MATERIAALITEHOKKUUDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATERIAALITEHOKKUUDEN"

Transkriptio

1

2 mips LUKIJALLE Mitä eko- ja materiaalitehokkuus, ekologinen selkäreppu ja MIPS tarkoittavat? Miten yritykset selviävät erilaisten ympäristöasioiden hoitoon liittyvien käsitteiden ja järjestelmien viidakossa? Yrityksen ei aina ole välttämätöntä aloittaa ympäristöasioiden hoitoa kaikenkattavan ympäristöhallintajärjestelmän rakentamisella vaan tuotteiden ja toimintojen ekologisuutta voidaan parantaa yksinkertaisemmillakin keinoilla. Tämän oppaan tarkoituksena on selventää keskeisiä materiaalitehokkuuteen liittyviä käsitteitä ja antaa käytännön esimerkkejä siitä, miten yrityksissä voidaan vähentää materiaalien kulutusta ja jätteiden määrää. Materiaalitehokkuutta lisäämällä yritys vähentää tuotteen haitallisia ympäristövaikutuksia ja tuotantokustannuksia sekä vastaa asiakkaidensa odotuksiin ympäristöasioissa. Yleisesti termeillä ekotehokkuus ja materiaalitehokkuus tarkoitetaan pyrkimystä saada enemmän hyötyä vähemmällä luonnonvarojen kulutuksella ja ympäristön kuormituksella. Materiaalitehokkuusajattelussa painotetaan tuotteen elinkaaren aikaisen materiaalinkäytön vähentämistä. Ekotehokkuus taas tähtää ympäristövaikutusten laajempaan tarkasteluun. Teollisuudessa puhutaan tuotelähtöisestä ympäristöajattelusta, jolla myös tarkoitetaan tuotteen ympäristövaikutusten vähentämistä koko elinkaaren aikana. Luonnonvarojen vähenemisen ja pilaantumisen estämiseksi on ryhdytty toimiin eri tahoilla. Esimerkiksi Euroopan Unioni on vuonna 1997 esittänyt YK:ssa (Rion seurantakokous, UNGASS) ekotehokkuusaloitteen, jossa todettiin tutkimusten osoittavan, että luonnonvarojen tuottavuutta on teollisuusmaissa välttämätöntä nostaa ensi vuosisadan puoliväliin mennessä noin kymmenkertaiseksi. Tätä tavoitetta kutsutaan Factor 10 -tavoitteeksi. Ekotehokkuuden toteutusmahdollisuuksia kehittävät myös OECD ja Suomen kauppa- ja teollisuusministeriö. Tarpeidemme tyydyttämiseen tarvitsemme erilaisia tuotteita ja palveluja - kenkiä ja suutaria. Kaikilla tuotteilla on elinkaarensa, joka alkaa raaka-aineiden hankinnasta, jatkuu kuljetuksien, valmistuksen, jatkojalostuksen sekä jakelun kautta käyttöön ja päättyy jätteen käsittelyyn. Mitä vähemmän ainetta tässä kiertokulussa virtaa, sitä vähemmän ympäristö kuormittuu. 2

3 MATERIAALITEHOKKUUDEN HYÖTYJÄ... 4 Lisää laatua ja tuottavuutta... 4 Mittareita ja työkaluja... 4 Uusia innovaatioita... 5 Markkinointietua... 5 KÄSITTEITÄ... 6 MIPS - Material Input Per Service unit... 6 Ekologinen selkäreppu... 8 KEINOJA... 9 Materiaalipanoksen minimointi - MIPS:in MI alas... 9 Materiaalihukan minimointi... 9 Muiden jätteiden minimointi ja hyötykäytön lisääminen Energian- ja vedenkulutuksen vähentäminen Logististen ratkaisujen kehittäminen Hyödyn maksimointi - MIPS:in S ylös ONNISTUNEITA TOIMIA Lopen Rakennuspuu Oy, Loppi SOL Palvelut Oy, Oulu pp-fasadi oy, Kello Prafit Oy, Turku LÄHTEET INTERNET-OSOITTEITA KIRJALLISUUTTA TEKSTISSÄ MAINITUT INTERNET-OSOITTEET LIITTEET: KYSYMYSLISTOJA

4 mips LISÄÄ LAATUA JA TUOTTAVUUTTA Yritystoiminnassa laatu on ensiarvoisen tärkeä asia. Huono laatu maksaa aina paljon, kun sekä sisäisiä että ulkoisia laatuvirheitä joudutaan etsimään ja korjaamaan. Laatu käsitetäänkin nykyisin yrityksen laaja-alaiseksi kehittämiseksi, jonka tavoitteena on asiakastyytyväisyys, liiketoiminnan kannattavuus ja kilpailukyvyn parantuminen. Pelkkä laadukas tuote ei riitä, vaan tavoitteena on koko toiminnan erinomaisuus kokonaislaatu. Materiaalitehokkuutta lisäävät toimet voidaan ottaa osaksi yrityksen laatu- tai ympäristöjärjestelmää, jolloin tuotannon tehostuessa saadaan myös taloudellisia säästöjä. Kun ekotehokkuus ja laatu otetaan tavoitteeksi jo tuotekehityksessä ja suunnittelussa, kulkevat ne luontevasti mukana koko elinkaaren ajan. Tuottavuus ja ekotehokkuus ilman laatua on yhtä merkityksetön kuin laatu ilman tuottavuutta ja ekotehokkuutta. (Rissa 2001.) MITTAREITA JA TYÖKALUJA Tuotantoprosessissa virtaa erilaisia materiaaleja, jotka kaikki ovat tavalla tai toisella peräisin luonnosta ja palautuvat sinne joko samassa muodossa tai muuttuneina. Prosessin kuluessa ja elinkaaren eri vaiheissa otetaan sisään (input) panoksia ja toisaalta taas työnnetään ulos (output) tuotoksia. Materiaalitehokkuutta lisäämällä voidaan samalla panosten määrällä saada aikaan enemmän tuotoksia tai jopa lisätä tuotoksia panosten vähentämisestä huolimatta. Panosten ja tuotosten arviointiin tarvitaan kuitenkin mittareita, joiden avulla tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi. Tietoja seuraamalla ja vertaamalla voidaan muun muassa helpommin löytää ne kohteet, joihin kohdistetut säästötoimet tuottavat suurimman hyödyn. Esimerkiksi jätteiden määrää ja jätehuoltokustannuksia voidaan vähentää tehokkaasti, kun materiaalinkäyttöä tehostetaan jo valmistusprosessin aikana. Ennaltaehkäisevä työ vaikuttaakin usein enemmän kuin jo syntyneistä jätteistä ja päästöistä huolehtiminen. Myöhempänä esitelty MIPS-laskenta voi toimia suuntaa-antavana työkaluna tuotteen vaatimien materiaalipanosten selvittämisessä. MIPS-laskennan jälkeen yksityiskohtaisemman elinkaariarvioinnin selvitykset on helpompi priorisoida ja kohdentaa. 4

5 UUSIA INNOVAATIOITA Tuotteiden ja tuotantoprosessien suunnitteluvaiheessa vaikutetaan tuotteen tai palvelun koko elinkaarenaikaisiin ympäristövaikutuksiin. Tuotekehityksessä tulisikin huomioida materiaalimäärien ohella tuotteiden laadulliset ominaisuudet; kuten kestävyys ja korjattavuus sekä valitut materiaalit ja niiden uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet. Haitalliset materiaalit tulisi myös korvata haitattomammilla sekä pyrkiä veden ja muiden materiaalien suljettuihin kiertoihin. Materiaalikiertojen sulkeminen siten, että yhden tuotantovaiheen jätteet ja hukkalämpö voidaan hyödyntää muiden tuotteiden valmistukseen, on ekotehokasta toimintaa. Se nojaa vanhaan saituuden periaatteeseen: mitään ei heitetä pois. (Rissa 2001.) Innovaatiot eli uudet, aikaisempaan verrattuna ominaisuuksiltaan parannetut tuotteet, prosessit tai järjestelmät syntyvät usein tuotekehittelyn yhteydessä ja monesti reaktiona ulkoisiin vaatimuksiin. Materiaalitehokkuutta lisäävistä teknisistä tai muunlaisista ratkaisuista saattaa muodostua yrityksille jopa uusia tuotteita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Työllistämismahdollisuudet voivat samalla parantua merkittävästi. Yritys voi tarjota asiakkaille varaosia sekä huolto- ja korjauspalveluita tai jopa korvata tuotteen kokonaan palvelulla. MARKKINOINTIETUA Markkinoinnissa käytettävien ympäristölauseiden ja muiden väittämien todenperäisyys tulee aina pystyä osoittamaan. Selvittämällä materiaalivirtansa ja todentamalla tehdyt parannukset yritys voi havainnollistaa ympäristövaikutuksiaan asiakkaille ja muille sidosryhmille. Materiaalin säästämistä ei aina suoraan mielletä ympäristöteoksi. Kuitenkin esimerkiksi pakkausmateriaalin valinnalla ja pakkauksen muotoilulla voidaan säästää luonnonvaroja ja vähentää kuljetusten aikaisia päästöjä. Yrityksissä materiaalia on säästetty kautta aikojen lähinnä taloudellisista syistä. Materiaalin säästön positiiviset ympäristövaikutukset kannattaa nostaa esiin ja hyödyntää markkinoinnissa. Ympäristöimagon kohentuessa yritys voi saavuttaa hyötyä sekä markkinaosuuksina että lisääntyneenä arvostuksena ja vaikutusmahdollisuuksina. 5

6 mips MIPS - Material Input Per Service unit Materiaalitehokkuutta voidaan lisätä kahdella tavalla: vähentämällä materiaalin kulutusta tai lisäämällä hyödyn määrää. MIPS eli materiaalivirtaan perustuva ekotehokkuusmittari on kehitetty työkaluksi tuotteen tai palvelun kuluttaman materiaalin määrän ja siitä saatavan hyödyn suhteuttamiseen. MIPS:in avulla voidaan myös selvittää, missä ovat tuotteen tai palvelun suurimmat ainevirrat sekä parhaat mahdollisuudet pienentää niitä. MIPS:in on kehittänyt professori Friedrich Schmidt-Bleek, ja se on esitelty vuonna 1992 Wuppertal-instituutissa* Saksassa. Suomen ympäristökeskus on hankkeessaan Materiaalitehokkuuden neuvontaprojekti soveltanut Schmidt- Bleekin oppeja Suomen oloihin. Tuotteen materiaalipanos (Material Input, MI) on tuotteen tai palvelun koko elinkaarenaikainen materiaalinkulutus mitattuna grammoissa, kiloissa tai tonneissa. Tuotetta varten tarvittavat panokset muodostuvat erilaisista materiaalivirroista, jotka syntyvät, kun ihminen ottaa luonnosta aineita, jotka hän aikanaan käytön jälkeen työntää sinne takaisin. Materiaalipanokseen lasketaan mukaan sekä itse tuotteeseen että siinä sivussa käytetyt materiaalit. Itse tuotteen valmistuksen lisäksi otetaan siis huomioon kaikki välilliset materiaalimäärät, jotka syntyvät pakkauksista, kuljetuksista ja energian tuottamisesta. Materiaalipanoksen laskennassa käytetään apuna MI-kertoimia, joita on määritetty eri materiaaleille, energiamuodoille ja kuljetustavoille. 6 *www.wupperinst.org

7 MI-kerroin on yhden raaka-ainekilon tuottamiseksi tarvittu luonnonvarojen kokonaismäärä kiloina (kg/kg). Kertoimia määritetään muun muassa Wuppertal-instituutissa ja Oulun yliopiston Thule-instituutissa. Palvelusuorite (Service, S) tarkoittaa tuotteen koko käyttöikänsä aikana tarjoamien palvelusuoritteiden kokonaismäärää. Palvelusuorite voi olla tuotteen tai palvelun käyttökerta, liikkumisvälineellä matkustettu henkilökilometri, pesty pyykkikilo, syöty ravinto tai muu aikaansaatu hyöty. Kertakäyttöpakkauksilla tai ruoalla on vain yksi käyttökerta eli palvelusuorite, jolloin MIPS on sama kuin tuotteen vaatima materiaalipanos. Yrityksissä MIPS:in avulla voidaan muun muassa vertailla tuotteen erilaisia valmistusmateriaaleja tai -tapoja. Esimerkiksi jos valmistusmateriaali vaihdetaan pienemmän MI-kertoimen materiaaliksi, eikä tuotteen kestävyys heikkene tai paino kasva, pienenee MIPS- arvo. jos materiaaleja vaihtamalla tuotteen kestävyys tai muunneltavuus lisääntyy, voi MIPS- arvo pienentyä, vaikka materiaalipanos kasvaisikin. On tärkeää huomata, että MIPS:in avulla ei ratkaista kaikkia tuotteen ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi materiaalien myrkyllisyys ja haitta-aine -tarkastelut on tehtävä erikseen. Apua MIPS:in laskemiseen saa Materiaalitehokkuuden neuvontaprojektin Internet-sivuilta*. Materiaalikäytön laskemiseksi on tehty tarkistuslista, jossa eritellään tuotteen valmistuksessa käytetyt materiaalit, syntyvät jätteet, pakkausmateriaalit, sähkön ja muun energian kulutus sekä kuljetukset. Luonnonvarojen kulutus arvioidaan MI-kertoimen avulla yhtä tuotetta kohti. Tuotteen materiaalikäytön vähentämisen ja palveluuden lisäämisen arviointiin voi käyttää apuna myös tämän oppaan liitteenä olevia kysymyslistoja. Ne löytyvät myös neuvontaprojektin Internet-sivuilta. Esimerkkejä MI-kertoimista** MI-kerroin Kulta Kupari, neitseellinen 500 Kupari, uusioraaka-aine 10 Alumiini, neitseellinen 85 Alumiini, uusioraaka-aine 3,5 Teräs 7 Pyökki, huonekaluissa 7,1 Kuusi, ovissa, ikk.yms. 3,5 Vanerilevy 2 Pakkauslasi, ei uusio 3 Pakkauslasi, uusio (88 %) 0,9 Kevyt polttoöljy (Hu 42,8) 2,5 Maakaasu 1,3 Kaukolämpö 0,4 Tuulisähkö 0,07 * ** Lisää esimerkkejä on Internet-osoitteessa HUOM! Osoite muuttuu. Kts. sivu 19. 7

8 mips EKOLOGINEN SELKÄREPPU Tuotteiden ja palvelujen välillisiä materiaalivirtoja kuvataan termilla ekologinen selkäreppu. Ekologinen selkäreppu on se luonnonvarojen määrä, minkä tuote vaatii oman painonsa lisäksi elinkaarensa aikana. Selkäreppuun lasketaan mukaan tuotetta varten tarvitut näkymättömät materiaalipanokset eli kaikki alkuperäiseltä paikaltaan luonnon ekosysteemeistä siirretyt luonnonvarat. Yksittäisen tuotteen ekologinen selkäreppu sisältää sekä elolliset (viljellyt kasvit ja eläinten biomassa) että elottomat (hiekka, malmi, öljy ja maamassat) materiaalit. Huomioon otetaan myös käytetty vesi ja ilma sekä maaperän kuluminen. Tuotteen paino ei yleensä vastaa sen ekologista taakkaa, jota muun muassa jokainen valmistus- ja kuljetusvaihe lisää. Sanomalehti esimerkiksi painaisi noin 50 kiloa ja rannekello noin 20 kiloa. Esimerkki: Kullan MI-kerroin on Tällöin 4 grammaa painavan kultasormuksen ekologinen selkäreppu painaa noin kiloa (0,004kg x = 2 160kg). Hopean MI-kerroin on 7 500, joten saman verran painavan hopeasormuksen ekologinen selkäreppu painaa vain 30 kiloa. Hopeasormuksen MIPS-arvo on näin ollen huomattavasti pienempi kuin kultaisen sisarensa, jos oletetaan, että molempien sormusten palvelusuoritteiden eli käyttökertojen määrä on sama. 8

9 MATERIAALIPANOKSEN MINIMOINTI - MIPS:N MI ALAS MATERIAALIHUKAN MINIMOINTI Tekniset keinot Raaka-aineiden hukan pienentäminen eli materiaalien käytön tehostaminen on mahdollista erilaisin teknisin keinoin. Vaikka hukkaprosentit eri toimialoilla ovat erisuuruiset, uskotaan teknologian kehittymisen lisäävän materiaalitehokkuutta alalla kuin alalla. Yritykset joutuvat aika ajoin uusimaan koneitaan ja laitteitaan, jolloin onkin luonnollista kiinnittää huomiota uuden laitteen ja mahdollisesti koko valmistusprosessin tehokkuuteen. Pirkanmaan ympäristökeskuksen julkaisemaan tutkimukseen Materiaalitehostamisen ja jätteen synnyn ehkäisyn mahdollisuudet pkt-yrityksissä (1999) haastatellut yritykset mainitsivat teknisinä keinoina mm. CNC-koneet, CAD-laitteistot, laserin käytön mittauksissa sekä manuaalisen asettelun korvaamisen tietokoneohjelmilla. Joillakin toimialoilla, kuten esimerkiksi muovi- ja kemianteollisuudessa, on mahdollista käyttää omassa tuotannossa syntyviä sivutuotteita uudelleen tuotannossa. Muoviosien selkeät materiaalimerkinnät taas helpottavat niiden hyötykäyttöä, kun tuotteet aikanaan päätyvät jätteeksi. Useilla toimialoilla voidaan hukkamateriaalit toimittaa hyötykäyttöön ilmaiseksi. On kuitenkin huomattava, että materiaalien hankkiminen maksaa aina. Materiaalitehokkuuden lisääminen säästää rahaa yhtä lailla kuin ympäristöäkin. Pirkanmaan ympäristökeskuksen julkaisussa siteerattiinkin erästä hankintapäällikköä, jonka mottona oli: Ei kannata ajaa roskiin, vaan pitää ajaa asiakkaalle. Jauhemaali hyötykäyttöön Suurin osa yrityksen tuotteiden peltiosista pinnoitetaan jauhemaalilla. Valkoinen jauhe on pääväri, ja se on heti kierrätetty uudelleenkäyttöön. Värillisistä jauheista syntyvä jäte kerättiin aikaisemmin talteen ja toimitettiin kaatopaikalle. Ympäristöluvan haun yhteydessä selvisi, että värillinen jätemaalijauhe on hyödynnettävissä yrityksen omassa tuotannossa. Sillä maalataan niitä tuotteen osia, jotka eivät ole näkyvissä. Säästöä tästä syntyy noin euroa vuodessa. (Forsell 2000.) 9

10 mips Hydrauliöljy hyötykäyttöön Suomen Sandvik Oy:n työstökoneiden huollossa syntyvä rypsiöljypohjainen hydrauliöljy käytetään vannesahanterien suojaukseen. Suojaöljyä säästyy 200 litraa vuodessa. (Forsell 2000.) Asenteelliset keinot Yritysten työntekijät ja materiaalihankinnoista vastaavat voivat työtavoillaan vaikuttaa materiaalihukan pienentämiseen. Huomiota kannattaa kiinnittää tuotantoprosessien käynnistämiseen ja alasajoon, raaka-aineiden vaihtoon sekä hankittavien materiaalien määrään ja laatuun. Esimerkiksi rakennusalalla määrämittatilaukset ja purkujätteiden lajittelu sekä toimittaminen uusiokäyttöön ovat työntekijöiden huolellisen työskentelyn ohella hyviä keinoja tehostaa materiaalien käyttöä. (Ilomäki 1999.) Työn suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys ja järjestelmällisyys on tärkeää - nuukemmalla materiaalinkäytöllä saatu hyöty on suhteutettava siitä aiheutuvaan vaivaan. Myös materiaalihukan mittaaminen ja seuranta on tärkeää, jotta säästötoimenpiteet voitaisiin kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti. Yrityksissä on kehitetty erilaisia tiimityöskentelyyn ja palkkausjärjestelmään liittyviä malleja, jotka ovat lisänneet työntekijöiden vastuuta omasta työstään ja kannustaneet materiaalien säästeliääseen käyttöön. Joissain yrityksissä säästyneet rahat on käytetty työntekijöiden viihtyvyyden lisäämiseen. Myös uusien, materiaalitehokkuutta edistävien innovaatioiden ja keksintöjen kehittämisestä annetut palkinnot ovat hyviä kannustimia henkilökunnalle. Koulutus ja asioiden tiheä kertaaminen ovat tärkeitä asenteisiin vaikuttamisen keinoja. Henkilökunnan koulutuksessa voi käyttää apuna muun muassa Materiaalitehokkuuden neuvontaprojektissa laadittua havainnollista kalvosarjaa, jonka voi tulostaa Internetistä.* Tuotekehitys Tuotesuunnittelu määrää tuotteiden ekologisesti olennaiset ominaisuudet elinkaaren kaikissa vaiheissa. Paraskaan haittoja jälkikäteen poistava tekniikka ei voi korvata sitä hyötyä, jonka ympäristö saa alusta saakka ekologisesti järkevästi suunnitellusta tuotteesta (Schmidt-Bleek 2000). Tuote kannattaa suunnitella kestäväksi, purettavaksi ja korjattavaksi. Sitä voidaan myös rationalisoida, jolloin se esimerkiksi valmistetaan ohuemmasta tai kokonaan toisesta materiaalista laadun tai käytettävyyden kärsimättä. Haitalliset materiaalit ovat usein vaihdettavissa vähemmän haitallisiin. Voidaan myös kehittää tuotteita, jotka ovat sellaisinaan tai helposti muunneltuina käytettävissä uudelleen joko samaan tai eri tarkoitukseen. Käyttämällä uudelleen ja kierrättämällä laitteita tai niiden osia vähennetään neitseellisten raaka-aineiden tarvetta ja säästetään luonnonvaroja. 10 * Suomi: Ruotsi: Osoitteet muuttuvat. Kts. sivu 19.

11 Eroon ongelmajätteistä Kun ABB Industry Oy:n suunnittelijat kävivät läpi erään tuotteen materiaaleja, havaittiin erään pienen releen kosketinpinnassa ohut kadmiumkerros. Kadmiumia ilman oleva, ympäristöystävällisempi ja muuten samanlainen osa löytyi helposti, ilman lisäkustannuksia. (Forsell 2000.) Kopiokoneen osia materiaalin kierrätyksestä Rank Xerox kopiokoneen osista 80 % on peräisin materiaalin kierrätyksestä. Koneen laatutaso ja käyttöaika vastaavat täysin uudelle koneelle asetettuja vaatimuksia. (Forsell 2000.) Vaihtoehto moottoripyörän turvaketjulle RID Jouvin -niminen ranskalaisyritys on kehittänyt vaihtoehdon raskaalle, yli kymmenen kiloa painavalle ja lähes kaksimetriselle moottoripyörän turvaketjulle. Tuote on U- mallinen pieni lukko, joka mahtuu pyörän levyjarrun aukkoon. Lukko tuottaa saman palvelun kuin ketju, mutta painaa alle kilon ja on mukavampi käyttää. Hintaa sillä on saman verran kuin ketjun lyhyimmällä versiolla. Valmistaja saa lukosta hyvän tuoton ja on tehnyt ympäristölle palveluksen mitä lukon keksijät tuskin ovat edes ajatelleet. (Schmidt- Bleek 2000.) MUIDEN JÄTTEIDEN MINIMOINTI JA HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN Pakkausjätteet muodostavat suuren osan yrityksistä kaatopaikalle päätyvästä jätteestä. Niiden määrää voidaan vähentää muun muassa siirtymällä käyttämään kierrätettäviä pakkauslaatikoita ja kontteja, jotka palautetaan paluukuormassa ja käytetään siten uudelleen. Pakkausmateriaalien ekologisesti järkevällä valinnalla vaikutetaan sekä jäljelle jäävän pakkausjätteen määrään että laatuun. Usein on mahdollista karsia osa pakkauksista ja joidenkin tuotteiden kohdalla jopa jättää pakkaamatta kokonaan. Kevyemmät pakkausmateriaalit vähentävät kuormien painoa ja sitä kautta kuljetuksien päästöjä ja energian tarvetta. Kuljetuspakkausten uudelleenkäyttöjärjestelmä Kaupan kuljetuspakkausjärjestelmä (Transbox) vähentää kertakäyttöisistä pahvilaatikoista syntyvän aaltopahvijätteen määrää vuositasolla tonnilla. Kestokäyttöisistä muovilaatikoista syntyy vain noin 400 tonnia jätettä vuodessa. (Materiaalitehokkuuden neuvontaprojekti ) Pakkausmateriaalikustannukset pienemmiksi Ennen ABB Industry Oy:n taajuusmuuttajan rakenneosan kuljetuspakkaukseen käytettiin useita materiaaleja, kuten puuta, pahvia, styroksia, vaneria, niittejä, nauloja sekä muovia, joista valtaosa joutui yhden käyttökerran jälkeen kaatopaikalle. Nyt taajuusmuuttajan rakenneosa kiertää yhteiskuljetuksena päällekkäin ladottavalla imukuljetuslavalla, jossa tilan käyttö on optimoitu. Lavaa voidaan käyttää noin 100 kertaa ja rakenneosan vuotuiset pakkausmateriaalikustannukset pienenivät noin eurosta noin 500 euroon. Kuljetuskustannusten ja ympäristöhaittojen osuus putosi viidennekseen entisestä. Kaiken kaikkiaan säästöä syntyi vuodessa noin euroa. (Forsell 2000.) 11

12 mips Palautuspakkauksia ja suurempia tilauseriä Ovitor Oy on tehnyt päätöksen hankkia raaka-aineensa mahdollisimman vähän pakattuina ja suurissa erissä. Sähkömoottoritoimituksissa Kolmeks Oy:ltä käytetään pahvilaatikoiden sijaan lavoja, lavakehyksiä sekä välivaneria, jotka palautetaan Kolmeks Oy:lle uutta käyttöä varten. Pahvilaatikoiden määrä on vähentynyt kpl/vuosi. Ovissa käytettävät laakerit ostetaan teollisuuspakkauksina, jolloin yksittäispakkausten määrä väheni kpl/vuosi. Lisäksi saapuneet pahvilaatikot käytetään varaosatoimituksiin ja pakkaustäytteet imuroidaan täytesäiliöön ja käytetään uudelleen. (Forsell 2000.) Useille jätejakeille on olemassa keräysjärjestelmä, jonka kautta ne päätyvät hyötykäyttöön. Jätteiden lajittelu vähentää kaatopaikalle tai polttolaitokselle päätyvän sekajätteen määrää ja alentaa samalla jätehuoltokustannuksia. Suomen jätelain ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä jätteen syntyä. Tuotteet tulee valmistaa mahdollisimman haitattomiksi ja vähän jätettä aiheuttaviksi säästäväistä tekniikkaa käyttäen. Syntynyt jäte on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön: ensisijaisesti raaka-aineeksi, toissijaisesti energiantuotantoon ja vasta viimeiseksi kaatopaikalle. Oman paikkakunnan ympäristöviranomaiset auttavat yrityksiä ja yksityishenkilöitä jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Esimerkiksi Turun seudulla hyötyjätteiden vastaanotto- ja kuljetuspalveluja tarjoavat yritykset on koottu ympäristönsuojelutoimiston Internet-sivuille.* Ohjeita jätemäärien selvittämiseen annetaan muun muassa Suomen ympäristökeskuksen julkaisemassa Kone- ja metalliteollisuuden ympäristöoppaassa. Aikuiskoulutuskeskuksen jätteiden lajittelu Koulussa toteutetaan laajaa jätteiden syntypistelajittelua. Metallien jäännöspalat käytetään opetuksessa uudelleen useaan kertaan ja metallit lajitellaan seitsemään lajiin. Lisäksi kerätään ruskeaa pahvia, energiajätettä, keräyspaperia, bio-, lasi-, ongelma- ja kaatopaikkajätettä. Ennen lajittelua kaatopaikalle vietiin noin 36 m 3 sekajätettä kuukaudessa, mutta nyt viedään ainoastaan 1,5 m 3 kuukaudessa. (Forsell 2000.) * (Jätteet & kierrätys - oppaat) 12

13 ENERGIAN- JA VEDENKULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN Energiaa kuluu joko suoraan, kun poltamme esimerkiksi öljyä, hiiltä tai maakaasua, tai välillisesti, kun ostamme tuotteita tai palveluita, joiden valmistukseen on käytetty energiaa. Myös vettä kuluu sekä suoraan että välillisesti. Yrityksissä energian ja veden kulutusta voidaan vähentää sekä teknisin että asenteellisin keinoin. Koneita ja laitteita hankittaessa voidaan valita mahdollisimman energiatehokas vaihtoehto ja huolehtia laitteiden asianmukaisesta sijoittamisesta ja huollosta. Yrityksen kaikkien toimintojen yhteenlaskettu energiankulutus jakautuu valmistettujen tuotteiden kesken, jolloin onkin tärkeää huomioida energiansäästömahdollisuudet kaikessa toiminnassa. Valaistussuunnittelulla, ilmastointi-, lämmitys- ja muiden laitteiden säädöillä, teknisillä energiansäästöratkaisuilla (esim. pienloistelamput, hanat ja wc-istuimet) ja henkilöstön asianmukaisilla toimintatavoilla voidaan energiaa ja vettä säästää huomattavasti. LOGISTISTEN RATKAISUJEN KEHITTÄMINEN Kuljetettaessa tuotteita paikasta toiseen kuluu aina energiaa ja luonnonvaroja. Erilaisin logistisin ratkaisuin voidaan vähentää energian ja polttoaineen kulutusta. Mitä lyhyempiä kuljetusmatkat ovat, sitä vähemmän kuluu energiaa. Ajamalla täysiä kuormia molempiin suuntiin vältytään kuljettamasta ilmaa kalliilla hinnalla. Saman alueen yritykset voivat tehdä yhteistyötä kuljetuksissa, jos niiden asiakkaat sijaitsevat samalla suunnalla ja tuotteet sopivat yhteisesti kuljetettaviksi. Varastojen sijainnin, reittien ja paluukuljetusten huolellisella suunnittelulla voidaan saada aikaan huomattavia säästöjä. HYÖDYN MAKSIMOINTI - MIPS:IN S YLÖS Palvelusuoritteiden (S) määrä kasvaa tuotteiden tai palvelujen käyttöä tehostamalla. Käyttöä taas voidaan tehostaa lisäämällä käyttäjämäärää tai tehollista käyttöaikaa. Tehokkaampi käyttö vähentää tarvittavien tuotteiden kokonaismäärää ja siten myös luonnonvarojen käyttöä. Käyttäjämäärän lisääminen Tehokkuutta voidaan lisätä esimerkiksi vuokraamalla tai liisaamalla tuotteita tai palveluita. Tarvittavat hyödykkeet voidaan myös hankkia yhteiskäyttöön. Kun yritys liisaa ja ylläpitää tuotetta myymisen sijaan, on sillä luonnollisesti taloudellisia ja imagollisia intressejä valmistaa pitkäikäisiä ja toimintavarmoja tuotteita. Tuotteen käyttöiän pidentäminen Jo suunnittelu- ja tuotantovaiheessa voidaan pidentää tuotteiden tai niiden osien käyttöikää ja mahdollistaa tuotteen monivaiheinen käyttö. Mitä kestävämpi ja ajattomampi tuote on, sitä enemmän asiakkaat sitä arvostavat. Myös helppokäyttöisyys ja käyttövarmuus ovat tärkeitä ominaisuuksia. Tieto hyväksi havaitusta tuotteesta tai palvelusta leviää nopeasti - samoin kuin tuotteesta, johon ei olla tyytyväisiä. 13

14 mips Kestävämpi pyöröterä Itävaltalainen yritys Leitz on kehittänyt puukuitulevyjen leikkaamiseen tarkoitetun pyöröterän, jonka kestoikä on jopa satakertainen perinteiseen vastaavaan terään verrattuna. Käyttöikää nostavan synteettisen timanttipinnoitteen lisäksi terän hampaat on suunnattu siten, että melu vähenee. Myös terän aikaansaama ulostulojälki leikattavassa levyssä on entistä siistimpi, mikä vähentää hukan määrä. Käyttöiän pidentäminen nostaa terän luonnonvaratuottavuutta kertoimella 64. (Materiaalitehokkuuden neuvontaprojekti ) Huollettavuus ja korjattavuus ovat myös ominaisuuksia, joita arvostetaan - varsinkin, jos nämä palvelut voi saada ostopaikasta tai muuten helposti. Käyttöikää voidaan nostaa myös suunnittelemalla tuotteet uudelleenkäytettäviksi, joko samaan tai eri tarkoitukseen. Materiaalikoostumuksen tai rakenteen yksinkertaisuus mahdollistaa tuotteen helpon purettavuuden ja kierrätettävyyden, jolloin nopeasti kuluvat osat on tarvittaessa mahdollista vaihtaa tai korvata kokonaan uudenlaisilla, kehittyneemmillä osilla. Samalla saadaan hyödynnettävät materiaalit talteen ja mahdolliset ongelmajätteet asianmukaiseen käsittelyyn. Yritys voi lupautua ottamaan käytetyt tuotteet takaisin asiakkaalta, ja käyttää osia sekä materiaaleja uudelleen joko sellaisinaan tai muiden tuotteiden valmistukseen. Tuotteen monikäyttöisyys Palvelusuoritteiden määrää voidaan nostaa myös suunnittelemalla tuote tai palvelu mahdollisimman monikäyttöiseksi. Mallitarjontaa voidaan helposti laajentaa esimerkiksi standardisoimalla tuotteen tietyt perusosat ja tarjoamalla muista osista useita vaihtoehtoja, jotka ovat yhteensopivia toistensa kanssa. Tuotteet ja palvelut kannattaa suunnitella muunneltaviksi, parannettaviksi ja täydennettäviksi, jolloin yritykselle saattaa syntyä jopa uusia myyntiartikkeleita. Esimerkiksi Lundia on jo vuosikymmenien ajan tarjonnut standardisoituja hyllyjen ja muiden kalusteiden osia, joita yhdistelemällä asiakkaat ovat voineet koota mieleisensä yhdistelmän. Liisattavat kopiokoneet Kopiokonevalmistaja Rank Xerox on siirtynyt koneiden myymisestä niiden liisaamiseen. Asiakas maksaa saamastaan hyödystä, kopiokoneen käyttämisestä, ei koneen omistamisesta. Yritys ottaa liisaamansa kopiokoneet takaisin käytön jälkeen ja kunnostaa niitä omissa käsittelykeskuksissaan. Koneiden kestävät osat käytetään uudelleen uusiin laitteisiin, kuluvat osat vaihdetaan. Läpivirtatalousmallin muuttaminen varainhallinnaksi on ollut yritykselle varsin kannattavaa. Se on vaikuttanut myös tuotesuunnitteluun, jonka yhdeksi lähtökohdaksi on otettu osien standardointi siten, että ne sopivat erilaisiin ja eri-ikäisiin malleihin. (Materiaalitehokkuuden neuvontaprojekti ) 14

15 Seuraavassa esiteltävät yritykset olivat mukana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa Materiaalitehokkuuden neuvontaprojektissa, joka toteutettiin vuosina Projektin tavoitteena oli kehittää ja kokeilla materiaalien käytön tehokkuutta ja jätteiden synnyn ehkäisyä edistäviä neuvontakeinoja. Projektin aikana kuuden alueellisen jätehuoltoyhtiön jäteneuvojat etsivät yhdessä pilottiyritysten kanssa keinoja parantaa materiaalitehokkuutta. Tuloksena syntyi hyvinkin erilaisia oivalluksia, joita voidaan soveltaa monenlaisiin tuotteisiin ja niiden valmistusprosesseihin. Projektissa mukana olleita yrityksiä motivoivat materiaalitehokkuuden lisäämiseen muun muassa toiminnan muutoksilla saavutettavat säästöt, lisääntynyt tieto esimerkiksi eri materiaalien ympäristövaikutuksista sekä yrityskuvan parantuminen. Yrityskäynneillä jäteneuvojat tutustuivat yritysten toimintaan ja esittelivät materiaalitehokkuuden periaatteita, joita projektin kuluessa sovellettiin yritysten käytännön toimintaan. Yhdessä yritysten edustajien kanssa valittiin tarkastelukohde, joka saattoi olla jokin yksittäinen tuote tai vaikka koko yrityksen toiminta. Tarkastelukohteen materiaalivirtoja ja ympäristövaikutuksia selvitettiin MIPS-laskennan sekä projektin aikana kehitettyjen kysymyslistojen avulla. Listoissa materiaalinkäyttöä ja palvelevuutta käydään läpi käytännönläheisten kysymysten kautta, mikä helpottaa kehityskohteiden löytämistä. MIPS:in laskentalistat ja kysymyslistat ovat Internet-osoitteessa*: neuvo.htm (Opas materiaalitehokkuuden neuvontaan yrityksissä) Kysymyslistat ovat myös tämän oppaan liitteinä 1 ja 2. Lisätietoja projektista ja sen tuloksista saa Internet-osoitteesta tutkimus/eu/matnep/matnep.htm Suomen ympäristökeskuksen julkaisusta Neuvonta materiaalitehokkuuden edistäjänä yrityksissä tapaustutkimuksena materiaalitehokkuuden neuvontaohjelman arviointi. Edellä mainittu julkaisu on ollut lähteenä seuraavissa yritysesittelyissä. * Osoite muuttuu. Kts. sivu

16 mips LOPEN RAKENNUSPUU OY, LOPPI Materiaalitehokkuuden neuvonta liitettiin puutavaraa valmistavassa Lopen rakennuspuussa osaksi meneillään ollutta tuotekehitysprojektia. Uutta puupaneelia suunniteltaessa oli jo kiinnitetty huomiota mahdollisimman ympäristöystävällisiin materiaalivalintoihin sekä tuotteen korjattavuuteen, purettavuuteen ja hyötykäyttöön. Neuvonta toi esiin uusia näkökohtia muun muassa tuotteen pitkäikäisyyden lisäämiseen sekä energiankäytön, pakkaamisen ja logistiikan tehostamiseen. Yrityksessä selvitettiin myös erilaisia pintakäsittely- ja pakkausmateriaalivaihtoehtoja sekä vertailtiin näiden kestävyyttä ja tuotannossa syntyviä jätemääriä. Tuotantolinjan suunnittelussa huomioitiin energiankäyttö sekä mietittiin huoltopalvelun oheistamista tuotteeseen. Materiaalipanosta ei kokonaisuudessaan laskettu, mutta eri materiaalivaihtoehtoja vertailtiin niiden MI-kertoimien pohjalta. Yrityksessä käytiin myös läpi kysymyslistoja (liitteet 1 ja 2), joiden avulla voitiin kehittää toimintaa materiaalitehokkaammaksi. SOL PALVELUT OY, OULU SOL on lähinnä siivouksen alalla kiinteistöpalveluita tuottava yritys, jossa ympäristöasioihin oli perehdytty aiemmin muun muassa ympäristöasioiden hallintajärjestelmää laadittaessa. Materiaalitehokkuuden neuvontaprojektissa lähdettiin tarkastelemaan koko yrityksen toimintoja, jolloin erityisiksi ongelmakohdiksi nousivat liian vanhat koneet. Energiasäästäväisyyden ja monikäyttöisyyden todettiin olevan tärkeitä kriteereitä myös materiaalitehokkuuden kannalta uusia koneita hankittaessa. Projektin aikana energiankäyttöä ja materiaalien hankintoja tarkasteltiin laajemminkin, yrityksen koko toiminnan kannalta. Keskustelua syntyi kemikaaleista, jätehuollosta sekä henkilökunnan kouluttamisesta. Tärkeänä pidettiin myös henkilökunnan sitouttamista materiaalitehokkuusajatteluun. Myös tämä yritys kävi läpi kysymyslistoja, mutta ei tehnyt materiaalipanoslaskelmia. 16

17 PP-FASADI OY, KELLO Metallituotteita valmistava pp-fasadi tekee tilaustöitä asiakkaidensa toiveiden mukaisesti, joten materiaalitehokkuutta ei yrityksessä lähdetty tarkastelemaan yksittäisen tuotteen kautta vaan lähtökohtana oli koko yrityksen toiminta. Projektin aikana maaliohennetta alettiin puhdistaa uudelleenkäyttöön ja kehitettiin varastointi- ja kuljetustoimintoja. Yrityksessä selvitettiin tavarantoimittajien vaihtoehtoja jättää tuotteet kokonaan pakkaamatta tai käyttää uudelleenkäytettäviä kuljetuslaatikoita. Yritys myös otti käyttöön kestäviä säilytyslaatikoita sekä pestäviä siivousliinoja ja järkeisti jätehuoltoaan lisäämällä jätteiden keräilyä ja hyödyntämistä. Jätemaalien puhdistamisen ja pakkauspahvien vähentämisen todettiin ehkäisevän jätteiden syntyä sekä poistavan niiden käsittelyyn liittyviä ongelmia. Projektin aikana yrityksessä täytettiin liitteenä olevia kysymyslistoja ja käytiin niiden pohjalta keskusteluja muun muassa pitkäikäisyyden ja monikäyttöisyyden lisäämisestä, mutta ei tehty MIPS-laskentaa. PRAFIT OY, TURKU Myymäläkalusteita valmistavassa Prafit Oy:ssä kehitettiin tuotteiden suunnittelua kiinnittämällä huomiota materiaalien valintaan ja niiden käytön vähentämiseen. Tarkasteltavaksi tuotteeksi valittiin lasivitriini, jonka materiaalipanosta (MI) voitiin pienentää valitsemalla runkomateriaaliksi ohuempi kuitulevy ja pinnaksi kevyempi alumiiniprofiili. Myös pakkausmateriaalin määrää saatiin vähennettyä. Taustatietojen puutteellisuuden vuoksi MIPS-laskentaa ei voitu tehdä täysimittaisesti. Laskelmien avulla kuitenkin tultiin siihen tulokseen, että lasivitriinin materiaalipanoksen pääpaino on alumiiniprofiilin raaka-aineessa. Keskustelu kohdentui siten materiaalien valintaan ja niiden käytön vähentämiseen. Kysymyslistojen tarkastelun yhteydessä yrityksessä heräsi keskustelua ja ideoita myös lasivitriinin palvelevuuden (S) lisäämiseksi. Korjattavuutta, täydennettävyyttä sekä uudelleenkäyttöä haluttiin lisätä sekä kehittää huoltopalveluita. Lasivitriinin materiaalitehokkaita ominaisuuksia; kestävyyttä, muunneltavuutta ja täydennettävyyttä, aiottiinkin käyttää hyväksi markkinoinnissa. Projektin aikana kehitettiin myös yrityksen jätehuoltoa tehostamalla hyötyjätteiden lajittelua. Työntekijöiden motivointi ja rohkaiseminen ideoiden kehittelyyn nähtiin Prafit Oy:ssä tärkeäksi materiaalitehokkuutta edistäväksi tekijäksi. 17

18 mips LÄHTEET Forsell, P Kone- ja metalliteollisuuden ympäristöopas tietoa yrityksen materiaali- ja jäteasioista. Ympäristöopas 66. Suomen ympäristökeskus. Helsinki: Edita. Ilomäki, M Materiaalitehostamisen ja jätteen synnyn ehkäisyn mahdollisuudet pkt-yrityksissä. Suomen ympäristö 369. Pirkanmaan ympäristökeskus. Helsinki: Hakapaino Oy. Materiaalitehokkuuden neuvontaprojekti Opas materiaalitehokkuuden neuvontaan yrityksissä. Kirjoittajat: Heino, E., Koski, E., Lettenmeier, M., Mäki, K. & Salmenperä H., SYKE, : tutkimus/eu/matnep/matopas.htm * Mäkivuokko, K Neuvonta materiaalitehokkuuden edistäjänä yrityksissä tapaustutkimuksena materiaalitehokkuuden neuvontaohjelman arviointi. Suomen ympäristö 526. Suomen ympäristökeskus. Helsinki: Edita Oyj. Julkaisu saatavilla myös Internetistä osoitteesta: * Rissa, K Ekotehokkuus enemmän vähemmästä. Ympäristöministeriö. Helsinki: Edita. Schmidt-Bleek, F Luonnon uusi laskuoppi. Ekotehokkuuden mittari MIPS. Toimittanut ja suomentanut Michael Lettenmeier. Gaudeamus. Tampere: Tammer-Paino. Suomen Jätelaki (1072/1993) Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Tuotteet ja ympäristö. Teollisuuden linjaukset tuotelähtöiseen ympäristöajatteluun. Törnblom, K Elektroniikka-alan ympäristöopas tietoa yrityksen materiaali- ja jäteasioista. Ympäristöopas 49. Suomen ympäristökeskus. Helsinki: Edita. Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Jalanjälki, Selkäreppu ja MIPS. Turku: Hansaprint. INTERNET-OSOITTEITA Ekoteho messut: Factor X -hanke: Kansantalouden materiaalivirtalaskenta: Wuppertal-instituutti: * Osoite muuttuu. Kts. sivu 19.

19 KIRJALLISUUTTA Ilomäki, M., Dahlbo, H., Sannamo, A., Heino, P. & Alhonsalo, A Jätteiden synnyn ennalta ehkäisy kotitalouksissa ja PK-yrityksissä Välttämätön jäte projektin loppuraportti. Alueelliset ympäristöjulkaisut 72. Pirkanmaan ympäristökeskus. Tampere: Cityoffset Oy. Kauppa- ja teollisuusministeriö Ekotehokkuus ja factor-ajattelu. Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 1/1998. Helsinki: Edita. Penttinen, K Pkt-yritysten ympäristönsuojelu. Suomen ympäristö 365. Ympäristöministeriö. Helsinki: Edita. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto: PKT-yritysten ympäristöhaasteet Vastuu ympäristöstä ja hyvinvoinnista. Teollisuuden toimintaohjelma kestävän kehityksen edistämiseksi Ympäristöasiat. Kysymyksiä ympäristöasioiden hoidosta PKT-yrityksille Ympäristöasiat osa PKT-yritystoimintaa. Kehittämismalleja yrityksille TEKSTISSÄ MAINITUT INTERNET-OSOITTEET HUOM! Ympäristöhallinnon Internet-osoite muuttuu. Osoite poistuu käytöstä syksyyn 2002 mennessä. Uusi osoite otetaan käyttöön Materiaalitehokkuuden neuvontaprojekti : Yritysten sisäistä koulutusta varten laadittu materiaalitehokkuuden kalvosarja: suomeksi ruotsiksi Apua MIPS:in laskemiseen, MIPS:in laskentalistat ja kysymyslistat: Esimerkkejä MI-kertoimista: Turun seudulla hyötyjätteiden vastaanotto- ja kuljetuspalveluja tarjoavat yritykset: (Jätteet & kierrätys -oppaat) Wuppertal-instituutti: 19

20 mips LIITTEET Liite 1: Kysymyslista tuotteen materiaalinkäytön vähentämiseksi. Mahdollista Kannattavaa Ei relevanttia Ei Selvitä Kyllä Ei Selvitä pitkällä aikavälillä Lyhyellä aikavälillä Kehityskohteet a) Materiaali-intensiteetin minimointi Onko tuotteen koko / tilavuus niin alhainen kuin mahdollista? Onko tuotteen käytönaikainen tilanvaatimus niin alhainen kuin mahdollista? Onko tuotteen rakenne riittävän yksinkertainen ja tuote riittävän lujatekoinen? Voidaanko tuotteeseen liittää automaattisia toimintoja, jotka vähentävät materiaalin kulutusta käytön aikana? Voiko tuotteessa ottaa käyttöön tehokkuutta lisääviä tietojärjestelmiä (käyttömäärien laskureita, tuotteiden tunnistamisen mahdollistavia mikrosiruja tms.)? Onko itse tuotantolaitoksen ja konekannan materiaalinkulutus minimoitu? Onko tuotteen varastointi optimoitu? Tarvitseeko loppukäyttäjä kaikkia tuotteeseen sisältyviä ominaisuuksia? Voidaanko tuotteen käyttö-, säilytys- ja huoltoohjeiden painamista paperille välttää? Rakennusalalla: Onko rakennustyömaan materiaalinkulutus minimoitu? b) Vaarallisten aineiden välttäminen Vältetäänkö lainsäädännöllä säädeltyjen haitallisten aineiden käyttöä? Onko huolehdittu, ettei käytetä materiaaleja, joista syntyy myrkyllisiä yhdisteitä tulipaloissa (esim. kloori ja bromi) tai niiden päästessä kontaktiin veden kanssa? Rakennusalalla: Onko selvitetty, ettei eri materiaaliyhdistelmistä synny rakentamisen tai rakennuksen käytön aikana haitallisia päästöjä huoneilmaan? c) Pakkausten optimointi Voidaanko pakkausjätteen syntymistä ehkäistä (esim. tilaukset ja toimitukset ilman pakkauksia tai mahdollisimman suurissa pakkauksissa, uudelleenkäyttöön perustuvat pakkausjärjestelmät)? Voidaanko pakkausten kierrätystä kehittää (esim. onko pakkauksen rakenne mahdollisimman yksinkertainen, kierrätyskelpoinen, laminoimattomat pakkaukset, materiaalien merkitseminen)? Käytetäänkö kertakäyttöisissä pakkauksissa matala-mi-materiaaleja ja ovatko ne mahdollisimman pieniä ja kevyitä? 20

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Sisältö Kestävä kuluttaminen ja kohtuus Jätteen synnyn ehkäisy Tuotteen elinkaari Ekotehokkuus Ekologinen

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Catering-ala TYÖSSÄOPPIMISJAKSO Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää,

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

Sata pientä vai kolme isoa tekoa?

Sata pientä vai kolme isoa tekoa? Kepeää elämää! Nuukuusviikon seminaari Vanhalla 17.4.2008 Sata pientä vai kolme isoa tekoa? Suomalaisen ekologinen selkäreppu ja sen keventäminen Satu Lähteenoja kestävän kulutuksen tutkija Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätiedot

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Johanna Niemistö, Suomen ympäristökeskus SYKE Toimintamalli yritysten elinkaaristen ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) -hanke Kestävän tuotekehittämisen

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

Vapaa-ajan vietto liikenne ilonpilaajana

Vapaa-ajan vietto liikenne ilonpilaajana Vapaa-ajan vietto liikenne ilonpilaajana Karoliina Luoto, Suomen Liikunta ja Urheilu Sini Veuro, Kansalaisjärjestöjen Kierrätysliike Suomen Teollisen Ekologian Seuran seminaari Materiaalivirrat ja kulutus

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä

Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä Rami Silta-aho Sisältö Uponor yrityksenä Materiaalikatselmus Uponor Suomi Oy, Forssa Materiaalitehokkuus toimenpiteet 23 April 2013 Uponor 2

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Jätetäänkö vähemmälle? - Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy

Jätetäänkö vähemmälle? - Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy Jätetäänkö vähemmälle? - Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy Taustamateriaali / päivitetty 17.9.2010 / www.4v.fi/julkaisut Jaana Hiltunen Tämä on vuokratalojen asukkaille tarkoitetun kulutusta ja jätteen

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Autoala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Kestävät hankinnat ja tekstiilivuokraus 1 Lindström lyhyesti Vuonna 1848 perustettu perheyritys (Roihan suku) Liikevaihto 228 M (2007); 2200 hlö Tarjoaa

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä.

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä. Kartoitus työssäoppimisjaksolla Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan tuotantolaitoksessa,

Lisätiedot

MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET

MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET Materiaalitehokkuus ja jätteenhallinta kattavat eläinraaka-aineen kaikkien osien hyödyntämisen, pakkausmateriaalien käytön pienentämisen sekä tuotantohävikin ja ruokajätteen

Lisätiedot

Kodin tavarat mistä on 6128 esinettä tehty?

Kodin tavarat mistä on 6128 esinettä tehty? Teollisen ekologian syysseminaari Lahti, 27.-28.11.2007 Kodin tavarat mistä on 6128 esinettä tehty? Michael Lettenmeier ja Tiina Moisio Suomen Luonnonsuojeluliitto / Helsingin yliopisto Kodin tavarat KotiMIPS-tutkimuksissa

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 3: Siivous ja ympäristö

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 3: Siivous ja ympäristö YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle OSA 3: Siivous ja ympäristö Sisältö 1. Osa: Perusteet Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu Kestävä kehitys Ympäristöhuolto osana puhdistuspalvelualaa 2. Osa/päivä:

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen.

Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Voisin kuvitella ostavani tavaroita tai vaatteita kirpputorilta. Jos tarvitsen jonkin tavaran jota käytän

Lisätiedot

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Avainsanat: kulutus, kestävä kulutus, luonnonvara, millainen kuluttaja sinä olet?, halu ja tarve Mitä kulutus on? Kulutus on jonkin hyödykkeen käyttämistä

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Kiertotalous mitä se on? Mahdollisuuksia, oppeja ja haasteita

Kiertotalous mitä se on? Mahdollisuuksia, oppeja ja haasteita Kiertotalous mitä se on? Mahdollisuuksia, oppeja ja haasteita Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus Kiertotalousakatemia, Turku 5.9.2017 Kuva: Tapio Heikkilä Kuva: Wikimedia commons Kiertotalous Taloudessa

Lisätiedot

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Kuinka tulostusratkaisuilla voidaan vaikuttaa yrityksesi tulokseen ja ympäristövaikutukseen. Seppo Haapanen Markkinointipäällikkö HP IPG HP:n ympäristövastuu t Ympäristövastuu

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Sini Veuro Projektisihteeri Kansalaisjärjestöjen kierrätysliike 17.04.2008 Kepeää Elämää! seminaari Kierrätysliike Kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

Kiertotalous. KOKOEKO-SEMINAARI: Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin muutoksiin 10.2.2015 10.2.2015 1

Kiertotalous. KOKOEKO-SEMINAARI: Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin muutoksiin 10.2.2015 10.2.2015 1 Kiertotalous KOKOEKO-SEMINAARI: Katsaus jätehuollon ajankohtaisiin muutoksiin 10.2.2015 10.2.2015 1 Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry Suomessa toimivien vastuullisten ympäristöteollisuus ja -palveluyritysten

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Ekologinen jalanjälki Ekosysteempipalvelut ovat vakavasti uhattuna Erilaiset arviot päätyvät aina samaan

Lisätiedot

Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? www.nuukuusviikko.net

Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? www.nuukuusviikko.net Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? Mikä ihmeen kulutus? Minä ja tavarat Mikä on turhin tavarasi? Mitä tavaraa toivoisit ja miksi? Mikä sinun tekemisistäsi on kuluttamista? Mikä ihmeen kaari? Tavaran

Lisätiedot

Tehokas materiaalinkäyttö parantaa kilpailukykyäsi. Merkittäviä säästöjä uuden Materiaalikatselmuksen avulla

Tehokas materiaalinkäyttö parantaa kilpailukykyäsi. Merkittäviä säästöjä uuden Materiaalikatselmuksen avulla Tehokas materiaalinkäyttö parantaa kilpailukykyäsi Merkittäviä säästöjä uuden Materiaalikatselmuksen avulla Materiaalikatselmus uusi työkalu säästökohteiden tunnistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen

Lisätiedot

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Keskustelutilaisuus Ylitarkastaja Sirje Stén

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Keskustelutilaisuus Ylitarkastaja Sirje Stén Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 Keskustelutilaisuus 30.5.2017 Ylitarkastaja Sirje Stén 1 Valtakunnallinen jätesuunnitelma Strateginen suunnitelma jätehuollon

Lisätiedot

LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA

LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA Juustoportti on kasvanut pienestä maatilajuustolasta lähes sadan hengen meijeri-kahvila-ruoka-alan yritykseksi. Juustoportin yritystoiminta keskittyy viiteen toimipisteeseen.

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kuinka vihreä on viherkatto?

Kuinka vihreä on viherkatto? Kuinka vihreä on viherkatto? Sini Veuro, Helsingin yliopisto Oma Piha messut Miniseminaari viherkatoista 29.3.2012 Kestävän kehityksen pilarit Kustannukset TALOUS Käyttöiän kasvu Huolto Energian käyttö

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Pakkaus on hyvis, ei pahis

Pakkaus on hyvis, ei pahis Pakkaus on hyvis, ei pahis Lehdistölounas SPY:n ympäristökonferenssin yhteydessä 24.11.2015 1 Pakkausten lisäarvo ja ympäristövaikutukset Pakkaukset tuottavat lisäarvoa ja positiivisia ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

maailmaa Renkaat pyörittävät

maailmaa Renkaat pyörittävät Sinun Juuri nyt maailmassa rullaa miljardeja renkaita Joka päivä valmistetaan satoja tuhansia uusia renkaita renkaanjälkesi Millaisen renkaanjäljen sinä jätät? Renkaat pyörittävät maailmaa Kaikki ympärilläsi

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Jäte arvokas raaka-aine FIBS Ratkaisun Paikka 2015 Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj. Lassila & Tikanoja Oyj 1

Jäte arvokas raaka-aine FIBS Ratkaisun Paikka 2015 Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj. Lassila & Tikanoja Oyj 1 Jäte arvokas raaka-aine FIBS Ratkaisun Paikka 2015 Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 1 JÄTTEET OVAT TULEVAISUUDEN RAAKA- AINETTA Kaatopaikat Hygieniauhan torjuminen Jätteiden

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi:

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi: Tentissä saa olla käsinkirjoitetut muistiinpanot mukana. Mitään monistettua tai tulostettua materiaalia ei saa olla tentissä. Laskimen käyttö on kielletty. Tenttikysymysten vastaukset on kirjoitettava

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 5.1 Ekologisen tuotesuunnittelun edistäminen... 3 5.2 Uusiokäytön ja kestävän kulutuksen edistäminen... 4 5.3 Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä

Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä 10/3/2017 Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä Kuningaskuluttaja yle.fi Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä JULKAISTU 31.01.2017 07:45. Kymmeniä

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Materiaalikierron yhteistyömalli

Materiaalikierron yhteistyömalli Materiaalikierron yhteistyömalli Mikä on materiaalikierron yhteistyömalli? Materiaalikierron yhteistyömallilla edistetään asukkailta ja yrityksistä jäävien ylimääräisten tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöä

Lisätiedot

Kestävät arvot hankinnoissa

Kestävät arvot hankinnoissa Kestävät arvot hankinnoissa Keinoja ja käytäntöjä jätteiden vähentämiseen työpaikalla Jaana Itälä-Laine Kulutusyhteiskunta Julkiset hankinnat Suomessa julkisen sektorin hankintojen arvo on n. 30 miljardia

Lisätiedot

Resurssitehokkuus elintarvikealan pkyrityksissä

Resurssitehokkuus elintarvikealan pkyrityksissä Elintarvikeyritysten ympäristö- ja tehokkuuspäivä Huittinen 24.9.2015 Resurssitehokkuus elintarvikealan pkyrityksissä mitä ja miksi juuri nyt? Juha Grönroos Suomen ympäristökeskus SYKE Tehtävänanto: Mitä

Lisätiedot

HUONEKALUJEN HANKINTA Näkökulmia ympäristökriteerien valintaan ja käyttöön huonekaluhankinnoissa

HUONEKALUJEN HANKINTA Näkökulmia ympäristökriteerien valintaan ja käyttöön huonekaluhankinnoissa HUONEKALUJEN HANKINTA Näkökulmia ympäristökriteerien valintaan ja käyttöön huonekaluhankinnoissa Versio 1.0 Julkaistu 2/2016 Millainen on kestävän kehityksen mukainen kalustehankinta? Joulukuussa 2015

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Miksi jätteiden synnyn ehkäisy ohittaa kierrätyksen?

Miksi jätteiden synnyn ehkäisy ohittaa kierrätyksen? Ilmansuojelu-lehti Jätteen synnyn ehkäisy, hyödyntäminen ja ilmastopolitiikka Jätteiden synnyn ehkäisy Jätehierarkia Niin EU:n jätepolitiikkaan kuin Suomen jätelakiin on kirjattu tavoitteiden hierarkia,

Lisätiedot

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA 1 2 Koulutuksen osat Aikataulu Sisältö Toteutus Kierrätys- ja jäteneuvonta sekä alan lait ja määräykset 4 h 18.3.2015, riippuen sijainnista Yleisimmät kierrätys-

Lisätiedot

Kiertotaloustoimet erilaisissa arvoketjuissa I Ilkka Hippinen, Motiva Oy

Kiertotaloustoimet erilaisissa arvoketjuissa I Ilkka Hippinen, Motiva Oy Kiertotaloustoimet erilaisissa arvoketjuissa 24.08.2017 I Ilkka Hippinen, Motiva Oy Tavoite Täsmennetään kansallisen kiertotalouden tiekartan ja hallitusohjelman kiertotaloustoimien toimeenpanon kannalta

Lisätiedot

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 TUOTTEET JA PAKKAUKSET : - liuottimien käyttö liima-, lakka- ja pesuainevalmistuksessa pienemmäksi - M1-luokiteltujen tuotteiden

Lisätiedot

SähkölaiteMIPS. Käyttöiän ja energiatehokkuuden vaikutus sähkölaitteiden aiheuttamaan materiaalipanokseen. D-mat oy

SähkölaiteMIPS. Käyttöiän ja energiatehokkuuden vaikutus sähkölaitteiden aiheuttamaan materiaalipanokseen. D-mat oy SähkölaiteMIPS Käyttöiän ja energiatehokkuuden vaikutus sähkölaitteiden aiheuttamaan materiaalipanokseen D-mat oy Laskutoimitukset VILLE SALO ville.salo@saunalahti.fi +358 4 888 999 Menetelmä ja ohjaus

Lisätiedot

LUENTORUNKO YLÄASTEEN KEMIAN OPETUKSEEN EKOLOGINEN SELKÄREPPU, TUOTTEEN ELINKAARI, KESTÄVÄ KEHITYS

LUENTORUNKO YLÄASTEEN KEMIAN OPETUKSEEN EKOLOGINEN SELKÄREPPU, TUOTTEEN ELINKAARI, KESTÄVÄ KEHITYS LUENTORUNKO YLÄASTEEN KEMIAN OPETUKSEEN EKOLOGINEN SELKÄREPPU, TUOTTEEN ELINKAARI, KESTÄVÄ KEHITYS 1) Esimerkkituotteen elinkaari Tuotteen elinkaarta voi havainnollistaa esimerkkituotteen avulla. Esimerkkinä

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Resurssitehokkuus Teknologiateollisuuden näkökulmasta. Jouni Lind

Resurssitehokkuus Teknologiateollisuuden näkökulmasta. Jouni Lind Resurssitehokkuus Teknologiateollisuuden näkökulmasta Jouni Lind Teknologiateollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus (ABB, Ensto, Murata Electronics, Vacon, Vaisala...) Kone- ja metallituoteteollisuus

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Vauhditamme yrityksiä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille. Rakennamme Lahden alueesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminnan

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus 14.11.2017 ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Sisältö 1. Johdanto 2. Kiertotalous Määritelmä Esimerkkejä Vaikutukset Suomessa 3. Jätehuolto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS YVA-ohjelman julkistaminen 28.8.2013 MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS HANKKEEN ESITTELY JORMA MIKKONEN Ympäristöhuollon tulevaisuuden trendit Niiden vaikutus Lounais-Suomeen

Lisätiedot

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet 09/10/2007 LUONNOS Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet Seuraava luonnos vaatimuksista pohjautuu pääsääntöisesti IEE GreenLabelsPurchase - projektissa tuotettuihin aineistoihin,

Lisätiedot

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 Ramate- seminaari 7.11. 2017 Erityisasiantuntija Sirje Stén 1 2 Valtakunnallinen jätesuunnitelma Strateginen suunnitelma jätehuollon

Lisätiedot

Entä, jos jätettä syntyisi paljon vähemmän? Auttaako materiaalitehokkuus?

Entä, jos jätettä syntyisi paljon vähemmän? Auttaako materiaalitehokkuus? Elämä, jätteet ja EU Suomen luonnonsuojeluliitto, Uudenmaan ympärisönsuojelupiiri ja Helsingin Työväenopisto, 21.5. 2007 Entä, jos jätettä syntyisi paljon vähemmän? Auttaako materiaalitehokkuus? Michael

Lisätiedot