KOULUTUSORGANISAATIOKOHTAINEN TYÖHÖNVALMENTAJA - alaprojektin loppuraportti. Länsirannikon Koulutus Oy/Winnova Marko Pullinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSORGANISAATIOKOHTAINEN TYÖHÖNVALMENTAJA - alaprojektin 1.8.2009 31.12.2010 loppuraportti. Länsirannikon Koulutus Oy/Winnova Marko Pullinen"

Transkriptio

1 KOULUTUSORGANISAATIOKOHTAINEN TYÖHÖNVALMENTAJA - alaprojektin loppuraportti Länsirannikon Koulutus Oy/Winnova Marko Pullinen

2 1.Taustaa Työhönvalmennus on yleiskäsite lähinnä erityistyöllistämisen yksiköissä ja työllistymistä tukevissa projekteissa toteutuvalle toiminnalle, jolla tuetaan ja edesautetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä tavallisiin työyhteisöihin. Työhönvalmentaja on lähinnä erityistyöllistämisen yksiköissä ja työllistymistä tukevissa projekteissa työskentelevä henkilö, joka tukee ja edesauttaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaidensa työllistymistä tavallisiin työyhteisöihin. (Ylipaavalniemi ym., 2005). Koulutusorganisaatiokohtainen työhönvalmentaja -projekti toteutettiin Satakunnan ELY-keskuksen hallinnoiman Välkky-projektin alaprojektina välisenä aikana. Ideana oli luoda toimintamalli koulutusorganisaatiossa työskentelevälle työhönvalmentajalle. Pilottiympäristönä toimi silloisen Innovan Varikko, jonka oppilaat ovat vaikeasta työmarkkinatilanteestaan johtuen Varikon valmentavassa koulutuksessa. Lyhyen tähtäimen tavoitteena oli luoda suhteita yritysmaailman ja koulutusorganisaation välille ja löytää kummiyrityksiä, jotka ovat valmiita työllistämään opiskelijoita ns. helppoihin töihin tai työharjoitteluun. Näin toiminta kytkeytyi Välkkyprojektin välityömarkkinoiden kehittämiseen liittyviin tavoitteisiin. Jatkossa tavoitteena oli laajentaa toimintamalli koskemaan koko Innovaa ja auttaa tutkintotavoitteisesta koulutuksesta valmistuvia opiskelijoita työnhaussa sekä osaltaan toteuttaa myös koulutuksen päätyttyä ns. seurantaa ja jälkihoitoa, jotta saadaan tietoa opiskelijoiden vaiheista koulutuksen jälkeen.

3 2. Alkutoimet Toiminnan alkuvaiheessa oli tärkeää tutustua muihin toimijoihin ja yhteistyötahoihin sekä Varikon oppilaisiin. Osallistuminen Varikon kouluttajien kanssa kuukausittaisiin palavereihin Rauman Työvoiman Palvelukeskuksen (TYP) henkilökunnan kanssa selkeytti kuvaa Varikon oppilaista ja heidän taustoistaan. Jokaisella Varikon opiskelijalla teetettiin HOPS-lomake, jolla kartoitettiin sekä menneisyyttä että tämänhetkistä elämäntilannetta ja pyydettiin pohtimaan, missä oppilas näkee itsensä kuukauden, puolen vuoden ja muutaman vuoden tähtäimellä. Näin saatiin kuva jokaisen omista haluista koskien jatkokoulutusta tai työllistymistä ja samalla työkalu työhönvalmentajalle toimenpiteisiin, jotka edesauttavat oppilaan etenemistä. Koska Varikolla koulutuksessa keskitytään metalli- ja puupuolen koulutukseen, Rauman alueelta koottiin sadan (100) yrityksen listauksen nimenomaan em. aloilta. Nämä yritykset kartoitettiin henkilökohtaisilla käynneillä ja selvitettiin, onko niillä mahdollisuutta työllistää Varikon oppilaita joko suoraan tai työharjoittelun kautta. 3. Yritysyhteistyö Vastaanotto yrityksissä kyseiselle toiminnalle oli lähes poikkeuksetta positiivinen. Erityisen iloisia työnantajat olivat siitä, että työllisyystilanteen tulevaisuudessa parantuessa on mahdollista saada osaavaa ja koulutettua työvoimaa suoraan koulutusorganisaatiosta. Positiivisena koettiin se, että opiskelijan osaaminen, vahvuudet ja kehittämisalueet käydään oppilaitoksessa huolellisesti läpi ja niitä seurataan koko opiskelujakson ajan. Lähes kaikissa yrityksissä painotettiin omien ohjausresurssien riittämättömyyttä eli toivottiin mahdollisimman osaavia työntekijöitä, joisen opastamiseen ja neuvomiseen ei uppoaisi liikaa aikaa. Sillä sinänsä ei vaikuttanut olevan suurempaa merkitystä, kuka työntekijöitä/työharjoittelijoita lähettää, kunhan on hyvä, osaava tai ainakin oppimiskykyinen/-haluinen. Monissa yrityksissä oltiin myös tietämättömiä työntekijän palkkauksen eri vaihtoehdoista, esim. palkkatukisetelin hyväksikäytöstä, työkokeilu- ja harjoittelumahdollisuuksista. Työhönvalmentaja voi siis opastaa myös yrittäjiä ja näin edesauttaa opiskelijan työllistymistä.

4 Yhdeksi selkeäksi tehtäväksi nimenomaan Varikko-opiskelijoiden keskuudessa työskennellessä tuli tutkintotavoitteiseen koulutukseen ohjaus ja muiden jatko-opiskelupaikkojen kartoitus. Näissä tapauksissa voitaneen käyttää määritelmää pitkäkestoinen työhönvalmennus, jossa opiskelijan edistymistä voidaan seurata useamman vuoden ajan aina työmarkkinoille pääsemiseen saakka. 4. Oppilaan ohjaus Varikolla opiskeli välisenä aikana 47 opiskelijaa. Näistä 12 jatkaa edelleen Varikolla opiskelua. 7 oppilasta työllistyi avoimille työmarkkinoille ja 8 oppilasta jatko tutkintotavoitteiseen koulutukseen. 1 opiskelija lähti armeijaan, yhden opiskelun katkaisi sairastuminen. Lisäksi joukossa oli kaksi maahanmuuttajaa, joista toinen jatkoi maahanmuuttajien kielikoulutukseen ja toinen jatkaa edelleen Varikolla. Osa opiskelijoista teki myös kesätöitä ja palasi vielä Varikolle suorittamaan puolivuotisjaksonsa loppuun. Opiskelijoiden seuraamisesta päivittäin oli selkeästi hyötyä työhönvalmentajan näkökulmasta ja säännölliset henkilökohtaiset ohjauskeskustelut auttoivat useita opiskelijoita löytämään jatkopolkuja. Tietoisuus omasta osaamisesta vahvistui ja tulevaisuus selkiytyi. Moni opiskelija projektin pilottina toimivalla Varikolla oli iloinen saadessaan apua viranomaisyhteistyössä eli esim. KELAn ja Tetoimiston lomakkeiden täytössä, päiväraha-asioissa ja muissa henkilökohtaisissa asioissa. He kokivat tärkeänä, että oppilaitoksessa sai apua sellaisten asioiden hoitamiseen, jotka tuntuivat monesta vaikealta ja jopa ylitsepääsemättömältä. 5. Sidosryhmäyhteistyö Erittäin tärkeä osa työhönvalmentajan työtä on joustava yhteistyö paitsi elinkeinoelämän edustajien niin myös muiden sidosryhmien, kuten eri viranomaistahojen kanssa. Jo aikaisemmin mainittu yhteistyö Rauman Työvoiman Palvelukeskuksen kanssa osoittautui muutaman heidän asiakkaansa kanssa hedelmälliseksi näiden tultua ensin Varikkoopiskelijaksi ja edelleen jatkettua tutkintotavoitteisiin koulutuksiin.

5 Yhteistyö eri TE-toimistojen kanssa toimi myös hyvin ja varsinkin projektin loppuvaiheessa, jossa työhönvalmentaja toimi enemmän Laitilassa ohjaavan koulutuksen parissa, Laitilan ja Uudenkaupungin TE-toimistoilla oli suuri merkitys työn onnistumisessa. 6. Työympäristön muutos Haastetta ja työmäärää lisäsi Innovan yhdistyminen kolmen muun oppilaitoksen kanssa ja laajentuminen Länsirannikon Koulutus Oy:ksi/Winnovaksi. Opiskelijoiden määrä moninkertaistui ja samalla koulutusaloja tuli runsaasti lisää. Tämä vaikeutti mallin juurruttamista olennaisesti, koska oli mahdotonta tutustua kaikkiin koulutusvastaaviin ja koulutusaloihin. Sen takia päätettiin keskittyä edelleen vahvasti vanhan Innovan toimintaympäristössä tapahtuviin koulutuksiin. Koska Varikolla on nimenomaan puu- ja metallitöiden koulutusta, oli luonnollista etsiä myös työpaikkoja opiskelijoille pääsääntöisesti näiltä aloilta. Taloudellisen taantuman vuoksi juuri näillä aloilla ei kuitenkaan ollut liiemmälti töitä, joten koska suurimmalta osalta puuttui ammattitutkinto, ohjattiin opiskelijoita hakemaan WinNovan rakennus- ja metallipuolen koulutuksiin. Useat opiskelijat aloittivatkin näissä koulutuksissa ja ovat niissä myös menestyksellisesti jatkaneet. Kouluttajien kanssa käytiin läpi opiskelijoita, jotka tarvitsevat apua työmarkkinoille siirtymiseen ja tarkoituksena on edelleen kehittää jälkiseurantaa palautteen saamiseksi niiden osalta, jotka ovat siirtyneet jatko-opiskeluihin Winnovan sisällä tai menneet töihin. 7. Toimintamallin juurruttaminen, sisäinen yhteistyö ja hyöty organisaatiolle Työhönvalmentajan toiminnan vieminen Varikolta muihin WinNovan osastoille aloitettiin osallistumalla ohjaavan koulutukseen kuuluvan muutosturvaryhmän koulutukseen Raumalla. Kohderyhmänä olivat pääsääntöisesti pitkän työuran tehneet, lomautetuksi tai irtisanotuksi joutuneet henkilöt, jotka tarvitsivat apua työnhaussa tai uudelleenkoulutukseen hakeutumisessa. Ryhmässä oli 15 henkilöä, joista 7 työllistyi avoimille työmarkkinoille, 1 ryhtyi yrittäjäksi, 4 lähti

6 opiskelemaan, 1 ohjautui työkunnon arviointeihin ja ainoastaan 2 siirtyi työhallinnon muihin toimenpiteisiin. Työhönvalmentaja toimi yhteistyössä ryhmän vastuullisen kouluttajan kanssa koko koulutuksen ajan ja palaute oli hyvin positiivista. Työhönvalmentaja osallistui myös muihin ohjaaviin koulutuksiin opettamalla työnhakuasiakirjojen tekemistä, simuloimalla työhaastattelutilanteita ja kertomalla yleisesti työmarkkinatilanteesta. Juurruttamista jatkettiin Laitilassa Duunibaari-ohjaavaa koulutusta yksilöllisesti nimisessä koulutuksessa vastuukouluttajan työparina. Kohderyhmänä olivat työttömät työnhakijat, jotka halusivat lisäpotkua työpaikan hankintaan, tukea ammatinvalinta- ja opiskeluratkaisuihin tai selkeyttä yleiseen elämäntilanteeseen, työ- ja toimintakykyyn. Ryhmällä oli vain lyhyt lähiopetusjakso, jonka aikana kehitettiin työnhakutaitoja, päivitettiin työnhaussa tarvittavat paperit, hiottiin haastattelutaitoja ja etsittiin työharjoittelupaikat. Koulutuksen aloittaneista 10 henkilöstä 9 sai heti harjoittelupaikan ja yksi ohjautui terveydentilan ja työkunnon selvitykseen. Työhönvalmentaja projektin päättyessä näistä 9 henkilöistä yksi työllistyi harjoitteluyritykseen, yksi työllistyy keväällä harjoittelupaikkaansa, viisi jatkaa työharjoittelussa ja 2 sijoittuu työhallinnon muihin toimenpiteisiin. Mallin levittäminen muihin oppilaitoksiin saatiin myös alkuun esimerkiksi Sataedussa vierailemalla ja kertomalla toiminnasta sekä Rauman Seudun Katulähetyksen Valo-projektin kanssa aloitetulla yhteistyöllä. Koulutusorganisaation sisäisen työhönvalmentajan aktiivinen yrityskontaktointi ja elinkeinoelämän hyvä alueellinen tuntemus hyödyntää organisaatiota vähentämällä kouluttajien työtaakkaa. Ainakin joillakin koulutusaloilla kouluttajat/opettajat ovat oman opetustyönsä ohella hoitaneet kontakteja yritysmaailmaan ja mahdollisiin työpaikkoihin. Nyt sen työn tekee työhönvalmentaja, joka tuntee oppilaan vahvuudet ja kehittämisalueet ja jolla on tai joka osaa luoda suorat kontaktit juuri oikeanlaisiin yrityksiin. Tässä tulee myös esiin yksi ero perinteiseen työhönvalmentajamalliin, sillä kuten aikaisemmin todettiin, työhönvalmennus kohdistuu yleensä ns. heikossa työmarkkina-asemassa oleviin. Koulutusorganisaatiossa työhönvalmennusta voidaan laajentaa koskemaan myös valmiisiin ammattilaisiin, joilta itseltään puuttuvat vain oikeanlaiset kontaktit työelämään.

7 Kuten todettua, työhönvalmentaja opastaa opiskelijoita yksilöllisesti työnhakuasiakirjojen laadinnassa, työhaastatteluun valmistautumisessa ja kaikissa työnhakuun liittyvissä käytännön asioissa. Jos opiskelijalla on halua tehdä myös mahdollista aikaisempaa koulutusta vastaava työtä, on opiskelijan historian tuntevalla työhönvalmentajalla laajojen kontaktien ansiosta enemmän tilaisuuksia löytää työtä oppilaalle koulutuksen päätyttyä. 8. Toimintamallin ja työnkuvan tiivistelmä Koulutusorganisaatiokohtaisen työhönvalmentajan toimintamalli ja työnkuva jakautuu neljään pääkohtaan: 1. Kaiken perusta on luottamuksellinen asiakkuussuhde oppilaaseen. Kun valmentajan ja oppilaan välillä on täydellinen luottamus, voidaan oppilaan jatkopolkua lähteä rakentamaan. Työhönvalmentajan työhön tulee koulutusorganisaatiossa kuulua myös opiskelijan yleisestä elämätilanteesta välittäminen ja opastaminen kaikissa elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. 2. Työhönvalmentajan tulee tietää oppilaan taustat mahdollisimman tarkasti ja tässä hänen on hyödynnettävä eri viranomaistahoja luomalla niihin hyvät, luottamukselliset suhteet. 3. Jotta työhönvalmentaja voi toimia oppilaan parhaan edun mukaisesti työpaikan hankinnassa, hänen tulee tuntea maantieteellisen toimialueensa elinkeinoelämä tarkasti ja luoda mahdollisimman paljon toimivia kontakteja. On luotava kattava asiakasrekisteri ja ylläpidettävä sitä aktiivisesti. Sen pitää olla koko organisaation käytettävissä ja hyödynnettävissä. 4. Koulutusorganisaatiossa toimivan työhönvalmentajan tulee tuntea oman organisaationsa avainhenkilöt ja vastuulliset kouluttajat ja toimia heidän kanssaan saumattomassa yhteistyössä, jotta kunkin oppilaan kohdalla saavutetaan maksimaalinen hyöty ja työmarkkinoille saadaan koulutuksen ja työelämävalmennuksen yhteistyöllä osaavia ihmisiä. Tässä tulee esille suuri konkreettinen hyöty koulutusorganisaation sisällä toimivasta työhönvalmentajasta, joka pystyy päivittäin seuraamaan henkilökohtaisesti sekä kouluttajien kanssa keskustellen oppilaan kehittymistä opiskelu- /työyhteisössä.

8 9. Toimintamalli kaaviona OPISKELIJA OMA ORGANISAATIO KOULUTUSORGANISAATIO- KOHTAINEN TYÖHÖNVALMENTAJA ELINKEINOELÄMÄ VIRANOMAISET JA MUUT SIDOSRYHMÄT

9 10. Loppusanat ja kehitystarpeet Tämän projektin tarkoituksena oli luoda toimiva malli koulutusorganisaatiossa työskenteleville työhönvalmentajille ja mielestäni siinä onnistuttiin kohtalaisesti. Aloitin projektin kontaktoimalla ensin yritykset, mutta se oli tietyllä tavalla väärä ratkaisu, koska minulla ei ollut vielä valmista mallia esitettäväksi eli ensin olisi kannattanut tehdä toimintamallista hahmotelma ja vasta sen jälkeen käydä esittelemässä asiaa yrityksille. Työhönvalmentajan toiminta on perinteisesti mielletty työvoimapoliittiseksi toimenpiteeksi, minkä vuoksi on ollut luontevaa yhdistää palvelu joko valmentavaan tai ammatilliseen koulutukseen. Winnovan yhdistymisen myötä esille on noussut tarve vastaavalle palvelutoiminnalle nuorten opetussuunnitelmaperusteisen perustutkintokoulutuksen yhteydessä. Ammattiin valmistuvilta nuorilta puuttuu usein tietoa työmarkkinoista, ja perinteisen opinto-ohjauksen resurssit eivät riitä nk. toisen nivelvaiheen ohjaukseen. Työhönvalmentaja voisi toimia kaivattuna tukena nuoren siirtyessä ensimmäistä kertaa työmarkkinoille. Winnova on mukana kehittämässä ensimmäisen ja toisen nivelvaiheen ohjausta yhdessä Turun ammatti-instituutin kanssa. Koulutusorganisaatiokohtaisen työhönvalmentajan mallin asemoiminen ohjausprosessien kehitystyöhön levittää hienosti jo koottuja kokemuksia. Yhteistyötä Työvoiman palvelukeskuksen kanssa ja muiden viranomaistahojen kanssa on edelleen syvennettävä ja mahdollisuuksien mukaan ylläpidettävä työhönvalmentaja-suhdetta niihinkin asiakkaisiin, jotka eivät syystä tai toisesta ole Varikolla lopetettuaan päässeet töihin tai koulutukseen. Myös opiskelijoiden työelämään sijoittumiseen on kehitettävä toimiva jälkiseurantajärjestelmä. Elinkeinoelämän asiakasrekisterin tekeminen ja ylläpito ei toteutunut vielä tämän projektin puitteissa, mutta kunhan oma, laajentunut organisaatio saa kaikki toimintajärjestelmänsä kuntoon, niin tällekin kehitystarpeelle varmasti löytyy malli.

10

Eteenpäin Elämässä Loppuraportti

Eteenpäin Elämässä Loppuraportti AATU-projekti Eteenpäin Elämässä Loppuraportti Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Projektin ohjausryhmä... 4 2. Lähtökohdat... 5 3. Tavoitteet... 5 4. Toteutus... 6 4.1. Asiakastyö... 6 4.2. Yksilövalmennus...

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti

Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti Puuttuva lenkki projekti Loppuraportti Tuula Mikkonen Terhi Vuoristo Susanna Heinonen Kaisa Niskanen Tampere 2007 2 Tiivistelmä Puuttuva lenkki projekti

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Loppukiriä kohden...3 2. Töihin!-palvelu Jyväskylä...4 2.1. Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö... 4 2.2. Työn merkitys ihmiselle... 4 2.3. Yrittäjän tukena...

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Raportti 27.5.2009 NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Nuoret miehet työelämään työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriö 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alle 35-vuotiaat Kelan työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.04.2012 Diaarinumero POHELY/535/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot