Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta."

Transkriptio

1 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Morenia Oy PL 81 (Veteraanikatu 5) OULU LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaan ympäristölupa tulee olla jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 mom. mukaan ympäristölupa tulee olla kivenlouhintaan, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää vuodessa (kohta 7 c) sekä kiinteälle tai sellaiselle tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle tai asfalttiasemalle, jonka toiminta-aika on vähintään 50 päivää vuodessa (kohta 7 e). TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Pohjois-Savon ympäristökeskus on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n mukaan ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastolle, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Asfalttiasema, kierrätysasfaltin murskaus ja käyttö, sekä kallion louhinta ja louheen murskaus muodostavat sellaisen ympäristönsuojelulain 35 :n 4 momentissa tarkoitetun teknisen ja toiminnallisen yhteyden, että niiden ympäristövaikutuksia on tarpeen tarkastella yhdessä. Ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin mukaan eri toimintojen lupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto, jos yhdenkin toiminnan lupa-asia kuuluu sen toimivaltaan. Jätteen hyödyntämispaikan, jossa hyödynnetään jätettä vähintään t/a, lupa-asian käsittely kuuluu aluehallintovirastolle. (Ympäristönsuojelulaki 31 :n 4 mom. ja ympäristönsuojeluasetus 5 :n 1 mom. kohta 13 g)

2 2 TOIMINTA JA SIJAINTI Toiminta käsittää asfaltin valmistuksen, kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen Harvalaineisen kallioalueella. Toiminta sijoittuu Leppävirran kunnan Paukarlahden kylään tilalle Saaristenjärvi 45:0 (kiinteistötunnus ). Tämän Harvalaineisen kallioalueen omistava Tornator Oy on antanut Morenia Oy:lle valtakirjan ympäristöluvan hakemiseen. HAKEMUS, SEN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN Hakemus on tullut vireille Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa, josta hakemus on siirretty Itä-Suomen aluehallintovirastoon ympäristölupavastuualueelle. Hakija on täydentänyt hakemusta seuraavilla Pohjois-Savon ympäristökeskukseen saapuneilla asiakirjoilla: kunnan myöntämä maa-aineslupa, yleiskuvaus toiminnasta ja yleisölle tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksessa esitetyistä tiedoista. Hakija on antanut lisäselvityksenä kallioaineksen louhinnan ja murskauksen sekä asfalttiaseman toimintojen tarkkailusuunnitelman sekä päivätyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman. Toimintaa koskevat luvat ja alueen kaavoitustilanne sekä muut maankäytönrajoitukset Ympäristöolosuhteet Leppävirran rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt kallioalueelle maa-ainesten ottoluvan 10 vuodeksi. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle, eikä alueelle kohdistu maankäyttöä rajoittavia kaavoja tai suojeluvarauksia. Alueella on voimassa Varkauden seudun seutukaava vuodelta 1995, jonka muutos on vahvistettu vuonna Harvalaineisen kallioalue sijaitsee Leppävirran kunnan pohjoisosassa Paukarlahden kylässä. Ajoyhteys alueelle on lännestä valtatien 9 kautta, jolta ajomatkaa on noin 2,5 kilometriä. Ympäristö on maa- ja metsätalousaluetta. Lähin rakennus on etelässä Saarisen rannalla oleva loma-asunto, jonne on matkaa 800 metriä. Muu asutus on luoteessa 1,1 ja koillisessa 1,2 kilometrin etäisyydellä. Lounaassa olevaan Saarisen järveen on matkaa noin 250 metriä ja Humalainen järveen noin 700 metriä. Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei ole tiedossa olevia uhanalaisten eliölajien esiintymiä. Louhinta ja murskaus Alueella on tarkoitus louhia 10 vuoden aikana kalliota m 3 ktr. Louhintaa ja murskausta tehdään 1 3 kertaa vuodessa, noin 1 10 viikkoa kerrallaan. Alin suunniteltu ottotaso on +130,00 m alueen länsireunalla. Kallion louhinnassa käytetään rä-

3 Asfaltin valmistus jäytyksiä ja matalataajuusvasaroita. Louhe murskataan Morenia Oy:n tarpeisiin ja osa varastoidaan alueelle. Louhintaa ja murskausta tehdään arkipäivinä klo Murskaus tehdään siirrettävällä B-luokan (Tielaitoksen luokitus) murskauskalustolla. Toiminnan ajankohta on riippuvainen kiviaineksen kysynnästä. Kuljetuksia tehdään ympärivuoden. Murskattava louhe syötetään esimurskaimeen ja edelleen välimurskaimiin, joista materiaali ohjautuu seuloille. Lopputuotteena saadaan sovitut lajikkeet. Kalliomurskeen maksimi tuotantokapasiteetti on t/vrk ja keskituotanto t/vrk. Tuotannossa käytetään louhetta korkeintaan t/a ja polttoöljyä 300 t/a. Alueelle ei tuoda muualta kiviaineksia. Pölyn haitallinen leviäminen murskaamosta estetään kastelemalla ja talvella peittämällä sekä koteloimalla seulastot ja muut huomattavat pölylähteet. Murskeiden varastokasat sijoitetaan murskauksen alussa ottamisalueen pohjoisosaan/länsipuolelle. Louhinnan edetessä varastokasoja sijoitetaan myös valmiiksi louhitulle pohjalle. Pölyämistä ehkäistään kastelulla. Kasojen myöhempi sijoittelu ehkäisee murskaamon melun ja pölyn leviämistä asutukseen päin. Käyttöenergia tuotetaan polttoöljyllä, jota on kerralla varastossa n litraa. Kiviaineksen murskauksessa ja päällystemassojen valmistuksessa tarvittavat polttoaineet varastoidaan suoja-altaalla varustetussa lukitussa säiliössä tai kaksoisvaippasäiliössä. Laitoksen sähkön tuottamiseen käytetään aggregaattia. Asfalttiaseman toiminta ajoittuu väliselle ajalle, joka on aktiivisen päällystyskauden toiminta-aika. Toiminta-aikana asfalttia valmistetaan maanantaista perjantaihin klo 6:00 22:00 välisenä aikana. Poikkeustapauksissa töitä voidaan joutua tekemään päällystyskauden aikana myös yöllä ja viikonloppuisin, kuitenkin enintään vrk. Poikkeustapauksista ilmoitetaan paikalliselle ympäristöviranomaiselle etukäteen. Kuljetukset ajoittuvat pääsääntöisesti samoihin toiminta-aikoihin. Yksittäisiä raaka-ainekuljetuksia voi olla myös muina aikoina. Asfalttiaseman toiminta käsittää erilaisten asfalttimassojen valmistuksen (AB, SMA, PAB, RC), sekä kierrätetyn asfaltin väliaikaisen varastoinnin ja uusiokäytön. Asfalttimassat valmistetaan kuumennetusta kiviaineksesta, sideaineesta (bitumi) ja täytejauheesta (kalkkifilleri/lentotuhka). Asfalttiaseman keskimääräinen tuotantokapasiteetti on t/a. Asfalttiasema on Tielaitoksen luokituksen mukainen A-luokan pölynpoistimella varustettu asema. Pölynpoistolaitteistolla pöly kerätään talteen ja kierrätetään uudelleen tuotantoon. Asfaltin täytejauheena käytettävä lentotuhka ja kalkkifilleri varastoidaan tiiviisiin varastosiiloihin. 3

4 4 Käytettävä aine Keskimääräinen kulutus Maksimikulutus (t/a) (t/a) Kiviaines Murskattu asfaltti Bitumi Täytejauhe(lentotuhka/kalkkifilleri) Selluloosakuitu (lisäaine) Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Tiedot raaka-aineiden ja tuotteiden varastoinnista Alueella varastoidaan asfaltin raaka-aineena käytettävää kierrätettyä asfalttia enintään t/a. Varastoalue päällystetään tiiviillä asfaltilla vettä läpäisemättömäksi. Pintavedet ohjataan alueelta laskeutusaltaan kautta öljynerottimeen, josta vedet imeytetään maastoon. Asfalttimassan kiviaineksen kuumennuksen vuoksi alueella käsitellään myös raskasta ja kevyttä polttoöljyä. Polttoöljyt varastoidaan maanpäällisessä kaksoisvaipallisessa terässäiliössä tai vastaavasti valuma-altaallisessa terässäiliössä. Säiliöt on varustettu sähkötoimisilla ylitäytön estimillä ja niiden tilavuus on m 3. Tankkauslaitteisto varustetaan sulkuventtiilillä, ettei tankkauslaitteiston vuoto- tai rikkoontumistapauksissa säiliö pääse valumaan tyhjäksi. Tankkauslaitteisto lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Voiteluaineet (noin l) ja ongelmajätteet säilytetään niille erikseen varatussa lukittavassa, suoja-altaallisessa ekokontissa. Poltto- ja voiteluainesäiliöiden alue, jossa koneet tankataan, päällystetään tiiviillä asfaltilla ja bentoniittimatolla. Tiivisteen päälle rakennetaan salaojat, jotka johtavat mahdolliset vuotovedet laskeutusaltaan kautta öljynerottimeen, josta vedet imeytetään maastoon. Poltto- ja voiteluaineiden käsittelyssä ja varastoinnissa noudatetaan erityistä huolellisuutta. Bitumi varastoidaan yhteen tai useampaan lämpöeristettyyn maanpäälliseen bitumisäiliössä, jonka tilavuus on m 3. Bitumiemulsio varastoidaan lämpöeristetyssä maanpäällisessä terässäiliössä, jonka tilavuus on m 3. Asfalttiaseman käyttöenergia tuotetaan joko aggregaatilla tai se saadaan valtakunnan verkosta. Energiankulutus on noin 10 kw valmistettua asfalttitonnia kohden. Kiviaineksen kuumennukseen käytetään raskasta ja kevyttä polttoöljyä yhteensä noin 7 litraa valmistettua asfalttitonnia kohden. Toiminnan päästöt ja toimet päästöjen vähentämiseksi Pölyä synnyttävä tuotantovaihe on louheen murskaus (murskausasema luokka B). Pölyleijuman suojaetäisyydet on esitetty Tielaitoksen julkaisussa "Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu1994". Tämän ohjeen mukaan sallittu leijuma

5 vapaassa tilassa (0,4 mg/m 3, 2 tuntia) alitetaan 300 m etäisyydellä, laitoksen luokan ollessa B. Lähin rakennus on alueelta noin 800 metrin etäisyydellä ja välissä on metsää. Murskattava aines voidaan olosuhteet huomioiden kastella, jolloin pölyhaitta minimoituu. Asfalttiasema vastaa suojaukseltaan Tielaitoksen luokituksen mukaista A-luokan asemaa. Asema on varustettu suodatinpölynpoistolaitteella, josta pöly kierrätetään uudelleen tuotantoon. Tielaitoksen mukaan suurin sallittu leijuma vapaassa tilassa (0,4 mg/m 3, 2 tuntia) alitetaan Tielaitoksen luokituksen A-luokkaan kuluvalla asfalttiasemalla 150 metrin etäisyydellä. 5 Päästöt ilmaan Aine Vuosipäästö enintään (t/a) Keskimääräinen vuosipäästö (t/a) Suurin tuntipäästö (kg/h) Hiukkaset 2,4 1,2 3,1 48,8 SO 2 19,8 9,9 24,7 395,0 NOx 7,0 3,5 8,7 139,2 CO Suurin vuorokausipäästö (kg/d) Asfalttiaseman piipun korkeus on 10 m. Työmaateiden pölyämistä torjutaan kastelemalla sekä säännöllisellä kunnossapidolla. Melua aiheutuu louhintaan liittyvästä porauksesta, räjäytyksistä, murskauslaitoksesta, sähkövoima-asemien käyntiäänistä ja vähäisessä määrin myös raskaasta liikenteestä. Aggregaatin meluhaittoja vähennetään koteloinnein. Varastokasojen ja laitoksen sijoittelu vähentää melua. Myös ympäröivä suojapuusto vaikuttaa melutasoon vähentävästi. Poravaunujen pöly- ja melupäästöjä ehkäistään käyttämällä matalataajuusvasaroita sekä pölyn talteenottojärjestelmää. Tärinää syntyy louhintaräjäytysten yhteydessä. Tärinällä ei ole vaikutusta rakennuksiin. Asfalttiasemalla melua syntyy lähinnä kuivausrummusta, kuljettimista sekä sekoittimesta. Melua esiintyy tasaisesti asfalttiaseman toiminta-aikoina maanantaista perjantaihin klo , yleisimmin kuitenkin klo välisenä aikana. Asfalttiasemasta syntyvä melu ei aiheuta merkittävää haittaa lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Lisäksi kiviaineskasojen sijoittelu ja riittävä etäisyys häiriintyviin kohteisiin vaimentavat melua. Työkoneiden ja kuljetuskaluston peruutushälyttimistä syntyvä ääni saattaa kantautua lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Toiminta ei aiheuta päästöjä veteen. Alueen maanpinnan kallistuksilla ja pohjan muotoilulla varmistetaan, ettei alueelle lammikoidu pintavettä. Sade- ja sulamisvedet johdetaan laskeutusaltaan kautta öljynerottimeen, josta ne imeytetään maastoon. Ongelmajätteet säilytetään lukitussa kontissa niin, että niistä ei ole vaaraa ympäristölle. Hydrauliikka- ja voiteluöljyt säilytetään erikseen. Öljynsuodattimet, trasselit ja kiin-

6 teät öljyjätteet sekä akut kerätään omiin säiliöihin. Akkuja ei varastoida pitkiä aikoja vaan ne toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn samalla, kun hankitaan uusi akku. Ongelmajätteet toimitetaan valtuutettuun käsittelypaikkaan. Syntyneistä ongelmajätteistä ja niiden toimituksista pidetään kirjaa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan alueelta poistettavat pintamaat kasataan ottoalueen reunoille ja niitä hyödynnetään meluvalleina. Toiminnan edettyä pintamaat ( m 3 ) käytetään ottamisalueen jälkihoitoon ja maisemointiin. Kannot ja hakkuutähteet (700 m 3 ) kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi polttohakkeena. Myös kivipöly ja kivituhka (2 000 m 3 ) kuljetetaan muualle hyödynnettäväksi. 6 Jätteet ja niiden käsittely: Jätenimike Määrä Varastointitapa ja toimituspaikka Yhdyskuntajäte n. 5 t/a kerätään n. 500 l astiaan, josta toimitetaan jätelaitokselle Sosiaalitilan jätevedet n. 50 m 3 /a umpisäiliöön, jonka tyhjentää jätehuoltoyhtiö säännöllisesti Metallijäte n. 5 t/a toimitetaan romuliikkeeseen tai varaosatoimittajille Jäteöljy n. 1,5 t/a lukitussa kontissa, toimitetaan ongelmajätelaitokselle Kiinteä öljyjäte n. 0,5 t/a lukitussa kontissa, toimitetaan ongelmajätelaitokselle Veden hankinta ja käyttö Valmistusprosessissa ei käytetä vettä. Pölynsidonnassa käytettävä vesi saadaan alueelle rakennettavista selkeytysaltaista tai tuodaan paikalle säiliöautolla. Sosiaalitilojen vesi tuodaan säiliössä. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Louhinta- ja murskaustoimialalle ei ole olemassa tulkintaa tai referenssejä parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Louhinnassa ja murskauksessa käytetään parasta ja mahdollisimman taloudellista tekniikkaa. Morenia Oy noudattaa ISO standardin mukaista laatujärjestelmää, joka on hyväksytty Rakennuttamisen Laatu RALA ry:n toimesta. Laatujärjestelmän toimivuus ja oman toiminnan taso varmistetaan säännöllisin auditoinnein. Morenia Oy:n asfalttikiviaineksille ja raidesepelille on myönnetty CE -merkintäoikeus vuonna Morenia Oy:n ympäristö- ja laatujärjestelmä edistää omalta osaltaan ympäristöä huomioivia toimintatapoja. Uusia menetelmiä, tuotteita ja palveluja ei yrityksessä oteta käyttöön ennen niiden ympäristövaikutusten arvioimista. Toiminnassa noudatetaan ISO standartin mukaista sertifioitua ympäristöjärjestelmää sekä Metsähallituksen ympäristöpolitiikkaa.

7 7 Tiedot liikenteestä Toiminta-alueen keskimääräinen liikennemäärä päällystyskaudella on noin raskaan liikenteen käyntiä vuorokaudessa. Muina vuodenaikoina liikennemäärä vaihtelee kysynnän mukaan. Liikennettä on asfalttiaseman toiminta-aikoina klo , yleisimmin kuitenkin klo välisenä aikana. Yksittäisiä kuljetuksia voi olla myös muina aikoina. Alueella ei pestä eikä huolleta työkoneita. Kunnossa olevat työkoneet säilytetään varikkoalueella. Konevarikko alue, jossa koneet tankataan, päällystetään tiiviillä asfaltilla ja bentoniittimatolla. Tiivisteen päälle rakennetaan salaojat, jotka johtavat mahdolliset vuotovedet laskeutusaltaan kautta öljynerottimeen, jonka jälkeen vedet imeytetään maastoon. Laitokselle johtavien murskepintaisten teiden pölyämistä estetään kastelemalla. Työmaatiet ovat murskepintaisia. Pölyämistä torjutaan teiden säännöllisellä kunnostamisella ja kastelemalla. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön Toiminnasta aiheutuvat merkittävimmät vaikutukset ovat maisemavaikutus, ajoittainen melu ja pöly sekä toiminnasta aiheutuva liikenne. Alueella ei ole luonnonsuojeluarvoja, joihin kohdistuisi merkittäviä vaikutuksia. Alueella tehtyjen selvityksien ja suunnitelmien perusteella häiriintyviin kohteisiin ei aiheudu oleellista pöly- ja meluhaittaa. Metsäinen maasto vaimentaa melua ja varastokasojen sijoittelu ehkäisee murskaamon melun leviämisen asutukseen päin. Laitokset eivät aiheuta pysyviä ympäristöhaittoja. Toiminta ei tässä laajuudessa vaikuta haitallisesti pinta- tai pohjavesiin. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä sekä toimista häiriötilanteissa Toiminnan tarkkailu Laitosalueella työskentelevät Morenia Oy:n ja sen urakoitsijoiden työntekijät ovat tietoisia ympäristölupaehdoista siinä laajuudessa kuin se heidän työtään koskee. Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. Asfalttiaseman normaalista toiminnasta ei aiheudu haittaa pohjavedelle. Pohjaveden likaantumisvaara syntyy alueella varastoitavien ja käsiteltävien polttoaineiden ja voiteluaineiden riskistä onnettomuus- tai häiriötilanteessa päästä maaperään ja pohjaveteen. Asfalttiaseman, kierrätysasfaltin varastoalueen sekä murskausalueen pintavedet johdetaan laskeutusaltaan kautta öljynerottimeen ja imeytetään maaperään. Ulkopuolisten hulevesien sekoittuminen laskeutusaltaisiin johdettaviin vesiin estetään maanpinnan muotoilulla ja avo-ojilla. Asfalttiaseman alueen ja kierrätysasfaltin varastoalueen reunoille rakennetaan niskaojat. Laitosten toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. tuotantomäärät, -ajat, -lajikkeet, tiedot käytetyistä raaka-aineista, ongelmajätetiedot sekä maininnat

8 toimintahäiriöistä ja niiden syistä. Päiväkirja on viranomaisten saatavilla. Valvontaviranomaisille toimitetaan vuosittain edellistä vuotta koskeva raportti laitoksen toiminnasta. Valvontaviranomaisille ilmoitetaan ennen toiminnan aloittamista työmaavastuuhenkilöiden yhteystiedot. Toiminnan melu- ja pölypäästöjä seurataan aistinvaraisesti ja mikäli aihetta on, ryhdytään toimenpiteisiin päästöjen rajoittamiseksi. Asfalttiaseman toiminta on täysin automatisoitu. Prosessin ohjaus ja valvonta tapahtuu PC-valvonnan välityksellä. Mikäli prosessissa tapahtuu hälytys, se näkyy automaattisesti heti valvomon kuvaruudulla, josta prosessin ohjaaja paikallistaa häiriön aiheuttajan, kuittaa häiriön tunnistetuksi ja poistaa häiriön syyn. Häiriön ilmaantuessa huollot suoritetaan välittömästi ja ne kirjataan laitoksen huoltokirjaan. Tarvittaessa melutason määritys tehdään kohteessa mittaamalla. Alueelle asennetaan muovinen pohjavesiputki, josta seurataan pohjaveden korkeutta ja laatua. Selkeytysaltaan vedestä ja pohjavesiputkesta otetaan ensimmäisenä toimintavuotena vesinäytteet, josta analysoidaan lämpötila, ph, sähkönjohtavuus, nitraattityppi NO 3 -N, nitriittityppi, ammoniumtyppi, kokonaiskovuus, happi, alumiini, sulfaatti SO 4, mangaani Mn, rauta Fe, kemiallinen hapenkulutus COD Mn, sameus, väriluku, haju, maku, ulkonäkö, mineraaliöljyt. Laatuselvitys toistetaan kolmen vuoden välein. Pohjavesiputkesta ja selkeytysaltaasta seurataan veden pinnan tasoa neljä kertaa vuodessa. 8 ASIAN KÄSITTELY Asian vireilläolosta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa ja Leppävirran kunnassa sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Soisalon Seutu-lehdessä. Lausunnot Pohjois-Savon ympäristökeskus on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Leppävirran kunnalta ja Keski-Savon ympäristölautakunnalta. Aluehallintovirasto on pyytänyt lausunnon Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Keski-Savon ympäristölautakunta Leppävirran kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toteaa lausunnossaan, ettei ole estettä luvan myöntämiselle. Toiminta sijoittuu alueelle, jolla ei ole merkittäviä luonnonsuojelullisia arvoja eikä läheisyydessä sijaitse häiriintyviä kohteita. Haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi tulee toiminnassa kuitenkin huomioida seuraavaa: Meluhaittojen pienentämiseksi kallion louhinnassa tehtäviä räjäytyksiä tulisi rajoittaa niin, että niitä saisi suorittaa korkeintaan kolmena päivänä viikossa klo 20 asti. Yöaikaisesta asfaltin valmistuksesta tulee ilmoittaa myös toimintaa lähinnä oleville naapureille. Onnettomuuksien ja laiterikkojen varalta maaperä on suojattava myös siirrettävän murskauslaitoksen alta.

9 Muistutukset ja mielipiteet Hakijan vastine Hakijan tulisi esittää hyväksyttäväksi koko toimintaa koskeva tarkkailusuunnitelma, joka sisältäisi mm. ilmapäästöjen tarkkailun (hiukkasmittaukset), maastoon johdettavien pintavesien laadun tarkkailun, pohjavesien tarkkailun (pinnankorkeus, laadun muutokset), melun tarkkailun (melumittaukset). Hakijan tulisi täydentää lupahakemusta kaivannaisjäteasetuksen (379/2008) mukaisella jätehuoltosuunnitelmalla, jossa selvitetään kaivannaisjätteiden (pintamaiden) varastointi ja käsittely toiminta-aikana ja sen jälkeen. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lausunnossaan, että vaikka toiminta-alueen läheisyydessä ei olekaan varsinaisia häiriöille alttiita kohteita, niin toiminta sijoittuu alueelle, jossa melua aiheuttavaa toimintaa ei aiemmin ole ollut. Tästä syystä toiminnasta aiheutuva ääni koetaan meluavana, vaikkei varsinaisia melun ohjearvoja ylitettäisikään, jonka vuoksi toiminta-aikoja tulisi rajata varsinkin perjantai-iltojen osalta. Melua aiheuttavaa toimintaa ei saisi olla perjantaisin klo jälkeen. Hakemuksessa esitettyä toiminnan pölyvaikutusten tarkkailua aistivaraisesti ei voitane pitää parhaana mahdollisena tarkkailukeinona. Lupapäätöksessä tulisi määrätä vähintään kerran toiminnan käynnissä ollessa tehtävä ilmapäästöjen mittaus. Mikäli mittauksissa ei havaittaisi haitallisia vaikutuksia, tarkkailua voitaisiin jatkaa aistinvaraisesti. Kierrätysmateriaaleja saa varastoida alueella ennen murskausta enintään kolme vuotta. Sekä murskaamattomat, että murskatut kierrätysmateriaalit tulee varastoida siten, ettei alueelle kertyvä pinta- ja pohjavesi pääse huuhtomaan varastokasoja. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia, eikä mielipiteitä. Hakija esittää, ettei toiminta-aikaa lyhennettäisi. Toiminta-ajan lyhentäminen maksaa, koska murskausurakoitsija ei pysty tekemään kahta vuoroa. Jos toiminta-aikaa lyhennetään, pitkittyy yhden jalostuskerran pituus tarpeettomasti. Morenia Oy on ollut yhtenä kiviainestoimijana Infra ry:n vetämässä ja Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimassa BAT / PEB -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on ollut selvittää kiviaineksen jalostuksen ympäristövaikutuksia ja toiminnan parhaita ympäristökäytäntöjä. Kivenjalostuksen pöly ja sen haitallinen leviäminen ympäristöön oli yhtenä aiheena myös em. projektissa. Projektin tässä vaiheessa juuri pölyn leviäminen ja sen mittaaminen on töistä vielä kesken. Työn tämän hetkisen tulosten pohjalta voidaan kuitenkin sanoa, että varsinaisen pölyn synnyn ehkäisy ja sen leviämisen estäminen on ollut jo pitkään kivenjalostustoiminnassa kunnossa. Lähinnä ongelmana on juuri tuo pölyn leviämisen luotettava ja toiminnan pölyvaikutuksista kertovan mittaamisen suorittaminen. Ohessa suora lainaus edellä mainitun projektin pölytyöstä; Murskaustoimintaan liittyvä ilmanlaadun mittaus- ja seurantavelvollisuus perustuvat usein viranomaisen ym- 9

10 päristöluvassa antamaan määräykseen ilmanlaadun tarkkailusta. Toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa tarkkailemaan vain oman toiminnan aiheuttaman haitan suuruutta ja tarkkailumääräykset tulee antaa niin, että ne ovat kohtuullisia ja tarkoituksenmukaisia. Myös toiminnan ympäristö ja tuotannon kesto sekä tuotantomäärät on otettava huomioon määräyksiä annettaessa. Ilmanlaadun tarkkailun on oltava erityisesti tarpeen laitoksen ympäristövaikutuksien selvittämiseksi eikä yleisen informaation keräämistä, jolloin tarkkailu palvelee myös kyseisen laitoksen ympäristönsuojelutoimenpiteitä. Leppävirran toiminta-alueella suurin vuosittainen teoreettinen murskausmäärä tulee olemaan n t ja siihen käytettävä aika maksimissaan 10 viikkoa. Käytännössä murskausmäärät ovat luokkaa t/a. Tämän määrän murskaamiseen menee n. 2 4 viikkoa. Yleisesti ilmanlaadun mittaamisessa on käytetty 3 kk:n mittaista jatkuvatoimista mittausta, myös kiviaineksen pölyn leviämisen ympäristövaikutusten selvittämisessä. Tämä mittaustapa on ensinnäkin tarpeettoman raskaus ja tuollaista yhtäjaksoista mittausjaksoa tuskin koko Suomessa tehdään monellakaan kiviaineksen tuotantoalueella, erityisesti tämän kokoluokan toiminta-alueella. Kuten Pohjois-Savon ELY:n lausunnossaankin toteaa, alueella ei ole häiriintyviä kohteita. Tämä asettaisi mahdollisen mittauksen tekemisen hankalaksi, koska ei voida osoittaa missä häiriintyvässä pisteessä pölypitoisuutta pitäisi mitata. Aistinvarainen pölymäärän mittaaminen on hyvä tapa todeta, miten jalostuslaitoksen pölytorjunta toimii ja pitääkö vedenmäärä kastelupisteissä lisätä tai kohtia muuttaa. Tämän kokoluokan alueella, kyseissä ympäristössä, jossa ei ole häiriintyviä kohteita, on aistinvarainen pölyämisen arviointi paras mahdollinen toimintatapa. Näin ollen ei ole perusteltua vaatia raskasta pölypäästöjen mittausta. Alueella vastaanotettavat kierrätysmateriaalit (purkuasfaltti) varastoidaan siten, etteivät alueella olevat vedet pääse niihin vaikuttamaan. 10 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää Morenia Oy:lle ympäristöluvan kallion louhintaan, kiviaineksen murskaukseen ja asfaltin valmistukseen, sekä kierrätysasfaltin vastaanottoon, varastointiin, murskaukseen ja käyttöön asfaltin valmistuksessa Harvalaineisen kallioalueelle Saaristenjärvi-tilalla ( ) Leppävirran kunnan Paukarlahden kylässä. Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. LUPAMÄÄRÄYKSET 1. Louhintaa, murskausta ja asfaltin valmistusta sekä kuljetuksia saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. Räjäytyksiä saa tehdä arkisin klo välisenä aikana. Mikäli poikkeustapauksissa asfaltin valmistusta joudutaan tekemään yöllä ja viikonloppuisin, on toiminnasta ilmoitettava ennakkoon lähimmille naapureille, Leppävirran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Näitä toiminta-ajoista poikkeavia vuorokausia saa olla korkeintaan 14 vuodessa.

11 2. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava murskaus- ja asfalttiaseman käytön aloittamisesta ja toimintajakson kesto sekä aseman vastaavan hoitajan nimi yhteystietoineen Leppävirran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hyvissä ajoin ennen kunkin toimintajakson alkamista. 3. Toimintaa hoitava henkilökunta tulee perehdyttää tämän ympäristöluvan määräyksiin sekä poikkeuksellisten vahinkotilanteiden varalle. Henkilökunnan käytössä tulee olla riittävät toimintaa koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä ohjeet kohteista, jotka on säännöllisesti tarkistettava turvallisen käytön varmistamiseksi. 4. Paikalla saa vastaanottaa ja käyttää sekä erikseen osoitetulla paikalla välivarastoida murskaamatonta, puhdasta kierrätysasfalttia enintään t/a. Kiinteistölle ei saa vastaanottaa muita jätteitä. Vastaanotettavan kierrätysasfaltin laatu on tarkistettava vastaanotettaessa. Mahdollisista riskikohteista tulevan asfaltin puhtaus tulee tarkistaa analyysein. Meluntorjunta 5. Toiminnat ja varastokasat on sijoitettava siten, että melun leviäminen häiriintyvien kohteiden suuntaan estetään. 6. Toiminnasta ja toiminta-alueelle suuntautuvasta liikenteestä aiheutuva keskiäänitaso (L Aeq ) ei saa ylittää seuraavia arvoja: Klo 7 22 klo 22 7 Asuinkiinteistöjen piha-alueet 55 db (A) 50 db (A) Loma-asuntojen piha-alueet 45 db (A) 40 db (A) Jos melu sisältää iskumaista tai kapeakaistaista melua mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista raja-arvoon. Mikäli valvontatoimien yhteydessä tai ympäristöstä tulleiden valitusten perusteella tai muutoin voidaan epäillä annettujen arvojen ylittyvän, tulee toiminnanharjoittajan selvittää melutaso mittaamalla. Melunmittaajalla on oltava riittävä asiantuntemus. Suunnitelma mittausjärjestelyistä on esitettävä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vähintään kuukausi ennen mittausta. Mittaustulokset tulee toimittaa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Mikäli melumittauksissa todetaan, että melutasot ylittävät ympäristöluvan mukaiset raja-arvot, toiminnanharjoittajan tulee esittää Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle suunnitelma meluntorjunnan tehostamisesta. Päästöt ilmaan ja niiden ehkäiseminen 7. Kuljetukset, lastaaminen ja lastin purkaminen sekä alueiden kunnossapito on toteutettava siten, että haitallinen pölyäminen voidaan tehokkaasti estää. Toiminnan aiheuttamia pölypäästöjä ja niiden leviämistä on rajoitettava sijoittamalla päästölähteet ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisesti sekä käyttämällä pölynerotinlaitteistoja ja kotelointeja sekä tehostamalla palamisprosesseja tai käyttämällä muita parasta käyttökelpoista tekniikkaa edustavia pöly- ja hiukkaspäästöjä vähentäviä mene- 11

12 telmiä. Laitoksen suodattimien asianmukaisesta toiminnasta on huolehdittava. Tarvittaessa pölyämistä on estettävä kastelemalla. 8. Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 1,00 painoprosenttia ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus enintään 0,2 painoprosenttia. Asfalttiaseman poistokaasujen pölynerottimen puhdistustehon on oltava vähintään sellainen, että ulos johdettavan kaasuvirran hiukkaspäästö on enintään 50 mg/m 3 (n) 17 %:n happipitoisuudessa. Kemikaalien ja jätteiden varastointi ja käsittely 9. Asfalttiaseman ja murskauslaitoksen tarvitsema polttoöljy ja työkoneiden polttoaineet tulee varastoida hyväkuntoisissa 2-vaippasäiliöissä tai suljetulla vuotoaltaalla varustetuissa 1-vaippasäiliöissä. Polttoainesäiliöt on varustettava ylitäytön estävällä laitteistolla sekä laponestojärjestelmällä. Työkoneiden tankkaus tulee tehdä siten, että maaperään ei joudu öljyä tai muita ympäristölle tai terveydelle vaarallisia kemikaaleja. Tankkauspaikka, koneiden ja laitteiden toiminta- ja varastopaikat tulee olla suojattu öljy- ja kemikaalivuotojen varalta niin, että vuodot voidaan onnettomuustilanteissa kerätä hallitusti talteen. 10. Ongelmajätteet sekä muut terveydelle tai ympäristölle vaaralliset kemikaalit tulee varastoida tiivispohjaisessa, reunakorokkeella varustetussa, katetussa katoksessa tai vastaavalla tavalla siten, että jätteitä tai kemikaaleja ei pääse maaperään tai pinta- tai pohjaveteen. 11. Kierrätysasfalttia saa varastoida alueella enintään kolme vuotta ennen sen hyödyntämistä. Ulkopuolisten vesien pääsy varastopaikoille on estettävä ojituksilla. 12. Toiminnassa on noudatettava esitettyä kaivannaisjätteitä koskevaa jätehuoltosuunnitelmaa. Valumavesien johtaminen 13. Kaluston ja kierrätysasfaltin varastoalueiden vedet tulee kerätä ja johtaa tasausaltaan ja öljynerottimen kautta. Öljynerottimesta maastoon johdettavan veden hiilivetypitoisuus saa olla enintään 5 mg/l. Paras käyttökelpoinen tekniikka 14. Asfalttiasemalla on käytettävä A-luokan pölynpoistolaitosta ja talteen otettu pöly on käytettävä prosessissa uudelleen. Kallion louhinnassa ja murskauksessa on käytettävä parasta yleisesti käytössä olevaa pölyn- ja meluntorjuntatekniikkaa. Luvan saajan on mahdollisuuksien mukaan vähennettävä säiliön täytön ja asfalttimassan kuormauksen aiheuttamia hajupäästöjä ja otettava käyttöön saatavilla olevia päästöjen vähennystekniikoita heti kun niitä on saatavilla. 12

13 13 Häiriö- ja onnettomuustilanteet 15. Pölynpoistolaitteistojen, kastelujärjestelmien ja pölykotelointien rikkoutuessa tai muutoin päästöjä merkittävästi lisäävän tilanteen sattuessa toiminta on keskeytettävä, kunnes häiriöt ja viat on korjattu. Alueella on oltava saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia. Vuotoina ympäristöön päässet polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Alueella mahdollisesti tapahtuvista poikkeuksellisista päästöistä, häiriöistä onnettomuuksista on ilmoitettava viipymättä ympäristönsuojeluviranomaisille sekä tarvittaessa pelastusviranomaisille. Laitoksen käytön ja ympäristövaikutusten tarkkailu sekä kirjanpito ja raportointi 16. Toiminnan vaikutuksia alueen pohja- ja pintavesiin on seurattava päivätyn lisäselvityksen liitteen 2 mukaisesti. Tarkkailusuunnitelma on toimitettava Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tarkkailun tulokset on toimitettava niiden valmistuttua Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Leppävirran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 17. Luvanhaltijan on pidettävä kirjaa louhinnasta, asfalttiaseman ja murskauslaitoksen toiminnasta. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Yhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: asfalttiaseman sekä louhinnan ja murskauksen toiminta-ajat, tuotantomäärät, käytettyjen raaka-aineiden määrät ja varastot, päästömäärät, jätteiden määrät ja käsittely, tiedot öljynerotuskaivojen tarkkailusta ja tyhjentämisestä sekä poikkeukselliset tilanteet ja niiden johdosta mahdollisesti tehdyt toimenpiteet. Jäteasfaltin osalta tulee yhteenvedossa ilmoittaa tuodun uusiokäytettävän asfaltin määrä. Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 18. Toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista tai toiminnan lopettamisesta tulee tehdä hyvissä ajoin ilmoitus Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Leppävirran kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muut määräykset 19. Asfalttiaseman toiminnassa tulee jälkeen ottaa huomioon, mitä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista, ellei tässä lupapäätöksessä ole annettu asetusta ankarampia määräyksiä. Vakuus 20. Luvan saajan on asetettava toiminnalle euron pankkitakaus, pankkitalletus tai muu vastaava vakuus ja toimitettava sitä koskevat vakuusasiakirjat Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen kierrätysasfaltin käsittelytoiminnan aloittamista.

14 14 RATKAISUN PERUSTELUT Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Toiminnasta ei aiheudu asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Harvalaineisen kallioalue sijoittuu harvaanasutulle alueelle, jossa asutusta ei ole toimipaikan läheisyydessä. Ympäröivät alueet ovat metsää, joka osaltaan estää melun ja pölyn leviämistä. Alueella ei ole asemakaavaa. Toimintaa ei ole sijoitettu yleis- tai asemakaavan vastaisesti. Toiminnassa käytetään parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää. Jätteet hyödynnetään, jos se on teknisesti mahdollista eikä aiheuta kohtuuttomia lisäkustannuksia. Jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytoiminnanharjoittajalle on toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset huomioon ottaen määrätty riittävä vakuus. Jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan käytettävissä on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Toiminnan jätehuolto täyttää ympäristönsuojelulain ja jätteiden hyötykäytön vaatimukset. Kierrätysasfaltin käyttö asfaltin valmistuksessa edistää jätteiden hyötykäyttöä aineena. Lupamääräysten perustelut Räjäytysaikaa on rajattu kahdella tunnilla aamusta ja illasta. Muutoin toiminta-aikojen rajoittaminen ei ole tarpeen, kun noudatetaan annettuja määräyksiä. Asfalttiaseman toiminnalle on annettu tarvittaessa mahdollisuus toimia öisin ja viikonloppuisin korkeintaan 14 vuorokautta. Näistä poikkeavista toiminta-ajoista ilmoittaminen ja toiminnan raportointi on tarpeen niin, että viranomainen voi seurata toiminnan luvanmukaisuutta. Melumääräykset koskevat toiminnasta aiheutuvan melun rajoittamista terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja lähiasutuksen asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Meluarvot vastaavat valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutason ohjearvoja. Myös voimakkaita, lyhytaikaisia meluhuippuja on tarpeen vaimentaa mahdollisimman tehokkaasti niin teknisin toimenpitein kuin toiminnan järjestelyin. Käytettävän polttoöljyn rikkipitoisuuden rajoitus on annettu valtioneuvoston asetuksessa (689/2006) mukaisena ja määräyksellä estetään rikkidioksidipäästöistä aiheu-

15 tuvat ympäristö- ja terveyshaitat. Asfalttiaseman poistokaasujen hiukkaspäästöjen rajoittamisella vähennetään niistä aiheutuvia terveys- ja ympäristöhaittoja. Varastointia ja käsittelyä sekä kuljetuksia koskevat määräykset on annettu toiminnan järjestämiseksi rakenteellisin ja käyttö- ja puhdistusteknisin toimenpitein siten, että aineiden pääsy maaperään ja muualle ympäristöön ja vaikutukset minimoidaan. Vastaanotettavan kierrätysasfaltin määrä on hakemuksen mukainen ja varastointiajan rajoittamien on tarpeen sen varmistamiseksi, että kaikki kierrätysasfaltti saadaan hyötykäyttöön, eikä alueelle muodostu kaatopaikkaa, joka edellyttäisi valtioneuvoston päätöksen mukaisia kaatopaikanrakenteita. Häiriötilanteissa päästöt ympäristöön ovat usein huomattavan suuria ja ne voivat tällöin aiheuttaa välitöntä ympäristön pilaantumista ja terveyshaittaa. Tämän vuoksi tällaisissa häiriötilanteissa toiminta on keskeytettävä. Poikkeuksellisissa tilanteissa on tarpeen arvioida välittömästi mahdolliset ympäristö- ja terveysriskit sekä tarvittavat toimenpiteet. Valumavesien käsittelystä on annettu tarpeelliset määräykset. Toiminnalla voi olla vaikutusta alueen pinta- ja pohjavesiin. Näitä vaikutuksia on tarpeen seurata. Tarkkailu ja kirjanpito ovat tarpeen toiminnan ja sen ympäristövaikutusten seuraamiseksi. Annettujen tietojen perusteella viranomaiset seuraavat toiminnan luvanmukaisuutta voimaan tulleen asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimukset tulevat voimaan asetuksen 17 :n siirtymäsäännösten mukaan viimeistään , ellei ympäristölupaa ole tätä ennen tarpeen tarkistaa. Lupamääräyksessä on asetettu vakuus jätehuollon varmistamiseksi. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vakuus tai esitettävä muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Luvan hakija ei ole esittänyt vakavaraisuustarkastelua. Toimintaa varten määrätty euron vakuus on riittävä toiminnasta aiheutuvan jätehuollon turvaamiseksi. 15 VASTAUKSET LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN Räjäytystöiden toteutusaikaa on rajoitettu arkisin klo tehtäväksi. Poikkeuksellisista yöllä ja viikonloppuina tehtävästä asfaltin valmistuksesta on ilmoitettava ennakkoon myös lähimmille naapureille. Luvassa on annettu määräykset toiminta- ja varastoalueiden suojauksista, pinta- ja pohjaveden tarkkailusta sekä jätteiden varastoinnista. Hakija on lisäselvityksenä toimittanut tarkkailusuunnitelman ja kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelman.

16 Koska toiminnan välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, melu- ja pölypäästöjen mittaukset on määrätty tehtäväksi vain, jos pölystä tai melusta valitetaan tai muutoin epäillään annettujen raja-arvojen ylittyvän. Muutoin lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon päätöksessä. 16 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Uusi lupahakemus tulee jättää, jos toiminnan päästöt tai ympäristövaikutukset lisääntyvät olennaisesti. (YSL 55, 57 ) Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä mennessä. Hakemuksessa tulee tällöin esittää tiedot laitoksen ympäristön maankäytössä tapahtuneista muutoksista, laitoksen savukaasu-, pöly- ja melupäästöistä, yhteenveto ympäristövaikutusten tarkkailujen tuloksista sekä arvio siitä, kuinka toiminta täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki 4-8, 28,31,34,36-38,40-43,45-46, 50, 52-57, 76,81, 96 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus 1, 6,16-19, 30 ja 37 Jätelaki 4, 6, 15, 51 ja 52 Jäteasetus 3 ja 3a Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta (689/2006) Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (448/2010, annettu ) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄÄMINEN Päätöksestä peritään käsittelymaksuna 6780 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Perustelu: Ympäristönsuojelulain 105 :n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään. Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Maksuun sovelletaan alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annettua ympäristöministeriön asetusta (1387/2006), jonka liitteen maksutaulukon mukaan jätteen hyödyntämislaitoksen maksu on 4830 euroa. Ympäristönsuojelulain 35 :n 4 momentissa tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peri-

17 tään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos jonkin toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen kunnan maksutaksan mukaisesta maksusta. Leppävirran kunnan taksat vuonna 2009 olivat seuraavat: louhinta ja murskaus 1950 euroa ja asfalttiasema 1950 euroa. Ympäristönsuojelulaki 105 Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1388/2006). Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009). 17

18 18 MUUTOKSENHAKU Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus liitteenä. Ympäristöneuvos Ahti Itkonen Ympäristöinsinööri Helka Markkanen Tiedustelut: asian esittelijä Helka Markkanen, puh

19 VALITUSOSOITUS LIITE Valitusviranomainen Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituksen sisältö Valituksen liitteet Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja yrityksen tai yhteisön Y-tunnus - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle Oikeudenkäyntimaksu Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamon yhteystiedot Käyntiosoite: Hallituskatu 12 14, KUOPIO Postiosoite: PL 1741, KUOPIO Puhelin: (vaihde) Telekopio: (017) Sähköposti: Aukioloaika: klo Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot