KEURUUN KAUPUNKI. Perusturvapalvelut. I ll. Keh itysva m maisten asu m isyksi kkii. Toimintasuunnitelma 20.L.20L5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEURUUN KAUPUNKI. Perusturvapalvelut. I ll. Keh itysva m maisten asu m isyksi kkii. Toimintasuunnitelma 20.L.20L5"

Transkriptio

1 KEURUUN KAUPUNK Perusturvapalvelut J ll & Keh itysva m maisten asu m isyksi kkii Toimintasuunnitelma 20.L.20L5

2

3 Kehitysvammaisten asumisyksiktin rakentaminen Keuruun kaupunginhallitus on S 229 hyvdksynyt suunnitelman "Tdytti eldmdd Keuruulla - vammaisstrategia vuoteen 2017". Suunnitelmaan sisdltyy esitys/ selvitys uudesta kehitysvammaisten asumisyksikostd, minkd sijainnista (os. Einari Vuorelantie '14) ja rakentamisesta kaupunginhallitus on tehnyt lopullisen pddtoksen 18J g 350. Asumisen rahoitus- ja kehittdmiskeskus on hyvdksynyt hankkeen avustettaviksi kokonaiskustannuksiksi O euroa ( ) ja myontdnyt hyvdksyttdviin kustannuksiin 50 %:n avustuksen ja 50 %:n korkotukilainan. Keuruun kaupungin talousarvion investointisuunnitelmissa v on varauduttu euron rakentamismenoihin ja avustustuloihin asumisyksikon rakentamiseksi. Rakennuksen piiiisuunnittelusta on vastannut Suunnittelutalo S. Anttila. Pddurakoitsijana on toiminut K ja M Lammi Oy. Rakentaminen on alkanut kesiikuussa 2014 ja rakennuksen on suunniteltu valmistuvan syyskuun loppuun Tyomaakokouksiin kiiyttiijen edustajina osallistuvat perusturvajohtaja ja kuntoutus- ja toiminnanohjaaja Asumisyksikon "peruskiven muuraus" pidettiin 10.1O.2014, jolloin portaikon alle talletettiin ajankohtaista historiallista aineistoa. Harjannostajaiset pidetddn kevddlld Uusi asumisyksikkti osana vammaispalveluien palvelurakennetta Vammaispalveluista sdddetdan sosiaalihuoltolain lisdksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa ja laissa vammaisuuden perusteella jdrjestettdvistd palveluista ja tukitoimista. Vammaishuollon erityislait on tarkoitus yhdistdd v.2017 alusta. Myos ns. soteuudistusta on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2017 alusta. Vammaispalvelut kuuluvat Keuruulla perusturvan toimialaan ja sosiaalityon tulosalueelle. Vammaispalvelujen esimiehend toimii kuntoutus- ja toiminnanohjaaja, joka myos vastaa kehitysvammapalveluista. Palvelut tuotetaan joko omana toimintana tai hankitaan ostopalveluna. Keuruulla asuu yli 90 henkilod (ldhes 1 %), joilla on todettu kehitysvamma. Keuruulla kdytettdvissd ovat kuntoutusohjauksen, keva-neuvolan, perhehoidon, asumispalvelujen, pdiv6- ja tyotoiminnan sekii koululaisten iltapdivdtoiminnan palvelut. Viime vuosina laitoshoidon piiriss6 on ollut 0-1 kehitysvammaista, ympdrivuorokautisen autetun asumisen piirissa noin 10, kaupungin ylldpitdmdss6 Vanamokodissa ohjatun asumisen piirissa 5-6 ja pitkdaikaisessa perhehoidossa noin 10. Lisdksi lyhytaikaista perhehoitoa on kdyttdnyt noin 10 asiakasta.

4 2 Juurikkaniemen sairaalakiinteistossd sijaitsevassa yksityisessii palvelukoti Hilmarissa (autettu asuminen) on 12 vakituista ja kaksi lyhytaikaispaikkaa. Asukkaista keskimddrin kahdeksan on ollut Keuruulta. Uuden asumisyksik6n ei ole suunniteltu vaikuttavan Palvelukoti Hilmarin toimintaan. Vanamokodin toiminta ohjattuna asumisyksikkond pddttyy uuden yksikon valmistuttua. Ohjattua asumista ei endd jdrjestetd. Koululaisten aamu- ja iltapdivdtoiminta siirtyy toteutettavaksi koulunmiielle uusien pdivdhoitotilojen yhteyteen v.2016 alusta. Kuntoutus- ja toiminnanohjaaja asuvat asumispalvelut -- ryo- Ja pdivdtoiminta - Navikkatoiminnot Vammaispalvelujen palvelurakenne Keuruulla Uuden asumisyksikiin rakenne Asumisyksikko on kaksikerroksinen kerrostalo liittyen Keuruun keskustan kerrostaloasumiseen. Pihassa sijaitsee varastorakennus. Asumisyksikko on esteeton, hissillinen o alakerrassa on viiden asunnon ryhmdkoti, asunnot 26 m2 ilman keittiovarustusta ja yksi 35 m2 yksio o yldkerrassa on 9 yksi6td, joista yksi 36 m2, muut 35 m2 Alakerrassa sijaitsevat keittio- ja ruokailutilat, sauna- ja pyykkihuollon tilat sekd henkiloston toimisto- ja sosiaalitilat, iite.

5 3 Asumisyksikiin toimintaperiaatteet ia tavoitteet Keuruun vammaisstrategiassa visiona - tulevaisuuden tahtotilana - on, eftd vammaiset voivat eldd tdyttd eldmdd Keuruulla - itsenaisend ja yhdenvertaisena sekd yhdessd ja turvallisesti. Arvoiksi on mddritelty yhdenvertaisuus ja yhteinen vastuu. Strategisiksi linjauksiksi on valittu itsenainen eldmd, osallisuus/yhteisollisyys ja toimivat palvelut. Uusi asumisyksikko tarjoaa asunnon/kodin ja tarvittavat palvelut paljon ohjausta lapua ja ympdrivuorokautista huolenpitoa tarvitseville aikuisille kehitysvammaisille henkiloille. Uuden asumisyksikon toimintaperiaatteina korostuvat:. itsemiidrddmisoikeus o yhdenvertaisuus o omatoimisuus o yksityisyys o turvallisuus o yhteisollisyys. viihtyisyys Asukkaiden yksityisyyttd, itsemddrddmisoikeutta ja omatoimisuutta pyritddn tukemaan mahdollisimman pitkdlle. Toisaalta viihtyisd asumisyksikko tarjoaa turvallisuutta ja yhteisollisyyttii. Erityisesti asukkaiden ldhipiirid odotetaan mukaan asukkaiden elemaen. Asumisyksiktin nimi Perusturvalautakunta julkaisi asumisyksikon nimikilpailun pddttyvdksi kaupungin nettisivuilla ja Suur-Keuruussa palkintona Navikkapuodin 100 euron lahjakortti. Ehdotuksia saatiin 78. Perusturvalautakunta pddttdd asumisyksikon nimen. Tontin nimi on Petdjikko. Asukasvalinnat Uuteen asumisyksikkoon valitaan asukkaaksi kehitysvammaisia, jotka tarvitsevat paljon ohjausta / apua ja ympdrivuorokautista huolenpitoa. Toimintakyky kartoitetaan hakuvaiheessa. Asumisyksikkoon ei ole mahdollista ottaa hyvin haastavasti kiiyttdytyviii henkiloite. Asukkaaksi haetaan seuraavasti :. hakuilmoitus kaupungin sivuille ja Suur-Keuruuseen, lisdksi yksiloohjausta Asuntohakemuslomake liitteend o hakuaika: lehti-ilmoitus Suur-Keuruussa, ensimmainen hakuaika padttyy , hakemuksia voi kuitenkin jdttdd jatkuvasti o ensimmiiiset asukasvalinnat tehdddn viikolla 11

6 4 Ensimmiiiset asukasvalinnat valmistellaan tdssd suunnitteluryhmdsss. Yhden asunnon kiiytt<iii lyhytaikaisasumiseen / asumisvalmennukseen selvitetddn. Pddtokset asukasvalinnoista tekee perusturvan delegointisddnnon mukaan kuntoutus- ja toiminnanohjaaja. Muuttovalmennus Muuttovalmennus on eliimanmuutokseen valmistautumista. Se auttaa tunnistamaan ja ymmdrtdm5dn muuttoon liittyvid tunteita ja antaa tietoa kdytdnnon asioista. Valmennukseen osallistuvat myos muuttajan vanhemmat ja ldheiset, jotka ovat tukemassa hdntd uudessa ympdristossii. Muuttovalmennukseen sisiiltyy mm. info- ja tutustumistilaisuuksia ja kotikdyntejd palvelusuunnitelmien pdivityksineen. Tilaisuudet on aikataulutettu vuosikelloon. Muuttovalmennusta toteuttavat Vanamokodin ohjaajat yhdessd kuntoutus- ja toiminnanohjaajan kanssa. Henkiliistii Henkiloston mddrdn ja rakenteen tulee vastata asiakkaiden tarpeita. Valviran Vammaisten henkiloiden ympdrivuorokautiset asumispalvelut - Valtakunnallisen valvontaohjelman mukaan hoitohenkilostod tarvitaan vdhintddn 0,5 tyontekijdd asiakasta kohti. Ndin vdhdinen henkilostomddrd riittdd kuitenkin vain esim. yksikoissd, joissa asiakkaat ovat osan vuorokaudesta muualla tai heilld on apuna omia henkilokohtaisia avustajia. Jos nditd ei ole, tarpeita vastaava suhdeluku on toiminnassa saatujen kokemusten mukaan 0,8. Lisdksi voidaan tarvita avustavaa henkilostod 0,1-0,1S/asukas. Asumisyksikkoon on suunniteltu alkuvaiheessa seuraava henkilosto: o 0,5 tyonjohdollinen esimies, joka on yksikon vastuuhenkilo r 0,5 esimiehen osuus ohjaustyostd o l0,5ohjaushenkilosto yht.11,5, mistd ohjauksen osuus 11 eli mitoitus olisi 0,73 o kotisairaanhoito hoitaa sovitusti sairaanhoitoa. kotihoidon yohoitaja kdy tarvittaessa avustamassa oisin o yleisten tilojen siivous ostetaan o ravintopalvelujaostetaan r avustavaa henkilostod tyollisyyspalvelujen kautta, esim. yksi palkkatuella palkattu

7 5 Tulosyksik<in esimiehen toimivaltaa kiiyttriil ja teht6vdt hoitaa toistaiseksi kuntoutusja toiminnanohjaaja. Henkiloston kelpoisuusehdot ovat: o esimies: asumisyksikon esimiehen virka. Sosiaalihuollon ammatillisen henkiloston kelpoisuusvaatimuksista annetun lain g 4 mom. mukainen pdtevyys. Soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus seka riittevd johtamistaito.. vastaava ohjaaja ja ohjaaja, sosionomin koulutus. Sosiaalihuollon ammatillisen henkiloston kelpoisuusvaatimuksista annetun lain g mukainen petevyys. o 8,5 ohjaaja, ldhihoitajan koulutus. Sosiaalihuollon ammatillisen henkiloston kelpoisuusvaatimuksista annetun lain g mukainen pdtevyys. Yovalvontaan osallistuvat kaikki esimiestii lukuun ottamatta. Talousarviossa v on varaus kahdeksan uuden ohjaajan palkkaamiseen alkaen. Vanamokodista siirtyy vastaava ohjaaja ja 2,5 olyaajaa, Uusien toimien teytto: o tdyttoluvat huhtikuussa perusturvalautakuntaan ja toukokuussa kaupunginhallitukseen. r hakuilmoituskesiikuussa. o henkilostovalinnatelokuun loppuunmennessii. Ravintopalvelut Ravintopdivddn kuuluvat: r aamiainen, valmistetaan asumisyksikossd / asukas itse valmistaa /ostetaan? r lounas, ostetaan o vdlipala, valmistetaan asumisyksikossii / asukas itse valmistaa r piiivdllinen,ostetaan o iltapala, valmistetaan asumisyksikossa / asukas itse valmistaa Ravintopalveluja ja tarvikkeita ostetaan kaupungin tukipalveluyksikoltd. Arvio vuosittaisesta lounaiden mddrdstd on 2500 ja pdivdllisten mddrdstd Asunnoissa on ruuanvalmistusmahdollisuudet ryhmdkotia lukuun ottamatta. Asukkaita kannustetaan pienimuotoiseen itsendiseen ruuanvalmistukseen. Astiat tiskataan asumisyksikossd.

8 Siivous Yleisten tilojen siivous mitoitetaan, kilpailutetaan ja ostetaan yksityiselt6. Asukkaita ohjataan pitdmddn itse huolta oman huoneen siisteydestd. Pyykkihuolto Asukkaalla on mahdollisuus oman pyykkikoneen kiiyttoon asunnossaan. Yhteisessd pyykkituvassa on pyykkikone ja kuivausrumpu. Henkilokunta avustaa tarvittaessa pyykkihuollossa. Liiikiiripalvelut ia liiiikehuolto Asukkaat kiiyttiiviit oman lddkdrin palveluja ellei myohemmin toisin sovita. Ld6kdrintodistukset saadaan keva-neuvolan kautta. Myos Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehitysvammapoliklinikan palvelut ovat k6ytettdvissd. Asukkaat maksavat omat lidkkeensd. Lddkkeiden jakelu tehdddn omana tyona, ellei perustelluista syistd pdddytd soveltuvin osin koneellisen annosjakelun kiiyttoon. Asiakasmaksut ia vuokrat Asiakasmaksut vahvistaa vuosittain perusturvalautakunta. Asiakasmaksuina peritean ruokamaksut (ilman henkilosto- ja kuljetuskuluja) ja tarvikemaksu, jonka suuruus tarvittaessa mddritellddn syksylld uudelleen. Vuokran kdyttomaksuineen vahvistaa kesddn 2015 mennessd tekninen lautakunta. Vuokrasopimukset allekirjoittaa ja vuokrat perii Keuruun vuokra-asuntopalvelu. Yhteiset keittio-, oleskelu-, sauna- ja pyykkitilat jyvitetdiin asukasvuokriin. Perusturva maksaa sisdisen vuokran toimisto- ja sosiaalitiloista. Omaisten / liiheisten osallistuminen Asunnot ovat omia vuokra-asuntoja, joihin ldheiset ja omaiset ovat tervetulleet vierailemaan ja ydpymddn milloin vain. Ldheisten toivotaan osallistuvan asukkaiden arkeen ja juhlaan mahdollisuuksien mukaan, esim.:. asioinnit o kodin askareet o harrastukset o tapahtumat, juhlat ja kyliiilyt o ulkoilu

9 7 Ldheisten osallistumisesta sovitaan asukkaan muuttaessa asumisyksikkoon. Teknologian hytidyntiminen Hoita jakutsuidri estel md Hoitajakutsujdrjestelmd on Everon, mike on langaton, sisdltdd puheyhteyden ja mahdollistaa paikantamisen myos talon ulkopuolella. Jdrjestelmdkokonaisuus tarkentuu asukkaiden tarpeiden mukaan. Nostolaitteet Huoneisiin /wc asennetaan kiskot ja hankitaan tarviftava mdiird nostimia /Respekta. Tietojiiriestelmdt Asumisyksikkoon tulee valokuitu ja yksikko on kaupungin atk-verkossa, mikd mahdollistaa mm. sdhkopostin kdyton. Perusturvassa kdytossd olevan Pro Consona / Aikuis- ja perhetyon asiakastietojdrjestelmdn kdytto on mahdollista ilman lisdkustannuksia. Terveydenhuollon tietojen i kotisairaanhoidon osalta on ilmeisesti mahdollista hankkia lisenssejd kotihoidon Effican kiiyttoon. HaiPro - ohjelma on kdytossd vahinkotilanteiden ja lsheltdpiti -tilanteiden kirjaamiseksi eli toiminnan laadun kehittdmiseksi. Henkiloston tyovuorot suunnitellaan Titania -tyoajanseurantaohjelmalla. Ravintopalvelut tilataan Jamix -ohjelmalla. Lukitusieriestelme Kdytossd on Abloy Optima - jdrjestelmd. Ulko-ovissa on sdhkolukot. Osassa asuntoja on automaattinen sdhkoinen ovenaukaisu, kaikissa varaus siihen. Kameravalvonta Yksikossd on kameravalvonta turvallisuuden lisiiiimiseksi: o ulko-ovilla o pihalla r kdytdvilld sisdlld o lddkehuoneessa Kameravalvonnasta tehddin rekisteriseloste. Varavoima Yksikossd on varavoimakone sahkokatkojen haittojen minimoimiseksi. Automaattinen paloilmoitus ia sprinkler-idrjestelma Asumisyksikossd on automaattinen paloilmoitin- ja sammutusjerjestelme Henkiliikunnan dlykortit Alykorttien kdyttomahdollisuudet selvitetadn: ovien avaus, ruokamaksut, tietokoneen avaus.

10 8 Posti Asumisyksikrille ja ryhmdkodille tulee yhteinen postilaatikko. Yksidissd asuville tulee omat postilaatikot. Postilaatikot s'rjoitetaan postin ohjeiden mukaan. Hankinnat Kaupunki kalustaa yhteiset tilat ja asukkaat omat asuntonsa. Ryhmdkodin oleskelu- ja ruokailutila - ruokailumahdollisuuslsasukkaalle - oleskeluryhmiin kalustus, kosteuden kestdvdd, paloturvallista - astiasto Henkilokunnan toimistotilat - sdhk<iiset tyopoydiit ja tyotuolit - lukittavat kaapistot - atk-vdlineet - lddkejddkaappi Toisen kenoksen juttunurkkauksen kalustus Kohdevalaisimet Paloturvalliset verhot ja matot yleisiin tiloihin Siivousvdlineet Taulutelevisio turvakehikkoineen Oleskelutilan seindtaide? Terassi- ja ulkokalusteet hankitaan v Hankintoihin on varattu v talousarviossa euroa. Hankinnat suorittaa kuntoutus- ja toiminnanohjaaja. Toiminnan kiiynnistyminen Lokakuussa 2015 asumisyksikko kalustetaan ja laitteet testataan. Uusi henkilosto aloittanee lokakuun viimeiselld viikolla, jolloin my<is Vanamon vdki muuttaa. Muut asukkaat muuttavat sovitusti. Asumisyksik6lle laaditaan r turvallisuussuunnitelma o omavalvontasuunnitelma o ohjeet rajoitustoimenpiteiden kdytdstd o lddkehuoltosuunnitelma

11 Asukkaiden henkilokohtaiset palvelusuunnitelmauerityishuolto-ohjelmat tarkistetaan, samoin henkiloston tehtiivdkuvat. Asumisyksikon siunaus ja mahdolliset "tupaantuliaiset" pidetd6n marraskuussa Toiminnan seuranta Suunnitteluryhmd arvioi toiminnan kdynnistymistd ja informoi perusturvalautakuntaa kevddlld 20'16. jdsen Marja Ldn- kuntoutus- ja Perusturvalautakunnan nimedmd suunnitteluryhmd: pj. Maija kinen (varalla Kastehelmi Vuolle-Apiala), perusturvajohtaja Riitta toiminnanohjaaja Tuulikki Vdlimdki, vastaava ohjaaja sij. Marjo

12 ffilotr-* d '," F* -'r, ---* rf ffim k &*=l Trffiffi : Talvlpeite l- l- " l-5 t \ il!trlt j i{f afd{* -rc

13 L#e 7// // /rli,',', :r-e - :re ul "r!,

14 il. tl us ---

15 E ' :i3!;e- " i!;33ii =it e; 3at:"d;-i- EE l5 = i B! i=;ii!i E.;i ; s- E rlqse { * i! ii i;giti = si iseefii i ie *iii3ei; Ee e E! :t r; : 55 3t * :{tsn; lr) i TE'EE i-::,1 u t- >t:.>,^ El :.:le <' :5 i*!:! /!i E:i9E O Lr) ;' (n l )< a; J, iei i;ee; ;!;g;,:ii;iiii; ii?ae Eiiil;iii:i i,ihi, :;i*; i:iii:i; ; iliiiiiiiiliiii iiiiiiii a 3i O (f - O L

16 -:rsolc!yry )- --)-Nn*o(ota : l -) t- tl tl tl rl /,r$ V\- L! z. O =) rl! Z. u :< l-= EF. =< =a -> -d z:- up _-oa l-:y!- t+in5 '=S:o=,laYa t?e= = dav4 o=<f ly=tro O^ <- >'J oao 3co O LO - -) O o_ L l<r,/ ro (n l >< >< Lr-l

17 ,;/e \r.d \ / Keuruun kaupunki Va m ma ispa lvelut Multiantie Keuruu p ASUNTOHAKEMUS Saapunut _/_20 HAKJAN HENKLOTEDOT Sukunimi Etunimet Henkilotunnus Kotikunta Ldhiosoite Puhelinnumero LAHOMANEN JA /TA EDUNVALVO.,A Liihiomainen / edunvalvoja Nimi Edunvalvoja muu kuin liihiomainen Nimi Liihiosoite Ldhiosoite Postinumero ja postitoimipaikka Postinumero ja postitoimipaikka HAETTAVA ASUNTO / Nimi Huoneistotyyppi Ryhmiikoti / yksio (5 asuntoa) (valmis ) Huoneiston pinta-ala 26 m2 + jyvitettevat yhteiset tilat E Yksi<i (10 asuntoa) Hakijan kuukausitulot (brutto) eu roa 35 m2 + jyvitettevet yhteiset tilat Hakijan varallisuus euroa Hakijan velat euroa Nykyinen asunto E Asumisykik<issd, miss6? tsenainen asuminen Omaisten luona! Muualla, missd?

18 HAKJAN TOMNTAKYKY Kuulo Nakii llmaisukyky Liikuntakyky tr tr Normaali Kuulolaitteen kanssa melko normaali tr Normaali tr tr tr Silmdlasien kanssa melko normaali Kommunikoi puheella Keyttae korvaavia kommunikaatiomenetelmia puheen tukena Mikii kommun ikaatiomenetelmii? E Kuulo huomattavasti alentunut E Kuuro tr Niikokykya huomattavasti rajoittava ndkovamma tr Sokea tr Puhuu yksittiiisiii sanoja, taydentea ilmaisuaan elein jaltai ilmein D! lmaisee itseiiiin p6dasiassa elein ja ilmein Ei ilmaise itseean tr Liikkuu rollaattorilla tai avustettuna Sviiminen ' tr Omatoiminen E Tdysin autettava Peseytyminen E omatoiminen Pukeutuminen Ll Omatoiminen D! Kdvelee! Liikkuu pyorstuolilla (kelaa pydriituolia tai kiiyttiiii siihkopyo16tuolia) Ei liiku omin avuin E Suoriutuu itse, mutta tarvitsee ohjausta taiapua E Tdysin autettava E Suoriutuu itse, mutta tarvitsee ohjausta tai apua E l?iysin autettava E Suoriutuu itse, mutta tarvitsee ohjausta tai apua WC-kivnti ' U Omatoiminen E Taysin autettava E Suoriutuu itse, mutta tarvitsee ohjausta tai apua Terveys ja turvallisuus E Ei tarvitse ydvalvontaa Tarvitsee yovalvontaa, miksi? Keyttaytyminen Muisti Diagnoosit tr tr Ei haastavaa kaytteytymista Haastava kayttaytyminen, millainen? E Aikaan ja paikkaan orientoitunut E Muisti alentunut E Muistamaton ja ajoittain sekava Henkiliikunnan muita merkintiijii

19 Lisatietoja: Allekirjoitus Nimen selvennys HAKEMU KSEEN TARVTTAVAT LTTEET Tuloselvitys Palkkatodistus tai tilinauha Muut tuloselvitykset esim. Kelan tai eliikelaitoken selvitys maksetuista eliikkeist6 Kelan selvitys maksetusta opintotuesta Kelan tai ammattiliiton selvitys maksetuista piiiviirahoista Viimeinen verotodistus Verotodistuksesta ilmenee jokaiselle veronmaksajalle viimeksi vahvistetun verotuksen tiedot. Sen saa my6s maksua vastaan verottajalta. Mahdolliset muut liitteet Hakemukeen voi liittiii myos muita hakijan mielestd tdrkeitii ja tarpeellisia selvityksis, joiden voidaan katsoa puoltavan asunnon tarvetta. Asukasvalintaperusteet Asunnontarve on tarkea valintaperuste. Hakijan toimintakyky ja toimintakykyyn vaikuttavat olosuhteet huomioidaan valinnassa. Asuntohakemus palautetaan: Keuruun kaupunki Perusturvapalvelut / vammaispalvelut Multiantie Keuruu

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA Vammaisstrategia vuoteen 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATE... 4 MITÄ VAMMAISUUS ON?... 5 VALTAKUNNALLISET VAMMAISPOLITIIKAN LINJAUKSET... 5 Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Alppikadun asumispalveluyksikkö. Omavalvontasuunnitelma

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Alppikadun asumispalveluyksikkö. Omavalvontasuunnitelma 2015 Suomen Pelastusarmeijan Säätiö Alppikadun asumispalveluyksikkö Omavalvontasuunnitelma 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelun tuottajan nimi

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

Pienryhmäkotiasuminen

Pienryhmäkotiasuminen TutusKodit Oy perustettava yhteiskunnallinen yritys Pienryhmäkotiasuminen Palveluntuottaja, -hinnoittelu ja -kuvaus 1 Sisällysluettelo 1. Palveluntuottaja 3 1.1 Palveluntuottajan referenssit 3 1.2 Yhteiskunnallisten

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016

PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016 PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016 1(21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MIELENTERVEYSPALVELUT 2 2 VAMMAISPALVELUT 5 2.1 Vaihtoehdot vammaispalvelun näkökulmasta 6 3 VANHUSPALVELUT 7 3.1 Asiakasmäärät

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA

Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014 Asumispalveluyksikkö Väinölä [OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Sijaintikunta Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelun tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan

Lisätiedot

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Susanna Paavilainen, Vantaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Marko Metsähonkala, Kyröskoski Omaa kotia kohti ISBN 978-952-9777-68-6 Tekstit

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Palvelukeskus Ilolansalo

Palvelukeskus Ilolansalo 2014 Palvelukeskus Ilolansalo Ilolansalon löytää osoitteesta Ilolankatu 6 24240 SALO www.salva.fi p.(02) 7213 300 vaihde/ info p.(02) 7213 350 johtaja Turvallisissa käsissä ympäri vuorokauden Kotona koko

Lisätiedot

Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017

Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017 Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017 Kehitysvamma alan asumisen neuvottelukunta 08.03.2010 Suosituksen sisällys 1) Laatusuositusten laatimisen lähtökohta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Palvelukeskus Ilolansalo

Palvelukeskus Ilolansalo 2015 Palvelukeskus Ilolansalo Ilolansalon löytää osoitteesta Ilolankatu 6 24240 SALO www.salva.fi p.(02) 7213 300 vaihde/ info p.(02) 7213 350 johtaja SALVA ry on vuonna 1999 perustettu yhdistys, joka

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot