Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 12.4.2011"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 60 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 61 Työjärjestyksen hyväksyminen 62 Kunnanvaltuuston päätösten tarkistaminen ja täytäntöönpano 63 Hirvensalmen kotouttamisohjelma 64 Vuoden 2010 talousarvion toteutuminen/määrärahamuutokset 65 Vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen 66 Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös Länsiosan rantayleiskaavaehdotuksen käsittely 68 Etelä-Savon tietohallinto Oy:n osakkeiden myynti kuntien Tiera Oy:lle 69 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 61 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin käsitellä lisälista

4 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN- PANO Khall 62 KunL:n 23 :n mukaan kunnanhallituksen on tarkastettava, että kunnanvaltuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä tai mene valtuuston toimivaltaa edemmäksi taikka muutoin ole lainvastaisia. Samalla kunnanhallituksen on pantava valtuuston päätökset täytäntöön. Kj Kunnanhallitus päättää panna kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön.

5 Kunnanhallitus HIRVENSALMEN KOTOUTTAMISOHJELMA PT LTK Hirvensalmen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan valmistelusta pakolaisten vastaanottamisesta kuntaan. Pakolaisten vastaanottaminen edellyttää sopimusta Työ- ja elinkeinokeskuksen kanssa. Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että kunta on laatinut kotouttamisohjelman. Hirvensalmella on valmisteltu syksystä 2010 alkaen kotouttamisohjelmaa hallintokuntien välisenä yhteistyönä ja eri toimijoiden kanssa. Valmistelussa ovat olleet mukana perusturvatoimen sosiaalityö ja päivähoito, sivistystoimen koulu-, nuoriso- ja vapaaaikatoimi, seurakunta ja useat paikalliset järjestötoimijat. Terveyspalveluita on edustanut Mikkelin kaupungin terveysneuvonnan terveydenhoitaja. Valmistelussa on lisäksi ollut mukana kansalaisopisto, SPR ja Mikkelin maahanmuuttotoimisto. Kotouttamisohjelman vahvistaa kunnanvaltuusto Ptj Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan kotouttamisohjelman ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Khall 63 Kotouttamisohjelma liitteenä n:o 1. Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan kotouttamisohjelman ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

6 Kunnanhallitus VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET Khall. 64 Kunnanvaltuusto on antanut vuoden 2010 talousarvioon määrärahat tehtävätasolle. Tilinpäätöstä laadittaessa on tullut esille, että käyttötalousosassa on menojen määrärahaylityksiä ,10 euroa ja investointien määrärahaylityksiä ,77 euroa. Ylitykset ilmenevät liitteenä 2 olevasta taulukosta. Käyttötalouden nettomenot toteutuivat 102,3-prosenttisesti tulojen toteuduttua 106,7-prosenttisesti ja menojen 103,3-prosenttisesti. Määrärahaylitykset käyttötaloudessa johtuivat seuraavista tekijöistä: Elinkeinoelämän kehittäminen Elinkeinoelämän kehittämisen ylitys ,22 euroa johtuu kunnan osuudesta Laajakaista kaikille -hankkeessa. Kunnanhallitus hyväksyi Hirvensalmen kunnan osallistumisen hankkeeseen kokouksessaan Vuoden 2010 käyttötalouteen on kirjattu hankkeen kustannukset ,29 euroa kylien kehittämisen momentille. Perusopetus Perusopetuksen kustannukset ylittyivät ,29 eurolla, mikä oli 5,64 % suurempi kuin budjetin laadintavaiheessa oli arvioitu. Ylitys johtui pääasiassa arvioitua suuremmista ( euroa) kotikuntakorvauksista ja opetus- ja kulttuuripalveluiden ostosta. Kotikuntakorvauksia kertyi reilut euroa enemmän kuin oli arvioitu. Ylitystä kertyi myös taloussuunnitelman mukaisista Perusopetus paremmaksi -hankkeista, joita olivat KELPO (erityisopetuksen kehittämishanke), OKE (oppilaanohjauksen kehittämishanke), PET- RA (oppimisympäristöjen kehittämishanke) sekä kerhotoiminnan kehittämishanke. Hankkeiden nettokustannus kunnalle oli noin euroa kokonaiskustannusten ollessa reilut euroa. Kuljetuskustannukset ylittivät budjetoidun noin eurolla ylityksen ollessa 5,05 %. Kaikki koulut järjestivät toimintansa siten, että budjetit alittuivat. Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksen ylitys 90 euroa johtui Mikkelin kansalaisopiston arvioitua suuremmasta laskutuksesta. Kirjastotoimi

7 Kunnanhallitus Kirjastopalveluiden toteuma oli ,49 euroa, mikä ylitti budjetoidun 2 132,49 eurolla (1,52%). Ylitys johtui arvioitua suuremmista asiantuntijapalveluista sekä sisäisistä posti- ja telepalveluista. Kirjastotoimen tulot olivat euroa suuremmat kuin budjetoidut, joten kirjastotoimen nettotulos alitti budjetoidun 57,58 eurolla. Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalveluiden ylitys ,86 euroa johtui suurimmaksi osaksi arvioitua suuremmista ( euroa) poistoista, jotka aiheutuivat urheilukentän suunnittelun kertapoistosta. Asiantuntijapalveluihin ja avustuksiin käytettiin reilut euroa enemmän kuin oli arvioitu. Lisäksi liikunta-alueiden ja laitteiden kunnossapitoon sekä polttoaineisiin meni noin euroa budjetoitua enemmän. Maaseututoimi Maaseututoimen ylitys, 1 872,37 euroa johtui arvioitua useammasta sukupolvenvaihdoksesta ja niistä aiheutuneista muistamiskustannuksista. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden ylitys ,06 euroa johtui lasten laitoshoidon, vammaisten taloudellisten tukitoimien, vanhustyön ohjelmistohankinnan ja vanhusten päivätoiminnan arvioitua suuremmista kustannuksista. Sosiaalipalveluiden menot ylittivät arvioidun 2,41 %:lla. Tulot puolestaan olivat euroa suuremmat kuin oli arvioitu budjetin laadintavaiheessa. Toimeentuloturva Toimeentuloturvan ylitys ,76 euroa johtui toimeentuloturva-asiakkaiden kokonaismäärän kasvusta (uusia asiakkuuksia 30 kpl) sekä vuonna 2010 käynnistyneen työllistämishankkeen kustannuksista. Kansanterveystyö Kansanterveystyön ylitys ,34 euroa johtui toimitilamuutoksista sekä niistä aiheutuvista sisäisten vuokrien budjetoitua suuremmista kustannuksista. Tekninen hallinto Teknisen hallinnon ylitykset 6 954,33 euroa johtuivat arvioitua suuremmista asiantuntijapalveluista, materiaalihankinnoista sekä joukkoliikenteen matkustus- ja kuljetuspalveluista. Kiinteistötoimi

8 Kunnanhallitus Kiinteistötoimen ylitys oli yhteensä ,03 euroa. Kiinteistötoimessa lämmitys-, sähkö- ja vesimaksut olivat ,18 euroa arvioitua suuremmat. Lämmitys-, sähkö- ja vesimaksuihin oli varattu euroa ja toteutuma oli ,18 euroa. Vuonna 2009 lämmitys- sähkö- ja vesimaksut olivat ,18 euroa. Rakennusten poistot ovat ylittyneet ,08 eurolla johtuen siitä, että Virkailijaintalo on poistettu taseesta kokonaan. Kiinteistötoimen tulojen alitus johtui metsänmyyntitulojen siirtymisestä vuodelle Tuloja oli arvioitu euroa ja toteutuma oli ,09 euroa. Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen ja mittauksen ylitys ,35 euroa johtuvat Länsiosan ja Itäosan yleiskaavan sekä Syväsmäen kyläkaavan asiantuntijapalveluista, mm. museoviraston vaatimien ko. kaavojen inventointien laatimisesta. Investointiosan ylitykset/määrärahamuutokset Talousarvion investointiosan ylitykset olivat yhteensä ,77 euroa. Kunnanhallituksen arvopapereiden hankinta ylittyi euroa, mikä aiheutui Koivulehdon osakepääoman korottamisesta. Perusturvalautakunnan aineettoman omaisuuden hankinta ylitti arvioidun eurolla vanhustyön ProConsona-ohjelmistohankinnan takia. Teknisen lautakunnan alaiset muun talonrakentamisen määrärahat ylittyivät ,77 eurolla. Ylitykset johtuvat terveyskeskuksen kosteusvaurioiden korjauksesta sekä palvelukeskuksen sisäpihan muutostöistä, joihin ei oltu talousarviossa varauduttu. Paloaseman rakennekorjauksen urakkahinta oli sopimuksen mukaan euroa, mutta hankkeen yhteydessä tehtiin lisäksi LVItöitä, joten kokonaiskustannuksiksi tuli ,77 euroa. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaiset vuoden 2010 talousarvion ylitykset ja määrärahamuutokset ja esittää ne kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.

9 Kunnanhallitus VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN Khall. 65 Vuoden 2010 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös on liitteenä 3. Taloussuunnitelmassa oli arvioitu vuosikatteen jäävän positiiviseksi euroa ja kunnanvaltuuston myöntämien lisämäärärahojen jälkeen suunnitelman mukainen negatiivinen vuosikate oli euroa. Tilinpäätös osoittaa vuosikatteen olevan positiivinen ,44 euroa. Käyttötalousmenot toteutuivat kokonaisuudessaan 103,3- prosenttisesti. Vuoteen 2009 verrattuna käyttötalousmenot kasvoivat 5,48 %. Menoja kasvattivat henkilöstökustannusten ja varautuminen Laajakaistahankkeeseen. Tilinpäätös osoittaa ,29 euroa ylijäämää. Vuosikate on ,44 euroa, joka asukasta kohden merkitsee 458 euroa. Vuoden 2009 vuosikate oli 393 euroa/asukas. Vuosikatteella on pystytty kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Toimintavuonna otettiin uutta lainaa euroa. Lainoja lyhennettiin ,91 euroa. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa 651 euroa/asukas, kun vuoden 2009 lopussa lainaa oli 569 euroa/asukas. Kunnan tuloveroprosentti oli 19,50. Kaikkien kuntien keskimääräinen verotuloprosentti oli 19,17 ja Etelä-Savon kuntien 19,85 %. Talousarvion toteuma ilmenee tarkemmin liitteenä olevasta tilinpäätöksestä. Vuoden 2010 keskeisin investointi oli Urmasrinteen vesihuollon rakentaminen ,98 euroa. Vuoden 2010 toteutuneet investoinnit olivat yhteensä ,75 euroa. Investointitaso oli huomattavasti edellisvuotta alhaisempi ja se on palaillut ns. normaalivuosien tasolle. Vertailun vuoksi todettakoon, että vuoden 2009 investoinnit olivat ,03 euroa ja vuoden ,47 euroa. Verotulot olivat ,17 euroa ja toteutuivat ,17 euroa yli taloussuunnitelmassa esitetyn arvion. Verotuloa arvioitaessa on huomioitava niiden olevan vuoden 2010 osalta ennakkotilityksiä. Verotulojen todellinen määrä selviää syksyllä 2011 vuoden

10 Kunnanhallitus verotuksen valmistuttua. Yleisen taloustilanteen vuoksi on perusteltua arvioida, että kunta joutuu palauttamaan vuoden 2010 veroennakoita. Valtionosuudet olivat euroa ja toteutuivat euroa yli taloussuunnitelmassa arvioidun. Harkinnanvaraista valtionosuutta ei haettu. Tilinpäätösasiakirjat ovat kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2010 tilinpäätöksen, jonka tulos ennen tilinpäätössiirtoja osoittaa ylijäämää ,29 euroa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että: Tilikauden ylijäämä ,29 euroa kirjataan tilille Edellisten tilikausien yli-/alijäämä. Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

11 Kunnanhallitus HIRVENSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Khall. 66 Hirvensalmen kunnassa valmistui ensimmäinen henkilöstötilinpäätös vuonna Sen kokoamisesta vastaa kunnan hallintotoimisto. Henkilöstötilinpäätöksen tavoitteena on antaa tietoa kiinnostuneille kunnan henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä. Henkilöstötilinpäätöksessä kuvataan jo toteutunutta kehitystä, mutta sen tietojen perusteella voidaan jo varautua tulevaan. Henkilöstövoimavarojen arviointi on arvokas henkilöstöjohtamisen apuväline. Kun arviointia tehdään hyväksyttyjen suositusten mukaan, helpottaa se seudullista, kuntien välistä ja valtakunnallista vertailtavuutta. Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2010 on liitteenä 4. Kj. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnan henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2010 ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

12 Kunnanhallitus LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN KÄSITTELY Khall. 67 Hirvensalmen kunta on päättänyt käynnistää otsikon mukaisen rantayleiskaavan laadinnan. Rantayleiskaavan laadinnasta on ensimmäisen kerran päätetty kunnanvaltuuston kokouksessa ( 35), jolloin päätettiin, että länsiosan rantayleiskaavan laatiminen aloitetaan Liekune-Ryökäsvesi rantayleiskaavan valmistuttua. Liekune-Ryökäsvesi rantayleiskaava on hyväksytty Länsiosan rantayleiskaavan laadinnasta on maininta myös Hirvensalmen kunnan kaavoituskatsauksessa, joka on julkaistu Rantayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jolloin rakennusluvat rantavyöhykkeelle voidaan myöntää suoraan kaavan perusteella. Perustieto- ja tavoitevaiheen suunnittelutyöstä on vastannut FCG Finnish Consulting Group Oy:n Kuopion aluetoimistossa DI Timo Leskinen, DI Simo Kaksonen ja DI Emmi Sihvonen. Luontoselvityksen suunnittelualueesta ovat laatineet FCG Planeko Oy:n Kuopion toimipisteestä Biologi FK Jari Kärkkäinen ja Biologi FM Minna Eskelinen. Suunnittelualue sijaitsee Hirvensalmen kunnassa Etelä-Savossa Hirvensalmen taajaman etelä- ja länsipuolella. Suunnittelualue käsittää seuraavat Hirvensalmen kunnan vesistöalueet: Suontee, Vahvajärvi, Iso-Sämpiä, Sämpiä, Saarva, Tervajärvi, Patajärvi, Iso Salasjärvi, Metsonlampi, Pirttilampi, Lahnalampi, Syylampi, Soppiolampi, Sotkulampi, Haukilampi, Tehrilampi, Kartiskalampi, Särkilampi sekä Särkilammen luoteispuolella sijaitseva pieni nimetön lampi. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 84,5 km 2, josta vesialuetta noin 50 km 2. Rantaviivan pituus on noin 231 km (rantaasemakaavat mukaan lukien noin 243 km). Rakennuspaikkoja kaikkiaan 1019 kpl, joista 723 rakennusoikeus on käytetty. Uusia rakennuspaikkoja on siten 249 kpl ja alueella jo voimassa olevissa ranta-asemakaavoissa rakennuspaikoista on 47 kpl. Kunnanhallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman Kunnanvaltuusto hyväksyi mitoitusperusteet MRL 64 :n mukainen viranomaispalaveri järjestettiin ,

13 Kunnanhallitus Ensimmäinen yleisötilaisuus yleiskaavan laadinnasta (perustiedot ja tavoitteet) pidettiin Länsiosan yleiskaavaluonnosta on esitelty valtuustosalissa Hirvensalmen kunnan luottamushenkilöille. Länsiosan rantayleiskaavaluonnos pidettiin nähtävillä teknisessä toimistossa. Nähtävillä olosta ilmoitettiin Länsi-Savossa, Hirvensalmen Sanomissa, kunnan verkkosivuilla osoitteessa ja kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi nähtävillä olosta ilmoitettiin kirjeellä maanomistajille. Maanomistajilla ja muilla asianosaisilla oli mahdollisuus tavata kaavoittajan edustaja suunnittelija Simo Kaksonen kunnanvirastolla. Viranomaislausunnon antoivat Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä- Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, Museovirasto, Mäntyharjun kunta ja rakennuslautakunta. Määräaikaan mennessä saapui muistutuksia maanomistajilta 114 ja määräajan jälkeen 3. Viranomaisneuvottelu pidettiin Etelä-Savon ELYkeskuksessa. Tekninen lautakunta käsitteli kaavaluonnoksen lausuntoja ja muistutuksia kokouksessaan sekä maanomistajien mustutusten vastineet kokouksessaan Vastineisiin on tehty tarkennuksia. Kaavaselostus liitteenä 5 ja kaavamerkinnät liitteenä 6. Kaavakartta esitellään kokouksessa. Tekninen johtaja esittelee kaava-aineistoa ja vastineisiin tehtyjä tarkennuksia kokouksessa. Kj. Kunnanhallitus päättää asettaa nähtäville Länsiosan rantayleiskaavaehdotuksen MRL 65 ja MRA 19 :n mukaisesti 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRA 20 :n mukaan. Merkittiin pöytäkirjaan, että Maarit Honkanen ja Pirkko Luntta ilmoittivat oma-aloitteisesti esteellisyytensä ja poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. Merkittiin myös pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Asko Viljanen oli läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

14 Kunnanhallitus ETELÄ-SAVON TIETOHALLINTO OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI KUNTIEN TIERA OY:LLE Khall. 68 Hirvensalmen kunta omistaa Etelä-Savon tietohallinto Oy:n osakkeita 120 kappaletta eli 2,4 % koko yhtiön osakekannasta. Muina omistajina ovat Etelä-Savon Koulutus Oy, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan kunnat Pieksämäen ja Mikkelin kaupungit sekä Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä. Hirvensalmen kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt valtuuttaa Mikkelin kaupungin valmistelemaan osakkeiden myyntiä puolestaan. Osakkeiden myynnistä on valmisteltu kauppakirja, jossa yhtiön osakkeiden kauppahinnaksi on määritelty euroa. Kauppahinnasta euroa maksetaan kaupan yhteydessä, loput euroa viiden vuoden aikana, jolle maksetaan korkoa. Erät maksetaan seuraavasti: 1) maksetaan euroa 2) maksetaan euroa 3) maksetaan euroa 4) maksetaan euroa 5) maksetaan euroa Hirvensalmen kunta on sijoittanut yhtiöön osakepääomana euroa. Hirvensalmen kunnan osuus kauppahinnasta on euroa. Kj. Hirvensalmen kunta päättää myydä em. ehdoin omistamansa Etelä-Savon tietohallinto Oy:n osakkeet Kuntien Tiera Oy:lle yhteensä euron kauppahinnasta.

15 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 69 iranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden tarkistamisesta ja korjaamisesta vv ja 2011 elatusavun takaisinperintäasiassa. 2. Valtiokonttorin päätös Sotilasvammalaissa tarkoitetusta sosiaalihuoltolain mukaisista kotipalveluista sekä omaishoidon tuesta ja kansanterveyslain mukaisista avosairaanhoidon palveluista sekä terveydenhuollon erityislakien nojalla avohoitona järjestelystä lääkinnällisestä kuntoutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta v Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n hallituksen pöytäkirja Etelä-Savon koulutuksen ky:n hallituksen pöytäkirja Tarkstuslautakunnan pöytäkirja Rakennuslautakunnan pöytäkirja Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja. Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä.

16 Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/SAIMET OY Khall. 70 Hirvensalmen kunta ja Saimet Oy ovat solmineet liitteenä 7 olevan vuokrasopimuksen koskien Kuusikko-nimisellä kiinteistöllä sijaitsevaa m² teollisuushallia. Vuokra-aika alkaa ja vuokran suuruus on /kk + alv. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 7 olevan vuokrasopimuksen.

17 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Khall 71 Merkittiin pöytäkirjaan, että 1. Keskusteltiin Suur-Savon Sähkö Oy:n mahdollisista osakkeiden ostoista. 2. Kunnanjohtaja esitteli Hirvensalmen Energia Oy:n, Hirvensalmen Vesi Oy:n ja kunnan asunto- ja kiinteistöyhtiöiden tilinpäätöstietoja vuodelta 2010.

18 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnanhallitukselta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 68, 70 Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 59-67, 69, 71 Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: HIRVENSALMEN KUNNANHALLITUS Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19

ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19 Tekninen lautakunta 30.3.2011 17 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2/2011 Kokousaika 30.3.2011 klo 16.00 18.11 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 2.

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 272 Työjärjestyksen hyväksyminen 273 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007 Kunnanhallitus 1.10.2007 332 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 229 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 230 Työjärjestyksen hyväksyminen 231 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen Kunnanhallitus 14.5.2007 164 Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015 Kunnanhallitus 52 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Hirvensalmen kunnan viranhaltijapäätösten

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

43 Vihannan vesiosuuskunnan omistaman vesihuoltoverkoston ostaminen / periaatepäätös

43 Vihannan vesiosuuskunnan omistaman vesihuoltoverkoston ostaminen / periaatepäätös Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (23) Aika 01.06.2015, klo 17:05-18:39 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 Pöytäkirjan tarkastus 43 Vihannan

Lisätiedot

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36 Tekninen lautakunta 7.4.2009 34 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2009 Kokousaika 7.4.2009 klo 16.00 17.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone 1 ASIAT 1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35 2

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39 SISÄLLYSLUETTELO Tekninen lautakunta Pöytäkirja 4 / 2008 Kokousaika 26.5.2008 klo 13.00 14.00 KokouspaikkaKunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kokouksessa käsiteltävät asiat 1. 33 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot