2.1 Kunnan jätehuollon tehtävien kohdistuminen Kunnan palvelu- ja viranomaistehtävät jätehuollon järjestämisessä kohdistuvat asumisessa syntyneeseen jätteeseen sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään asumisjätteeseen rinnastettava teollisuus-, palvelu- tms. toiminnassa syntyneeseen jätteeseen. Näitä jätteitä nimitetään usein myös yhdyskuntajätteeksi. Muu kuin asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettava teollisuus- tai muun toiminnan jäte on jätteen tuottajan vastuulla eikä kunnan ole pakko ottaa sitä jätehuoltoonsa, jos muitakin vaihtoehtoja on tarjolla. Julkinen palvelujärjestelmä jätteiden kuljetuksessa, hyödyntämisessä ja käsittelyssä takaa, että kotitaloudet ja muut jätteenhaltijat voivat toimittaa tavanomaiset jätteensä asianmukaisesti hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi ja samalla vapautua niiden hallintaan liittyvästä jätehuoltovastuusta. Kunnan vastuulle kuuluvissa jätteissä on tapahtunut viime vuosina muutoksia. Tuotteiden valmistajiin kohdistuva tuottajavastuu on laajenemassa ja se on siirtänyt tuotteista muodostuneita jätteitä pois kunnan vastuulla olevasta jätehuollosta. Asumisessa syntyvään jätteeseen ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään rinnastettava jäte ei ole käsitteenä yksiselitteinen, vaan jokainen kunta on tulkinnut sen omista lähtökohdistaan. Jätehuoltoon on tullut myös uusia toimijoita, joiden palvelut kohdistuvat yrityksiin. Käytännössä kunnat ja niiden omistamat jäteyhtiöt ja muut yhteistyöelimet ottavat vastaan ja käsittelevät suuren määrän myös sellaisia jätteitä, jotka eivät kuulu kunnan vastuulle. Lisäksi arvioidaan, että jopa lähes puolet kunnan järjestelmään tulevasta yhdyskuntajätteestä on asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettavaa jätettä teollisuudesta tai palveluelinkeinoista. Tällaisella määrällä on olennaista merkitystä paitsi yksityisen yritysten toimintaedellytysten kannalta myös kuntien ja kuntien jätehuoltoyhtiöiden vastuulle kuuluvien jätteiden käsittely- ja hyödyntämislaitosten mitoituksen arvioinnissa. Yhdyskuntajätehuollossa tapahtuneen kehityksen vaikutuksia eri toimijoihin on selvittänyt ns. Pelisääntötyöryhmä. Ympäristöministeriö asetti työryhmän vuonna 2003 ja sen tehtävänä oli yhdyskuntajätehuollon vastuu- ja kilpailukysymysten selvittäminen sekä Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta 9

10 ehdotusten tekeminen havaittujen epäkohtien korjaamiseksi (PESÄ, 2005) PESÄ-työryhmän ehdotusten pohjalta Jätelakiin ollaan tekemässä osittaisuudistusta, jolla siirretään ns. elinkeinojäte pois kunnan vastuulta. Samalla kunnan määräysvalta kotitalousjätteisiin kasvaa, koska jatkossa kunta voi määrätä myös kotitalousjätteiden hyödyntämisestä. 2.2 Kunnan jätehuollon tehtävien luonne Jätehuollon tehtävät voidaan jakaa viranomaistehtäviin, palvelutehtäviin ja ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatehtäviin. Viranomaistehtäviä ja palvelutehtäviä ei ole yksilöity jätelaissa, vaan määrittely riippuu tehtävän luonteesta. Osa tehtävistä on luonteeltaan tulkinnanvaraisia. Tehtäviä, jotka tuntuvat viranomaistehtäviltä, mutta jotka ovat perustellusti myös palvelutehtäviksi sopivia, ovat tarjouspyynnöstä päättäminen ja urakoitsijan valinta kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä neuvonta, tiedotus ja valistus. Kunkin tehtävän laatu on tärkeä tuntea, sillä selkeä työnjako jätehuoltoa valvovan ja toteuttavan viranomaisen välillä on välttämätön. On selvää, etteivät jätehuollon järjestämistehtävät sovellu valvontaviranomaisen tehtäviksi. Ympäristönsuojeluviranomaiselle on esimerkiksi joissain tapauksissa johtosäännöllä osoitettu tehtäviä, jotka saattavat vaarantaa viranomaisen puolueettomuuden ja uskottavuuden sekä itsenäisyyden. Tällaisia ovat esimerkiksi jätehuollon järjestämiseen liittyvät tehtävät, joiden osalta toimielin toimii myös lupa- ja valvontaviranomaisena. Viranomaistehtävän ja palvelutehtävän ero on tärkeä tuntea myös silloin, kun tehtäviä halutaan siirtää yksityisoikeudelliselle yhteisölle. Yksityisoikeudellisia yhteisöjä ovat esimerkiksi jätehuoltoyhtiöt sekä samaan kuntakonserniin kuuluvat kunnan kokonaan tai osittain muiden kuntien kanssa omistamat yhtiöt. Ainoastaan palvelutehtäviä voidaan siirtää yksityisoikeudelliselle yhteisölle. Seuraavassa on tarkasteltu tarkemmin viranomaistehtäviä ja palvelutehtäviä. Käytetty jako perustuu Suomen Kuntaliiton julkaisussa Jätehuollon suuntaviivat esitettyyn tulkintaan (Suomen Kuntaliitto Jätehuollon suuntaviivat, ). 2.3 Viranomaistehtävät Viranomaistehtävissä kunta käyttää julkista valtaa, esimerkiksi päättää siitä, miten jätteenkuljetus- ja käsittely järjestetään sekä minkälaisia maksuja siitä peritään. Kunta voi antaa jätehuoltoa koskevia yleisiä ja erityisiä määräyksiä sekä tehdä muita jätehuoltoa koskevia päätöksiä, jotka kohdistuvat kuntalaisiin tai kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Viranomaistehtävät on säädetty kunnalle määrittelemättä, mikä toimielin ne hoitaa. Tällöin tehtävien hoito järjestetään kunnassa määräämällä siitä johtosäännöllä. Käytännössä kyseiset tehtävät on yleensä määrätty johtosäännöllä tekniselle lautakunnalle. Johtosäännössä voidaan antaa ja yleensä on annettukin lautakunnalle lupa siirtää päätöksellään toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Näin onkin syytä menetellä mm. jätemaksujen maksuunpanoon ja niitä koskevien muistutusten käsittelyyn liittyvien päätösten osalta. Jätehuoltomääräyksissä yleensä on määrätty, mikä toimielin tai viranhaltija voi sallia määräyksistä poikkeamisen. Jätehuollon järjestämiseen liittyvät jätelaissa määritellyt kunnan viranomaistehtävät ovat seuraavat: 10 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta

11 2.4 Palvelutehtävät Kunnan viranomaistehtävät jätehuollon järjestämisessä jätteen keräyspaikasta määrääminen (7 ) järjestetyn jätteenkuljetuksen järjestelmistä, alueesta yms. päättäminen (10 ) jätteen käsittelyn ja hyödyntämisen järjestämiseen liittyvät päätökset (13 ) jätehuoltomääräysten hyväksyminen (17 ) jätetaksan hyväksyminen ja maksuunpanosta päättäminen (30 ) jätemaksuihin liittyvät päätökset (28, 32, 33 :t). Aikaisemmin viranomaistehtäviä olivat myös jätelain yksittäiset järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jättämispäätökset ja ns. vanhojen vapautusten peruuttaminen. Vuonna 2004 tehdyn jätelain muutoksen jälkeen liittymisvelvollisuudesta ei ole ei ole enää mahdollista myöntää vapautusta. Vanhat vapautukset kumoutuivat Kunnalle kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät Jätehuollon palvelutehtävät ovat lähinnä jätehuollon käytännön toteuttamista. Palvelutehtävät on säädetty kunnalle määrittelemättä, mikä toimielin ne hoitaa. Kunnalle säädetyt tehtävät voidaan järjestää kuntalain nojalla ja noudattaen kunnallisoikeudellisia periaatteita. Tehtäviä voidaan jakaa ja osa voidaan antaa kunnan ulkopuolisille yhteisöille tai yksityisille yrittäjille. Tehtävien ulkoistamista on tarkasteltu luvussa 5. Kunnan lakisääteisiä jätehuollon palvelutehtäviä ovat kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen käytännön hoitaminen (10 1 mom) ns. yhdyskuntajätteen yms. sekä sopimuksella otetun muunkin eli ns. teollisuusjätteen hyödyntämisen ja käsittelyn käytännön hoitaminen (13.1 ) jätteen hyödyntäminen ja käsittely silloin, kun se on annettu muun yhteisön tai yrittäjän hoidettavaksi (13.2 ) roskaantuneen alueen puhdistaminen alueellisen ympäristökeskuksen määräyksestä (21.2 ja 21.3 ) Järjestetty jätteenkuljetus Kunnan tehtävistä jätteen kuljetusten järjestäminen on erityistapaus. Jätelaissa on erikseen todettu, että kunta voi järjestää jätteen kuljetuksen ns. kunnan järjestämänä jätteen kuljetuksena eli omana toimintanaan tai muuta yhteisöä tai yksityistä yrittäjää käyttäen. kunta voi myös päättää, että kuljetus järjestetään ns. sopimusperusteisesti. Sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa asumisjätteen kuljetukset sovitaan asukkaiden ja kuljetusyrittäjien kesken. Mikäli kunta järjestää jätteen kuljetuksen kunnan järjestämänä käyttäen muuta yhteisöä tai yrittäjää, kunnan tehtävänä on jätteenkuljetuksen urakoitsijan valinta. Urakoitsijan valinta on tulkittu palvelutehtäväksi. Sopimusperusteiseen kuljetukseen liittyy useita viranomaistehtäviä. Kunta voi mm. antaa kuljetusta koskevia ehtoja esimerkiksi siitä, millä alueella yrittäjien on tarjottava kuljetuspalvelua, mitä jätelajeja on kuljetettava ja kuinka korkeaa hintaa palveluista voidaan periä. Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta 11

12 Kunnan jätehuoltotehtävistä vastaava viranomainen, esim. tekninen lautakunta seuraa järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymistä alueellaan. Myös sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa lautakunnalla ja sen alaisella henkilöstöllä on oikeus saada kuljetusurakoitsijoilta järjestetyn jätteenkuljetuksen seurannan kannalta tarpeelliset tiedot kuten tiedot siitä, mitkä yhdyskuntajätettä tuottavat taloudet ja kiinteistöt ovat kuljetusurakoitsijan asiakkaina. Tällaisten tietojen antamisesta tai järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä määräämiseen kunnan jätehuoltotehtävistä vastaavalla viranomaisella ei kuitenkaan ole omaa toimivaltaa. Jätelain noudattamiseksi tarpeellisten määräysten antamiseen ja hallintopakkoon on toimivalta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja alueellisella ympäristökeskuksella jätelain valvontaviranomaisina. 2.5 Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatehtävät Jätelaissa on suoraan säädetty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtäväksi jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvonta. Myös alueelliset ympäristökeskukset valvovat jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Valvontatehtäviin liittyvää toimivaltaa ei ole jaettu vaan se on päällekkäinen, joten valvontatoimiin voi ryhtyä tilanteen mukaan jompi kumpi viranomaisista. Käytännössä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle soveltuvat mm. paikallisiin ongelmiin, kuten roskaamiseen, jätteen haltijoitten laiminlyönteihin sekä jätehuoltomääräysten valvontaan liittyvät asiat, kun sen sijaan alueellisilla ympäristökeskuksilla on paremmat edellytykset puuttua laajempiin epäkohtiin, kuten jätehuoltojärjestelmien puutteellisuuksiin sekä valvoa kunnan tai elinkeinoelämän jätehuollon järjestämisestä vastuussa olevia ja jätehuollon eri tehtäviä toteuttavia tahoja. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai alueellinen ympäristökeskus voivat antaa jätelain vastaisesti toimivaa tahoa koskevia kieltoja, rajoituksia tai muita määräyksiä sekä liittää näihin määräyksiin uhkasakon taikka teettämis- tai keskeyttämisuhan. Tällainen laillisuusvalvonnan määräysmenettely on varsin raskas ja hidas eikä sen avulla useinkaan ratkaista varsinaisia ongelmia. Hyvällä jätehuollon palvelujärjestelmällä päästään käytännössä huomattavasti parempiin tuloksiin. Esimerkkejä ympäristöviranomaisen päivittäisessä työssään hoitamista jätehuollon valvontatehtävistä ovat mm. seuraavat: Jätehuollon valvontaviranomaisen tehtäviä laissa erikseen määriteltyjen kieltojen ja rajoitusten yms. valvonta jätehuoltomääräysten valvonta erilaisten jätelain mukaisten lupien tai vastaavien viranomaispäätösten valvonta koko jätehuollon toiminnan valvonta kunnan jätehuollon järjestämisestä vastuussa olevien ja jätehuollon eri tehtäviä toteuttavien toiminnan valvonta. 12 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta

13 3 Keinoja vastata jätehuollon vaatimustason nousuun Jätehuollon vaatimukset ovat kasvaneet, mikä on lisännyt jätehuollon järjestämiskustannuksia ja edellyttänyt yhä suurempaa asiantuntemusta jätehuoltotehtävien hoidossa. Asiantuntemusta ja kustannustehokkuutta haetaan keskittämällä jätehuollon järjestämistehtäviä suurempiin alueellisiin yksiköihin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia jätelain valvontatehtäviä ei pidä antaa samalle toimielimelle kuin jätehuollon järjestämistehtäviä. Viranomaistehtäviä varten voidaan perustaa yhteislautakunta tai kuntayhtymä. Palvelutehtävät voidaan antaa kuntayhtymälle tai kuntien yhteiselle jäteyhtiölle kuntien keskinäisellä sopimuksella. Palvelutehtävät voidaan antaa yksityisen yrityksen tai muun ulkopuolisen organisaation hoidettavaksi vain kilpailuttamalla. Kunta vastaa, että yhdyskuntajätehuolto toimii riippumatta siitä, kenelle kyseisten tehtävien hoito on siirretty. Kunnan tehtävänä on seurata alueensa yhdyskuntajätehuollon palvelutasoa riippumatta siitä, miten jätehuolto on järjestetty. 3.1 Jätehuollossa tapahtuneet muutokset haaste kunnalle Jätehuollon kehityksessä merkittävänä tekijänä on ollut yhdyskuntajätehuoltoa keskeisesti ohjaava EU:n kaatopaikkadirektiivi, joka on ollut voimassa heinäkuusta Direktiivillä oli kuitenkin kaatopaikkojen suunnittelua ja rakentamista ohjaavaa vaikutusta jo huomattavasti ennen voimaantuloaan. Valtakunnallisen jätehuoltopolitiikan yhtenä tavoitteena on ollut 1980-luvulta alkaen jätteiden käsittelyn tason parantaminen, käsittelypaikkojen lukumäärän vähentäminen ja jätteiden hyödyntämisen tehostaminen. Jätelainsäädännön keskeinen tavoite on ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä ja vähentää jätehuollosta aiheutuvia haittoja. Jätelain mukaan jäte on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään aineena ja toissijaisesti energiana. Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. Jätteestä aiheutuvat vaarat ja haitat ympäristölle ja terveydelle on ehkäistävä, ja aiheutuneet haitat korjattava. Hyödyntämistavoitteet ja kaatopaikkakäsittelylle asetetut laatuvaatimukset ovat johtaneet jätteen käsittelyn monipuolistumiseen. Jätehuollon muuttuminen kaatopaikkakäsittelyyn perustuvasta järjestelmästä monipuolisten käsittely- ja kuljetuspalvelujen yhteensovittamiseen on lisännyt kuntien tarvetta panostaa jätehuollon asiantuntemukseen ja lisännyt investointitarvetta. Muutoksiin on pyritty vastaamaan keskittämällä jätehuollon palvelutehtäviä suurempiin yksiköihin. Myös viranomaistehtävien hoidossa on etsitty uusia ratkaisuja yhteistyössä. Käytännössä jätehuollon toteutuksesta huolehtii nykyään lähes 350 kunnan puolesta alueellinen jätehuoltoyhtiö tai muu yhteistyöelin. Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta 13

14 3.2 Kunnan tehtävien hoitaminen yhteistyössä Yleistä Kunnan viranomaistehtäviä voidaan hoitaa myös kuntien välisenä julkisoikeudellisena yhteistyönä yhteisessä lautakunnassa tai kuntayhtymässä. Kuntien yhteinen lautakunta tarkoittaa sitä, että yhden kunnan lautakunnassa hoidetaan myös muiden yhteistyössä mukana olevien kuntien tehtävät. Tällöin sovitaan kuntien kesken tehtävien hoidosta, muiden kuntien mahdollisesti valitsemista jäsenistä toimielimeen, kustannusten jaosta yms. Kuntayhtymä on erillinen oikeushenkilö, jonka kunnat perustavat kuntien välisellä valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella. Kuntayhtymällä on omat toimielimensä. Kunnan palvelutehtäviä voidaan hoitaa myös yhdessä sopimuksenvaraisesti tai antaa ne kuntien tätä varten perustamalle osakeyhtiölle. Osakeyhtiölle ei voida antaa viranomaistehtäviä. Yhteislautakunnan tai kuntayhtymän ja kunnan viranomaisten välinen tehtäväjako riippuu siitä, mitä tehtäviä kunnat ovat päättäneet hoitaa yhteistyössä asianomaisen julkisoikeudellisen sopimuksen nojalla. Kuntien omistaman osakeyhtiön palvelutehtävät riippuvat vastaavasti siitä, mitä yhtiöjärjestyksessä, osakassopimuksessa ja mahdollisessa yhteistyösopimuksessa on määrätty. On tärkeää määritellä tehtävät ja työnjako tarkoin päätöksissä ja sopimuksissa. Vuotta 2005 koskevan kyselyn tulosten perusteella yli kolmannes kunnista (158 kpl) hoitaa ympäristönsuojelutehtävät yhteistyönä. Yhteislautakuntia on 11 alueella käsittäen 42 kuntaa. Sopimusperusteista viranhaltijayhteistyötä tehdään 25 alueella 65 kunnan kesken. Kuntayhtymiä, joissa hoidetaan ympäristönsuojelutehtävät, on 16 kpl käsittäen 51 kuntaa Sopimuksenvarainen yhteistyö Kuntien välillä on tehty jo kauan yhteistyötä kuntien välisiin sopimuksiin perustuen. Sopimuksenvaraista yhteistyötä on järjestetty yleensä tapauksissa, joissa kysymyksessä on joku jätehuollon osa-alue, esimerkiksi kaatopaikkayhteistyö. Kaatopaikan hoidosta vastaa omistajakunta ja kustannukset katetaan käsittelymaksuilla. Mahdollisen yli- tai alijäämän jako tapahtuu kuntien asukasmäärien tai kaatopaikalle kunnista tuotujen jätemäärien suhteessa. Muista kunnista tulevalle jätteelle on usein sovellettu korotettua käsittelymaksua. Sopimuksenvaraisessa yhteistyössä on kyse julkisoikeudellisesta sopimuksesta, jolla sovitaan kuntien välisen yhteistyön muodoista ja ehdoista. Kaikkia sopimusosapuolia on kuultava ennen tärkeiden ratkaisujen tekemistä. Sopimuksenvaraisen yhteistyön huono puoli on se, että päätöksenteko voi olla hidasta, johtuen mm. kuntalain mahdollistamista otto- ja valitusoikeuksista sekä siitä, että määrätyt asiat on vietävä lautakuntaa ylempien tahojen (kunnanhallitus ja -valtuusto) käsiteltäviksi. Päätösten hitaus vaikeuttaa eniten investointihankkeita, jotka olisi toteutettava nopeassa aikataulussa, kuten esimerkiksi kesäolosuhteissa. Jätteiden kaatopaikkakäsittely on järjestetty sopimuksenvaraisena yhteistyönä esimerkiksi Porin seudulla. Porin jätehuolto hoitaa jätehuollon palvelutehtäviä Porissa ja huolehtii sopimuksen mukaan myös yhteistyökuntiensa (Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Luvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Siikainen ja Ulvila) jätteiden kaatopaikkakäsittelystä sekä jäteneuvonnasta. Yhteislautakunnan ja kuntien omien lautakuntien välinen tehtävänjako samoin kuin kuntayhtymän/kunnan vastuualueet riippuvat siitä, mitä tehtäviä kunnat ovat päättäneet antaa yhteiselle lautakunnalle tai kuntayhtymälle. Vastuualuejaot yhteisesti hoidettavien ja kuntien omalle vastuulle jäävien tehtävien osalta on esitettävä selkeästi kuntien päätöksissä. 14 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta

15 3.2.3 Yhteislautakunta Yhteistyöhön osallistuvien kuntien ohjauksen vahvistamiseksi voidaan kuntalain 77 : n mukaisesti sopia, että nämä kunnat valitsevat osan jäsenistä sen kunnan toimielimeen, joka vastaa tehtävistä. Yhteinen toimielin voi olla käytännössä lautakunta, johtokunta tai toimikunta. Yhteinen toimielin on nimestään huolimatta yhden sopimuskunnan valtuuston ja hallituksen alainen toimielin. Samoin yhteisen toimielimen hallinnonalaan kuuluva palveluja tuottava yksikkö on yhden sopimuskunnan tulosyksikkö tai liikelaitos. Yksikön kiinteistön ja irtaimiston omistusoikeus voi kuulua yhteisesti tai määräosuuksin sopimuskunnille. Yksikkö on hallinnollisesti osa sitä kuntaa, jonka toimielin yhteislautakunta on. Isäntäkuntana toimiva kunta vastaa viime kädessä yhteisen toimielimen päätöksistä ja niiden täytäntöönpanosta. Kuntalain 92 :n 2 momentin mukaan yhteisen toimielimen päätökseen voi hakea muutosta sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. Yhteislautakuntaan valittavien jäsenten on oltava vaalikelpoisia asianomaisessa kunnassa ja valinnassa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset, mutta ei ole tarpeen ottaa huomioon kuntien valtuustoissa edustettuna olevia eri ryhmiä vastaavasti kuin kuntayhtymän hallituksen valinnassa. Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitamaan on käytännössä perustettu joitain yhteislautakuntia. Yhteislautakunta on mm. Pietarsaaren seudun jätelautakunta. Jätelautakunta hoitaa Ekorosk Oy:n 14 jäsenkunnan puolesta asutuksen jätehuoltoon liittyvät tehtävät. Jätelautakunta hoitaa jätelaissa ja lautakunnan ohjesäännössä määritellyt jätehuollon viranomaistehtävät. Kunnille kuuluu kuitenkin eräitä roskaantuneiden alueiden puhdistamiseen liittyviä tehtäviä Kuntayhtymä Kuntayhtymän päätöksenteosta ja toimielimistä määrätään kuntien valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella. Päätösvallan siirtyessä kuntayhtymälle yksittäinen kunta luopuu kuntayhtymän toimialaan kuuluvissa asioissa päätösvallastaan ja voi vaikuttaa asiaan kuntayhtymään valittujen yhtymäkokousedustajien tai muiden luottamushenkilöiden kautta. Kuntayhtymällä tulee olla joko yhtymäkokous tai muu ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Kuntayhtymän hallituksen tms. toimielinten kokoonpano tulee sovittaa sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Kuntayhtymissä jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaa yhtymäkokouksessa tai yhtymän valtuustossa. Viime aikoina on ollut yleistymässä käytäntö, että kuntayhtymän perussopimuksessa sovitaan yhtymän päätöksenteosta siten, että merkittävimmät kuntayhtymän asiat päätetään jäsenkuntien valtuustojen samansisältöisillä päätöksillä. Kuntayhtymän omistajaohjaukseen tai toiminnan tavoitteisiin liittyviä päätöksiä ei voida tehdä minkään yksittäisen jäsenkunnan elimissä vaan kunnat päättävät niistä yhdessä. Tavoitteista päätetään yhtymää perustettaessa ja ne kirjataan perussopimukseen. Tavoitteita voidaan myöhemmin käsitellä ja täsmentää yhtymän toimielimissä. Omistajaohjaus on tavallaan kaksivaiheista. Ensin on kuntien välisissä neuvotteluissa löydettävä yhteinen näkemys kuntayhtymän toiminnan suuntaamisesta ja kehittämisestä ja sitten tehtävä yhtymän toimielimissä tarvittavat päätökset. Ellei kuntien kesken ole yhteistä tahtotilaa, ei voi olla toimivaa omistajaohjaustakaan. Kuntayhtymän päätöksen tekoa hidastavat samat kuntalain määräykset kuin sopimusperusteista yhteistyötä. Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta 15

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

SADe sote ICT-hankintaohje

SADe sote ICT-hankintaohje KUNTALIITTO SEKÄ SADe sote ICT-hankintaohje Hankintaohje versio 1.1 Hankintaohje versio 1.1 1 (30) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Hankintojen valmistelu... 2 2.1 Sote -hankintojen erityispiirteet...

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2015

Lisätiedot

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 23/2009 Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus

Kuntalain kokonaisuudistus 1(129) Kuntalain kokonaisuudistus Jaostojen kokoamia lainsäädännön muutostarpeita ja kehittämisvaihtoehtoja 14.5.2013 Sisältö 1. Toimielimet ja johtaminen -jaoston kokoamia lainsäädännön kehittämistarpeita

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3.

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. 1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. Yhteistyömallit palvelutuotannon järjestämisessä... 3 3.1. Tuottamalla

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Impulsseja Helmikuu 2015

Impulsseja Helmikuu 2015 Impulsseja Helmikuu 2015 Hanna Kuusela ja Matti Ylönen Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja Kunnat ja valtio ovat viime vuosina kasvattaneet palvelujen ulkoistamista. Kuntien ja kuntayhtymien ostot yksityiseltä

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA

JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA OPINNÄYTETYÖ YAMK SATU PORTTI 2013 JÄTEHUOLLON KULJETUS JÄRJESTELMÄN VALINTA KUNNASSA TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA JA LIIKENNE Teknologiaosaamisen johtaminen Ylempi

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Kuopion kaupunki 18.09.2013 LUONNOS PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 0 (46) Sisällys I PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA... 1

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi Selvitys rakennusvalvontatoimen kehittämisen vaihtoehdoista 25.2.2015 Esipuhe Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus sopi 29.8.2013 budjettiriihessään

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot