Kulttuurinen nuorisotyö toimijaläht pedagogisena innovaationa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuurinen nuorisotyö toimijaläht pedagogisena innovaationa"

Transkriptio

1 Kulttuurinen nuorisotyö toimijaläht htöisenä pedagogisena innovaationa Anne Pässilä, LTY/ Lahden yksikkö

2 Kohti omaehtoisen ajattelun prosessia

3 Minä olen Osa meitä

4 Tämän n tilaisuuden tavoite Innoittuminen ja ideoiden jakaminen > Kotiin viemisenä voisi olla idean siemen & erilaisia näkökulmia n kulmia kulttuuriseen nuorisotyöhön Vastavuoroinen ajattelun, kommunikaation ja ihmettelyn aktivoiminen

5 Väittämä: Kulttuurinen nuorisotyö on tärket rkeä kansalaisuuteen kasvamisen foorumi > Kulttuurisen nuorisotyön n työmuodot tukevat lapsen ja nuoren persoonaksi kasvua > Kasvatus on vastavuorinen prosessi Keskeneräisyyden estetiikka!

6 Käsitteet Kulttuuri / taide / taidekasvatus Innovaatio Pedagoginen viitekehys; kriittinen ja radikaali kasvatus, sosiokulttuurinen innostaminen sekä taide- ja kulttuuriläht htöinen oppimisprosessi Asiakasläht htöisyys = toimijaläht htöisyys

7 KULTTUURI kokonaisuutena Tieto ja uskomukset, Perinteet, Taide, Moraalikäsitykset sitykset, lait, Kyvyt ja tavat, jotka ihminen on yhteiskunnan jäsenenä omaksunut. Usein saamme annettuna!

8 KULTTUURI ihmisen toimintana Kulttuuri on toimintana aineellisen tai henkisen aineksen muokkaamista sellaiseksi, mitä se ei alkuaan, luonnostaan,, ole. Tämän toiminnan tuloksia (ja myös tilaa, joka sen myötä syntyy) sanotaan kulttuuriksi. Ahlman Erik

9

10 KULTTUURIN MÄÄM ÄÄRITYS Fornäsin (1998) mukaan Kulttuuri on inhimillisen vuorovaikutuksen aspekti jossa on kyse merkitysten luomisesta symboleja käyttk yttämällä ja joka sisält ltää moninaiset tyylin tuottamisen ja kommunikatiivisen toiminnan muodot.

11 Taidekasvatus - osallistava sosiaalinen tapahtuma, joka rakentuu aktivoivasta esityksellisistä sessiosta, aktiivisesta toiminnallisesta ja kokemuksellisesta työskentelyst skentelystä työpajoissa, ryhmätöist istä ja yksilöharjoituksista Esim. yhteisötaide taide

12 Innovaatio Harmaakorven mukaan Käytäntöön n otettu uudiste Innovaatioissa yhdistetää ään n tietoa, osaamista ja rajoja uudella tavalla Taustalla on monimuotoinen, jatkuva ja vuorovaikutukseen perustuva prosessi Suuri syy yritysten/ organisaatioiden alhaiseen innovaatiokyvykkyyteen yyteen on, että innovaatioiden tuottamisen ei koeta kuuluvaan toimenkuvaan.

13 Innovaatioiden tyypit Hyppäyksenomainen yksenomainen / vähittv hittäineninen Tuote / Prosessi / Malli Teknologinen/ Organisatorinen/ Institutionaalinen/ Sosiaalinen

14 Pedagoginen innovaatio Verkosto Kollektiivinen oppiminen Omistajuusasenne; kuuluu minulle! Monensuuntainen osaaminen ja moninäkökulmaisuudelle kulmaisuudelle herkistyminen Keskeneräisyyden salliminen Sattumien suojeleminen viipyily ja ihmettely

15 Tätä me jo kokeiltiin 70 luvulla No, ei ne kuitenkaan haluu tollasta Ei niitten kanssa kannata Kuule ei ne tollaseen kykene Se on niin vaikeeta saada ketään mukaan Tää ei kyllä sovi meidän asiakkaille Kaikenlaista hötkötystä aina keksitään Joo joo tää on vaan samaa juttua uusilla kuorilla

16 Vimma ja ihmettely

17 Sosiokulttuurinen innostaminen sellaisten kokemusten aikaan saamista, että ihmiset niiden vahvistamina uskaltavat vähitellen ilmaista itseää ään n persoonallisesti paremmin -> > johtaa yhteiskunnalliseen muutokseen (Kurki) Mitä sosiokulttuurinen kasvatusasenne on?

18 Problematisoiva kasvatus ottaa huomioon intentionaalisuuden tietoisuuden olemuksena, hylkää yksisuuntaiset tiedonannot ja pyrkii niiden sijasta aitoon kommunikaatioon. Freire 2005, 84.

19 Kasvattajan rooli demokraattinen kasvattaja (Puolimatka) rinnalla kulkija ohjattava näyttn yttäytyy ytyy hyvänä ja kauniina (Smeds)

20

21 Esimerkki prosessin työvaiheet Työvaiheet etenevät orgaanisesti ja prosessin lopputuotos on aina sidoksissa toimijoiden kysymysten asetteluun rakentuu tutkivan teatterin ja tutkivan oppimisen toimintaperiaatteiden mukaisesti toiminnan suunta rakentuu kollektiivisen työskentelyprosessin aikana

22 OSALLISTAVA TOIMINTA TUTKIVA TOIMINTA ESITTÄVÄ TOIMINTA

23 Tavoitteet sovellettu HämäläiseltH iseltä auttaa ihmistä jäsentämän n ja syventämää ään itsetuntemusta, auttaa ihmistä pohtimaan ja selkiyttämää ään eksistentiaalisia arvo- ja merkityskysymyksiä, auttaa ihmistä löytämään n uutta orientaatiota ja sisält ltöä elämää ään, auttaa vahvistamaan itsetuntoa

24 Tavoitteet jatkuvat auttaa ihmistä eheyttämää ään n ja saavuttamaan sisäist istä tasapainoa, auttaa ihmistä leikkimää ään n ja rentoutumaan, auttaa ihmistä työst stämään n ja ratkaisemaan omaan elämäntilanteeseen liittyviä ongelmia, auttaa ihmistä kehittämää ään n itseää ään

25 .tavoitteet auttaa ihmistä rakentamaan omaa maailmankuvaa ja elämäntulkintaa auttaa löytl ytämään n uusia puolia itsessä ja siten avaamaan uusia mahdollisuuksia elämäss ssä. (Hämäläinen, 2001, 67.)

26 Nuorten asettamat tavoitteet: Lopputulos on sellainen, että siitä voi olla ylpeä.. Lopputulos on sellainen, että sen tekeminen on kunnia. Lopputulos on oman näköinen. n Lopputulos on moniää ääninen. Teoksen tekeminen synnyttää mielipiteitä ja ajatuksen vaihtoa ryhmän n sisäll llä. Lopputulos on erilaisten käsitysten k kokoamista teokseksi. Teoksen tekemiseen liittyy myös s ryhmän n ulkopuoliset käsitykset. k Tekemisessä eteen tulevat ongelmat ratkaistaan ja vaikeudet voitetaan, ryhmäty työtaidot taidot kehittyvät. t. Tekeminen on tapahtumarikasta, projekti pitää sisäll llään n monipuolista toiminnallista tekemistä.. Tekemisen myötä oppii erilaisia työskentelytapoja ja tekniikoita. Yhteisöllinen taideprojekti on jokaisen oma kasvu tapahtuma, jonka aikana tulee lisää erilaisia taitoja ja rohkeutta yleensä elämää ään. Itseilmaisulliset taidot lisää ääntyvät t työskentelyn myötä.. Oma näkökulma n kulma löytyy, l saa uusia ideoita. Oivaltaa sen, ettei oma mielipide ole aina välttv lttämättä ainoa oikea. Työskentelyss skentelyssä ryhmä,, 10tiimin yhteisö on tärket rkeä.. Yhteisöss ssä saa jakaa asioita, saa tukea ja hyväksynt ksyntää toisilta. Tutustuu toisiin ihmisiin, saa mahdollisuuden tutustua sellaisiin ihmisiin joihin ei välttv lttämättä muuten tutustuisi.

27 Osallistavan ja tutkivan teatterin toimintaprosessin kautta esitykselliseen muotoon TYÖVAIHEET MITÄ MIKSI fokusointi MITEN menetelmätarjotin tarjotin UUDISTAVAN OPPIMISEN TYÖVAIHEET Teeman etsiminen toimijoiden omasta elinpiiristä Oman itsen, elämän n ja työymp ympäristön havainnointi Valokuvatyöskentely, mediakuvan tulkinta Narratiivinen tehtävä Yhteisen ymmärrykseen tähtt htäävä oppiminen Tarkasteltavan teeman rajaaminen eli toimijoita askarruttavien kysymysten asettelu Omaan elämää ään n ja organisaatiokulttuuriin liittyvien ongelmien määrittäminen Ryhmäprosessissa tapahtuva taiteellinen työskentely mm. soveltava draama (Boalin Image theatre- työtavat), tavat), prosessikirjoittaminen ja kuvallinen ilmaisu Oppiminen ongelmanratkaisuna Teemasta nousevan kysymyksen pohdinta ja erilaisten näkökulmien n kulmien löytäminen käsiteltk siteltävään aiheeseen Uudenlaisen näkökulman n kulman syntyminen: oppia esittämää ään n uusia kysymyksiä itselle ja työyhteis yhteisölle Ongelmaan liittyvän n tiedon keruu ja tiedon hankinta mm. haastattelemalla, tutustumalla kirjallisuuteen, vierailut, kurssit, työnkierto, organisaatiotutorointi ja mentorointi Oppiminen ongelmanratkaisuna. Huomion kohdistaminen keskeisiin käytänteisiin ja niiden abstarhointiin Prosessissa tuotetun uuden tiedon järjestely j ja analysointi Oman käsityksen k rakentumisen havaitseminen sekä uudenlaisten käsitysten k muokkaaminen Esityksellisen muodon laatiminen joko työntekij ntekijöiden iden omana prosessina tai ulkopuolisten näyttelijöiden iden esittämänä Omien ennakko- (tai intuitiivisten) käsitysten ilmentäminen, minen, esittäminen, pohtiminen ja purkaminen. Reflektiivinen ja kriittinen oppiminen

28 Esityksellinen muoto = Tutkivan teatterin ja tutkivan orientaation prosessissa syntyneen työntekij ntekijälle rakentuneen uuden tiedon ilmentäminen: minen: Teatterillistava raportointi = Tiedonhankinnan tapa = Tiedon rakentumisen prosessi: ongelman määrittämisestä,, sen tarkentamiseen ja uusien käytänteiden synnyttämiseen = Prosessissa rakentuneelle tiedolle rakentuu monitulkintainen muoto = Esityksellisessä tilanteessa sosiaaliseen todellisuuteen viittaava tieto saa henkilökohtaista kohtaista merkitystä

29

30 Teoreettiset juuret John Dewey Learning by doing Shusterman kulttuurin arkipäiv iväistyminenistyminen Boal ja Taylor soveltava teatteri Mezirow; Giroux ja McLaren; ; Suoranta - Uudistava oppiminen ja kriittinen kasvatus Freire,, Kurki sosiokulttuurinen innostaminen Kemmis & co: : Osallistavan toimintatutkimuksen syklinen malli Efland, Freedman,, & Stuhr- postmoderni ja narratiivinen taidekasvatus (Syreenin Taimi, Taikomo,, Maailman ihanin tyttö)

31 Buber; Värri dialogisuus Skinnari; Sennet pedagoginen rakkaus ja vastavuoroisuus Harmaakorpi - innovaatio

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä Ullastiina Hankala Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä Työn teettäminen monimuotoistuu Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä -julkaisu on osa isompaa

Lisätiedot

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Saivo Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Harriet Urponen Opettajan pedagogiset opinnot Kevät 2012 Lapin yliopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ajankohtaista taustaa... 5 3 Pedagogisia perusteluja...

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a Jutta Kapp Silta yli digitaalis en kuilun S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a M e t ro p o l i a A m m at t i ko r ke a ko u l u n julk a isus a r j a Jutta Kapp Silta yli digitaalis

Lisätiedot

MEDIA JA MEDIAKASVATUS

MEDIA JA MEDIAKASVATUS SEURAAVA TEKSTI ON 3. LUKU MEDIALEIKIN OHJAUSKIRJASTA MEDIA JA MEDIAKASVATUS Maailma on muuttunut päivistä, jolloin mediakasvatus oli sanomalehtien leikkelemistä. Tänään media on läsnä taukoamatta ja kaikkialla.

Lisätiedot

Omilta opinpoluilta onnistuen elämän valtateille.

Omilta opinpoluilta onnistuen elämän valtateille. 1 1. Yrittäjyyskasvatus Petäjäveden strategioissa Sisällys 1. YRITTÄJYYSKASVATUS PETÄJÄVEDEN STRATEGIOISSA 1 1.1 Kuntastrategia 2020 1 1.2 Aktiivisen yrittämisen ja hyvän työllisyyden kunta 1 1.3 Opetustoimen

Lisätiedot

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ritva Heiskanen Proseminaari / 4.10.2008 Kasvatustieteen aineopinnot 55 op. Helsingin avoin yliopisto/ Vantaan toimipiste KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ohjaaja Professori Merja Ikonen

Lisätiedot

Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan KÄSI MUISTAA Käsityö ikääntyneiden elämänlaadun kohentajana Heli Heiskanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa 1 Kestävän kehityksen opetus auto ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa Kuva: HSY/JenniJustiina Niemi 11/2010 Anne Virtanen Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Johdanto 2 Sisällysluettelo Johdanto...3

Lisätiedot

Taideoppiminen ja ammattikasvatus pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma?

Taideoppiminen ja ammattikasvatus pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma? Taideoppiminen ja ammattikasvatus pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma? Helena Malmivirta Opettaja, tutkimusvastaava, KT, LTO Terveys ja Hyvinvointi, Turun ammattikorkeakoulu helena.malmivirta@turkuamk.fi

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Aikuiskasvatus Pro gradu tutkielma Anu Lainio Kevät 2008 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos LAINIO, ANU:

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus

Lisätiedot

Luovat ihmiset, työyhteisöt ja työnohjaus Peter Peitsalo 27.12.2011

Luovat ihmiset, työyhteisöt ja työnohjaus Peter Peitsalo 27.12.2011 Luovat ihmiset, työyhteisöt ja työnohjaus Peter Peitsalo 27.12.2011 Tässä tekstissä tarkastellaan luovuutta, luovia ihmisiä ja työy h- teisöjä sekä niiden johtamista. Kirjoitus perustuu referaattiin Jorma

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Tapani Parviainen, Satu Parjanen, Vesa Harmaakorpi ja Ilkka Väänänen (toim.) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU INNOVAATIOPROMOOTION SINISELLÄ MERELLÄ

Tapani Parviainen, Satu Parjanen, Vesa Harmaakorpi ja Ilkka Väänänen (toim.) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU INNOVAATIOPROMOOTION SINISELLÄ MERELLÄ Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 37 Tapani Parviainen, Satu Parjanen, Vesa Harmaakorpi ja Ilkka Väänänen (toim.) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Tutta Ylivinkka. Projektitoiminnan vaikuttavuutta etsimässä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Tutta Ylivinkka. Projektitoiminnan vaikuttavuutta etsimässä TAMPEREEN YLIOPISTO Tutta Ylivinkka Projektitoiminnan vaikuttavuutta etsimässä Aikuiskasvatuksen pro gradu -tutkielma Tampere 2006 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos YLIVINKKA TUTTA: Projektitoiminnan

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O. Helenen huoneessa Ympäristökokemusten käsittely taiteellisen toiminnan avulla

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O. Helenen huoneessa Ympäristökokemusten käsittely taiteellisen toiminnan avulla T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Helenen huoneessa Ympäristökokemusten käsittely taiteellisen toiminnan avulla Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN MAANANTAI

MAHDOLLISUUKSIEN MAANANTAI MAHDOLLISUUKSIEN MAANANTAI Sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan merkitys miesvapaaehtoisille LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosionomi (AMK) Sosiaalipedagoginen aikuistyö Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PALMGREN-NEUVONEN, LAURA LIIDUSTA VERKKOON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPETTAJAN AMMATILLISESSA KASVUSSA Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN TARINALLISTA TARKASTELUA

KUNTOUTUKSEN TARINALLISTA TARKASTELUA KUNTOUTUKSEN TARINALLISTA TARKASTELUA Tarinateatteriohjaajan peruskoulutus Riitta Tiainen Lopputyö 16.10.2008 Tarinainstituutti SISÄLLYS Alkutarina KUNTOUTUKSESTA 3 Kuntoutuksen kehityspolkuja 4 Lopputyön

Lisätiedot