Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-"

Transkriptio

1 Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja ajanmukainen opetusteknologia monipuolinen kurssitarjonta aktiivinen oppilaskunta

2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja arvopainotukset Toimintakulttuuri, opiskeluympäristö ja työtavat Ohjaustyön suunnitelma... 3 Työnjako ja vastuut... 3 Rehtori... 3 Opinto-ohjaaja... 3 Ryhmänohjaaja... 3 Aineenopettaja... 3 Opiskelija Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet... 4 Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys... 4 Hyvinvointi ja turvallisuus... 4 Kestävä kehitys... 4 Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus... 5 Teknologia ja yhteiskunta... 5 Viestintä ja mediaosaaminen Tuntijako Kieliohjelma Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt oppiaineittain ja kursseittain Tietostrategia Yhteistyö huoltajien kanssa Yhteistyö muiden oppilaitosten ja tahojen kanssa Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus Opiskelijahuolto Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Opiskelijan oppimisen arviointi Arvioinnin tavoitteet Kurssisuorituksen arviointi Oppiaineen oppimäärän arviointi Lukion oppimäärän suoritus Todistukset ja niihin merkittävät tiedot Lukiodiplomit ja muut näytöt Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi... 36

3 2 Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen määräykseen 33/011/2003: Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 1. Toiminta-ajatus ja arvopainotukset Vastuuntunto Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Hyvinvointi ja turvallisuus Kestävä kehitys Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Teknologia ja yhteiskunta Viestintä- ja mediaosaaminen Luovuus Itseluottamus Yhteistyökyky 2. Toimintakulttuuri, opiskeluympäristö ja työtavat Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta lukion opetus- ja kasvatustehtävästä. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki lukion viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Lukiossa tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin yhteistyölle ja vuorovaikutukselle yhteiskunnan kanssa sekä maailmassa tapahtuville muutoksille. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua oman työyhteisönsä kehittämiseen mm. oppilaskuntatoiminnan kautta. (Opetussuunnitelman perusteet 3.3.) Seuraavat asiakirjat laadittu: Järjestyssäännöt Kiusaamisen vastainen toimintamalli Päihdetoimintamalli Kriisitoimintamalli Tasa-arvosuunnitelma Turvallisuuskansio Erityisen tuen suunnitelma

4 3 3. Ohjaustyön suunnitelma Opinto-ohjaus on palvelujärjestelmä, jonka avulla edistetään opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja sosiaalista kypsymistä, kehitetään ura- ja elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja, edistetään koulutyön vaikuttavuutta ja lisätään hyvinvointia koulussa. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa valinta- ja päätöksentekotilanteissa selkä ohjata ja tukea häntä erilaisissa elämäntilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Ohjauksen toteuttamiseen osallistuu koko koulussa työskentelevä opetushenkilöstö. Työnjako ja vastuut Rehtori Luo ohjaukselle sellaiset toimintamahdollisuudet, että erilaisten ohjausmenetelmien ja työnjakojen toteuttaminen onnistuu. Tukee omalla toiminnallaan opinto-ohjaajan ja opettajien keskinäistä yhteistyötä ja ohjaustoiminnan suunnittelua. Tiedottaa opiskelijoille säännöistä ja määräyksistä, jotka ohjaavat lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamista. Opinto-ohjaaja Vastaa opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä rehtorin, vararehtorin ja ryhmänohjaajien kanssa. Antaa luokkamuotoista, henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta. Vastaa jatkokoulutus- ja ammattisuunnitelmiin liittyvistä ohjauksellisista kysymyksistä ja huolehtii siitä, että opiskelijat oppivat käyttämään tarjolla olevia tietolähteitä ja yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita. Vastaa ammattikorkeakoulu- ja yliopistovierailuista. Vastaa neljännen vuoden opiskelijoiden, kaksoistutkinnon suorittajien ja aikuisopiskelijoiden ohjauksesta. Tekee yhteistyötä peruskoulun; Kainuun ammattiopiston; työvoima-, koulu- ja muiden viranomaisten kanssa. Ryhmänohjaaja Vastaa ryhmänsä lähiohjauksesta ja tiedottamisesta. Edistää yhteisöllisyyttä. Perehdyttää opiskelijat lukion toimintatapoihin, työskentelymuotoihin ja järjestyssääntöihin. Seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä ja puuttuu erityisesti etenemisesteisiin ja heikkenevään opintomenestykseen. Vastaa ryhmänohjaustuokioiden pitämisestä. Antaa henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta. Puuttuu ajoissa yhdessä rehtorin ja aineenopettajien kanssa opiskelijoiden lisääntyneisiin poissaoloihin, käyttäytymisessä tai opintomenestyksessä tapahtuviin muutoksiin ja opiskeluvaikeuksiin. Pitää yhteyttä huoltajiin. Seuraa yo-infoihin osallistumista ja yo-kirjoituksiin ilmoittautumista. Aineenopettaja Ohjaa opiskelijaa opettamansa aineen opiskelussa Puuttuu ajoissa yhdessä ryhmänohjaajien kanssa opiskelijoiden lisääntyneisiin poissaoloihin, käyttäytymisessä tai opintomenestyksessä tapahtuviin muutoksiin. Opiskelija Laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, johon kirjataan suunnitelma lukio-opintojen suoritusajasta ja sisällöstä. Opintojen sisältöjä ja ylioppilaskirjoituksia suunnitellessaan pohtii valintojaan suhteessa jatkokoulutussuunnitelmiinsa.

5 4 Seuraa oman opiskelusuunnitelmansa toteutumista ja päivittää sitä siten, että ohjaushenkilöstön on mahdollista seurata suunnitelmassa tapahtuneita muutoksia. 4. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Aihekokonaisuudet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä kasvatus- ja koulutushaasteita. Samalla ne ovat ajankohtaisia arvokannanottoja. Käytännössä aihekokonaisuudet ovat lukion toimintakulttuuria jäsentäviä toimintaperiaatteita ja oppiainerajat ylittäviä, opetusta eheyttäviä painotuksia. Lukuvuosittain valmistelemme aihekokonaisuuksista työsuunnitelmaan painopistealueiden sisällöt. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, 24-29) Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Korostamme jokaisen opiskelijan vastuuta omasta opiskelustaan, opiskeluympäristöstään ja koulu yhteisöstä. Opiskelijat ovat mukana heitä koskevassa päätöksenteossa. Opiskelijoiden edustajat osallistuvat tarpeen vaatiessa opettajien kokouksiin. Opiskelijat arvioivat koulun toimintaa palautekyselyissä. Vaalivuosina järjestämme vaalipaneelin oppilaskunnan ja opettajakunnan yhteistyönä (kunnallisvaalit, maakuntavaalit, valtakunnalliset vaalit). Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua yrittäjyyskurssiin. Jokainen lukiolainen kuuluu lukion oppilaskuntaan. Oppilaskunnan tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden yhteistoimintaa ja edistää opiskelua. Oppilaskunta järjestäytyy lukuvuosittain. Ohjausryhmät vallitsevat edustajansa oppilaskunnan hallitukseen. Puheenjohtaja valitaan oppilaskunnan yleiskokouksessa. Oppilaskunta laatii säännöt ja toimintasuunnitelman. Oppilaskunnan hallitus käyttää oppilaskunnan valtaa ja puhevaltaa. Toiminta dokumentoidaan (pöytäkirjat, toimintakertomukset). Oppilaskunnan hallitus nimittää oppilaskunnan edustajat erilaisiin virallisiin koulua ja opiskelua koskeviin elimiin. Oppilaskunnan hallitus käyttää opiskelijoiden ääntä esimerkiksi vuosittaisia työaikoja ja opetussuunnitelman asioita päätettäessä. Lain mukainen opiskelijoiden kuuleminen toteutuu välillisen demokratian mukaisesti oppilaskunnan hallituksen tai sen nimeämien opiskelijoiden kautta. Oppilaskunnan edustajat voivat osallistua opettajien kokouksiin. Oppilaskunnan hallitus järjestää erilaisia tapahtumia ja osallistuu markkinointiin. Oppilaskunnan toiminnasta vastaa oppilaskunnan ohjaava opettaja. Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointia ja turvallisuutta edistämme: Järjestämällä yhteisiä retkiä ja tapahtumia Puuttumalla esiin tuleviin ongelmiin varhaisessa vaiheessa (huolen harmaa vyöhyke) Kodin ja koulun yhteistyöllä Totuttamalla oppilaat työskentelemään yhdessä (esim. ryhmätyöskentelyyn) Kestävä kehitys Kestävän kehityksen periaatteet tulee esille opetuksessa useimmissa eri oppiaineiden (BI, GE, KE, FY, PS, HI, TE, EN, RU) lukiokursseissa. Kestävän kehityksen toteutuminen lukiossa edellyttää jokaiselta yhteisöön kuuluvalta aatteen omakohtaista sisäistämistä ja aktiivista paneutumista toimenpiteiden noudattamisissa. Kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamisen tehostaminen edellyttää mm. seuraavien seikkojen parantamista ja kehittämistä: jätteiden lajittelun tehostamista, esim. asianmukaisesti merkittyjen keruuastioiden lisäämistä luokkiin lukion tilojen ja piha-alueiden roskaantumisen välttämistä luokkien tilojen ja kalusteiden asianmukaista käyttöä

6 5 opetusvälineiden oikeita käyttötapoja sekä kuluneiden tai rikkoutuneiden välineiden huoltoa ja korjaamista kiinteistökulujen vähentämiseksi on mietittävä säästämiskeinoja itse kunkin on harkittava kestävän kehityksen kannalta paras koulumatkojen kulkutapa kouluruokailun kehittämistä, ruoantähteiden minimointia tietoiskujen, teema- ja siivouspäivien järjestämistä Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus Kiinnitämme huomiota hyviin tapoihin ja järjestyssääntöjen noudattamiseen. Pidetään yllä lukion perinteitä järjestämällä ylioppilasjuhlat, itsenäisyysjuhla, joulujuhla, vanhojen tanssit, vanhojen päivän iltajuhla ja penkinpainajaiset. Tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus käydä teatteri- ja konserttiesityksissä. Ystävyyskoulusopimusten mukainen yhteistyö Kalevalan keskikoulun ja Petroskoin koulun n:o 17 kanssa jatkuu. Mahdollistetaan opiskelijoiden osallistuminen EU-rahoitteisiin nuorisovaihto-ohjelmiin ja innostetaan heitä muuhun kansainväliseen toimintaan. Kansainvälisyyshankkeita Teknologia ja yhteiskunta Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, käyttämään ja hallitsemaan teknologiaa. Ainekokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä konkretisoidaan tutustumalla eri alojen teknologioihin. Näitä ovat esimerkiksi hyvinvointi ja terveys, informaatio ja viestintä, muotoilu ja musiikki, ympäristönsuojelu, energiatuotanto, liikenne sekä maa- ja metsätalous. Viestintä ja mediaosaaminen Viestinnän käyttö ja viestintään liittyvien taitojen hiominen kuuluvat olennaisena osana äidinkielen ja kirjallisuuden kaikkiin pakollisiin kursseihin, joita on kuusi. Median eri osa-alueiden tarkastelu painottuu kuitenkin neljälle ensimmäiselle kurssille. Myös tekstitaitojen syventämisen (ÄI 8) sekä kirjoittamisen ja nykykulttuurin (ÄI 9) kursseihin sisältyy sekä mediatekstien analysointia että medioiden seurantaan liittyviä tehtäviä. Äidinkielen ja kirjallisuuden ensimmäisellä kurssilla kartoitetaan sosiaalisen median kenttää ja perehdytään hyvän verkkokeskustelun sääntöihin sekä keskustelua rajaavaan lainsäädäntöön. Lisäksi kurssilla käydään läpi lehtikirjoittamisen tavallisimmat tekstilajit. Äidinkielen toisella kurssilla perehdytään kuvien tulkintaan. Lisäksi opiskelijat pitävät lyhyitä esitelmiä katsomistaan sähköisen median asia- ja dokumenttiohjelmista. Kolmannella kurssilla analysoidaan sarjakuvaa, joka on painetun median perinteinen elementti. Neljännellä äidinkielen pakollisella kurssilla jatketaan journalististen tekstien, kuten reportaasien ja kolumnien, tarkastelua ja nyt nimenomaan retoriikan näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan maksetun viestinnän eli mainonnan käyttämiä keinoja. Kurssilla katsotaan myös dokumenttielokuva ja analysoidaan sitä. Mediasta kiinnostuneille on lukiossa tarjolla myös äidinkielen ja kirjallisuuden soveltaviin kursseihin kuuluva mediakurssi, joka alkaa syksyllä ensimmäisen jakson aikana ja päättyy kevätkaudella koulun oman lehden valmistuttua. Kurssilla perehdytään erityisesti painetun julkaisun tekemiseen, lehtikirjoittamiseen sekä verkkoviestintään. Kurssilaiset kantavat vastuun koulun oman, vuosittaisen julkaisun tekemisestä ja verkkosivujen kehittämisestä sekä paneutuvat oppilaitoksen viestintästrategian miettimiseen nimenomaan opiskelijan näkökulmasta. Vaikka viestintä- ja mediataitojen järjestelmällinen opiskelu kuuluu nimenomaan äidinkielen oppiaineeseen, hiovat opiskelijat näitä taitoja myös muiden oppiaineiden puitteissa esimerkiksi silloin, kun koulu tekee yhteistyötä paikallislehden kanssa. Koulu voi esittää lehdelle juttuideoita ja toisaalta tarjota sille opiskelijoiden tekemiä juttua. Oppilaitoksen ja lehden välinen yhteistyö antaa parhaimmillaan nuorille mahdollisuuden opetella sekä lehtikirjoittamista että taittamista käytännössä.

7 6 5. Tuntijako Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (955/2002) Nuoret Aikuiset Oppiaine tai pakolliset syventävät pakolliset syventävät aineryhmä kurssit kurssit (väh.) kurssit kurssit Äidinkieli ja kirjallisuus Kielet: - p-opetuksen 1-6 vuosiluokilta alkanut (A) p-opetuksen 7-9 vuosiluokilta alkanut (B) muut 16 6 Matematiikka: - lyhyt oppimäärä pitkä oppimäärä Ympäristö ja luonnontieteet: 7 - Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Katsomukselliset ja yhteiskunnalliset aineet: 6 - Uskonto tai elämänkatsomustieto Filosofia Historia Yhteiskuntaoppi Psykologia Taito- ja taideaineet: 5 - Liikunta Musiikki Kuvataide Terveystieto 1 2 Opinto-ohjaus 1 1 Pakolliset kurssit muita lukion tehtävään vähintään 10 kuuluvia aineita ja Soveltavat kurssit aihekokonaisuuksia Kurssit yhteensä vähintään Kieliohjelma Suomussalmen kunnan kieliohjelma A1-kieli ENGLANTI A1-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalla. Kaikissa kouluissa opetetaan oppilaille yhteisenä kielenä englannin kieltä. Luokanopettaja voi halutessaan järjestää englannin kielen opetustuokioita jo esi- ja alkuopetusluokilla. A2-kieli SAKSA, VENÄJÄ Oppilaat voivat valita 5. luokalta alkavaksi vapaaehtoiseksi kieleksi saksan tai venäjän kielen. Samaa kieltä tarjotaan valittavaksi kolmena peräkkäisenä vuonna. A2-kielen valinta on vapaaehtoinen, mutta kun oppilas on valinnan tehnyt, hänen edellytetään osallistuvan opetukseen koko peruskoulun ajan. B1-kieli RUOTSI B1-kielenä opetetaan ruotsin kieltä. B1-kieli on kaikille pakollinen ja sen opiskelu alkaa 7. luokalta. Tämän lisäksi ruotsia voidaan tarjota myös lisäkurssina.

8 7 B2-kieli SAKSA, VENÄJÄ, RANSKA 8. luokalla valinnaisena alkavaksi kieleksi tarjotaan saksan ja venäjän kieltä. Näiden lisäksi voidaan tarjota myös ranskan kieltä. Kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa tai painavista syistä johtuen aloittaa uudelleen B3-kielen opiskeluna. B3-kieli SAKSA, VENÄJÄ, RANSKA Lukiossa alkavana vieraana kielenä voidaan tarjota oppilaille valittaviksi saksan, venäjän ja ranskan kieltä. Kahden kurssin opiskelun jälkeen ryhmä yhdistetään B2-kielen ryhmään, mikäli opiskelijaryhmä jää alle 15. Monimuotoopiskeluna voi suorittaa myös muita kieliä, mikäli niitä on verkossa tarjolla. 7. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt oppiaineittain ja kursseittain Pakolliset ja syventävät kurssit ovat valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia ja soveltavat ovat koulukohtaisia Äidinkieli ja kirjallisuus Noudatetaan valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Paikallinen kulttuuri ja ajankohtaiset asiat pyritään ottamaan huomioon kirja- ja tekstivalinnoissa, keskustelujen ja esitelmien aiheissa sekä tutustumiskohteita valittaessa. Yhteistyötä paikallisen median, teatterin ja mahdollisesti kansalaisopiston kanssa. Pakolliset kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) Suoritetaan ensimmäiseksi. Ei sovellu itsenäiseen opiskeluun. Opiskellaan viestinnän perusasioita. Harjoitellaan kaikessa opiskelussa tarpeellisia keskeisiä äidinkielen taitoja: tekstien ymmärtämistä, monenlaista kirjoittamista, ryhmässä työskentelyä, keskustelutaitoa ja esitelmien ja puheenvuorojen pitämistä. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) Eritellään ja tulkitaan erilaisia tekstejä. Syvennetään tekstikäsitteistön tuntemusta. Harjoitellaan tietolähteiden hyödyntämistä ja oman tekstin suunnittelua, muokkaamista ja viimeistelyä. Lisätään suullisen viestinnän taitoja. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) Opiskellaan, kun 1. (mieluiten myös 2.) kurssi on suoritettu. Syvennetään käsitystä kirjallisuudesta ja tutustutaan kaunokirjallisuuden eri lajeihin: epiikkaan, lyriikkaan ja draamaan. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan esittäviin taiteisiin: teatteriin, elokuvaan, ehkä lausuntaan. Analyysien lisäksi fiktiivistä kirjoittamista ja kaunokirjallisuuteen liittyvää suullista viestintää. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) Opiskellaan vaikuttamisen keinoja ja tapoja. Harjoitellaan niiden huomaamista kirjoista ja muista medioista. Vaikuttamaan pyrkivää kirjoittamista ja puhumista. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) Osallistuminen edellyttää 3. kurssin suorittamista. Tutustutaan länsimaisen kirjallisuuden aikakausiin ja tyylisuuntiin sekä tärkeimpiin kirjailijoihin. Eritellään tekstejä eri näkökulmista ja hiotaan omaa ilmaisua. Jonkin verran kielenhuoltoa. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) Tutustutaan suomalaisuuteen sekä kielen ja kirjallisuuden merkitykseen kansallisen, kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin rakentajina. Perehdytään suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja teemoihin. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) Syvennetään puheviestintään liittyviä tietoja ja taitoja. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita varten, esim. keskustelua, neuvottelua, kokoustekniikkaa ja tilannepuheita. Mahdollisesti myös koulun ulkopuolisia tilanteita. (Huom. abiturienteilla vapaaehtoinen puhumisen koe.)

9 8 Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8) Syvennetään ja monipuolistetaan taitoja analysoida ja tuottaa tekstejä. Tutustutaan tekstitaidon kokeen vaatimuksiin. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9) Sopii suoritettavaksi viimeisenä kouluvuonna. Keskustellaan ja kirjoitetaan runsaasti ajankohtaisista aiheista. Syvennetään kriittistä lukutaitoa ja kirjallista ilmaisua kohti lukion päättötason vaatimuksia (esseekoe). Harjoitellaan toisten tekstien pohjalta kirjoittamista (aineistokirjoitus). Kielenhuoltoa tarpeen mukaan. Ylioppilaskoeohjeet. Soveltavat kurssit Mediakurssi (ÄI10) Tämä kurssi suoritetaan tavallisesti yhden lukuvuoden aikana. Tutustutaan mahdollisesti alan ammattilaisen perehdyttämänä lehtikirjoittamiseen. Kirjoitetaan tekstejä koulun omaan tiedotuslehteen ja osallistutaan vuosikertomuksen tekoon. Mahdollisesti kirjoitetaan myös muihin lehtiin. Ilmaisutaidon peruskurssi (ÄI11) Ei edellytä minkään lukion kurssin suorittamista. Ei sovi itsenäiseen opiskeluun. Kurssilla pyritään estojen ja jännittämisen lievittämiseen ja mielikuvien vapauttamiseen. Harjoitellaan puhe- ja liikeilmaisua sekä tehdään erilaisia improvisaatioita. Ehkä valmistellaan esitys katsojillekin. Lukemisen kurssi (ÄI12) (koulukohtainen; toteutetaan tilanteen mukaan) Osallistuminen edellyttää 3. kurssin suorittamista. Suoritustapa 1: Oppitunnit: luetaan runsaasti yhdessä valittua kirjallisuutta, josta keskustellaan ja kirjoitetaan. Kirjoitetaan myös fiktiivisiä tekstejä. Numeroarviointi. Suoritustapa 2: Itsenäisesti: tutkielma kirjallisuuden alalta tai lukupäiväkirja vähintään kahdeksasta lukulistan teoksesta. Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. Ilmaisutaidon jatkokurssi (ÄI13) Tarkoitettu ilmaisutaidon peruskurssin suorittaneille. Harjoitellaan edelleen ilmaisun perusvalmiuksia ja perehdytään teatteritaiteen perusteisiin. Käydään teatterissa. Valmistellaan oma esitys mahdollisesti yhteistyössä musiikin tai kuvaamataidon kanssa. Suomi toisena kielenä (S2) Niille, joiden äidinkieli ei ole suomi, järjestetään suomen kielen opetusta tilanteen mukaan. Tällöin otetaan huomioon opiskelijoiden määrä ja heidän kielitaitonsa. Pääsääntöisesti he ovat mukana äidinkielen ja kirjallisuuden kursseilla, mutta arvioinnissa on otettava huomioon, että he opiskelevat suomea toisena kielenä. Pyritään toteuttamaan ainakin kurssien S21 (perusteet hallintaan) ja S29 (valmistautuminen ylioppilaskokeeseen) erillisopetus. Lisäksi tukiopetusta. Perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Englannin kieli Pakolliset kurssit Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) Kurssilla kehitetään perusopetuksessa hankittuja taitoja, vahvistetaan sanaston ja perusrakenteiden hallintaa ja harjoitellaan keskustelutaitoja. Aihepiirinä on jokapäiväinen elämä ja kanssakäyminen. Viestintä ja vapaa-aika (ENA2) Harjoitellaan kirjoittamista ja puheviestintää sekä vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Kurssin aihepiirinä ovat vapaa-aika, harrastukset ja matkailu.

10 9 Opiskelu ja työ (ENA3) Opiskeluun ja työelämään liittyvää suullista ja kirjallista viestintää harjoitellaan. Vankennetaan rakenteiden ja sanaston hallintaa sekä tekstinymmärtämistä ja kuuntelutaitoja. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) Oman maan ja muiden maiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit tarjoavat mahdollisuuden lukemisen taitojen harjoittamiseen. Puhuminen ja erilaisten tekstien kirjoittaminen kuuluvat myös kurssiin. Kulttuuri (ENA5) Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihepiiriin liittyvän oman tuotoksen valmistelu ja esittely muodostavat osan kurssista. Tiede, talous ja tekniikka (ENA6) Kurssin aiheina ovat tieteenalat, tekniikka, viestintä ja talouselämä, ja niitä käsittelevän kielen ymmärtäminen painottuu. Kirjoittamistaitojen hionta jatkuu. Pakollisten kurssien suositeltu opiskelujärjestys: ensin ENA1, sitten ENA2 ja ENA3 vapaassa järjestyksessä, ja niiden jälkeen ENA4, ENA5 ja ENA6 vapaassa järjestyksessä. Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen ja ylioppilaskokeessa tarvittavien taitojen harjoittamiseen. Syventävän kurssin ENA7 voi opiskella pakollisen kurssin ENA4 jälkeen, ENA8 opiskellaan aina viimeiseksi. Luonto ja kestävä kehitys (ENA7) Puhu ja ymmärrä paremmin (ENA8) Kurssikokeena on suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen. Soveltavat kurssit Tukikurssi lukion alussa (ENA9) Yläasteen ja lukion opiskelua niveltävä kurssi. Englantia maailmalla (ENA10) Ulkomailla tai kotimaassa kouluajan ulkopuolella suoritettu englannin kurssi. Kertauskurssi abeille (ENA11) Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi, jolla harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä, kerrataan kielioppia ja kirjoitetaan. Ruotsin kieli (B1) Pakolliset kurssit Koulu ja vapaa-aika (RUB1) Keskeiset sisällöt: koulu, vapaa-aika, harrastukset, ystävät - kerrataan ja laajennetaan peruskoulussa opittuja kielioppiasioita: substantiivien ja verbien taivutus, sanajärjestys Arkielämää Pohjoismaissa (RUB2) Keskeiset sisällöt: nuorten elämä ja asuminen -kielioppiasioita: sivulauseet, adjektiivin taivutus ja vertailumuodot, tavallisimpia pronomineja Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3) Keskeiset sisällöt: Suomi Pohjolassa ja Euroopassa, suomalaiset ja suomenruotsalaisuus -kielioppiasioita: pronominit

11 10 Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4) Keskeiset sisällöt: elämänarvot, ihmissuhteet, yhteiskunnallisia ilmiöitä -kielioppiasioita: verbimuotoja, esim. konditionaali, futuuri, infinitiivi Elinympäristömme (RUB5) Keskeiset sisällöt: luonto, ympäristö, joukkoviestimet -kielioppiasioita: verbioppia Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6) Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7) Keskeiset sisällöt: -maailmanlaajuisia ilmiöitä, yhteiskunnallinen vaikuttaminen -kieliopin kertausta Soveltavat kurssit Tukikurssi (RUB8) Lukion alussa peruskoulussa opittua kieliainesta kertaava ja vahvistava kurssi Muualla suoritettu ruotsin kurssi (RUB9) Ulkomailla tai kotimaassa suoritettu ruotsin kurssi Kertauskurssi abeille (RUB10) Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi, jolla harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä, kerrataan kielioppia ja kirjoitetaan. Saksan kieli Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (SAB2) Vapaa-aika ja harrastukset (SAB21) Kurssin aihepiireinä ovat nuorten jokapäiväinen elämä; koti, koulu, ystävät ja harrastukset. Kurssin aikana kerrataan ja laajennetaan aiemmin opittua sanastoa ja rakenteita. Puheen ymmärtämisen ja puhumisen ohella harjoitellaan myös kirjoittamista kurssin aihepiireistä. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys (puhutaan omista harrastuksista ja osallistutaan sosiaaliseen toimintaan ja kulttuurielämään). Ennen ja nyt (SAB22) Tutustutaan asumiseen Saksassa maalla ja kaupungissa ennen ja nyt, sekä arkielämään, kuten ostosten tekeminen, terveys, ravintolassa asioiminen, teatteri ja perhejuhlat. Harjoitellaan selviytymistä kurssin aihepiireihin liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus. Meillä ja muualla (SAB23) Kurssin aikana opitaan kertomaan omasta kotimaasta suullisesti ja kirjallisesti sekä tehdään vertailuja oman maan ja saksankielisten maiden välillä. Aihepiireinä ovat mm. ruokaperinteet, musiikki ja urheilu harrastuksena sekä maantiede ja nähtävyydet. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus viestintäosaamisen ohella.

12 11 Yhteinen maapallomme (SAB24) Kurssin aikana tutustutaan monipuolisesti saksankielisiin maihin ja niiden erityispiirteisiin. Harjoitellaan asioimaan esim. virastoissa ja hotellissa. Kurssilla korostuvat aihekokonaisuudet Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, sekä Hyvinvointi ja turvallisuus. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB25) Kurssin aihepiireinä ovat ihmissuhteet, koulunkäynti, opiskelu ja ammatinvalinta sekä myöhemmät tulevaisuudensuunnitelmat. Tutustutaan mahdollisesti internetin välityksellä opiskelumahdollisuuksiin saksankielisissä maissa. Kurssilla korostuvat aihekokonaisuudet viestintä- ja mediaosaaminen sekä aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys käsiteltäessä nuorten nykyiseen ja tulevaan elämään liittyviä asioita. Yhteinen maapallomme (SAB26) Käsitellään esim. saksankielisen alueen musiikkia, elokuvaa, kirjallisuutta ja teatteria, sekä tutustutaan saksalaiseen ruoka- ja juomakulttuuriin. Mahdollisesti esitelmiä tai ryhmätöitä kulttuurin alalta. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä Viestintä- ja mediaosaaminen. Tiede ja tekniikka (SAB27) Kurssin aiheita ovat viestintä, tieteen ja tekniikan tulevaisuus. Harjoitetaan kaikkia kielitaidon alueita, kuullun- ja luetunymmärtämistä, suullista ja kirjallista ilmaisua. Tällä kurssilla korostuu aihekokonaisuus teknologia ja yhteiskunta. Luonto ja kestävä kehitys (SAB28) Kurssin aikana käsitellään luontoa ja ympäristönsuojelua. Painotetaan kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä kirjoittamista. Valmentautumista ylioppilaskirjoituksiin.. Aihekokonaisuus kestävä kehitys korostuu. Lukiossa alkava oppimäärä (SAB3) Hyvää päivää, hauska tutustua (SAB31) Kurssilla opitaan, tervehtimään, esittäytymään ja hyvästelemään, kertomaan perheestä ja itsestä, asioimaan puhelimessa, sopimaan tapaamisesta, kertomaan lomasuunnitelmista ja säästä. Painotetaan kielen suullista käyttöä. Kurssilla korostuvat aihekokonaisuudet viestintä- ja mediaosaaminen (tervehdykset, esittäytyminen) sekä kulttuuri-identiteetti ja kulttuurientuntemus (ensituntuma saksankielisiin maihin). Näin asiat hoituvat (SAB32) Harjoitellaan selviytymistä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten matkustaminen, ostosten teko, majoittuminen ja ateriointi, lääkärissä käynti. Kurssilla on runsaasti puheen ymmärtämisen ja puhumisen harjoituksia. Kurssilla korostuvat aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus (matkailutilanteet ja korrekti viestiminen) ja hyvinvointi ja turvallisuus. Vapaa-aika ja harrastukset (SAB33) Kurssin aihepiireinä ovat nuorten jokapäiväinen elämä, ystävät, harrastukset, asuminen ja juhlat. Kurssin aikana kerrataan ja laajennetaan aiemmin opittua sanastoa ja rakenteita. Puheen ymmärtämisen ja puhumisen ohella harjoitellaan myös kirjoittamista kurssin aihepiireistä. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys (puhutaan omista harrastuksista ja osallistutaan sosiaaliseen toimintaan ja kulttuurielämään). Meillä ja muualla (SAB34) Kurssin aikana tutustutaan keskieurooppalaiseen maaseutuun ja suurkaupunkeihin, historiaan, maan

13 12 tietoon ja nähtävyyksiin sekä tehdään vertailuja oman maan ja saksankielisten maiden välillä. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus viestintäosaamisen ohella (saksankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet, lomanviettomahdollisuudet). Ennen ja nyt (SAB35) Kurssin aiheina ovat tietokone, tiedemiehen esittely, eläinsuojelu, ympäristönsuojelu ja huumeongelma. Aikaisempaa vaativampia luetun- ja kuullunymmärtämisenharjoituksia. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus sekä kestävä kehitys ). Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB36) Kurssin aihepiireinä ovat ihmissuhteet sekä omat kiinnostuksen kohteet. Laaditaan kirjoitelmia ja opitaan kertomaan suullisesti kurssin aihepiireistä. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys käsiteltäessä nuorten nykyiseen ja tulevaan elämään liittyviä asioita. Kulttuuri (SAB37) Saksan kieli, Saksa ja saksalaiset, saksalaisten Suomi-kuva, Suomen ja Saksan kauppasuhteet sekä suomalainen musiikki Saksassa ovat tämän kurssin aiheina. Kuullun- ja luetunymmärtämisharjoituksia sekä puhe- ja kirjoitusharjoituksia. Aihekokonaisuus kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus korostuu. Yhteinen maapallomme (SAB38) Kurssin aiheina ovat tulevaisuuden suunnittelu, saksalaisen taiteilijan esittely, urheilu, saksalainen lehdistö ja kirjallisuus. Tehdään mahdollisesti esitelmiä joltain kulttuurin alalta. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä- ja mediaosaaminen. Ranskan kieli Peruskoulun vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (RAB2) Vapaa-aika ja harrastukset (RAB21) Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Harjoitellaan ääntämistä ja puhumista omista ja toisten harrastuksista keskustelemalla. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys (puhutaan omista harrastuksista ja osallistutaan sosiaaliseen toimintaan ja kulttuurielämään). Meillä ja muualla (RAB22) Kurssin aikana tutustutaan esim. ranskankielisten maiden maantietoon, historiaan, nähtävyyksiin ja lomanviettomahdollisuuksiin, sekä tehdään vertailuja oman maan ja ranskankielisten maiden välillä. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus viestintäosaamisen ohella (ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet, lomanviettomahdollisuudet). Ennen ja nyt (RAB23) Kurssin aiheina ovat esim. terveys, hyvinvointi ja asuminen. Painotetaan puheviestintää ja perusrakenteiden hallintaa. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus (aiheena mm. terveys). Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB24) Aihepiireinä ovat koulu, myöhempi opiskelu ja työelämä sekä tulevaisuudensuunnitelmat. Tutustutaan mahdollisesti ranskalaisten yliopistojen tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys käsiteltäessä nuorten nykyiseen ja tulevaan elämään liittyviä asioita. Kulttuuri (RAB25) Kurssin aihepiireinä ovat esim. ranskankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Mahdollisesti esitelmiä tai ryhmätöitä joltain kulttuurin alalta. Kurssilla korostuu aihekokonaisuus Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä Viestintä- ja mediaosaaminen.

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla.

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI Kaikista Särmä-sarjan oppikirjoista on saatavilla myös digikirja. AI 1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 1 Lukioiden uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet 8.9.2016 Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 1.

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 3.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti käytössä ovat vielä

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 1 7.4. Matematiikka 7.4.1. Matematiikka, lyhyt oppimäärä Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen

Lisätiedot

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!!

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! Lukion kurssit: PAKOLLINEN SYVENTÄVÄ SOVELTAVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI 1 Kieli,

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO 1 Lukion kurssiluettelo 1.12.2016 HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO P VSo = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = valtakunnallinen soveltava kurssi = koulukohtainen

Lisätiedot

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille.

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. BI01 BI02 BI03 BI04 BI05 BI06 BI07 BI08 BI09 EAB31 EAB32 EAB33

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Opetuksen tavoitteet: Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

YHTEISKUNTAOPPI. Opetuksen tavoitteet: Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija YHTEISKUNTAOPPI Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kurssit MAA1 MAA14 ja MAB1- MAB9 arvostellaan numeroarvosanalla Soveltava kurssi MAA 15 arvostellaan suoritettu / hylätty.

Kurssit MAA1 MAA14 ja MAB1- MAB9 arvostellaan numeroarvosanalla Soveltava kurssi MAA 15 arvostellaan suoritettu / hylätty. MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017: 1. vuosiluokan osalt Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan Listalle on merkitty etupäässä vain 1. vuosiluokan kirjat, koska

Lisätiedot

3.6 Matematiikka. Esimerkkien ja sovellustehtävien avulla kestävän kehityksen näkökulma tulee esille kursseissa MAA6 ja MAA8 sekä MAB3 ja MAB5.

3.6 Matematiikka. Esimerkkien ja sovellustehtävien avulla kestävän kehityksen näkökulma tulee esille kursseissa MAA6 ja MAA8 sekä MAB3 ja MAB5. 3.6 Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Nykyisen huipputeknologian saavuttamisessa ja kehittämisessä

Lisätiedot