KEURUUN KAUPUNKI. Perusturvapalvelut. I ll. Keh itysva m maisten asu m isyksi kkii. Toimintasuunnitelma 20.L.20L5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEURUUN KAUPUNKI. Perusturvapalvelut. I ll. Keh itysva m maisten asu m isyksi kkii. Toimintasuunnitelma 20.L.20L5"

Transkriptio

1 KEURUUN KAUPUNK Perusturvapalvelut J ll & Keh itysva m maisten asu m isyksi kkii Toimintasuunnitelma 20.L.20L5

2

3 Kehitysvammaisten asumisyksiktin rakentaminen Keuruun kaupunginhallitus on S 229 hyvdksynyt suunnitelman "Tdytti eldmdd Keuruulla - vammaisstrategia vuoteen 2017". Suunnitelmaan sisdltyy esitys/ selvitys uudesta kehitysvammaisten asumisyksikostd, minkd sijainnista (os. Einari Vuorelantie '14) ja rakentamisesta kaupunginhallitus on tehnyt lopullisen pddtoksen 18J g 350. Asumisen rahoitus- ja kehittdmiskeskus on hyvdksynyt hankkeen avustettaviksi kokonaiskustannuksiksi O euroa ( ) ja myontdnyt hyvdksyttdviin kustannuksiin 50 %:n avustuksen ja 50 %:n korkotukilainan. Keuruun kaupungin talousarvion investointisuunnitelmissa v on varauduttu euron rakentamismenoihin ja avustustuloihin asumisyksikon rakentamiseksi. Rakennuksen piiiisuunnittelusta on vastannut Suunnittelutalo S. Anttila. Pddurakoitsijana on toiminut K ja M Lammi Oy. Rakentaminen on alkanut kesiikuussa 2014 ja rakennuksen on suunniteltu valmistuvan syyskuun loppuun Tyomaakokouksiin kiiyttiijen edustajina osallistuvat perusturvajohtaja ja kuntoutus- ja toiminnanohjaaja Asumisyksikon "peruskiven muuraus" pidettiin 10.1O.2014, jolloin portaikon alle talletettiin ajankohtaista historiallista aineistoa. Harjannostajaiset pidetddn kevddlld Uusi asumisyksikkti osana vammaispalveluien palvelurakennetta Vammaispalveluista sdddetdan sosiaalihuoltolain lisdksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa ja laissa vammaisuuden perusteella jdrjestettdvistd palveluista ja tukitoimista. Vammaishuollon erityislait on tarkoitus yhdistdd v.2017 alusta. Myos ns. soteuudistusta on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2017 alusta. Vammaispalvelut kuuluvat Keuruulla perusturvan toimialaan ja sosiaalityon tulosalueelle. Vammaispalvelujen esimiehend toimii kuntoutus- ja toiminnanohjaaja, joka myos vastaa kehitysvammapalveluista. Palvelut tuotetaan joko omana toimintana tai hankitaan ostopalveluna. Keuruulla asuu yli 90 henkilod (ldhes 1 %), joilla on todettu kehitysvamma. Keuruulla kdytettdvissd ovat kuntoutusohjauksen, keva-neuvolan, perhehoidon, asumispalvelujen, pdiv6- ja tyotoiminnan sekii koululaisten iltapdivdtoiminnan palvelut. Viime vuosina laitoshoidon piiriss6 on ollut 0-1 kehitysvammaista, ympdrivuorokautisen autetun asumisen piirissa noin 10, kaupungin ylldpitdmdss6 Vanamokodissa ohjatun asumisen piirissa 5-6 ja pitkdaikaisessa perhehoidossa noin 10. Lisdksi lyhytaikaista perhehoitoa on kdyttdnyt noin 10 asiakasta.

4 2 Juurikkaniemen sairaalakiinteistossd sijaitsevassa yksityisessii palvelukoti Hilmarissa (autettu asuminen) on 12 vakituista ja kaksi lyhytaikaispaikkaa. Asukkaista keskimddrin kahdeksan on ollut Keuruulta. Uuden asumisyksik6n ei ole suunniteltu vaikuttavan Palvelukoti Hilmarin toimintaan. Vanamokodin toiminta ohjattuna asumisyksikkond pddttyy uuden yksikon valmistuttua. Ohjattua asumista ei endd jdrjestetd. Koululaisten aamu- ja iltapdivdtoiminta siirtyy toteutettavaksi koulunmiielle uusien pdivdhoitotilojen yhteyteen v.2016 alusta. Kuntoutus- ja toiminnanohjaaja asuvat asumispalvelut -- ryo- Ja pdivdtoiminta - Navikkatoiminnot Vammaispalvelujen palvelurakenne Keuruulla Uuden asumisyksikiin rakenne Asumisyksikko on kaksikerroksinen kerrostalo liittyen Keuruun keskustan kerrostaloasumiseen. Pihassa sijaitsee varastorakennus. Asumisyksikko on esteeton, hissillinen o alakerrassa on viiden asunnon ryhmdkoti, asunnot 26 m2 ilman keittiovarustusta ja yksi 35 m2 yksio o yldkerrassa on 9 yksi6td, joista yksi 36 m2, muut 35 m2 Alakerrassa sijaitsevat keittio- ja ruokailutilat, sauna- ja pyykkihuollon tilat sekd henkiloston toimisto- ja sosiaalitilat, iite.

5 3 Asumisyksikiin toimintaperiaatteet ia tavoitteet Keuruun vammaisstrategiassa visiona - tulevaisuuden tahtotilana - on, eftd vammaiset voivat eldd tdyttd eldmdd Keuruulla - itsenaisend ja yhdenvertaisena sekd yhdessd ja turvallisesti. Arvoiksi on mddritelty yhdenvertaisuus ja yhteinen vastuu. Strategisiksi linjauksiksi on valittu itsenainen eldmd, osallisuus/yhteisollisyys ja toimivat palvelut. Uusi asumisyksikko tarjoaa asunnon/kodin ja tarvittavat palvelut paljon ohjausta lapua ja ympdrivuorokautista huolenpitoa tarvitseville aikuisille kehitysvammaisille henkiloille. Uuden asumisyksikon toimintaperiaatteina korostuvat:. itsemiidrddmisoikeus o yhdenvertaisuus o omatoimisuus o yksityisyys o turvallisuus o yhteisollisyys. viihtyisyys Asukkaiden yksityisyyttd, itsemddrddmisoikeutta ja omatoimisuutta pyritddn tukemaan mahdollisimman pitkdlle. Toisaalta viihtyisd asumisyksikko tarjoaa turvallisuutta ja yhteisollisyyttii. Erityisesti asukkaiden ldhipiirid odotetaan mukaan asukkaiden elemaen. Asumisyksiktin nimi Perusturvalautakunta julkaisi asumisyksikon nimikilpailun pddttyvdksi kaupungin nettisivuilla ja Suur-Keuruussa palkintona Navikkapuodin 100 euron lahjakortti. Ehdotuksia saatiin 78. Perusturvalautakunta pddttdd asumisyksikon nimen. Tontin nimi on Petdjikko. Asukasvalinnat Uuteen asumisyksikkoon valitaan asukkaaksi kehitysvammaisia, jotka tarvitsevat paljon ohjausta / apua ja ympdrivuorokautista huolenpitoa. Toimintakyky kartoitetaan hakuvaiheessa. Asumisyksikkoon ei ole mahdollista ottaa hyvin haastavasti kiiyttdytyviii henkiloite. Asukkaaksi haetaan seuraavasti :. hakuilmoitus kaupungin sivuille ja Suur-Keuruuseen, lisdksi yksiloohjausta Asuntohakemuslomake liitteend o hakuaika: lehti-ilmoitus Suur-Keuruussa, ensimmainen hakuaika padttyy , hakemuksia voi kuitenkin jdttdd jatkuvasti o ensimmiiiset asukasvalinnat tehdddn viikolla 11

6 4 Ensimmiiiset asukasvalinnat valmistellaan tdssd suunnitteluryhmdsss. Yhden asunnon kiiytt<iii lyhytaikaisasumiseen / asumisvalmennukseen selvitetddn. Pddtokset asukasvalinnoista tekee perusturvan delegointisddnnon mukaan kuntoutus- ja toiminnanohjaaja. Muuttovalmennus Muuttovalmennus on eliimanmuutokseen valmistautumista. Se auttaa tunnistamaan ja ymmdrtdm5dn muuttoon liittyvid tunteita ja antaa tietoa kdytdnnon asioista. Valmennukseen osallistuvat myos muuttajan vanhemmat ja ldheiset, jotka ovat tukemassa hdntd uudessa ympdristossii. Muuttovalmennukseen sisiiltyy mm. info- ja tutustumistilaisuuksia ja kotikdyntejd palvelusuunnitelmien pdivityksineen. Tilaisuudet on aikataulutettu vuosikelloon. Muuttovalmennusta toteuttavat Vanamokodin ohjaajat yhdessd kuntoutus- ja toiminnanohjaajan kanssa. Henkiliistii Henkiloston mddrdn ja rakenteen tulee vastata asiakkaiden tarpeita. Valviran Vammaisten henkiloiden ympdrivuorokautiset asumispalvelut - Valtakunnallisen valvontaohjelman mukaan hoitohenkilostod tarvitaan vdhintddn 0,5 tyontekijdd asiakasta kohti. Ndin vdhdinen henkilostomddrd riittdd kuitenkin vain esim. yksikoissd, joissa asiakkaat ovat osan vuorokaudesta muualla tai heilld on apuna omia henkilokohtaisia avustajia. Jos nditd ei ole, tarpeita vastaava suhdeluku on toiminnassa saatujen kokemusten mukaan 0,8. Lisdksi voidaan tarvita avustavaa henkilostod 0,1-0,1S/asukas. Asumisyksikkoon on suunniteltu alkuvaiheessa seuraava henkilosto: o 0,5 tyonjohdollinen esimies, joka on yksikon vastuuhenkilo r 0,5 esimiehen osuus ohjaustyostd o l0,5ohjaushenkilosto yht.11,5, mistd ohjauksen osuus 11 eli mitoitus olisi 0,73 o kotisairaanhoito hoitaa sovitusti sairaanhoitoa. kotihoidon yohoitaja kdy tarvittaessa avustamassa oisin o yleisten tilojen siivous ostetaan o ravintopalvelujaostetaan r avustavaa henkilostod tyollisyyspalvelujen kautta, esim. yksi palkkatuella palkattu

7 5 Tulosyksik<in esimiehen toimivaltaa kiiyttriil ja teht6vdt hoitaa toistaiseksi kuntoutusja toiminnanohjaaja. Henkiloston kelpoisuusehdot ovat: o esimies: asumisyksikon esimiehen virka. Sosiaalihuollon ammatillisen henkiloston kelpoisuusvaatimuksista annetun lain g 4 mom. mukainen pdtevyys. Soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus seka riittevd johtamistaito.. vastaava ohjaaja ja ohjaaja, sosionomin koulutus. Sosiaalihuollon ammatillisen henkiloston kelpoisuusvaatimuksista annetun lain g mukainen petevyys. o 8,5 ohjaaja, ldhihoitajan koulutus. Sosiaalihuollon ammatillisen henkiloston kelpoisuusvaatimuksista annetun lain g mukainen pdtevyys. Yovalvontaan osallistuvat kaikki esimiestii lukuun ottamatta. Talousarviossa v on varaus kahdeksan uuden ohjaajan palkkaamiseen alkaen. Vanamokodista siirtyy vastaava ohjaaja ja 2,5 olyaajaa, Uusien toimien teytto: o tdyttoluvat huhtikuussa perusturvalautakuntaan ja toukokuussa kaupunginhallitukseen. r hakuilmoituskesiikuussa. o henkilostovalinnatelokuun loppuunmennessii. Ravintopalvelut Ravintopdivddn kuuluvat: r aamiainen, valmistetaan asumisyksikossd / asukas itse valmistaa /ostetaan? r lounas, ostetaan o vdlipala, valmistetaan asumisyksikossii / asukas itse valmistaa r piiivdllinen,ostetaan o iltapala, valmistetaan asumisyksikossa / asukas itse valmistaa Ravintopalveluja ja tarvikkeita ostetaan kaupungin tukipalveluyksikoltd. Arvio vuosittaisesta lounaiden mddrdstd on 2500 ja pdivdllisten mddrdstd Asunnoissa on ruuanvalmistusmahdollisuudet ryhmdkotia lukuun ottamatta. Asukkaita kannustetaan pienimuotoiseen itsendiseen ruuanvalmistukseen. Astiat tiskataan asumisyksikossd.

8 Siivous Yleisten tilojen siivous mitoitetaan, kilpailutetaan ja ostetaan yksityiselt6. Asukkaita ohjataan pitdmddn itse huolta oman huoneen siisteydestd. Pyykkihuolto Asukkaalla on mahdollisuus oman pyykkikoneen kiiyttoon asunnossaan. Yhteisessd pyykkituvassa on pyykkikone ja kuivausrumpu. Henkilokunta avustaa tarvittaessa pyykkihuollossa. Liiikiiripalvelut ia liiiikehuolto Asukkaat kiiyttiiviit oman lddkdrin palveluja ellei myohemmin toisin sovita. Ld6kdrintodistukset saadaan keva-neuvolan kautta. Myos Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehitysvammapoliklinikan palvelut ovat k6ytettdvissd. Asukkaat maksavat omat lidkkeensd. Lddkkeiden jakelu tehdddn omana tyona, ellei perustelluista syistd pdddytd soveltuvin osin koneellisen annosjakelun kiiyttoon. Asiakasmaksut ia vuokrat Asiakasmaksut vahvistaa vuosittain perusturvalautakunta. Asiakasmaksuina peritean ruokamaksut (ilman henkilosto- ja kuljetuskuluja) ja tarvikemaksu, jonka suuruus tarvittaessa mddritellddn syksylld uudelleen. Vuokran kdyttomaksuineen vahvistaa kesddn 2015 mennessd tekninen lautakunta. Vuokrasopimukset allekirjoittaa ja vuokrat perii Keuruun vuokra-asuntopalvelu. Yhteiset keittio-, oleskelu-, sauna- ja pyykkitilat jyvitetdiin asukasvuokriin. Perusturva maksaa sisdisen vuokran toimisto- ja sosiaalitiloista. Omaisten / liiheisten osallistuminen Asunnot ovat omia vuokra-asuntoja, joihin ldheiset ja omaiset ovat tervetulleet vierailemaan ja ydpymddn milloin vain. Ldheisten toivotaan osallistuvan asukkaiden arkeen ja juhlaan mahdollisuuksien mukaan, esim.:. asioinnit o kodin askareet o harrastukset o tapahtumat, juhlat ja kyliiilyt o ulkoilu

9 7 Ldheisten osallistumisesta sovitaan asukkaan muuttaessa asumisyksikkoon. Teknologian hytidyntiminen Hoita jakutsuidri estel md Hoitajakutsujdrjestelmd on Everon, mike on langaton, sisdltdd puheyhteyden ja mahdollistaa paikantamisen myos talon ulkopuolella. Jdrjestelmdkokonaisuus tarkentuu asukkaiden tarpeiden mukaan. Nostolaitteet Huoneisiin /wc asennetaan kiskot ja hankitaan tarviftava mdiird nostimia /Respekta. Tietojiiriestelmdt Asumisyksikkoon tulee valokuitu ja yksikko on kaupungin atk-verkossa, mikd mahdollistaa mm. sdhkopostin kdyton. Perusturvassa kdytossd olevan Pro Consona / Aikuis- ja perhetyon asiakastietojdrjestelmdn kdytto on mahdollista ilman lisdkustannuksia. Terveydenhuollon tietojen i kotisairaanhoidon osalta on ilmeisesti mahdollista hankkia lisenssejd kotihoidon Effican kiiyttoon. HaiPro - ohjelma on kdytossd vahinkotilanteiden ja lsheltdpiti -tilanteiden kirjaamiseksi eli toiminnan laadun kehittdmiseksi. Henkiloston tyovuorot suunnitellaan Titania -tyoajanseurantaohjelmalla. Ravintopalvelut tilataan Jamix -ohjelmalla. Lukitusieriestelme Kdytossd on Abloy Optima - jdrjestelmd. Ulko-ovissa on sdhkolukot. Osassa asuntoja on automaattinen sdhkoinen ovenaukaisu, kaikissa varaus siihen. Kameravalvonta Yksikossd on kameravalvonta turvallisuuden lisiiiimiseksi: o ulko-ovilla o pihalla r kdytdvilld sisdlld o lddkehuoneessa Kameravalvonnasta tehddin rekisteriseloste. Varavoima Yksikossd on varavoimakone sahkokatkojen haittojen minimoimiseksi. Automaattinen paloilmoitus ia sprinkler-idrjestelma Asumisyksikossd on automaattinen paloilmoitin- ja sammutusjerjestelme Henkiliikunnan dlykortit Alykorttien kdyttomahdollisuudet selvitetadn: ovien avaus, ruokamaksut, tietokoneen avaus.

10 8 Posti Asumisyksikrille ja ryhmdkodille tulee yhteinen postilaatikko. Yksidissd asuville tulee omat postilaatikot. Postilaatikot s'rjoitetaan postin ohjeiden mukaan. Hankinnat Kaupunki kalustaa yhteiset tilat ja asukkaat omat asuntonsa. Ryhmdkodin oleskelu- ja ruokailutila - ruokailumahdollisuuslsasukkaalle - oleskeluryhmiin kalustus, kosteuden kestdvdd, paloturvallista - astiasto Henkilokunnan toimistotilat - sdhk<iiset tyopoydiit ja tyotuolit - lukittavat kaapistot - atk-vdlineet - lddkejddkaappi Toisen kenoksen juttunurkkauksen kalustus Kohdevalaisimet Paloturvalliset verhot ja matot yleisiin tiloihin Siivousvdlineet Taulutelevisio turvakehikkoineen Oleskelutilan seindtaide? Terassi- ja ulkokalusteet hankitaan v Hankintoihin on varattu v talousarviossa euroa. Hankinnat suorittaa kuntoutus- ja toiminnanohjaaja. Toiminnan kiiynnistyminen Lokakuussa 2015 asumisyksikko kalustetaan ja laitteet testataan. Uusi henkilosto aloittanee lokakuun viimeiselld viikolla, jolloin my<is Vanamon vdki muuttaa. Muut asukkaat muuttavat sovitusti. Asumisyksik6lle laaditaan r turvallisuussuunnitelma o omavalvontasuunnitelma o ohjeet rajoitustoimenpiteiden kdytdstd o lddkehuoltosuunnitelma

11 Asukkaiden henkilokohtaiset palvelusuunnitelmauerityishuolto-ohjelmat tarkistetaan, samoin henkiloston tehtiivdkuvat. Asumisyksikon siunaus ja mahdolliset "tupaantuliaiset" pidetd6n marraskuussa Toiminnan seuranta Suunnitteluryhmd arvioi toiminnan kdynnistymistd ja informoi perusturvalautakuntaa kevddlld 20'16. jdsen Marja Ldn- kuntoutus- ja Perusturvalautakunnan nimedmd suunnitteluryhmd: pj. Maija kinen (varalla Kastehelmi Vuolle-Apiala), perusturvajohtaja Riitta toiminnanohjaaja Tuulikki Vdlimdki, vastaava ohjaaja sij. Marjo

12 ffilotr-* d '," F* -'r, ---* rf ffim k &*=l Trffiffi : Talvlpeite l- l- " l-5 t \ il!trlt j i{f afd{* -rc

13 L#e 7// // /rli,',', :r-e - :re ul "r!,

14 il. tl us ---

15 E ' :i3!;e- " i!;33ii =it e; 3at:"d;-i- EE l5 = i B! i=;ii!i E.;i ; s- E rlqse { * i! ii i;giti = si iseefii i ie *iii3ei; Ee e E! :t r; : 55 3t * :{tsn; lr) i TE'EE i-::,1 u t- >t:.>,^ El :.:le <' :5 i*!:! /!i E:i9E O Lr) ;' (n l )< a; J, iei i;ee; ;!;g;,:ii;iiii; ii?ae Eiiil;iii:i i,ihi, :;i*; i:iii:i; ; iliiiiiiiiliiii iiiiiiii a 3i O (f - O L

16 -:rsolc!yry )- --)-Nn*o(ota : l -) t- tl tl tl rl /,r$ V\- L! z. O =) rl! Z. u :< l-= EF. =< =a -> -d z:- up _-oa l-:y!- t+in5 '=S:o=,laYa t?e= = dav4 o=<f ly=tro O^ <- >'J oao 3co O LO - -) O o_ L l<r,/ ro (n l >< >< Lr-l

17 ,;/e \r.d \ / Keuruun kaupunki Va m ma ispa lvelut Multiantie Keuruu p ASUNTOHAKEMUS Saapunut _/_20 HAKJAN HENKLOTEDOT Sukunimi Etunimet Henkilotunnus Kotikunta Ldhiosoite Puhelinnumero LAHOMANEN JA /TA EDUNVALVO.,A Liihiomainen / edunvalvoja Nimi Edunvalvoja muu kuin liihiomainen Nimi Liihiosoite Ldhiosoite Postinumero ja postitoimipaikka Postinumero ja postitoimipaikka HAETTAVA ASUNTO / Nimi Huoneistotyyppi Ryhmiikoti / yksio (5 asuntoa) (valmis ) Huoneiston pinta-ala 26 m2 + jyvitettevat yhteiset tilat E Yksi<i (10 asuntoa) Hakijan kuukausitulot (brutto) eu roa 35 m2 + jyvitettevet yhteiset tilat Hakijan varallisuus euroa Hakijan velat euroa Nykyinen asunto E Asumisykik<issd, miss6? tsenainen asuminen Omaisten luona! Muualla, missd?

18 HAKJAN TOMNTAKYKY Kuulo Nakii llmaisukyky Liikuntakyky tr tr Normaali Kuulolaitteen kanssa melko normaali tr Normaali tr tr tr Silmdlasien kanssa melko normaali Kommunikoi puheella Keyttae korvaavia kommunikaatiomenetelmia puheen tukena Mikii kommun ikaatiomenetelmii? E Kuulo huomattavasti alentunut E Kuuro tr Niikokykya huomattavasti rajoittava ndkovamma tr Sokea tr Puhuu yksittiiisiii sanoja, taydentea ilmaisuaan elein jaltai ilmein D! lmaisee itseiiiin p6dasiassa elein ja ilmein Ei ilmaise itseean tr Liikkuu rollaattorilla tai avustettuna Sviiminen ' tr Omatoiminen E Tdysin autettava Peseytyminen E omatoiminen Pukeutuminen Ll Omatoiminen D! Kdvelee! Liikkuu pyorstuolilla (kelaa pydriituolia tai kiiyttiiii siihkopyo16tuolia) Ei liiku omin avuin E Suoriutuu itse, mutta tarvitsee ohjausta taiapua E Tdysin autettava E Suoriutuu itse, mutta tarvitsee ohjausta tai apua E l?iysin autettava E Suoriutuu itse, mutta tarvitsee ohjausta tai apua WC-kivnti ' U Omatoiminen E Taysin autettava E Suoriutuu itse, mutta tarvitsee ohjausta tai apua Terveys ja turvallisuus E Ei tarvitse ydvalvontaa Tarvitsee yovalvontaa, miksi? Keyttaytyminen Muisti Diagnoosit tr tr Ei haastavaa kaytteytymista Haastava kayttaytyminen, millainen? E Aikaan ja paikkaan orientoitunut E Muisti alentunut E Muistamaton ja ajoittain sekava Henkiliikunnan muita merkintiijii

19 Lisatietoja: Allekirjoitus Nimen selvennys HAKEMU KSEEN TARVTTAVAT LTTEET Tuloselvitys Palkkatodistus tai tilinauha Muut tuloselvitykset esim. Kelan tai eliikelaitoken selvitys maksetuista eliikkeist6 Kelan selvitys maksetusta opintotuesta Kelan tai ammattiliiton selvitys maksetuista piiiviirahoista Viimeinen verotodistus Verotodistuksesta ilmenee jokaiselle veronmaksajalle viimeksi vahvistetun verotuksen tiedot. Sen saa my6s maksua vastaan verottajalta. Mahdolliset muut liitteet Hakemukeen voi liittiii myos muita hakijan mielestd tdrkeitii ja tarpeellisia selvityksis, joiden voidaan katsoa puoltavan asunnon tarvetta. Asukasvalintaperusteet Asunnontarve on tarkea valintaperuste. Hakijan toimintakyky ja toimintakykyyn vaikuttavat olosuhteet huomioidaan valinnassa. Asuntohakemus palautetaan: Keuruun kaupunki Perusturvapalvelut / vammaispalvelut Multiantie Keuruu

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta. Päivä- tai työtoiminta. Vaikeavammaisten päivätoiminta

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta. Päivä- tai työtoiminta. Vaikeavammaisten päivätoiminta ILOMANTSIN KUNTA Perusturvaosasto Vammaispalvelut HAKULOMAKE Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Etunimet Puhelinnumero Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE

VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE VAMMAISPALVELUHAKEMUS Vammaispalvelut Viranomainen täyttää Hakemus saapunut / / Vireillepano / / Selvitys / / Vireillepano / / Selvitys / / VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Täytä hakemuksen kaikki kohdat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTO KEHITYSVAMMAISTEN

PERUSTURVAOSASTO KEHITYSVAMMAISTEN ILOMANTSIN KUNTA PERUSTURVAOSASTO VAMMAISPALVELUT HAKULOMAKE KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA 1. HAKIJAN TIEDOT NIMI HENKILÖTUNNUS PUHELINNUMERO OSOITE 1 2. HAETTAVA PÄIVÄTOIMINTA PÄIVÄ- TAI TYÖTOIMINTA

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammapalvelut Kehitysvammapalvelut Ahokoti Harjukoti Kotikartano Nevakoti Niittykumpu Norola: Toukola ja Jukola Ritoniitty Ritorinne Ohjattu asuminen Aittokoti Peltola Norola: Onnela Tuettu asuminen Ryhmäkotien yhteydessä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

ASUNTOHAKEMUS. Saapunut / 20 HAKIJAN TIEDOT. Puolison nimi. Kotiosoite. OMAISEN /YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Osoite ja puh EDUNVALVOJA

ASUNTOHAKEMUS. Saapunut / 20 HAKIJAN TIEDOT. Puolison nimi. Kotiosoite. OMAISEN /YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Osoite ja puh EDUNVALVOJA HAKIJAN TIEDOT ASUNTOHAKEMUS Puolison nimi Saapunut / 20 Henkilötunnus Kotikunta Kotiosoite Puhelin kotiin Siviilisääty: naimaton leski avioliitossa eronnut OMAISEN /YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Osoite ja puh

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa (hoidettavaa) koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot 1/4 Hakemus saapunut. / 2015 Hakemuksen vastaanottanut HENKILÖTIEDOT Hakijan henkilötiedot Sukunimi ja entiset nimet Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Kotikunta alkaen Nykyinen osoite Postinumero

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Yhteistyökokous 12.12.2011 Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Kuntatoimijan mahdollisuudet edistää yksilöllisen asumisen kehittämistä ja laitosten purkua Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 15.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 26.9.2013/27.01.2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013 Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 LÄHIOMAINEN (suhde asiakkaaseen) Sukunimi, etunimi Puoliso Vanhempi Lapsi Muu Osoite Puhelinnumero

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN Hakemus on saapunut Hakemus on käsitelty SAS-ryhmässä Hakemuksen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti ja täydellisesti. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: (alleviivatkaa kutsumanimi) Nykyinen

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä: Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammais- ja kuntoutuspalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä

PALVELUSUUNNITELMA. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä: Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammais- ja kuntoutuspalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelinnumero: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Osoite: Puhelinnumero: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi:

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken.

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken. Tehostetun palveluasumisen maksut Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

PALVELUSETELI TUKIPALVELUSSA (siivous, asiointi, vaatehuolto )

PALVELUSETELI TUKIPALVELUSSA (siivous, asiointi, vaatehuolto ) 1 Perusturvajaos 13.3.2014 8 Liite 2. PALVELUSETELI TUKIPALVELUSSA (siivous, asiointi, vaatehuolto ) Palveluseteli on kunnan itsensä tuottamien palveluiden rinnalle syntynyt tapa järjestää palveluita.

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito. Henkilötunnus. Perhehoitaja(t) Työpaikka, työpaikan puhelinnumero

Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito. Henkilötunnus. Perhehoitaja(t) Työpaikka, työpaikan puhelinnumero ENNAKKOVALMENNUKSEEN HAKEVA KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA IKÄIHMISTEN PERHEHOITAJA Olen kiinnostunut Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito Perhehoitajan sijaistaminen/lomitus

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA: PERUSTIEDOT

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA: PERUSTIEDOT KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA: PERUSTIEDOT Työskentelen Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito Perhehoitajan sijaistaminen 1 Perhehoitaja(t) Nimi Ammatti Työpaikka,

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Perusturvalautakunta 89 03.12.2013 Perusturvalautakunta 4 21.01.2014 Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Petula 03.12.2013 89 Eduskunnan oikeusasiamie antoi 7.3.2013 ratkaisun

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Vammaispalvelut Viranomainen täyttää Hakemus saapunut / / Vireillepano / / Selvitys / / Vireillepano / / Selvitys / / VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Täytä hakemuksen kaikki kohdat

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Vammaispalvelut Kelhänkatu JÄMSÄ Hakemus saapunut:

Vammaispalvelut Kelhänkatu JÄMSÄ Hakemus saapunut: 1 Jämsän kaupunki HAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi OMAISHOIDON TUKI Vammaispalvelut Kelhänkatu 3 42100 JÄMSÄ Hakemus saapunut: Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005)

Lisätiedot

Ryhmäkoti Männikkö. Kangasniemi 2.2.2015 1

Ryhmäkoti Männikkö. Kangasniemi 2.2.2015 1 Ryhmäkoti Männikkö Kangasniemi 1 Kangasniemen kunta/ perusturvapalvelut Kangasniemen kunta on perustettu v. 1867 Kangasniemen kunnan väkiluku väestörekisterikeskuksen mukaan on 5694 henkilöä 31.12.2014.

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Helsingin Diakonissalaitos Sanervakodin yhteisöasumisen hanke. KIOM, HDO ja Aspal

Helsingin Diakonissalaitos Sanervakodin yhteisöasumisen hanke. KIOM, HDO ja Aspal Helsingin Diakonissalaitos Sanervakodin yhteisöasumisen hanke KIOM, HDO ja Aspal Heli Alkila 25.05.2016 Istutuksia Vapaaehtoiset Omaiset Läheiset Aikapankki: minä autan leipomisessa ja sinä matonpesussa

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet:

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet: MÄNNISTÖKOTI MÄNNISTÖNKATU 10, 85800 HAAPAJÄRVI puh. 044 4456 435 -> Männistökodin tavoitteena on tarjota yksilöllistä, kodinomaista ja turvallista asumista kehitysvammaisille asukkaille. TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

Tulevaisuuden vammaispalvelut

Tulevaisuuden vammaispalvelut Tulevaisuuden vammaispalvelut Anu Autio, Juha-Pekka Konttinen ja Stina Sjöblom 13.3.2014 Tulevaisuuden vammaispalvelut 1 Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävät 1. Sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

Asumisen uudet muodot

Asumisen uudet muodot Asumisen uudet muodot Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Riitta Hakoma 8.6. 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote-Imatra: työyksiköt kartalla 2015 = avopalvelut = toiminnalliset palvelut

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa:

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: 1 OSTOPALVELUSOPIMUS Sopimuksen osapuolet Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: Asukas: xxxxxxxxxxxxxxxxx Henkilötunnus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Kuinka lakia luetaan, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, 6.10.2015 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto. 1 Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot