MATERIAALITEHOKKUUDEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATERIAALITEHOKKUUDEN"

Transkriptio

1

2 mips LUKIJALLE Mitä eko- ja materiaalitehokkuus, ekologinen selkäreppu ja MIPS tarkoittavat? Miten yritykset selviävät erilaisten ympäristöasioiden hoitoon liittyvien käsitteiden ja järjestelmien viidakossa? Yrityksen ei aina ole välttämätöntä aloittaa ympäristöasioiden hoitoa kaikenkattavan ympäristöhallintajärjestelmän rakentamisella vaan tuotteiden ja toimintojen ekologisuutta voidaan parantaa yksinkertaisemmillakin keinoilla. Tämän oppaan tarkoituksena on selventää keskeisiä materiaalitehokkuuteen liittyviä käsitteitä ja antaa käytännön esimerkkejä siitä, miten yrityksissä voidaan vähentää materiaalien kulutusta ja jätteiden määrää. Materiaalitehokkuutta lisäämällä yritys vähentää tuotteen haitallisia ympäristövaikutuksia ja tuotantokustannuksia sekä vastaa asiakkaidensa odotuksiin ympäristöasioissa. Yleisesti termeillä ekotehokkuus ja materiaalitehokkuus tarkoitetaan pyrkimystä saada enemmän hyötyä vähemmällä luonnonvarojen kulutuksella ja ympäristön kuormituksella. Materiaalitehokkuusajattelussa painotetaan tuotteen elinkaaren aikaisen materiaalinkäytön vähentämistä. Ekotehokkuus taas tähtää ympäristövaikutusten laajempaan tarkasteluun. Teollisuudessa puhutaan tuotelähtöisestä ympäristöajattelusta, jolla myös tarkoitetaan tuotteen ympäristövaikutusten vähentämistä koko elinkaaren aikana. Luonnonvarojen vähenemisen ja pilaantumisen estämiseksi on ryhdytty toimiin eri tahoilla. Esimerkiksi Euroopan Unioni on vuonna 1997 esittänyt YK:ssa (Rion seurantakokous, UNGASS) ekotehokkuusaloitteen, jossa todettiin tutkimusten osoittavan, että luonnonvarojen tuottavuutta on teollisuusmaissa välttämätöntä nostaa ensi vuosisadan puoliväliin mennessä noin kymmenkertaiseksi. Tätä tavoitetta kutsutaan Factor 10 -tavoitteeksi. Ekotehokkuuden toteutusmahdollisuuksia kehittävät myös OECD ja Suomen kauppa- ja teollisuusministeriö. Tarpeidemme tyydyttämiseen tarvitsemme erilaisia tuotteita ja palveluja - kenkiä ja suutaria. Kaikilla tuotteilla on elinkaarensa, joka alkaa raaka-aineiden hankinnasta, jatkuu kuljetuksien, valmistuksen, jatkojalostuksen sekä jakelun kautta käyttöön ja päättyy jätteen käsittelyyn. Mitä vähemmän ainetta tässä kiertokulussa virtaa, sitä vähemmän ympäristö kuormittuu. 2

3 MATERIAALITEHOKKUUDEN HYÖTYJÄ... 4 Lisää laatua ja tuottavuutta... 4 Mittareita ja työkaluja... 4 Uusia innovaatioita... 5 Markkinointietua... 5 KÄSITTEITÄ... 6 MIPS - Material Input Per Service unit... 6 Ekologinen selkäreppu... 8 KEINOJA... 9 Materiaalipanoksen minimointi - MIPS:in MI alas... 9 Materiaalihukan minimointi... 9 Muiden jätteiden minimointi ja hyötykäytön lisääminen Energian- ja vedenkulutuksen vähentäminen Logististen ratkaisujen kehittäminen Hyödyn maksimointi - MIPS:in S ylös ONNISTUNEITA TOIMIA Lopen Rakennuspuu Oy, Loppi SOL Palvelut Oy, Oulu pp-fasadi oy, Kello Prafit Oy, Turku LÄHTEET INTERNET-OSOITTEITA KIRJALLISUUTTA TEKSTISSÄ MAINITUT INTERNET-OSOITTEET LIITTEET: KYSYMYSLISTOJA

4 mips LISÄÄ LAATUA JA TUOTTAVUUTTA Yritystoiminnassa laatu on ensiarvoisen tärkeä asia. Huono laatu maksaa aina paljon, kun sekä sisäisiä että ulkoisia laatuvirheitä joudutaan etsimään ja korjaamaan. Laatu käsitetäänkin nykyisin yrityksen laaja-alaiseksi kehittämiseksi, jonka tavoitteena on asiakastyytyväisyys, liiketoiminnan kannattavuus ja kilpailukyvyn parantuminen. Pelkkä laadukas tuote ei riitä, vaan tavoitteena on koko toiminnan erinomaisuus kokonaislaatu. Materiaalitehokkuutta lisäävät toimet voidaan ottaa osaksi yrityksen laatu- tai ympäristöjärjestelmää, jolloin tuotannon tehostuessa saadaan myös taloudellisia säästöjä. Kun ekotehokkuus ja laatu otetaan tavoitteeksi jo tuotekehityksessä ja suunnittelussa, kulkevat ne luontevasti mukana koko elinkaaren ajan. Tuottavuus ja ekotehokkuus ilman laatua on yhtä merkityksetön kuin laatu ilman tuottavuutta ja ekotehokkuutta. (Rissa 2001.) MITTAREITA JA TYÖKALUJA Tuotantoprosessissa virtaa erilaisia materiaaleja, jotka kaikki ovat tavalla tai toisella peräisin luonnosta ja palautuvat sinne joko samassa muodossa tai muuttuneina. Prosessin kuluessa ja elinkaaren eri vaiheissa otetaan sisään (input) panoksia ja toisaalta taas työnnetään ulos (output) tuotoksia. Materiaalitehokkuutta lisäämällä voidaan samalla panosten määrällä saada aikaan enemmän tuotoksia tai jopa lisätä tuotoksia panosten vähentämisestä huolimatta. Panosten ja tuotosten arviointiin tarvitaan kuitenkin mittareita, joiden avulla tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi. Tietoja seuraamalla ja vertaamalla voidaan muun muassa helpommin löytää ne kohteet, joihin kohdistetut säästötoimet tuottavat suurimman hyödyn. Esimerkiksi jätteiden määrää ja jätehuoltokustannuksia voidaan vähentää tehokkaasti, kun materiaalinkäyttöä tehostetaan jo valmistusprosessin aikana. Ennaltaehkäisevä työ vaikuttaakin usein enemmän kuin jo syntyneistä jätteistä ja päästöistä huolehtiminen. Myöhempänä esitelty MIPS-laskenta voi toimia suuntaa-antavana työkaluna tuotteen vaatimien materiaalipanosten selvittämisessä. MIPS-laskennan jälkeen yksityiskohtaisemman elinkaariarvioinnin selvitykset on helpompi priorisoida ja kohdentaa. 4

5 UUSIA INNOVAATIOITA Tuotteiden ja tuotantoprosessien suunnitteluvaiheessa vaikutetaan tuotteen tai palvelun koko elinkaarenaikaisiin ympäristövaikutuksiin. Tuotekehityksessä tulisikin huomioida materiaalimäärien ohella tuotteiden laadulliset ominaisuudet; kuten kestävyys ja korjattavuus sekä valitut materiaalit ja niiden uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet. Haitalliset materiaalit tulisi myös korvata haitattomammilla sekä pyrkiä veden ja muiden materiaalien suljettuihin kiertoihin. Materiaalikiertojen sulkeminen siten, että yhden tuotantovaiheen jätteet ja hukkalämpö voidaan hyödyntää muiden tuotteiden valmistukseen, on ekotehokasta toimintaa. Se nojaa vanhaan saituuden periaatteeseen: mitään ei heitetä pois. (Rissa 2001.) Innovaatiot eli uudet, aikaisempaan verrattuna ominaisuuksiltaan parannetut tuotteet, prosessit tai järjestelmät syntyvät usein tuotekehittelyn yhteydessä ja monesti reaktiona ulkoisiin vaatimuksiin. Materiaalitehokkuutta lisäävistä teknisistä tai muunlaisista ratkaisuista saattaa muodostua yrityksille jopa uusia tuotteita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Työllistämismahdollisuudet voivat samalla parantua merkittävästi. Yritys voi tarjota asiakkaille varaosia sekä huolto- ja korjauspalveluita tai jopa korvata tuotteen kokonaan palvelulla. MARKKINOINTIETUA Markkinoinnissa käytettävien ympäristölauseiden ja muiden väittämien todenperäisyys tulee aina pystyä osoittamaan. Selvittämällä materiaalivirtansa ja todentamalla tehdyt parannukset yritys voi havainnollistaa ympäristövaikutuksiaan asiakkaille ja muille sidosryhmille. Materiaalin säästämistä ei aina suoraan mielletä ympäristöteoksi. Kuitenkin esimerkiksi pakkausmateriaalin valinnalla ja pakkauksen muotoilulla voidaan säästää luonnonvaroja ja vähentää kuljetusten aikaisia päästöjä. Yrityksissä materiaalia on säästetty kautta aikojen lähinnä taloudellisista syistä. Materiaalin säästön positiiviset ympäristövaikutukset kannattaa nostaa esiin ja hyödyntää markkinoinnissa. Ympäristöimagon kohentuessa yritys voi saavuttaa hyötyä sekä markkinaosuuksina että lisääntyneenä arvostuksena ja vaikutusmahdollisuuksina. 5

6 mips MIPS - Material Input Per Service unit Materiaalitehokkuutta voidaan lisätä kahdella tavalla: vähentämällä materiaalin kulutusta tai lisäämällä hyödyn määrää. MIPS eli materiaalivirtaan perustuva ekotehokkuusmittari on kehitetty työkaluksi tuotteen tai palvelun kuluttaman materiaalin määrän ja siitä saatavan hyödyn suhteuttamiseen. MIPS:in avulla voidaan myös selvittää, missä ovat tuotteen tai palvelun suurimmat ainevirrat sekä parhaat mahdollisuudet pienentää niitä. MIPS:in on kehittänyt professori Friedrich Schmidt-Bleek, ja se on esitelty vuonna 1992 Wuppertal-instituutissa* Saksassa. Suomen ympäristökeskus on hankkeessaan Materiaalitehokkuuden neuvontaprojekti soveltanut Schmidt- Bleekin oppeja Suomen oloihin. Tuotteen materiaalipanos (Material Input, MI) on tuotteen tai palvelun koko elinkaarenaikainen materiaalinkulutus mitattuna grammoissa, kiloissa tai tonneissa. Tuotetta varten tarvittavat panokset muodostuvat erilaisista materiaalivirroista, jotka syntyvät, kun ihminen ottaa luonnosta aineita, jotka hän aikanaan käytön jälkeen työntää sinne takaisin. Materiaalipanokseen lasketaan mukaan sekä itse tuotteeseen että siinä sivussa käytetyt materiaalit. Itse tuotteen valmistuksen lisäksi otetaan siis huomioon kaikki välilliset materiaalimäärät, jotka syntyvät pakkauksista, kuljetuksista ja energian tuottamisesta. Materiaalipanoksen laskennassa käytetään apuna MI-kertoimia, joita on määritetty eri materiaaleille, energiamuodoille ja kuljetustavoille. 6 *www.wupperinst.org

7 MI-kerroin on yhden raaka-ainekilon tuottamiseksi tarvittu luonnonvarojen kokonaismäärä kiloina (kg/kg). Kertoimia määritetään muun muassa Wuppertal-instituutissa ja Oulun yliopiston Thule-instituutissa. Palvelusuorite (Service, S) tarkoittaa tuotteen koko käyttöikänsä aikana tarjoamien palvelusuoritteiden kokonaismäärää. Palvelusuorite voi olla tuotteen tai palvelun käyttökerta, liikkumisvälineellä matkustettu henkilökilometri, pesty pyykkikilo, syöty ravinto tai muu aikaansaatu hyöty. Kertakäyttöpakkauksilla tai ruoalla on vain yksi käyttökerta eli palvelusuorite, jolloin MIPS on sama kuin tuotteen vaatima materiaalipanos. Yrityksissä MIPS:in avulla voidaan muun muassa vertailla tuotteen erilaisia valmistusmateriaaleja tai -tapoja. Esimerkiksi jos valmistusmateriaali vaihdetaan pienemmän MI-kertoimen materiaaliksi, eikä tuotteen kestävyys heikkene tai paino kasva, pienenee MIPS- arvo. jos materiaaleja vaihtamalla tuotteen kestävyys tai muunneltavuus lisääntyy, voi MIPS- arvo pienentyä, vaikka materiaalipanos kasvaisikin. On tärkeää huomata, että MIPS:in avulla ei ratkaista kaikkia tuotteen ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi materiaalien myrkyllisyys ja haitta-aine -tarkastelut on tehtävä erikseen. Apua MIPS:in laskemiseen saa Materiaalitehokkuuden neuvontaprojektin Internet-sivuilta*. Materiaalikäytön laskemiseksi on tehty tarkistuslista, jossa eritellään tuotteen valmistuksessa käytetyt materiaalit, syntyvät jätteet, pakkausmateriaalit, sähkön ja muun energian kulutus sekä kuljetukset. Luonnonvarojen kulutus arvioidaan MI-kertoimen avulla yhtä tuotetta kohti. Tuotteen materiaalikäytön vähentämisen ja palveluuden lisäämisen arviointiin voi käyttää apuna myös tämän oppaan liitteenä olevia kysymyslistoja. Ne löytyvät myös neuvontaprojektin Internet-sivuilta. Esimerkkejä MI-kertoimista** MI-kerroin Kulta Kupari, neitseellinen 500 Kupari, uusioraaka-aine 10 Alumiini, neitseellinen 85 Alumiini, uusioraaka-aine 3,5 Teräs 7 Pyökki, huonekaluissa 7,1 Kuusi, ovissa, ikk.yms. 3,5 Vanerilevy 2 Pakkauslasi, ei uusio 3 Pakkauslasi, uusio (88 %) 0,9 Kevyt polttoöljy (Hu 42,8) 2,5 Maakaasu 1,3 Kaukolämpö 0,4 Tuulisähkö 0,07 * ** Lisää esimerkkejä on Internet-osoitteessa HUOM! Osoite muuttuu. Kts. sivu 19. 7

8 mips EKOLOGINEN SELKÄREPPU Tuotteiden ja palvelujen välillisiä materiaalivirtoja kuvataan termilla ekologinen selkäreppu. Ekologinen selkäreppu on se luonnonvarojen määrä, minkä tuote vaatii oman painonsa lisäksi elinkaarensa aikana. Selkäreppuun lasketaan mukaan tuotetta varten tarvitut näkymättömät materiaalipanokset eli kaikki alkuperäiseltä paikaltaan luonnon ekosysteemeistä siirretyt luonnonvarat. Yksittäisen tuotteen ekologinen selkäreppu sisältää sekä elolliset (viljellyt kasvit ja eläinten biomassa) että elottomat (hiekka, malmi, öljy ja maamassat) materiaalit. Huomioon otetaan myös käytetty vesi ja ilma sekä maaperän kuluminen. Tuotteen paino ei yleensä vastaa sen ekologista taakkaa, jota muun muassa jokainen valmistus- ja kuljetusvaihe lisää. Sanomalehti esimerkiksi painaisi noin 50 kiloa ja rannekello noin 20 kiloa. Esimerkki: Kullan MI-kerroin on Tällöin 4 grammaa painavan kultasormuksen ekologinen selkäreppu painaa noin kiloa (0,004kg x = 2 160kg). Hopean MI-kerroin on 7 500, joten saman verran painavan hopeasormuksen ekologinen selkäreppu painaa vain 30 kiloa. Hopeasormuksen MIPS-arvo on näin ollen huomattavasti pienempi kuin kultaisen sisarensa, jos oletetaan, että molempien sormusten palvelusuoritteiden eli käyttökertojen määrä on sama. 8

9 MATERIAALIPANOKSEN MINIMOINTI - MIPS:N MI ALAS MATERIAALIHUKAN MINIMOINTI Tekniset keinot Raaka-aineiden hukan pienentäminen eli materiaalien käytön tehostaminen on mahdollista erilaisin teknisin keinoin. Vaikka hukkaprosentit eri toimialoilla ovat erisuuruiset, uskotaan teknologian kehittymisen lisäävän materiaalitehokkuutta alalla kuin alalla. Yritykset joutuvat aika ajoin uusimaan koneitaan ja laitteitaan, jolloin onkin luonnollista kiinnittää huomiota uuden laitteen ja mahdollisesti koko valmistusprosessin tehokkuuteen. Pirkanmaan ympäristökeskuksen julkaisemaan tutkimukseen Materiaalitehostamisen ja jätteen synnyn ehkäisyn mahdollisuudet pkt-yrityksissä (1999) haastatellut yritykset mainitsivat teknisinä keinoina mm. CNC-koneet, CAD-laitteistot, laserin käytön mittauksissa sekä manuaalisen asettelun korvaamisen tietokoneohjelmilla. Joillakin toimialoilla, kuten esimerkiksi muovi- ja kemianteollisuudessa, on mahdollista käyttää omassa tuotannossa syntyviä sivutuotteita uudelleen tuotannossa. Muoviosien selkeät materiaalimerkinnät taas helpottavat niiden hyötykäyttöä, kun tuotteet aikanaan päätyvät jätteeksi. Useilla toimialoilla voidaan hukkamateriaalit toimittaa hyötykäyttöön ilmaiseksi. On kuitenkin huomattava, että materiaalien hankkiminen maksaa aina. Materiaalitehokkuuden lisääminen säästää rahaa yhtä lailla kuin ympäristöäkin. Pirkanmaan ympäristökeskuksen julkaisussa siteerattiinkin erästä hankintapäällikköä, jonka mottona oli: Ei kannata ajaa roskiin, vaan pitää ajaa asiakkaalle. Jauhemaali hyötykäyttöön Suurin osa yrityksen tuotteiden peltiosista pinnoitetaan jauhemaalilla. Valkoinen jauhe on pääväri, ja se on heti kierrätetty uudelleenkäyttöön. Värillisistä jauheista syntyvä jäte kerättiin aikaisemmin talteen ja toimitettiin kaatopaikalle. Ympäristöluvan haun yhteydessä selvisi, että värillinen jätemaalijauhe on hyödynnettävissä yrityksen omassa tuotannossa. Sillä maalataan niitä tuotteen osia, jotka eivät ole näkyvissä. Säästöä tästä syntyy noin euroa vuodessa. (Forsell 2000.) 9

10 mips Hydrauliöljy hyötykäyttöön Suomen Sandvik Oy:n työstökoneiden huollossa syntyvä rypsiöljypohjainen hydrauliöljy käytetään vannesahanterien suojaukseen. Suojaöljyä säästyy 200 litraa vuodessa. (Forsell 2000.) Asenteelliset keinot Yritysten työntekijät ja materiaalihankinnoista vastaavat voivat työtavoillaan vaikuttaa materiaalihukan pienentämiseen. Huomiota kannattaa kiinnittää tuotantoprosessien käynnistämiseen ja alasajoon, raaka-aineiden vaihtoon sekä hankittavien materiaalien määrään ja laatuun. Esimerkiksi rakennusalalla määrämittatilaukset ja purkujätteiden lajittelu sekä toimittaminen uusiokäyttöön ovat työntekijöiden huolellisen työskentelyn ohella hyviä keinoja tehostaa materiaalien käyttöä. (Ilomäki 1999.) Työn suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys ja järjestelmällisyys on tärkeää - nuukemmalla materiaalinkäytöllä saatu hyöty on suhteutettava siitä aiheutuvaan vaivaan. Myös materiaalihukan mittaaminen ja seuranta on tärkeää, jotta säästötoimenpiteet voitaisiin kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti. Yrityksissä on kehitetty erilaisia tiimityöskentelyyn ja palkkausjärjestelmään liittyviä malleja, jotka ovat lisänneet työntekijöiden vastuuta omasta työstään ja kannustaneet materiaalien säästeliääseen käyttöön. Joissain yrityksissä säästyneet rahat on käytetty työntekijöiden viihtyvyyden lisäämiseen. Myös uusien, materiaalitehokkuutta edistävien innovaatioiden ja keksintöjen kehittämisestä annetut palkinnot ovat hyviä kannustimia henkilökunnalle. Koulutus ja asioiden tiheä kertaaminen ovat tärkeitä asenteisiin vaikuttamisen keinoja. Henkilökunnan koulutuksessa voi käyttää apuna muun muassa Materiaalitehokkuuden neuvontaprojektissa laadittua havainnollista kalvosarjaa, jonka voi tulostaa Internetistä.* Tuotekehitys Tuotesuunnittelu määrää tuotteiden ekologisesti olennaiset ominaisuudet elinkaaren kaikissa vaiheissa. Paraskaan haittoja jälkikäteen poistava tekniikka ei voi korvata sitä hyötyä, jonka ympäristö saa alusta saakka ekologisesti järkevästi suunnitellusta tuotteesta (Schmidt-Bleek 2000). Tuote kannattaa suunnitella kestäväksi, purettavaksi ja korjattavaksi. Sitä voidaan myös rationalisoida, jolloin se esimerkiksi valmistetaan ohuemmasta tai kokonaan toisesta materiaalista laadun tai käytettävyyden kärsimättä. Haitalliset materiaalit ovat usein vaihdettavissa vähemmän haitallisiin. Voidaan myös kehittää tuotteita, jotka ovat sellaisinaan tai helposti muunneltuina käytettävissä uudelleen joko samaan tai eri tarkoitukseen. Käyttämällä uudelleen ja kierrättämällä laitteita tai niiden osia vähennetään neitseellisten raaka-aineiden tarvetta ja säästetään luonnonvaroja. 10 * Suomi: Ruotsi: Osoitteet muuttuvat. Kts. sivu 19.

11 Eroon ongelmajätteistä Kun ABB Industry Oy:n suunnittelijat kävivät läpi erään tuotteen materiaaleja, havaittiin erään pienen releen kosketinpinnassa ohut kadmiumkerros. Kadmiumia ilman oleva, ympäristöystävällisempi ja muuten samanlainen osa löytyi helposti, ilman lisäkustannuksia. (Forsell 2000.) Kopiokoneen osia materiaalin kierrätyksestä Rank Xerox kopiokoneen osista 80 % on peräisin materiaalin kierrätyksestä. Koneen laatutaso ja käyttöaika vastaavat täysin uudelle koneelle asetettuja vaatimuksia. (Forsell 2000.) Vaihtoehto moottoripyörän turvaketjulle RID Jouvin -niminen ranskalaisyritys on kehittänyt vaihtoehdon raskaalle, yli kymmenen kiloa painavalle ja lähes kaksimetriselle moottoripyörän turvaketjulle. Tuote on U- mallinen pieni lukko, joka mahtuu pyörän levyjarrun aukkoon. Lukko tuottaa saman palvelun kuin ketju, mutta painaa alle kilon ja on mukavampi käyttää. Hintaa sillä on saman verran kuin ketjun lyhyimmällä versiolla. Valmistaja saa lukosta hyvän tuoton ja on tehnyt ympäristölle palveluksen mitä lukon keksijät tuskin ovat edes ajatelleet. (Schmidt- Bleek 2000.) MUIDEN JÄTTEIDEN MINIMOINTI JA HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN Pakkausjätteet muodostavat suuren osan yrityksistä kaatopaikalle päätyvästä jätteestä. Niiden määrää voidaan vähentää muun muassa siirtymällä käyttämään kierrätettäviä pakkauslaatikoita ja kontteja, jotka palautetaan paluukuormassa ja käytetään siten uudelleen. Pakkausmateriaalien ekologisesti järkevällä valinnalla vaikutetaan sekä jäljelle jäävän pakkausjätteen määrään että laatuun. Usein on mahdollista karsia osa pakkauksista ja joidenkin tuotteiden kohdalla jopa jättää pakkaamatta kokonaan. Kevyemmät pakkausmateriaalit vähentävät kuormien painoa ja sitä kautta kuljetuksien päästöjä ja energian tarvetta. Kuljetuspakkausten uudelleenkäyttöjärjestelmä Kaupan kuljetuspakkausjärjestelmä (Transbox) vähentää kertakäyttöisistä pahvilaatikoista syntyvän aaltopahvijätteen määrää vuositasolla tonnilla. Kestokäyttöisistä muovilaatikoista syntyy vain noin 400 tonnia jätettä vuodessa. (Materiaalitehokkuuden neuvontaprojekti ) Pakkausmateriaalikustannukset pienemmiksi Ennen ABB Industry Oy:n taajuusmuuttajan rakenneosan kuljetuspakkaukseen käytettiin useita materiaaleja, kuten puuta, pahvia, styroksia, vaneria, niittejä, nauloja sekä muovia, joista valtaosa joutui yhden käyttökerran jälkeen kaatopaikalle. Nyt taajuusmuuttajan rakenneosa kiertää yhteiskuljetuksena päällekkäin ladottavalla imukuljetuslavalla, jossa tilan käyttö on optimoitu. Lavaa voidaan käyttää noin 100 kertaa ja rakenneosan vuotuiset pakkausmateriaalikustannukset pienenivät noin eurosta noin 500 euroon. Kuljetuskustannusten ja ympäristöhaittojen osuus putosi viidennekseen entisestä. Kaiken kaikkiaan säästöä syntyi vuodessa noin euroa. (Forsell 2000.) 11

12 mips Palautuspakkauksia ja suurempia tilauseriä Ovitor Oy on tehnyt päätöksen hankkia raaka-aineensa mahdollisimman vähän pakattuina ja suurissa erissä. Sähkömoottoritoimituksissa Kolmeks Oy:ltä käytetään pahvilaatikoiden sijaan lavoja, lavakehyksiä sekä välivaneria, jotka palautetaan Kolmeks Oy:lle uutta käyttöä varten. Pahvilaatikoiden määrä on vähentynyt kpl/vuosi. Ovissa käytettävät laakerit ostetaan teollisuuspakkauksina, jolloin yksittäispakkausten määrä väheni kpl/vuosi. Lisäksi saapuneet pahvilaatikot käytetään varaosatoimituksiin ja pakkaustäytteet imuroidaan täytesäiliöön ja käytetään uudelleen. (Forsell 2000.) Useille jätejakeille on olemassa keräysjärjestelmä, jonka kautta ne päätyvät hyötykäyttöön. Jätteiden lajittelu vähentää kaatopaikalle tai polttolaitokselle päätyvän sekajätteen määrää ja alentaa samalla jätehuoltokustannuksia. Suomen jätelain ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä jätteen syntyä. Tuotteet tulee valmistaa mahdollisimman haitattomiksi ja vähän jätettä aiheuttaviksi säästäväistä tekniikkaa käyttäen. Syntynyt jäte on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön: ensisijaisesti raaka-aineeksi, toissijaisesti energiantuotantoon ja vasta viimeiseksi kaatopaikalle. Oman paikkakunnan ympäristöviranomaiset auttavat yrityksiä ja yksityishenkilöitä jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Esimerkiksi Turun seudulla hyötyjätteiden vastaanotto- ja kuljetuspalveluja tarjoavat yritykset on koottu ympäristönsuojelutoimiston Internet-sivuille.* Ohjeita jätemäärien selvittämiseen annetaan muun muassa Suomen ympäristökeskuksen julkaisemassa Kone- ja metalliteollisuuden ympäristöoppaassa. Aikuiskoulutuskeskuksen jätteiden lajittelu Koulussa toteutetaan laajaa jätteiden syntypistelajittelua. Metallien jäännöspalat käytetään opetuksessa uudelleen useaan kertaan ja metallit lajitellaan seitsemään lajiin. Lisäksi kerätään ruskeaa pahvia, energiajätettä, keräyspaperia, bio-, lasi-, ongelma- ja kaatopaikkajätettä. Ennen lajittelua kaatopaikalle vietiin noin 36 m 3 sekajätettä kuukaudessa, mutta nyt viedään ainoastaan 1,5 m 3 kuukaudessa. (Forsell 2000.) * (Jätteet & kierrätys - oppaat) 12

13 ENERGIAN- JA VEDENKULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN Energiaa kuluu joko suoraan, kun poltamme esimerkiksi öljyä, hiiltä tai maakaasua, tai välillisesti, kun ostamme tuotteita tai palveluita, joiden valmistukseen on käytetty energiaa. Myös vettä kuluu sekä suoraan että välillisesti. Yrityksissä energian ja veden kulutusta voidaan vähentää sekä teknisin että asenteellisin keinoin. Koneita ja laitteita hankittaessa voidaan valita mahdollisimman energiatehokas vaihtoehto ja huolehtia laitteiden asianmukaisesta sijoittamisesta ja huollosta. Yrityksen kaikkien toimintojen yhteenlaskettu energiankulutus jakautuu valmistettujen tuotteiden kesken, jolloin onkin tärkeää huomioida energiansäästömahdollisuudet kaikessa toiminnassa. Valaistussuunnittelulla, ilmastointi-, lämmitys- ja muiden laitteiden säädöillä, teknisillä energiansäästöratkaisuilla (esim. pienloistelamput, hanat ja wc-istuimet) ja henkilöstön asianmukaisilla toimintatavoilla voidaan energiaa ja vettä säästää huomattavasti. LOGISTISTEN RATKAISUJEN KEHITTÄMINEN Kuljetettaessa tuotteita paikasta toiseen kuluu aina energiaa ja luonnonvaroja. Erilaisin logistisin ratkaisuin voidaan vähentää energian ja polttoaineen kulutusta. Mitä lyhyempiä kuljetusmatkat ovat, sitä vähemmän kuluu energiaa. Ajamalla täysiä kuormia molempiin suuntiin vältytään kuljettamasta ilmaa kalliilla hinnalla. Saman alueen yritykset voivat tehdä yhteistyötä kuljetuksissa, jos niiden asiakkaat sijaitsevat samalla suunnalla ja tuotteet sopivat yhteisesti kuljetettaviksi. Varastojen sijainnin, reittien ja paluukuljetusten huolellisella suunnittelulla voidaan saada aikaan huomattavia säästöjä. HYÖDYN MAKSIMOINTI - MIPS:IN S YLÖS Palvelusuoritteiden (S) määrä kasvaa tuotteiden tai palvelujen käyttöä tehostamalla. Käyttöä taas voidaan tehostaa lisäämällä käyttäjämäärää tai tehollista käyttöaikaa. Tehokkaampi käyttö vähentää tarvittavien tuotteiden kokonaismäärää ja siten myös luonnonvarojen käyttöä. Käyttäjämäärän lisääminen Tehokkuutta voidaan lisätä esimerkiksi vuokraamalla tai liisaamalla tuotteita tai palveluita. Tarvittavat hyödykkeet voidaan myös hankkia yhteiskäyttöön. Kun yritys liisaa ja ylläpitää tuotetta myymisen sijaan, on sillä luonnollisesti taloudellisia ja imagollisia intressejä valmistaa pitkäikäisiä ja toimintavarmoja tuotteita. Tuotteen käyttöiän pidentäminen Jo suunnittelu- ja tuotantovaiheessa voidaan pidentää tuotteiden tai niiden osien käyttöikää ja mahdollistaa tuotteen monivaiheinen käyttö. Mitä kestävämpi ja ajattomampi tuote on, sitä enemmän asiakkaat sitä arvostavat. Myös helppokäyttöisyys ja käyttövarmuus ovat tärkeitä ominaisuuksia. Tieto hyväksi havaitusta tuotteesta tai palvelusta leviää nopeasti - samoin kuin tuotteesta, johon ei olla tyytyväisiä. 13

14 mips Kestävämpi pyöröterä Itävaltalainen yritys Leitz on kehittänyt puukuitulevyjen leikkaamiseen tarkoitetun pyöröterän, jonka kestoikä on jopa satakertainen perinteiseen vastaavaan terään verrattuna. Käyttöikää nostavan synteettisen timanttipinnoitteen lisäksi terän hampaat on suunnattu siten, että melu vähenee. Myös terän aikaansaama ulostulojälki leikattavassa levyssä on entistä siistimpi, mikä vähentää hukan määrä. Käyttöiän pidentäminen nostaa terän luonnonvaratuottavuutta kertoimella 64. (Materiaalitehokkuuden neuvontaprojekti ) Huollettavuus ja korjattavuus ovat myös ominaisuuksia, joita arvostetaan - varsinkin, jos nämä palvelut voi saada ostopaikasta tai muuten helposti. Käyttöikää voidaan nostaa myös suunnittelemalla tuotteet uudelleenkäytettäviksi, joko samaan tai eri tarkoitukseen. Materiaalikoostumuksen tai rakenteen yksinkertaisuus mahdollistaa tuotteen helpon purettavuuden ja kierrätettävyyden, jolloin nopeasti kuluvat osat on tarvittaessa mahdollista vaihtaa tai korvata kokonaan uudenlaisilla, kehittyneemmillä osilla. Samalla saadaan hyödynnettävät materiaalit talteen ja mahdolliset ongelmajätteet asianmukaiseen käsittelyyn. Yritys voi lupautua ottamaan käytetyt tuotteet takaisin asiakkaalta, ja käyttää osia sekä materiaaleja uudelleen joko sellaisinaan tai muiden tuotteiden valmistukseen. Tuotteen monikäyttöisyys Palvelusuoritteiden määrää voidaan nostaa myös suunnittelemalla tuote tai palvelu mahdollisimman monikäyttöiseksi. Mallitarjontaa voidaan helposti laajentaa esimerkiksi standardisoimalla tuotteen tietyt perusosat ja tarjoamalla muista osista useita vaihtoehtoja, jotka ovat yhteensopivia toistensa kanssa. Tuotteet ja palvelut kannattaa suunnitella muunneltaviksi, parannettaviksi ja täydennettäviksi, jolloin yritykselle saattaa syntyä jopa uusia myyntiartikkeleita. Esimerkiksi Lundia on jo vuosikymmenien ajan tarjonnut standardisoituja hyllyjen ja muiden kalusteiden osia, joita yhdistelemällä asiakkaat ovat voineet koota mieleisensä yhdistelmän. Liisattavat kopiokoneet Kopiokonevalmistaja Rank Xerox on siirtynyt koneiden myymisestä niiden liisaamiseen. Asiakas maksaa saamastaan hyödystä, kopiokoneen käyttämisestä, ei koneen omistamisesta. Yritys ottaa liisaamansa kopiokoneet takaisin käytön jälkeen ja kunnostaa niitä omissa käsittelykeskuksissaan. Koneiden kestävät osat käytetään uudelleen uusiin laitteisiin, kuluvat osat vaihdetaan. Läpivirtatalousmallin muuttaminen varainhallinnaksi on ollut yritykselle varsin kannattavaa. Se on vaikuttanut myös tuotesuunnitteluun, jonka yhdeksi lähtökohdaksi on otettu osien standardointi siten, että ne sopivat erilaisiin ja eri-ikäisiin malleihin. (Materiaalitehokkuuden neuvontaprojekti ) 14

15 Seuraavassa esiteltävät yritykset olivat mukana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa Materiaalitehokkuuden neuvontaprojektissa, joka toteutettiin vuosina Projektin tavoitteena oli kehittää ja kokeilla materiaalien käytön tehokkuutta ja jätteiden synnyn ehkäisyä edistäviä neuvontakeinoja. Projektin aikana kuuden alueellisen jätehuoltoyhtiön jäteneuvojat etsivät yhdessä pilottiyritysten kanssa keinoja parantaa materiaalitehokkuutta. Tuloksena syntyi hyvinkin erilaisia oivalluksia, joita voidaan soveltaa monenlaisiin tuotteisiin ja niiden valmistusprosesseihin. Projektissa mukana olleita yrityksiä motivoivat materiaalitehokkuuden lisäämiseen muun muassa toiminnan muutoksilla saavutettavat säästöt, lisääntynyt tieto esimerkiksi eri materiaalien ympäristövaikutuksista sekä yrityskuvan parantuminen. Yrityskäynneillä jäteneuvojat tutustuivat yritysten toimintaan ja esittelivät materiaalitehokkuuden periaatteita, joita projektin kuluessa sovellettiin yritysten käytännön toimintaan. Yhdessä yritysten edustajien kanssa valittiin tarkastelukohde, joka saattoi olla jokin yksittäinen tuote tai vaikka koko yrityksen toiminta. Tarkastelukohteen materiaalivirtoja ja ympäristövaikutuksia selvitettiin MIPS-laskennan sekä projektin aikana kehitettyjen kysymyslistojen avulla. Listoissa materiaalinkäyttöä ja palvelevuutta käydään läpi käytännönläheisten kysymysten kautta, mikä helpottaa kehityskohteiden löytämistä. MIPS:in laskentalistat ja kysymyslistat ovat Internet-osoitteessa*: neuvo.htm (Opas materiaalitehokkuuden neuvontaan yrityksissä) Kysymyslistat ovat myös tämän oppaan liitteinä 1 ja 2. Lisätietoja projektista ja sen tuloksista saa Internet-osoitteesta tutkimus/eu/matnep/matnep.htm Suomen ympäristökeskuksen julkaisusta Neuvonta materiaalitehokkuuden edistäjänä yrityksissä tapaustutkimuksena materiaalitehokkuuden neuvontaohjelman arviointi. Edellä mainittu julkaisu on ollut lähteenä seuraavissa yritysesittelyissä. * Osoite muuttuu. Kts. sivu

16 mips LOPEN RAKENNUSPUU OY, LOPPI Materiaalitehokkuuden neuvonta liitettiin puutavaraa valmistavassa Lopen rakennuspuussa osaksi meneillään ollutta tuotekehitysprojektia. Uutta puupaneelia suunniteltaessa oli jo kiinnitetty huomiota mahdollisimman ympäristöystävällisiin materiaalivalintoihin sekä tuotteen korjattavuuteen, purettavuuteen ja hyötykäyttöön. Neuvonta toi esiin uusia näkökohtia muun muassa tuotteen pitkäikäisyyden lisäämiseen sekä energiankäytön, pakkaamisen ja logistiikan tehostamiseen. Yrityksessä selvitettiin myös erilaisia pintakäsittely- ja pakkausmateriaalivaihtoehtoja sekä vertailtiin näiden kestävyyttä ja tuotannossa syntyviä jätemääriä. Tuotantolinjan suunnittelussa huomioitiin energiankäyttö sekä mietittiin huoltopalvelun oheistamista tuotteeseen. Materiaalipanosta ei kokonaisuudessaan laskettu, mutta eri materiaalivaihtoehtoja vertailtiin niiden MI-kertoimien pohjalta. Yrityksessä käytiin myös läpi kysymyslistoja (liitteet 1 ja 2), joiden avulla voitiin kehittää toimintaa materiaalitehokkaammaksi. SOL PALVELUT OY, OULU SOL on lähinnä siivouksen alalla kiinteistöpalveluita tuottava yritys, jossa ympäristöasioihin oli perehdytty aiemmin muun muassa ympäristöasioiden hallintajärjestelmää laadittaessa. Materiaalitehokkuuden neuvontaprojektissa lähdettiin tarkastelemaan koko yrityksen toimintoja, jolloin erityisiksi ongelmakohdiksi nousivat liian vanhat koneet. Energiasäästäväisyyden ja monikäyttöisyyden todettiin olevan tärkeitä kriteereitä myös materiaalitehokkuuden kannalta uusia koneita hankittaessa. Projektin aikana energiankäyttöä ja materiaalien hankintoja tarkasteltiin laajemminkin, yrityksen koko toiminnan kannalta. Keskustelua syntyi kemikaaleista, jätehuollosta sekä henkilökunnan kouluttamisesta. Tärkeänä pidettiin myös henkilökunnan sitouttamista materiaalitehokkuusajatteluun. Myös tämä yritys kävi läpi kysymyslistoja, mutta ei tehnyt materiaalipanoslaskelmia. 16

Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio

Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio Sisällys: Kansion käyttäjälle 1. Materiaalitehokkuus 1.1. Mitä materiaalitehokkuus tarkoittaa 1.1.1. Tuotteiden ja palvelujen kokonaismateriaalin

Lisätiedot

MIPS-laskenta. Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus. Michael Ritthoff Holger Rohn Christa Liedtke. sekä Thomas Merten

MIPS-laskenta. Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus. Michael Ritthoff Holger Rohn Christa Liedtke. sekä Thomas Merten Michael Ritthoff Holger Rohn Christa Liedtke sekä Thomas Merten MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus WUPPERTAL SPEZIAL 27fi Wuppertal Spezial 27fi MIPS-laskenta Tuotteiden ja

Lisätiedot

MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus

MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen Institut Arbeit und Technik Kulturwissenschaftliches Institut Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH Michael Ritthof Holger Rohn Christa Liedtke sekä

Lisätiedot

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Muovipoli Oy Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Raportti 30.6.2014 Muovipoli Oy Soratie 2 15550 Nastola etunimi.sukunimi@muovipoli.fi www.muovipoli.fi Tämä raportti on tuotettu projektissa

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 5 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 KONE-

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Kestävien valintojen taito

Kestävien valintojen taito Kestävien valintojen taito Kati Vähä-Jaakkola ekotehokkuus ja kohtuus koulussa Kuvitus Seppo Leinonen 2 OSA I: KÄSIKIRJA Sisällys OSA I: KÄSIKIRJA Esipuhe... 3 1. Johdanto... 4 2. Kuluttamisen monet kasvot...

Lisätiedot

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Raportti 12.8.2010 SISÄLTÖ KUVALUETTELO... 5 1. JOHDANTO... 6 2. KESTÄVÄ KEHITYS JA VIHREÄ LOGISTIIKKA... 7 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA Opinnäytetyö Tammikuu 2012 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2012 Liiketalouden

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus KierrätyskeskusMIPS Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus Marja Salo Michael Lettenmeier D-mat Oy 2 Sisällys 1 Johdanto...3

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Jätteen synnyn ehkäisystrategian

Jätteen synnyn ehkäisystrategian Jätteen synnyn ehkäisyn osaprojektit Jätteen synnyn ehkäisystrategian toteuttaminen perustuu yhteistyöverkostoihin, joiden kautta kyetään motivoimaan asukkaita, yrityksiä ja julkista sektoria jätteen välttämiseen.

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti, 24.10.2013 1 Työryhmältä Luonnonvarojen kestävän käytön

Lisätiedot

Kuluttajien toimintatila ja MIPS-mittarin toimivuus informaatio-ohjauksen välineenä

Kuluttajien toimintatila ja MIPS-mittarin toimivuus informaatio-ohjauksen välineenä Kuluttajien toimintatila ja MIPS-mittarin toimivuus informaatio-ohjauksen välineenä Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Ympäristöpolitiikka Elli Kotakorpi pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2008

Lisätiedot

PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ

PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ Mika Kuisma Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu PTR:n raportti 59 (pdf) ISBN 978-951-8988-46-3 2011 ISSN 1235-4546 Association of Packaging

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

Taso 1: Pakkausjäte. Aktiviteetti: Eettinen ruoka. Ruohola, Junni, Reiman, Toivonen MSK. Ihmisen vaikutus ympäristöön

Taso 1: Pakkausjäte. Aktiviteetti: Eettinen ruoka. Ruohola, Junni, Reiman, Toivonen MSK. Ihmisen vaikutus ympäristöön Aktiviteetti: Eettinen ruoka Taso 1: Pakkausjäte Tavoite: Vartio suunnittelee, hankkii ja valmistaa aterian kokouksessa tai retkellä niin, että syntyy hyvin vähän tai ei ollenkaan pakkausjätettä. Tarpoja

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Hammasteknikkojen ulkoilupäivä s. 28

Hammasteknikkojen ulkoilupäivä s. 28 h a m m a s t e k n i s e n a l a n e r i k o i s l e h t i 2 / 2 0 0 0 TÄSSÄ NUMEROSSA Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä s.4-10 Hammasteknikkojen ulkoilupäivä s. 28 Hammaslaboratorio ja asiakaskeskeinen

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta 70 vuotta, eikä suotta Paperinkeräyksen pitkä historia kertoo vastuullisesta edelläkävijyydestä. Kestävä kehitys Tehokas kierrätys on a & o. Suomalaisosaaminen jäteteknologiassa kiinnostaa maailmalla.

Lisätiedot

Materiaalitehokkuuden palveluista ympäristömyötäistä liiketoimintaa (MASCO2)

Materiaalitehokkuuden palveluista ympäristömyötäistä liiketoimintaa (MASCO2) Markku Anttonen Mika Kuisma Minna Halme Petrus Kautto Materiaalitehokkuuden palveluista ympäristömyötäistä liiketoimintaa (MASCO2) Loppuraportti 2008 W-457 Markku Anttonen Mika Kuisma Minna Halme Petrus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot