A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloitteita koskeva selvitys 45/00.02/2014 KHALL Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kaupun gin hal li tuk sen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä annet ta va valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kau pun gin halli tuk sel le lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuo den loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on il moi tet ta va, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi to deta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Seuraavassa luetellaan ne Sastamalan kaupunginvaltuustolle jätetyt val tuus to aloit teet, joita valtuusto ei vuoden 2013 loppuun mennessä ol lut käsitellyt lopullisesti, toimenpiteineen: A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen Sastamalaan - valtuustoaloite on jätetty aloitteessa tarkoitettua etätyö/lähityöasiaa on selvitetty vir ka miestyö ryh mäs sä (Jaakko Erjo, Marja-Leena Parto-Koski, Hannu Nikkilä ja Mikko Nieminen). On selvitetty, millä edellytyksillä etä työ piste/kes kus olisi mahdollista perustaa ja mitä se vaatisi. Työryhmä on läh te nyt siitä, että hankkeelle ei haeta mitään julkista tukea. Tämä sii tä syystä, että hankerahoituksen päättymisen jälkeen toiminnan tulee ns. kantaa omillaan ja kaupunginkaan ei voi lähteä isosti toi mintaa rahoittamaan. - Yrityspalvelu teetti kyselyn myös potentiaalisille yrityksille kiin nostuk ses ta Sastamalassa sijaitsevaa etätyöpistettä kohtaan ja kiin nostus ta ei käytännössä ollut lainkaan. Yritysten työntekijöiden käyttöä toi mi pis teel le ei realistisesti ole, eikä kuluja voitaisiin tämän tyyppisillä asia kas mak suil la kattaa lainkaan. Selvitysten perusteella ta lou del li sia edellytyksiä toimipisteelle ei nykytilanteessa ole ilman tu ki ra hoi tus ta. - verotoimiston asiakaspalvelu Sastamalassa loppui vuo den vaih teessa. Verotoimisto on vuokrannut entisistä tiloistaan noin 70 m2 tilan etä työs ken te lyä varten. Vuokrattava tila saadaan hyvin eriytettyä vero toi mis ton muusta vapautuvasta tilasta. Sopimus alkaa kau pun ki on yhteistoiminnassa valtion viranomaisten kanssa sel vittä mäs sä yhteisen asiakaspalvelupisteen perustamista Sastamalaan. Neu vot te lut käydään kevään 2014 aikana. - selvityksen osalta viitataan myös jäljempänä olevaan valtuutettu O.

2 Vin han ym. valtuustoaloitteesta annettuun selvitykseen. E. Asikainen ym. Luontoarvojen turvaaminen asemakaava-alueilla - valtuustoaloite on jätetty aloite on lähetetty yhdyskunta- ja ympäristö -ydin pro sessin valmisteltavaksi ja lautakuntakäsittelyä varten J. Jokinen ym. Reilun kaupan kaupunki -arvonimen hakeminen - valtuustoaloite on jätetty aloitteesta on pyydetty Servi Oy:n lausunto P. Lahtinen ym. Uimahallin suunnittelun palauttaminen seuraavalle suunnittelukaudelle - valtuustoaloite on jätetty yhdistymishallitus on päättänyt, että vastaus valtuustoaloitteeseen annetaan talousarvion yhteydessä - kaupunginvaltuusto on kokouksessaan , Sas tama lan kaupungin talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuo sil le , päättänyt, että selvitetään kokonaistaloudelliset edel ly tyk set aloittaa uimahallin rakentaminen vuonna Sel vi tykses sä huomioidaan sekä rakentamis- että käyttökustannukset. Sel vityk sen yhteydessä arvioidaan omaisuuden myynti, mahdollinen yk sityi nen rahoitus ja muut rahoitusmuodot. Uimahallia ei kirjata suun nitel ma vuo sil le, vaan asia ratkaistaan ensi vuoden budjettikäsittelyssä sel vi tyk sen pohjalta. - kaupunginhallitus on päättänyt asettaa ui ma hal lityö ryh män selvittämään kaupunginvaltuuston päätöksessä tar koi tetut asiat. Työryhmään nimettiin Jari Andersson (Päivi Pelttari), Ilmari Nur mi nen (Jenni Jokinen), Pertti Hakanen (Pentti Jarkko), Aatto Liuk ko-si pi (Vesa Vierre), Leena Saarela (Kari Oksanen), Jukka-Pek ka Selin (Aimo Mäkinen) ja Mika Sillanpää (Eveliina Asi kainen). Työryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat apu lais kau pun ginjoh ta ja Jaakko Erjo, kehittämisjohtaja Tapio Rautava ja lii kun ta päällik kö Veli-Matti Tapio. - työryhmä on jättänyt selvityksensä kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus on päättänyt merkitä uima hal li työ ryh män ehdotukset tiedoksi. - kaupunginvaltuusto on talousarvion ja taloussuunnitelman kä sit telyn yhteydessä äänestyksen jälkeen päättänyt, ettei talous ar vio vuo del le 2016 lisätä yhden miljoonan euron osa ke pää oma ui ma hal li yh tiön perustamiseksi (investoinnit, aineeton käyt tö omai-

3 suus). Asia käsitellään perusteellisesti vasta vuoden 2016 ta lous arvion käsittelyn yhteydessä. O. Vinha ym. Valtion palveluja tarjoava palvelupiste - valtuustoaloite on jätetty valtiovarainministeriöllä on ollut vuoteen 2013 käynnissä Julkisen hal lin non asiakaspalvelun kehittämishanke Asiakaspalvelu Hank keel la vastataan pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen oh jelmas sa yhteispalvelulle asetettuihin tavoitteisiin, jotka ovat seuraavat: 1. Luodaan koko maassa kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verk ko. Määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etä pal ve lu na saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten pal ve lut. 2. Selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vas tuu vi ran omai si na ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana jul kisiin palveluihin. Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä (HALKE) puolsi julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen (Asia kas pal ve lu2014) ehdotuksia yhteisissä asiakaspalvelupisteissä tar jot ta vis ta palveluista, palveluverkostosta ja yhteisten asia kas palve lu pis tei den toimintamallista. Hankkeen tavoitteena on, että asia kas saa julkisen hallinnon palvelut kohtuuetäisyydellä yhteisistä asia kaspal ve lu pis teis tä (yhden luukun periaate) ja että yhteiset pis teet lisäävät hallinnon tehokkuutta ja taloudellisuutta. Ministeriryhmä linjasi jo kesäkuussa 2012, että kunnat vastaavat yhtei sen asiakaspalvelun järjestämisestä ja palvelupisteissä tarjotaan la kiin perustuen aina poliisin lupapalveluja sekä työ- ja elin kei no toimis to jen, verohallinnon, maistraatin, ELY-keskusten, työvoiman palve lu kes kus ten ja kuntien palveluja. Muut toimijat, kuten Kan san eläke lai tos tulevat mukaan sopimusperusteisesti. Näiden valtion vi ranomais ten ja kuntien yhteisissä pisteissä tarjoamat palvelut on nyt yksi tyis koh tai ses ti määritelty hankkeen väliraportissa. Asiakaspalvelua tar jo taan palveluneuvojan antamana paikan päällä sekä vi ran omaisen oman asiantuntijan antamana etäpalveluna videoyhteyden vä lityk sel lä tai paikan päällä. Kunnalle korvataan oma kus tan nus pe ri aatteel la sille muiden tahojen palvelujen jakamisesta aiheutuvat kus tannuk set. HALKE linjasi kesällä myös, että yhteisen asiakaspalvelun pal ve lupis te verk ko kattaa lakisääteisesti koko maan. Hanke on syksyn ai kana hahmotellut kahta vaihtoehtoa palvelupisteverkoksi. Valmistelun läh tö koh ta na on ollut, että asiakaspalvelupisteen vaikutusalueen asuk kais ta 90 prosentilla on pisteeseen enintään 40 kilometrin matka, ja että asiakaspalvelupisteet sijaitsevat siellä, minne alueen asioin ti ja työssäkäynti muutoinkin suuntautuvat. Valmistelun ta voit-

4 tee na on, että palvelupisteverkko mahdollistaa palvelun tuottavan ja ta lou del li sen järjestämisen. Lakisääteisen järjestelmän rinnalle jää myös mahdollisuus sopimusperusteisten yhteispalvelupisteiden perus ta mi seen ja ylläpitoon. Ministeriryhmä puolsi valmistelun jatkamista siten, että selvitetään kah den vaihtoehtoisen palvelupisteverkon taloudelliset ja muut vaiku tuk set. Toisessa vaihtoehdossa siirrytään täysimääräisesti yh teiseen asiakaspalveluun. Yhteisiä asiakaspalvelupisteitä olisi tässä vaih to eh dos sa 164 kunnassa. Siirtymäaika olisi tässä vaihtoehdossa var sin pitkä, arviolta viisi vuotta. Toisessa vaihtoehdossa yhteiseen asia kas pal ve luun siirryttäisiin aluksi alueilla, joilta puuttuu kahden tai kol men järjestelmässä mukana olevan viranomaisen oma asia kaspal ve lu pis te. Yhteisiä asiakaspalvelupisteitä olisi tässä vaih to eh dossa 129 kunnassa. Siirtymäaika olisi kaksi - kolme vuotta. Yhteisen asia kas pal ve lun alue laajenisi sitä mukaa kuin toimijat vähentävät omia asiakaspalvelupisteitään. Kummassakin vaihtoehdossa vastuun tarpeettomiksi käyvien toi mi tilo jen kustannuksista ennen uuden käytön löytymistä tai vuok ra so pimus ten päättymistä tulisi jäädä keskitetysti valtion kannettavaksi. Kevään aikana hanke jatkoi työtään myös rahoitusmallin mää rit tä misek si, toimintamallin täsmentämiseksi sekä henkilöstö- ja ta lou del listen vaikutusten arvioimiseksi. Hanke on valmistellut luonnoksen hal lituk sen esitykseksi laiksi julkisen hallinnon yhteisestä asia kas pal velus ta. Loppuraportista ja hallituksen esitysluonnoksesta pyydettiin lau sun not syksyyn 2013 mennessä. - Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen on asettanut työ ryh män jatkovalmistelemaan julkisen hallinnon yhteistä asia kas pal ve lua. Jatkovalmistelutyöryhmän tavoitteena on valmistella julkisen hal linnon yhteinen asiakaspalvelu siten, että yhteisten asia kas pal ve lu pistei den toiminta voidaan käynnistää vuonna Valmistelua jat ketaan julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen (Asiakas pal ve lu2014-han ke) kesäkuussa 2013 tekemien ehdotusten pohjal ta ottaen huomioon ehdotuksista saatu lausuntopalaute ja hal linnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän linjaukset. Työryhmän toimi kau si kestää kesäkuun 2014 loppuun. Jatkovalmisteluvaiheessa suunnitellaan yhteisen asiakaspalvelun pilo toin ti ja valitaan pilottikunnat, suunnitellaan yhteisen asia kas pal velun siirtymäkauden jaksotus, tarkennetaan yhteisen asiakaspalvelun ra hoi tus mal lia sekä jatkovalmistellaan yhteistä asiakaspalvelua koske va lakiehdotus sekä luonnokset tarvittaviksi asetustasoisiksi säädök sik si. Työryhmän tehtävänä on lisäksi selvittää, aiheuttavat hal lituk sen rakennepoliittiset ohjelmaan sisältyvät ja muut keskeiset hallin non ja palvelujen rakenteita ja palvelujen tuottamistapoja koskevat ke hit tä mis hank keet muutostarpeita suunniteltuun julkisen hallinnon yh tei seen asiakaspalveluun. Jatkovalmistelutyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Ko kouk ses sa päätettiin asettaa työryhmälle kolme alatyöryhmää: lain sää dän tö työ ryh mä, pilotointityöryhmä ja rahoitustyöryhmä. Jä-

5 sen ten nimeämiset työryhmiin ovat käynnissä ja alatyöryhmät aloit tavat toimintansa tammikuun 2014 alkupuolella. - kaupunki on ollut aktiivinen niin verohallinnon kuin muidenkin valtion hal lin non palvelujen saatavuuden turvaamiseksi Sastamalassa. Val tion viranomaisten kanssa järjestettiin neuvottelu. Sii nä sovittiin, että kukin taho valmistelee omalla tahollaan asia kas pal ve lupis te asiaa ja näkemyksiään. Valmistelua tehdään etupainotteisesti niin, että kukin viranomainen kat soo, mitä palveluja pisteelle voidaan antaa. Syksyn 2013 aikana näh dään, miten säädösvalmistelu etenee. Viimeistään vuoden 2014 ke vääl lä jatketaan yhteistä valmistelua. Tavoitteena on, että vuoden 2015 alussa yhteinen asiakaspalvelupiste voisi aloittaa. H. Leppäniemi ym. Langattomien mikrofonien hank ki mi nen val tuus to ryh mille - valtuustoaloite jätetty Sylvään koulun auditorion äänentoistoa on pyritty parantamaan erilaisin teknisin toimenpitein, jatkossa selvitetään vielä kiinteitä äänentoistoratkaisuja ja jos ne eivät onnistu, niin langattomien mikrofonien hankinta voi tulla ajankohtaiseksi. - muutama langaton mikrofoni on mahdollista ottaa käyttöön ja kokeilla tulevissa valtuuston kokouksissa. T. Niemi ym. Koulutilojen ilmainen käyttö - valtuustoaloite jätetty aloite on lähetetty kasvatus- ja opetuslautakunnan val mis tel ta vaksi/lau sun toa varten yhteistoiminnassa kulttuuri- ja va paa-ai ka lau takun nan ja Servi Oy:n kanssa A. Satonen ym. Kansanvallanpäivän ke hit tämi nen - valtuustoaloite jätetty Sastamalan torilla järjestettiin kansanvallanpäivän juhla. Sen järjestivät Kulttuuria kaikille ry, Tyrvään Sanomat ja Sastamalan kau pun ki. Yleisöä oli runsaasti. Päivän ohjelma oli perinteinen koostuen puheista, musiikista, avainhenkilön julkistamisesta sekä asukkai den vapaista puheenvuoroista. Uutuutena ohjelmassa oli val tuusto aloit tees sa tarkoitettuja ideoita, mm. valtuustoryhmien edustajat oli vat paikalla esittelemässä toimintaansa ja keskustelemassa asukkai den kanssa - jatkossa kansanvallanpäivän juhlaa kehitetään edelleen val tuus toaloit tees sa esitetyt ehdotukset huomioon ottaen yhteistoiminnassa

6 mui den juhlan järjestäjien kanssa. Ensi kesänä juhla järjestetään lauan tai na I. Nurminen ym. Arvokkaan ikääntymisen turvaaminen - valtuustoaloite jätetty aloite on lähetetty sosiaali- ja terveyslautakunnalle kä sitel tä väk si/val mis tel ta vak si - sosiaali- ja terveyslautakunta on antanut aloitteesta seuraa van lausunnon: Tehostetussa palveluasumisessa on käytössä vas tuu hoi ta ja jär jes telmä. Vastuuhoitaja huolehtii /on ottanut hoitaakseen sen, että asukkaal la on käytössään riittävästi edellä mainittuja päivittäis- ja käyt töta va roi ta. Tehostettu palveluasuminen toimii kotihoidon pe ri aat tei den mukaisesti. Myös asiakasmaksujen osalta noudatetaan samoja pe riaat tei ta kuin omassa kodissaan asuvan ikääntyneen kohdalla. Tehos te tus sa palveluasumisessa on käytössä kotihoidon asia kas maksu ase tuk sen mukainen hoivamaksu. Asukkailla on käytössään ilmais hoi to tar vi ke ja ke lun palvelut samoin periaattein kuin kotona asuval la ikääntyneellä. Asukas vastaa itse päivittäiseen käyttöön tar koitet tu jen tarvikkeiden kustannuksista, kuten omassa kodissaan asu va ikääntynyt palvelujen tarvitsija. Suurin osa asukkaan päivittäin tar vitta vis ta tarvikkeista voidaan jo nyt tilata yhteistilauksena, mikäli asukas näin haluaa. Yhteistilauksen tuotteet toimitetaan tehostetun palve lu asu mi sen yksiköihin, joista ne jaetaan asukkaille. Asukkaan ja hänen omaisensa kanssa laadittavassa palvelusuunnitelmassa so vitaan vastuut niiden päivittäisten tarvikkeiden hankkimisesta, joita ei voida toimittaa yhteistilauksen kautta. Mikäli omainen ei näitä hankin to ja voi ottaa huolehtiakseen, sovitaan niiden hankinta tehtäväksi vas tuu hoi ta jan toimesta. Tehostetussa palveluasunnossa asuminen rinnastetaan kotihoidon asiak kuu teen. Asukas vastaa päivittäin tarvitsemiensa tarvikkeiden kus tan nuk sis ta, kuten omassa kodissaan asuva palvelun tarvitsija. Asukaskohtaisessa palvelusuunnitelmassa sovitaan yhdessä asukkaan ja hänen omaisensa kanssa ne keinot, joilla asukkaan toi min taky kyä pidetään yllä tai tuetaan asukkaan harrastuksia. Tässä yh teydes sä sovitaan myös ulkoilusta asukkaan yksilöllisten toiveiden mukai ses ti. Palvelusuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ohjaavat päi vit täis tä työtä tehostetussa palveluasumisessa. Asumispalvelut ovat jatkuvasti osallistuneet työl lis tä mis vel voit teeseen ottamalla yksiköihin työkokeiluun ja työharjoitteluun ne hen ki löt, joita työvoimahallinnon kautta on esitetty työllistettäväksi. Myös Työtee kin kautta ohjattuja kuntouttavassa työtoiminnassa olevia hen kilöi tä on ollut asumispalveluissa. Heidän työ- ja har joit te lu pa nok sen sa on käytetty avustaviin tehtäviin, esimerkiksi ulkoilutuksiin. Jat kos sa

7 esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan kautta tulee ny kyis tä enemmän henkilöitä avustaviin tehtäviin asumispalveluihin, jolloin mah dol li suu det ulkoiluttamiseen paranevat nykyisestään. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää lisäksi kannatettavana, että nuo ri so ta kuu ta hyödynnetään ikäihmisten ulkoilutuksessa määrärahojen puit teis sa. - kaupunginhallitus on käsitellyt selvitystä ja päättänyt jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. H. Leppäniemi ym euron määrärahan va raa mi nen työllistämiseen - valtuustoaloite jätetty kaupunginhallitus on käsitellyt kaupungin työllisyyden hoitoon liittyviä palveluja. Kaupunginhallitus esitti, että Pirkanmaan TE-toimisto osoittaa riittävät resurssit työvoimapalveluihin seudullamme. Erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tulisi saada tarvitsemansa palvelut määräaikojen puitteissa ja tarvitsemassaan laajuudessa. Pitkäaikaistyöttömien palveluohjaus tulee saada toimimaan työvoimatoimiston kautta. - Pirkanmaan TE-toimiston johtaja Vesa Jouppila on lähettänyt kaupun gil le päivätyn vastineen, jonka kaupunginhallitus on merkinnyt tiedokseen. - aloitteessa tarkoitettua erillistä euron määrärahaa ei kaupun gin val tuus ton hyväksymässä talousarviossa ole. - kaupunginhallitus tulee tänä vuonna erityisesti paneutumaan työl lisyy den hoitoon ja työllisasioihin ja tekee tarvittavat toimenpide-esitykset Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus saattaa edellä olevan selvityksen niistä valtuustoaloitteista, joita ei vuoden 2013 loppuun mennessä ol lut lopullisesti käsitelty sekä aloitteiden aiheuttamista toi men pi teis tä kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Hannu Nikkilä, puh KVALT 8 Ehdotus kh: Kaupunginhallitus saattaa edellä olevan selvityksen niis tä valtuustoaloitteista, joita ei vuoden 2013 loppuun mennessä ollut lopullisesti käsitelty sekä aloitteiden aiheuttamista toi men pi teis tä

8 kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot