MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI Hyvinvointikysely 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI Hyvinvointikysely 2007"

Transkriptio

1 Tanja Koivumäki ja Kati Laitinen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI Hyvinvointikysely 2007 Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Tanja Koivumäki ja Kati Laitinen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi (AMK) Nimeke Mikkelin ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi - Hyvinvointikysely 2007 Tiivistelmä Opetusministeriön myöntämä rahoitus esteettömän opiskelun hankkeelle loi Mikkelin ammattikorkeakoululle tarpeen selvittää laajasti opiskelijoiden hyvinvoinnin nykytilaa ja kehittämistarpeita. Tutkimus toteutettiin internetkyselynä, sillä Mikkelin ammattikorkeakoulun yksiköt sijaitsevat Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Kyselyyn vastasi 511 opiskelijaa. Aineisto analysoitiin ristiintaulukoinnin ja suorienjakaumien avulla. Tutkimuksen päätuloksista selvisi, että hyvinvointia arvioitaessa miesopiskelijat kokivat heikoimmaksi osallisuuden opiskelijayhteisössä ja naiset opiskelumotivaation. Vastaajat toivoivat eniten tukea stressinhallintaan. Irtosuhteessa suojaamattomassa yhdynnässä oli ollut melkein puolet vastaajista. Parisuhteessa olevista naisista kolme prosenttia kertoi kokeneensa silloisessa suhteessaan väkivaltaa, kun taas miehillä oli väkivaltakokemuksia vain entisissä suhteissaan. Miesvastaajista 14,8 % ei koe omistavansa luotettavaa keskustelukumppania kun taas naisista siten vastasi 2,4 %. Naisilla kumppani koettiin luotettavimmaksi läheiseksi kun miehillä luotettavin keskustelukumppani oli ystävä. Yli viidennes kokee silti itsensä yksinäiseksi. Noin puolet opiskelijoista syö vain yhden lämpimän aterian päivässä. Opiskelijoista kolmasosa ei koe syövänsä terveellisesti. Vastaajista neljännes joutui tinkimään ruokailusta taloudellisen tilanteensa takia päivittäin tai kerran viikossa. Hieman yli viidennes opiskelijoista tupakoi. Alkoholia opiskelijat käyttivät keskimäärin 2-4 kertaa viikossa. Huumausaineita oli kokeillut noin viidennes vastaajista. Päihteiden käyttöään halusi vähentää melkein viidennes vastaajista. Tutkimus osoitti, että opiskelijoilla on hyviä kehittämisideoita palveluiden ja hyvinvointinsa parantamisen suhteen. Tutkimuksen tuloksia tulkittaessa nelikenttäjaon avulla voimme tutkijoina päätellä, että monet opiskelijoista eivät ole täysin onnellisia, sillä monet onnellisuudesta kertovat kysymykset saivat huonoja arvioita. Elämänlaadun heikkoudesta kertoi osallistumisen puute opiskelijayhteisössä, ja luotettavan keskustelukumppanin puuttuminen. Opiskelijat kokivat tyytymättömyyttä ammattikorkeakoulun terveydenhuoltopalveluita ja opiskeluympäristöä kohtaan. Elintason heikkoudesta kertoi tarve työskentelyyn opintojen ohessa ja ruoasta tinkiminen. Asiasanat (avainsanat) Opiskelija, ammattikorkeakoulu, kyselytutkimus, hyvinvointi, terveyskäyttäytyminen, päihteet, sosiaaliset suhteet Sivumäärä Kieli URN 57 +liitteet Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Kyselylomake liitteenä Ohjaavan opettajan nimi Johanna Hirvonen Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis 15 th April 2008 Author(s) Tanja Koivumäki and Kati Laitinen Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Degree programme in social services Batchelor of Social work The wellbeing of the students at Mikkeli s University of Applied Sciences Wellbeing questionaire 2007 Abstract The purpose of our bachelor s thesis was to find out what is the state of student well-being and the need for development. The Ministry of Education granted a funding for the project of unimpeded education, which can use the results. The method was survey-examination and the research was carried out via internet interview due to the fact that Mikkeli University of Applied Sciences has units in Mikkeli, Savonlinna and Pieksämäki. 511 students replied to the questionnaire. The material was analysed by using cross referencing and direct distribution. The study showed that when analysing their well-being, male students estimated that their biggest weakness was participation in student community and female students was study motivation. The respondents mostly wished for support in stress management. Almost half of the respondents have had unprotected sex in a casual relationship. Three per cent of the females have suffered from violence in their existing relationships but males had experienced violence only in their previous relationships. 14,8 % of the male respondents don t feel that they have a reliable person to talk with. Only 2,4 % of the females responded similarly. Females felt that the most reliable person in their lives was their partner whereas males named their friend. Still, almost one-fourth of the respondents felt lonely. Approximately half of the students ate only one hot meal per day. One-third of the students feel that they have an unhealthy diet. One-fourth respondents had to compromise about their food because of their financial situation daily or weekly. Slightly over one-fifth of the students smoke. The students use alcohol approximately 2-4 times per week. One-fifth of respondents had tried narcotics. Almost one-fifth of the respondents wished to reduce their alcohol consumption. The study showed that students have good development ideas to improve services and their own wellbeing. The conclusion is that students are unhappy because of bad estimate in several questions. Their quality of life needs development being part of student society and having reliable person to talk with. Students were unsatisfied for the public health services and study milieu. Bad standard of life showed up as a need to work and bargaining from food. Subject headings, (keywords) Student, University of Applied Sciences, survey, wellbeing, health conduct, intoxicants, social relations Pages Language URN 57 + appendises Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Inquiry form as an appendix Tutor Johanna Hirvonen Bachelor s thesis assigned by Mikkeli University of Applied Sciences

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET Hyvinvointi Opiskeluikä kehitysvaiheena Opiskelijoiden hyvinvointi Hyvinvoinnin alueellinen jakautuminen TUTKIMUSASETELMA Tutkimusongelma Aiheen rajaus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen mittarit Hyvinvointikysely Aineiston keruu ja menetelmät Aineiston analysointi Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys TULOKSET Vastaajien taustatiedot Kyselyyn vastanneet Perhemuoto Terveys ja terveyspalvelut Vastaajien kokema terveys Avun tarve Terveyttä ja terveyspalveluita koskevat avokysymykset Ravinto Päivittäinen ateriointi Taloudellisen tilanteen vaikutus ravitsemukseen Päihteet Tupakointi ja nuuskankäyttö Alkoholin käyttö Huumausaineiden kokeilu ja käyttö... 29

5 5.4.4 Oma ja läheisten kokema huolestuneisuus päihteiden käytöstä Vastaajien avuntarve ja toivotuin tukimuoto päihteiden osalta Päihteitä koskevat avokysymykset Seksuaaliterveys Parisuhde Parisuhdeväkivalta Seksuaaliterveyskäyttäytyminen Vastaajien avuntarve ja toivotuin tukimuoto seksuaaliterveyden osalta Suunniteltu seksuaaliterveystapahtuma Uni Sosiaaliset suhteet Läheiset ihmissuhteet Yksinäisyyden kokeminen Opiskelu ja opiskeluolot Opiskelualan valinta Työskentely opintojen ohella Toimeentulo Poissaolot JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Terveys ja terveyspalvelut Ravinto Päihteet Seksuaaliterveys Uni Sosiaaliset suhteet Opiskelu ja opiskeluolot Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet Tulosten hyödyntäminen ja jatkotyöstäminen LÄHTEET LIITTEET

6 1 1 JOHDANTO Tämän opiskelijoiden hyvinvointia selvittävän kyselyn taustalla on halu kartoittaa ja kiinnittää erityishuomiota opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään esteettömän opiskelun hankkeessa, johon Mikkelin ammattikorkeakoulu on saanut opetusministeriöltä rahoituksen vuodelle Esimerkiksi Jyväskylän, Oulun ja Rovaniemen ammattikorkeakouluissa on toteutettu erilaisia hyvinvointi- ja terveystutkimuksia. Suomessa opiskelijoiden hyvinvoinnista tutkimuksia on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriö (Erola 2004). Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto (SAMOK) on myös toteuttanut erilaisia opiskelijoiden hyvinvointitutkimuksia (SAMOK 2003). Yliopistoissa on tutkittu opiskelijoiden hyvinvointia. Tarkastelimme muita eri paikkakunnilla tehtyjä opiskelijoiden hyvinvointikyselyjä ja havaitsimme niiden keskittyvän pääasiassa terveydenhuollon ja terveyskäyttäytymisen osa-alueisiin. Keväällä 2007 Mamk:n koulutustiimissä, joka koostuu koulun henkilökunnasta ja opiskelijaedustajasta, esitettiin perustettavaksi työryhmä, jonka tehtävänä olisi suunnitella toimintatapa opiskelijoiden hyvinvoinnin selvittämiseksi. Työryhmä koostui Mikkelin ammattikorkeakoulun kymmenestä työntekijästä sekä kahdesta opiskelijaedustajasta. Työryhmä kokoontui keväällä 2007 ja uudelleen elokuussa, jolloin päätettiin opinnäytetyönä toteutettavasta hyvinvointikyselystä. Tavoitteenamme on kyselyn avulla tehdä selvitys opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämistarpeista. Tuloksia käytetään opiskelijoiden esteettömän opiskelun parantamiseksi Mikkelin ammattikorkeakoulun kaikissa yksiköissä. Tämänkaltaista hyvinvointikyselyä ei ole ennen toteutettu Mikkelin ammattikorkeakoulussa, eikä tietojemme mukaan muuallakaan Suomessa näin laajana. Löytämämme muissa ammattikorkeakouluissa aikaisemmin tehdyt kyselyt painottuvat enemmän opiskelijaterveydenhuoltoon, liikuntaan tai terveyskäyttäytymiseen. Haluamme tutkimuksessamme tarkastella hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, käsittäen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueet.

7 2 TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET Hyvinvointi Tutkimusta tehtäessä hyvinvointi pitäisi pystyä määrittelemään tarkasti, jotta tuloksista voidaan tehdä tulkintoja (Sund 2004, 57). Vaikka hyvinvointi on yhteiskunnan peruskäsitteitä, hyvinvoinnin määrittely on todella hankalaa (Heikkilä ym. 2004). Hyvinvointia määritellessä voidaan painopistealueiksi valita objektiivinen tai subjektiivinen lähtökohta eli hyvinvoinnin tarkastelu objektiivisten mittareiden avulla tai subjektiivinen yksilön oma henkilökohtaisesti koettu näkökulma. Kolmantena näkökulmana voidaan hyvinvointia tarkastella normatiivisesti eli yhteiskunnan näkemyksestä hyvinvointiin kuuluvista osa-alueista ja hyvinvoinnin vähimmäistasosta. (Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2007.) Kaikki hyvinvoinnin osa-alueet on vaikea mahduttaa yhteen tutkimukseen. Tätä kutsutaan operationalisointiongelmaksi (Sund 2004, 57). Erik Allardt ja Yrjö Littunen (1975) ovat esittäneet teoksessaan sosiologia näkemyksen hyvinvoinnin kolmijaosta, jossa hyvinvointiin kuuluu kolme osa-aluetta: fyysinen (having), sosiaalinen (loving) ja henkinen (being). Näkemys perustuu ajatukseen, että ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavat ne varat ja resurssit, jotka ovat hänen käytössään eli aineelliset tekijät luovat yhdessä yksilön elintason. Yksilön käyttäytymiseen vaikuttavat myös elinympäristö ja vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa, eli symboliympäristö sekä ihmisen elääkseen tarvitsemat biologiset tarpeet, kuten ravinto, happi tai neste. Kuitenkin tähän kolmijakoon on syytä suhtautua joustavasti ja eri tekijät painottuvat eri tavoin elettävän aikakauden mukaan (Allardt & Littunen 1975, 7 8.) Allardt (1988) määrittelee sosiaali-indikaattoreiden olevan kvantitatiivisia muuttujia, joiden avulla pyritään systemaattisesti ja toistuvasti mittaamaan yhteiskunnan tilaa ja yhteiskunnallisia muutoksia Allardtin (1988) esittämän nelikenttäjaon mukaan hyvinvointia voidaan tarkastella sekä subjektiivisesta (yksilöllinen kokemus) että objektiivisesta (kokemus itsestä riippumattomista asioista) näkökulmasta sosiaaliindikaattorien avulla. Nelikenttäjako tehdään ottamalla indikaattorien valinnassa huomioon subjektiivinen ja objektiivinen näkökulma ja sen lisäksi huomioidaan tarkasteltavien asioiden aineellinen ja ei-aineellinen puoli (Ks. taulukko1 luvussa 4.1). Nelikenttäjakoa käytettäessä objektiivisia aineellisia käsitteitä ovat elintasoon liittyvät

8 3 asiat eli indikaattoreilla mitataan muun muassa ihmisten ulkoisia olosuhteita, joita ovat tulot, terveys, työllisyys, asuminen jne. Ei-aineellinen objektiivinen käsittää elämänlaatuun liittyviä tutkittavia asioita. Tutkimuksen kohteena voi olla esimerkiksi ystävyyssuhteet, vapaa-ajanviettomahdollisuudet, osallistuminen politiikkaan jne. Subjektiivisilla aineellisilla asioilla mitataan tyytymättömyyttä ja tyytyväisyyttä ihmisten asenteissa omiin ulkonaisiin olosuhteisiinsa. Subjektiivisilla ei-aineellisilla asioilla mitataan ihmisten kokemaa onnellisuutta omassa elämässään. (Allardt 1988, 215.) Elämänlaatu on moniulotteinen käsite, koska sitä voi tarkastella sekä objektiivisesti että subjektiivisesti, jolloin se voi käsittää erilaisia asioita. Allard (1988, 215) on määritellyt elämänlaadun käsitteen tarkasteltuna objektiivisesta näkökulmasta, jolloin elämänlaadulla käsitetään ihmisten suhteita toisiinsa, yhteiskuntaan ja luontoon. Hyvää elämää ei pyritä määrittelemään ulkoapäin, vaan jokaisen tulisi pyrkiä itse kohti henkilökohtaista hyvinvointiaan omien kiinnostuksenkohteiden ja mieltymysten pohjalta (Kautto 2006, 33). Allardt (1988) pohtii, että indikaattorijärjestelmän käytössä ongelmallista on se, miten hyvinvointia halutaan mitata. Mitataanko hyvinvointia objektiivisin indikaattorein (todellista toimintaa mittaavia) vai subjektiivisin indikaattorein (ihmisten käsityksiä ja asenteita mittaavia)? Ongelmallisena voidaan nähdä se, että yksilö ei ehkä ole paras mahdollinen arvioimaan omaa hyvinvointiaan ja hän voi sopeutua hyvin huonoihinkin oloihin. Ongelmaa onkin lähestytty käyttämällä mittarien valinnassa nelikenttäjakoa, jossa on valittu mittarit niin aineellisilta kuin ei-aineellisilta alueilta sekä objektiivisesta että subjektiivisesta näkökulmasta.(allardt 1988, 214) Sauli ja Timpura (2004) ovat artikkelissaan, Auttaako indikaattoriaalto tietotulvassa? selittäneet sosiaali-indikaattori termin YK:n 1970-luvulla tekemän määritelmän mukaan seuraavasti: YK 1975: havaintoon perustuvia, tavallisesti kvantitatiivisia tietoja meitä kiinnostavista sosiaalisen elämän piirteistä tai muutoksista. Indikaattori tarkoittaa osoitinta, jolla kuvataan jotakin piirrettä halutusta kohteesta. Indikaattorit reagoivat herkästi niiden kuvaamissa ilmiöissä tapahtuviin muutoksiin. Indikaattoreita ei saa olla liikaa, jotta niiden käyttö olisi mielekästä. Indikaattorien valinnassa tulisi kiinnittää huomiota tutkijaa kiinnostaviin tutkittaviin asioihin, joita hän haluaa ymmärtää tai joihin hän haluaa tehdä toimenpiteitä (Sauli & Timpura 2004).

9 4 Hyvinvointi-indikaattoreita täytyy arvioida kriittisesti luotettavuutensa takia, sillä yhteiskunta muuttuu ajan saatossa. Lama-ajan indikaattorit eivät vauraassa nykyyhteiskunnassa enää toimi. (Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2007.) Hyvinvointia voi lähestyä eri teorioiden perusteella, joten valitusta teoriasta riippuen voi määrittelyyn kuulua hyvinkin erilaisia tekijöitä. Erottelu voidaan tehdä valitsemalla määrittelyperusteeksi hyvinvointi tarveperusteisesti tai hyvinvoinnin tarkastelu resurssiperusteisesti. Tarveperusteinen näkökulma tarkoittaa hyvinvoinnin tarkastelua ajatuksesta, että ihmisellä on erilaisia tarpeita, jotka heillä on tavoitteena tyydyttää. (Heikkilä ym. 2004). Hyvinvointia tutkittaessa tarvenäkökulmasta täytyy muistaa miettiä, mitä hyvä elämä tarkoittaa nyky-yhteiskunnassa (Allardt 1988, 214). Hyvinvoinnin tarkastelussa resurssipainotteisesti selvitetään yksilön käytettävissä olevia voimavaroja, joita hän voi käyttää elinolojensa hallinnassa. (Heikkilä ym. 2004). Sosiaaliset suhteet ovat tärkeä hyvinvoinnin osa-alue, vaikka se on määritelty useissa eri tutkimuksissa eri tavoin, tulokset ovat kuitenkin osoittaneet sosiaalisten suhteiden myönteisen merkityksen psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle ikäryhmästä toiseen. Suomessa Markku Hyyppä on tehnyt tutkimusta suomenruotsalaisten pidemmästä eliniästä suomalaisiin verrattuna ja havainnut ruotsinkielisten elävän pidempään terveinä. Hyypän tekemän tutkimuksen mukaan syynä on sosiaalinen pääoma eli yhteisöllisyys. Vuorovaikutustaidot ja me-henki auttavat jaksamaan. Ruotsinkieliset ovat luottavaisempia ihmisiä kohtaan ja heillä esiintyy vähemmän humalahakuista juomista, heillä on enemmän yhdistystoimintaa, ystävyyssuhteita ja harrastustoimintaa. Kansalaisten vapaaehtoinen yhdistystoiminta, luottamukseen perustuva ystävätuki ja aktiivisuus seurakunnan toiminnassa parantavat koettua terveyttä. (Kunttu 2003) Pohjoismaisen näkemyksen mukaan hyvinvoinnin edistämisessä on puutteellista lähteä subjektiivisesta onnellisuuden tutkimisesta. Pohjoismaisen ajattelun mukaan hyvinvoinnin kokonaistarkasteluun tulisi ottaa huomioon objektiivinen tieto elinoloista ja resursseista. Kuitenkin tarkastelutavat pitäisi nähdä toisiaan täydentävinä näkökulmina. (Heikkilä ym )

10 5 Hyvinvointiin liittyy olennaisesti terveys. Terveydellä on sanana positiivinen ja negatiivinen merkitys. Negatiiviseen liittyvät taudit ja sairaudet. Positiivisen terveyden on määritellyt WHO fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tasapainoksi. (Naidoo & Wills 2000, 6.) Ihmisen käsitykseen terveydestä vaikuttaa esimerkiksi sukupuoli, alkuperä, ammatti ja sosiaalinen sijoittuminen. Nykyään terveydenhuoltoalalla tunnistetaan tarve hoitaa ihmistä kokonaisuutena, ottaen huomioon muutkin asiat kuin vain yksittäinen ongelma. (Naidoo & Wills 2000, 11, 24.) Holistisen terveyskäsityksen mukaan hyvinvointi koostuu erilaisten muuttujien sopivasta huomioonottamisesta. Käsityksen mukaan henkilökohtainen terveys on kolme tasoisen ympyrän keskellä. Keskiosasta löytyvät: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, seksuaalinen, henkinen ja emotionaalinen hyvinvointi. Seuraavaksi on yhteiskunnallinen taso ja viimeisenä ympäristö. (Naidoo & Wills 2000, 6 7.) Hyvinvoinnin osa-alueita ei voida asettaa tärkeysjärjestykseen, sillä niiden tärkeys vaihtelee eri elämänvaiheissa. Keskeisiä osa-alueita opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta ovat terveys, toimeentulo, työ, koulutus, asuminen ja sosiaaliset suhteet. Psyykkinen turvallisuus esimerkiksi turvallinen opiskeluympäristö (kiusaaminen) kuuluu yhtenä osana hyvinvoinnin osa-alueisiin, mutta emme käsittele sitä, sillä koulu on kykenemätön vaikuttamaan asiaan. (Kautto 2006, 33.) Koulu vaikuttaa opiskelijoiden turvallisuuteen kouluaikana, jolloin on tärkeää, että koulurakennukset täytyttävät turvallisuusvaatimukset. Terveydensuojelulaki (763/1994) edellyttää, että oppilaitosten terveydelliset olosuhteet vaatimusten mukaiset. (STM selvityksiä 2006/12, 46.) 2.2 Opiskeluikä kehitysvaiheena Kehityspsykologisen näkemyksen mukaan ihmisen elämä voidaan jakaa lapsuuteen, nuoruuteen, varhaiseen aikuisuuteen, keskiaikuisuuteen ja myöhäiseen aikuisuuteen. Jokaiseen vaiheeseen kuuluu niille tyypillisiä elämäntilanteita, kehityshaasteita ja - tehtäviä. Elämänvaiheet limittyvät ja niiden väliin jää siirtymäkausia, joten selkeitä rajoja vaiheille ei voi asettaa. Pääsääntöisesti ammattikorkeakouluopiskelijat ovat nuoria tai nuoria aikuisia. Käsitteiden lapsuus ja nuoruus sekä nuoruus ja aikuisuus rajausta ei voida tarkasti tehdä vaan ne ovat liukuvia erityisesti nuoruuden osalta. Yksilöllisiä eroja voi olla biologisessa, psykologisessa ja sosiaalisessa kehityksessä. (STM selvityksiä 2006/12, 59.)

11 6 Opiskelijaikäinen nuori aikuinen elää elämässään psykologisesti merkittävää siirtymäaikaa nuoruudesta aikuisuuteen (19 20/25v.) ja on näin ollen melko haavoittuva. Hän elää nuoruusiän loppuvaihetta, jolloin oma yksilöllisyys korostuu suhteessa muihin ihmisiin ja luontoon. Yksilön on pohdiskeltava itse suhteensa koko maailmankaikkeuteen. Oman yksilöllisyyden löytäminen on tärkeä tavoite. Nuoruusiän loppuvaiheessa alkaa ideologinen kriisi. Tämän elämänvaiheen kehitystehtäviin kuuluu esimerkiksi itsenäistyminen vanhemmista sekä emotionaalisesti että taloudellisesti, oman alan tai ammatin etsiminen, oman sukupuoliroolin vahvistuminen, sosiaalisesti vastuullisen käyttäytymisen harjoittelu sekä omien elämää ohjaavien arvojen ja eettisten periaatteiden muodostaminen. (Dunderfelt 1997, ) Dunderfeltin (1997) mukaan nuoruusiän loppuvaiheessa yksilö kasvaa myös oman seksuaalisuutensa osalta ja pohtii omaa seksuaalista suuntautuneisuuttaan. Yksilö miettii parisuhteen kannalta tärkeitä asioita, kuten uskollisuutta omalle kumppanilleen ja omien halujensa kokemista. Omat yksilölliset tarpeet ovat tärkeitä ja nuori kokeilee ja etsii omaa opiskelupaikkaansa, harrastuksia tai ihmis- ja aateryhmiään. Opiskelun mukanaan tuomia elämäntilanteen muutoksia ovat lisäksi usein muutto opiskelupaikkakunnalle, uusi opiskeluyhteisö, vanhojen kavereiden jäänti entiselle asuinseudulle, uudenlainen asumismuoto ja näihin sopeutuminen. (Dunderfelt 1997, ) Myös seuraava elämänkaaren vaihe, aikuisen maailmaan astuminen (22 30v.), on nykyisin useilla edelleen opiskeluaikaa. Tällöin nuori aikuinen tavoittelee aikuisen elämäntapaa, ja elämää ohjaavat perusarvot alkavat hahmottua. Koko varhaisaikuisuuden (23 34v.) kehitystehtäviä ovat parisuhde, avioliitto, lapset ja lasten kasvatus, kodinhoito, työ, elämäntyyli, vastuun ottaminen osana yhteisöä, omien sosiaalisten ryhmien löytäminen. Elämänkaaren eri vaiheisiin liittyy ongelmia, jotka koskevat kaikkia nuoria. Oman sisäisen itsensä kohtaamisen haasteet ovat tärkeässä asemassa varhaisaikuisuudessa. Yksilö tarvitsee tukea tähän itsensä tutkiskeluun esimerkiksi yksilökeskeisiä menetelmiä käyttäen, haastatteluin ja itsehavainnoinnin avulla. Oman itsensä arviointi suhteessa toisiin voi olla yksilön kannalta todella raskasta ja hän tarvitsee tukea läheisiltä ihmisiltä. Viimeistään vuoden ikäisenä yksilö tekee uudelleenarviointia elämästään ajatuksissaan, tunnelmissaan ja arvotuksissaan. (Dunderfelt 1997, )

12 7 Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat enenevässä määrin hyvin eri-ikäisiä. Opiskelijoiden joukossa on nuorten lisäksi myös iältään vanhempia opiskelijoita. Jotkut opiskelevat itselleen jo toista ammattitutkintoa, osa on pitänyt välivuoden, toiset ovat olleet välillä työelämässä. Joukossa on myös niitä, jotka ovat keskeyttäneet edellisen tutkinnon suorittamisen, sekä aikuisopiskelijoita, jotka täydentävät koulutustaan. 2.3 Opiskelijoiden hyvinvointi Usein hyvinvointia tarkastellaan työelämässä tai peruskouluiässä olevien kokemana, ja opiskelijaikäisen väestön terveysasiat jäävät muiden väestöryhmien terveysongelmien peittoon. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista on tehnyt tutkimuksen Hanna Erola vuonna 2004 sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointitutkimuksesta ilmeni, että 83 % koki terveydentilansa hyväksi tai melko hyväksi. Terveydentilansa huonoksi tai melko huonoksi koki 3 %. Tavallisimpia oireita olivat niska- ja hartiakivut, joita päivittäin koki 13 %. Opiskelijoista 62 % ei tupakoi ja 22 % tupakoi päivittäin. Miesten tupakointi oli yleisempää. Alkoholin käyttö painottui kuukausittaiseen käyttöön, opiskelijoista 7 % ei käyttänyt alkoholia ja alle 7 % käytti alkoholia useita kertoja viikossa. Stressinhallintaan kaipasi apua 40 %. Opiskelijat ovat palveluiden suhteen eriarvoisessa asemassa. Palveluista tiedottamista pitäisi lisätä. (Erola 2004, 3 4.) Yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä on selvitetty mm. ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tekemässä opiskelijaterveystutkimuksessa (Kunttu ja Huttunen, 2004). Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa on tehty hyvinvointiselvitys, jonka mukaan Oulussa opiskelijat voivat suhteellisen hyvin, mutta parantamista olisi selvityksen mukaan opintojen ohjauksessa sekä opiskelijoiden toimeentulossa. Toimeentulo vaikuttaa muun muassa opiskelijoiden elämänhallintaan. (Seppänen 2008.) Työterveyslaitos on tehnyt tutkimuksen A practical tool to support the well-being of students in institutes of vocational training and higher learning opiskeluhyvinvoinnista (Sulander ym. 2005). Opiskelukykyä ja hyvinvointia määritetään eri tutkimusten pohjalta opiskeluterveydenhuollon oppaassa (STM selvityksiä 2006/12). Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat huonommassa asemassa verrattuna yliopistoopiskelijoihin, koska yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollosta huolehtii ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö eli YTHS. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyden-

13 8 huolto on järjestetty eri tavoin eri koulutuspaikoissa; joko opiskelijaterveydenhuollossa tai resurssien puuttuessa opiskelijat ohjataan kunnallisen terveydenhoidon piiriin (Kunttu 2005). Opiskelijoiden terveysongelmat liittyvät usein nuoruusiässä tehtyihin elämäntapavalintoihin ja nämä valinnat vaikuttavat myös terveyteen ja hyvinvointiin, esimerkiksi liikunnallisuus, päihteiden käyttö, stressin sietokyky ja stressinhallintakeinot, sosiaalisuus ja seksuaalisuus. Monilla nuorilla naisilla paineita lisää tiukka kauneusihanne ja sen tuomat ulkonäkövaatimukset. Kaikissa näissä asioissa lähiympäristöllä on suuri merkitys, se voi auttaa tai haitata valintoja ja uuteen tilanteeseen sopeutumista. Opiskelijoiden vapaa-aikakulttuuri saattaa olla hyvin kuluttavaa, vilkasta yöelämää, valvomista, päihteitä ja irtosuhteita. Toisessa ääripäässä opiskelijat kokevat yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä tai uppoutuvat pelkästään opiskeluun. (Mikkonen & Ruokonen 2007.) 2.4 Hyvinvoinnin alueellinen jakautuminen Monet hyvinvointia kuvaavat osoittimet kertovat, että Suomi on jakautunut kahdenlaisiin alueisiin; selviytyjiin ja jos ei jo syrjäytyneisiin niin ainakin vaikeuksissa oleviin alueisiin. Nuoret kokevat terveytensä likimain yhtä hyväksi tai huonoksi, asuivatpa he missä päin Suomea tahansa. (Karvonen & Rahkonen 2004, 80.) Alueellisuus voi vaikuttaa neljällä eri osa-alueella nuoren terveyteen ja täten myös hyvinvointiin. Näitä osa-alueita ovat fyysiset olosuhteet, kulttuurihistorialliset erot, sosioekonomiset rakenteet ja sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä -palveluiden alueelliset erot. (Karvonen & Rahkonen 2004, ) Fyysisillä olosuhteilla tarkoitetaan konkreettisia asioita, joihin kukaan ihminen ei voi itse vaikuttaa, kuten ilmaston tai maaperän eroja. Ilmansaasteissa voi olla eroja alueellisesti, lisäksi veden pitoisuudet ja maaperän ravinteet voivat olla vaihtelevia. Kulttuurihistorialliset erot syntyvät paikallisten normien, asenteiden ja tapojen avulla. Alueellisesti ruoka ja päihdetottumuksissa voi olla suuriakin eroja. Sosioekonomisen rakenteen vaikutukset voivat näkyä joidenkin lasten elämässä selvästikin, koska rahanpuutteenvuoksi he ovat sidottuja olemaan pienellä alueella yhdessä muiden samassa tilan-

14 9 teessa olevien lasten kanssa. Tilanteen parantuessa on olemassa riski, että kulutushysteria tarttuu samalla alueella useisiin ihmisiin. Sosiaali- ja terveyspolitiikka vaikuttaa alueellisesti päättäjien kautta. Vaikka suuret linjaukset tehdäänkin laissa, niin kunnilla on mahdollisuuksia vaikuttaa omiin päätöksiinsä. Vaikka lasten ja nuorten asioita pidettäisiin tärkeinä kaikissa kunnissa, ei kaikissa kunnissa ole yhtä paljon rahaa jaettaviksi palveluihin. (Karvonen & Rahkonen 2004, ) 3 TUTKIMUSASETELMA Tutkimuksessamme halusimme selvittää opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämistarpeita ja tehdä tuloksien pohjalta konkreettiset kehittämisehdotukset, sillä pelkät kuvaajat ovat mielestämme hyödyttömiä. Niistä voi todeta asioita, mutta niistä on vaikea tulkita muutosehdotuksia. Koimme tärkeäksi kysyä asioita, joista voi päätellä kuinka asioita voidaan edistää. Toisaalta hyvinvointitutkimuksessa voisi kiinnittää huomiota asioihin, jotka heikentävät hyvinvointia. Ongelmalliseksi heikentävien asioiden tutkimisen tekee se, ettei tämänkaltaisia käyttökelpoisia kuvaajia ole vielä kehitetty (Sund 2004, 66 68). Opiskelijoiden hyvinvointikysely toteutettiin Internet-kyselynä lokakuussa 2007 viikoilla kaikille Mikkelin ammattikorkeakoulun yksiköille, jotka sijaitsevat kolmella paikkakunnalla: Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Tarve kyselyn toteuttamiselle oli perusteltu, koska aikaisemmin ei Mamkissa ole tehty kattavaa opiskelijoiden hyvinvointia selvittävää tutkimusta. Tässä selvityksessä halusimme laajentaa hyvinvoinnin käsitettä kattamaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset hyvinvoinnin ulottuvuudet. 3.1 Tutkimusongelma Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää millaiseksi opiskelijat kokevat hyvinvointinsa tällä hetkellä. Tulosten pohjalta on mahdollista löytää kehittämisalueet ja tehdä konkreettisia esityksiä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja hyvinvointia tukevien palvelujen kehittämiseksi.

15 10 Asetetut alaongelmat ovat seuraavia: terveys- ja terveyspalvelut, terveyskäyttäytyminen ja terveyttä edistävät palvelut, ravinto, päihteet, seksuaaliterveys, sosiaaliset suhteet, unensaanti ja määrä, opiskelu- ja opiskeluolot. 3.2 Aiheen rajaus Aihe ja kerättävä aineisto on laaja, joten olemme rajanneet aihetta osittain. Tarve tutkimukselle on lähtöisin Mamk:sta, joten tästä johtuen selvitämme tässä tutkimuksessa tarvittavat hyvinvointiin olennaisesti kuuluvat osa-alueet, mutta opinnäytetyössämme tarkastelemme ja analysoimme vain sosiaalialan osaamistamme vastaavia osia. Aineiston analyysissä painotamme sosiaalialaan liittyviä hyvinvoinnin kannalta keskeisiä näkökulmia kuten päihteiden käyttö, sosiaaliset suhteet ja toimeentulo. Analyysivaiheessa laajasta aineistosta pois suljemme osia terveys- ja terveyspalveluihin liittyvistä kysymykset sekä osan opiskelu- ja opiskeluoloihin liittyvistä kysymyksistä. Halusimme keskittyä vain sosiaalialaan läheisesti liittyviin kysymyksiin, sillä meillä ole tarvittavaa tietoperustaa analysoida terveydenhuollon osa-alueisiin liittyviä kysymyksiä. Mielestämme harrastukset ovat tärkeä osa ihmisen hyvinvointia, mutta keväällä 2007 on Mikkelin ammattikorkeakoulussa toteutettu harrastekysely, jonka perusteella valmistui opinnäytetyö syksyn 2007 aikana. Olemme siis tietoisesti jättäneet tämän osaalueen kartoituksen vähemmälle. 4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4.1 Tutkimuksen mittarit Tutkimus on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, joten käytämme työssämme valitsemiamme sosiaali-indikaattoreita kvantitatiivisina muuttujina. Työn tarkoitukse-

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN LAHDEN YKSIKÖSSÄ

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN LAHDEN YKSIKÖSSÄ OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN LAHDEN YKSIKÖSSÄ Hannele Orjala Sanna Pekkarinen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

MÄNTYHARJULAISNUORTEN KOKEMUKSIA OSALLISUUDESTAAN NUORTEN MONILAJISESSA LIIKUNTAKERHOSSA Saa olla itse päättämässä mitä tehdään

MÄNTYHARJULAISNUORTEN KOKEMUKSIA OSALLISUUDESTAAN NUORTEN MONILAJISESSA LIIKUNTAKERHOSSA Saa olla itse päättämässä mitä tehdään Riikka Kohonen Klaus Tanttu MÄNTYHARJULAISNUORTEN KOKEMUKSIA OSALLISUUDESTAAN NUORTEN MONILAJISESSA LIIKUNTAKERHOSSA Saa olla itse päättämässä mitä tehdään Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Panu Hirvonen Janne Röntynen POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö Huhtikuu

Lisätiedot

Sosiaalinen hyvinvointi ja kunta hyvinvoinnin tukijana

Sosiaalinen hyvinvointi ja kunta hyvinvoinnin tukijana Johanna Tomperi Sosiaalinen hyvinvointi ja kunta hyvinvoinnin tukijana Kemi terveeksi 2015 -kuntalaiskyselyn tuloksia sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Mervi Kosonen, Terhi Laakkonen, Maria Mielikäinen IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Saija Matela Anna Valkonen ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ

Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ Kristiina Hänninen, Maria Kiiskilä & Tarja Vähähyyppä KOKEMUKSIA EPÄSÄÄNNÖLLISEN TYÖN JA PERHE- ELÄMÄN YHDISTÄMISESTÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Opinnäytetyö LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Johanna Tuominen Kirsi Ylikännö Hoitotyön koulutusohjelma Turun ammattikorkeakoulu: Opinnäytetyön tiivistelmä Terveysala, hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Katri Niskala, Jari Tuukkanen

Katri Niskala, Jari Tuukkanen Katri Niskala, Jari Tuukkanen Selvitys asukkaiden toiveista ja ajatuksista asumisen sisältöpalvelujen kehittämiseksi Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP ry Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN JA KOETTU HYVINVOINTI

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN JA KOETTU HYVINVOINTI VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN JA KOETTU HYVINVOINTI Turun yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Pro gradu-tutkielma Annina Heini 2012 elokuu TURUN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sydämeni siivet - omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen

Sydämeni siivet - omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen Sydämeni siivet - omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen Tasala, Lea 2009 Laurea Tikkurila Laurea- ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Sydämeni siivet - omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen Lea Tasala Sosiaalialan

Lisätiedot

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Tuula Kälviäinen Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Miltä näyttää teuvalaisten 83 87 -vuotiaiden ikäihmisten arki omassa kodissaan opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA OPINNÄYTETYÖ JUHA KOIVISTO 2010 HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA HOITOTYÖNKOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö HYVINVOINTIANALYYSILLÄ

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Jenna Aulén ja Aino-Kaisa Heikkinen PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Opinnäytetyö Sosiaaliala Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Forssa 2.6.2010 Maija Välijeesiö OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Wahreninkatu 11 30100

Lisätiedot

Veera Ruokonen Sitä vaan on purtava hammasta ja sanottava itselleen, että selviää. LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN STRESSIN JA AHDISTUKSEN AIHEITA

Veera Ruokonen Sitä vaan on purtava hammasta ja sanottava itselleen, että selviää. LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN STRESSIN JA AHDISTUKSEN AIHEITA Veera Ruokonen Sitä vaan on purtava hammasta ja sanottava itselleen, että selviää. LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN STRESSIN JA AHDISTUKSEN AIHEITA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen

Lisätiedot

Terve amis! Ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijät:

Terve amis! Ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijät: J u h a M i k k o n e n L o t t a T y n k k y n e n Terve amis! Ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijät: 50 toimenpide-ehdotusta terveyserojen kaventamiseksi J u h a M i k k o n e n L o t t a T

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Elisa Korhonen ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40. Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40. Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40 Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004 Helsinki 2005 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 40 Kristina

Lisätiedot

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN Petri Pikkarainen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) 2 Tiivistelmä Petri Pikkarainen. Projektista

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti Heidi Savolainen Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu?

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä, Outi 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä

Lisätiedot

Leena Kaivo-oja. Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä

Leena Kaivo-oja. Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä Leena Kaivo-oja Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä Opinnäytetyö Syksy 2012 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot