Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta."

Transkriptio

1 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Morenia Oy PL 81 (Veteraanikatu 5) OULU LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaan ympäristölupa tulee olla jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 mom. mukaan ympäristölupa tulee olla kivenlouhintaan, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää vuodessa (kohta 7 c) sekä kiinteälle tai sellaiselle tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle tai asfalttiasemalle, jonka toiminta-aika on vähintään 50 päivää vuodessa (kohta 7 e). TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Pohjois-Savon ympäristökeskus on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n mukaan ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastolle, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Asfalttiasema, kierrätysasfaltin murskaus ja käyttö, sekä kallion louhinta ja louheen murskaus muodostavat sellaisen ympäristönsuojelulain 35 :n 4 momentissa tarkoitetun teknisen ja toiminnallisen yhteyden, että niiden ympäristövaikutuksia on tarpeen tarkastella yhdessä. Ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin mukaan eri toimintojen lupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto, jos yhdenkin toiminnan lupa-asia kuuluu sen toimivaltaan. Jätteen hyödyntämispaikan, jossa hyödynnetään jätettä vähintään t/a, lupa-asian käsittely kuuluu aluehallintovirastolle. (Ympäristönsuojelulaki 31 :n 4 mom. ja ympäristönsuojeluasetus 5 :n 1 mom. kohta 13 g)

2 2 TOIMINTA JA SIJAINTI Toiminta käsittää asfaltin valmistuksen, kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen Harvalaineisen kallioalueella. Toiminta sijoittuu Leppävirran kunnan Paukarlahden kylään tilalle Saaristenjärvi 45:0 (kiinteistötunnus ). Tämän Harvalaineisen kallioalueen omistava Tornator Oy on antanut Morenia Oy:lle valtakirjan ympäristöluvan hakemiseen. HAKEMUS, SEN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN Hakemus on tullut vireille Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa, josta hakemus on siirretty Itä-Suomen aluehallintovirastoon ympäristölupavastuualueelle. Hakija on täydentänyt hakemusta seuraavilla Pohjois-Savon ympäristökeskukseen saapuneilla asiakirjoilla: kunnan myöntämä maa-aineslupa, yleiskuvaus toiminnasta ja yleisölle tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksessa esitetyistä tiedoista. Hakija on antanut lisäselvityksenä kallioaineksen louhinnan ja murskauksen sekä asfalttiaseman toimintojen tarkkailusuunnitelman sekä päivätyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman. Toimintaa koskevat luvat ja alueen kaavoitustilanne sekä muut maankäytönrajoitukset Ympäristöolosuhteet Leppävirran rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt kallioalueelle maa-ainesten ottoluvan 10 vuodeksi. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle, eikä alueelle kohdistu maankäyttöä rajoittavia kaavoja tai suojeluvarauksia. Alueella on voimassa Varkauden seudun seutukaava vuodelta 1995, jonka muutos on vahvistettu vuonna Harvalaineisen kallioalue sijaitsee Leppävirran kunnan pohjoisosassa Paukarlahden kylässä. Ajoyhteys alueelle on lännestä valtatien 9 kautta, jolta ajomatkaa on noin 2,5 kilometriä. Ympäristö on maa- ja metsätalousaluetta. Lähin rakennus on etelässä Saarisen rannalla oleva loma-asunto, jonne on matkaa 800 metriä. Muu asutus on luoteessa 1,1 ja koillisessa 1,2 kilometrin etäisyydellä. Lounaassa olevaan Saarisen järveen on matkaa noin 250 metriä ja Humalainen järveen noin 700 metriä. Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei ole tiedossa olevia uhanalaisten eliölajien esiintymiä. Louhinta ja murskaus Alueella on tarkoitus louhia 10 vuoden aikana kalliota m 3 ktr. Louhintaa ja murskausta tehdään 1 3 kertaa vuodessa, noin 1 10 viikkoa kerrallaan. Alin suunniteltu ottotaso on +130,00 m alueen länsireunalla. Kallion louhinnassa käytetään rä-

3 Asfaltin valmistus jäytyksiä ja matalataajuusvasaroita. Louhe murskataan Morenia Oy:n tarpeisiin ja osa varastoidaan alueelle. Louhintaa ja murskausta tehdään arkipäivinä klo Murskaus tehdään siirrettävällä B-luokan (Tielaitoksen luokitus) murskauskalustolla. Toiminnan ajankohta on riippuvainen kiviaineksen kysynnästä. Kuljetuksia tehdään ympärivuoden. Murskattava louhe syötetään esimurskaimeen ja edelleen välimurskaimiin, joista materiaali ohjautuu seuloille. Lopputuotteena saadaan sovitut lajikkeet. Kalliomurskeen maksimi tuotantokapasiteetti on t/vrk ja keskituotanto t/vrk. Tuotannossa käytetään louhetta korkeintaan t/a ja polttoöljyä 300 t/a. Alueelle ei tuoda muualta kiviaineksia. Pölyn haitallinen leviäminen murskaamosta estetään kastelemalla ja talvella peittämällä sekä koteloimalla seulastot ja muut huomattavat pölylähteet. Murskeiden varastokasat sijoitetaan murskauksen alussa ottamisalueen pohjoisosaan/länsipuolelle. Louhinnan edetessä varastokasoja sijoitetaan myös valmiiksi louhitulle pohjalle. Pölyämistä ehkäistään kastelulla. Kasojen myöhempi sijoittelu ehkäisee murskaamon melun ja pölyn leviämistä asutukseen päin. Käyttöenergia tuotetaan polttoöljyllä, jota on kerralla varastossa n litraa. Kiviaineksen murskauksessa ja päällystemassojen valmistuksessa tarvittavat polttoaineet varastoidaan suoja-altaalla varustetussa lukitussa säiliössä tai kaksoisvaippasäiliössä. Laitoksen sähkön tuottamiseen käytetään aggregaattia. Asfalttiaseman toiminta ajoittuu väliselle ajalle, joka on aktiivisen päällystyskauden toiminta-aika. Toiminta-aikana asfalttia valmistetaan maanantaista perjantaihin klo 6:00 22:00 välisenä aikana. Poikkeustapauksissa töitä voidaan joutua tekemään päällystyskauden aikana myös yöllä ja viikonloppuisin, kuitenkin enintään vrk. Poikkeustapauksista ilmoitetaan paikalliselle ympäristöviranomaiselle etukäteen. Kuljetukset ajoittuvat pääsääntöisesti samoihin toiminta-aikoihin. Yksittäisiä raaka-ainekuljetuksia voi olla myös muina aikoina. Asfalttiaseman toiminta käsittää erilaisten asfalttimassojen valmistuksen (AB, SMA, PAB, RC), sekä kierrätetyn asfaltin väliaikaisen varastoinnin ja uusiokäytön. Asfalttimassat valmistetaan kuumennetusta kiviaineksesta, sideaineesta (bitumi) ja täytejauheesta (kalkkifilleri/lentotuhka). Asfalttiaseman keskimääräinen tuotantokapasiteetti on t/a. Asfalttiasema on Tielaitoksen luokituksen mukainen A-luokan pölynpoistimella varustettu asema. Pölynpoistolaitteistolla pöly kerätään talteen ja kierrätetään uudelleen tuotantoon. Asfaltin täytejauheena käytettävä lentotuhka ja kalkkifilleri varastoidaan tiiviisiin varastosiiloihin. 3

4 4 Käytettävä aine Keskimääräinen kulutus Maksimikulutus (t/a) (t/a) Kiviaines Murskattu asfaltti Bitumi Täytejauhe(lentotuhka/kalkkifilleri) Selluloosakuitu (lisäaine) Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Tiedot raaka-aineiden ja tuotteiden varastoinnista Alueella varastoidaan asfaltin raaka-aineena käytettävää kierrätettyä asfalttia enintään t/a. Varastoalue päällystetään tiiviillä asfaltilla vettä läpäisemättömäksi. Pintavedet ohjataan alueelta laskeutusaltaan kautta öljynerottimeen, josta vedet imeytetään maastoon. Asfalttimassan kiviaineksen kuumennuksen vuoksi alueella käsitellään myös raskasta ja kevyttä polttoöljyä. Polttoöljyt varastoidaan maanpäällisessä kaksoisvaipallisessa terässäiliössä tai vastaavasti valuma-altaallisessa terässäiliössä. Säiliöt on varustettu sähkötoimisilla ylitäytön estimillä ja niiden tilavuus on m 3. Tankkauslaitteisto varustetaan sulkuventtiilillä, ettei tankkauslaitteiston vuoto- tai rikkoontumistapauksissa säiliö pääse valumaan tyhjäksi. Tankkauslaitteisto lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Voiteluaineet (noin l) ja ongelmajätteet säilytetään niille erikseen varatussa lukittavassa, suoja-altaallisessa ekokontissa. Poltto- ja voiteluainesäiliöiden alue, jossa koneet tankataan, päällystetään tiiviillä asfaltilla ja bentoniittimatolla. Tiivisteen päälle rakennetaan salaojat, jotka johtavat mahdolliset vuotovedet laskeutusaltaan kautta öljynerottimeen, josta vedet imeytetään maastoon. Poltto- ja voiteluaineiden käsittelyssä ja varastoinnissa noudatetaan erityistä huolellisuutta. Bitumi varastoidaan yhteen tai useampaan lämpöeristettyyn maanpäälliseen bitumisäiliössä, jonka tilavuus on m 3. Bitumiemulsio varastoidaan lämpöeristetyssä maanpäällisessä terässäiliössä, jonka tilavuus on m 3. Asfalttiaseman käyttöenergia tuotetaan joko aggregaatilla tai se saadaan valtakunnan verkosta. Energiankulutus on noin 10 kw valmistettua asfalttitonnia kohden. Kiviaineksen kuumennukseen käytetään raskasta ja kevyttä polttoöljyä yhteensä noin 7 litraa valmistettua asfalttitonnia kohden. Toiminnan päästöt ja toimet päästöjen vähentämiseksi Pölyä synnyttävä tuotantovaihe on louheen murskaus (murskausasema luokka B). Pölyleijuman suojaetäisyydet on esitetty Tielaitoksen julkaisussa "Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu1994". Tämän ohjeen mukaan sallittu leijuma

5 vapaassa tilassa (0,4 mg/m 3, 2 tuntia) alitetaan 300 m etäisyydellä, laitoksen luokan ollessa B. Lähin rakennus on alueelta noin 800 metrin etäisyydellä ja välissä on metsää. Murskattava aines voidaan olosuhteet huomioiden kastella, jolloin pölyhaitta minimoituu. Asfalttiasema vastaa suojaukseltaan Tielaitoksen luokituksen mukaista A-luokan asemaa. Asema on varustettu suodatinpölynpoistolaitteella, josta pöly kierrätetään uudelleen tuotantoon. Tielaitoksen mukaan suurin sallittu leijuma vapaassa tilassa (0,4 mg/m 3, 2 tuntia) alitetaan Tielaitoksen luokituksen A-luokkaan kuluvalla asfalttiasemalla 150 metrin etäisyydellä. 5 Päästöt ilmaan Aine Vuosipäästö enintään (t/a) Keskimääräinen vuosipäästö (t/a) Suurin tuntipäästö (kg/h) Hiukkaset 2,4 1,2 3,1 48,8 SO 2 19,8 9,9 24,7 395,0 NOx 7,0 3,5 8,7 139,2 CO Suurin vuorokausipäästö (kg/d) Asfalttiaseman piipun korkeus on 10 m. Työmaateiden pölyämistä torjutaan kastelemalla sekä säännöllisellä kunnossapidolla. Melua aiheutuu louhintaan liittyvästä porauksesta, räjäytyksistä, murskauslaitoksesta, sähkövoima-asemien käyntiäänistä ja vähäisessä määrin myös raskaasta liikenteestä. Aggregaatin meluhaittoja vähennetään koteloinnein. Varastokasojen ja laitoksen sijoittelu vähentää melua. Myös ympäröivä suojapuusto vaikuttaa melutasoon vähentävästi. Poravaunujen pöly- ja melupäästöjä ehkäistään käyttämällä matalataajuusvasaroita sekä pölyn talteenottojärjestelmää. Tärinää syntyy louhintaräjäytysten yhteydessä. Tärinällä ei ole vaikutusta rakennuksiin. Asfalttiasemalla melua syntyy lähinnä kuivausrummusta, kuljettimista sekä sekoittimesta. Melua esiintyy tasaisesti asfalttiaseman toiminta-aikoina maanantaista perjantaihin klo , yleisimmin kuitenkin klo välisenä aikana. Asfalttiasemasta syntyvä melu ei aiheuta merkittävää haittaa lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Lisäksi kiviaineskasojen sijoittelu ja riittävä etäisyys häiriintyviin kohteisiin vaimentavat melua. Työkoneiden ja kuljetuskaluston peruutushälyttimistä syntyvä ääni saattaa kantautua lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Toiminta ei aiheuta päästöjä veteen. Alueen maanpinnan kallistuksilla ja pohjan muotoilulla varmistetaan, ettei alueelle lammikoidu pintavettä. Sade- ja sulamisvedet johdetaan laskeutusaltaan kautta öljynerottimeen, josta ne imeytetään maastoon. Ongelmajätteet säilytetään lukitussa kontissa niin, että niistä ei ole vaaraa ympäristölle. Hydrauliikka- ja voiteluöljyt säilytetään erikseen. Öljynsuodattimet, trasselit ja kiin-

6 teät öljyjätteet sekä akut kerätään omiin säiliöihin. Akkuja ei varastoida pitkiä aikoja vaan ne toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn samalla, kun hankitaan uusi akku. Ongelmajätteet toimitetaan valtuutettuun käsittelypaikkaan. Syntyneistä ongelmajätteistä ja niiden toimituksista pidetään kirjaa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan alueelta poistettavat pintamaat kasataan ottoalueen reunoille ja niitä hyödynnetään meluvalleina. Toiminnan edettyä pintamaat ( m 3 ) käytetään ottamisalueen jälkihoitoon ja maisemointiin. Kannot ja hakkuutähteet (700 m 3 ) kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi polttohakkeena. Myös kivipöly ja kivituhka (2 000 m 3 ) kuljetetaan muualle hyödynnettäväksi. 6 Jätteet ja niiden käsittely: Jätenimike Määrä Varastointitapa ja toimituspaikka Yhdyskuntajäte n. 5 t/a kerätään n. 500 l astiaan, josta toimitetaan jätelaitokselle Sosiaalitilan jätevedet n. 50 m 3 /a umpisäiliöön, jonka tyhjentää jätehuoltoyhtiö säännöllisesti Metallijäte n. 5 t/a toimitetaan romuliikkeeseen tai varaosatoimittajille Jäteöljy n. 1,5 t/a lukitussa kontissa, toimitetaan ongelmajätelaitokselle Kiinteä öljyjäte n. 0,5 t/a lukitussa kontissa, toimitetaan ongelmajätelaitokselle Veden hankinta ja käyttö Valmistusprosessissa ei käytetä vettä. Pölynsidonnassa käytettävä vesi saadaan alueelle rakennettavista selkeytysaltaista tai tuodaan paikalle säiliöautolla. Sosiaalitilojen vesi tuodaan säiliössä. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Louhinta- ja murskaustoimialalle ei ole olemassa tulkintaa tai referenssejä parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Louhinnassa ja murskauksessa käytetään parasta ja mahdollisimman taloudellista tekniikkaa. Morenia Oy noudattaa ISO standardin mukaista laatujärjestelmää, joka on hyväksytty Rakennuttamisen Laatu RALA ry:n toimesta. Laatujärjestelmän toimivuus ja oman toiminnan taso varmistetaan säännöllisin auditoinnein. Morenia Oy:n asfalttikiviaineksille ja raidesepelille on myönnetty CE -merkintäoikeus vuonna Morenia Oy:n ympäristö- ja laatujärjestelmä edistää omalta osaltaan ympäristöä huomioivia toimintatapoja. Uusia menetelmiä, tuotteita ja palveluja ei yrityksessä oteta käyttöön ennen niiden ympäristövaikutusten arvioimista. Toiminnassa noudatetaan ISO standartin mukaista sertifioitua ympäristöjärjestelmää sekä Metsähallituksen ympäristöpolitiikkaa.

7 7 Tiedot liikenteestä Toiminta-alueen keskimääräinen liikennemäärä päällystyskaudella on noin raskaan liikenteen käyntiä vuorokaudessa. Muina vuodenaikoina liikennemäärä vaihtelee kysynnän mukaan. Liikennettä on asfalttiaseman toiminta-aikoina klo , yleisimmin kuitenkin klo välisenä aikana. Yksittäisiä kuljetuksia voi olla myös muina aikoina. Alueella ei pestä eikä huolleta työkoneita. Kunnossa olevat työkoneet säilytetään varikkoalueella. Konevarikko alue, jossa koneet tankataan, päällystetään tiiviillä asfaltilla ja bentoniittimatolla. Tiivisteen päälle rakennetaan salaojat, jotka johtavat mahdolliset vuotovedet laskeutusaltaan kautta öljynerottimeen, jonka jälkeen vedet imeytetään maastoon. Laitokselle johtavien murskepintaisten teiden pölyämistä estetään kastelemalla. Työmaatiet ovat murskepintaisia. Pölyämistä torjutaan teiden säännöllisellä kunnostamisella ja kastelemalla. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön Toiminnasta aiheutuvat merkittävimmät vaikutukset ovat maisemavaikutus, ajoittainen melu ja pöly sekä toiminnasta aiheutuva liikenne. Alueella ei ole luonnonsuojeluarvoja, joihin kohdistuisi merkittäviä vaikutuksia. Alueella tehtyjen selvityksien ja suunnitelmien perusteella häiriintyviin kohteisiin ei aiheudu oleellista pöly- ja meluhaittaa. Metsäinen maasto vaimentaa melua ja varastokasojen sijoittelu ehkäisee murskaamon melun leviämisen asutukseen päin. Laitokset eivät aiheuta pysyviä ympäristöhaittoja. Toiminta ei tässä laajuudessa vaikuta haitallisesti pinta- tai pohjavesiin. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä sekä toimista häiriötilanteissa Toiminnan tarkkailu Laitosalueella työskentelevät Morenia Oy:n ja sen urakoitsijoiden työntekijät ovat tietoisia ympäristölupaehdoista siinä laajuudessa kuin se heidän työtään koskee. Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. Asfalttiaseman normaalista toiminnasta ei aiheudu haittaa pohjavedelle. Pohjaveden likaantumisvaara syntyy alueella varastoitavien ja käsiteltävien polttoaineiden ja voiteluaineiden riskistä onnettomuus- tai häiriötilanteessa päästä maaperään ja pohjaveteen. Asfalttiaseman, kierrätysasfaltin varastoalueen sekä murskausalueen pintavedet johdetaan laskeutusaltaan kautta öljynerottimeen ja imeytetään maaperään. Ulkopuolisten hulevesien sekoittuminen laskeutusaltaisiin johdettaviin vesiin estetään maanpinnan muotoilulla ja avo-ojilla. Asfalttiaseman alueen ja kierrätysasfaltin varastoalueen reunoille rakennetaan niskaojat. Laitosten toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. tuotantomäärät, -ajat, -lajikkeet, tiedot käytetyistä raaka-aineista, ongelmajätetiedot sekä maininnat

8 toimintahäiriöistä ja niiden syistä. Päiväkirja on viranomaisten saatavilla. Valvontaviranomaisille toimitetaan vuosittain edellistä vuotta koskeva raportti laitoksen toiminnasta. Valvontaviranomaisille ilmoitetaan ennen toiminnan aloittamista työmaavastuuhenkilöiden yhteystiedot. Toiminnan melu- ja pölypäästöjä seurataan aistinvaraisesti ja mikäli aihetta on, ryhdytään toimenpiteisiin päästöjen rajoittamiseksi. Asfalttiaseman toiminta on täysin automatisoitu. Prosessin ohjaus ja valvonta tapahtuu PC-valvonnan välityksellä. Mikäli prosessissa tapahtuu hälytys, se näkyy automaattisesti heti valvomon kuvaruudulla, josta prosessin ohjaaja paikallistaa häiriön aiheuttajan, kuittaa häiriön tunnistetuksi ja poistaa häiriön syyn. Häiriön ilmaantuessa huollot suoritetaan välittömästi ja ne kirjataan laitoksen huoltokirjaan. Tarvittaessa melutason määritys tehdään kohteessa mittaamalla. Alueelle asennetaan muovinen pohjavesiputki, josta seurataan pohjaveden korkeutta ja laatua. Selkeytysaltaan vedestä ja pohjavesiputkesta otetaan ensimmäisenä toimintavuotena vesinäytteet, josta analysoidaan lämpötila, ph, sähkönjohtavuus, nitraattityppi NO 3 -N, nitriittityppi, ammoniumtyppi, kokonaiskovuus, happi, alumiini, sulfaatti SO 4, mangaani Mn, rauta Fe, kemiallinen hapenkulutus COD Mn, sameus, väriluku, haju, maku, ulkonäkö, mineraaliöljyt. Laatuselvitys toistetaan kolmen vuoden välein. Pohjavesiputkesta ja selkeytysaltaasta seurataan veden pinnan tasoa neljä kertaa vuodessa. 8 ASIAN KÄSITTELY Asian vireilläolosta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa ja Leppävirran kunnassa sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Soisalon Seutu-lehdessä. Lausunnot Pohjois-Savon ympäristökeskus on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Leppävirran kunnalta ja Keski-Savon ympäristölautakunnalta. Aluehallintovirasto on pyytänyt lausunnon Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Keski-Savon ympäristölautakunta Leppävirran kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toteaa lausunnossaan, ettei ole estettä luvan myöntämiselle. Toiminta sijoittuu alueelle, jolla ei ole merkittäviä luonnonsuojelullisia arvoja eikä läheisyydessä sijaitse häiriintyviä kohteita. Haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi tulee toiminnassa kuitenkin huomioida seuraavaa: Meluhaittojen pienentämiseksi kallion louhinnassa tehtäviä räjäytyksiä tulisi rajoittaa niin, että niitä saisi suorittaa korkeintaan kolmena päivänä viikossa klo 20 asti. Yöaikaisesta asfaltin valmistuksesta tulee ilmoittaa myös toimintaa lähinnä oleville naapureille. Onnettomuuksien ja laiterikkojen varalta maaperä on suojattava myös siirrettävän murskauslaitoksen alta.

9 Muistutukset ja mielipiteet Hakijan vastine Hakijan tulisi esittää hyväksyttäväksi koko toimintaa koskeva tarkkailusuunnitelma, joka sisältäisi mm. ilmapäästöjen tarkkailun (hiukkasmittaukset), maastoon johdettavien pintavesien laadun tarkkailun, pohjavesien tarkkailun (pinnankorkeus, laadun muutokset), melun tarkkailun (melumittaukset). Hakijan tulisi täydentää lupahakemusta kaivannaisjäteasetuksen (379/2008) mukaisella jätehuoltosuunnitelmalla, jossa selvitetään kaivannaisjätteiden (pintamaiden) varastointi ja käsittely toiminta-aikana ja sen jälkeen. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lausunnossaan, että vaikka toiminta-alueen läheisyydessä ei olekaan varsinaisia häiriöille alttiita kohteita, niin toiminta sijoittuu alueelle, jossa melua aiheuttavaa toimintaa ei aiemmin ole ollut. Tästä syystä toiminnasta aiheutuva ääni koetaan meluavana, vaikkei varsinaisia melun ohjearvoja ylitettäisikään, jonka vuoksi toiminta-aikoja tulisi rajata varsinkin perjantai-iltojen osalta. Melua aiheuttavaa toimintaa ei saisi olla perjantaisin klo jälkeen. Hakemuksessa esitettyä toiminnan pölyvaikutusten tarkkailua aistivaraisesti ei voitane pitää parhaana mahdollisena tarkkailukeinona. Lupapäätöksessä tulisi määrätä vähintään kerran toiminnan käynnissä ollessa tehtävä ilmapäästöjen mittaus. Mikäli mittauksissa ei havaittaisi haitallisia vaikutuksia, tarkkailua voitaisiin jatkaa aistinvaraisesti. Kierrätysmateriaaleja saa varastoida alueella ennen murskausta enintään kolme vuotta. Sekä murskaamattomat, että murskatut kierrätysmateriaalit tulee varastoida siten, ettei alueelle kertyvä pinta- ja pohjavesi pääse huuhtomaan varastokasoja. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia, eikä mielipiteitä. Hakija esittää, ettei toiminta-aikaa lyhennettäisi. Toiminta-ajan lyhentäminen maksaa, koska murskausurakoitsija ei pysty tekemään kahta vuoroa. Jos toiminta-aikaa lyhennetään, pitkittyy yhden jalostuskerran pituus tarpeettomasti. Morenia Oy on ollut yhtenä kiviainestoimijana Infra ry:n vetämässä ja Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimassa BAT / PEB -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on ollut selvittää kiviaineksen jalostuksen ympäristövaikutuksia ja toiminnan parhaita ympäristökäytäntöjä. Kivenjalostuksen pöly ja sen haitallinen leviäminen ympäristöön oli yhtenä aiheena myös em. projektissa. Projektin tässä vaiheessa juuri pölyn leviäminen ja sen mittaaminen on töistä vielä kesken. Työn tämän hetkisen tulosten pohjalta voidaan kuitenkin sanoa, että varsinaisen pölyn synnyn ehkäisy ja sen leviämisen estäminen on ollut jo pitkään kivenjalostustoiminnassa kunnossa. Lähinnä ongelmana on juuri tuo pölyn leviämisen luotettava ja toiminnan pölyvaikutuksista kertovan mittaamisen suorittaminen. Ohessa suora lainaus edellä mainitun projektin pölytyöstä; Murskaustoimintaan liittyvä ilmanlaadun mittaus- ja seurantavelvollisuus perustuvat usein viranomaisen ym- 9

10 päristöluvassa antamaan määräykseen ilmanlaadun tarkkailusta. Toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa tarkkailemaan vain oman toiminnan aiheuttaman haitan suuruutta ja tarkkailumääräykset tulee antaa niin, että ne ovat kohtuullisia ja tarkoituksenmukaisia. Myös toiminnan ympäristö ja tuotannon kesto sekä tuotantomäärät on otettava huomioon määräyksiä annettaessa. Ilmanlaadun tarkkailun on oltava erityisesti tarpeen laitoksen ympäristövaikutuksien selvittämiseksi eikä yleisen informaation keräämistä, jolloin tarkkailu palvelee myös kyseisen laitoksen ympäristönsuojelutoimenpiteitä. Leppävirran toiminta-alueella suurin vuosittainen teoreettinen murskausmäärä tulee olemaan n t ja siihen käytettävä aika maksimissaan 10 viikkoa. Käytännössä murskausmäärät ovat luokkaa t/a. Tämän määrän murskaamiseen menee n. 2 4 viikkoa. Yleisesti ilmanlaadun mittaamisessa on käytetty 3 kk:n mittaista jatkuvatoimista mittausta, myös kiviaineksen pölyn leviämisen ympäristövaikutusten selvittämisessä. Tämä mittaustapa on ensinnäkin tarpeettoman raskaus ja tuollaista yhtäjaksoista mittausjaksoa tuskin koko Suomessa tehdään monellakaan kiviaineksen tuotantoalueella, erityisesti tämän kokoluokan toiminta-alueella. Kuten Pohjois-Savon ELY:n lausunnossaankin toteaa, alueella ei ole häiriintyviä kohteita. Tämä asettaisi mahdollisen mittauksen tekemisen hankalaksi, koska ei voida osoittaa missä häiriintyvässä pisteessä pölypitoisuutta pitäisi mitata. Aistinvarainen pölymäärän mittaaminen on hyvä tapa todeta, miten jalostuslaitoksen pölytorjunta toimii ja pitääkö vedenmäärä kastelupisteissä lisätä tai kohtia muuttaa. Tämän kokoluokan alueella, kyseissä ympäristössä, jossa ei ole häiriintyviä kohteita, on aistinvarainen pölyämisen arviointi paras mahdollinen toimintatapa. Näin ollen ei ole perusteltua vaatia raskasta pölypäästöjen mittausta. Alueella vastaanotettavat kierrätysmateriaalit (purkuasfaltti) varastoidaan siten, etteivät alueella olevat vedet pääse niihin vaikuttamaan. 10 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää Morenia Oy:lle ympäristöluvan kallion louhintaan, kiviaineksen murskaukseen ja asfaltin valmistukseen, sekä kierrätysasfaltin vastaanottoon, varastointiin, murskaukseen ja käyttöön asfaltin valmistuksessa Harvalaineisen kallioalueelle Saaristenjärvi-tilalla ( ) Leppävirran kunnan Paukarlahden kylässä. Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. LUPAMÄÄRÄYKSET 1. Louhintaa, murskausta ja asfaltin valmistusta sekä kuljetuksia saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. Räjäytyksiä saa tehdä arkisin klo välisenä aikana. Mikäli poikkeustapauksissa asfaltin valmistusta joudutaan tekemään yöllä ja viikonloppuisin, on toiminnasta ilmoitettava ennakkoon lähimmille naapureille, Leppävirran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Näitä toiminta-ajoista poikkeavia vuorokausia saa olla korkeintaan 14 vuodessa.

11 2. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava murskaus- ja asfalttiaseman käytön aloittamisesta ja toimintajakson kesto sekä aseman vastaavan hoitajan nimi yhteystietoineen Leppävirran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hyvissä ajoin ennen kunkin toimintajakson alkamista. 3. Toimintaa hoitava henkilökunta tulee perehdyttää tämän ympäristöluvan määräyksiin sekä poikkeuksellisten vahinkotilanteiden varalle. Henkilökunnan käytössä tulee olla riittävät toimintaa koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä ohjeet kohteista, jotka on säännöllisesti tarkistettava turvallisen käytön varmistamiseksi. 4. Paikalla saa vastaanottaa ja käyttää sekä erikseen osoitetulla paikalla välivarastoida murskaamatonta, puhdasta kierrätysasfalttia enintään t/a. Kiinteistölle ei saa vastaanottaa muita jätteitä. Vastaanotettavan kierrätysasfaltin laatu on tarkistettava vastaanotettaessa. Mahdollisista riskikohteista tulevan asfaltin puhtaus tulee tarkistaa analyysein. Meluntorjunta 5. Toiminnat ja varastokasat on sijoitettava siten, että melun leviäminen häiriintyvien kohteiden suuntaan estetään. 6. Toiminnasta ja toiminta-alueelle suuntautuvasta liikenteestä aiheutuva keskiäänitaso (L Aeq ) ei saa ylittää seuraavia arvoja: Klo 7 22 klo 22 7 Asuinkiinteistöjen piha-alueet 55 db (A) 50 db (A) Loma-asuntojen piha-alueet 45 db (A) 40 db (A) Jos melu sisältää iskumaista tai kapeakaistaista melua mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista raja-arvoon. Mikäli valvontatoimien yhteydessä tai ympäristöstä tulleiden valitusten perusteella tai muutoin voidaan epäillä annettujen arvojen ylittyvän, tulee toiminnanharjoittajan selvittää melutaso mittaamalla. Melunmittaajalla on oltava riittävä asiantuntemus. Suunnitelma mittausjärjestelyistä on esitettävä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vähintään kuukausi ennen mittausta. Mittaustulokset tulee toimittaa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Mikäli melumittauksissa todetaan, että melutasot ylittävät ympäristöluvan mukaiset raja-arvot, toiminnanharjoittajan tulee esittää Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle suunnitelma meluntorjunnan tehostamisesta. Päästöt ilmaan ja niiden ehkäiseminen 7. Kuljetukset, lastaaminen ja lastin purkaminen sekä alueiden kunnossapito on toteutettava siten, että haitallinen pölyäminen voidaan tehokkaasti estää. Toiminnan aiheuttamia pölypäästöjä ja niiden leviämistä on rajoitettava sijoittamalla päästölähteet ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisesti sekä käyttämällä pölynerotinlaitteistoja ja kotelointeja sekä tehostamalla palamisprosesseja tai käyttämällä muita parasta käyttökelpoista tekniikkaa edustavia pöly- ja hiukkaspäästöjä vähentäviä mene- 11

12 telmiä. Laitoksen suodattimien asianmukaisesta toiminnasta on huolehdittava. Tarvittaessa pölyämistä on estettävä kastelemalla. 8. Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 1,00 painoprosenttia ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus enintään 0,2 painoprosenttia. Asfalttiaseman poistokaasujen pölynerottimen puhdistustehon on oltava vähintään sellainen, että ulos johdettavan kaasuvirran hiukkaspäästö on enintään 50 mg/m 3 (n) 17 %:n happipitoisuudessa. Kemikaalien ja jätteiden varastointi ja käsittely 9. Asfalttiaseman ja murskauslaitoksen tarvitsema polttoöljy ja työkoneiden polttoaineet tulee varastoida hyväkuntoisissa 2-vaippasäiliöissä tai suljetulla vuotoaltaalla varustetuissa 1-vaippasäiliöissä. Polttoainesäiliöt on varustettava ylitäytön estävällä laitteistolla sekä laponestojärjestelmällä. Työkoneiden tankkaus tulee tehdä siten, että maaperään ei joudu öljyä tai muita ympäristölle tai terveydelle vaarallisia kemikaaleja. Tankkauspaikka, koneiden ja laitteiden toiminta- ja varastopaikat tulee olla suojattu öljy- ja kemikaalivuotojen varalta niin, että vuodot voidaan onnettomuustilanteissa kerätä hallitusti talteen. 10. Ongelmajätteet sekä muut terveydelle tai ympäristölle vaaralliset kemikaalit tulee varastoida tiivispohjaisessa, reunakorokkeella varustetussa, katetussa katoksessa tai vastaavalla tavalla siten, että jätteitä tai kemikaaleja ei pääse maaperään tai pinta- tai pohjaveteen. 11. Kierrätysasfalttia saa varastoida alueella enintään kolme vuotta ennen sen hyödyntämistä. Ulkopuolisten vesien pääsy varastopaikoille on estettävä ojituksilla. 12. Toiminnassa on noudatettava esitettyä kaivannaisjätteitä koskevaa jätehuoltosuunnitelmaa. Valumavesien johtaminen 13. Kaluston ja kierrätysasfaltin varastoalueiden vedet tulee kerätä ja johtaa tasausaltaan ja öljynerottimen kautta. Öljynerottimesta maastoon johdettavan veden hiilivetypitoisuus saa olla enintään 5 mg/l. Paras käyttökelpoinen tekniikka 14. Asfalttiasemalla on käytettävä A-luokan pölynpoistolaitosta ja talteen otettu pöly on käytettävä prosessissa uudelleen. Kallion louhinnassa ja murskauksessa on käytettävä parasta yleisesti käytössä olevaa pölyn- ja meluntorjuntatekniikkaa. Luvan saajan on mahdollisuuksien mukaan vähennettävä säiliön täytön ja asfalttimassan kuormauksen aiheuttamia hajupäästöjä ja otettava käyttöön saatavilla olevia päästöjen vähennystekniikoita heti kun niitä on saatavilla. 12

13 13 Häiriö- ja onnettomuustilanteet 15. Pölynpoistolaitteistojen, kastelujärjestelmien ja pölykotelointien rikkoutuessa tai muutoin päästöjä merkittävästi lisäävän tilanteen sattuessa toiminta on keskeytettävä, kunnes häiriöt ja viat on korjattu. Alueella on oltava saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia. Vuotoina ympäristöön päässet polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Alueella mahdollisesti tapahtuvista poikkeuksellisista päästöistä, häiriöistä onnettomuuksista on ilmoitettava viipymättä ympäristönsuojeluviranomaisille sekä tarvittaessa pelastusviranomaisille. Laitoksen käytön ja ympäristövaikutusten tarkkailu sekä kirjanpito ja raportointi 16. Toiminnan vaikutuksia alueen pohja- ja pintavesiin on seurattava päivätyn lisäselvityksen liitteen 2 mukaisesti. Tarkkailusuunnitelma on toimitettava Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tarkkailun tulokset on toimitettava niiden valmistuttua Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Leppävirran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 17. Luvanhaltijan on pidettävä kirjaa louhinnasta, asfalttiaseman ja murskauslaitoksen toiminnasta. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Yhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: asfalttiaseman sekä louhinnan ja murskauksen toiminta-ajat, tuotantomäärät, käytettyjen raaka-aineiden määrät ja varastot, päästömäärät, jätteiden määrät ja käsittely, tiedot öljynerotuskaivojen tarkkailusta ja tyhjentämisestä sekä poikkeukselliset tilanteet ja niiden johdosta mahdollisesti tehdyt toimenpiteet. Jäteasfaltin osalta tulee yhteenvedossa ilmoittaa tuodun uusiokäytettävän asfaltin määrä. Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 18. Toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista tai toiminnan lopettamisesta tulee tehdä hyvissä ajoin ilmoitus Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Leppävirran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muut määräykset 19. Asfalttiaseman toiminnassa tulee jälkeen ottaa huomioon, mitä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista, ellei tässä lupapäätöksessä ole annettu asetusta ankarampia määräyksiä. Vakuus 20. Luvan saajan on asetettava toiminnalle euron pankkitakaus, pankkitalletus tai muu vastaava vakuus ja toimitettava sitä koskevat vakuusasiakirjat Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen kierrätysasfaltin käsittelytoiminnan aloittamista.

14 14 RATKAISUN PERUSTELUT Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Toiminnasta ei aiheudu asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Harvalaineisen kallioalue sijoittuu harvaanasutulle alueelle, jossa asutusta ei ole toimipaikan läheisyydessä. Ympäröivät alueet ovat metsää, joka osaltaan estää melun ja pölyn leviämistä. Alueella ei ole asemakaavaa. Toimintaa ei ole sijoitettu yleis- tai asemakaavan vastaisesti. Toiminnassa käytetään parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää. Jätteet hyödynnetään, jos se on teknisesti mahdollista eikä aiheuta kohtuuttomia lisäkustannuksia. Jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytoiminnanharjoittajalle on toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset huomioon ottaen määrätty riittävä vakuus. Jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan käytettävissä on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Toiminnan jätehuolto täyttää ympäristönsuojelulain ja jätteiden hyötykäytön vaatimukset. Kierrätysasfaltin käyttö asfaltin valmistuksessa edistää jätteiden hyötykäyttöä aineena. Lupamääräysten perustelut Räjäytysaikaa on rajattu kahdella tunnilla aamusta ja illasta. Muutoin toiminta-aikojen rajoittaminen ei ole tarpeen, kun noudatetaan annettuja määräyksiä. Asfalttiaseman toiminnalle on annettu tarvittaessa mahdollisuus toimia öisin ja viikonloppuisin korkeintaan 14 vuorokautta. Näistä poikkeavista toiminta-ajoista ilmoittaminen ja toiminnan raportointi on tarpeen niin, että viranomainen voi seurata toiminnan luvanmukaisuutta. Melumääräykset koskevat toiminnasta aiheutuvan melun rajoittamista terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja lähiasutuksen asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Meluarvot vastaavat valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutason ohjearvoja. Myös voimakkaita, lyhytaikaisia meluhuippuja on tarpeen vaimentaa mahdollisimman tehokkaasti niin teknisin toimenpitein kuin toiminnan järjestelyin. Käytettävän polttoöljyn rikkipitoisuuden rajoitus on annettu valtioneuvoston asetuksessa (689/2006) mukaisena ja määräyksellä estetään rikkidioksidipäästöistä aiheu-

15 tuvat ympäristö- ja terveyshaitat. Asfalttiaseman poistokaasujen hiukkaspäästöjen rajoittamisella vähennetään niistä aiheutuvia terveys- ja ympäristöhaittoja. Varastointia ja käsittelyä sekä kuljetuksia koskevat määräykset on annettu toiminnan järjestämiseksi rakenteellisin ja käyttö- ja puhdistusteknisin toimenpitein siten, että aineiden pääsy maaperään ja muualle ympäristöön ja vaikutukset minimoidaan. Vastaanotettavan kierrätysasfaltin määrä on hakemuksen mukainen ja varastointiajan rajoittamien on tarpeen sen varmistamiseksi, että kaikki kierrätysasfaltti saadaan hyötykäyttöön, eikä alueelle muodostu kaatopaikkaa, joka edellyttäisi valtioneuvoston päätöksen mukaisia kaatopaikanrakenteita. Häiriötilanteissa päästöt ympäristöön ovat usein huomattavan suuria ja ne voivat tällöin aiheuttaa välitöntä ympäristön pilaantumista ja terveyshaittaa. Tämän vuoksi tällaisissa häiriötilanteissa toiminta on keskeytettävä. Poikkeuksellisissa tilanteissa on tarpeen arvioida välittömästi mahdolliset ympäristö- ja terveysriskit sekä tarvittavat toimenpiteet. Valumavesien käsittelystä on annettu tarpeelliset määräykset. Toiminnalla voi olla vaikutusta alueen pinta- ja pohjavesiin. Näitä vaikutuksia on tarpeen seurata. Tarkkailu ja kirjanpito ovat tarpeen toiminnan ja sen ympäristövaikutusten seuraamiseksi. Annettujen tietojen perusteella viranomaiset seuraavat toiminnan luvanmukaisuutta voimaan tulleen asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimukset tulevat voimaan asetuksen 17 :n siirtymäsäännösten mukaan viimeistään , ellei ympäristölupaa ole tätä ennen tarpeen tarkistaa. Lupamääräyksessä on asetettu vakuus jätehuollon varmistamiseksi. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vakuus tai esitettävä muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Luvan hakija ei ole esittänyt vakavaraisuustarkastelua. Toimintaa varten määrätty euron vakuus on riittävä toiminnasta aiheutuvan jätehuollon turvaamiseksi. 15 VASTAUKSET LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN Räjäytystöiden toteutusaikaa on rajoitettu arkisin klo tehtäväksi. Poikkeuksellisista yöllä ja viikonloppuina tehtävästä asfaltin valmistuksesta on ilmoitettava ennakkoon myös lähimmille naapureille. Luvassa on annettu määräykset toiminta- ja varastoalueiden suojauksista, pinta- ja pohjaveden tarkkailusta sekä jätteiden varastoinnista. Hakija on lisäselvityksenä toimittanut tarkkailusuunnitelman ja kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelman.

16 Koska toiminnan välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, melu- ja pölypäästöjen mittaukset on määrätty tehtäväksi vain, jos pölystä tai melusta valitetaan tai muutoin epäillään annettujen raja-arvojen ylittyvän. Muutoin lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon päätöksessä. 16 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Uusi lupahakemus tulee jättää, jos toiminnan päästöt tai ympäristövaikutukset lisääntyvät olennaisesti. (YSL 55, 57 ) Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä mennessä. Hakemuksessa tulee tällöin esittää tiedot laitoksen ympäristön maankäytössä tapahtuneista muutoksista, laitoksen savukaasu-, pöly- ja melupäästöistä, yhteenveto ympäristövaikutusten tarkkailujen tuloksista sekä arvio siitä, kuinka toiminta täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki 4-8, 28,31,34,36-38,40-43,45-46, 50, 52-57, 76,81, 96 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus 1, 6,16-19, 30 ja 37 Jätelaki 4, 6, 15, 51 ja 52 Jäteasetus 3 ja 3a Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta (689/2006) Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (448/2010, annettu ) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄÄMINEN Päätöksestä peritään käsittelymaksuna 6780 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Perustelu: Ympäristönsuojelulain 105 :n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään. Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Maksuun sovelletaan alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annettua ympäristöministeriön asetusta (1387/2006), jonka liitteen maksutaulukon mukaan jätteen hyödyntämislaitoksen maksu on 4830 euroa. Ympäristönsuojelulain 35 :n 4 momentissa tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peri-

17 tään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos jonkin toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen kunnan maksutaksan mukaisesta maksusta. Leppävirran kunnan taksat vuonna 2009 olivat seuraavat: louhinta ja murskaus 1950 euroa ja asfalttiasema 1950 euroa. Ympäristönsuojelulaki 105 Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1388/2006). Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009). 17

18 18 MUUTOKSENHAKU Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus liitteenä. Ympäristöneuvos Ahti Itkonen Ympäristöinsinööri Helka Markkanen Tiedustelut: asian esittelijä Helka Markkanen, puh

19 VALITUSOSOITUS LIITE Valitusviranomainen Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituksen sisältö Valituksen liitteet Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja yrityksen tai yhteisön Y-tunnus - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle Oikeudenkäyntimaksu Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamon yhteystiedot Käyntiosoite: Hallituskatu 12 14, KUOPIO Postiosoite: PL 1741, KUOPIO Puhelin: (vaihde) Telekopio: (017) Sähköposti: Aukioloaika: klo Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA Inkoossa sijaitsevan hevostallin ja siihen liittyvän hevosenlantaa polttoaineenaan käyttävän lämpökeskuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2013 ASIA Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Tuusula

Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Tuusula Etelä-Suomi Päätös Nro 116/2011/1 Dnro ESAVI/654/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2011 ASIA Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 112/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-315 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 112/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-315 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 112/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-315 Annettu julkipanon jälkeen 23.12.2009 ASIA Hakemus Neste Oil Oyj:n Naantalin öljynjalostamon toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2007 ASIA Kaltevan jätevedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 63/2004/1

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 57/2011/1 Dnro ISAVI/4/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 ASIA Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2009 ASIA HAKIJA Hakemus Penttilän ratasillan ja Oriselän sillakkeen rakentamista koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna Itä-Suomi Päätös Nro 40/2012/2 Dnro ISAVI/31/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2012 ASIA HAKIJA Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen,

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot