Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa ( tiedon mukaan), muutosta edellisvuoteen oli + 32 asukasta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 657 (18.3.2011 tiedon mukaan), muutosta edellisvuoteen oli + 32 asukasta."

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2010 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa ( tiedon mukaan), muutosta edellisvuoteen oli + 32 asukasta. Ikärakenne Ikä Henk % 2009 % ,0 19, ,9 65, ,1 15,2 Yhteensä Työllisyys (suluissa vuoden 2009 luvut) Työttömyysaste oli edellisvuoden tasoa eli 7,7 prosenttia (7,8). Kunta työllisti vuoden aikana palkkatuella 35 henkilöä (19). Kesäaikaan kunnan töissä oli 62 nuorta (42). Yrityksiin työllistyi 11 nuorta (6). Henkilöstö Kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä tilanteen mukaan: /- Vakituisissa viroissa/toimissa /-0 Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt/oppisopimuskoul Yhteensä

2 Seuraavat uudet tai muutetut virat/toimet perustettiin: Hallintoyksikkö - talousjohtajan virka lukien - projektipäällikön määräaikainen toimi Perusturvayksikkö Koti- ja vanhuspalvelut - varahenkilö sisäisin järjestelyin Sosiaalityö - perhetyöntekijän toimi kustannus sis. siirtona - tuetun asumisen ohjaajan virka kustannus sis. siirtona - sosiaalityön palveluesimiehen virka kustannus sis. siirtona Varhaiskasvatus - neljä lastentarhanopettajan tointa kaksi lastentarhanopettajan tointa kaksi lastentarhanopettajan tointa kolme varhaiskasvatuksen palveluesimiehen virkaa neljä päiväkodinjohtajan virkaa lakkautettiin - yksi päiväkodinjohtajan virka muutettiin erityislastentarhanopettajan toimeksi - kaksi päivähoitajan tointa neljä päivähoitajan tointa varhaisen tuen ohjaajan toimi Edellä mainituista vakinaistaminen oli kyseessä viidessä toimessa. Perusturva - taloussuunnittelijan toimi Tekninen yksikkö - ruokapalvelutyönjohtajan toimi Huolimatta siitä, että uusia virkoja/toimia perustettiin, vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan vakituisissa viroissa/toimissa oli yhtä paljon työntekijöitä kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana.

3 Kokonaistalous (1 000 euroa) Muutos % Taseen loppusumma ,3 Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,2 Verotulot ,5 Valtionosuudet ,3 Vuosikate, Vuosikate /asukas Poistot ,2 Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä Investoinnit ,8 Tunnuslukuja Investointien tulorahoitusosuus (=vuosikate %:ia nettoinvestoinneista) Omavaraisuusaste, % (=oma pääoma/taseen loppusumma) Suhteellinen velkaantuneisuus, % (=vieras pääoma/käyttötulot) Verotulot Tuloveroprosentti nostettiin 17,75 > 19,25.

4 Lainat TP 2008 TP 2009 TP 2010 Pitkäaikaiset lainat yhteensä 1.1. Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaiset lainat yhteensä Pitkäaikaiset lainat /asukas Shekkitililimiitti ja tilap. lainat Kaikki lainat /asukas Konsernilainat yhteensä Konsernilainat /asukas Koko maan lainakanta /asukas Kanta-Hämeen lainakanta /asukas Tilikauden toteutuminen Tulokseen vaikuttivat eniten seuraavat poikkeamat muutettuun talousarvioon verrattuna: - käyttötulojen ylittyminen eurolla - käyttömenojen alittuminen eurolla - verotulojen ylittyminen eurolla Hallintokunnat sopeuttivat hyvin toimintansa valtuuston syyskuussa 2010 tekemiin talousarviomuutoksiin. Esitettyihin muutoksiin edellytettiin katetta muualta. Käyttömenot alittuivat pääosin henkilöstökulujen ( euroa) ja palvelujen ostojen ( euroa) menosäästöistä. Verotuloarviota lisättiin eurolla edellä mainitun talousarviomuutoksen yhteydessä. Kertymä oli lopulta euroa yli arvion eli verotulot kasvoivat edellisvuodesta 13,5 prosenttia. Kasvusta suurin osa johtui tietenkin sekä tulovero- että kiinteistöveroprosenttien korotuksista. Myös loppuvuonna saadut oikaisutilitykset vuodelta 2009 marraskuussa ja 2010 joulukuussa olivat kunnalle merkittäviä. Vuoden 2009 oikaisutilitys euroa ja vuoden 2010 oikaisutilitys euroa.

5 Hallintokunnissa tapahtuneita merkittäviä toimintoja/ muutoksia Yleishallinnon päävastuualue: Kehittämispäällikön tilapäistä tointa jatkettiin vuoden loppuun ja edelleen saakka. Työsuhteen jatkaminen on tarpeen kunnan elinkeinoasioiden, uusiin yrityksiin liittyvien asioiden sekä Hattulan kunnan ja Kehittämiskeskus Oy Hämeen välisen tehtävien hoitamista koskevan sopimuksen vuoksi. Pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen panostettiin ja nuorten kesätyöllistämistä lisättiin. Perusturvan päävastuualue: Talous Kustannusten kasvu taittui. Perusturvan nettokustannukset hattulalaista kohti vähenivät, vaikka terveydenhuollon kustannukset kasvoivat noin Terveydenhuollon kustannusten kasvu johtui pääosin valmiustason nostosta sairaankuljetuksessa sekä perusterveydenhuollon hintojen korotuksista. Sosiaalipalveluissa rakennemuutoksen säästövaikutukset olivat 1,6 miljoonaa euroa: Lastensuojelun, aikuissosiaalityön, vammaispalvelun ja lasten päivähoidon ja ikäihmisten palveluiden kustannukset alenivat. Pappilanniemen laajennus: 42 paikkaa lisää käyttöön syksyllä. Vanhainkotiosasto (21 paikkaa) tehostetuksi asumispalveluksi (20 paikkaa) ja perustettiin kuntouttava lyhytaikaishoidon yksikkö maaliskuun alusta. Toiminta Perusturvan strategia vuoteen 2015 päivitettiin, valtuusto hyväksyi joulukuussa. Osallistuttiin seudullisen Mielenterveys- ja päihdeohjelman valmisteluun. Käynnistettiin lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman valmistelu. Painopisteinä olivat ennalta ehkäisevä työ, kotona asumisen tukeminen, asiakkaan valinnanvapauden edistäminen, toimiva palveluohjaus ja palvelurakenteen keventäminen. Asiakkaiden valinnanvapaus lisääntyi ja rakenteet kevenivät Varhaiskasvatuksessa aloitettiin kerhotoiminta ja avoin toiminta, yksityisen hoidon tukea korotettiin ja sen käyttö lisääntyi. Sosiaalityössä lisättiin omaa perhetyötä ja kotona asumista tukevaa työtä; kehitettiin ryhmämuotoisia työmenetelmiä ja palveluohjausta sekä asiakkaiden oikean palvelun arviointia / hoidonporrastusta ja panostettiin asiakkaiden aktivointiin; lasten sijoitusvuorokaudet kodin ulkopuolelle vähenivät neljänneksellä ja painopiste siirtyi perhehoitoon; toimeentulotukimenot vähenivät ja työllistäminen/aktivointi lisääntyivät, Koti- ja vanhuspalveluissa vähennettiin vanhainkotipaikkoja ja lisättiin tehostettua palveluasumista ja kuntouttavaa toimintaa; laitosasumisen osuus väheni 61:stä 38:an prosenttiin ja kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä kasvoi 90.stä 92 prosenttiin

6 Sivistystoimen päävastuualue: Valtuusto päätti lakkauttaa Mauri Sariolan ja Pelkolan koulut lukien. Teknisen toimen päävastuualue: Teknisen lautakunnan tulosalueeksi siirtyi vuoden 2010 alusta joukkoliikenteen tulosalue sivistyslautakunnalta Suurehkot vireillä olevat kaavahankkeet - Hattulan Keskeisten alueiden osayleiskaava sekä kunnan asemakaavan ajantasaistamis- ja laajennushanke etenivät molemmat luonnosvaiheeseen. Rakennus- ja toimenlupapäätösten määrä väheni hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Valtuuston asettamissa sitovissa tavoitteissa vuodelle 2010 oli tukipalvelujen selkeyttäminen. Kunnanhallituksen ( 256) päätökseen perustuen Hattulan kunta ei suorittanut teknisen yksikön tukipalveluiden kilpailuttamista. Ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstö ovat yhdistäneet voimavarojaan, joka on vähentänyt sijaisten tarvetta. Toiminnan tehostaminen jatkuu vuonna Investoinnit Investointitulot Maa-alueiden myynneistä saatiin euroa ja asunto-osakkeiden myynneistä euroa. Investointimenot Investointimenot olivat 2,9 milj. euroa, osuus kokonaismenoista 5,6 % (vuonna ,3 %). Maa-alueita ostettiin eurolla. Suurimmat maakaupat kohdistuivat Merven uuteen Kotirinteen asemakaava-alueeseen, jonka asemakaavoitustyö alkoi syksyllä. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa yhteensä noin 100 omakoti- ja noin 10 rivitalojen rakennuspaikkaa. Suurimmat rakennushankkeet olivat Pekolan vanhan koulun peruskorjaus ja Pappilanniemen päiväkodin laajennus. Päiväkoti Tiitiäisen peruskorjaus- ja laajennushanke käynnistyi syksyllä Kunnallistekniikan merkittävimpiä investointeja olivat Mierolan P-alueen rakentaminen ja asfaltointi, Merven kevyen liikenteen väylän ja Pekolan asuntoalueen teiden päällystäminen.

7 HATTULAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2010 Asukasluku (+ 32) Veroprosentti 19, milj. / /asukas milj. / /asukas verotulot 30,6 26,9 valtionosuudet 10,6 10,3 nettoinvestoinnit 2,7 1,0 poistot 1,5 1,5 vuosikate poistoista, % vuosikate 2, ,3-241 lainat 19, , tilikauden tulos 0,7-3,6

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 JOHDANTO...1 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...2 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 2 1.1.2 Kunnan hallinto...

Lisätiedot

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA 91 SISÄLTÖ Kunnanjohtajan katsaus 4 Organisaatio 6 Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 10 Rahoituslaskelma 11 Tase 12 Konsernituloslaskelma 14 Konsernirahoituslaskelma 15 Konsernitase 16 Kuntakonserni 18

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Tuusulan kunta TilinpäätÖs 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2006 Vuosi 2006 jää maamme kunnallishistoriaan ajankohtana, jolloin käytiin hyvin vilkasta keskustelua kunnallishallinnon tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Tuusulan kunta TilinpäätÖs 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2005 Vuosi 2005 oli tuusulalaisittain poikkeuksellisen suurten tapahtumien aikaa, ja kuntamme näkyi valtakunnallisestikin julkisuudessa varuskunnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat talousarviovuodelle 2015 ----------------------------------------------------- 2 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 Kunnanhallitus 31.3.2008 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS...1 Kunnanjohtajan katsaus...1 Kunnan organisaatio...2 Kirkkonummen kunnan toimintastrategian toteutuminen

Lisätiedot

Parkanon kaupunki 2 Toimintakertomus 2007

Parkanon kaupunki 2 Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Parkanon kaupunki 2 Toimintakertomus 2007 Parkanon kaupunki 3 Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 I. YLEISTIETOA PARKANOSTA...1 II. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...5

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.215 Päiväys: 31.3.215 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2012 Tampereen kaupunki 12/2012 Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin tulos muodostuu 29,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja 16,7 milj. euroa edellisvuotta heikommaksi.

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015

Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015 Hailuodon kunta HAILUOTO Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 2 Kannen kuva: 2014 3 Hailuodon kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Käsittely Talousarvioesittely kunnanhallituksen

Lisätiedot