Kuluttajaliiton näkemyksiä metsien käytöstä Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajaliiton näkemyksiä metsien käytöstä Suomessa"

Transkriptio

1 Kuluttajaliiton näkemyksiä metsien käytöstä Suomessa

2 1. MIHIN SUOMEN METSIÄ KÄYTETÄÄN TULEVAISUUDESSA 1. METSIEN MERKITYS ENERGIANTUOTANNOSSA KASVAA Energiantuotannossa puuta käytetään enenevässä määrin, koska öljyn käytön täytyy vähentyä. Energiantuotanto on tärkein puunkäyttömuoto. Puupohjaisen energian skaala on laaja: klapista biodieseliin. Ei käytetä viljaa ja muuta ruuaksi kelpaavaa energiantuotannossa vaan hyödynnetään metsiä. Lähdetään lähiajattelusta eli korjataan ensin lähellä olevat risukot ja tehdään niistä energiaa. Metsiä käytetään kokonaisuudessaan enemmän. 2. PERINTEINEN PAPERITEOLLISUUS VÄHENEE Uudet innovaatiot ja käyttötarkoitukset korvaavat paperin tuotantoa. Perinteinen paperiteollisuus vähenee ja paperia tuotetaan vain kotimaan markkinoille ja vienti loppuu. Paperin käyttö vähenee, erityisesti aikakaus- ja sanomalehdissä. Kemian teollisuuden muut mahdollisuudet nousevat eli puuta jalostamalla saadaan uusia tuotteita. Pakkausteollisuuden merkitys kasvaa, erityisesti biohajoavat pakkaukset yleistyvät. Pehmopaperin käyttö säilyy kuitenkin nykyisellään.

3 3. METSIEN VIRKISTYSKÄYTTÖ/MONIKÄYTTÖ LISÄÄNTYY Virkistyskäyttö lisääntyy, ihmiset lomailevat myös Suomessa ja välttävät lentämistä. Tutustutaan Suomeen ensin ja sitten vasta ulkomaihin. Ulkomaisten turistien määrä lisääntyy. Etelä-Eurooppa kuivuu ja elinolosuhteet siellä vaikeutuvat, Suomen raikkaat metsät ovat rentoutumis- ja virkistäytymispaikka myös eteläeurooppalaisille. Suomessa puhdas luonto, vesi ja ilma houkuttelevat. Jokamiehenoikeudet ovat tärkeässä asemassa. Metsät opetuskäytössä: lapsia pitää viedä metsään, koska heillä ei ole luontaista yhteyttä metsään, asutaan enemmän kaupungeissa. Yleisen luontosuhteen ylläpito on tärkeää, jotta metsiä arvostetaan eikä metsiä koeta pelottavana. Lapsille ja nuorille opetetaan mitä oikeasti pitää pelätä tai varoa metsässä ja mikä on hyödynnettävissä ruuaksi tai tuotteiksi. Luonnon monimuotoisuuden kannalta suojelumetsiä on oltava enenevässä määrin. Metsät hiilinieluina ja Suomi kantaa vastuuta globaalista ilmasto-ongelmasta.

4 4. METSIEN MERKITYS RUUAN TUOTANNOSSA KASVAA Elintarviketeollisuudessa hyödynnetään enemmän metsän antimia. Super Food -brändäys kasvattaa asemaansa. Metsän arvo ruuan lähteenä kasvattaa asemaansa ja marja, sienet ja riista päätyvät elintarviketuotantoon nykyistä laajemmin. Lähiruuan merkitys kasvaa ja yksityishenkilöt osaavat hyödyntää sieniä, marjoja ja metsästää. 5. SAHATEOLLISUDEN MERKITYS KASVAA MM. PUURAKENTAMISEN LISÄÄNTYMI- SEN MYÖTÄ Rakennusmateriaalina käytetään enemmän puuta ja puuta arvostetaan enemmän arvokkaana materiaalina kalliissa kohteissa. Sahatavaran osalla kysyntä kasvaa, uusi tuleminen, esim. maanjäristysalueita varten kehitetyt kestävät rakenteet kasvavat Suomen vientivaltiksi.

5 2. MITEN VALITTU SUUNTA NÄKYY ERI TOIMINNOISSA 1. UUSIA MATKAILUALAN YRITYKSIÄ SYNTYY Myös ulkomailla esim. Etelä-Euroopassa on yrityksiä, jotka markkinoivat Suomen metsiä matkailukohteena. 2. INNOVAATIOT Uusia innovaatioita tarvitaan, esimerkkinä prototyyppi maanjäristyksen kestävästä talosta jota myydään maailmalle IKEA-tyyliin. Pitää olla helposti myytäviä, helppokäyttöisiä ja hinnaltaan kilpailukykyisiä tuotteita. Toisena esimerkkinä voisi olla puuteltat kaminalämmityksellä, jotka kootaan nopeasti katastrofialueille. Tällä hetkellä on olemassa innovaatioita ja ratkaisuja asioihin, mutta ne ovat liian kalliita. Kehitys ei saa olla vain eliitille ja rikkaille vaan se on saatava kaiken kansan käyttöön. Pienpoltto ja pienhiukkaset on saatava kuriin pienpolttolaitoksessa, kotitalouksien takoissa sekä saunoissa. Valistus ei riitä vaan tarvitaan sääntelyä. Kannattavuus ratkaisee optimaalisen energialaitoksen koon. Syöttötariffeja ei käytetä vaan toiminta

6 on itsessään kannattavaa eikä bioenergia saa olla rasite yhteiskunnalle, kulutusveroja maksetaan muutenkin. Polttolaitos ei ole välttämättä polttolaitos vaan, esim. biodieseljalostamo. Toimialarajat ylittävä toiminta lisääntyy. MHY:t ovat yhteistyössä kuntien kanssa edistämässä metsiin perustuvaa toimintaa. Maakaasua kuljetetaan putkia pitkin miksi ei vettä Etelä-Eurooppaan? Luonnonvarojen tasoittaminen. Suomessa luonnonresursseja on valtavasti ja ne eivät katoa kuten ne katoavat Afrikasta ja Etelä-Euroopasta. Luonnonvarojen uudelleenjakoa tulee tapahtumaan, ei olla enää kiinnostuttu vain öljystä ja maakaasusta vaan myös vedestä ym. metsien antimista. 3. KOULUTUS UUDISTETTAVA Opettajankoulutukseen uusi osa, jotta he osaavat viedä lapset metsään. Vanhainkodin mummot opettavat lapsia marjastamaan ja koulujen lomat ohjataan marjastusaikaan.

7 4. VIRANOMAISTOIMINNAN UUDELLEENORGANISOINTI Kaikki viranomaiset ovat nykyisin liian kaukana toisistaan eikä yhteistyö toimi valtion laitosten välillä. Optimaalisen alueyhteisön (kuten työssäkäyntialueen) koko määritellään logistisesti, energian tuotannon kannalta jne. ei kä asukasmäärän perusteella. Myöskään kunnissa ei toimi yhteistyö viranomaisten välillä. Kuntatasolla ohjaus metsien hyödyntämiseen on kerätty yhteen, mukana koulut, päiväkodit, energia-asiat, kaukolämpölaitokset jne. Metsäpolitiikassa toimitaan ylhäältä edelleen. 5. KULJETUSTEN OPTIMOINTI Raideliikenne on tulevaisuuden puun kuljetusmuoto. Kuljetukset on optimoitu erityisesti energian tuotannossa mutta myös sahatavaran osalta. Logistiikka, sijoittuvuus ja taloudellinen kannattavuus sekä ympäristövaikutukset on huomioitava.

8 3. MILLAINEN ON SUOMALAISEN METSÄSUHDE TULEVAI- SUUDENKUVASSA 1. POLARISAATIO Kaupunkilaisen ja maaseudulla asuvien suhde on erilainen. Maalla asujien suhde ei muutu nykyisestä kovinkaan paljon, maaseudulla metsä on itsestäänselvyys. Kaupunkilaisen metsäsuhde on useammin etäinen, romantisoiva tai metsä on pelottava. Metsäsuhde on polarisoitunut, kuten koko muukin yhteyskunta. Osa väestöstä ei hyödynnä ollenkaan metsää. Valtaosa on kahden asunnon Suomalaisia: kaupunkiasunto ja maaseudun kakkosasunto, mikä ylläpitää yllä kiinnostusta metsiin. 2. METSÄ TOIMEENTULON LÄHTEENÄ Metsä takaa toimeentulon nykyistä useammalle. Uudet maaseutuelinkeinot kehittyvät, mutta niiden ylläpito tapahtuu taajamista käsin. Jos metsien muuttuva hyödyntäminen luo työpaikkoja maaseudulle, pysyvät nämä alueet myös asuttuina. Jos osataan brändätä metsä oikein, voidaan siirtyä metsän romantisoinnista todelliseen hyödyntämiseen.

9 4. MITEN KESTÄVÄ KEHITYS TOTEUTUU EM. TULEVAISUU- DENKUVASSA. 1. TALOUDELLINEN KESTÄVYYS Taloudellinen nousu, meillä on raaka-aineet vesi ja puu, tulevaisuuden öljy ja kulta, tästä on tultava rahaa Suomelle. Metsäala säilyy Suomessa jossakin muodossa. 2. SOSIAALINEN KESTÄVYYS Metsä ja metsämiljöö ovat terapeuttisia (sosiaalinen kestävyys) olet metsässä ja ympäristö parantaa. Ei terapeutin tuoliin vaan metsäpolulle, metsät sairaalana. Metsän edistävät terveyttä: liikunta, ravinto sielunhoito. Geokätköilyt ym. vievät ihmisiä metsään. 3. EKOLOGINEN KESTÄVYYS Hiilinielukysymys ja metsänkäyttö oltava kestävää, jotta metsät ovat ekologisesti kestäviä. Alkuperäinen luonto käy niukemmaksi. Metsän kasvu nopeutuu eli metsä kasvaa nopeammin ja puuta riittää enemmän myös hyödynnettäväksi. Soita palau-

10 tuu soiksi, koska ojia ei enää kaiveta. Lähimetsiä ja kansallispuistoja syntyy myös taajamien läheisyyteen, esim. Nuuksio ja Sipoonkorpi. Ympäristön laadun merkitys korostuu, uudet menetelmät ja mittausmahdollisuudet ottavat ympäristön huomioon tarkemmin, tietoisuus lisääntyy. 4. KESTÄVÄN KEHITYKSEN VIESTINNÄN UUDET KEINOT NUORILLE SUKUPOLVILLE Kestävän kehityksen toteutuminen liittyy kaikkeen ja kaikkien koulutukseen ja tiedonvälitykseen. Nykyisin kestävän kehityksen opetuksessa käytetään liian vaikeaa kieltä. Nuorille tuotava oikeat muodot esim. rap-musiikki, graffitit jne. joissa on mukana viestit metsistä. Metsille sama brändäys kuin angry birds. Sanoman muoto, mennään siihen maailmaan, jossa me eletään eli välitetään viestit nuorille sopivassa muodossa kuten musiikin kautta. Globaali kestävä kehitys hyötyy esim. maatuvat pakkaukset, työllisyys. Hyödynnetään metsän antimia ilmaiseksi eikä osteta kalliilla. Isot massat saatava toimimaan, jotta sillä on todella hyötyä. Kestävä kehitys tulee olemaan tutumpaa kuin nyt, koska sitä opetetaan jo koulussa. 5. STANDARDIT. Sekä PEFC että FSC standardeja tulee kehittää. Vaatimustasoa tulee nostaa, mikäli kestävä kehitys sitä toteutuakseen edellyttää.

Maaseutu mahdollisuuksia täynnä

Maaseutu mahdollisuuksia täynnä Maaseutu mahdollisuuksia täynnä Maaseutu mahdollisuuksia täynnä 1. Johdanto Maaseutu on suhde, joka on ihmisen mielessä ja joka on jokaisella erilainen. Maaseutu voi merkitä monia asioita, kuten juuria,

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Sisältö JOHDANTO 3 ENNAKOINTIPROSESSI 5 KESKEISET MUUTOSVOIMAT 7 NELJÄ SKENAARIOTA TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma

Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 3.10.2010 1 Virkatyönä ohjelmaan tehdään vielä kielenhuolto ja tarvittavat sanastot.

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6

CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 2 12 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ECHO TEEMA BOTNIA CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 ECHO TECH SELLUNVALMISTUKSEN UUSI ASKEL,

Lisätiedot

Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013

Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013 Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013 Sisältö 1. Kyselyjen toteutus 2. Vastaajat 3. Verkkokyselyjen tulokset Liite: Kyselyn ja verkkoraporttipalautteen kooste kullekin päämäärälle 29.3.2013 2 1.

Lisätiedot

FOOD NON-FOOD. Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU)

FOOD NON-FOOD. Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU) FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU) Olli Hietanen Anna Kirveennummi Timo Nurmi Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke

Lisätiedot

Olli Hietanen, Anna Kirveennummi ja Timo Nurmi FOOD NON-FOOD. Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset

Olli Hietanen, Anna Kirveennummi ja Timo Nurmi FOOD NON-FOOD. Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset Olli Hietanen, Anna Kirveennummi ja Timo Nurmi FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 12/2014 Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Pirkanmaa. Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Pirkanmaa. Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Pirkanmaa Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pirkanmaan

Lisätiedot

TEM KULUTTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN VUOSILLE 2012-2015 VALMISTELU Yhteenveto kansalaisten ajatuksista

TEM KULUTTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN VUOSILLE 2012-2015 VALMISTELU Yhteenveto kansalaisten ajatuksista Hanna Hihnala Vesa Vuorenkoski TEM KULUTTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN VUOSILLE 2012-2015 VALMISTELU Yhteenveto kansalaisten ajatuksista 30.9.2011 1 Projektin tavoite ja tulos Tavoitteena oli haastaa eri ikäiset

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Nastola tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 1. haastattelukierros Vastausaineisto, mukana n. 40 vastaajan vastaukset, joista noin 30 Koillis-Suomen alueelta ja 10 alueen ulkopuolelta Naturpolis

Lisätiedot

FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajan tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU)

FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajan tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU) FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajan tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU) Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot

Kaikille eurooppalaisille tarkoitetussa visiossa on kyse positiivisen kieli- ja kulttuuri-identiteetin vahvistamisesta.

Kaikille eurooppalaisille tarkoitetussa visiossa on kyse positiivisen kieli- ja kulttuuri-identiteetin vahvistamisesta. Kansalaisten visiot 1. Kielen ja kulttuurin vahvistaminen Kaikille eurooppalaisille tarkoitetussa visiossa on kyse positiivisen kieli- ja kulttuuri-identiteetin vahvistamisesta. Eurooppaan tulee maahanmuuttajia

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

TIEDOSTAVA KULUTTAJA

TIEDOSTAVA KULUTTAJA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE E-kierrättäminen Kehity mukana - kierrätys tehostuu Matkustaminen Selvitä tarjonta - valintasi merkitsevät Energiatehokkuus

Lisätiedot

Toimiala menettää merkityksensä Toimiala on paradigmana taakse jäänyttä aikaa. Turvallisuushakuisessa ja ympäristöä jäsentävässä maailmassa

Toimiala menettää merkityksensä Toimiala on paradigmana taakse jäänyttä aikaa. Turvallisuushakuisessa ja ympäristöä jäsentävässä maailmassa Eija Seppänen 11.10.2012 TOIMIALOJEN RAJAT MURTUVAT - MITÄ UUTTA SYNTYY? Toimiala menettää merkityksensä Toimiala on paradigmana taakse jäänyttä aikaa. Turvallisuushakuisessa ja ympäristöä jäsentävässä

Lisätiedot

Biotalouden tavoiteohjelma

Biotalouden tavoiteohjelma Biotalouden tavoiteohjelma BIOTALOUDEN TYÖRYHMÄ Timo Klemelä Päivi Joki-Heiskala Anna Tuominen Tauno Sallinen Taija Ranta ULKOASU Tanja Alenius Sisällys 1 Aluksi... 2 2 Mitä biotalous on... 3 3 Someron

Lisätiedot

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU DIRECT RESPONSE MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2014 Keskiviikkona 29. ja torstaina 30. lokakuuta 2014 Neuvotteluväki kokoontui Lahden Fellmanniassa!

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2)

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2) 1 LIITE 2 Piirin lausunnot yva-vaiheesta, jossa esitetty tarkemmin suunnitellun laitoksen vaikutuksista jätesuunnitelman toteuttamiseen, energian tarpeesta, tuotosta sekä sähkölinjasta ym. Lausunto Hämeen

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot