Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta."

Transkriptio

1 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Morenia Oy PL 81 (Veteraanikatu 5) OULU LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaan ympäristölupa tulee olla jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 mom. mukaan ympäristölupa tulee olla kivenlouhintaan, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää vuodessa (kohta 7 c) sekä kiinteälle tai sellaiselle tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle tai asfalttiasemalle, jonka toiminta-aika on vähintään 50 päivää vuodessa (kohta 7 e). TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Pohjois-Savon ympäristökeskus on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n mukaan ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastolle, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Asfalttiasema, kierrätysasfaltin murskaus ja käyttö, sekä kallion louhinta ja louheen murskaus muodostavat sellaisen ympäristönsuojelulain 35 :n 4 momentissa tarkoitetun teknisen ja toiminnallisen yhteyden, että niiden ympäristövaikutuksia on tarpeen tarkastella yhdessä. Ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin mukaan eri toimintojen lupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto, jos yhdenkin toiminnan lupa-asia kuuluu sen toimivaltaan. Jätteen hyödyntämispaikan, jossa hyödynnetään jätettä vähintään t/a, lupa-asian käsittely kuuluu aluehallintovirastolle. (Ympäristönsuojelulaki 31 :n 4 mom. ja ympäristönsuojeluasetus 5 :n 1 mom. kohta 13 g)

2 2 TOIMINTA JA SIJAINTI Toiminta käsittää asfaltin valmistuksen, kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen Harvalaineisen kallioalueella. Toiminta sijoittuu Leppävirran kunnan Paukarlahden kylään tilalle Saaristenjärvi 45:0 (kiinteistötunnus ). Tämän Harvalaineisen kallioalueen omistava Tornator Oy on antanut Morenia Oy:lle valtakirjan ympäristöluvan hakemiseen. HAKEMUS, SEN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN Hakemus on tullut vireille Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa, josta hakemus on siirretty Itä-Suomen aluehallintovirastoon ympäristölupavastuualueelle. Hakija on täydentänyt hakemusta seuraavilla Pohjois-Savon ympäristökeskukseen saapuneilla asiakirjoilla: kunnan myöntämä maa-aineslupa, yleiskuvaus toiminnasta ja yleisölle tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksessa esitetyistä tiedoista. Hakija on antanut lisäselvityksenä kallioaineksen louhinnan ja murskauksen sekä asfalttiaseman toimintojen tarkkailusuunnitelman sekä päivätyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman. Toimintaa koskevat luvat ja alueen kaavoitustilanne sekä muut maankäytönrajoitukset Ympäristöolosuhteet Leppävirran rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt kallioalueelle maa-ainesten ottoluvan 10 vuodeksi. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle, eikä alueelle kohdistu maankäyttöä rajoittavia kaavoja tai suojeluvarauksia. Alueella on voimassa Varkauden seudun seutukaava vuodelta 1995, jonka muutos on vahvistettu vuonna Harvalaineisen kallioalue sijaitsee Leppävirran kunnan pohjoisosassa Paukarlahden kylässä. Ajoyhteys alueelle on lännestä valtatien 9 kautta, jolta ajomatkaa on noin 2,5 kilometriä. Ympäristö on maa- ja metsätalousaluetta. Lähin rakennus on etelässä Saarisen rannalla oleva loma-asunto, jonne on matkaa 800 metriä. Muu asutus on luoteessa 1,1 ja koillisessa 1,2 kilometrin etäisyydellä. Lounaassa olevaan Saarisen järveen on matkaa noin 250 metriä ja Humalainen järveen noin 700 metriä. Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei ole tiedossa olevia uhanalaisten eliölajien esiintymiä. Louhinta ja murskaus Alueella on tarkoitus louhia 10 vuoden aikana kalliota m 3 ktr. Louhintaa ja murskausta tehdään 1 3 kertaa vuodessa, noin 1 10 viikkoa kerrallaan. Alin suunniteltu ottotaso on +130,00 m alueen länsireunalla. Kallion louhinnassa käytetään rä-

3 Asfaltin valmistus jäytyksiä ja matalataajuusvasaroita. Louhe murskataan Morenia Oy:n tarpeisiin ja osa varastoidaan alueelle. Louhintaa ja murskausta tehdään arkipäivinä klo Murskaus tehdään siirrettävällä B-luokan (Tielaitoksen luokitus) murskauskalustolla. Toiminnan ajankohta on riippuvainen kiviaineksen kysynnästä. Kuljetuksia tehdään ympärivuoden. Murskattava louhe syötetään esimurskaimeen ja edelleen välimurskaimiin, joista materiaali ohjautuu seuloille. Lopputuotteena saadaan sovitut lajikkeet. Kalliomurskeen maksimi tuotantokapasiteetti on t/vrk ja keskituotanto t/vrk. Tuotannossa käytetään louhetta korkeintaan t/a ja polttoöljyä 300 t/a. Alueelle ei tuoda muualta kiviaineksia. Pölyn haitallinen leviäminen murskaamosta estetään kastelemalla ja talvella peittämällä sekä koteloimalla seulastot ja muut huomattavat pölylähteet. Murskeiden varastokasat sijoitetaan murskauksen alussa ottamisalueen pohjoisosaan/länsipuolelle. Louhinnan edetessä varastokasoja sijoitetaan myös valmiiksi louhitulle pohjalle. Pölyämistä ehkäistään kastelulla. Kasojen myöhempi sijoittelu ehkäisee murskaamon melun ja pölyn leviämistä asutukseen päin. Käyttöenergia tuotetaan polttoöljyllä, jota on kerralla varastossa n litraa. Kiviaineksen murskauksessa ja päällystemassojen valmistuksessa tarvittavat polttoaineet varastoidaan suoja-altaalla varustetussa lukitussa säiliössä tai kaksoisvaippasäiliössä. Laitoksen sähkön tuottamiseen käytetään aggregaattia. Asfalttiaseman toiminta ajoittuu väliselle ajalle, joka on aktiivisen päällystyskauden toiminta-aika. Toiminta-aikana asfalttia valmistetaan maanantaista perjantaihin klo 6:00 22:00 välisenä aikana. Poikkeustapauksissa töitä voidaan joutua tekemään päällystyskauden aikana myös yöllä ja viikonloppuisin, kuitenkin enintään vrk. Poikkeustapauksista ilmoitetaan paikalliselle ympäristöviranomaiselle etukäteen. Kuljetukset ajoittuvat pääsääntöisesti samoihin toiminta-aikoihin. Yksittäisiä raaka-ainekuljetuksia voi olla myös muina aikoina. Asfalttiaseman toiminta käsittää erilaisten asfalttimassojen valmistuksen (AB, SMA, PAB, RC), sekä kierrätetyn asfaltin väliaikaisen varastoinnin ja uusiokäytön. Asfalttimassat valmistetaan kuumennetusta kiviaineksesta, sideaineesta (bitumi) ja täytejauheesta (kalkkifilleri/lentotuhka). Asfalttiaseman keskimääräinen tuotantokapasiteetti on t/a. Asfalttiasema on Tielaitoksen luokituksen mukainen A-luokan pölynpoistimella varustettu asema. Pölynpoistolaitteistolla pöly kerätään talteen ja kierrätetään uudelleen tuotantoon. Asfaltin täytejauheena käytettävä lentotuhka ja kalkkifilleri varastoidaan tiiviisiin varastosiiloihin. 3

4 4 Käytettävä aine Keskimääräinen kulutus Maksimikulutus (t/a) (t/a) Kiviaines Murskattu asfaltti Bitumi Täytejauhe(lentotuhka/kalkkifilleri) Selluloosakuitu (lisäaine) Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Tiedot raaka-aineiden ja tuotteiden varastoinnista Alueella varastoidaan asfaltin raaka-aineena käytettävää kierrätettyä asfalttia enintään t/a. Varastoalue päällystetään tiiviillä asfaltilla vettä läpäisemättömäksi. Pintavedet ohjataan alueelta laskeutusaltaan kautta öljynerottimeen, josta vedet imeytetään maastoon. Asfalttimassan kiviaineksen kuumennuksen vuoksi alueella käsitellään myös raskasta ja kevyttä polttoöljyä. Polttoöljyt varastoidaan maanpäällisessä kaksoisvaipallisessa terässäiliössä tai vastaavasti valuma-altaallisessa terässäiliössä. Säiliöt on varustettu sähkötoimisilla ylitäytön estimillä ja niiden tilavuus on m 3. Tankkauslaitteisto varustetaan sulkuventtiilillä, ettei tankkauslaitteiston vuoto- tai rikkoontumistapauksissa säiliö pääse valumaan tyhjäksi. Tankkauslaitteisto lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Voiteluaineet (noin l) ja ongelmajätteet säilytetään niille erikseen varatussa lukittavassa, suoja-altaallisessa ekokontissa. Poltto- ja voiteluainesäiliöiden alue, jossa koneet tankataan, päällystetään tiiviillä asfaltilla ja bentoniittimatolla. Tiivisteen päälle rakennetaan salaojat, jotka johtavat mahdolliset vuotovedet laskeutusaltaan kautta öljynerottimeen, josta vedet imeytetään maastoon. Poltto- ja voiteluaineiden käsittelyssä ja varastoinnissa noudatetaan erityistä huolellisuutta. Bitumi varastoidaan yhteen tai useampaan lämpöeristettyyn maanpäälliseen bitumisäiliössä, jonka tilavuus on m 3. Bitumiemulsio varastoidaan lämpöeristetyssä maanpäällisessä terässäiliössä, jonka tilavuus on m 3. Asfalttiaseman käyttöenergia tuotetaan joko aggregaatilla tai se saadaan valtakunnan verkosta. Energiankulutus on noin 10 kw valmistettua asfalttitonnia kohden. Kiviaineksen kuumennukseen käytetään raskasta ja kevyttä polttoöljyä yhteensä noin 7 litraa valmistettua asfalttitonnia kohden. Toiminnan päästöt ja toimet päästöjen vähentämiseksi Pölyä synnyttävä tuotantovaihe on louheen murskaus (murskausasema luokka B). Pölyleijuman suojaetäisyydet on esitetty Tielaitoksen julkaisussa "Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu1994". Tämän ohjeen mukaan sallittu leijuma

5 vapaassa tilassa (0,4 mg/m 3, 2 tuntia) alitetaan 300 m etäisyydellä, laitoksen luokan ollessa B. Lähin rakennus on alueelta noin 800 metrin etäisyydellä ja välissä on metsää. Murskattava aines voidaan olosuhteet huomioiden kastella, jolloin pölyhaitta minimoituu. Asfalttiasema vastaa suojaukseltaan Tielaitoksen luokituksen mukaista A-luokan asemaa. Asema on varustettu suodatinpölynpoistolaitteella, josta pöly kierrätetään uudelleen tuotantoon. Tielaitoksen mukaan suurin sallittu leijuma vapaassa tilassa (0,4 mg/m 3, 2 tuntia) alitetaan Tielaitoksen luokituksen A-luokkaan kuluvalla asfalttiasemalla 150 metrin etäisyydellä. 5 Päästöt ilmaan Aine Vuosipäästö enintään (t/a) Keskimääräinen vuosipäästö (t/a) Suurin tuntipäästö (kg/h) Hiukkaset 2,4 1,2 3,1 48,8 SO 2 19,8 9,9 24,7 395,0 NOx 7,0 3,5 8,7 139,2 CO Suurin vuorokausipäästö (kg/d) Asfalttiaseman piipun korkeus on 10 m. Työmaateiden pölyämistä torjutaan kastelemalla sekä säännöllisellä kunnossapidolla. Melua aiheutuu louhintaan liittyvästä porauksesta, räjäytyksistä, murskauslaitoksesta, sähkövoima-asemien käyntiäänistä ja vähäisessä määrin myös raskaasta liikenteestä. Aggregaatin meluhaittoja vähennetään koteloinnein. Varastokasojen ja laitoksen sijoittelu vähentää melua. Myös ympäröivä suojapuusto vaikuttaa melutasoon vähentävästi. Poravaunujen pöly- ja melupäästöjä ehkäistään käyttämällä matalataajuusvasaroita sekä pölyn talteenottojärjestelmää. Tärinää syntyy louhintaräjäytysten yhteydessä. Tärinällä ei ole vaikutusta rakennuksiin. Asfalttiasemalla melua syntyy lähinnä kuivausrummusta, kuljettimista sekä sekoittimesta. Melua esiintyy tasaisesti asfalttiaseman toiminta-aikoina maanantaista perjantaihin klo , yleisimmin kuitenkin klo välisenä aikana. Asfalttiasemasta syntyvä melu ei aiheuta merkittävää haittaa lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Lisäksi kiviaineskasojen sijoittelu ja riittävä etäisyys häiriintyviin kohteisiin vaimentavat melua. Työkoneiden ja kuljetuskaluston peruutushälyttimistä syntyvä ääni saattaa kantautua lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Toiminta ei aiheuta päästöjä veteen. Alueen maanpinnan kallistuksilla ja pohjan muotoilulla varmistetaan, ettei alueelle lammikoidu pintavettä. Sade- ja sulamisvedet johdetaan laskeutusaltaan kautta öljynerottimeen, josta ne imeytetään maastoon. Ongelmajätteet säilytetään lukitussa kontissa niin, että niistä ei ole vaaraa ympäristölle. Hydrauliikka- ja voiteluöljyt säilytetään erikseen. Öljynsuodattimet, trasselit ja kiin-

6 teät öljyjätteet sekä akut kerätään omiin säiliöihin. Akkuja ei varastoida pitkiä aikoja vaan ne toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn samalla, kun hankitaan uusi akku. Ongelmajätteet toimitetaan valtuutettuun käsittelypaikkaan. Syntyneistä ongelmajätteistä ja niiden toimituksista pidetään kirjaa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan alueelta poistettavat pintamaat kasataan ottoalueen reunoille ja niitä hyödynnetään meluvalleina. Toiminnan edettyä pintamaat ( m 3 ) käytetään ottamisalueen jälkihoitoon ja maisemointiin. Kannot ja hakkuutähteet (700 m 3 ) kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi polttohakkeena. Myös kivipöly ja kivituhka (2 000 m 3 ) kuljetetaan muualle hyödynnettäväksi. 6 Jätteet ja niiden käsittely: Jätenimike Määrä Varastointitapa ja toimituspaikka Yhdyskuntajäte n. 5 t/a kerätään n. 500 l astiaan, josta toimitetaan jätelaitokselle Sosiaalitilan jätevedet n. 50 m 3 /a umpisäiliöön, jonka tyhjentää jätehuoltoyhtiö säännöllisesti Metallijäte n. 5 t/a toimitetaan romuliikkeeseen tai varaosatoimittajille Jäteöljy n. 1,5 t/a lukitussa kontissa, toimitetaan ongelmajätelaitokselle Kiinteä öljyjäte n. 0,5 t/a lukitussa kontissa, toimitetaan ongelmajätelaitokselle Veden hankinta ja käyttö Valmistusprosessissa ei käytetä vettä. Pölynsidonnassa käytettävä vesi saadaan alueelle rakennettavista selkeytysaltaista tai tuodaan paikalle säiliöautolla. Sosiaalitilojen vesi tuodaan säiliössä. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Louhinta- ja murskaustoimialalle ei ole olemassa tulkintaa tai referenssejä parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Louhinnassa ja murskauksessa käytetään parasta ja mahdollisimman taloudellista tekniikkaa. Morenia Oy noudattaa ISO standardin mukaista laatujärjestelmää, joka on hyväksytty Rakennuttamisen Laatu RALA ry:n toimesta. Laatujärjestelmän toimivuus ja oman toiminnan taso varmistetaan säännöllisin auditoinnein. Morenia Oy:n asfalttikiviaineksille ja raidesepelille on myönnetty CE -merkintäoikeus vuonna Morenia Oy:n ympäristö- ja laatujärjestelmä edistää omalta osaltaan ympäristöä huomioivia toimintatapoja. Uusia menetelmiä, tuotteita ja palveluja ei yrityksessä oteta käyttöön ennen niiden ympäristövaikutusten arvioimista. Toiminnassa noudatetaan ISO standartin mukaista sertifioitua ympäristöjärjestelmää sekä Metsähallituksen ympäristöpolitiikkaa.

7 7 Tiedot liikenteestä Toiminta-alueen keskimääräinen liikennemäärä päällystyskaudella on noin raskaan liikenteen käyntiä vuorokaudessa. Muina vuodenaikoina liikennemäärä vaihtelee kysynnän mukaan. Liikennettä on asfalttiaseman toiminta-aikoina klo , yleisimmin kuitenkin klo välisenä aikana. Yksittäisiä kuljetuksia voi olla myös muina aikoina. Alueella ei pestä eikä huolleta työkoneita. Kunnossa olevat työkoneet säilytetään varikkoalueella. Konevarikko alue, jossa koneet tankataan, päällystetään tiiviillä asfaltilla ja bentoniittimatolla. Tiivisteen päälle rakennetaan salaojat, jotka johtavat mahdolliset vuotovedet laskeutusaltaan kautta öljynerottimeen, jonka jälkeen vedet imeytetään maastoon. Laitokselle johtavien murskepintaisten teiden pölyämistä estetään kastelemalla. Työmaatiet ovat murskepintaisia. Pölyämistä torjutaan teiden säännöllisellä kunnostamisella ja kastelemalla. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön Toiminnasta aiheutuvat merkittävimmät vaikutukset ovat maisemavaikutus, ajoittainen melu ja pöly sekä toiminnasta aiheutuva liikenne. Alueella ei ole luonnonsuojeluarvoja, joihin kohdistuisi merkittäviä vaikutuksia. Alueella tehtyjen selvityksien ja suunnitelmien perusteella häiriintyviin kohteisiin ei aiheudu oleellista pöly- ja meluhaittaa. Metsäinen maasto vaimentaa melua ja varastokasojen sijoittelu ehkäisee murskaamon melun leviämisen asutukseen päin. Laitokset eivät aiheuta pysyviä ympäristöhaittoja. Toiminta ei tässä laajuudessa vaikuta haitallisesti pinta- tai pohjavesiin. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä sekä toimista häiriötilanteissa Toiminnan tarkkailu Laitosalueella työskentelevät Morenia Oy:n ja sen urakoitsijoiden työntekijät ovat tietoisia ympäristölupaehdoista siinä laajuudessa kuin se heidän työtään koskee. Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. Asfalttiaseman normaalista toiminnasta ei aiheudu haittaa pohjavedelle. Pohjaveden likaantumisvaara syntyy alueella varastoitavien ja käsiteltävien polttoaineiden ja voiteluaineiden riskistä onnettomuus- tai häiriötilanteessa päästä maaperään ja pohjaveteen. Asfalttiaseman, kierrätysasfaltin varastoalueen sekä murskausalueen pintavedet johdetaan laskeutusaltaan kautta öljynerottimeen ja imeytetään maaperään. Ulkopuolisten hulevesien sekoittuminen laskeutusaltaisiin johdettaviin vesiin estetään maanpinnan muotoilulla ja avo-ojilla. Asfalttiaseman alueen ja kierrätysasfaltin varastoalueen reunoille rakennetaan niskaojat. Laitosten toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. tuotantomäärät, -ajat, -lajikkeet, tiedot käytetyistä raaka-aineista, ongelmajätetiedot sekä maininnat

8 toimintahäiriöistä ja niiden syistä. Päiväkirja on viranomaisten saatavilla. Valvontaviranomaisille toimitetaan vuosittain edellistä vuotta koskeva raportti laitoksen toiminnasta. Valvontaviranomaisille ilmoitetaan ennen toiminnan aloittamista työmaavastuuhenkilöiden yhteystiedot. Toiminnan melu- ja pölypäästöjä seurataan aistinvaraisesti ja mikäli aihetta on, ryhdytään toimenpiteisiin päästöjen rajoittamiseksi. Asfalttiaseman toiminta on täysin automatisoitu. Prosessin ohjaus ja valvonta tapahtuu PC-valvonnan välityksellä. Mikäli prosessissa tapahtuu hälytys, se näkyy automaattisesti heti valvomon kuvaruudulla, josta prosessin ohjaaja paikallistaa häiriön aiheuttajan, kuittaa häiriön tunnistetuksi ja poistaa häiriön syyn. Häiriön ilmaantuessa huollot suoritetaan välittömästi ja ne kirjataan laitoksen huoltokirjaan. Tarvittaessa melutason määritys tehdään kohteessa mittaamalla. Alueelle asennetaan muovinen pohjavesiputki, josta seurataan pohjaveden korkeutta ja laatua. Selkeytysaltaan vedestä ja pohjavesiputkesta otetaan ensimmäisenä toimintavuotena vesinäytteet, josta analysoidaan lämpötila, ph, sähkönjohtavuus, nitraattityppi NO 3 -N, nitriittityppi, ammoniumtyppi, kokonaiskovuus, happi, alumiini, sulfaatti SO 4, mangaani Mn, rauta Fe, kemiallinen hapenkulutus COD Mn, sameus, väriluku, haju, maku, ulkonäkö, mineraaliöljyt. Laatuselvitys toistetaan kolmen vuoden välein. Pohjavesiputkesta ja selkeytysaltaasta seurataan veden pinnan tasoa neljä kertaa vuodessa. 8 ASIAN KÄSITTELY Asian vireilläolosta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa ja Leppävirran kunnassa sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Soisalon Seutu-lehdessä. Lausunnot Pohjois-Savon ympäristökeskus on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Leppävirran kunnalta ja Keski-Savon ympäristölautakunnalta. Aluehallintovirasto on pyytänyt lausunnon Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Keski-Savon ympäristölautakunta Leppävirran kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toteaa lausunnossaan, ettei ole estettä luvan myöntämiselle. Toiminta sijoittuu alueelle, jolla ei ole merkittäviä luonnonsuojelullisia arvoja eikä läheisyydessä sijaitse häiriintyviä kohteita. Haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi tulee toiminnassa kuitenkin huomioida seuraavaa: Meluhaittojen pienentämiseksi kallion louhinnassa tehtäviä räjäytyksiä tulisi rajoittaa niin, että niitä saisi suorittaa korkeintaan kolmena päivänä viikossa klo 20 asti. Yöaikaisesta asfaltin valmistuksesta tulee ilmoittaa myös toimintaa lähinnä oleville naapureille. Onnettomuuksien ja laiterikkojen varalta maaperä on suojattava myös siirrettävän murskauslaitoksen alta.

9 Muistutukset ja mielipiteet Hakijan vastine Hakijan tulisi esittää hyväksyttäväksi koko toimintaa koskeva tarkkailusuunnitelma, joka sisältäisi mm. ilmapäästöjen tarkkailun (hiukkasmittaukset), maastoon johdettavien pintavesien laadun tarkkailun, pohjavesien tarkkailun (pinnankorkeus, laadun muutokset), melun tarkkailun (melumittaukset). Hakijan tulisi täydentää lupahakemusta kaivannaisjäteasetuksen (379/2008) mukaisella jätehuoltosuunnitelmalla, jossa selvitetään kaivannaisjätteiden (pintamaiden) varastointi ja käsittely toiminta-aikana ja sen jälkeen. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lausunnossaan, että vaikka toiminta-alueen läheisyydessä ei olekaan varsinaisia häiriöille alttiita kohteita, niin toiminta sijoittuu alueelle, jossa melua aiheuttavaa toimintaa ei aiemmin ole ollut. Tästä syystä toiminnasta aiheutuva ääni koetaan meluavana, vaikkei varsinaisia melun ohjearvoja ylitettäisikään, jonka vuoksi toiminta-aikoja tulisi rajata varsinkin perjantai-iltojen osalta. Melua aiheuttavaa toimintaa ei saisi olla perjantaisin klo jälkeen. Hakemuksessa esitettyä toiminnan pölyvaikutusten tarkkailua aistivaraisesti ei voitane pitää parhaana mahdollisena tarkkailukeinona. Lupapäätöksessä tulisi määrätä vähintään kerran toiminnan käynnissä ollessa tehtävä ilmapäästöjen mittaus. Mikäli mittauksissa ei havaittaisi haitallisia vaikutuksia, tarkkailua voitaisiin jatkaa aistinvaraisesti. Kierrätysmateriaaleja saa varastoida alueella ennen murskausta enintään kolme vuotta. Sekä murskaamattomat, että murskatut kierrätysmateriaalit tulee varastoida siten, ettei alueelle kertyvä pinta- ja pohjavesi pääse huuhtomaan varastokasoja. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia, eikä mielipiteitä. Hakija esittää, ettei toiminta-aikaa lyhennettäisi. Toiminta-ajan lyhentäminen maksaa, koska murskausurakoitsija ei pysty tekemään kahta vuoroa. Jos toiminta-aikaa lyhennetään, pitkittyy yhden jalostuskerran pituus tarpeettomasti. Morenia Oy on ollut yhtenä kiviainestoimijana Infra ry:n vetämässä ja Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimassa BAT / PEB -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on ollut selvittää kiviaineksen jalostuksen ympäristövaikutuksia ja toiminnan parhaita ympäristökäytäntöjä. Kivenjalostuksen pöly ja sen haitallinen leviäminen ympäristöön oli yhtenä aiheena myös em. projektissa. Projektin tässä vaiheessa juuri pölyn leviäminen ja sen mittaaminen on töistä vielä kesken. Työn tämän hetkisen tulosten pohjalta voidaan kuitenkin sanoa, että varsinaisen pölyn synnyn ehkäisy ja sen leviämisen estäminen on ollut jo pitkään kivenjalostustoiminnassa kunnossa. Lähinnä ongelmana on juuri tuo pölyn leviämisen luotettava ja toiminnan pölyvaikutuksista kertovan mittaamisen suorittaminen. Ohessa suora lainaus edellä mainitun projektin pölytyöstä; Murskaustoimintaan liittyvä ilmanlaadun mittaus- ja seurantavelvollisuus perustuvat usein viranomaisen ym- 9

10 päristöluvassa antamaan määräykseen ilmanlaadun tarkkailusta. Toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa tarkkailemaan vain oman toiminnan aiheuttaman haitan suuruutta ja tarkkailumääräykset tulee antaa niin, että ne ovat kohtuullisia ja tarkoituksenmukaisia. Myös toiminnan ympäristö ja tuotannon kesto sekä tuotantomäärät on otettava huomioon määräyksiä annettaessa. Ilmanlaadun tarkkailun on oltava erityisesti tarpeen laitoksen ympäristövaikutuksien selvittämiseksi eikä yleisen informaation keräämistä, jolloin tarkkailu palvelee myös kyseisen laitoksen ympäristönsuojelutoimenpiteitä. Leppävirran toiminta-alueella suurin vuosittainen teoreettinen murskausmäärä tulee olemaan n t ja siihen käytettävä aika maksimissaan 10 viikkoa. Käytännössä murskausmäärät ovat luokkaa t/a. Tämän määrän murskaamiseen menee n. 2 4 viikkoa. Yleisesti ilmanlaadun mittaamisessa on käytetty 3 kk:n mittaista jatkuvatoimista mittausta, myös kiviaineksen pölyn leviämisen ympäristövaikutusten selvittämisessä. Tämä mittaustapa on ensinnäkin tarpeettoman raskaus ja tuollaista yhtäjaksoista mittausjaksoa tuskin koko Suomessa tehdään monellakaan kiviaineksen tuotantoalueella, erityisesti tämän kokoluokan toiminta-alueella. Kuten Pohjois-Savon ELY:n lausunnossaankin toteaa, alueella ei ole häiriintyviä kohteita. Tämä asettaisi mahdollisen mittauksen tekemisen hankalaksi, koska ei voida osoittaa missä häiriintyvässä pisteessä pölypitoisuutta pitäisi mitata. Aistinvarainen pölymäärän mittaaminen on hyvä tapa todeta, miten jalostuslaitoksen pölytorjunta toimii ja pitääkö vedenmäärä kastelupisteissä lisätä tai kohtia muuttaa. Tämän kokoluokan alueella, kyseissä ympäristössä, jossa ei ole häiriintyviä kohteita, on aistinvarainen pölyämisen arviointi paras mahdollinen toimintatapa. Näin ollen ei ole perusteltua vaatia raskasta pölypäästöjen mittausta. Alueella vastaanotettavat kierrätysmateriaalit (purkuasfaltti) varastoidaan siten, etteivät alueella olevat vedet pääse niihin vaikuttamaan. 10 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää Morenia Oy:lle ympäristöluvan kallion louhintaan, kiviaineksen murskaukseen ja asfaltin valmistukseen, sekä kierrätysasfaltin vastaanottoon, varastointiin, murskaukseen ja käyttöön asfaltin valmistuksessa Harvalaineisen kallioalueelle Saaristenjärvi-tilalla ( ) Leppävirran kunnan Paukarlahden kylässä. Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. LUPAMÄÄRÄYKSET 1. Louhintaa, murskausta ja asfaltin valmistusta sekä kuljetuksia saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. Räjäytyksiä saa tehdä arkisin klo välisenä aikana. Mikäli poikkeustapauksissa asfaltin valmistusta joudutaan tekemään yöllä ja viikonloppuisin, on toiminnasta ilmoitettava ennakkoon lähimmille naapureille, Leppävirran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Näitä toiminta-ajoista poikkeavia vuorokausia saa olla korkeintaan 14 vuodessa.

11 2. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava murskaus- ja asfalttiaseman käytön aloittamisesta ja toimintajakson kesto sekä aseman vastaavan hoitajan nimi yhteystietoineen Leppävirran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hyvissä ajoin ennen kunkin toimintajakson alkamista. 3. Toimintaa hoitava henkilökunta tulee perehdyttää tämän ympäristöluvan määräyksiin sekä poikkeuksellisten vahinkotilanteiden varalle. Henkilökunnan käytössä tulee olla riittävät toimintaa koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä ohjeet kohteista, jotka on säännöllisesti tarkistettava turvallisen käytön varmistamiseksi. 4. Paikalla saa vastaanottaa ja käyttää sekä erikseen osoitetulla paikalla välivarastoida murskaamatonta, puhdasta kierrätysasfalttia enintään t/a. Kiinteistölle ei saa vastaanottaa muita jätteitä. Vastaanotettavan kierrätysasfaltin laatu on tarkistettava vastaanotettaessa. Mahdollisista riskikohteista tulevan asfaltin puhtaus tulee tarkistaa analyysein. Meluntorjunta 5. Toiminnat ja varastokasat on sijoitettava siten, että melun leviäminen häiriintyvien kohteiden suuntaan estetään. 6. Toiminnasta ja toiminta-alueelle suuntautuvasta liikenteestä aiheutuva keskiäänitaso (L Aeq ) ei saa ylittää seuraavia arvoja: Klo 7 22 klo 22 7 Asuinkiinteistöjen piha-alueet 55 db (A) 50 db (A) Loma-asuntojen piha-alueet 45 db (A) 40 db (A) Jos melu sisältää iskumaista tai kapeakaistaista melua mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista raja-arvoon. Mikäli valvontatoimien yhteydessä tai ympäristöstä tulleiden valitusten perusteella tai muutoin voidaan epäillä annettujen arvojen ylittyvän, tulee toiminnanharjoittajan selvittää melutaso mittaamalla. Melunmittaajalla on oltava riittävä asiantuntemus. Suunnitelma mittausjärjestelyistä on esitettävä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vähintään kuukausi ennen mittausta. Mittaustulokset tulee toimittaa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Mikäli melumittauksissa todetaan, että melutasot ylittävät ympäristöluvan mukaiset raja-arvot, toiminnanharjoittajan tulee esittää Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle suunnitelma meluntorjunnan tehostamisesta. Päästöt ilmaan ja niiden ehkäiseminen 7. Kuljetukset, lastaaminen ja lastin purkaminen sekä alueiden kunnossapito on toteutettava siten, että haitallinen pölyäminen voidaan tehokkaasti estää. Toiminnan aiheuttamia pölypäästöjä ja niiden leviämistä on rajoitettava sijoittamalla päästölähteet ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisesti sekä käyttämällä pölynerotinlaitteistoja ja kotelointeja sekä tehostamalla palamisprosesseja tai käyttämällä muita parasta käyttökelpoista tekniikkaa edustavia pöly- ja hiukkaspäästöjä vähentäviä mene- 11

12 telmiä. Laitoksen suodattimien asianmukaisesta toiminnasta on huolehdittava. Tarvittaessa pölyämistä on estettävä kastelemalla. 8. Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 1,00 painoprosenttia ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus enintään 0,2 painoprosenttia. Asfalttiaseman poistokaasujen pölynerottimen puhdistustehon on oltava vähintään sellainen, että ulos johdettavan kaasuvirran hiukkaspäästö on enintään 50 mg/m 3 (n) 17 %:n happipitoisuudessa. Kemikaalien ja jätteiden varastointi ja käsittely 9. Asfalttiaseman ja murskauslaitoksen tarvitsema polttoöljy ja työkoneiden polttoaineet tulee varastoida hyväkuntoisissa 2-vaippasäiliöissä tai suljetulla vuotoaltaalla varustetuissa 1-vaippasäiliöissä. Polttoainesäiliöt on varustettava ylitäytön estävällä laitteistolla sekä laponestojärjestelmällä. Työkoneiden tankkaus tulee tehdä siten, että maaperään ei joudu öljyä tai muita ympäristölle tai terveydelle vaarallisia kemikaaleja. Tankkauspaikka, koneiden ja laitteiden toiminta- ja varastopaikat tulee olla suojattu öljy- ja kemikaalivuotojen varalta niin, että vuodot voidaan onnettomuustilanteissa kerätä hallitusti talteen. 10. Ongelmajätteet sekä muut terveydelle tai ympäristölle vaaralliset kemikaalit tulee varastoida tiivispohjaisessa, reunakorokkeella varustetussa, katetussa katoksessa tai vastaavalla tavalla siten, että jätteitä tai kemikaaleja ei pääse maaperään tai pinta- tai pohjaveteen. 11. Kierrätysasfalttia saa varastoida alueella enintään kolme vuotta ennen sen hyödyntämistä. Ulkopuolisten vesien pääsy varastopaikoille on estettävä ojituksilla. 12. Toiminnassa on noudatettava esitettyä kaivannaisjätteitä koskevaa jätehuoltosuunnitelmaa. Valumavesien johtaminen 13. Kaluston ja kierrätysasfaltin varastoalueiden vedet tulee kerätä ja johtaa tasausaltaan ja öljynerottimen kautta. Öljynerottimesta maastoon johdettavan veden hiilivetypitoisuus saa olla enintään 5 mg/l. Paras käyttökelpoinen tekniikka 14. Asfalttiasemalla on käytettävä A-luokan pölynpoistolaitosta ja talteen otettu pöly on käytettävä prosessissa uudelleen. Kallion louhinnassa ja murskauksessa on käytettävä parasta yleisesti käytössä olevaa pölyn- ja meluntorjuntatekniikkaa. Luvan saajan on mahdollisuuksien mukaan vähennettävä säiliön täytön ja asfalttimassan kuormauksen aiheuttamia hajupäästöjä ja otettava käyttöön saatavilla olevia päästöjen vähennystekniikoita heti kun niitä on saatavilla. 12

13 13 Häiriö- ja onnettomuustilanteet 15. Pölynpoistolaitteistojen, kastelujärjestelmien ja pölykotelointien rikkoutuessa tai muutoin päästöjä merkittävästi lisäävän tilanteen sattuessa toiminta on keskeytettävä, kunnes häiriöt ja viat on korjattu. Alueella on oltava saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia. Vuotoina ympäristöön päässet polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Alueella mahdollisesti tapahtuvista poikkeuksellisista päästöistä, häiriöistä onnettomuuksista on ilmoitettava viipymättä ympäristönsuojeluviranomaisille sekä tarvittaessa pelastusviranomaisille. Laitoksen käytön ja ympäristövaikutusten tarkkailu sekä kirjanpito ja raportointi 16. Toiminnan vaikutuksia alueen pohja- ja pintavesiin on seurattava päivätyn lisäselvityksen liitteen 2 mukaisesti. Tarkkailusuunnitelma on toimitettava Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tarkkailun tulokset on toimitettava niiden valmistuttua Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Leppävirran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 17. Luvanhaltijan on pidettävä kirjaa louhinnasta, asfalttiaseman ja murskauslaitoksen toiminnasta. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Yhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: asfalttiaseman sekä louhinnan ja murskauksen toiminta-ajat, tuotantomäärät, käytettyjen raaka-aineiden määrät ja varastot, päästömäärät, jätteiden määrät ja käsittely, tiedot öljynerotuskaivojen tarkkailusta ja tyhjentämisestä sekä poikkeukselliset tilanteet ja niiden johdosta mahdollisesti tehdyt toimenpiteet. Jäteasfaltin osalta tulee yhteenvedossa ilmoittaa tuodun uusiokäytettävän asfaltin määrä. Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 18. Toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista tai toiminnan lopettamisesta tulee tehdä hyvissä ajoin ilmoitus Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Leppävirran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muut määräykset 19. Asfalttiaseman toiminnassa tulee jälkeen ottaa huomioon, mitä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista, ellei tässä lupapäätöksessä ole annettu asetusta ankarampia määräyksiä. Vakuus 20. Luvan saajan on asetettava toiminnalle euron pankkitakaus, pankkitalletus tai muu vastaava vakuus ja toimitettava sitä koskevat vakuusasiakirjat Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen kierrätysasfaltin käsittelytoiminnan aloittamista.

14 14 RATKAISUN PERUSTELUT Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Toiminnasta ei aiheudu asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Harvalaineisen kallioalue sijoittuu harvaanasutulle alueelle, jossa asutusta ei ole toimipaikan läheisyydessä. Ympäröivät alueet ovat metsää, joka osaltaan estää melun ja pölyn leviämistä. Alueella ei ole asemakaavaa. Toimintaa ei ole sijoitettu yleis- tai asemakaavan vastaisesti. Toiminnassa käytetään parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää. Jätteet hyödynnetään, jos se on teknisesti mahdollista eikä aiheuta kohtuuttomia lisäkustannuksia. Jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytoiminnanharjoittajalle on toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset huomioon ottaen määrätty riittävä vakuus. Jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan käytettävissä on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Toiminnan jätehuolto täyttää ympäristönsuojelulain ja jätteiden hyötykäytön vaatimukset. Kierrätysasfaltin käyttö asfaltin valmistuksessa edistää jätteiden hyötykäyttöä aineena. Lupamääräysten perustelut Räjäytysaikaa on rajattu kahdella tunnilla aamusta ja illasta. Muutoin toiminta-aikojen rajoittaminen ei ole tarpeen, kun noudatetaan annettuja määräyksiä. Asfalttiaseman toiminnalle on annettu tarvittaessa mahdollisuus toimia öisin ja viikonloppuisin korkeintaan 14 vuorokautta. Näistä poikkeavista toiminta-ajoista ilmoittaminen ja toiminnan raportointi on tarpeen niin, että viranomainen voi seurata toiminnan luvanmukaisuutta. Melumääräykset koskevat toiminnasta aiheutuvan melun rajoittamista terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja lähiasutuksen asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Meluarvot vastaavat valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutason ohjearvoja. Myös voimakkaita, lyhytaikaisia meluhuippuja on tarpeen vaimentaa mahdollisimman tehokkaasti niin teknisin toimenpitein kuin toiminnan järjestelyin. Käytettävän polttoöljyn rikkipitoisuuden rajoitus on annettu valtioneuvoston asetuksessa (689/2006) mukaisena ja määräyksellä estetään rikkidioksidipäästöistä aiheu-

15 tuvat ympäristö- ja terveyshaitat. Asfalttiaseman poistokaasujen hiukkaspäästöjen rajoittamisella vähennetään niistä aiheutuvia terveys- ja ympäristöhaittoja. Varastointia ja käsittelyä sekä kuljetuksia koskevat määräykset on annettu toiminnan järjestämiseksi rakenteellisin ja käyttö- ja puhdistusteknisin toimenpitein siten, että aineiden pääsy maaperään ja muualle ympäristöön ja vaikutukset minimoidaan. Vastaanotettavan kierrätysasfaltin määrä on hakemuksen mukainen ja varastointiajan rajoittamien on tarpeen sen varmistamiseksi, että kaikki kierrätysasfaltti saadaan hyötykäyttöön, eikä alueelle muodostu kaatopaikkaa, joka edellyttäisi valtioneuvoston päätöksen mukaisia kaatopaikanrakenteita. Häiriötilanteissa päästöt ympäristöön ovat usein huomattavan suuria ja ne voivat tällöin aiheuttaa välitöntä ympäristön pilaantumista ja terveyshaittaa. Tämän vuoksi tällaisissa häiriötilanteissa toiminta on keskeytettävä. Poikkeuksellisissa tilanteissa on tarpeen arvioida välittömästi mahdolliset ympäristö- ja terveysriskit sekä tarvittavat toimenpiteet. Valumavesien käsittelystä on annettu tarpeelliset määräykset. Toiminnalla voi olla vaikutusta alueen pinta- ja pohjavesiin. Näitä vaikutuksia on tarpeen seurata. Tarkkailu ja kirjanpito ovat tarpeen toiminnan ja sen ympäristövaikutusten seuraamiseksi. Annettujen tietojen perusteella viranomaiset seuraavat toiminnan luvanmukaisuutta voimaan tulleen asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimukset tulevat voimaan asetuksen 17 :n siirtymäsäännösten mukaan viimeistään , ellei ympäristölupaa ole tätä ennen tarpeen tarkistaa. Lupamääräyksessä on asetettu vakuus jätehuollon varmistamiseksi. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vakuus tai esitettävä muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Luvan hakija ei ole esittänyt vakavaraisuustarkastelua. Toimintaa varten määrätty euron vakuus on riittävä toiminnasta aiheutuvan jätehuollon turvaamiseksi. 15 VASTAUKSET LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN Räjäytystöiden toteutusaikaa on rajoitettu arkisin klo tehtäväksi. Poikkeuksellisista yöllä ja viikonloppuina tehtävästä asfaltin valmistuksesta on ilmoitettava ennakkoon myös lähimmille naapureille. Luvassa on annettu määräykset toiminta- ja varastoalueiden suojauksista, pinta- ja pohjaveden tarkkailusta sekä jätteiden varastoinnista. Hakija on lisäselvityksenä toimittanut tarkkailusuunnitelman ja kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelman.

16 Koska toiminnan välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, melu- ja pölypäästöjen mittaukset on määrätty tehtäväksi vain, jos pölystä tai melusta valitetaan tai muutoin epäillään annettujen raja-arvojen ylittyvän. Muutoin lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon päätöksessä. 16 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Uusi lupahakemus tulee jättää, jos toiminnan päästöt tai ympäristövaikutukset lisääntyvät olennaisesti. (YSL 55, 57 ) Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä mennessä. Hakemuksessa tulee tällöin esittää tiedot laitoksen ympäristön maankäytössä tapahtuneista muutoksista, laitoksen savukaasu-, pöly- ja melupäästöistä, yhteenveto ympäristövaikutusten tarkkailujen tuloksista sekä arvio siitä, kuinka toiminta täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki 4-8, 28,31,34,36-38,40-43,45-46, 50, 52-57, 76,81, 96 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus 1, 6,16-19, 30 ja 37 Jätelaki 4, 6, 15, 51 ja 52 Jäteasetus 3 ja 3a Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta (689/2006) Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (448/2010, annettu ) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄÄMINEN Päätöksestä peritään käsittelymaksuna 6780 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Perustelu: Ympäristönsuojelulain 105 :n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään. Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Maksuun sovelletaan alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annettua ympäristöministeriön asetusta (1387/2006), jonka liitteen maksutaulukon mukaan jätteen hyödyntämislaitoksen maksu on 4830 euroa. Ympäristönsuojelulain 35 :n 4 momentissa tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peri-

17 tään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos jonkin toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen kunnan maksutaksan mukaisesta maksusta. Leppävirran kunnan taksat vuonna 2009 olivat seuraavat: louhinta ja murskaus 1950 euroa ja asfalttiasema 1950 euroa. Ympäristönsuojelulaki 105 Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1388/2006). Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009). 17

18 18 MUUTOKSENHAKU Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus liitteenä. Ympäristöneuvos Ahti Itkonen Ympäristöinsinööri Helka Markkanen Tiedustelut: asian esittelijä Helka Markkanen, puh

19 VALITUSOSOITUS LIITE Valitusviranomainen Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituksen sisältö Valituksen liitteet Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja yrityksen tai yhteisön Y-tunnus - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle Oikeudenkäyntimaksu Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamon yhteystiedot Käyntiosoite: Hallituskatu 12 14, KUOPIO Postiosoite: PL 1741, KUOPIO Puhelin: (vaihde) Telekopio: (017) Sähköposti: Aukioloaika: klo Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna Itä-Suomi Päätös Nro 40/2012/2 Dnro ISAVI/31/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2012 ASIA HAKIJA Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.3.2012 HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa Etelä-Suomi Päätös Nro 31/2010/4 Dnro ESAVI/92/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2010 ASIA HAKIJA Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2009 ASIA Pohjaveden ottamista koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellään

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 17/10/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 17/10/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 17/10/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2010 ASIA HAKIJA Pahanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Pyhäntä Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2013 1 ASIA Ketolan ampumaradan ympäristölupahakemus, Kemijärvi LUVAN HAKIJA Koillisen Riistamiehet ry Kaisankankaantie

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ).

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ). PÄÄTÖS Nro 103/2014/1 Dnro ISAVI/3384/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2014 ASIA Huutokosken kalanviljelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 9. muuttaminen siten, että maa-altaiden muuttamista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 72/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-83 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 72/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-83 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 72/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-83 Annettu julkipanon jälkeen 4.9.2009 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee ferrosulfaatin koeluontoista

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Räiskön-, Paskon- ja Leukalanjärven kunnostuksen rakentamisajan pidentäminen, Kemi ja Keminmaa

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/4 Dnro ESAVI/414/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Helsingin kaupungille antaman vesialueen ruoppaamista,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna PÄÄTÖS Nro 8/07/2 Dnro ISY-2006-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 HAKIJA Kartanon Kievari Ikonen Ky ASIA Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2010/4 Dnro ESAVI/241/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala Kaakkois-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 HAKIJA Savon Voima Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Kallaveteen välille Säyneensalo

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski.

Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 60/2012/1 Dnro ISAVI/114/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 ASIA HAKIJA Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski. Eka-Palvelut

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. 1 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 12/10/1 Dnro ISAVI/58/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Inarin kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 126/05/1 lupamääräyksestä poikkeaminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 114/12/1 Dnro PSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 114/12/1 Dnro PSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 114/12/1 Dnro PSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.10.2012 ASIA Ison Jännesuon turvetuotantoaluetta koskevan päätöksen nro 47/06/1 lupamääräysten tarkistamisajankohdan myöhentäminen,

Lisätiedot

Koetoimintailmoitus, joka koskee kiseriitin kuivausta Louhen tehtaan kalkkiuunissa, Kerimäki

Koetoimintailmoitus, joka koskee kiseriitin kuivausta Louhen tehtaan kalkkiuunissa, Kerimäki Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/1 Dnro ISAVI/32/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.9.2012 ASIA Koetoimintailmoitus, joka koskee kiseriitin kuivausta Louhen tehtaan kalkkiuunissa, Kerimäki ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Tmi Kauko Pakonen Vähäruonantie KEMI. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/2014/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.5.

ASIA. LUVAN HAKIJA Tmi Kauko Pakonen Vähäruonantie KEMI. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/2014/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.5. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/2014/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.5.2014 ASIA Metalliromun ja puun kierrätystoimintaa koskeva ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

Hautomoallaskuoren seulonnan koetoimintailmoitus ja toiminnanaloittamislupa, Ristiina. UPM-Kymmene Wood Oy Pelloksen vaneritehtaat 52420 Pellosniemi

Hautomoallaskuoren seulonnan koetoimintailmoitus ja toiminnanaloittamislupa, Ristiina. UPM-Kymmene Wood Oy Pelloksen vaneritehtaat 52420 Pellosniemi PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Dnro ISAVI/45/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2012 ASIA Hautomoallaskuoren seulonnan koetoimintailmoitus ja toiminnanaloittamislupa, Ristiina ILMOITUKSEN TEKIJÄ UPM-Kymmene

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan jatkaminen, Kuopio.

Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan jatkaminen, Kuopio. PÄÄTÖS Nro 50/07/1 Dnro ISY-2007-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2007 HAKIJA Kuopion kaupunki ASIA Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 10/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 10

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 10/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 10 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 10/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 10 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2006 ASIA Keuruun reitin uittosäännön muuttaminen Sassinniemen nippunosturia koskevan velvoitteen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 HAKIJA Lieksan kaupunki ASIA Kevyen liikenteen sillan rakentaminen Sokojoen yli, Lieksa

Lisätiedot