0LWHQWHNQLLNDVWDWHKGllQWLHGHWWl

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0LWHQWHNQLLNDVWDWHKGllQWLHGHWWl"

Transkriptio

1 0LWHQWHNQLLNDVWDWHKGllQWLHGHWWl Kari Leppälä Tieteelliseltä tutkielmalta edellytetään hyvää metodista otetta ja tieteellistä kontribuutiota - eli sitä että se tuottaa lisäyksen olemassaolevaan tietoon. Näiden kahden asian kautta tutkielma tulee täsmällisesti ja lahjomattomasti arvioiduksi. Mutta mitä metodi ja kontribuutio täsmälleen tarkoittavat, kun kyseessä on esimerkiksi suunnittelutehtävään liittyvä opinnäytetyö? Tässä kirjoituksessa tarkastellaan tarkastellaan tekniikan erityisluonnetta ja suhdetta tieteeseen. Sen kautta esitellään tieteentraditiot ja totuusteoriat, sekä lopuksi tarkastellaan tekniikan alan tutkielmien eri lajeja. 7HNQLLNNDWXWNLPXNVHQNRKWHHQDMDVLVlOW Ql Tekniikan ala tutkimusta pidetään joskus ongelmattomana: jo vakiintuneen luonnontieteellisen tutkimuksen sovelluksena, ja ongelmanasettelultaan yksinkertaistettuna. Tämä käsitys on kuitenkin virheellinen. Tosiasiassa tekninen tutkimus on metodisessa ja tietoteoreettisessa mielessä haastavaa. Tässä kirjoituksessa käsitellään useita ongelmakohtia. Ensimmäinen on tiettyjen käytännöllisen tekniikan alojen murrosvaihe, joka vaatii uusien menetelmien ja teorioiden kehittämistä. Esimerkkejä ovat informaatiotekniikka, tietoliikenne ja biotekniikka. Toinen ongelma on, että tekniikka samaistetaan virheellisesti luonnontieteisiin, jolloin huomattava osa teknistä tutkimusta joutuu väärään viitekehykseen. Vain osa tekniikan tutkimusta kuuluu luonnontieteiden ja niistä johdettujen insinööritieteiden kontekstiin. Kolmas ongelma aiheutuu tekniikan monialaisesta luonteesta johtuvasta tyydyttämättömästä teoriantarpeesta. Teknologia tarvitsisi kipeästi vakiintuneita tieteenrajoja ylittävää teoreettista ja metodologista arsenaalia, jota ei riittäväässä määrin ole kypsytetty luonnontieteitten ja yhteiskuntatieteitten piirissä. Myös vakiintuneilla tekniikan alueilla tekninen tutkimus joutuu operoimaan puutteellisten tai murrosvaiheetta elävien perusteorioiden kanssa. Amerikkalainen taloustieteen Nobel- palkinnon saaja Herbet A. Simon kirjoitti pienen, mutta hyvin vaikutusvaltaisen kirjasen "Sciences of the artificial"(1969). Siinä Simon väitti törmänneensä siihen tosiseikkaan, että tekniikalla ei ole omaa tiedettä, ja ehdotti sellaista perustettavaksi. Tämä kirjoitus yrittää vastata myös Simonin kysymykseen. Näyttää siltä, että tällaista tekniikan omaa tiedettä ei ole - eikä voikaan olla olemassa yhtenäisenä tieteenä. Mutta se on olemassa osittain, monitieteellisenä tekniikkaa sivuavien tieteiden kokonaisuutena. Simon viittaa myös edellä mainittuun tekniikan teoriavajeeseen: tekniikan piirissä on todella myös tarvetta radikaalisti uudenlaiselle tutkimukselle. 1

2 ,QQRYDDWLRQNlVLWH Tekniikan ymmärtämisen kannalta eräs tärkeimpiä peruskäsitteitä on LQQRYDDWLR. Käsitteen esitteli nykyaikaisessa muodossa Joseph Schumpeter (1934). Schumpeteriläisessä mielessä innovaatiolla tarkoitetaan uuden teknisen tai sosiaalisen keksinnön laajamittaista käyttöönottoa. Innovaatio ei siis ole sama asia kuin keksintö (inventio), vaikka niitä usein arkikielessä käytetään synonyymeinä. Innovaatio voi toki olla myös uusi keksintö - silloin kun se alkaa menestyä välittömästi. Maanviljelys tai kirjapaino ovat esimerkkejä historiallisista innovaatioista, ja matkapuhelin on uusi, nopeasti leviävä innovaatio. Devendra Sahalin (1982) mukaan useimmat innovaatiot ovat hyvin hitaita, pitkäikäisiä ja konservatiivisia. Siten tuotekehitys merkitsee toisinaan vain uusien, vähittäisten tuotemodifikaatioiden tekemistä. On kuitenkin havaittu, että kun innovaatioon liittyvät tekniikan peruskäytännöt ovat epäkypsiä, (kuten elektroniikan peruskomponenttien tuotanto), innovaatiot ovat varsin dynaamisia. Myös tekniikan uuteen käyttötapaan liittyvät innovaatiot voivat levitä nopeasti: www löi itsensä läpi muutamassa vuodessa, mutta se vaati taustalleen hitaasti kehittyneen tietoverkon - internetin. www ei myöskään ollut uusi keksintö, koska hyperteksti oli esitelty jo varsin yksityiskohtaisesti 30 vuotta aikaisemmin. Innovaatio ei ole sama kuin läpimurto teknisen tieteen teoriassa (vaikka voi joskus ollakin). On jopa niin, että läpimurto käytännöllisessä tekniikan soveltamisessa johtaa myöhemmin tieteelliseen läpimurtoon. Vanhastaan tuttu esimerkki on termodynamiikan kehittyminen lämpövoimakoneiden käyttöönoton VHXUDXNVHQD. Vastaavia uudempia esimerkkejä siitä, kuinka tekniikan kehitys sekä edellyttää että tuottaa tieteellisiä teorioita, ovat puolijohdeteoriat, suprajohdeteoriat, säätöteoria, sekä hajaspektri- ja modulaatioteoriat. 7HNQLLNDQRPLQDLVOXRQQH Tekniikka (engl. technology) on vaikeasti määriteltävissä oleva asia- ehkä siksi että se on teollisessa yhteiskunnassa läpikäyvä ilmiö: lähes kaikki inhimillisen toiminnan alueet ovat tekniikan kyllästämiä. Ilmiönä se on sekä liian läheinen että liian monitahoinen, jotta sille voitaisiin antaa täysin tyhjentävä ja yleisesti käypä määritelmä. Nykyisin vallitsee varsinaisten tekniikan tutkijoiden kesken kuitenkin kohtalaisen hyvä konsensus siitä, että tekniikka on itsenäinen ja omaleimainen inhimillisen toiminnan alue. Tosin toistaiseksi tämä konsensus ei kuitenkaan näytä koskevan mediaa eikä teknologiapolitiikkaa tekeviä poliitikkoja ja virkamiehiä. Koska tekniikka on erittäin laaja-alainen inhimillisen toiminnan alue, se on sekä monitahoinen että syvällinen tutkimuskohde. Luonnehdimme tekniikkaa seuraavilla tavoilla (Leppälä 1998). (Luonnehdinta ei ole tarkoitettu universaaliksi tai tyhjentäväksi- lukija voi yrittää etsiä tekniikan määritelmiä alan klassikoiden teoksista - siinä käy ilmi, että lähes jokainen tutkija esittää omat määritelmänsä): 2

3 Tekniikka on uutta tietoa ja uusia muotoja 1 luova inhimillisen toiminnan muoto se on erillinen, mutta ei riippumaton muista toiminnan muodoista. Tekniikka liittyy saumattomasti ihmisten jokapäiväiseen elämään, ja tähtää luonnon resurssien hyväksikäyttöön inhimillisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Tekniikka on kokoelma: a. keinotekoisia esineitä (artefakteja); b. menettelytapoja (proseduureja); c. tietämystä a:n ja b:n soveltamiseksi. Tietämys voi olla dokumentoitua, henkilökohtaista, tai esineisiin ja organisaatioihin sisällytettyä. Tekniikka ei ole soveltavaa tiedettä, mutta tekniikassa sovelletaan tieteellisiä, ja erityisesti luonnontieteissä käytettyjä metodeja. Luonnollisesti yllämainittu kuvaus koskee tekniikkaa sellaisena kun me sen nykyään tunnemme: vahvasti kytkeytyneenä kahden viime vuosisadan teolliseen ja taloudelliseen vallankumoukseen ja niiden käytäntöihin. Tekniikkaan sisältyy siis sekä valtava määrä inhimillistä, dokumentoitua tietoa, että itse teknisiin esineisiin sulautunutta tietoa. Hyvän esimerkin teknisen tiedon mutkikkuudesta tarjoaa Vincenti (1993), ja insinöörien työprosesseista Allen (1997). Edellä kuvatun luonnehdinnan perusteella voidaan tekniselle tieteelle nähdä useita ongelmanasetteluja: 1. Se selittää ja ennustaa keinotekoisten esineiden ominaisuuksia 2. Se analysoi, selittää ja mallittaa suunnittelu- ja valmistusprosesseja 3. Se tutkii teknisten esineiden valmistukseen ja käyttöön liittyviä vuorovaikutuksia, mm. yksilön, organisaation, yhteiskunnan, talouselämän ja luonnon kannalta. Luonnontieteillä ja tekniikalla on kolmella viime vuosisadalla ollut erityisen läheinen suhde. Voidaan ajatella, että luonnontiede tutkiessaan ja selittäessään luonnon ilmiöitä ei tee sitä "puhtaasta" uteliaisuudesta, vaan luonnontieteessä, ja erityisesti sen suuntaamisessa on ollut poliittinen sivujuoni: luonnon alistaminen ihmisen käyttöön. Sen lisäksi luonnontieteiden mallin mukaan on kehittynyt niin sanottuja insinööritieteitä, joiden tavoitteena on analysoida ja selittää keinotekoisten kohteiden ominaisuuksia. Luonnontieteet, insinööritieteet, ja niille yhtenäisen esitys- ja analyysimekanismin tarjoava matematiikka muodostavatkin tekniikan tieteitten kovan ytimen. Kun ajattelemme yllä kuvattua teknisten tieteitten ongelmakenttää, havaitsemme kuitenkin, että tämä kova ydin on tekniikan soveltamisen ja inhimillisten toimintatapojen ymmärtämisen kannalta riittämätön. Niinpä onkin syytä luoda silmäys tieteen laajempiin traditioihin. 7LHWHHVWlMDWLHWHHQWHRULDVWD Aluksi korostamme, että myös tiede on eräs omintakeinen, erillinen inhimillisen toiminnan osa-alue. Silloin, kun tekniikkaa lähestytään tieteen näkökulmasta, työskennellään siis tieteellisen yhteisön vakiintuneiden menettelytapojen mukaan. Jos halu- 1 Muodolla tarkoitetaan tässä ajatusten ja abstraktien mallien konkreettista fyysistä ilmentymää: laitteita, työvälineitä, rakennuksia, ohjelmia jne. Suunnittelu (design) on muodon tuottamista. 3

4 taan määritellä tiedettä, se voidaan nähdä kahdesta näkökulmasta: sisältönä ja prosessina. 6LVlOW QlN NXOPDQD tiede voidaan tiivistää seuraavasti: se on kokoelma maailmaa koskevia perusteltuja väittämiä. Väittämät on dokumentoitava, joko luonnollisella kielellä, tai käyttämällä yhteisön hyväksymää tai erikseen perusteltua keinotekoista symbolijärjestelmää. Tieteelliset väittämät realisoituvat tieteellisten julkaisujen muodossa. Tieteeseen liittyy läheisesti tieteen opettaminen, siksi tiede realisoituu myös muun muassa oppikirjoina ja katsauksina. 3URVHVVLQlN NXOPDVVD tieteen ydinprosessiksi voidaan helposti nimetä se prosessi, jonka kautta tieteellisten väittämien perustelu tapahtuu. Tämä prosessi perustuu tiedeyhteisön käymään kriittiseen keskusteluun. Mitään muuta, formaalia tai institutionaalista "totuuskonetta" ei ole. Joskus puhutaan diskurssista - jolloin katsotaan, että myös keskustelun ja todentamisen yleiset säännöt ja käytännöt ovat osa todentamista. Tieteessä on eräitä olennaisia piirteitä Eräs piirre on, että sen toiminta perustuu yleisesti omaksuttuihin, kirjoittamattomiin sääntöihin, ja näitä sääntöjä myös noudatetaan. (Toki näitä sääntöjä on myös ajan mittaan kirjoitettu paperille, mutta tällainen sääntö on silloin taas kerran eräs uusi väittämä, ja yhtä lailla kriittisen keskustelun kohteena). Toinen piirre on keskustelun julkisuus ja avoimuus. Jotta tiedeyhteisö voisi globaalisti tehdä työtään, julkaisujen on oltava kaikkien saatavilla. Myös yhteisö on avoin. Kuka tahansa voi osallistua keskusteluun tai julkaista uusia väittämiä. Tohtori- ja professoriinstituutio on toki käytännön sanelema konventio, mutta tutkijan oppiarvo tai asema ei saisi vaikuttaa arviointiin - lisäksi monien julkaisufoorumeiden valintaprosessi on anonyymi. Koska tiedeyhteisö on ihmisten yhteisö, siellä vaikuttavat tietysti myös ihmismielen pimeämmät puolet. Siksi ylläkuvattu tiedeprosessin ideaali ei toimi sellaisenaan- mutta ihmeen hyvin kuitenkin. Tieteellisten väittämien todentamisen pohjalla on tietoteoria, ja se puolestaan palautuu filosofiaan. On syytä palauttaa mieliin filosofisen ongelmanasettelun peruskysymys: miten saada luotettavaa tietoa maailmasta. Tekniikan kannalta on mielekästä rajoittua rationaalisiin suuntauksiin: niiden mukaan maailmassa on pysyviä ja todellisia ominaisuuksia REMHNWLLYLVHVWLROHPDVVDROHYLQD, vaikka niistä saattaakin olla vaikeaa saada perusteltua tietoa. (Vaikka tämä lähtökohta tuntuu ilmeiseltä, emme voi julistaa sitä lopulliseksi totuudeksi. Juuri kaikkein ilmeisimmät väittämät kätkevät usein alleen ristiriitaisia ja jopa kestämättömiä lähtökohtia - tämä on tullut selvästi esille luvun fysiikassa). Jos maailmassa siis näitä todellisia kvaliteetteja on, filosofinen ajattelu on lähtökohtana niiden niiden selville saamiseksi. Voimme siis tulkita, että hyvin suuri osa filosofista ajattelua onkin samalla tietoteoreettista. Tutkijan pitäisi siis olla hyvin kiinnostunut näistä asioista. Näin ei tosiasiassa tarvitse olla. Tutkija toimii yleensä tietyn vallitsevan paradigman puitteissa niin tiiviisti, että hän ei usein edes tiedosta tehneensä joskus valintaa. Tämä ei välttämättä tee hänestä huonoa tutkijaa. Tunnettu esimerkki metodisokeasta ja tässä suhteessa dogmaattisesta tutkijasta on fyysikko Stephen Hawking. Kosmologisten teorioiden todentaminen onkin vaikeaa, usein siihen tarvitaan sukupolvien työ. Insinöörityön puolella todennus on jo konkreettista: virheellisen teorian mukaan rakennettu laite ei toimi, tai se toimii vain rajoitetussa kontekstissa. 4

5 Tunnettu amerikkalainen mediakriitikko Neil Postman esittelee kirjassaan "Technopolis" tekniikkaan liittyviä yleisiä asennepatologioita. Postmanin mukaan terve järki korvataan näennäistieteellisellä argumentoinnilla. Postmanin esimerkit koskevat tekniikan soveltamista ja ymmärtämistä yhteiskunnassa ylipäätään. Postman lienee oikeassa tekniikkaan liittyvien vulgaaritulkintojen yleisyydestä ja yleistymisestä. Painava argumentti - jota Postman tosin ei taida esittää - on siinä, että mikäli tekniikan tekijät ja tutkijat eivät itse pidä huolta metodologisesta ja tietoteoreettisesta perustastaan, he alkavat yhä enemmän rakentaa työtään näiden vulgaaritulkintojen pohjalle. Tässä onkin aivan riittävä peruste tälle kirjoitukselle. Terveen järjen rinnalle tarvitaan myös perusteltua tieteellistä argumentointia..dnvlwlhwhhqydowdyluwdddulvwrwholqhqmdjdolohrodlqhq Aatehistoriallisessa mielessä tieteenhistorian voidaan ajatella jakautuvan rationalistiseen ja empiristiseen traditioon (Alanen 1989). Seuraava tarkastelu perustuu lähinnä Alasen esitykseen - tekniikan tieteisiin liittyvät tarkennukset ovat kirjoittajan. Perusteellisempaa tietoa tarjoaa esimerkiksi Niiniluoto (1997). Rationalistinen traditio korostaa päättelyä tiedon hankkimisen metodina. Suuntaus palautuu Aristoteleen filosofiaan, n 2500 vuotta ajassa taaksepäin. Tyypillistä on perimmäisten ja lopullisten syiden etsiminen, kysymys "miksi". Yleiseen metodiikkaan kuuluu pluralismi, useiden rinnakkaisten selitystapojen ja tieteiden hyväksyminen, ja pyrkimys ymmärtää tutkimuskohdetta - hermeneutiikka. Galileolainen suuntaus on nimetty Galieo Galilein mukaan, mutta sen filosofiset juuret ovat mm Platonin filosofiassa ja pytagoralaisten numeromystiikassa. Se korostaa kausaalisyiden etsimistä: lähinnä kiinnostaa selittää "miten", eikä ilmiöiden lopullisen syyn ymmärtämistä edes nähdä tieteen tehtäväksi. Tieteessä on tärkeää yhdistää havainnot ja kokeet teoriaan. Pyritään myös selitystapojen yhtenäistämiseen, ja uskotaan kaikkien tieteiden redusoituvan perusteisiin- lähinnä fysiikkaan. Anglosaksisessa maailmassa galileolaisesta traditiosta käytetään usein pelkästään nimitystä "sciences", kun taas ihmis- ja yhteiskuntatieteistä käytetään nimeä "humanities" - jako ei ole yhtä selkeä kuin saksan (ja suomenkielisen) puhetavan jako luonnontieteisiin ja yhteiskuntatieteisiin/humanistisiin tieteisiin. Yllämainitusta kuvauksesta on selvää, että luonnontieteet on rakennettu galileolaisen metodin mukaan. Luokittelun kannalta hankalia tapauksia ovat muun muassa taloustiede ja lääketiede, ja kuten jäljempänä selviää, tekniikan tieteet ovat erityisen ongelmallisia. Tekniikassa galileolaiset tieteet tuntuvat luonnollisesti läheiseltä. Tämä tulee erityisen selvästi ilmi, kun tarkastellaan galileolaisten tieteiden pohjalla olevaa ns Hempel- Oppenheimin selitysmallia. Mallin ideana on, että kun tietty ilmiö on tapahtunut, pyritään havaintojen ja tiedossa olevien luonnonlakien mukaan laatimaan tarkkojen sääntöjen mukainen selitys kyseiselle ilmiölle. Luonnontieteet sisältävät siis näitä lakeja ja niiden pohjalta laadittuja ilmiöiden selitysmalleja. Tekniikan kannalta on mielenkiintoista, että selitysmallin ajatellaan toimivan myös symmetrisesti: kun tunnetaan selitysmalli ja olosuhteet, voidaan ennustaa tulevia havaintoja. Tekniikassa tämä tar- 5

6 koittaa sitä, että kun tunnemme teknisen artefaktin teorian, voimme suunnitella keinotekoisia esineitä, joilla on haluamiamme ominaisuuksia. Tähän asti kaikki tuntuu selvältä. Mutta tarkemmin asiaa pohtimalla havaitaan, että asia on paljon monimutkaisempi. Havaintojen tekemisen perusteena olevat teoreettiset ehdot, ja ylipäätään tutkimushypoteesien esittäminen ja toteennäyttäminen eivät ole lainkaan itsestäänselviä. Tähän liittyvää ns Goodmanin paradoksia voidaan havainnollistaa esimerkillä: vallitsevan paradigman mukaan kaikki smaragdit ovat vihreitä, mutta entäpä jos: - smaragdit muuttuvat keltaisiksi vuonna smaragdit muuttuvat vihreiksi viisi minuuttia ennen löytämistä, tai - ihminen löytää vain vihreät smaragdit. Vaihtoehtoiset hypoteesit ovat tietysti mielettömiä, mutta onko mikään niistä WRVL DVLRLGHQYDORVVD vähemmän uskottava kuin perusparadigma? Tämänkaltaisten paradoksien analysointi on johtanut sellaiseen yleiseen käsitykseen, että minkäänlainen empiirinen evidenssi ei voi näyttää hypoteesia toteen, mutta sen sijaan hypoteesin voidaan kumota, mikäli se on selvästi havaintojen vastainen (esimerkiksi miljoona vihreää smaragdia ei tyhjentävästi todista hypoteesia, mutta yksikin keltainen smaragdi kumoaa sen). Niin sanottu falsifiointiperiaate, jota on puolustanut vahvasti Karl Popper, esittää, että tieteen tehtävänä onkin pyrkiä kumoamaan hypoteesit. Tämä on tietenkin paradoksaalista, koska se on tieteen perusluonteen vastaista. Falsifiointiperiaate ei itse asiassa olekaan kiistaton. Mutta kannattaa muistaa, että kun tutkimuksen pohdintaosassa todetaan havaintojen olevan perushypoteesin mukaisia, se ei oikeastaan oikeuta sanomaan mitään sen vahvempaa. Lause: "havainnot vahvistavat hypoteesin" on jo selvästi kiistanalainen. Edellä esitetty tieteellisen toiminnan yleinen malli ei ota kantaa siihen, millä tavalla hypoteeseihin ja niiden todentamismenettelyihin käytännössä päädytään. Siihen sisältyy aivan ilmeisesti sekä teorioiden että havaintojen sumeaa pohtimista. Havainnosta johdetaan esihypoteeseja kehitellään niitä olemassaolevien teorioiden puitteissa - tai kehittämällä teorioita pohditaan minkälaisia ilmiöitä niistä saattaisi seurata. Yleensä hapuiluvaihetta seuraa metodologinen kiinteytyminen, hypoteesien tarkentaminen ja hypoteesien todistaminen. Saksalainen filosofi Hans Reichenbach kuvasi näitä vaiheita nimillä "context of discovery" ja "context of justification". Palatkaamme vielä tieteen galileolaiseen ja arsitoteliseen traditioon. Nykyinen käsitys on, että huolimatta luonnontieteen ja tekniikan voittokulusta galileolaisen tradition alueella, kumpikin alue on elinvoimainen. Traditioiden välinen kilpailu ja jännite liittyy lähinnä kulttuurieroihin ja rajankäyntiin. Molemmat traditiot ovat olennainen osa tieteen kokonaisuutta. Näyttäisi myös siltä, että luonnontieteiden ja tekniikan soveltamiseen liittyvät epäkohdat johtuvat aristotelisen tradition laiminlyönnistä. Kun tekniikan tiede joutuu käsittelemään tekniikan soveltamiseen liittyviä psykologisia, sosiaalisia tai taloudellis-yhteiskunnallisia ongelmia, galileolainen traditio käy selvästikin riittämättömäksi (ks esimerkiksi Latour 1996). Totuutta on haettava myös muilla keinoin. 6

7 0LNlVLWWHQRLNHLQRQWRWWD Pääsimme siis tietoteoriaan ja sen erityisalueeseen, totuusteoriaan: millä kriteerillä voidaan sanoa että jokin maailmaa koskeva väittämä on totta? Implisiittisesti maailma jaetaan tässä metateoreettisella tasolla kahteen osaan (tämän jaon ruotiminen jätetään tässä tekemättä): maailmassa on "oikeasti ja objektiivisesti" olemassaolevia olioita ja ilmiöitä, ja sitten niitä koskevia ihmisen konstruoimia teorioita ja väittämiä. Näille väittämille voidaan sitten harkita totuuskriteerejä. Alasen mukaan mahdollisia kriteerejä ovat:.rqvhqvxvwhruld jonka mukaan totta on se, mistä useimmat tiedeyhteisön jäsenet ovat yhtä mieltä. Teoria tuntuu vulgaarilta, mutta näyttää toimivan ainakin hankalimpien väittämien kohdalla. Teoriaa voidaan kuitenkin pitää alkeellisena. 3UDJPDDWWLQHQ WRWXXVWHRULDlausuu, että totta on se mikä toimii ja mitä voidaan soveltaa johonkin hyödylliseen. Tekniikassa tämä tuntuu aika hyvältä testiltä, koska tekniikka käsittelee käytäntöön ja soveltamiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Toisaalta toimivuus on vain välttämätön, ei riittävä totuuden ehto..rkhuhqvvlwhruldq mukaan hypoteesia voidaan arvioida sen mukaan, miten se sopii yhteen muiden tiedossa olevien teorioiden ja argumenttien kanssa. Yhteensopivuuden rakentaminen voidaan kuitenkin tehdä aina tehdä jossain määrin rakennuspalikoita valikoiden. Koherenssi saattaa olla hyvinkin toimiva kriteeri uusien teorioiden ja hypoteesien muotoiluvaiheessa, mutta todentamisessa se ei tunnu riittävältä..ruuhvsrqghqvvlwhruldq mukaan teoria on oikea, mikäli sen ja maailman välillä on vastaavuus. Se määritellään isomorfisena riippuvuutena. Siis jokaiselle mallin osalle tai vuorovaikutukselle löytyy todellinen vastine maailmassa. Korrespondenssia on eritellyt erityisesti Alfred Tarski. Teoria näyttää tarjoavan mahdollisuuden lähestyä totuudenmukaisuuden syvärakennetta. 1RUPDDOLWLHWHHWMD.XKQLQNULLVLW Tieteenteoriasta on vaikea keskustella siteeraamatta Thomas Kuhnin paradigmakäsitettä (Kuhn 1970). Vallitsevat tieteelliset teoriat perustuvat kollektiivisesti sovittuihin ja hyväksyttyihin perusolettamuksiin - paradigmoihin. Kuhnin mukaan tiede etenee paradigman puitteissa, niinsanotussa normaalitilassa, kunnes paradigma vähitellen käy riittämättömäksi. Syntyy kriisivaihe, jonka tuloksena vallitseva paradigma korvautuu uudella paradigmalla. Yleisesti käytetty esimerkki on geosentrisen maailmankuvan korvautuminen heliosentrisellä, tai newtonilaisen fysiikan korvautuminen relativistisella. Kuhnin paradigmamalli antaa aiheen erialisiin tulkintoihin. Sen voidaan ajatella kuvaavan tieteen vähittäistä täydellistymistä - kohti ideaalia. Toisaalta mallin voidaan ajatella johtavan myös relatiivisen totuuden teoriaan: kukin paradigma on sinänsä yhtä paljon tai yhtä vähän totuudenmukainen, ja kullakin paradigmalla on oma rajattu hyödyllisyysalueensa. Tieteen itsensä kannalta normaalitilassa oleva tiede on mielenkiinnotonta. Julkaistavat tieteelliset tutkimukset toistavat aiemmin tehtyä työtä ja vahvistavat olemassaolevaa paradigmaa. Tutkijan kannalta tilanne on sellainen, että tiedeyhteisö hyväksyy vain 7

8 vallitsevan paradigman mukaiset käsikirjoitukset. Tässä on sisäinen ristiriita, koska tieteellisyyden tärkeimmän mittarin pitäisi olla uuden tiedon synnyttäminen. Myös tekniikan tiede näyttää olevan normaalitilassa: se tuottaa suuria määriä paradigman mukaisia ja sitä vahvistavia empiirisiä tuloksia. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että tekniikka inhimillisenä käytäntönä on uutta ja epäkypsää. Uudessa tekniikassa tapahtuu suhteellisen nopeasti määrällisiä muutoksia. Tekniikan alan tutkijat ovatkin tässä suhteessa edullisessa asemassa: on suhteellisen helppoa tuottaa normaaliparadigman mukaisia mutta kuitenkin kiinnostavia julkaisuja. Luonnontieteiden kohdalla tutkimuskohde on sinänsä varsi stabiili, ja lähinnä tekniikan kehitys antaa mahdollisuuksia uusien havaintojen tekoon - näin tekniikan kehitys tuo dynamiikkaa myös luonnontieteiden puolelle. Kuhnin malli voidaan nähdä myös itse tekniikassa. Uudet sovellukset syrjäyttävät vanhoja, vaikka vanhat olisivat sinänsä toimivia. Tekniikalle tyypilliset tehokkuuskriteerit - ja nykyisin yhä useammin myös sosiaalinen ja ympäristöyhteensopivuus - johtavat vanhojen teknisten paradigmojen korvautumiseen tai hylkäämiseen. 7HNQLVWHQWXWNLHOPLHQW\\SSHMl Tekniikan tieteen tärkeimmät tutkimuskohteet määräytyvät tieteen suhteesta käytännölliseen tekemiseen, "tekniikan projektiin". Tämän perusteella voidaan esittää yksinkertainen typologia, joka kattaa tärkeimmät tekniikan alan tutkielmien lähestymistavat: Suunnittelututkielmat erittelevät syntetisoivaa työskentelytapaa - lähinnä suunnitteluprosessia. Suunnittelu kattaa sekä esineiden että niiden valmistusprosessien kehittämisen Ontologiset tutkielmat selvittelevät tekniikkaan liittyvien kohteiden luonnetta, rakennetta ja olemusta. Tähän ryhmään kuuluvat varsinaiset insinööritieteet Vuorovaikutustutkielmien kohteena ovat tekniikan eri rajapinnat - eli tekniikan vaikutukset esimerkiksi yhteisöissä, talouselämässä, ympäristössä. Koska tekniikka on tutkimuskohteena monisärmäinen, tutkielmassa voi olla tarpeellista soveltaa useita eri tarkastelukulmia. Tämä typologia ei ole tyhjentävä tai ainoa mahdollinen. Esimerkiksi katsaus (survey) ei selkeästi kuulu mihinkään lajiin. Se kerää ja jäsentää olemassaolevaa tietoa, mikä sinänsä saattaa olla tieteellisen relevanssin kannalta riittävän arvokasta. Seuraavassa tarkastelemme näitä tutkimuksen lajeja hieman tarkemmin. Suunnittelutyyppiset tutkielmat pyrkivät vastaamaan kysymykseen "miten". Niiden suhde tutkimuskohteeseen ei siis ole neutraali, vaan tavoitteena on parantaa tekniikasta saatavaa hyötyä. Tekniikan teolliseen soveltamiseen liittyy aina myös teknisten esineiden laajamittainen tuottaminen. Suunnittelu voikin kohdistua sekä tuotteisiin että valmistusprosesseihin. Siihen liittyy myös kehitystyö: suunnittelutyön varmentaminen loogisesti, ja prototyyppien tuottaminen ja kokeilu. 8

9 Monet tekniikan alan opinnäytteet lähtevät liikkeelle suunnittelutehtävästä. Tehtävän luonteen ja ongelma-alueiden mukaan tutkimuskysymykset voidaan suunnata johonkin seuraavista osa-alueista: Tuotteiden ja valmistusprosessien suunnittelun ja kehitystyön dokumentointi, ja käytettyjen menettelyjen ja tyypillisten piirteiden erittely jälkikäteen. Usein tuloksena on insinööritieteisiin nojautuva suunnittelun kohteen malli (design), jonka ominaisuuksia ja toimivuutta arvioidaan. Erityisesti tällaisissa töissä on pystyttävä perustelemaan, mikä on sen tieteellinen kontribuutio. Suunnittelu- ja kehitystyön eläytyvä kuvailu, ja suunnittelutyötä ohjaavien mallien etsiminen ja validointi esimerkiksi psykologisten, kognitiivisten tai sosiaalisten teorioiden pohjalta (tämä on myös vuorovaikutusten tutkimusta) Analyyttistä ja synteettistä lähestymistapaa yhdistelevät työt: kuvataan ja mallitetaan suunnittelutyötä yhteydessä suunnittelun kontekstiin, eli kohdetta kuvaaviin malleihin ja teorioihin. Varsinaiset insinööritieteet edustavat ontologista tutkimussuuntaa. Ontologiset tutkielmat pyrkivät vastaamaan ennen kaikkea kysymykseen "mitä". Siinä suhteessa ne muistuttavat luonnontieteitä, mutta tutkimuskohteena ovatkin luonnonilmiöiden asemasta ihmisen tuottamat esineet ja järjestelmät. Tällaiset tutkielmat pyrkivät siis kuvaamaan ja ennustamaan keinotekoisten kohteiden ominaisuuksia. Näissä tutkielmissa sovelletaan luonnontieteissä kehitettyjä ja edelleen tekniikan alueelle siirrettyjä analyyttisiä malleja: fysiikkaa, kemiaa, sovellettua fysiikkaa jne. Useimmille insinöörityön osa-alueille on kehittynyt luonnontieteiden mallin mukaisia insinööritieteitä, esimerkiksi elektroniikassa piiriteoria. On myös alueita, jotka näyttävät olevan "kuhnilaisessa kriisissä". Ohjelmistotekniikka näyttää olevan tällainen alue. Tekniikan rajapintoihin kohdistuva tutkimus pohtii tekniikan suhdetta sekä ihmiseen että ympäristöön. Luonteeltaan se voi olla sekä tekniikkaa edistävää, että tekniikkaa sopeuttavaa tai kontrolloivaa. Oikeastaan se vastaa sekä kysymyksiin "mitä", että "miten". Edellä esitellyt suunnitteluun ja kehitystyöhön liittyvät tutkimukset tulevat lähelle tätä aluetta. Vuorovaikutukset voivat olla yksilöön liittyviä (psykologisia), sosiaalisia, yhteiskuntapoliittisia, teolliseen tai taloudelliseen toimintaan liittyviä, tai luontoon kohdistuvia. Tutkimusmenetelmät lainataan usein vuorovaikutuksen lajin mukaan- esimerkiksi sosiaalitieteen, historiantieteen, yritystalouden, kansantalouden, ekologian tai kulttuurihistorian alueilta. Tämäntyyppisissä tutkielmissa poikkitieteellisyys on kaikkein vahvinta.,qvlq ULWLHWHHWHNVDNWHLQDWLHWHLQl Galileolaiseen traditioon kuuluvia luonnontieteitä ja insinööritieteitä nimitetään arkikeskustelussa usein "eksakteiksi" tieteiksi. Nimitys näyttää sisältävän arvoasetelman suhteessa muihin tieteenalueisiin. Toivottavasti tämäkin kirjoitus on osaltaan demonstroinut, että ainakaan ylimielisyyteen ei ole syytä. Toisaalta on näytetty, että tekniikkaa sivuavassa tutkimuksessa tarvitaan laajaa keinovalikoimaa. Esimerkiksi tekniikan sosiaaliset ja kulttuurilliset vuorovaikutukset ovat aivan liian mutkikkaita kuvattavaksi luonnontieteiden keinoin. Herbert A. Simonin haaveilema "keinotekoisen tiede" 9

10 joutuu lähestymään pelottavan vaikeita ongelmia. Myös silloin, kun toimitaan matemaattisesti järjestetyn insinööritieteen keinoin, ja ollaan aivan ilmeisesti meidän vuosisatamme luonnontieteisiin usein liitetyssä "lopullisen varmuuden" alueella (Toulmin 1998), kannattaa ehkä tarkastella lähemmin tämän lopullisen varmuuden tilaa. Näyttäkin ehkä siltä, että tieteellisen selittämisen rajat ovat kovin ahtaat, ja että tieteen kuhnilainen edistys kulkee ideaalin ja yhtenäisen selityksen mallin asemasta kohti yhä rikkaampaa menetelmien ja käytäntöjen kirjoa. Seuraavassa kappaleessa on joukko esimerkkejä "lopullisen varmuuden" saavuttamisen vaikeudesta. 0XVLLNLQWHRULD: syntoniset ja Pytagoraan kommat ja asteikot - skaalan sävelet voidaan muodostaa sävelten värähdyslukujen yksinkertaisina suhteina - mutta yksinkertainen malli johtaakin mutkikkaaseen hienostruktuuriin. Kosketinsoittimien viritysongelma (temperointi) on ratkaisematon. 7DLYDDQPHNDQLLNDVVD Newtonin fysiikka antaa yksinkertaisen ratkaisun kahden kappaleen järjestelmälle. Sen sijaan kolmen tai useamman kappaleen järjestelmä ei ratkea. 2.XUW* GHOosoitti, että aksiomaattisilla järjestelmillä on periaatteellinen sisäinen epätäydellisyys. Kaikkea ei voi todistaa, vaikka säännöt olisivat selvät. 0DOOLHQNRUUHVSRQGHQVVLQongelmat: Wittgensteinin kuvateoria ja kielipelit, Russellin looginen paradoksi ja metakielien hierarkiat. Teoreettinen malli ja sen tulkinta joudutaan selittämään toisella, metatason kuvauksella, mikä puolestaan joudutaan selittämään kolmannella mallilla, ja niin edelleen..ydqwwli\vllndqrajoitukset ja paradoksit, esimerkiksi kvanttitilan teleporttaus. '\QDDPLVWHQMlUMHVWHOPLHQkuvaustekniikoiden ongelmat: algoritmisten (transformaatiosysteemien) ja interaktiivisten systeemien (prosessialgebrat) välinen sovittamattomuus; avoimessa muodossa kuvattujen järjestelmien ratkaisemattomuus (differentiaaliyhtälöt, neuroverkot) ja redusoitumattomuus algoritmisiin (ratkaistuihin) järjestelmiin. 6\VWHHPLWHRULD emergenssi, avointen järjestelmien mallitus, kompleksisuus, kaaosteoria. 9LLWWHLWlMDOlKWHLWl Alanen, Pentti Luonnontiede, lääketiede, tieteenteoria. Helsinki: Gaudeamus. Allen, Thomas Managing the flow of technology: Technology transfer and the dissemination of technological information within the R&D Organisations. Cambridge, Mass: The MIT Press. Giere, Ronald N Understanding scientific reasoning. Fort Worth, TX: Holt, Rinehart and Winston Inc. Kuhn, Thomas The structure of scientific revolutions. Chicago: The University of Chicago Press. Latour, Bruno Aramis or the love of technology. Cambridge, Mass: Harvard University Press. 2 Kolmen kappaleen ongelman ratkaisusta on luvattu jopa palkkio. Suomalainen matemaatikko Pauli Kustaanheimo onnistui tässä lopulta - ratkaisusta voidaan todeta ainakin se että sitä ei ole helppo ymmärtää edes jälkikäteen. 10

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA

TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Filosofian pro gradu -tutkielma Ilkka Mönkkönen kevät 2008 TAVOITE, TARKOITUS

Lisätiedot

laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia

laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia Juha Varto Laadullisen tutkimuksen metodologia ELAN VITAL copyright Juha Varto 2005 sisältö Johdanto: tutkimus

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

Tutkimus tuotekehityksen tukena

Tutkimus tuotekehityksen tukena TUOTETIEDE Tutkimus tuotekehityksen tukena Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 163. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIETEELLISEN ANALYYSIN PERUSTEET

I MIKROTALOUSTIETEELLISEN ANALYYSIN PERUSTEET I MIKROTALOUSTIETEELLISEN ANALYYSIN PERUSTEET Matti Estola 4. lokakuuta 2013 Sisältö 1 Kansantaloustieteen historiasta 2 2 Yleisistä tieteenfilosofisista periaatteista 7 2.1 Tieteelliset lait, teoriat

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Väitöskirjan tekijän tieteenteoriaa, metodologiaa, tutkimusmenetelmiä ja atk-keinoja

Väitöskirjan tekijän tieteenteoriaa, metodologiaa, tutkimusmenetelmiä ja atk-keinoja 23.9.2006 Seppo Raiski (Tämä on vielä osin työn alla!! Muokattu C-I:ssä 23.9.2006 versiosta 9.9.2004. Toivon palautetta. Jos siteeraat, pyydän siteeraamaan kirjoittajan intentioita) Väitöskirjan tekijän

Lisätiedot

Sosiaalisen todellisuuden täsmäanalyysiä

Sosiaalisen todellisuuden täsmäanalyysiä filosofeihin, mutta kukaan ei esittele ja arvioi systemaattisesti sen keskeisten vaikuttajien Schlickin, Carnapin ja Neurathin saati sitten Wittgensteinin näkemyksiä. Lukijalle, joka ei tiedä näistä ennestään

Lisätiedot

Psykoanalyysin tieteenfilosofiasta ja sen brändin tieteellisyydestä

Psykoanalyysin tieteenfilosofiasta ja sen brändin tieteellisyydestä Psykoterapia (2009), 28(4), 364 373 Vesa Talvitie Psykoanalyysin tieteenfilosofiasta ja sen brändin tieteellisyydestä Psykoanalyysin tieteellisyyttä koskevan ikuisuusaiheen suhteen on vaikea edistyä, sillä

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Lääketieteen filosofiaa etsimässä

Lääketieteen filosofiaa etsimässä Pekka Louhiala (toim.) Lääketieteen filosofiaa etsimässä Juhlakirja Suomen lääketieteen filosofian seuran täyttäessä 10 vuotta Saatteeksi Lääketieteen juuret ulottuvat pitkälle ihmiskunnan esihistoriaan.

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sisältö. 1. Tiivistelmä 1 2. Episteemista asemointia 1 3. Konstruoituminen 6 4. Tieto, järjestelmä ja oppiminen 12 5. Lähteet 20

Sisältö. 1. Tiivistelmä 1 2. Episteemista asemointia 1 3. Konstruoituminen 6 4. Tieto, järjestelmä ja oppiminen 12 5. Lähteet 20 Sisältö 1. Tiivistelmä 1 2. Episteemista asemointia 1 3. Konstruoituminen 6 4. Tieto, järjestelmä ja oppiminen 12 5. Lähteet 20 1.Tiivistelmä Tiivistelmä Hannu Linturi 2001 Tiedon syttyminen on sosiaalinen

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin EETU PIKKARAINEN Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Viestintätieteiden laitos Markku Honkola Metaforat ja värittävät ilmaisut historiatieteellisessä tekstissä Tarkastelussa Taina Ukkosen väitöskirjan retoriset keinot

Lisätiedot

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA Opetussuunnitelman odotuksia, opettajien käsityksiä ja käytännön todellisuutta luonnontieteiden opetuksen kontekstissa Miia Vuorma Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE Tuotantotalouden osaston diplomi-, seminaari- ja harjoitustyöohje Mika Hannula, Ulla Korsman, Eila Pajarre & Marko Seppänen TUOTANTOTALOUDEN OSASTO 2002 ii ALKUSANAT

Lisätiedot

Tiede, usko ja tieteisusko

Tiede, usko ja tieteisusko Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Sanna Ollila Tiede, usko ja tieteisusko Kehysanalyyttinen katsaus uusateistiseen maailmankatsomukseen Richard Dawkinsin Jumalharhassa Tiedeviestinnän pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Organisaatiokulttuuri muutoksessa Janne Matikainen 1.3.1999

Organisaatiokulttuuri muutoksessa Janne Matikainen 1.3.1999 Organisaatiokulttuuri muutoksessa Janne Matikainen 1.3.1999 B Sisällys 1. Johdanto 1.1 Tarina British Airwaysin organisaatiokulttuurin muutoksesta 1.2 Kirjan tarkoitus 2. Mitä organisaatiokulttuuri on?

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeinen kääntäminen

Käyttäjäkeskeinen kääntäminen Tampere Studies in Language, Translation and Literature Series B1 Tytti Suojanen Kaisa Koskinen Tiina Tuominen Käyttäjäkeskeinen kääntäminen Sarjan toimituskunta Päätoimittajat: FL Yrjö Lauranto Dosentti

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Reports from the Department of Philosophy Vol. 25. Ymmärrys. Toimittaneet. Valtteri Viljanen Helena Siipi Matti Sintonen. University of Turku

Reports from the Department of Philosophy Vol. 25. Ymmärrys. Toimittaneet. Valtteri Viljanen Helena Siipi Matti Sintonen. University of Turku Reports from the Department of Philosophy Vol. 25 Ymmärrys Toimittaneet Valtteri Viljanen Helena Siipi Matti Sintonen University of Turku Copyright 2012 Kirjoittajat SARJAN TOIMITTAJAT: Olli Koistinen

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot