Hyvinvointikertomus. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointikertomus. Kaupunginhallitus 17.3.2014 Kaupunginvaltuusto 24.3.2014 19"

Transkriptio

1 Hyvinvointikertomus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Johdanto Kouvolan kaupungin ensimmäinen hyvinvointikertomus on luotu 2010 ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa Terveydenhuoltolain 12 :n mukaan kunnan on raportoitava valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä ja valmistettava vähintään kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Tässä laajassa hyvinvointikertomuksessa arvioidaan valtuustokautta , tunnistetaan keskeisiä eri ikäryhmien hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja määritellään meneillään olevan valtuustokauden painopisteet ikäryhmittäin ja kunnan rakenteen, talouden ja elinvoiman näkökulmasta. Painopisteisiin liittyvät tavoitteet, toimenpiteet, resurssit ja arviointimittarit määritellään kaupunkistrategiaa ja hyvinvointikertomusta toteuttavissa ohjelmissa ja suunnitelmissa esim. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa, ikäpoliittisessa ohjelmassa ja elinkeino-ohjelmassa. Hyvinvointikertomus täsmentää kaupunkistrategian sekä talous- ja toimintasuunnitelman hyvinvoinnin edistämisen näkökulmaa.

3 Johdanto Hyvinvointikertomuksen valmistelusta on vastannut monialainen hyvinvointiryhmä, jonka puheenjohtaja toimii apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen ja sihteerinä kehittämispäällikkö Liisa Kolari. Muita hyvinvointiryhmän jäseniä ovat talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen, aikuisten palveluiden johtaja Vesa Toikka, ikääntyneiden palveluiden johtaja Arja Kumpu, maaseutupalvelujen johtaja Sirkka Kettunen, kaavoitusarkkitehti Hannu Purho ja terveyden edistämisen koordinaattori Pirkko Kouhia-Turklin. Hyvinvointiryhmän tukena on toiminut ikäryhmittäiset ja kunnan rakenteeseen, talouteen ja elinvoimaan kohdentuvat valmisteluryhmät. Kuntalaiset on otettu mukaan valmisteluun kertomalla omasta hyvinvoinnista ja vastaamalla gallupkysymyksiin Otakantaa.fi palvelussa ajalla Hyvinvointikertomusta on käsitelty hallituksen iltakoulussa ja käsitellään hallituksessa ja valtuustossa

4 Valmisteluprosessin eteneminen

5 Kertomuksen sisältö Tässä hyvinvointikertomuksessa on poimittu sähköisestä hyvinvointikertomuksesta kuntalaisten hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita, esitetty havaintoja valituista indikaattoreista ja valittu ikäryhmittäin ja kunnan rakenteeseen, talouteen ja elinvoimaan liittyen painopisteet meneillään olevalle valtuustokaudelle. Indikaattoritietojen tarkasteluajanjakso on siltä osin kuin tietoja on saatavilla, vaikka muutoksia arvioidaan viiden vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Kouvolan vertailukunnat ovat kaupunkistrategiatyössä vertailukunniksi määritellyt; Hämeenlinna, Joensuu, Kotka, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli ja Pori. Lisäksi Kouvolan arvoja on verrattu koko maan keskiarvoon joidenkin indikaattoreiden osalta. Tämän kertomuksen tulokset on tiivistetty HYVINVOINTIKERTOMUS pähkinänkuoressa esitteeseen.

6 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Indikaattorien tietosisältö ja tietolähde Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyttä on sataa vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on. (Tilastokeskus: Väestötilasto) Kuntien välinen nettomuutto / asukasta Indikaattori ilmaisee kuntien välisen nettomuuton tuhatta asukasta kohti. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Nettomuutto saadaan vähentämällä alueelle muuttaneista (tulomuuttajat) alueelta pois muuttaneet (lähtömuuttajat). Näin nettomuutto on positiivinen, jos alueelle on muuttanut enemmän kuin alueelta on muuttanut pois. Kuntien välinen muutto muutettu vastaamaan tuoreimman tiedon aluejakoa koko aikasarjassa eli yhdistyneiden kuntien väliset muutot on poistettu. (Tilastokeskus: Väestötilasto) Lapsiperheet, % perheistä Indikaattori ilmaisee lapsiperheiden osuuden prosentteina kaikista perheistä. Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ilman lapsia. (Tilastokeskus: Väestötilasto) Koulutustasomittain Indikaattori ilmaisee väestön koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti. (Tilastokeskus: Tutkintorekisteri) Vuosikate, euroa / asukas Indikaattori ilmaisee kuntien vuosikatteen euroina asukasta kohti. Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen. (Tilastokeskus: Kuntien taloustilasto)

7 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Indikaattorien tietosisältö ja tietolähde Verotulot, euroa / asukas Indikaattori ilmaisee kunnan verotulot asukasta kohti euroina. Kunnan tulovero kirjataan tilinpäätöksessä verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan mukaan ao. tilikauden verotuloksi. Kunnan tuloveron tilikaudelle kohdistuvia tilityksiä ovat: ennakonpidätysten ja ennakonkannon tilitykset kuukausittain, verotusmenettelylain mukaisten verojen tilitykset tilikautta edeltäviltä verovuosilta ja oikaisutilitykset. Yhteisöveron tilikaudelle kohdistuvia tilityksiä ovat ennakonkannon tilitykset ja muut yhteisöveron tilitykset. Kunnan kiinteistöverotuloksi kirjataan tilikauden aikana tilitetty kiinteistövero. Koiravero, jonka maksuunpanosta ja kantamisesta huolehtii kunta, kirjataan laskutustilikauden tuloksi tai kertymän mukaan. (Tilastokeskus: Kuntien taloustilasto) Bkt /asukas seutukunnittain mittaa alueella tuotettujen tavaroiden ja palveluiden määrää. (Tilastokeskus: Aluetilinpito) Työllisyysaste (työlliset työvoimasta)% Indikaattori ilmaisee työllisten osuuden prosentteina työvoimasta. Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. (Tilastokeskus: Työssäkäynti) Työpaikkojen määrä indikaattori ilmaisee alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärän, jota voidaan käyttää kuvaamaan työpaikkojen lukumäärää tällä alueella. (Tilastokeskus: Työssäkäynti) Yritysten liikevaihto yhteensä (1000 euroa) kuvaa alueella toimivien yritysten yhteenlaskettua liikevaihtoa. (Tilastokeskus: Yritykset)

8 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Kuva 1. Demografinen huoltosuhde

9 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Kuva 2. Kuntien välinen nettomuutto / 1000 asukasta

10 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Kuva 3. Lapsiperheet, % perheistä

11 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Kuva 4. Koulutustasomittain

12 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Kuva 5. Vuosikate, euroa / asukas

13 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Kuva 6. Verotulot, euroa / asukas

14 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Kuva 7. Bkt /asukas seutukunnittain

15 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Kuva 8. Työllisyysaste (työlliset työvoimasta)%

16 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Kuva 9. Työpaikkojen määrä

17 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Kuva 10. Yritysten liikevaihto yhteensä (1000 euroa)

18 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Havainnot kuvista 1-10 Demografinen huoltosuhde on Kouvolassa ja Kotkassa samaa tasoa ja huonompi muihin vertailukuntiin ja koko maan keskiarvoon nähden. Kouvolassa huoltosuhteen heikkenemistä selittää väestön ikääntyminen eli 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien määrän kasvu. Kunnan vetovoimasta kertova kuntien välinen nettomuutto/ 1000 asukasta kohden on parantunut selkeästi viiden vuoden takaisesta arvosta, jolloin nettomuutto oli negatiivinen (-4,1). Kuitenkin vertailukuntiin ja koko maan keskiarvoon nähden Kouvolan nettomuutto on alhainen. Kouvolassa myös vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. Lapsiperheiden osuus perheistä on Kouvolassa pienin vertailukuntiin nähden ja selvästi alhaisempi kuin koko maassa. Kouvolassa koulutustaso on sekä vertailukuntiin että koko maan arvoon nähden alhainen. Bruttokansantuote (bkt) mittaa alueella tuotettujen tavaroiden ja palveluiden määrää ja sen kehitystä pidetään tärkeänä talouden kasvua kuvaavana indikaattorina. Kouvolan seutu on ainoa, jossa bkt asukasta kohden on laskenut tai pysynyt samalla tasolla vuodesta 2007 lähtien joka vuosi.

19 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Tiivistelmä Metsäteollisuuden rakennemuutoksen ja yleisen talouskehityksen vuoksi Kouvolassa on menetetty viime vuosina merkittävä määrä työpaikkoja. Uusia korvaavia työpaikkoja on syntynyt, mutta työpaikkojen kokonaismäärä vähenee vuosittain. Vuonna 2011 työpaikkoja oli paikkaa vähemmän kuin vuonna Keskeistä kuntalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta on työllisyyden positiivinen kehitys. Työllisyys lisää elinvoimaa ja hyvinvointia alueelle. Painopiste Nykyisten työpaikkojen säilyttäminen alueella ja uusien yritysten ja työpaikkojen saaminen alueelle.

20 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Indikaattoreiden tietosisältö ja tietolähde Ei yhtään läheistä ystävää, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista Indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa, jolla ei ole yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista asioista (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely) Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8.- ja 9. luokan oppilaista Indikaattori ilmaisee terveydentilansa keskinkertaiseksi, melko huonoksi tai huonoksi kokevien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely) Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista Indikaattori ilmaisee painoindeksiin perustuen ylipainoisten peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely) Lasten painon osuudet(%) pituuspainokriteerien mukaan ikäryhmittäin v.2012 (Kouvolan kaupunki) Tupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista Indikaattori ilmaisee kerran päivässä tai useammin tupakoivien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely) Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista Indikaattori ilmaisee ainakin kerran marihuanaa, hasista, ekstaasia, Subutexia, heroiinia, kokaiinia, amfetamiinia, LSD:tä tai muita vastaavia huumeita kokeilleiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely)

21 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Indikaattoreiden tietosisältö ja tietolähde Vanhemmuuden puutetta, % 8.- ja 9.luokan oppilaista Indikaattori ilmaisee vanhemmuuden puutetta kokevien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. Vanhemmuuden puute koostuu seuraavista tekijöistä: vanhemmat eivät tunne oppilaan ystäviä, eivät tiedä missä he viettävät viikonloppuiltansa, oppilas ei pysty keskustelemaan vanhempiensa kanssa asioistaan, oppilas ei saa kotoa apua kouluvaikeuksiin. Indikaattoriin on otettu mukaan ne vastaajat, jotka saivat summamuuttujasta enemmän kuin kolmasosan maksimipisteistä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely) Lasten pienituloisuusaste Indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaitten henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä. Pienituloisuuden rajana käytetään 60 % suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevan ekvivalentin rahatulon (uudistetulla OECD-skaalalla laskien) mediaanista kunakin vuonna. (Tilastokeskus: Tulonjaon kokonaistilasto ) Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä Indikaattori ilmaisee vuoden aikana lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä olevien 0-17-vuotiaiden lasten ja nuorten osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Lapsella tarkoitetaan lastensuojelulain mukaan henkilöä, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta. Nuorella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole täyttänyt 21 vuotta. Avohuollon tukitoimet käsittävät lapsen ja nuoren tukiasumisen, toimeentulon, koulunkäynnin ja harrastamisen turvaamisen sekä muut tarpeen vaatimat tukitoimet. Avohuollon tukitoimiin kuuluvat myös perheen tuki ja kuntoutus. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Lastensuojelun avohuollon asiakkaat) Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Indikaattori ilmaisee niiden lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa, jolla ei ole yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista asioista (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely)

22 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Indikaattoreiden tietosisältö ja tietolähde Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Indikaattori ilmaisee niiden ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa, jolla ei ole yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista asioista. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely) Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Indikaattori ilmaisee terveydentilansa keskinkertaiseksi, melko huonoksi tai huonoksi kokevien lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely) Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Indikaattori ilmaisee terveydentilansa keskinkertaiseksi, melko huonoksi tai huonoksi kokevien ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely) Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Indikaattori ilmaisee koulutuksen ulkopuolelle jääneiden vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä koulutusta. (Tilastokeskus: Tutkintorekisteri ) Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet: vuoden aikana vähintään 10 kuukautena toimeentulotukea saaneet. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Toimeentulotukirekisteri)

23 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Kuva 1. Ei yhtään läheistä ystävää, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista Analyysissä käännetään positiiviseksi ja tavoitehakuiseksi; vähintään yksi läheinen ystävä

24 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Kuva 2. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista Analyysissä käännetään positiiviseksi ja tavoitehakuiseksi; kokee terveydentilansa hyväksi

25 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Kuva 3. Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista

26 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Kuva 4. Lasten painon osuudet(%) pituuspainokriteerien mukaan ikäryhmittäin v v(n671) 5v(n648) 6v(n688) alipaino normaali ylipaino lihavuus

27 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Kuva 5. Tupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista Analyysissä käännetään positiiviseksi ja tavoitehakuiseksi; ei tupakoi päivittäin

28 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Kuva 6. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista Analyysissä käännetään positiiviseksi ja tavoitehakuiseksi; ei ole kertaakaan kokeillut

29 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Kuva 7. Vanhemmuuden puutetta, % 8.- ja 9.luokan oppilaista Analyysissä käännetään positiiviseksi ja tavoitehakuiseksi; ei koe vanhemmuuden puutetta

30 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Kuva 8. Lasten pienituloisuusaste

31 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Kuva 9. Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien parissa 0-17 vuotiaista vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä

32 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Kuva 10. Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Analyysissä käännetään positiiviseksi ja tavoitehakuiseksi; vähintään yksi läheinen ystävä

33 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Kuva 11. Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Analyysissä käännetään positiiviseksi ja tavoitehakuiseksi; vähintään yksi läheinen ystävä

34 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Kuva 12. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Analyysissä käännetään positiiviseksi ja tavoitehakuiseksi; kokee terveydentilansa hyväksi

35 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Kuva 13. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista Analyysissä käännetään positiiviseksi ja tavoitehakuiseksi; kokee terveydentilansa hyväksi

36 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Kuva 14. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Analyysissä käännetään positiiviseksi ja tavoitehakuiseksi; koulutuksen saaneet

37 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Kuva 15. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Analyysissä käännetään positiiviseksi ja tavoitehakuiseksi; eivät ole saaneet toimeentulotukea pitkäaikaisesti

38 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Havainnot kuvista 1-15 Pääosa lasten, nuorten ja lapsiperheiden indikaattoreista on kouluterveyskyselystä. Kouluterveyskysely kokoaa tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kouvola on osallistunut kyselyyn peruskoulun ja lukion osalta neljä kertaa (2006, 2008, 2010 ja 2013) ja ammatillisen koulutuksen osalta kolme kertaa (2008, 2010 ja 2013). Vuoden 2013 tulokset on saatu kaupungille, mutta niistä ei ole vielä saatavissa vertailutietoa muihin kuntiin ja koko maahan. Indikaattorit kuvaavat enemmänkin lasten, nuorten ja lapsiperheiden pahoinvointia ja vuosittaiset vaihtelut joidenkin indikaattoreiden kohdalla ovat melko suuria, joten selkeää muutossuuntaa näiden perusteella ei voida nähdä. Analyysissä indikaattoreita halutaankin tarkastella käänteisenä, jolloin ne ovat positiivisia ja tuloshakuisia. Kouluterveyskyselyn arvot eivät merkittävästi poikkea vertailukuntien ja koko maan arvoista. Kouluterveyskyselyssä merkittävin ero koko maan arvoon nähden oli seuraavassa indikaattorissa Vanhemmuuden puutetta, % 8.- ja 9.- luokan oppilaista, Kouvolassa 24,7% ja koko maassa 22,3% (ero 2,4 prosenttiyksikköä) Huolestuttavin indikaattori on koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä. Kouvola on ainut kunta vertailukunnista, jossa koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus on kasvanut joka vuosi vuodesta 2006 lähtien. Koko maan osalta koulutuksen ulkopuolelle jääneiden vuotiaiden osuus on laskenut vuodesta 2008 lähtien.

39 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Tiivistelmä Lasten ja nuorten hyvinvoinnin perustana on välittävä koti, jossa kaikilla perheenjäsenillä on hyvä olla. Kodin kasvatuksellisia voimavaroja tuetaan tarpeen mukaisilla palveluilla. Perheen ja muiden toimijoiden yhteistyönä turvataan lapsen eheä kehityspolku ja yksilöä kokonaisvaltaisesti huomioiva kasvu- ja oppimisympäristö. Koulutus edistää jokaisen nuoren osaamista ja parantaa valmiuksia jatko-opiskeluun sekä valmistaa ammattiin antaen selkeän suunnan elämälle. Painopisteet Yhteisöllisyyttä lisäävien toimintamallien kehittäminen lapsiperheiden hyvinvoinnin tueksi. Joustavat ja yksilölliset asiakasprosessit saumattomien ja tarpeisiin vastaavien palveluiden turvaamiseksi.

40 Kaikki ikäryhmät Indikaattorien tietosisältö ja tietolähde Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa Indikaattori kuvaa äänestysprosenttia kuntavaaleissa. Äänestysprosentti kertoo äänestäneiden osuuden äänioikeutetuista. (Tilastokeskus: Vaalit) Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu Indikaattori ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Luku on laskettu ikävakioituna. Kelan Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16 64-vuotiaat) sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. (Kansaneläkelaitos (Kela): Muut Kelan tilastot) Tapaturmaindeksi, ikävakioitu Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (ICD 10: S00 - T78) sairaalahoidossa olleiden 0-79-vuotiaiden potilaiden osuuden suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon (koko maa=100). Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Sairaalahoito sisältää sekä julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät ja valtio) että yksityisen sektorin järjestämän sairaalahoidon. Ikävakiointi on tehty epäsuoralla menetelmällä 5-vuotisikäryhmissä ikävälillä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri (HILMO)) Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten eli henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten osuuden tuhatta asukasta kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Kyseessä ovat sellaiset väkivaltarikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimusilmoitus tai annettu rikesakko. Suuri osa rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan. Väkivaltarikoksiin sisältyvät murhat ja tapot sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset. (Tilastokeskus: Oikeus- ja rikostilastot)

41 Kaikki ikäryhmät ja työikäiset Indikaattorien tietosisältö ja tietolähde Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot Indikaattori ilmaisee tarkasteltavan alueen asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista. Gini-kertoimen laskennassa asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo jaetaan asuntokunnan kulutusyksikköluvulla. Kulutusyksikköluku huomioi sen, että asuntokunnat ovat kooltaan ja rakenteeltaan erikokoisia. Asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot on muodostettu laskemalla yhteen asuntokunnan jäsenten yhteenlasketut palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (pl. laskennalliset tuloerät) sekä saadut tulonsiirrot ja vähentämällä näistä maksetut tulonsiirrot. Asuntokunnan kulutusyksikköluku summataan asuntokunnan jäsenistä siten, että asuntokunnassa yksi aikuinen saa arvon 1, muut yli 13-vuotiaat saavat arvon 0,5 ja alle 13-vuotiaat lapset saavat arvon 0,3. Kulutusyksikköluvulla jaetusta käytettävissä olevasta rahatulosta käytetään yleisesti nimitystä ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo, mikä Gini-kertoimen laskennassa viedään asuntokunnan jokaiselle jäsenelle. (Tilastokeskus: Tulonjaon kokonaistilasto) Kunnan yleinen pienituloisuusaste Indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista henkilöistä. Pienituloisuuden rajana käytetään 60 % suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevan ekvivalentin rahatulon (uudistetulla OECD-skaalalla laskien) mediaanista kunakin vuonna. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan summaamalla palkka-, yrittäjä- ja pääomatulot sekä saadut tulonsiirrot ja vähentämällä summasta maksetut tulonsiirrot. Ekvivalentti tulo lasketaan suhteuttamalla kotitalouden kaikkien jäsenten käytettävissä olevien tulojen summa kotitalouden kulutusyksiköiden summaan. Kotitalouden kulutusyksikköasteikkona on käytetty uudistettua OECD-skaalaa, jossa kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut 14 vuotta täyttäneet kotitalouden jäsenet painon 0,5 ja kotitalouden alle 14-vuotiaat lapset painon 0,3. (Tilastokeskus: Tulonjaon kokonaistilasto) Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä Indikaattori ilmaisee mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden vuotiaiden osuuden vastaavanikäisestä väestöstä. (Kansaneläkelaitos (Kela): Tilasto sairauspäivärahasta)

42 Työikäiset Indikaattorien tietosisältö ja tietolähde Työkyvyttömyyseläkettä saavat vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Indikaattori ilmaisee työkyvyttömyyseläkettä vuoden lopussa saaneiden vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona on käytetty keskiväkilukua. Tästä syystä luvut poikkeavat jonkin verran ETK:n ja Kelan yhteisjulkaisuista. Yksilölliset varhaiseläkkeet sisältyvät työkyvyttömyyseläkkeisiin. Tilastossa ovat mukana henkilöt, jotka saivat työkyvyttömyyseläkettä joko työeläke- tai kansaneläkejärjestelmästä tai molemmista järjestelmistä. (Eläketurvakeskus (ETK): Eläketilastot) Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset ( ICD 10: S00-T78) sairaalahoidossa olleiden vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Sairaalahoito sisältää sekä julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät ja valtio) että yksityisen sektorin järjestämän sairaalahoidon. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Erikoissairaanhoitotilasto ja Perusterveydenhuollontilasto) Vaikeasti työllistyvät, % vuotiaista Indikaattori ilmaisee vaikeasti työllistyvien osuuden (%) vuotiaasta väestöstä. Vaikeasti työllistetyt on suhteutettu vastaavanikäiseen väestöön, koska tässä ryhmässä on mukana myös henkilöitä, jotka eivät kuulu työvoimaan. Vaikeasti työllistyvien ryhmään luetaan pitkäaikaistyöttömät, rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät, toimenpiteeltä työttömäksi jääneet ja toimenpiteeltä toimenpiteelle siirtyneet. (Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM): Työnvälitystilasto) Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden vuotiaiden pitkäaikaisasiakkaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Vuodesta 1991 lähtien tiedonkeruussa on kysytty viitehenkilön lisäksi myös puolison henkilötunnusta eli sukupuolittaiset tiedot saadaan vuodesta 1991 alkaen. Viitehenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka pääasiallisesti vastaa kotitalouden toimeentulosta. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet: vuoden aikana vähintään 10 kuukautena toimeentulotukea saaneet. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Toimeentulotukirekisteri)

43 Kaikki ikäryhmät Kuva 1. Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %

44 Kaikki ikäryhmät Kuva 2. Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu

45 Kaikki ikäryhmät Kuva 3. Tapaturmaindeksi, ikävakioitu

46 Kaikki ikäryhmät Kuva 4. Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta

47 Kaikki ikäryhmät Kuva 5. Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot

48 Kaikki ikäryhmät Kuva 6. Kunnan yleinen pienituloisuusaste

49 Työikäiset Kuva 7. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet vuotiaat/ 1000 vastaavanikäistä

50 Työikäiset Kuva 8. Työkyvyttömyyseläkettä saavat vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

51 Työikäiset Kuva 9. Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä

52 Työikäiset Kuva 10. Vaikeasti työllistyvät, % vuotiaista

53 Työikäiset Kuva 11. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

54 Kaikki ikäryhmät Kirjaston indikaattorit Kouvola Hämeenlinna Joensuu Kotka Lahti Lappeenranta Mikkeli Pori Kirjaston lainaajien osuus ,4 39,7 47,2 34,7 43,8 35,2 37,6 42,6 % kaupungin asukkaista ,5 39,6 46,3 33,9 43,3 35,4 44, ,6 38,5 45,5 33,8 41,9 35,8 44,1 42,6 Kirjaston lainauksen määrä ,9 19,7 22,8 16,6 23,3 14,3 15,5 21,5 lainaa/asukas ,2 19,1 22,4 16,3 22,5 14,4 14,2 21, ,9 20,3 22,7 16,4 23,1 14,6 15,2 21,8 Kirjaston tapahtumiin 2010 osallistuneiden määrä 2011 tuhatta asukasta kohden ,7 214,9 200,1 125,8 84,1 105,1 72,2 35,3 Lasten kirjojen lainaus ,6 26,1 26,1 25,2 % kaikista lainoista ,9 26,4 25, ,9 23,5 26,3 26,2

55 Kaikki ikäryhmät Museon indikaattorit Museon kävijämäärä suhteessa kaupungin väkilukuun ,0% ,9 % ,1 % Museopedagogin tavoittamat peruskoululaiset suhteessa koko kaupungin peruskoululaisten määrään ,3% ,7% ,1%

56 Kaikki ikäryhmät Kansalaisopiston indikaattorit Työikäiset (20-65 v.) kansalaisopistopalvelujen käyttäjinä: % kaupungin asukkaista Taiteen perusopetusta saavien lasten ja nuorten osuus % ikäryhmästä Kouvola Mikkeli 11 % 8,5 % 7 % 1,7 % Yli 65-vuotiaiden kurssilaisten määrä % ikäryhmästä 9 % 11,5 % Kouvolan kansalaisopistossa opiskelevien kurssilaisten määrä Kansalaisopiston tapahtumiin osallistuneiden määrä Ei tilastoitu Kansalaisopiston opetustuntien määrä

57 Kaikki ikäryhmät Liikuntaryhmien kävijämäärät Eläkeläiset ja työttömät Työikäiset Erityisliikunta

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä Hyvinvointikertomus 2013 2016 Ruoveden kunta Vaakunan on suunnitellut Eino Halén, ja se vahvistettiin käyttöön 23. marraskuuta 1959 Vaakunaselitys: Punaisessa kentässä kolme hopeista lahnaa asennossa 2

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus

Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus = eri hallinnonalojen yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Kertomuksen laadinnan tarkoitus: Kertomuksen

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Kuva: Loviisan saaristo, Pepe Kallioinen Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Loviisan kaupunki Lovisa stad Lapinjärven kunta Lappträsk kommun 2 Sisältö 1. JOHDANTO, KERTOMUKSEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017 Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2015 2017 Suomussalmen kunta Suomussalmen kunnan TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 9.12.2014 Painopaikka Suomussalmen

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007. Vakka-Suomen seutukunta

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007. Vakka-Suomen seutukunta HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaali- ja terveysjaosto HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007 Vakka-Suomen seutukunta Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Vuoden 2007 Hyvinvointitilinpäätöksen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020 flnr~ 4444P~t,L )fl-/~2c:~/4q3!h1v 4KH 1 ~ ~.I3 s~ ~I8 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN IIYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2020 1. TAUSTAA 2. ÄIITÄIUN KAUPUNGIN HAASTEET LÄIUTULEVAISUUDESSA SUOMEN JA KANSAINVÄLISEN TILA1SNETEKIJÖIDEN

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2011. Vakka-Suomen seutukunta. Vakka-Suomen sosiaalijaosto

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2011. Vakka-Suomen seutukunta. Vakka-Suomen sosiaalijaosto HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2011 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaalijaosto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VUODEN 2011 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖKSEN INDIKAATTORIT... 4 3. INDIKAATTORITAULUKOT VUOSILTA

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2008

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2008 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2008 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaalijaosto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VUODEN 2008 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖKSEN INDIKAATTORIT 5 3. INDIKAATTORITAULUKOT VUOSILTA

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA HYVINVOINTIKERTOMUS 2006

HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA HYVINVOINTIKERTOMUS 2006 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA HYVINVOINTIKERTOMUS 2006 Hämeenlinnassa Lokakuu 2006 Liisa Lähteenmäki Tarja Mikkola 2 JOHDANTO... 5 1. SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKKAA OHJAAVAT STRATEGIAT JA TOIMINTAOHJELMAT...

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki. Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja

Kokkolan kaupunki. Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja 1 Kokkolan kaupunki Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja 2 Esipuhe Nuorisolaki muuttui 1.1.2011 ja voimaan astuivat säännökset paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöverkostosta. Lakimuutoksen

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupungin konserni 2014 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun Pelastuslaitos

Lisätiedot

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän MINNA TURUNEN n väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuus Kansalliseen vertailuun perustuvaa trenditietoa vuosilta 25 211 VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on Terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti Seinäjoen kaupungin

Lisätiedot

Siikalatvan Kunta. Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015

Siikalatvan Kunta. Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 Siikalatvan Kunta Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 1 OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden

Lisätiedot

Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat, luottamushenkilöt, työryhmät):

Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat, luottamushenkilöt, työryhmät): Ylöjärven kaupungin sähköinen hyvinvointikertomus (tämä asiakirja tallennetaan Kuntaliiton valtakunnalliseen tiedostoon) OSA I TÄHÄN ASTISEN HYVINVOINTITYÖN ARVIOINTI Kertomuksen vastuutaho ja laatijat

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET 1 Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 213, SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Sisällys 1. Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen... 3 2. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen... 5 3. Vanhainkotihoito...

Lisätiedot

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti asukkaiden terveyden

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005

SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005 SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005 HYVOKE -projekti 2 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HYVÄN ELÄMÄN ELINKAAREN INDIKAATTORIMALLI 4 3 HYVINVOINTIA KUVAAVA TILASTOTIETO 5 3.1 Taustatiedot kunnasta...5 Väestökehitys...5

Lisätiedot

Pohjois-Savon hyvinvointiraportti

Pohjois-Savon hyvinvointiraportti Pohjois-Savon hyvinvointiraportti 2 3 Pohjois-Savon hyvinvointiraportti Kuopio 2012 4 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:75 Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 170 kpl Kuopio 2012 Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu

Lisätiedot

Liite nro 1 PtIk 35~ PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PÄIHDESTRATEGIA TAUSTA-AINEISTO. Päivitetty 4/2011

Liite nro 1 PtIk 35~ PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PÄIHDESTRATEGIA TAUSTA-AINEISTO. Päivitetty 4/2011 1 Liite nro 1 PtIk 35~ PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PÄIHDESTRATEGIA TAUSTA-AINEISTO Päivitetty 4/2011 1 PÄIHDESTRATEGIAN TAUSTA-AINEISTO / PÄIHDEINDIKAATTORIT 2 EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN INDIKAATTORIT Alla olevien

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus 2010

Hyvinvointikertomus 2010 Kouvolan kaupungin Hyvinvointikertomus 2010 10.1.2011 Ulkoasu: Eija Tiitinen KUVAILULEHTI Tekijä(t) Hannele Viljakainen, Marja-Terttu Nuorivuori, Keijo Gärdström, Jyrki Harjula, Kirsi Kiiski, Niina Korpelainen,

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot