KESKI POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opiskeluhuollon suunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opiskeluhuollon suunnitelma 2014"

Transkriptio

1 KESKI POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opiskeluhuollon suunnitelma 2014

2 Sisällys 1. Opiskeluhuolto Opiskeluhuollon tukiryhmät Opiskeluhuollon kuntatasoinen suunnittelu ja koordinointi Opiskeluhuollon ohjausryhmä Opiskeluhuoltoryhmä Hyvinvointiryhmä Yksilökohtainen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset Tiedonsiirto yksilökohtaisessa opiskeluhuoltotyössä Opiskeluhuollon kokonaistarpeen arviointi Yhteisöllisen opiskeluhuollon palvelut Yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelut Opiskeluhuoltosuunnitelman toteutuminen ja seuranta (omavalvonta) Opintososiaaliset palvelut Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuollon palvelut Opettaja yhteisöllisen opiskeluhuollon toimija Opinto ja uraohjaus Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja järjestäminen Opiskelijahuollon tukitoiminta Opiskelijahuollon tukihenkilö/etsivä... 21

3 Koulunkäyntiavustaja Asuntolatoiminta Kokkolan ammattiopisto, ammattikampus Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Perhon Toimipaikka Kälviän toimipaikka Asuntola ja vapaa aikatoiminnan laatukriteerit Opiskeluhuollon sidosryhmäyhteistyö Opiskeluterveydenhoito Ensiapu ja sairaanhoito Kansainvälisen toiminnan edellyttämä terveydenhuolto Oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta Hammashuolto Oikeus saada opiskeluhuollon psykologi ja kuraattoripalveluja Kuraattori Psykologi Oppimisympäristö Fyysinen oppimisympäristö Psyykkisellä oppimisympäristöllä Verkostoyhteistyö Oppilaitoksen ja kodin välinen yhteistyö Saattaen vaihto yhteistyö perusopetuksen ja työ ja elinkeinotoimiston välillä Yhteistyö lastensuojelulain mukaan Mielenterveys ja yhteistyö toimijoiden kanssa Päihteet ja yhteistyö toimijoiden kanssa Päihteiden käytön tunnistaminen Toimintaohjeet Yhteistyö työ ja elinkeinotoimiston kanssa Ammatinvalinnanohjaus Työnhakijaksi ilmoittautuminen Kuntoutusneuvonta Maahanmuuttaja Työvoiman palvelukeskus Yhteistiedot Kokkotyösäätiö Yhteistyö nuorisotoimen kanssa Kriisitilanteiden hallinta Koulukiusaaminen, syrjintä Milloin on kyse kiusaamisesta? Milloin on kyseessä syrjintä?... 49

4 7.3 Keski Pohjanmaan koulutusyhtymän toimintaohjeet kiusaamis ja syrjintätilanteissa Opettaja tai koulun henkilökuntaan kuuluva loukkaa opiskelijaa Opiskelija loukkaa opettajaa tai muuta henkilökuntaa Miten toimin kiusaamis ja syrjintätilanteissa? Kirjallinen varoitus Määräajaksi erottaminen Luokasta poistaminen Opiskelijan kuuleminen Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen Perheessä tapahtuva väkivalta Väkivallasta voivat kertoa seuraavat merkit ja oireet: Onnettomuus tai tapaturma Panttivankitilanne Vakava väkivalta tai sen uhka toimintaohjeet oppilaitoksille Jatkotoimet Väkivallanuhka Pommiuhkaus Kriisin käsittely ja jälkihuolto oppilaitoksessa Miten puhua luokissa? Käsittely nuorten kanssa Yhteistyö vanhempien kanssa Avuntarpeen tunnistaminen Välittömiä reaktioita ja oireita Kriisit ja tiedotusvälineet Yleisiä periaatteita Kuolemantapauksesta kertominen Muistaminen koulussa Opiskelijahuoltoa tukevaa projektitoimintaa SORA säädökset Terveydentilavaatimukset Opiskeluoikeuden peruuttaminen Opiskeluoikeuden peruuttaminen/ rikosrekisterimerkintä Kurinpito Varoitus Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi Opiskeluoikeuden pidättäminen Opiskelijahuoltoon liittyviä linkkejä YHTEYSTIEDOT... 74

5 1. Opiskeluhuolto Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuollon järjestämisen ohjeissa ja oppaissa käytetään myös tavoitteen mukaista käsitettä opiskeluhyvinvointi. Lisäksi yleisesti käytössä ovat termit opiskelijahuolto ja opiskelijapalvelut. Tässä käytetty opiskeluhuolto termi perustuu oppilas ja opiskelijahuollon lakitekstiin. Huollon voi jatkossakin korvata hyvinvointi tai palvelut sanalla. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko opiskeluyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia 1) koulu ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, 2) opiskeluhuollon psykologi ja kuraattoripalveluja 3) monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa ja 4) erityisoppilaitosten ylläpitäjien järjestämiä sosiaali ja terveyspalveluja. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa on myös yksittäisen opiskelijan asioiden käsittely opiskeluhuoltoryhmissä. opiskelijaryhmää koskevan asian käsittely silloin, kun ryhmän opiskelijoiden henkilöllisyys on tunnistettavissa. Opetussuunnitelman mukaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä, edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ennalta ehkäistään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia. Hyvinvoiva oppimisympäristö tarkoittaa ammatillisen koulutuksen järjestämisen tarkastelua terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Hyvinvoivan oppimisympäristön mallissa on määritelty terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keskeiset toimenpiteet johtamisen, opetuksen järjestämisen, opetuksen sisältöjen ja opetuksen tukipalvelujen toteuttamisessa. 1.2.Opiskeluhuollon tukiryhmät Opiskeluhuollon kuntatasoinen suunnittelu ja koordinointi Keski Pohjanmaan ammattiopistolla on velvollisuus huolehtia opiskeluhuollon palveluiden järjestämisestä siten, että palvelut ovat opiskelijoille helposti saatavilla, tasa arvoisesti ja laadukkaasti järjestettyjä. Kuntien johdolla on kuitenkin kokonaisvastuu opiskeluhuollon moniammatillisen yhteistyön johtamisesta ja siitä, että palvelut ovat myös riittävän yhtenäiset riippumatta siitä, missä ja kuka niitä järjestää. Koulutuksen järjestäjä toteuttaa opiskeluhuollon yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus (1287/2013). Kunnilla tulisi olla johdon valtuuttamana lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtoryhmä, joka valmistelee lapsia, nuoria ja perheitä koskevat stratgiat ja suunnitelmat (mm. lastensuojelulain mukaisen hyvinvointisuunnitelman) sekä tukee päätösten toimeenpanoa vastaa hallinnonalat ylittävän toiminnan edellytyksistä (voimavarat) sopii muiden monialaisten ryhmien vastuista ja työnjaosta (mm. opiskeluhuollon ohjausryhmä)

6 Toimenpiteet Kunnan johto sopii lasten, nuorten ja perheiden palvelujen hallinnonalat ylittävän johtamisen järjestämisestä: Miten järjestetään hallinnonalat ylittävä johtaminen? lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtoryhmän nimeäminen johtoryhmän toiminnan ohjaus ja yhteydenpito kunnan strategiseen päätöksentekoon (esim. maininta kunnan ohjesäännön mukaan)? Mitkä ovat hallinnonalat ylittävän lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtoryhmän tehtävät? strateginen suunnittelu ja suunnittelun integroituminen kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta vastaaminen hallinnonalat (ja muut rajat) ylittävän toiminnan koordinointi ja kehittäminen sekä yhtenäisistä toimintaperiaatteista sopiminen johtoryhmän suhde ja palvelualakohtaisiin ryhmiin (alle kouluikäiet, kouluikäiset =opiskeluhuollon ohjausryhmä, nuoret)

7 Kunnan johto sopii lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin seuraamisesta sekä palvelujen ja oppimisen seuraamisesta ja suunnittelun tietoperustasta: Mitä tietoa (tunnuslukuja, indikaattoreita) tarvitaan kokonaiskuvan saamiseksi opiskelijoiden tilanteesta ja palveluista kunnassa? opiskelijoiden terveys ja hyvinvointi, elinolot ja turvallisuus opiskelijan ja perheiden tuen tarpeet oppiminen ja opiskelu ml. oppimistulokset opiskelijoiden ja perheiden osallisuus oppilaitosyhteisöiden ja ympäristöjen terveellisyys, turvallisuus ja hyvinvointi opiskeluhuollon palvelujen riittävyys suhteessa tarpeisiin opiskeluhuoltoon liittyvä hallinnonalat ylittävä yhteistoiminta opiskeluhuollon palvelujen käyttö, saatavuus ja riittävyys opiskeluhuoltoon kohdistuneet kustannukset? Mitä opiskeluhuoltoon liittyvää vertailutietoa käytetään ja miten sitä saadaan? THL:n joka toinen vuosi tekemä kouluterveyskysely THL:n TEAviisarin tuottama vertailutieto muut kansalliset ja paikalliset seurannat ja selvitykset (myös kansainsäliset WHO:n koululaistutkimus) laajoista terveystarkastuksista tehtävät yhteenvedot opiskeluympäristön joka kolmas vuosi tehtävät tarkastukset Keneltä tietoa kerätään? lapset, nuoret ja vanhemmat, koulussa ja palveluissa työskentelevät Miten vastuut tietojen kokoamisessa ja tuottamisessa jakautuvat eri tahoille? Kunta, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtoryhmä, opiskelu huollon ohjausryhmä, oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä Kuka tai mikä taho vastaa tiedon muokkaamisesta ja välittämisestä suunnittelijoille, päätöksentekijöille, ryhmille ym.? kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ml. opiskeluhuollon osuus kunnan / järjestäjän oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnitelmat. Perälä & al.2014, 54. Keski Pohjanmaan ammattiopisto vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu ja opiskeluhuollon palvelut tuotetaan yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Ammattiopiston osalta opiskeluhuolto rakentuu seuraavaan kuvion mukaisesti:

8

9 1.2.2.Opiskeluhuollon ohjausryhmä Keski Pohjanmaan ammattiopistossa on koulutuksen järjestäjä tasoinen opiskeluhuollon ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat rehtori, toimialapäälliköt ja edustajat toimialoittain/ammattiryhmittäin (kuraattori, opinto ohjaus, erityisopetus, asuntolaedustaja, terveydenhoitaja,) mukaan lukien opettaja ja opiskelijaedustajat. Puheenjohtajana on hyvinvointialan toimialapäällikkö, sihteerinä opiskelijahuollon koordinaattori. Ryhmä kokoontuu kaksi neljä kertaa vuodessa. Mukana voi olla myös sidosryhmien edustus. Ryhmän tehtävänä on suunnittelu tavoitteen asettelu, linjanveto, kehittäminen, ohjaus ja arviointi/omavalvonta. Ohjausryhmässä ei käsitellä yksittäisten opiskelijoiden asioita. Ryhmä tekee esityksiä johtotiimille ja johtoryhmälle. Toimenpiteet Järjestäjäkohtainen opiskeluhuollon ohjausryhmä sopii opiskeluhuollon johtamisesta: suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista kunnassa / kuntayhtymässä: Miten ohjausryhmä organisoi toimintansa ja sopii yhteistoiminnasta? puheenjohtaja, sihteeri, toimintakäytännöt, vastuut, tiedotus yhteistoimin eri tahojen kanssa o toimialojen johto o lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtoryhmä o oppilaitosten opiskeluhuoltoryhmät o opiskeluhuoltoa ja erityispalveluja tuottavat tahot o muu yhteistyötahot (poliisi, järjestöt, seurakunta) o opettajat, opiskelijat ja vanhemmat Miten ohjausryhmä laatii opiskeluhuollon osuuden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan ottaen huomioon oppilaitosten toiveet? Miten ohjausryhmä suunnittelee, toteuttaa, seuraa ja arvioi opiskeluhuoltoa kunnanssa/kuntayhtymässä? sopii yhdessä oppilaitosten opiskeluhuollon tehtävistä oppilaitoksissa? järjestää oppilaitosten toiminnan ohjauksen ja tuen? kehittää ja yhtenäistää toimintatapoja ja käytäntöjä? Miten oppilaitosten opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumista seurataan? yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutuminen yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteutuminen (mm. tuen / palvelun saatavuus, riittävyys, laatu, osallisuus, yhteistyö) opiskeluhuollon toimintaa ohjaavien periaatteiden toteutuminen Miten opiskeluhuollon ohjausryhmän toimintaa arvioidaan ja kehitetään? Opiskeluhuoltoryhmä Toimialakohtaiset opiskeluhuoltoryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Ryhmien puheenjohtajina toimivat toimialapäälliköt. Ryhmän on myös mahdollisuus käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Ryhmiä muodostettaessa on varmistettu opetuksen, opinto ohjauksen, erityisopetuksen, psykososiaalisten palvelujen, terveydenhoidon ja asuntoloiden edustajien kuuluminen ryhmiin. Ryhmien tehtävänä on toimialakohtainen opiskeluhuollon suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi. Toiminnassa korostuu yhteisöllisyys. Suunnittelu ja kehittämistyössä kuullaan opiskelijoita. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ryhmä tekee tarvittaessa esityksiä ohjausryhmälle.

10 Hyvinvointiryhmä Lisäksi on toimipaikkakohtaiset/opintoalakohtaiset hyvinvointiryhmät, joiden tehtävänä turvata opiskelun ja arjen sujuvuus, osallisuus ja yhteisöllisyys. Ryhmiä vetää toimipaikan nimeämä vastuuhenkilö Yksilökohtainen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä Ryhmä on tapauskohtainen asiantuntijaryhmä, johon voi kuulua lääkäri, terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, opinto ohjaaja, ryhmänohjaaja, asuntolanohjaaja tai muu opiskelijan kannalta keskeinen opettaja tai opiskelijan nimeämä henkilö. Ryhmän kokoaa se opiskeluhuollon tai oppilaitoksen henkilökunnan edustaja, jolle asian selvittäminen työtehtävien perusteella kuuluu. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Ryhmälle tulee määritellä käyttöoikeus opiskeluhuollon kertomukseen ja ryhmän valitsemaa vastuuhenkilöä koskee kirjaamisvelvoite. Asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää asiantuntijaryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin opiskeluhuoltoon liittyvään tehtävään 1.3. Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset Yksilöllisen opiskeluhuollon järjestämiseen liittyvistä henkilörekistereistä ja opiskeluhuollon kertomuksista säädetään oppilas ja opiskelijahuoltolain 21. pykälässä. Koulutuksen järjestäjän vastuulla olevien opiskeluhuoltorekisterin ja opiskeluhuollon kertomusten lisäksi yksilöllisen opiskeluhuollon toteutuksessa käytetään myös terveydenhuollon ja sosiaalitoimen rekistereitä ja asiakirjoja. Sähköisten rekistereiden ja kertomusten on oltava teknisesti sellaisia, että tietojen kirjaamisesta ja lukemisesta jää loki merkintä. Opiskelijalla ja alaikäisen opiskelijan huoltajalla on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on rekistereihin ja kertomuksiin merkitty ja ketkä ovat hänen tietojaan käyneet lukemassa. Tietojen luovuttajan on varmistuttava siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti. Yksilökohtaisesta opiskeluhuoltotyöstä tehdään kirjaukset, jotka kattavat tarpeelliset opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen tarvittavat tiedot. Kirjauksia voidaan tehdä useisiin eri rekistereihin, mutta opiskeluhuoltoa koskevat rekisterit ovat aina erillisiä oppilaitoksen opetuksen tai koulutuksen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä rekistereistä. Terveydenhuollon ammattihenkilöt kirjaavat kaikki opiskelijoiden yksilötapaamiset potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Opiskeluhuollossa työskenteleviä terveydenhuollon ammattihenkilöitä ovat muun muassa terveydenhoitajat, lääkärit ja psykologit. Terveydenhuollon ammattilaisille laadittu opas potilasasiakirjojen laatimisesta ja käsittelystä (STM 2012:4) ohjeistaa tekemään asiakkaan potilaskertomukseen merkinnät myös potilaan taudinmäärityksen tai hoidon kannalta merkittävästä puhelinneuvottelusta, muusta vastaavasta konsultaatiosta ja hoitoneuvottelusta. Merkinnöistä on käytävä ilmi konsultaation tai neuvottelun ajankohta, asian käsittelyyn osallistuneet henkilöt sekä tehdyt hoitoratkaisut ja niiden toteuttaminen. Jos konsultaation antaja voi tunnistaa potilaan, myös hänen on tehtävä oman toimintayksikkönsä potilasasiakirjoihin merkinnät antamastaan konsultaatiovastauksesta, tai hänelle on jäätävä antamansa vastauksen tiedot muulla tavoin. Potilasasiakirjoista säädetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) sekä sosiaali ja terveysministeriön

11 asetuksessa potilasasiakirjoista (798/2009). Opiskeluhuollon kuraattorit kirjaavat yksilötapaamisissa kertyvät asiakastiedot opiskeluhuollon kuraattorin asiakaskertomukseen. Näitä säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Monialainen yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö eli asiantuntijaryhmissä tehtävä työ kirjataan opiskeluhuoltokertomukseen. Tämä koskee sekä opiskeluhuollon tarpeeseen liittyviä selvittelyjä että suunniteltujen ja sovittujen opiskeluhuollon tukitoimien toteuttamista ja tilanteen seuraamista. Kirjausvastuu ryhmän toiminnan kannalta välttämättömistä opiskelijaa koskevista tiedoista on asiantuntijaryhmän vastuuhenkilöllä. Kuitenkin myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet voivat tehdä kirjauksia. Opiskeluhuoltokertomus laaditaan opiskelijakohtaisesti jatkuvaan aikajärjestyksessä etenevään muotoon. Tarkoituksena on turvata, että opiskeluhuollon tarpeen selvitysprosessi ja sen pohjalta toteutetut toimenpiteet sekä niiden perusteet tulevat asianmukaisesti dokumentoiduiksi. Näin opiskeluhuollon kulloinenkin tilannearvio ja sen pohjalta tehdyt suunnitelmat ja toimenpiteet voidaan perustaa loogisesti kaikkiin tarpeellisiin ja saatavilla oleviin asiatietoihin. Tiedot ovat myös jatkossa käytettävissä varmemmin, riippumatta työntekijävaihdoksista, lomista tai sairastapauksista. Lisäksi kaikkien osapuolten, erityisesti opiskelijan mutta myös työntekijöiden, oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että tiedot säilyvät tallennettuina ja muuttumattomina myös mahdollisten tulevaisuudessa toteutettavien selvitysten ja toimenpiteiden pohjaksi. Opiskeluhuoltokertomukseen kirjataan luonnollisesti opiskelijan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen opiskelijan huoltajan nimi sekä yhteystiedot. Samoin merkitään jokaisesta kirjauksesta erikseen kirjauksen tekijä sekä hänen ammatti tai virka asemansa ja kirjauksen päivämäärä. Opiskeluhuollon asiakkuudesta kirjataan asiakkuuden aihe eli syy miksi moniammatillinen yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö on käynnistetty asian vireillepanija eli huolen havainnut henkilö, joka on ollut aloitteellinen asiantuntijaryhmän kokoamisessa tiedot asian käsittelystä asiantuntijaryhmän kokouksessa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän virkaasemansa opiskelijan tilanteen selvittämisen ja seurannan aikana toteutetut toimenpiteet, esimerkiksi tehdyt lääketieteelliset tai psykologiset tutkimukset tai yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet, sekä niiden tulokset tai vaikutukset opiskelijan tilanteeseen asiantuntijaryhmän kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot Opiskeluhuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon. Asiantuntijaryhmän ensimmäisen tapaamisen kohdalla kirjataan aina asiakkuuden aihe ja asian vireillepanija, mutta seuraavissa jatketaan suoraan edellisen kirjauksen tiedoista kirjaten vain se, keitä uudessa tapaamisessa on ollut läsnä ja mitä uutta on tehty ja seurannassa todettu edellisen tapaamisen jälkeen. Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja työskentely perustuvat opiskelijan ja ikätasoisesti huoltajan suostumukseen. Saadut suostumukset on hyvä kirjata opiskeluhuoltokertomukseen sen lisäksi, että alkuperäiset kirjalliset suostumukset arkistoidaan. Opiskeluhuoltokertomukset muodostavat opiskeluhuoltohuoltorekisterin. Sen ylläpitäjänä on opetuksen järjestäjä, joka vastaa myös henkilötietojen käsittelystä. Tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä. Jos opiskeluhuoltorekisteristä luovutetaan tietoa sivulliselle, on aina kirjattava mitä tietoja ja kenelle sivulliselle on annettu sekä se, millä perusteella tietojen luovutus on tapahtunut. Toimenpiteet Opiskeluhuoltoryhmä sopii, miten oppilaitoksessa huolehditaan yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön asiamukaisesta kirjaamisesta: Miten huolehditaan siitä että opiskeluhuoltoon osallistuva henkilöstö tuntee henkilötietoja koskevan lainsäädännön?

12 Miten varmistetaan, että kaikilla opiskeluhuoltoon osallistuvilla ammattilaisissa on tieto lainmukaisista kirjaamiskäytännöistä? Miten opiskelijoille ja huoltajille tiedotetaan kirjaamiskäytännöistä ja muodostuvista rekistereistä sekä heille kuuluvasta tarkastusoikeudesta? 1.4.Tiedonsiirto yksilökohtaisessa opiskeluhuoltotyössä Yksilökohtaisessa opiskeluhuoltotyössä käsiteltävä opiskelijakohtainen tieto on henkilötietolain mukaan salassa pidettävää. Julkisuuslain mukaan tällaiset tiedot ovat salassa pidettäviä riippumatta siitä, kenen viranomaisen asiakirjoihin niitä sisältyy. Säännökset koskevat tiedonsiirtoa kaikissa eri muodoissaan; kirjallisena, sähköisesti, suullisesti, anonyyminä asiayhteydestä yksilöitävänä tai eleillä ja ilmeillä. Tällaisia tietoja voidaan oppilaitoksen moniammatillisessa opiskeluhuoltotyössä siirtää toiselle työntekijälle ainoastaan asiakkaan suostumuksella tai lakiin kirjatun salassapidon poikkeuksen perusteella. Opiskelijan tai silloin, kun hän ei iän ja kehitystasonsa mukaisesti ole kykenevä itse asiaa päättämään, huoltajan suostumus on ensisijainen tapa siirtää opiskeluhuoltotyössä tarvittavaa tietoa. Suostumus on annettava vapaaehtoisesti ja siinä tulee yksilöidä riittävästi mitä tietoja, missä tarkoituksessa ja kenelle ollaan luovuttamassa. Siten tulevaisuuteen suuntautuvat tiedonsiirtoluvat, esimerkiksi koko kouluajalle annettu suostumus siirtää mitä tahansa tietoa kenelle tahansa tarvittaessa, ei ole juridisesti pätevä. Useissa erityislaeissa on säännöksiä, joiden perusteella tietoja voidaan luovuttaa ilman suostumusta. Opiskeluhuoltotyössä tärkeimpiä ovat lastensuojelulain, perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain asiaa koskevat säädökset. Avoimuuden ja itsemääräämisoikeuden tavoitteiden toteuttamiseksi on usein perusteltua kysyä asianomaisen hyväksyntää niissäkin tilanteissa, joissa luovutus perustuu lakiin. Niissä opiskelijan tai huoltajan kielto ei kuitenkaan voi estää luovutusta. Avoimuuden periaatteen mukaisesti on lain perusteella tehdystä tiedonsiirrosta hyvä aina kertoa asianosaisille. Tiedon siirrosta tehdään asianmukaiset kirjaukset potilaskertomukseen, kuraattorin asiakaskertomukseen ja opiskeluhuoltokertomukseen; mitä tietoa, kuka on luovuttanut ja kenelle. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla, kuten asiantuntijaryhmän jäsenillä, on lupa vaihtaa opiskeluhuollon järjestämiseksi välttämätöntä tietoa keskenään salassapidon estämättä. Lisäksi heillä on salassapidon estämättä oikeus luovuttaa opiskeluhuollosta vastaavalle viranomaiselle tiedot, jotka ovat välttämättömiä tämän järjestäessä ja toteuttaessa opiskelijan yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. Ryhmä kootaan aina kuitenkin opiskelijan ja ikätasoisesti huoltajan suostumuksella. Suostumusta pyydettäessä on opiskelijalle ja huoltajalle selkeästi kerrottava sen samalla oikeuttavan myös edellä mainittuun tiedonsiirtoon. Kun kyseessä on tilanne, jossa tietojen saantiin oikeutettu taho pyytää tietoja, on luovutuspyyntö syytä vaatia etukäteen kirjallisena ja peruteltuna. Pyynnöstä tulee ilmetä asiakkaan kirjallinen suostumus tai säännös, johon luovutus perustuu sekä riittävä tilanteen ja tiedontarpeen kuvaus. Näin tietojen luovuttaja voi varmistua siitä, että luovutus on lainmukainen ja arvioida, mitä tietoja pyytäjä tarvitsee ja on oikeutettu saamaan. Hätätilanteessa erityinen kiireellisyys saattaa edellyttää joustavuutta. Perälä & al. 2014, Toimenpiteet Opiskeluhuoltoryhmä sopii tiedonsiirtoon yksilökohtaisessa opiskeluhuoltotyössä liittyvistä käytännöistä: Miten oppilaitoksessa huolehditaan siitä, että henkilöstö tuntee tietojen siirtoon liittyvän lainsäädännön? Miten tiedonsiirtoon liittyvät käytänteet pysyvät yhtenäisinä oppilaitoksessa?

13 Miten tietojen asianmukaista ja riittävää siirtoa tuetaan? Mitä suostumuslomakkeita käytetään? Miten huolehditaan siitä, että opiskelijat ja huoltajat ovat tietoisia oppilaitoksen tiedonsiirtokäytännöistä ja omista oikeuksistaan? Perälä & al. 2014, Opiskeluhuollon kokonaistarpeen arviointi Keski Pohjanmaan ammattiopistossa on kuultu opiskelijakuntaa ennen kuin opiskeluhuoltosuunnitelma on vahvistettu. Keski Pohjanmaan ammattiopistossa on tehty opiskeluhuoltosuunnitelmaa varten arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista niiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi ja toiminnan tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi. Arviossa on otettu huomioon opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä opiskeluyhteisöön ja oppimisympäristöihin liittyvät tarpeet. Arviota laadittaessa on hyödynnetty monipuolisesti edellä mainittuihin liittyviä selvityksiä ja seurantatietoja, opiskeluhuollossa kertynyttä tietoa ja kokemusta sekä huoltajilta ja erityisesti opiskelijoilta saatua palautetietoa. Liitteenä on toimipaikkakohtaiset arviot Yhteisöllisen opiskeluhuollon palvelut Keski Pohjanmaan ammattiopistossa on kuvattu käytettävissä olevia yhteisöllisen opiskeluhuollon palveluita sekä niihin liittyviä toimenpiteitä. Tavoitteena on opiskelijan ja opiskeluyhteisön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Yhteistyötavat ja toimenpiteet opiskelijoiden ja/tai heidän huoltajiensa osallisuuden vahvistamiseksi

14 Kotiväen illat Wilma tiedottamisen välineenä Avointen ovien päivät Äidit ja kasit Ryhmäytymispäivä Yhteisöpäivät (yhteisöpäivä koordinaattori) Yläkoulujen vanhempain illat Opiskelijakunta Tutor toiminta (asuntola) Liikuntapäivät Hyvinvointipäivät Liikennevalistus Vuosisuunnitelman mukaiset teemapäivät Keke ja savuttomuusryhmän teemat Vanhempain yhdistys tavoitteena Moniammatillinen yhteistyö oppimisympäristöjen terveellisyyden, turvallisuuden sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tarkastamiskäytäntöjä varten Toimipaikkakohtaiset terveydellisten olojen tarkastuskertomukset Turvallisuuskävelyt Poistumisharjoitukset ja vaarallisten tilanteen hallinta toimipaikkojen sisällä Työsuojelutarkastukset Kriisiryhmien kokoontumiset ja toimintasuunnitelmat Verkostojen kanssa tehdään laajasti yhteistyötä. Esimerkkejä yhteistyöstä ovat mm. kuraattori, opiskeluterveydenhoidon ja psykologipalveluiden järjestäminen, yhteistyö etsivän nuorisotyön, seurakunnan ja poliisin kanssa. Yhteistyössä järjestetään myös hyvinvointimessut. Työkykypassi, asuntolapassi sekä kulttuuri ja harrastepassi ovat osoituksena yhteistyöstä, jota tehdään opiskelu ja työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon opetuksen sekä ammatillisten tutkinnon osien opetuksen välillä. Ammattiosaajan työkykypassi tarjoaa ammattiin opiskeleville mahdollisuuden saada tietoa, taitoa ja motivaatiota oman työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen. Opetusministeriö ja Opetushallitus käynnistivät keväällä 2006 työkykypassin kehitystyön, jonka taustalla oli huoli tulevaisuuden ammattiosaajien toiminta ja työkyvystä ja jaksamisesta. Tutkimusten mukaan ammattiin opiskelevien

15 liikunta on vähäistä ja tupakointi ja alkoholin käyttö runsasta, eikä muukaan terveyskäyttäytyminen tue työkykyä. Työkykypassin käyttöönotto aloitettiin ammatillisessa koulutuksessa syksyllä Työnhaussa opiskelija voi hyödyntää työkykypassia osoittamalla tulevalle työnantajalleen olevansa toiminta ja työkyvystään huolehtiva ammattiosaaja. Opintoja viideltä osa alueelta Ammattiosaajan työkykypassi muodostuu viidestä eri osa alueesta: toiminta ja työkykyä edistävä liikunta, terveysosaaminen, ammatin työkykyvalmiudet, harrastuneisuus ja yhteistyötaidot sekä työkykyvalmiuksien vahvistaminen. Opiskelija kerää jokaiselta osa alueelta vähintään 40 tunnin työmäärän tai osoittaa muulla tavoin saavuttaneensa osa alueelle valtakunnallisesti määritetyt tavoitteet. Suorituksia voi kerätä opinnoista tai harrastus ja vapaa ajantoiminnasta niin oppilaitoksessa kuin sen ulkopuolellakin Työkykypassin toteuttamisen tueksi on suunniteltu ALPO.fi hyvinvointiportaali. Sivustolta löytyy tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista, eri alojen työkyvyn haasteista ja työelämästä. Portaalia voi myös hyödyntää työkykypassin sähköisenä huoltokirjana sekä harjoitus tai harrastuspäiväkirjana, jonka avulla opiskelija voi seurata liikuntansa riittävyyttä ja monipuolisuutta. SAKU ry, osoitteessa: Tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja muista opintoihin liittyvistä edellytyksistä tiedotetaan perusasteen opinto ohjaajien ja terveydenhoitajien toimesta. Kpedun sivuilla on niistä lyhyt kuvaus, samoin hakuoppaissa. Koulutukseen osallistumisen seuranta, poissaolojen ehkäiseminen ja niihin liittyvä toimenpiteet o o o o o o o o o Varoituskäytänteet Wilma Kodin ja koulun yhteistyö Etsivänuorisotyö Osallisuus Opiskelijahuolto Puuttuminen poissaoloihin Yhteistyö toimipaikkojen ja asuntoloiden välillä Ryhmänohjaaja ja opettaja ovat varhaisen puuttumisen kannalta keskeisiä toimijoita Koulutuksen keskeytymistä ehkäisevät toimenpiteet o o o o o Opiskelijahuolto ja erityisopetus riittävät palvelut Ryhmänohjaajan rooli, varhainen puuttuminen ongelmiin Lisäopetus ja tukiopetus Ryhmänohjaus Vaihtoehtoiset opintopolut 2+1, tuotantokoulu, työvalta, omapolku, T1 tason itse tehtävät kurssit, valintatarjotin, avoin ammattiopisto tyyppinen toiminta

16 Erityisesti uudisrakentamisen yhteydessä otetaan huomioon esteettömän oppimisympäristön turvaaminen ja tapaturmien ehkäisemiseminen, perehdytään myös esteettömyys oppilaitoksissa oppaisiin Yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelut Tässä opiskeluhuoltosuunnitelmassa on määritelty opiskelijoiden käytettävissä olevat yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttamistavat sekä kuvattu yhteistyö opiskelijan terveyden, hyvinvoinnin sekä opintojen edistämiseksi ja seuraamiseksi Opiskeluhuoltosuunnitelman toteutuminen ja seuranta (omavalvonta) Oppilas ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013, 26 ) määrätään opiskeluhuollon toteutumisen omavalvonnasta ja 13 :ssä opiskeluhuoltosuunnitelman seurannasta. Sen lisäksi, mitä edellä mainituissa on säädetty, koulutuksen järjestäjän tulee määritellä menettelytavat ja toimenpiteet, joilla se seuraa opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumista. Opiskeluhuoltosuunnitelmassa tulee määritellä seurattavista asioista, tietojen kokoamisessa käytettävistä menetelmistä, seurannan aikataulusta sekä vastuussa olevista tahoista. Koulutuksen järjestäjän tulee määritellä, miten seurantatietoja käsitellään ja hyödynnetään opiskeluhuollon kehittämisessä sekä miten keskeisistä tuloksista tiedotetaan opiskelijoille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyökumppaneille. Taulukkoa työstetään syksyllä Seurantamenetelmä Aikataulu ja vastuutaho Seurantatietojen hyödyntäminen opiskelijahuollon kehittämisessä Miten keskeisistä tuloksista tiedotetaan opiskelijoita Olo ja päättökyselyt Tasa arvo ja yhdenvertaisuuskysely Niina Patrikainen Syky ja kevät Niina Patrikainen Joka 3. vuosi syksy Erityisopetuskysely Dialoog, AE tiedottaa Joulukuu Asuntolakysely Dialoog, AE tiedottaa

17 Joulukuu Kouluterveyskysely Dialoog, AE tiedottaa Joka 2. vuosi kevät Läpäisyluvut tutkinnoittain OPH, AE tiedottaa Marraskuu Hojks keskeyttäneet OPH, AE tiedottaa Opintonsa keskeyttäneet Marraskuu Niina Patrikainen Joulukuu

18 2. Opintososiaaliset palvelut 2.1 Opintotuki Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluaikaisen toimeentulon rahoitus siltä osin, kun rahoitusta ei katsota vanhempien velvollisuudeksi tai toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. (www.kela.fi) Opintoraha Opintoraha on valtion maksama avustus, joka maksetaan kuukausittain opiskelukuukausien ajan, opiskelun on oltava päätoimista. Opintorahan myöntämisen yleiset edellytykset ovat samat kuin opintotuessa yleensä. Opintorahaa ei voi saada, jos on alle 17 vuotias, koska siihen asti on oikeus lapsilisään. Opintorahaa voi saada 17 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta alkaen. Opintorahan määrä riippuu oppilaitoksesta, iästä, asumismuodosta, siviilisäädystä ja tietyissä tilanteissa myös vanhempien tuloista. Vanhempien tulot voivat kokonaan estää opintorahan saannin tai joko pienentää tai korottaa opintorahan määrää lukien työssäoppimisen tai harjoittelun perusteella maksettava palkka taikka oppilaitokselta saatu apuraha ei enää estä opintorahan myöntämistä Asumislisä Asumislisää voi saada, vaikka ei opintorahaan iän puolesta olisikaan oikeutettu, muutoin tuen myöntämisen edellytykset ovat suunnilleen samat kuin opintotuessa yleensäkin. Asumislisää voi saada vain opiskelukuukausilta sellaiseen asuntoon, josta käsin voi suorittaa opintoja. Asumislisää ei saa kesäkuukausien aikana, paitsi jos opiskelu on päätoimista kesällä ja opiskelija on oikeutettu kesäopintotukeen. Suomessa opiskelevan asumislisä on 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista (menot välillä 33, e/kk), asumislisän määrä on siten 26,90 201,60 euroa kuukaudessa, 252 euroa/kk ylittävää asumismenoa ei oteta huomioon.

19 2.1.3 Opintolaina Opintolaina on valtion takaama laina, jonka joutuu aikanaan maksamaan takaisin. Jos opiskelijalle on myönnetty opintolainan valtiontakaus, hän voi hakea lainaa valitsemastaan pankista. (260 /400 kuukaudessa alkaen.) Pankissa kannattaa selvittää opintolainan ehdot ja takaisinmaksuaikataulu. Opintolainan valtiontakaus myönnetään hakemuksesta opintorahaa tai aikuiskoulutustukea saavalle. Lainatakaus voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien. Vaikka opiskelija ei saisi opintorahaa, voi hän saada kuitenkin lainatakauksen, jos on vuotias, eikä asu vanhempien luona, opiskelee muussa oppilaitoksessa kuin lukiossa eikä voi saada opintorahaa vanhempien tulojen perusteella. Opiskelija voi saada lainatakauksen vanhempien tuloista riippumatta. on alle 17 vuotias, ei asu vanhempien luona, opiskelee muussa oppilaitoksessa kuin lukiossa eikä voi saada opintorahaa, koska on oikeutettu lapsilisään. Opiskelija voi saada lainatakauksen vanhempien tulorajojen puitteissa Koulumatkatuki Koulumatkatukena korvataan päivittäisten koulumatkojen kustannukset. Tuki on tarkoitettu lukio opintoja tai ammatillisia opintoja suorittaville. Koulumatkatukea voi saada, kun nämä ehdot täyttyvät: Yhdensuuntaisen koulumatkan on oltava opiskelijan asunnolta oppilaitokseen vähintään 10 kilometriä lyhintä reittiä kulkien. Koulumatkan kustannuksien on ylitettävä 54 euroa kuukaudessa. Omavastuuosuus korvataan alle 20 vuotiaille ensimmäistä tutkintoa suorittaville. Opiskelijalla on oltava viikon aikana vähintään 7 koulumatkatukeen oikeuttavaa yhdensuuntaista koulumatkaa vähintään 18 perättäisen kalenteripäivän ajan. Myös yli 100 kilometriä ylittävältä koulumatkan osuudelta aiheutuvat matkakustannukset korvataan, jos opiskelija käyttää koulumatkaansa joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän järjestämää kuljetusta. Omaa matkustustapaa, esimerkiksi omaa autoa käytettäessä, matkakustannukset korvataan edelleen enintään 100 kilometriltä (yhdensuuntainen koulumatka). Koulumatkatuki myönnetään lukuvuoden opiskeluajan todellisen keston mukaan 1 12 kuukaudeksi. Lukuvuoden tukikuukausien enimmäismäärän rajoitus 9 kuukauteen poistuu. Jos lukuvuoden opiskeluaika on esimerkiksi (9 täyttä kuukautta ja vähintään 18 päivää), koulumatkatuki voidaan myöntää 10 kuukaudeksi; opiskelija saa ostotodistukseen 10 ostokertaa ja oman matkustustavan mukainen koulumatkatuki maksetaan opiskelijan tilille 10 kuukaudelta. Koulumatkatuki voidaan opiskelijan hakemuksesta myöntää oman matkustustavan perusteella, vaikka opiskelija käyttää tai voisi käyttää joukkoliikennettä, jos opiskelijan koulumatka tai matkustustapa vaihtuu useita kertoja lukuvuoden aikana. Koulumatkatuen oma matkustustapa tarkoittaa sitä, että koulumatkatuki maksetaan kuukausittain opiskelijan tilille. Jos tuki voidaan myöntää oman matkustustavan perusteella, opiskelija saa käyttää koulumatkallaan mitä tahansa matkustustapaa. Mahdolliset joukkoliikenteen liput opiskelija ostaa tällöin normaaliin (opiskelija)hintaan, eli koulumatkatuen ostotodistusta ei saa käyttää lippua ostettaessa. 17

20 Tieto saatavilla: koulutuksen järjestäjän www sivuilla opistojen opiskelijan oppaissa ja www sivuilla esitteitä infopisteissä LAADULLISET KRITEERIT Ohjaus ja opastus opintososiaalisiin etuihin vastuutettu MÄÄRÄLLISET KRITEERIT Opintososiaalisista palveluista tiedottaminen. Tieto saatavilla: koulutuksen järjestäjän www sivuilla opiston opiskelijan oppaissa ja www sivuilla esitteitä infopisteissä 3. Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuollon palvelut 3.1. Opettaja yhteisöllisen opiskeluhuollon toimija Ammattiopiston opettajan tehtävänä on opiskelijan taitojen ja tietojen kehittäminen sekä opiskelijan ammatillisen kasvun ja yhteiskuntavastuun tukeminen. Opettaja vastaa osaltaan opiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta ja osallistuu oppilaitoksen opiskelijoiden ohjaukseen ja kasvatukseen. Tiedottaa ryhmänohjaajalle opiskelijan poissaoloista tai muista opiskeluun liittyvistä vaikeuksista, antaa opiskelijoille palautetta ja seurata opintojen suoritusta sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä sekä yksikön sisällä että yksikön sidosryhmien kanssa. Opettaja pitää yhteyttä elinkeinoelämään, opiskelijoiden huoltajiin ja muihin sidosryhmiin ja huolehtia osaltaan opetus ja kasvatustyöhön liittyvästä järjestyksestä, turvallisuudesta ja taloudellisuudesta 3.2. Opinto ja uraohjaus Oikea aikaisella opinto ja uraohjauksella edistetään opiskelijoiden elinikäisen oppimisen avaintaitoja, henkilökohtaisesti sopivalle alalle hakeutumista sekä opintojen läpäisyä ja työuralle kiinnittymistä. Uraohjausta tarvitaan erityisesti nivelvaiheissa perusopetuksesta toiselle asteelle sekä toiselta asteelta työelämään tai jatkokoulutukseen. Opinto ohjauksen rooli opiskeluhuollollisena toimintana korostuu erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa ja tuessa sekä poissaoloihin tai muihin opiskelua haittaaviin ongelmiin liittyvissä kysymyksissä. Opinto ohjaus on koko oppilaitoksen tehtävä. Päävastuu suunnittelusta ja toteutuksesta on opinto ohjaajilla. Ammatillisten oppilaitosten ohjauspalvelujen tulee edistää myös perusopetuksessa olevien tietoa ja kokemuksia ammatillisesta koulutuksesta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus 17.6.2015 Sisällys Ryhmän asettaminen ja sen toimintatavat... 3 Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät 27.- 28.11.2014 Helsingin Messukeskus 28.11.2014 Päivän teema: Opiskeluhuollon monialainen yhteistyö ja yksilökohtaisen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia 1 Esipuhe Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia perustuu Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin(1287/2013), joka astui voimaan 1.8.2014. Strategian tavoitteena

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1. 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 6.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 1 Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 3.2 Opiskeluhuolto Opiskeluhuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa oppilaitoksen perustoimintaa. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖN JA OPISKELIJAHUOLLON KESKEISET PERIAATTEET SEKÄ OPETUSTOIMEEN KUULUVAN OPISKELIJAHUOLLON TAVOITTEET

KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖN JA OPISKELIJAHUOLLON KESKEISET PERIAATTEET SEKÄ OPETUSTOIMEEN KUULUVAN OPISKELIJAHUOLLON TAVOITTEET KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖN JA OPISKELIJAHUOLLON KESKEISET PERIAATTEET SEKÄ OPETUSTOIMEEN KUULUVAN OPISKELIJAHUOLLON TAVOITTEET OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN LAATIMINEN Määräys 94, 101/011/2014 OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 29.4.2015, Oulu Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Hyvinvointi ja erilaiset oppimisympäristöt VI Uusi koulu- hyvinvointia tukeva yhteisöllinen toimintakulttuuri 31.3.-1.4.2015

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

2) perusopetuslain 46 :n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen;

2) perusopetuslain 46 :n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen; 1287/2013 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain soveltamisala Tässä laissa säädetään

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio 1 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio 2 SISÄLTÖ 1. Opiskeluhuolto 3 2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto 3 2.1. Opiskeluhuoltoryhmä 3 2.2. Opiskeluhuollon kokonaistarve 3 2.3. Opiskeluhuollon toimenpiteet

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opetushallitus 17.3.2015 Kristiina Laitinen Opetusneuvos 1 Säädökset, eduskunta-asiakirjat sekä opetussuunnitelmien perusteet Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Kaustisen kunta

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Kaustisen kunta OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Kaustisen kunta 20.6.2016 1 Kaustisen opiskeluhuollon strategia Opiskeluhuollon lähtökohdat Kaustisen kunnan opiskeluhuollon strategia lähtee Oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa 17.11.2016 Helsinki Erkkaa verkossa -verkkoluento Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaalle annettavan yksilöllisen tuen vaihtoehtoja Monialainen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan lapselle annettavia terveydenhoitopalveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö ammatillisen koulutuksen kentällä

Oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö ammatillisen koulutuksen kentällä Oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö ammatillisen koulutuksen kentällä Lähtökohdat Opiskelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon säädetään Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lisätiedot

1 Johdanto Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen

1 Johdanto Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen 22.9.2016 1 Johdanto... 1 2 Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut... 2 3 Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat... 4 4 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

1287/2013 Lauri Liusvaara Oikeus- ja koulutuspalvelu Law Point ay

1287/2013 Lauri Liusvaara Oikeus- ja koulutuspalvelu Law Point ay 1287/2013 Lauri Liusvaara Oppilas = opiskelija Koulu = oppilaitos Vastuu koulutuksen järjestäjällä Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu Yhteistyö opetus ja sosiaali- ja terveyspuolen

Lisätiedot

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015 Itä-Suomen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Rondo Training Oy / Leena Nousiainen. OPISKELUHUOLTOLAKI 1287/2013 voimaan

Rondo Training Oy / Leena Nousiainen. OPISKELUHUOLTOLAKI 1287/2013 voimaan OPISKELUHUOLTOLAKI 1287/2013 voimaan 1.8.2014 Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä 2006:33) ja Oppilas- ja opiskelijahuoltotyöryhmässä (STM

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto 28.10.2015 Toteutuneet tarkastukset toisen asteen oppilaitoksissa Milloin oppilaitoksessa

Lisätiedot

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Kirsi Wiss Asiantuntija 6.11.2014 7.11.2014 Kirsi Wiss Taustaa TEAviisari (1/2) Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä internetissä www.thl.fi/teaviisari

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Yksilökohtainen opiskeluhuolto. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Rovaniemi

Yksilökohtainen opiskeluhuolto. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Rovaniemi Yksilökohtainen opiskeluhuolto Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Rovaniemi 27.1.2015 Esityksessä käytetyt termit Opiskeluhuolto = entiset oppilashuolto + opiskelijahuolto Opiskelija = esikoululainen,

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä TAUSTAMUISTIO 1 (6) 2.11.2009 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä Oppilas- ja opiskelijahuollosta

Lisätiedot

2014 ESIOPETUS LUONNOS 1.

2014 ESIOPETUS LUONNOS 1. OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA XX.XX.2014 XXX 2014 ESIOPETUS LUONNOS 1. LIITE 1 (12) 5/011/2014 MUHOKSEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 Muhoksen kunta Opetus-

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpanoon liittyvä seminaari 5.3.2014 Seinäjoki Opetuspäällikkö Merja Koivisto, Lapua

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpanoon liittyvä seminaari 5.3.2014 Seinäjoki Opetuspäällikkö Merja Koivisto, Lapua Tulevaisuuden koulu Kun unelmat on kohdallaan, voi jatkaa omia touhujaan. Vilma 3. lk Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpanoon liittyvä seminaari 5.3.2014 Seinäjoki Opetuspäällikkö

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Eduskunta Sivistysvaliokunta. Liite 2 Lausuntoon HE 206/2016 vp. Luonnos pykälämuutoksiksi. Määräaikainen erottaminen perusopetuksessa

Eduskunta Sivistysvaliokunta. Liite 2 Lausuntoon HE 206/2016 vp. Luonnos pykälämuutoksiksi. Määräaikainen erottaminen perusopetuksessa Liite 2 HE 206/2016 vp lausuntoon 1 (5) Eduskunta Sivistysvaliokunta Liite 2 Lausuntoon HE 206/2016 vp Luonnos pykälämuutoksiksi Määräaikainen erottaminen perusopetuksessa Muutetaan perusopetuslain 36

Lisätiedot

Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Alppilan lukiossa on noin 465 opiskelijaa sekä 60 Stadin ammattiopistolaista

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty 15.1.2015 Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi Iisalmen kaupunki - esiopetus;

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä 30.11.2011 Helsinki, Paasitorni Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilashuollon määritelmä perusopetuslaissa Perusopetuslaki (628/1998) 31 a 1 ja 2 mom.

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Tietosuoja ja. yhteistyön. Kommenttipuheenvuoro Erityisopetuksen rehtori Ville Järvi

Tietosuoja ja. yhteistyön. Kommenttipuheenvuoro Erityisopetuksen rehtori Ville Järvi Tietosuoja ja salassapitovelvollisuus moniammatillisen yhteistyön kompastuskivenä Kommenttipuheenvuoro 6.10.2015 Erityisopetuksen rehtori Ville Järvi Lähtökohtia Yksittäisen toimijan usein vaikea hahmottaa,

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön uudistus

Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön uudistus Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön uudistus Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalvelut Lahti 9.10.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

[OPS MUUTOS OPISKELIJAHUOLTO, YHTENÄISKOULU] 23. toukokuuta 2014

[OPS MUUTOS OPISKELIJAHUOLTO, YHTENÄISKOULU] 23. toukokuuta 2014 1. Opiskelijan tukeminen 1.1. Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön

Lisätiedot

Opiskeluhuolto lukiossa

Opiskeluhuolto lukiossa Opiskeluhuolto lukiossa Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa kansalliset kehittämispäivät XIV 27. 28.11.2014, Helsingin Messukeskus Opiskeluhuolto

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LV 2016-2017 UTRAN KOULU OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA children 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Utran koulussa on 430 oppilasta oppilashuollon piirissä. Oppilashuollon

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö Helsinki Opetustoimen ajankohtaista juridiikkaa -päivä. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö Helsinki Opetustoimen ajankohtaista juridiikkaa -päivä. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö 7.10.2014 Helsinki Opetustoimen ajankohtaista juridiikkaa -päivä Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat

Lisätiedot

Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos. Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola

Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos. Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola Hyvinvoiva opiskeluyhteisö sekä terveellinen ja turvallinen opiskeluympäristö ovat oppilaiden ja opiskelijoiden terveen

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto TREDU lukuina Yksi Suomen suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Opiskelijoita

Lisätiedot