KEURUUN KAUPUNKI. Perusturvapalvelut. I ll. Keh itysva m maisten asu m isyksi kkii. Toimintasuunnitelma 20.L.20L5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEURUUN KAUPUNKI. Perusturvapalvelut. I ll. Keh itysva m maisten asu m isyksi kkii. Toimintasuunnitelma 20.L.20L5"

Transkriptio

1 KEURUUN KAUPUNK Perusturvapalvelut J ll & Keh itysva m maisten asu m isyksi kkii Toimintasuunnitelma 20.L.20L5

2

3 Kehitysvammaisten asumisyksiktin rakentaminen Keuruun kaupunginhallitus on S 229 hyvdksynyt suunnitelman "Tdytti eldmdd Keuruulla - vammaisstrategia vuoteen 2017". Suunnitelmaan sisdltyy esitys/ selvitys uudesta kehitysvammaisten asumisyksikostd, minkd sijainnista (os. Einari Vuorelantie '14) ja rakentamisesta kaupunginhallitus on tehnyt lopullisen pddtoksen 18J g 350. Asumisen rahoitus- ja kehittdmiskeskus on hyvdksynyt hankkeen avustettaviksi kokonaiskustannuksiksi O euroa ( ) ja myontdnyt hyvdksyttdviin kustannuksiin 50 %:n avustuksen ja 50 %:n korkotukilainan. Keuruun kaupungin talousarvion investointisuunnitelmissa v on varauduttu euron rakentamismenoihin ja avustustuloihin asumisyksikon rakentamiseksi. Rakennuksen piiiisuunnittelusta on vastannut Suunnittelutalo S. Anttila. Pddurakoitsijana on toiminut K ja M Lammi Oy. Rakentaminen on alkanut kesiikuussa 2014 ja rakennuksen on suunniteltu valmistuvan syyskuun loppuun Tyomaakokouksiin kiiyttiijen edustajina osallistuvat perusturvajohtaja ja kuntoutus- ja toiminnanohjaaja Asumisyksikon "peruskiven muuraus" pidettiin 10.1O.2014, jolloin portaikon alle talletettiin ajankohtaista historiallista aineistoa. Harjannostajaiset pidetddn kevddlld Uusi asumisyksikkti osana vammaispalveluien palvelurakennetta Vammaispalveluista sdddetdan sosiaalihuoltolain lisdksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa ja laissa vammaisuuden perusteella jdrjestettdvistd palveluista ja tukitoimista. Vammaishuollon erityislait on tarkoitus yhdistdd v.2017 alusta. Myos ns. soteuudistusta on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2017 alusta. Vammaispalvelut kuuluvat Keuruulla perusturvan toimialaan ja sosiaalityon tulosalueelle. Vammaispalvelujen esimiehend toimii kuntoutus- ja toiminnanohjaaja, joka myos vastaa kehitysvammapalveluista. Palvelut tuotetaan joko omana toimintana tai hankitaan ostopalveluna. Keuruulla asuu yli 90 henkilod (ldhes 1 %), joilla on todettu kehitysvamma. Keuruulla kdytettdvissd ovat kuntoutusohjauksen, keva-neuvolan, perhehoidon, asumispalvelujen, pdiv6- ja tyotoiminnan sekii koululaisten iltapdivdtoiminnan palvelut. Viime vuosina laitoshoidon piiriss6 on ollut 0-1 kehitysvammaista, ympdrivuorokautisen autetun asumisen piirissa noin 10, kaupungin ylldpitdmdss6 Vanamokodissa ohjatun asumisen piirissa 5-6 ja pitkdaikaisessa perhehoidossa noin 10. Lisdksi lyhytaikaista perhehoitoa on kdyttdnyt noin 10 asiakasta.

4 2 Juurikkaniemen sairaalakiinteistossd sijaitsevassa yksityisessii palvelukoti Hilmarissa (autettu asuminen) on 12 vakituista ja kaksi lyhytaikaispaikkaa. Asukkaista keskimddrin kahdeksan on ollut Keuruulta. Uuden asumisyksik6n ei ole suunniteltu vaikuttavan Palvelukoti Hilmarin toimintaan. Vanamokodin toiminta ohjattuna asumisyksikkond pddttyy uuden yksikon valmistuttua. Ohjattua asumista ei endd jdrjestetd. Koululaisten aamu- ja iltapdivdtoiminta siirtyy toteutettavaksi koulunmiielle uusien pdivdhoitotilojen yhteyteen v.2016 alusta. Kuntoutus- ja toiminnanohjaaja asuvat asumispalvelut -- ryo- Ja pdivdtoiminta - Navikkatoiminnot Vammaispalvelujen palvelurakenne Keuruulla Uuden asumisyksikiin rakenne Asumisyksikko on kaksikerroksinen kerrostalo liittyen Keuruun keskustan kerrostaloasumiseen. Pihassa sijaitsee varastorakennus. Asumisyksikko on esteeton, hissillinen o alakerrassa on viiden asunnon ryhmdkoti, asunnot 26 m2 ilman keittiovarustusta ja yksi 35 m2 yksio o yldkerrassa on 9 yksi6td, joista yksi 36 m2, muut 35 m2 Alakerrassa sijaitsevat keittio- ja ruokailutilat, sauna- ja pyykkihuollon tilat sekd henkiloston toimisto- ja sosiaalitilat, iite.

5 3 Asumisyksikiin toimintaperiaatteet ia tavoitteet Keuruun vammaisstrategiassa visiona - tulevaisuuden tahtotilana - on, eftd vammaiset voivat eldd tdyttd eldmdd Keuruulla - itsenaisend ja yhdenvertaisena sekd yhdessd ja turvallisesti. Arvoiksi on mddritelty yhdenvertaisuus ja yhteinen vastuu. Strategisiksi linjauksiksi on valittu itsenainen eldmd, osallisuus/yhteisollisyys ja toimivat palvelut. Uusi asumisyksikko tarjoaa asunnon/kodin ja tarvittavat palvelut paljon ohjausta lapua ja ympdrivuorokautista huolenpitoa tarvitseville aikuisille kehitysvammaisille henkiloille. Uuden asumisyksikon toimintaperiaatteina korostuvat:. itsemiidrddmisoikeus o yhdenvertaisuus o omatoimisuus o yksityisyys o turvallisuus o yhteisollisyys. viihtyisyys Asukkaiden yksityisyyttd, itsemddrddmisoikeutta ja omatoimisuutta pyritddn tukemaan mahdollisimman pitkdlle. Toisaalta viihtyisd asumisyksikko tarjoaa turvallisuutta ja yhteisollisyyttii. Erityisesti asukkaiden ldhipiirid odotetaan mukaan asukkaiden elemaen. Asumisyksiktin nimi Perusturvalautakunta julkaisi asumisyksikon nimikilpailun pddttyvdksi kaupungin nettisivuilla ja Suur-Keuruussa palkintona Navikkapuodin 100 euron lahjakortti. Ehdotuksia saatiin 78. Perusturvalautakunta pddttdd asumisyksikon nimen. Tontin nimi on Petdjikko. Asukasvalinnat Uuteen asumisyksikkoon valitaan asukkaaksi kehitysvammaisia, jotka tarvitsevat paljon ohjausta / apua ja ympdrivuorokautista huolenpitoa. Toimintakyky kartoitetaan hakuvaiheessa. Asumisyksikkoon ei ole mahdollista ottaa hyvin haastavasti kiiyttdytyviii henkiloite. Asukkaaksi haetaan seuraavasti :. hakuilmoitus kaupungin sivuille ja Suur-Keuruuseen, lisdksi yksiloohjausta Asuntohakemuslomake liitteend o hakuaika: lehti-ilmoitus Suur-Keuruussa, ensimmainen hakuaika padttyy , hakemuksia voi kuitenkin jdttdd jatkuvasti o ensimmiiiset asukasvalinnat tehdddn viikolla 11

6 4 Ensimmiiiset asukasvalinnat valmistellaan tdssd suunnitteluryhmdsss. Yhden asunnon kiiytt<iii lyhytaikaisasumiseen / asumisvalmennukseen selvitetddn. Pddtokset asukasvalinnoista tekee perusturvan delegointisddnnon mukaan kuntoutus- ja toiminnanohjaaja. Muuttovalmennus Muuttovalmennus on eliimanmuutokseen valmistautumista. Se auttaa tunnistamaan ja ymmdrtdm5dn muuttoon liittyvid tunteita ja antaa tietoa kdytdnnon asioista. Valmennukseen osallistuvat myos muuttajan vanhemmat ja ldheiset, jotka ovat tukemassa hdntd uudessa ympdristossii. Muuttovalmennukseen sisiiltyy mm. info- ja tutustumistilaisuuksia ja kotikdyntejd palvelusuunnitelmien pdivityksineen. Tilaisuudet on aikataulutettu vuosikelloon. Muuttovalmennusta toteuttavat Vanamokodin ohjaajat yhdessd kuntoutus- ja toiminnanohjaajan kanssa. Henkiliistii Henkiloston mddrdn ja rakenteen tulee vastata asiakkaiden tarpeita. Valviran Vammaisten henkiloiden ympdrivuorokautiset asumispalvelut - Valtakunnallisen valvontaohjelman mukaan hoitohenkilostod tarvitaan vdhintddn 0,5 tyontekijdd asiakasta kohti. Ndin vdhdinen henkilostomddrd riittdd kuitenkin vain esim. yksikoissd, joissa asiakkaat ovat osan vuorokaudesta muualla tai heilld on apuna omia henkilokohtaisia avustajia. Jos nditd ei ole, tarpeita vastaava suhdeluku on toiminnassa saatujen kokemusten mukaan 0,8. Lisdksi voidaan tarvita avustavaa henkilostod 0,1-0,1S/asukas. Asumisyksikkoon on suunniteltu alkuvaiheessa seuraava henkilosto: o 0,5 tyonjohdollinen esimies, joka on yksikon vastuuhenkilo r 0,5 esimiehen osuus ohjaustyostd o l0,5ohjaushenkilosto yht.11,5, mistd ohjauksen osuus 11 eli mitoitus olisi 0,73 o kotisairaanhoito hoitaa sovitusti sairaanhoitoa. kotihoidon yohoitaja kdy tarvittaessa avustamassa oisin o yleisten tilojen siivous ostetaan o ravintopalvelujaostetaan r avustavaa henkilostod tyollisyyspalvelujen kautta, esim. yksi palkkatuella palkattu

7 5 Tulosyksik<in esimiehen toimivaltaa kiiyttriil ja teht6vdt hoitaa toistaiseksi kuntoutusja toiminnanohjaaja. Henkiloston kelpoisuusehdot ovat: o esimies: asumisyksikon esimiehen virka. Sosiaalihuollon ammatillisen henkiloston kelpoisuusvaatimuksista annetun lain g 4 mom. mukainen pdtevyys. Soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus seka riittevd johtamistaito.. vastaava ohjaaja ja ohjaaja, sosionomin koulutus. Sosiaalihuollon ammatillisen henkiloston kelpoisuusvaatimuksista annetun lain g mukainen petevyys. o 8,5 ohjaaja, ldhihoitajan koulutus. Sosiaalihuollon ammatillisen henkiloston kelpoisuusvaatimuksista annetun lain g mukainen pdtevyys. Yovalvontaan osallistuvat kaikki esimiestii lukuun ottamatta. Talousarviossa v on varaus kahdeksan uuden ohjaajan palkkaamiseen alkaen. Vanamokodista siirtyy vastaava ohjaaja ja 2,5 olyaajaa, Uusien toimien teytto: o tdyttoluvat huhtikuussa perusturvalautakuntaan ja toukokuussa kaupunginhallitukseen. r hakuilmoituskesiikuussa. o henkilostovalinnatelokuun loppuunmennessii. Ravintopalvelut Ravintopdivddn kuuluvat: r aamiainen, valmistetaan asumisyksikossd / asukas itse valmistaa /ostetaan? r lounas, ostetaan o vdlipala, valmistetaan asumisyksikossii / asukas itse valmistaa r piiivdllinen,ostetaan o iltapala, valmistetaan asumisyksikossa / asukas itse valmistaa Ravintopalveluja ja tarvikkeita ostetaan kaupungin tukipalveluyksikoltd. Arvio vuosittaisesta lounaiden mddrdstd on 2500 ja pdivdllisten mddrdstd Asunnoissa on ruuanvalmistusmahdollisuudet ryhmdkotia lukuun ottamatta. Asukkaita kannustetaan pienimuotoiseen itsendiseen ruuanvalmistukseen. Astiat tiskataan asumisyksikossd.

8 Siivous Yleisten tilojen siivous mitoitetaan, kilpailutetaan ja ostetaan yksityiselt6. Asukkaita ohjataan pitdmddn itse huolta oman huoneen siisteydestd. Pyykkihuolto Asukkaalla on mahdollisuus oman pyykkikoneen kiiyttoon asunnossaan. Yhteisessd pyykkituvassa on pyykkikone ja kuivausrumpu. Henkilokunta avustaa tarvittaessa pyykkihuollossa. Liiikiiripalvelut ia liiiikehuolto Asukkaat kiiyttiiviit oman lddkdrin palveluja ellei myohemmin toisin sovita. Ld6kdrintodistukset saadaan keva-neuvolan kautta. Myos Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehitysvammapoliklinikan palvelut ovat k6ytettdvissd. Asukkaat maksavat omat lidkkeensd. Lddkkeiden jakelu tehdddn omana tyona, ellei perustelluista syistd pdddytd soveltuvin osin koneellisen annosjakelun kiiyttoon. Asiakasmaksut ia vuokrat Asiakasmaksut vahvistaa vuosittain perusturvalautakunta. Asiakasmaksuina peritean ruokamaksut (ilman henkilosto- ja kuljetuskuluja) ja tarvikemaksu, jonka suuruus tarvittaessa mddritellddn syksylld uudelleen. Vuokran kdyttomaksuineen vahvistaa kesddn 2015 mennessd tekninen lautakunta. Vuokrasopimukset allekirjoittaa ja vuokrat perii Keuruun vuokra-asuntopalvelu. Yhteiset keittio-, oleskelu-, sauna- ja pyykkitilat jyvitetdiin asukasvuokriin. Perusturva maksaa sisdisen vuokran toimisto- ja sosiaalitiloista. Omaisten / liiheisten osallistuminen Asunnot ovat omia vuokra-asuntoja, joihin ldheiset ja omaiset ovat tervetulleet vierailemaan ja ydpymddn milloin vain. Ldheisten toivotaan osallistuvan asukkaiden arkeen ja juhlaan mahdollisuuksien mukaan, esim.:. asioinnit o kodin askareet o harrastukset o tapahtumat, juhlat ja kyliiilyt o ulkoilu

9 7 Ldheisten osallistumisesta sovitaan asukkaan muuttaessa asumisyksikkoon. Teknologian hytidyntiminen Hoita jakutsuidri estel md Hoitajakutsujdrjestelmd on Everon, mike on langaton, sisdltdd puheyhteyden ja mahdollistaa paikantamisen myos talon ulkopuolella. Jdrjestelmdkokonaisuus tarkentuu asukkaiden tarpeiden mukaan. Nostolaitteet Huoneisiin /wc asennetaan kiskot ja hankitaan tarviftava mdiird nostimia /Respekta. Tietojiiriestelmdt Asumisyksikkoon tulee valokuitu ja yksikko on kaupungin atk-verkossa, mikd mahdollistaa mm. sdhkopostin kdyton. Perusturvassa kdytossd olevan Pro Consona / Aikuis- ja perhetyon asiakastietojdrjestelmdn kdytto on mahdollista ilman lisdkustannuksia. Terveydenhuollon tietojen i kotisairaanhoidon osalta on ilmeisesti mahdollista hankkia lisenssejd kotihoidon Effican kiiyttoon. HaiPro - ohjelma on kdytossd vahinkotilanteiden ja lsheltdpiti -tilanteiden kirjaamiseksi eli toiminnan laadun kehittdmiseksi. Henkiloston tyovuorot suunnitellaan Titania -tyoajanseurantaohjelmalla. Ravintopalvelut tilataan Jamix -ohjelmalla. Lukitusieriestelme Kdytossd on Abloy Optima - jdrjestelmd. Ulko-ovissa on sdhkolukot. Osassa asuntoja on automaattinen sdhkoinen ovenaukaisu, kaikissa varaus siihen. Kameravalvonta Yksikossd on kameravalvonta turvallisuuden lisiiiimiseksi: o ulko-ovilla o pihalla r kdytdvilld sisdlld o lddkehuoneessa Kameravalvonnasta tehddin rekisteriseloste. Varavoima Yksikossd on varavoimakone sahkokatkojen haittojen minimoimiseksi. Automaattinen paloilmoitus ia sprinkler-idrjestelma Asumisyksikossd on automaattinen paloilmoitin- ja sammutusjerjestelme Henkiliikunnan dlykortit Alykorttien kdyttomahdollisuudet selvitetadn: ovien avaus, ruokamaksut, tietokoneen avaus.

10 8 Posti Asumisyksikrille ja ryhmdkodille tulee yhteinen postilaatikko. Yksidissd asuville tulee omat postilaatikot. Postilaatikot s'rjoitetaan postin ohjeiden mukaan. Hankinnat Kaupunki kalustaa yhteiset tilat ja asukkaat omat asuntonsa. Ryhmdkodin oleskelu- ja ruokailutila - ruokailumahdollisuuslsasukkaalle - oleskeluryhmiin kalustus, kosteuden kestdvdd, paloturvallista - astiasto Henkilokunnan toimistotilat - sdhk<iiset tyopoydiit ja tyotuolit - lukittavat kaapistot - atk-vdlineet - lddkejddkaappi Toisen kenoksen juttunurkkauksen kalustus Kohdevalaisimet Paloturvalliset verhot ja matot yleisiin tiloihin Siivousvdlineet Taulutelevisio turvakehikkoineen Oleskelutilan seindtaide? Terassi- ja ulkokalusteet hankitaan v Hankintoihin on varattu v talousarviossa euroa. Hankinnat suorittaa kuntoutus- ja toiminnanohjaaja. Toiminnan kiiynnistyminen Lokakuussa 2015 asumisyksikko kalustetaan ja laitteet testataan. Uusi henkilosto aloittanee lokakuun viimeiselld viikolla, jolloin my<is Vanamon vdki muuttaa. Muut asukkaat muuttavat sovitusti. Asumisyksik6lle laaditaan r turvallisuussuunnitelma o omavalvontasuunnitelma o ohjeet rajoitustoimenpiteiden kdytdstd o lddkehuoltosuunnitelma

11 Asukkaiden henkilokohtaiset palvelusuunnitelmauerityishuolto-ohjelmat tarkistetaan, samoin henkiloston tehtiivdkuvat. Asumisyksikon siunaus ja mahdolliset "tupaantuliaiset" pidetd6n marraskuussa Toiminnan seuranta Suunnitteluryhmd arvioi toiminnan kdynnistymistd ja informoi perusturvalautakuntaa kevddlld 20'16. jdsen Marja Ldn- kuntoutus- ja Perusturvalautakunnan nimedmd suunnitteluryhmd: pj. Maija kinen (varalla Kastehelmi Vuolle-Apiala), perusturvajohtaja Riitta toiminnanohjaaja Tuulikki Vdlimdki, vastaava ohjaaja sij. Marjo

12 ffilotr-* d '," F* -'r, ---* rf ffim k &*=l Trffiffi : Talvlpeite l- l- " l-5 t \ il!trlt j i{f afd{* -rc

13 L#e 7// // /rli,',', :r-e - :re ul "r!,

14 il. tl us ---

15 E ' :i3!;e- " i!;33ii =it e; 3at:"d;-i- EE l5 = i B! i=;ii!i E.;i ; s- E rlqse { * i! ii i;giti = si iseefii i ie *iii3ei; Ee e E! :t r; : 55 3t * :{tsn; lr) i TE'EE i-::,1 u t- >t:.>,^ El :.:le <' :5 i*!:! /!i E:i9E O Lr) ;' (n l )< a; J, iei i;ee; ;!;g;,:ii;iiii; ii?ae Eiiil;iii:i i,ihi, :;i*; i:iii:i; ; iliiiiiiiiliiii iiiiiiii a 3i O (f - O L

16 -:rsolc!yry )- --)-Nn*o(ota : l -) t- tl tl tl rl /,r$ V\- L! z. O =) rl! Z. u :< l-= EF. =< =a -> -d z:- up _-oa l-:y!- t+in5 '=S:o=,laYa t?e= = dav4 o=<f ly=tro O^ <- >'J oao 3co O LO - -) O o_ L l<r,/ ro (n l >< >< Lr-l

17 ,;/e \r.d \ / Keuruun kaupunki Va m ma ispa lvelut Multiantie Keuruu p ASUNTOHAKEMUS Saapunut _/_20 HAKJAN HENKLOTEDOT Sukunimi Etunimet Henkilotunnus Kotikunta Ldhiosoite Puhelinnumero LAHOMANEN JA /TA EDUNVALVO.,A Liihiomainen / edunvalvoja Nimi Edunvalvoja muu kuin liihiomainen Nimi Liihiosoite Ldhiosoite Postinumero ja postitoimipaikka Postinumero ja postitoimipaikka HAETTAVA ASUNTO / Nimi Huoneistotyyppi Ryhmiikoti / yksio (5 asuntoa) (valmis ) Huoneiston pinta-ala 26 m2 + jyvitettevat yhteiset tilat E Yksi<i (10 asuntoa) Hakijan kuukausitulot (brutto) eu roa 35 m2 + jyvitettevet yhteiset tilat Hakijan varallisuus euroa Hakijan velat euroa Nykyinen asunto E Asumisykik<issd, miss6? tsenainen asuminen Omaisten luona! Muualla, missd?

18 HAKJAN TOMNTAKYKY Kuulo Nakii llmaisukyky Liikuntakyky tr tr Normaali Kuulolaitteen kanssa melko normaali tr Normaali tr tr tr Silmdlasien kanssa melko normaali Kommunikoi puheella Keyttae korvaavia kommunikaatiomenetelmia puheen tukena Mikii kommun ikaatiomenetelmii? E Kuulo huomattavasti alentunut E Kuuro tr Niikokykya huomattavasti rajoittava ndkovamma tr Sokea tr Puhuu yksittiiisiii sanoja, taydentea ilmaisuaan elein jaltai ilmein D! lmaisee itseiiiin p6dasiassa elein ja ilmein Ei ilmaise itseean tr Liikkuu rollaattorilla tai avustettuna Sviiminen ' tr Omatoiminen E Tdysin autettava Peseytyminen E omatoiminen Pukeutuminen Ll Omatoiminen D! Kdvelee! Liikkuu pyorstuolilla (kelaa pydriituolia tai kiiyttiiii siihkopyo16tuolia) Ei liiku omin avuin E Suoriutuu itse, mutta tarvitsee ohjausta taiapua E Tdysin autettava E Suoriutuu itse, mutta tarvitsee ohjausta tai apua E l?iysin autettava E Suoriutuu itse, mutta tarvitsee ohjausta tai apua WC-kivnti ' U Omatoiminen E Taysin autettava E Suoriutuu itse, mutta tarvitsee ohjausta tai apua Terveys ja turvallisuus E Ei tarvitse ydvalvontaa Tarvitsee yovalvontaa, miksi? Keyttaytyminen Muisti Diagnoosit tr tr Ei haastavaa kaytteytymista Haastava kayttaytyminen, millainen? E Aikaan ja paikkaan orientoitunut E Muisti alentunut E Muistamaton ja ajoittain sekava Henkiliikunnan muita merkintiijii

19 Lisatietoja: Allekirjoitus Nimen selvennys HAKEMU KSEEN TARVTTAVAT LTTEET Tuloselvitys Palkkatodistus tai tilinauha Muut tuloselvitykset esim. Kelan tai eliikelaitoken selvitys maksetuista eliikkeist6 Kelan selvitys maksetusta opintotuesta Kelan tai ammattiliiton selvitys maksetuista piiiviirahoista Viimeinen verotodistus Verotodistuksesta ilmenee jokaiselle veronmaksajalle viimeksi vahvistetun verotuksen tiedot. Sen saa my6s maksua vastaan verottajalta. Mahdolliset muut liitteet Hakemukeen voi liittiii myos muita hakijan mielestd tdrkeitii ja tarpeellisia selvityksis, joiden voidaan katsoa puoltavan asunnon tarvetta. Asukasvalintaperusteet Asunnontarve on tarkea valintaperuste. Hakijan toimintakyky ja toimintakykyyn vaikuttavat olosuhteet huomioidaan valinnassa. Asuntohakemus palautetaan: Keuruun kaupunki Perusturvapalvelut / vammaispalvelut Multiantie Keuruu

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta. Päivä- tai työtoiminta. Vaikeavammaisten päivätoiminta

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta. Päivä- tai työtoiminta. Vaikeavammaisten päivätoiminta ILOMANTSIN KUNTA Perusturvaosasto Vammaispalvelut HAKULOMAKE Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Etunimet Puhelinnumero Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE

VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE VAMMAISPALVELUHAKEMUS Vammaispalvelut Viranomainen täyttää Hakemus saapunut / / Vireillepano / / Selvitys / / Vireillepano / / Selvitys / / VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Täytä hakemuksen kaikki kohdat

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTO KEHITYSVAMMAISTEN

PERUSTURVAOSASTO KEHITYSVAMMAISTEN ILOMANTSIN KUNTA PERUSTURVAOSASTO VAMMAISPALVELUT HAKULOMAKE KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA 1. HAKIJAN TIEDOT NIMI HENKILÖTUNNUS PUHELINNUMERO OSOITE 1 2. HAETTAVA PÄIVÄTOIMINTA PÄIVÄ- TAI TYÖTOIMINTA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

4 Eronnut. Asuu hakijan kanssa Osoite Postinumero ja osoitetoimipaikka

4 Eronnut. Asuu hakijan kanssa Osoite Postinumero ja osoitetoimipaikka Kannelmäki / Haaga ASUNTOHAKEMUS (voimassa vuoden) ASUNTOHAKEMUKSEN UUSIMINEN 1 (2) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin) Etunimet Henkilötunnus Henkikirjoituspaikka Alkaen,

Lisätiedot

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m²

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m² CARITAS-KODIN PALVELUASUNTOJEN HAKEMINEN Caritas-Kodin palveluasuntoja vuokraa Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä. Caritas hoitaa asukasvalinnan sekä tuottaa asukkaiden palvelut. Palveluasunnot ovat tarkoitettu

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN. Henkilötiedot. Haettava huoneisto Huoneistotyyppi. Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Puh. 08-7190111 Fax.

SUOMUSSALMEN. Henkilötiedot. Haettava huoneisto Huoneistotyyppi. Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Puh. 08-7190111 Fax. SUOMUSSALMEN VANHUSTENTALOYHDISTYS RY. Asuntohakemus 1 (5) Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Saapunut Puh. 08-7190111 Fax. 08-7190113 / 20 Ämmänsaaren palvelutalo Ämmänsaaren Vanhustentalo Hoitokoti

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

ASUNTOHAKEMUS. Saapunut / 20 HAKIJAN TIEDOT. Puolison nimi. Kotiosoite. OMAISEN /YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Osoite ja puh EDUNVALVOJA

ASUNTOHAKEMUS. Saapunut / 20 HAKIJAN TIEDOT. Puolison nimi. Kotiosoite. OMAISEN /YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Osoite ja puh EDUNVALVOJA HAKIJAN TIEDOT ASUNTOHAKEMUS Puolison nimi Saapunut / 20 Henkilötunnus Kotikunta Kotiosoite Puhelin kotiin Siviilisääty: naimaton leski avioliitossa eronnut OMAISEN /YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Osoite ja puh

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Mukana infossa Saimaan Tukipalvelut Oy:n edustaja Lauritsalan apteekin edustajat Eksoten

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT B) OMAISEN/ YHTEYSHENKILÖN TIEDOT. Etunimet.

PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT B) OMAISEN/ YHTEYSHENKILÖN TIEDOT. Etunimet. PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) Caritas täyttää A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelin Osoite Postinumero ja toimipaikka Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Sivu 1/5 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden

Lisätiedot

YKSIÖT: 437,17-455,66 /kk KAKSIOT: 559,90-785,67 /kk KOLMIOT: 802,82 925,77 /kk NELIÖT: 984,29 1007,80 /kk

YKSIÖT: 437,17-455,66 /kk KAKSIOT: 559,90-785,67 /kk KOLMIOT: 802,82 925,77 /kk NELIÖT: 984,29 1007,80 /kk AS. OY OULUN SONAATIN VUOKRA-ASUNTOJEN HAKEMINEN Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä omistaa As. oy Sonaatin asunnot. Sonaatin asukkaiksi valitaan kaiken ikäisiä henkilöitä. Kaikki hakijat ovat hakuvaiheessa

Lisätiedot

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammapalvelut Kehitysvammapalvelut Ahokoti Harjukoti Kotikartano Nevakoti Niittykumpu Norola: Toukola ja Jukola Ritoniitty Ritorinne Ohjattu asuminen Aittokoti Peltola Norola: Onnela Tuettu asuminen Ryhmäkotien yhteydessä

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Asuntohakemus. Vuokra-asunnot

Asuntohakemus. Vuokra-asunnot Asuntohakemus Vuokra-asunnot Asuntohakemus Uusi hakemus Jatkohakemus Sisäinen vaihto Täyttömalli Kaikki tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia ja ne tulee täyttää. Emme voi käsitellä puutteellisesti

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa (hoidettavaa) koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 22.01.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Jaana Viemerö, asiakkuusjohtaja, Järvenpään kaupunki Asukkaita suunnilleen saman verran kuin

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

SEUDULLINEN OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Omaishoidon tukea anotaan hoidettavan henkilön kotikunnalta. Kotkan kaupunki

SEUDULLINEN OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Omaishoidon tukea anotaan hoidettavan henkilön kotikunnalta. Kotkan kaupunki SEUDULLINEN OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Omaishoidon tukea anotaan hoidettavan henkilön kotikunnalta. Kotkan kaupunki Hakemus saapunut _ Diaarinumero: Hakee hoitopalkkiota hoitopalkkion korotusta HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki Hakemus palveluasumis- ja hoitoyksikköihin (päiv. 17.12.2014)

Kokemäen kaupunki Hakemus palveluasumis- ja hoitoyksikköihin (päiv. 17.12.2014) Kokemäen kaupunki Hakemus palveluasumis- ja hoitoyksikköihin (päiv. 17.12.2014) Kokemäen kaupungin alueella olevat kaupungin omat laitoshoidon ja palveluasumisyksiköt sijaitsevat Henrikinhovissa, joista

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle.

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. 1 Henkilötiedot 1.1 Hakijan henkilötiedot Sukunimi Entiset

Lisätiedot

Kiinteistökeskus Harjuseutu Oy 1

Kiinteistökeskus Harjuseutu Oy 1 ASUNTOHAKEMUS Hakemus on voimassa 4kk jättöpäivästä Hakijoilta tarkistetaan luottotiedot luottotietorekisteristä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Nykyinen osoite Postinumero Toimipaikka Arvo tai ammatti Työnantaja

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. 1 Henkilötiedot 1.1 Hakijan henkilötiedot Sukunimi Entiset

Lisätiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot 1/4 Hakemus saapunut. / 2015 Hakemuksen vastaanottanut HENKILÖTIEDOT Hakijan henkilötiedot Sukunimi ja entiset nimet Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Kotikunta alkaen Nykyinen osoite Postinumero

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / nimikilpailu 97/05.02.12/2013 TEK 07.05.2014 29

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / nimikilpailu 97/05.02.12/2013 TEK 07.05.2014 29 Tekninen lautakunta 29 07.05.2014 Perusturvalautakunta 67 20.05.2014 Perusturvalautakunta 114 16.09.2014 Perusturvalautakunta 147 18.11.2014 Perusturvalautakunta 153 16.12.2014 Perusturvalautakunta 10

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

PALVELUSETELI KOTIHOIDOSSA

PALVELUSETELI KOTIHOIDOSSA 1 PALVELUSETELI KOTIHOIDOSSA Palveluseteli on kunnan itsensä tuottamien palveluiden rinnalle syntynyt tapa järjestää palveluita. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen LAPUAN KAUPUNKI HAKEMUS 1 (5) Hakemuksen täyttöpäivä: Hakemuksen saapumispäivä: Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Asiakkaan suostumus

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten palvelut Rovaniemen kaupunki AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE Tehtäväalueen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin Muuttajan opas un asukas on saanut myönteisen päätöksen palveluasumisesta ja tiedon, että paikka on järjestynyt otikartanosta, asukkaan tai omaisen tulee ottaa yhteyttä otikartanon palveluesimieheen, jotta

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) KUNTA / KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Yhteistyökokous 12.12.2011 Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Kuntatoimijan mahdollisuudet edistää yksilöllisen asumisen kehittämistä ja laitosten purkua Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

PALVELUSETELI TUKIPALVELUSSA (siivous, asiointi, vaatehuolto )

PALVELUSETELI TUKIPALVELUSSA (siivous, asiointi, vaatehuolto ) 1 Perusturvajaos 13.3.2014 8 Liite 2. PALVELUSETELI TUKIPALVELUSSA (siivous, asiointi, vaatehuolto ) Palveluseteli on kunnan itsensä tuottamien palveluiden rinnalle syntynyt tapa järjestää palveluita.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 15.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 26.9.2013/27.01.2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Tanner-Suonpää sari.tannersuonpaa@tvk.fi

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013 Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 LÄHIOMAINEN (suhde asiakkaaseen) Sukunimi, etunimi Puoliso Vanhempi Lapsi Muu Osoite Puhelinnumero

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä: Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammais- ja kuntoutuspalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä

PALVELUSUUNNITELMA. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä: Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammais- ja kuntoutuspalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelinnumero: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Osoite: Puhelinnumero: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi:

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

Hakemus palautetaan Paimion Palvelukeskussäätiön. osoitteeseen c/o Yrityspalvelu Muurinen Ky,

Hakemus palautetaan Paimion Palvelukeskussäätiön. osoitteeseen c/o Yrityspalvelu Muurinen Ky, 1 Hakemus palautetaan Paimion Palvelukeskussäätiön osoitteeseen c/o Yrityspalvelu Muurinen Ky, ASUNTOHAKEMUS SENIORITALO Vistantie 22 B 4, 21530 Paimio Hakemuksen numero Vuosi Vuokra-asunto HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään.

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään. Indikaattorin nimi Mitä mittaa Mitta-arvo Kommentit Palvelutarpeen arviointi palvelutarpeen arvioinnissa tehtyjen sunnitelmien suhteessa vammaisasiaakaiden än Suunnitelmien vammaisasiakkaiden än suhteutettuna

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken.

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken. Tehostetun palveluasumisen maksut Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito. Henkilötunnus. Perhehoitaja(t) Työpaikka, työpaikan puhelinnumero

Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito. Henkilötunnus. Perhehoitaja(t) Työpaikka, työpaikan puhelinnumero ENNAKKOVALMENNUKSEEN HAKEVA KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA IKÄIHMISTEN PERHEHOITAJA Olen kiinnostunut Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito Perhehoitajan sijaistaminen/lomitus

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN Hakemus on saapunut Hakemus on käsitelty SAS-ryhmässä Hakemuksen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti ja täydellisesti. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: (alleviivatkaa kutsumanimi) Nykyinen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN ILMOITUS/HAKEMUS SOSIAALIPALVELUJEN TARPEESTA KUNTA Hakemuksen saapumispvm / / 20

HEINÄVEDEN ILMOITUS/HAKEMUS SOSIAALIPALVELUJEN TARPEESTA KUNTA Hakemuksen saapumispvm / / 20 1. Palveluja tarvitsevan henkilötiedot / hakija Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Hakijan perhetilanne Lähiomaiset tai asioiden hoitaja/t Siviilisääty avio-/avoliitto naimaton

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot