Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä

2

3 Vuosi 2013 oli kunnissa monien selvitysten ja lausuntojen vuosi. Epävarmuus tulevista uudistuksista jatkuu, mutta silti Pirkkalassa on jatkettu aktiivisesti työtä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2014 tammikuussa julkaistu riippumattoman yrityksen tekemä tutkimus kuntapalveluista kertoi, että Pirkkalassa on maan toiseksi parhaat kuntapalvelut. Tulos on hieno ja kiitos siitä kuuluu niin asukkaille, luottamushenkilöille kuin työntekijöillekin. Kulunut vuosi oli uuden valtuuston ensimmäinen vuosi ja päätöksenteossa oli monia merkittäviä asioita. Kuntastrategia päivitettiin ja valtuusto hyväksyi joulukuussa Parempien palvelujen koti kuntastrategian vuosille Pirkkala haluaa jatkossakin olla elinvoimainen, aktiivisesti asukkaiden ja elinympäristön hyvinvointia kehittävä kunta, joka rohkeasti uudistaa kunnallisia toimintatapoja. Meidän on huolehdittava työpaikkojen syntymisestä ja työllisyydenhoidosta, asukaslähtöisyydestä ja palvelutarjonnasta sekä maankäytön ja asumisen kehittymisestä samalla kun kuntien taloudessa riittää haasteita. Valtuusto hyväksyi myös Pirkkalan taajamaosayleiskaavan Muita tärkeitä kaava-asioita ovat olleet esimerkiksi keskustan kehittämishanke kunnanviraston korttelissa ja Linnakallion alueella elinkeinotonttien kaavoitus. Pitkästä aikaa saatiin hakuun myös kunnan omakotitontteja Ratsutilan alueella. Kaavoituskatsauksessa 2013 osoitettiin Kurikan alueelle uusi asemakaavoituskohde pientaloasuntorakentamiselle. Vuoden 2013 aikana Tampereen kaupunkiseudun elinvoima selvitystä työstettiin monella eri rintamalla. Työ on valmistunut alkuvuodesta Valtuusto tekee ratkaisuja työn jatkumisesta kevään 2014 aikana. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja siihen liittyvät lainsäädännön muutosesitykset ovat tuoneet myös haasteita vuoden 2013 aikana. Yksi suurimmista haasteista on liittynyt yhteistoiminta-alueen jatkomahdollisuuksiin. Pirkkalan ja Vesilahden kuntien muodostaman sosiaali- ja terveystoimen yhteystoiminta-alueen ensimmäinen toimintavuosi on takana. Hyvin alkanutta yhteistyötä on hyvä jatkaa. Samoin kansalaisopistotoiminta Nokian vastuulla olevassa Pirkan opistossa käynnistyi vuoden 2013 alusta. Tulokset näistä kuntien yhteistoiminnoista ovat positiivisia. Tilinpäätös muodostui huomattavasti talousarviota paremmaksi. Vaikutuksensa on verotulojen tilitysteknisellä muutoksella ja Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän purkamisesta saadulla satunnaisella kirjanpidollisella tulolla, mutta myös toimintakulut olivat ennakoitua pienemmät. Vuoden 2013 talousarvion onnistuminen ei kuitenkaan anna merkittävää taloudellista liikkumavaraa tuleville vuosille. Vuonna 2013 euromääräisesti suurimmat investoinnit kohdistuivat kunnallistekniikan rakentamiseen, johon käytettiin yli 7 miljoonaa euroa. Talouden tunnusluvut paranivat edellisvuoteen verrattuna kautta linjan ja asukaskohtainen lainakanta pysyi vuoden 2012 tasolla eli noin eurossa. Kuntien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan se on nyt kaikkien kuntien keskiarvon alapuolella. Valtion kunnille kohdistamat taloudelliset paineet luovat myös tuleville vuosille suuria taloudellisia haasteita (mm. valtionosuusuudistus, lisääntyvät tehtävät ja vastuut). Haluan kiittää kaikkia yhteistyötahoja ja kuntalaisia sekä henkilöstöä onnistuneesta ja antoisasta vuodesta Helena Rissanen Pormestari

4

5 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2013 Toimintakertomus... 1 Säädösperusta... 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa... 2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 2 Talouden kehitys... 9 Olennaiset muutokset Pirkkalan kunnan toiminnassa ja taloudessa Arvio tulevasta kehityksestä Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Pirkkalan kunnan konsernirakenne Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernilaskelmat ja niiden tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toteutuminen...33 Käyttötalous Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Investoinnit Rahoituslaskelma Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta

6 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Konsernituloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kunnan tilinpäätöstä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Vesihuoltolaitosta koskevat laskelmat Luettelot ja selvitykset Luettelo kirjanpitokirjoista ja selvitys kirjanpidon säilytyksestä Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

7 Toimintakertomus Kuntalaki, kirjanpitolaki ja asetus ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet ja lausunnot säätelevät kunnan tilinpäätöksen laatimista ja sisältöä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tuloslaskelmaa, tasetta, rahoituslaskelmaa ja liitetietoja koskevista pakottavista säännöksistä voidaan kirjanpitolain ja asetuksen mukaan poiketa vain kirjanpitolautakunnan kuntajaoston päätöksellä. Väärään tilinpäätökseen liittyy rangaistus- ja vahingonkorvaus vastuu. Yleisiä tilinpäätösperiaatteita ovat oletus toiminnan jatkuvuudesta, johdonmukaisuus menettelytavoissa tilikaudesta toiseen, sisältöpainotteisuus varovaisuuden periaate, tasejatkuvuuden periaate, suoriteperusteisuus ja erillisarvostusta koskeva periaate. Mainituista periaatteista saa poiketa, kun poikkeaminen perustuu lakiin tai lain nojalla annettuun muuhun säännökseen tai määräykseen. Poikkeamisesta on tehtävä selkoa liitetietona. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös sekä luovutettava tarkastuslautakunnalle valtuustolle osoitettu tilintarkastuskertomus. Kertomukseen sisältyy lausunto siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. 1

8 Toimintakertomus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Pirkkalan ja Vesilahden kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa Palvelujen järjestämisestä ja yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Pirkkalan kunta. Yhteistoiminta on osa Pirkkalan kunnan toimintaa ja taloutta. Yhteisenä toimielimenä toimii perusturvalautakunta, joka toimii Pirkkalan kunnan organisaatiossa, valtuuston ja hallituksen alaisena. Perusturvalautakunnassa on kahdeksan jäsentä Pirkkalasta ja kolme jäsentä Vesilahdelta. Pirkkalan ja Lempäälän kuntien ja Nokian kaupungin kansalaisopistotoiminta yhdistettiin Nokian kaupungin vastuulla toimivaksi Pirkan opistoksi. Yhteistoimintasopimuksessa on edellä mainittujen kuntien lisäksi mukana Vesilahden kunta. Pirkkalan kunnalla on kaksi edustajaa yhteisenä toimielimenä toimivassa Nokian kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnassa päätettäessä kansalaisopiston asioista. Pirkkalan kunnan toimielimissä tapahtui alkaen muutoksia. Sivistyslautakunta korvasi aiemmat kasvatus- ja opetus-, kirjasto- ja kulttuuri- ja liikunta- ja nuorisolautakunnan. Maaseutulautakunta lakkautettiin ja maaseutuasiat ovat kunnanhallituksen alaista toimintaa. Ympäristöterveydenhuollon vastuualue siirtyi perusturvaosastolle hallinto-osastolta ympäristölautakunnan alaisuudesta. Perusturvalautakunnan alaisuuteen perustettiin ympäristöterveydenhuollon asioista päättävä ympäristöterveydenhuollon jaosto. 2

9 3 Toimintakertomus

10 Toimintakertomus Valtuusto toimikausi Puolue Paikat KOK 15 SDP 11 VIHR 6 PS 4 KESK 3 VAS 3 KD 1 43 Varsinaiset jäsenet 2013 Skogberg Pertti pj Vainio Aki I vpj Merikoski Riku I vpj Ristimäki-Anttila Jaana II vpj Aalto Harri Aalto Maija Ahola Ritva Hakkarainen Mika Heikkilä Mervi Hoikkala Teppo Hovilehto-Aunela Liisa Hyttinen Juha Jartti Pirkko Jarva Marko Jukarainen Pirjo Karppanen Jouko Kivelä Pirjo Kuoppa Mikko Kärki Armi Lammi Vesa Lehtinen Raimo Lehtinen Rauno KOK VIHR ( asti) VIHR ( alk.) PS VAS KOK SDP KOK SDP VIHR SDP KOK KOK KOK VIHR (sit.) SDP KOK VAS PS KOK SDP VAS Litmanen Merja Naskali Raili Orpana Seppo Pajunen Sirpa Palmroth Anne Palola Sami Rautionmaa Niilo Riihimäki Heikki Rinneaho Arja Rissanen Helena Routamaa Hannu Ruusunoksa Marko Saksala Antero Salomaa Ilona Savilahti Elina Seppänen Mika Talasmäki Kari Tammi Jukka Veltti Veera Vuorenpää Harri Ylipää Markku SDP (sit.) KESK PS SDP KOK SDP KOK KESK VIHR SDP KOK SDP KOK KOK KESK KOK VIHR KOK SDP PS KD 4

11 Toimintakertomus Varajäsenet puolueittain 2013 KOK Yli-Mäenpää Antti Saarenpää Heidi Saarikko Soili Vetola Hannu Terämä Miia Villberg Mauri Huotari Lasse Hietalahti Lauri Rautakorpi Ari Peltoniemi Heli Turtiainen Henriikka Loukiala Mauri Mälkönen Esko Hakala Markku Hirvonen Akseli SDP Jääskeläinen Elina Tolvanen Taru Mattila Kai-Pekka Lahti Tero Harju Ismo Mattila Juha-Pekka Pietilä Elina Pentti Rauno Saari Emmi Tuominen Mikko Taskinen Santeri VIHR Ellä Ville Fonsén Katriina Näsi Kati Jelys Jutta Kare-Mäkiaho Sanna Nieminen Jani PS Kaivanto Tuija Ahonen Tiina Tuominen Markku Kujala Jussi-Pekka KESK Pirhonen Matti Kentala-Lehtonen Johanna ( saakka) Gauffin-Kostilainen Denise VAS Kallioluoma Jouni Hyvärinen Marketta Jokelainen Arja KD Kangasniemi Tapio Kuismanen Riitta 5

12 Toimintakertomus Valtuuston tärkeimmät päätökset 2013 Valtuusto Valtuusto kokoontui yksitoista kertaa ja käsitteli 129 asiaa. Valtuuston tärkeimmät päätökset vuonna 2013 olivat seuraavat: Valtuuston vuonna 2013 hyväksymät asemakaavat - Pappilan ranta-asemakaava (nro 210) - Huovin asemakaavan muutos ja Naistenmatkan asemakaavan muutos ja laajennus (nro 226) - Taajamayleiskaava - Turrin asemakaavan muutos (nro 223) - Niemenmaan, Turrin ja Kyöstin asemakaavan muutos (nro 207) valitsi pormestariksi toimikaudelle Helena Rissasen hyväksyi laaja-alaisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valitsi talousjohtajan virkaan Petri Lätin päätti valtiovarainministeriölle kuntarakennelakiluonnoksesta annettavasta lausunnosta - valitsi teknisen johtajan virkaan Jouni Korhosen merkitsi tiedoksi Seudulliset periaatteet yhdyskuntarakenteen hajautumisen estämiseksi - merkitsi tiedoksi Henkilöstökertomuksen vuodelta päätti hyväksyä Pirkanmaan koulutuskonserni- kuntayhtymän purkamissopimuksen 6

13 Toimintakertomus päätti, että kunnanviraston tontilla ryhdytään toimenpiteisiin uudisrakentamisvaihtoehdon toteuttamiseksi. - päätti yläasteen väistötilojen hankinnasta hyväksyi vuoden 2012 tilinpäätöksen - hyväksyi Pirkkalan kunnan ikäohjelman päätti Pirkkalan ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä - myönsi Aki Vainiolle eron valtuuston I varapuheenjohtajan tehtävästä ja valitsi uudeksi I varapuheenjohtajaksi Riku Merikosken määräsi verovuodelle 2014 tuloveroprosentiksi 20,00, yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,90, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,45, muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,95 sekä yleishyödyllisten kiinteistöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,00 - hyväksyi vuoden 2014 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille teki valtiovarainministeriölle ilmoituksen kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta hyväksyi taajamayleiskaavan - hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille päätti lautakuntien johtosäännön muuttamisesta 7

14 Toimintakertomus Kunnanhallitus toimikausi Puolue Paikat KOK 4 SDP 3 VIHR 1 KESK 1 PS 1 VAS 1 11 Varsinaiset jäsenet 2013 Varajäsenet 2013 Rissanen Helena pj, pormestari SDP Jartti Pirkko I vpj KOK Lehtinen Rauno II vpj VAS Hoikkala Teppo VIHR Karppanen Jouko SDP Kärki Armi PS Naskali Raili KESK Salomaa Ilona KOK Seppänen Mika KOK Tammi Jukka KOK Veltti Veera SDP Ylipää Markku KD Aalto Maija KOK Kallioluoma Jouni VAS Hulkkonen Leena VIHR Mattila Juha-Pekka SDP Vuorenpää Harri PS Gauffin-Kostilainen Denise KESK Kivelä Pirjo KOK Hyttinen Juha KOK Lammi Vesa KOK Pajunen Sirpa SDP 8

15 Toimintakertomus Talouden kehitys Suomen talouden tilanne ei ole kohentunut vuoden 2013 aikana ja vuodelle 2014 ennustetaan hyvin maltillista tai nollakasvua. Kotimainen kysyntä ei kykene vauhdittamaan talouskasvua. Myös yksityisten investointien arvioidaan vähenevän. Valtion talouden tasapainottaminen on heijastunut myös kuntiin, jotka ovat joutuneet sopeuttamaan talouttaan merkittävästi. Vuonna 2013 kuntien valtionosuuksia leikattiin yli 800 miljoonaa euroa. Vastaavasti kuntien tehtävät ovat kuitenkin kasvaneet. Vuoden 2013 osalta on käytettävissä joitakin tilastokeskuksen ja kuntaliiton julkaisemia kuntatalouden ennakkotietoja. Vuosi 2013 oli edellisvuotta parempi, mutta on huomioitava, että vuosi 2012 oli 15 vuoteen heikoin, joten tilanteen parantuminen ei tarkoita talouden ongelmien poistumista. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan Manner-Suomen kuntien vuosikatteet paranivat yhteensä 669 miljoonaa euroa. Vuosikate oli negatiivinen 36 kunnassa, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 84. Toimintamenojen kasvu hidastui. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat myös verotuksen kertaerät sekä veroprosenttien korotukset. Kuntien lainakanta kasvoi yli 13 %. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 13,8 miljardia euroa. Asukaskohtainen laina oli euroa, kun vuoden 2012 lopussa se oli euroa. Kuntien investointimenot kasvoivat 3,7 %. Toimintamenojen kasvu oli 3 %, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna Palkkamenojen kasvu oli 2,2 % ja palvelujen ostojen kasvu 3,4 %. Toimintatulot kasvoivat 1,4 %. Verotulot lisääntyivät 6,8 % ja valtionosuudet 2,9 %. 9

16 Toimintakertomus Olennaiset muutokset Pirkkalan kunnan toiminnassa ja taloudessa Tuloslaskelma Kunnan tilikauden tulos ja ylijäämä on euroa. Tulos on huomattavasti talousarviossa ennakoitua parempi. Verotulojen tilitysteknisestä muutoksesta johtuen verovuoden 2012 jäännösveron ensimmäinen erä tilitettiin edellisvuoteen verrattuna kuukautta aiemmin eli joulukuussa Tämän vaikutus verotulojen kertymään on noin euroa. Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän purkautumisesta johtuen osakaskunnat saivat peruspääoman palautusta omistussuhteensa mukaisesti. Pirkkalan kunnan osuus oli Tämä sijoitettiin Pirko Kiinteistöt Oy:n osakkeisiin. Vastaava summa näkyy investointitulona arvopapereissa ( ) ja tuloslaskelman satunnaisissa tuotoissa ( ). Kyseessä on kertaluontoinen, kirjanpidollinen erä, jolla ei ollut vaikutusta kunnan rahavaroihin. Ilman verotulojen tilitysteknistä muutosta ja satunnaista tuottoa tuloslaskelman tilikauden tulos olisi ollut noin 6,4 miljoonaa euroa. Investointimenot olisivat olleet 11,4 miljoonaa euroa ja rahoituslaskelman investointien tulorahoitusprosentti olisi ollut 106. Yli 4,6 miljoonan euron (kirjanpidollista) investointimenoa ei ollut huomioitu talousarviossa. Lopulliset kuntayhtymän peruspääoman palautusten luvut saatiin verrattain myöhään talousarviovuonna. Pirkkala on toiminut alkaen vastuukuntana Pirkkalan ja Vesilahden kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminta on Pirkkalan kunnan toimintaa ja taloutta, minkä seurauksena toiminta on laajentunut merkittävästi. Yhteistoimintaalueen myötä toimintatuotot ja kulut ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna noin 11,5 miljoonaa euroa. Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 104,5 %. Toimintatuottojen kasvuun vaikutti olennaisesti Vesilahden kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta maksama yhteistoimintaosuus. Ilman tätäkin toimintatuottojen kasvu oli noin 22 %. Syynä olivat erityisesti vuotta 2012 paremmat maanmyyntitulojen myyntivoitot, joiden määrä oli lähes 2 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat vuodesta 2012 yhteensä 18,1 %. Vesilahden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen vaikutti myös toimintakulujen kasvuun. Ilman Vesilahden vaikutusta toimintakulujen kasvu olisi ollut noin 5,6 %. Suurimman erän toimintakuluista muodostavat henkilöstökulut (53 milj. euroa), joka on 49,3 % kaikista toimintakuluista. Vuodesta 2012 henkilöstökulut kasvoivat 8 %. Edellisvuonna kasvu oli 7,4 %. 6,0 (6 %) 40,6 (38 %) 29,1 27,0 % Ulkoiset kulut menolajeittain, milj. 5,7 (5 %) 2,2 (2 %) 53,0 (49 %) Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tavarat, tarvikkeet Avustukset Ulkoiset kulut osastoittain, milj. 14,8 13,8 % 7,7 7,2 % 55,9 52,0 % Muut toimintakulut Hallinto-osasto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Verotulojen kokonaiskertymä 80,1 miljoonaa euroa oli talousarviossa ennakoitua suurempi. Kasvua edellisvuodesta oli 10,5 % (7,6 milj. euroa). Kunnallisveron kertymä ylitti talousarvion 3 miljoonalla eurolla ja kasvoi vuodesta 2012 noin 10 %. Joulukuun tilitys oli huomattavan suuri johtuen ennakkoperinnän jakoosuuksien ja tilitysten oikaisusta. Joulukuun tilitykseen vaikutti myös jäännösverojen ja ennakonpalautusten tilitysrytmin nopeutuminen, jonka vaikutus oli edellä mainittu euroa. Kiinteistöveron kasvu oli edellisvuoteen nähden noin 3 % ( euroa) ja yhteisöveron kasvu noin 26 % ( euroa). Valtionosuuksien toteuma oli 13 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia saatiin 6,4 % vähemmän kuin edellisvuonna. Kansalaisopistotoiminnan siirtyminen Nokian kaupungin vastuulle alkaen vaikutti valtionosuuksien pienenemiseen noin 0,5 miljoonaa euroa. Yhteensä valtionosuudet pienenivät edellä mainitusta ja valtionosuusleikkauksista johtuen lähes 0,9 miljoonaa euroa. 10

17 Toimintakertomus 13,0 (11 %) 80,1 (65 %) Ulkoiset tuotot, milj. 29,1 (24 %) Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Vuosikate oli 13 miljoonaa euroa, joka oli huomattavasti (6,5 milj. euroa) ennakoitua parempi. Siihen vaikuttivat erityisesti lähes 2,9 miljoonaa talousarviota pienemmät toimintakulut ja yli 3 miljoonaa talousarviota suuremmat verotulot. Viime vuosien suuret investoinnit näkyvät poistojen määrän kasvussa, joka oli edellisvuoteen nähden yli 16 %. Investoinnit Investointimenot olivat yhteensä 16,1 miljoonaa euroa. Arvopapereihin sisältyy Pirko Kiintistöt Oy:hyn sijoitettu osakepääoma euroa. Suurimmat yksittäiset kohteet talonrakennuksessa olivat Nuolialan koulun laajennus (0,7 milj. euroa) ja yläasteen korjaukset (0,75 milj. euroa). Kunnallistekniikan suurimmat investointikohteet olivat Vaitin (1,5 milj. euroa) ja Linnakallion (1,3 milj. euroa) alueet. 2,4 (15,0 %) 1,4 (8,8 %) 7,0 (43,4 %) Investointimenot, milj. 0,4 (2,7 %) 4,9 (30,2 %) Irtain omaisuus Arvopaperit Kunnallistekniikka Talonrakennus Maa-alueet Rahoitus Lainamäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. Korollinen vieras pääoma oli vuoden lopussa 44,2 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen laina oli euroa. Investointien tulorahoitusprosentti oli 80,7 % EUR Lainamäärä EUR ja /asukas TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Lainakanta 1000 EUR /asukas Väestön kehitys Kunnan väestömäärän kasvu hidastui vuonna 2013 vuotuisen kasvuprosentin ollessa 1,3 %. Vuoden 2013 lopun asukasmäärä oli henkilöä. Kunnan asukasmäärä kasvoi 241 henkilöllä. Prosentuaalisesti suurinta kasvu oli ikäluokassa vuotiaat. Lukumääräisesti eniten kasvoi vuotiaiden ikäluokka, 115 asukkaalla. Pirkkalan kunnan väestörakennetta voidaan edelleen pitää tasapainoisena Väestömäärän kehitys ,4 2,2 3,1 2, Asukasluku Kasvu% Pirkkalan väestörakenne yli 85 4 % 1 % % % % % % % 0 1,3 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 11

18 Toimintakertomus Pirkkalan väestörakenteen muutos ikäryhmittäin Ikäryhmä as.luku muutos % muutos hlöä osuus koko as.luku muutos % muutos hlöä osuus koko as.luku muutos % muutos hlöä osuus koko väestöstä väestöstä väestöstä ,0 % 61 9 % ,0 % 64 9 % ,8 % % ,8 % % ,9 % % ,5 % % ,0 % 34 4 % 704-0,8 % -6 4 % 685-2,7 % % ,2 % 3 11 % ,4 % % ,1 % % ,8 % % ,6 % % ,1 % % ,2 % % ,8 % 91 9 % ,9 % % ,2 % 27 4 % 702 5,9 % 39 4 % 765 9,0 % 63 4 % yli ,9 % 13 1 % 205 2,0 % 4 1 % 214 4,4 % 9 1 % Yhteensä ,1 % ,0 % ,1 % ,0 % ,3 % ,0 % Työllisyys- ja elinkeinoasiat Pirkanmaan työttömien työnhakijoiden määrä nousi 2013 joulukuussa korkeammalle tasolle kuin mihin viime vuosikymmeninä on totuttu. Työttömyys oli samalla tasolla viimeksi vuoden 1998 heinäkuussa. Talouden pitkään jatkunut epävarmuus heijastui työllisyyteen työpaikkojen vähentymisenä. Eniten niitä menetettiin kaupan alalta ja palveluista. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömyydessä oli nousua peräti 21,3 %. ELY-keskuksittain tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä nousi kaikissa ELY-keskuksissa. Joulukuussa 2013 työttömyysaste (= työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta) oli koko maassa 12,6 %, Pirkanmaalla 14,8 %, Tampereen seutukunnalla 15,2 % ja Pirkkalassa 11,2 %. Pirkanmaan työllisyystilanne olikin selvästi muuta maata heikompi. 15,0 10,0 5,0 Työttömysasteen kehitys %, Pirkkala Tampereen seutukunta 12,9 12,4 11,0 11,2 9,0 9,3 8,0 8,2 13,6 9,8 0, Työttömyysasteen kehitys (%) Pirkkalassa ja Tampereen seutukunnassa ,3 9,2 9,2 9,0 9,0 Työttömysasteen kehitys % Pirkkalassa 2013 % 10,1 10,6 9,9 9,7 9,9 10,1 11, /2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/ / / /2013 Työttömyysasteen kehitys (%) Pirkkalassa tammi-joulukuussa

19 Toimintakertomus Pirkkalan osalta joulukuun 2013 työttömyysaste tarkoittaa yhteensä 1018 työtöntä työnhakijaa. Työttömyys kasvoi vuoden aikana voimakkaasti pitkäaikaistyöttömien ja alle 25-vuotiaiden työttömien osalta. Joulukuussa 2012 Pirkkalassa oli 233 pitkäaikaistyötöntä ja 78 alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa. Joulukuussa 2013 pitkäaikaistyöttömiä oli 309 ja alle 25- vuotiaita työttömiä oli jo 110. Kaikkien työttömien yhteenlaskettu määrä oli 2012 joulukuussa 808 eli luku nousi vuoden aikana 272 henkilöllä. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen (= henkilölle maksettu työttömyyden perusteella kelan työmarkkinatukea vähintään 500 päivää tai enemmän) piirissä oli vuoden 2012 aikana kuukausittain keskimäärin noin 108 pirkkalalaista henkilöä. Vuoden 2013 aikana kuukausittainen henkilöluku oli keskimäärin noin 113 henkilöä Työttömät työnhakijat Pirkkalassa / / / / /2013 Yli 50v Pitkäaik. Nuoret Yhteensä Työttömät työnhakijat Pirkkalassa (joulukuun tilanne), kaikki yhteensä sekä eriteltynä seuraavat ryhmät: yli 50-vuotiaat, pitkäaikaistyöttömät, nuoret. Vuoden 2013 arvioitu työpaikkojen nettolisäys oli noin 150 työpaikkaa. Kunnan arvioitu työpaikkamäärä oli vuoden lopussa noin ja työpaikkaomavaraisuus noin 72 %. Kunnan asettama työpaikkatavoite ja työpaikkaomavaraisuuden kasvutavoite saavutettiin. Toimitilatonttien kauppa jatkui heikosta suhdanteesta huolimatta vilkkaana. Kunnassa oli rakenteilla 20 toimitilahanketta. Toimitilojen käyttöaste säilyi korkeana. Rakennushankkeista suurin oli Varman ja Lemminkäisen toteuttama kerrosneliömetrin liikerakennushanke, johon sijoittuvat Bygg Max, Asko ja Sotka. Muita suuria rakennushankkeita toteuttivat mm. Hämeen Laaturemontti Oy, Lamminsivu Oy, Elintarviketukku Rikainen Oy, Baron Print Oy, Kärävä Oy ja Marko Kuusisto Adara Pakkaus Oy:n käyttöön. Myytyjen tonttien, varausten ja käynnissä olevien neuvottelujen perusteella suhdannekuvasta huolimatta näyttää siltä, että Pirkkalan työpaikkakehitys tulee olemaan lähivuosina voimakasta. Samalla tontinmyyntitulot näyttävät kohoavan uudelle tasolle. Lentoliikenteen matkustajamäärä laski vuoden aikana n. 18 % päätyen matkustajaan. Pitkään esillä ollut matkustajaterminaalin saneeraushanke on toteutumassa vuoden 2014 aikana kakkosterminaalin kunnostamisena ja laajennuksena sekä ykkösterminaalin saneerauksena. 13

20 Toimintakertomus Arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2013 tuloksen muodostumisessa oli merkittävä osuus verotulojen ennakoitua suuremmalla kasvulla. Kasvuun vaikuttivat mm. tilitysjärjestelmän muutokset, ryhmäosuuden korotukset sekä kuntakohtaisten jakoosuuksien oikaisut. Kuntaliiton ennakkoarvion mukaan verotulojen kasvu tulee taittumaan tai ainakin verotulot kehittyvät maltillisesti vuonna Huolestuttavaa on myös se, että kansantalouden kehityksen ennusteet ovat heikentyneet vuosien 2014 ja 2015 osalta. Julkisen talouden kestävyysvajeen kuromiseksi maan hallitus on tehnyt päätöksen vuoden 2013 loppupuolella rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta, joka tuo kunnille 2 miljardin euron säästötavoitteen vuoden 2017 tasossa. Ohjelman mukaan kuntien tulee saada yksi miljardi kasaan omin toimin, lähinnä veronkorotuksin ja toiminnan tehostamisen kautta. Toinen miljardi koostuu kuntien tehtäviä ja velvoitteita purkamalla. Tavoitteen konkretisoituminen kuntien talouteen on suuri haaste, sillä kunnilla on tällä hetkellä yhteensä 535 lakisääteistä tehtävää. Edellä mainitun 2 miljardin tavoitteen lisäksi rakennepoliittisessa ohjelmassa on määritelty kunnille 3 miljardin suuruinen pitemmän ajan tehostamistavoite. Pirkkalan kuntastrategian mukaan investointien mitoitus ja rahoitus suhteutetaan kantokykyyn ja talouden tulee olla tasapainoinen. Mikäli kaikki suunnitelmavuosille kirjatut investoinnit tullaan toteuttamaan suunnitelman mukaisesti, talouden pitäminen tasapainoisena tiedossa olevalla tulopohjalla tulee olemaan käytännössä mahdotonta ilman toimintamenojen kasvun merkittävää hillitsemistä nykytasoon verrattuna. Kantokykyyn nähden ylimitoitetut investoinnit vaarantavat myös investointien omarahoitusosuuden pitämisen strategian mukaisessa yli 50 %:ssa. Kunnalla on tulo-odotuksia lähivuosina mm. tonttien myynneistä, mutta ennen sitä myytäville tonteille on rakennettava kunnallistekniikka. Vasta viiveellä menojen jälkeen on odotettavissa tulojen realisoitumista. Vuoden 2015 talousarvion kehyksen valmistelussa tullaan kiinnittämään huomiota toimintamenojen kasvuun, toimintamenojen kasvu ei saisi ylittää tiedossa olevaa verotulojen kasvua. Lisäksi raamin valmistelussa huomioidaan valtionosuusjärjestelmän mahdollinen uudistaminen. Viimeisimpien tietojen mukaan Pirkkalan valtionosuuspohjasta vähenisi nykyiseen järjestelmään verrattuna noin 1,1 milj. euroa, mikäli uudistus tullaan toteuttamaan suunnitellulla tavalla ilman siirtymäaikoja tai porrastuksia. Henkilöstö Pirkkalan kunnan henkilöstömäärä oli henkilöä, joista vakituisia oli ja määräaikaisia 341 (joista työllistettyjä 29). Vuotta aiemmin henkilöstömäärä oli 1 240, joten kasvu oli 6,5 %. Henkilöstön jakautuminen osastoittain on esitetty henkilöstöä koskevissa liitetiedoissa. Henkilöstökulut vuonna 2013 olivat yhteensä euroa, josta palkat ja palkkiot euroa ja henkilösivukulut euroa. Henkilöstökulut nousivat edellisvuodesta euroa eli 8 %. Henkilöstökertomuksessa raportoidaan yksityiskohtaisemmin henkilöstöön liittyvistä tunnusluvuista. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Arvioitaessa mahdollisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ne voidaan luokitella useampaan kategoriaan; esimerkiksi toiminnallisiin riskeihin, rahoitusriskeihin ja vahinkoriskeihin. Jotkin mahdollisista riskitekijöistä voivat kuulua samanaikaisesti useampaan kategoriaan. Edellä mainittujen riskien suhteellista painoarvoa tulee tarkastella erityisen huolellisesti ja niihin on myös varauduttava riittävällä vakavuudella. Toiminnallisia riskejä voivat olla henkilöstön osaamiseen ja saatavuuteen, tietojärjestelmien toimivuuteen, suhdannevaihteluihin ja lainsäädännön muutoksiin liittyvät riskit. Henkilöstön osaaminen ja saatavuus ovat tällä hetkellä pääsääntöisesti kohtuullisen hyvällä tasolla. Tietojärjestelmien toimivuuteen liittyvään riskiin on varauduttu mm. perustietotekniikan ja ohjelmistojen osalta seudullisilla sopimuksilla, joissa on vakioidut toimintaprosessit varajärjestelmineen ja vastuunjakomalleineen. Yhteisillä sopimuksilla on myös mahdollista saada volyymin kautta kustannushyötyjä. Suhdannevaihteluihin ja lainsäädännön muutoksiin liittyviin riskeihin kuuluvat esimerkiksi verotulojen ja valtionosuuksien kertyminen ennakoitua pienempinä sekä lainsäädännölliset velvoitteet, joilla on kustannuksia lisääviä vaikutuksia. Edellä mainitut riskit ovat Pirkkalan kunnan toimintaympäristössä mahdollisia ja niihin voidaan varautua huolellisella ja ennakoivalla taloussuunnittelulla ja -seurannalla, osallistumalla toimintaympäristön muutokseen liittyviin koulutuksiin sekä toimimalla aktiivisesti kunnan kilpailukyvyn ja elinkeinorakenteen elinvoimaisuuden edistämiseksi. Rahoitusriskejä voivat olla korko-, likviditeetti- ja luottoriskit. Pirkkalan kunnan korkoriskin voidaan katsoa 14

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Äänistä laskettu: 100,0%

Äänistä laskettu: 100,0% Ryhmittäin ehdokkaiden Sivu 1 3..20 KES Suomen Keskusta 2 Erkkilä, Tuula 4 2 3 Gauffin-Kostilainen, Denise 4 4 Hede, Terhi-Riitta 2 1 3 Kaila, Elina Kapanen, Sakari 13 3 7 Kentala-Lehtonen, Johanna 3 0

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot