Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä

2

3 Vuosi 2013 oli kunnissa monien selvitysten ja lausuntojen vuosi. Epävarmuus tulevista uudistuksista jatkuu, mutta silti Pirkkalassa on jatkettu aktiivisesti työtä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2014 tammikuussa julkaistu riippumattoman yrityksen tekemä tutkimus kuntapalveluista kertoi, että Pirkkalassa on maan toiseksi parhaat kuntapalvelut. Tulos on hieno ja kiitos siitä kuuluu niin asukkaille, luottamushenkilöille kuin työntekijöillekin. Kulunut vuosi oli uuden valtuuston ensimmäinen vuosi ja päätöksenteossa oli monia merkittäviä asioita. Kuntastrategia päivitettiin ja valtuusto hyväksyi joulukuussa Parempien palvelujen koti kuntastrategian vuosille Pirkkala haluaa jatkossakin olla elinvoimainen, aktiivisesti asukkaiden ja elinympäristön hyvinvointia kehittävä kunta, joka rohkeasti uudistaa kunnallisia toimintatapoja. Meidän on huolehdittava työpaikkojen syntymisestä ja työllisyydenhoidosta, asukaslähtöisyydestä ja palvelutarjonnasta sekä maankäytön ja asumisen kehittymisestä samalla kun kuntien taloudessa riittää haasteita. Valtuusto hyväksyi myös Pirkkalan taajamaosayleiskaavan Muita tärkeitä kaava-asioita ovat olleet esimerkiksi keskustan kehittämishanke kunnanviraston korttelissa ja Linnakallion alueella elinkeinotonttien kaavoitus. Pitkästä aikaa saatiin hakuun myös kunnan omakotitontteja Ratsutilan alueella. Kaavoituskatsauksessa 2013 osoitettiin Kurikan alueelle uusi asemakaavoituskohde pientaloasuntorakentamiselle. Vuoden 2013 aikana Tampereen kaupunkiseudun elinvoima selvitystä työstettiin monella eri rintamalla. Työ on valmistunut alkuvuodesta Valtuusto tekee ratkaisuja työn jatkumisesta kevään 2014 aikana. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja siihen liittyvät lainsäädännön muutosesitykset ovat tuoneet myös haasteita vuoden 2013 aikana. Yksi suurimmista haasteista on liittynyt yhteistoiminta-alueen jatkomahdollisuuksiin. Pirkkalan ja Vesilahden kuntien muodostaman sosiaali- ja terveystoimen yhteystoiminta-alueen ensimmäinen toimintavuosi on takana. Hyvin alkanutta yhteistyötä on hyvä jatkaa. Samoin kansalaisopistotoiminta Nokian vastuulla olevassa Pirkan opistossa käynnistyi vuoden 2013 alusta. Tulokset näistä kuntien yhteistoiminnoista ovat positiivisia. Tilinpäätös muodostui huomattavasti talousarviota paremmaksi. Vaikutuksensa on verotulojen tilitysteknisellä muutoksella ja Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän purkamisesta saadulla satunnaisella kirjanpidollisella tulolla, mutta myös toimintakulut olivat ennakoitua pienemmät. Vuoden 2013 talousarvion onnistuminen ei kuitenkaan anna merkittävää taloudellista liikkumavaraa tuleville vuosille. Vuonna 2013 euromääräisesti suurimmat investoinnit kohdistuivat kunnallistekniikan rakentamiseen, johon käytettiin yli 7 miljoonaa euroa. Talouden tunnusluvut paranivat edellisvuoteen verrattuna kautta linjan ja asukaskohtainen lainakanta pysyi vuoden 2012 tasolla eli noin eurossa. Kuntien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan se on nyt kaikkien kuntien keskiarvon alapuolella. Valtion kunnille kohdistamat taloudelliset paineet luovat myös tuleville vuosille suuria taloudellisia haasteita (mm. valtionosuusuudistus, lisääntyvät tehtävät ja vastuut). Haluan kiittää kaikkia yhteistyötahoja ja kuntalaisia sekä henkilöstöä onnistuneesta ja antoisasta vuodesta Helena Rissanen Pormestari

4

5 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2013 Toimintakertomus... 1 Säädösperusta... 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa... 2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 2 Talouden kehitys... 9 Olennaiset muutokset Pirkkalan kunnan toiminnassa ja taloudessa Arvio tulevasta kehityksestä Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Pirkkalan kunnan konsernirakenne Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernilaskelmat ja niiden tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toteutuminen...33 Käyttötalous Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Investoinnit Rahoituslaskelma Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta

6 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Konsernituloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kunnan tilinpäätöstä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Vesihuoltolaitosta koskevat laskelmat Luettelot ja selvitykset Luettelo kirjanpitokirjoista ja selvitys kirjanpidon säilytyksestä Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

7 Toimintakertomus Kuntalaki, kirjanpitolaki ja asetus ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet ja lausunnot säätelevät kunnan tilinpäätöksen laatimista ja sisältöä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tuloslaskelmaa, tasetta, rahoituslaskelmaa ja liitetietoja koskevista pakottavista säännöksistä voidaan kirjanpitolain ja asetuksen mukaan poiketa vain kirjanpitolautakunnan kuntajaoston päätöksellä. Väärään tilinpäätökseen liittyy rangaistus- ja vahingonkorvaus vastuu. Yleisiä tilinpäätösperiaatteita ovat oletus toiminnan jatkuvuudesta, johdonmukaisuus menettelytavoissa tilikaudesta toiseen, sisältöpainotteisuus varovaisuuden periaate, tasejatkuvuuden periaate, suoriteperusteisuus ja erillisarvostusta koskeva periaate. Mainituista periaatteista saa poiketa, kun poikkeaminen perustuu lakiin tai lain nojalla annettuun muuhun säännökseen tai määräykseen. Poikkeamisesta on tehtävä selkoa liitetietona. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös sekä luovutettava tarkastuslautakunnalle valtuustolle osoitettu tilintarkastuskertomus. Kertomukseen sisältyy lausunto siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. 1

8 Toimintakertomus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Pirkkalan ja Vesilahden kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa Palvelujen järjestämisestä ja yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Pirkkalan kunta. Yhteistoiminta on osa Pirkkalan kunnan toimintaa ja taloutta. Yhteisenä toimielimenä toimii perusturvalautakunta, joka toimii Pirkkalan kunnan organisaatiossa, valtuuston ja hallituksen alaisena. Perusturvalautakunnassa on kahdeksan jäsentä Pirkkalasta ja kolme jäsentä Vesilahdelta. Pirkkalan ja Lempäälän kuntien ja Nokian kaupungin kansalaisopistotoiminta yhdistettiin Nokian kaupungin vastuulla toimivaksi Pirkan opistoksi. Yhteistoimintasopimuksessa on edellä mainittujen kuntien lisäksi mukana Vesilahden kunta. Pirkkalan kunnalla on kaksi edustajaa yhteisenä toimielimenä toimivassa Nokian kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnassa päätettäessä kansalaisopiston asioista. Pirkkalan kunnan toimielimissä tapahtui alkaen muutoksia. Sivistyslautakunta korvasi aiemmat kasvatus- ja opetus-, kirjasto- ja kulttuuri- ja liikunta- ja nuorisolautakunnan. Maaseutulautakunta lakkautettiin ja maaseutuasiat ovat kunnanhallituksen alaista toimintaa. Ympäristöterveydenhuollon vastuualue siirtyi perusturvaosastolle hallinto-osastolta ympäristölautakunnan alaisuudesta. Perusturvalautakunnan alaisuuteen perustettiin ympäristöterveydenhuollon asioista päättävä ympäristöterveydenhuollon jaosto. 2

9 3 Toimintakertomus

10 Toimintakertomus Valtuusto toimikausi Puolue Paikat KOK 15 SDP 11 VIHR 6 PS 4 KESK 3 VAS 3 KD 1 43 Varsinaiset jäsenet 2013 Skogberg Pertti pj Vainio Aki I vpj Merikoski Riku I vpj Ristimäki-Anttila Jaana II vpj Aalto Harri Aalto Maija Ahola Ritva Hakkarainen Mika Heikkilä Mervi Hoikkala Teppo Hovilehto-Aunela Liisa Hyttinen Juha Jartti Pirkko Jarva Marko Jukarainen Pirjo Karppanen Jouko Kivelä Pirjo Kuoppa Mikko Kärki Armi Lammi Vesa Lehtinen Raimo Lehtinen Rauno KOK VIHR ( asti) VIHR ( alk.) PS VAS KOK SDP KOK SDP VIHR SDP KOK KOK KOK VIHR (sit.) SDP KOK VAS PS KOK SDP VAS Litmanen Merja Naskali Raili Orpana Seppo Pajunen Sirpa Palmroth Anne Palola Sami Rautionmaa Niilo Riihimäki Heikki Rinneaho Arja Rissanen Helena Routamaa Hannu Ruusunoksa Marko Saksala Antero Salomaa Ilona Savilahti Elina Seppänen Mika Talasmäki Kari Tammi Jukka Veltti Veera Vuorenpää Harri Ylipää Markku SDP (sit.) KESK PS SDP KOK SDP KOK KESK VIHR SDP KOK SDP KOK KOK KESK KOK VIHR KOK SDP PS KD 4

11 Toimintakertomus Varajäsenet puolueittain 2013 KOK Yli-Mäenpää Antti Saarenpää Heidi Saarikko Soili Vetola Hannu Terämä Miia Villberg Mauri Huotari Lasse Hietalahti Lauri Rautakorpi Ari Peltoniemi Heli Turtiainen Henriikka Loukiala Mauri Mälkönen Esko Hakala Markku Hirvonen Akseli SDP Jääskeläinen Elina Tolvanen Taru Mattila Kai-Pekka Lahti Tero Harju Ismo Mattila Juha-Pekka Pietilä Elina Pentti Rauno Saari Emmi Tuominen Mikko Taskinen Santeri VIHR Ellä Ville Fonsén Katriina Näsi Kati Jelys Jutta Kare-Mäkiaho Sanna Nieminen Jani PS Kaivanto Tuija Ahonen Tiina Tuominen Markku Kujala Jussi-Pekka KESK Pirhonen Matti Kentala-Lehtonen Johanna ( saakka) Gauffin-Kostilainen Denise VAS Kallioluoma Jouni Hyvärinen Marketta Jokelainen Arja KD Kangasniemi Tapio Kuismanen Riitta 5

12 Toimintakertomus Valtuuston tärkeimmät päätökset 2013 Valtuusto Valtuusto kokoontui yksitoista kertaa ja käsitteli 129 asiaa. Valtuuston tärkeimmät päätökset vuonna 2013 olivat seuraavat: Valtuuston vuonna 2013 hyväksymät asemakaavat - Pappilan ranta-asemakaava (nro 210) - Huovin asemakaavan muutos ja Naistenmatkan asemakaavan muutos ja laajennus (nro 226) - Taajamayleiskaava - Turrin asemakaavan muutos (nro 223) - Niemenmaan, Turrin ja Kyöstin asemakaavan muutos (nro 207) valitsi pormestariksi toimikaudelle Helena Rissasen hyväksyi laaja-alaisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valitsi talousjohtajan virkaan Petri Lätin päätti valtiovarainministeriölle kuntarakennelakiluonnoksesta annettavasta lausunnosta - valitsi teknisen johtajan virkaan Jouni Korhosen merkitsi tiedoksi Seudulliset periaatteet yhdyskuntarakenteen hajautumisen estämiseksi - merkitsi tiedoksi Henkilöstökertomuksen vuodelta päätti hyväksyä Pirkanmaan koulutuskonserni- kuntayhtymän purkamissopimuksen 6

13 Toimintakertomus päätti, että kunnanviraston tontilla ryhdytään toimenpiteisiin uudisrakentamisvaihtoehdon toteuttamiseksi. - päätti yläasteen väistötilojen hankinnasta hyväksyi vuoden 2012 tilinpäätöksen - hyväksyi Pirkkalan kunnan ikäohjelman päätti Pirkkalan ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä - myönsi Aki Vainiolle eron valtuuston I varapuheenjohtajan tehtävästä ja valitsi uudeksi I varapuheenjohtajaksi Riku Merikosken määräsi verovuodelle 2014 tuloveroprosentiksi 20,00, yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,90, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,45, muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,95 sekä yleishyödyllisten kiinteistöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,00 - hyväksyi vuoden 2014 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille teki valtiovarainministeriölle ilmoituksen kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta hyväksyi taajamayleiskaavan - hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille päätti lautakuntien johtosäännön muuttamisesta 7

14 Toimintakertomus Kunnanhallitus toimikausi Puolue Paikat KOK 4 SDP 3 VIHR 1 KESK 1 PS 1 VAS 1 11 Varsinaiset jäsenet 2013 Varajäsenet 2013 Rissanen Helena pj, pormestari SDP Jartti Pirkko I vpj KOK Lehtinen Rauno II vpj VAS Hoikkala Teppo VIHR Karppanen Jouko SDP Kärki Armi PS Naskali Raili KESK Salomaa Ilona KOK Seppänen Mika KOK Tammi Jukka KOK Veltti Veera SDP Ylipää Markku KD Aalto Maija KOK Kallioluoma Jouni VAS Hulkkonen Leena VIHR Mattila Juha-Pekka SDP Vuorenpää Harri PS Gauffin-Kostilainen Denise KESK Kivelä Pirjo KOK Hyttinen Juha KOK Lammi Vesa KOK Pajunen Sirpa SDP 8

15 Toimintakertomus Talouden kehitys Suomen talouden tilanne ei ole kohentunut vuoden 2013 aikana ja vuodelle 2014 ennustetaan hyvin maltillista tai nollakasvua. Kotimainen kysyntä ei kykene vauhdittamaan talouskasvua. Myös yksityisten investointien arvioidaan vähenevän. Valtion talouden tasapainottaminen on heijastunut myös kuntiin, jotka ovat joutuneet sopeuttamaan talouttaan merkittävästi. Vuonna 2013 kuntien valtionosuuksia leikattiin yli 800 miljoonaa euroa. Vastaavasti kuntien tehtävät ovat kuitenkin kasvaneet. Vuoden 2013 osalta on käytettävissä joitakin tilastokeskuksen ja kuntaliiton julkaisemia kuntatalouden ennakkotietoja. Vuosi 2013 oli edellisvuotta parempi, mutta on huomioitava, että vuosi 2012 oli 15 vuoteen heikoin, joten tilanteen parantuminen ei tarkoita talouden ongelmien poistumista. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan Manner-Suomen kuntien vuosikatteet paranivat yhteensä 669 miljoonaa euroa. Vuosikate oli negatiivinen 36 kunnassa, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 84. Toimintamenojen kasvu hidastui. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat myös verotuksen kertaerät sekä veroprosenttien korotukset. Kuntien lainakanta kasvoi yli 13 %. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 13,8 miljardia euroa. Asukaskohtainen laina oli euroa, kun vuoden 2012 lopussa se oli euroa. Kuntien investointimenot kasvoivat 3,7 %. Toimintamenojen kasvu oli 3 %, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna Palkkamenojen kasvu oli 2,2 % ja palvelujen ostojen kasvu 3,4 %. Toimintatulot kasvoivat 1,4 %. Verotulot lisääntyivät 6,8 % ja valtionosuudet 2,9 %. 9

16 Toimintakertomus Olennaiset muutokset Pirkkalan kunnan toiminnassa ja taloudessa Tuloslaskelma Kunnan tilikauden tulos ja ylijäämä on euroa. Tulos on huomattavasti talousarviossa ennakoitua parempi. Verotulojen tilitysteknisestä muutoksesta johtuen verovuoden 2012 jäännösveron ensimmäinen erä tilitettiin edellisvuoteen verrattuna kuukautta aiemmin eli joulukuussa Tämän vaikutus verotulojen kertymään on noin euroa. Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän purkautumisesta johtuen osakaskunnat saivat peruspääoman palautusta omistussuhteensa mukaisesti. Pirkkalan kunnan osuus oli Tämä sijoitettiin Pirko Kiinteistöt Oy:n osakkeisiin. Vastaava summa näkyy investointitulona arvopapereissa ( ) ja tuloslaskelman satunnaisissa tuotoissa ( ). Kyseessä on kertaluontoinen, kirjanpidollinen erä, jolla ei ollut vaikutusta kunnan rahavaroihin. Ilman verotulojen tilitysteknistä muutosta ja satunnaista tuottoa tuloslaskelman tilikauden tulos olisi ollut noin 6,4 miljoonaa euroa. Investointimenot olisivat olleet 11,4 miljoonaa euroa ja rahoituslaskelman investointien tulorahoitusprosentti olisi ollut 106. Yli 4,6 miljoonan euron (kirjanpidollista) investointimenoa ei ollut huomioitu talousarviossa. Lopulliset kuntayhtymän peruspääoman palautusten luvut saatiin verrattain myöhään talousarviovuonna. Pirkkala on toiminut alkaen vastuukuntana Pirkkalan ja Vesilahden kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminta on Pirkkalan kunnan toimintaa ja taloutta, minkä seurauksena toiminta on laajentunut merkittävästi. Yhteistoimintaalueen myötä toimintatuotot ja kulut ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna noin 11,5 miljoonaa euroa. Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 104,5 %. Toimintatuottojen kasvuun vaikutti olennaisesti Vesilahden kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta maksama yhteistoimintaosuus. Ilman tätäkin toimintatuottojen kasvu oli noin 22 %. Syynä olivat erityisesti vuotta 2012 paremmat maanmyyntitulojen myyntivoitot, joiden määrä oli lähes 2 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat vuodesta 2012 yhteensä 18,1 %. Vesilahden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen vaikutti myös toimintakulujen kasvuun. Ilman Vesilahden vaikutusta toimintakulujen kasvu olisi ollut noin 5,6 %. Suurimman erän toimintakuluista muodostavat henkilöstökulut (53 milj. euroa), joka on 49,3 % kaikista toimintakuluista. Vuodesta 2012 henkilöstökulut kasvoivat 8 %. Edellisvuonna kasvu oli 7,4 %. 6,0 (6 %) 40,6 (38 %) 29,1 27,0 % Ulkoiset kulut menolajeittain, milj. 5,7 (5 %) 2,2 (2 %) 53,0 (49 %) Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tavarat, tarvikkeet Avustukset Ulkoiset kulut osastoittain, milj. 14,8 13,8 % 7,7 7,2 % 55,9 52,0 % Muut toimintakulut Hallinto-osasto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Verotulojen kokonaiskertymä 80,1 miljoonaa euroa oli talousarviossa ennakoitua suurempi. Kasvua edellisvuodesta oli 10,5 % (7,6 milj. euroa). Kunnallisveron kertymä ylitti talousarvion 3 miljoonalla eurolla ja kasvoi vuodesta 2012 noin 10 %. Joulukuun tilitys oli huomattavan suuri johtuen ennakkoperinnän jakoosuuksien ja tilitysten oikaisusta. Joulukuun tilitykseen vaikutti myös jäännösverojen ja ennakonpalautusten tilitysrytmin nopeutuminen, jonka vaikutus oli edellä mainittu euroa. Kiinteistöveron kasvu oli edellisvuoteen nähden noin 3 % ( euroa) ja yhteisöveron kasvu noin 26 % ( euroa). Valtionosuuksien toteuma oli 13 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia saatiin 6,4 % vähemmän kuin edellisvuonna. Kansalaisopistotoiminnan siirtyminen Nokian kaupungin vastuulle alkaen vaikutti valtionosuuksien pienenemiseen noin 0,5 miljoonaa euroa. Yhteensä valtionosuudet pienenivät edellä mainitusta ja valtionosuusleikkauksista johtuen lähes 0,9 miljoonaa euroa. 10

17 Toimintakertomus 13,0 (11 %) 80,1 (65 %) Ulkoiset tuotot, milj. 29,1 (24 %) Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Vuosikate oli 13 miljoonaa euroa, joka oli huomattavasti (6,5 milj. euroa) ennakoitua parempi. Siihen vaikuttivat erityisesti lähes 2,9 miljoonaa talousarviota pienemmät toimintakulut ja yli 3 miljoonaa talousarviota suuremmat verotulot. Viime vuosien suuret investoinnit näkyvät poistojen määrän kasvussa, joka oli edellisvuoteen nähden yli 16 %. Investoinnit Investointimenot olivat yhteensä 16,1 miljoonaa euroa. Arvopapereihin sisältyy Pirko Kiintistöt Oy:hyn sijoitettu osakepääoma euroa. Suurimmat yksittäiset kohteet talonrakennuksessa olivat Nuolialan koulun laajennus (0,7 milj. euroa) ja yläasteen korjaukset (0,75 milj. euroa). Kunnallistekniikan suurimmat investointikohteet olivat Vaitin (1,5 milj. euroa) ja Linnakallion (1,3 milj. euroa) alueet. 2,4 (15,0 %) 1,4 (8,8 %) 7,0 (43,4 %) Investointimenot, milj. 0,4 (2,7 %) 4,9 (30,2 %) Irtain omaisuus Arvopaperit Kunnallistekniikka Talonrakennus Maa-alueet Rahoitus Lainamäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. Korollinen vieras pääoma oli vuoden lopussa 44,2 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen laina oli euroa. Investointien tulorahoitusprosentti oli 80,7 % EUR Lainamäärä EUR ja /asukas TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Lainakanta 1000 EUR /asukas Väestön kehitys Kunnan väestömäärän kasvu hidastui vuonna 2013 vuotuisen kasvuprosentin ollessa 1,3 %. Vuoden 2013 lopun asukasmäärä oli henkilöä. Kunnan asukasmäärä kasvoi 241 henkilöllä. Prosentuaalisesti suurinta kasvu oli ikäluokassa vuotiaat. Lukumääräisesti eniten kasvoi vuotiaiden ikäluokka, 115 asukkaalla. Pirkkalan kunnan väestörakennetta voidaan edelleen pitää tasapainoisena Väestömäärän kehitys ,4 2,2 3,1 2, Asukasluku Kasvu% Pirkkalan väestörakenne yli 85 4 % 1 % % % % % % % 0 1,3 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 11

18 Toimintakertomus Pirkkalan väestörakenteen muutos ikäryhmittäin Ikäryhmä as.luku muutos % muutos hlöä osuus koko as.luku muutos % muutos hlöä osuus koko as.luku muutos % muutos hlöä osuus koko väestöstä väestöstä väestöstä ,0 % 61 9 % ,0 % 64 9 % ,8 % % ,8 % % ,9 % % ,5 % % ,0 % 34 4 % 704-0,8 % -6 4 % 685-2,7 % % ,2 % 3 11 % ,4 % % ,1 % % ,8 % % ,6 % % ,1 % % ,2 % % ,8 % 91 9 % ,9 % % ,2 % 27 4 % 702 5,9 % 39 4 % 765 9,0 % 63 4 % yli ,9 % 13 1 % 205 2,0 % 4 1 % 214 4,4 % 9 1 % Yhteensä ,1 % ,0 % ,1 % ,0 % ,3 % ,0 % Työllisyys- ja elinkeinoasiat Pirkanmaan työttömien työnhakijoiden määrä nousi 2013 joulukuussa korkeammalle tasolle kuin mihin viime vuosikymmeninä on totuttu. Työttömyys oli samalla tasolla viimeksi vuoden 1998 heinäkuussa. Talouden pitkään jatkunut epävarmuus heijastui työllisyyteen työpaikkojen vähentymisenä. Eniten niitä menetettiin kaupan alalta ja palveluista. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömyydessä oli nousua peräti 21,3 %. ELY-keskuksittain tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä nousi kaikissa ELY-keskuksissa. Joulukuussa 2013 työttömyysaste (= työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta) oli koko maassa 12,6 %, Pirkanmaalla 14,8 %, Tampereen seutukunnalla 15,2 % ja Pirkkalassa 11,2 %. Pirkanmaan työllisyystilanne olikin selvästi muuta maata heikompi. 15,0 10,0 5,0 Työttömysasteen kehitys %, Pirkkala Tampereen seutukunta 12,9 12,4 11,0 11,2 9,0 9,3 8,0 8,2 13,6 9,8 0, Työttömyysasteen kehitys (%) Pirkkalassa ja Tampereen seutukunnassa ,3 9,2 9,2 9,0 9,0 Työttömysasteen kehitys % Pirkkalassa 2013 % 10,1 10,6 9,9 9,7 9,9 10,1 11, /2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/ / / /2013 Työttömyysasteen kehitys (%) Pirkkalassa tammi-joulukuussa

19 Toimintakertomus Pirkkalan osalta joulukuun 2013 työttömyysaste tarkoittaa yhteensä 1018 työtöntä työnhakijaa. Työttömyys kasvoi vuoden aikana voimakkaasti pitkäaikaistyöttömien ja alle 25-vuotiaiden työttömien osalta. Joulukuussa 2012 Pirkkalassa oli 233 pitkäaikaistyötöntä ja 78 alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa. Joulukuussa 2013 pitkäaikaistyöttömiä oli 309 ja alle 25- vuotiaita työttömiä oli jo 110. Kaikkien työttömien yhteenlaskettu määrä oli 2012 joulukuussa 808 eli luku nousi vuoden aikana 272 henkilöllä. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen (= henkilölle maksettu työttömyyden perusteella kelan työmarkkinatukea vähintään 500 päivää tai enemmän) piirissä oli vuoden 2012 aikana kuukausittain keskimäärin noin 108 pirkkalalaista henkilöä. Vuoden 2013 aikana kuukausittainen henkilöluku oli keskimäärin noin 113 henkilöä Työttömät työnhakijat Pirkkalassa / / / / /2013 Yli 50v Pitkäaik. Nuoret Yhteensä Työttömät työnhakijat Pirkkalassa (joulukuun tilanne), kaikki yhteensä sekä eriteltynä seuraavat ryhmät: yli 50-vuotiaat, pitkäaikaistyöttömät, nuoret. Vuoden 2013 arvioitu työpaikkojen nettolisäys oli noin 150 työpaikkaa. Kunnan arvioitu työpaikkamäärä oli vuoden lopussa noin ja työpaikkaomavaraisuus noin 72 %. Kunnan asettama työpaikkatavoite ja työpaikkaomavaraisuuden kasvutavoite saavutettiin. Toimitilatonttien kauppa jatkui heikosta suhdanteesta huolimatta vilkkaana. Kunnassa oli rakenteilla 20 toimitilahanketta. Toimitilojen käyttöaste säilyi korkeana. Rakennushankkeista suurin oli Varman ja Lemminkäisen toteuttama kerrosneliömetrin liikerakennushanke, johon sijoittuvat Bygg Max, Asko ja Sotka. Muita suuria rakennushankkeita toteuttivat mm. Hämeen Laaturemontti Oy, Lamminsivu Oy, Elintarviketukku Rikainen Oy, Baron Print Oy, Kärävä Oy ja Marko Kuusisto Adara Pakkaus Oy:n käyttöön. Myytyjen tonttien, varausten ja käynnissä olevien neuvottelujen perusteella suhdannekuvasta huolimatta näyttää siltä, että Pirkkalan työpaikkakehitys tulee olemaan lähivuosina voimakasta. Samalla tontinmyyntitulot näyttävät kohoavan uudelle tasolle. Lentoliikenteen matkustajamäärä laski vuoden aikana n. 18 % päätyen matkustajaan. Pitkään esillä ollut matkustajaterminaalin saneeraushanke on toteutumassa vuoden 2014 aikana kakkosterminaalin kunnostamisena ja laajennuksena sekä ykkösterminaalin saneerauksena. 13

20 Toimintakertomus Arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2013 tuloksen muodostumisessa oli merkittävä osuus verotulojen ennakoitua suuremmalla kasvulla. Kasvuun vaikuttivat mm. tilitysjärjestelmän muutokset, ryhmäosuuden korotukset sekä kuntakohtaisten jakoosuuksien oikaisut. Kuntaliiton ennakkoarvion mukaan verotulojen kasvu tulee taittumaan tai ainakin verotulot kehittyvät maltillisesti vuonna Huolestuttavaa on myös se, että kansantalouden kehityksen ennusteet ovat heikentyneet vuosien 2014 ja 2015 osalta. Julkisen talouden kestävyysvajeen kuromiseksi maan hallitus on tehnyt päätöksen vuoden 2013 loppupuolella rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta, joka tuo kunnille 2 miljardin euron säästötavoitteen vuoden 2017 tasossa. Ohjelman mukaan kuntien tulee saada yksi miljardi kasaan omin toimin, lähinnä veronkorotuksin ja toiminnan tehostamisen kautta. Toinen miljardi koostuu kuntien tehtäviä ja velvoitteita purkamalla. Tavoitteen konkretisoituminen kuntien talouteen on suuri haaste, sillä kunnilla on tällä hetkellä yhteensä 535 lakisääteistä tehtävää. Edellä mainitun 2 miljardin tavoitteen lisäksi rakennepoliittisessa ohjelmassa on määritelty kunnille 3 miljardin suuruinen pitemmän ajan tehostamistavoite. Pirkkalan kuntastrategian mukaan investointien mitoitus ja rahoitus suhteutetaan kantokykyyn ja talouden tulee olla tasapainoinen. Mikäli kaikki suunnitelmavuosille kirjatut investoinnit tullaan toteuttamaan suunnitelman mukaisesti, talouden pitäminen tasapainoisena tiedossa olevalla tulopohjalla tulee olemaan käytännössä mahdotonta ilman toimintamenojen kasvun merkittävää hillitsemistä nykytasoon verrattuna. Kantokykyyn nähden ylimitoitetut investoinnit vaarantavat myös investointien omarahoitusosuuden pitämisen strategian mukaisessa yli 50 %:ssa. Kunnalla on tulo-odotuksia lähivuosina mm. tonttien myynneistä, mutta ennen sitä myytäville tonteille on rakennettava kunnallistekniikka. Vasta viiveellä menojen jälkeen on odotettavissa tulojen realisoitumista. Vuoden 2015 talousarvion kehyksen valmistelussa tullaan kiinnittämään huomiota toimintamenojen kasvuun, toimintamenojen kasvu ei saisi ylittää tiedossa olevaa verotulojen kasvua. Lisäksi raamin valmistelussa huomioidaan valtionosuusjärjestelmän mahdollinen uudistaminen. Viimeisimpien tietojen mukaan Pirkkalan valtionosuuspohjasta vähenisi nykyiseen järjestelmään verrattuna noin 1,1 milj. euroa, mikäli uudistus tullaan toteuttamaan suunnitellulla tavalla ilman siirtymäaikoja tai porrastuksia. Henkilöstö Pirkkalan kunnan henkilöstömäärä oli henkilöä, joista vakituisia oli ja määräaikaisia 341 (joista työllistettyjä 29). Vuotta aiemmin henkilöstömäärä oli 1 240, joten kasvu oli 6,5 %. Henkilöstön jakautuminen osastoittain on esitetty henkilöstöä koskevissa liitetiedoissa. Henkilöstökulut vuonna 2013 olivat yhteensä euroa, josta palkat ja palkkiot euroa ja henkilösivukulut euroa. Henkilöstökulut nousivat edellisvuodesta euroa eli 8 %. Henkilöstökertomuksessa raportoidaan yksityiskohtaisemmin henkilöstöön liittyvistä tunnusluvuista. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Arvioitaessa mahdollisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ne voidaan luokitella useampaan kategoriaan; esimerkiksi toiminnallisiin riskeihin, rahoitusriskeihin ja vahinkoriskeihin. Jotkin mahdollisista riskitekijöistä voivat kuulua samanaikaisesti useampaan kategoriaan. Edellä mainittujen riskien suhteellista painoarvoa tulee tarkastella erityisen huolellisesti ja niihin on myös varauduttava riittävällä vakavuudella. Toiminnallisia riskejä voivat olla henkilöstön osaamiseen ja saatavuuteen, tietojärjestelmien toimivuuteen, suhdannevaihteluihin ja lainsäädännön muutoksiin liittyvät riskit. Henkilöstön osaaminen ja saatavuus ovat tällä hetkellä pääsääntöisesti kohtuullisen hyvällä tasolla. Tietojärjestelmien toimivuuteen liittyvään riskiin on varauduttu mm. perustietotekniikan ja ohjelmistojen osalta seudullisilla sopimuksilla, joissa on vakioidut toimintaprosessit varajärjestelmineen ja vastuunjakomalleineen. Yhteisillä sopimuksilla on myös mahdollista saada volyymin kautta kustannushyötyjä. Suhdannevaihteluihin ja lainsäädännön muutoksiin liittyviin riskeihin kuuluvat esimerkiksi verotulojen ja valtionosuuksien kertyminen ennakoitua pienempinä sekä lainsäädännölliset velvoitteet, joilla on kustannuksia lisääviä vaikutuksia. Edellä mainitut riskit ovat Pirkkalan kunnan toimintaympäristössä mahdollisia ja niihin voidaan varautua huolellisella ja ennakoivalla taloussuunnittelulla ja -seurannalla, osallistumalla toimintaympäristön muutokseen liittyviin koulutuksiin sekä toimimalla aktiivisesti kunnan kilpailukyvyn ja elinkeinorakenteen elinvoimaisuuden edistämiseksi. Rahoitusriskejä voivat olla korko-, likviditeetti- ja luottoriskit. Pirkkalan kunnan korkoriskin voidaan katsoa 14

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 116 Routamaa, Hannu KOK 504 2851,000 pankinjohtaja 2. 163 Rissanen, Helena SDP 488 2195,000 pormestari

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Äänistä laskettu: 100,0%

Äänistä laskettu: 100,0% Ryhmittäin ehdokkaiden Sivu 1 3..20 KES Suomen Keskusta 2 Erkkilä, Tuula 4 2 3 Gauffin-Kostilainen, Denise 4 4 Hede, Terhi-Riitta 2 1 3 Kaila, Elina Kapanen, Sakari 13 3 7 Kentala-Lehtonen, Johanna 3 0

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS Kunnanhallitus 253 05.06.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 talousarviosuunnitelman laadintakehys sekä talouden tasapainottamisohjelman raja-arvojen päivitys 463/02.02.00/2014 >Kunnanhallitus

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015)

Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Asukkaita 18 717 (31.03.2015) Asukastiheys 227 asukasta / maa-km 2 Kokonaispinta-ala 103,8 km² Pinta-alasta

Lisätiedot